Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare Erik Hedberg Justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Bilaga: Dagordning 1. Formalia... 3 Verksamhetsplansärenden Diskussion: Central alkoholpolicy Diskussion: Flexibelt Sverok Beslut: Olas projekt Beslut: Styrdokument Utbildningsgruppen Beslut: Intygspolicy Beslut: Projektdirektiv Internetbaserad organisering Måldokumentsärenden Beslut: Ett enhetligt system för styrning och dokumentation Beslut: Förarbete till policysamling Beslut: Betala för arbete Diskussion: Spel för alla Beslut: Avlastningsutskott Beslut: Resepolicy Beslut: Ersättningspolicy Hållbar ekonomi-ärenden Förvaltningsärenden Beslut: Ändringar i styrdokument för förbundssekreterare Beslut: Ratificering av särskilda bidrag beslutade per capsulam Beslut: Motion om ombudsvalssekretess Diskussion: Riksmötet Beslut: Anta nya föreningar Beslut: Antagande av utredning av ekonomihanteringsstöd till distrikten Beslut: Riksmöte på hösten Beslut: Personaldirektiv Mediebevakning Beslut: Styrdokument Forumgruppen Rapporter Rapport: Ekonomi Rapport: Ekonomiteamets uppdrag Rapport: Förbundskansliet Rapport: Förbundssekreterare Rapport: Föreningsstatistik Rapport: Hyperions Landsting Rapport: Juridiskt stöd Rapport: Rapport: LSU:s utskottsgrupper Rapport: Midasprojektet Rapport: Ordförande Rapport: Politik och påverkan Rapport: Samarbete med kommersiella aktörer Rapport: Specialbidragen Rapport: Spelfest Rapport: Vykortsförsöket Rapport: Äventyr på bibliotek Övriga ärenden Diskussion: Sverok Drift och Förbundsstyrelsen Diskussion: Marknadsföring Diskussion: Målgruppsplan Diskussion: Långsiktighet

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. 6...lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Aimée Kreuger, förbundsordförande. Christoffer Fogelström, ledamot Daniel Andersson, ledamot David Karlsson, ledamot Erik Hedberg, ledamot (förbundssekreterare) Jesper Berglund, ledamot Maria Rodén, ledamot Frånvarande Tobias Lehto, ledamot Dan Sivnert, ledamot (vice ordförande)

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Jesper Berglund Mötessekreterare Christer Pettersson Justerare Erik Hedberg

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Bilaga: Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär. Lars Molle Johansson gäst: Diskussion: Flexibelt Sverok, sakkunnig: Beslut: Förarbete till policysamling, sakkunnig: Beslut: Ett enhetligt system, gäst: Diskussion: Spel för alla, föredragande: Beslut: Personaldirektiv Mediebevakning, sakkunnig: Diskussion: Långsiktighet, sakkunnig: Beslut: Styrdokument: Utbildningsgruppen, sakkunnig: Beslut: Projektdirektiv: Internetbaserad organisering, gäst: Diskussion: Olas projekt. gäst: Beslut: Betala för arbete gäst: Beslut: Avlastningsutskottet gäst: Beslut: Resepolicy sakkunnig: Diskussion: Riksmötet gäst: Beslut: Ändringar i styrdokument för förbundssekreterare Niklas Flax Kärrstrand, gäst. Jon Nilsson, gäst. Ola Ekegren, gäst sakkunnig: Diskussion: Riksmöte, sakkunnig: Diskussion: Sverok Drift och Förbundsstyrelsen Jenny Petersson, gäst lördag Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Verksamhetsplansärenden

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 2. Diskussion: Central alkoholpolicy Av Jesper Berglund Frågan om alkohol är något som tas upp då och då, såväl på riksmöten som vid andra tillställningar. Sverok har idag en policy för alkohol vid slag men i övrigt bara kring det ekonomiska runt alkohol. Även om vi inom Sverok diskuterar huruvida vi är ett ungdomsförbund eller något annat så ses vi, i mångt och mycket, på som ett ungdomsförbund. Ett förbund för ungdomar. För att vi ska slippa få upp frågan på bordet hela tiden kan det vara vettigt att vi antar en central alkoholpolicy, formulerad på ett sätt att den kan hålla i flera år utan att behöva ändras. Detta som ett led i arbetet att skapa ett Sverok där alla kan känna sig trygga som det står om i verksamhetsplanen. Detta diskussionsunderlag är till för att vi ska diskutera om vi vill anta en central alkoholpolicy och vad som i så fall ska stå i den. Om vi vill ha en så kommer själva antagandet att ske på ett senare möte eller på riksmöte i form av motion om vi beslutar det. Den behöver dock oavsett behandlas av FS. Tre linjer Som jag ser det finns det i huvudsak tre linjer vi kan välja om vi vill ha en alkoholpolicy. Givetvis finns det gråskalor mellan dem. 1. Nolltolerans. Den här punkten utgår från att alkohol alltid är dåligt och aldrig ska nyttjas på något sätt i sammanhang knutet till Sverok. Väljs detta alternativ bör policyn innehålla skrivningar som rättfärdigar den rigida hållningen som statistisk kring barn till missbrukare, trygghet och rätten att inte behöva utsättas för alkoholpåverkade människor. 2. Fritt fram. Den här punkten utgår från att alkohol i stort sett aldrig är ett problem och att alla medlemmar klarar av att hantera alkohol. Punkt 2 säger uttryckligen att inga regler, varken nedskrivna eller sociala, ska finnas för alkohol i Sverok-sammanhang annat än vad som gäller enligt lag. Om den här hållningen är den FS vill gå på bör policyn innehålla massor av alkoholromantiserande skrivningar om uppsläpphet, social samvaro och om vikten av att unga får ett vettigt förhållningssätt till alkohol. 3. Skydd av underårig. Trean kan sammanfattas med att Sverok tar en policy som innebär att inte på tillställning där det finns folk under 18 (eller 20 om vi väljer det) får drickas alkohol. Detta utifrån att unga inte ska socialiseras in i ett sammanhang där alkohol ses som nödvändigt för att vara social. Även många punkter från linje 1 kan användas för att argumentera för denna hållning. Nackdel med linje 2 är främst att den framstår som väldigt oansvarsfull gentemot myndigheter och mot föräldrar som redan idag tvekar att skicka sina barn till hemska rollspelare. Det kan också göra att de som har problem med alkohol, antingen för egen del eller för andras, väljer att inte vara delaktiga i några aktiviteter. Nackdel med både ettan och trean är främst att de som idag inte kan tänka sig att vara utan alkohol under en helg väljer att inte deltaga i aktiviteter. Det såväl på riksmöten som slag och andra aktiviteter. Det finns också en möjlighet att arbetsgruppsledare försvårar för folk under 18 att deltaga i arbetsgrupperna om det finns en tradition inom arbetsgruppen att konsumera alkohol vid samvaro inom gruppen. Exemplet är hypotetiskt och ingen nuvarande arbetsgrupp fanns i tankarna vid tillfället för skrivandet. Jag vill att styrelsen kort diskuterar: Vill vi ha en central alkoholpolicy? Vilken linje vill vi i så fall driva i policyn? Hur ska policyn antas?

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 3. Diskussion: Flexibelt Sverok Av: Aimée Kreuger På förra mötet antog vi ett dokument som sa att styrelsen inte ska vara den som utför det praktiska arbetet. Vi har en tanke på hur det ska utföras, t.ex. med arbetsgrupper och kansli, men vi kan fundera mer över hur vi i större utsträckning blir en organisation som är lätt att engagera sig i. De aktiva ideella - ninjorna Tittar man på det ideella engagemanget idag så fungerar det på många olika sätt, men bland våra aktivt engagerade är den vanligaste typen av engagemang ett som snabbt blossar upp och lika snabbt dör. Det är inget fel i den typen av engagemang, utan helt naturligt att en ideell anpassar sig efter vad den tycker är kul för stunden. Sen är det upp till organisationen att anpassa sig så att det finns utrymme för ninjande. Ett undantag är såklart om man tagit på sig ett längre uppdrag, oavsett om det är att sitta i en styrelse eller utföra en specifik långsiktig uppgift. Då har man tagit på sig ett ansvar gentemot organisationen som går utöver vad man brinner för för stunden, och att göra det engagemanget attraktivt är en annan diskussion. Spelarna - experterna En annan typ av engagemang är det som vi i nuläget har svårt att stödja och använda oss av, och då tänker jag på det som finns hos de aktiva spelarna. För att en så stor organisation som Sverok ska fungera behövs det aktiva som är intresserade av själva organisationen, och vara en del av kulturen där. Det man då missar är den aktiva kopplingen till spelandet och spelarkulturen. Även om man fortfarande spelar så har de flesta inte kapacitet att vara insatta i två sammanhang samtidigt, och det är i sig inte ett problem. Här är det snarare, precis som med ninjaengagemanget, viktigt att det finns utrymme för de aktiva spelarna att använda Sverok som verktyg för att realisera sina visioner kring sin spelkultur. Utrymme för ninjor och experter Vår uppgift är varken att vara ninjor eller experter, utan att vara strateger, och en del av det är att skapa utrymme för de två typerna av engagemang jag beskriver ovan. Hur tycker vi att utrymmet ser ut idag? Hur skulle vi vilja att det såg ut? Vad är lättast att fixa så att vi tar ett snabbt steg i riktning mot målet?

