FÖRDELNING AV FÖRETAGSINSATSER MELLAN KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRDELNING AV FÖRETAGSINSATSER MELLAN KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN"

Transkript

1 FÖRDELNING AV FÖRETAGSINSATSER MELLAN KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN Sweco Eurofutures AB STOCKHOLM JUNI 2012 Sweco Vasagatan 36 Box 415, Stockholm Telefon Telefax Sweco Eurofutures AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

2 2 (23) KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING UPPDRAGET SAMT METOD FÖRETAGANDE BLAND KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTENS LÄN FÖRDELNING AV FÖRETAGSUTVECKLINGSINSATSER RÅDGIVNING OCH COACHNING KURSER MENTORSKAP FINANSIERING ENTREPRENÖRPROJEKT ANALYS OCH SLUTSATSER... 21

4 1 INLEDNING 1.1 UPPDRAGET SAMT METOD Inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande har Region Västerbotten i uppdrag att göra en förstudie som ska innehålla en beskrivning av förutsättningarna för kvinnor och män att ta del av det företagsfrämjande systemet i Västerbottens län. För- studien ska innehålla en analys och förslag på hur regionen skulle kunna arbeta för att kvinnors företagande ska integreras i det regionala tillväxtarbetet. Region Västerbotten har uppdragit åt Sweco att genomföra förstudien. Förstudien ska innehålla en faktainsamling samt intervjuer med kärnaktörer. Förstu- dien ska innehålla: en beskrivning av förutsättningarna för kvinnor och män att ta del av det före- tagsfrämjande systemet en analys och förslag på hur regionen ska arbeta för att kvinnors företagande ska integreras i det regionala tillväxtarbetet Uppdraget har genomförts genom att länets samtliga kommuner har intervjuats liksom företagsfrämjande organisationer i länet. Sammanlagt har 39 personer intervjuats. 4 (23) KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN

5 2 FÖRETAGANDE BLAND KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTENS LÄN År 2010 försörjde sig personer som företagare i Västerbottens län av dessa var kvinnor, vilket utgjorde 27,5 procent. Denna andel har varit oförändrad sedan 2000 och överensstämmer med andelen kvinnor som försörjer sig som företagare i Sverige. Diagram 1 Fördelning av manliga respektive kvinnliga företagare i Västerbottens län (%) Andel män som företagare Andel kvinnor som företagare % 20% 40% 60% 80% 100% (Källa SCB)

6 Under 2009 startade företag av en eller flera kvinnor i Västerbottens län, vilket utgjorde 33 procent. Denna andel har ökat sedan 2000 då andelen var 28,5 procent. Andelen kvinnor som startar företag i Västerbottens län är densamma som för Sverige som helhet. De högsta andelarna företag som startade av kvinnor år 2009 i Sverige åter- fanns inom branschgrupperna Andra serviceföretag och personliga tjänster där 79 pro- cent av företagen startades av kvinnor samt inom vård och omsorg där 60 procent av företagen startades av kvinnor. Diagram 2 Fördelning av nystartade företag som leds av män respektive kvinnor i Väs- terbotten (%) Kvinna eller endast kvinnor Man eller endast män Gemensam ledning % 20% 40% 60% 80% 100% (Källa Tillväxtanalys) 6 (23) KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN

7 3 FÖRDELNING AV FÖRETAGSUTVECKLINGSINSATSER 3.1 RÅDGIVNING OCH COACHNING Inom ramen för projektet EntreprenörCentrum bedrivs stora delar av länets rådgivnings- insatser riktade till dem som är intresserade av att starta företag eller till dem som nyli- gen har startat sitt företag. Projektet finansieras av Europeiska regionalfonden, 14 kommuner 1 i Västerbottens län, Region Västerbotten samt Almi Företagspartner Väster- botten, som är projektägare. EntreprenörCentrum erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning till personer som är intresse- rade av att starta eller som nyligen har startat sitt företag. Nyföretagaren guidas att göra en analys av företagets affärsidé och företagets utvecklingsbehov samt stöd i arbetet med att skapa strategier och målsättningar för att utveckla företaget. Under 2011 deltog 690 personer i nyföretagsrådgivning. Av dessa var 291 kvinnor (42 %) och 399 män (58%). EntreprenörCentrum erbjuder också rådgivning till personer som vill utveckla en idé, innovation eller uppfinning. Innovationsrådgivaren bistår med att diskutera och bedöma idén, att utvärdera de kommersiella möjligheterna och att hjälpa till med att hitta finan- siärer för att vidareutveckla idén. Det är fler män än kvinnor som tar del av innovations- rådgivningen. Under 2011 deltog 18 kvinnor (18 %) och 81 män (82%). Rådgivning i form av affärsutveckling erbjuds även av EntreprenörCentrum till företa- gare som har drivit sitt företag i några år och som är intresserad av att ta nästa steg. Det kan handla om att hitta en ny marknad för sina produkter/tjänster, förändra eller ut- veckla utbudet av produkter/tjänster eller att se över verksamheten för att säkerställa att man arbetar så effektivt som möjligt. Under 2011 var det fler kvinnor än män som tog del av insatser för affärsutveckling i Västerbotten län. Av total 61 deltagare var 36 kvinnor (59%) och 25 män (41%). Utöver individuell rådgivning genomför EntreprenörCentrum seminarier på olika teman som kan betraktas som företagsrådgivning i grupp. Kvinnor utgjorde majoriteten av del- tagande på dessa seminarier under Av sammanlagt deltagare var 696 kvin- nor (55 %) och 565 män (45%). Almi, som är projektägare för EntreprenörCentrum, understryker att organisationen har arbetat mycket medveten under många år för att få en jämnare könsfördelning bland deltagarna och att detta har gett resultat. Allt informationsmaterial gås igenom ur ett genderperspektiv för att språk och bilder ska representera båda könen, när föreläsare bjuds in eftersträvar man en blandning av män och kvinnor och vid rekryteringen av 1 Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertfors, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele kommun

8 rådgivare har man medvetet rekryterat fler kvinnor, vilket har inneburit att bland affärs- rådgivarna är idag hälften kvinnor och hälften män. Antalet manliga innovationsrådgi- vare är dock fortfarande fler än kvinnliga innovationsrådgivare. En annan organisation i länet som erbjuder kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta företag är NyföretagarCentrum, som är verksam i Umeå och Skellefteå. Fördel- ningen mellan kvinnor och män som tar del av nystartsrådgivning är densamma som för EntreprenörCentrum d.v.s. 60 procent av deltagarna i företagsrådgivningen är män och 40 procent är kvinnor. NyföretagarCentrum anför att de har små möjligheter att påverka fördelningen av insatserna mellan män och kvinnor. Detta beror på att det är individerna själva som tar initiativ och uppsöker dem och att organisationen har mycket begränsade resurser för marknadsföring. Organisationen poängterar också att de är nöjda med nu- varande fördelning och menar att kvinnorna är överrepresenterade i rådgivningen om hänsyn tas till andelen nya företag som startas av kvinnor. Att insatserna är relativt jämt fördelade mellan könen i Umeå beror enligt intervjupersonen på att det finns en bred näringslivsstruktur i Umeå och att kommunen har öppnat upp för valfrihet inom om- sorgssektorn. Innovation Västerbotten är en organisation som erbjuder kostnadsfri rådgivning till dem som vill starta företag i Skellefteå och Piteå. Den individuella rådgivningen kompletteras med olika faktaseminarier som även vänder sig till andra nyföretagare än dem som har deltagit i rådgivningen. Faktaseminarierna kan bl.a. handla om försäkringsfrågor, mark- nadsföringsstrategier, skatter och regler. Förutom att ge information och ny kunskap syftar seminarierna till att bredda nätverken bland dem som nyligen har startat sitt före- tag. Under perioden deltog personer i företagsrådgivningsinsatser. 59 procent av deltagarna var män och 41 procent var kvinnor. Innovation Västerbotten lyfter fram att de arbetar medveten med att få en så jämn könsfördelning som möjligt bland deltagarna. I marknadsföringen av Innovation Västerbotten lyfter organisationen fram både män och kvinnor och organisationen är mån om att det både ska vara en man och en kvinna som håller i faktaseminarierna. En annan viktig pusselbit för att få fler kvinnor att även starta företag är att individanpassa rådgivningen. Den generella bilden är att kvinnor efterfrågar fler rådgivningstillfällen innan de tar beslutet att starta företa- get. Genom att vara lyhörd för individens behov och inte bestämma exakt antal rådgiv- ningstimmar på förhand menar organisationen att man kan bidra till att fler kvinnor vågar ta steget att starta eget företag. Innovation Västerbotten erbjuder också rådgivning till personer som vill kommersialisera en innovation. Denna rådgivningsverksamhet är mycket mer omfattande och i genom- snitt tar det fyra år från den första kontakten till att det finns en färdig produkt som kan nå en marknad. Könsfördelningen bland dem som tar del av innovationsrådgivningen är ojämn: 85 procent är män och 15 procent är kvinnor. Verksamheten är ganska begrän- sad med ca 35 ärenden per år. Organisationen arbetar tillsammans med den ideella för- eningen Idéforum som bl.a. anordnar seminarier som är relevanta för innovatörer. In- tervjupersonen framhåller att även Idéforum är mån om att få föredragshållare från 8 (23) KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN

9 båda könen och att styrelsen i Idéforum består till hälften av kvinnor och till hälften av män. Majoriteten av idéerna utgörs dock av tekniska innovationer, vilket förklarar domi- nansen av män. LRF erbjuder coachning till landsbygdsföretagare som vill vidareutveckla företa- get/gården. Verksamheten finansieras inom projektet Grön Framtidsgård, som har fem huvudsakliga fokusområden: livsmedel, turism, grön omsorg, entreprenad och förnybar energi. Insatsen innebär att en företagarcoach från LRF på olika sätt hjälper dem som vill komma igång med en ny verksamhet. Coachen besöker gården och går tillsammans med företagaren igenom affärsidén. Tillsammans upprättas en åtgärdsplan och coachen hjäl- per till med att förmedla kontakter med rådgivare, myndigheter och nätverk samt even- tuell konsulthjälp från någon med spetskompetens. För att få kontakt med företagen som vill vidga eller vidareutveckla sin verksamhet bjuder LRF in till inspirationssemi- narier på olika teman. Under perioden gjorde LRF 136 företagsbesök i Västerbottens län. Av dessa företag/gårdar ägdes ca 70 procent av män. LRF menar dock att denna fördelning mer speglar ägarstrukturen än entreprenörskapet. Gårdarna drivs ofta gemensamt av ma- karna även om mannen äger gården. Kvinnorna är enligt LRF ofta mer benägna att ut- vidga verksamheten till nya affärsområden och inom fokusområdena grön omsorg och turism finns fler kvinnor än män. Inom fokusområdena entreprenad och förnybar energi finns det nästan bara män medan det är en jämn könsfördelning inom området livsme- del. LRF uppger att organisationen gör mycket för att insatserna ska nå ut till båda könen och att dessa ska vara anpassade till behov som män och kvinnor har som vill utvidga sitt företagande. Det sker en noga granskning av allt informationsmaterial så att det speglar både män och kvinnor som företagare, organisationen arbetar medvetet med att rekry- tera både män och kvinnor som företagscoacher och i LRF:s styrelser eftersträvas en jämn könsfördelning. En annan organisation som främjar företagande på landsbygden är Hushållningssäll- skapet. Organisationen erbjuder rådgivning till landsbygdsföretag inom områdena: lant- bruk, skogsbruk, företagsekonomi, miljö, jakt och fisketurism samt livsmedelsprodukt- ion. 75 procent av de företag som tar del av dessa insatser ägs av män, vilket framför allt speglar ägarstrukturen på företagen inom dessa näringar. Könsfördelningen är dock jämn när det kommer till insatser som bidrar till företagande inom livsmedelsprodukt- ion. Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning till dem som vill starta kooperativt företag. Rådgivningen ges ofta till en grupp individer som tillsammans vill starta ett kooperativ. Enligt Coompanion tilltalas kvinnor i större utsträckning än män av denna företagsform, vilket kan bero på att personer som startar kooperativ gör det för att tillgodose behov

10 snarare än att utveckla affärer. Deltagarna i Coompanions företagsrådgivning är jämnt fördelad mellan könen. 50 procent är kvinnor och 50 procent är män. IUC Botnia driver ett projekt, industriell utveckling, som vänder sig till den tillverkande industrin i Skellefteå, Malå och Vindeln. En tillväxtanalys genomförs på samtliga företag för att se vilka behov företagen har för att kunna växa. IUC kan erbjuda subventionerade konsulttjänster som kan bidra till att utveckla företaget. Med hjälp av IUC egna process- ledare erbjuds också särskilda insatser för att förbättra företagens marknadsföringsstra- tegier eller så kan processledaren bistå med att coacha företagen att effektivisera sin produktion med hjälp av lean. Ofta arbetar IUC tillsammans med VD:.n för företaget eller produktionschefen och vanligtvis har företaget anställda. IUC för ingen sta- tistik över könsfördelningen på de personer i ledande befattning som man coachar, men en betydande majoritet är män. Få kvinnor är verksamma inom tillverkningsindustrin. År 2010 var endast 16 procent av medlemmarna i IF Metall i Skellefteå, Malå och Roberts- fors kvinnor, vilket speglar denna verklighet. Enligt IUC är det en ännu lägre andel kvin- nor på ledande positioner i de tillverkande företagen. IUC menar att det är svårt för en företagsfrämjande organisation att ändra på detta. Insatser måste göras på andra håll. Det viktigaste är att få fler unga kvinnor att välja industriprogrammet på gymnasiet eller att välja ingenjörsutbildningar på högskolan och universitet. När unga kvinnor och män väl kommer ut i näringslivet sker en ytterligare sållning enligt IUC. Kvinnorna är generellt sett mindre intresserade av att arbeta mer än heltid, vilket ofta krävs på dessa position- er. Detta innebär en ännu tydligare konflikt i samband med familjebildningen. Exportrådet erbjuder rådgivning till företag med upp till 50 anställda som vill utveckla företagens export. En rådgivare kan bistå företag med att ta fram en exportstrategi eller ge råd inom specifika frågeställningar som exempelvis: hur kan företaget utveckla sitt säljerbjudande på en viss marknad, vad kostar det att etablera sig på en ny marknad eller hur ska företagets exportofferter och avtal hanteras? Exportrådet mäter fördel- ningen mellan företag som ägs/leds av kvinnor resp. företag som ägs/leds av män och som tar del av exportrådgivningen. Fördelningen i Västerbottens län är 30 procent kvin- nor och 70 procent män. Organisationen Företagarna har under perioden drivit ett projekt som kallas Företagsjouren i Övre Norrland. Företag som har behov av rekonstruktion eller behö- ver göra en omstart får juridisk eller ekonomisk rådgivning från en expert som Företa- garna har anlitat. Företagen kan få maximalt 24 timmar kostnadsfri rådgivning. Under perioden 2009 t.o.m. våren 2012 har 94 företag deltagit i denna typ av rådgivning. 37 av dessa ägs eller leds av kvinnor. Insatsen har inte anpassats för att särskilt stödja företag som leds av kvinnor. Inkubatorernas affärscoacher vägleder nystartade, innovativa företag med stor tillväxt- potential. Majoriteten av inkubatorföretagen kommer från akademin och en inkubator, Umeå Biotech Incubator, stödjer enbart forskare som vill kommersialisera forskningsre- sultat. Inkubatorerna Umeå Biotech Incubator och Krenova är inriktade mot särskilda 10 (23) KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN

11 branscher/område som life science respektive kreativa näringar. Uminova Innovation och BIC Factory har däremot ingen särskild branschinriktning. Det är huvudsakligen män som driver inkubatorföretag och som därmed tar del av affärscoachningen. 9 av 11 före- tag inom Umeå Biotech Incubator drivs av män, ca 70 procent av sammanlagt 45 före- tag inom Uminova Innovation drivs av män och 10 av 16 entreprenörer inom Krenova är män. Det kan dock nämnas att Krenova även är verksam i Norrbotten och där är samt- liga entreprenörer för närvarande kvinnor. Jämnast könsfördelning finns inom BIC Factory där 11 av 21 entreprenörer är kvinnor. BIC Factory höjde för några år sedan intagningsåldern för dem som kan ta del av inkubatorns tjänster och som en följd av detta blev könsfördelningen jämnare. Deras erfarenhet är att kvinnor är intresserade av att starta den här typen av företag i ett senare skede i livet. En allmän uppfattning är att fler män än kvinnor tilltalas av inkubatorns fokus på stark tillväxt och högt risktagande. Uminova Innovation har under flera år haft särskilda insatser för att få fler inkubatorfö- retag som drivs av kvinnor. Deras erfarenhet är att kvinnor är mer intresserade av att förverkliga en idé än att driva företag med stark tillväxtpotential. Därför har Uminova kompletterat affärscoachningen som riktar sig enbart till kvinnor med coachning i per- sonlig utveckling för att än mer tillmötesgå entreprenörens behov. En ytterligare organisation som erbjuder coachningsinsatser till tillväxtföretag är Con- nect Norr. Företag som tar del av Connect:s två huvudsakliga tjänster: Språngbrädan och FöretagsAcceleratorn ska ha hög tillväxtpotential med en nationell eller internationell marknad. Av de entreprenörer som tar del av dessa tjänster är 30 procent kvinnor och 70 procent män. Organisationen uppger att de aktivt söker upp tillväxtföretag som leds/ägs av kvinnor och att andelen kvinnor har ökat över tid. Connect har också med- vetet arbetat med att rekrytera rådgivare av båda könen och idag har man fyra kvinnliga respektive två manliga rådgivare. Tabell 1 Andelar män respektive kvinnor som tar del av affärsrådgivningsinsatser Insats Andel kvinnor Andel män EntreprenörCentrum 42 % 58 % Nyföretagsrådgivning EntreprenörCentrum 18 % 82 % Innovationsrådgivning EntreprenörCentrum 59 % 41 % Affärsutveckling till etable- rade företag EntreprenörCentrum 55 % 45 % Företagsrådgivning i grupp Nyföretagarcentrum 40 % 60 % Rådgivning Innovation Västerbottens Nyföretagsrådgivning 41 % 59 %

12 Innovation Västerbottens 15 % 85 % Innovationsrådgivning LRF rådgivning 30 % 70 % Hushållningssällskapet 25 % 75 % Rådgivning Coompanion Rådgivning 50 % 50 % Exportrådet 30 % 70 % Rådgivning Företagarna 39 % 61 % Rådgivning Connect Norr 30 % 70 % Umeå Biotech Incubator 18 % 82 % Uminova Innovation 30 % 70 % Krenova 37 % 63 % BIC Factory 52 % 48 % IUC Uppgift saknas Uppgift saknas 3.2 KURSER EntreprenörCentrum erbjuder en kurs/utvecklingsprogram som kallas för Framgångstå- get. Kursen riktar sig till personer som har drivit sitt företag i mindre än tre år och som vill att företaget ska utvecklas. Programmet innebär åtta internatträffar och inkluderar föreläsningar, workshops, nätverkande och erfarenhetsutbyten inom olika områden som exempelvis säljteknik, juridik och presentationsteknik. Antalet deltagare i Framgångstå- get 2011 var 12 kvinnor och 4 män. Denna fördelning har styrts av Almi som har riktat insatsen så att fler kvinnor ska delta. Tidigare genomfördes detta utvecklingsprogram enbart för kvinnor, men Almi:s erfarenhet är att när företagaren har varit verksam under en något längre period är det mer ändamålsenligt för denna att ingå i nätverk som be- står av både kvinnor och män. Genom blandade grupper får kvinnor som driver företag ett större nätverk och förutsättningar att samarbeta med företag som har en större marknad eftersom dessa oftare drivs av män. En ytterligare fördel, som lyfts fram, är att det blir ett större fokus på affärsutveckling om nätverken består av både män och kvin- nor som driver företag än om det enbart är ett nätverk för kvinnor som driver företag. IUC Kompetens Norr erbjuder små- och medelstora företag, inom branscherna trä, verk- stad och elektronik i Norrbotten och Västerbotten, utbildning inom en rad olika områ- den. Kurserna är antingen kostnadsfria eller så betalar företagen en mindre del av ut- bildningskostnaderna. Vanligtvis erbjuds två dagars kurser inom exempelvis entrepre- nadjuridik, säljteknik, förhandlingsteknik, inköpsutbildning samt marknadsbearbetning och affärskommunikation. Exempel på längre utbildningar är kurser för yrkescertifiering för CNC tekniker, ledarskapsutbildning för högre chefer och kurser i lean produktion. 12 (23) KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN

13 Antalet kursdeltagare under perioden februari 2011 t.o.m. april 2012 var 277 personer av dem är kvinnor, vilket motsvarar 23 procent. IUC lyfter fram att detta är en hög andel med tanke på att andelen kvinnor verksamma inom trä och verkstad ligger mellan procent. LRF bedriver ett projekt Gröna Piloter som genom experthjälp och kompetensutveckling ska utveckla ett fåtal affärsidéer med spets. Tonvikten ligger på energiområdet där det kan handla om närvärmeanläggningar, energigrödor eller vindkraft. Ett annat fokusom- råde är entreprenad med arbetsområden som grön omsorg och miljövänliga transporter av livsmedel. Det tredje fokusområdet är turism. Inom projektet anordnas seminarier, kurser och studieresor. Under 2012 erbjuds exempelvis en kurs i naturguidning. 55 del- tagare från Västerbotten och Norrbottens län har deltagit i aktiviteter inom Gröna pilo- ter. 11 av dessa är kvinnor, vilket utgör 20 procent. LRF menar att projektets tonvikt på energiområden till stora delar förklarar den ojämna könsfördelningen. Coompanion erbjuder kurser som endast vänder sig till kvinnor. I kursutbudet ingår en ekonomiutbildning och en styrelseutbildning. Coompanion tog initiativ att anordna sty- relseutbildningen därför att det är en lägre andel kvinnor som är sitter i styrelserna i de ekonomiska föreningar som startas med hjälp av Coompanion: en tredjedel av styrelse- representanterna utgörs av kvinnor trots att hälften av deltagarna i företagsrådgivning- en är kvinnor. Coompanion erbjuder också kurser till unga kvinnor som kan vara intres- serade av att starta kooperativ. Genom en särskild metod utformas olika företagsidéer som kvinnorna får pröva och kursen erbjuder också möjligheter för dem att träffa andra kvinnor som driver kooperativ. Inkubatorn Krenova genomför utbildningar som riktar sig till kreatörer som går i tankar att starta företag, är i uppstartsfasen eller nyligen har startat ett företag. Utbildningen heter Entreprenörsprogrammet och genomförs vanligtvis vid sidan av arbete eller stu- dier. Under ett par månaders tid genomförs föreläsningar på helg- och kvällstid. Vid pro- grammets slut är tanken att alla ska ha fått bra redskap för att kunna starta ett företag eller bra idéer att ta med sig i sitt företagande. Ämnen som tas upp är exempelvis: bok- föring, säljteknik, internetmarknadsföring, skatter, vision och mål. Under hösten var andelen kvinnor som deltog i programmet 59 % och under våren 2012 var andelen kvin- nor 65 %. Uminova Innovation erbjuder olika former av affärsutbildningar bl.a. säljutbildning och sommarentreprenör, vilket innebär att man som student får prova på att starta före- tag genom att arbeta på uppdrag åt Uminova Innovation. Sweco har inte lyckats få upp- gifter om hur dessa insatser fördelas mellan kvinnor och män. Projektet Jobb Ett är en form av kompetensutvecklingsprogram, som drivs av organisat- ionen Företagarna i Västerbotten. Projektet möjliggör för små och medelstora företag 2 Detta gäller unika deltagare i projekten. Totala antalet deltagare är drygt 600, men då har samma person deltagit vid flera tillfällen.

14 att anställa nyexaminerad akademiker under period om fem månader, genom att löne- kostnaderna subventioneras. Projektet syftar till att få fler akademiker att stanna i länet, att kompetensöverföring sker till företag som har få anställda akademiker samt att grunden läggs för generationsskifte i företagen. Under perioden 2011 t.o.m. våren 2012 har åtta nyexaminerade anställts i en jobb ett- anställning. En av dessa åtta är kvinnor. Den tydliga mansdominansen beror på att efterfrågan på arbetskraft framföra allt har gällt tekniker och särskilt området datavetenskap där få kvinnor studerar. Undantagsfall kan ett företag erbjudas två subventionerade anställningar om företaget antingen an- ställer en person med utländsk härkomst eller anställer en kvinna på ett mansdominerat företag. Företagarna uppger att de medvetet har försökt nå många företag som ägs eller leds av kvinnor. Sammanlagt har 58 företag med kvinnor i ledningen kontaktas jämfört med 90 företag med manlig ledning. Föreningen Ung Företagsamhet erbjuder utbildningskonceptet UF- företagande för gym- nasieelever mellan år som vill testa att driva eget företag. Under ett läsår får ele- verna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF- företag. De är eleverna själva som tar fram affärsidén och genomför marknadsunder- sökningar. Som stöd och hjälp under året har UF- eleverna sina lärare och rådgivare från näringslivet. Ung Företagsamhet arrangerar grundutbildning för lärare som vill handleda UF- företaget. Under läsåret 2011/2012 var det 360 tjejer och 290 killar som drev ett UF- företag. Tabell 2 Andel kvinnor och män som deltar i kurser inom företagsutveckling Insats Andel kvinnor Andel män EntreprenörCentrum 75 % 25 % Framgångståget IUC Kompetens Norr 23 % 77 % LRF Projekt Gröna Piloter Krenova Entreprenörprogrammet Företagarna Projekt Jobb Ett 20 % 80 % 59 % 41 % 37 % 63 % Ung Företagsamhet 55 % 45 % Uminova Innovation Uppgift saknas Uppgift saknas 14 (23) KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN

15 3.3 MENTORSKAP EntreprenörCentrum och Nyföretagarcentrum driver mentorprogram för nystartade företag i Västerbottens län. Företagaren får under en längre period stöd av en erfaren person från näringslivet. Under 2011 matchade EntreprenörCentrum ihop 17 mentorpar och Nyföretagarcentrum i Skellefteå 12 mentorpar 3. Andelen nystartade företag som ägs av kvinnor inom dessa mentorskapsprogram var 60 respektive 40 procent. 3.4 FINANSIERING Almi Företagspartner Norr erbjuder små och medelstora företag två olika typer av lån: Mikrolån och Företagarlån. Syftet med Mikrolån är att underlätta och stimulera etable- ring av nya företag och att utveckla befintliga företag som har svårighet att få sitt kapi- talbehov täckt på den ordinarie kapitalmarknaden. Mikrolånet är anpassat till företag som har mindre kapitalbehov. Almi kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet upp till kronor. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkur- rera med bankerna tar Almi ut en ränta som är högre än en genomsnittlig bankränta. År 2011 beviljades 81 Mikrolån med en sammanlagd volym om tkr. 40 lån bevil- jades till företag ägda av män (5 661 tkr), 31 lån till företag ägda av kvinnor (3 483 tkr) och 10 lån till företag som ägda av både män och kvinnor (1 378 tkr). Almi konstaterar att kvinnor är överrepresenterade bland andelen företag som beviljas Mikrolån jämfört andelen kvinnor i företagspopulationen. Almi menar att det generellt sett går fortare och är lättare för dem att bedöma en låneansökan från ett företag som ägs av en kvinna och att en större andel av dessa ansökningar beviljas. Anledningen till det är, enligt Almi, att kvinnor oftare har realistiska förväntningar på sitt företag, har ordning på ekonomin och tar mindre risker. Ett ytterligare skäl till en relativt hög andel lån till kvinnor är att många företag som beviljas Mikrolån är nystartade företag och där är andelen företag som ägs av kvinnor högre än i den befintliga företagsstocken. Företagarlånet erbjuds till nya, små och medelstora företag med upp till 250 anställda och det finns ingen övre gräns för lånebeloppet. Utgångspunkten är att en annan medfi- nansiär, vanligtvis en bank, ska finnas med. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med den privata marknaden tar Almi även i detta fall ut en ränta som är högre än en genomsnittlig bankränta. Normalt ska lånet betalas tillbaka på 3-5 år. Almi värderar affärsidén och företagets möjligheter, men vi tar även ut säkerhet i form av en företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Företagarlånet går framför allt till etablerade företag som är inne i en tillväxtfas. I Västerbotten är majorite- ten av dessa tjänsteföretag, framförallt IT- företag, men även handel och tillverkningsin- dustrin är väl representerade. 3 Nyföretagarcentrum i Umeå uppger att de inte har följt upp antal kvinnor och män som deltar i deras mentorprogram.

16 År 2011 beviljades 44 Företagarlån till företag ägda av män ( tkr), 9 lån till företag ägda av kvinnor (4 000 tkr) och 7 lån till företag ägda av både män och kvinnor (7 700 tkr). Att det är en hög andel Företagarlån som går till företag som ägs av män speglar, enligt Almi, hur näringslivet ser ut och därmed även efterfrågan på extern finansiering. Det är många fler män som äger företag, som äger större företag och slutligen som äger kapi- talintensiva företag. Almi menar att kvinnor ofta äger mindre serviceföretag och driver verksamhet som inte kräver så stora lån. Efterfrågan på extern finansiering är betydligt lägre bland denna kategori av företag. Norrlandsfonden är en stiftelse som beviljar lån till tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Företagen ska verka på en större marknad än den lokala och lånen ska vara på minst 500 miljoner kronor. Norrlandsfonden prioriterar företag som investerar i ny teknik eller i nya affärs- områden med goda tillväxtmöjligheter. Under 2011 beviljades sammanlagt 28 lån i Väs- terbottens län. 24 av dessa lån gick till företag som ägs av män och 4 till företag som ägs av kvinnor. Enligt Norrlandsfonden var det en ovanligt låg andel (14 %) av lånen i Väs- terbotten som gick till företag ägda av kvinnor. I samtliga län som stiftelsen är verksam i var andelen lån till företag ägda av kvinnor 20 procent år Att företag ägda av män dominerar beror, enligt Norrlandsfonden, på kravet att företaget ska verka på en större marknad än den lokala. Här skiljer sig nämligen företagandet mellan kvinnor och män påtagligt åt. Enligt Norrlandsfonden driver män företag med en större geografisk mark- nad i betydligt större utsträckning än kvinnor. Norrlandsfonden anger att de söker upp företag som ägs av kvinnor som skulle kunna vara intresserade av organisationens lån. Stiftelsen har också arbetat med att få en jämnare könsfördelning bland personalen och man är noggrann med att presentera verksamheten så att målgruppen innefattar både män och kvinnor som driver tillväxtföretag. Innovationsbron investerar i innovativa tillväxtföretag med hög risk. Organisationen går in med ägarkapital och delägarskap upprättas via aktieägaravtal. Innovationsbron är alltid minoritetsägare i bolagen. I genomsnitt investeras 2,5 miljoner kronor i varje bolag men organisationen kan investera upp till 1 miljon Euro utan krav på medfinansiering. Personer eller bolag som har startat men som inte är mogna för ägarkapital kan erbjudas 100 tkr i verifieringsbidrag för att med stöd av affärsutvecklingskompetens kunna analy- sera kundbehov och skapa en djupare förståelse av de marknadsmässiga, ekonomiska, tekniska, immateriella och regulatoriska förhållanden inom den aktuella branschen. Under 2011 fattade Innovationsbron åtta beslut om verifiering till bolag i Västerbotten alla dessa leds av män. Under samma period beslutades om åtta ägarkapitalinvestering- ar i bolag i Västerbotten. Tre av dessa bolag leds av kvinnor. Innovationsbrons förklaring till att investeringarna i huvudsak sker i bolag ägda av män är att det är fler män som startar företag som uppfyller Innovationsbrons villkor. Dessa villkor är bl.a. att affärsidén ska baseras på en innovation, att företagen har produkter 16 (23) KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Erfarenheter från: Glesbygdeverket Mittuniversitetet Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Innehåll: Vad är kvinnors företagande? Bilder & Attityder Fakta & fönster: exempel från rapport juni

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation

Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ERUF Luleå tekniska universitet Inkluderande tillväxt

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation

Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation Regionalfonden, prioritering, 2015-06-24 Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling innovation Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ERUF Luleå tekniska universitet Projektet ska fördjupa expandera

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

Driva vidare guide 2015

Driva vidare guide 2015 Driva vidare guide 2015 Driva vidare? UF-ÅRET ÄR ÖVER...... sommaren närmar sig med stormsteg. Passa på att vara lediga och njut av ett väl utfört arbete under året som UFföretagare. Ni som går i tvåan

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck s 2 s / Start-Up Stockholm 3 Vårt mål s Stockholm har en tätposition vad gäller nyföretagandet i ett nationellt perspektiv och står sig även bra i internationella jämförelser. Stockholmsregionen präglas

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Har vi en vision för landsbygden? Vad är en attraktiv och god Natur och miljö Trygghet

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Driva vidare guide 2014

Driva vidare guide 2014 Driva vidare guide 2014 Driva vidare? UF-året är över...... sommaren närmar sig med stormsteg. Det är bra, passa på att vara lediga och njut av ett väl utfört arbete under året som UF-företagare. Ni som

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

beviljade i Norrbottens län 2007 ~ 2010 ~

beviljade i Norrbottens län 2007 ~ 2010 ~ beviljade i Norrbottens län 2007 ~ 2010 ~ Titel Uppföljning av regionala företagsstöd beviljade 2007 Författare: Ann Stålnacke Hann Kontaktperson: Ann Stålnacke Hann, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971

Läs mer

Möjlighet till finansieringshjälp för kompetensutveckling för företag och organisationer vid deltagande i uppdragsutbildning hos Mittuniversitetet

Möjlighet till finansieringshjälp för kompetensutveckling för företag och organisationer vid deltagande i uppdragsutbildning hos Mittuniversitetet Tommy Ytterström, 2015-03-19 Möjlighet till finansieringshjälp för kompetensutveckling för företag och organisationer vid deltagande i uppdragsutbildning hos Mittuniversitetet Inledning Varje år får Länsstyrelsen

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Umeå 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västerbottens län juli 2014 8 840 (6,8 %) 3 684 kvinnor (5,9 %) 5 156 män (7,6

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

MÅNGA KOCKAR BÄTTRE SOPPA? KARTLÄGGNING AV STÖDSYSTEMET FÖR NYFÖRETAGANDE I ÖVRE NORRLAND

MÅNGA KOCKAR BÄTTRE SOPPA? KARTLÄGGNING AV STÖDSYSTEMET FÖR NYFÖRETAGANDE I ÖVRE NORRLAND MÅNGA KOCKAR BÄTTRE SOPPA? KARTLÄGGNING AV STÖDSYSTEMET FÖR NYFÖRETAGANDE I ÖVRE NORRLAND 1 Innehåll 1 INLEDNING... 5 1.1 Behovet av insatser för att stärka nyföretagande och entreprenörskap i Övre Norrland...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Stöd till investeringar och företagsutveckling Stöd kan ges till investeringar i byggnader/anläggningar, marknadsföring, maskiner/ inventarier (ej fordon), produktutveckling och

Läs mer