BASE-LINE INDUTIONSSPISAR. Installations- och användningsanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BASE-LINE INDUTIONSSPISAR. Installations- och användningsanvisningar"

Transkript

1 BASE-LINE INDUTIONSSPISAR Base-Line TYPE: 2500, 3500, 3500D, 5000, 5000D Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0

2

3 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa för att även Ni skall bli en nöjd Metos-kund, såsom våra andra tiotusentals kunder över hela världen. Bekanta Er väl med denna bruksanvisning. I bruksanvisningen beskrivs rätta, säkra och effektiva arbetssätt, som ger den bästa nyttan av apparaten. Anvisningar och tips i denna bruksanvisning hjälper Er att snabbt komma igång och få största möjliga nytta av Er Metos-apparat. Rätt till tekniska ändringar förbehålles. På maskinens typskylt ser Ni apparatens tekniska data. Vänligen meddela apparatens serienummer från typskylten den första gången Ni behöver service eller tekniskt stöd. Detta ger Er snabbare hjälp. Er servicekontakt går snabbare och lättare om Ni redan nu fyller i kontaktinformationen till närmaste Metos-service på nedanstående rader. METOS TEAM Metos-service telefonnummer: Kontaktpersonens namn:

4

5 Rev. 1. Allmänt I anvisningarna använda symbolers betydelse I apparaten använda symbolers betydelse Kontroll av sambandet mellan apparat och anvisningar Säkerhetsföreskrifter Säker användning Ändring av inställningar Säkerhetsföreskrifter då fel uppstår Ur bruktagning och demontering Andra förbud (farliga metoder och funktionssätt) Funktionsbeskrivning Konstruktion Användningsföreskrifter Innan användning Funktionstest Användning Efter användning Rengöring Periodisk service Uppehåll i användningen Installation Förberedelser inför installation Installation Placering av apparat Elanslutningar Enfasmatning Trefasmatning Åtgärder efter installation Felsökning... 13

6 Rev. 8. Tekniska specifikationer... 27

7 Allmänt 1. Allmänt Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om apparatens rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll. Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk. Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande lokala direktiv och bestämmelser. Apparaten får anslutas till el- och vattennätet endast av behörig yrkespersonal. Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning av apparaten. Stäng av apparaten om den får fel eller fuktionerar avvikande från det normala. Apparatens service skall utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av originalreservdelar. Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventyras. 1.1 I anvisningarna använda symbolers betydelse Denna symbol informerar om en situation där en fara eventuellt kan uppstå. Givna anvisningar skall följas för att undvika att en risk för olycksfall uppstår. Denna symbol informerar om rätt förfarande för att undvika möjligheten till dåligt slutresultat, apparatskada eller risk för fara. Denna symbol informerar om rekommendationer och tips med vilka man får den bästa nyttan av apparaten. Denna symbol meddelar om en funktion, som bör beaktas i egenkontroll. 1.2 I apparaten använda symbolers betydelse Denna symbol på en apparatdel indikerar att spänningförande komponenter finns bakom delen. Apparatdelen får lösgöras endast av behörig yrkespersonal, som har rätt att installera och utföra service på elektriska apparater. 1.3 Kontroll av sambandet mellan apparat och anvisningar På apparatens typskylt finns dess serienummer, som identifierar apparaten. I det fall att apparatens anvisningar har förlorats är det möjligt att beställa nya av tillverkaren eller 1

8 Allmänt hans lokala representant. Därvid bör ovillkorligen serienumret från apparatens typskylt uppges. 2

9 Säkerhetsföreskrifter 2. Säkerhetsföreskrifter 2.1 Säker användning Induktionsspisarna Base-Line är speciellt lämpliga i kök och för tillredning av mat på bordet. Spisen kan användas för tillredning, uppvärmning, att hålla varmt, flambéring, grillning, o.s.v. av mat. Tillrednings- eller förfärdigandeprocessen med Base-Line induktionsapparater bör göras med rekommenderade panntyper och -storlekar. Använd inte andra pannor. Informationskyltar fästa direkt på apparaten bör observeras hela tiden och de bör hållas i fullt läsbart skick. Fara för personer, för miljön och för spisen kan uppkomma vid ouppmärksamhet angående säkerhetsinformation. Vissa risker kan uppkomma, om säkerhetsanvisningar inte följs, inklusive: Fara för personer på grund av elektricitet Fara för personer på grund av överhettade pannor Fara för personer på grund av en överhettad kokyta (keramisk yta) Den säkerhetsinformation, som ingår i denna användningsanvisning, i i kraft varande nationella direktiv för förhindrande av skada likväl som interna arbets-, användnings- och säkerhetsregler bör observeras. Varje risk från elkraft bör elimineras. Induktionsenheten får användas, endast om installationen av el har utförts av en godkänd installationsfirma med iakttagande av specifika nationella och lokala bestämmelser. Värmeområdet värms av värmen från pannan. För att undvika skador (brännsår), vidrör inte värmeområdet. För att undvika överhettning av pannor på grund av att innehållet avdunstar, värm inte pannor utan övervakning. Vrid av vredet om pannan tas av för en stund. På detta sätt undviks att värmeprocessen fortsätter när en panna ställs tillbaka på värmeområdet. Så, om en person börjar använda spisen måste hon/han starta värmeprocessen med att vrida vredet i ON-läge. Sätt inte in papper, papp, tyg, e.d. mellan pannan och värmeområdet, ty detta kan starta en eldsvåda. Eftersom metallföremål värms mycket snabbt när de ställs på en påkopplad värmeplatta, bör inga andra föremål (konservburkar, aluminiumfolie, bestick, smycken, klockor, osv.) ställas på induktionsspisen. Personer med en pacemaker bör fråga sin läkare om de är säkra i närheten av en induktionsspis eller inte. Placera inte kreditkort, telefonkort eller andra föremål, som är känsliga för magnetism, på kokplattan. 3

10 Säkerhetsföreskrifter Induktionsspisen har ett internt luftkylningssystem. Spärra inte luftintags- och utluftsöppningarna med föremål (tyg). Detta kan förorsaka överhettning och därför kan spisen stängas. Undvik att få vätska in i apparaten. Låt inte vatten eller mat koka över pannan. Rengör inte spisen med vattendusch. Om värmeområdet (keramiska plattan) är sprucken eller trasig, bör induktionsspisen kopplas från och kopplas ur elnätet. Rör inga delar inne i spisen Ändring av inställningar Modifiering och försök till modifiering av apparaten är förbjudet. Kontakta leverantören om ändringar skall utföras på apparaten. För att säkra säkerheten, använd endast originalreservdelar och tilläggsutrustning, som rekommenderas av tillverkaren. Används andra komponenter upphör garantin. 2.2 Säkerhetsföreskrifter då fel uppstår Pannor med en diameter under 12 cm upptäcks inte. Under pannigenkänning, blinkar signallampan. Ingen effekt överförs och signallampan blinkar, om ingen panna eller en panna av fel typ upptäcks. Värmeområdet kontrolleras av en temperaturgivare. Överhettade pannor (het olja, tomma pannor) kan igenkännas. Energiöverföringen stoppas. Induktionsenheten måste startas igen efter att den har svalnat. 2.3 Ur bruktagning och demontering När spisen har uppnått sin bruksålder, se till att den tas ur bruk på ett säkert sätt. Undvik missbruk: Spisen får inte användas av personer utan vederbörliga kvalifikationer. Undvik att en spis, inlämnad för avfallshantering, kan tas i bruk. Spisen består av vanliga, el-, elmekaniska- och elektroniska komponenter. Inga batterier används. Användaren ansvarar för en saklig och säker avfallshantering av spisen. 2.4 Andra förbud (farliga metoder och funktionssätt) Spisens användningssäkerhet kan garanteras endast om den används på rätt sätt. Angivna gränsvärden får under inga omständigheter överskridas. 4

11 Funktionsbeskrivning 3. Funktionsbeskrivning 3.1 Konstruktion Konstruktionen är robust, apparaterna är kompakta och högeffektiva med en revulutionerande teknologi i ett komplett CrNi-stålhölje. Vår tilläggsutrustning är samordnad med Base-Line-enheterna. Utrustade med steglös kontroll, ger de möjlighet till effektiv tillredning av mat. Enkel användning med vred med inbyggd huvudbrytare. Kompakt, effektiv elektronik möjliggör kompakt konstruktion och säker användning. Maximal säkerhet tack vare mångfaldig funktion av säkerhet och kontroll. Kort koktid. Elektronisk kontroll av energimatningen. Kompakt storlek lätt vikt. Uppfyller de nyaste direktiven: VDE EN /-2/36, CE-conforming UL 197; CAN/CSA/C 22.2 No. 109, NSF

12 Användningsföreskrifter 4. Användningsföreskrifter 4.1 Innan användning Funktionstest Den keramiska kokytan värms upp av pannans värme. För att undvika skador (brännsår), vidrör inte detta område. Använd en panna som lämpar sig för induktionsspis, med en diameter på minst 12 cm. Sätt lite vatten i pannan och placera den mitt på värmeområdet. Vrid vredet till ON-läge (mellan 1 och 12). Signallampan (grön) tänds och vattnet värms. Ta pannan av värmeområdet, signallampan blinkar. Placera pannan tillbaka på värmeområdet, signallampan tänds och värmeprocessen fortsätter. Vrid vredet i OFF-läge, värmeprocessen avstannar, signallampan släcks. Om signallampan lyser, överförs energi till pannan. Om signallampan förblir släckt, kontrollera följande: Är spisen ansluten till elnätet? Är vredet i ON-läge? Är pannan lämplig (bottendiameter minst 12cm (5 ), pannan tillverkad av lämpligt material)? Står pannan mitt på värmeområdet? Kontrollera om pannan är lämplig med en permanent magnet och kontrollera om magneten fastnar i pannans botten. Om så inte är fallet, är pannan inte lämplig för en induktionsspis. Välj en panna som rekommenderas för induktionsspisar. Om spisen, trots positiva resultat i test och kontroller, inte fungerar, se Felsökning. 6

13 Användningsföreskrifter 4.2 Användning 4.3 Efter användning Induktionsspisen kopplas på med vredet (OFF/ ON). Spisen är genast klar för användning. Den tända signallampan meddelar att energi överförs till pannan. Effekten inställs genom att vrida vredet. Induktionseffekten beror på potentiometerns position: position 1 > minimi effekt position 12 > maximi effekt På grund av följande specialegenskaper bör användaren vara mer uppmärksam vid användning av induktionsspis än vad som krävs med andra apparater. Detta systems värmeuppbevaringskapacitet är mycket låg. Om värmenivån ändras med vredet, utsätts maten genast för en annan temperatur. Ställ inte tomma pannor på den keramiska kokytan, sätt först fett eller någon vätska i pannan och påbörja tillredningsprocessen därefter. Justera temperaturnivån noggrant för önskat tillredningssätt. Ställ in och justera effekten med vredet. Pannan bör alltid förbli mitt på värmeområdet, annars värms pannans botten ojämnt och maten i pannan kan brännas vid. När olja eller fett värms, måste pannan hållas under konstant uppsikt för att undvika överhettning och brand. Spisen överför energi endast om en panna är placerad på värmeområdet, oberoende av vredets läge. Om pannan tas av värmeområdet avslutas energiöverföringen omedelbart. Om pannan placeras tillbaka på värmeområdet överförs vald effekt till pannan igen. När vredet vrids till OFF-läge upphör värmeprocessen Rengöring Lista på vanliga fläckar och åtgärder för att avlägsna dem: Lätt smutsigt, inga brända fläckar: Torka med fuktig duk, utan rengöringsmedel. Klibbig fläck: Anlägsna med en skrapa. Torka därefter kokytan med en fuktig duk. Kalkfläckar, orsakade av vatten, som har kokat över: Dessa fläckar kan avlägsnas med vinäger eller specialtvättmedel. Socker, mat som innehåller socker, plast, aluminumfolie: Skrapa genast bort sockret, plasten eller aluminiumfoliet från det varma kokområdet, t.ex. med ett rakblad. Efter att fläckarna avlägsnats, rengör med rengöringsmedel. Om värmeområdet med socker-, plast- eller aluminiumfoliefläckar svalnar, utan att ha rengjorts, kan den keramiska ytan deformeras av knappnålsstora gropar. Rengöringen av den keramiska ytan sker lika som rengöring av andra liknande ytor, som t.ex. glasytor. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel, så som grill- och ugnsspray, fläck- och rostborttagning, skurpulver eller grova svampar. Innan rengöring bör kokplattan svalna. Annat underhålls- och servicearbete än rengöring enligt ovan beskrivna metoder, får endast utföras av auktoriserad servicepersonal. Kontrollera, att ingen vätska kommer in i induktionsenheten. 7

14 Användningsföreskrifter Periodisk service Välskött underhåll av induktionsspisen kräver regelbunden rengöring, vård och service. Användaren bör kontrollera, att alla komponenter, som är viktiga för säkerheten, är i perfekt skick hela tiden. En auktoriserad servicetekniker bör undersöka enheten minst en gång per år. Öppna inte spisen, farlig spänning i apparaten. Spisen får endast öppnas av auktoriserad servicetekniker Uppehåll i användningen Om spisen inte används, kontrollera att vredet är i OFF läge. Om apparaten inte används på en längre tid (flera dagar) koppla apparaten ur elnätet. Se till att vätska inte kan komma in i apparaten och rengör inte spisen med vattendusch. 8

15 Installation 5. Installation 5.1 Förberedelser inför installation 5.2 Installation Observera följande regler: Kontrollera, att nätspänningen är den samma, som anges på typskylten. Elanslutningarna måste uppfylla lokala byggnadsinstallationsregler. I kraft varande, nationella och lokala eldirektiv bör observeras. Denna induktionsapparat är utrustad med en elkabel, som kan anslutas, med lämplig stickkontakt, till eluttaget. Anslutningen skall vara lättåtkomlig för att koppla apparaten ur elnätet. När felströmsbrytare används, skall de vara avsedda för en brytström på 30mA eller mer. Denna induktionsenhet är utrustad med ett luftkylningssystem. Se till, att luftintag och luftuttag inte är blockerade (väggar, tyg, mm.). Denna induktionsenhet är utrustad med ett extra fettfilter. Men se till att induktionsenheten inte får in hetluft från omgivningen (gäller enheter som står sida vid sida, eller bakom varandra, eller bredvid en stekpanna eller ugn). Induktionsenheten får inte stå i närheten av eller ovanpå ett hett underlag. Intagsluften bör vara under 40 C. Användaren bör se till, att installation, stöd och inspektion utförs av kompetent personal. Spisen är utrustad med en elkabel, som skall anslutas till ett vägguttag. Om ingen stickpropp har installerats till kabeln, gör anslutningen enligt Elanslutning. Installationen för el bör göras av en godkänd servicefirma enligt specifika nationella och lokala direktiv. Installationsfirman ansvarar för korrekt installation i enlighet med alla säkerhetsdirektiv. Varningsdekalerna och typskyltarna på apparaten måste absolut följas. Kontrollera att nätspänningen är den som anges på typskylten. Spisen skall alltid stå på ett rent och rakt underlag (bord, yta, etc.) på den plats den är avsedd för. Spisen står på halkskyddande fötter och är inte fast installerad. Den måste stå så, att den inte kan falla ner eller flyttas i ett ojämnt läge. Kraven i placering av apparaten bör uppfyllas. Vrid vredet i OFF-läge före apparaten ansluts till elnätet. Användaren bör kontrollera att all installation, service och inspektion utförs av en auktoriserad och kompetent servicetekniker. 9

16 Installation 5.3 Placering av apparat Vred: Det nummer, som pekar mot signallampan markerar vredets läge. OFF-läge: 0 pekar mot signallampan. ON-läge: Alla lägen, där annat än 0 pekar mot signallampan. Apparaten bör placeras på en jämn yta, som en bordsskiva. Den kräver en yta på minst 400 x 480 mm. Luftintaget och luftutloppsöppningarna får inte spärras, underlaget skall hålla en belastning på 40 kg. Spisen behöver inte fästas på bordet. Vredet, som styr spisen skall vara lättåtkomligt. Installationsomgivning: Max. rumstemperatur: Lager > C, användning> C Max. relativ luftfuktighet: Lager > 10% - 90%, användning> 30% - 90% Induktioliesi/ induktionsspis side view /sivulta/ från sidan d air inlet ilmanotto/ luftintag air outlet ilmanlähtö/ luftutlopp d: minimal distance to the wall = 4 cm minimietäisyys seinään minimiavstånd till väggen 10

17 Installation 5.4 Elanslutningar En yrkesman bör utföra elanslutningen Enfasmatning Induktionsapparat: Typ Base-Line 2500 och typ Base-Line Spisen är utrustad med en kabel och stickkontakt, som motsvarar nationella regler. Om det är fel spänning, kan spisen skadas. Spänning: +6 / -10% Frekvens: 50 Hz / 60 Hz Preliminär säkring: 16A Trefasmatning Induktionsapparat: Modell Base-Line 5000, model Base-Line 5000D. Spisen är utrustad med en kabel, som motsvarar nationella regler. Kontrollera, att stickproppen är rättkopplad: Fas 1,2,3: svart / brun/blå (Ledningens färg) eller andra färger, utom grå, grön eller vit Skyddsjord: grön / gul (Ledningens färg) Om det är fel spänning, kan spisen skadas. Spänning: + 6 / -10 % Frekvens: 50 / 60 Hz Preliminär säkring: 8A (5 kw), 10A (2x3,5 kw) 15A (2x5,0kW) 11

18 Installation 5.5 Åtgärder efter installation Före funktionskontroll, måste användaren kunna använda spisen. Spisen står på ett lämpligt ställe och är ansluten till elnätet. Kontrollera, att spisen står stadigt och inte kan utsättas för vibration. Vredet är i OFF-läge. Induction cooker Model...-Flat top view ylhäältä uppifrån heating area lämmitysalue värmeområde coil käämi spole indicator operation merkkivalo signallampa control knob säätönuppi vred Avlägsna alla föremål från kokplattan, kontrollera, att ytan inte är sprucken eller trasig. Använd inte apparaten om den keramiska ytan är sprucken eller trasig, koppla genast från den och koppla den ur elnätet. 12

19 Felsökning 6. Felsökning Öppna inte spisen, farlig spänning inuti. Spisen får öppnas endast av auktoriserad servicepersonal. Sluta all verksamhet om värmeområdet (keramiska plattan) är sprucken eller trasig, induktionsspisen måste kopplas av och kopplas ur elnätet. Rör inga delar inne i spisen. Felmeddelanden: Antal blinkningar - Kod Betydelse -- Inget fel, normal funktion 01 Ingen spolström, maskinöverström 3) 02 Hög spolström, programöverström 3) 03 Temperatur, kylplåt för hög 1) 04 Temperatur kokplatta för hög 1) 05 Brytaren eller potentiometern felaktig 1) 06 För hög temperatur på insidan 2) 07 Spolens givare, kortslutning 1) Effektminskning kylplåtens temperatur 2) 13 Effektminskning kokplattans temperatur 2) 14 Effektminskning p.g.a. dåligt pannmaterial 2) 1. Induktionsenheten slutar fungera omedelbart. 2. Induktionsenheten fungerar med förminskad effekt. 3. Dåligt pannmaterial. Felmeddelandens ordning: Signallampan blinkar med ett långt intervall. Följande korta blinkningars antal bör räknas och anger hurudant fel motsvarar ovanstående kodsystem. 13

20 Felsökning Fel Möjlig orsak Åtgärd Ingen värme, signallampan är av Ingen elmatning Kontrollera elmatningen (kabeln kopplad till vägguttaget), kontrollera preliminära säkringar Vredet i OFF- läge Vrid vredet ON Pannan för liten (bottendiametern under 12 cm) Använd en lämplig panna Pannan är inte mitt på värmeområdet (spisen hittar inte pannan) Opassande panna Spisen trasig Flytta pannan till mitten av värmeområdet Välj en panna som rekommenderas för induktionsspis 1) Kontakta servicen, koppla spisen ur elnätet Dålig värme, signsllampan är på Pannan är inte ideal Välj en panna som rekommenderas för induktionsspis, jämför pannorna Luftkylningssystemet täppt Kontrollera öppningarna för luftintag och -utlopp Rumstemperaturen för hög (kylsystemet kan inte hålla spisen i normal brukstemperatur 2) ) En fas fattas (gäller trefasanslutning) Spisen trasig Kontrollera, att fläkten inte suger in varmluft. Sänk rumstemperaturen. Intagsluften måste vara under 40ºC / Kontrollera preliminära säkringar Kontakta servicen, koppla spisen ur elnätet Ingen reaktion på vredets position Vredet felaktigt Kontakta service, koppla spisen ur elnätet Värmen kopplas på och av regelbundet, fläkten fungerar Värmen kopplas på och av regelbundet, fläkten fungerar inte Efter en lång ihållande brukstid kopplas värmen på och av regelbundet Små metallföremål (t.ex. skedar) värms på värmeområdet Luftintag eller -utlopp täppt Fettfiltret är smutsigt Fläkten eller fläktkontrollen felaktig Spolen överhettad, kokplattan för het eller tom panna eller panna med överhettad olja Pannnsökningen felinställd Ta bort föremål, som täcker luftöppningar, rengör öppningarna Rengör fettfiltret Kontakta service Koppla av spisen, ta bort pannan tills kokplattn svalnat. Kontakta service 1) För att bekräfta, att pannan är lämplig, använd en permanent magnet, som bör fastna i pannans botten. Om magneten inte fastnar, är pannan inte avsedd för induktionsspis. Välj en panna, som rekommenderas för induktionsspis. 2) Kylsystemet (fläkten) startar, när temperaturen överstiger 55ºC. Vid temperaturer över 70ºC, sänks effekten automatiskt, för att spisen skall fungera under normala användningsförhållanden. Spisen går okontinuerligt och detta hörs. 14

21 Tekniska specifikationer 8. Tekniska specifikationer Installationsritning Base-Line 2500 Installationsritning Base-Line 3500 Installationsritning Base-Line 5000 Installationsritning Base-Line 5000D 27

22 Tekniska specifikationer Installationsritning Base-Line

23 Tekniska specifikationer Installationsritning Base-Line

24 Tekniska specifikationer Installationsritning Base-Line

25 Tekniska specifikationer Installationsritning Base-Line 5000D 31

26 Tekniska specifikationer Benämmning Typ Specifikation Lampa 24V DC/max. 40mA (grön) Effektreglering Potentiometer 10kOHM Dimension WxDxH x380x90 mm Dimension WxDxH 3500, x440x138 mm Dimension WxDxH 5000D 380x700x160 mm Keramisk yta x260 mm Keramisk yta 3500, x320 mm Keramisk yta 5000D 320x580 mm Teknisk data Spänning Spänning Spänning Spänning 5000D 400 Effekt ,5 kw Effekt ,5 kw Effekt ,0 kw Effekt 5000D 2x5,0 kw Ström ,8A Ström A Ström A Effektfaktor 2500 >0.95 Effektfaktor 3500 >0.95 Effektfaktor 5000 >0.95 Urladdningsström ma Urladdningsström ma Urladdningsström ma Spoldiameter mm Spoldiameter mm Spoldiameter mm Vikt kg Vikt kg Vikt kg Vikt 5000D 25,2 kg Brukskrav Nätspänningens maximitolerans /-10% Nätfrekvens /60 Hz Skyddsklass 2500 IP X0 Pannans minimidiameter cm 32

27 Tekniska specifikationer 33

28 Tekniska specifikationer 34

29 Tekniska specifikationer 35

30 Tekniska specifikationer 36

31 Tekniska specifikationer 37

WOK-LINE INDUTIONSSPISAR. Installations- och användningsanvisningar

WOK-LINE INDUTIONSSPISAR. Installations- och användningsanvisningar WOK-LINE INDUTIONSSPISAR Wok-Line TYP: 3500, 5000 Tillbehör Wokpanna Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter.

Läs mer

MULTI-LINE INDUTIONSSPISAR. Installations- och användningsanvisningar

MULTI-LINE INDUTIONSSPISAR. Installations- och användningsanvisningar MULTI-LINE INDUTIONSSPISAR Multi-Line TYP: 3500, 5500 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX IC Installations- och användningsanvisningar S/N: 055503/04 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val.

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX C TYP: C4, C6 Tillbehör Chef 220 Chef 240 Installations- och användningsanvisningar Översättning av de ursprungliga anvisningarna S/N: 085528/01 Rev.: 3.0 22.3.2010 Rev. 3.0 Bästa

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Stekbord. Installations- och användningsanvisningar. Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409

Stekbord. Installations- och användningsanvisningar. Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409 Stekbord Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409 Installations- och användningsanvisningar Rev. 1.0 28.11.2011 28.11.2011 METOS Stekbord Futura INNEHÅLLLSFÖRTECKNING

Läs mer

COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE. Installations- och användningsanvisningar

COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE. Installations- och användningsanvisningar COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE CN TYP: 5e, 10e, 20e, 5i, 10i, 20i Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.1 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter.

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

SALAMANDER OS200. Installations- och bruksanvisning

SALAMANDER OS200. Installations- och bruksanvisning SALAMANDER OS200 Installations- och bruksanvisning INNEHÅLL 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Montering... 3 4. Transport och flyttning av apparaten... 3 5. Manöverpanel... 4 6. Användning...

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

FRYSBÄNK. Installations- och användningsanvisningar

FRYSBÄNK. Installations- och användningsanvisningar FRYSBÄNK PROFF AFNT PROFF AFGN PROFF AFGR TYP: 1200, 1600, 2000 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.1 4209455, 4209456, 4209460, 4209461, 4209474, 4209475, 4209476 Bästa kund, Vi gratulerar

Läs mer

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK TYP: ATE600-ATE2300 Installations- och användningsanvisningar S/N: 2004T40S200010 Gäller från 10. 05. 2004 Rev.: 2.0 4136100, 4136101, 4136102, 4136103, 4136104, 4136105, 4136106,

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

KYLSKÅP FÖR FLASKOR. Användarhandbok

KYLSKÅP FÖR FLASKOR. Användarhandbok KYLSKÅP FÖR FLASKOR MISTRAL TYP: M60, M90, TC60 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

HYDRAULISK HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar

HYDRAULISK HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar HYDRAULISK HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK TYP: Manuell ATHM, Elektrisk ATHE Installations- och användningsanvisningar S/N: Gäller från 18. 02. 2009 Rev.: 1.0 4136130, 4136131, 4136132, 4136133, 4136134, 4136136,

Läs mer

Stekbord METOS PRINCE 60, 85. Extra tillbehör: vattenkran, höj- och sänkfunktion, stekyta i rostfritt stål

Stekbord METOS PRINCE 60, 85. Extra tillbehör: vattenkran, höj- och sänkfunktion, stekyta i rostfritt stål Stekbord METOS PRINCE 60, 85 Extra tillbehör: vattenkran, höj- och sänkfunktion, stekyta i rostfritt stål 3755400, 3755401, 3755402, 3755403, 3754415, 3754416, 3754417, 3754418, 3754425, 3754426, 3754427,

Läs mer

STEKBORD. Installations- och användningsanvisningar

STEKBORD. Installations- och användningsanvisningar STEKBORD PRINCE TYP: 500, 660 Installations- och användningsanvisningar S/N: Gäller från 01.07.2009 Rev.: 3.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde

Läs mer

M21 M22. S/N: Rev.: 2.0

M21 M22. S/N: Rev.: 2.0 9b50(3/$77$ M21 M22,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar INDUKTIONSSPIS TYPE: I2, I4, I6 Installations- och bruksanvisningar Rev 2.1 4210010, 4210011, 4210012 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3 1.2. I apparaten använda symbolers

Läs mer

FRITÖS. Installations- och användningsanvisningar

FRITÖS. Installations- och användningsanvisningar FRITÖS BORDMODELLER TYP: FT4 Eco, FT6 Eco Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.1 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Handmixer. Installations- och användningsanvisning

Handmixer. Installations- och användningsanvisning Handmixer 250 VF, 350 VvC, 450 VV Installations- och användningsanvisning 2 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar VÄRMERI BM KERAMISK PLATTA CPL TYP: 450, 800, 1200 Installations- och bruksanvisningar Övesättning av tillverkarens orginaldokumentation Rev 1.2 (16.10.2013) S/N: 10990607100010 Metos Nova Plus Drop-in

Läs mer

BRÖDROST. Installations- och bruksanvisningar. METOS Tempo. Översättning av tillverkarens engelskspråkiga manual 4560470, 4560472

BRÖDROST. Installations- och bruksanvisningar. METOS Tempo. Översättning av tillverkarens engelskspråkiga manual 4560470, 4560472 BRÖDROST METOS Tempo 4560470, 4560472 Installations- och bruksanvisningar Översättning av tillverkarens engelskspråkiga manual 04.04.2012 04.04.2012 Brödrost METOS Tempo INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3

Läs mer

KAFFEKVARN. Installations- och användningsanvisningar

KAFFEKVARN. Installations- och användningsanvisningar KAFFEKVARN MD Magnum Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

BORDSMONTER. Installations- och användningsanvisningar

BORDSMONTER. Installations- och användningsanvisningar BORDSMONTER KENTUCKY HOT Installations- och användningsanvisningar 4310312, 4310314, 4310332, 4310334 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmännt... 1 2. Användningsändamål... 1 3. Apparatens hantering... 1 4. Apparatens

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar SOPPKITTEL ESK Installations- och bruksanvisningar 15.11.2010 Översättning av tillverkarens engelska anvisningar 4239100, 4239101 ALLMÄNT Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

SERVERINGSDISK. Installations- och användningsanvisningar

SERVERINGSDISK. Installations- och användningsanvisningar SERVERINGSDISK CRONO Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 4309900, 4309905, 4309910, 4309912, 4309901, 4309906, 4309911, 4309913, 4309914, 4309915 Bästa kund, Vi gratulerar till att

Läs mer

Gasolspis Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis Monterings- och bruksanvisning Gasolspis Monterings- och bruksanvisning 50x60 och 60x60 Gasolspis - 4 gasolbrännare - Gasolugn Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis! Produkten är tillverkad i moderna fabrikslokaler och våra

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Användning och skötsel av CookTek MagnaWave bufféenhet INSTRUKTIONSBOK INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Förbereda

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

Den traditionella spisen

Den traditionella spisen MK och MKM Den traditionella spisen Serien tillåter kombination av olika typer av kokplattor. Mycket robust spis Stor och flexibel kapacitet tack vare stor, slät kokyta Lång livslängd Stativ helt i rostfritt

Läs mer

GRÖNSAKSKÄRARE. Installations- och användningsanvisningar

GRÖNSAKSKÄRARE. Installations- och användningsanvisningar GRÖNSAKSKÄRARE RG-200 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Bruksanvisning. Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112. Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 -

Bruksanvisning. Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112. Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 - S Bruksanvisning Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112 Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 - 1. Allmän Information 3 1.1 Information gällande instruktionsboken 3 1.2 Symbol beskrivning

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

BÄSTA KUND! Observera! Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar installera och använda kokhällen.

BÄSTA KUND! Observera! Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar installera och använda kokhällen. BÄSTA KUND! Gratulerar till ditt köp av en keramikhäll som kan byggas in i alla typer av köksinredning. Hällen passar in som en del i ett modernt kök. Förutom att hällen har en modern och tilltalande utformning

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

KYLMONTER. Installations- och användningsanvisningar

KYLMONTER. Installations- och användningsanvisningar KYLMONTER HALO Installations- och användningsanvisningar 4312000, 4312002, 4312004, 4312030, 4312032, 4312034, 4312060, 4312062, 4312064, 4312304, 4312306, 4312308, 4312100, 4312102, 4312104, 4312110,

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer