KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA"

Transkript

1 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare skall vid registreringen uppvisa giltig fullmakt. Endast EN fullmakt per ombud gäller. EN röst per fastighet gäller. Oavsett antal ägare. För vår planering av fika är vi tacksamma för din anmälan till Lena Ahlström via e-post eller telefon , snarast möjligt. 1(22)

2 Innehåll Sid Inledning Dagordning Årsredovisning Verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Budgetkommentarer Budget 213 och plan Specifikation av kostnader Styrelsens motivering till svar på motionen Styrelsen föreslår stämman att besluta Styrelsens planerade och budgeterade åtgärder 214 Valberedningens förslag Motion Slutord För kommentarer Blank sida Fullmaktsblankett Inledning Tofsö samfällighetsförening består av gemensamhetsanläggningen angiven i anläggningsbeslutet daterat En detaljerad redovisning av föreningens gemensamma tillgångar återfinns i årsredovisningen. Styrelsens uppgift är att förvalta dessa tillgångar enligt anläggningsbeslut och föreningens stadgar. För dig som är osäker på innehållet i dessa dokument finns möjligheten att hämta dem på vår hemsida alternativt kontakta ordföranden eller sekreteraren. Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfälligheten. Din rätt och möjlighet som fastighetsägare att påverka föreningens angelägenheter utövas främst på föreningsstämman. Innan stämman kan börja skall alla röstberättigade fastighetsägare registreras. Kom därför i god tid, då det brukar ta tid att få alla namn på rätt plats. Varje fastighet har EN röst, oavsett antal ägare. Om du inte kan närvara på stämman har du rätt att utse ett ombud. Ombudet måste vid registreringen uppvisa giltig fullmakt, innehållande ägarens namn, adress, fastighetsbeteckning och datum. En bra mall finns att ladda ner från föreningens hemsida Blanketten finns också på sista bladet i denna kallelse. En av styrelsens uppgifter är att hålla ett uppdaterat medlemsregister. Registret är underlag för en korrekt röstlängd. Det är därför av yttersta vikt att du som medlem, snarast möjligt, rapporterar ändringar i ägarförhållandet på din fastighet eller om du byter hemadress. Ändringar skickas till styrelsens sekreterare: Lena Ahlström Ejderstigen Västerljung eller via e-post till 2(22)

3 Förslag till dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Val av 2.1 Ordförande för stämman. 2.2 Sekreterare för stämman. Valberedningens förslag Sidan 16 3 Fastställande av dagordning. 4 Justering av röstlängd. 5 Val av två personer att justera dagens protokoll, tillika rösträknare. 6 Fråga om kallelsen till Föreningsstämman har utfärdats i behörig ordning. 7 Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. 7.1 Årsredovisning och verksamhetsberättelse. Sidan Revisorernas berättelse. Sidan Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret Fastställande av styrelsens årsredovisning att läggas till handlingarna. 8 Motion gällande hamnen 8.1 Sidan Styrelsens yttrande på sidan 13 och förslag till beslut 9 Styrelsens förslag till ändring av hamnbestämmelserna 1 Budget 214 och plan Punkt 1 Sidan 14 Punkt 2 Sidan Styrelsens och revisorernas arvode Godkännande av budgeterade kostnader 214, Båtplatsavgifter för verksamhetsåret 214 och 215 Punkt 3 Sidan Godkännande av budgeterade intäkter 214, Sidan Styrelsens förslag till åtgärder under 214 inom ram för budget Sidan Fastställandet av antalet styrelseledamöter (Förslag: 5 stycken) 14 Val till styrelse och val av revisorer En ordförande för en tid av två år En ledamot för en tid av två år En ledamot för en tid av två år En suppleant för en tid av två år En revisor för en tid av två år En revisorssuppleant för en tid av två år 15 Punkt 4 Sidan 14 Sidan 12 Valberedningens förslag Sidan 16 Val av valberedning. Tre ledamöter för en tid av ett år, varav en sammankallande Valberedningens förslag Sidan Övriga frågor 17 Tid och plats för protokollsjustering och protokollets tillgänglighet 18 Föreningsstämmans avslutning Punkt 5 Sidan 14 Kaffe serveras vid lämplig tidpunkt! 3(22)

4 Årsredovisning Styrelsen för Tofsö Samfällighetsförening, organisationsnummer , avger för verksamhetsåret följande redovisning av periodens aktiviteter och ekonomiska ställning. Utförlig redovisning återfinns i efterföljande resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår föreningsstämman att till förnyelsefonden överföra årets resultat kronor. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Tord Löfgren Sekreterare: Lena Ahlström Kassör: Kenny Andersson Ledamöter: Bernt Pettersson, med ansvar för vägar och ängar Bertil Malmberg, med ansvar för hamnen och skogen Suppleanter: Yvonne Moqvist, med ansvar för vattenverket t.o.m. 2/4 Margaretha Jonson fr.o.m. 21/4 Monika Gustafsson Årets stämma hölls den 21:a april 213 i Trosa Folkets Hus, med 54 röstberättigade närvarande. Styrelsen har under året haft 11 möten, varav ett konstituerande. Medlemmar i samfälligheten: med vardera andelstal: Årsavgift per fastighet: 171 fastigheter 1/ kronor Föreningens gemensamma tillgångar Inventarier / Maskiner 15 st Vägskylt Fasta tillgångar 2 st Åkgräsklippare 6 st Parkbord 1 st Hamnanläggning 1 st Trädgårdstraktor 7 st Parkbänk 5 ha Ängsmark 3 st Släpvagn 1 Båtbrygga i Lillsjön 72,6 ha Landareal varav 72% produktiv skogsmark 1 st Elverk 2 st Bajamaja 6 km Grusvägar 1 st Vågbrytare i hamnen 1 st Båtmotor 2 km Asfalterade vägar 1 st Pontonbrygga i hamnen 1 st Vassröjare 1,6 km Gångstigar 1 st Bensindriven dräneringspump 1 st Högtrycksspruta 1 st Vattenverk 3 st Röjsåg 7 km Ledningssystem (21 st tapp- och avstängningskranar) 7 st Brevlådeställningar och anslagstavlor 2 st Motorsåg 3 st Vintervattenposter 4 st Bensindunk 25 L 2 st Badplatser 2 st Skruvdragare 1 st Bollplan 2 st Båt i Lillsjön 1 st Lada 1 st Bokföringsprogram SPC 1 st Miljöstation 1 st Separett toalett i ladan 1 st Vaktstuga 1 st Flaggstång Summa vattenareal = 8,5 ha 4(22)

5 Resultaträkning Föreningens intäkter Föreningens kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella kostnader/intäkter Resultat före avsättning Avsättning till förnyelsefond Resultat efter avsättning 213 Budget Utfall Balansräkning 5(22)

6 213 års båtplatsavgifter var: Kategori A B C D E Max Vikt [kg] LxB [m] 5,5x2,2 6,2,4 7x2,6 8x2,8 8x2,8 Medlems 2:a båt [kr] Utomstående Hyresavgift [kr] Ingen avgift för första båt. 6(22)

7 Verksamhetsberättelse Ekonomi. Årets resultat slutar på minus 349. kronor efter stadgeenlig avsättning till förnyelsefonden med 15. kronor. Intäkterna understeg budget med 4. kronor och kostnaderna understeg budget med 288. kronor. Det goda resultatet beror till största delen på att bryggupphandlingen kunde göras till ett betydligt lägre pris än budgeterat. Även kostnaderna för sommarväghållning och arbete med skogen har blivit billigare. På utgiftssidan kan noteras att vi fått göra oplanerade arbeten med våra diken, som ej kunnat förutses. Det egna kapitalet skulle enligt budget hamna på 217. kronor, men med årets utfall har det blivit 518. kronor, vilket ger en god grund för kommande bryggbyte och ökade kostnader för underhåll. En mängd arbetsuppgifter har utförts av engagerade medlemmar, både med och utan timersättning. Hade dessa arbetsuppgifter köpts av leverantörer skulle vårt kostnadsutfall blivit betydligt högre. Tack alla Ni som hjälpt till! Våra anläggningsansvariga har säkert behov av fler frivilliga, så välkommen Du som vill bidra med din arbetsinsats. Styrelsen har beslutat höja timarvodesersättningen till 15 kronor samt 75 kronor till ungdom under 18 år. Kenny Andersson Vägar, diken och ängsmark. Året inleddes med riktigt vinterväder och rikligt med snö, men den milda hösten gjorde att snöröjningen höll sig inom budget, även sandningen klarade sig inom ramen. Sommarväghållningen blev betydligt billigare än tidigare år främst av att saltningen utförts på ett annat sätt varvid saltmängden reducerats högst avsevärt, vilket är bra både för hundtassar och naturen. Dikeskostnaderna har däremot skjutit i höjden, trumman under Trydalsvägen mot det nya området hade rostat sönder vilket medförde att vägen underminerades, problemet löstes genom att vi tryckte in en plasttrumma i den gamla och tätade i ändarna. Dagvattenledningen från Ladan som går under Torpstigen vidare till och under Hagstigen och under sista tomten på högersida av vägen och mynnar ut på ängen har filmats och funnits ok, men för att säkerställa utloppet grävdes ett öppet dike mot Lillsjön. Diket vid Byvägen har också grävts om då vatten trycktes in bakvägen på tomterna Utsättning av snökäppar, snöröjning på gångstigar, gräsklippning och röjning av sly och vass gräs under brevlådor osv. har i vanlig ordning utförts av våra trogna eldsjälar, stort tack till er. Bernt Pettersson. Hamnen. Årets stora insats var utbyte av den norra pontonbryggan. Upphandling och installation kunde genomföras inom budgeterad kostnad. Arbetet är slutfört utom vad avser montering av beslag, vilket genomförs i samband med iläggning av bommar under våren. I det rullande utbytesprogrammet har ytterligare fem bommar fått nya flöten. Arbetet har fackmannamässigt utförts av Dan Pettersson. Bojarna längs norra pontonbryggan har flyttats något och försetts med nya bojrep istället för tidigare kättingar/rep av vilka många var i dåligt skick. Hamngruppen har som vanligt helhjärtat ställt upp på arbeten med bommar och flytkroppar. Tyvärr har vi även detta år drabbats av stölder, men glädjande nog i mindre omfattning än föregående år. Alla medlemmar uppmanas notera och rapportera fordon och personer, som uppträder misstänkt eftersom allt tyder på att samtliga stölder hittills var väl planerade. Även detta år har alla kunnat erhålla önskad plats. Ett litet överskott finns på mindre platser med korta bommar. Vi har också f.n. fyra lediga svajbojar. 7(22)

8 Skogsbruk. Under året har gallring och röjning utefter Trydalsvägen - Lillsjövägen fortsatt. Gallring har även gjorts utefter Byvägen. Avsikten är att i egen regi fortsätta borttagning av klenare träd och sly för att förbättra tillgängligheten och gynna tillväxten av lövträd och tallar. Vi har konstaterat skogen under senare år växt till sig. Enligt gällande skogsvårdsplan bör under de närmaste åren delar av beståndet avverkas genom gallring. Med utgångs punkt i skogsvårdsplanen har inventering av skogen gjorts tillsammans med representant för Holmens Skog. Detta har lett fram till en plan för gallring av grövre träd, främst gran, under tiden fram till våren 215. Detta kommer att göras i Holmens regi men med vår medverkan. Eftersom det inte varit lämplig tjäle har hittills ingen del av detta arbete utförts. Bertil Malmberg Vattenverket. Rengöring och fyllning av tankar och montering av renoverade pumpar påbörjades i mitten av april. Systemet började fyllas den 26 april men blev försenat pga läckor på Bärstigen, Tvärstigen och Torpstigen. Fyllningen klar den 28 april. Sista juli fick vi en läcka i träsket som resulterade i att Åkerstigen, Klöverstigen och Byvägen fick stängas av under något dygn. Några strömavbrott inträffade och vissa kranar har blivit utbytta under säsongen, men för övrigt har driften fungerat bra. Den 4 november stängdes vattnet av. Tankar och system tömdes. Vattenförbrukningen slutade på 6 341m3, vilket får ses som normalt Vattenproverna har varit utan anmärkning, så även proverna på badvattnet i Lillsjön och Havsbadet. Yvonne Moqvist Övriga aktiviteter på Tofsö. Första händelsen efter årsmötet i april blev valborgsmässofirandet, som bjöd på fint väder och en sprakande brasa med skönsång från ett 6-tal Tofsöbor. Nästa stora evenemang som är mycket välbesökt av Tofsöbor med vänner och familj är midsommarfesten som firades med de sedvanliga traditionerna. Midsommarstången kläddes med björk och blommor och restes sedan på ängen vid ladan. Det bjöds på ringlekar, dragkamp, och löpning med potatis, diverse lotterier, fiskdamm mm. Under hela eftermiddagen underhöll vår specielle DJ Jacob Andersson med passande musik. Senare på kvällen, fylldes ladans golv av dansande barn och vuxna i alla åldrar fortfarande till tonerna av vår DJ:s fantastiska musik. Musiken och dansen slutade inte förrän till midnatt och alla vandrade hem i den ljusa sommarkvällen utan att en regndroppe fallit under hela dagen eller kvällen. Detta är vad som hänt på nöjesfronten under året och jag tackar alla som hjälpt till med de olika aktiviteterna. Ingen nämnd och ingen glömd. Monika Gustafsson 8(22)

9 9(22)

10 Budgetkommentarer Bakgrund Som framgår av årsredovisningen förvaltar vi stora värden i form både fast och lös egendom. Enligt 12 i våra stadgar ska vi avsätta minst 15. kronor till vår förnyelsefond. Stadgarna skrevs 1973 och mycket har förändrats sedan dess. Liksom vi själva, åldras också vår förening, med alla de krämpor som naturligt kommer med åren. Kostnaderna för underhåll och nödvändiga förnyelser ökar. Diagrammet nedan är en illustration av uppskattad framtida ekonomisk utveckling, med hänsyn tagen till de ökade insatser på underhåll som krävs för att upprätthålla standarden på vårt område. Hur vi än planerar kommer vi aldrig att helt kunna undvika akuta åtgärder. Därför är det viktigt att se till att inkomsterna är större än utgifterna och bygga upp det egna kapitalet. 1 5 INTÄKTER EGET KAPITAL KOSTNADER RESULTAT Budget 213 Budget 216 Plan Intäkter Årsavgiften har varit oförändrad under de senaste 4 åren. Den nya långsiktiga planeringen av åtgärder visar på ett behov av en höjning till 4 kronor för de kommande 4 åren. Kostnader Den långsiktiga planeringen av åtgärder för respektive verksamhetsområden ligger till grund för budget 214 och plan Området och våra gemensamma tillgångar har många år på nacken, vilket kräver framförhållning och planering för att vi inte ska drabbas av överraskande och obehagligt höga kostnader för akuta åtgärder. Årets utfall av intäkter och kostnader ligger till grund för finansieringen av bytet av den södra bryggan. Förnyelsekostnader för 214 har beräknats till 81 kronor. I den summan ingår främst åtgärder i ladan och vattenverket. Förnyelsefondens utveckling framgår av redovisningen under Eget kapital, budget 214 och plan Styrelsens arvode Arvodet uppgår, enligt 27 års stämmobeslut, till 15% av inkomstbasbelopp. 1(22)

11 Budget 213, utfall 213, budget 214 och plan Budget 213 Utfall 214 Budget 215 Plan 216 Plan 217 Plan ÅRSAVGIFT> Konto INTÄKTER 31 Medlemsavgifter (171 medlemmar) Hamnanläggningen 311 Båtplatsavgifter egen 2:a båt 312 Båtplatsavgifter ej medlem 315 Bomintäkter 316 Avgifter till föreningen enligt avtal 391 Vägbidrag 314 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Löpande kostnader Förnyelsekostnader er SUMMA KOSTNADER RESULTAT RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Avskrivningar RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR FINANSIELLA KOSTNADER/INTÄKTER Årets RESULTAT FÖRE AVSÄTTNING Avsättning förnyelsefond Årets RESULTAT EFTER AVSÄTTNING EGET KAPITAL Föregående års förnyelsefond = FÖRDELNING EGET KAPITAL 299 Rörelsekapital 2982 Förnyelsefond EGET KAPITAL (22)

12 SPECIFIKATION AV KOSTNADER 213 Budget Konto Vinterväghållning 771 Snöröjning Sandning Sommarväghållning 7715 Belagda vägsträckor 772 Grusvägar, saltning, sladdning Dikesarbeten/Dränering Förnyelsekostnader Hamnanläggningen 773 Reparationer/underhåll Förnyelsekostnader 7736 Vattenanläggningen 774 Reparationer/underhåll Förnyelsekostnader 7746 Havsbadet, Lillsjön, Ängsmark Lillsjön Ängsmark Havsbadet 7758 Ladan 776 Underhåll m m 7761 Fritidsaktiviteter 7762 Förnyelsekostnad ladan Skogsmark 777 Underhåll m m 7771 Aktiviteter 7772 Föreningsstämma och möten mm Maskinpark 7775 Service mm 7776 Administration 7781 Försäkringar 7782 Arvoden 7783 Sociala utgifter 7784 Rese- och telefonersättningar 7785 Övriga administrativa kostnader 7786 Drivmedel 7787 Bokföring 779 Oförutsedda kostnader SUMMA BOKFÖRDA KOSTNADER Utfall Budget 215 Plan 216 Plan 217 Plan (22)

13 Styrelsens motivering till svar på årets motion Styrelsens mening är att förvaltningen av föreningens hamnanläggning sker i överensstämmelse med gällande anläggningsbeslut. Att ytterligare, redovisade, inventarier är förlagda i hamnen ändrar inte förutsättningarna för en korrekt förvaltning. De två pontoner som motionen syftar på är ett arv från tidigare anläggning och finns med i årsredovisningen av föreningens tillgångar. Båda fyller en viktig uppgift i hamnen, som vågbrytare till skydd för båtar förlagda vid södra bryggan, samt nödvändigt hjälpmedel vid sjösättningsrampen. Att placeringen av bommar och därmed placeringen av båtar skulle vara statisk och en gång för alla vara fastslagna av karta HB 1 är en orimlighet (och var säkert heller inte syftet med kartan), då förhållandena ändras från år till år. Hamnmästarens uppgift är att tillgodose medlemmars behov av båtplats, så som stadgas i gällande hamnbestämmelser. Gällande anläggningsbeslut hänvisar också till de särskilda regler som gäller för småbåtshamnen med tillhörande anläggningar. Styrelsen kan inte se att inriktning på hamnens förvaltning har ändrats sedan anläggningsbeslutet togs. Därmed råder heller inget tvivel om framtida förvaltning. Att enligt motionen, antingen avyttra den lösa egendomen och ändra placering av bommar, skulle innebära förlust av en nödvändig vågbrytare och ett hjälpmedel vid sjösättning. Placeringen av bommar måste med nödvändighet anpassas till säsongens behov. eller bekosta ett nytt anläggningsbeslut som säkerställer en nödvändig flexibilitet i hamnen skulle innebära en idag obestämbar, men icke ringa utgift. Styrelsens anser att motionens intentioner skulle innebära omotiverade kostnader och inte gagna föreningens medlemmar. Styrelsen anser med detta att frågan om skiljaktigheter mellan bilagda karta och nuvarande utformning av hamnen ej har betydelse för förvaltningen av hamnen. Det primära är att tillgodose att alla föreningens medlemmar är garanterade en båtplats och att detaljutformningen av hamnen måste anpassas till gällande behov. 13(22)

14 Styrelsen föreslår stämman att: 1. med styrelsens motivering avslå motionen i sin helhet och att fastslå att förvaltningen av hamnen skett på korrekt sätt. 2. Hamnbestämmelsernas 6 och 16 får följande lydelse: 6 Båtplatsinnehavare skall snarast och senast den 15 maj informera Hamnmästaren om sen sjösättning planeras eller om anvisad plats ej kommer att utnyttjas. Om så ej sker kan Hamnmästaren återtaga platsen. 16 Båtplatsinnehavare som tar upp båten efter den allmänna bomupptagningen på hösten skall själv ombesörja bomupptagning och rengöring av flöten. Vid underlåtenhet att göra detta debiteras en arbetskostnad. 3. Fastställa båtplatsavgifter för 214 och 215 enligt följande: Kategori A Båt B Båt C Båt D Båt E Båt max max max max över Vikt 5 kg 1 kg 2 kg 2 kg 2 kg LxB 5,5 x 2,2 m 6 x 2,4 m 7 x 2,6 m 8,5 x 2,8 m 8,5 x 2,8 m Medlems 2:a båt kr 1 4 kr 1 6 kr 2 kr 2 6 kr Hyresplats Utomstående kr 2 kr 2 2 kr 2 6 kr 3 2 kr 4. styrelsens och revisorernas arvode 214 skall, enligt 27 års stämmobeslut, utgöra 15% av inkomstbasbeloppet, dvs kronor, varav revisorernas arvode utgöra 4 kronor. 5. protokolljustering skall ske under vecka 19 och att protokollet anslås på anslagstavlan i hamnen, samt på föreningens hemsida, ej senare än 12:e maj. 14(22)

15 Styrelsens planerade och budgeterade åtgärder 214: Vägar: Som påpekades i förra årets planering så är vår förening, och därmed vägar och övriga anläggningar, rejält till åren komna. Det medför att vissa områden måste ses över lite extra. För att undvika stora oplanerade utgifter är en genomtänkt handlingsplan på lång sikt nödvändig, Under 214 kommer vi att titta till våra vägtrummor lite extra, då några har farit illa under en längre tid, vilket har fått till följd att vi fått sättningar i vägarna och därmed rejäla slukhål och ofrivilliga farthinder. Även det gemensamma dagvattensystemet står under kontinuerlig bevakning, för att undvika översvämningar. Skog: Vi kommer att fortsätta den röjning och gallring som påbörjades under hösten 212 och som framgångsrikt fortsatt under 213, samt i övrigt fortsätta skogsvårdande åtgärder enligt antagen skogsvårdsplan. Som de flesta nog har noterat efter årets insatser, är en välskött skog en vacker skog. Hamnen: Utöver sedvanligt underhåll, slutföra arbetet med norra pontonbryggan. Reparation/ utbyte av rampen till jollebryggan. Vattenverket Renovering av samtliga brunnar med avstängnings- och avtappningskranar kommer att påbörjas under året. Vi har ett stort antal av dessa brunnar, så arbetet kommer att pågå under flera år. Lillsjön Klippa och ta upp växtlighet enligt tidigare mönster. 15(22)

16 Valberedningens förslag En ordförande för en tid av två år En ledamot för en tid av två år En ledamot för en tid av två år En suppleant för en tid av två år Revisor för en tid av två år Revisorssuppleant för en tid av två år Tord Löfgren Bernt Pettersson Bertil Malmberg Yvonne Moqvist Annika Berg Birger Holm omval omval omval omval omval omval Valberedning: Roger Fivelstedt sammankallande Leif Karlberg Margaretha Jonsson Årsmötesordförande Alf Forsberg 16(22)

17 17(22)

18 Motion Bilaga till motionen 18(22)

19 Slutord Så har ett år gått igen och ett nytt är redan långt gånget. Jag vill börja med att rikta ett stort tack till övriga styrelsemedlemmar, som stått ut med mig under året. Sedan har vi som vanligt alla engagerade personer i våra arbetsgrupper. Utan er skulle vårt Tofsö snabbt återtas av naturen och bli en igenvuxen vildmark. Ni lär aldrig bli arbetslösa. Ett stort tack till er alla. Ingen nämnd men ingen glömd. Som framgår av verksamhetsberättelsen är det mycket som hänt i föreningen under året och det lär fortsätta i samma takt framöver. Den långsiktiga planeringen av underhåll kommer främst att märkas genom nya grävprojekt i området, röjningar och rensningar i skog och längs våra vägar. Det kanske kommer att ställa till en del problem med framkomligheten, men det får vi ta då det är av nöden tvunget. Många åtgärder är nödvändiga, men prioriteringar är nödvändiga, både på grund av tid, men också av ekonomiska skäl, Vissa åtgärder kommer att sluka mycket pengar. Den långsiktiga budgeten/planen är tänkt att ta hand om topparna, så att vi får en någorlunda jämn fördelning mellan åren. Majoriteten av er har säkert sett vår nya fina brygga som vår hamnmästare med hamngrupp så förtjänstfullt har fått på plats under hösten. Både upphandlingen och arbetet med att få den på plats gick som en dans. Att priset blev betydligt lägre än tidigare uppskattat gör saken ännu trevligare. Nu vet vi mer hur vi ska göra när det är dags för fortsättningen med den södra delen. En tråkig och återkommande aktivitet är alla stölder vi drabbas av varje år. Det är främst båtmotorer som försvinner, både i sjön under båtsäsongen och under vintern när alla båtar ligger på land och är lätta att komma åt, samtidigt som de objudna elementen kan arbeta relativt ostört då. Vi som bor här permanent rapporterar allt skumt vi ser till polisen, men vi kan inte förhindra stölderna, som är noga planerade. Många har idéer om vad vi kan göra åt detta, men faktum är att föreningen i sig inte kan göra något. Det är vi som båtägare som måste agera och om inte omöjliggöra, så rejält försvåra för ogärningsmännen. Vi ska också komma ihåg att den gamla motorn som norpades i år, kommer att vara ersatt av en ny och eftertraktad sådan nästa år. Med risk för att upprepa mig, vill jag påminna om att din rätt och möjlighet som medlem att påverka föreningens angelägenheter utövas främst på föreningsstämman genom rätten att motionera, men för att vår styrelse ska vara effektiv och därmed få föreningen att må bra och utvecklas enligt våra gemensamma önskemål, vill jag uppmana dig som har förslag, eller känner att någon fråga inte har fått svar, att ta kontakt med någon i styrelsen och/eller områdesansvarig. Börja gärna med listan över kontakter som finns på vår hemsida. Där hittar du alla uppgifter. Många nya och unga medlemmar har tillkommit, vilket är glädjande. Jag ser fram emot att engagera er i framtida arbete och idé-kläckning. Det saknas aldrig uppgifter att ta tag i, vilket kan skymma nytänkande, då man gärna prioriterar det som står närmast den egna dörren. Nya dörrar behöver öppnas. En trevlig sommar önskar jag er alla. Mvh, Tord Löfgren 19(22)

20 För noteringar. 2(22)

21 Blank sida 21(22)

22 Fullmakt för ombud Att föra min talan & utöva min rösträtt vid föreningsstämma för Tofsö Samfällighetsförening som hålls den... Datum då denna fullmakt undertecknas:... Jag kan inte gå på stämman: Namn:... Fastighetsbeteckning:... Adress:... Tel nr.... Jag ger därför fullmakt till följande ombud att företräda mig: Namn:... Adress:... Tel nr.... Fullmakten är giltig t.o.m Underskrift:... Utfärdare av fullmakt. 22(22)

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1(20) KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 26:e april 2015 Klockan 10.00 Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Hans Cortobius. Tofsö Samfällighetsförening Årsstämman Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Jag föreslår årsstämman att besluta:

Hans Cortobius. Tofsö Samfällighetsförening Årsstämman Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Jag föreslår årsstämman att besluta: Tofsö Samfällighetsförening Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Att styrelsen upprättar en ny förläggningsplan ( kan kallas HB 2 ) över alla befintliga båtplatser i hamnen som överensstämmer med de båtplatser

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Protokoll

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Svensboda den 5 september 2016 Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Välkommen till arbetsdagen och föreningsstämman i SSF och medlemsmötet i SNF lördagen

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Välkomna till stämma 2016

Välkomna till stämma 2016 Välkomna till stämma 2016 Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA ARBOGA 2009-03-03 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA 1. Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga. 2. Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande Medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av Ordförande för stämman 5. Val av sekreterare 6. Val av två personer att

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer