VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet 1

2 INNEHOLD 0. SAMMANFATTNING UTBILDNING OCH LÄRANDEMILJÖ KUNSTNÄRLIG- OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING: SAMHÄLLSROLLEN OCH FÖRMEDLING: FÖRVALTNING AV RESURSER: UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET STUDENTANTAL PLANER FÖR KONSTNÄRLIGT OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING AKTIVITET ÖVRIGA FOU AKTIVITETER OCH PROJEKT SAMHÄLLSROLL OCH FÖRMEDLING AKTIVITET PLANER FÖR FÖRVALTNING AV RESURSER TILLSTÅNDSVÄRDERING PLANER FÖR BUDGETPRIORITERINGAR INVESTERINGAR BILAGA 1, 2 & 3 STUDENTTAL

3 0. SAMMANFATTNING Avdelningen kunstakademiet en dialogisk meningsproducent Den föranledda planerade omstruktureringen omfattar en förändring av KHIB från tre avdelningar till två och kommer att påverka alla avdelningens delar, funktioner och verksamheter under Stort fokus kommer att ligga på att undersöka, utveckla och kalibrera planer och strukturer med betoning på samarbete, tvärfaglighet, internationalisering, FoU och konstnärligt utvecklingsarbete, projektplanering och planer för utbildningen antagning, studieplaner mm och dialog kring alla dessa delar sammantaget såväl internt på KHIB som externt. Ledord för detta arbete är på alla nivåer och i alla sammanhang Inquiry (nyfiket undersökande), kritisk reflektion, forskning och utveckling, experiment, process och dialog UTBILDNING OCH LÄRANDEMILJÖ Fokus på konstnärligt utvecklingsarbete och forskning i lärandemiljöerna. Studenters ansvar för egna val och lärande är centralt med särskilt fokus på engagemang och motivation, nödvändig såväl för en konststudent som för en yrkesverksam konstnär. Följer och utvecklar förändringar i organisation och struktur av teoriundervisning både inom avdelningen och i samarbete med Avd. for spesialisert kust. Uppföljning och utveckling av individuella utbildningsplaner, undervisningskalender, individuell arbetsplan, huvudvägledarordning och terminsutvärdering. Större fokus på uppföljning och respons på kurs- och terminsutvärderingar och utveckling av desamma. Efter- och vidareutbildning: Koordinator för etter- och vidareutdanning har varit vakant under en del av 2010 varför samarbete med denna enhet inte ägt rum i önskad omfattning KUNSTNÄRLIG- OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING: Avdelningen fokuserar på FoU, konstnärligt meningsutbyte och produktion, utveckling och experimentellt undersökande bland de fagligt ansatta. Avdelningen upprättar internationella kontakter i förbindelse med konstnärliga forskningsprojekt, samarbeten och nätverkande. Avdelningen är målorienterad i identifiering och uppföljning av nya möjliga stipendiater SAMHÄLLSROLLEN OCH FÖRMEDLING: Arbetet med den samhällsorienterade rollen koncentreras kring MA utställningen med seminarier och kring BA utställningen. 3

4 Avdelningen deltar kontinuerligt i flera samarbetsprojekt glokalt - i den lokala miljön i Bergen, i Norden och internationellt. Förmedlingsarbetet koncentreras kring MA avgångsutställningen i Bergen konsthall och sedan våren 2010 äger även BA utställningen rum utanför skolan på och i samarbete med Bergen Kjött. Den meningsproduktion som sker vid avdelningen, frukterna av konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, förmedlas genom utställningar, performances, seminarier, inlägg i debatt, texter och publikationer FÖRVALTNING AV RESURSER: Styrning och ledning God kommunikation av information och dialog mellan studenter, stab, dekan, avdelningsråd och ledning. Stort fokus läggs under 2011 på omstrukturering respektive utarbetande av nya studiplaner vilket påverkar stabens fördelning av tid. Infrastruktur och stödfunktioner I samarbete med administration tillrättaläggs för delegering av saksbehandlingsarbete till andra administrativa stödfunktioner. Här ingår även en förändring genom avdelningskonsulentens utökade roll och ansvar. Strävan efter att få till stånd en god dialog med de tekniskt administrativa gällande stödfunktioner till fagliga krav. 4

5 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap AKTIVITET Fokus Hösten 2010 har präglats av ett omfattande processuellt arbete och diskussioner i grupper på tvärs över avdelningarna rörande en ny struktur för KHIB. Detta har påverkat stabens reguljära kontaktyta och FoU. Diskussionerna har resulterat i att KHIB går från tre avdelningar till två en Konst och en Designavdelning. Detta föranlett av att kvalifikationsramverket måste inarbetas i nya studieplaner. Två avdelningar kommer bl a att innebära förverkligande av ett tvärdisciplinärt kursutbud, förenklingar i kommunikationer och ett tydliggörande gentemot sökande liksom marknadsföring och profilering av KHIB. Omstruktureringen kommer även att innebära utmaningar i tankar kring hur BA programmen ska utformas och kring hur antagning respektive det första året ska komma att se ut, liksom lokalisering av studenter mm. Förändringen kommer att omfatta ett stort arbete under 2011 i diskussioner kring och utarbetande av nya studieplaner där stab vid respektive avdelningar kommer att samarbeta kring genomtänkta förändringar. Avdelningens stora utmaning är att utvecklas från en undervisningsbaserad institution till en forskningsorienterad. Detta innebär dels att förstärka och understryka vad som redan görs vid avdelningen på en forskningsorienterad bas. Det innebär även att förstärka FoU och dess påverkan på undervisningen, satsningar på glokala samarbetsprojekt där studenter och stab kan ingå i ömsesidiga lärandeprocesser som också förbereder studenterna för den reella konstnärsrollen. Detta bidrar i förlängningen till att sätta KHIB som en självklar stark aktör i ett internationellt sammanhang. För att vara intressant som samarbetspartner måste man vara intressant själv och ha något att erbjuda. Därmed är Avdelningen konstakademiets fokus att fortsätta och kontinuerligt stärka studenter och stabs kompetens och kritiska reflektion och vara en intressant och experimentell menings producent Förändringar i staben Under året 2010 har ledningen vid Avdelningen kunstakademiet skiftat. I augusti 2010 fick Avd. Kunstakademiet ny Dekan då Cecilia Gelin efterträdde Paula Crabtree som med detta avslutar två perioder vid akademiet ( 2 x 4 år). En högskolelektor i Video Kjersti Sundland har rekryterats och startat augusti 2010 vilket skapar stadga och möjligheter att planera och utveckla avdelningens Ny media profil i samarbete. 5

6 Två lediga ställningar utannonserades i december På dessa positioner, professor i Ny media vikarierade våren 2010 två personer (Trond Lossius och Amanda Steggell) och på professuren i Visuell konst (som Sunniva McAlinden lämnade juli 2010) vikarierar sedan hösten 2010 tre personer (Tommy Olsson, Stein Rönning och Matthew Galpin). Under september månad intervjuades tre kandidater av elva med professors kompetens för Professuren i Visuell konst. I november intervjuades sex kandidater för professuren i Ny Media, samtliga med professorskompetens. Intervjukommittéerna har arbetat igenom processen, de båda posterna har diskuterats i avdelningsråd och beslut i ärendena thar tagits vid styrelsemötet 23 november. Styrelsen beslutade att ny professor i Visuell kunst blir Eamon O Kane (IRL/DK) och ny professor i Ny media blir Brandon LaBelle (USA/GER). Båda startar sina anställningar januari I slutet av 2010 kommer en professur i Time Based Media med fokus på performance, video och platsspecifika arbeten utanonnseras med förhoppningen om en tillsättning till augusti Detta innebär att akademiet kommer få en stadga i professorskompetens med förstärkning i internationell förankring och forskningskompetens och en ny stab utvecklas inför hösten Professor 2 i kritisk teori och curatorinsriktning Anke Bangma lämnar tyvärr KHIB för ny anställning. Vi arbetar för närvarande för att få en god ersättare. Michelle Teran (CAN/GER) har tillträtt som ny stipendiat per 1 oktober 2010, vilket också det stärker akademiet internationella anknytning. Detta är en utmanande tid med många nya i personalstyrkan, vilket påverkar kontinuiteten under 2010 och 2011, men som samtidigt ger möjligheter för kommande läsår med planering och utveckling där Avdelning kunstakademiets står stärkt inför framtida utmaningar Utbildningen Avdelningen Kunstkademiet erbjuder konstutbildning på tre nivåer: Bachelor, Master och PhD nivå (det senare genom stipendieprogrammet för konstnärligt utvecklingsarbete). Fokus för akademiet är fortsatt att knyta stabens konstnärliga utvecklingsarbete och forskning, FoU, närmare undervisningen och göra den mer synlig i miljön. Den blir tydligare och mer synlig om den finns beskriven och definierad i studieplaner etc. Studenterna blir då knutna till stabens konstnärliga utvecklingsarbete och forskningsprojekt som också naturligt diskuteras i grupp och i vägledningssammanhang. Bachelorstudiet Innehållet i de individuella utbildningsplanerna är under kontinuerlig utveckling och gås igenom grundligt av studenter och huvudvägledare. Studieplanen kommer att skrivas om under Masterstudiet Samarbete sker med Avd. for Spesialisert kunst. Det är en fördel och styrka att terminsutvärderingarna görs av en stab på tvärs av avdelningarna med olika fagliga perspektiv i förhållande till kandidaternas projekt. I år har rekryteringen till MA givit än fler internationella sökare. MA programmet samarbetar med externa aktörer, curatorsstudiet m fl. Från hösten 2010 infördes en ny programpost för MA konst - Graduate Symposium. Detta består av hel- eller halvdags program med inlägg av stipendiater, fagligt ansatta, tidigare studenter och inbjudna gäster och äger vanligtvis rum sista fredagen i månaden. För andra året i rad arrangerar studenter vid MA2 en föreläsningsserie under höst- och vårtermin. Programmet utarbetas och genomförs av en liten grupp frivilliga studenter. 6

7 MA examensutställning ägde rum på Bergen Kunsthall i april 2010, med tillhörande offentligt seminarium med internationella deltagare. Teori- och skrivundervisningen Utvecklingen av strukturen för den konstteoretiska undervisningen på alla nivåer är under ständig utveckling. En ny struktur på BA1 teoriundervisning har genomförts med teorilärare från samtliga avdelningar. Skrivuppgifter knutna till undervisningen har introducerats med positiva resultat. På de övriga BA nivåerna ger föreläsningar och lässeminarier sammantaget en viktig grundläggande konstteoretisk kunskap för att kunna söka sig vidare till MA eller för att bli självständig konstnär efter avslutade studier. Skrivundervisningen på MA programmet har kurser både på engelska och norska med både en akademisk tillknytning och för att uppmuntra en mer subjektiv röst en författarledd skrivkurs. Tekniska kurser Kurs i digitala tekniker och i trä- och metallverkstäder har hållits. Screen, en tre delad workshop med huvudvikt på HD video produktion och introduktion till användning av digitala medier med huvudfokus på kamerabserat arbete och ljud. På metallverkstaden ges flera kursutbud öppna för studenterna på KHIB. Det är dyrt att hålla verkstäder och maskiner i gott skick Samarbeten KUNO PROJEKT, ett samarbete mellan KKH Stockholm, Konstakademin i Vilnius, Konstakademin i Reykjavik på initiativ av KHIB, finansierat av KUNO och NORDPLUS har haft 4 workshops (1. uppstart i Bergen, 2. workshop i Vilnius, 3. workshop i Reykjavik), avslutat med 4. utställningen X - YOU ARE HERE på Galleri Mejan, KKH Stockholm samt konferensen PANORAMIC INTERCHANGE på Moderna Museet. Utställningen omfattade 16 utställare från Europa och 4 seminarieinlägg av bl. a. avdelningens nya stipendiat Michelle Teran, samlaren/filmmakaren Werner Nekes samt Kári Stefansson, neurobiolog. För material och dokumentation se: Studieresa BA/MA Konst gjorde en studieresa till Berlin i början av oktober. Programmet bestod bl a i att besöka Artforum Berlin, Artnets chefredaktör, konstnärer, atelier, gallerier och museer. Huvudmål för 2009 var fokus på fagspecifik teori. Denna bedrivs huvudsakligen i vägledningssitutationen individuellt och i grupp för att stärka den generella förståelsen av samtidsteori och kritisk reflektion bland studenter, men samtidigt för att vidareutveckla miljön och dynamiken vid avdelningen i förhållande till konstnärligt utvecklingsarbete. Denna utveckling har fortsatt under året. Under 2010 har följande varit i fokus: 7

8 Fortsatt fokus på medvetenhet av forskningsbaserad undervisning både för stab och studenter. Det är viktigt att det konstnärliga utvecklingsarbetet knyts tätare till studieutbudet. Utvecklingen av FoU processerna blir mer synliga när lärararna har vägledning i ateljéerna och använder projektrum och/eller inkluderar studenter i projekt. Staben kompletterad med gästlärare med spetskompetens vid avdelningen erbjuder vägledning på hög nivå, både för akademistudenter och andra KHIB studenter. Huvuddelen av all undervisning och vägledning är tillgänglig för alla studenter på KHIB och avdelningarna håller interdisciplinära kurser i samarbete med de övriga avdelningarna. Dekanerna arbetar för att vidareutveckla samarbetet mellan avdelningarna. Detta gäller Ny media, form, färg, rum och teori bl a. Avdelningen samarbetar ofta med BEK. Kort sammanfattning av avdelningens arbete för att kvalitetssäkra uppföljning av studietillbudet och studenterna 2010: Regelbundna stabsmöten där studietillbud och vägledning diskuteras på basis av både formell (KUP) och informell (muntlig) feedback. Studenterna utvärderas varje termin. Utvärderingen åtföljs av uppsummerinsgmöte där varje studentpresentation diskuteras i förhållande till kriterierna godkänd/icke godkände (bestått/ikke bestått) och i förhållande till vilket stöd mm som studenten är i behov av. Detta sker på BA och MA nivå. På MA nivå sker uppsummeringen på tvärs av avdelningarna Avd. kunstakademiet och Avd. for spesialisert kunst. Varje måndag har avdelningen ett möte för alla som tillhör avdelningen, både stab och studenter knutna till alla tre nivåer. Här kan alla ha inspel och studenter uppmuntras att presentera projekt (särskilt de som varit på utväxling, liksom inbjudna gäster att presentera aktiviteter utanför avdelningen). Dekan har regelbundna möten med studentrepresentanterna. Över året ha ett antal intervjuprocesser ägt rum där studentrepresentant medverkar. Studenter vid akademiet (en från BA3 och en MA1) är fr o m oktober 2010 representerade i KHIB:s styrelse STUDENTANTAL Studenttal för vår och höst BA programmet: Antal BA studenter ligger lägre än normalt. Vid antagningen gjordes en stor reservlista, men trots det blev det färre studenter vid BA1 än normalt (12 istället för beräknade 15). MA programmet: I samarbete med Avd. for spesialisert kunst antogs 21 studenter, samma antal som (Se bilaga 1) Studentprognos för 2011 För antagningen 2011 övervägs om ett större antal ska kallas för intervju till BA programmet och en längre reservlista förberedas för att säkra antalet studenter till första året. En förlängt svarsdatum, till siste september, diskuteras också för att möjliggöra antagningen av önskat antal studenter. En större mängd internationella sökanden förväntas med anledning av det hårdnande konst- och kulturklimatet i Europa. (Se bilaga 1,2 &3 ). 8

9 1.3. PLANER FÖR 2011 KÄRLEK OCH MOTSTÅND Utveckling av programmen MA programmet Programmet har under 2010 utvecklats mycket positivt. Studentinitierade föreläsningsserier äger rum, Graduate seminar blandar stipendiater, professorer, studenter och tidigare studenter och skapar en ny mötesplats för kritisk reflektion. Mål för 2011 är att: Bygga vidare och utveckla Graduate seminar. Skapa ett gemensamt teori/föreläsningsprogram för MA Konst Undersöka områden där integrering av FoU och undervisning är möjlig. Bättre integrera professionsförberedelse i programmet som helhet. Utarbetandet av nya studieplaner påverkar också sättet vi kommer att bygga upp programmet för skolåret BA programmet Den nye/a professorn i visuell konst kan möjligen agera som en koordinator och få ett övergripande ansvar för programmet och i likhet med MA programmet skapa en progressivt lärande där utväxlingen mellan årskullarna sker reguljärt via mötesplatser, seminarier, studentinitierade initiativ, teoriseminarier etc. Här kan även samarbete med PPU utvecklas. Mål för 2011 är att: Undersöka initiativ som kan överföras från MA programmet. Utveckla gemensamma program/seminarier eller andra sammanhang där studenter samarbetar och skapar mötesplatser för att utforska teori, praktik, skrivande och förmedling. Ovanstående är en del i närmandet av realiserandet av två avdelningar, liksom närmandet av BA programmet till MA programmet, som i sin tur leder vidare till förberedelse för stipendieprogrammet. Avdelningen arbetar aktivt för att rekrytera motiverade studenter med relevant bakgrund. Sociala medier är här ett viktigt rekryteringsverktyg, liksom nätannonser Utvecklande av konstnärsrollen Kritisk reflektion Avdelningen ska i än starkare grad stimulera en kritisk kultur och diskurs. Studenter efterlyser mer kritisk feedback både från medstudenter och lärare. Målet är att skapa en ömsesidig och förpliktigande situation baserad på utforskande och dialogbaserat lärande. Det är av stor betydelse att semesterevalueringen framstår som en reell värdering. Detta stärker en generellt 9

10 kritisk kultur i miljön och kommer resultera i att studenterna går stärkt ut mot en professionell konstnärsroll efter avslutad utbildning. Praktikplatser Huvudmål för 2010 var att värdera möjligheterna för utveckling av praktikplatser särskilt orienterade mot BA2 studier. (Se vidare planer för 2011). Planen är att utvärdera möjligheter för att utveckla praktikplatser enligt huvudmålet för 2010, för BA2 med fokus på verklighetsorientering och professionalisering. Detta kan handla om praktik hos etablerad konstnär, institution i Bergen, men med tonvikt på att komma utanför Bergen i Norden eller internationellt. Överlevnadskurs Denna ska utvecklas till att omfatta inte bara en samlad vecka utan program läggs upp kontinuerligt över året för att stärka studenternas kunskap och insikt i konstnärsrollen. I samarbete med Avd. for spesialisert kunst. Utbudet koordineras möjligen med nytt initiativ i Bergen VISP. Samarbete Äger rum med Avd. for spesialisert konst och är en logisk uppstart på samarbetet som vi står inför med två avdelningar och kan ses som ett pilotprojekt, med betoning på interdisciplinaritet och utforskande av flexibilitet i studieåret för att möjliggöra samarbete. Interdisciplinaritet Här kan som exempel nämnas plan på samarbete med Avd. för design med en kurs i undersökning av rum och färg i samarbete med Mette L orange och Jon Arne Mogstad med speciellt inbjudna för föredrag, workshops, handledning i grupp och individuellt. Tvärfacklig kurs ledd av Mette L orange, Hilde Haugen och Jon Arne Mogstad m fl som undersöker ljus och färg med betoning på det offentliga rummet. Curatorer På såväl BA som MA nivå utreds möjligheten till att curatorer involveras för examensutställningarnas genomförande. Detta som ett ytterligare led i undersökningen av konstnärsrollen och vad det innebär att lämna utbildningen och den trygga miljön, för att ingå i andra och nya diskussioner, överväganden som undersöker, prövar och utmanar de erfarenheter studenterna vunnit under utbildningen. I samarbete med curators studiet. Utvecklande av RiR/Researcher in Residency I samarbete med andra aktörer i Bergen hoppas akademiet utveckla en form för att få forskare med närvaro under en tid. Att utveckla tankar över tid är avgörande för utveckling av forskning och kritisk reflektion liksom det är väsentligt för studenterna att möta professionella forskare i närmiljön över tid. De kan även påverka, utmana och reflektera i/med staben och den konstfagliga miljön och bidra till utvecklingen på ett produktivt sätt. Detta är ytterligare ett närmande till en osäkring av miljön och introduktion av en pågående kritisk reflektion som uppmuntras, utmanas och adderas utifrån. Detta leder i förlängningen till utvecklande av oförutsägbara projekt och samarbeten. 10

11 Samarbeten Ny media Att stärka samarbetet med BEK kring Ny media/elektronisk konst är viktigt. Den nya professorn i Ny media tillträder vid akademiet i januari och en av huvuduppgifterna kommer att bli att utveckla samarbetet mellan de olika avdelningarna inom KHIB gällande Ny media. Vi är små miljöer men tillsammans kan vi skapa en form av laboratorium där alla har olika specialiteter som tillsammans utgör en intressant samarbetsbas men också för utvecklande av forskningsprojekt och internationella samarbeten på forskningsbasis med experiment och kritisk reflektion i fokus. Projektrum för video utvecklas och stärks, liksom ljudstudio och video- och datalab. Möten har inletts med Avd. for Design för att lokalisera resurser och kompetenser. Samarbeten kring teknisk utveckling, utveckling och undersökning av vad rörlig bild och narration kan vara, teknikkurser på olika nivåer planeras och möjliggörs genom samarbetet. Däribland: Writing and storytelling workshop; Live video workshop hur att använda real time video editing software; Gemensamma kurs för stab i hur att använda ljus och kamera för studioupptagning green screen; Ljud upptagning/redigering; Introduktion till användning av green screen studio; Postproduktion video; Narrativa strategier. Internationella samarbeten Baserade på forskning sökes och utvecklas internationella samarbeten. Dekan sitter i KUNO:s styrgrupp sedan oktober och önskar undersöka att stärka och utveckla gemensamma MA program i Norden inom en rad områden i likhet med det som utvecklats i ljudkonst. Lärarutväxling stärks och utvecklas, liksom avdelningens erbjudande om expresskurs för andra nordiska studenter och studenters aktivitet i andra akademier i Nordens kurser uppmuntras. En engelsk version av KHIB:s nyhetsbrev profilerar verksomheten internationellt. Stipendiater Stipendiaterna är en styrka och utmaning för avdelningen. Målet är att stärka stipendiaternas närvaro ytterligare på avdelningen genom seminarier, undervisning, närvaro i faglig utveckling och utväxling. Stipendiaterna utvecklas och stärks tillsammans med handledare och stab. Gemensamma utväxlingsytor för stipendiaterna inom programmet undersöks. Målet är att proaktivt söka de stipendiater vi önskar ska ingå i avdelningen med målet att stärka avdelningens inriktning, meningsproduktion och kritisk reflektion. Studieplanens implementering genom undervisningskalendern Den största utfordringen för 2010 var att starta implementeringen av kvalifikationsramverket. Detta arbete fortsätter under 2011 med utarbetande av nya studieplaner. Arbetet kommer äga rum på tvärs över avdelningarna för att största möjliga utväxling av erfarenheter ska utveckla planerna på bästa sätt. Beskrivning av kursutbudet ska utvecklas. Studiekontrakten och användningen av den individuella studieplanen Närmandet mellan planen och vad studenten gör utvecklas i nära samarbete med huvudvägledaren. Eventuella förändringar över tid diskuteras och analyseras. Men en bättre utformad plan bör utvecklas mer flexibel i förhållande till studentens individuella utveckling. Huvudvägledarordningen Avdelningen har använt denna ordning under många år och har goda erfarenheter av den. Huvudvägledaren är det viktigaste ledet i undervisningstillbudet och fungerar bra. 11

12 Semestervärderingar Studieplanerna måste utvecklas för att kriterier gällande kunskap, färdigheter, generell kompetens ska komma till sin rätt. Fagstabens uppsummeringar efter utvärderingar på både BAoch MA-nivå är mycket viktiga. Semesterutvärdering Denna diskuteras i fagstaben och med studentrepresentanter. En systematisk utvärdering av kurser/workshops/terminer och handledning av studenterna finns, men måste omarbetas för att fler ska utvärdera kursutbudet. Websida Utveckling av en ny websida möjliggör en bättre överblick över det kursutbud som erbjuds vilket profilerar och tydliggör KHIB:s respektive avdelningar nationellt såväl som internationeltl. Verksamhetsmål 1.1 Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Avdelningen har arbetat med teoritillbudet 2010 tillsammans med Avd. for spesialisert kust och har fokus på fagspecifik teori. Avdelningen har varit medveten om att rekrytera bättre kvalificerade sökande till MA studiet och intressanta stipendiater med god förmåga att genomföra forskningen Avdelningens resultatmål och tilltag: Vilka konkreta resultatmål planlägger avdelningen för att uppnå verksamhetsmålen: Avdelningen har som mål att: Erbjuda handledning på hög nivå, både för akademistudenter och för andra studenter på KHIB och främja tvärdisciplinaritet. Fortsätta erbjuda överlevnadskurs och sätta praktikplatser på agendan för att ge studenterna stöd och goda förutsättningar för att lyckas med sin aktuella aktivitet både efter genomfört BA- och MA examen. Fortsätta erbjuda tekniska kurser, både gällande digitala och trä- och metall verkstäder. De flesta kurserna är öppna för alla studenter på KHIB. Tekniska kurser och gjutkurser är mycket populära. Samarbete mellan avdelningarna måste förberedas med hänsyn till verktygslistor, verktyg och maskiner, rumsbokning, och lista över vad och vem (verksmästare) som är tillgänglig för alla studenter måste uppdateras regelbundet. Avdelningen ser fram emot tillsättningen av ny EVU koordinator och är villig att erbjuda fler, bättre och mer aktuella kurser i samarbete. Avdelingen ser fram emot en samlad och integrerad plan för etter- og videreutdanningen och vi vill aktivt vara bidra till utformingen av nya initiativ. Fortsätta, konsolidera och utveckla ett gott samarbete med BEK. Skapa och utveckla tvärdisciplinära kurser i samarbete med de andra avdelningarna och externa parter. 12

13 Rum 8 ska utvecklas med ett sammanhållet program, möjligen i samarbete med curatorsstudiet hur curaterar man forskningsorienterade processer? Detta stärker KHIB:s offentliga profil. Riskvärdering: Det är viktigt att upprätthålla den höga internationella nivån på MA studiet varför rekryteringen måste säkras. Utebliven uppdatering av relevant utrustning för laben och verkstäderna leder till försämring av utbildningsmöjligheterna. En överblick över utrustning och en uppdatering av densamma är nödvändig och kan ske i samarbete med avdelningarna. (Se även investeringsplan för 2011). Målgrupper för vidareutbildningen måste ses över så att kursutbudet erbjuds professionella sökande. Risk för att viktig planläggning av vidareutbildning sker i samarbete med staben på grund av stabens befintliga arbetsbelastning. Verksamhetsmål 1.2 Universiteter og høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål Avdelningen har som mål att: Följa upp studenterna regelbundet genom individuell utbildningsplan, individuell handledning, grupphandledning och teminsutvärderingar, samtidigt som studenterna är medvetna om sitt ansvar för eget lärande och faglig utveckling. Utveckla goda kursbeskrivningar och kursutvärderingar från lärarna på Vidareutveckla MA utställningen med öppning 8 april 2011 på Bergen konsthall och Bergen museum, med efterföljande internationellt seminarium och katalog. I samarbete med Avd. for spesialisert kunst förbereds och planläggs koordinering av gemensam teoriundervisning och skrivundervisning. Gemensam teoriundervisning med samtliga teorilärare från bägge avdelningar äger rum för förstaårsstudenterna. Framgång med koordineringsarbetet med studieerbjudanden och säkra att erbjudandet beskrivs väl och publiceras i undervisningskalendern i god tid före studiestart. Riskvärdering: En huvudutmaning för avdelningen är att rekrytera kvalificerad fagstab för at fylla de lediga ställningarna. Fagmiljöet är sårbart. Det blir en utmaning att utveckla teamet som är litet och kunskapsöverföringen sårbar Därför är det viktigt att vara förberedd, att sträva efter att långtidsplanera och genomföra kontinuerliga värdering av vad behoven är i förhållande till sammansättning av staben med hänsyn till internationell/norsk stab respektive faglig inriktning för att komplettera staben. Arbetsplatser för MA studenter kräver noggrann planering och ett gott samarbete på tvärs över avdelningarna. 13

14 Plats för ytterligare stipendiater är en utmaning. Flexibilitet krävs där en förändring av rumsutnyttjande kanske kommer att krävas. Omstruktureringen av avdelningarna ställer höga krav på samarbetsvillighet, flexibilitet, tålamod och innovationsförmåga för att finna goda lösningar där det bästa tas till vara och kopplas till ett nytänkande. Verksamhetsmål 1.3 Universiteter og høyskoler skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Staben har internationell förankring och dito nätverk och deltar aktivt i andra större nätverk. Miljön på akademiet stärks genom erfarenheter från våra egna studenter som reser ut till andra utbildningsinstitutioner och utbytesstudenter som kommer till avdelningen och inspirerar miljön. Avdelningen uppmuntrar till utväxling, praktikperioder, medverkan i internationella projekt och sammanhang. Utväxlingsstudenter vill ofta stanna kvar efter den planerade tiden och det händer att dessa söker in som ordinarie studenter. Avdelningen deltar aktivt i Nordplus nätverket KUNO Konst Utbildningar i NOrden). Panoramic Interchange leds av Karen Kipphoff, professor på akademiet och är ett samarbete mellan konsthögskolorna i Reykjavik, Vilnius, Stockholm och Bergen. Projektet utgörs av tre workshops, en utställning och ett seminarium samt två publikationer (en reader och en processorienterad katalog). Deltar gör studenter och professorer från de medverkande akademierna. Avdelningen är också aktiv i utvecklingen av kvalitetsutveckliningsprojektet i regi av artesnet/elia och NEU/NOW Festival, ett pilotprojekt för nyutbildade konstnärer i Europa, hölls i Nantes i samband med ELIA biennalen, oktober Avdelningen har som mål att: Ta vara på, använda, utveckla och låta växa den kompetens och de nätverk som representeras i staben och som utgörs av hög internationell kompetens i undervisningen. Stärka och utveckla möjlighet för lärarutväxling mellan KUNO medlemmar och andra europeiska och internationella institutioner. Vidareutveckla det Masterprogram i ljudkonst som utvecklats genom KUNO:s försorg att gälla även andra konstnärliga inriktningar. Riskvärdering: Nätverk tenderar att vara personliga och bryts i och med att en person avslutar sin tjänst. Det är viktigt att avdelningen lägger vikt på att söka säkra goda internationella samarbetsparter som är oavhängiga personliga kontakter. Den fortsatt och accentuerade turbulenta ekonomiska situationen och utvecklingen för konst- och kulturfältet i världen begränsar och påverkar utvecklingen av ett gott samarbete. Vi kommer med trolighet se alltfler internationella sökanden till avdelningarna och i synnerhet på MA programmet. Det är viktigt och avgörande att vidmakthålla god dialog med internationella kontakter och samarbetsparter. 14