EXAMENSARBETE. Placering av snöupplag i Luleå. Anton Lundgren. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Placering av snöupplag i Luleå. Anton Lundgren. Högskoleexamen Samhällsbyggnad"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Placering av snöupplag i Luleå Anton Lundgren Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

2 Anton Lundgren Placering av snöupplag i Luleå

3 Förord Denna rapport är framtagen som en produkt av ett examensarbete åt tekniska förvaltningen i Luleå, med avsikt att förenkla snöröjningen. Jag vill härmed tacka Sektionschefen för gatudrift & vägar Anders Stenlund samt produktionsledare för gatunderhåll Patrik Ruumensaari, Patrik Lamberg, Mattias Sikström och Niklas Öhman, för den tid och de resurser de bistått mig med.

4 Sammanfattning Detta examensarbete är framtaget för att vara till hjälp åt tekniska förvaltningen och dess entreprenörer vid snöröjning i Luleå kommun. Denna rapport tar upp vikten av planeringen av snöupplag för att minska risken för negativ påverkan samt minska miljöbelastningen. Här ges också redogörelser av åtgärder som kan förbättra upplagsytornas funktion. Produkten av examensarbetet är kartor över de arbetsområden som jag tagit fram utifrån de plogområdeskartor som tekniska förvaltningen använder.

5 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Mål Metod Allmänt om samhället och snöröjningen Fakta Snöns beteende och påverkan Teknisk hjälp Områdesindelning Upplagsytor Snötransporter Slutsats Slutsats Lösningsförslag... 8 Referenser Bilagor 11-97

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund Budgeten för snöröjningen är ett ständigt omdebatterat ämne eftersom de tilldelade medlen sällan räcker till. Ett annat vanligt problem med snöröjningen är att invånarna i bostadsområden kan besväras av snömassorna då de läggs på inte alltid genomtänkta ytor. Av ovanstående orsaker finns ett behov av att utreda och planera snöhanteringen i Luleå kommun. 1.2 Syfte Dåligt placerade snöupplag kan öka risken för skador på fastigheter och långa transporter av snö har en negativ påverkan på miljön. Syftet med examensarbetet är att minska risken för skador på fastigheter orsakade av snöupplag samt minimera långa transporter av snö till huvudupplaget på Porsön. 1.3 Avgränsningar De exakta snömängder som upplagsytorna rymmer har jag valt att bortse från då terrängen i många fall gör det omöjligt att mäta och beräkna potentiell upplagsvolym. Behovet av upplagsyta och tillgänglig upplagsyta har generaliserats enbart till överskott och tillgänglig kapacitet. 1.4 Mål Examensarbetets mål är att utreda snöupplagen lämplighet och förbättra de plogområdeskartor som används. Examensarbetet kommer inte att ge någon komplett lösning för att utesluta snötransport till huvudupplaget, bl.a. i Centrum finns inget alternativ, men målet är att minska behovet av långa transporter. 1.5 Metod Genom besök av samtliga 398 upplagsytor både redan nyttjade och potentiella framtida upplagsytor. En okulär undersökning har genomförts med anteckningar och fotografier under guidning av områdesansvarig personal från tekniska förvaltningen. Utifrån detta förarbete har en undersökning gjorts på de upplagsytor där, genom konsultation med respektive områdesansvarig, bedömning gjorts angående brister i funktion vad beträffar avvattningsförmåga, oklara markägarförhållanden samt olägenhet för fastighetsägare. 1

7 Undersökningarna har sedan legat till grund för en utvärdering av upplagsytornas lämplighet samt kapacitet. Där upplagsytorna är utnyttjade till sin fulla kapacitet kommer på nya kartor att finnas hänvisningar till ledig upplagsyta. 1.6 Allmänt om samhället och snöröjningen Vid samhällets planering av bostadsområden används ofta en modell som är tagen från ett annat geografiskt område och som kanske är mer tilltalande estetiskt eller är praktiskt i en annan del av världen. Vad beträffar Luleås geografiska placering och klimat, kommer vintrarna här med mycket snö att skapa problem om planeringen för bortforslingen av snön inte har tagits i beaktande. Det som nästan uteslutande sker är att snön från de kommunala gatorna läggs på ytor som inte har som direkt syfte, och i vissa fall är direkt olämpliga att lägga snön på. Snöröjningen i Luleå kommun utförs på entreprenad av CLIFFTON och SVEVIA. Eftersom de flesta områden har väldigt få och bristfälliga anvisningar rörande var entreprenörerna ska lägga snön resulterar det ofta i en situation där varje enskild maskinförare löser problemet på egen hand. Ett agerande som blir nödvändigt men inte på något sätt utretts eller godkänts. Den lösningen som använts tidigare säsonger har inneburit bortforsling i stor skala. Det överskott på snö som inte fått plats på närliggande upplag har istället körts bort med lastbil till Porsön där det stora kommunala huvudupplaget finns. Denna typ av åtgärd ger upphov till höga kostnader och höga utsläpp av avgaser, vilket i sin tur ger stor miljöpåverkan. 2. Fakta 2.1 Snöns beteende och påverkan Även om snön bara faller under vinterhalvåret kan det ändå ge långvariga effekter och påverkan. Smältvattnet som uppstår från snöupplagen när våren börjar kan beroende på de förutsättningar som finns bete sig på fyra olika sätt. Är marken av en permeabel jord som t.ex. sand, kommer vattnet att sjunka genom marken och inte rinna ovanpå marken till något olämpligt ställe. 2

8 Eftersom mycket av marken i kustområden är gammal havsbotten, är det ofta lera under vegetationen. Lera har en dålig förmåga att släppa igenom vatten(1) och därför krävs ytterligare åtgärder för att marken ska vara lämplig som snöupplag. För att leda vattnet kan man gräva diken och på så vis styra vattnet till ett närliggande vattendrag eller dagvattenbrunn. Det kan också hända att vattnet helt enkelt inte direkt tar vägen någonstans utan sakta delvis söker sig genom marken och delvis avdunstar. Detta kan vara oönskvärt om upplaget ligger nära t.ex. en fotbollsplan eller en gång- och cykelväg eller liknande. Problemet uppstår när anläggningarna inte kan nyttjas i tillräcklig utsträckning. Vattensamlingar påtalas också ofta av husägare som orsak till mygg då det bildas sumpmark. Det mest problematiska scenariot är då vattnet rinner in på fastigheter där det i värsta fall ger fuktskador på källare och husgrunder. Det kan också innebära olägenhet för hus-/markägaren då denne inte kan nyttjas in fastighet efter behov. När det blir fel och skador i byggnaders grunder påverkas ofta även andra delar av byggnaden. Skador på grunder kan medföra kostsamma reparationsåtgärder. Under senare år har fuktskador blivit ett av huvudproblemen vid fastighetsförvaltning. (SABO, Fukt & Mögel, Grunder: Fuktaspekter på källare, golv på mark och kryprum, s.2 st1). Det sista och mest problematiska scenariot kräver att fastighetsägare och Luleå kommun lägger energi på problemen som kan uppstå. Fastighetsägaren måste vara uppmärksam på om fastigheten tar skada om denne vill slippa en otrevlig överraskning i framtiden och då riskera en kostnad för skadan som kanske inte kan bevisas uppstått från snöröjningen. Läckage i skarven mot betongplattan kan ibland ge stora mängder markfukt in i väggen och ut mot golvet. Om golvet är isolerat med överliggande isolering kan fukten orsaka stora skador innan läckaget upptäcks. (SABO, Fukt & Mögel, Grunder: Fuktaspekter på källare, golv på mark och kryprum, s.3 st5). Kommunen måste eventuellt stå för kostnader som uppstått pga. skadad fastighet. Av dessa två tydliga anledningar bör planeringen av snöupplag göras eftertänksamt. 3

9 2.2 Teknisk hjälp För att en traktorförare enkelt i förväg ska kunna avgöra vilket upplag som kommer att användas för ett område är det viktigt att den karta som tillhandahålls ger en bild av upplagens kapacitet. I tidigare kartor har upplagen representerats av en grå markör som placerats ut med väldigt låg precision. Markörens form har varit cirkulär och ger därför en orealistisk avbild av hur snön i själva verket fördelats över den avsedda ytan. För att göra kartan mer överskådlig och logisk bör ytor som går att tillämpa för snötippning markeras på kartan i form av moln eller alternativt prickar med ett färgsystem och i olika storlek beroende på färg. Används ett färgsystem ger det ett snabbt överskådligt system t.ex. färgen svart på en prick kan representera 100m 3 och därmed går det lätt att avgöra om det finns gott om plats på ett stort område. Däremot kan ett färgsystem ta tid att läsa sig in på och även resultera i förvirring då upplagen kan förväxlas med andra objekt på kartan. Om man väljer att markera upplagen med en och samma färg oavsett storlek och i form av moln som täcker ytan för upplagsplatsen kommer det med största sannolikhet att minska risken för förvirring genom förväxling. 2.3 Områdesindelning Luleå kommun är indelat i s.k. plogområden. Ett plogområde som ex. plogområde fem kan innefatta det geografiska området skurholmen, örnnäset, lövskatan och malmudden. Dessa plogområen kan med fördel fördelas in i mindre geografiskt praktiska arbetsområden genom att en undersökning gällande behovet av upplagens kapacitet konstaterar vilka upplagsytor som brukar fyllas till maximal kapacitet innan vintern är slut, samt vilka ytor som inte har nått sin maximala kapacitet och därmed har plats kvar för att avlasta övriga fulla upplag. 4

10 Bild 1: Plogområdeskarta Arbetsområde ur plogområdeskarta Bild 2: 2.4 Upplagsytor För snöröjningen som äger rum vintertid gäller i regel att all ledig yta som inte innebär märkbara problem kommer att nyttjas som snöupplag. Det är oftast grönytor som parker som 5

11 på vintern inte fyller någon särskild funktion. Även vändplaner, diken och kuststräckor är lämpliga som upplagsplatser så länge de inte inkräktar för mycket på utsikt eller framkomlighet. När avvattningen inte fungerar och problem kan uppstå finns vissa åtgärder för att förbättra funktionen hos upplagsytorna. Om vatten riskerar att rinna till närliggande fastigheter är diken en lämplig investering. Genom att med diken leda vattnet till vattendrag eller dagvattenbrunn löser man enkelt den typen av problem. Att gräva diken är ett relativt enkelt och billigt ingrepp. Några omfattande utredningar av åtgärden behöver inte utföras och resultatet märks omedelbart. De moment/resurser som krävs för att gräva ett dike är: Schaktning med grävmaskin Bortforsling av jordmassor med lastbil I jämförelse kan man se till alternativet till att leda bort vattnet vid ytan, och det vore att lägga in dränering i marken. För att lägga in et dränerande lager i marken erfordras eventuellt: Geotekniska undersökningar Schaktning med grävmaskin Bortforsling av jordmassor med lastbil Nytt dränerande material Transport av material med lastbil Fyllning och packning av material med maskin Ev. återställning av grönytor I regel finns alltid dagvattenbrunnar vid gator i bostadsområden för det vatten som kommer samlas där. När man däremot använder ytor t.ex. längs med gång- och cykelvägar som ofta löper på baksidan av bostadsområdet saknas ofta dagvattenbrunnar som tar hand om det överskott på smältvatten som uppstår. För att anlägga en dagvattenbrunn krävs mer resurser än vid dikning men om stora mängder snö kommer att läggas på en yta är dagvattenbrunnar också en nödvändig åtgärd. 6

12 När snö röjs längs med kuststräckor kan upplagen ge upphov till irritation hos husägare då det stör utsikten mot vattnet. Här kan snön mycket väl lagras men man får ta hjälp av snöslungor för att skjuta ut snön mot stranden. Snön lägger sig då som ett täcke och skymmer inte sikten. 2.5 Snötransporter Tidigare vintrar har de snömängder, som överskridit de lokala upplagens kapacitet, körts med lastbilstransport till stora huvudupplaget på Porsön och till ett stort upplag på Storheden. Långa transporter med lastbil kostar pengar och påverkar miljön på ett negativt sätt via utsläpp av bl.a. växthusgaser. Enligt sektionschef för gatudrift & vägar på tekniska förvaltningen, Anders Stenlund, uppgår vikten densiteten av snön när den transporteras till kg/m 3 och under årets vinter har ca m 3 kommunal snö körts till upplaget på Porsön. Om vi antar att den genomsnittliga densiteten av snö vid transport uppgår till 400kg/m 3 kan, med hjälp av ett internetbaserat beräkningsverktyg, utsläppen med lastbilstransport beräknas. Om en lastbil har en antagen kapacitet på 22m 3 medför det en kapacitet i vikt vid snölastning på 9,24 ton. Transportsträckan i beräkningen uppgår representativt till 10km d.v.s. lika långt som en transport tur och retur från centrum till Porsön. 7

13 Figur 3. Utsläppsberäkning Följande uträkning visar hur många snölass på lastbil som körts under vintern m 3 / 22 m 3 = Formel 1. Totala antal snötransporter med lastbil till Porsön vintern vilket medför ett utsläpp av koldioxid av: * 16,35kg = kg Formel 2. Totala antal kg koldioxidutsläpp från snötransport tur och retur från centrum till Porsön vintern Enligt Anders Stenlund vid tekniska förvaltningen uppgår den kommunala snön från övriga delar av kommunen bortsett från centrum till ca 40000m 3 av de totala m 3 snö som körts till Porsön. 3. Slutsats 3.1 Slutsats Genom att utreda varje enskilt upplag separat kan de unika förhållanden som råder för respektive upplag leda till ett mer korrekt nyttjande med minskad negativ påverkan på samhället som resultat. Genom att skära ner på de långa transporter av snö, och istället nyttja de lokala upplagen till sin fulla kapacitet, kan utsläpp av avgaser minskas. 3.2 Lösningsförslag Som lösning på de oklara hänvisningarna gällande snöupplagsytor följer här en redogörelse för respektive, av mig framtagna, arbetsområden(förkortas AO ). Upplagsytorna är ritade över upplagsytan antingen i grått där upplagens kapacitet har använts maximalt eller i lila för 8

14 de upplag som rymmer mer snö. På översta raden kallad Åtgärd finns förslag på lämpliga åtgärder för att förbättra upplagets funktion. Raden märkt Kapacitet visar på upplagsytans tillstånd vid observationen gjord i april. På raden Anmärkning finns en notis om t.ex. en lekpark finns belägen alldeles i närheten av upplaget och då ska det uppmärksammas vid snöröjningen. De upplag som inte ska användas har markerats med ett stort rött kryss över upplagsytan. Tabellen nedan visar en sammanställning av de 398 granskade upplagsytorna. Fulla Upplag Upplag Upplag Upplag som Upplag upplag med plats där som behöver som inte över dikning behöver dagvattenbrunn ska behövs trummor användas

15 Referenser Hemsidor (1): aspx?epslanguage=SV Information/Intervju Ander Stenlund, Frågor om snö och snötransport 2012, Tekniska förvaltningen Luleå Litteratur SABO, Fukt & mögel, GRUNDER Fuktaspekter på källare, golv på mark och kryprum Bilder 1. Plogområdeskarta, Tekniska förvaltningen Luleå 2. Arbetsområde, Tekniska förvaltningen 3. Utsläppsberäkning, Bilagor Bilaga 1-86: Arbetsområde

16 Bilaga 1 AO 1 Mjölkudden Sn öupplag nr. Åtgärd Dikning Kapacitet Fullt Plats över Plats över Plats över Anmärkning

17 Bilaga 2 AO 2 Mjölkudden Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Plats över Anmärkning

18 Bilaga 3 AO 3 Mjölkudden Snöupplag nr Åtgärd Dikning, dagvattenbrunn - - Kapacitet Plats över Fullt Fullt Anmärkning Vattensamlingar på tomter

19 Bilaga 4 AO 4 Notviken Upplag nr Åtgärd - Dikning - Dikning Kapacitet Fullt Plats Fullt Plats Fullt Fullt Fullt Plats över över över Anmärkning Lekpark och isbana i mitten - - Lägg längre mot sjön 14

20 Bilaga 5 AO 5 Karlsvik Upplag nr. 19 Åtgärd - Kapacitet Anmärkning fullt Lägg inte över promenadstråk 15

21 Bilaga 6 AO 6 Gammelstaden Ektjärn Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Plats över Plats över Anmärkning

22 Bilaga 7 AO 7 Gammelstaden Ektjärn Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats Plats Fullt Fullt Fullt Plats Plats över över över över Anmärkning Lekpark i mitten 17

23 Bilaga 8 AO 8 Gammelstaden Öhemmanet Upplag nr Åtgärd Dikning Dikning Kapacitet Fullt Plats över Plats över Fullt Fullt fullt Anmärkning 18

24 Bilaga 9 AO 9 Gammelstaden Stadsön Upplag nr Åtgärd - Dikning Dikning - - Kapacitet Plats över Plats över Fullt Fullt fullt Anmärkning

25 Bilaga 10 AO 10 Gammelstaden Stadsön Upplag nr Åtgärd - Dikning Kapacitet Plats över Plats över Fullt Fullt Plats över Plats över Anmärkning

26 Bilaga 11 AO 11 Gammelstaden Stadsön Upplag nr Åtgärd Dikning Dikning, DVbrunn Dikning dikning Kapacitet Plats Plats Plats Plats Plats Fullt Fullt Fullt Fullt Plats Plats över över över över över över över Anmärkning

27 Bilaga 12 AO 12 Gammelstaden Hammaren Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats Fullt Plats Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt över över Anmärkning Nytt upplag

28 Bilaga 13 AO 13 Gammelstaden Hammaren Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Plats över Fullt Anmärkning

29 Bilaga 14 AO 14 Gammelstaden Hammaren Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Plats över Fullt Fullt Fullt Anmärkning Nytt upplag Ska inte användas

30 Bilaga 15 AO 15 Gammelstaden Hammaren Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Anmärkning - Används i nödfall Grillplats bakom Använd istället för 75:an 25

31 Bilaga 16 AO 16 Gammelstaden Hammaren Upplag nr Åtgärd dikning Kapacitet Fullt Plats över Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Plats över Fullt Anmärkning Grillplats bakom

32 Bilaga 17 AO 17 Gammelstaden Hammaren Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Plats över Fullt Fullt Fullt Fullt Anmärkning

33 Bilaga 18 AO 18 Gammelstaden Hammaren Upplag nr Åtgärd - - Dikning - Dikning Dikning - Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Plats över Fullt fullt Anmärkning

34 Bilaga 19 AO 19 Södra Sunderbyn Upplag nr. 98 Åtgärd - Kapacitet Fullt Anmärkning - 29

35 Bilaga 20 AO 20 Södra Sunderbyn Upplag nr Åtgärd Dikning, trumma - Kapacitet Plats över Plats över Anmärkning

36 Bilaga 21 AO 21 Södra Sunderbyn Upplag nr Åtgärd Rensa schaktmassor - Kapacitet - Fullt Fullt Plats över Fullt Anmärkning Används inte

37 Bilaga 22 AO 22 Södra Sunderbyn Upplag nr Åtgärd Kapacitet - Fullt Fullt Anmärkning Fastighet=använd Lägg enligt - inte upplag anvisning 32

38 Bilaga 23 AO 23 Rutvik Upplag nr Åtgärd Dikning Dikning Kapacitet Plats över Plats över Anmärkning Trumma nästan igentäppt - 33

39 Bilaga 24 AO 24 Rutvik Upplag nr Åtgärd Dikning Kapacitet Plats över Plats över Fullt Fullt Anmärkning Lägg till 32m - Ska inte - bakom tomt- sen användas fastighetsgräns 34

40 Bilaga 25 AO 25 Rutvik Upplag nr Åtgärd - Dikning - Kapacitet Fullt Fullt Plats över Anmärkning

41 Bilaga 26 AO 26 Rutvik Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Plats över Fullt Anmärkning

42 Bilaga 27 AO 27 Rutvik Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över - - Anmärkning - Fastighet - använd inte Fastighet - använd inte 37

43 Bilaga 28 AO 28 Rutvik Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Plats över Fullt Anmärkning - Från gata till ca 15m in, - 6m bred. Se anvisning 38

44 Bilaga 29 AO 29 Rutvik Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Plats över Anmärkning

45 Bilaga 30 AO 30 Skurholmen Upplag nr Åtgärd - - Kapacitet Fullt Plats över Anmärkning

46 Bilaga 31 AO 31 Skurholmen Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Plats över Plats över Plats över Anmärkning Använd 136 i första hand

47 Bilaga 32 AO 32 Skurholmen Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Plats över Fullt Anmärkning

48 Bilaga 33 AO 33 Malmudden/Skurholmen Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Fullt Fullt Fullt Plats över Plats över Anmärkning

49 Bilaga 34 AO 34 Skurholmen Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Plats över Fullt Anmärkning

50 Bilaga 35 AO 35 Örnäset Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Plats över Plats över Plats över Fullt Anmärkning Ska köras längre ner

51 Bilaga 36 AO 36 Lövskatan Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Fullt Fullt Anmärkning

52 Bilaga 37 AO 37 Örnäset/Lövskatan Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Plats över Plats över Plats över Plats över Anmärkning

53 Bilaga 38 AO 38 Svartöstaden Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt - Fullt - Fullt Plats över Anmärkning - Används Ska inte - Ska inte - Nytt istället användas användas upplag för 168:an 48

54 Bilaga 39 AO 39 Hagaplan Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Plats över Fullt Fullt Anmärkning Lägg inte nära hus

55 Bilaga 40 AO 40 Kvarnbäcken Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Plats över Plats över Plats över Plats över Anmärkning

56 Bilaga 41 AO 41 Kvarnbäcken Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Plats över Anmärkning - - Avlasta eftersom till 189:an - 51

57 Bilaga 42 AO 42 Lerbäcken Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Plats över Plats över Anmärkning

58 Bilaga 43 AO 43 Lerbäcken Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Plats över Plats över Anmärkning Lekpark i mitten

59 Bilaga 44 AO 44 Kronan Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Plats över Anmärkning

60 Bilaga 45 AO 45 Hertsön Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Plats över Plats över Fullt Fullt Anmärkning

61 Bilaga 46 AO 46 Hertsön Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Plats Plats Plats över Plats över över över Anmärkning Stort avlastningsupplag Nytt upplag Information: Arbetsområdet består av 5 väldigt identiska gator med tillhörande bostadsområden och upplagsytorna där finns representerade av 394,395 och 396 och de återfinns vid resterande 4 gator. 56

62 57

63 Bilaga 47 AO 47 Gamla Bergnäset Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Plats över Anmärkning - - Upplaget ska flyttas längre ner. Se anvisning Fullt Fullt Fullt Plats över 58

64 Bilaga 48 AO 48 Gamla Bergnäset Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Plats över Fullt Plats över Fullt Anmärkning - Hela ytan ska Ge utrymme - - nyttjas, se för anvisning. promenadstråk 59

65 Bilaga 49 AO 49 Bergnäset Bergstaden Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Fullt Fullt Fullt Plats över Anmärkning

66 Bilaga 50 AO 50 Bergnäset Bergstaden Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Plats över Plats över Plats över Plats över Plats över Anmärkning - Ev. finns Ev. finns Ev. finns Ev. finns Ev. finns lekpark i lekpark i lekpark i lekpark i lekpark i mitten mitten mitten mitten mitten 61

67 Bilaga 51 AO 51 Bergnäset Bergstaden Upplag nr Åtgärd - - Kapacitet Plats över Plats över Anmärkning

68 Bilaga 52 AO 52 Bergnäset Trollheden Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Plats över Anmärkning

69 Bilaga 53 AO 53 Bergnäset Trolleberg Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Anmärkning Information: Problemområde, överskott körs till 213 eller

70 Bilaga 54 AO 54 Bergnäset Trollheden Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Fullt Fullt Plats över Fullt Anmärkning

71 Bilaga 55 AO 55 Bergnäset Trollnäs Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Plats över Plats över Anmärkning

72 Bilaga 56 AO 56 Bergnäset Trollnäs Upplag nr Åtgärd Kapacitet - Fullt Plats över Plats över Plats över Fullt Anmärkning Ska inte användas

73 Bilaga 57 AO 57 Bergnäset Trollstaden Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Fullt Fullt Anmärkning - Är begränsad till ägarförhållanden, se anvisning. - 68

74 Bilaga 58 AO 58 Bergnäset Trollstaden Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Plats över Fullt Anmärkning

75 Bilaga 59 AO 59 Bergnäset Trollstaden Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Fullt Fullt Plats över Plats över Fullt Anmärkning

76 Bilaga 60 AO 60 Bergnäset ind. område Upplag nr Åtgärd - - Kapacitet Plats över Fullt Anmärkning

77 Bilaga 61 AO 61 Björkskatan Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Plats över Anmärkning

78 Bilaga 62 AO 62 Björkskatan Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Plats över Fullt Plats över Anmärkning

79 Bilaga 63 AO 63 Björkskatan Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Plats över Anmärkning

80 Bilaga 64 AO 64 Björkskatan Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Plats över Fullt Plats över Anmärkning

81 Bilaga 65 AO 65 Björkskatan Upplag nr Åtgärd - - Kapacitet Fullt Plats över Anmärkning

82 Bilaga 66 AO 66 Björkskatan Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Plats över Plats över Fullt Anmärkning

83 Bilaga 67 AO 67 Björkskatan Upplag nr Åtgärd Längre trumma + mer vägmaterial Kapacitet Fullt Plats över Fullt Plats över Anmärkning

84 Bilaga 68 AO 68 Björkskatan Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats Plats Fullt Fullt Plats Plats Fullt Fullt över över över över Anmärkning

85 Bilaga 69 AO 69 Björkskatan Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Fullt Fullt Fullt Anmärkning

86 Bilaga 70 AO 70 Björkskatan Upplag nr Åtgärd - DV- Brunn + ev. dikning Kapacitet Fullt Plats över Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Plats över Plats över Anmärkning

87 Bilaga 71 AO 71 Porsön Sundet Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Plats över Fullt Fullt Fullt Plats över Fullt Fullt Fullt Fullt Anmärkning

88 Bilaga 72 AO 72 Porsön Sundet Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över - Fullt Plats över Fullt Plats över Anmärkning - Används Privat - - Nytt inte åkermark upplag bakom 83

89 Bilaga 73 AO 73 Porsön Stranden Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Plats över Fullt Anmärkning

90 Bilaga 74 AO 74 Porsön Berget Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Fullt Anmärkning Information: Alla upplagen töms eftersom men det är nära till huvudupplaget. 85

91 Bilaga 75 AO 75 Porsön Kriminalvårdsanstalt Upplag nr. 350 Åtgärd - Kapacitet Plats över Anmärkning - 86

92 Bilaga 76 AO 76 Porsön Stranden Upplag nr. 349 Åtgärd - Kapacitet Fullt Anmärkning - 87

93 Bilaga 77 AO 77 Porsön Lill-ön Upplag nr Åtgärd - - Kapacitet Fullt Fullt Anmärkning

94 Bilaga 78 AO 78 Skutvikens industriområde Upplag nr. 353 Åtgärd - Kapacitet Plats över Anmärkning - 89

95 Bilaga 79 AO 79 Bergviken Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Plats över Anmärkning

96 Bilaga 80 AO 80 Bergviken Klintbacken Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Plats över Fullt Fullt Plats över Anmärkning

97 Bilaga 81 AO 81 Bergviken Klintbacken Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Plats över Fullt Fullt Fullt Anmärkning

98 Bilaga 82 AO 82 Bergviken Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Plats över Plats över Fullt - Anmärkning Ska inte användas 93

99 Bilaga 83 AO 83 Lulsundet Upplag nr Åtgärd Kapacitet Plats över Plats över Fullt Fullt Plats över Anmärkning

100 Bilaga 84 AO 84 Lulsundet Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Plats över Anmärkning

101 Bilaga 85 AO 85 Lulsundet Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Plats över Fullt Plats över Anmärkning

102 Bilaga 86 AO 86 Bensbyn Upplag nr Åtgärd Kapacitet Fullt Fullt Fullt Fullt Anmärkning

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler 2016-01-22 INNEHÅLL SID Stadsvikens hälsocentral - Vårdcentral Norra hamn 3 Mjölkuddens hälsocentral - Gammelstads hälsocentral 4 Björkskatans hälsocentral - Porsöns hälsocentral

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Bilaga 4 Alternativa metoder för snöhantering

Bilaga 4 Alternativa metoder för snöhantering Bilaga 4 1 Landtippar Det främsta alternativet till sjötippningen är landdeponering. Erfarenheter av landdeponering finns bland annat från Gävle kommun, Sundsvalls kommun och Oslo kommun. Nedanstående

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) ANTAGANDEHANDLING 1(5) Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning

Läs mer

Yttrande från Stora Koviks vägförening över förslaget om nya detaljplanerna för Koviksudde och Skeviksstrand

Yttrande från Stora Koviks vägförening över förslaget om nya detaljplanerna för Koviksudde och Skeviksstrand Värmdö kommun Datum: 2015-02-23 Att. Sten Hammar Referens: 15KS/0002 15KS/0003 Yttrande från Stora Koviks vägförening över förslaget om nya detaljplanerna för Koviksudde och Skeviksstrand 1 Innehåll 1.

Läs mer

Metod för kartläggning av skyddszoner

Metod för kartläggning av skyddszoner Metod för kartläggning av skyddszoner Miljöavdelningen, Fiske- och vattenvårdsenheten Praktikant, Emma Cederlund 1 Titel: Författare: Handledare: Metod för kartläggning av skyddszoner Emma Cederlund Lukas

Läs mer

Att bo eller verka inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde

Att bo eller verka inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Att bo eller verka inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Vattenskyddsområden Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

UMEVA:s vattenanläggning på Holmön består av ett antal råvattenbrunnar, ett vattenverk samt omkring 4,5 km ledningsnät.

UMEVA:s vattenanläggning på Holmön består av ett antal råvattenbrunnar, ett vattenverk samt omkring 4,5 km ledningsnät. 5.3 Holmön Bakgrund Holmön saknar verksamhetsområde för vatten och avlopp. Umeå kommun och sedermera UMEVA har ändå tagit en central roll i dricksvattenförsörjningen på ön. Engagemanget har motiverats

Läs mer

Översvämningsskydd för Arvika stad

Översvämningsskydd för Arvika stad Översvämningsskydd för Arvika stad Bakgrund Hösten år 2000 drabbades Arvika av en kraftig översvämning där vattennivån i Glafsfjorden nådde mer än tre meter över normalvattennivån. Efter denna erfarenhet

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Datum 2013-08-20 Ärendenummer 2012-000854 Sida 1 av 9 Till fastighetsägare i Envikens verksamhetsområde för vatten och avlopp Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Här kommer

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Planering för bostadsområdet Bränslan. Linn Ek. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Planering för bostadsområdet Bränslan. Linn Ek. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2010:07 YTH Planering för bostadsområdet Bränslan Yrkestekniska utbildningar - Yrkeshögskoleutbildningar Bygg- och anläggning Institutionen för Samhällsbyggnad Avdelningen för Geoteknologi

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Byggnation av en luftsolfångare

Byggnation av en luftsolfångare Sjöfartshögskolan Byggnation av en luftsolfångare Författare: Petter Backman Ronny Ottosson Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013 Handledare: Jessica Kihlström Sjöfartshögskolan

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT Bris 2,8 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser TRIVSELREGLER I HAMNVIKEN I denna handling sammanfattas vilken verksamhet Hamnvikens samfällighetsförening bedriver och de Trivselregler som föreningens medlemmar har att följa. För de som har tilldelats

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2001-12-31 Utveckling

Läs mer

Masshantering. Sven Brodin

Masshantering. Sven Brodin Masshantering Sven Brodin Sven Brodin, Entreprenadingenjör. Jag arbetar med nyanläggning av vägar och VA. Och där med Hållbar Materialförsörjning genom återvinning av: Schaktmassor. Sandningssand. Asfalt

Läs mer

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag i 2012-11-15 1 017 Upprättad av: Kund Standtec Ringblomsvägen 2523 33 Ulricehamn Lennart Standoft Tfn: 0321 137 88 Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46

Läs mer

HGU 2008 Examensarbete

HGU 2008 Examensarbete Per-Martin Ekberg Headgreenkeeper Sankt Jörgen Park Golf HGU 2008 Examensarbete Algmedel i vattendrag 1 Innehållsförteckning Algmedel i vattendrag 1. Bakgrund sid 3 2. Frågeställning sid 4 3. Metod sid

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2013-12-31 75 383 Antal födda 2014 823 Antal döda 2014 713 Inflyttade 2014 3 859 Utflyttade 2014 3 386 FOLKMÄNGD

Läs mer

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD PM GEOTEKNIK FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD 2013-07-01 Innehållsförteckning 1 Objekt... 4 2 Ändamål... 4 3 Underlag för PM... 5 4 Befintliga förhållanden... 5 5 Geotekniska förhållanden... 5 6 Hydrogeologiska

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

Underhållsinventering av asfaltsbelagda vägar inom Mälarbadens Samfällighetsförening med kostnadsprognos

Underhållsinventering av asfaltsbelagda vägar inom Mälarbadens Samfällighetsförening med kostnadsprognos 1 Underhållsinventering av asfaltsbelagda ar inom Mälarbadens Samfällighetsförening med kostnadsprognos Upprättad av Christer Westergren Marcus Falk Infrastructure Project Westergren AB Kvicksund 2012-10-07

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd SKYDD AV TRÄD FLODA CENTRUM 001-040 Lerums Kommun Vegetation & Infrastruktur AB Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd Bakgrund Skrivandes var på syn vid Floda Centrum Lerums kommun 2014-02-27.

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1 av 7 DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö SVENSKA KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation 2014-12-17 2014/891 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö 1 Hemställan Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

Sammanfattning av förslag till förnyelseplan 2014

Sammanfattning av förslag till förnyelseplan 2014 Sammanfattning av förslag till förnyelseplan 2014 Varför Förnyelseplan? Planen beskriver status på samfällighetens väg vad som behöver göras och när det behöver göras för att vidmakthålla vägens funktion.

Läs mer

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Sida 1(9) Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Bildmaterial härrör från Ronny Sköller, Anuschka Heeb (länsstyrelsen Östergötland), Tilla Larsson och Magdalena Nyberg (jordbruksverkets vattenenhet)

Läs mer

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353

Nibbla och Älvnäs. Ekerö socken, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Nibbla och Älvnäs Ekerö socken, Uppland Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2352/2353 Kenneth Svensson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I

Läs mer

Kartering av råvattensystem

Kartering av råvattensystem Kartering av råvattensystem Förord Det här examensarbetet(7,5 hp) är det avslutande momentet i Högskoleprogrammet till processoperatör(120hp). Examensarbetet har genomförts vid och i samarbete med Domsjö

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare.

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare. Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-10-28 Dnr KS 2014/0298-267 Till Kommunstyrelsen Markavtal med Skanova Sammanfattning Markavtal med ledningsägare som har ledning i kommunal gata

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog UPPDRAG Modellering av översvämning i Höje å UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Fredrik Wettemark UPPRÄTTAD AV Johanna Lindeskog DATUM INLEDNING Höje å flyter genom de tre kommunerna Lomma, Lund och Staffanstorp

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Dnr TPN 2014/61 A N T A G A N D E H A N D L I N G Enkelt planförfarande Detaljplan för del av SÖDRA ALLÉN i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2014-04-02 2 (15) Dnr TPN 2014/61 Innehåll

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

Sparvvägen, Östra Tyresö OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Sparvvägen, Östra Tyresö OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Göran Bardun, kommunekolog KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Sparvvägen,

Läs mer

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Bestämmelser för arbeten på kommunal mark TEKNISKA KONTORET Avdelning gata/park Uppdaterad December 2015 Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Framtaget av tekniska kontoret, gata/park, 2008 Uppdaterad

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 08.04.2003 Ärendenummer MPN-02-24 Sökanden Ärende Krister Velander,

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

Gotö källa. den nya trädgårdsstaden i Barkarö. Etapp 1 Vårbackegatan

Gotö källa. den nya trädgårdsstaden i Barkarö. Etapp 1 Vårbackegatan Gotö källa den nya trädgårdsstaden i Barkarö Etapp 1 Vårbackegatan Aroseken Alla tiders boende Sedan 1956 har vi på Aroseken gjort människor hemmastadda i Västerås. Med en stark lokal närvaro och som stadens

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Nedan följer svar på era frågor från Utvecklingspartiet! Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län UTSTÄLLNINGShandling 2012-04 1 Innehåll Hur samrådet bedrivits

Läs mer

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn 2013-04-14 Hårte fiskehamnsförening upa /Staffan Berg, ordförande Anmälan vattenverksamhet Reviderad 2012-04-05 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70 Gävle Anmälan, muddring

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk PM Nr 24, 2014 Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk Miljöekonomiska enheten 2014-01-31 Konjunkturinstitutet Dnr 4.2-2-3-2014 Konsekvenser för Sverige

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Utvecklad talan i överklagande

Utvecklad talan i överklagande 2015-08-05 Svea Hovrätt, avd 6 Mark- och miljööverdomstolen svea.avd6@dom.se Utvecklad talan i överklagande Mark- och miljööverdomstolens mål nr/ärende nr: M6454-15, M6455-15, M6457-15, M6458-15 och M6459-15

Läs mer

Lathund. Fo r o versva mningshotade fritidshus

Lathund. Fo r o versva mningshotade fritidshus Lathund Fo r o versva mningshotade fritidshus Fo re Under Efter Ö versva mningar Enkelt uttryckt beror en översvämning på att mer vatten rinner till ett vattendrag än vad det klarar av att ta hand om.

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN

Läs mer

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 - Aktuella höjdlägen, vägar vägområden tänkbar påverkan på dessa. 25 höjdlägen återstår som tänkbara för placering av turbiner. Jämfört med ansökan

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

DOM 2015-07-03 Stockholm

DOM 2015-07-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2015-07-03 Stockholm Mål nr M 1416-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-30 i mål nr M 2698-14,

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet

Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet Rapport av NTF Jämtlands län för Vägverket Region mitt 1 Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Sida 4 Sida 5 Sida 7 Sida 8 Sida 10 Bakgrund Före rullskidbanan åkning

Läs mer

Konstgräs i trafikmiljö

Konstgräs i trafikmiljö 1 (7) Dokumentansvarig Dokumentdatum Version Objektnummer Projektnamn Konstgräs i trafikmiljö 2 (7) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund...3 2 Projektmål...3 3 Resultatanalys...4 3.1 LCC...4

Läs mer

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Bildkälla Løkkes Maskinfabrik Bildkälla Farm Mac AB Maximal grobarhet i fröet ger god ekonomi Bästa ekonomi i fröodlingen får ni om ni gör vad ni kan

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2012

Elfiske i Jönköpings kommun 2012 Elfiske i Jönköpings kommun 2012 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån, Lillån i Huskvarna

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn:

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn: 9- Koordinatsystem och funktioner. Namn: Inledning I det här kapitlet skall du lära dig vad ett koordinatsystem är och vilka egenskaper det har. I ett koordinatsystem kan man representera matematiska funktioner

Läs mer

KVALITETSHANDBOK 1. Inledning 2. Vinterväghållning 3. Underhåll av vägnätet 4. Diken och vägtrummor 5. Vägområde och körbanebredd 6.

KVALITETSHANDBOK 1. Inledning 2. Vinterväghållning 3. Underhåll av vägnätet 4. Diken och vägtrummor 5. Vägområde och körbanebredd 6. Rev 3, 2011-04-20/BEWN Grimsta vägsamfällighet KVALITETSHANDBOK 1. Inledning 2. Vinterväghållning 3. Underhåll av vägnätet 4. Diken och vägtrummor 5. Vägområde och körbanebredd 6. Vägars jämnhet 7. Mötesplatser

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 84 Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10)

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Byggnadsnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Detaljplan för Hede 3:122 i Kungsbacka stad Genomförande Byggnadsnämnden godkände 2014-06-05 det i maj 2014 upprättade planförslaget som underlag för granskning.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Upprättad av Arkitekt Lars Jansson AB den 22 november 2006 Reviderad den 6 september 2007 samt den 17 april

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT Skala 1: 20 000 (i A3) 1 Grönplan för Gislaveds tätort på uppdrag av Gislaveds kommun, första utgåva augusti 2007. Foto, kartor, text och layout av Linda Kjellström FÖRORD

Läs mer

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås Helena Hansson Tel 021-39 23 68 DP 1650 2008-04-15 Dnr 06:10227-BN 540 Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar

Läs mer

Viksäters samfällighetsförening

Viksäters samfällighetsförening Viksäters samfällighetsförening Vi i styrelsen vill hälsa nya medlemmar inflyttade under 2007 välkomna och till samtliga medlemmar vill vi lämna aktuell information. Vi bifogar kontaktuppgifter för Viksäters

Läs mer

Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov

Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov Slutrapport Arbetsgrupp för klimatanpassning inom byggnader och byggnadskonstruktion (augusti 2011 februari

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18, 166 1(13) Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Version Generella villkor för KF 2015-11-18, 166

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln

Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln 1 Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln 2012-03-05 Kristdala församlingshem Närvarande: För sökanden Jan Sandberg Charlotta Karlsson Pia Rapp C-G Göransson Holger Torstensson Agnes

Läs mer

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna.

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. Miljönämnden 27 03.02.2016 Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. 2597/11.01.02/2015 Miljönämnden 03.02.2016 27 Beredare Miljövårdsinspektör

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR SVARTSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Svartsö ga:2) Perioden 2014-07-01 till 2015-06-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR SVARTSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Svartsö ga:2) Perioden 2014-07-01 till 2015-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR SVARTSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Svartsö ga:2) Perioden 2014-07-01 till 2015-06-30 Styrelsens arbete Styrelsen valdes vid årsstämma 2014-08-23 och har avhållit sex protokollförda

Läs mer