ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

2 Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: - vara införd i aktieboken på årsstämmodagen - anmäla sig senast den 5 maj 2011 till Waldemar Andrén Tapetdesign AB, Box 1, Borås, e-post: eller fax: , varvid även eventuella biträden ska anmälas.

3 Övergripande mål och vision för koncernen Waldemar Andrén Tapetdesign Affärsidé Waldemar Andrén Tapetdesigns affärsidé är att designa, tillverka och sälja högkvalitativa tapeter under starka varumärken. Vision Waldemar Andrén Tapetdesigns vision är att bli en internationellt ledande aktör inom premiumsegmentet för tapeter. Mål Waldemar Andrén Tapetdesigns övergripande mål är: Att bibehålla och befästa positionen som klar marknadsledare i Norden. Att inta en position som en av de tre ledande internationella aktörerna inom premiumsegmentet för tapeter. Att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt om lägst 15 procent över en konjunkturcykel, inkluderande både organisk tillväxt som förvärv. En rörelsemarginal som överstiger 12 procent över en konjunkturcykel. Strategi För att uppnå målen har Waldemar Andrén Tapetdesign utarbetat en strategi baserad på följande huvudelement: Internationell satsning inom premiumsegmentet genom egen sortimentsutveckling och förvärv. Behålla och stärka positionen som marknadsledare i Norden genom satsning på varumärken, produktutveckling, kvalitet, marknadsföring och butiksutveckling. Utveckling av produktionen genom satsning på effektiv volymproduktion parallellt med utrustning för flexibel produktion och korta serier. Satsning på vidareutveckling av koncernens koncept för digitaltryckta tapeter. Geografisk tillväxt på viktiga exportmarknader som Ryssland och Kina. Flerårsjämförelse Sammanställningen nedan bygger på koncernen WA WallVision, den underliggande operativa koncernen till Waldemar Andrén Tapetdesign, för år 2006 till 2009 samt består för 2010 av en pro forma beräkning för koncernen Waldemar Andrén Tapetdesign AB, som om Waldemar Andrén Tapetdesign förvärvade WA Wall- Vision AB per 1 januari Detta för att ge en jämförbar sammanställning över den operativa verksamhetens utveckling. Waldemar Andrén Tapetdesign koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag: Nettoomsättning (MSEK) 387,6 432,8 528,5 552,3 564,3 Rörelseresultat (MSEK) 48,2 55,4 58,2 82,2 94,4 * Rörelsemarginal (%) 1 12,4 12,8 11,0 14,9 16,7 Genomsnittligt antal anställda Justerad soliditet (%) Balansomslutning (MSEK) 282,9 360,8 402,7 461,9 1066,6 * Kostnader relaterade till förvärvet av WA WallVision, på totalt 46,2 MSEK, har exkluderats. Definitioner: 1. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 2. Justerad soliditet: Definierat som eget kapital samt ägarlån dividerat med balansomslutningen.

4 Waldemar Andrén Tapetdesign AB (publ) Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Koncernresultaträkning 4 Koncernbalansräkning 5 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 7 Kassaflödesanalys för koncernen 8 Moderbolagets resultaträkning 9 Moderbolagets balansräkning 10 Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys för moderbolaget 13 Noter 14 Sida Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 1

5 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Styrelsen och verkställande direktören för Waldemar Andrén Tapetdesign AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för tiden 27 maj 31 december Waldemar Andrén Tapetdesign AB förvärvade i september 2010 samtliga aktier i WA WallVision AB. Huvudägare av koncernen är Litorina Coinvest L.P. tillsammans med ledningen och tidigare ägare. Koncernen WA WallVision, vilken är den operativa underkoncernen till Waldemar Andrén Tapetdesign, designar, tillverkar och marknadsför tapeter under starka varumärken. Koncernen har en stark marknadsledande position på den nordiska tapetmarknaden. Koncernens vision är att växa internationellt inom premiumsegmentet för tapeter och där nå en position som en av de ledande aktörerna i världen. Koncernen har fyra varumärken - Boråstapeter, Eco Wallpaper, Cole & Son samt Mr Perswall. Det förstnämnda har en tydlig inriktning på inspirerande klassisk design medan Eco Wallpaper står för en mer individuell och trendigare stil. Cole & Son är ett utpräglat high-end varumärke som kombinerar tradition med innovativ design. Mr Perswall slutligen, är ett nischat varumärke som arbetar med ny digitaltryckteknik, vilket ger många spännande utvecklingsmöjligheter för framtiden. Moderbolag i koncernen är Waldemar Andrén Tapetdesign AB, med säte i Borås. Den underliggande, rörelsedrivande koncernen, med moderbolaget WA WallVision AB har sitt säte i Borås och har fyra dotterföretag, Eco-Boråstapeter AB, Sverige, John O. Borge AS, Norge, Cole & Son Ltd, Storbritannien och WA WallVision Development AB, Sverige. Tillverkningen är huvudsakligen förlagd till Borås. Översikt över resultat och ställning för Waldemar Andrén Tapetdesign koncernen (olaget registrerades den 27 maj 2010 och förvärvade WA WallVisionkoncernen den 9 september). Sammanställningen nedan visar Waldemar Andrén Tapetdesign koncernen för perioden 27 maj 31 december Nettoomsättning (MSEK) 216,6 Rörelseresultat (MSEK) -3,6 Rörelsemarginal (%) 1 neg. Anställda vid årets utgång 172 Justerad soliditet (%) 2 36 Balansomslutning (MSEK) 1 066,6 Rörelseresultatet ovan är belastat med kostnader relaterat till förvärvet av WA WallVision koncernen, på totalt 46,2 MSEK. Definitioner 1. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 2. Justerad soliditet: Definierat som eget kapital samt ägarlån dividerat med balansomslutningen. Verksamheten under året och efter dess utgång Waldemar Andrén Tapetdesign förvärvande i september 2010 samtliga aktier i WA WallVision AB. Huvudägare av koncernen är Litorina Coinvest L.P. Förvärvet beskrivs vidare i not 25. Övriga aktieägare består av bolagets ledning och tidigare ägare av WA WallVision. Totalt uppgår antalet aktieägare till ca 150 stycken. Innan förvärvet skedde av WA WallVision, hade en omstrukturering av verksamheten i WA WallVision koncernen genomförts under första kvartalet 2010, detta för att få en tydligare koncernstruktur. Omstruktureringen innebar att ett nytt koncernbolag etablerades med en ny firma, WA Wall- Vision AB. Den rörelsedrivande verksamheten i Borås bedrivs fortfarande under namnet Eco-Boråstapeter AB, men nu som ett dotterföretag till WA WallVision AB. Eco-Boråstapeter AB:s före detta dotterföretag Cole & Son Ltd och John O. Borge AS är nu även de dotterföretag till WA WallVision AB. I 2009 års årsredovisning för WA WallVision koncernen hette moderbolaget Eco-Boråstapeter AB. Verksamheten under årets gång avseende pro forma siffrorna För att möjliggöra för läsaren att följa WA WallVision koncernen och jämföra verksamhetens utveckling mot föregående år, redovisas nedan kommentarer avseende jämförelser med föregående års resultat och ställning för WA WallVision koncernen jämfört med 2010 års pro forma siffror för Waldemar Andrén Tapetdesign med utgångspunkt som om Waldemar Andrén Tapetdesign har ägt koncernen hela Gällande verksamheten så var efterfrågan på koncernens huvudmarknader i Norden stabil under fjolåret. Koncernens marknadsandelar på dessa marknader har kunnat hävdas väl. Exportverksamheten utanför Norden och försäljningen av digitaltryckta tapeter under varumärket Mr Perswall, som förvärvades 2009, utvecklades positivt. Nettoomsättningen uppgick till 564,3 MSEK (552,3) vilket är 2 procent över nivån Tillsammans med en gynnsam kostnadsutveckling nådde koncernen ett rörelseresultat som överträffade förväntningarna 2

