Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt"

Transkript

1 SFAMs Studierektorskollegium Reviderat Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt Vid planering av kurserna bör SFAM:s kriterier och anvisningar följas, se bilaga/länk: SFAMs kriterier och anvisningar för en god fortbildning av/med/för allmänläkare, Allmänläkare ska ingå i kursledningen. Allmänmedicinskt arbetssätt Delmål 3 Kurs i internatform rekommenderas, ev upplagt som huvuddagar med uppföljning. Grupparbete, seminarier, grupp-aktiviteter, diskussion kring patientfall och vårdprogram. 2-4 dagar Processer, både som utbildningsprocess och som patientkontinuitet och teamarbete. Patientcentrering, konsultationen vårt viktigaste verktyg. Hur skapa optimala förutsättningar för bra konsultation? Hela patienten i sin miljö, med alla sina egna styrkor och svagheter. Teamarbetet ger möjlighet till stöd, så att man inte dignar av arbetstyngden. Delegera när så är möjligt. Bära osäkerhet, lära sig expektans. Ensamarbete, fortbildning. Hanterandet av tiden som arbetsinstrument. Hantera IT-teknik. Organisation av arbetet. Polyfarmaci och multisjuka bra exempel att utgå ifrån. Tyngdpunkt på arbete utgånget från patientfall, så att balans mellan mjukt och hårt skapas. Stöd i att arbeta strukturerat på en allmänläkarmottagning. Exempel på viktiga och sårbara situationer i arbetet. Omsorgsfull presentation av gruppdeltagare mycket viktigt för att underlätta grupparbete. Barnhälsovård Delmål 6 Föreläsningar, falldiskussioner, om möjligt praktiska moment. 2-3 dagar. Varför BVC? KORT historik. Basprogram (inkl sköterskekontroller), metodbok. BHV-journal, kopplat till statusgenomgång. Tillväxt-och utvecklingsbedömning: normalvarianter och avvikelser. Basprogrammet vaccination. Översiktligt: Barn som far illa, samverkan med resurspersoner (ex psykolog)/socialtjänst, anmälningsplikt. Falldiskussioner. Syftet med kursen är att ge en översikt av barnhälsovårdsarbete, prevention och en praktisk orientering. Med fördel görs kursen i samverkan med Barnhälsovårdsöverläkare. Det rekommenderas att ST-läkaren före kursen auskulterat på BVC några gånger. Rekommenderad litteratur: Barnhälsovård, Blennow m fl., landstingets hemsida kring barnhälsovård. 1/5

2 Konsultationskurs Delmål 13 Sammanhållet internat 40 timmar rekommenderas. Miniminivå 4-5 dagar, vilka kan vara uppdelade på 2 tillfällen Teori med vetenskaplig bakgrund. Praktisk träning, rollspel, video. Kommunikation - i tal och skrift. Personlig återkoppling. Fokus på patientmötet. Moment av självkännedom. Moment av bedömning av deltagande ST-läkare (godkänd/ännu ej godkänd). Utvärdering av kursen. Rekommenderas tidigt deltagande under ST. Goda språkkunskaper nödvändigt. Kursen ska bygga på allmänläkarens verklighet. Man ska fokusera på känslans betydelse i konsultationssituationen. Man ska ha tid för reflexion i grupp och enskilt. En gruppstorlek på 5-7 personer är lämplig. Handledaren bör vara allmänläkare. Gärna lokal förankring och lokala gruppledare, som även kan leda fortsatta konsultationsgrupper i basgruppsform (ST-forum). Motiverande samtalsmetodik eller deltagande i Balintgrupp fyller ej kraven, men är bra. Kursen ska vara granskad och utvärderad av SFAM. Handledarutbildning Delmål 16 Utbildningen kan anordnas gemensamt för ST-läkare och specialister i olika specialiteter, alternativt enbart för ST-läkare i allmänmedicin. Utbildningen bör förläggas till slutet av ST, dvs under det sista 1 1/2 året. Internatform rekommenderas. Minimitid är 2+1 dag, där internatform rekommenderas de första 2 dagarna. Kommunikationsteori Pedagogik Etik Handledningsteori Kompetensbedömning Praktiska övningar är nödvändigt - videoträning eller rollspel. Övning i smågrupp utifrån medtagna handledningsproblem rekommenderas Formalia bör ingå. Författningar och målbeskrivning för ST och AT, godkännande-processen, Socialstyrelsens roll, begreppsdefinitioner, vårdgivare, huvudman etc. För alla som ska ta på sig eller har handledaruppdrag rekommenderas återkommande fortbildning i klinisk handledning. 2/5

