PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING"

Transkript

1 Verksamhetsområde: Buf, Dragonens Förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Dragonens förskola År : Ansvarig förskolechef: Barbro Sundström

2 PLANENS SYFTE: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling regleras i Skollagen kap. Lagarnas syfte är att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lagarna stärker barn- och elevskyddet och innefattar direktiv om handlingsplikt för vuxna som befinner sig i den verksamhet som barn och elever deltar i. Barn och elever, oavsett kön, har rätt till en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För att aktivt främja flickors och pojkars lika möjligheter och rättigheter, måste varje verksamhet ha ett planlagt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolechef ansvarar för att planen upprättas årligen och att den beskriver det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete som verksamheten planerar att genomföra under året. Alla som berörs av verksamheten ska kunna spela en aktiv roll i likabehandlingsarbetet. Detta görs genom att involvera all personal, barn och vårdnadshavare i framtagandet av plan mot diskriminering och kränkande behandling. All personal som arbetar inom verksamheten har ett ansvar för att planen är ett levande verktyg som är känt av alla berörda

3 ARBETSGÅNG: Vid upprättandet av den årliga planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska barn- och elever samt personal, oavsett kön, delta. Framgångsfaktor är vårdnadshavarens delaktighet. Genomförandet av föregående års planerade åtgärder ska utvärderas och redovisas i följande års Plan mot diskriminering och kränkande behandling. De olika stegen är: Förskolans vision Utvärdera Främja Kartlägga Förebygga Åtgärder för akuta situationer

4 Förskolans namn: Dragonen Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Dragonens vision: Trygghet och allas lika värde ger livskvalitet Genom att vi tillsammans tar fram det bästa av varandra. Främjandearbetet: Planen gäller från: Planen gäller till: Ansvariga för planen: Barbro Sundström förskolechef tills med ansvarig för förskolan. Barnens delaktighet: Samtliga vårdnadshavares delaktighet: Personalens delaktighet: Arbetad och framtagen tillsammans med genuspedagog under vt-ht-14. Förankring av planen: informerat på föräldramöte, att den läggs på hemsidan, och hängs upp i tamburen. Tar emot synpunkter, levande material som utvärderas årligen. Utvärdering:

5 Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats: Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan: Resultat av utvärderingen av fjolårets plan: Årets plan ska utvärderas senast: Beskriv hur årets plan ska utvärderas: Ansvarig för att årets plan utvärderas: Främjande insatser: syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, såväl i fysiska möten som möten på sociala medier, omfattar alla diskrimineringsgrunderna riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning är en naturlig del av det dagliga arbetet Kön -Vi är tillåtende när det gäller könsöverskridande aktiviteter och leksaker, t.ex utklädningskläder. Vi bemöter barnen likvärdigt -Boktips: Modiga prinsessor och ömsinta killar ( vuxenbok) -Ansvarig: Anna K samt Eva S för litt. - Funktionshinder/ nedsättning Insats (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet.): - göra miljön tillgänglig för alla. - Ta reda på allt som går vid inskolning ( allergier m.m) - Kan alla delta vid gemensamma aktiviteter? Utreds innan.

6 - Köpa/ låna litteratur i ämnet. - Ta stöd av specialpedagog/ Kärnhus etc. vid behov. - Använd barnkonventionen. - Osynliga funktionshinder ( adhad, gråsons etc.) - Ansvarig: Lena Elmdahl, Annika Olsson beträffande miljön. Alla gem. Ansvar Religion eller annan trosuppfattning Insats (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet.): -Fråga vid inskolning: Är det något vi behöver veta för att barnet ska få det så bra som möjligt på förskolan? Ta även med frågan i uppföljningssamtalet. - Använd biblioteket, litteratur kring religion/trosuppfattning. Köp: Den mångkulturella almanackan t alla avd. Ansvarig: Emily P och Nina vb. Se över frågor till inskolning samt checklistan. Lena beställer böcke/lånar o almanackor. Könsöverskridande identitet eller uttryck Tillåtande beträffande könsöverskridande aktiviteter och leksaker, t.ex. utklädningskläder Ansvarig: Ålder -åldersblandade grupper där alla är en tillgång i gruppen. Vi låter barnen själva känna av t.ex vilken cykel/toalett de vill använda, oavsett ålder. Ansvarig: Alla

7 Sexuell läggning - Böcker om regnbågsfamiljer - Ta reda på så mycket det går om familjen vid inskolning - Tillåtande förhållningssätt, familjer kan se olika ut. - Bok: t.ex. Gösta och Johan Ansvarig: Litteratur, Lena Elofsson, övrigt Alla! Etnicitet - Främja olika språkmed t.ex sånger och sagor - Dockor med olika hudfärg, annat material ses över. - Sätta upp bilder/ ord på ex. mat från andra kulturer ( spec. de vi ev. har i gruppen) - Samtala om lika, olika, tex. Hudfärg - Världskarta, så man kan se varifrån vi kommer. Ansvarig: Susanne och Britta Kränkningar, trygghet, delaktighet, inkludering. - Vara närvarande, lyssnande och lyhörd pedagog - Icensätta dramatisering kring aktuella situationer, vuxna-barn, barn-barn - Frågor till barnen: hur är en bra kompis? Göra barnen delaktiga - Förhållningsregler tillsammans med barnen Ansvarig: Alla Datum när det ska vara klart: Jan-15

8 Kartläggning: Kartläggningsmetoder: Rumsobservationer samt barnintervjuer Områden som berörs i kartläggningen: Hur barn/elever och samtliga vårdnadshavare har involverats i kartläggningen: Hur personalen har involverats i kartläggningen: personal har gjort rumsobservationer under 3 v. samt haft barnintervjuer efter ålder och mognad. Resultat och analys: Utifrån analysen har respektive avdelning gjort en handlingsplan. Dragonens förskola Hösten-14.