Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av"

Transkript

1 B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23 Bilaga 7 Interpellation...30 Bilaga 8A-C Motion M6: Kursplaneråd...31 Bilaga 9A-I Proposition P16: Stipendier, priser och fonder...34 Bilaga 10A-B Proposition P18: Ny sektion, Corax...43 Bilaga 11 Proposition P19: Försäljning av kårbilen...54 Bilaga 12A-C Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning...55 Bilaga 13A-C Proposition P21: Medlemskap i Örebro studentkår...75 Bilaga 14A-C Proposition P22: Förändring av tjänsten studentombud/kansliansvarig...81 Bilaga 15A-B Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/ Bilaga 16A-C Proposition P24: Budget 2010/ Bilaga 17 Proposition P25: ÖS Förtjänsttecken Bilaga 18 Proposition P26: ÖS Jubileumsfond Bilaga 19 Proposition P27: ÖS Stipendiefond Bilaga 20A-B Proposition P28: Fullmäktiges arbetstider Bilaga 21A-B Proposition P29: Lösnummers redaktionella policy...114

2 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 1A Rapport från Joakim Nilsson, Ordföranden Rapporten gäller tiden till april privat Insyns råds utbildning (privat nationellt uppdrag). 18 april synas på campus Jag och Johanna var i Prisma huset och delade ut kalendrar och information om studentkåren. 3 maj Drivhusets styrelse Drivhuset går väldigt bra och noteras som det drivhus i Sverige som genomfört sin verksamhet bäst under det gångna året. Drivhuset kommer expandera från två anställda till 4 anställd om sökta projektmedel beviljas. Under den gångna perioden har ett intensivt arbete med budget och verksamhetsplan genomförts vilket tagit större delen av arbetstiden i förfogande.

3 Rapport från Sofia Eriksson, Vice S Från senaste FUM-rapport ( ) och fram till idag ( ) så har jag arbetat med följande: Budget och verksamhetsplan för 10/11 Sedan förra rapporten har vi alla jobbat med verksamhetsplanen och budgeten för nästa verksamhetsår. Bland annat har vi arbetat två heldagar på HG med detta. Svenskt Näringsliv Vi har i samtal med Svenskt Näringsliv beslutat hålla en gemensam workshop den 24/5 med temat Släpp in framtiden.. Bomöte Vi har haft bomöte med flera av fastighetsägarna där vi bland annat diskuterat läkarutbildningen, valborg och framtida studentkullar. City Örebro Jag har deltagit på deras medlemsmöte för diskutera studentraber, dels permanenta men även specifika för Örebrodagen. Hur det blir återstår se. Arbetsmiljöutbildning Den 27/4 var jag och studerandeskyddsombuden på utbildning. Vi lärde oss om arbetsrätten, arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur vi ska hantera ärenden. Omställning ÖS Vi har jobbat med hitta samarbetsformer och stöd med/från universitetet. Vi har regelbundna möten med universitetets planeringschef Stig Forneng och arbetet går framåt. Just nu väntar vi på ett avtalsförslag från universitetet. Serveringstillstånd Vi arbetar med hitta lösningar för nerikes nation och andra föreningar ska kunna få serveringstillstånd. Jag har tillsammans med Universitetsdirektören, studentlivskoordinatorn och Owe Flodin varit på möte med tillståndsenheten i Örebro. Vi tittar dock på andra lösningar i samband med detta. Bussar Bussarna går inte riktigt som vi vill men efter möte med Bo Fredriksson har det framkommit det troligen kommer sättas in extrabussar på särskilt trafikerad tid. Även onsdagsbussarna kan komma

4 återinföras.

5 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 1C Rapport från Erik Wretling, Vice U Från senaste rapporten och fram till idag ( ) har jag förutom de ordinarie arbetsuppgifterna så har jag under perioden arbetat särskilt med: SFS FUM Som politisk delegationsledare har jag tillsammans med den praktisk delegationsledaren lett delegationens arbete fram till SFS FUM. SFS FUM har ännu inte infunnit sig när dessa rader skrivs, men vi är övertygade om det kommer gå bra. Fokus på kunskap och En akademi i tiden Två av de stora propositionerna som regeringen har haft för avsikt släppa under mandatperioden har kommit denna period. Dels kvalitetspropositionen och dels autonomi propositionen. Jag har varit inblandad i efterprocessen på universitetet och deltagit på diskussioner om vad dessa propositioner innebär. Kvalitetsarbetsgruppen Inom den fakultet som jag har min representation inom, Hälsa och medicin, har ett projekt ss igång under dekanen för upprätthålla kvaliteten på utbildningarna, jag deltar i denna grupp vilket har inneburit en del jobb. Svensk Näringsliv Jag var med och initierade ett samarbete mellan Svensk Näringsliv och Örebro studentkår, som har inneburit vi nu ska ha ett seminarium med dem. Detta känns väldigt givande och blir förstås något för nya styrelsen arbeta vidare med. kårobligatoriets avskaffande Kårstyrelsen har tillsammans med universitetet haft samtal om hur situationen ska se ut efter kårobligatoriets avskaffande. Här har också nya styrelsen varit med inom.

6 Rapport från Johanna Bergman Laurila, Vice I Från senaste FUM-rapport ( ) och fram till idag ( ) så har jag förutom mina ordinarie arbetsuppgifter arbetat med följande: SFSFUM Arbetet inför SFSFUM 2010 i Uppsala fortlöper. Projekt: Synas på Campus Torsdagen den besökte jag, tillsammans med Joakim Nilsson, Prismahuset, för utdelning av kalendrar och information om studentkåren. Vi fick möjlighet träffa många studenter och informationen mottogs gladeligen. Dialogkväll, tema: medlemsrekrytering Samma dag som ovan genomförde vi en första dialogkväll med temat medlemsrekrytering. Många bra synpunkter och idéer inkom, men vikten av en forts dialog poängterades. Svenskt Näringsliv Under perioden har vi i kårstyrelsen forts vår dialog med Svenskt Näringsliv och vi kommer tillsammans med dem anordna ett seminarium om framtidens arbetskraft. Seminariet kommer äga rum den Arbetsmiljöutbildning Tisdagen den var jag, tillsammans med studerandeskyddsombuden, på arbetsmiljöutbildning i Universitetets regi. Denna utbildning behandlade flertalet saker som är nyttiga för personen som besitter posten som vice ordförande med internt ansvar och jag anser det vore bra om min efterträdare får möjlighet delta på den som universitetet har utlovat anordna i höst.

7 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA Meddelanden Datum Tid Plats Möte Vem :00 18:00 HG Budgetarbete Styrelsen :00 14:00 Studentärende ViceS :00 HG Budgetarbete Styrelsen :00 16:00 Stockholm Insynsrådsutbildning Ordf :00 23:00 Privat ViceS :00 12:00 Studentcentum Studentärende StudOmb :00 21:00 FUM StudOmb :00 12:00 Representationssalen Ledningsråd ViceI :00 16:00 Ledningen Akademiråd ViceU :00 18:00 Delegationsträff SFSFUM Styrelsen :00 Ledningen HPUFF ViceU :00 12:00 Köpmannagatan ÖS - Svensk Näringsliv ViceU :00 15:45 Korridoren Bomöte ViceI,ViceS :00 10:00 L1116 Sissy ViceU :00 23:00 Korridoren KS-möte Styrelsen,Korr idoren :00 15:00 Entréhuset Jämställdhetsråd ViceI,ViceS :00 17:00 E3217 HM Kvalitet ViceU :00 17:00 Arbetsmiljöutbildning ViceI,ViceS :00 16:00 Ledningen Fakultetsnämnd HM ViceU :00 18:00 Delegationsträff SFSFUM Styrelsen :00 18:00 Delegationsträff SFSFUM Styrelsen :00 11:00 Ledningen Kvalitetsgrupp HM ViceU :30 12:00 E3217 PBL ViceU Uppsala SFSFUM 2010 Styrelsen Uppsala SFSFUM 2010 Styrelsen Uppsala SFSFUM 2010 Styrelsen :00 Studentavdelningen och S. Styrelsen Forneng :00 16:00 Falun Penta Plus Ordf,ViceI :00 12:00 Representationssalen Ledningsråd ViceI :00 11:30 Bibloteket Möte med Per Ahlin Ordf :00 16:30 Campus Alfred Nobel Styrgruppen för Campus Ordf Alfred Nobel :00 23:00 T137 ÖS Fullmäktige Styrelsen

8 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA :00 IT-avdelningen och S. Forneng. Styrelsen,Info Ansv :00 19:00 Framtidens arbetsmarknad Styrelsen :00 Korridoren Möte med S. Forneng Styrelsen :00 Halmstad Sektionsnämnden för teknik Ordf :00 Halmstad Sektionsnämnden för teknik Ordf :00 12:00 Representationssalen Ledningsråd ViceI :00 Akademia Eductus Styrelsen

9 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 3A Tidsrapport för tjänstemän

10 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 3B Tidsrapport för arvoderade

11 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4A Beslutsuppföljning Dnr:0910:I.A (Punkt 1) Mötets öppnande Mötet öppnades kl 18: (Punkt 2) Mötets stadgeenliga utlysande anse mötet stadgeenligt utlyst. 112 (Punkt 3) Val av justerare tillika rösträknare välja Ann-Christine Alsbjer och Johan Hyllengren till justerare tillika rösträknare. 113 (Punkt 4) Protokolljustering fastställa protokolljusteringen till klockan (Punkt 5) Justering av röstlängd anse röstlängden justerad 115 (Punkt 6) Eventuella adjungeringar adjungera Albina Hoti med närvaro- och yttranderätt under verksamhetsåret 09/ (Punkt 7) Fastställande av föredragningslistan arbeta efter den föreslagna föredragningslistan 117 (Punkt 8) Rapporter godkänna de föreslagna rapporterna, i enlighet med bilaga 1A-D lägga ny bilaga 1A till protokollet. 118 (Punkt 9) Meddelanden Meddelanden finns som bilaga 2 i ÖS Fullmäktiges handlingar. 119 (Punkt 10) Tidsrapport Tjänstemännens samt de arvoderades tidsrapporter finns som bilaga 3A-B 120 (Punkt 11) Beslutsuppföljning lägga Dnr: 0910:I.A.2.4, i enlighet med bilaga 4, till handlingarna.

12 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4A (Punkt 12) Anmälan av kårstyrelsebeslut godkänna kårstyrelsens beslut i enlighet med bilaga (Punkt 13) Anmälan av Lösnummerbeslut justera in Filip Klarsten och justera ut Markus Enock p.g.a. uppsatsskrivande från punkt 13. godkänna Lösnummers protokoll från möten den 15 december -09, 8 februari -10 och 9 februari -10. inte godkänna Lösnummers protokoll från mötet den 16 februari (Punkt 14) Fyllnadsval och entlediganden välja Johanna Bergman-Laurila till Vice ordförande med internt ansvar för perioden direktjustera beslutet 124 (Punkt 15) Proposition P13: Föreningen Elsa göra ett undantag från Örebro studentkårs riktlinjer för studentföreningar och utnämna ELSA ( ) till studentförening 125 (Punkt 16) Proposition P14: Stadgeändring med anledning av kårobligatoriumets avskaffande godkänna proposition P14 i enlighet med bilaga 9B behålla den gamla formuleringen under 1:2 ändamål i bilaga 9B i ändringsförslaget under 2:4, bilaga 9B medlemskap ersätta tredje stycket om stödmedlemskap med: Stödmedlemskap i ÖS kan lösas av: Personer som inte bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning vid Örebro universitet i bilaga 9B under 2:4 medlemsskap stryka stycke 5 och 6 rörande organisationsmedlemskap. ta bort all text i bilaga 9B som rör organisationsmedlemskap som en konsekvensändring av borttagningen av organisationsmedlemskap. i bilaga 9B behålla 2:5 Medlemsavgift i dess ursprungliga form med undantag av tredje stycket. Samt konsekvent ta bort inskrivnings- och försenings avgift godkänna det framvaskade förslaget 126 (Punkt 17) Proposition P15: ÖS styrgrupp återremittera proposition P15: ÖS styrgrupp till Kårstyrelsen för ytterligare beredning diskussionen på Fullmäktige utgör underlag för den nya skrivelsen avslå yrkandet om tidsramen sätts till sista ÖS Fullmäktiges verksamhetsår 2010/ (Punkt 18) Proposition P16: Stipendier, priser och fonder återremittera proposition P16: Stipendier, priser och fonder till kårstyrelsen

13 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4A (Punkt 19) Proposition P17: Arbetsbeskrivningar för kårstyrelsen 10/11 bifalla proposition P17: Arbetsbeskrivningar för kårstyrelsen 10/11 i enlighet med bilaga 12A 129 (Punkt 20) Informationspunkt Information från valnämnden 130 (Punkt 21) Övriga frågor Sammanslagning av Samvetet, Kulinfo och Lupp 131 (Punkt 22) Nästa möte hålla nästa ÖS Fullmäktigemöte kl 17:00 i T (Punkt 23) Mötets avslutade Mötet avslutades kl 22:51

14 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4B Beslutsuppföljning Dnr:0910:I.A (Punkt 1) Mötets öppnande Mötet öppnades kl 17: (Punkt 2) Mötets stadgeenliga utlysande anse mötet stadgeenligt utlyst 135 (Punkt 3) Val av justerare tillika rösträknare välja Alexander Dahlström och Annie Jonasson till justerare tillika rösträknare. 136 (Punkt 4) Protokolljustering utjustera Mirza Karamehmedovic kl utjustera Martina Turbic från ca klockan fastställa protokolljusteringen till klockan (Punkt 5) Justering av röstlängd anse röstlängden justerad 138 (Punkt 6) Eventuella adjungeringar inadjungera Lisa Malm på ÖS fullmäktigemöten verksamhetsåret 09/ (Punkt 7) Fastställande av föredragningslistan tillåta frinominering i punkt 21 och 23 arbeta efter den föreslagna föredragningslistan 140 (Punkt 8) Rapporter godkänna de föreslagna rapporterna, i enlighet med bilaga 1A-D 141 (Punkt 9) Meddelanden Meddelanden finns som bilaga 2 i ÖS Fullmäktiges handlingar. 142 (Punkt 10) Tidsrapport Tjänstemännens samt de arvoderades tidsrapporter finns som bilaga 3A-B

15 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4B (Punkt 11) Beslutsuppföljning inte godkänna DNR 09/10: I.A.2.5, i enlighet med bilaga 4, till handlingarna 144 (Punkt 12) Anmälan av kårstyrelsebeslut godkänna kårstyrelsens beslut i enlighet med bilaga 5A-B 145 (Punkt 13) Anmälan av Lösnummerbeslut inte godkänna lösnummers beslut i enlighet med bilaga (Punkt 14) Fyllnadsval och entlediganden entlediga Madeleine Sidoli som ÖS Vice talperson verksamhetsåret 09/ (Punkt 15) Motion M4: Revidering av Lösnummers stadgar avslå Motion M4: Revidering av Lösnummers stadgar i enlighet med bilaga 7A 148 (Punkt 16) Motion M5: Revidering av GIH:s stadgar godkänna Motion M5: Revidering av GIH:s stadgar med undantag för ändringarna i 4.11 och (Punkt 17) Proposition P14: Stadgeändring med anledning av kårobligatoriumets avskaffande bifalla Proposition P14: Stadgeändring med anledning av kårobligatoriumets avskaffande i enlighet med bilaga 9A. 150 (Punkt 18) Proposition P18: Ny sektion, Corax bifalla Proposition P18: Ny sektion, Corax i enlighet med bilaga 10A. avslå yrkande 12 i sin helhet bifalla yrkandet om under 2:3 Medlemskap efter Stödmedlemskap löses... och dess organ lägga till Stödmedlemskap kan enbart lösas av medlemmar i Örebro studentkår avslå yrkande 14 i sin helhet avslå yrkande 15 i sin helhet låta Corax göra redaktionella ändringar i stadgan ändra alla skall till ska i Corax stadga använda stor begynnelsebokstav (versal) på Fullmäktige i Corax stadga i propositionstextens första -sats stryka omfande sektionerna SAMVETET, LUPP och KulInfo godkänna det framvaskade förslaget till stadga. 151 (Punkt 19) Val av ordförande 10/11 välja Erik Pedersen till ordförande (President of the student union) för Örebro studentkår verksamhetsåret 2010/2011

16 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4B Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 152 (Punkt 20) Val av vice ordförande med internt ansvar 10/11 välja Fredrik Jonsson till vice ordförande med internt ansvar (Vice-President for Internal Affairs) för Örebro studentkår verksamhetsåret 2010/2011 Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 153 (Punkt 21) Val av vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar 10/11 nominera Carl-Mikael Bergström till vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar nominera Patrick Böttiger till vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar i ÖS verksamhetsår 10/11 välja Carl-Mikael Bergström till vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar (Vice- President for Educational Policy) för Örebro studentkår verksamhetsåret 2010/2011 Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 154 (Punkt 22) Val av vice ordförande med studiesocialt ansvar 10/11 välja Leo Jonason till vice ordförande med studiesocialt ansvar (Vice-President for Student Welfare) för Örebro studentkår verksamhetsåret 2010/2011 Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 155 (Punkt 23) Val av ledamöter 10/11 nominera Ann-Christine Alsbjer som ledamot i Örebro studentkårs styrelse verksamhetsåret 10/11 nominera Madeleine Sidoli till ledamot för Örebro studentkårs styrelse verksamhetsåret 2010/2011 välja Arvid Vikman, Ann-Christine Alsbjer och Madeleine Sidoli till ledamot (Non-sabbatical officers) för Örebro studentkår verksamhetsåret 2010/2011 Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 156 (Punkt 24) Val av redaktör för Lösnummer välja Emma Axelsson till redaktör för lösnummer för verksamhetsåren 2010/2011 och 2011/2012. Valsedlar och röstprotokoll finnes som bilaga till protokollet. 157 (Punkt 25) Informationspunkt Inga informationspunkter aktualiserades

17 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 4B (Punkt 26) Diskussionspunkt Inga diskussionspunkter aktualiserades 159 (Punkt 27) Övriga frågor Kontaktpersoner för Fullmäktige från respektive sektion 160 (Punkt 28) Nästa möte hålla nästa ÖS Fullmäktigemöte kl 17:00 i T (Punkt 29) Mötets avslutade Mötet avslutades kl 00:12

18 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 5A Anmälan av kårstyrelsebeslut Dnr: 09/10:I.A Närvarande: Joakim Nilsson (Ordförande), Johanna Bergman Laurila (Vice ordförande med internt ansvar), Sofia Eriksson (Vice ordförande med studiesocialt ansvar), Marie Södergren (Ledamot), Patrick Böttiger (Ledamot, Freddy Becker (Ledamot) och Linnea Nilsson (Sekreterare) 510 Presidiebeslut och skrivelser stadfästa presidiebeslut Dnr: 09/10: I.A Presidiebeslut angående Proposition P18: Stadgar för ny sektion, Corax, i enlighet med Bilaga 3A stadfästa presidiebeslut Dnr: 09/10: I.A Presidiebeslut angående Motion M5: Revidering av GIH:s stadgar, i enlighet med Bilaga 3B 511 Beslutsuppföljning lägga Dnr: 09/10:I.A.3.19 i enlighet med bilaga 4, till handlingarna 513 Fyllnadsval och entlediganden Lämna punkten utan åtgärd. 514 Skrivelser till SFS uppdra åt Erik Wretling skriva en skrivelse, angående sommarkurser till SFS uppdra åt Erik Wretling skriva en skrivelse, angående nationell fallärendedatabas, till SFS 515 Avregistreringar uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva en skrivelse angående registreringshanteringen till universitetet uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva en insändare angående registreringshanteringen för publicering i NA och Lösnummer 516 Nyhetsbrev sälja annonser på ÖS Nyhetsbrev (Skitviktigt) kostnaden för annons fastställs i riktlinjerna för ÖS Nyhetsbrev (Skitviktigt) uppdra åt Sofia Eriksson ta fram riktlinjer för ÖS Nyhetsbrev (Skitviktigt)

19 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 5B Anmälan av kårstyrelsebeslut Dnr: 09/10:I.A Närvarande: Johanna Bergman Laurila (Vice ordförande med internt ansvar), Sofia Eriksson (Vice ordförande med studiesocialt ansvar), Erik Wretling (Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar), Patrick Böttiger (Ledamot), Freddy Becker (Ledamot), Fredrik Jonsson (Kårstyrelse 2010/2011), Carl Mikael Bergström (Kårstyrelse 2010/2011), Leo Jonasson (Kårstyrelse 2010/2011), Arvid Vikman (Kårstyrelse 2010/2011), Jennie Jensen (Kanslist), Andreas Lundgren (Informationsansvarig) (Från och med 528), Albina Hoti (Studentombud) (Till och med 536) och Linnea Nilsson (Sekreterare) 527 Eventuella adjungeringar adjungera in Erik Pedersen, Fredrik Jonsson, Carl Mikael Bergström, Leo Jonasson, Ann- Christine Alsbjer, Jennie Jensen, Arvid Vikman, Madelene Sidoli med närvaro- och yttranderätt under KS-mötet Tidsrapport godkänna tidsrapporterna enligt bilaga 2A i handlingarna samt bilaga 1 i protokollet 532 Presidiebeslut och skrivelser bordlägga frågan 533 Beslutsuppföljning lägga Dnr: 09/10:I.A.4.20 i enlighet med bilaga 4, till handlingarna 534 Pågående fallärenden Studentombudet Albina Hoti informerar om pågående och avslutade student- och doktorandärenden. flytta punkt 20. Proposition P22: Förändring av tjänsten studentombud/kansliansvarig till efter punkt 13. Pågående fallärenden 535 Proposition P22: Förändring av tjänsten studentombud/kansliansvarig lägga proposition P22: Förändring av tjänsten som studentombud/kansliansvarig till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva propositionstext till Proposition P22: Förändring av tjänsten som studentombud/kansliansvarig uppdra åt Johanna Bergman Laurila i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P22: Förändring av tjänsten som studentombud/kansliansvarig 536 Fyllnadsval och entlediganden entlediga Nadia Moberg från SFS FUM delegationen 7-9 maj i Uppsala entlediga Emelie Åsberg från SFS FUM delegationen 7-9 maj i Uppsala 537 Interpellation under Fullmäktigemötet den svara på den interpellation som inkommit från Ann- Christine Alsbjer, ordförande GIH och Josefine Nordling, ledamot GIH 538 Firmatecknare entlediga Magnus Ahlin som firmatecknare för Örebro studentkår (Orgnr: ) Joakim Nilsson och Johanna Bergman Laurila har båda var och en för sig rätt teckna firma för Örebro studentkår (Orgnr: )

20 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 5B Proposition P19: Försäljning av kårbilen lägga proposition P19: Försäljning av kårbilen till ÖS Fullmäktige den uppdra till Joakim Nilsson skriva propositionstext till proposition P19: Försäljning av kårbilen uppdra åt Joakim Nilsson i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P19: Försäljning av kårbilen 540 Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning lägga Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva propositionstext till Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning uppdra åt Johanna Bergman Laurila i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning 541 Proposition P21: Medlemskap i Örebro studentkår lägga proposition P21: Medlemskap i Örebro studentkår till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Erik Wretling skriva propositionstext till Proposition P21: Medlemskap i Örebro studentkår uppdra åt Erik Wretling i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P21: Medlemskap I Örebro studentkår 542 Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/2011 lägga Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/2011 till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Sofia Eriksson skriva propositionstext till Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/2011 uppdra åt Sofia Eriksson i första hand föra ÖS styrelses talan gällande proposition P23: Verksamhetsplan 2010/ Proposition P24: Budget 2010/2011 lägga Proposition P24: Budget 2010/2011 till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Joakim Nilsson skriva propositionstext till Proposition P24: Budget 2010/2011 uppdra åt Joakim Nilsson i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P24: Budget 2010/ Proposition P25: ÖS Förtjänsttecken lägga proposition P25: ÖS Förtjänsttecken till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva propositionstext till Proposition P25: ÖS Förtjänsttecken uppdra åt Johanna Bergman Laurila i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P25: ÖS Förtjänsttecken 545 Proposition P26: ÖS Jubileumsfond lägga proposition P26: ÖS Jubileumsfond till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Joakim Nilsson skriva propositionstext till Proposition P26: ÖS Jubileumsfond uppdra åt Joakim Nilsson i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P26: ÖS Jubileumsfond 546 Proposition P27: ÖS Stipendiefond lägga Proposition P27: ÖS stipendiefond till ÖS Fullmäktige den uppdra åt Sofia Eriksson skriva propositionstext till Proposition P27: ÖS Stipendiefond uppdra åt Sofia Eriksson i första hand föra ÖS styrelses talan gällande Proposition P27: ÖS Stipendiefond

21 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 5C Anmälan av kårstyrelsebeslut Dnr: 09/10:I.A Närvarande: Joakim Nilsson (Ordförande), Johanna Bergman Laurila (Vice ordförande med internt ansvar), Sofia Eriksson (Vice ordförande med studiesocialt ansvar), Erik Wretling (Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar), Patrick Böttiger (Ledamot), Freddy Becker (Ledamot), Erik Pedersen (Kårstyrelse 2010/2011), Fredrik Jonsson (Kårstyrelse 2010/2011), Carl Mikael Bergström (Kårstyrelse 2010/2011)(Ej under ), Leo Jonasson (Kårstyrelse 2010/2011), Arvid Vikman (Kårstyrelse 2010/2011), Ann-Christine Alsbjer (Kårstyrelse 2010/2011), Lisa Malm (Ekonom), Albina Hoti (Studentombud) (Mellan ) och Linnea Nilsson (Sekreterare) 557 Eventuella adjungeringar adjungera in Erik Pedersen, Fredrik Jonsson, Carl Mikael Bergström, Leo Jonasson, Ann- Christine Alsbjer, Jennie Jensen, Arvid Vikman, Madelene Sidoli med närvaro- och yttranderätt under resterande av verksamhetsåret 2009/ Fastställande av föredragningslistan 559 Anmälningsärende 560 Meddelanden Meddelanden finns som bilaga 1 i KS handlingar. 561 Tidsrapport godkänna tidsrapporterna, i enlighet med bilaga 2A -B 562 Presidiebeslut och skrivelser Inga presidiebeslut eller skrivelser har gjorts under perioden 563 Beslutsuppföljning lägga Dnr: 09/10:I.A.4.21 i enlighet med bilaga 4, till handlingarna 564 Pågående fallärenden Eftersom det är ett extrains styrelsemöte så tas inga fallärenden upp 565 Fyllnadsval och entlediganden Inga fyllnadsval och entlediganden togs upp. 566 Proposition P19: Försäljning av kårbilen föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P19 göra ändringar i P19: Försäljning av kårbilen enligt diskussion på KS möte uppdra åt Joakim Nilsson genomföra sagda ändringar 567 Proposition P20: Fullmäktiges arbetsordning föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P20 göra ändringar i P20: Fullmäktiges arbetsordning enligt diskussion på KS möte 29/ uppdra åt Johanna Bergman Laurila genomföra sagda ändringar 568 Proposition P21: Medlemskap i Örebro Studentkår föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P21 göra ändringar i Proposition P21: Medlemskap i Örebro studentkår enligt diskussion på KS

22 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA 5C den uppdra åt Erik Wretling genomföra sagda ändringar 569 Proposition P22: Förändring av tjänsten studentombud/kansliansvarig föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P22 göra ändringar i P22: Förändring av tjänsten studentombud/kansliansvarig enligt diskussion på KS uppdra åt Johanna Bergman Laurila genomföra sagda ändringar 570 Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/2011 föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P23 göra ändringar i Proposition P23: Verksamhetsplan 2010/2011 enligt diskussion på KS den uppdra åt Sofia Eriksson genomföra sagda ändringar 571 Proposition P24: Budget 2010/2011 föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P24 göra ändringar i P24: Budget 2010/2011 enligt diskussion på KS uppdra åt Joakim Nilsson genomföra sagda ändringar 572 Proposition P25: ÖS Förtjänsttecken föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P25 göra ändringar i P25: ÖS Förtjänsttecken enligt diskussion på KS uppdra åt Johanna Bergman Laurila genomföra sagda ändringar 573 Proposition P26: ÖS Jubileumsfond föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P26 göra ändringar i P26: ÖS Jubileumsfond enligt diskussion på KS den uppdra åt Joakim Nilsson genomföra sagda ändringar 574 Proposition P27: ÖS Stipendiefond föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P Proposition P28: Fullmäktiges mötestider 2010/2011 till ÖS Fullmäktige lägga Proposition P28: Fullmäktiges mötestider 2010/2011 föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P28 uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva propositionstext angående P28 Johanna Bergman Laurila i första hand för kårstyrelsens talan under Fullmäktige angående P28 göra ändringar i P28: Fullmäktiges mötestider enligt diskussion på KS uppdra åt Johanna Bergman Laurila genomföra sagda ändringar 576 Proposition P29: Lösnummers redaktionella policy till ÖS Fullmäktige lägga Proposition P29: Lösnummers redaktionella policy föreslå ÖS Fullmäktige bifalla proposition P29 uppdra åt Johanna Bergman Laurila skriva propositionstext angående P29 Johanna Bergman Laurila i första hand för kårstyrelsens talan under Fullmäktige angående P29

23 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA Anmälan av Lösnummerbeslut Protokoll fört vid Redaktionsmöte Tid :8 februari 2010, kl Plats : Stora konferensrummet Närvarande: Lösnummers redaktion 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av Lösnummers biträdande redaktör Emma Axelsson. 2. Formella frågor 2.1 Val av mötesordförande Emma Axelsson valdes till mötesordförande. 2.2 Eventuella adjungeringar Inga adjungeringar. 2.3 Val av sekreterare Ida Leveby Andersson valdes till mötets sekreterare. 2.4 Val av justerare tillika rösträknare Olof Westman valdes till protokollets justerare. 3. Val av styrelseledmot Gunilla Säwenmyr har entledigats från sitt uppdrag som webbansvarig. Intresseanmälan inkom från Veronica Svensson. Lösnummers redaktion beslutar : Välja in Veronica Svensson i Lösnummers styrelse på posten som webbansvarig. 4. Mötets avslutande Mötet avslutades av mötesordförande Emma Axelsson Vid protokollet Ida Leveby Andersson, sekreterare Protokollet justerat Emma Axelsson, ordförande

24 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA Olof Westman, justerare

25 ÖS FULLMÄKTIGE BILAGA Lösnummer - Styrelsemöte Mötets öppnades Formella frågor 2.1. Val av mötesordförande Ida Leveby Andersson Adjungeringar Mias Fredriksson inadjungerades. Val av sekreterare, Hanna Qvarnström Val av justerare tillika rösträknare, Olof Westman Utvärdering av nummer 3-10 Under Tävlingen finns en bild på Henrik Schyffert. Han nämns dock inte i texten utan istället handlar tävlingsfrågan om Johan Rheborg. Upplevs förvirrande av styrelsen. Diskussionspunkt Metro Student Magazine Karlstad studentkårs tidning kommer bli en del av Metro Student Magazine. De har även tillfrågat Lösnummer om vi är intresserade av ett samarbete. Styrelsen beslutar ett samarbete liknande Karlstads studentkårs tidning inte är aktuellt i nuläget. Budget 10/11 Styrelsen beslutar anta budget Arbetsbeskrivningarna Styrelsen beslutar anta arbetsbeskrivningarna med några finjusteringar. Övrigt Emma Axelsson informerar om en volleybollturnering som kommer hållas under hösten 2010 och redaktionen beslutat Lösnummer ska medverka. Styrelsen samtycker. Gällande Örebrodagen som hålls under hösten 2010 är det ej klart huruvida Lösnummer kommer få medverka. Ida Leveby Andersson gav dock på förslag Lösnummer ändå kan finnas på plats under Örebrodagen och synas. Olof Westman kom med idén Lösnummer kan hålla i en egen station under Örebrodagen, då förslagsvis ordjakten. Emma tar reda på om detta är möjligt. Emma Axelsson berättar Lösnummer ska ha ett eget stopp under Kolla in dagen som hålls den 24 juli. Förslag trycka upp informationsfoldrar tillsammans med Kåren framkom. Olof Westman tog upp det faktum Lösnummer tvingas tacka nej till skrivintresserade studenter på grund av det höga antalet redaktionsmedlemmar. Trots detta är det ibland svårt få ihop skribenter till tidningsartiklarna. Styrelsen diskuterade detta och även om kraven borde öka på redaktionen. Emma Axelsson förklarade hon avser lägga till ett stycke med förhållningssätt i informationsfoldern som ges till nya redaktionsmedlemmar. Ett exempel på ett förhållningssätt är man alltid hör av sig om man inte har möjlighet närvara på möten och så vidare. Datum för avslutningsmiddagen diskuterades, likaså vart middagen ska hållas.