INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys 8 - Redovisningsprinciper och Noter 9 - Underskrifter 16 Sida 1 (16)

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, som i sin tur ägs av Borås Stad. Bolaget har sitt säte i Borås. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Ledamöter: ordförande Björn Bergquist (M), vice ordförande Eva Österlund Hjort (S), styrelseledamot Göran Högberg (FP), styrelseledamot Lars-Gunnar Comén (M) och styrelseledamot Leif Andersson (S). Suppleanter: Veronica Ericsson (S), Jan Andersson (M), Lennart Ingvarsson (S), Michael Kårström (M) och Ulf Landegren (C). VERKSAMHET Företagets uppgift är att förvärva, hyra ut, anpassa och försälja fastigheter till små och medelstora företag, samt att tillhandahålla lokaler åt Borås Stad. Vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar. Här ingår också att förvalta bolagets fastighetsbestånd. Bolagets verksamhetsområde är inom Borås Stad. Bolaget har ingen egen personal. Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET I början av augusti 2014 flyttade den kommunala Vuxenutbildningen in i fastigheten Vulkanus 16 mitt i centrala Borås. Efter en total renovering av de c:a kvm kommer Sociala Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningens Vuxenutbildning och Arbetslivsförvaltningen att bedriva sin verksamhet i fastigheten vid årsskiftet Vidare gav Borås Kommunfullmäktige i januari 2014 uppdrag till IBAB att investera för att bygga ett kongresshus i kvarteret Eolus 6 i närheten av Högskolan i Borås och Textile Fashion Center. IBAB är ett välmående bolag med många intressanta projekt att arbeta med nu och i framtiden. IBAB bibehåller också trippel AAA i kreditvärdighet sedan flera år tillbaka. FASTIGHETSBESTÅND Vid utgången av 2014 ägde IBAB fastigheter och företagscenter i fyra områden i Borås. Totalyta Varav outhyrt (ej mark) per Vulkanus 16 Fabriksgatan 12 - Bryggaregatan m² 680 m² Ryavallen 5 Ålgårdsvägen m² 0 m² Hästen 3 Olovsholmsgatan 32 / Flemminggatan m² 177 m² Vinddraget 4 (mark) Bussgatan 4 0 m² 0 m² SUMMA m² 857 m² Sida 2 (16)

3 FASTIGHETSFÖRVÄRV/NYBYGGNATION Under 2014 har bolaget investerat för 93 mnkr (24 mnkr). FASTIGHETSUNDERHÅLL På det befintliga fastighetsbeståndet har under 2014 utförts planerat underhåll med 1,5 mnkr (0,7 mnkr). Härutöver tillkommer löpande underhåll med 0,2 mnkr (0,2 mnkr). OMSÄTTNING/RESULTAT Hyresbortfall (lokaler och p-platser) för Hästen 3 och Vulkanus 16 under ombyggnationen har gett minskade hyresintäkter. Externa kostnader har huvudsakligen minskat på grund av lokalhyra jämfört med föregående år. Resultatet före bokslutsdispositioner har minskat med 1,2 mnkr jämfört med föregående år. Denna minskning beror på bland annat minskade hyresintäkter och förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 K3 komponent avskrivningar med längre avskrivningstider jämfört med innan. Bland annat har avskrivningar justerad med 2,2 mnkr enligt K3 och förbättrat resultatet för år TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGAR Många olika tillgänglighetsanpassningar genomfördes under projektet ombyggnad av Vulkanus 16 till exempel kontrastmarkeringar kring dörrar, undvika trösklar och frittöppningsmått dörrar. Installera en brandsäker hiss för bland annat underlätta evakueringen för de med funktionshinder från Ålgårsläktaren på Borås Arena som ägs av bolaget. MILJÖREDOVISNING Under året har vi arbetat att driftoptimera våra fastigheter vilket inte bara ger en miljövinst utan också förbättrade driftkostnader. Energistatistik lokaler A-temp (invändig golvarea värmt till mer än 10 C, exkl. varmgarage) för m² (24 800m²). Fjärrvärmeanvändning 1331 MWh (1274 MWh) och elanvändning 807 MWh (550 MWh) för bolagets abonnemang. Summa energianvändning 2138 MWh (1824 MWh) för bolagets abonnemang. FÖRVÄNTNINGAR OM FRAMTIDEN Kommunfullmäktige i Borås Stad godkände den 16 januari 2014 att Industribyggnader i Borås AB investerar 210 miljoner kr i ett nytt kongresshus. Det är fastigheten Eolus 6 som ska byggas om till kongresshus och därmed få tillbaka sin ursprungliga funktion som mötesplats. Byggprojektet är både ett bevarande och en tillbyggnad av huset. Bottenplanet blir en öppen entré- och utställningshall. Mötessalongen får plant golv och kan ta personer, varav 300 på balkong, och är möjlig att dela upp i mindre rum. Huset får en konferensvåning, och en restaurang mot Allégatan. Utvändigt återställs den ursprungliga putsfasaden, samtidigt som huvudentrén mot Robert Nilssons plats får en stor utbyggnad i glas. Kommunfullmäktige har beslutat att Industribyggnader i Borås AB, genom dotterbolaget under bildande Eolus 6 AB, godkänns att investera kronor i ett Kongresshus i Borås. Likviditeten i bolaget är fortsatt god vilket gör att vi har en god beredskap inför framtiden satsningar. Under 2015 budgeterar bolaget att redovisa ett positivt rörelseresultat. Bolagets långsiktiga mål är att vid rätt affärsmöjlighet avyttra dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB. Sida 3 (16)

4 NYCKELTAL Redovisade i tusental kronor. Ekonomiska nyckeltal STORLEK Omsättning Balansomslutning Antal anställda BETALNINGSFÖRMÅGA Kassalikviditet 6% 10% 9% 6% 12% 6% ÖVERLEVNADSFÖRMÅGA Soliditet 50% 52% 37% 40% 35% 23% LÖNSAMHET Resultat efter finansiella poster 1825% 298% 54% 101% 39% 30% Räntabilitet på totalt kapital 37% 10% 4% 5% 4% 2% Räntabilitet på eget kapital 69% 16% 8% 9% 9% 6% Resultatmarginal 1931% 333% 76% 143% 52% 42% EFFEKTIVITET Kapitalets omsättningshastighet 2% 3% 5% 3% 8% 5% Övriga nyckeltal Antal fastigheter Antal kvadratmeter lokalyta m² m² m² m² m² m² - varav outhyrt vid årets utgång 66 m² 149 m² 69 m² 145 m² 664 m² 857 m² * Jämförelsetalen för år har inte räknats om enligt K3. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat kr kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras Koncernbidrag har lämnats med 1,7 mnkr kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Sida 4 (16)

5 RESULTATRÄKNING (tkr) NOT RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4, Övriga kostnader Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader 13 Ränteintäkter 6 10 Räntekostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Årets skatt 6, ÅRETS RESULTAT Sida 5 (16)

6 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR NOT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7, Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos Borås stad Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 (16)

7 BALANSRÄKNING (tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT EGET KAPITAL 11 Bundet eget kapital Aktiekapital (2 250 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond tax Avskrivning över plan inventarier AVSÄTTNINGAR Avsättning för beräknad uppskjuten skatt SKULDER Kortfristiga skulder Skulder till Borås Stad Koncernkonto Borås Stad Skuld till koncernbolag Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Sida 7 (16)

8 KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna/lösta lån Lämnade/erhållna koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut 0 0 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta 6 10 Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank 0 0 Sida 8 (16)

9 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER (tkr) Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3): Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåren se not 16. Värderingsprinciper mm. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningar på anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Nyttjandeperiod Mark - Markanläggning 20 år Stomme 60 år Tak 40 år Fasad 40 år Inre ytskikt 30 år Installationer 25 år Hyresgästanpassingar Hyreskontraktets löptid Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning beräknas inflyta. Uppskjuten skatt Bolaget tillämpar BFN 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur temporära skillnader förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Temporära skillnader i form av obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld under rubriken obeskattade reserver. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Sida 9 (16)

10 Forts NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Intäkter Intäkter utgörs av hyror. Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt, vilket innebär att förskottshyror redovisas som förutbetald intäkt. I bruttohyran ingår poster avseende vidaredebiterade kostnader för t ex fastighetsskatt, el och värme. Koncernuppgifter Industribyggnader i Borås AB är ett helägt dotterföretag till Borås Stadshus AB, organisationsnummer , med säte i Borås. Koncernredovisning upprättas ej med hänsyn till ÅRL 7 kap 2. Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kr avser 11,6% (16%) av inköpen och 0% (0%) av försäljningen andra företag inom den koncern som företaget tillhör. Nyckeltal Kassalikviditet: Soliditet: Resultat efter finansiella poster: Räntabilitet på totalt kapital: Räntabilitet på eget kapital: Resultatmarginal: Kapitalets omsättningshastighet: Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder Justerat eget kapital/balansomslutning Resultat efter finansiella poster/omsättningstillgångar Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/balansomslutning Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/omsättningstillgångar Omsättningstillgångar/balansomslutning Finansiella instrument Bolagen värderar finansiella instrument till anskaffningsvärdet enligt kap 11 BFNAR 2012:1 Ränteswappar Avtal om en så kallad ränteswapp skyddar mot ränteförändringar. Genom säkringen erhålls en fast ränta och det är denna ränta som redovisas som räntekostnad i resultaträkningen. Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrumentet redovisas inte givet att kraven för säkringsredovisning uppfylls. Säkrad risk Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i basräntan (STIBOR 3 månader). Säkrad post Framtida betalningar av rörlig ränta hänförlig till befintlig skuld. Den ränterisk som säkras definieras som en referensränta. Den referensränta som avses är STIBOR 3 månader. Säkringsredovisningen kan avslutas av två huvudsakliga skäl: * Säkringsinstrumentet förfaller, säljs, löses eller avslutas på annat liknande sätt. * Säkringen inte längre uppfyller kraven på säkringsredovisning. Resultateffekter som uppkommer när säkringen upphör redovisas i resultaträkningen. Marknadsvärdering av ingångna ränteswappar per balansdagen sker av det kreditinstitut som har ställt ut ränteswappen. (Se not 10). Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och marknadsvärdet tas inte in i resultaträkningen då säkringsredovisning tillämpas. Bolaget bedömer säkringsförhållandets effektivitet per balansdagen. Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten Sida 10 (16)

11 Not 1 Hyresintäkternas fördelning per fastighet: Totalhyra Hyresbortfall Netto Totalhyra Hyresbortfall Netto Vulkanus Hästen Ryavallen Övrigt Totalt: Not 2 Övriga förvaltningsintäkter per fastighet Vulkanus Hästen Ryavallen Hyresgästanpassningar, övrigt Totalt: Förvaltningsintäkter avser debiterade kostnader för uppvärmning samt fastighetsskatt. Värme i fastigheten Vulkanus 16 ingår i hyran och redovisas därför inte separat. Not 3 Övriga externa kostnader Material och tjänster Underhållskostnader Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Summa Styrelsearvoden och arvode till revisorer Ersättningar till styrelsen 2014 uppgår till 95 tkr (82 tkr). Styrelsen har haft sex sammanträden under Ersättning till Ernst & Young AB och kommunrevisionen. Revisionsarvode Revisionsarvode Kommunrevision Övriga uppdrag 0 0 Summa Könsfördelning inom företagsledning Företagets styrelse består av 5 personer varav 20% är kvinnor. Inga anställda har funnits i bolaget under året. Genom ett avtal tillhandahåller och fakturerar Lokalförsörjningsnämnden Borås Stad verkställande direktör, administration och teknisk förvaltning. Sida 11 (16)

12 Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Inventarier Byggnader avskrivningar Markanläggningar Summa Not 5 Övriga kostnader Utrangering Summa Utrangering delar av byggnaden på grund av ombyggnad av fastigheten Vulkanus 16. Not 6 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Summa redovisad skatt Avstämning av effektiv skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %): Skatteeffekt av: Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader Övriga ej avdragsgilla kostnader -1-1 Skattemässiga avskrivningar på byggnader Ej skattepliktiga intäkter 1 1 Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Redovisad skatt Not 7 Byggnader och mark Ingående ack. anskaffningsvärde Nyanskaffningar Utrangering Fastigheter under byggnation Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde Sida 12 (16)

13 Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde Beräkning av verkligt värde Marknadsvärdering av IBAB: fastigheter utförd av en oberoende värderingsman. Bolagets bedömning är år 2012 värdering gäller för år Bolaget har utfört en egen marknadsvärdering för år 2014 med grund föregående marknadsvärdering med egna justeringar för fastigheterna. Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 8 Inventarier Ingående ack. anskaffningsvärde Nyanskaffningar Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Kapitalandel Röstandel Antal andelar Bokfört värde Bokfört värde Industribyggnader i 100% 100% Borås 2 AB Org.nr Säte Eget kapital Resultat Borås Not 10 Koncernkonto Borås Stad Beviljad outnyttjad kredit Skuld Summa Marknadsvärde på utestående ränteswappar per Föregående konverterings datum Konverterings datum Aktuell volym i tkr Aktuell ränta i procent Marknadsvärde i tkr per Affärsdag , , , , , , Summa Sida 13 (16)

14 Not 11 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Bal resultat Årets resultat IB Överföring resultat föregående år Effekter av ändrad redovisningsprincip 1676 Årets resultat 525 UB Överföring resultat föregående år Årets resultat 1547 UB Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter Fastighetsskatt Upplupna adm och förvaltningskostnader Totalt Not 13 Finansiella kostnader och intäkter Av totala ränteintäkter avser 0 tkr (34 tkr) koncernbolag och av totala räntekostnader avser 1533 tkr (1795 tkr) koncernbolag. Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringskostnader Övriga förutbetalda kostnader Totalt Not 15 Bokslutsdispositioner Periodiseringsfond tax Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enl. plan inventarier Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Totalt Sida 14 (16)

15 Not 16 Korrigeringar av jämförelseårets resultat- och balansräkningar samt ingångsbalansräkning De korrigeringar som skett av jämförelseårets resultat- och balansräkningar när dessa omräknats i samband med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) framgår nedan. Ingen K3 effekt på ingåendebalans år Fastställd balansräkning Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 Omräknad balansräkning Balansräkning Byggnader och mark Inventarier Andelar i dotterföretag Summa anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital (se även nedan) Obeskattade reserver Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Enligt fastställd resultaträkning 2013 Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 Omräknad resultaträkning 2013 Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga externa kostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Not 17 Operationella leasingavtal som intäkt linjärt över leasingperioden Framtida leasingavtal (hyreskontrakt) förfaller enligt följande: Inom 1 år år Senare än 5 år Totalt Framtida intäkter aveende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Sida 15 (16)

16 Borås den 9 mars 2015 Björn Bergquist (M) Eva Österlund Hjort (S) Göran Högberg (FP) Ordförande Vice Ordförande Styrelseledamot Lars-Gunnar Comén (M) Leif Andersson (S) Lars Nordin Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör Revisionsberättelse har avgivits den 2015 Ernst & Young AB Hans Gavin Auktoriserad revisor Sida 16 (16)