SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott (30) 39-54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-04-18 1 (30) 39-54"

Transkript

1 (30) PLATS OCH TID Hagfors flygplats, kl BESLUTANDE Göran Eriksson (S), ordförande Sten-Inge Olsson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Margret Bergkvist (V) Barbro Rülcker, (M), utsesdd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE Kenneth Eriksson, teknisk chef Anna Sjörs, GVA-chef, kl Ingela Axelsson, sekreterare, kl Anita Lundberg, ekonom, kl Marianne Eriksson, ekonom, kl Caj Olsson, fastighetschef, kl Louise Sjöholm, fastighetsekonom, kl Henric Ceder, flygplatschef Görgen Carlsson, ansvarig för gatubelysningen, kl JUSTERING Stadshuset UNDERSKRIFTER Ingela Axelsson Sekreterare Göran Eriksson Ordförande Barbro Rülcker Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll är justerat och finns tillgängligt på Stadshuset. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingela Axelsson Utdragsbestyrkande

2 UPPFÖLJNING Dnr Redovisning Älvstrandsbadet 2011 ANTAL BESÖK BAD Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec st st ST Dnr Redovisning antal passagerare flyget Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Jan , , , , , ,8 Feb , , , , , ,7 Mars , , , , , ,9 April , , , , ,5 Maj , , , , ,0 Juni , , , , ,9 Juli 0 0 0, , ,4 Aug , , , , ,7 Sept , , , , ,5 Okt , , , , ,5 Nov , , , , ,2 Dec , , , , ,5 SNITT , , , , , ,5

3 Dnr Budgetuppföljning tekniska et, januari-mars 2011 Verksamheter, tusental kronor Redovisn. jan-mars Budget janmars Årsbudget Prognos helår SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS Trafiksäkerhet Gator och vägar Parker och lekplatser Gemensamt (GS, fordon, maskiner) Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, markförsörjning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Underhållsgruppen Måltidsverksamhet Städ Fjärrvärme försäljning 48 KLIMP- och naturvårdsprojekt SUMMA SKATTEFINANSIERAT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va Avfall SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET Kommentarer: Kapitalkostnader (avskrivning och intern ränta) är nu inlagda, dessutom är interna lokalkostnader och kostnader för städ inlagda som budget och redovisning. Försäkring är med i periodbudget men ännu ej utfördelad. Av vikelse Justerad avvikelse Årsprognos avvikelse Fastighet justerat underhåll 600 Gata/park justerat vägbelysningsel mm 500 Serviceenheten Bad fastighetsdrift 0 Idrottsanläggningar justera fel periodbudget underhåll 0 Flyg justerat flygbränsle 0 Övrigt (adm mm) justerat bidrag energimyndigheten 0 Skattefinansierat Efter justering VA efter justering underhåll 0 Avfall Avgiftsfinansierat efter periodjustering 0 Bidragsfinansierade miljö projekt efter justering peridosieringfel 0 Hela tekniska efter periodjustering 1 100

4 40 forts Personal PERSONAL Period budget Resultat Avvikelse i % Budget Adm % Gata/park/GS % Fastighetsdrift % Fastighetsadm, snickare % Flyg % Måltidsverksamhet % Städ % Fjärrvärme % VA % Avfall % Totalt % Prognosen är att personalbudgeten ska hålla. Periodiseringsfel föreligger då ny teknisk chef ej är periodiserad rätt, vilket påverkar flera verksamheter. Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisystemet) har minskat med 7183 timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster 16 tjänster mot samma period i fjol. Kostnad för timmar för personal som skriver ut sig (GS-timmar) Redovisning av GS-kostnad har en månads fördröjning. Det utfall som visas här gäller alltså de timmar (omräknat till kostnad) som utfördes tom feb. Gata/flyg delar personal, och periodiseringen kan här vara fel. Liksom förra året ligger fastighet ligger över periodbudget för kommunens fastigheter och för lite arbete uträttas åt Hagforshem i förhållande till budgeterat, mer än förra årets då samma periods avvikelse var 40 tkr. Vintern har medfört mer timmar, även här kan det förekomma periodiseringsfel. 18 % är riktvärde för fastighetsskötsel % period budget av års budget Utfall % av års budget GS Period budget Utfall Avvikelse Årsbudget Gata/Park % 12 % Flyg % 23 % Avfall % 17 % VA % 16 % Fjärrvärme % 0 % Övrigt ej fast Kommersiella fastigheter % 24 % Verksamheternas lokaler % 21 % HagforsHem % 13 % Summa ovan % 16 % Fordon + hjullastare % 36 % Summa allt på driften % 17 %

5 40 forts Media Köp tom feb Period Redo Av Period budget i Års % av års 2011: % upp arbetad Köp mot period 2010: % upp arbetad månad budget visning vikelse budget budget årsbudget 2010 årsbudget El % 24 % % Olja % 0 % % Pellets % 45 % % Fjärrvärme % 32 % % Totaler % 27 % % Fortum har inte debiterats efter budget för gatuel, och en justering för detta har gjorts. Elpriset för jan låg på 68 öre (obundet) och för februari 88 öre (är bundet till 66 öre). Vi har inte fakturerats rätt pris, vilket kommer att justeras. Kommunen får tillbaka 245 tkr, vilket lagts in i ovan redovisning. 32 % av årsbudgeten för fjärrvärme upparbetades, jämfört med 34 % samma period förra året, som var mkt kall. Avvecklingen har inte skett i den takt som förväntat. Januari var 4 % kallare än normalt, februari var 11 % kallare än normalt. mars (vars fakturor ej är med i redovisningen) var 5 % kallare än normalt. Första kvartalet var 7 % kallare än normalt. Sammantaget visar media en avvikelse på c:a 5 % mot periodbudget, i pengar blir detta minus 1 Mkr för perioden. Genom de avvecklingar och energieffektiviseringar som skett är hela årsbudgeten för media sänkt med 3,5 Mkr jämfört med utfallet Skattefinansierad verksamhet Tekniskas skattefinansierade verksamheter visar ett minus på 1,2 Mkr efter justering kända periodiseringsfel. Motsvarande period förra året var den justerade avvikelsen -2,2 Mkr. Gata/park ligger minus 560 tkr efter justering av vinterväghållningen, barmark och fakturor som ej kommit in för belysningen. Underskottet är en effekt av dyrare vinterväghållningen i februari och mars. Då årets tjälskador är mycket större än tidigare, måste medel finnas för lagning av dessa. Det kan vara så att det planerade beläggningsarbetet inte kan genomföras. Detta är inte i linje med tekniska ets riktlinjer med en beläggning av 3 Mkr Ett sätt att hantera problemet är att vinterväghållningen läggs på rullande budget, så att överskott respektive underskott tas med mellan åren. Period budget Utfall Avvikelse Efter justering Års budget GATOR (kap + adm) BARMARKSUNDERHÅLL VINTERVÄGHÅLLNING GATURENHÅLLNING UNDERHÅLL GATA+PROJEKT GATUBELYSNING VÄGSKYLTNING PARKER LEKPLATSER ISBANOR Summa (exkl. GS, maskiner)

6 40 forts Serviceenheten ligger 250 tkr över budget, justerat för felperiodiseringar ligger verksamheten + 55 tkr. Saknas fakturor på livsmedel mm på 130 tkr. Då timvikarier har tagits in för långtidssjukskrivna, ligger personalkostnaden bättre än budget, då detta har en månads fördröjning. En månads kostnad för köp av Sunnemo entreprenad är bortjusterat i nedan sammanställning. Städ följer budgeten bra Justerad Måltidsverksamhet: Periodbudget Utfall Avvikelse avvikelse Årsbudget Personal Livsmedel Köp av tjänst (Sunnemo) Lokalhyror Övrigt, städkem t.ex Summa kostnader Intäkter skola mp Intäkter ÄO mp Intäkter SOC mp Intäkter utan motpart Summa intäkter Netto Städverksamhet Periodbudget Utfall Avvikelse Justerad avvikelse Årsbudget Personal Städkem mm Köp av entreprenad Interna lokal/kapital Summa kostnader Intäkter försäljning städ Interna städintäkter Summa intäkter Netto Städ och måltidsverksamheten ska vara nollbudgeterad. Just nu är verksamheten budgeterad med ett netto på plus 490 tkr. Efter att löneökningen är införd ska detta justeras. Badet ligger 50 tkr över budget, vilket är fastighetsdrift. År 2011 kostnadsförs badets verkliga fastighetskostnader på detta objekt, vilket inte varit möjligt tidigare, då värme, el och fastighetsskötsel bokförts omfördelat på hela Älvstranden. Idrottsanläggningar ligger över budget för elkostnad mm, men justerat för underhållsprojektet ombyggnad av fotbollsomklädningen ligger Valhallanläggningen på budget.

7 40 forts Flyget ligger något under periodbudget, minus 50 tkr. Flygbränsle -74 tkr, beräknas att få tillbaka energiskatt och att intäkter från försäljning av flygbränsle ökar motsvarande ökat inköp. Övriga kostnader beräknas hållas inom budget på helårsbasis. Stadsbidraget förväntas bli högre än i fjol pga. mer trafik 2010 än 2009 och genom det arbete som lagts ner på att särredovisa kostnader för torntjänst vilket nu är bidragsberättigat. Fastighet ligger minus 700 tkr, lägre underskott än motsvarande period i fjol (-1Mkr). Fastighetsavdelningens prognos för helåret är en budgetavvikelse på -600 tkr totalt. Kommersiella fastigheter minus -150 tkr för el. Verksamhetsfastigheter: Fastighetsskötsel tkr, El och värme tkr, Hyresintäkter Kostnader för Sättraskolan, Asplundskolan, Södra skolan och Norra skolan, Brukskontoret Uddeholm och Stjärngården finns inte budgeterade i den omfattning som blev, i budgeten beräknades dessa vara avvecklade tidigare än vad som blivit fallet. Värmen är hittills 14 % dyrare än ett normalår. Extra kostnader för snöröjning tak mm har tillkommit Period Efter justering Av periodiserings Års Kommersiella + tomma budget Utfall vikelse fel budget 611 Fastighetsskötsel 160,4 215,4 55, ,4 612 Reparationer 103,0 107,0 4, ,8 613 Hyreskostnader 0,0 2,9 2,9 2,9 0,0 615 Media värme el vatten 530,0 647,6 117,6 117, ,8 61 DRIFT 793,4 971,6 178,2 178, ,0 62 PLANERAT UNDERHÅLL 45,0 96,8 51, ,0 63 Försäkring, skatt ADMINISTRATION 170,5 170,3 0, ,5 64 LOKALVÅRD 89,4 78,6 10, ,1 66 KAPITALKOSTNADER 266,3 267,6 1, ,6 68 FÖRSÄLJNING EXTERNT 1,5 1,8 0,3 1,5 6,0 69 HYRESINTÄKTER 1 295, ,7 42, ,5 Netto 67,3 244,4 177,1 149, ,7 Verksamhetsfastigheter 611 Fastighetsskötsel 1 103, ,2 173,3 225, ,2 612 Reparationer 198,7 241,3 42,6 42,6 758,1 613 HYRESKOSTNADER 1 846, ,9 48,9 48, ,0 615 Media 2 572, ,4 414,2 434, ,6 61 DRIFT 5 720, ,8 679,0 751, ,9 62 PLANERAT UNDERHÅLL 170,5 188,8 18, ,0 63 ADMINISTRATION 359,6 258,9 100,7 0, ,4 64 LOKALVÅRD 2 548, ,8 0,6 0, ,7 66 KAPITALKOSTNADER 8 293, ,5 6,2 0, ,3 68 FÖRSÄLJNING EXTERNT 0,0 0,0 0,0 0 0,0 69 HYRESINTÄKTER , ,6 140,8 112, ,3 Netto 507,0 56,8 450,2 638,8 631,0

8 40 forts Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten ligger på plus 560 tkr, justerat för intäkt Munkfors som bokfördes på mars, medan periodbudgeten låg i april, underhåll mm. VA Period budget Utfall Avvikelse Efter justering period. fel Årsbudget Intäkter från abonnenter inkl Munkfors Adm avläsning mm gemensamt Vattenproduktion Avloppsrening & pumpstationer Ledningar Netto Avfallsverksamheten ligger på plus 125 tkr och följer den periodiserade budgeten bra. Då kostnaden för insamling kommer att ligga lägre än budget kan prognosen för fonderingen höjas till 440 tkr. Efter justering Avfall Budget Utfall Avvikelse periodfel Prognos årsbudget Gemensamma poster: Intäkter gemensamt Personal Övriga kostnader Fondering avfall Kapital Netto Hushållsavfall: 742 Intäkter fr abonnenter Hämtning hushållsavfall Förbränning Övrigt Netto Verksamhetsavfall: 743 Intäkter Kostnader Förbränning Vhtavfall Netto MFA vht ,6 10, Återvinning Vht 746 Intäkter 220,5 287, Skatteåterbäring slag Kostnader Netto 154,7 264, Trekammarbrunnslammet Intäkter 159,0 53, Kostnader 159,0 53, Netto Sluttäckning Intäkter från VA Kostnader 133,5 0, Netto Efter justering Allt avfall Period Budget Utfall Avvikelse periodiserings fel Prognos årsbudget Intäkter Kostnader Netto

9 40 forts Sammanfattning: Prognosen är ett underskott på -1,1 Mkr på årsbasis, varav 500 tkr är vinterväghållning och 600 tkr fastigheter. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BELSUT Tekniska et godkänner budgetuppföljning per och ger följande uppdrag: Fastighetsavdelningen ska ge ett förslag på reducering av kostnader på 600 tkr för att komma ner till ram vilket ska föreslår tekniska et i maj Ett förslag på hur kostnader för vinterväghållningen ska hanteras framgent ska presenteras för tekniska et i maj 2011.

10 Dnr Gatubelysningen genomfarten Uddeholm Görgen Carlsson redogjorde för ärendet. Trafikverket ska bygga om genomfarten i Uddeholm. Kommunen önskar att Trafikverket ska ta över belysningen för genomfarten. De tar över belysningen om kommunen sätter upp nya stolpar och armaturer. Nya stolpar och armaturer kostar ca för 22 stolpar. Kommunen sparar då kr/år i driftskostnader. BESLUT Beslutades att ge Kenneth Eriksson i uppdrag att förhandla med Trafikverket.

11 Dnr Utvärdering förändring av måltidsverksamheten på förskolorna I samband med beslut gällande förändring av kostverksamheten 2009 beslutades att en utvärdering skulle göras av tekniska chefen om utfallet av den förändring som beslutades på förskolorna. Tidigare har maten tillagats på förskolorna Myran, Milan och Treklövern. Förändringen som skett under 2010 innebär att huvudmålet tillagas på Älvstrandens kök för förskolorna i Hagfors Milan och Treklövern och på Kyrkhedens kök till förskolan Myran. Förändringen har trätt i kraft i februari för Treklövern, i juli för Milan och i augusti för Myran. Fortfarande tillagas frukost och mellanmål på respektive förskola. Metod Utvärdering har skett dels genom två anonyma enkäter som all personal kunnat svara på och dels genom samtal vid arbetsplatsträffar där åsikter förts fram av personalrepresentanter. Tekniske chefen och verksamhetsansvarige rektor har träffat personalrepresentanter vid tre träffar, en vid varje förskola under jan-feb Kostenheten var representerad vid träffarna av Marie-Louise Karlsson samt ansvarig kokerska för Älvstrandsköket och Kyrkhedens kök. Den personal som arbetar i respektive förskolekök deltog också vid mötena. Två enkäter har genomförts via webbaserad svarsteknik- den första gjordes under nov-dec 2010 och följdes av en uppföljning i mars 2011 efter de samtal som förts. Enkäterna innehöll delvis samma frågor, och var anonyma. Möjlighet fanns även att inkomma med utförliga synpunkter. Sammanfattning Förskolan upplever att de fortsatt når sina mål vad gäller variationsrik kost och måltidssituation för barnen, Dock har verksamheten inte tydligt preciserat dessa mål. Serviceenheten styr så långt det går matsedeln efter livsmedelsverkets rekommendationer för förskolor. Man har skolmatsedeln som grund och anpassar den till förskolan. Enkäten som gjordes i mars 2011 visar att 54 % av dem som svarat tycker att maten är tillräckligt varierad samt att 67 % är nöjda med kontakten med måltidsverksamheten. Sammanlagda betyget på smak, kvalitet och helhetsintryck blev godkänt, 3,0 av 5 möjliga.

12 42 forts % av dem som bevarat enkäten anser att det var bättre då det fanns ett tillagningskök på förskolan. Alla betyg är betydligt lägre än de som framkom i enkätsvaren i höstas för de två förskolor där ingen förändring skett Sunnemo och Råda. Här är 100% nöja med kvalitet, smak och helhetsintryck och variation, och dessa två förskolor ger betyget 4 i snitt för hur de upplever kontakten med måltidsverksamheten. Vid samtalen med förskolorna var bilden dock inte så negativ, utan konstruktiva och bra diskussioner fördes med sikte på att göra situationen så bra som möjligt. Avgörande för detta verkar vara att en god dialog med serviceenhetens tillagningskök kan upprättas. Flera av förskolorna efterfrågar att huvudmålet ska vara tillagat av råvaror, och att korv och pasta förekommer för ofta. Under veckorna 2-13 har 67 % av de luncher som serverats uppfyllt detta mål. 17 % är halvfabrikat och resten 16 % är helfabrikat. Alla soppor som serveras vilket verkar vara en populär rätt - är tillagade av råvaror och är ej några pulversoppor. Totalt under dessa 12 veckor serverades 43 olika maträtter i Hagfors och i Ekshärad var det 36 olika maträtter. Mer detaljerad rapport från möten En stor del av mötena handlade om matsedeln, och möjlighet att förändra den, så att den passar de mindre barnen. Vid vissa förskolor framkom att barnen gärna äter skolmaten, men vissa rätter är mindre omtyckta. Kostenheten i Hagfors kan då vid vissa tillfällen byta ut huvudrätten till den rätt som serveras till äldreomsorgen. Man beslutade att personalen ska ge återkoppling på vilka rätter som fungerar bra, och vilka som är mindre bra genom att varje dag anteckna detta. I dagsläget har endast en förskola återkopplat om detta. En förskola ville ha mer volym av råkosten då barnen gärna äter detta, vilket givetvis är mycket positivt. Alla förskolor tycker råa morotsstänger och frukt är bra. Vid diskussionerna framkom att de vuxnas inställning till maten är avgörande för barnens mottagande, och att en del i förskolans mål- och verksamhetsplaner är att ge barnen en variationsrik kost, med nya maträtter som bör upprepas så att barnen lär sig våga tycka om nya smaker. Barn vill gärna ha maten serverad uppdelad och är misstänksamma mot röror. Detta önskemål kan kostenheten lätt tillgodose genom att leverera maten i olika kantiner som sedan serveras i karotter ute på avdelningarna. Samtidigt måste man ibland ha möjlighet att servera olika grytor för att få variation

13 42 forts Man beslutade vidare att frysa ner matportioner som blir över om behov finns att ge barn som vistas länge på förskolan lite mer matig kvällsmål. Frukost och eftermiddagsmålet fungerar bra, men man förde en diskussion om mängden och variationen av smörgås. Önskemål framfördes om att testa lite mer grovt bröd. Redovisning av enkätsvar

14 42 forts Kommentar: Myrans personal bedömer maten med ett sämre betyg än i Hagfors. Förbättringen är dock högre i Ekshärad än i Hagfors mellan de båda enkättillfällena. I Ekshärad har det sammanlagda betyget höjts med 1,5 betygssteg till ett snittbetyg på 2,8, hela 75 %. Motsvarande höjning i Hagfors är 1,2 betygssteg till ett snittbetyg på 3,1 betygssteg, 48 %. Personalen upplever att variationen i kosten har förbättrats kraftigt under mätperioden. Fortfarande anser dock 46 % av variationen är för låg. Tillräcklig variation Hösten 2010 Våren 2011 Ekshärad 10 % 44 % Hagfors 30 % 59 % Alla förskolor 23 % 54 % Även kontakten med måltidenheten har förbättrats, från 59 % nöjdhet till 67 % nöjdhet. Graden av nöjdhet i Ekshärad är lika, 50 % nöjda, mellan de båda undersökningarna. Förbättringen har skett i Hagfors. I den sista underökningen ställdes även frågan om man upplever att en förbättring skett efter vårt möte med personalen under jan-feb 2011, då beslut fattades om hur kontakt och påverkan på matsedeln ska ske mellan förskolorna och tillagningsköken. De flesta svara att de inte märkt någon större skillnad gällande smak och kvalitet, medan en förbättring kan ses gällande helhetsintrycket och variationen. Sätts ett filter i enkäten på dem som svarar att det är sämre efter vårt möte ser man att dessa överlag bedömt måltiderna med sämre betyg än genomsnittet. Samma gäller för dem som svarat att det är mycket sämre nu än före förändringen.

15 42 forts Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et godkänner utvärdering förändring av måltidsverksamheten på förskolorna.

16 Dnr Mål och verksamhetsplan Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen skall arbeta för en kostnadseffektiv lokalplanering och ett resurseffektivt nyttjande av den kommunala förvaltningens lokaler. Budgetuppföljning Ytor Förändring Förhyrda lokaler % Verksamhetslokaler, egna % Summa, förhyrda+ verksamhetslokaler % Kommersiella och övriga uthyrda objekt % Bostadshus % Tomma lokaler % Summa (UB) % Verksamhetslokaler, hyrda Verksamhetslokaler, egna Summa verksamhetslokaler Kommersiella Bostadshus Tomma Summa Några styrande ekonomiska nyckeltal Fastighetsavdelningens nyckeltal Riktvärde/ jämförelsetal bedömning Ytor % Jmf % -12 % -13 % -25 % GS-timmar Drift/kvm BRA < 345 kr/kvm Planerat underhåll kr/kvm Tillsyn, skötsel, felavhjälpande uh < 70 kr/kvm Media <180 kr/kvm

17 43 forts Sammanfattning 2010 Under 2010 upprättades avtal om överlåtelse på AME Stjärngården, Brukskontoret i Uddeholm, Asplundsskolan och Södra skolan. AME flyttade över i provisoriska lokaler vid Sättraskolans kök i väntan på att flytta över till Forsskolan som inte var möjlig att flytta in i på grund av utökad skolverksamhet. Rivning av bostadshus på Parkvägen och Häggdalsvägen har utförts med undantag av återsällning av gräsytor. Rivningarna på Sättraskolan påbörjades under året och förhoppningarna är att Sättraskolan framtid ska klaras ut under våren Ombyggnaden på Primus för Bygglinjen slutfördes under våren och verksamheten flyttade in i nyrenoverade lokaler till höstterminen. Mål och verksamhetsplan Fastighetsavdelningen skall arbeta för en effektiv lokalplanering och ett effektivt nyttjande av den kommunala förvaltningens fastigheter och lokaler. Avveckling av lokaler som inte längre är nödvändiga för den egna verksamheten skall fortgå och intensifieras under år 2011 för att undvika tomma lokaler i samband med att verksamheterna flyttar till Älvstranden. Jämfört mot 2010 års areal förväntas fastighetsbeståndet att minska med minst 1 % under Asplundsskolans lokaler för hemkunskap och slöjd kommer dock att behövas ytterliggare några år och hyresavtal är upprättade med Elms. Under 2009 inleddes utredning i samråd med skolan om flytt av utbildningsprogram från Forsskolan till Primus, vilket skulle innebära full uthyrning av lokalerna på Primus samtidigt som driftskostnaderna kan minskas genom minskade ytor. Målet för 2011 är att påbörja ombyggnad av Primus för inflytt till våren I samband med att verksamheten flyttar till Primus skall befintlig verkstadslokal avvecklas. Fastighetsavdelningen skall under perioden arbeta mer aktivt med energi och miljöfrågor. Arbetet med energideklarationer skall slutföras och en strategi för minskad energianvändning genom brukarsamverkan skall upprättas. Målet är att med små medel minska mediaförbrukningen genom minskat energibehov och därefter utreda potentiella energiinvesteringar för ytterliggare energieffektivisering. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniskt antar mål och verksamhetsplan för fastighetsavdelningen gällande

18 Dnr Godkännande av underhållsplan för fastigheter Tekniska enheten har upprättat förslag till underhållsplan för kommunen fastigheter för Underhållsbudget Budget Budget Budget Objekt Proj Avser åtgärder 2011 ( ) JÄRNVÄGSMUSEUM 5635 UNDERH 15,0 15,0 15, FD PRIMUSFASTIGHETEN 5601 TAKUNDERH MÅLN MM( HISS) 100,0 235,0 100, SLAKTERIET RÅDA 5602 GOLV VÄGGAR 80,0 80,0 80, HUVUDCENTRAL 5603 UNDERHÅLL 15,0 15,0 15, ALLMÄN TOALETT 5604 UNDERHÅLL 5,0 5,0 5, FOLKTANDVÅRDEN 5605 MÅLN FÖNSTER, TAK 20,0 20,0 20, VÅRDCENTRAL EKSHÄRAD 5606 MÅLNING 30,0 30,0 30, BROSTUGAN 5607 MARKJOBB 5,0 5,0 5, KOMMUNALHUSET EKSHÄRAD 5615 TAKARB 85,0 85,0 85, FD VILLAN, VÄLLAREV MÅLNING, PANNA 40,0 40,0 40, RÅDA RASTPLATS 5634 MÅLN REP TAK 40,0 40,0 40, FOLKETS PARK 5608 MÅLN 5,0 5,0 5, LILLSTUGEVÄGEN ANPASSN 25,0 25,0 25, LILLSTUGEVÄGEN UNDERH 20,0 20,0 20, UNDERHÅLL RESERV 60,0 60,0 60,0 Summa Kommersiella fastigheter 545,0 680,0 545, STADSHUSET 5617 MÅLNING LJUDÅTGÄRDER 50,0 50,0 50, BORGMÄSTAREN TAK,FÖNSTER MÅL MILJÖDEL 200,0 50,0 50, TRANEBERGSVÄGEN ANP, MÅLN 35,0 20,0 20, ÄLVSTRANDEN SKOLA/SPORTH 5618 REP SPORTAVD,UTREDN BAD 95,0 95,0 95, FORSSKOLAN 5619 MÅLN FÖNSTER 25,0 25,0 25, KYRKHEDENS SKOLA+FÖRSKOLA 5620 MÅLN, TAK, (FÖNSTER,HISS) MM 75,0 325,0 175, RÅDA SKOLA 5621 FASAD, KÖK, BELYSNING,LEK 135,0 35,0 35, SUNNEMO SKOLA + FÖRSKOLAN 5622 LJUDÅTGÄRD, LEK 25,0 25,0 25, TREKLÖVERN 5623 LEKUTRUSTNING,KÖK 10,0 35,0 35, MILAN 5625 LAGN TAK, MÅLN 80,0 75,0 75, PRÄSTKRAGEN RÅDA 5627 UTV MÅLNING 50,0 15,0 15, SVALAN 5636 INKÖP MASKINER 45,0 45,0 45, LILLÅSEN 5628 MATTBYTE, MÅLN, FLYTT KÖK(HISS) 250,0 135,0 50, BELLMANSGÅRDEN 5629 MÅLN LGH (HISS) 80,0 260,0 60, HÄGGÅRDEN 5630 MÅLNING LGH 45,0 45,0 45, RÄDDNINGSSTATION HAGFORS 5632 MÅLN KONTOR 25,0 25,0 25, RÄDDNINGSSTATION EKSHÄRAD 5633 UNDERH 20,0 20,0 20, CENTRALFÖRRÅDET 5609 UNDERH FÖRRÅD 15,0 15,0 15, FÖRRÅD EKSHÄRAD 5610 TAK, KONTOR FÖRRÅD 15,0 15,0 15, UNDERHÅLL RESERV 142,0 190,0 190,0 Summa Verksamhetsfastigheter 1 417,0 1500,0 1065,0 Underhåll totalt 1 962, , ,0 Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner underhållsplanen för kommunens fastigheter för

19 Dnr Rivning av Sättraskolan, kök och slöjdbyggnad Kommunstyrelsen gav tekniska enheten i uppdrag att försälja fastigheten Hagfors Maskinisten 5, Sättraskolan. På grund av svårigheter med att försälja fastigheten med samtliga byggnader fattade kommunfullmäktige beslut om rivning av samtliga byggnader förutom kök och slöjd byggnaden. I enlighet med beslut har rivningsarbeten upphandlats och tre mindre byggnader inom fastigheten har avvecklats och huvudbyggnaden har kallställts. Då undercentral för kök- och slöjdbyggnad, idrottshall samt Milan är belägen i huvudbyggnaden kan avvecklingsarbeten inte fortsätta förrän det står helt klart vilka ledningsarbeten som måste utföras. Ledningarbeten för kök och slöjdbyggnad uppskattas till kkr. Obudgeterade driftskostnader på grund av att avvecklingsarbetena avstannat uppskattas för 2011 till sammanlagt kronor. I detta ingår driftkostnader avseende AMEs nyttjande av lokalen med drygt kronor. På grund av svårigheter med att försälja kök- och slöjdbyggnad föreslår tekniska enheten att byggnaden istället avvecklas genom rivning så snart lokalen blir vakant. Kvarvarande inventarier kan försäljas separat i samband med avveckling. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att avveckla Sättraskolans kök- och slöjdbyggnad, genom rivning, så snart objektet åter blir vakant samt under förutsättning att försäljning enligt tidigare beslut inte kan genomföras. Fastighetsavdelningen uppmanas att tillsammans med verksamheten AME snarast presentera en permanent lösning på AMEs lokalfråga.

20 Dnr Mål och verksamhetsplan för Flygplatsen Övergripande målsättning: Flygverksamheten ska driva en trafikflygplats i enlighet med av myndigheter uppställda krav. Verksamhetens viktigaste mål är att bidra till tillförlitlighet i linjetrafiken genom en god och anpassad drifthållning av flygplatsen. Verksamheten skall även bidra till att underlätta för flygets utveckling i regionen, för linjefart, allmänflyg, taxi-charterflyg skolflyg samt Aerial work (oftast helikopteruppdrag) och flygverksamhet som bedrivs i föreningsform. Måluppfyllelsen blev 2010, 61 % av full uppfyllelse. Det är betydligt bättre än i fjol. Passagerarantalet var det högsta på många år och nådde över målet. Underhållsplanen och investeringsplanen genomfördes. Personalen utbildades enligt plan. Lokal behörighet för vår nya AFIS-personal uppnåddes. Flygplatsen erhåll certifikat för både flygplatsdelen och torntjänsten. Ett stort arbete lades ner på särredovisning av torntjänst, och därmed kunde stadsbidrag erhållas. Ledningsfunktionen fungerade ej optimalt med stora svårigheter att rekrytera långsiktigt flygplatschef. Tillfälliga lösningar fick sättas in vilket förorsakade dels problem med godkännande från myndighet och svårigheter för personalen. Detta löstes dock i slutet av året, och från 1 mars, 2011 finns en flygplatschef. Budgetuppföljning: Flygplatsen 2010, tkr Budget Resultat Avvikelse Försäljning flygbränsle -300,0-325,8 25,8 Avgifter -325,0-349,3 24,3 Statsbidrag , ,0-69,0 Övriga intäkter -39,9-50,9 11,0 Summa intäkter , ,0-7,9 Köp flygbränsle 300,0 439,1-139,1 El, vatten 326,5 352,2-25,7 Fordon och maskiner inkl kapitalk 286,7 345,5-58,8 Personalkostnader 3 078, ,9 65,6 Övriga driftkostnader 1 424, ,3-31,3 Underhållsprojekt 960,0 859,1 100,9 Kapitalkostnader fastigh o anläggn 757,4 757,3 0,1 Summa kostnader 7 133, ,4-88,3 NETTO 3 368, ,4-96,2

21 46 forts Jämförelse några år Redovisningen 2009 är gjord utan kostnad Afis-utbildning och extraordinära kostnader som belastar flygverksamheten med över en miljon kr för att en jämförelse mellan åren ska kunna ske. Utfall tkr Försäljning flygbränsle -307,2-302,9-283,2-179,0-325,8 Avgifter -310,0-234,4-324,0-304,7-349,3 Statsbidrag , , , , ,0 Övriga intäkter -65,8-76,9-12,1-35,6-50,9 Summa intäkter , , , , ,0 Köp flygbränsle 264,6 389,4 348,0 128,1 439,1 Personalkostnader 1 495, , , , ,9 Drift och underhåll 1 171, , , , ,2 Kapitalkostnader samtliga 884,9 851,6 829,9 968,2 967,4 Summa kostnader 3 816, , , , ,6 NETTO 202,3 252, , , ,6 Verksamhetens volym antal rörelser Linjeplanet antal rörelser annat jetflyg antal rörelser kolvmotorflyg Summa antal rörelser antal passagerare Hagfors 60 % 82 % 50 % 53 % 47 % 46 % 52 % % passagerare Hagfors Passagerarutveckling

22 46 forts Mål och Verksamhetsplan Ekonomiska mål: Under 2011 och framåt är flygplatsens målsättning att markant öka intäktssidan ifrån flygtrafiken. Detta möjliggörs genom att faktureringsrutinerna reviderats, avtal kommer att omförhandlas, prislistan har justerats samt att flygplatsen erhåller tillstånd om att handla med flygbränsle skattefritt har flyget en något lägre budget än Underhållet planeras dock till ungefär samma nivå. Utveckling av verksamheten: Det viktigaste målet är att linjen ska säkras ytterligare 4 år. Ett arbete för detta sker under våren 2011 under ledning av utvecklingschef Glenn Olsson. Tillsammans med Hagfors Räddningstjänst planeras för ett samarbete med att tillse flygplatsräddningstjänst före den 1 juli 2012 enligt TSFS2010:114, vilket innefattar krav på räddningstjänst vid linjens landning/start. Detta innebär en stark kompetensutveckling av flygplatsens personal, möjligheten att hantera trafik med tyngre flygplan samt en förstärkning av räddningstjänst i kommunen som helhet. För att verksamheten inte ska vara sårbar planeras den förstärkning som beslutats på flygtrafikledningen få genomslag med ytterligare en utcheckad person (AFIS) är Flygplatsen arbetar tätt med kommunens utvecklingsenhet för att på effektivaste sätt göra flygplatsen mer attraktiv och användbar för både kommunens invånare, företagare och besökare. Här ingår också projekt säkerhetsklassning som på sikt sätter Hagfors på den internationella kartan, där våra möjligheter att möta framtidens behov blir väl tillgodosedda. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et antar mål- och verksamhetsplan för flyget gällande och godkänner uppföljningen för 2010.

23 Kommunstyrelsens tekniska Dnr Godkännande av underhållsplan flygplatsen För att säkerställa flygverksamhetens kvalitet måste underhållet höjas. Plan för banunderhållet är gjord där åtgärder i syfte att senarelägga omtoppning specificeras. Genom att noga följa upp nödvändiga beläggningsarbeten så kan omtoppning bana skjutas till Det är av yttersta vikt att underhållsplanen följs. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et godkänner upprättad underhållsplan för flygplatsen

24 Dnr km/h inom område i Bergsäng Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Bergsäng, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga

25 Dnr km/h inom område i Uddeholm Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Uddeholm Melltorps- Trädgårdstorps- Bergsvägen m fl, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga

26 Dnr km/h inom område i Ekshärad Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Ekshärad Ängs-, Ekesbergs-, Höökesvägen m fl, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga

27 Dnr km/h inom område i Råda Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Råda Granhultsvägen, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga

28 Dnr Trafikföreskrifter och lokala trafikföreskrifter för Hagfors kommun Sedan 1 januari, 2011 ska alla beslutade trafikföreskrifter vara samlade i RDT. Syftet med RDT, den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, är att samla trafikföreskrifterna i en databas. På den särskilda webbplatsen Svensk Trafikföreskriftssamling (STFS) publiceras trafikföreskrifterna, och på det sättet får både statliga och kommunala myndigheter och enskilda personer och företag information om gällande trafikföreskrifter. Det är kommuner, länsstyrelser, Trafikverket och Polisen som för in föreskrifterna i databasen och publicerar dem på webbplatsen. Kommunen har registrerat alla sina trafikföreskrifter förutom 17 st som satt på fel ställe i den pärm kommunen förvarar trafikföreskrifterna. För att dessa ska få giltighet igen så måste kommunen ta nytt beslut för dessa 17 trafikföreskrifter. Samråd har skett med polismyndigheten i Hagfors (Stefan Hedelin) beträffande alla 17 i enlighet med stadgandet i 10 kap. 5 TrF. Polisen har tillstyrkt nu föreliggande förslag. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et beslutar att meddela nya lokala trafikföreskrifter i enlighet med bilaga 1-17, samt att ikraftträdandet av föreskrifterna och de lokala trafikföreskrifterna skall ske

29 Kurser Svenska kommunal-tekniska föreningens Kommunala lantmäteridagar, maj 2011, Göteborg. SKL: Att leda offentlig fastighetsförvaltning, maj i Sigtuna. Svenska kommunal-tekniska föreningens gatukontorsdagar 2011, 3-5 maj i Lund.

30 För tekniska ets kännedom Dnr Energimyndigheten: Beslut om bidrag till energirådgivning med kr. Dnr Svenskt Vatten AB: Utträde ur REVAQ-certifieringssystem. Dnr Trafikverket: Beslut om bidrag till icke statliga flygplatser 2011 med kr. Dnr Länsstyrelsen: Satsningen på bidrag till lokala om kommunala naturvårdsprojekt LONA fortsätter Trafiksäkerhetsinformatören: Verksamhetsrapport jan-mars KUSTOM-möte i Munkfors Dnr Länsstyrelsen: Angående hantering av planhandlingar. Dnr Länsstyrelsen: Horssjöns övnings- och skjutfält (omgivningspåverkan) är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 miljöbalken (MB). Dnr Miljödepartementet: Beslut att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarande områden. Dnr Energimarknadsinspektionen: Svar på begäran om granskning av elnätsavgifter.

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef Sammanträdesdatum Sida 1/22 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset Hagfors, övre plan kl. 13:15 15:30 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin

Läs mer

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Sida 1/30 Plats och tid Hagfors flygplats kl. 13:15 16:00 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Christine Janhagen Olsén (S),

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-14, kl 1300-1530 ande Birger Lahti, V Johny Lantto, S Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Anita Sköld, M Rune Blomster,

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 2 i källaren kl 09:00-10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare 2011-11-29 150 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Götenesalen kl.8.30-12

Götenesalen kl.8.30-12 Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Götenesalen kl.8.30-12 Beslutande Karl-Gustaf Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Bengt Sävhammar (KD) för Lars Johansson (S), andre vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20 1(11) Plats och tid Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, Värjan, plan 5, Ledning och administration, lokal: Sabeln, klockan 13:35 14:20, Kort ajournering mellan klockan 14:00

Läs mer

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.15 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Sven Lundgren

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 10:00 10:50 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd 2014-05-14 1 (17) Plats och tid Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014, klockan 09:00 10:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-22 1 (17) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--16.50 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S) kl 13.30--14.30,16.25--16.50, K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), S-G

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Budgetuppföljning efter februari

Budgetuppföljning efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-23 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-04-23 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Tid och plats Onsdagen den 23 april 2014 kl. 18.45-20.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312 1 (7) Plats och tid Badhusgatan 4, kl. 13:00-14:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Ingvar Svensson (V) Tomas Lind (FÖL), vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Daniel Nilsson (C) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid SÄS Skene, sjukvårdskansliet klockan 08:30-11:10 Beslutande S Hanne Jensen ersätter Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Miljökontoret Miljönämnden

Miljökontoret Miljönämnden Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-27 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS salen, klockan 14.15 16.05 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Övriga deltagande Erik Nordén), VD

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-21 1 (7) 10-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-21 1 (7) 10-15 2011-02-21 1 (7) 10-15 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-09.55 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998 ÅRSBOKSLUT för Kyrkmossens anläggningssamfällighet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 14:15 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.10 Beslutande Lars-Erik Wollmér(s), ordf, 158-175, 177-178 Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m),

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-10.35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson

Läs mer

PM Organisering och bedömd besparingspotential

PM Organisering och bedömd besparingspotential Rapporten upprättad av: Roger Bengtsson, Seniorkonsult Per Nilsson, Seniorkonsult PM Organisering och bedömd besparingspotential Ängelholms kommun 2011-03-07 Innehållsförteckning Sid 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Revisionsrapport Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Region Gotland Mattias Haraldsson Region Gotland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNDA 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNDA 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNDA 1 Årsredovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L) 1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)

Läs mer

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande Miljö- och byggnämnden 2010-02-17 1 (6) 2-5 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.05 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Larsson (S) Kjell Persson (S) Tony Olsson (V),

Läs mer

Bilaga KS/2012/82/1. Månadsrapport SALA KOMMUN

Bilaga KS/2012/82/1. Månadsrapport SALA KOMMUN Bilaga KS/2012/82/1 Månadsrapport SALA KOMMUN Mars 2012 INNEHÅLL Sida UPPFÖLJNING DRIFTBUDGET 3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 4 RÄDDNINGSTJÄNST 8 TEKNISKA NÄMNDEN 9 BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN 14 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Läs mer

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.45-19.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser

Läs mer

KF 49 31 MARS 2014. Nr 49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upphäva nedsläckning av gatubelysning i Uppsala kommun KSN-2013-1035

KF 49 31 MARS 2014. Nr 49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upphäva nedsläckning av gatubelysning i Uppsala kommun KSN-2013-1035 KF 49 31 MARS 2014 Nr 49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upphäva nedsläckning av gatubelysning i Uppsala kommun KSN-2013-1035 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Miljönämnden Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Palmqvist, (M), ordförande, Ulf Dahl, (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-02-21 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Göran Bäckelin (fp) Börje Jansson (s) Jeannette Rasko (s) Mauri Sukuvaara (v) Dagobert Klug (v)

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Göran Bäckelin (fp) Börje Jansson (s) Jeannette Rasko (s) Mauri Sukuvaara (v) Dagobert Klug (v) Servicenämnden 2007-02-02 1. ( 15 ) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 14.00-16.45 Beslutande: Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Göran Bäckelin (fp) Börje Jansson (s) Jeannette Rasko

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-11-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-11-26 1 (9 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen, kl 19:00-20:35 Beslutande Sven Lundin (C) tj ers Celal Aslan (C) tj ers Karl Persson (SD) Anna Hammar (V) Lilian Nilsson (M) Ann-Christine Janhagen Olsén

Läs mer

Ajournering 14.20-15.00

Ajournering 14.20-15.00 Tekniska nämnden 2010-08-31 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.20 Ajournering 14.20-15.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Börje Blomkvist (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

' e/ic,2. Justerande Hammarström BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2012-03-08

' e/ic,2. Justerande Hammarström BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2012-03-08 Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2012-03-08 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Socialförvaltningen Lenhovda kl: 13:00 18:30 Thomas Lindberg (C) ordförande Monica

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FYRISÄNG Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ODENSE Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14)

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-09-23, kl 0900-1330 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Irene

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/20 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors stadshus kl. 09:00-11:15 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg Sidan 1 av 14 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 13.00 15.10 Beslutande Lars-Erik Tengeland (M) Jens Wallin (S) Stefan Pettersson (M) Marianne Pettersson (M) Inger Paulsson (C) Gudrun Andersson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Gunilla Johansson (S), ordförande Christer Rönnlund (M) Marita Fransson (S) Cecilia Festin Stenlund (FP)

Gunilla Johansson (S), ordförande Christer Rönnlund (M) Marita Fransson (S) Cecilia Festin Stenlund (FP) 1(15) Plats och tid Sekreteraren, Stadshuset kl 08.00 14.00 ande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Christer Rönnlund (M) Marita Fransson (S) Cecilia Festin Stenlund (FP) Övriga närvarande Britt

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Produktionsstyrelsen 2011-05-18 1 Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNTEN Årsredovisning

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Plats och tid Musikrummet Uret, kl 13.00 16.00 Beslutande Anna Schönning (S) ordförande Staffan Nordqvist (S) Andreas Byström (S) ersättare för Eva Sjölander (S) Torbjörn Nyholm (S) Anna Engblom

Läs mer