3 Ledarskapsutbildning Delmål 17 Kurs i internatform rekommenderas, eventuellt uppdelat på mer än ett tillfälle. Sammanlagt en minimitid på 6-8 dagar. Ledarskapsutbildningen bör vara komplett och innehålla alla komponenter nedan med tillräcklig tid för var och en av dessa:! Individen Arbeta i grupp med bland annat självkännedom, sig själv som ledare! Gruppen Gruppdynamiken. Teori om grupputveckling och gruppledarskap. Kommunikation, konflikthantering! Organisationen Delmål 18 Allmänt om organisation och funktion Den egna organisationen/landstinget/regionen. Hur är den uppbyggd? Hur fungerar den i praktiken? En fältstudie/granskning av konkreta fall och beslutsprocesser i den egna organisationen. Forskningsmetodik Delmål 19 Traditionell kurs uppdelad på flera kurstillfällen. Ofta ett inledande kurstillfälle på flera dagar följt av fristående moment om 1-2 dagar. Omfattningen kan variera beroende på hur stor andel egenarbete som ingår i kursen. Minimitid för kursmomenten nedan är 8-12 dagar. Följande kursinnehåll rekommenderas: Om vetenskapsteori Forskningsmetodik Studiedesign Forskningsprocessen Hur man skriver en projektplan Kvalitativa metoder Informationssökning Medicinsk statistik Forskningsetik Artikelgranskning Kommunikation & presentation Projektredovisning Förhållandet mellan föreläsningar och interaktiva gruppdiskussioner kan variera. Så även antalet kurstimmar per ämnesområde. Särskild examination av kursinnehållet är ej obligatoriskt men kan förekomma. Projektplaner eller PM bör redovisas under kursen och kan utgöra grunden för godkänd kurs. Själva projektarbetet kan ske fristående. 3/5

4 FoU-arbete Delmål 19 Ansvars- och bedömningsfrågan ST-läkaren har eget ansvar för att utföra ett självständigt arbete enligt vetenskapliga principer. ST-läkarnas FoU-arbete motsvarar ett elevarbete på avancerad nivå eller ett vetenskapligt övningsarbete i en högskoleutbildning. Det innebär att huvudmannen (t ex vårdcentralschef) bestämmer ramarna för arbetet och har det yttersta ansvaret för att en etisk värdering genomförs och att etikprövning enligt lagen sker vid behov. FoU-handledaren eller en grupp handledare på t ex FoU-enhet ska granska projektet ur etiskt perspektiv och avgör om en etikprövning enligt lagen behöver göras. ST-läkarens huvudhandledare avgör FoU-arbetets allmänmedicinska relevans. ST-läkarens vetenskapliga handledare bör ha vetenskaplig kompetens. ST-läkarens FoU-arbete ska godkännas av handledare med vetenskaplig kompetens (eller av grupp handledare på t ex FoU-enhet). Enligt målbeskrivningen är det ytterst huvudhandledaren och verksamhetschefen som godkänner att ST-läkaren har uppfyllt alla målen i målbeskrivningen. Huvudhandledare godkänner på basis av FoU-handledarens intyg att ST har uppnått rätt kompetens i vetenskapligt arbete enligt målbeskrivningen. I en del landsting (t ex Västra Götaland) är det praxis att även studierektorn ska godkänna ST-läkarens ansökan om specialistkompetens enligt huvudmannens anvisningar. Socialstyrelsens externa granskare bedömer om ST-läkarens utbildning uppfyller kraven i målbeskrivningen. De baserar sin bedömning på de intyg som ST-läkaren skickar in, och tar ställning till omfattningen av FoU-kurs och FoU-arbete utifrån SFAMs rekommendation om sammanlagt 10 veckor. Var sätter vi ribban för godkänt arbete? Projektarbetet ska ha ett allmänmedicinskt perspektiv. Man ska ha samlat in fakta eller ett material (data, intervjuer, litteratur etc). Man ska ha granskat och bearbetat sitt material enligt vetenskaplig metod. Man ska presentera projektet för andra på ett fattbart sätt. Projektet ska vara skrivet på god svenska. Projektet ska vara etiskt värderat och godkänt av huvudmannen. Förslag på kriterier för godkännande Granskning av projekt kan ske utifrån kriterier som anges i t.ex SFAMs anvisningar för uppsatsskrivning sidan 15, eller i exempel från Västra Götaland: Problemet ska vara preciserat och adekvat formulerat. Referenser till tidigare forskning ska finnas i rimlig omfattning. Det ska finnas en adekvat frågeställning. Hypoteser och frågeställningar ska vara väl formulerade och preciserade. Begrepp ska vara entydigt definierade. Frågorna ska kunna gå att besvara. Metoden ska vara begriplig, ändamålsenlig och anpassad till frågeställningen och hypoteserna. Urvalsmetod ska redovisas och utfallsmått beskrivas. Den statistiska metoden ska i förekommande fall vara adekvat och relaterad till skalnivå. I resultatredovisningen ska det finnas en tydlig koppling mellan resultat och frågeställning/ hypoteser. Presentationen ska bara innehålla resultat och inte blandas ihop med diskussionen. Fler data än som har relevans för det behandlade problemet ska inte redovisas. Diskussionen ska bara innehålla slutsatser om de redovisade resultaten och projektets frågeställning och jämföras med andra forskares resultat. Ett ifrågasättande av resultatets innebörd, tillförlitlighet och relevans ska finnas. Det ska finnas en sammanfattning på högst 250 ord enligt överenskommen struktur. 4/5

5 Projektvarianter Man kan vara två om ett projektarbete, men då ska det framgå vad var och en har gjort. Var och en ska ha gjort alla momenten, enligt målbeskrivningen. Rekommendationen är att man skriver en loggbok, i vilken man successivt dokumenterar allt man gör under projektets gång. Projektet kan även redovisas i form av en essä, en/flera fallbeskrivningar eller som en litteraturgenomgång. En omfattande projektplan, som är tänkt att användas för ett kommande vetenskapligt projekt (som t.ex är tänkt att publiceras i vetenskaplig tidskrift där litteraturstudie och powerberäkning eller motsvarande ingår), kan godkännas som fullgjort mål i vetenskapligt arbetssätt enligt målbeskrivningen. För ST-läkare som har gjort sin grundutbildning i ett annat land och har gjort ett vetenskapligt arbete, ska arbetet vara av värde för allmänmedicinen för att godkännas. Det ska redovisas i form av en välgjord sammanfattning på god svenska. Har det ingen allmänmedicinsk relevans, ska ett nytt arbete med allmänmedicinsk inriktning göras. Däremot behöver man inte göra om FoU-kursen, om man kan uppvisa intyg på fullgjord kurs. Vad är målsättningen med ST-läkarnas FoU-arbete? 1. Den vetenskapliga standarden i allmänläkarkåren höjs och bidrar till att höja allmänläkaryrkets status. 2. De kunskaper som genereras ska kunna vara användbara i den allmänmedicinska vardagen. 3. ST-läkarnas FoU-arbete ska ha ett allmänmedicinskt intresse och ska t ex kunna redovisas i en allmänmedicinsk tidskrift. 4. Genom att göra ett vetenskapligt arbete kommer ST-läkarna i kontakt med medarbetare på de lokala FoU-enheterna. 5. Medicinstuderande får idag en ganska omfattande vetenskaplig skolning (20 Hp, som innefattar ett projektarbete) i sin grundutbildning. De flesta av våra nuvarande ST-läkare har dock mycket liten skolning i FoU-arbete och så kommer det att förbli i ytterligare flera år. 5/5

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer