VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet 1

2 INNEHOLD 0. SAMMANFATTNING UTBILDNING OCH LÄRANDEMILJÖ KUNSTNÄRLIG- OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING: SAMHÄLLSROLLEN OCH FÖRMEDLING: FÖRVALTNING AV RESURSER: UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET STUDENTANTAL PLANER FÖR KONSTNÄRLIGT OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING AKTIVITET ÖVRIGA FOU AKTIVITETER OCH PROJEKT SAMHÄLLSROLL OCH FÖRMEDLING AKTIVITET PLANER FÖR FÖRVALTNING AV RESURSER TILLSTÅNDSVÄRDERING PLANER FÖR BUDGETPRIORITERINGAR INVESTERINGAR BILAGA 1, 2 & 3 STUDENTTAL

3 0. SAMMANFATTNING Avdelningen kunstakademiet en dialogisk meningsproducent Den föranledda planerade omstruktureringen omfattar en förändring av KHIB från tre avdelningar till två och kommer att påverka alla avdelningens delar, funktioner och verksamheter under Stort fokus kommer att ligga på att undersöka, utveckla och kalibrera planer och strukturer med betoning på samarbete, tvärfaglighet, internationalisering, FoU och konstnärligt utvecklingsarbete, projektplanering och planer för utbildningen antagning, studieplaner mm och dialog kring alla dessa delar sammantaget såväl internt på KHIB som externt. Ledord för detta arbete är på alla nivåer och i alla sammanhang Inquiry (nyfiket undersökande), kritisk reflektion, forskning och utveckling, experiment, process och dialog UTBILDNING OCH LÄRANDEMILJÖ Fokus på konstnärligt utvecklingsarbete och forskning i lärandemiljöerna. Studenters ansvar för egna val och lärande är centralt med särskilt fokus på engagemang och motivation, nödvändig såväl för en konststudent som för en yrkesverksam konstnär. Följer och utvecklar förändringar i organisation och struktur av teoriundervisning både inom avdelningen och i samarbete med Avd. for spesialisert kust. Uppföljning och utveckling av individuella utbildningsplaner, undervisningskalender, individuell arbetsplan, huvudvägledarordning och terminsutvärdering. Större fokus på uppföljning och respons på kurs- och terminsutvärderingar och utveckling av desamma. Efter- och vidareutbildning: Koordinator för etter- och vidareutdanning har varit vakant under en del av 2010 varför samarbete med denna enhet inte ägt rum i önskad omfattning KUNSTNÄRLIG- OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING: Avdelningen fokuserar på FoU, konstnärligt meningsutbyte och produktion, utveckling och experimentellt undersökande bland de fagligt ansatta. Avdelningen upprättar internationella kontakter i förbindelse med konstnärliga forskningsprojekt, samarbeten och nätverkande. Avdelningen är målorienterad i identifiering och uppföljning av nya möjliga stipendiater SAMHÄLLSROLLEN OCH FÖRMEDLING: Arbetet med den samhällsorienterade rollen koncentreras kring MA utställningen med seminarier och kring BA utställningen. 3

4 Avdelningen deltar kontinuerligt i flera samarbetsprojekt glokalt - i den lokala miljön i Bergen, i Norden och internationellt. Förmedlingsarbetet koncentreras kring MA avgångsutställningen i Bergen konsthall och sedan våren 2010 äger även BA utställningen rum utanför skolan på och i samarbete med Bergen Kjött. Den meningsproduktion som sker vid avdelningen, frukterna av konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, förmedlas genom utställningar, performances, seminarier, inlägg i debatt, texter och publikationer FÖRVALTNING AV RESURSER: Styrning och ledning God kommunikation av information och dialog mellan studenter, stab, dekan, avdelningsråd och ledning. Stort fokus läggs under 2011 på omstrukturering respektive utarbetande av nya studiplaner vilket påverkar stabens fördelning av tid. Infrastruktur och stödfunktioner I samarbete med administration tillrättaläggs för delegering av saksbehandlingsarbete till andra administrativa stödfunktioner. Här ingår även en förändring genom avdelningskonsulentens utökade roll och ansvar. Strävan efter att få till stånd en god dialog med de tekniskt administrativa gällande stödfunktioner till fagliga krav. 4

5 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap AKTIVITET Fokus Hösten 2010 har präglats av ett omfattande processuellt arbete och diskussioner i grupper på tvärs över avdelningarna rörande en ny struktur för KHIB. Detta har påverkat stabens reguljära kontaktyta och FoU. Diskussionerna har resulterat i att KHIB går från tre avdelningar till två en Konst och en Designavdelning. Detta föranlett av att kvalifikationsramverket måste inarbetas i nya studieplaner. Två avdelningar kommer bl a att innebära förverkligande av ett tvärdisciplinärt kursutbud, förenklingar i kommunikationer och ett tydliggörande gentemot sökande liksom marknadsföring och profilering av KHIB. Omstruktureringen kommer även att innebära utmaningar i tankar kring hur BA programmen ska utformas och kring hur antagning respektive det första året ska komma att se ut, liksom lokalisering av studenter mm. Förändringen kommer att omfatta ett stort arbete under 2011 i diskussioner kring och utarbetande av nya studieplaner där stab vid respektive avdelningar kommer att samarbeta kring genomtänkta förändringar. Avdelningens stora utmaning är att utvecklas från en undervisningsbaserad institution till en forskningsorienterad. Detta innebär dels att förstärka och understryka vad som redan görs vid avdelningen på en forskningsorienterad bas. Det innebär även att förstärka FoU och dess påverkan på undervisningen, satsningar på glokala samarbetsprojekt där studenter och stab kan ingå i ömsesidiga lärandeprocesser som också förbereder studenterna för den reella konstnärsrollen. Detta bidrar i förlängningen till att sätta KHIB som en självklar stark aktör i ett internationellt sammanhang. För att vara intressant som samarbetspartner måste man vara intressant själv och ha något att erbjuda. Därmed är Avdelningen konstakademiets fokus att fortsätta och kontinuerligt stärka studenter och stabs kompetens och kritiska reflektion och vara en intressant och experimentell menings producent Förändringar i staben Under året 2010 har ledningen vid Avdelningen kunstakademiet skiftat. I augusti 2010 fick Avd. Kunstakademiet ny Dekan då Cecilia Gelin efterträdde Paula Crabtree som med detta avslutar två perioder vid akademiet ( 2 x 4 år). En högskolelektor i Video Kjersti Sundland har rekryterats och startat augusti 2010 vilket skapar stadga och möjligheter att planera och utveckla avdelningens Ny media profil i samarbete. 5

6 Två lediga ställningar utannonserades i december På dessa positioner, professor i Ny media vikarierade våren 2010 två personer (Trond Lossius och Amanda Steggell) och på professuren i Visuell konst (som Sunniva McAlinden lämnade juli 2010) vikarierar sedan hösten 2010 tre personer (Tommy Olsson, Stein Rönning och Matthew Galpin). Under september månad intervjuades tre kandidater av elva med professors kompetens för Professuren i Visuell konst. I november intervjuades sex kandidater för professuren i Ny Media, samtliga med professorskompetens. Intervjukommittéerna har arbetat igenom processen, de båda posterna har diskuterats i avdelningsråd och beslut i ärendena thar tagits vid styrelsemötet 23 november. Styrelsen beslutade att ny professor i Visuell kunst blir Eamon O Kane (IRL/DK) och ny professor i Ny media blir Brandon LaBelle (USA/GER). Båda startar sina anställningar januari I slutet av 2010 kommer en professur i Time Based Media med fokus på performance, video och platsspecifika arbeten utanonnseras med förhoppningen om en tillsättning till augusti Detta innebär att akademiet kommer få en stadga i professorskompetens med förstärkning i internationell förankring och forskningskompetens och en ny stab utvecklas inför hösten Professor 2 i kritisk teori och curatorinsriktning Anke Bangma lämnar tyvärr KHIB för ny anställning. Vi arbetar för närvarande för att få en god ersättare. Michelle Teran (CAN/GER) har tillträtt som ny stipendiat per 1 oktober 2010, vilket också det stärker akademiet internationella anknytning. Detta är en utmanande tid med många nya i personalstyrkan, vilket påverkar kontinuiteten under 2010 och 2011, men som samtidigt ger möjligheter för kommande läsår med planering och utveckling där Avdelning kunstakademiets står stärkt inför framtida utmaningar Utbildningen Avdelningen Kunstkademiet erbjuder konstutbildning på tre nivåer: Bachelor, Master och PhD nivå (det senare genom stipendieprogrammet för konstnärligt utvecklingsarbete). Fokus för akademiet är fortsatt att knyta stabens konstnärliga utvecklingsarbete och forskning, FoU, närmare undervisningen och göra den mer synlig i miljön. Den blir tydligare och mer synlig om den finns beskriven och definierad i studieplaner etc. Studenterna blir då knutna till stabens konstnärliga utvecklingsarbete och forskningsprojekt som också naturligt diskuteras i grupp och i vägledningssammanhang. Bachelorstudiet Innehållet i de individuella utbildningsplanerna är under kontinuerlig utveckling och gås igenom grundligt av studenter och huvudvägledare. Studieplanen kommer att skrivas om under Masterstudiet Samarbete sker med Avd. for Spesialisert kunst. Det är en fördel och styrka att terminsutvärderingarna görs av en stab på tvärs av avdelningarna med olika fagliga perspektiv i förhållande till kandidaternas projekt. I år har rekryteringen till MA givit än fler internationella sökare. MA programmet samarbetar med externa aktörer, curatorsstudiet m fl. Från hösten 2010 infördes en ny programpost för MA konst - Graduate Symposium. Detta består av hel- eller halvdags program med inlägg av stipendiater, fagligt ansatta, tidigare studenter och inbjudna gäster och äger vanligtvis rum sista fredagen i månaden. För andra året i rad arrangerar studenter vid MA2 en föreläsningsserie under höst- och vårtermin. Programmet utarbetas och genomförs av en liten grupp frivilliga studenter. 6

7 MA examensutställning ägde rum på Bergen Kunsthall i april 2010, med tillhörande offentligt seminarium med internationella deltagare. Teori- och skrivundervisningen Utvecklingen av strukturen för den konstteoretiska undervisningen på alla nivåer är under ständig utveckling. En ny struktur på BA1 teoriundervisning har genomförts med teorilärare från samtliga avdelningar. Skrivuppgifter knutna till undervisningen har introducerats med positiva resultat. På de övriga BA nivåerna ger föreläsningar och lässeminarier sammantaget en viktig grundläggande konstteoretisk kunskap för att kunna söka sig vidare till MA eller för att bli självständig konstnär efter avslutade studier. Skrivundervisningen på MA programmet har kurser både på engelska och norska med både en akademisk tillknytning och för att uppmuntra en mer subjektiv röst en författarledd skrivkurs. Tekniska kurser Kurs i digitala tekniker och i trä- och metallverkstäder har hållits. Screen, en tre delad workshop med huvudvikt på HD video produktion och introduktion till användning av digitala medier med huvudfokus på kamerabserat arbete och ljud. På metallverkstaden ges flera kursutbud öppna för studenterna på KHIB. Det är dyrt att hålla verkstäder och maskiner i gott skick Samarbeten KUNO PROJEKT, ett samarbete mellan KKH Stockholm, Konstakademin i Vilnius, Konstakademin i Reykjavik på initiativ av KHIB, finansierat av KUNO och NORDPLUS har haft 4 workshops (1. uppstart i Bergen, 2. workshop i Vilnius, 3. workshop i Reykjavik), avslutat med 4. utställningen X - YOU ARE HERE på Galleri Mejan, KKH Stockholm samt konferensen PANORAMIC INTERCHANGE på Moderna Museet. Utställningen omfattade 16 utställare från Europa och 4 seminarieinlägg av bl. a. avdelningens nya stipendiat Michelle Teran, samlaren/filmmakaren Werner Nekes samt Kári Stefansson, neurobiolog. För material och dokumentation se: Studieresa BA/MA Konst gjorde en studieresa till Berlin i början av oktober. Programmet bestod bl a i att besöka Artforum Berlin, Artnets chefredaktör, konstnärer, atelier, gallerier och museer. Huvudmål för 2009 var fokus på fagspecifik teori. Denna bedrivs huvudsakligen i vägledningssitutationen individuellt och i grupp för att stärka den generella förståelsen av samtidsteori och kritisk reflektion bland studenter, men samtidigt för att vidareutveckla miljön och dynamiken vid avdelningen i förhållande till konstnärligt utvecklingsarbete. Denna utveckling har fortsatt under året. Under 2010 har följande varit i fokus: 7

8 Fortsatt fokus på medvetenhet av forskningsbaserad undervisning både för stab och studenter. Det är viktigt att det konstnärliga utvecklingsarbetet knyts tätare till studieutbudet. Utvecklingen av FoU processerna blir mer synliga när lärararna har vägledning i ateljéerna och använder projektrum och/eller inkluderar studenter i projekt. Staben kompletterad med gästlärare med spetskompetens vid avdelningen erbjuder vägledning på hög nivå, både för akademistudenter och andra KHIB studenter. Huvuddelen av all undervisning och vägledning är tillgänglig för alla studenter på KHIB och avdelningarna håller interdisciplinära kurser i samarbete med de övriga avdelningarna. Dekanerna arbetar för att vidareutveckla samarbetet mellan avdelningarna. Detta gäller Ny media, form, färg, rum och teori bl a. Avdelningen samarbetar ofta med BEK. Kort sammanfattning av avdelningens arbete för att kvalitetssäkra uppföljning av studietillbudet och studenterna 2010: Regelbundna stabsmöten där studietillbud och vägledning diskuteras på basis av både formell (KUP) och informell (muntlig) feedback. Studenterna utvärderas varje termin. Utvärderingen åtföljs av uppsummerinsgmöte där varje studentpresentation diskuteras i förhållande till kriterierna godkänd/icke godkände (bestått/ikke bestått) och i förhållande till vilket stöd mm som studenten är i behov av. Detta sker på BA och MA nivå. På MA nivå sker uppsummeringen på tvärs av avdelningarna Avd. kunstakademiet och Avd. for spesialisert kunst. Varje måndag har avdelningen ett möte för alla som tillhör avdelningen, både stab och studenter knutna till alla tre nivåer. Här kan alla ha inspel och studenter uppmuntras att presentera projekt (särskilt de som varit på utväxling, liksom inbjudna gäster att presentera aktiviteter utanför avdelningen). Dekan har regelbundna möten med studentrepresentanterna. Över året ha ett antal intervjuprocesser ägt rum där studentrepresentant medverkar. Studenter vid akademiet (en från BA3 och en MA1) är fr o m oktober 2010 representerade i KHIB:s styrelse STUDENTANTAL Studenttal för vår och höst BA programmet: Antal BA studenter ligger lägre än normalt. Vid antagningen gjordes en stor reservlista, men trots det blev det färre studenter vid BA1 än normalt (12 istället för beräknade 15). MA programmet: I samarbete med Avd. for spesialisert kunst antogs 21 studenter, samma antal som (Se bilaga 1) Studentprognos för 2011 För antagningen 2011 övervägs om ett större antal ska kallas för intervju till BA programmet och en längre reservlista förberedas för att säkra antalet studenter till första året. En förlängt svarsdatum, till siste september, diskuteras också för att möjliggöra antagningen av önskat antal studenter. En större mängd internationella sökanden förväntas med anledning av det hårdnande konst- och kulturklimatet i Europa. (Se bilaga 1,2 &3 ). 8

9 1.3. PLANER FÖR 2011 KÄRLEK OCH MOTSTÅND Utveckling av programmen MA programmet Programmet har under 2010 utvecklats mycket positivt. Studentinitierade föreläsningsserier äger rum, Graduate seminar blandar stipendiater, professorer, studenter och tidigare studenter och skapar en ny mötesplats för kritisk reflektion. Mål för 2011 är att: Bygga vidare och utveckla Graduate seminar. Skapa ett gemensamt teori/föreläsningsprogram för MA Konst Undersöka områden där integrering av FoU och undervisning är möjlig. Bättre integrera professionsförberedelse i programmet som helhet. Utarbetandet av nya studieplaner påverkar också sättet vi kommer att bygga upp programmet för skolåret BA programmet Den nye/a professorn i visuell konst kan möjligen agera som en koordinator och få ett övergripande ansvar för programmet och i likhet med MA programmet skapa en progressivt lärande där utväxlingen mellan årskullarna sker reguljärt via mötesplatser, seminarier, studentinitierade initiativ, teoriseminarier etc. Här kan även samarbete med PPU utvecklas. Mål för 2011 är att: Undersöka initiativ som kan överföras från MA programmet. Utveckla gemensamma program/seminarier eller andra sammanhang där studenter samarbetar och skapar mötesplatser för att utforska teori, praktik, skrivande och förmedling. Ovanstående är en del i närmandet av realiserandet av två avdelningar, liksom närmandet av BA programmet till MA programmet, som i sin tur leder vidare till förberedelse för stipendieprogrammet. Avdelningen arbetar aktivt för att rekrytera motiverade studenter med relevant bakgrund. Sociala medier är här ett viktigt rekryteringsverktyg, liksom nätannonser Utvecklande av konstnärsrollen Kritisk reflektion Avdelningen ska i än starkare grad stimulera en kritisk kultur och diskurs. Studenter efterlyser mer kritisk feedback både från medstudenter och lärare. Målet är att skapa en ömsesidig och förpliktigande situation baserad på utforskande och dialogbaserat lärande. Det är av stor betydelse att semesterevalueringen framstår som en reell värdering. Detta stärker en generellt 9

10 kritisk kultur i miljön och kommer resultera i att studenterna går stärkt ut mot en professionell konstnärsroll efter avslutad utbildning. Praktikplatser Huvudmål för 2010 var att värdera möjligheterna för utveckling av praktikplatser särskilt orienterade mot BA2 studier. (Se vidare planer för 2011). Planen är att utvärdera möjligheter för att utveckla praktikplatser enligt huvudmålet för 2010, för BA2 med fokus på verklighetsorientering och professionalisering. Detta kan handla om praktik hos etablerad konstnär, institution i Bergen, men med tonvikt på att komma utanför Bergen i Norden eller internationellt. Överlevnadskurs Denna ska utvecklas till att omfatta inte bara en samlad vecka utan program läggs upp kontinuerligt över året för att stärka studenternas kunskap och insikt i konstnärsrollen. I samarbete med Avd. for spesialisert kunst. Utbudet koordineras möjligen med nytt initiativ i Bergen VISP. Samarbete Äger rum med Avd. for spesialisert konst och är en logisk uppstart på samarbetet som vi står inför med två avdelningar och kan ses som ett pilotprojekt, med betoning på interdisciplinaritet och utforskande av flexibilitet i studieåret för att möjliggöra samarbete. Interdisciplinaritet Här kan som exempel nämnas plan på samarbete med Avd. för design med en kurs i undersökning av rum och färg i samarbete med Mette L orange och Jon Arne Mogstad med speciellt inbjudna för föredrag, workshops, handledning i grupp och individuellt. Tvärfacklig kurs ledd av Mette L orange, Hilde Haugen och Jon Arne Mogstad m fl som undersöker ljus och färg med betoning på det offentliga rummet. Curatorer På såväl BA som MA nivå utreds möjligheten till att curatorer involveras för examensutställningarnas genomförande. Detta som ett ytterligare led i undersökningen av konstnärsrollen och vad det innebär att lämna utbildningen och den trygga miljön, för att ingå i andra och nya diskussioner, överväganden som undersöker, prövar och utmanar de erfarenheter studenterna vunnit under utbildningen. I samarbete med curators studiet. Utvecklande av RiR/Researcher in Residency I samarbete med andra aktörer i Bergen hoppas akademiet utveckla en form för att få forskare med närvaro under en tid. Att utveckla tankar över tid är avgörande för utveckling av forskning och kritisk reflektion liksom det är väsentligt för studenterna att möta professionella forskare i närmiljön över tid. De kan även påverka, utmana och reflektera i/med staben och den konstfagliga miljön och bidra till utvecklingen på ett produktivt sätt. Detta är ytterligare ett närmande till en osäkring av miljön och introduktion av en pågående kritisk reflektion som uppmuntras, utmanas och adderas utifrån. Detta leder i förlängningen till utvecklande av oförutsägbara projekt och samarbeten. 10

11 Samarbeten Ny media Att stärka samarbetet med BEK kring Ny media/elektronisk konst är viktigt. Den nya professorn i Ny media tillträder vid akademiet i januari och en av huvuduppgifterna kommer att bli att utveckla samarbetet mellan de olika avdelningarna inom KHIB gällande Ny media. Vi är små miljöer men tillsammans kan vi skapa en form av laboratorium där alla har olika specialiteter som tillsammans utgör en intressant samarbetsbas men också för utvecklande av forskningsprojekt och internationella samarbeten på forskningsbasis med experiment och kritisk reflektion i fokus. Projektrum för video utvecklas och stärks, liksom ljudstudio och video- och datalab. Möten har inletts med Avd. for Design för att lokalisera resurser och kompetenser. Samarbeten kring teknisk utveckling, utveckling och undersökning av vad rörlig bild och narration kan vara, teknikkurser på olika nivåer planeras och möjliggörs genom samarbetet. Däribland: Writing and storytelling workshop; Live video workshop hur att använda real time video editing software; Gemensamma kurs för stab i hur att använda ljus och kamera för studioupptagning green screen; Ljud upptagning/redigering; Introduktion till användning av green screen studio; Postproduktion video; Narrativa strategier. Internationella samarbeten Baserade på forskning sökes och utvecklas internationella samarbeten. Dekan sitter i KUNO:s styrgrupp sedan oktober och önskar undersöka att stärka och utveckla gemensamma MA program i Norden inom en rad områden i likhet med det som utvecklats i ljudkonst. Lärarutväxling stärks och utvecklas, liksom avdelningens erbjudande om expresskurs för andra nordiska studenter och studenters aktivitet i andra akademier i Nordens kurser uppmuntras. En engelsk version av KHIB:s nyhetsbrev profilerar verksomheten internationellt. Stipendiater Stipendiaterna är en styrka och utmaning för avdelningen. Målet är att stärka stipendiaternas närvaro ytterligare på avdelningen genom seminarier, undervisning, närvaro i faglig utveckling och utväxling. Stipendiaterna utvecklas och stärks tillsammans med handledare och stab. Gemensamma utväxlingsytor för stipendiaterna inom programmet undersöks. Målet är att proaktivt söka de stipendiater vi önskar ska ingå i avdelningen med målet att stärka avdelningens inriktning, meningsproduktion och kritisk reflektion. Studieplanens implementering genom undervisningskalendern Den största utfordringen för 2010 var att starta implementeringen av kvalifikationsramverket. Detta arbete fortsätter under 2011 med utarbetande av nya studieplaner. Arbetet kommer äga rum på tvärs över avdelningarna för att största möjliga utväxling av erfarenheter ska utveckla planerna på bästa sätt. Beskrivning av kursutbudet ska utvecklas. Studiekontrakten och användningen av den individuella studieplanen Närmandet mellan planen och vad studenten gör utvecklas i nära samarbete med huvudvägledaren. Eventuella förändringar över tid diskuteras och analyseras. Men en bättre utformad plan bör utvecklas mer flexibel i förhållande till studentens individuella utveckling. Huvudvägledarordningen Avdelningen har använt denna ordning under många år och har goda erfarenheter av den. Huvudvägledaren är det viktigaste ledet i undervisningstillbudet och fungerar bra. 11

12 Semestervärderingar Studieplanerna måste utvecklas för att kriterier gällande kunskap, färdigheter, generell kompetens ska komma till sin rätt. Fagstabens uppsummeringar efter utvärderingar på både BAoch MA-nivå är mycket viktiga. Semesterutvärdering Denna diskuteras i fagstaben och med studentrepresentanter. En systematisk utvärdering av kurser/workshops/terminer och handledning av studenterna finns, men måste omarbetas för att fler ska utvärdera kursutbudet. Websida Utveckling av en ny websida möjliggör en bättre överblick över det kursutbud som erbjuds vilket profilerar och tydliggör KHIB:s respektive avdelningar nationellt såväl som internationeltl. Verksamhetsmål 1.1 Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Avdelningen har arbetat med teoritillbudet 2010 tillsammans med Avd. for spesialisert kust och har fokus på fagspecifik teori. Avdelningen har varit medveten om att rekrytera bättre kvalificerade sökande till MA studiet och intressanta stipendiater med god förmåga att genomföra forskningen Avdelningens resultatmål och tilltag: Vilka konkreta resultatmål planlägger avdelningen för att uppnå verksamhetsmålen: Avdelningen har som mål att: Erbjuda handledning på hög nivå, både för akademistudenter och för andra studenter på KHIB och främja tvärdisciplinaritet. Fortsätta erbjuda överlevnadskurs och sätta praktikplatser på agendan för att ge studenterna stöd och goda förutsättningar för att lyckas med sin aktuella aktivitet både efter genomfört BA- och MA examen. Fortsätta erbjuda tekniska kurser, både gällande digitala och trä- och metall verkstäder. De flesta kurserna är öppna för alla studenter på KHIB. Tekniska kurser och gjutkurser är mycket populära. Samarbete mellan avdelningarna måste förberedas med hänsyn till verktygslistor, verktyg och maskiner, rumsbokning, och lista över vad och vem (verksmästare) som är tillgänglig för alla studenter måste uppdateras regelbundet. Avdelningen ser fram emot tillsättningen av ny EVU koordinator och är villig att erbjuda fler, bättre och mer aktuella kurser i samarbete. Avdelingen ser fram emot en samlad och integrerad plan för etter- og videreutdanningen och vi vill aktivt vara bidra till utformingen av nya initiativ. Fortsätta, konsolidera och utveckla ett gott samarbete med BEK. Skapa och utveckla tvärdisciplinära kurser i samarbete med de andra avdelningarna och externa parter. 12

13 Rum 8 ska utvecklas med ett sammanhållet program, möjligen i samarbete med curatorsstudiet hur curaterar man forskningsorienterade processer? Detta stärker KHIB:s offentliga profil. Riskvärdering: Det är viktigt att upprätthålla den höga internationella nivån på MA studiet varför rekryteringen måste säkras. Utebliven uppdatering av relevant utrustning för laben och verkstäderna leder till försämring av utbildningsmöjligheterna. En överblick över utrustning och en uppdatering av densamma är nödvändig och kan ske i samarbete med avdelningarna. (Se även investeringsplan för 2011). Målgrupper för vidareutbildningen måste ses över så att kursutbudet erbjuds professionella sökande. Risk för att viktig planläggning av vidareutbildning sker i samarbete med staben på grund av stabens befintliga arbetsbelastning. Verksamhetsmål 1.2 Universiteter og høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål Avdelningen har som mål att: Följa upp studenterna regelbundet genom individuell utbildningsplan, individuell handledning, grupphandledning och teminsutvärderingar, samtidigt som studenterna är medvetna om sitt ansvar för eget lärande och faglig utveckling. Utveckla goda kursbeskrivningar och kursutvärderingar från lärarna på Vidareutveckla MA utställningen med öppning 8 april 2011 på Bergen konsthall och Bergen museum, med efterföljande internationellt seminarium och katalog. I samarbete med Avd. for spesialisert kunst förbereds och planläggs koordinering av gemensam teoriundervisning och skrivundervisning. Gemensam teoriundervisning med samtliga teorilärare från bägge avdelningar äger rum för förstaårsstudenterna. Framgång med koordineringsarbetet med studieerbjudanden och säkra att erbjudandet beskrivs väl och publiceras i undervisningskalendern i god tid före studiestart. Riskvärdering: En huvudutmaning för avdelningen är att rekrytera kvalificerad fagstab för at fylla de lediga ställningarna. Fagmiljöet är sårbart. Det blir en utmaning att utveckla teamet som är litet och kunskapsöverföringen sårbar Därför är det viktigt att vara förberedd, att sträva efter att långtidsplanera och genomföra kontinuerliga värdering av vad behoven är i förhållande till sammansättning av staben med hänsyn till internationell/norsk stab respektive faglig inriktning för att komplettera staben. Arbetsplatser för MA studenter kräver noggrann planering och ett gott samarbete på tvärs över avdelningarna. 13

14 Plats för ytterligare stipendiater är en utmaning. Flexibilitet krävs där en förändring av rumsutnyttjande kanske kommer att krävas. Omstruktureringen av avdelningarna ställer höga krav på samarbetsvillighet, flexibilitet, tålamod och innovationsförmåga för att finna goda lösningar där det bästa tas till vara och kopplas till ett nytänkande. Verksamhetsmål 1.3 Universiteter og høyskoler skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Staben har internationell förankring och dito nätverk och deltar aktivt i andra större nätverk. Miljön på akademiet stärks genom erfarenheter från våra egna studenter som reser ut till andra utbildningsinstitutioner och utbytesstudenter som kommer till avdelningen och inspirerar miljön. Avdelningen uppmuntrar till utväxling, praktikperioder, medverkan i internationella projekt och sammanhang. Utväxlingsstudenter vill ofta stanna kvar efter den planerade tiden och det händer att dessa söker in som ordinarie studenter. Avdelningen deltar aktivt i Nordplus nätverket KUNO Konst Utbildningar i NOrden). Panoramic Interchange leds av Karen Kipphoff, professor på akademiet och är ett samarbete mellan konsthögskolorna i Reykjavik, Vilnius, Stockholm och Bergen. Projektet utgörs av tre workshops, en utställning och ett seminarium samt två publikationer (en reader och en processorienterad katalog). Deltar gör studenter och professorer från de medverkande akademierna. Avdelningen är också aktiv i utvecklingen av kvalitetsutveckliningsprojektet i regi av artesnet/elia och NEU/NOW Festival, ett pilotprojekt för nyutbildade konstnärer i Europa, hölls i Nantes i samband med ELIA biennalen, oktober Avdelningen har som mål att: Ta vara på, använda, utveckla och låta växa den kompetens och de nätverk som representeras i staben och som utgörs av hög internationell kompetens i undervisningen. Stärka och utveckla möjlighet för lärarutväxling mellan KUNO medlemmar och andra europeiska och internationella institutioner. Vidareutveckla det Masterprogram i ljudkonst som utvecklats genom KUNO:s försorg att gälla även andra konstnärliga inriktningar. Riskvärdering: Nätverk tenderar att vara personliga och bryts i och med att en person avslutar sin tjänst. Det är viktigt att avdelningen lägger vikt på att söka säkra goda internationella samarbetsparter som är oavhängiga personliga kontakter. Den fortsatt och accentuerade turbulenta ekonomiska situationen och utvecklingen för konst- och kulturfältet i världen begränsar och påverkar utvecklingen av ett gott samarbete. Vi kommer med trolighet se alltfler internationella sökanden till avdelningarna och i synnerhet på MA programmet. Det är viktigt och avgörande att vidmakthålla god dialog med internationella kontakter och samarbetsparter. 14

15 2. KONSTNÄRLIGT OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal oppnå resultat av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid AKTIVITET 2010 Konstnärligt utvecklings och forskningsarbete vid avdelningen 2010: Stöttat av FoU medel från KHIB: Publikation El Greco Revisited av Jon Arne Mogstad, professor vid avdelningen, färdig februari Equilibria, Ellen Roed, parkerat eftersom Ellen Roed blivit antagen som stipendiat vid avdelningen. The Presidents förs vidare till Projektet kopplar low tech objekt som performance och dockteater till nya medier. Karen Kipphoff, professor vid avdelningen Övriga FoU aktiviteter och projekt Utställningar/visningar: Karen Kipphoff: IDA 360 Festival, ICCI Plymouth 2010 Utställning, Galleri Mejan, Stockholm, 2010 Videomedeja, Novi Sad 2010 (icke bekräftat) Artikel Billedkunst. Föredrag om forskning om Panorama: UDK Berlin, Universität Osnabrück. Forskningsdagene NTNU Trondheim. Trond Lossius: Punkt-festival: Dialog møte og seminar. Invitert til å bidra med artikkel til issue 0 av Journal of Artistic Research (JAR), deadline desember Invitert til å bidra med artikkel til antologien "Site of Sound", redigert av Brandon LaBelle. DAF x th International Conference on Digital Audio Effects- posterpresentasjon av "The Jamoma Audio Graph Layer", forfattet av Tim Place (75 Objects, US), Trond Lossius (BEK/KHIB) og Nils Peters (CIRMMT, McGill, Ca). Plymouth - Panorama video - Samarbeid med Karen Kipphoff. Ghost architecture - screeningversjon i samarbeid med Jeremy Welsh. Utvikling av forskningsprosjekt "Sonic Practices for the Future". Koordinering og kuratering av SID Sonic Interaction Design. 15

16 utstilling Norsk teknisk museum, åpner mai Utvikling av nye installasjonskonsept. Jamoma: Utvikling av programvare for real-time prosessering. Jon Arne Mogstad: Festivalkonstnär vid Operafestivalen i Kristiansund, mars Utställningen Blodig Alvor norsk konst på 80-talet, Stenersen, Bergen. Real Deal utställning om nytt måleri, Kristiansands Kunstforening. BGO1 (LMW, Lossius, Mogstad, Welsh) Stenersen, Bergen. Jon Arne Mogstad och Jeremy Welsh, utsmyckning av den m2 stora produktionshallen på Postterminalen för Östlandet i Lörenskog. Kjersti Sundland: Film opptak til videoinstallasjon Based on a true story Murmansk, Russland. Live video performance Monstrous little women, Gender Now, Trøndelag senter for samtidskunst. Opptak, produksjon og ferdigstilling av live video performancen Glipe første forestilling ved Teknisk Museum, Oslo. Utgivelse av artist book med tegninger på forlaget Marguerite Waknine. Editions, Frankrike. Jeremy Welsh: BLINK travelling international video art project, touring festivals, museums and galleries Deltakelse i Silent Spaces, temautstilling på McQuarie University Art Gallery, Sydney Cities Re-Imagined: video & filmkunst fra Norge, utstilling på Museum for Samtidskunst, Novi Sad, Serbia. 120 siders katalog med tekster av Jonathan Lahey Dronsfield og Branislav Dimetrijevic. Cities Re-imagined (utvalgt arbeid fra utstillingen) ROM, Kunst og Arkitektur, Oslo Public Screens - videokunst i offentlig rom, arrangert av iolab, Stavanger Media Facades Festival program i regi av iolab Hay Poetry Festival, Wales, samarbeid med forfatter Paul A. Green, video-poesi performance Se - works in progress, Rom 8, KHIB <Read_me> tekst i samtidskunst, Kurant Visningsrom, Tromsø Art & Islands konferanse, Guernsey; audio-visuelt performance i samarbeid med Trond Lossius ELMCIP (Elektronisk litteratur konferanse) Universitet i Bergen & Bergen Kunsthall/ Landmark; konferanse innlegg og videovisning Territories, Temporalities, Transmissions: Art, Technology & the Public Sphere - konferanse arrangert for Meta Morf, biennale for kunst og teknologi, Trondheim, konferanse kurtator & moderator Deltaker på: Urban IMages - konferanse om film, video og arkitektur, Kunsthøgskolen i Oslo The Academy Strikes Back - konferanse om kunst og forskning, St Lukas Universitet, Brussel Publikasjon Kappital i antologien Rethinking The Contemporary Art School, gitt ut av Nova Scotia College of Art & Design Press. 16

17 Priser Stipendiat Michelle Teran, första pris Live 2011 Grand Prix Participative Media kategori som en del av Turku European Capital of Culture 2011 )för "Buscando al Sr. Goodbar". Stipendiat Patrik Entian: Offentlig utsmyckning på Instittutt for Informatikk och iiformationsvetenskap, Universitetet i Oslo, färdig hösten Satellite Consequenses, utställning, Kristiansands konstförening, april/maj PLANER FÖR 2011 Konstnärligt utvecklingsarbete och forskning är en central del av avdelningens verksamhet. Alla i staben är involverade i projekt och samarbeten. En del av projekten är individuella, men alla har samarbetsparter antingen inom avdelningen och/eller internationellt. Konstnärligt utvecklingsarbete är strategiskt viktigt för avdelningen såväl när det gäller de konstnärliga resultaten som när det gäller processerna i förhållande till miljön, studenterna och de andra i staben. Resultaten av arbetet är ofta offentliga, medan de konstnärliga processerna ofta döljs för omvärlden. Avdelningen har en fortsatt ambition att göra processerna synliga via dialog, utställningar och utväxling av dessa. Karen Kipphoff: Internationellt Performance seminarium och Workshops i vecka 4, 2011 i förbindelse med NON Festival på Bergen Kjøtt publiseres en reader om KUNO prosjektets tema PANORAMIC INTERCHANGE, redaktör Karen Kipphoff. Utveckla studieplan/avtal/tillrättaläggning/start och etablering av ett-årig studietilbud Performance Kunst/Live Art i samarbete med UIB. Prosjekt om samtidsarkeologie og kunst i samarbeid med UIB Arkeologie, Hordaland Fylkeskommune rundt Odda industrie og kulturvern. Prosjekt og workshop med Common Berlin som finner sted både i Berlin og Bergen. Initiativtaker Kerstin Polzin (Common Berlin), bl.a. med workshop høst 2011 i Bergen og mai 2011 Berlin. Performance, NON Festival, Bergen, januari 2011 Visning FOU / utställning Rum 8, Bergen. Separatutställning, Galerie Renate Kammer, Hamburg Separatutsällning, kjubh, Köln. Visning/föreställning BIT Meteor Festival (obekräftat). Visning/föreställning ICCI Festival, Plymouth (obekräftat). Jon Arne Mogstad: Publisering av boken El Greco Revisited, boklansering med inbjuden diskussionspartner, februari Fortsatt arbeide med nytt maleriprosjekt (foreløbig Uten Tittel). Kjersti Sundland: Utstilling ved Kathrineholms Kunsthall, Sverige, Live video performance Monstrous little women, klubb Revolver, Oslo. Live video forestilling Glipe Sound of Mu, Oslo. Deltagelse ved Netmage 12 Live Media Festival, (ubekreftet). 17

18 Jeremy Welsh: Videre utvikling av FOU prosjektet se - arbeid i photo, video, lyd og tekst. Prosjektet skal resultere i en publikasjon og kunstverk for evt. utstillinger, samt web-basert utgivelse. Faglig seminar i forbindelse med se, enten vår eller høst 2011, avhengig av ønsket gjester Curator for Tracking/Tracing; samtidskunst fra Australia, utstilling som skal finne sted på Galleri 3,14 i januar Forskningsreise til Sydney vår 2011 for å jobbe med planlegging av utstillingen. Studiereise til Los Angeles, muligens januar 2011, for å se utstilling av William Egglestone på LACMA, plus flere utstillinger, og å gjøre fotografering och video opptak. Veneziabiennalen 2011, muligens også Istanbulbiennalen. Muligheten for videre samarbeid med LMW prosjektet (Lossius, Mogstad, Welsh). Stipendiater: Patrik Entian, internationellt seminarium, Looking for Painting mars 2011, utställning med samma titel september/oktober 2011, som utgör det samlade konstnärliga arbetet för stipendiatstiden, med efterföljande kritisk reflektion under hösten, disputas våren Pedro Gomez Egana, residency och internationellt seminarium, Kunstnernes hus, Oslo sommaren Ellen Roed, internationellt seminarium, mars 2011, med internationellt inbjudna bl a Isabelle Jenniches, San Fransisco, Rum 8, Bergen. Michelle Teran, internationellt seminarium. Verksamhetsmål 2.1 Universiteter og høyskoler skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Fokus på och medvetenhet om koordinering av individuell arbetsplan att ligga i veckor där alla i staben är närvarande och tillgängliga minst två gånger om året för att kunna diskutera konstnärligt utvecklingsarbete och forskning vid avdelningen. Fortsätta att medvetandegöra studenterna och synliggöra konstnärligt utveckling och forskning. Fortsatt vara aktiva såväl i förbindelse med konstnärligt utvecklingsarbete och forskningsprojekt och i förmedling. Bidra med texter för att förmedla reflektioner kring konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Avdelningens resultatmål och tilltag: Det är viktigt att undervisningskalendern fungerar så att det finns utrymme för staben att utöva konstnärligt utvecklingsarbete och forskning samt att studenterna får en egen medvetenhet om och ansvar för det egna lärandet och att lärarna prioriterar konstnärligt utvecklingsarbete och forskning när det är planlagt. Undersökning om hur undervisning kan kombineras så att det finns utrymme för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. 18

19 Fler informella möten i fagstaben för att diskutera konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Riskvärdering: Avsaknad av diskussion kring konstnärligt utvecklingsarbete och forskning riskerar att göra projekten osynliga, privatisera resultaten samt minska möjligheterna för synergier, samarbeten mm. För litet stöd för utveckling av projekt leder till dåligt underbyggda och dåligt formulerade FoU arbeten. Balansen mellan undervisning, utvärderingar, examen, upptag, möten, respektive krav på deltagande i diskussioner och arbete rörande KHIB:s utveckling mm riskerar att göra det svårt för staben att prioritera FoU arbete. En god arbetsplan kan underlätta risken, liksom planerna på att FoU mer direkt får påverka undervisning och samarbetsprojekt. Verksamhetsmål 2.2 Kunsthøyskolene har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder, og skal arbeide med kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet innenfor aktuelle kunst- og designfag. Kunsthøyskolene skal innrette sin forskningsinnsats slik at forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Vi rekryterar sökande till stipendiatställningarna aktivt. Stipendiaterna är integrerade i avdelningen och deltar i stabsmöten, måndagsmöten och eventuellt gruppmöten med handledaren. Avdelningen följer upp stipendiaten med regelbundna möten. Avdelningens resultatmål och tilltag: Vi ska bidra till att stipendiaterna integreras i avdelningen och blir en viktig del av staben både i deltagande diskussioner rörande i konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och stabsmöten. God uppföljning från handledare. Identifiering och rekrytering av goda stipendiater för avdelningen och KHIB. Vi ska fortsätta söka internationella partners i samband med forskningsprojekt. Vi ska stötta stipendiaterna i deras forskningsarbete och i samband med workshops/seminarier/utställningar/andra samarbeten/förmedling. Stipendiaterna ska delta aktivt i diskussioner både med fagstab och studenter. Vi ska försöka rekrytera flera internationella sökare bland stipendiaterna. Vi ska professionalisera och stärka handledarrollen för bästa möjliga uppföljning och stöd samt resultat för stipendiaten. Riskvärdering: Avsaknad av strategisk rekrytering av stipendiater. Bristande uppföljning av stipendiater. Handledarrollen måste professionaliseras och vidareutbildningen stärkas. 19

20 För att stipendiaterna ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt är det viktigt att både avdelningen och stipendiaterna och deras projekt blir en del av de fagliga samtalen på avdelningen. Begränsad arbetsplats kan riskera att göra avdelningen mindre attraktiv för sökare. Det är viktigt att utvärdera hur mycket plats en stipendiat behöver för sitt projekt och vad som är möjligt att erbjuda. 20

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4

1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1 AKTIVITET 2011... 4 1.2 STUDENTTALL... 6 1.3 PLANER FOR 2012... 6 2 KUNSTNERISK OG DESIGNFAGLIG UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING... 12 2. 1 AKTIVITET

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i koreografi ledande till doktorsexamen.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i koreografi ledande till doktorsexamen. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i koreografi ledande till doktorsexamen. 1. Beslut Föreskrifter rörande utbildning på forskarnivå finns i Högskoleförordningen (1993:100) med ändring införd

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Konsthantverk, med inriktning Keramikkonst, Smyckekonst eller Textilkonst Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder:

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp

Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp KONSTFACK Instutitionen för Konsthantverk Kurskod: TXK 318 Nivå: Grund Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp Delkurs Matrialiserande och gestaltning inom kurs Ställningstagande och kritiska

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i tillämpad konst och formgivning, med specialisering i Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning trä eller Textil Kläder Formgivning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research 120

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Förvaltningshögskolan Utbildningsplan för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning 120 högskolepoäng, avancerad nivå Master s Programme in

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Joakim Lager REFLEKTIONER EFTER MEJAN

Joakim Lager REFLEKTIONER EFTER MEJAN Joakim Lager REFLEKTIONER EFTER MEJAN Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga. Copyright Joakim

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet

Utveckling av FRG-konceptet samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr 010-240 5321 jassin.nasr@msb.se Utveckling av FRG-konceptet Inledning Konceptet frivilliga resursgrupper

Läs mer

PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer

PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer Arcada - Institutionen för hälsa och välfärd 09/2015 PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer Syfte Praktiken är en viktig del av studerandes lärande och kompetensutveckling.

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän Gerlesborgsskolan Bohuslän UTBILDNINGENS KURSER KURSPLAN ÅRSKURS 1 KURSENS NAMN: 1. INTRODUKTION Introduktion till skolan, utbildningen, verkstäderna, platsen och kommunen. Gemenskapande aktiviteter. Värdegrundsarbete.

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

beckmans designhögskola

beckmans designhögskola beckmans designhögskola Utbildningsplan Konstnärlig kandidatexamen i visuell kommunikation Grundnivå180 högskolepoäng Study programme BA Programme in visual communication First cycle 180 Higher Education

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän Gerlesborgsskolan Bohuslän UTBILDNINGENS KURSER KURSPLAN ÅRSKURS 2 KURSENS NAMN: 1. INTRODUKTION Introduktion till skolan, utbildningen, verkstäderna, platsen och kommunen. Gemenskapande aktiviteter. Värdegrundsarbete.

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Högskolepedagogisk utveckling Fastställd genom beslut i Lärarförslagsnämnden 131218 77.7 Gäller fr om 2014-01-01 Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Enligt Högskoleförordningens

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011

Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011 Pedagogisk utvecklingsplan för Mittuniversitetet 2008-2011 1 Innehåll Innehåll... 2 1. Förord... 3 2. Ansvar... 3 3. Det flexibla lärandet vid Mittuniversitetet Studentens lärande i en flexibel miljö...

Läs mer