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 4. Beslut: Olas projekt Mötet beslutade att 1...anta projektdirektivet med kravet att det inkommer en kompletterande plan som utvecklar efterarbetet och övriga frågetecken som framkommit under styrelsens diskussioner. 2...kansliet får i uppdrag att erbjuda projektet hjälp med att ansöka om bidrag. 3...Sverok finansierar en projektanställning på 25 % från 15 november till 15 januari, med Sverok som arbetsgivare, i väntan på den kompletterande planen. 4...projektplanen inte antas om inte annan part än Sverok blir projektets huvudman. 5...Sveroks stöd till projektet ska regleras i ett avtal med projektets huvudman. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Olas Projekt Expedieras Klara Johansson, Internationella arbetsgruppen. Förbundskansliet.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Diskussionsunderlag: Olas Projekt Klara Johansson, Projektplan Vad? En arbetsgrupp på tio personer, inklusive spelledare från Sverok, utomstående tolkar, och projektansvariga kommer under hösten 2008 tillsammans med flyktingbarn boende i flyktinglägren utanför Tindouf, Algeriet att utföra ett rollspelsprojekt. En grupp på sex stycken spelledare från Sverok, kommer tillsammans med barn i åldrarna åtta till tretton, att i flyktinglägren planera, bearbeta och genomföra rollspel. Som förberedelser för detta projekt kommer den tillsatta arbetsgruppen att besöka svenska skolor, och planera, skriva och genomföra rollspel med barn i samma åldrar. Hur? Projektansvariga kommer att tillsätta en arbetsgrupp på sammanlagt tio personer som kommer att arbeta med detta projekt. Gruppen kommer att bestå av sex stycken spelledare från Sverok samt tre stycken tolkar och en projektledare. Så snart arbetsgruppen är tillsatt kommer dess medlemmar att börja samarbeta och förbereda sig för projektet och resan till Algeriet i form av att spela rollspel och att öva sig på att skriva manus för rollspel tillsammans. Arbetsgruppen kommer sedan att besöka svenska skolor och arbeta på samma sätt med barn i åldrarna åtta till tretton. Projektansvariga kommer också att förbereda resan till flyktinglägren i form av seminarium och en kortare utbildning av arbetsgruppen i flyktinglägrens nuvarande situation, den historiska bakgrunden, levnadsförhållanden i lägren och kulturella skillnader. Under vistelsen i flyktinglägren kommer deltagare från Sverok samt medföljande tolkar att delas in i mindre grupper som kommer att jobba med barngrupper på ca fem barn i varje. Fem barn i varje grupp, gör arbetet behändigt och lättvindigt för spelledarna, och det ger barnen plats att få den uppmärksamhet och utrymme som krävs. Varje grupp kommer också att bestå av två spelledare och en tolk. Totalt kommer tio personer att åka till flyktinglägren. Det innebär alltså sex spelledare, tre tolkar och en projektansvarig. Vi kommer att stanna i lägren i två veckor. Man kommer alltså att jobba med tre barngrupper i taget, med ett rullande schema. Spelledare från Sverok kommer att genom diskussion och interaktion med barnen i flyktinglägren komma fram till deras intressen och erfarenheter som kan användas i rollspelssammanhang. Därefter kommer barnen tillsammans med spelledarna att skriva manus för rollspelen. Språket som talas i lägren är Hassania som är en lokal dialekt av Arabiska, samt Spanska. Detta innebär att tolkar kommer att behövas under resan. I budgetplaneringen såväl som i planeringen av arbetet på plats har tolkarnas roll räknats in. Redan i planeringsstadiet har vi fått erbjudandet om att använda oss av vuxna boende i flyktinglägren som tolkar, vilket är ett mycket bra erbjudande. Det är inte alls omöjligt att vi kommer att behöva ta hjälp av vuxna i lägret, men i nuläget kommer vi att utgå från att vi börjar jobba med spansktalande tolkar i Sverige, som sedan kommer att följa med oss till lägren. Detta på grund av att vi vill ha med tolkarna i ett så tidigt stadium som möjligt i planeringsarbetet. Vi vill att de ska kunna träffa arbetsgruppen och jobba tillsammans med denna ett antal gånger innan vi åker ned. Det är också viktigt att introducera tolkarna i hur rollspel fungerar och hur vi kommer att jobba med rollspel på plats, eftersom de i allra högsta grad kommer att vara en aktiv del av arbetsgruppen i utförandet av rollspelen. Ansökan om finansiering för projektet kommer att skickas till ett flertal olika organisationer och bidragsgivare. Projektet kommer att finansiera en projektanställning på 50 %. Sverok kommer under anställningen vara ansvariga för att betala ut en lön till projektanställd. Denna utgift kommer sedan att täckas i projektets totala budget. Sverok kommer alltså att få tillbaka utbetalda pengar. Den totala budgeten kommer att ansökas om externt, men Sverok kommer att bli ansvariga för projektanställningen under det förberedande arbetet samt under projekttiden. Vilka? En grupp på tio personer kommer att åka till Tindouf. Denna grupp består av spelledare från Sverok, tolkar, samt projektansvariga. En lista på kontakter kommer i slutet av denna projektbeskrivning. Målgrupp Målgruppen kommer att vara flyktingbarn i åldrarna åtta till tretton. Ingen övre åldersgräns är satt då alla som vill engagera sig och lära sig rollspel naturligtvis är mycket välkomna in i någon grupp. Vi ser en risk med att barn som är under åtta år, kan uppleva det svårt att lära sig alla steg i att spela rollspel och väljer därför att sätta en lägre gräns vid åtta års ålder.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Att målgruppen kommer att vara barn mellan åtta och tretton beror på att vi bedömer att denna åldersgrupp är den som kommer att kunna tillgodogöra sig mest av projektet, och att vi genom att jobba med denna åldersgrupp har störst chans att uppfylla projektets syfte. Syfte Projektets syfte är att barnen ska kunna lära sig, förstå, och sedan själva kunna använda sig av rollspel som ett sätt att underhålla sig själva och sin omgivning. Att spela rollspel ska kunna fungera som ett sätt att få utlopp för sitt lek och spelbehov som barn, samt ett sätt att få använda och utveckla sin fantasi. Syftet med att jobba med barn i flyktingläger är att Sveroks medlemmar ska kunna visa och dela med sig av glädjen i att spela rollspel till barn som lever i flyktingläger med mycket knappa resurser. Eftersom syftet med detta projekt är att det ska fungera som en glädjespridare för barnen i flyktinglägret är det mycket viktigt att det sker på deras villkor. Det är viktigt att spelledare från Sverok som kommer att vara med och genomföra detta projekt samarbetar med barnen. En stor vikt ligger på att barnen är med från början, och skriver manuset tillsammans med spelledarna. På detta sätt kommer vi att kunna tillgodose barnens behov, och att kunna använda oss av deras intressen. Barnen kommer då också att känna att de är med på projektet från början, och att de inte känner att vi lägger ett ansvar på dem som de måste leva upp till. Meningen är naturligtvis att barnen ska ha roligt när vi genomför projektet. Tillvägagångssättet är därför ett mål i sig. När? Den totala projekttiden kommer att vara mellan 1: e november 2007 och 15:e december Nedan följer en tidsberäkning för den totala tid som projektet kommer att ta: Projektet startar efter att Sveroks styrelse har fattat ett beslut om att genomföra projektet. Beslut om projektets genomförande kommer att tas upp på Sveroks styrelsemöte den 10:e - 11:e November. Projektanställd (a) kommer därefter att börja sammanställa ansökningar om finansiella bidrag och börjar skicka ut dessa så snart som möjligt. Ansökningar om pengar kommer att pågå under hela projekttiden tills den totala budgeten är uppnådd. Kontinuerliga rapporter kommer att lämnas från projektansvariga till Sveroks styrelse angående arbetet med att söka bidrag. Projektanställd (a) kommer att jobba med att sammanställa den arbetsgrupp som kommer att åka till flyktinglägret from 1: e januari. Detta kommer att innebära resor till olika konvent och mötesplatser för Sveroks medlemmar, samt annonsering och information om projektet på Sveroks forum, hemsida samt tidning, och bland Sveroks föreningar. Sammansättningen av en arbetsgrupp bör vara färdig den 30: e mars, då förberedelsearbetet för denna grupp kommer att börja. Därefter kommer denna arbetsgrupp att träffas tillsammans med projektansvariga och ansvariga för rollspelen och noggrant gå igenom projektbeskrivningen. Under samma tid kommer projektanställd (a) att arbeta med att hitta och rekrytera tolkar, som är villiga att ställa upp i projektarbetet. De kommer att kontaktas genom olika intresseföreningar, förbund och självklart kommer också tolkar letas inom Sverok. Projektanställd(a) kommer i Januari att översätta projektbeskrivningen till engelska och skicka denna till vår västsahariska kontakt i Sverige, Lamine Yahoui, som sedan kommer att skicka denna vidare till skolor i lägren. Projektanställd (a) kommer därefter att vänta på respons från skolans ansvariga, och anpassa projektbeskrivningen efter denna. Under våren kommer projektansvariga att ha en kontinuerlig kontakt med skolans ansvariga, där man tydligt beskriver projektets syften och mål. Det är viktigt att dessa framgår tydligt och att skolans ansvariga är positiva till projektets genomförande. Arbetsgruppen kommer under Maj, juni, juli, augusti och september att träffas kontinuerligt och spela rollspel tillsammans. Tid kommer också att läggas på förberedande arbete i form av att denna arbetsgrupp träffar mindre grupper med barn i åldrarna 8-13 och praktiserar att skriva manus och spela rollspel med dem, samt att medföljande tolkar är med och spelar rollspel med spelledarna. Projektanställd(a) kommer att ta kontakter med skolor i Sverige, och anordna besök i skolor under augusti månad. Ett tvådagars seminarium med utbildning i de aktuella flyktinglägrens situation för arbetsgruppen kommer att hållas innan resan sker, förslagsvis under augusti månad. Där kommer en kunnig föreläsare att kortfattat gå igenom Västsaharas och flyktingarnas historia och nuvarande situation, praktiska kunskaper om lägren, samt kulturella och religiösa skillnader. Efter att projektet är avslutat och arbetsgruppen är tillbaka i Sverige, är det viktigt att projektet utvärderas. Detta kommer att ske i tre steg under oktober till december 2008, men börja redan innan vi har lämnat lägren. Då vi avslutar projektet på plats kommer vi att ha en utvärdering tillsammans med barnen där vi diskuterar och samtalar med dem om vad de har tyckt om att spela rollspel. Eftersom vi inte vill lägga detta som någon press på barnen kommer den att bestå av enkla och konkreta frågor som är lätta för dem att svara på. När vi sedan är hemma är det viktigt att vi gör en intern utvärdering inom arbetsgruppen. Vi kommer då att använda oss av

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) barnens kommentarer och åsikter, och sedan kommer vi att gå igenom denna projektplanering och det tänkta syftet för att bilda oss en uppfattning om vi har lyckats genomföra projektets syfte. I samband med detta kommer vi också att göra en utvärdering av arbetsgruppens egna upplevelser av vistelsen i lägret. I utvärderingen kommer vi att gå igenom målen och syftet punkt för punkt och analysera vårt arbete med detta. Resultat kommer sedan att redovisas för Sveroks styrelse såväl som för våra bidragsgivare. Budget Den totala budgeten, inklusive anställningskostnader är på SEK. Av dessa pengar kommer Sveroks självfinansiering att uppgå till Resekostnader; SEK i resekostnader. Detta inkluderar kostnader för ned och hemresa för samtliga involverade i projektet; d.v.s. spelledare, tolkar och projektansvariga. Vi beräknar att denna summa kommer att täcka flygbiljetter och transportkostnader för tio personer. I denna summa är också kostnaden för visum medräknade. Visumen kommer att kosta 1500 SEK, alltså 150 SEK per person. Försäkringskostnader; SEK i försäkringskostnader Kostnader för reseförsäkringar för resande medlemmar. Tolkar och ansvarig för rollspelen; SEK i ersättning till tolkar En ersättning som vi kommer att erbjuda de tolkar som medföljer. Vi beräknar att vi kommer att behöva totalt 3 tolkar, som kommer att få en ersättning på SEK per tolk. Denna ersättning kommer att utbetalas som en engångssumma till tolkarna då projektet är avslutat. Vad gäller ansvarig för rollspelen, och pedagogisk ledare för arbetsgruppen, så bör en engångssumma avsättas till denne som kommer att utbetalas då projektet är avslutat. Projektet kräver att rollspelsansvarig utför förberedande arbete motsvarande 20 % fram tills dess att projektet startar på plats i oktober 2008, samt är med på plats under hela vistelsen i lägren. Vi vet i nuläget inte om denna 20 % tjänst kommer att delas mellan flera personer, eller om en person ensam kommer att bli ansvarig. Summan kan alltså komma att delas mellan ett flertal personer. Ersättningen för 20 % arbete under denna tid, blir SEK. Mat och boende; SEK för mat och boende för arbetsgruppen under vistelsen i lägren. Vi kommer att vara i behov av att ta med oss mat, då resurserna på plats är mycket knappa. Vi kommer at ta med oss grundläggande förnödenheter, som ska räcka till oss själva under hela vår vistelse i lägren och som också bör räcka till de vi samarbetar med på plats; d.v.s. barnen i skolorna, skolans ansvariga, och boende i lägren som eventuellt kommer att hjälpa till som tolkar. Vad gäller boende är det troligt att medlemmarna i projektgruppen kommer att behöva ta med sig egna tält och övrig utrustning för att sova i. Materialkostnader; 5000 SEK för symbolisk rekvisita för projektet. Material som kommer att behövas för planeringen och genomförandet av rollspelen. Gåva; för en gåva till skolan vi kommer att arbeta med, förslagsvis förbrukningsmaterial som man kan använda sig av när man spelar rollspel eller förbrukningsmaterial till skolan i form av pennor, böcker o.dyl. Projektanställning; i kostnader för en projektanställning inklusive sociala avgifter.

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Projektet kräver en halvtids projektanställning under perioden från det att beslutet har fattats från styrelsen att genomdriva projektet tills dess att projektet är avslutat i december Det finns också en möjlighet att inom ramen för denna budget dela på ersättningen mellan fler projektanställda, som tillsammans utgör en tjänst på 50 %. Övrigt; i kostnader för kommunikationskostnader, resekostnader innan projektet genomförs på plats, dvs. kostnader för arbetsgruppens resor inom Sverige i förberedande syfte, samt oförutsedda utgifter. Praktiska detaljer Vi kommer att besöka ett flyktingläger i Sahara, med mycket knappa resurser och utan några som helst ekonomiska tillgångar. Människorna i lägren är helt beroende av bidrag utifrån, och lägren är uppbyggda enbart genom bistånd. Detta innebär att vi under vår vistelse där måste vara beredda på att sköta oss själva, i fråga om mat och boende. Vi kommer att behöva ta med oss mat och vatten som räcker för hela perioden vi är där, och vi bör också kunna dela med oss av denna till barnen vi arbetar med. I oktober kommer klimatet i lägren inte vara outhärdligt varmt, men klimatet kommer ändå att vara påfrestande för dem som reser ned. Temperaturen skiftar kraftigt mellan natt och dag, och det gör att nedresande måste förbereda sig på att det kan vara jobbigt, och det är viktigt att man förutser sådana här saker i förväg. Lägren är belägna i en del av Sahara som då och då drabbas av sandstormar och vi bör vara förberedda på att det kan komma väderförhållanden som kan påverka projektet. För att undvika detta så mycket som möjligt har vi valt att åka ned i oktober månad, då förutsättningarna är som bäst. Risker och riskhantering? Sveroks resurser består av en mångfald av duktiga och kunniga rollspelare i varierande åldrar, samt en tydlig organisationsstruktur. Detta innebär att Sverok som organisation har goda möjligheter att lyckas genomföra projektet, men ett projekt av dessa mått innebär alltid risker, och detta gör att planeringen också bör innefatta en bedömning av dessa, samt en hantering av eventuella risker. De främsta risker som detta projekt står inför är: Att vårt besök inte uppskattas av de boende i lägren, utan snarare skapar missförstånd och besvikelse. Orsaker till detta kan vara att syftet med vårat projekt och vårat besök i lägret inte tydligt har framgått. Detta är en risk då det finns svårigheter att ha kontakt med lägren, samt att det finns språkbarriärer mellan oss och barn och vuxna i flyktinglägren. Internet finns inte i lägren och telefonerna fungerar dåligt. Därför är det mycket viktigt att vi tar tillvara på våran västsahariska kontakt i Sverige, som kommer att vara den som hjälper oss med all kommunikation med lägren. Det är viktigt att vara tydliga med vårt syfte och mål, vad vi tänker göra i lägren och hur länge vi kommer att stanna. För att förhindra att missuppfattningar uppstår, bör vi kontinuerligt skicka information om hur processen med projektplaneringen ser ut till Lamine, som är vår västsahariska kontakt. Det är också av stor vikt att vi är tydliga med att presentera vårt syfte och mål, och vad vi kommer att göra inför barnen och ansvariga i skolorna när vi väl är på plats. Vi vill absolut inte orsaka att någon i lägren, varken barn eller vuxna, känner sig besvikna, eller trampade på tårna av vårt besök. Väderförhållanden i lägren. Eftersom vi kommer att besöka Saharas öken, är väderförhållanden en utmaning som också kan bli till ett problem. Under sommar halvåret är det väldigt varmt i lägren, och det är också stora temperaturskillnader mellan natt och dag, och då och då drabbas lägren av sandstormar. För att hantera detta på bästa sätt, är resan förlagd till oktober då det finns bäst förutsättningar för vädret, och då det är minst chans att väderförhållanden skulle hindra att projektet kan genomföras. Om stora svårigheter med vädret skulle uppstå bör vi vara beredda på att få stanna i lägren längre än väntat. Vi bör också vara beredda på att vi kan komma att behöva skjuta på nedresan ytterligare om något oförutsett händer med vädret. Det är också viktigt att de medlemmar som reser ner är förberedda på att klimatet kommer att vara annorlunda än hemma och tar med sig utrustning för detta. Att vi inte lyckas få ihop den totala budgeten genom de ansökningar som kommer att göras. En risk som innebär att planeringen av projektet kan påverkas, och i värsta fall att vi inte kommer att klara alla utgifter som projektet innebär. Projektanställd (a) kommer att ansöka om den totala budgeten från SIDA, Forum Syd, LSU, samt från olika EU fonder som inriktar sig på att skänka bidrag till barn och ungdomsprojekt. Pengar kommer alltså att sökas från ett flertal olika fonder och bidragsgivare. Denna projektplanering kommer att användas när ansökningarna görs. Bidragsgivare kan ha åsikter om att finansiera projektet tillsammans med andra finansiärer. Av denna anledning är det viktigt att vi söker bidrag från ett flertal olika bidragsgivare, men också att vi är tydliga och öppna med hur vi kommer att använda pengarna och om finansiärerna ber om en kontinuerlig redovisning av hur pengarna används så är vi naturligtvis redo att ställa upp med det. Man bör också vara beredd på att finansiärer ställer krav på hur projektet ska genomföras och för att klara ekonomin kan det hända att vi måste ändra några saker i projektplaneringen och eventuellt i genomförandet av projektet, utan att detta går ut över själva syftet med projektet. Viktigast av allt är att projektet uppfyller sitt syfte.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Kontakter. Lamine Yahiaoui Västsaharas representant i Sverige, som kommer att hjälpa till med inresetillstånd till Algeriet samt med kontakter i lägren. Vår viktigaste länk till lägren Patrik Balint Rollspelsansvarig och pedagogisk ledare för arbetsgruppen. Kratsbodavägen 51 3 tr Bromma Klara Johansson Projektledare Sofiagatan 52E Göteborg

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 5. Beslut: Styrdokument Utbildningsgruppen Mötet beslutade att 1...anta Styrdokument: Utbildningsgruppen Handlingar i ärendet Styrdokument: Utbildningsgruppen Expedieras Karoline Jonasson

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Styrdokument: Utbildningsgruppen Av: Karolin Jonasson Detta styrdokument gäller tills förbundsstyrelsen fattar ett nytt beslut. Syfte och uppgift Mål Anordna två konferenser per år för engagerade i Sverok Aktivt söka existerande utbildningar som passar i de flesta led; Förbundsstyrelse, Distrikt, Arbetsgrupp och Förenig. Vara ett stöd för att starta olika former av nätverk inom förbundet Konferenser Konferensernas huvuduppgift är att vara ett forum för att utveckla förbundet och distrikten genom olika former av diskussioner, workshops och liknade. Det är även viktigt att ge tid för deltagarna att kunna knyta kontakter på ett mer personligt plan. Utbildningar Utbildningarna ska inte anordnas av gruppen, gruppen ska fungera som en sambandscentral när behov finns. Vid utbildningar riktade mot föreningar är det gruppens uppgift att gå ut med den information som behövs, föreningarna själva står för kostnader för t.ex. resor. Det är därför viktigt att försöka hitta likvärdiga utbildningar i hela landet. Gruppen bör i största mån samarbeta med Studiefrämjandet. Gruppen skall aktivt söka riktade utbildningar för t.ex. sekreterare. Vid dessa utbildningar förs diskussioner angående olika kostnader från fall till fall, Förbundsstyrelsen beslutar i dessa frågor. Nätverk Gruppen skall vara en hjälpande instans för att starta nätverk om behov finns. Gruppen skall inte på något sätt styra träffarna, endast hjälpa till att anordna där behov finns. Arbetsgrupp Gruppen bör bestå av mellan 3-5 personer. Det är viktigt att gruppen har en geografisk spridning. Budget Kostnaderna inom arbetet går under resultatenhet 82: Distriktsstöd, 83: Distriktskonferenser.

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) 6. Beslut: Intygspolicy Mötet beslutade att 1...avslå föreslagen intygspolicy. 2...föreslagen intygsmall antas efter grafisk behandling av Jesper. 3...kansliet ges i uppdrag att förvalta intyget samt publicera det på lämpligt sätt via sverok.se 4...förbundsordföranden ges i uppdrag att fördela ansvaret på ansvariga inom Sverok att sprida informationen om intyget till sina medhjälpare. Handlingar i ärendet Rapport: Intygspolicy Policy: Intyg Expedieras Förbundskansliet.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Rapport: Intygspolicy Av Tobias Lehto Jag har arbetat fram ett förslag på en arbetsordning för intygen, samt färdigställt en intygsmall. Här nedan finns både förslaget på intyg samt policyn.

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (123) Policy: Intyg Denna intygspolicy omfattar Sverok som centralorganisation, dess arbetsgrupper, förbundsstyrelse, distrikt och kansli. Policyn gäller från och med 2007-XX-XX, och tills en förändring av policyn genomförs. Förändringar kan endast genomföras genom beslut av förbundsstyrelsen. Vem är berättigad till ett intyg. Detta avgörs av den person som är berättigad att ansöka om intyg för personen. Vem har rätt att ansöka om intyg. För arbetsgruppsmedlemmar ansöker endast arbetsgruppledaren. För distriktsaktiva ansöker endast distriktsordföranden. För förbundsstyrelseledamöter ansöker endast förbundssekreteraren. För arbetsgruppledare samt förbunds och distriktsordförande ansöker endast förbundsordföranden. För kanslianställda och kansliet underställda personer ansöker endast kanslichefen. Hur ansöker man om intyg. Personen som skall få intyget skickar sin ansökan till den person som är berättigad att ansöka om intyg för den kategori till vilken personen hör. Begärs intyg från fler än en kategori skall en separat ansökan skickas till varje ansvarig. Den ansvariga personen beviljar eller avslår därefter ansökan om intyget och vid en beviljan skickar denna person in en komplett ansökan till Sveroks kansli som handhar det praktiska kring intyget. Avslås ansökan bör den ansvarige motivera detta. Övrigt. Ansökan om intyg skall innehålla samtliga uppgifter som anges nedan, saknas någon av uppgifterna räknas ansökan som automatiskt avslagen. Intyg skall utfärdas på därför avsedd blankett, övriga intyg är icke giltiga som officiella intyg och deras trovärdighet är därmed icke garanterad av Sverok som organisation. Ansökan skall innehålla. Fullständigt namn på personen som skall få intyget Fullständigt personnummer på personen som skall få intyget Grupptillhörighet för personen som skall få intyget Adress dit intyget skall skickas

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 1(128) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-02-29---03-02

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-08-24--26 1(84) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-08-24--26 Föregående möte: 2007-06-09--10

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-05-06--07 Föregående möte: 2006-03-26 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(74) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-11-07--09

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Styrelsemöte 19/04 2008

Styrelsemöte 19/04 2008 Styrelsemöte 19/04 2008 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Datum 19/04 2008 Plats Sverok GD:s kansli i Gävle Närvarande Markus Linde, Erik Aronson, Rikard Åslund

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-04-11--13 1(98) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-04-11--13 Föregående möte: 2008-02-29--03-02

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 21-22 mars 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 21-22 mars 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 21-22 mars 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Malin

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer