Finströms kommun Skolvägen GODBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax"

Transkript

1

2 Finströms kommun Skolvägen GODBY 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT... 8 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL ALLMÄN FÖRVALTNING ALLMÄN FÖRVALTNING SAMHÄLLSPLANERING UTARRENDERING OCH FÖRSÄLJNING AV OMRÅDEN FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET SOCIALNÄMNDEN SOCIALVÅRDEN SOCIALFÖRVALTNINGEN BARN- OCH FAMILJEVÅRD SERVICE FÖR HANDIKAPPADE MISSBRUKARVÅRD ÖVRIG SOCIALVÅRD ÄLDREOMSORGEN VÅRD PÅ ANSTALT HEMSERVICE OCH ÄLDREBOENDE ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE BARNOMSORGEN BARNOMSORG I DAGHEM ÖVRIG BARNOMSORG CENTRALKÖK SKOLNÄMNDEN SKOLNÄMNDEN KÄLLBO SKOLA FRITIDSHEMMET NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN BIBLIOTEK OCH KULTUR MEDBORGARINSTITUTET FRITIDSVERKSAMHET TURISM OCH MARKNADSFÖRING BYGGNADSNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN TRAFIKLEDER

4 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN INTERN SERVICE AVFALLSHANTERING HAMNVERKSAMHET HYRESBOSTÄDER OCH ÖVRIGA BYGGNADER HYRESBOSTÄDER ÖVRIG BYGGNAD BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET LANTBRUKSNÄMNDEN INVESTERINGSDELENS UTFALL RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING KONCERNSTRUKTUR KONCERNBALANSRÄKNING NOTER NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN AVSKRIVNINGSPLAN NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA NOTER TILL KONCERNBALANSRÄKNINGEN NOT ANGÅENDE PERSONAL FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER UNDERSKRIFTER REVISORSANTECKNING

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt Kommunstyrelsen i Finström avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år Den kommunala verksamheten har under året förlöpt i enlighet med gällande lagstiftning som styr de kommunala uppgifterna. Befolkning Kommunens befolkningstal har ökat med 4 personer. Det slutliga befolkningstalet den 31 december 2012 var i jämförelse med året innan då befolkningstalet per 31 december 2011 var Bokslutet Kommunens bokslut uppvisar ett överskott om ,88 euro. Den ursprungliga budgeten hade ett underskott om euro. Skatteintäkterna blev ,91 euro högre än budgeterat. Landskapsandelarna blev ,61 euro lägre än budgeterat på grund färre elever på träningsundervisningen. Det gynnsamma ränteläget gjorde att räntorna blev ,35 euro lägre än beräknat. Dessutom sparade kommunens enheter sammanlagt ,72 euro på driftens verksamhetskostnader jämfört med den ursprungliga budgeten. Trots ett positivt bokslut bör kommunen fortsättningsvis hålla en stram budget för att på sikt få kommunens ekonomi i balans. Ur ekonomiskt perspektiv är kommunens utmaning på sikt att minska på lånebördan vilket dels innebär amorteringar enligt plan men även att nya lån i mån av möjlighet inte skall upptas. Lånebördan i slutet av året uppgick till ca 9,7 miljoner euro eller ca euro per kommuninvånare. Händelser under året Kommunen har fortsatt med en ekonomiskt stram linje och hårda prioriteringar gällande både driftskostnader och investeringar har gjorts. Under året arbetade en arbetsgrupp med att ta fram en centrumplan för Godby med målsättningen att göra bykärnan mer trafiksäker, vacker och användarvänligt. Vidare uppgjordes en detaljplan för det s.k. Påsaområdet som inrymmer såväl bostads- som affärstomter. Byggnationen av ett nytt köpcenter i Godby inleddes under året och verksamheten inleds Kommunen erbjöd sommarjobb åt 20 ungdomar i åldern år, vilket uppskattades av både förvaltningen och ungdomarna. I samband med att kommunen skulle överta renhållningsansvaret från och med utarbetades en renhållningsplan och renhållningsföreskrifter. Kommunen har, genom ett samarbete med Saltviks kommun från och med , tillgång till en bemannad återvinningscentral och tillhandahåller 4 obemannade miljöstationer. Under året gjordes en utredning av kommunens äldreomsorg av Håkan Fant från Audiator bolagen. Utredningens slutsatser var bl.a. att kommunen bör utveckla hemservicen och att ett omedelbart behov av att bygga ut Rosengård inte föreligger. 5

6 Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Socialnämnd Skolnämnd Kultur- och fritidsnämnd Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Gemensam räddningsnämnd Gemensam lantbruksnämnd KOMMUNFULLMÄKTIGE Mandatperioden ordförande vice ordf. Viveka Eriksson (lib) Rolf Karlsson (c) Leif Andersson (c) Erik Brundström (c) Olof Erland (lib) Solveig Gestberg (lib) Kristoffer Gottberg (s) Kristian Granberg (lib) Björn Grüssner (lib) Johanna Grönlund (ob) Maj-Gun Lignell (c) suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant Per Lindblom (c) Dick Lindström (c) Helena Lundberg (s) Åke Mattsson (m) Frederik Pastoor (c) Gustav Sirén (c) Carola Boman (c) Berndt Randelin (lib) Lasse Rögård (lib) Peter Karlsson (soc) Jill Fredricksson (c) KOMMUNSTYRELSEN Mandatperioden ordförande Roger Höglund (c) ersättare Thomas Mattsson (c) 1:a vice ordf. Regina Lindblom (lib) ersättare Rigmor Söderlund (lib) 2:a vice ordf. Sven-Anders Danielsson (c) ersättare Elof Johns (c) Torbjörn Björkman (lib) ersättare Bo Karlsson (lib) Lene-Maj Johansson (c) ersättare Ann-Jeanette Isaksson (c) Per Lycke (m) ersättare Robert Axelsson (m) Isabella Sarling (s) ersättare Katarina Gäddnäs (s) 6

7 Socialnämnden KOMMUNENS NÄMNDER Mandatperioden ordförande Rolf Karlsson ersättare Sören Karlsson vice ordf. Åke Mattsson ersättare Johanna Grönlund Monica Sundberg ersättare Frederik Pastoor Maj-Gun Lignell ersättare Inger Lindblom-Mattsson Nora Rosenström ersättare Ylva Westerberg Börje Björklund ersättare Björn Grüssner Helena Lundberg ersättare Björn Donobauer Skolnämnden ordförande Kristian Granberg ersättare Kennet Berndtsson vice ordf. Catrin Schönberg ersättare Jana Ekebom Pernilla Brunström ersättare Jill Fredricksson Robert Laaksonen ersättare Karl-Johan Wallin Lena Markus ersättare Jenny Björklund Nina Fagerlund ersättare Åke Mattsson Kristoffer Gottberg ersättare Björn Donobauer Kultur- och fritidsnämnden ordförande Solveig Gestberg ersättare Inga-Lill Rögård vice ordf. Björn Donobauer ersättare Peter Karlsson Anna Karlsson ersättare Dan Förström Fjalar Eklund ersättare Agneta Hansson Patrick Isaksson ersättare Petra Jalava Johanna Grönlund ersättare Sandra Eriksson Ann Sundberg ersättare Tobias Karlsson Byggnadsnämnden ordförande Lindström Dick ersättare Frederik Pastoor vice ordf. Inger Rosenberg-Mattsson ersättare Pia Grüssner Carola Boman ersättare Maj-Gun Lignell Per-Ole Granberg ersättare Margareta Mattsson Björn Donobauer ersättare Jan Alm Tekniska nämnden ordförande Leif Andersson ersättare Fredrik Andersson vice ordf. Per Lindblom ersättare Simon Björklund Jill Fredricksson ersättare Tuija Danielsson Lasse Rögård ersättare Björn Grüssner Katarina Norrgård ersättare Linda Lindström-Åberg Carola Wickström-Nordberg ersättare Gustaf Mattsson Peter Karlsson ersättare Helena Lundberg Gemensamma räddningsnämnden ordförande Kristian Aller, Jomala medlem från Finström: Per Lindblom Gemensam lantbruksnämnd för Norra Åland ordförande Berit Johansson, Saltvik medlem från Finström: Sven Löfman ersättare Ann-Louise Pellas 7

8 Räkenskapsperiodens resultat Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter, sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgiften för driften). Verksamhetsbidraget för år 2012 uppgår till ,28 euro. Det är en ökning av nettoutgifterna med ,48 euro eller 4,8 procent. Intäkterna har flutit in över budget. Försäljningsintäkterna överskred budget med ca euro vilket bl.a. berodde på högre intäkter från Finströms Kommunaltekniska Ab samt för hemservicen. Personalkostnaderna blev ca lägre än budgeterat. De pensionsutgiftsbaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna blev lägre än förväntat. Personalen har även till viss del kunnat omvandla semesterpenningen till ledighet. Den enda posten som överskred budgeten är material, förnödenheter och varor. Detta berodde främst på överskridning av livsmedelskostnader samt för värme, vatten och avlopp. Inga budgetändringar gjordes under året förutom fördelningen av förtidspensions- och pensionsutgiftsbaserade avgifterna som i enlighet med ett styrelsebeslut från år 2009 budgeteras i sin helhet under allmänna förvaltningen och fördelas sedan efter årets slut genom en budgetändring. Tekniska nämnden, socialvården och brand och räddning överskred sina ramar. Orsakerna presenteras under respektive budgetmoment. Efter nettoutgifterna kommer kommunens skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Skatteinkomsterna minskade totalt med 2,43 procent, d.v.s euro i jämförelse med år Minskningen beror främst på samfundsskatten där kommunen år 2011 blev tilldelade en efterbeskattning som tillfälligt ökade samfundsskatterna det året. Även fastighetsskatten sjönk ca euro i jämförelse med år 2011 och blev ca euro lägre än budgeterat. Kommunen slopade år 2012 skatten för stadigvarande bostad. Den kommunala inkomstskatten ökade däremot med 0,06 procent (ca euro). Budgeten för den kommunala inkomstskatten överskreds med ca euro. Totalt sett översteg ändå skatteintäkterna budgeten med ca euro. Landskapsandelarna minskade med ca euro jämfört med år 2011 och blev ca euro lägre än budgeterat. Minskningen beror främst på ändrat elevantal i träningsundervisningen. Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som ofta används i jämförelse kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Under år 2012 var ränteläget fortsatt lågt vilket påverkade kommunens ekonomi positivt p.g.a. den stora lånebördan. Räntekostnaderna under år 2012 blev ca euro lägre jämfört mot år Budgeten för räntekostnader underskreds med ca euro. Tack vare den goda likviditeten kunde kommunen göra bankdepositioner under året vilket genererade i ca euro i ränteintäkter. Årsbidraget år 2012 slutade på ,32 euro vilket är ,76 euro lägre än år 2011 men blev dock ,32 euro bättre än budgeterat. Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, d.v.s. den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, fråndragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader plussats på och fråndragits. Kommunens överskott för år 2012 blev ,88 euro. I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget räckte år 2012 att täcka upp för både kommunens investeringar om totalt ca euro och de totala låneamorteringarna på ca euro. Kommunens skuldbörda minskade till ca 9,7 miljoner euro per 31 december Kommunens likviditet var god vid årets slut. Resultatet hjälper till att stärka kommunens eget kapital inför framtida investeringar och möjliggör eventuella extra låneamorteringar. 8

9 Sammandrag av resultaträkningen euro Bokslut 2012 Budget 2012 Skillnad euro Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag Skatteintäkter Landskapsandelar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Planenliga avskrivningar Extra ordinära intäkter Extra ordinära kostnader Förändring av reserver Räkenskapsperiodens överskott Verksamhetens kostnader Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse Bokslut 2011 Personalkostnader , , , ,04 Köp av tjänster , , , ,99 Material, förnödenheter och varor , , , ,82 Understöd , , , ,72 Övriga verksamhetskostnader , , , , , , , ,37-9% Personalkostnader -7% Köp av tjänster -42% Material, förnödenheter och varor -42% Understöd Övriga verksamhetskostnader 9

10 Redogörelse över den interna övervakningen Allmänt Varje nämnd har ansvar för sitt område och kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Varje nämnd har en skyldighet att informera kommunstyrelsen om risker som borde åtgärdas och som nämnden inte själv kan eller har mandat att åtgärda. Kommunen har en antagen förvaltningsstadga och varje nämnd har en instruktion som reglerar deras verksamhet. Kommunen har även antagit ett direktiv gällande upphandlingar som underskrider EUtröskelvärdena. Information om nya lagar och förordningar som berör verksamheterna skickas ut till ledningsgruppen, som ansvarar för att resten av personalen som berörs informeras. Det är varje enhets ansvar att hålla sig a jour med den lagstiftning och de regler som gäller för var och ens ansvarsområde. Ekonomi Kommunens inkomster härrör från skatteinkomster och landskapsandelar till största delen. Det ekonomiska läget på Åland och dess omvärld påverkar skatteinkomsterna och kan få en avgörande betydelse för kommunens verksamhet. Under året skedde en stor förändring av landskapsandelarna då Ålands landskapsregering beslöt att inför år 2013 sänka landskapsandelarna med euro. Inbesparingen fördelades enligt invånarantal och innebar sänkta landskapsandelar med ca euro för kommunen. Utvecklingen innebär en osäkerhet för kommunens ekonomi som bör bevakas. Kommunen har fått bra resultat de senaste åren men kommunens ekonomi är ännu inte i balans. Det är viktigt att personalen och politikerna strävar efter att hålla en stram ekonomiskt linje även de kommande åren trots de positiva resultaten. I och med förändringen av landskapsandelssystemet år 2009 får kommunen inte längre investeringsbidrag vilket också innebär att kommunen själv måste stå för framtida investeringar. Kommunen antog en åtgärdsplan år 2008 för att få kommunens ekonomi i balans. Åtgärdsplanen gjordes upp för åren En budget uppgörs inför varje verksamhetsår enligt kommunallagen. Budgetuppföljning skickas ut till enheterna varje månad på kontonivå för kontinuerlig budgetuppföljning så att avvikelser kan upptäckas i ett så tidigt skede som möjligt. Målsättningen är att budgetuppföljningen skall finnas tillgänglig senast den 20:e varje månad.. Planen för framtiden är att ledningsgruppen får tillgång till ekonomiprogrammet varmed man kan få en snabbare budgetuppföljning. Under år 2009 fick de i ledningsgruppen som är kopplade till kommunkansliets server tillgång till ekonomiprogrammet. Under år 2012 förnyades kommunens server och fiberuppkoppling för skola, bibliotek och äldreboende införskaffades. Samtidigt byggdes även den nya servern upp så att daghemmen kan ansluta sig via terminalanslutning. Arbetet fortsätter under år 2013 och målsättningen är att få samtliga enheter uppkopplade till bokföringsprogrammet och att fakturorna centralt ska skickas ut elektroniskt för granskning och godkännande. Kommunens tillgångar och personal Varje nämnd har ansvar för att försäkringarna inom deras områden hålls uppdaterade. I mars år 2011 ändrades samtliga försäkringar så att självrisken är mer enhetliga för hela kommunen, dock med vissa undantag. Kommunen kunde därmed även sänka sina försäkringskostnader. I början av år 2011 togs Abilitas program för anläggningstillgångar i bruk. Kommunens samtliga tillgångar bland bestående aktiva har förts in i programmet vilket gör att kommunen får en bättre kontroll över dessa. 10

11 Personalen är en av kommunens viktigaste resurser. Kommunen har för varje tjänst eller befattning krav på utbildning och erfarenhet för att kunna säkerställa att personalen har rätt kompetens på rätt plats. Det är viktigt att personalen får fortbildning och i budgeten upptas årligen ett anslag för detta. För en liten kommun som Finström finns risken att kommunen är mer sårbar än större kommuner då personal slutar. Kommunen försöker säkerställa att fler än en person kan de olika arbetsuppgifterna men det är ett faktum att vid bortfall av personal så ökar risken för att verksamheten blir lidande. Nämndernas redogörelser: Socialnämnden Kommunstyrelsen har inbegärt socialnämndens redogörelse över hur den interna tillsynen av socialnämndens verksamhet under den avslutade räkenskapsperioden har ordnats. Kommunen har ingen särskild utsedd revision underordnad kommunstyrelsen. Varje avdelning har således ansvaret för att ordna den interna revisionen. Under år 2011 har införts att både socialarbetaren och socialchefen undertecknar tjänstemannabeslut om utkomststöd. För socialnämnden viktiga styrdokument och ledning Anordnandet av socialvården i kommunen styrs av en socialinstruktion, som anger ramarna för socialnämndens verksamhetsområde. Den nuvarande instruktionen är godkänd av fullmäktige år Övriga styrdokument, som gäller för hela kommunen är förvaltningsstadgan och personalpolicyn. Socialchefen, barnomsorgsledaren och socialarbetaren med det övergripande ansvaret över äldreomsorgen ingår i kommunens ledningsgrupp, som regelbundet tar upp för avdelningarna allmänna frågeställningar. Personal För alla befattningar och tjänster inom barnomsorgen finns befattnings- och tjänstebeskrivningar. Även för personal inom hemservice och äldreomsorg finns befattningsbeskrivningar. Alla befattnings- och tjänstebeskrivningar för dessa yrkesgrupper har reviderats under år 2009 och förts för beslut under år Tjänstebeskrivningarna för socialkansliets personal har reviderats under år All personal inom barnomsorgen har tystnadsplikt enligt 10 i Barnomsorgslagen för landskapet Åland. För övrig personal stadgas om tystnadsplikten i lagen om klientens ställning och rättigheter Ny personal informeras om tystnadsplikten samt förbinder sig att följa den genom att underteckna ett dokument för ändamålet. Iakttagande av bestämmelser, lagar och föreskrifter Beslutsfattandet bygger på den lagstiftning gällande det område som beslutet gäller. Varje tjänsteman följer med de ändringar som görs inom sitt ansvarsområde. Det övergripande ansvaret för att lagarna följs, ligger hos socialchefen. Beslutsfattandet sker antingen av socialnämnden eller av tjänsteman genom ett sk. tjänstemannabeslut. Beslutet görs skriftligen och till beslutet fogas besvärshänvisning. I lagstiftningen stadgas om besvärsinstans för olika socialvårdsområden och arten av beslut. Då socialnämndens verksamhet bygger på lagstiftning, som ofta är tolkningsbar, är det i vissa fall ändamålsenligt att besluten granskas av domstol. Vid beslutfattande följs i övrigt de föreskrifter om god förvaltningssed som stadgas i lagen om klientens ställning och rättigheter och i förvaltningslagen. Under året har två klienter vänt sig till klientombudsmannen gällande ärenden, som handlagts av socialförvaltningen. Budgetuppföljning Socialförvaltningen får regelbundna budgetuppföljningar över det aktuella kostnadsläget. Dessa budgetuppföljningar tas upp till socialnämndens kännedom och förklaringar till kostnader ges. Ifall ansökningar 11

12 om bidrag, för ändamål, som inte finns upptaget i budget eller socialvård inom en ny verksamhet inkommer, tas ärendet alltid upp till socialnämnden för beslut. Härvid är socialnämnden noga med att samtidigt klarlägga hur finansieringen skall ordnas. Socialnämnden försöker även noggrant följa med behovet av eventuell tilläggsbudget. Svårigheten är dock, att verksamheten snabbt kan förändras på ett sätt som socialkansliets personal först i efterhand kan upptäcka. Kommunens invånare har rätt att uppsöka vård utan insyn från kommunen till t.ex. missbrukarvården och familjerådgivningen. Tjänstemännen har en delegerad rätt att fatta beslut om beviljande av medel för kostnader som är upptagna i budgeten. Budgetuppföljningen samt en kortfattad analys av den ekonomiska situationen för alla enheter sänds till daghemsföreståndarna för information och granskning. Socialnämnden är för verksamheten beroende av köptjänster bl.a. gällande institutionsvård för äldre, specialomsorg, familjerådgivning och missbrukarvård. Det finns vissa svårigheter, med att i tid, från socialnämndens håll få uppgifter över vad de slutliga beloppen blir som skall ersättas. Socialnämnden fastställer i och med budgetering även de mål för verksamheten som uppställs. Speciellt när det gäller den verksamhet, som kommunen köper från kommunalförbund, kan målen och därmed även kostnaderna vara svåra att förutse. I vissa fall har även de av socialnämnden uppställda målen och kostnaden, i kommunstyrelsens budgetbehandling kunnat ändras och budgeten minskas med en överskridning som följd. Ordnande av riskhantering Kommunen har försäkringar som täcker både vid skador på fastigheter och även vid olyckshändelser som drabbar personal. Socialkansliet som arbetsplats kan innebära hotfulla situationer för personalen, då berusade eller psykiskt instabila personer kan besöka kansliet. Socialkansliet har därför ett kontrakt med företaget Riskcontrol som genom ett larm skickar en väktare till plats. Larmet kan också tas med under hembesök. Socialkansliet har ett s.k. slussrum, d.v.s. för att kunna komma in till kansliet bör du ringa på en klocka och be att personalen öppnar dörren. Inom barnomsorgens och äldreomsorgens enheter finns räddnings- och utrymningsplaner vid fara. Kommunens arbetsskyddsgrupp har utrett varje arbetsenhets uppfattning om situationen på arbetsplatsen och avgett en rapport om nödvändiga förändringar, som bör göras. Riskhantering inom barnomsorgen Inom barnomsorgen finns räddningsplaner som är utformade för varje daghem. Dessa planer omfattar uppgifter om fastigheten och hur många personer som vistas där, det finns även en specificering var dagboken med anteckningar om antalet närvarande barn är placerad. I räddningsplanerna finns direktiv om åtgärder och ansvarspersoner vid följande situationer: brand elavbrott vattenskada avbrott i vattenförsörjningen olycksfall/sjukdomsfall epidemi barn försvinner dödsfall strålningsfara/gasfara Förslag på förbättringar av säkerheten finns upptaget som rubrik i planerna som uppdateras årligen. 12

13 Förutom ovanstående räddningsplan finns även en handlingsplan som beskriver förfarandet om en vårdnadshavare som kommer för att hämta sitt barn uppfattas vara berusad eller i psykisk obalans. Denna plan finns både på daghemmen och inom familjedagvården. En av målsättningarna inom barnomsorgen är att samtlig personal ska ha en första hjälp utbildning som är i kraft, med anledning av detta genomgår personalen minst vart tredje år en kurs för att uppfylla denna målsättning. Skolnämnden Skolnämnden målsättning är att sköta den interna kontrollen både vad gäller verksamhetens uppdrag (elevernas välmående och inlärningsresultat) samt följa upp den ekonomiska delen enligt de styrdokument och anvisningar som finns. Detta åläggs de pedagogiskt- och budgetansvariga tjänstemännen. Skolverksamheten följer nedannämnda styrdokument: Läroplan för landskapet Åland Finströmsskolornas arbetsplan, uppdateras och godkänns årligen av skolnämnden samt tillställs ÅLR för kännedom. Utöver ovannämnda planer uppdateras och godkänns årligen av skolnämnden samt tillställs LR för kännedom: handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter mobbningsplan SANT-plan krisplan räddningsplan Skolorna deltar årligen i lokala och nationella utvärderingar av elevernas inlärningsresultat samt elevernas inställning till skolarbetet. Vidare sammanställs årligen jämförelser mellan de norråländska skolornas användning av timresursen. I övrigt följs de anvisningar som kommunen har gällande upphandling, granskning och godkännande av fakturor mm. Kultur- och fritidsnämnden Uppnående av målen Måluppfyllelsen är helt beroende av resurserna, både ekonomiska och personella. Besöksstatistik förs för biblioteket och fritidsaktiviteter för kontinuerlig uppföljning av verksamhetsmålen. Bredden och den olika karaktären på nämndens verksamhetsområden gör att de kan vara svåra att överblicka och kan leda till svårigheter i att sätta mål och att följa upp genomförandet. Ekonomi Uppföljningar fås månadsvis via ekonomikontoret, uppföljningarna rapporteras i nämnden vartefter de kommer. Personalen informeras kontinuerligt om uppföljningarna. Datasäkerhet I biblioteket, som har flera publika datorer, övervakar personalen i den mån det är möjligt att datorerna inte används på ett oetiskt sätt. Bibliotekets datorer är koppplade till Källbo skolas server. Tillsyn över tillgångar Inventarierna inom nämndens verksamhetsområde är försäkrade. Utrymmena har normala låsanordningar, larm har inte varit aktuellt. Automatbrandlarmet på Breidablick underhålls och testas enligt regelverket. Den ansträngda ekonomin utgör en risk eftersom resurserna begränsar underhåll samt förnyande av maskinpark och anläggningar. 13

14 Nämnden Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde definieras i den instruktion som antogs av kommunfullmäktige 15 november Personalen Befattningsbeskrivningar, som klargör arbetsfördelningen, finns för tjänsterna inom nämndens verksamhetsområde. Risk finns att det blir svårt att bibehålla verksamhetens kvalitet om sjukskrivningar drabbar personalen. Speciellt överblicken kan gå förlorad om nyckelpersoner försvinner för längre tid eftersom personalstyrkan är liten. En medieplan har tagits fram för biblioteket. Den säkerställer kontinuitet i inköp och avskrivningar och underlättar vid byte av personal i biblioteket. Personalbokslut ingår som en del av verksamhetsberättelsen. Personriskerna inom verksamheten varierar. För personal med administrativt arbete är de lägre, för personal som sysslar med underhåll/lokalvård är de högre. Avtal Biblioteket: merparten av medieinköpen görs via Bibliotekstjänst i Sverige. Leveranser och fakturering sköts av Mariehamns stad/stadsbiblioteket. Om förutsättningarna för detta samarbete förändras kan det påverka Finströms kommunbibliotek negativt på så sätt att inköpen måste göras på annat sätt vilket kan bli dyrare och kräver mer administrativ insats av personalen. Medborgarinsitutet: Finström har undertecknat samarbetsavtalet kring Medborgarinstitutet. Uppsägningstiden är ett år. Förutsättningarna för Finströms deltagande kan förändras om verksamhetsvillkoren för Medis ändrar. Fritidssektorn och Breidablick: skötseln av kommunens fritidsanläggningar sköts genom köp av tjänster från Ålands idrottscenter liksom städning och nyckelhanteringen av Breidablicks allmänna utrymmen. Beroende av Ålands idrottscenters utveckling kan förutsättningarna för samarbetet förändras. Hemsidan: Finströms har ett avtal kring kommunens hemsida. Avtalet är fortlöpande med sex månaders uppsägningstid. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden fungerar som myndighet för byggnadslovsärenden samt miljöärenden såsom avloppstillstånd. Byggnadsnämnden följer gällande förvaltningslag och förvaltningsstadgan för kommunen. Inkomna ärenden diarieförs och behandlas därefter av byggnadsinspektören. Givna tillstånd skickas per postförskott och genom det kan nämnden säkerställa att uppburna avgifter kommit in eftersom tillstånden måste lösas ut från posten. Byggnadsinspektören är aktivt med i de informationstillfällen gällande lagstiftning och andra i branschen aktuella frågor behandlas. På detta sätt följer nämnden med i den tekniska utvecklingen inom arbetsområdet. Verksamhetsberättelsen uppgörs efter varje verksamhetsår där uppföljning av budget och verksamhetens mål görs. Tekniska nämnden Den interna tillsynen har i uppgift att säkerställa att kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik, att de uppgifter som ligger till grund för besluten är tillräckliga och tillförlitliga och att man följer bestämmelserna i lag, myndighetsföreskrifter och de olika organens beslut samt att tillgångar och resurser tryggas. 14

15 Den interna tillsynen ska genomföras i kommunens lednings-, planerings- och styrningspraxis. Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. Därtill ansvarar alla de organ och tjänsteinnehavare, som beviljats behörighet att disponera över kommunens tillgångar och som fungerar som myndigheter för genomförandet av den interna tillsynen. Om man upptäckt brister eller fel i kommunens interna tillsyn, ska det redogöras för dessa och ges förslag till hur de ska korrigeras. Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut I redogörelsen ska man ta ställning till hur den interna tillsynen fungerar när det gäller att följa lagar och beslut samt god förvaltningssed speciellt inom lagstadgade uppgifter och i synnerhet då man upptäckt brister i iakttagandet av dessa. Det kan vara motiverat att i redogörelsen bedöma den interna tillsynens funktion i situationer där det under räkenskapsperioden riktats kommunalbesvär, ersättningsanspråk, åtal eller annan rättspåföljd mot ett organs eller en tjänsteinnehavares verksamhet. Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamheten Uppföljningen av hur målen uppnåtts, tillgångarna disponerats och hur resultatrik verksamheten är redovisas i regel i verksamhetsberättelsen och i tablån över budgetutfallet. I de fall där det skett ett väsentligt fel i måluppställningen eller budgeteringen av anslagen eller man inte har iakttagit resultatansvar eller där behörigheten att disponera tillgångarna upprepade gånger har överskridits, kan det emellertid vara skäl att ta upp dessa i redogörelsen med förslag till korrigering. Ordnande av riskhantering Tekniska nämndens personal följer i största möjliga mån utvecklingen i fastigheter och anläggningar för att förebygga driftstörningar. Medel för förebyggande åtgärder begärs i budgetbehandlingen. Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötseln av tillgångar Upphandling sker enligt de regelverk som utarbetats av Finströms kommun. Vid större upphandlingar godkänns offerter av tekniska nämnden och i förekommande fall även av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Avtalsverksamhet I de fall avtal inte sköts enligt de uppställda önskemålen, avslutas avtalen och en ny upphandling utförs enligt kommunens direktiv förutsatt att inte någon nämnd eller styrelse meddelar annan åsikt. Bedömning av hur den interna revisionen är ordnad Tekniska nämnden har ett stort inflytande i främst det större ärendena. Nämndens ledande tjänsteman ska inte godkänna fakturor som berör denne (kurser mm) utan godkänns av tekniska nämndens ordförande. Tekniska nämnden har delegerat beviljande av tjänstemannens semester och eventuella övriga ledigheter åt kommundirektören. Lantbrukskansliet Endast bemyndigade personer som har tilldelats användarnamn, nyckeltal och lösenord som regelbundet byts, kan lagra stödansökningsblankettens uppgifter i databasen. Enligt kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 skall varje tjänsteman som deltar i hand-läggningen av lantbruksstödansökningar förfoga över en detaljerad kontrollförteckning över de behövliga kontroller som skall genomföras innan ett beslut om utbetalning av stöd som finansieras helt eller delvis av EU kan fattas. Enligt kommissionens förordning skall det även påvisas att en högre tjänsteman har övervakat den ovan nämnda tjänstemannens arbete. 15

16 Kommundirektören har senaste åren intygat att lantbrukskansliets personal utfört handläggningen enligt gällande kontrollförteckningar. Enligt kommissionens förordning 885/2006 skall arbetsuppgifterna inom lantbruksförvaltningen fördelas så att ingen anställd har ansvar för fler än en av uppgifterna beträffande registrering, granskning, stödutbetalning och återkrav. Det avtal om samarbete inom lantbruksförvaltningen som Finströms kommun ingick hösten 2012 med dels Jomala dels Hammarlands kommun gör det möjligt att uppfylla EU:s krav på åtskiljandet av arbetsuppgifter inom lantbruksförvaltningen. Avtalet gör det även möjligt att sköta handläggningen vid fall av jäv eller sjukdom. Med stöd av 2 i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994, ändr. 273/2003, 423/2007) har en del av de stöduppgifter som hör till landsbygdsförvaltningen i Finland överförts på kommunerna. Kommunerna ska sköta sina uppgifter på det sätt som förutsätts i rättsakterna och författningarna. Genom kommungranskningar säkerställer det utbetalande organet i Finland dvs Landsbygdsverket (MAVI) att kommunernas skötsel av uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen överensstämmer med gemenskapsreglerna. MAVI väljer centraliserat ut de samarbetsområden/kommuner inklusive de gårdar vars stödansökningar som skall granskas. Från varje samarbetsområde kommun granskas gårdars stödansökningar beroende på antalet gårdar i kommunen. Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för granskningen av verksamheten i de åländska kommunerna. Om statens ämbetsverk anser det nödvändigt kan den dessutom granska verksamheten i kommuner utanför det centraliserade urvalet. Om det vid kommungranskningen framkommer upprepade brister eller fel som leder till återkrav eller ytterligare stödbetalning, skall antalet stödansökningar som omfattas av granskning fördubblas. Vid kommunövervakningen granskas alla stödansökningar som de gårdar som omfattas av urvalet har lämnat in under stödåret. Vidare granskas - administration av stöden i kommunen - utbetalning/återkrav - överföring av stödrättigheter - beviljande av användarrättigheter till VIPU-tjänsten för jordbrukare - fastställande av landsbygdsnäringsmyndighetens dvs personalens ställning, uppgiftsbeskrivning, vikariefrågor och regel om jäv - arkiveringen och datasäkerheten i kommunen Av samarbetskommunerna kommungranskades Saltvik, Sund och Vårdö under Inga brister konstaterades varken beträffande administreringen av stöden eller betalningsförfarandet i kommunen. I januari 2009 fastställde kommunstyrelsen i Finström datasäkerhetsplan för lantbruksverksamheten i samarbetskommunerna på norra Åland. Planen omfattar principer för säker användning, behandling och förvaring av information. I planen ingår en riskbedömning av objekt som skall skyddas samt vilka konsekvenser olika störningar kan medföra, hur man kan förhindra riskerna samt åtgärder för att bemästra situationen. Attestering av fakturor Lantbruksnämnden har utsett lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes och lantbrukskanslist Michaela Karlsson att granska respektive godkänna fakturor tillhörande lantbruksnämnden. 16

17 DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL FINSTRÖMS KOMMUNS DRIFTSEKONOMI Allmän förvaltning Socialvård, äldreoch barnomsorg Skola och fritidshemsverksamhet Kultur och fritid Byggnadsinspektion Tekniska sektorn och hyresbostäder Brand- och räddningsverksamhet Lantbruk 1% 0% 0% 5% 7% 5% 14% Allmän förvaltning Socialvård Äldreomsorg Barnomsorg o centralköket 16% Skola o fritidshem NÅHD 19% Kultur och fritid Byggnadsinspektion Tekniska sektorn 14% Brand och räddning Lantbruk 19% Andel av det externa verksamhetsbidraget exklusive hyresbostäderna 17

18 ALLMÄN FÖRVALTNING Kommunfullmäktiges ordförande Viveka Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund Kommundirektör Niklas Oriander Allmän förvaltning Samhällsplanering Utarrendering och försäljning av områden Främjande av näringslivet Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd % Övriga verksamhetskostnader % Intern 922, % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % Övriga verksamhetsintäkter , % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Material, förnödenheter och varor -104 Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % -4% 3% 0% Allmän förvaltning Samhällsplanering Utarrendering och försäljning av områden -93% Främjande av näringslivet 18

19 Kostnadsslag Verksamhetsområde Allmän förvaltning Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern 922, % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Resultatområdet omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, val, kommunkansliet, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, kommunalbeskattningen, arbetarskyddet samt företagshälsovården. Kommunkansliets huvudsakliga uppgifter är att - under kommunstyrelsens överinseende leda och övervaka kommunens förvaltning och ekonomi samt utveckla desamma - bereda ärenden inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige - leda kommunens personalarbete - följa verksamheten i kommunalförbund - ansvara över kommunens kostnader för de pensionsutgiftsbaserade avgifterna samt förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna till Keva (tidigare Kommunernas pensionsförsäkring) Verksamhetsmål Ge god service och information åt kommuninvånarna. Uppnå en effektiv kostnadsstyrning av kommunens enheter och få en ekonomi i balans. Stöda och koordinera kommunens övriga förvaltningsfunktioner. Upprätthålla ett gott arbetsklimat. Utveckla kommunens arbetarskydd. Måluppfyllelse Kommunkansliet jobbar kontinuerligt med att ge kommuninvånarna en så god service som möjligt. Personalen har under året fortbildat sig inom sina områden. Månatliga budgetuppföljningar har sammanställts för att möjliggöra så effektiv kostnadsuppföljning som möjligt för enheterna. Ledningsgruppen har under året haft regelbundna möten där gemensamma frågor diskuterats. Kommunen köpte företagshälsovårdstjänster av Cityläkarna i enlighet med gällande lagar och förordningar. Arbetarskyddet har jobbat aktivt under året. Under året gjordes även viktiga satsningar inom kommunens IT-administration i form av införskaffande av ny server och nytt faktureringsprogram. Den äldreomsorgsutredning som gjordes under året bekostades av kommunstyrelsens dispositionskonto som går under detta budgetmoment. Ekonomiskt utfall Momentet underskreds med 11 %. Underskridningen beror till största delen på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av personalbyten som inneburit lägre kostnader samt att kanslipersonalen tagit ut semesterpremie i ledig tid. De pensionsutgiftsbaserade avgifterna samt förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna blev också lägre än budgeterat. Ingen har tagit ut förtids- eller ålderspension under året. 19

20 Personal Kommundirektör Ekonomichef Bokförare *) Löneräknare Kanslist 0,8 0,8 0,8 Timanställd 0,13 0,06 0,06 *) Kommunkansliet säljer bokföringstjänster till Ålands Idrottscenter Ab motsvarande 40 % av bokförarens arbetstid. Nyckeltal Kommunfullmäktige: Antal sammanträden Antal paragrafer Kommunstyrelsen: Antal sammanträden Antal paragrafer Kostnadsslag Samhällsplanering Verksamhetsområde Verksamhetsområdet avser kostnader för att i nära samarbete med områdesarkitektkontoret planera och uppdatera befintliga och nya byggnads- och detaljplaner inom kommunen. Verksamhetsmål Målsättningen är att göra upp planer över områden inom kommunen för att kunna främja den fortsatta utbyggnaden inom kommunen. Måluppfyllelse Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 600,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Under året uppgjordes en detaljplan för det s.k. Påsaområdet, som inrymmer både bostadstomter och tomter avsedda för handel och förvaltning. Vidare fastställdes en detaljplan för handel och förvaltning i kvarter 90 i Godby. Ekonomiskt utfall Momentet överskreds med euro. 20

21 Kostnadsslag Utarrendering och försäljning av områden Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern , % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt , % Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar utarrendering av mark samt tomtförsäljning. Inkomster av försäljningen budgeteras inte då utfallet är alltför osäkert. Måluppfyllelse Kommunen har haft ca 3 ha markområden utarrenderade under året. Två tomtförsäljningar har gjorts under året, m² på Musterivägen samt m² på Ängen. Ekonomiskt utfall Momentet inbringade netto ca mer än budgeterat tack vare tomtförsäljningarna. Främjande av näringslivet Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 De åtgärder som utförts under året har inte inneburit kostnader varpå det budgeterade anslaget är outnyttjat. Budgetändring Budgetändring Budget efter ändring Extern VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Verksamhetsområde Anslagsområdet avser kostnader för näringslivsfrågor. Verksamhetsmål utveckla Godby som centrum förbättra kontakten till företagare i kommunen förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare Måluppfyllelse Under året framarbetades en centrumplan för Godby i samråd med arkitekt Tiina Holmberg. Centrumplanens målsättning är att göra bykärnan mer trafiksäker, användarvänligt och attraktiv och därigenom skapa goda förutsättningar för inflyttning och företagsetablering. Ekonomiskt utfall 21

22 SOCIALNÄMNDEN Nämndens ordförande Rolf Karlsson Socialchef Margareta Nordberg Socialvård Äldreomsorg Barnomsorg Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Understöd och bidrag % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd % Övriga verksamhetskostnader % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % -36% -37% -27% Socialvård Äldreomsorg Barnomsorg 22

23 SOCIALVÅRDEN Socialchef Margareta Nordberg Socialförvaltning Barn- och familjevård Handikappservice Missbrukarvård Övrig socialvård Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Understöd och bidrag % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd % Övriga verksamhetskostnader 820 Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 64,0 Övriga verksamhetsintäkter 64,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % -3% -12% -13% -9% Förvaltning Barn- och familjevård Handikappservice -65% Missbrukarvård Övrig socialvård 23

24 Kostnadsslag Socialförvaltningen Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialnämnden och kansliet. Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. År 2012 uppgick ersättningen till ,32 euro. Verksamhetsmål 2012 Målsättningen är att ge en god service till kommuninvånarna i Finström och Geta. Måluppfyllelse Information om öppethållningstider och telefontider finns på hemsidorna. Personalen har deltagit i fortbildnings och informationstillfällen gällande bl.a. handikappservice, utkomststödslagstiftning, lösningsfokuserad arbetsmetodik, avtalsrätt, missbrukarvård och familjevåld. Personalen har också hela året haft tillgång till handledning. Personalen har haft ett aktivt samarbete med socialarbetarna i de Norr Åländska kommunerna, varvid gemensamma spörsmål diskuteras. Köptjänst i form av familjearbetare har kunnat erhållas från Sunds kommun. Samarbete med bl.a. AMS. FPA, skolor, ungdomslotsen, polismyndigheten har fungerat planenligt. Regelbunden ekonomisk uppföljning diskuteras av socialnämnden. Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet visar ett mindre underskott på 4 %. Orsaken är bl.a. att förvaltningen haft större kostnader än beräknat för vikarier och utbildning/handledning. Personal Bokslut 2011 Befattning/tjänst Socialchef/barnatillsyningsman fr.o.m. år 2011 Socialarb./barnatillsyningsman Socialarbetare 1 1 0,60 Byråsekreterare 1 1 0,80 Städare 0,13 0,13 0,13 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 64 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % 24

25 Nyckeltal Möten Antal möten Paragrafer Tjänsteinnehavarnas beslut Hemvårdsstöd nya Moderskapsunderstöd Fastställande av faderskap Fastställande av underhåll Avtal om boende/ vårdnad Kostnadsslag Barn- och familjevård Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar socialt arbete för familjer och innehåller köp av tjänster från familjerådgivning, Tallbacken och fältarna, familjehemsplaceringar, eftervårdsåtgärder och förebyggande arbete. Verksamhetsmål 2012 Målsättningen är att i god tid ge tillräckligt med stöd till barn, ungdomar och deras familjer samt att garantera barnskyddsåtgärder i akuta situationer. Kansliet har för avsikt att fortsätta det barnskyddsarbete, som påbörjats med betoning på öppenvårdsåtgärder i förebyggande syfte, hit hör t.ex. stödfamiljsverksamheten. Det är också nödvändigt att diskussionen om en gemensam familjearbetare fortsätter. Beredskap bör finnas för köp av denna tjänst. Samarbete med skolor, daghem, ÅHS o.s.v. skapar förutsättningar för tidig upptäckt av behov av social service. Måluppfyllelse Arbetet med barn och familjevård har skötts planenligt. Fokus har lagts på förebyggande arbete i form av familjearbete, familjerådgivning, färltarverksamhet samt diskussioner med familjer och barn. Regelbundna kontakter har hållits med familjehemmen som också har haft möjlighet att erhålla professionell handledning. Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet visat ett litet överskott på 12 % vilket förklaras av att bl.a. kostnaderna för fältarverksamheten blev lägre p.g.a. att man hade mindre personal under året, vissa kostnader för familjehem minskade p.g.a. att familjevården övergick i eftervård. 25

26 Nyckeltal Antal besök/familjerådgivning Antal vårddygn, Tallbacken Antal klienter inom barnskyddet - familjevård skolhem behandlingshem stödåtgärder inom öppenvården eftervård - barnskyddsanmälningar Kostnadsslag Service för handikappade Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Resultatenheten omfattar specialomsorg, handikappservice, stöd för närståendevård för yngre, sysselsättningsverksamhet för handikappade samt anstaltstjänster för handikappade. Verksamhetens övergripande lagrum är Lag om stöd för närståendevård, Lag om service och stöd p.g.a. handikapp, Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt Socialvårdslagens 27 d och e. Stöd för närståendevård Verksamhetsområde Stödet för närståendevård är en lagstadgad social service som kommunen skall anordna inom ramen för sina budgeterade anslag. Den åländska lagen om stöd för närståendevård trädde ikraft Med närståendevård avses den helhet som består av erforderliga tjänster till den vårdbehövande samt vårdarvode, ledighet och tjänster till stöd för närståendevårdarens uppdrag. Arvodet betalas i Finströms kommun ut i tre olika nivåer beroende på vårdtyngd. Verksamhetsmål 2012 Verksamhetens mål är att tillgodose att kommunens invånare ges möjlighet att verka i enlighet med Lagen om stöd för närståendevård samt att bevilja närståendestöd utgående från lagstiftning och efterfrågan. Stödet för närståendevård utgörs ekonomiskt av ett arvode till närståendevårdaren. Måluppfyllelse Stöd för närståendevård har under året beviljats utgående från efterfrågan och behovsbedömning utgående från kommunens kriterier. Sammanlagt har 17 personer vårdats med närståendevård för yngre under år 2012 och det är två färre jämfört med år 2011 då det var 15 personer. 26

27 Ekonomiskt utfall Nyttjandegraden för närståendevård för yngre blev 98,2 % i relation till budgeterade medel. Nyckeltal Närståendestöd/månad/dygn Vårdklass 1 365,50/12,18 354,70/11,82 348,50/11,62 Vårdklass 2 516,00/17,20 500,80/16,69 492,00/16,40 Vårdklass 3 785,00/16,17 761,60/25,39 748;20/24,94 Handikappservice Verksamhetsområde Handikappservicen regleras i Lag om service och stöd p.g.a.. handikapp och Förordning om service och stöd p.g.a. handikapp. Verksamhetsområdet omfattar även anstaltstjänster och sysselsättningsverksamhet för handikappade. Sysselsättningsverksamhet kan även beviljas utgående från Socialvårdslagens 27 d och e. Verksamhetsmål 2012 Målsättningen är att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte. Måluppfyllelse Handikappservice har beviljats såsom personlig assistans, ombyggnadsarbeten, färdtjänst, hjälpmedel, periodvård och anstaltstjänster för handikappade samt sysselsättningsverksamhet för handikappade. En del service som beviljas utgående från Lag och förordning om service och stöd på grund av handikapp är så kallade subjektiva rättigheter. Det innebär att service och tjänster för gravt funktionshindrade, förutsatt att lagens krav uppfylls, ska beviljas oberoende om det finns upptaget budgetmedel för ändamålet. Sådana är t ex färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostad, dagverksamhet och personlig assistans. Andra rättigheter är så kallade anslagsbundna rättigheter. Det innebär att service och tjänster kan beviljas om anhållan uppfyller lagens mening utgående från budgeterade anslag. Sådana är t ex rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost, delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara dagliga funktioner samt annan service som behövs för att lagens syfte ska uppfyllas Ekonomiskt utfall Nyttjandegraden utgående från budgeterade medel för året för handikappservicen blev 160,8 %. De konton som främst har överskridits är stöd för personliga hjälpare, understöd till handikappade, färdtjänst, kundtjänster köpta av övriga och byggtjänster. Nyttjandegraden för anstaltstjänster för handikappade blev 15,5 % av budgeterade medel. Nyttjandegraden för sysselsättningsverksamhet för handikappade blev 71,6 % av budgeterade medel. 27

28 Specialomsorgen Verksamhetsområde Specialomsorgen omfattar Ålands Omsorgsförbunds boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritids- och semesterverksamhet samt DUVs fritidsverksamhet. Specialomsorgen regleras i Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Verksamhetsmål 2012 Måluppfyllelse Målsättningen är att kunna bevilja lagstadgad service utgående från behov och efterfrågan. Budgeten för specialomsorgen utgör till största del upptagna medel för service från Ålands omsorgsförbund och omfattningen utgår från uppskattade kostnader från Ålands omsorgsförbund. Den slutliga kostnaden framkommer från Ålands omsorgsförbunds bokslut där kostnaderna fördelas till medlemskommunerna. En mindre del av budgeten för specialomsorg utgör lägerverksamhet inom DUV. Ekonomiskt utfall Kostnaden för service från Ålands omsorgsförbund blev högre än budgeterat på grund av att daglig verksamhet och boendedygn har nyttjats mer än det uppskattades i Ålands Omsorgsförbunds budgetförslag. Därtill har Ålands Omsorgsförbund beaktat semesterlönereservering samt kostnader för ob-tillägg på ett nytt sätt vilket har belastat år 2012 års bokslut. Även kostnaden för lägerverksamhet inom DUV har överstigit budgeterade medel och det beror på att antalet nyttjade vårddygn har varit fler än vad som budgeterats för. Nyckeltal Ålands Omsorgsförbund Verksamhet Boende (inkl. Solkulla) Klienter Boendedygn Stödboende Klienter Stödboendetimmar Daglig verksamhet Klienter Verksamhetstimmar , , , , , ,5 Fritid och semester Klienter Verksamhetstimmar 7 371, , ,5 28

29 Kostnadsslag Missbrukarvård Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar missbrukarvård och förebyggande arbete. Verksamhetsmål 2012 Att ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkohol- och drogproblematik samt till deras anhöriga. Att bevilja vård på behandlingshem vid behov samt ombesörja en god eftervård. Att utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar. Måluppfyllelse Missbrukarvården i form av öppenvård vid Alkohol- och drogmottagningen har besökts i något mindre omfattning och av något färre klienter än budgeterat. Avgiften per besök avviker inte från vad som budgeterats. Inga vårddygn på Tolvis Center noteras under året medan Pixnekliniken har nyttjats i något högre grad än tidigare år. Ekonomiskt utfall Kostnadsstället uppvisar ett överskott om eftersom Alkohol- och drogmottagningen inte besökts i den grad man uppskattat. Personal Av personalen på socialkansliet ansvarar en socialarbetarna för missbrukarvårdsärenden. Arbetet kring klienterna består i hög grad av samarbete med öppenvården, psykiatrin och fältarna. Nyckeltal Alkohol- och drogmottagningen Antal klienter Antal besök Avgift/besök , ,5 145, ,98 Vårddygn på behandlingshem Tolvis Center Pixnekliniken Pixnekliniken Avgift kostnad 2, ,50 2, ,00 2, ,40 29

30 Kostnadsslag Övrig socialvård Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar utkomststöd och förebyggande utkomststöd samt sysselsättningsarbete. Verksamhetsmål 2012 Måluppfyllelse Att bevilja utkomststöd i enlighet med lagstadgade grunder. Utkomststödet är ett lagstadgat ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand i situationer där hushållets inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Syftet med det förebyggande utkomststödet är att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Sysselsättningsarbete kan användas för att hjälpa socialt utsatta personer att komma in i arbetslivet och främja en persons möjligheter att få arbete. I de flesta fall handlar det om samarbete med AMS som beviljar sysselsättningsstöd till kommunen. Utkomststöd har beviljats främst till personer som har sin huvudsakliga inkomst från arbetslöshetsersättning, pension eller sjukdagpenning men inkomsten är för liten för att klara av det dagliga uppehället. Förebyggande utkomststöd har beviljats bl. a. till personer som behövt ansöka om utkomststöd vid tillfälliga ekonomiska kriser och med hjälp av ett engångsbidrag klarat upp ekonomin och undvikit att bli långvariga utkomststödsklienter. Sysselsättningsarbete har nyttjats i hög grad under året för att långtidsarbetslösa personer ska få möjlighet att komma ut i arbetslivet. AMS har beviljat sysselsättningsstöd till samtliga. Ekonomiskt utfall Kostnaden för utkomststödet har varit något mindre än föregående år. Antalet hushåll som erhållit utkomststöd har ökat från 53 till 55 men att kostnaderna trots detta kunnat hållas nere beror på att utkomststöd i hög grad sökts och beviljats i väntan på en annan förmån som sedan krävts in till kommunen varpå inkomsterna är högre än budgeterat. Kostanden för sysselsättning har gått något över ram p.g.a. det höga trycket från långtidsarbetslösa som behövt få möjlighet att komma ut i arbetslivet. Personal Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 På socialkansliet har en av socialarbetarna ansvaret för ärenden inom utkomststödet och sysselsättningen. Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Nyckeltal Utkomststöd Antal hushåll Huvudskäl till ansökan: -sjukskrivning/moderskapspenning -arbetslöshet -ensamförsörjande -pension -studerande -övrigt

31 ÄLDREOMSORGEN Socialarbetare Britt Branér Agneta Finckenberg-Eriksson Vård på anstalt Hemservice o äldreboende Annan service Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd % Övriga verksamhetskostnader % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % -5% Vård på anstalt -41% -54% Hemservice och äldreboende Annan service 31

32 Kostnadsslag Verksamhetsområde Vård på anstalt Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Resultatenheten omfattar köptjänster av institutionsvård från Gullåsen och De Gamlas Hem. Finströms kommun är medlem i Kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f. och äger där 12 platser för institutionsvård. Personer som är i behov av medicinsk omvårdnad eller rehabilitering vårdas på Gullåsen och intagningsbeslut görs på medicinska grunder av personal inom ÅHS. Verksamhetsmål 2012 Målsättningen med institutionsvården är att använda vårddygn på Gullåsen i den omfattning som är berättigad utgående från den medicinska bedömningen samt att använda platser på De Gamlas Hem i den mån det är motiverat utgående från vårdbehov. Måluppfyllelse Budgeten för anstaltvård för år 2012 omfattade vårddygn på Gullåsen till en uppskattad nettokostnad 170 euro/vårddygn samt vårddygn på De Gamlas Hem till en uppskattad nettokostnad 186,35 euro/vårddygn. Bokslutet visar att nyttjandegraden blev 86,7 % av budgeterade medel och således lägre än förväntad. Ekonomiskt utfall Av budgeterade medel omfattande euro har euro använts och nyttjandegraden blev 87,3 %. Nyckeltal Vårddygn på De Gamlas Hem År Vårddygn Nettokostnad Vårddygn på Gullåsen År Vårddygn Nettokostnad Totala antalet vårddygn De Gamlas Hem och Gullåsen År Vårddygn Nettokostnad Nettokostnad per vårddygn på Gullåsen och De Gamlas Hem År Gullåsen De Gamlas Hem ,52 172, ,79 205, ,15 219,36 32

33 Kostnadsslag Verksamhetsområde Hemservice och äldreboende Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern , % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER , % Intern , % VERKSAMHETENS KOSTNADER , % Totalt , % Resultatenheten omfattar servicehuset Rosengård, hemservice på fältet, Linneagårdens stödboende och pensionärslägenheter samt stödtjänster i form av färdtjänst, måltidsservice, städ- och badservice och trygghetslarm. Verksamhetsmål 2012 Måluppfyllelse Målsättningen är att bevilja vård- och omsorg utgående från behov och lagstiftning. Hemservice bör så långt som möjligt beviljas till det ordinarie hemmet och därefter boendeplats och hjälp utgående från individuellt behov. Under året har hemservice till ordinarie boende i kommunen erbjudits som ett förstahandsalternativ då ett vårdbehov har uppstått och antalet besök har ökat. Samtliga boendeplatser har varit tillsatta i kommunens servicehus, Rosengård, under hela året. Personal Rosengård Äldreomsorgsledare Hemsled/föreståndare 0/1 0/1 0 Ansvarig vårdare 0,5 0,5 0,5 Närvårdare 6,07 6,07 4,07 Närvårdare tidsb Hemhjälpare Närvårdare/natt 2,01 2,01 2,01 Städare 0,784 0,784 0,784 Kock Köksbiträde, tidsb ,784 Matutkörare 0,42 0,42 0,42 Ansvarig för dv, tidsb 0,627 0,627 0,627 Totalt 14,41 14,41 12,19 Hemservice Närvårdare Hemvårdare 0,8 0,8 0,8 Totalt 2,8 2,8 2,8 Linneagården Närvårdare 1,568 1,568 1,568 Hemhjälpare 0,784 0,784 0,784 Totalt 2,352 2,352 2,352 Personal totalt 19,56 19,56 17,34 33

34 Nyckeltal Rosengård och Linneagården Antal vårddygn Total kostnad Vårddygnskostnad , ,27 34

35 Kostnadsslag Annan service för äldre Resultatenheten omfattar närståendestöd för äldre samt dagverksamhet för äldre. Stöd för närståendevård Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern , % VERKSAMHETENS KOSTNADER , % Totalt , % Verksamhetsområde Stödet för närståendevård är en lagstadgad social service som kommunen skall anordna inom ramen för sina budgeterade anslag. Den åländska lagen om stöd för närståendevård trädde ikraft Med närståendevård avses den helhet som består av erforderliga tjänster till en vårdbehövande samt vårdarvode, ledighet och tjänster till stöd för närståendevårdarens uppdrag. Arvodet betalas i Finströms kommun ut i tre olika nivåer beroende på vårdtyngd. Den högsta vårdtyngden motsvarar institutionsvård och är kostnadsbesparande i förhållande till de befintliga institutionsalternativ som finns. Verksamhetsmål 2012 Verksamhetens mål är att tillgodose att kommunens invånare ges möjlighet att verka i enlighet med Lagen om stöd för närståendevård samt att bevilja närståendestöd utgående från lagstiftning och efterfrågan. Stödet för närståendevård utgörs ekonomiskt av ett arvode till närståendevårdaren. Kommunen strävar efter att uppmuntra närståendevård som ett alternativ till hemservice, vård på servicehus eller institutionsvård. Måluppfyllelse Under år 2012 har sammanlagt 13 personer över 65 år vårdats med närståendestöd och det kan jämföras med 12 personer år Ekonomiskt utfall Kostnaden för närståendestöd för äldre har överstigit budgeterade medel och nyttjandegraden blev 120,1 %. Överskridningen består av arvodesutbetalningar till närståendevårdare. Nyckeltal Närståendestöd/månad/dygn Vårdklass 1 365,50/12,18 354,70/11,82 348,50/11,62 Vårdklass 2 516,00/17,20 500,80/16,69 492,00/16,40 Vårdklass 3 785,00/16,17 761,60/25,39 748;20/24,94 35

36 Dagverksamhet på Rosengård Verksamhetsområde Dagverksamhet på Rosengård bedrivs i syfte att bidra till att de äldre får en meningsfull tillvaro och för att ge deltagarna ett kvalitativt innehåll i vardagen. Innehållet är avsett att variera för att stimulera på olika sätt. De olika aktiviteterna är bl.a. sittgymnastik, målning, bakning, sång och musik, dans, bingo och andra spel. Dagverksamheten pågår måndag, tisdag och torsdag. Verksamhetsmål 2012 Dagverksamheten ska under år 2012 genom att ha en tydlig struktur i sitt verksamhetsprogram möjliggöra marknadsföring för att nå en bredare målgrupp. Deltagarna ska dels komma från kommunens äldreboenden, dels från de ordinarie hemmen i kommunen. Måluppfyllelse Dagverksamheten vid Rosengård har pågått tre dagar per vecka, måndagar, tisdagar och torsdagar. En personal har varit anställd 62,7 % av heltid som ansvarig för dagverksamheten men all personal är delaktig i verksamheten. Verksamheten har haft ett tydligare upplägg och det har varit deltagare från Rosengård, Linneagården samt ordinarie boenden i kommunen. Ekonomiskt utfall Kostnaden för dagverksamhet har överstigit budgeterade medel och nyttjandegraden blev 123,4 %. Överskridningen består av lönekostnader. 36

37 BARNOMSORGEN Barnomsorgsledare Ingela Sjöstrand Daghem Övrig barnomsorg Centralkök Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Understöd och bidrag 128 Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd % Övriga verksamhetskostnader % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % -16% Daghem -21% -63% Övrig barnomsorg Centralkök 37

38 Kostnadsslag Barnomsorg i daghem Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar barnomsorgsledaren samt kommunens tre daghem. Godby daghem omfattar 4 avdelningar, tre avdelningar har 21 platser för barn i åldern 3-6 år och en avdelning har 12 platser för barn under tre år. Emkarby daghem omfattar 1 avdelning med 21 platser för barn i åldern 3-6 år. Pålsböle daghem omfattar 2 avdelningar, en avdelning har 21 platser för barn i ålder 3-6 år och en avdelning har 16 platser för barn under 3 år. Under de senaste åren har antalet platser vid småbarnsavdelningen varit utökat till 18 st med hänvisning till barngruppens åldersfördelning och den stora efterfrågan av platser i området. Verksamhetsmål 2012 Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen. Att alla barn med särskilda behov får sina specifika behov av omsorg tillfredsställda. Att ge personalen möjlighet till utbildning och kursdeltagande. Att genomföra samarbetet med kommunens skolor i enlighet med planen för samarbete mellan förundervisning och skola i Finström samt att generellt stärka samarbetet mellan barnomsorg och skola. Att upprätthålla goda relationer mellan föräldrar och personal. Att daghemsföreståndarna erhåller tillräcklig arbetstid för det administrativa arbetet. Måluppfyllelse För att tillgodose de specifika behoven hos barn med särskilda behov inom daghemmen har tillfälliga anställningar som assistenter gjorts under året vilket har möjliggjort att uppfylla målet för dessa barn. Personalen har haft möjlighet att delta i utbildningar och kurser i enlighet med det utbud som finns. Samarbetet mellan förundervisningen och skolan har genomförts i enlighet med samarbetsplanen. Arbetet med att upprätthålla goda relationer mellan föräldrar och personal har fortgått under året. Daghemsföreståndaren vid Godby daghem har ej erhållit tillräcklig arbetstid för det administrativa arbetet, med hänvisning till barnantalet och storleken på personalstyrkan finns behov av att ytterligare frigöra daghemsföreståndaren från arbetet i barngruppen. Under år 2012 arbetade daghemsföreståndaren 50 % av heltid i barngrupp. 38

39 Ekonomiskt utfall euro har förbrukats år 2012 för barnomsorg i daghem, detta motsvarar 92 % av budgetanslaget på euro. Huvudorsakerna till att budgetanslaget ej nyttjats till fullo är följande: Barnomsorgsledaren köp av tjänster. Emkarby daghem budgeterat anslag för assistent för hela året har endast nyttjats under perioden september december samt har omvandling av semesterpremier till ledig tid gjorts så att hela löneanslaget ej har nyttjats. Pålsböle daghem p.g.a. omvandling av semesterpremier till ledig tid har ej hela löneanslaget nyttjats. Godby daghem inkomster har inkommit i högre grad än budgeterat anslag, en inbesparing av löneanslaget har gjorts under höstterminen då en anställning omfattande 50% av heltid ej tillsatts vid småbarnsavdelningen, detta möjliggjordes p.g.a. att barnantalet var lägre än beräknat. Ytterligare har inbesparing gjorts p.g.a. omvandling av semesterpremier till ledig tid. Personal , , , , ,88 32, ,61 Daghem: Godby Pålsböle Emkarby Barnträdgårdslärare 7,5 4 2 Barnskötare 4, Daghemsbiträde Lokalvårdare 1 0,784 0,523 Assistent 3, from sept Totalt ,672 9,784 4,856 Budget ,305 9,784 5,523 Nyckeltal Barnomsorgsledarens beslut Barnomsorg Personalärenden Närvaroprocent, daghem: Mars 70,3% 82,7% 78,3% Juni 57,4% 41,7% 46,2% November 80,7% 81,2% 79,3% 39

40 Godby daghem: Antal barn per Antal närvarodagar Nettokostnad/närvarodag 65,69 60,52 59,96 Bruttokostnad/närvarodag 74,51 69,59 69,21 Årskostnad netto/barn Årskostnad brutto/barn Avgifternas täckningsgrad 11,7% 13,0% 13,2% Totalt Godby daghem ( ) Emkarby daghem: Antal barn per Antal närvarodagar Nettokostnad/närvarodag 72,80 73,99 68,05 Bruttokostnad/närvarodag 82,44 83,79 77,75 Årskostnad netto/barn Årskostnad brutto/barn Avgifternas täckningsgrad 11,7% 11,7% 12,5% Totalt Emkarby daghem ( ) Pålsböle daghem: Antal barn per Antal närvarodagar Nettokostnad/närvarodag 66,98 58,83 58,43 Bruttokostnad/närvarodag 77 69,86 68,13 Årskostnad netto/barn Årskostnad brutto/barn Avgifternas täckningsgrad 13,0% 14,1% 12,5% Totalt Pålsböle daghem ( )

41 Kostnadsslag Övrig barnomsorg Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar familjedagvård, hemvårdsstöd, köpta barnomsorgstjänster, bidrag till Folkhälsans parkverksamhet, specialbarnträdgårdslärare samt ersättning till enskilt daghem. Verksamhetsmål 2012 Att upprätthålla en god kvalitet på kommunens barnomsorg. Att tillgodose behovet av barnomsorg samt trygga behovet vid familjedagvårdares frånvaro, t.ex. vid sjukledigheter. Att underlätta arbetssituationen inom familjedagvården med beaktande av ensamarbetet. Familjedagvård Omfattar familjedagvårdare i eget hem. Utöver den avtalsenliga lönen erhåller familjedagvårdarna i Finström sedan år 1999 ett lönetillägg om 168,19 /månad enligt beslut av kommunfullmäktige. Gruppfamiljedaghem I november 2012 flyttades gruppfamiljedaghemmet Trollebo till en av kommunens lägenheter vid Tistelgränd. Specialbarnträdgårdslärare Kommunen köper specialbarnträdgårdslärartjänster från Norra Ålands Högstadiedistrikt. Specialbarnträdgårdsläraren arbetar inom barnomsorgen i Finström, Saltvik, Sund, Vårdö och Geta. Specialbarnträdgårdsläraren jobbar individuellt med barn i behov av särskilt stöd samt med handledning av personal, vidare samarbetar specialbarnträdgårdsläraren exempelvis med talterapeuter och skolpsykologen. Hemvårdsstöd Vårdnadshavare för barn under tre år har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet om barnet ej nyttjar kommunal barnomsorg. Vårdnadshavare har även rätt till partiellt hemvårdsstöd för vård av skolbarn i åk 1 och 2 under förutsättning att föräldern ej arbetar mer än 30 h/v och att barnet inte nyttjar kommunal fritidshemsverksamhet. Dagvårdstjänster Anslaget avser barnomsorgstjänster köpta av kommuner, lekparksverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan i Finström och övriga understöd till hushåll. Måluppfyllelse Genom gruppfamiljedaghemmets flytt har kvaliteten på barnomsorgen höjts. Samarbetet mellan familjedagvårdaren i eget hem och gruppfamiljedaghemmet har försvårats under året p.g.a. gruppfamiljedaghemmets tidigare problem med lokalerna. 41

42 Ekonomiskt utfall euro har förbrukats år 2012 för övrig barnomsorg, detta motsvarar 97 % av budgetanslaget på euro. Specialbarnträdgårdslärare anslaget har ej nyttjats till fullo p.g.a. specialbarnträdgårdsläraren har haft partiell vårdledighet vilket inneburit lägre lönekostnader än förväntat. Familjedagvård i eget hem anslaget har överskridits då en extra resurs varit anställd under vårterminen p.g.a. särskilda behov i barngruppen. Kundtjänster köpta av kommuner anslaget har överskridits då kostnaderna för barnomsorgen vid daghemmet har ökat. Kundtjänster köpta av övriga anslaget har överskridits då två barn erhållit barnomsorg vid Waldorfbarnträdgården. Hemvårdsstöd anslaget är lägre nyttjat än budgeterat. Personal Befattning Familjedagvårdare i eget hem Familjedagvårdare i gruppfamiljedaghem Nyckeltal Hemvårdsstöd, antal stödtagare per den Stöd för barn under 3 år 50 st 49 st 45 st Stöd för skolbarn 8 st 9 st 7st Närvaroprocent, familjedagvård i eget hem Mars 66,3% 88,1% 75,7% Juni 91,3% 92,1% 67,2% November 75,0% 85,2% 80,3% Närvaroprocent, Trollebo Mars 72,8% Juni 92,1% November 77,8% 42

43 Familjedagvård i eget hem: Antal barn per Antal personal 1 1* 1 Antal närvarodagar Nettokostnad/närvarodag 82,32 75,28 56,49 Bruttokostnad/närvarodag 93,59 82,24 62,98 Årskostnad netto/barn Årskostnad brutto/barn Avgifternas täckningsgrad 12,0% 8,5% 10,3% Totalt familjedagvården ( ) *Pga barn med särskilda behov har en extra resursperson varit anställd under året. Gruppfamiljedaghem: Antal barn per Antal personal 2 Antal närvarodagar Nettokostnad/närvarodag 68,89 Bruttokostnad/närvarodag 79,83 Årskostnad netto/barn Årskostnad brutto/barn Avgifternas täckningsgrad 13,7% Totalt familjedagvården ( )

44 Kostnadsslag Centralkök Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt ########### Verksamhetsområde Anslaget avser centralköket i det nya daghemmet i Godby. Personalgruppen arbetar i centralköket samt i Källbo skolas kök. Centralköket tillreder lunch till samtliga daghem i kommunen, gruppfamiljedaghemmet Trollebo samt Rosengård. Verksamhetsmål 2012 Att tillreda näringsriktig mat till ovan nämnda enheter samt att minska kommunens tidigare kostnader för tillredningen av dessa. Måluppfyllelse Verksamheten har fungerat i enlighet med verksamhetsmålen under året. Ekonomiskt utfall Resultatet för verksamheten år 2012 är Livsmedel och livsmedel, tillbehör har nyttjas i högre utsträckning än budgeterat anslag, vidare har anslaget för periodiserade löner överskridits med ca euro. Livsmedel, tillbehör: utgifterna för daghemmen har överförts till centralköket vilket medför att anslaget har varit för lågt budgeterat under året. Personal Personal Bespisningschef 1/0 1 Kock 1/0 1 Ansvarig kock 0/1 Dietkock 0/1 0 Köksbiträde 2,9547 2,9547 Totalt 4,9547 4,9547 Notering: Bespisningschefen var föräldraledig under perioden , personalantalet beskrivs enligt följande före ledigheten/under ledigheten då en tillfällig omorganisering inom personalgruppen gjordes då en vikarie för bespisningschefen inte kunde anställas pga ej lämpliga sökande. 44

45 Nyckeltal Nyckeltal Lunchportioner Godby daghem st Pålsböle daghem st Emkarby daghem st Källbo skola st Sunnanäng st Trollebo st Rosengård st Totalt st 45

46 SKOLNÄMNDEN Nämndens ordförande Kristian Granberg Skoldirektör Mathias Eriksson Källbo skola NÅHD Fritidshem GHS Träningsundervisning Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd Övriga verksamhetskostnader % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % -49% 0% -5% -46% Nämnden Källbo skola Fritidshemmet NÅHD 46

47 Kostnadsslag Skolnämnden Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Kommunens lågstadieskola och fritidshem finns i Källbo skola i Godby. Båda verksamheter leds av en skolföreståndare. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden. Verksamhetsmål 2012 Stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten, samt sträva till att bibehålla undervisningsnivån. Måluppfyllelse Skolnämndens målsättningar har i sin helhet uppfyllts. Christina Nukala-Pengel var anställd som vik. skoldirektör under tiden Mathias Eriksson tillträdde tjänsten som skoldirektör Ekonomiskt utfall Verksamheten visar på en avvikelse på euro gentemot budget Främst beroende på att antalet möten och ärenden var färre än tidigare år. Nyckeltal Antal möten Paragrafer

48 Kostnadsslag Verksamhetsområde Källbo skola Föreståndare: Cecilia Johansson Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetens uppgift är att erbjuda undervisning för kommunens barn i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med lag, förordning, skolstadga och övriga styrdokument. Verksamhetsmål 2012 Målet för Källbo skola 2012 är att fortsätta stärka och utveckla skolan enligt landskapsregeringens riktlinjer på främst två punkter - Inlärningsresultat och elevbedömning - Nätbaserat arbetssätt och metoder. Skolan uppdaterar sin ikt- infrastruktur. Fronter implementeras hos elever och föräldrar. Skolans personal handleds och fortbildas kontinuerligt. Barn med speciella behov får kompensatoriska hjälpmedel. Skolkanslisttjänsten ökar från 20 % till 60 % på provår under 2012, tjänsten utvärderas sedan inför budgeten Måluppfyllelse Källbo skola ger eleverna i Finström en undervisning med hög kvalitet i en god miljö. KiVa-skolas utvärdering visar att Källbos elever trivs mycket bra i skolan! Personalen värnar om sin kompetensutveckling, senaste året med focus på datorernas roll i undervisningen, elevbedömning och specialpedagogik. Ett nytt trådlöst nätverk är igång och från hösten har skolan fiberuppkoppling. Leasingen av elevdatorer har lett till större möjlighet att individualisera undervisningen. De vanligaste kompensatoriska hjälpmedlen finns på samtliga elevdatorer. Skolkanslist på 60 % inrättades från hösten. Ekonomiskt utfall För Källbo skolas del underskreds budgeten med euro. Intäkterna blev större än beräknat och återhållsamhet har varit ledordet på kostnadssidan. Några faktorer som påverkat är: - en kostnadseffektiv upphandling av skolskjutsarna gemensamt för Källbo och GHS. - intäkter betydligt högre än beräknat. - leasing av elevdatorer infördes fullt ut först till höstterminen. 48

49 Personal Under året har undervisning av elever i smågrupper prioriterats, vilket syns i användningen av lärartimmar. Resurslärarna räknas i år med i den totala timresursen, förut har den varit utanför i en så kallad reserv Förest Kanslist 20% 40-60% Klasslärare Resurslärare 1 1 1,5 Timlärare Speciallärare Assistent 168% 168% 168% Städ 300% 250% 250% Skolbibliotekarie 40% 40% 40% Nyckeltal Elevantal Lärartimmar inkl. resurs Timresurs 2,36 2,21 2,27 Kostnad per elev

50 Kostnadsslag Fritidshemmet Fritidshemsledare: Fredrick Boman Verksamhetsområde Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadieelever finns i Källbo skola. Fritids har 39 platser för i första hand elever i åk 1-2. Verksamheten är igång från veckan innan skolstart ända fram till midsommar. Då behov finns erbjuder kommunen mornis för eleverna i åk 1-2. Verksamhetsmål 2012 Målet är att stödja barnens växande och utveckling, skapa en grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i deras fostrande arbete. Personalfortbildning, handledning och personalsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och god arbetsmiljö. Måluppfyllelse Källbo fritidshem med såväl morgon- som eftermiddagsverksamhet har under året haft full beläggning. I förstahand erbjuds fritidshemsverksamhet till elever i åk 1 och 2, men även några treor har varit inskrivna. Fritidshemmet erbjuder elevernas familjer en meningsfull eftermiddagsverksamhet i nära samarbete med fritidssektorns aktiviteter. Ekonomiskt utfall Anslaget för fritidshemsverksamheten har brukats till 82 %. Orsaken till detta är att antalet elever i omsorgens fritidshemsverksamhet blev färre än beräknat. Likaså blev deras skjutsar billigare. Personal Fritidsh.ledare 0,78 0,78 0,78 0,78 Barnskötare 1,28 1,28 1,28 1,28 Assistent 0,56 0,56 0,56 0,68 Totalt 2,62 2,62 2,62 2,74 Nyckeltal Bokslut 2011 Ursprunglig budget Källbo - Mornis antal Eftis antal Kostnad/barn - Brutto Netto Omsorgen inskrivna Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % 50

51 Kostnadsslag Norra Ålands högstadiedistrikt Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. - Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar: - NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna - skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö - grundskolans högstadieundervisning - specialklassundervisningen i grundskolan - elevvården - annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen - specialbarnträdgårdslärartjänster Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige. Verksamhetsmål 2012 NÅHD strävar efter att bibehålla en god standard på alla de ovan nämnda verksamhetsområdena genom att: - ge tillräckliga personalresurser för att möta högstadiets och specialklassens behov. - följa utvecklingen inom skolan med regelbunden fortbildning av distriktets personal. - bibehålla en god service genom effektiv kostnadsstyrning och bra informationsflöde till kommunen. Måluppfyllelse Finström har under budgetåret 2012 totalt haft 96 elever i Godby högstadieskola och lågstadiets specialklass Sunnanäng. Antalet elever i träningsundervisningen uppgick till 6 som budgeterat. En Finströmselev har erhållit sin skolgång på högstadienivå i annan kommun. Lågstadieskolorna har nyttjat gemensamma lärare (James Nyman) för undervisning i teknisk slöjd. Dessutom har elever med annat modersmål än svenska erhållit stödundervisning i svenska. Ålands landskapsregering ersätter lönekostnaderna för stödundervisning för elever med annat modersmål än svenska till 86 %. I övrigt har målsättningarna uppfyllts. Ekonomiskt utfall Kostnaderna för Norra Ålands högstadiedistrikt blev lägre än budget Bokslutet har fördelats i enlighet med grundavtalet som godkändes år I övrigt hänvisas till bokslutet för NÅHD. 51

52 Nyckeltal Elevantal* Kommun Budget 2012 vt-12 ht-12 Bokslut 2012 %-andel Finström ,0 43,24 % Geta ,5 4,73 % Saltvik 61, ,5 27,70 % Sund ,5 16,89 % Vårdö 16, ,5 7,43 % Totalt ,0 100,00 % Annan kommun 0 2 1,0 Totalt i skolan * GHS och lågstadiets specialklass, exklusive elever med skolgång i annan kommun Kostnad per elev Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut , , , ,05 52

53 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Nämndens ordförande Solveig Gestberg Kultur- och fritidschef Fredrika Sundberg Bibliotek och kultur Medis Fritidsverksamhet Turism och marknadsföring Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd % Övriga verksamhetskostnader % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor % Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % -1% Bibliotek och kultur -25% Medis -67% -7% Fritidsverksamhet Turism och marknadsföring 53

54 Befattning Kultur- och 1,0 1 1,0 fritidschef Barn- o 0,4 0,4 0,4 ungdomsbibl. Biblioteksassistent 0,55 0,55 0,55 Lokalvårdare 0,13 0,13 0,13 Timanställd 0,06 0,06 0,055 Fritidsledare Anläggningsskötare sommarextra* Vaktmästare Breidan* Lokalvårdare 1,0 0,3 0,5 0,47 1,0 0,3 0,5 0,47 1,0 0,3 0,5 0,8 Breidan* * sköts som köptjänst från ÅIC Kostnadsslag Verksamhetsområde Bibliotek och kultur Finströms bibliotek och kulturverksamhet inklusive von Knorringmuseet. Verksamhetsmål 2012 Hög servicenivå i biblioteket för vuxna, barn och skola. Medieurval som möter efterfrågan. Bibehålla antalet utlån och besökare och helst öka dem. Månatliga utställningar i biblioteket. Sommarutställning i von Knorringmuseet. Finströms lucia. Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Övriga kulturaktiviteter arrangeras och stöds i mån av möjlighet. Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 769, % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Måluppfyllelse Utlånen i biblioteket var vilket är 300 lån färre än Finströmarna gjorde 16,42 lån per person. Antalet besök under öppettiderna för allmänheten minskade med till eller 8,53 per person. Utanför öppettiderna noterades besök av skolelever och dagisbarn. Totalt besöktes biblioteket av personer under Antalet bokväskor till daghem och lekpark utökades till 85 stycken. Även denna sommar ordnades ett läsprojekt för skoleleverna. Bibliotekets medieplan följdes upp och uppdaterades på hösten. Förhandsröstning i presidentvalet hölls i biblioteket i januari. 54

55 Utställningarna är en viktig del av bibliotekets kulturutbud och elva olika utställningar visades. Däribland en jubileumsutställning över biblioteket som firade sitt 140 årsjubileum. Jubileet firades även med öppet hus första helgen i september samt med en specialutställning av lapptäcken. Sommarens utställning i von Knorringmuseet hade temat Retro - farmors kakburk och morfars brylkräm. Utställningen besöktes av 660 personer, 200 fler än året tidigare. En dokumentation, som finns på kommunens hemsida, sammanställdes. Finströms lucia arrangerades i samarbete med församlingen. Övriga aktiviteter var bland annat vårvandring på Prästgårdsnäset och författarbesök samt Kura skymning i samarbete med övriga norråländska kommuner. Ekonomiskt utfall Budgeten har hållits med marginal. Bland annat till följd av att biblioteket fått bidrag från kulturfondens boktalko-projekt för inköp av böcker samt att bidrag erhållits för att genomföra författarbesök för skoleleverna. Utgifterna har hållits nere genom minimalt användande av vikarier. Nyckeltal Biblioteket Lån/inv 16,4 16,5 15,3 Besök/inv 8,5 11 9,9 Kostnadsslag Verksamhetsområde Medborgarinstitutet Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Allmänbildande och meningsfull fritidssysselsättning för vuxna kommuninvånare. Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsmål 2012 Varierat kursutbud med så många kurser som möjligt i Finström. Måluppfyllelse Finströmarnas intresse att delta i Medis-kurser håller i sig, 317 finströmare gick någon kurs under kurser hölls i kommunen men nuvarande system gör att våra kommuninvånare kan ta del av hela Medis kursutbud. Störst är intresset för hälsa och friskvård, dans och språk. Ekonomiskt utfall Budgeten överskreds med 300 euro vilket beror på att den årliga indexjusteringen blev något högre än budgeterat. 55

56 Nyckeltal Antal bruttodeltagare från Finström 2011: 383 (kvinnor: 309, män: 74) 2012: 384 ( ) Antal nettodeltagare från Finström 2011: 315 (kvinnor: 250, män: 65) 2012: 317 ( ) Antal kurser hållna i Finström 2011: 18 (vårterminen: 8, höstterminen: 10) 2012: 21 ( ) Kostnadsslag Verksamhetsområde Fritidsverksamhet Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Drift och skötsel av kommunens fritidsanläggningar: fotbollsplanerna i Markusböle, sandplanen i Godby, badstränderna i Bamböle, Tjudö och Godby samt vandringsleder och motionsbanor. Kommunens bidrag till Godby simhall och Godbyhallen. Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar dels som regelbundna aktiviteter på eftermiddagar/kvällar och dels som evenemang under skolloven. Ungdomsgården i Godby ingår i verksamhetsområdet. Stöd till föreningar verksamma i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för städning och uthyrningen av utrymmena i Breidablick. Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsmål 2012 Upprätthålla minst nuvarande kvalitet på anläggningarna och badstränderna. Ett mångsidigt utbud av aktiviteter för barn och ungdomar. Stöd till föreningar verksamma i kommunen. Måluppfyllelse Anläggningarna har hållits på tidigare nivå. Två nya sjumannamål köptes till Markusböle och en ny gräsklippare för ytterområden och badstränder inköptes. För denna erhölls PAF-bidrag. Nämnden ansvarar för uthyrning och städning av Breidablick. Lokalerna var uthyrda 72 gånger under Markusböle var bokat för matcher och träningar vid 45 tillfällen därtill kommer IFFK:s juniorträningar. De regelbundna fritidsaktiviteterna har haft 198 deltagare (125 pojkar+73 flickor). Dessutom har speciella aktiviteter ordnas under loven. Ungdomsgården hade öppet 42 kvällar och besöktes av ungdomar varav hälften från Finström. Sedan hösten deltar Saltvik med personalresurs på ungdomsgården. 56

57 Ekonomiskt utfall Bokslutet landar 11 procent under budget. Ålands idrottscenter har lyft ca euro i bidrag vilket är mindre än budgeterat. Kostnaderna för skötseln av anläggningarna översteg budget medan elevklubbsaktiviteterna blev lägre än budgeterat. Orsaken till detta är bland annat att fritidsledaren var partiellt vårdledig under åtta månader. Nyckeltal Deltagare i fortlöpande fritidsaktiviteter 8-12 tillfällen/termin Simning åk 1 2: 17 (5 pojkar + 12 flickor) Simning åk 3 6: 11 (9+2) Innebandy åk 1 2: 24 (22+4) Innebandy åk 3 4: 19 (12+7) Innebandy åk 5 6: 18 (13+5) Öppet hus 1 6: 57 (35+22) Racketsport åk 1 6: 7 (7+0) Redskapsgymnastik: 10 (5+5) Dans: 8 (0+8) Lek & rör Källbo åk 1: 27 deltagare (17+10). Simning/gym högstadiet: enligt anmälan på plats, deltagarantalet har varierat Ungdomsgård åk 7-9: besök, i snitt 25,8 besök/kväll Kostnadsslag Verksamhetsområde Turism och marknadsföring Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern 59,4 158 VERKSAMHETENS INTÄKTER 59,4 158 Totalt % Åtgärder som berör kommunens turism, information och marknadsföring inklusive Aktuellt i Finström och hemsidan. Nämnden ansvarar även för stolpreklamen i Godby. Verksamhetsmål 2012 Synliggöra och informera om Finströms kommun till kommuninvånarna, turister och presumtiva inflyttare. Se till att informationsmaterialet om kommunen är aktuellt. Måluppfyllelse Aktuellt i Finström har utkommit med tio nummer, varav ett specialnummer om sommaren i Finström. Hemsidan har uppdaterats regelbundet. har cirka unika besökare varje månad och besök/månad. Förutom första sidan är sidorna för Barn & skola, Bygga & bo samt kommunkansliet och biblioteket mest besökta. Finström marknadsfördes tillsammans med övriga norråländska kommuner på en gemensam sida på turistportalen visitaland.com. Ekonomiskt utfall Budgeten har hållits med god marginal. Dels har intäkterna ökat bland annat stigande intresse att annonsera i kommunbladet och dels har kostnaderna hållits under budget. 57

58 BYGGNADSNÄMNDEN Nämndens ordförande Dick Lindström Byggnadsinspektör Kaj Granholm Byggnadsoch miljötillsyn Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Övriga verksamhetskostnader Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 600 Övriga verksamhetsintäkter 600 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % Verksamhetsområde Nämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finström och Geta. Nämnden behandlar även byggnadsplanefrågor. Verksamhetsmål 2012 Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninvånarna och ha en snabb ärendebehandling. Arbetet med förnyande av de gamla enskilda avloppen fortsätter och kräver en ständig uppföljning och utbildningar inom området. Samarbete till en gemensam byggnadsinspektion utreds vidare. 58

59 Måluppfyllelse Nämnden arbetar för Finström och Geta kommuner genom en gemensam byggnadsnämnd. Kostnadsfördelningen enligt samarbetsavtalet är 70 % för Finström och 30 % för Geta vilket baserar sig på en uppskattad arbetsmängd. I Finström beviljades 50 bygglov likasom för år I Geta ökade antalet bygglov från 38 till 39. Före 2014 måste varje bostad vara försedd med egen godkänd avloppslösning ifall den inte är ansluten till kommunens avloppsnät. Trots det har endast 7 st. i Finström och 6 st. i Geta ansökt om enskilt avlopp, vilka beviljats. Utredningen gällande gemensambyggnadsinspektion för norra Åland är avslutad. En överenskommelse mellan de berörda kommunerna kunde ej nås, varför ett samarbete ej blir aktuellt i dagsläget. Ekonomiskt utfall Byggnadsnämndens intäkter överskred det budgeterade med 3 %, dvs Samarbetsersättningarna är 36 % högre än det budgeterade i och med att antalet bygglov i Geta överskrider det uppskattade som baserar sig på en fördelning om 70/30 enligt målupfyllelsen. Kostnaderna för köp av tjänster underskrider det anslagna med 43,1 % och inköp av material underskrider med 77,1 %, dvs respektive Personal Befattning Byggnadsinsp Sekreterare 0,20 0,20 0,20 Totalt 1,20 1,20 1,20 Nyckeltal Antal möten Paragrafer Finström Byggnadslov Byggnadsanmälan Avloppstillstånd Undantagsärenden 1 Syner 78* Utlåtanden Färdigställda 26* nya bostäder Geta Byggnadslov Byggnadsanmälan Avloppstillstånd Undantagsärenden Syner Utlåtanden Färdigställda nya bostäder 29*

60 TEKNISKA NÄMNDEN Nämndens ordförande Leif Andersson Kommuningenjör Fredrik Molinder Nämnden Trafikleder Parker Intern service Avfallshantering Hamnverksamhet Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd % Övriga verksamhetskostnader % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % 0% 0% -2% -28% Nämnden Trafikleder -70% 0% Parker Intern service Avfallshantering Hamnverksamhet 60

61 Kostnadsslag Tekniska nämnden Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 600 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Tekniska nämnden sköter om kommunens trafikleder, parker, hyresbostäder, interna service, och hamnar. Under detta resultatområde återfinns nämndens mötesarvoden samt förvaltningens administrativa kostnader som t.ex. kontorsmaterial, annonseringskostnader, etc. Verksamhetsmål 2012 Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas. Inventera verksamhetsområdet för uppgörandet av både kort- och långsiktiga åtgärdsplaner. Måluppfyllelse Nämnden har enligt de budgetramar som gavs arbetat för att uppnå målen. Under året påbörjades arbetet med att ta fram fastighets- och vägunderhållsplaner. I och med beslutet att träda ur Mise från har nämnden jobbat mycket med att förbereda ordnandet av avfallshanteringen i egen regi. Ekonomiskt utfall Nämnden underskred ramen med ca euro. Underskridningen beror främst på intäkterna från lösöresauktionen i Pålsböle skola. Totalt sett överskrids tekniska nämndens ram med ca euro. Överskridningen beror främst på plogningen i november och december samt överskridningen på intern service. Nyckeltal Antal sammanträden Antal paragrafer

62 Kostnadsslag Verksamhetsområde Trafikleder Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Underhåll och skötsel av kommunens trafikleder samt snöplogning. Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsmål 2012 Bibehålla vägarna i ett bra skick genom att årligen grundförbättra någon/några av dem. Måluppfyllelse Normalt underhåll av vägarna har utförts blev ett snörikt år som krävde mer plogning än budgeterat. Ekonomiskt utfall Budgetmomentet överskreds med euro. Överskridningen beror främst på snöfallet under november och december 2012 men även ca euro på grund av försäkringsskador på dagvattenledningar där ersättningarna från försäkringsbolaget kommer in under Nyckeltal Vägar Landsvägar Bygdevägar Kommunalvägar Byggnadsplanevägar GC-vägar och övriga av kommunen byggda vägar Kostnadsslag Verksamhetsområde Parker och allmänna områden Bokslut 2011 Skötsel av kommunens parker och allmänna områden. Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsmål 2012 Bibehålla nuvarande standard. 62

63 Måluppfyllelse Normalt underhåll har utförts. Ekonomiskt utfall Intäkterna på euro motsvarar en kostnad på euro för grävning av utfallsdike som vidarefakturerades Finströms Kommunaltekniska Ab. Kostnadsslag Verksamhetsområde Intern service Fastighetsskötsel av kommunens byggnader och anläggningar. Arbetet innefattar skötsel av skolor, daghem, serviceboende, kanslibyggnader, båthamnar och vägar. Verksamhetsmål 2012 Måluppfyllelse Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder på de kommunala inrättningarna. Målsättningen är även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas. En så god service som möjligt har getts till kommunens inrättningar inom ramarna för de budgeterade medlen och personella resurserna. Ekonomiskt utfall Momentet överskreds med ca euro. Detta beror främst på personalombyten som ledde till högre personalkostnader än budgeterat samt oförutsedda och högre underhållskostnader än budgeterat. Personal Kommuningenjör Fastighetsskötare 4 4,5 4,5 Byråsekreterare Utöver detta var tre sommarvikarier anställda under sommaren. 63

64 Kostnadsslag Verksamhetsområde Kommunens avfallshantering. Verksamhetsmål 2012 Avfallshantering Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Avfallshanteringen sköts av Ålands miljöservice (Mise). Avslutningen/sluttäckningen av deponin i Tärnebolstad kvarstår. Budget efter ändring Bokslut 2012 Extern VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt Avvikelse mot budget % Måluppfyllelse Under år 2012 beslöts att kommunen skulle gå ur Mise från och med och efter detta sköta avfallshanteringen i egen regi. Renhållningsbestämmelser och en renhållningsplan fastställdes därför under året. Ett avtal skrevs med Saltviks kommun för samarbete kring den bemannade återvinningscentralen Returdepån i Kroklund. Vidare beslöts att tillhandahålla fyra låsta obemannade miljöstationer i Emkarby, Pålsböle, Tjudö och Godby. En miljöavgift för hushåll, hushåll i lägenheter som har egen återvinningsstation, hushåll med 8-fackssytem och fritidshus fastställdes. Sluttäckningen av deponin i Tärnebolstad är planerad att utföras under år Ekonomiskt utfall I och med beslutet att sköta avfallshanteringen på egen hand från uppstod annonseringskostnader för kungörelse av renhållningsplan och begärande av anbud för hämtning av återvinningsmaterial. Kostnadsslag Verksamhetsområde Hamnverksamhet Tillhandahålla småbåtshamnar för kommunens invånare. Verksamhetsmål 2012 Hålla god service åt båtägarna. Måluppfyllelse Färjsundets båthamn har varit utarrenderad åt Färjsundets båtklubb. Kommunen har hyrt ut båtplaster vid Bamböle båthamn. Ekonomiskt utfall Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Kostnaderna för hamnverksamheten bokförs under intern service och får således en intern hyra. Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt

65 HYRESBOSTÄDER OCH ÖVRIGA BYGGNADER Nämndens ordförande Leif Andersson Kommuningenjör Fredrik Molinder Hyreshus Övriga byggnader Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor -59 Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % -21% 79% Hyreshus Övriga byggnader 65

66 Kostnadsslag Verksamhetsområde Hyresbostäder Att tillhandahålla hyresbostäder till ett fördelaktigt kostnadsläge. Förvaltningen fortgår på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för hyresgäster och personal. Målsättningen är även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas. Se på möjliga åtgärder för att sänka el- och värmekostnader utan att försämra kvaliteten för hyresgästerna. Måluppfyllelse Uppfräschning av lägenheterna har skett i samband med att lägenheterna bytt hyresgäster. En besiktning av fastigheterna har gjorts som första steg i arbetet med att ta fram en underhållsplan för fastigheterna. Kommunen har haft bostadskö och med undantag för två lägenheter som stått tomma på grund av renovering har beläggningen varit god. Ekonomiskt utfall Intäkterna underskreds på grund av att två av lägenheterna stått tomma och renoverats under större delen av året. Nyckeltal Hyreshus Antal lgh Hyresbeläggning Barrvägen % Barrvägen % Ribackagränd % Lövvägen % Maskrosvägen % Tistelgränd % Bärvägen % Björkvägen % Emkarby % Tjudö % Breidan % Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Totalt 70 97,91 % 66

67 Kostnadsslag Övrig byggnad Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 I budgeten för år 2012 upptogs för första gången en intern hyra för de övriga byggnaderna då kostnaderna bokförs under intern service. Ramen överskrids tack vare uthyrningar som inte var kända vid budgeteringen. Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Under momentet ingår de byggnader som är utöver kommunens inrättningar och hyreshusen. Här ingår Norra längan där Ålands Idrottscenter sköter drift och underhåll av Vandrarhemmet Vågen, Pålsböle skola, Godby gamla daghem, lagret på Lövvägen, scouthuset och brandstationen. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för gästerna. Målsättningen är även att fastigheterna underhålls på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas. Man ser på möjliga åtgärder för att sänka el- och värmekostnader utan att försämra kvaliteten. Måluppfyllelse En besiktning av fastigheterna har gjorts som första steg i arbetet med att ta fram en underhållsplan för fastigheterna. Ekonomiskt utfall 67

68 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Finströms representant Per Lindblom Brandchef Lennart Johansson Brand och räddning Budgetändring Befolkningsskydd Finströms frivilliga brandkår Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd % Övriga verksamhetskostnader 0 Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % -140 Verksamhetsområde Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninvånarnas säkerhet samt bedriva förebyggande verksamhet bl.a. genom att utföra brandsyner, sotning, intern utbildning i företag och organisationer samt för allmänheten. Verksamhetsmål 2012 Bibehålla brandkårens utryckningsnivå och kompetens i samarbetskommunerna. Alla i kommunerna befintliga personer skall få rimlig snabb och effektiv hjälp vid olycka. Stödja kommunens brandkår och särskilt dess viktiga juniorverksamhet. Kommunens servicenivåbeslut skall revideras. Bibehålla brandkårens utryckningsnivå och kompetens i kommunen. Utföra praktisk utrymningsövning i skola, förebyggande verksamhet i daghem samt kommunens äldreomsorg. Utföra syneverksamheten till fullo. 68

69 Måluppfyllelse Syneverksamhet i sk flerbostadshus har utförts till fullo. Även övrig inspektionsverksamhet har markant ökat och totalt har 137 (83) syner och inspektioner utförts under året. Ävenså antalet utförda sotningar har ökat till 373 (239). Förebyggande verksamheten har fortgått, prioriterade är skola och äldreomsorg. Den operativa räddningstjänsten (Finströms FBK) har fullgjort sina uppgifter på ett förtjänstfullt sätt. Ekonomiskt utfall Totalt överskrids ramen för verksamhetsåret som helhet med ca Orsaken kan till sin helhet påföras två delar, dels har under året uppstått oförutsedda händelser i kommunen som utbringat extra ersättningar inom den operativa verksamheten dels har under verksamhetsåret utbytts de första generationens kommunikationsutrustning sk VIRVE stationer. Den senare delen delgavs med kort varsel i början av sommaren. Personal De 10 landskommunerna delar på två gemensamma tjänster, en räddningschef respektive en brandinspektör. Fördelningen sker enligt befolkning. Finströms andel ,49 %. Nyckeltal Finströms folkmängd (2 527) personer. Kostnad per invånare exklusive avskrivningar 42,96 (37,89 ) Befolkningsskyddet Verksamhetsområde Från augusti 2010 ingår befolkningsskyddet som en del i räddningsområdet genom en koordinerande roll gällande beredskapsärenden och befolkningsskyddet. Som ledare för beredskapen och befolkningsskyddet i avtalskommunerna fungerar respektive kommuns kommundirektör. Utbildning inom befolkningsskyddet har under året förekommit externt i samråd med samrådsdelegationen. Verksamhetsmål 2012 Måluppfyllelse I samarbete för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning. Uppdatera kommunens räddnings- och sektorplaner. Sektorplaner har uppdaterats och kommunikationsutrustning, enheten för myndighetsradionät har förnyats. Personal Ingår i det gemensamma räddningsområdet. Nyckeltal Befolkningsskyddet ingår i brand- och räddningstjänsten som en helhet. 69

70 Finströms frivilliga brandkår Verksamhetsområde Finströms FBK har i avtal förbundit sig att upprätthålla vad som avses i ÅFS 106/06 gällande brand- och räddning samt oljeskydd. Verksamhetsmål 2012 Kommunens invånare skall erhålla en snabb och effektiv hjälp vid olycka. Bibehålla brandkårens kompetens och utryckningsnivå. Utveckla samarbetet med övriga kårer. Den gemensamma räddningsnämnden skall övervaka kommunens brand- och räddningsväsende. Måluppfyllelse Finströms FBK har fullgjort sina uppgifter på ett förtjänstfullt sätt. Kåren har en aktiv junioravdelning. Kåren har deltagit i den av Ålands brand- och räddningsförbund kontinuerliga utbildningen Nyckeltal Finströms frivilliga brandkår ingår i brand- och räddningstjänsten som en helhet. 70

71 LANTBRUKSNÄMNDEN Nämndens ordförande Berit Johansson Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Kostnadsslag Bokslut 2011 Ursprunglig budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % Försäljningsintäkter , % Övriga verksamhetsintäkter 1 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar % Per invånare % Verksamhetsområde Allmän administrativ rådgivning kring frågor som berör jordbruksstöd Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd vilket omfattar bl.a. - mottagning och handläggning av stödansökningar - kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar - behandling av stöd- och betalningsbeslut. Redovisning av stödutbetalningar på totalt euro. Registerföringsuppgifter Beviljande av användarrättigheter till datatillämpningsprogram och register som administreras av Landsbygdsverket Värdering av skörde - och hjortdjursskador, totalt 5 stycken. Rådgivning kring frågor som berör avträdelsestöd och pensionssystem inom jordbruket 71

72 Måluppfyllelse Verksamheten är i huvudsak reglerad av Landsbygdsverket (MAVI) och EU. Målsättningen är att uppfylla krav och direktiv som dessa ställer på kommunens landsbygdsnäringsmyndighet samt att utföra stödutbetalningar korrekt och inom utsatt tid. Statens ämbetsverk på Åland utför årligen kommunövervakning varvid säkerställs att de åländska kommunerna uppfyller de åtaganden som ålagts dem enligt lagen om förvaltning av landsbygdsnäringar i kommunerna. Enligt ett centraliserat urval som Landsbygdsverket utför skall minst 25 % av kommunerna på Åland årligen övervakas, dock så att varje kommun övervakas minst vart femte år. Vid kommungranskningen kontrolleras administrationen av stöd vid kommunen, betalningar och till dem hörande förfaranden, återkrav samt datasäkerhet. Statens ämbetsverk utförde kommungranskning i tre av samarbetskommunerna dvs. i Saltvik, Sund och Vårdö. Inga brister konstaterades varken beträffande administreringen av stöden eller betalningsförfaranden i någon av kommunerna. Ej heller något att anmärka beträffande återkravsförfaranden och datasäkerheten. Beträffande elektroniska stödansökningsförfarandet var målet att hälften av samarbetsdistriktets gårdar skulle använda sig av tjänsten. Totalt lämnade 136 gårdar in sin ansökan elektroniskt vilket motsvarar 58,15 procent. Andelen e-ansökningar i Finströms kommun uppgick till 51,55 procent. Åtgärder Delta i kurser och infotillfällen angående stödhanteringen samt hålla sig ajour med lagar och förordningar som berör stödsystemen. Lantbrukssekreteraren deltog i februari i en tvådagars utbildning i Helsingfors som Landsbygdsverket arrangerade angående bl.a. landsbygdsförvaltningsreformen, Gårdsstödet 2012, förnyelser inom elektroniska stödansökan och elektronifiering av beslut och arkivering. För att utöka andelen elektroniska stödansökningar har lantbrukskansliets personal erbjudit handledning i VIPUtjänsten och elektroniska stödförfarandet för de gårdar som så önskat. Övrigt Under året inlämnade nämnden förslag till revidering av dels avtal om gemensam lantbruksförvaltning för samarbetskommunerna på norra Åland dels avtal om samarbete inom lantbruksförvaltningen med Jomala och Hammarlands kommuner. Detta för att framförallt förtydliga ansvarsfördelningen inom samarbetskommunerna på norra Åland men även för att förtydliga åtskiljandet av arbetsuppgifter vid handläggning av lantbruksstöd. Under hösten godkändes reviderat förslag till samarbetsavtal med Jomala och Hammarlands kommuner. Reviderat förslag till gemensam lantbruksförvaltning var upptaget till behandling i samtliga samarbetskommuner men inget beslut om godkännande blev dock taget under året. Personal Oförändrad personalstyrka på totalt 1,6 tjänster bestående av en heltidstjänst som lantbrukssekreterare och en deltidstjänst (60%) som lantbrukskanslist. Ekonomiskt utfall Budgeten visar ett positivt resultat - intäkterna överskrids och utgifterna blev lägre än budgeterat. Kraftig inkomstökning till följd av ersättning på euro från Landsbygdsverket för skötsel av uppgifter inom kommunens lantbruksförvaltning för åren 2010 och Verksamhetens lägre utgifter kan förklaras av att personalkostnaderna blev lägre till följd av att personalen tog ut semesterpremien i ledig tid samt att antalet sammanträden blev färre än budgeterat. I och med färre sammanträden blev det även en inbesparing av resekostnaderna. 72

73 Nyckeltal Antal aktiva jordbrukslägenheter Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut Finström Totalt samarbetskommunerna Antal ansökningar -Finström Totalt samarbetskommunerna Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, Finström Totalt samarbetskommunerna Utöver ovan nämnda nyckeltal sköttes handläggningen av 14 stycken ansökningar tillhörande 4 gårdar som överförts från Jomala och Hammarland till Finström pga. jäv. Utbetalda stödbeloppet för dessa gårdar uppgick till totalt euro. 73

74 Resultaträkningens utfall (inklusive interna) Förändring Förändring I euro Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse Bokslut /12 % 11/12 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter , , , ,28 7,04% ,26 Avgiftsintäkter , , , ,13-0,56% ,91 Understöd och bidrag , , , ,67-20,26% ,23 Övriga verksamhetsintäkter , , , ,25 7,75% , , , , ,33 5,82% ,67 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Löner och arvoden , , , ,74 9,40% ,70 Lönebikostnader 0,00 Pensionskostnader , , , ,88 9,65% ,74 Övriga lönebikostnader , , , ,42 13,88% ,56 Köp av tjänster , , , ,64 0,21% ,28 Material, förnödenheter och varor , , , ,14 8,78% ,99 Understöd , , , ,72 2,96% ,54 Övriga verksamhetskostnader , , , ,59 12,20% , , , , ,13 5,00% ,15 Verksamhetsbidrag , , , ,80 4,82% ,48 Skatteintäkter Kommunal inkomstskatt , , , ,88 0,06% 4 517,41 Fastighetsskatt , , , ,72-19,47% ,08 Samfundsskatt , , , ,26-49,83% ,95 Källskatt , , , ,88 51,02% , , , , ,74-2,43% ,83 Landskapsandelar Socialvård , ,00 58, ,42 4,92% ,35 Undervisning , , , ,35-4,37% ,65 Idrott, ungdom och kultur , ,00 3, ,08 2,47% 1 505,59 Bibliotek , ,00 8, ,74 2,47% 1 234,67 Övriga landskapsandelar , , , ,21-24,62% , , , , ,80-1,16% ,41 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter ,51 0, , ,18-100,00% ,33 Övriga finansiella intäkter 2 234, ,00 234, ,85-88,36% ,90 Räntekostnader , , , ,47-18,48% ,82 Övriga finansiella kostnader -445,51 0,00-445,51-45,22-100,00% 400, , , , ,66-19,94% ,96 Årsbidrag , , , ,08-47,84% ,76 Avskrivningar enligt plan , ,00-666, ,92 1,66% 9 707,52 Extra ordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Extra ordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,16-81,56% ,28 Förändring av reserver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Räkenskapsperiodens överskott , , , ,16-81,56% ,28 74

75 INVESTERINGSDELENS UTFALL Kostnads- Använt Urspr. Budget Budg. efter Utfall Avvikelse Använt av beräkning under budget ändr. ändring kostnadso förändr. tidigare år beräkn KOMMUNSTYRELSEN Kommunens försäljning av mark Utgifter Inkomster Nettoutgifter Centrumprojekt Utgifter Inkomster Nettoutgifter Kopieringsmaskin Utgifter Inkomster Nettoutgifter SOCIALNÄMNDEN Rosengård - Planering och projektering av utbyggnad Utgifter Inkomster Nettoutgifter Hemservicen - ny bil på grund av olycka (försäkringsärende) Utgifter Inkomster Nettoutgifter Nytt daghem i Godby Utgifter Inkomster Nettoutgifter SKOLNÄMNDEN Källbo skola - projektorer, uppdatering nätverk Utgifter Inkomster Nettoutgifter

76 Kostnads- Använt Urspr. Budget Budg. efter Utfall Avvikelse Använt av beräkning under budget ändr. ändring kostnadso förändr. tidigare år beräkn TEKNISKA NÄMNDEN Trafikleder Utgifter Inkomster Nettoutgifter Kommunens IT Utgifter Inkomster Nettoutgifter Godbyhallen - nytt golv Utgifter Inkomster Nettoutgifter Underhåll av fastigheter Utgifter Inkomster Nettoutgifter Skyddsrum Utgifter Inkomster Nettoutgifter Ny bil fastighetsskötarna Utgifter Inkomster Nettoutgifter Dagvattenledningsprojekt Utgifter Inkomster Nettoutgifter TOTALT ÅR 2012 Utgifter Inkomster Nettoutg

77 Kommunstyrelsen: Försäljning av mark Kommunen sålde under verksamhetsåret två bostadstomter för totalt euro. Ny kopieringsmaskin En ny kopieringsmaskin införskaffades till kommunkansliet. Kostnaden uppgick till ca euro, euro billigare än budgeterat. Centrumprojekt Ca euro av budgeterade euro har nyttjats till framtagande av en centrumplan för Godby. Socialnämnden: Rosengård planering och projektering av utbyggnad I budgeten fanns upptaget euro för planering och projektering av en utbyggnad av Rosengård. Håkan Fant gjorde på uppdrag av kommunstyrelsen en utredning av äldreomsorgen i kommunen som mynnade ut i ett beslut att satsa på hemservicen i kommunen och att inte bygga ut Rosengård under de kommande planåren. Kostnaden för utredningen gick under kommunstyrelsens dispositionskonto under driften. Hemservicen ny bil på grund av olycka (försäkringsärende) Hemservicens bil var under året med i en olycka som ledde till att bilen måste bytas ut. Försäkringen täckte i sin helhet den nya bilen med en överstigande del på 41 euro. Den gamla bilen avskrevs och den nya bilen aktiverades. Godby daghem Kommunen fick resterande landskapsandelen för byggande av Godby daghem, andelen uppgick till euro. Kostnaderna på 399 euro är det slutliga kostnader för arbetsgruppens arvoden. En sammanställning av projektet är under arbete. Skolnämnden: Projektorer, uppdatering av nätverk Skolan avslutade sin 2 års satsning på IT-utveckling genom införskaffa ny server och bygga upp ett trådlöst nätverk i hela skolan Tekniska nämnden: Trafikleder Gibbölevägen ytbelagdes. Björkvägen grundförbättrades och fick ny gatubelysning, ytbeläggningen sker Totala nettokostnaderna uppgick till euro mot budgeterade euro. Kommunens IT Kommunen investerade i datautrustning samt fiberanslutning till Källbo skola, biblioteket och Rosengård. Totalt gick euro mot budgeterade euro. Skyddsrum för simhallen och Godby daghem Under året gjordes utredningar för skyddsrummets placering. Beslöts att projektera och bygga skyddsrummet intill Källbo skola under år Utredningarna uppgick till euro mot budgeterade euro. 77

78 Traktor Enligt budgeten för år 2012 skull en traktor köpas in till fastighetsskötarna beslöt kommunfullmäktige på tekniska nämndens begäran att omdisponera medlen för införskaffande av paketbil till fastighetsskötarna. En paketbil köptes in till en totalkostnad om euro mot budgeterade euro. Nytt golv Godbyhallen Mattan i Godbyhallen byttes ut. Kommunen beviljades euro stöd från PAF-medel för ändamålet. Nettokostnaden uppgick till euro mot budgeterade euro. Fastigheter Nytt staket vid Pålsböle daghem. Fönsterbyten på Breidablick. Grundrenovering av två lägenheter på Barrvägen euro av budgeterade euro har nyttjats. Pågående arbete med golvbytet på Godbyhallen 78

79 RESULTATRÄKNING VERKSAMHETENS INTÄKTER Not , ,57 Försäljningsintäkter , ,28 Avgiftsintäkter , ,13 Understöd och bidrag , ,67 Övriga verksamhetsintäkter , ,49 VERKSAMHETENS KOSTNADER , ,37 Personalkostnader , ,04 Löner och arvoden , ,74 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,88 Övriga lönebikostnader , ,42 Köp av tjänster , ,99 Material, förnödenheter och varor , ,82 Understöd , ,72 Övriga verksamhetskostnader , ,80 VERKSAMHETSBIDRAG , ,80 Skatteintäkter Not , ,74 Landskapsandelar Not , ,80 Finansiella intäkter och kostnader Not , ,66 Ränteintäkter , ,18 Övriga finansiella intäkter 2 234, ,85 Räntekostnader , ,47 Övriga finansiella kostnader -445,51-45,22 ÅRSBIDRAG , ,08 Planenliga avskrivningar , ,92 Extra ordinära poster 0,00 0,00 Extra ordinära intäkter 0,00 0,00 Extra ordinära kostnader 0,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , ,16 Förändring av reserver 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens överskott , ,16 RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 11,54 11,73 12,48 Årsbidrag/Avskrivningar, % 126,62 246,73 274,59 Årsbidrag euro/invånare 298,01 572,12 642,56 Invånarantal

80 FINANSIERINGSANALYS Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse mot budget i Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , , , ,32 Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 Korrektivposter till internt tillförda medel ,93 0, , , , , , ,21 Kassaflödet i investeringarnas del Investeringsutgifter , , , ,25 Finansieringsandel för investeringsutgifter ,00 0, , ,18 Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva ,49 0, , , , , , ,43 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , , , ,64 Kassaflödet för finansieringens del Förändring i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändring av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskning av långfristiga lån , , , ,46 Förändring av kortfristiga lån 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,46 Förändringar i eget kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel o förv kapital 2 587,90 0,00 736,05-736,05 Förändring av omsättningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändr av fordringar , , , ,51 Förändr av räntefria skulder ,32 0, , , , , , ,72 Kassaflödet för finansieringens del , , , ,26 Förändringar av likvida medel , , , ,90 Förändring av likvida medel Likvida medel , , , ,61 Likvida medel , , , ,71 Förändring , , , ,90 FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar, % 414,1 437,0 277,9 Intern finansiering av kapitalutgifter, % 99,2 138,7 133,6 Låneskötselbidrag 1,2 1,8 2,2 Likviditet, kassadagar 63,2 64,3 43,0 80

81 BALANSRÄKNING AKTIVA Bokslut Bokslut Förändring i % A BESTÅENDE AKTIVA Not 5 I Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 0, ,21-100,0% S:a immateriella tillgångar 0, ,21-100,0% II Materiella tillgångar Mark och vattenområden , ,32-0,2% Byggnader , ,77-4,3% Fasta konstruktioner , ,48-2,0% Maskiner och inventarier , ,71 12,8% Pågående nyanläggningar , , ,8% S:a materiella tillgångar , ,28-2,9% III Placeringar Not , ,67 0,0% S:a placeringar , ,67 0,0% B C II FÖRVALTADE MEDEL Landskapsuppdrag , ,01-23,4% Donationsfondernas särsk. täckn. 0,00 0,00 0,0% Övriga förvaltade medel 2 164, ,01 S:a förvaltade medel , ,02-22,4% RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Långfristiga fordringar Lånefordringar , ,39 7,5% Övriga fordringar 0, ,67-100,0% Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,29 6,2% Övriga fordringar , ,32-56,3% S:a fordringar , ,67-8,5% IV Kassa och bank , ,71 0,2% S:a Kassa och bank , ,71 0,2% AKTIVA TOTALT , ,56-2,6% 81

82 PASSIVA Bokslut Bokslut Förändring i % A EGET KAPITAL Not 7 I Grundkapital , ,35 0,0% IV Tidigare års resultat , ,21 34,1% V Räkenskapsperiodens resultat , ,16-81,6% S:a eget kapital , ,72 2,2% C AVSÄTTNINGAR Not 8 Övriga avsättningar , ,10 0,0% S:a avsättningar , ,10 0,0% D E I II FÖRVALTAT KAPITAL Landskapets uppdrag , ,52-29,6% Donationsfondernas kapital 0,00 0,00 0,0% Övrigt förvaltat kapital 3 542, ,91 S:a förvaltat kapital , ,43-26,6% FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från KPF , ,00-6,2% Lån från offentliga samfund , ,90-5,9% Lån från finans. institut och förs.anst.*) , ,00-6,0% Skulder till samkommun , ,37 S:a långfristigt , ,27-5,9% Kortfristigt Lån från finans. institut och förs.anst , ,50 0,0% Lån från offentliga samfund , ,43 2,2% Skulder till leverantörer , ,96 16,1% Övriga skulder , ,46-33,3% Resultatregleringar Not , ,69 4,3% S:a kortfristiga , ,04-3,9% S:a främmande kapital , ,31-5,5% PASSIVA TOTALT , ,56-2,6% BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditetsgrad, % 39,68 37,82 33,92 Relativ skuldsättningsgrad, % 84,7 88,3 95,1 Ackumulerat över-/underskott, Ackumulerat över-/underskott, /inv Lånestock 31.12, Lånestock/invånare, Lånestock exkl. hyreshus, Lånestock exkl. hyreshus/invånare, Invånarantal

83 KONCERNSTRUKTUR FINSTRÖMS KOMMUN Dotterbolag Intressebolag Kommunalförbund Finströms kommunaltekniska Ab 100 % Fastighets Ab Bärvägen 33,33 % Norra Ålands Högstadiedistrikt 42,80 % Ålands Idrottscenter Ab 27,62 % De Gamlas Hem 17,91 % Norra Ålands Avloppsvattten Ab 45,70 % Ålands Miljöservice 10,20 % Träningsskolan, SÅHD 9,53 % Ålands Omsorgsförbund 8,88 % Ålands kommunförbund 8,20 % 83

84 KONCERNBALANSRÄKNING A I II Bokslut Bokslut AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 7 407, ,50 Övr. utgifter med lång verkningstid Övr immateriella tillgångar 215,95 S:a immateriella tillgångar 7 407, ,45 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,68 Byggnader , ,54 Fasta konstruktioner , ,00 Maskiner och inventarier , ,87 Pågående nyanläggningar , ,00 S:a materiella tillgångar , ,09 III Placeringar Aktier och andelar Aktier i intressebolag , ,06 Övr aktier och andelar , ,48 S:a placeringar , ,54 B C II IV FÖRVALTADE MEDEL Landskapets uppdrag , ,01 Donationsfondens särsk täckning , ,93 Övriga förvaltade medel , ,01 S:a förvaltade medel , ,95 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Långfristiga fordringar Lånefordringar , ,00 Övriga fordringar -427, ,33 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,68 Landskapsandelsfordringar Övriga fordringar , ,00 Resultatregleringar , ,13 S:a fordringar , ,14 Kassa och bank Bank , ,46 S:a kassa och bank , ,46 AKTIVA TOTALT , ,63 84

85 Bokslut Bokslut PASSIVA A EGET KAPITAL Grundkapital , ,35 Föregående perioders över-/underskott , ,04 Periodens underskott , ,95 S:a eget kapital , ,34 B AVSKR.DIFF. O. RESERVER Ackumulerad avskr diff , ,70 Reserver S:a avskr.diff , ,70 C AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar , ,10 S:a avsättningar , ,10 D FÖRVALTAT KAPITAL Landskapets uppdrag , ,52 Donationsfondens kapital , ,93 Övrigt förvaltat kapital , ,91 S:a förvaltat kapital , ,36 E I FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansiella institut , ,61 Lån från offentliga samfund , ,01 Anslutningsavgifter , ,23 Lån från övriga kreditgivare , ,94 II Kortfristigt Lån från finansiella institut , ,21 Lån från offentliga samfund , ,94 Lån från övriga kreditgivare , ,76 Skulder till leverantörer , ,87 Erhållna förskott , ,83 Övriga skulder , ,20 Resultatregleringar , ,53 S:a främmande kapital , ,13 PASSIVA TOTALT , ,63 KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditetsgrad, % 32,96% 31,82% (Eget kapital/balansomslutning) Lån euro/invånare

86 NOTER Tillämpade bokslutsprinciper Räkenskapsperiodens inkomster har upptagits som intäkter i resultaträkningen, och från intäkterna har de utgifter avdragits som sannolikt inte längre medför motsvarande inkomst (kostnader) samt förlusterna. Värderingsprinciper Anläggningstillgångarnas värde grundar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften. Därefter har räkenskapsperiodens ökningar och minskningar beaktats samt avskrivningar beräknats linjärt enligt fastställd avskrivningsplan. Landskapsandelar har eliminerats från anskaffningsutgiften. Aktiveringsprinciper Anskaffningarna aktiveras per månad i enlighet med prestationsprincipen. Avskrivningar beräknas från den månad som följer efter investeringens genomförande. Noter till resultaträkningen Not 1 - Verksamhetens intäkter fördelade på kommunens verksamhetsområden (exkl. interna) Bokslut 2012 Bokslut 2011 Allmän förvaltning , ,24 Socialvården , ,34 Äldreomsorgen , ,57 Barnomsorgen , ,88 Skolnämnden , ,24 Högstadiet 0 0,00 Kultur- och fritidsnämnden , ,30 Byggnadsnämnden , ,13 Tekniska nämnden , ,99 Hyresbostäder och övriga byggnader , ,39 Brandnämnden 4 415, ,16 Lantbruksnämnden , , , ,64 Försäljningsvinst anläggningstillgångar , ,93 Totala verksamhetsintäkter , ,57 Not 2 Skatteintäkter Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Förändring /12 % Kommunal inkomstskatt , , , ,88 0,06% Samfundsskatt , , , ,26-49,83% Fastighetsskatt , , , ,72-19,47% Källskatt , , , ,88 51,02% Totalt , , , ,74-2,43% 86

87 Not 3 - Landskapsandelar Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Förändr /12 Utgiftsbaserade landskapsandelar Socialvård , ,77 58, ,42 4,92% Undervisning , ,65* , ,35-4,83% Idrott, ungdom och kultur , ,67 3, ,08 2,47% Bibliotek , ,41 8, ,74 2,47% , , , ,59 0,96% Övriga landskapsandelar och andra lagstadgade överföringar Utjämning av skatteinkomster 9 982, , ,76 Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt , , ,07 44,56% , , ,83 1,40% Övrigt Kompensation för avdrag , , ,38-41,07% Övriga landskapsandelar , , , , , ,38-41,07% TOTALT LANDSKAPSANDELAR , , , ,80-1,16% *) Landskapsandelen för undervisningen år 2012 uppgår egentligen till ,70 euro. En kreditering på 6 342,05 euro som hänför sig till år 2011 gjordes under år Not 4 - Finansiella intäkter och kostnader Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Förändr /12 Ränteintäkter Räntor på betalningsrörelsekonton och depositioner 0, , , ,18 0, , , ,18 Övriga finansiella intäkter Dividender och räntor på andelskapital 2 000, ,35-194, ,64-49,82% Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar 0,00 0,00 0, ,88-100,00% Dröjsmålsräntor 0,00 429,60 429, ,34-63,51% Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 15, , ,95 234, ,85-88,36% Räntekostnader Räntor lån ÅLR , , , ,51-2,61% Räntor övriga lån , , , ,96-22,98% Räntor på betalningsrörelsekonton 0,00-0,20-0,20 0, , , , ,47-18,48% Övriga finansiella kostnader Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar 0,00-230,56-230,56-42,91 437,31% Räntor övriga lån 0,00 0,00 0,00-2,31-100,00% Dröjsmålsräntor och förhöjningar 0,00-213,45-213,45 0,00 Övriga finansieringskostnader 0,00-1,50-1,50 0,00 0,00-445,51-445,51-45,22 885,21% TOTALT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER , , , ,66-19,94% 87

88 Avskrivningsplan En på förhand uppgjord avskrivningsplan har tillämpats vid avskrivningar av anläggningstillgångar. De planerade avskrivningarna är beräknade enligt den ekonomiska livslängden baserad på anskaffningsutgiften. Anskaffningsutgiften skall vara minst euro och den ekonomiska livslängden skall vara minst 3 år för att anläggningstillgången skall aktiveras. Linjär avskrivning Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 5 år Övriga utgifter med lång verkningsgrad - ADB-program 4 år - Övriga 4 år Materiella tillgångar Jord- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggn. Ekonomibyggnader Fritidsbyggnader Bostadsbyggnader Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg, parker Avloppsnät30 år Väg- och utomhusbelysning Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner Maskiner och inventarier Transportmedel Rörliga arbetsmaskiner ADB-utrustning4 år Övriga anordningar och inventarier Övriga materiella nyttigheter Naturresurser Konst- och värdeföremål Avskrivs ej 40 år 20 år 30 år 35 år 20 år 20 år 15 år 5 år 5 år 5 år Avskrivn. enl. användning Avskrivs ej Värdepapper ingående i anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar Aktier och andelar Avskrivs ej 88

89 Noter till balansräkningens aktiva Not 5 - Bestående aktiva IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Datorprogram Övr. utg. med lång verkn.tid TOTALT Oavskriven ansk.utgift ,21 0, ,21 Ökningar under räkenskapsperioden 0,00 Investeringsandelar under räkenskapsper. 0,00 Minskningar under räkenskapsperioden 0,00 Räkenskapsperiodens avskrivning , ,21 Oavskriven ansk. utgift ,00 0,00 0,00 MATERIELLA TILLGÅNGAR Markområden Förvaltnings Fasta Maskiner Pågående Sammanlagt och anstalts- konstruktioner och nyanläggn. byggnader och Inventarier anläggningar Oavskriven anskaffningsutgift , , , , , ,28 Ökning under räkenskapsperioden , , , , ,69 Finansieringsandelar under räkenskapsper ,76-380, , ,18 * Minskning under räkenskapsperioden , ,89 Överföring mellan poster 3 723, ,00 - Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,17 Nedskrivningar och deras återföringar - Oavskriven anskaffningsutgift , , , , , ,73 *) utöver detta finns under investeringarnas inkomster kommunens försäljning av mark som uppgick till euro 89

90 Not 6 - Aktier och andelar Konto 1201 Aktier och andelar i dotterbolag Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal Finströms kommunaltekniska Ab , , Konto 1205 Aktier och andelar i intresseföretag Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal Fastighets Ab Bärvägen , , Norra Ålands Avloppsvatten Ab , , Ålands idrottscenter Ab , , , ,19 Konto 1206 Aktier och andelar i kommunförbund Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal Ålands Omsorgsförbund 995,00 995,00 Andel i kommunförbund De Gamlas Hem , ,00 Andel i kommunförbund NÅHD , ,84 Andel i kommunförbund , ,84 Konto 1208 Övriga aktier och andelar Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal Ålands Energi Ab , , Norra Ålands Industrihus Ab , , Ålands Vatten Ab , , Ålands telefonandelslag 2 371, ,45 34 Ålands skogsägarförbund 1 107, ,00 18 andelar + 64 tilläggsandelar Ålands Mobiltelefon 3 363, ,76 4 Ab Skogen 0,00 0,00 0 Ålands Industrihus Ab 8 409, , , ,34 Totalt aktier och andelar , ,67 Noter till balansräkningens passiva Not 7 Eget kapital Grundkapital , ,35 Ökning under räkenskapserioden 0,00 0,00 Minskning under räkenskapsperioden 0,00 0,00 Grundkapital , ,35 Överskott från tidigare räkensk.p , ,21 Överföringar till fonder under räkensk.p. 0,00 0,00 Överskott från tidigare räkensk.p , ,21 Räkenskapsperiodens över/underskott , ,16 EGET KAPITAL SAMMANLAGT , ,72 90

91 Not 8 Avsättningar Avsättning för återställande av deponin Ingående balans , ,85 Ökning under räkenskapsperioden 0,00 0,00 Minskning under räkenskapsperioden 0,00 0,00 Utgående balans , ,85 Avsättning för MISE:s underskott Ingående balans , ,25 Ökning under räkenskapsperioden 0,00 0,00 Minskning under räkenskapsperioden 0,00 0,00 Utgående balans , ,25 Avsättningar totalt , ,10 Not 9 - Väsentliga resultatregleringar (passiva) Bokslut 2012 Bokslut 2011 Semesterlöneperiodisering , ,24 Ränteperiodisering , ,45 Totalt , ,69 Not 10 - Lån som förfaller om mer än 5 år Masskuldebrevlån Lån från offentliga samfund , ,37 Lån från övriga kreditgivare , ,00 Lån från övriga Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga Resultatregleringar Totalt , ,37 91

92 Noter till koncernbalansräkningen Koncernbalansräkningen inkluderar dotterbolaget, intressebolagen samt kommunalförbunden. Kommunens ägarandel i koncernsamfunden har eliminerats enligt den s.k. parivärdemetoden. Kommunalförbundens andel i koncernens balansräkning har beräknats post för post utifrån ägarandelen. Elimineringar: 1. Eliminering av aktiekapital, Finströms kommunaltekniska Ab ,30 2. Eliminering av aktiekapital i kommunförbund ,84 - NÅHD 2 519,45 - kommunens resterande upptagna värde av NÅHD ,39 - Ålands omsorgsförbund 995,00 - De Gamlas Hem ,74 - kommunens andel som betalats elimineras ytterligare, DGH ,26 3. Eliminering av MISE:s aktieinnehav 255,00 FINSTRÖMS KOMM.TEKN. 100% DGH 17,91% NÅHD 42,80% MISE 10,20% ÅLANDS KOM.FÖRB. 8,2% ÅLANDS OMS.FÖRB. 8,88% TOTALT Fordringar Kundfordringar , , ,24 Eliminering , , ,94 Övriga fordringar , ,49 Eliminering 907,12 907,12 Långfristiga fordringar , , ,41 Eliminering , , ,54 TOTALT FORDR ,86 0, , , ,49 0, ,14 Andel som elimineras: ,86 0, , ,81 0,00 0, ,48 Skulder Leverantörsskulder , ,27 111,18 760, ,23 Eliminering , ,92 9,12 67, ,77 Övriga skulder 0, , , , ,01 Eliminering 0,00 920, , , ,44 Långfristiga skulder 0, , ,80 Eliminering 0, , ,97 TOTALT SKULDER , , ,51 0,00 111, , ,04 Andel som elimineras: , , ,15 0,00 9, , ,18 Intressebolagen har konsoliderats i det egna kapitalet enligt följande: Bolag Andel Eget kapital Placerat Andel av eget kapital Skillnad Fastighets Ab Bärvägen 33,33% , , , ,21 Ålands Idrottscenter Ab 27,62% , , , ,17 Norra Ålands Avloppsvatten 45,70% , , , ,09 Totalt , , , ,13 92

93 Ansvarsförbindelser till förmån för företag inom samma koncern Finströms kommunaltekniska Ab Borgensansvar för lån , ,85 Norra Ålands Avloppsvatten Ab Borgensansvar för lån , ,73 Ålands Idrottscenter Ab Borgensansvar för checkräkningskredit , ,00 Utnyttjad per ,00 0,00 Ålands skogsägarförbund Borgensansvar för lån , ,90 Totalt , ,48 93

94 Not angående personal Definitioner Anställd: En fysisk person som endast räknas en gång, oavsett antal anställningar Anställning: En fysisk person kan ha flera befattningar, vilket innebär att en person med flera befattningar genererar flera anställningar. Deltidsanställd: Anställning där den anställde inte innehar heltid men kan om möjligt arbeta mertid. Mertid: Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till heltidsanställning. Nettoarbetstid: Den del av överenskommen tid som utförts efter avdrag för olika typer av frånvaro. Överoch mertid ingår ej. Personalkostnader: Lönekostnader för anställda inklusive lönebikostnader 23,1% Verksamhetsområde: En uppdelning av personalkategorier som finns anställda inom verksamheten. Visstidsanställning: Tidsbegränsad anställning p.g.a. vikariat, arbetsanhopning eller viss arbetsuppgift Sysselsättningsgrad: Den anställdes anställningstid som anges i procent. Tillsvidareanställd: Anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning sker från någon part. Årsarbetare: En årsarbetare motsvarar en heltidsanställning. Detta gäller oavsett vilket helhetsmått den anställde har enligt anställningsavtalet. Helhetsmåttet varierar mellan 36,25 och 38,25 timmar per vecka, lärarna undantagna. Årsarbete: Ett årsarbete motsvarar h/år, vilket motsvarar 38,25 h/vecka under 44 veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. Tiden varierar för olika avtal. Överenskommen arbetstid: Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Övertid: Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. Anställda Finströms kommun hade personer anställda, fördelade på 139 anställningar. En person med exempelvis 2 tidsbegränsade anställningsperioder genererar två anställningar därav ett högre antal anställningar än anställda. Anställda under de tre tidigare åren: 2011: : : Tillsvidareanställningar 99 ( 71,2%) Visstidsanställningar 40 ( 28,8%) Totalt antal anställningar 139 Därav: Kvinnor 123 ( 88,4%) Män 16 ( 11,6%) Kvinnor Män 12% Män Kvinnor 88% 94

95 Dessa är fördelade på: - tillsvidareanställda Kvinnor 75,2% Män 81,0% - visstidsanställda Kvinnor 24,8% Män 19,0% Timvikarier Antalet arbetstimmar som utförs av timvikarier uppgår till per år, vilket är 24 timmar om dagen i 444 dagar eller detsamma som 6,34 årsarbeten på heltid. Kommunen har betalt ersättning för sammanlagt 509 timmar övertidsarbete. Vid närmare granskning av dessa timmar kan vi notera att mer än 63 % av arbetet utförts under månaderna april-juni och november-december. Tittar man på gruppen timvikarier, som uppgår till hela 101 personer, ser man att av dessa är det ca 13 % (13 personer) som arbetar mer än motsvarande del för en halvtidstjänst. Anställda efter sysselsättningsgrad Tillsvidareanställda och visstidsanställda uppdelat i antal: Kvinnor Män Heltid 72 st 11 st Deltid 51 st 5 st Totalt 123 st 16 st Andelen deltidsanställda kvinnor har minskat från att ha varit 50 % år 2010 och 45 % år 2011 till att under 2012 utgöra 41% av de anställda kvinnorna Tillsvidare och de visstidsanställdas sysselsättningsgrad i procent och antal: Kvinnor Män Tillsv. Visstid Tillsv. Visstid 0-74 % % % Det framgår fortsättningvis att det är närmare en fjärdedel av de kvinnliga anställda som har en arbetstid under 75 % av heltid. Åldersstruktur Ålder Kvinnor Män Totalt Under året avgick sammanlagt 3 personer med pension. 95

96 Arbetad tid och frånvaro Dagar Överenskommen arbetstid Semester Sparsemester 29 Semesterpenningsledighet 289 Sjukdom och olycksfall med lön Hemma med sjukt barn 124 Tjänstledighet med lön (komp) 330 Moderskapsledighet med lön 519 Övriga tjänstledigheter med lön 49 Totalt avlönad frånvaro Sjukdom och olycksfall utan lön 48 Föräldraledighet/vårdledighet utan lön Rehabilitering 360 Handhavande av annan tjänst Övriga tjänstledigheter utan lön 789 Totalt oavlönad frånvaro Total frånvaro Nettoarbetstid Semester Sparsemsester 8% Semesterpenningsledighet 11% 30% Sjukdom och olycksfall med lön Hemma med sjukt barn 4% Tjänstledighet med lön (komp) Moderskapsledighet med lön Övriga tjänstledigheter med lön 16% 3% 0% Sjukdom och olycksfall utan lön 1% 1% 6% 4% 1% 15% Föräldraledighet/vårdledighet utan lön Rehabilitering Handhavade av annan tjänst Övriga tjänstledigheter utan lön 24 personer har under kalenderåret haft en eller flera sjukskrivningsperioder som varit 10 kalenderdagar eller längre. Under året var det 34 av kvinnorna och 6 av männen som inte haft en enda sjukdag. 96

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 06.05.2014 04/14 Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl 18.00 18.35 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården x

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 03.04.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 3 april 2012 kl 18.00 19.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Rosengård x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson Åke,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.10.2013 06/13 Sammanträdestid Tisdagen den 1 oktober 2013 kl 18.00 20.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Socialkansliet x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND Kfge 02.09.2015 Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE 1 3 LAGSTIFTNING, TILLSYN OCH ANVISNINGAR

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 02.06.2015 04/15 Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl 18.00 19.15 Sammanträdesplats Beslutande Sammanträdesrummet, Kommungården X Karlsson Rolf, ordförande X Mattsson

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 18.11.2009 19/09 Sammanträdestid 18.11.2009 kl. 17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Höglund,

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 03.02.2015 01/15 Sammanträdestid Tisdagen den 3 februari 2015 kl 18.00 20.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 03.06.2014 05/14 Sammanträdestid Tisdagen den 3 juni 2014 kl 18.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.06.2011 6/11 Sammanträdestid Måndagen kl 18.00-19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Torbjörn Björkman,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 23.09.2014 06/14 Sammanträdestid Tisdagen den 23 september 2014 kl 18.00 21.15 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

ALLMÄN INLEDNING... 4

ALLMÄN INLEDNING... 4 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INLEDNING... 4 Kommundirektören har ordet... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 6 ens innehåll... 7 Styrelsens förslag till förändringar... 8 Utveckling av kommunen förslag

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 17.02.2011 2/11 Sammanträdestid OBS! Torsdagen den 17 februari 2011 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 07.01.2014 01/14 Sammanträdestid Tisdagen den 7 januari 2014 kl 18.00 18.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4. Budgetens innehåll och bindande nivåer... 5

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4. Budgetens innehåll och bindande nivåer... 5 1 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 5 DRIFTSDEL... 7 ALLMÄN FÖRVALTNING... 9 SOCIALVÅRDEN... 13 Annan barn- och familjevård... 14 Service för

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.2.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdag 9.2.2012, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Eriksson, Viveka x Karlsson, Rolf x Sirén, Gustav

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.10.2009 11/09 Sammanträdestid Måndagen den 5 oktober 2009 kl. 19.00 20.35. Beslutande Kommungården x Torbjörn Björkman, ordförande x Sören Karlsson, viceordf. x Jenny

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 13.06.2011 5/11 Sammanträdestid Måndagen den 13 juni 2011 kl. 16.00-17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården X Danielsson Sven-Anders, ordf. X Gestberg

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.09.2011 8/11 Sammanträdestid Måndagen den 5 september 2011 kl 18.00 19.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 11.2.2013 Nr 2 Tid Måndagen den 11.2.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 02.04.2013 03/13 Sammanträdestid Tisdagen den 2 april 2013 kl 18.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Socialkansliet x Karlsson Rolf, ordförande - Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14 Sammanträdestid Torsdag 30.01.2014, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Eriksson,

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 16.04.2013 4 Sammanträdestid Tisdagen den 16 april 2013 kl 18.30-20.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 14.04.2015 03/15 Sammanträdestid Tisdagen den 14 april 2015 kl 18.00 18.40 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 20.01.2014 1 Sammanträdestid Måndagen den 20 januari 2014 kl 18.30-19.30 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.02.2010 1/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 februari 2010 kl 18.00 20.00 Beslutande Kommungården x Torbjörn Björkman, ordförande x Sören Karlsson, viceordf. x Jenny

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.03.2012 2/12 Sammanträdestid Måndagen den 5 mars 2012 kl 18.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården, sammanträdesrummet x Karlsson Rolf, ordförande

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 27.4.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 21 april 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 april 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 11 Laglighet och beslutförhet 12 Protokolljusterare 13 Godkännande,

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2011-2012 Allmän förvaltning Arbetet fortsätter enligt nuvarande verksamhetsmål; att ge god service till kommuninvånarna och till kommunens enheter. Under ekonomiplanens period fortsätter arbetet

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 23.01.2012 1/12 Sammanträdestid Måndagen den 23 januari 2012 kl 18.00 19.45 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Socialkansliet x Torbjörn Björkman, ordförande x

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 4.10.2010 7. Kommungården, sammanträdesrummet. x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 4.10.2010 7. Kommungården, sammanträdesrummet. x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 4.10.2010 Nr 7 Sammanträdestid Måndagen den 4 oktober 2010 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 25.08.2015 05/15 Sammanträdestid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl 18.00 20.15 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

KALLELSE 19.06.2012. Tisdagen den 19.06.2012 kl.16.15

KALLELSE 19.06.2012. Tisdagen den 19.06.2012 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 19.06.2012 Nr 2 Tid Tisdagen den 19.06.2012 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 14 Mötets laglighet och beslutförhet 3 15 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2012 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 25 februari 2014 15. Ändrad av kommunfullmäktige den 14 april 2015 35.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /15

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /15 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 5.2.2015 1/15 Sammanträdestid Torsdag 5.2.2015, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Eriksson, Viveka

Läs mer

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 25.5.2015 Nr 3 Tid Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 18 Mötets laglighet och beslutförhet 3 19 Val av två protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 14.04.2015 3 Sammanträdestid Tisdagen den 14 april 2015 kl 18.30-19.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 28.6.2010 6/10 Sammanträdestid Måndagen den 28.6.2010 kl 18.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Torbjörn

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

X Berit Johansson, ordf. Saltvik X Sven Löfman, v.ordf. Finström X Inger Marie Sundblom,Geta X Robert Lindeman, Sund X Håkan Grunér, Vårdö

X Berit Johansson, ordf. Saltvik X Sven Löfman, v.ordf. Finström X Inger Marie Sundblom,Geta X Robert Lindeman, Sund X Håkan Grunér, Vårdö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 25.1.2010 1/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 januari 2010 kl. 9.00 10.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 16.3.2011 4/11 Sammanträdestid 16.3.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 12.9.2012 13/12 Sammanträdestid 12.9.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lindblom,

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 18.06.2013 05/13 Sammanträdestid Tisdagen den 18 juni 2013 kl 18.00-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Socialkansliet x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015 ANTAGEN AV LAGTINGET 23.1.2015 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 2/2014-2015 Datum 2014-12-09 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2015

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Budget 2016 Ekonomiplan 2017-2018 GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 6. Fastställd i kommunstyrelsen 7.12.2015

Budget 2016 Ekonomiplan 2017-2018 GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 6. Fastställd i kommunstyrelsen 7.12.2015 GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 6 Fastställd i kommunstyrelsen 7.12.2015 Fastställd i kommunfullmäktige 14.12.2015 1 2 Innehåll B U D G E T 2 0 1 6... 1 1. EKONOMISK ÖVERSIKT... 4 1.1 EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer