41 medlemmar närvarande. 1. Håkan Sta af, ordförande, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet 2010 öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "41 medlemmar närvarande. 1. Håkan Sta af, ordförande, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet 2010 öppnat."

Transkript

1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 41 medlemmar närvarande NÖDINGE BÅTKLUBB lqh)ib Håkan Sta af, ordförande, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet 2010 öppnat. 2. Dagordningen presenterades och godkändes. 3. Till ordförande för årsmötet valdes Håkan Engblom och till sekreterare Kjell Fors. Håkan tackade för förtroendet och upptog årsmötesförhandlingarna. 4. Till justeringsmän valdes Lars Dahlberg och Roland Nilsson. S. Att kallelse skett enligt stadgarna godkändes. 6. Styrelsens årsberättelse, vilken varit utsänd i kallelsen till årsmötet, godkändes och lades till handlingarna. 7. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.. 8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 9. Styrelsens förslag till årsmötet 9.1 Medlemsavgiften oförändrad 200:- 9.2 Uppläggningsavgiften oförändrad 18: -/kvm. 9.3 Bryggplatsavgifterna oförändrat 700: -lår. 9.4 Insatser bryggplats oförändrat 1000: Ordinarie lyft med klubbens kran medlem, sjösättning och upptagning allt i ett, oförändrat 50: -lip m, avrundas uppåt. Ex båt 9,6 m löa ( löa innebär inklusive peke och badbrygga) avrundas till 10m. Ej medlem oförändrat 90:- lp m. 9.6 Inträdesavgift ink/. Nyckeldeposition för ny medlem Oförändrat 2000:- (nyckeldepositionen är 200:-) 9.7 Vagn på plan under sommaren oförändrat 150:- gäller ej vinteruppläggare. 9.8 Extra lyft, s.k. servicelyft oförändrat 100:-/gång, gäller endast medlemmar 9.9 Arbetsdagar. Oförändrat 2st obligatoriska arbetsdagar Utebliven medverkan på arbetsdag, oförändrat 300: -Iarbetsdag, har man dessutom uteblivit 2st obligatoriska arbetsdagar föregående år blir avgiften förhöjd till oförändrat 1500:.. larbetsdag Påminnelseavgift höjs från 50: -Ipåminnelse till 100:-/påminnelse. Förslaget godkändes 9.12 Mastförvaringsavgift oförändrat 125: -lår El höjs från 1.35:-/kwh till 1.8S:-/kwh. Notera att rättelse gjorts från 1.55 Ikwh. Båtar på plan utan elmätare betalar elavgift oförändrat 150:-. Förslaget godkändes. Rörligt avtal gäller Ej närvaro vid beställd upptagning oförändrat 300: Ej närvaro vid beställd sjösättning oförändrat 300: Alla som lyfter på icke sjösättningsdagar eller upptagningsdagar betalar oförändrat kontant 200:- som tillfaller kranförare som ersättning för resor och extra arbete Ej flyttad båt vid bomupptagning oförändrat 1000: Ärlig avgift för att stå ikö för köp av båthu~ oförändrat 100: OBS! endast klubbmedlemmar kan stå i kö.

2 9.19 "Klassikern NBK' s,försommarträff" ;05 på Nordöns södra hamns härliga klubbstugealtan, ( nord ost) Avgiftsreducering för styrelse, hamnombud och kranförare Ordförande, oförändrat 1500:-1 år. Vice ordförande, oförändrat 900:-1 år. Kassör, oförändrat 1200:-1 år. Sekreterare,oförändrat 900:-1 år. Styrelse medlem, oförändrat 700:-1 år. Styrelse suppleant, oförändrat 500:-1 år. Hamnombud, oförändrat 900:-1 år. Kranförare, oförändrat 700:-1 år Förslag till stadgeändring föranledd av problem med upplåning i kommersiell bank pga. brister i stadgarna. Följande förslag till ändring redovisades och behandlades av årsmötet: 1. Rubrik: Stadgar för allmännyttiga ideella Nödinge Båtklubb Medlemskap och Finansiering För större investeringar i klubbens verksamhet skall kostnaden finansieras genom ett eller flera av nedanstående 3 alternativ som årsmöte eller medlemsmöte beslutar om. Alternativ A. Medlemslån (kapitalinsats) Medlem skyldighet att bistå klubben med lån (kapitalinsats) på de villkor och j den omfattningen som beslutas på årsmötet eller medlemsmöte. Medlem skall erhålla skriftligt bevis på fullgjord inbetalning av lån (kapitalinsats). Då medlem, som fullgjort sådan inbetalning, utträder ur klubben, skall lån (kapitalinsats), efter avdrag för eventuella kvarstående skulder gentemot klubben, återbetalas så snart styrelsen finner detta kunna ske. Återbetalning skall dock ske inom ett år efter utträdet. Alternativ B. Medlemslån från enskild medlem Enskild medlem/medlemmar kan bistå klubben med lån mot skälig ränta. Styrelsen förhandlar villkor med långivare. Alternativ C. Banklån Kommersiell affärsbank kan bistå klubben med lån. Styrelsen förhandlar villkor med långivare.

3 3. 8. Möten Förutom årsmöte kan det hållas ytterligare medlemsmöte. Tid och plats beslutas av styrelsen. Styrelsen sammanträder vid behov dock minst 4 gånger/år. Förslagen till stadgeändring godkändes med kommentaren att Båtklubben kan bli momspliktig när klubbens omsättning överstiger 250 OOO:-/år. Ändringsförslagen gäller dock först om också årsmötet 2011 godkänner förslaget Arbetsgrupp för planering och slutförande av renovering av klubbstugan. Aterstående plåtarbete samt montering av hängrännor och stuprör. Deltagare i arbetsgruppen befrias från obligatoriska arbetsdagar. Utförda arbetsdagar noteras för samtliga medverkande och redovisas till sekreterare Kjell Axelsson. Beslöts att medlemmar från tidigare arbetsgrupp ledning av Rolf Brant genomför arbetet. enligt nedan under Rolf Brandt Mattias Fransson Birger Wallöe Glenn Carlsson Göran Alfredsson Ingemar Hjalmarsson Rolf Aronsson Bent Anderssen Sten-Åke Lindström Thomas Svennungson Kurt Karlsson an n-marie. rolf. Alfredsson. ingem ar. sten.ake Arbetsgrupp för planering och utbyggnad av mastskjul. Deltagare i arbetsgruppen befrias från obligatoriska arbetsdagar. Utförda arbetsdagar noteras för samtliga medverkande och redovisas till sekreterare Kjell Axelsson. Beslöts att en ny grupp bildas under ledning av Dennis Olsson Dennis Olsson Bertil Svensson Daniel Sijernqvist Stefan Nilsson Bo Famborn daniel bossejam Vid moment som kräver fler händer försök förlägg de arbetsdagarna till de ordinariearbetsdagarna Informerades om att vattnet avses att sättas på den 20 mars.

4 .. iu SJÖSÄTTNINGSDAGAR 2010 Lördagen 24/4 Söndagen 2/5 Lördagen 8/5 Lördagen 22/5 TORRSÄTTNINGSDAGAR 2010 Lördagen 11/9 Söndagen 19/9 Lördagen 25/9 Söndagen 10/10 Lördagen 30/10 ARBETSDAGAR VAREN 2010 ARBETSDAGAR HÖSTEN -69 Bomiläggning lördagen 10/4. Kl 10:00 Onsdagen 1/9. Kl 18:30 Lördagen 8/5. Kl 10:00 Lördagen 2/10 kl Tisdagen 18/5 kl Bomupptagning lördagen 3D/to kl Ytterligare dagar kan behövas enligt särskild kallelse. Grundvärde för båthus vid eventuell försäljning 2010 KPI 2009=299,66/2008=300,61 ger en sänkning för 2010 med 0,31602 % Hus 1-10 Hus Hus och 34 Hus Hus Hus Hus : : : : : : :- 10 Information/diskussion om arrendefrågan. Information Håkan Staaf och Kjell Fors kompletterade den i kallelsen lämnade informationen med.en redovisning av förhandlingsläget den 17 mars. Kommunens senast presenterade avtalsförslag i början av mars avser Älvängens Båtklubb, men ska i princip gälla för alla båtklubbar. Avtalsförslagets huvudpunkter är: - markområdets omfattning - upplåtelsetid 10 år från uppsägning senast 2 år före avtalstidens utgång, annars 10 års förlängning - avgift 3,25 kr i 2009 års penningvärde - basindex KPI (konsumentprisindex) oktober 2009 (301,11) - byggnader ska rivas och bortforslas vid arrendets upphörande om inte annat avtalats - arrendatorn har inte rätt till avträdesersättning vid arrendets upphörande Bert Andersson har i mail till kommunen kraftigt reagerat på förslaget till avtal främst avseende avta/stidens längd och avträdesersättningen (ingen ersättning för byggnader vid arrendets upphörande). Jan Pressfeldt (AD), 1:e v.ordf. i Miljö och byggnadsnämnden och ledamot i d~~ arqet9ut$kq~ ~ar tm kommunens förhandlingsman påtalat det orimliga i avtalsföt'f~t petr~ff~~9~ ~vträqesersättningen och anvisat tänkbara upplägg. i.' I. M'.d. '.~.m.,..m.,.. "..r h...,~..r.. t. forh~~~i!ni,jaq.f och ~ ert avtalsförslagets Andersson lämnat innehåll. synpunkter på de j~ka... aspekterna av

5 För närvarande genomför samtliga båtklubbar sina årsmöten. Vid nästa möte. i förhandlingsgruppen summeras lämnade synpunkter och förhandlingen med kommunen återupptas. Diskussion Vid förhandling av det nu gällande anläggningsarrendet år 1988 med en löptid till år 2036 sålde kommunenanläggningarna brygga, kaj OChpir till klubben för kr. Kommunen lämnade borgen för banklån för att uppgörelsen skulle kunna genomföras. Avgift 1m2 är O kr/m2. Vid ansökan om bygglov för nya båthus och komplettering. av arrendeområdet år 2006 antyddes att en mindre avgift skulle tas ut för den tillkommande mark~n. Mötet påtalade den stora insats som medlemmar genomfört för att möjliggöra en komplettering av båtklubbens markområde och menade att detta inneburit en omfattande förädling av kommunens råmark. Ale kommun ingår i GREFAB (Göteborgsregionens Fritidshamnar. Ägarförh~lIande: Göteborg 80%, Mölndal 8%, Partille 8% och Ale 4%). Det ifrågasattes i vilken omfattning Grefabs agerande kan påverka förhandlingen om arrendeavtalet. Från kommunen har framhållits vikten av öppenhet från båtklubben så att allmänheten får tillgänglighet till hamn och vattenområde. Det har även påpekats att utveckling av området för rörligt friluftsliv med koppling till vattenverksamhet är av intresse. Ökad satsning på ungdomsverksamhet är positivt. Mötet föreslår att kommunen uppmanas att tydligare redovisa inril<tning och omfattning av åtgärder för ökad tillgänglighet. Finns intresse och möjlighet att i ett samarbete med kommunen anlägga gångstråk, badplats, badbrygga toalettanläggning eller annan åtgärd? Efterfrågades om det inom klubben finns juridisk kompetens inom fastighetsrätt. SBU, Svenska Båtunionen, har ijuridisk kommitte med uppgift att vara rådgivande fåt förbund och klubbar. SBU har även exempel på arrendeavtal. ~ Diskuterades om en information till lokalpressen kan bli aktuell. Arsmötet beslöt att - ändring av gällande avtal kräver ett nytt årsmöte - medlemsmöte ska genomföras innan nytt avtal tecknas - rekommendera förhandlingsgruppen att maximera avgiften till 1:- kr. 11. Motioner. Motion 1. Angående användande ave-post. Med syfte att förbättra information och minska kostnader föreslås att i huvudsak använda e-post för kommunikation mellan styrelse och medlemmar. Styrelsen är positiv till att uppdatera kontaktuppgifter från medlemmarna och att lägga upp en hemsida. För att nå önskad effekt krävs att alla är villiga att redovisa sin e-postadress. Finns någon medlem som kan ta fram underlag för en hemsida som klubben kan administrera?

6 Beslut: Register med aktuella e-postadresser upprättas och styrelsen uppdras att agera för ökad användning ave-post. Arbete föfatt'skapa en egen hemsida för klubben ska fortsätta. Motion 2. Angående införskaffande av drevlyft. Med syfte att minska risken för stöld föreslås att klubben skaffar drevlyft för gemensamt bruk. En på årsmötet närvarande medlem meddelar att han skänker ett drevlyft till klubben för gemensamt nyttjande. Beslut: Årsmötet avslår motionen och bifaller tacksamt erbjudandet av ett drevlyft från Jan Heed. Motion 3. Förslag till komplettering och förtydligande av Nödinge Båtklubbs stadgar. Förslaget avser att frågor ska avgöras med enke,' majoritet förutom i klubbens beslutande organ, (Arsmöte, Medlemsmöte och Styrelse), även i undergrupper som arbetslag, båthuslag och kommitteer. Styrelsen redovisar en mycket positiv syn på arbetet i arbetslag, båthuslag och kommitteer, men anser att frågor som uppstår ska diskuteras tills alla är överens. Uppstår oenighet hänskjuts frågan till klubbens beslutande organ. Beslut: Under diskussionen framfördes det i huvudsak kritiska synpunkter på förslaget. Ordföranden konstaterade att synpunkter ska jämkas samman i arbetsgrupper och yrkade därför inte bifall till motionen. Årsmötet avslår motionen. Motion 4. Avser införskaffande av fast monterad stege med skyddskorg till de stora båthusen. Förslaget syftar till ökad säkerhet vid arbete på tak. Styrelsen noterar att motionen inte nått fram i tid, men har via mail förberett en kommentar. Arbete på tak kräver säkerhetsanordningar och väl fungerande stegar är angeläget. Förslaget är värt att beakta, men på grund av bland annat klubbens ekonomiska situation uppmanar styrelsen respektive båthuslag att besluta och bekosta stege på sin båthuslänga. Beslut: Årsmötet lämnar förslaget utan åtgärd, men betonar samtidigt att styrelsens uppmaning till båthuslagen. 12 Val av styrelse och övriga funktionärer. Valberedningens förslag till styrelse och övriga funktionärer godkändes i sin helhet utan ändringar enligt följande: Period Befattning Namn Status " 2år väljes udda år Håkan Kjell Katarina Rolf Birger Bertil Lars Bengt Owe S-L Pettersson Brandt Dahlberg Engström Axelsson Fors Nyval Kvarstår Omval Karlsson Ljungströmer WaIIöe Staaf Kjelleby Ledamot Sekreterare Kvarstår Nyval Omval Rev. Ordförande Kassör Revisor Hamnombud SuppleantMathias SuppleantStellan suppleant Geibring Wolkenhauer JiII vafberedning för 1 år utsågs Roy Andersson och Martin Zembach med Roy Andersson som s.ammankallande.

7 13 Övriga frågor - Beslöts att uppdaterad kölista för köp av båthus ska biläggas protokollet. - Styrelsen uppdras att undersöka installation avelkabel i vattenledning till klubbhuset. Håkan Staaf tackade avgående styrelseledamöter Martin Zembach och Roland Nilsson för nedlagt arbete och överlämnade en gåva från båtklubben. 14. Avslutning. Ordförande Håkan Engblom tackade de närvarande för visat intresse och avslutade därmed årsmötet Justeras~ Lars Dahlberg ~.,'.," ~/. 4?~~ Roland Nilsson