Sida l (5), KAMMARRÄTTEN I T^r^AyT. KLAGANDE Skatteverket Skattekontoret Västervik Västervik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida l (5), KAMMARRÄTTEN I T^r^AyT. KLAGANDE Skatteverket Skattekontoret Västervik 593 85 Västervik"

Transkript

1 Sida l (5), KAMMARRÄTTEN I T^r^AyT Mål nr , GÖTEBORG 1JUJV , Avdelning " O 4 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Skatteverket Skattekontoret Västervik Västervik MOTPART Bredband i Marstrand ekonomiska förening, Box Marstrand Ombud: Ulf Hedström Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 9 juli 2010 i mål nr , , och , se bilaga A SAKEN Mervärdesskatt för redovisningsperioderna december 2005 (efterbeskattning), december 2006, december 2007 och januari 2008 Skattetillägg Ersättning för ombudskostnader KAMMARRATTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Kammarrätten beviljar Bredband i Marstrand ekonomiska förening ersättning för ombudkostnader med kr. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1531 Stora Nygatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:40

2 KAMMARRÄTTEN I DOM Sida 2 GÖTEBORG Mål nr , , YRKANDEN M.M. Skatteverket yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer verkets beslut den 12 december Som skäl åberopas bl.a. följande. Två parter kan inte, genom hur de uttrycker sig i avtal och fakturor, själva bestämma om en betalning är mervärdesskattepliktig eller inte. Högsta förvaltningsdomstolen har i flera avgöranden godtagit att transaktioner skattemässigt har bedömts på annat sätt än vad som följer av den civilrättsliga prövningen (RÅ 2004 ref. 27). I det aktuella fallet föreligger en direkt koppling mellan den ersättning som medlemmen har lämnat till föreningen och de mottagna tjänsterna. De avgöranden som föreningen har åberopat skiljer sig från nu aktuellt fall, på så sätt att insatsbeloppet enligt stadgarna uppgick till kr, jämfört med 100 kr enligt Bredband i Marstrand ekonomiska förenings stadgar. De betalningar som föreningen har benämnt som insatser kan inte anses uppfylla kraven enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. När det gäller ersättning för ombudskostnader är det yrkade beloppet skäligt. Skatteverket åberopar Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 december 2008 i mål nr Bredband i Marstrand ekonomiska förening anser att kammarrätten ska avslå överklagandet och yrkar ersättning för ombudskostnader i kammarrätten med kr. Föreningen anför bl.a. följande. Mervärdesskatt redovisas löpande på såväl medlemmars som icke medlemmars användande av föreningens fiberoptiska kabel. Skatteverket har inte anfört några omständigheter som ger stöd för att definiera om de medel som medlemmarna skjutit till för finansieringen av kabelprojektet så att de avser betalning för utförda tjänster. Av det kammarrättsavgörande som Skatteverket har åberopat kan slutsatsen dras att, i det fall en förening särbehandlar sina medlemmar i förhållande till icke medlemmar i syfte att kringgå mervärdesskatt, kan en omrubricering göras. Synsättet att särskilja insatser från ersättning

3 KAMMARRÄTTEN I DOM Sida 3 GÖTEBORG Mål nr , , för tillhandahållna tjänster har vunnit gehör i avgöranden från Skatterättsnämnden (förhandsbesked den 12 november 2010) och från förvaltningsrätt (Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 8 oktober 2010 i mål nr m.fl.). SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Mervärdesskatt Bredband i Marstrand ekonomiska förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning för data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. För detta ändamål har föreningen uppfört ett fibernät. Frågan i målet är om medlemmarnas åtaganden enligt avtalen att teckna reverser alternativt betala in kr som säkerhet för föreningens banklån ska ses som insatskapital eller som betalning för en tjänst som föreningen tillhandahållit medlemmarna. En kapitalinsats vid inträde i en ekonomisk förening ska normalt inte beläggas med mervärdesskatt. Däremot är en inbetalning som rätteligen utgör ersättning för en vara eller tjänst att hänföra till mervärdesskattepliktig omsättning. En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. I främjandet ligger att medlemmarna får utbyte genom sitt deltagande. Den ekonomiska fördelen ligger främst i rätten att nyttja föreningens tjänster. Kapitalinsatsen i en ekonomisk förening är obligatorisk och avsikten bakom kravet på medlemsinsatser är att föreningen ska få medel för att kunna fullgöra sin stadgeenliga verksamhet och för att kunna göra mer varaktiga investeringar.

4 KAMMARRÄTTEN I DOM Sida 4 GÖTEBORG Mål nr , , Avgörande vid bedömningen av om kapitalinsatsen är ett rent insatskapital eller ersättning för leverans av vara eller tjänst är om man kan hänföra någon form av motprestation till kapitalinsatsen. Om en motprestation föreligger innebär det en omsättning och mervärdesskatteplikt. Av EG-domstolens praxis (C-16/93 Tolsma, C-102/86, Apple and Pear Development Council och C-154/80, Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA) framgår att en tillhandahållen tjänst endast är beskattningsbar om det föreligger ett direkt samband mellan tjänsten och betalningen. Av det avtal som tecknats mellan föreningen och medlemmarna kan inte utläsas att insatsen ska svara mot en viss prestation. Insatsen medför inte ensamt att medlemmarna får tillgång till bredband. För detta krävs dels att medlemmarna betalar en avgift till föreningen för att få använda nätet, dels att medlemmarna köper en bredbandstjänst av en leverantör. Den insats som medlemmarna ska betala till föreningen har alltså inte sin grund i att föreningen tillhandahåller medlemmarna tjänster utan insatserna skapar förutsättningar för föreningen att upplåta nätet till medlemmarna samt förutsättningar för olika leverantörer att tillhandahålla medlemmarna bredbandstjänster. Det finns därför inte ett sådant direkt samband mellan kapitalinsatsen och tjänsten, dvs. tillhandahållande av nätanslutning, som medför att en omsättning föreligger. Överklagandet ska därför avslås. Ersättning för kostnader Föreningen har vunnit bifall till sin talan och är därför berättigad till ersättning för ombudskostnader. Yrkad ersättning om kr är skälig.

5 KAMMARRATTEN I GÖTEBORG DOM Sida 5 Mål nr , , HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3). Kristina Holmberg referent ilsson /Alexander Warnolf

6 QM Sida 1^ l (6) FRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG , , J\L f Avdelning2 Meddelad! , l Göteborg Enhet 2: l KLAGANDE Bredband i Marstrand ekonomiska förening, Box Marstrand Ombud Ulf Hedström Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Göteborg MOTPART Skatteverket Skattekontoret Västervik Västervik ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets beslut den 12 december 2008,beslutsidentitet MV20, MV7, MV14 och MV17 avseende redovisningsperioderna dec. 05, dec 06, dec 07 respektive jan 08 SAKEN Utgående mervärdesskatt på tjänster Skattetillägg Efterbeskattning, redovisningsperioden dec 05 Ersättning för ombudskostnader DOMSLUT Förvaltningsrätten bifaller överklagandena och undanröjer Skatteverkets beslut. Förvaltningsrätten beviljar Bredband i Marstrand ekonomiska förening ersättning för föreningens kostnader i målen med kr exklusive mervärdesskatt. Dok.Idl8453 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Sten Sturegatan måndag - fredag Göteborg E-post: 09:00-15:00

7 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM , I GÖTEBORG , Avdelning 2 BAKGRUND Bredband i Marstrand ekonomiska förening (BIM) bildades i februari 2005 i syfte att ge hushåll i Marstrandsområdet tillgång till bredband via fiberoptisk kabel. Av BIM:s stadgar framgår bl. a. att varje medlem ska betala en insats på 100 kr, årsavgift och ersättning för nyttjandet av föreningens tjänster. För att finansiera kabelinvesteringen beslutade BIM att söka banklån vilket förutsatte att föreningen kunde ställa säkerheter. BIM tecknade ett avtal med varje medlem där medlemmen ställde ut en revers på kr till BIM. Reversen skulle fungera som ett borgensåtagande till säkerhet för BIM:s lån. Alternativt kunde medlemmen betala in ett belopp motsvarande reversbeioppet kontant till föreningen. På grund av att projektet försenades och att kostnaderna därmed ökade tvingades BIM att begära inlösen av medlemmarnas reverser för att klara betalningarna av banklånet. I bokföringen har BIM redovisat de inlösta medlemsreverserna som ett ökat eget kapital (konto 2081) och följaktligen inte tagit med inbetalningarna som mervärdesskattepliktig omsättning i skattedeklarationerna. YRKANDEN Skatteverket har vid omprövning på eget initiativ beslutat att höja BIM:s utgående mervärdesskatt och att påföra skattetillägg enligt följande: Höjning Skattetillägg Redovp dec Redovp dec l 200 Redovp dec Redovp jan

8 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM , I GÖTEBORG , Avdelning 2 Beslutet för redovisningsperioden december 2005 har fattats genom efterbeskattning. Skatteverket motiverar sina beslut på följande sätt. Den betalning som medlemmarna gjorde till BIM när reverserna löstes in är inte att anse som en insats i den ekonomiska föreningen utan en avgift. Betalningen kan jämställas med en sådan betalning som exempelvis en kund gör till sitt kraftbolag för framdragning av elledning till fastigheten, d.v.s. det första tillhandahållandet av en tjänst. Eftersom det föreligger en motprestation är betalningen skattepliktig till mervärdesskatt. BIM överklagar och yrkar att förvaltningsrätten upphäver Skatteverkets beslut. BIM yrkar också ersättning för sina ombudskostnader i målen med kr exklusive mervärdesskatt. Beloppet motsvarar 18 timmars arbete å kr exklusive mervärdesskatt. Till stöd för sina yrkandena anför BIM i huvudsak följande. Bakgrunden till att BIM löste in reverserna, som utgjorde säkerhet för föreningens banklån, var att byggnadsprojektet blev väsentligt dyrare än vad man räknat med. Medlemmarna tog en ekonomisk risk genom att ställa kapital till BIM:s förfogande på det sätt som skedde. Infriandet av åtagandet innebär inte i sig medlemmarna tillgodogjort sig några momspliktiga tjänster. Inlösen kan inte anses svara mot ett momspliktigt tillhandahållande avseende dragning av kabel fram till medlemmens fastighet. För det första är det BIM och inte medlemmen som äger kabeln och anläggningen. För det andra består det momspliktiga tillhandahållandet av rätten att utnyttja kabeln och anläggningen. Ersättningen för denna nyttjanderätt regleras genom månadsvisa betalningar till föreningen. Skatteverket har vid omprövning med anledning av överklagandet inte ändrat sitt beslut.

9 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM , I GÖTEBORG , Avdelning 2 DOMSKÄL Mervärdesskatt Tillämpliga bestämmelser Enligt l kap. l första stycket l mervärdesskattelagen (ML) ska mervärdesskatt betalas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet. 2 kap. l ML reglerar när en omsättning föreligger. Enligt första stycket l förstås med omsättning av vara att en vara överlåts mot ersättning. Enligt tredje stycket l förstås med omsättning av tjänst att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon. Motsvarande bestämmelser i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) finns i artiklarna 2.1, 5.1 och 6.1. Dessutom framgår av artikel 4 vad som utgör ekonomisk verksamhet enligt sjätte direktivet. Förvaltningsrättens bedömning Frågan i målen är om medlemmarnas åtaganden enligt avtalen att teckna reverser alternativt betala in kr som säkerhet för BIM:s banklån ska ses som insatskapital eller som betalning för en tjänst som BIM tillhandahållit medlemmarna. Partema är överens om att insatskapital normalt inte ska betraktas omsättning enligt ML och därmed ligga till grund för mervärdesskatt. Om det finns en motprestation i insatsen ska den delen anses vara mervärdesskattepliktig. Skatteverket jämställer BIM:s byggande av kommunikationsnätet med ett kraftbolags framdragning av elledning till en fastighet och menar att det motsvarar det första tillhandahållandet av en tjänst. BIM å sin sida hävdar

10 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM , I GÖTEBORG , Avdelning 2 att det är fråga om en kapitalinsats i form av inlösen av reverserna för att säkra B IM: s lån. l A l Som framgår av vad som ovan har sagts regleras medlemmarnas kapitalinsats i föreningens stadgar medan de reverser och kontanta belopp som är i fråga i målen regleras genom separata avtal med varje medlem. Av avtalen framgår bl. a. att BIM skulle bygga och driva ett kommunikationsnät baserat på optisk fiber. Byggnationen skulle finansieras genom att föreningen tog upp banklån för vilka medlemmarna ställde säkerhet genom att ställa ut reverser till föreningen eller betalade en kapitalinsats. Lånet för den kalkylerade anläggningskostnaden fick maximalt uppgå till kr för varje fastighet. I avtalen mellan B EM och medlemmarna sägs ingenting om att reverserna eller inbetalade belopp ska svara mot en motprestation av föreningen vilket talar för att det är fråga om en kapitalinsats från medlemmarnas sida. Till det kan läggas att BIM redan i sina stadgar hade kunnat föreskriva att varje medlems insatsbelopp skulle vara så stort att den sammanlagda insatsen hade täckt kostnaderna för att bygga kommunikationsnätet. I en sådan situation hade det knappats kunnat hävdas att insatsbeloppet skulle vara mervärdesskattegrundande. Förvaltningsrätten menar därför att de belopp som medlemmarna enligt avtalen med BIM har betalat in till föreningen inte kan betraktas som ersättning för någon tjänst tillhandahållen av BIM. Utgående mervärdesskatt ska därmed inte tas ut på beloppen.

11 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM , I GÖTEBORG , Avdelning 2 Ersättning för kostnader Tillämplig bestämmelse Av 3 lagen (l 989:479) om ersättning for kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. ska en skattskyldig som i ett ärende eller mål haft kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat som skäligen behövts for att ta till vara hans rätt beviljas ersättning för kostnaderna bl. a. om han vinner helt eller delvis bifall till sina yrkanden i ärendet eller målet. Förvaltningsrättens bedömning BIM vinner helt bifall till sina yrkanden i målen och är därmed berättigad till ersättning för ombudskostnader. Den yrkade ersättningen kan inte bedömas vara för hög. BIM ska därför beviljas ersättning med exklusive mervärdesskatt. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga l (Dv 3104) Curt Borglund \? I avgörandet har rådmannen Curt Borglund, ordförande, samt nämndemännen Britt-Marie Björklund, Lennart Ekberg och Bo-Christer Windehem deltagit. Föredragande har varit Per-Åke Pettersson.