KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA"

Transkript

1 KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 14 april Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän 4 Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse 5 Ansvarsfrihet för styrelsen 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 10 Val av revisorer och suppleanter 11 Fråga om val av valberedning 12 Övriga frågor 13 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 14 Avslutning Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffe och diskussion. Frågor till diskussionen: Notera olika lampor i gatubelysningen, färg och ljusstyrka! Vilket är bäst? Hur viktigt är det med livslängd och energiförbrukning på lampor mm? Hur upplevs färgen på nya dörrarna på kvartershuset? Hjärtligt välkomna! Fika i samband med mötet! Kallelsen utdelad /ÅT

2 Södra Glasmästarens Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret Styrelsen för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. Styrelsens nuvarande sammansättning Mandattider Ordförande Marcus Lagergren (2 år => 1 år kvar) Kassör Åke Tiles (2 år => nyval/omval) Sekreterare Annelie Timgren (2 år => 1 år kvar) Ledamot Einar Blixt (2 år => nyval/omval) Suppleanter Linda Larsson ( Har flyttat, nyval) Kaj Nilsson (1 år => nyval/omval) Revisorer Jan Offermans (1 år => nyval/omval) Suppleant Jonas Weimar (1 år => nyval/omval) Valberedning Bengt Björnlund (1 år => nyval/omval) Birgit Offermans (1 år => nyval/omval) Ekonomi Sammanträden Utförda åtgärder Snöskottning Se bifogade räkenskapshandlingar. Styrelsen föreslår årsstämman att balanserat överskott kr föres i ny räkning. Styrelsen föreslår årsstämman att samfällighetsavgiften för 2016 skall höjas enligt på stämman föredraget förslag. Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 3 protokollförda sammanträden. Nerkörd lyktstolpe har lagats och betalning erlagts av den som orsakade detta. Dörrarna i kvartershuset har bytts ut. ComHem avtal har omförhandlats och kostnaden har sjunkit något nästkommande period mot tidigare. Lampor i gatubelysningen har inte hållit den tid som utlovats. Nya lampor har provats och fortsätter provas. Jakt på billigare och bättre alternativ av lampor pågår, under ledning av Åke Tiles. Avtalet gällande fakturering och bokföringsprogrammet Speedledger har omförhandlats till lägre kostnad. Snöskottningen har även under denna vintersäsong utförts av Gustav Zander och Axel Zander. Trädgårdsförvaltning Gräsmattor och planteringar har under året utförts av Visby Trädgård. Underhåll Ekonomiska medel är avsatta enligt anläggningsbeslutet. Styrelsen tackar alla som under året bidragit till föreningens verksamhet. Visby Marcus Lagergren Annelie Timgren Åke Tiles Einar Bixt

3 och utfall samt budget Konto Benämning Utfall 5130 Fjärrvärme (5130) kr kr kr 5140 VA (Vatten/Avlopp) (5140) kr kr kr 6540 IT-tjänster kr kr kr Speedledger 6570 Bankkostnader kr kr kr 6530 Övriga externa tjänster kr 975 kr kr Bokslut mm 5120 El för belysning mm kr kr kr 5192 Försäkring kr kr kr Återbäring kr 5125 Kabel-TV kr kr kr 5165 Mark/fastighetsskötsel kr kr kr 5170, 5500 Rep. och underhåll kr kr 0 kr Dörrar till gem.-huset, belysning Snörörjning kr kr kr Lite snö, Regionens ej med 5160 Sopor, Återvinning kr kr kr 6410, 2710, Styrelsearvode mm kr kr kr Arvoden, skatt, sociala avgifter Underhållsfondering kr kr kr Beslutad fondering 5460, 6110, Övriga Förbrukn.-matr., kontorsmatr., års kr kr kr 6450, 5800 förvaltningskostander och för.-stämma, resor 4010 Inköp av material & varor 200 kr 381 kr 400 kr Vimpel Blommor t. Linda Summa kr kr kr höjning 1,77 % Differens - Utfall kr Resultat: kr Underhållsfondering kr minskar det bokförda resulatet till kr INTÄKTER Benämning Utfall 3911 Samfällighetsavgifter kr kr kr 3912 Hyra kr kr kr 3913, 8311 Övriga intäkter inkl. ränta kr 450 kr kr Summa intäkter kr kr kr AVGIFTER & HYROR Höjning % Avgift 2:or 4:or 5:or Totalt under året Inkl hyror Avgift kr kr kr kr kr Avgift kr kr kr kr kr Avgift kr kr kr kr kr Hyror kr 0 kr 350 kr ränta + påminnelseavg. TILLGÅNGAR Hyra lokal kr kr kr Affärskonto Hyra Garage kr kr kr Underhållsfond Summa kr kr kr Bank Gröna siffran är ökningen av tillgångar sedan förra året Summa kr kr C:\Users\Åke\Dropbox\Dokument\ar.xlsx\ & utfall -

4 Utfall samt budget och 2016 Konto Benämning Utfall Fjärrvärme (5130) kr kr kr Fördeln eft. Fördelningstal VA (Vatten/Avlopp) (5140) kr kr kr kr 6540 IT tjänster kr kr kr Speedledger, OCR tjänsten 6570 Bankkostnader kr kr kr 6590 Övriga externa tjänster 975 kr kr kr Bokslut mm 5120 El för belysning mm kr kr kr 5192 Försäkring kr kr kr 5125 Kabel TV kr kr kr 5165 Mark/fastighetsskötsel kr kr kr 5170, 5500 Rep. och underhåll kr 0 kr 0 kr Medel finns fonderade 5164 Snörörjning kr kr kr 5160 Sopor, Återvinning kr kr kr 6410, 2710 Styrelsearvode mm kr kr kr Arvoden, skatt, sociala avgifter 1935 Underhållsfondering kr kr kr 5460, 6110, 6450, 5800 Övriga förvaltningskostander kr kr kr 4010 Inköp av material & varor 381 kr 400 kr 400 kr Summa kr kr kr Prel., gjord förra året kr kr INTÄKTER Benämning Utfall Samfällighetsavgifter kr kr kr 3912 Hyra kr kr kr 3610, 3913 Övriga intäkter inkl. ränta kr kr kr Summa intäkter kr kr kr AVGIFTER & HYROR Höjning % Avgift 2:or 4:or 5:or Totalt under året Inkl hyror Avgift kr kr kr kr kr Avgift kr kr kr kr kr 3,0% Avgift kr kr kr kr kr 4,0% Avgift kr kr kr kr kr 5,0% Avgift kr kr kr kr kr Hyror 2016 Beslutad fondering Förbrukn. matr., kontorsmatr., års. och för. stämma, resor Inkl. påminnelseavg. TILLGÅNGAR 6,0% Hyra lokal kr kr kr Affärskonto 6,0% Hyra Garage kr kr kr Fondkonto Summa kr kr kr Bank Summa kr Styrelse\Årsmöten\Årsmöte \Till årsmötet.xlsx

5 Resultatrapport S:a Glasmästarens Samfällighetsförening Sida 1 (1) Vald period: Hela räkenskapsåret Utskriven: :04:59 Räkenskapsår: Senaste ver.nr: A447 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Övriga rörelseintäkter 3911 Samfällighetsavgifter , Hyresintäkter , Påminnelseavgifter & dröjsmålsränta 100,00 S:a Övriga rörelseintäkter ,00 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp materiel och varor -380,63 S:a Råvaror och förnödenheter -380,63 Bruttoresultat ,37 Övriga externa kostnader 5120 El för belysning mm , Kabel-TV , Fjärrvärme , Vatten och avlopp , Sophämtning och återvinning , Snörörjning, sandsopning , Markskötsel , Rep/underhåll av fastighet , Fastighetsförsäkringspremier , Reparation och underhåll , Kontorsmateriel , Styrelsearvode , Arbetsgivaravg. styrelsearvoden , Års- eller föreningsstämma mm -692, Redovisningstjänster -975, IT-tjänster , Bankkostnader ,00 S:a Övriga externa kostnader ,26 S:a Rörelsens kostnader ,89 Rörelseresultat före avskrivningar ,11 Rörelseresultat efter avskrivningar ,11 Resultat före finansiella intäkter och kostnader ,11 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 8311 Ränteintäkter bankkonton 371,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 371,00 S:a Finansiella intäkter och kostnader 371,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ,11 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ,11 Bokslutsdispositioner 8860 Avsättning till investeringsfond ,00 S:a Bokslutsdispositioner ,00 Resultat före skatt ,11 Årets resultat 8999 Årets resultat ,11 S:a Årets resultat ,11

6 Balansrapport S:a Glasmästarens Samfällighetsförening Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.nr: A447 Sida 1 (1) Utskriven: :13:43 Ingående balans Ingående saldo Perioden Utgående saldo TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank 1930 Affärskonto , , , , Underhållsfond , , , , Bank , ,00 350, ,00 S:a Kassa och bank , , , ,69 S:a Omsättningstillgångar , , , ,69 S:a TILLGÅNGAR , , , ,69 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 2061 Eget kapital/inbetalda insatser , , , , Vinst/förlust föregående år , , , ,11 S:a Balanserat kapital , , , ,69 S:a Eget kapital , , , ,69 Obeskattade reserver och avsättningar Obeskattade reserver 2170 Avs till investeringsfonder , , , ,00 S:a Obeskattade reserver , , , ,00 S:a Obeskattade reserver och avsättningar , , , ,00 S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , , ,69 Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Löpn:r Fastighet Debiteringslängd Fastighetsägare Adress Avgift Avgiften betalas i förskott för varje månad och ska vara betald senast sista bankdagen i månaden Avgift per månad 1 22 Tiles, Åke & Holmstedt, Agneta Södra Glasmästargatan kr kr 2 23 Göthberg, Kjell & Laila Södra Glasmästargatan kr kr 3 24 Almgren, Frida & Pettersson, Jonas Södra Glasmästargatan kr kr 4 25 Godring, Barbro & Lars Södra Glasmästargatan kr kr 5 26 Lindblom Fredrik, Nordberg Erika Södra Glasmästargatan kr kr 6 27 Ahlqvist, Inge Södra Glasmästargatan kr kr 7 28 Larsson, Bengt-Inge & Österberg, Anneli Södra Glasmästargatan kr kr 8 29 Lagergren, Marcus & Pettersson, Helén Södra Glasmästargatan kr kr 9 30 Björkander Alf & Lena Södra Glasmästargatan kr kr Timgren, Annelie & Stefan Södra Glasmästargatan kr kr Christiansson, Carina & Ulf Södra Glasmästargatan kr kr Idebom, Tony Södra Glasmästargatan kr kr Lindström, Daniel & Wistrand, Maria Södra Glasmästargatan kr kr Weijmar, Jonas Södra Glasmästargatan kr kr Nilsson, Gussi & Kaj Södra Glasmästargatan kr kr Andersson, Annica & Williamsson, Thord Södra Glasmästargatan kr kr Rosvall, Cecilia Södra Glasmästargatan kr kr Hovlid, Kristina Södra Glasmästargatan kr kr Björnlund, Bengt & Ringwall, Birgitta Södra Glasmästargatan kr kr Zander, Karin Södra Glasmästargatan kr kr Johansson, Ing-Marie Södra Glasmästargatan kr kr Blixt, Aina & Einar Södra Glasmästargatan kr kr Kristiansson, Inge Södra Glasmästargatan kr kr Fagerström, Jan & Karin Södra Glasmästargatan kr kr Gahnström, Peggy Södra Glasmästargatan kr kr Offermans, Birgit & Johannes Södra Glasmästargatan kr kr Summa: kr kr En debiteringslängd är en förteckning över det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala samt när betalning ska ske. Debiteringslängd.xls,