MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 2011-10"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA Datum: Tid: Plats: Folkets Hus Deltagare: 27+ Kommunalrådet Anders Ljung hälsar alla välkomna till kvällens medborgarträff på Folkets Hus i Kisa. I vanlig ordning så inleddes medborgarträffen även denna gång i Kisa med kaffe och bullar. En kort presentation av företrädarna från Kinda kommun, och som vanligt handlade det om både politiker och tjänstemän. Efter att kaffets intagande var det tid för genomgång av de frågor som fanns noterade i minnesanteckningarna från förra årets möte. Närmiljön för boende i Kisa var den första punkten som hade noterats. Upprensning av Lillån nedströms och områden Tolvmannadalen har genomförts under hösten 2011 enligt beslut i Skogskommittén, konstaterade Anders Ljung. Det framhölls i sammanhanget att det är en begränsad tid som man kan göra dessa insatser beroende häckande fåglar under våren samt dålig bärighet i marken under senare delen av hösten. Medborgare vid årets medborgarträff gratulerade politiken i Kinda till att ha tagit sitt förnuft till fånga och låtit göra dessa insatser. Detta tar vi till oss, sade Anders Ljung. Medborgare önskade samtidigt att det ska bli bättre information i förväg om var och när insatser kommer att ske. Informationsinsatser har gjorts i de områden som nu har åtgärdats. Information om kommande insatser angående avverkningar i bostadsområdenas närmiljö ska publiceras i KindaNytt. Jerker Carlsson framförde förslag om att uppmana markägare att göra insatser i sjönära områden för att synliggöra vattnet intill våra vägar. Refererade till området vid Råsöbro som öppnats upp. 1

2 Medborgare påpekade att det på Enebygatan finns några igenvuxna områden. Det är inte bra att områden förbuskas, framfördes under kvällens möte. Räddningstjänsten och översvämningsrisken. Här hänvisades till svaret på denna fråga i anteckningarna från förra året. Utfordring av djur rådjur och vildsvin. Inget nytt, utan svaret i förra årets anteckningar gäller. Kajor och skyddsjakt. Enligt svaret i förra årets anteckningar. Två timmars parkering på torget i Kisa. Detta är nu genomfört. Bidrag till vägsamfälligheter. Se svaret från Veine Kederstedt i förra årets anteckningar. Vägen Råsöbro Horn. Vägen har påtalats för Trafikverket och vissa insatser har gjorts under sommaren. Storgatan Upprustning och ombyggnad. Vissa justeringar har nu gjorts och men några återstår ännu. Avmejslade trottoarkanter önskas. Medborgare: - Hastighetsbegränsning på 30 km, men ingen som håller denna hastighet. Folkets Hus och Musikskolan därstädes. Bra att det är 30 km utanför Folkets Hus, säger Jerker Carlsson då många ungdomar passerar över gatan. Temporära flaggstänger fanns i samband med invigningen av genomfarten vid Skvallertorget. Dessa borde vara permanenta enligt flera deltagare på medborgarträffen! En affärsägare som deltog vid kvällens möte tyckte att det var en bra idé, men med en placering som inte inkräktar på parkeringsytorna. Medborgare lovordade arbetet med Storgatan och den återuppsatta klockan. Den borde dock enligt framförd åsikt ha placerats högre upp på gatan i förhållande till rondellen. Det finns även en vägskylt vid Skvallertorget som skymmer sikten för trafikanter i ett vist läge enligt medborgare. KBK och konstgräsplan. Den fråga som var uppe för diskussion redan förra året angående planerna på en konstgräsplan i Kisa gavs nu ett större utrymme och diskuterades utförligt och initierat av politiker, tjänstemän och inte minst av ett antal medlemmar i KBK. 2

3 Anders Ljung framförde att konstgräsplan är planerad till år 2014 enligt investeringsplanen. Thomas Blixt framförde att detta har diskuterats i fem år och att det borde vara klart tidigare och att behovet är påtagligt, då många matcher måste ställas in då gräsplanerna är för blöta och tar skada av att användas i den utsträckning som erfordras. Borde vara möjligt att omprioritera resurser och använda t ex Hackelmedel för att snabbare få till en konstgräsplan var en åsikt som framfördes. Anders Ljung framhöll att när det gäller investeringar är prioritet nummer ett - Värgårdsskolan. Där är det under de närmaste åren beräknat med investeringar på 10 mkr år 2011, 36 mkr år 2012 och 16 mkr år Det ska påpekas att detta är belopp som inte är fastställda i detalj och kan komma att justeras. Lennart Nilsson talade för friidrotten och konstaterade att alla inte vill bli fotbollspelare, även om han själv haft stort intresse och glädje av fotbollen. En omfattande diskussion om fotbollsplanernas beskaffenhet och i vilken utsträckning de går att använda när vädret inte alltid är tjänligt bl.a. beroende på mycket nederbörd. Konstgräs kan nyttjas i en betydligt större omfattning. En fråga om delverksamhet vid Värgårdsskolan i samband med den nu pågående ombyggnaden. Anders Ljung framförde att en 100 meters bana kan komma med i den senare delen av ombyggnadsperioden. Man framförde även att Kinda kommun inte har några lån! Hur ställer sig kommunen till att låna till investeringar? Vi vill undvika att låna och försöker finansiera med egna medel, även om vi haft resonemanget om detta med lån, enligt Anders Ljung Fråga av medborgare: - Är det enighet mellan majoritet och oppositionen i denna fråga vad gäller att låna? Roger Rydström framförde att det inte är hugget i sten, och vi har bl.a. diskuterat det här med överskottsmålet. Anders Lind underströk att driften inte är gratis även om vi finansierar investeringar med egna medel. Thomas Blixt med flera, refererade till ett besök i Ulricehamn med fotbollslaget. Där har man enligt uppgift satsat 132 mkr i olika idrottsanläggningar bl.a. som ett led i arbetet för att behålla ungdomarna i kommunen och som en satsning på friskvården. Jerker Carlsson talade för en satsning på friidrotten. Det konstaterades också att KBK och RIF har 500 ungdomar i sina verksamheter. 3

4 Friidrottsanläggningen ska inrymmas i budgeten för Värgårdsskolan enligt Jerker Carlsson. Friidrott före konstgräs. Projekteringspengar under Man vill satsa på idrotten för barn och ungdomar. Titta på Värgårdsskolan och den gröna satsningen under år Det ska avsättas medel för projektering år Jerker Carlsson: - Fritidsektorn går före kulturen nu! Kulturen har fått mer av tillgängliga medel under senare år. En utgångspunkt vid tankarna kring en konstgräsplan är att föreningen ska kunna få ca 1 mkr från Riksidrottsförbundet. Medborgare uppmanade till att projekteringen ska komma igång. Det påtalades från kommunens sida att det är ett ansträngt ekonomiskt läge. Anders Lind och Roger Rydström pekade på att det är ett stort underskott i en av nämnderna i kommunen. Anders Ljung: Vi vill ordna det här, men just nu är det Värgårdsskolan som tar sitt. Jimmy Bexell ( byter stol både blidligt och bokstavligt ) Vi har avbytare i sportens värld. Viktigt att göra projekteringen klar och ta lärdom av erfarenheter från ex Vimmerby. Med syfte att vara beredda när det finns investeringsmedel tillgängliga för en konstgräsplan Vi har inte diskuterat detta med projektering i partierna ännu, framförde Anders Ljung och Roger Rydström Det refererades till projektledare som arbetar med Värgårdsskolan och vad som denne kan hantera inom ramen för sitt uppdrag. Framfördes av medborgare: Viktigt att vi arbetar tillsammans och att det inte blir vi och de! Kajor inte längre något stort problem I alla fall ingen av de närvarande upplevde det som ett bekymmer Infrastruktur 130 kwh ledningen Ander Ljung: - Vi har svarat på skrivelse till Energimyndigheten där förordar vi markkabel från kommunens sida. Åsunden och alternativet att lägga ledningen i vattnet? Anders Ljung: Inte lämpligt att lägga dessa stora ledningar i sjön, då det kan bli problem när det är is och fel i ledningen blir det svårt att åtgärda. 4

5 Nya frågor: Ungdomshus. Fråga: - Vilka åldrar är det till för och hur uppmärksammas ungdomarna som inte spelar fotboll? Anders Ljung: år är den primära målgruppen. Jerker Carlsson redogjorde för hur kommunens fritidsgårdar fungerar och vilka öppettider de har. Grönedegatan och avsaknaden av trottoar: Man tittar på detta från Trafikverkets sida. Brandskyddskontroll: Regelverket kvarstår. Utvärdering ska göras efter 7 år. Denna fråga tas med till Småkom och dess styrelse via Ljung och Ryström! ( Thomas Blixt har idag 18/10 meddelat att angivna intervaller på 2, 4 och 8 år är de som gäller i enlighet med vad som noterades i förra årets anteckningar.) Felplacerad 30 km skylt på Enebygatan. Den som är intresserad och kan minska hastigheten ska hinna se skylten, var den synpunkt som framfördes. Diskussion också om sättingar i vägen och risken för ledningsbrott på vattenledningen enligt boende invid Enebygatan. Rune Jonsson upp dessa frågor med Roger Erlandsson och Leif Nilsson. Jord mellan gatan och två tomter på Enebygatan. Frågan tas med till Roger Erlandsson. Svar på frågor från medborgarträff i Kisa skylt Enebygatan Vägen är Trafikverkets. Frågor om hastigheter och placering sköts från kommunens sida av Leif Nilsson på MBR. 2. Sidoyta med jord på Enebygatan Vägen är Trafikverkets. Marken tillhör kommunen. Från gatuenhetens sida sköter vi inte småytor mot tomtmark. Vill man ha ordning på dessa får man ordna egen skötsel. 3. Sättningar i vägen Enebygatan Vi ser i nuläget igen risk för våra ledningar i gatan. Om buller uppstår får i första hand Svevia Kisa, som är 5

6 Trafikverkets entreprenör, kontaktas. 4. Svevia i Kisa och Leif Nilsson på byggkontoret har informerats om svaren. Med vänlig hälsning Roger Erlandsson Per Bergman: Det slängs mat i de kommunala verksamheterna.borde det inte gå att göra biogas av detta som slängs? Anders Ljung: Denna fråga har tagits upp med handlarna och med Swedish Tissue och det har förts en diskussion kring detta om en biogasanläggning. Men det går åt ett stort upptagningsområde på ca 5 mil för att få ett tillräckligt underlag enligt Anders Ljung. Vad händer med stationsområdet? Ica är intresserade av att bygga ett varuhus på området. Möten har hållits med arkitekterna och de har presenterat ett förslag som bl.a. innebär att stationshuset flyttas söder ut, säger Anders Ljung. Medborgare uttryckte starkt missnöje med expressbussarna då de inte stannar på hållplatserna utanför Kisa. Jimmy Bexell konstaterade att det är en ökning av antalet resenärer på expressbussarna. Vitsen med expressbussarna är att det är få stopp och att resan går snabbt. Bilparkeringen vid stationen i Kisa? Om det blir mycket snö, hur ska ni hantera detta? Det är trångt med alla bilar redan nu. Snön ska köras bort om det blir större mängder enligt Anders Ljung. Rune Jonsson informerade kort om verksamhetsområde för VA i Kisa. Det pågår en utställning av materialet på Tekniska avdelningen i kommunkontoret och på kommunens hemsida finns materialet. Frågor om verksamhetsområde för VA kan ställas till teknisk chef Staffan Andersson eller planeringsingenjör Veine Kederstedt. Anders Ljung avslutade kvällens möte och tackade deltagarna. Antecknat av 6

7 Rune Jonsson 7