Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa."

Transkript

1 Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden. Räntan är rörlig och beräknas dag för dag. Gå in på marginalen.se för aktuell ränta. Om du dessutom har sparkonto hos oss med minst kronor ökar räntan på ditt Transaktionskonto. På belopp över kronor utgår ingen ränta. Bankkort Visa Du får ett Bankkort Visa kopplat direkt till ditt konto och så länge du har pengar där har du alltid pengar i plånboken. Med kortet kan du ta ut kontanter och betala i butiker över hela världen där Visa accepteras. Du kan göra fria uttag i Sverige och EU. Internetbank Via vår Internetbank kan du betala räkningar och göra överföringar. Hur öppnar jag Vardagspaketet? Du öppnar enklast via webansökan på marginalen.se men det går även bra att skriva ut ansökan, fylla i och skicka in. När vi tagit emot din ansökan skickar vi ditt kontonummer i ett rekommenderat brev. Om du redan är kund hos oss loggar du in på Internetbanken för att se ditt nya kontonummer inom ett par dagar efter att du skickat in ansökan. Ditt bankkort Visa, PIN-kod och inloggning till Internetbanken skickas separat direkt hem till dig. Insättningsgarantin Kontot omfattas av insättningsgarantin och gäller insatt belopp och upplupen ränta upp till euro per kund. Riksgälden betalar ut ersättningen inom tjugo arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. Insättning och uttag Sätt in pengar på ditt Transaktionskonto genom att föra över direkt från en annan bank. Du uppger då ditt kontonummer och väljer Marginalen Bank som mottagande bank. De fyra första siffrorna i ditt kontonummer är clearingnumret. Med ditt Bankkort Visa gör du köp eller uttag från kontot. Överföringar gör du via vår Internetbank eller genom att ringa Kundservice på som hjälper dig att föra över till ditt registrerade mottagarkonto. Kom ihåg att ha din Säkerhetskod tillgänglig. Våra andra konton: Högräntekonto Fasträntekonto Sparkonto Kontakta oss för mer information Tel: E-post: Stora Sparkontot

2 Produktvillkor Vardagspaketet GÄLLER FRÅN Priser och villkor sammanfattning Ränta Gå in på marginalen.se för aktuell ränta. Sparbelopp Högst kronor. Månadsavgift Vardagspaketet 19 kr per månad (första året utan månadsavgift för Vardagspaket öppnade innan 31 dec 2013). Kontantuttagsavgift inom EU 0 kronor. Kontantuttagsavgift utanför EU 35 kronor. Valutaomräkningspåslag För närvarande 1,65 % som ingår i kursen. Övertrasseringsavgift 75 kronor. Övertrasseringsränta 15 % på övertrasserat belopp. Påminnelseavgift 50 kronor. Kopia på köpnota 50 kronor. Extra kontoutdrag 50 kronor. Insättningsgaranti Kontot omfattas av insättningsgarantin. Ångerrätt 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen från den dag då avtal ingåtts. Ränta utbetalas för den period kapitalet varit innestående på kontot. Marginalen Bank Bankaktiebolag Org.nr: Box Stockholm

3 Allmänna villkor Vardagspaketet GÄLLER FRÅN ALLMÄNT Dessa allmänna villkor gäller för Vardagpaketet i Marginalen Bank Bankaktiebolag. Vardagspaketet består av Transaktionskonto, Bankkort och Internetbank, vilkas gemensamma villkor framgår av avsnitt 3. Individuella villkor för respektive del framgår av avsnitt 4 till 6. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för Bankens verksamhet. Banken är införd i Finansinspektionens företagsregister. 2. DEFINITIONER Banken: Marginalen Bank Bankaktiebolag, , Box 26134, Stockholm, telefon: Hemsidan: Bankens hemsida Internetbanken: Bankens internetbank som tillhandahålls Kontohavare. Kontohavare: Fysisk person som fyllt arton år för vilken Banken för Kontot. Kontot: Transaktionskonto som Banken tillhandahåller en eller två Kontohavare. Kortet: Marginalen Bankkort Kortinnehavare: Kontohavare i vars namn Kortet utfärdats. Huvudkontohavare: Kontohavare som vid ansökan av Kontot angetts som huvudkontohavare. Medkontohavare: Kontohavare som vid ansökan av Kontot angetts som medkontohavare. Prislista: Bankens vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på Bankens hemsida, Säljföretag: Företag i Sverige eller utomlands som tillhandahåller varor och tjänster mot betalning och som är anslutna till det betalningsförmedlingssystem (VISA) till vilket Banken är ansluten. Vardagspaketet: Bankens paket bestående av Kontot, Kortet och Internetbanken. Villkor: Dessa villkor som specificeras i avsnitt ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VARDAGSPAKETET 3.1 Allmänt Kontohavare har rätt att på begäran erhålla Villkoren från Banken. Villkoren finns även tillgängliga på Hemsidan. 3.2 Solidariskt ansvar Om Kontot har två Kontohavare (Huvudkontohavare och Medkontohavare) svarar den ena Kontohavaren solidariskt för den andra Kontohavarens förpliktelser enligt dessa Villkor. 3.3 Ändring av Villkoren Banken äger rätt att ändra Villkoren. Information om ändringarna meddelas Kontohavare via brev, Hemsidan eller Internetbanken. Ändringarna träder i kraft två månader efter sådant meddelande. Om Kontohavare inte godkänner ändringen får denne omedelbart utan särskild avgift frånträda Vardagspaketet. Kontohavare svarar dock för eventuellt övertrasserat belopp, räntor och vid frånträdandetidpunkten uppkomna avgifter som i så fall ska betalas i samband med frånträdandet. Kontohavare ska anses ha godkänt de ändrade Villkoren om Kontohavare inte före den dag då de föreslås träda ikraft meddelar Banken om att Kontohavare vill frånträda Vardagspaketet. Banken äger rätt att omedelbart ändra Villkoren om detta är påkallat på grund av ny lagstiftning eller myndighetsbeslut som påverkar Villkoren. 3.4 Avgifter Kontohavare är skyldig att betala de avgifter/priser för Vardagspaketet som framgår av Prislistan samt de avgifter som uppkommer för det fall Villkoren inte har följts eller annan liknande omständighet. Vid betalningsförsummelse har Banken rätt att ta ut förseningsavgift och dröjsmålsränta i enlighet med Prislistan. Därutöver kan påminnelseavgift utgå i enlighet med Inkassolagen (1974:182). Dröjsmålsränta respektive övertrasseringsränta debiteras Kontohavare månadsvis och ska erläggas nästkommande förfallodag. Övertrassering respektive betalningsförsummelse kan medföra spärr av Kortet enligt punkt 5.9. Banken äger rätt att ändra avgift i Prislistan. Banken måste informera Kontohavare om sådan ändring minst fjorton dagar innan ändringen träder i kraft om inte ändringen är obetydlig och till fördel för Kontohavare. Information om avgiftsändring meddelas Kontohavare via brev, Hemsidan eller Internetbanken. 3.5 Begränsning av Bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, uppror eller upplopp, störningar i post, telefon-, telefax- eller telextrafiken eller i eldistributionen, vilka i väsentlig grad påverkar Bankens verksamhet. Banken svarar inte heller för skada som beror på strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i annat fall än vad som anges ovan ska inte ersättas av Banken om Banken varit normalt aktsam. Såvida inte annat följer av tvingande lagregler är Banken inte skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet från Bankens sida. Banken är inte ansvarig för skada som Banken inte skäligen kunnat förutse och minskat konsekvenserna av och som beror på tekniskt fel, såsom störningar i telefonförbindelser eller Bankens datasystem vilket omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Internetbanken. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständigheter som anges i första stycket i denna punkt 3.5 får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken om ränta är utfäst betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid var tid gällande referensränta med tillägg av två procentenheter. Är Banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Banken är inte ansvarig gentemot Kontohavare för obehörigt förfogande över Kontot om Kontohavare inte underrättat Banken om ändrad förfoganderätt. Likaså är Banken fri från ansvar för det fall den som är formellt behörig att företräda Kontohavare överskrider den rätt som Kontohavare lämnat denne, såvida inte Banken särskilt åtagit sig att bevaka den av Kontohavare uppställda begränsningen. 3.6 Ansvar för obehöriga transaktioner För att fullt ut använda Vardagspaketet och Bankens telefontjänster erhåller Kontohavare olika koder av Banken. Kontohavare är skyldig att: A. skydda kod som Kontohavare fått från Banken eller kod som Kontohavare själv har valt; B. vid vetskap om att en kod kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Banken och vid brott omedelbart göra en polisanmälan; C. inte notera en kod på ett sådant sätt eller förvara noteringen på ett sådant ställe t.ex. mobiltelefon eller dators hårddisk etc. att dess samband med Kortet, Internetbanken, eller annan information om Banken, eller de tjänster som Banken tillhandahåller framgår samt förvara personnummer, personlig kod, Kortet och engångskoder separat; D. i övrigt följa de regler som från tid till annan gäller för användning av personlig kod, Kortet och Internetbanken. Om en obehörig transaktion har orsakats till följd av att Kontohavare har underlåtit att skydda en personlig kod, ansvarar Kontohavare för beloppet, dock högst kronor per reklamation. Om en obehörig transaktion har orsakats till följd av att en skyldighet enligt A-D åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavare för beloppet, dock högst kronor per reklamation. Har Kontohavare handlat särskilt klandervärt, ansvarar Kontohavare dock för hela beloppet. Oavsett vad som anges ovan ansvarar Kontohavare inte för något belopp som har belastat Kontot genom korttransaktion efter det att Kontohavare anmält till Banken att den personliga koden eller Kortet ska spärras. Detta gäller dock inte om Kontohavaren genom svikligt handlande har bidragit till den obehöriga transaktionen. Även om Kontohavare inte har varit oaktsam ansvarar Kontohavare för hela beloppet om Kontohavare inte underrättar Banken utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om den obehöriga transaktionen. Detsamma gäller om Banken har lämnat Kontohavare information om transaktionen och Kontohavare inte underrättar Banken inom tretton månader från det att beloppet belastat kontot. Om någon annan person utöver Kontohavare är behörig att använda Kortet eller Internetbanken ska, vid bedömningen ovan om Kontohavare ansvarar för något belopp, den andra personens handlande räknas som om Kontohavare själv hade handlat. 3.7 Reklamation Om Kontohavare anser att tjänst eller uppdrag har utförts fel av Banken ska Kontohavare reklamera felet, d.v.s. meddela Banken detta och vad felet består i. Reklamation ska ske så snart Kontohavaren har märkt eller borde ha märkt felet. Banken och Kontohavaren undersöker därefter i samråd omständigheterna kring och vidtar åtgärder för att korrigera felet om och i den omfattning som Banken finner lämpligt. Ovanstående gäller även det förhållande att tjänsten eller uppdraget ej blivit utfört av Banken. 3.8 Meddelanden m.m. Kontohavare ska omedelbart skriftligen underrätta Banken om ändring av namn, adress (såväl post- som e-postadress) och telefonnummer. Kontohavare ska i samband med anslutande till Vardagspaketet meddela Banken om till vilken adress kontoutdrag och andra handlingar ska skickas. Kontohavare ska även ange e-postadress. När kontoutdrag eller annat brev skickats till den av Kontohavare uppgivna postadressen ska handlingen anses ha kommit adressaten tillhanda senast sju dagar efter avsändandet. Har meddelandet avsänts genom telefax eller e-post ska meddelandet anses ha nått adressaten omedelbart. Meddelande från Banken som är av allmän karaktär, dvs. sådana meddelanden som berör flertalet av Bankens kunder, kan meddelas genom att visas på Hemsidan eller på Internetbanken. Banken kommunicerar aldrig elektroniskt, t.ex. via e-post, avseende kundspecifik information av känslig karaktär, såsom kontonummer, PIN-kod etc. 3.9 Information i SMS Kontohavare är medveten om och accepterar att information om Kontot, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse, bedrägeriförsök m.m., kan komma att sändas ut via elektroniskt textmeddelande (SMS) till av Kontohavare uppgivet mobilnummer. Om mobilnumret ändras ska Kontohavare omedelbart underrätta Banken om det nya numret. Kontohavare ska även underrätta Banken om Kontohavare inte längre önskar att sådan information ska sändas till visst uppgivet nummer Information om behandling av personuppgifter Banken följer lagar och regler enligt personuppgiftslagen (1998:204) samt regler för banksekretess. Personuppgifter som lämnas till Banken, bolag inom Bankens koncern och samarbetspartners kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera Kontohavares engagemang hos Banken och inom Bankens koncern. För att kunna upprätthålla en god registervård kan Banken komma att komplettera personuppgifterna från privata och offentliga register, t.ex. det statliga personregistret SPAR. Om Kontohavaren inte uttryckligen säger nej, kan även uppgifterna komma att användas för marknadsföring, marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Banken kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda Kontohavares integritet Ångerrätt enligt lag Om Vardagspaketet ingåtts genom ett distansavtal enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har Kontohavaren ångerrätt och kan således välja att frånträda avtal inom fjorton dagar från det att avtalet ingicks. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten ska lämnas till Banken inom angiven tid. Banken ska då snarast och senast inom 30 dagar från den dag då banken tog emot meddelandet betala tillbaka det belopp som satts in på kontot. Återbetalning sker till föranmält konto. Även om Vardagspaketet avbeställs är Kontohavaren skyldig att betala eventuellt uppkomna avgifter, såsom uppläggningsavgift, månadsavgift till den del den belöper på tiden till dess Kontohavaren utövar sin ångerrätt, eventuella aviavgifter, kontantuttagsavgifter, påminnelseavgifter, förseningsavgifter, övertrasseringsavgift, avgift för kopia av köpnota, avgift för extra kontoutdrag och kostnader för relaterade tilläggstjänster i den mån skyldighet att utge sådan avgift uppkommit.

4 Enskilda uppdrag, avtal, tjänster eller motsvarande som utförts under avtalstiden omfattas inte av ångerrätten. Någon ångerrätt föreligger inte heller för enskilda avtal och tjänster eller liknande som fullgjorts innan ångerrätten åberopas Vardagspaketets löptid och uppsägning Vardagspaketet träder i kraft när Kontohavare har godkänt dessa Villkor. Kontohavare har rätt att säga upp Vardagspaketet med omedelbar verkan genom att kontakta Banken. Kontohavare svarar dock för eventuellt övertrasserat belopp, räntor och vid frånträdandetidpunkten uppkomna avgifter som i så fall ska betalas i samband med uppsägningen. Vid uppsägning av Vardagspaketet har Kontohavare rätt att på begäran återbetalas den del av månadsavgiften som avser resterande avtalstid. Särskilda regler för uppsägning gäller för det fall Vardagspaketet innehavs av två Kontohavare (se punkt 4.10). Banken har rätt att säga upp Vardagspaketet med omedelbar verkan (i) om Kontohavare inte fullgjort sina betalningsförpliktelser enligt Villkoren (ii) om Kontohavare ställer in sina betalningar eller på annat sätt visar sig vara på obestånd (iii) om det finns skälig anledning att anta att Kontohavare inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Villkoren eller i övrigt mot Banken och avtalsbrottet får anses som väsentligt (iv) om Kontohavare övertrasserar Kontot eller (v) om Kontohavare i övrigt bryter mot något av dessa Villkor och avtalsbrottet får anses som väsentligt. Om Vardagspaketet upphört får utfärdat Kort inte användas och Kontohavare ska omedelbart tillse att samtliga Kort makuleras. Om Kontohavaren avlider, försätts i konkurs eller om förvaltning enligt 11 kap 7 föräldrabalken förordnas, upphör omedelbart rätten att använda Kortet utan uppsägning Tillämplig lag och tvistelösning Tolkning och tillämpning av Villkoren ska ske enligt svensk lag och eventuell tvist ska prövas i svensk domstol. Banken äger dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land om Kontohavare är bosatt utomlands. Kontohavare har även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet måste Kontohavare bl.a. iaktta vissa värde- och tidsgränser. 4. ALLMÄNNA VILLKOR TRANSAKTIONSKONTO (Kontot) 4.1 Allmänt Kontohavare har rätt att avgiftsfritt erhålla information om betalningstransaktioner. Kontohavare har rätt att på begäran avgiftsfritt erhålla skriftligt kontoutdrag en gång i månaden. 4.2 Öppnande och förfogande över Kontot m.m. Kontot kan innehas av en eller två Kontohavare (Huvudkontohavare och Medkontohavare). Kontohavare är fordringsägare gentemot Banken beträffande tillgodohavande på Kontot. Vid öppnande av Kontot är Huvudkontohavare skyldig att ange de motkonton i svensk bank till vilka utbetalning får ske genom telefonöverföring och s.k. enkel inloggning. Motkonto måste tillhöra Huvudkontohavare. Huvudkontohavare är skyldig att omedelbart meddela Banken om eventuella förändringar av nämnda motkonton. Över Kontot förfogar Kontohavare samt den som genom fullmakt från Kontohavare eller på annat sätt erhållit sådan rätt. Kontohavare och övriga med dispositionsrätt ska till Banken uppge namn, personnummer, postadress och e-postadress. Ändringar i dispositionsrätten till Kontot ska av Kontohavare lämnas skriftligen. Kontohavare svarar för att Banken har korrekta uppgifter om den/de som har dispositionsrätt till Kontot. Kontohavare förfogar över tillgodohavandet på Kontot genom att ge uppdrag åt Banken att utbetala medel till annat konto eller bank- eller PlusGiro. Banken äger rätt att belasta Kontot med belopp om Kontohavare beordrat detta eller godkänt att belastning får ske. Banken får belasta Kontot med belopp motsvarande utlägg, kostnad och arvode för uppdrag som utförts åt Kontohavaren samt för betalning för annan förfallen fordran som Banken har mot Kontohavare. Belastning enligt ovan får ske även per dag som är söndag, annan allmän helgdag eller därmed likställd dag. Har Kontohavare lämnat Banken uppdrag om överföring från Kontot förbinder sig Kontohavare att se till att erforderliga medel finns på Kontot vid varje överföringstillfälle. Banken utför inte begärt överföringsuppdrag om täckning saknas på Kontot. Banken är därvid inte skyldig att underrätta Kontohavaren att uppdraget inte utförts. 4.3 Insättningsgaranti Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att om Banken försätts i konkurs garanteras varje Kontohavare ersättning upp till euro för sin sammanlagda behållning i Banken. Riksgälden betalar ut ersättning till Kontohavarna inom tjugo dagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. För mer utförlig information, se 4.4 Ränta Ränta för Kontot beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som vid var tid gäller för Kontot. Ränta räknas enligt de faktiska räntedagarna med antal dagar per aktuellt år som divisor. Ränta gottgörs en gång om året på kalenderårets sista bankdag. På insättningar som görs på Kontot räknas ränta på insatt belopp fr.o.m. bankdagen efter insättningsdagen. På uttaget belopp beräknas ränta t.o.m. dagen före uttagsdagen. Vid överföring mellan två inlåningskonton i Banken beräknas ränta på uttaget belopp t.o.m. dagen före uttagsdagen och på insatt belopp fr.o.m. insättningsdagen. Banken äger rätt att ändra räntesats. Banken måste informera Kontohavare om sådan ändring minst fjorton dagar innan ändringen träder i kraft om inte ändringen är obetydlig och till fördel för Kontohavare. Information om ändrad räntesats meddelas Kontohavare via brev, Hemsidan eller Internetbanken. Vid ränteändring beräknas räntan efter den nya räntesatsen fr.o.m. den dag ändringen träder i kraft. 4.5 Skatteavdrag Skatteavdrag eller avdrag enligt annat myndighetsdirektiv görs av Banken enligt vid var tid gällande lagar och bestämmelser. 4.6 Insättning på Kontot Insättning på Kontot sker genom att medel görs disponibla för Banken genom betalning/ insättning via svensk bank, bank- eller PlusGiro med angivande av Kontohavares kontonummer och insättarens namn. Konto hos Banken gottskrives insatta medel den dag som medlen är disponibla för uttag av Banken. 4.7 Övertrassering av Kontot Kontot får inte övertrasseras. Om underskott av medel uppkommer på Kontot är Kontohavare skyldig att omgående täcka underskottet. Sådant underskott föranleder att särskild övertrasseringsränta och avgift debiteras Kontot enligt Prislistan. Övertrasseringsräntan ska motsvara den av Riksbanken fastställda vid var tid gällande referensräntan med tillägg av femton procentenheter. Övertrasseringsräntan beräknas fr.o.m. den dag övertrassering sker t.o.m. dagen övertrasseringen upphör. Kontohavare svarar för de kostnader som förorsakas Banken genom uttag utan täckning. 4.8 Bokföring av Kontot Banken ska registrera kontotransaktionerna i sin bokföring. Bankens bokföring betraktas som tillförlitligt bevis om kontoställningen till dess Kontohavare visar annat. Kontohavaren ansvarar för att rätt uppgifter anges vid en betalning/överföring. Om Kontohavare anger fel uppgifter vid en betalning/överföring som leder till en felaktig transaktion ska Banken vidta skäliga åtgärder för att korrigera den felaktiga transaktionen. För denna tjänst debiterar Banken en särskild avgift. 4.9 Bankgirots autogirotjänst Betalning via Bankgirots autogirotjänst förutsätter att Kontohavare tecknat särskilt medgivande med en betalningsmottagare om att uttag från Kontot får göras på begäran av betalningsmottagaren för betalning till denne på viss dag (förfallodagen). Kontohavare kan lämna sådant medgivande antingen på pappersblankett eller elektroniskt till betalningsmottagaren. När medgivande lämnas till betalningsmottagaren ger Kontohavare samtidigt sitt samtycke till Banken att genomföra de betalningar som medgivandet avser. Detta samtycke gäller till dess medgivandet har återkallats, oavsett om en eller flera enstaka betalningar stoppats. Betalningsmottagaren aviserar belopp och förfallodag senast åtta bankdagar före förfallodagen om beloppen varierar vid varje förfallodag och annars vid ett tillfälle (exempelvis årsvis). Beloppet dras från Kontot på förfallodagen och når betalningsmottagaren samma dag. Om förfallodagen är en helgdag dras pengarna från kontot nästkommande bankdag och når betalningsmottagaren denna dag. Kontohavare kan stoppa en enstaka betalning genom att kontakta betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen, eller genom att lämna en begäran om stopp av betalning till Banken senast kl bankdagen före förfallodagen. Kontohavare ansvarar för att de uppgifter om betalningen som anges i begäran är tillräckliga och korrekta, vilket är en förutsättning för att åtgärden ska kunna utföras. Om tillräckliga medel inte finns på Kontot på förfallodagen har betalningsmottagaren i vissa fall möjlighet göra ett eller flera ytterligare försök att genomföra betalningen. Detta innebär inte att sista tidpunkten för att stoppa betalningen förskjuts. Kontohavare kan återkalla medgivandet genom att meddela betalningsmottagaren. Återkallelse av medgivande kan även göras genom att kontakta Banken eller direkt via Internetbanken. En begäran om återkallelse till Banken måste, för att även kommande betalningar ska stoppas, vara Banken tillhanda senast bankdagen före förfallodagen. Kontohavare har rätt till återbetalning från Banken av en godkänd och genomförd betalningstransaktion med autogiro om: 1) betalningstransaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av transaktionen och 2) betalningstransaktionens belopp överstiger det belopp Kontohavare rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkor i ramavtal och relevanta omständigheter. På Bankens begäran ska Kontohavare visa att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda. Rätt till återbetalning föreligger inte om Kontohavare lämnat godkännande till Banken och erhållit information om den framtida betalningstransaktionen minst fyra veckor före sista betalningsdag. Begäran om återbetalning av en godkänd betalningstransaktion ska göras inom åtta veckor från den dag då beloppet debiterades. Banken ska inom tio bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om vart Kontohavare kan hänskjuta ärendet Avslutande av kontot Kontohavare kan säga upp Kontot i enlighet med vad som framgår av punkt Avslutandet av ett Konto med flera Kontohavare kan endast göras av kontohavarna gemensamt. 5. ALLMÄNNA VILLKOR MARGINALEN BANKKORT (KORTET) 5.1 Allmänt om Kortet Kortet ansluts till Kontot. Separata villkor gäller för Kontot enligt avsnitt 4. Samtliga korttransaktioner debiteras Kontot per den dag uttag/köp genomförs. Vid detta tillfälle ska täckning finnas på Kontot. Kontohavare accepterar att Banken lämnar information om huruvida täckning finns för transaktionen innan den genomförs, efter begäran av Säljföretaget. Transaktionen kan komma att bokföras senare. Finns inte täckning på Kontot när transaktionen genomförs kan avgift för övertrassering tas ut i enlighet med Prislistan. 5.2 Giltighetstid för Kortet Kortet sänds efter beviljandet ut till Huvudkontohavare. Kortets giltighetstid är begränsad till utgången av det år och den månad som är präglad på Kortet. Har villkoren för Kortet följts byts Kortet automatiskt ut vid giltighetstidens utgång. 5.3 Regler för Kortets användning och förvaring Kortet är personligt och får användas endast av den person det är utfärdat till och vars namn anges på Kortet. Kortet får användas endast för privat bruk. Kortinnehavaren ska efter mottagandet och före användning förse Kortet med namnunderskrift. Kortet är Bankens egendom och ska på Bankens begäran återlämnas. Kortet är en värdehandling som alltid ska förvaras på betryggande sätt. Kortinnehavaren ska vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att Kortet används obehörigt. Kortet får exempelvis inte lämnas kvar på obevakat hotellrum, annat tillfälligt boende eller i fordon, väska, jackficka eller liknande som inte är under uppsikt. I miljöer där stöldrisken är stor ska Kortet hållas under kontinuerlig uppsikt. Exempel på sådana miljöer är restauranger, barer, nattklubbar, butiker, vänthallar, skolor, flygplatser, simhallar, omklädningsrum, transportmedel, torg, badstränder, marknader och arbetsplatser samt även bostad som lämnas olåst eller med öppet fönster. Vid inbrott i bostad ska det omedelbart kontrolleras att Kortet inte stulits. Kortinnehavaren ska genast meddela Banken om Kortet har förkommit eller om det kan misstänkas att någon fått kännedom om koden till Kortet. 5.4 Övertrassering och betalningsförsummelse Om Kortet utnyttjas på ett sådant sätt att Kontot övertrasseras ska Kontohavare till Kontot omedelbart inbetala övertrasserat belopp. Vid övertrassering har Banken rätt att ta ut en övertrasseringsavgift och övertrasseringsränta i enlighet med Prislistan (se punkt 3.4). Övertrassering respektive betalningsförsummelse kan medföra att Kortet spärras (se punkt 5.9). 5.5 Personlig kod Till Kortet utfärdas personlig kod, s.k. PIN-kod, att användas bl.a. vid betalning och kontantuttag. Kortinnehavaren förbinder sig att inte låna ut Kortet till någon annan samt skydda PIN-koden enligt punkt 3.6 ovan. 5.6 Betalning av varor och tjänster Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster hos Säljföretag. Hos vissa Säljföretag godkänns dock inte Kortet för betalning av alla typer av varor och tjänster. Godkännande av betalning sker genom Kortinnehavares underskrift, med personlig kod i terminal eller annat av Banken godkänt sätt. Kortinnehavare försäkrar genom sitt godkännande att täckning finns på Kontot. På begäran ska legitimation uppvisas. Vid eventuell telefon eller postorderbeställning erfordras att kortspecifika uppgifter

5 samt namn och adress uppges till Säljföretaget/beställningsmottagaren. Banken ansvarar ej för skador som uppkommer genom att Säljföretaget inte accepterar eller upphör att acceptera Kortet. Vid betalning kan särskilda, av respektive Säljföretag fastställda gränser och avgifter gälla. Vid beställning av varor och tjänster, med angivande av Kortet som betalningsmedel, har Kortinnehavare skyldighet att informera sig om Säljföretags villkor för beställning och avbeställning av dessa varor och tjänster. 5.7 Kontantuttag Kontantuttag kan göras i uttagsautomater och banker i Sverige och utomlands som accepterar Kortet. Respektive bank bestämmer högsta tillåtna belopp per gång och tidsperiod. Begränsningarna sätts dels av Banken och dels av den bank där uttagen görs (inkl. uttagsautomat) samt behållningen på Kontot. Uttag godkänns med Kortinnehavares personliga kod eller med namnunderskrift. På begäran ska legitimation förevisas. Vid kontantuttag utanför EU tas en avgift enligt Prislistan. Vid uttag i annan bank eller i annan banks automat kan särskilda, av den banken, fastställda gränser och avgifter gälla. Banken är inte ansvarig för skada som uppkommit på grund av att uttagsautomat är stängd eller ur funktion eller för att annan bank inte medgivit uttag. Banken har av Riksbanken ålagts viss rapporteringsskyldighet beträffande korts utnyttjande utomlands. Trots att Kortinnehavare inte erhåller kontanter, föreligger även kontantuttag då Säljföretag behandlar en transaktion som ett kontantuttag. Exempel härpå är betalning av postförskott, spel hos ombud eller via Internet och köp av resevaluta. För kontantuttag utgår avgift enligt vad som framgår av Prislistan. 5.8 Användning av Kort utomlands Köp och kontantuttag i utländsk valuta växlas till svenska kronor enligt Bankens tillämpade växelkurs. Växelkursen utgörs av den referensväxelkurs som bestäms av VISA för detta ändamål och den dag uppgift om transaktionen kommer VISA tillhanda, jämte ett administrativt påslag om f.n. 1,65 % av beloppet i svenska kronor samt eventuella påslag som görs av tillhandahållaren av betalningsförmedlingssystemet VISA. Kontohavare står för risken för eventuella kursförändringar som kan inträffa under tiden från inköpet/kontantuttaget till dess transaktionen omräknats och bokförts på Kontot. Kontohavare är skyldig att följa vid var tid gällande valutaföreskrifter. 5.9 Spärr/kortutbyte/makulering I avsikt att förhindra brott eller annat missbruk av Kortet, Konto eller kod, äger Banken rätt att återkalla eller spärra Kortet om det föreligger: 1. risk för en icke säker användning av Kortet, 2. misstanke om att Kortet obehörigen använts, eller 3. en väsentligt ökad risk för att Kontohavaren inte kan betala. Så snart det inte längre finns skäl att låta spärren kvarstå, ska Banken, utan kostnad för Kortinnehavaren, häva spärren eller ersätta Kortet. Efter att Banken spärrat Kortet kan Kortinnehavaren inte utnyttja detta för nya köp eller uttag. Vid utbyte av Kortet eller vid upphörande av Vardagspaketet ska Kontohavare tillse att utfärdade Kort omedelbart makuleras. Om Kortet rapporteras obrukbart, får Kortet inte användas utan ska makuleras Anmälan om förlust av Kort/emergency card Förlust av Kortet ska snarast anmälas till Banken på telefon på Anmälan ska även ske till polisen. Banken kan, på begäran av Kortinnehavaren, utfärda ett tillfälligt kort, s.k. Emergency Card, om Banken finner skäl till detta. Banken kan ta ut en avgift för detta enligt Prislistan Återkallelse av transaktioner En betalningsorder som initieras av Kortinnehavare kan inte återkallas efter att Banken tagit emot betalningsordern. En betalningsorder som initieras av eller via betalningsmottagaren får inte återkallas efter att denne har överfört ordern eller lämnat sitt godkännande till att genomföra transaktionen till mottagaren. Dock kan Kortinnehavare, enligt de villkor och inom den tid som Kortinnehavare har avtalat med Säljföretaget om, vända sig till Säljföretaget vad gäller ännu inte genomförd enstaka eller en serie av betalningstransaktioner för att återkalla tidigare lämnad betalningsorder till dessa Felaktigt genomförda transaktioner Banken ansvarar gentemot Kortinnehavare för att en betalningsorder som Kortinnehavare initierat utförs korrekt. Banken ska utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet i en transaktion som inte genomförts eller genomförts bristfälligt till Kontot eller återställa det debiterade kontots kontoställning till den som det skulle ha haft om den bristfälligt genomförda transaktionen inte hade ägt rum. Banken ska även på begäran av Kortinnehavare så snart som möjligt försöka spåra transaktionen och underrätta Kortinnehavare om resultatet. Kortinnehavare ska, utan onödigt dröjsmål, underrätta Banken på efter att ha fått vetskap om att en transaktion genomförts på ett felaktigt sätt. Om Kortinnehavare underlåter att utan onödigt dröjsmål underrätta Banken är Banken inte ansvarig. Det samma gäller om Banken har tillhandahållit Kontohavare information om transaktionen och Kontohavare inte underrättar Banken inom tretton månader från det att beloppet belastat Kontot (se punkt 3.6) Rätt till återbetalning i vissa fall Dessa villkor gäller endast betalningsorder som utförs inom det Europeiska samarbetsområdet (EES) och i euro eller i någon annan av EES-ländernas valuta: Kortinnehavare har rätt till återbetalning från Banken av en redan godkänd och genomförd betalningstransaktion om: 1. betalningstransaktionens exakta belopp inte angavs i samband med att den godkändes, och 2. transaktionens exakta belopp överstiger det belopp som Kortinnehavare rimligen kunde ha förväntat sig. På Bankens begäran ska Kortinnehavare visa att förutsättningar för återbetalning är uppfyllda. Rätten till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på valutaväxlingskurs och den referensväxelkurs som parterna avtalat om använts. Begäran om återbetalning av en godkänd transaktion ska göras inom åtta veckor från den dag då beloppet debiterades. Banken ska inom tio bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om vart Kortinnehavare ska hänskjuta ärendet. Kortinnehavare kan efterdebiteras för kostnader som har uppstått i anknytning till hotellvistelser, bilhyra eller liknande om Kortinnehavare vid beställning av tjänsten eller i avtal med Säljföretaget blivit informerad härom och godkänt detta Begränsning av ansvar Utöver de ansvarsbegränsningar som följer av punkt 3.5, ska följande gälla avseende Kortet. Banken ansvarar ej för skada som uppkommer genom att Säljföretag inte accepterar Kortet eller har upphört med sin verksamhet, skada som uppkommer på grund av att uttagsautomat är stängd eller ur funktion eller skada som uppkommer på grund av att annan bank ej medgivit uttag. Banken svarar aldrig för att Kortinnehavare p.g.a. bristande funktionalitet till följd av omständigheter utanför Bankens kontroll ej kunnat utnyttja Kortet vid betalning och därmed inte kunnat tillgodogöra sig rabatt/bonus/återbäring eller annan förmån Reklamationer av varor eller tjänster Reklamation avseende vara eller tjänst som inköpts med Kortet ska riktas till Säljföretaget, som svarar gentemot Kortinnehavare i enlighet med vad som avtalats härom och gällande lagstiftning Uppsägning av Kortet Kortinnehavare äger rätt att omedelbart säga upp Kortet. Även om Kortinnehavare säger upp Kortet utgår full avgift för Vardagspaketet enligt Prislistan. 6. ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETBANKEN 6.1 Allmänt Internetbanken ger Kontohavare tillgång till Bankens tjänster på Internet. Kontohavare som tecknar sig för Vardagspaketet erhåller Internetbanken och förbinder sig därmed följa Villkoren och de vid var tid gällande allmänna villkor, instruktioner och säkerhetsregler som Banken utgivit rörande Internetbanken. 6.2 Tillgång till Internetbanken Internetbanken nås via uppkoppling på Internet. Kontohavare ansvarar själv för att denne har den för ändamålet lämpliga utrustningen som erfordras för att nå Internetbanken. Förutsättningen för att få tillgång till Internetbanken är att Kontohavaren har Konto hos Banken, inte är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken, inte är omyndig och att Kontohavarens eventuella krediter och konton är välskötta. Kontohavaren förbinder sig att ta del av de villkor som tillsänds Kontohavaren eller som visas på Internetbanken eller via Bankens hemsidor. Tillgängligheten av Internetbankens tjänster kan av säkerhetsskäl vara begränsad bland annat genom krav på beloppsbegränsningar. Information om sådana vid var tid gällande beloppsbegränsningar framgår av Hemsidan och Internetbankens hjälpsidor. 6.3 Behörighet säkerhet För att få tillgång till Internetbanken krävs att Kontohavare använder vid var tid gällande säkerhetslösningar som tillhandahålls av Banken. Normalt används en kombination av personnummer, PIN-kod och engångskoder, alternativt s.k. e-legitimation eller mobilverifiering. Banken utsänder aktuella koder via brev till Kontohavaren. Banken kontrollerar inte att det är den fysiska Kontohavaren som utnyttjar dennes personnummer, PIN-kod eller engångskoder vid inloggning till Internetbanken. Kontohavaren ska därför hantera dessa uppgifter på ett sådant sätt att ingen annan kan använda sig av dessa och i enlighet med punkt Priser/avgifter Information om vid var tid gällande priser och avgifter framgår av Bankens Prislista. 6.5 Upphovsrätt och sekretess Innehåll och dokumentation i Internetbanken får inte förändras, kopieras, publiceras eller göras tillgängligt för tredje man utan Bankens skriftliga medgivande. Kontohavare äger inte rätt att utan Bankens skriftliga medgivande till tredje man vidarebefordra sammanställningar av den information som Kontohavare fått tillgång till via Internetbanken. Kontohavare äger dock rätt att för eget bruk göra egna utskrifter och kopiera information/internetsidor till Kontohavares egen dators hårddisk. 6.6 Ändringar i Internetbanken Banken äger rätt att ändra omfattning, innehåll och villkor för Internetbanken i enlighet med punkt 3.3 samt ändra de tekniska förutsättningarna för nyttjandet av Internetbanken i takt med att ny teknik och programvara utvecklas. 6.7 Bindande uppdrag Kontohavare är införstådd med att uppdrag eller instruktioner som lämnas till Banken och där Kontohavare identifieras och verifieras av Banken är bindande för Kontohavare. Detsamma gäller för avtal som ingåtts med Banken genom Internetbanken. Kontohavare är således bunden av dessa uppdrag, instruktioner och avtal även om annan än Kontohavare använt dennes personnummer, PIN-kod och engångskoder eller vid var tid gällande säkerhetslösningar som tillhandahålls av Banken. 6.8 Felaktiga uppdrag Banken har rätt att senarelägga och/eller vägra handläggning av uppdrag beträffande tjänst i Internetbanken som är felaktig, ofullständig eller som på annat sätt strider mot lagstiftning, bestämmelser eller dessa Villkor. 6.9 Spärr och uppsägning av Internetbanken Banken äger rätt att utan föregående meddelande till Kontohavare med omedelbar verkan spärra Kontohavares möjlighet att använda Internetbanken enligt dessa Villkor om Banken har anledning att anta att Kontohavare åsidosätter eller kommer att åsidosätta bestämmelserna i dessa Villkor eller annars handlar eller kommer att handla på sätt som kan orsaka Banken eller annan skada. Vidare äger Banken rätt att omedelbart säga upp Kontohavares rätt till Internetbanken vid misstanke om obehörigt utnyttjande, upprepade misslyckade inloggningsförsök eller åsidosättande av instruktioner och villkor för Internetbanken. Om Kontohavare säger upp Vardagspaketet i enlighet med punkt 3.12 kan Kontohavare begära att tillgången till Internetbanken alltjämt ska bestå. I sådant fall är Kontohavare bunden av de Villkor som är tillämpliga på Internetbanken. Marginalen Bank Bankaktiebolag Box Stockholm Tel