6 och såväl rörelseresultat som marginal nådde nivåer som gjorde 2010 till koncernens hittills mest framgångsrika år. Finansiella risker Verksamheten är exponerad mot ränterisker och finansieringsrisker vilka beskrivs mer ingående i not 1 i årsredovisningen. Koncernens operativa verksamhet medför att den finansiella risken är låg. Finansiella transaktioner inom gruppen utgör endast stöd för den löpande verksamheten och inga transaktioner sker i spekulationssyfte. Koncernen har en finanspolicy som reglerar hantering av likvida medel och kortfristiga placeringar. Placering av överlikviditet får endast ske i räntebärande värdepapper och på ett sätt så att medlen utan problem och på kort sikt kan frigöras. Koncernens räntebärande skulder framgår av not 20. Koncernen använder sig inte av några säkringsinstrument då nettoexponeringen mot utländska valutor är låg. För ytterligare information om koncernens finansiella risker, se not 1. Forskning och utveckling Nya produkter utvecklas och tas fram löpande. Dessa utgifter kostnadsförs. Risker och osäkerhetsfaktorer Generellt sett bedöms riskerna och osäkerheten för koncernen som låg. Tapetmarknaden är förhållandevis stabil även som det nuvarande konjunkturläget medför viss osäkerhet. Långsiktigt bedömer vi dock att branschen är inne i en positiv utvecklingstrend. Vidare har koncernen en utomordentligt stark marknadsposition på den nordiska marknaden som utgör basen för företagets verksamhet. Företagets koncentration på fackhandeln, som för närvarande utgör en styrkefaktor, kan på sikt innebära en risk om alternativa distributionskanaler, främst byggvaruhus, väsentligt skulle öka sina marknadsandelar. Framtida utveckling Ett starkt intresse för heminredning och tapeter samt ökad export skapar möjligheter till en fortsatt positiv utveckling för koncernen och kommande verksamhetsår förväntas medföra såväl ökad omsättning som resultatförbättring. Miljöpåverkan I den svenska delen av koncernen bedrivs en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser en anläggning där mindre än 10 ton organsiska lösningsmedel hanteras per år. Den anmälningspliktiga produktionen motsvarar i stort sett hela det svenska bolagets nettoomsättning. Koncernens miljöpolicy är att tillverkningen ska ske med minsta möjliga påverkan med hänsyn tagen till rådande kommersiella villkor. Det ska även gälla för produkterna och deras slutliga användning. Personal Vid räkenskapsårets utgång var antalet anställda i Waldemar Andrén Tapetdesign koncernen 172 personer, av vilka 26 procent var kvinnor. Generellt är personalomsättningen inom koncernen näst intill obefintlig vilket innebär att medarbetarnas erfarenheter och kunskaper väl kan tas tillvara. Vidare finns tydliga handlingsplaner för personalvård inklusive policys för jämställdhet, droger, mutor och trakasserier. Årliga enkäter genomförs vilka visar att personalen trivs hos oss. Ägarförhållanden Företagets aktiekapital bestod den 31 december av aktier. Varje aktie motsvarar en röst. Waldemar Andrén Tapetdesign AB hade vid årets utgång totalt ca 150 registrerande aktieägare. Största ägare i företaget är Litorina Coinvest L.P. tillsammans med ledningen. Moderbolaget Bolaget Waldemar Andrén Tapetdesign AB registrerades den 27 maj 2010 och förvärvade i september 2010 samtliga aktier i WA WallVision AB. Resultaträkningarna för moderbolag samt koncernen avser därmed drygt sex månader varav fyra månader med operativ verksamhet Moderbolaget har tre anställda, vilka har som uppgift att stötta koncernens olika enheter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning, TSEK: Överkursfond Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Överkursfond I ny räkning överförs Summa Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande noter. 3

7 Räkenskaper för koncernen RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 27 MAJ - 31 DECEMBER (TSEK) Not 2010 Intäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter 6 24 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoriteten - RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Årets totalresultat Resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoriteten - 4

8 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN PER 31 DECEMBER (TSEK) TILLGÅNGAR Not 2010 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN PER 31 DECEMBER (TSEK), fortsättning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2010 Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Räntebärande skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Förskott från kunder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för garantier Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda panter Eventualförpliktelser 24 Inga 6

10 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (TSEK) ÖVRIGT AKTIE- TILLSKJUTET BALANSERAT TOTALT EGET KAPITAL KAPITAL RESERVER RESULTAT KAPITAL Ingående eget kapital Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Bildande av bolag Betalningar av emitterade aktier Nyemission av stamaktier vid rörelseförvärv Erhållna optionspremier Erhållna aktieägartillskott Summa transaktioner med aktieägare Utgående eget kapital Aktiekapital Antal utestående aktier uppgår till st vars kvotvärde är 1 SEK. Aktiekapitalet utgörs av det registrerade aktiekapitalet för moderbolaget. Övrigt tillskjutet kapital Utgörs av inbetalda optionspremier för optionsprogram avseende ledande befattningshavare. Reserver Reserver består till sin helhet av omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska dotterföretag i enlighet med IAS 21. Balanserat resultat Det balanserade resultatet består av de ackumulerade vinster som genererats totalt i koncernen och som inte utdelats till aktieägare. Kapitalhantering Grunden för den finansiella strategin är att skapa betryggande finansiella förutsättningar för koncernens drift och utveckling. Kapitalstrukturen kan justeras genom att bl.a. förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar. Vid utgången av år 2010 uppgick koncernens egna kapital till TSEK. Koncernen emitterade i september aktier till aktieägarna i WA WallVision AB som en del av köpeskillingen avseende 100 procent av dess aktiekapital. De emitterade aktierna har samma rättigheter som övriga emitterade aktier. Verkligt värde för de emitterade aktierna uppgick till TSEK (6,75 SEK per aktie). Soliditeten uppgick vid årets slut till 11 procent. Inkluderas ägarlånet i det egna kapitalet är soliditeten 36 procent. Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för år

11 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN (INDIREKT METOD) 27 MAJ - 31 DECEMBER (TSEK) Not 2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Justering till verkligt värde vid förvärv, avser varulager Övrigt Summa Erhållen ränta 248 Betald ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändringar av varulager Förändringar av fordringar Förändringar av skulder och avsättningar Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av verksamheter Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Förändring av checkräkningskredit Amortering av lån Nyemission Erhållna aktieägartillskott Erhållna optionspremier 132 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början - Kursdifferens i likvida medel -868 Likvida medel vid årets slut Koncernens outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till

12 Räkenskaper för moderbolaget RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 27 MAJ - 31 DECEMBER (TSEK) Not 2010 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner - Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Årets resultat Övrigt totalresultat - Årets totalresultat

13 BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER 31 DECEMBER (TSEK) TILLGÅNGAR Not 2010 Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 12, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar 2 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER 31 DECEMBER (TSEK), fortsättning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2010 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 1 SEK) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder 107 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda panter Ansvarsförbindelser 24 Inga 11

15 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL (TSEK) AKTIE- ÖVERKURS- BALANSERAT ÅRETS TOTALT EGET KAPITAL FOND RESULTAT RESULTAT KAPITAL Ingående eget kapital Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar redovisade i eget kapital exklusive transaktioner med bolagets ägare Bildande av bolag Betalningar av emitterade aktier Nyemission av stamaktier vid rörelseförvärv Erhållna optionspremier Erhållna aktieägartillskott Utgående eget kapital

16 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET (INDIREKT METOD) 27 MAJ - 31 DECEMBER (TSEK) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2010 Rörelseresultat -976 Summa -976 Erhållen ränta 4 Betald ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändringar av fordringar Förändringar av skulder och avsättningar Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av aktier i koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av lån Nyemission Erhållna aktieägartillskott Erhållna optionspremier 132 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 306 Likvida medel vid årets början - Likvida medel vid årets slut 306 Moderbolagets outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till - 13

17 Noter NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH UPPLYSNINGAR Allmänt Koncernredovisningen för Waldemar Andrén Tapetdesigns räkenskapsår som slutar den 31 december 2010 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören och kommer att föreläggas årsstämman 2011 för fastställande. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag med säte i Borås Stad, Sverige. Samtliga belopp är i TSEK om inte annat anges. Uttalande om överensstämmelse med tillämpade regelverk Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Eftersom moderbolaget är ett bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända IFRS. Koncernredovisningen är vidare upprättad i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer). Följande nya och ändrade standarder är för första gången obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2010 IFRS 3 (omarbetad), Rörelseförvärv, och därav följande ändringar av IAS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter, IAS 28, Innehav i intresseföretag, och IAS 31 Andelar i joint ventures, ska tillämpas framåtriktat för rörelseförvärv där förvärvstidpunkten infaller i det första räkenskapsår som börjar den 1 juli 2009 eller senare. Den omarbetade standarden fortsätter att föreskriva att förvärvsmetoden tillämpas för rörelseförvärv men med några väsentliga ändringar. Exempelvis redovisas alla betalningar för att köpa en verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen, inklusive villkorade köpeskillingar som klassificerats som skuld och som därefter omvärderas via rapporten över totalresultatet. Innehav utan bestämmande inflytande i den förvärvade rörelsen kan valfritt för varje förvärv värderas antingen till verkligt värde eller till den proportionella andelen av den förvärvade rörelsens nettotillgångar. Alla förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs. Den omarbetade standarden tillämpades på förvärvet av WA WallVision AB koncernen per den 9 september Se not 25 för ytterligare detaljer om rörelseförvärvet som inträffade under IAS 27 (omarbetad), kräver att effekterna av alla transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande redovisas i eget kapital, så länge som det bestämmande inflytandet kvarstår, och dessa transaktioner ger inte längre upphov till goodwill eller vinster och förluster. Standarden anger också att när ett moderföretag mister det bestämmande inflytandet ska eventuell kvarvarande andel omvärderas till verkligt värde och en vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen. IAS 27 (omarbetad) har inte haft någon påverkan på innevarande period. Nya och ändrade standarder, samt tolkningar som ska tillämpas för första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 men som för närvarande inte är relevanta för koncernen (men som kan påverka redovisningen av framtida transaktioner och affärshändelser) Följande standarder och ändringar av befintliga standarder har publicerats och är obligatoriska för räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 eller senare, men som koncernen inte har tillämpat i förtid. IFRIC 17, Värdeöverföring av icke-kontanta tillgångar genom utdelning till ägare (gäller för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare). Tolkningen publicerades i november Denna tolkning ger vägledning om redovisning av överenskommelser enligt vilka ett företag delar ut saktillgångar till aktieägarna. En ändring har också gjorts i IFRS 5 där det krävs att tillgångarna klassificeras som att de innehas för värdeöverföring endast om de är tillgängliga för omedelbar värdeöverföring i sitt nuvarande skick och värdeöverföringen är mycket sannolik. IFRIC 16 (ändring), Säkringar av nettoinvestering i en utlandsverksamhet (gäller för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2009 eller senare). Tillägget anger att, i en säkring av en nettoinvestering i en utländsk verksamhet, instrument som uppfyller villkoren för säkringsredovisning kan innehas av vilket som helst av företagen inom koncernen, inklusive den utländska verksamheten, under förutsättning att kraven på identifiering, dokumentation och effektivitet i IAS 39 avseende säkring av nettoinvesteringen är uppfyllda. 14

18 I synnerhet ska koncernens säkringsstrategi tydligt dokumenteras på grund av möjligheten till olika identifieringar på olika nivåer i koncernen. IAS 38 (ändring), Immateriella tillgångar (gäller räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 eller senare). Ändringen ger vägledning i att fastställa verkligt värde på en immateriell tillgång som förvärvats i ett rörelseförvärv och som tillåter redovisning av en grupp av tillgångar som en enda tillgång om de enskilda tillgångarna har liknande nyttjandeperioder. IAS 1 (ändring), Utformning av finansiella rapporter. Ändringen klargör att den potentiella regleringen av en skuld genom emission av aktier inte är relevant för dess klassificering som kort- eller långfristig. Genom en förändring i definitionen av kortfristig skuld, tillåter ändringen att en skuld klassificeras som långfristig (under förutsättning att företaget har en ovillkorlig rätt att skjuta upp regleringen genom överföring av kontanta medel eller andra tillgångar under minst 12 månader efter räkenskapsårets slut) trots att motparten när som helst kan kräva reglering med aktier. IAS 36 (ändring), Nedskrivningar gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 eller senare. Ändringen klargör att den största kassagenererande enhet (eller grupp av enheter) på vilken goodwill ska fördelas i syfte att pröva nedskrivningsbehov, är ett rörelsesegment enligt definitionen i punkt 5 i IFRS 8, Rörelsesegment (d v s före sammanslagning av segment med likartade ekonomiska egenskaper). IFRS 2 (ändring), group cash-settled and share based payment transactions, gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 eller senare. Ändringen medför att IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2 och IFRIC 11 IFRS 2 Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna inarbetas i standarden. Den tidigare vägledningen i IFRIC 11 kompletteras dessutom beträffande klassificering av koncerninterna transaktioner, vilket inte behandlas i tolkningen. IFRS 5 (ändring), Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Ändringen klargör att IFRS 5 specificerar de upplysningskrav som finns för anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) som klassificerats som anläggningstillgångar som innehas för försäljning eller avvecklade verksamheter. Den klargör också att det allmänna kravet i IAS 1 fortfarande gäller, särskilt punkt 15 (att ge en rättvisande bild) och punkt 125 (källor till osäkerhet i uppskattningar) i IAS 1. Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av koncernen Koncernens och moderbolagets bedömningar avseende effekterna av dessa nya standarder och tolkningar anges nedan. IFRS 9, Financial instruments (publicerad i november 2009). Denna standard är det första steget i processen att ersätta IAS 39, Finansiella instrument: värdering och klassificering. IFRS 9 introducerar två nya krav för värdering och klassificering av finansiella tillgångar. Koncernen har ännu att utvärdera den fulla inverkan av IFRS 9 på de finansiella rapporterna. Standarden är inte tillämplig förrän för räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 men är tillgänglig för förtida tillämpning. Dock har standarden ännu inte antagits av EU. IAS 24 (omarbetad), Upplysningar om närstående, utgiven november Den ersätter IAS 24, Upplysningar om närstående, utgiven IAS 24 (omarbetad) ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten såväl för hela som för viss del av standarden. Koncernen har ännu att utvärdera den fulla inverkan av den omarbetade standarden för upplysningar om närstående. IFRIC 19, Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument (gäller för räkenskapsår som börjar 1 juli 2010 eller senare). Tolkningen klargör redovisningen vid omförhandling av lånevillkor så att hela eller delar av lånet återbetalas genom emitterade aktier (debt for equity swap). Aktierna ska värderas till verkligt värde och skillnaden mellan detta värde och det bokförda värdet på lånet ska redovisas i resultaträkningen. Om verkligt värde på aktierna inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska de istället beräknas så att de reflekterar det verkliga värdet på lånet. Koncernen kommer att tillämpa tolkningen från 1 januari 2011 men den förväntas inte påverka koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter. IFRIC 14 (ändring) Förskottsbetalning av ett lägsta fonderingskrav. Ändringen justerar en icke åsyftad konsekvens i IFRIC 14, IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan. Utan ändringen tillåts inte företag som omfattas av ett lägsta fonderingskrav att redovisa vissa förskottsbetalningar avseende framtida utgifter som en tillgång. Detta var inte avsett när IFRIC 14 gavs ut och det korrigeras av den nu aktuella ändringen. Ändringen gäller för räkenskapsår som 15

19 börjar den 1 januari Förtida tillämpning är tillåten. Ändringen ska tillämpas retroaktivt för den tidigaste jämförelseperiod som visas. Koncernen kommer att tillämpa ändringen för räkenskapsåret som börjar den 1 januari Grunder för upprättande av redovisningen Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, med undantag för finansiella instrument som redovisas till verkligt värde. Grunder för konsolidering Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dess dotterföretag. De finansiella rapporterna för moderbolaget och dotterföretagen som tas in i koncernredovisningen avser samma period och är upprättade enligt de redovisningsprinciper som gäller för koncernen. Ett dotterföretag tas med i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten, vilken är den dag då moderbolaget får ett bestämmande inflytande och ingår i koncernredovisningen fram till den dag det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Alla koncerninterna mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster eller förluster som uppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas av koncernredovisningen elimineras i sin helhet. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Omräkning utländska dotterföretag Utländska dotterföretag redovisar ställning och resultat till moderbolaget i sin funktionella valuta. Omräkning sker sedan till SEK enligt dagskursmetoden, vilket innebär att balansräkningen omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningen till genomsnittskursen för räkenskapsåret. Omräkningsdifferenser redovisas i övrigt totaltresultat. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella tillgångar och skulder värderas och redovisas i koncernen och moderbolaget i enlighet med reglerna i IAS 39. Enligt IAS 39 klassificeras finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Företagsledningen bestämmer klassificering vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. Kategorierna är Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, Finansiella tillgångar som kan säljas, Lånefordringar och kundfordringar. Den enda kategori som bolaget har är Lånefordringar och kundfordringar som beskrivs vidare nedan. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över den. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och avyttringar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången, förutom i de fall bolaget förvärvar eller avyttrar noterade värdepapper, då tillämpas likviddagsredovisning. Lånefordringar och kundfordringar Låne- och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens Lånefordringar och Kundfordringar utgörs av Kundfordringar och andra fordringar samt Likvida medel i balansräkningen. 16

20 Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. Kortfristiga placeringar som har en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader. Långfristiga fordringar och övriga fordringar Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka handel med fordringsrätten. Om den förväntade innehavstiden är längre än ett år utgör de långfristiga fordringar och om den är kortare övriga fordringar. Kundfordringar Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Skulder Skulder klassificeras som andra finansiella skulder, vilket innebär att de efter anskaffningstidpunkten värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplåning Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Skatt Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. Aktuell skatt Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderbolaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Uppskjuten skatt på temporära skillnader Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till balansdagens kurs. Varulager Värdering av lager har skett till det lägsta av anskaffningsvärdet respektive nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt den s k FIFOmetoden. I anskaffningsvärdet för färdiga varor ingår kostnader för material och direkt lön samt tillverkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. Waldemar Andrén Tapetdesign som hyres-/leasetagare Endast ett mindre antal leasingavtal och hyresavtal förekommer i koncernen. Samtliga avtal klassificeras och redovisas som operationell leasing, d v s avtalen intages ej i koncernens balansräkning utan avgifterna kostnadsförs löpande över avtalens längd. I moderbolaget finns inga leasingavtal. Waldemar Andrén Tapetdesign som hyres-/leasegivare Waldemar Andrén Tapetdesigns dotterföretag, Eco-Boråstapeter, hyr ut butiksinredning. Avtalen redovisas som operationella då risken kvarstår hos Eco-Boråstapeter. Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Det belopp varmed köpeskilling överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill testas årligen enligt IAS 36 för att identifiera 17