Liten minnesskrift över Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liten minnesskrift över Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige."

Transkript

1 1 Liten minnesskrift över Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige. Vad hände under de dryga 50 åren och framöver? En sammanställning av Ingrid Alexandersson. Innehåll: Text ss Förteckningar över styrelser, möten, statistik mm ss Förkortningar ss Vi var inte riktigt först med att starta en lokalavdelning av 'Stora' TLS men nästan. I Malmö var man först! Den 4 oktober 1948 hade Erik Hemlin, överbibliotekarie på Chalmers, inbjudit till en diskussion om bildandet av en Teknisk litteraturförening (TLF) i Göteborg. Den 22 mars konstituerades föreningen. TLF inbjöd Tekniska Litteratursällskapet i Stockholm att förlägga sitt årsmöte i Göteborg den maj Programmet bjöd bl. a. på studiebesök på Chalmers och SKF:s bibliotek och Cabarethallens föreställning på Liseberg den 28 maj. Efter årmöteshandlingarna den 29 maj höll TLS:s ordförande Carl Björkbom föredrag över ämnet 'Bokanskaffningsproblemet i ett tekniskt bibliotek'. På kvällen avreste hela sällskapet med båt till Långedragsrestaurangen där subskriberad middag intogs till ett pris av 10: - kronor per person. Tekniska litteratursällskapet bildades som bekant 1936 i Stockholm. Den första lokalföreningen blev 'Samarbetsnämnden för teknisk och ekonomisk litteratur i Malmö (STEL) 1948, som fick lokalavdelningsstatus Lokalavdelningen i Stockholm bildades 1957, lokalavdelningen i Sörmland-Östergötland, sedermera 'Mellansverige', 1962 och i Norrland bildade man en lokalförening Efter ett sammanträde på Svenska Textilinstitutet den 29 november 1950 kom tanken upp att samla en liten grupp av industribibliotekarier. Erik Hemlin föreslog då bildandet av en arbetsgrupp inom Tekniska Litteraturföreningen. Den 25 januari 1951 hade gruppen bestående av 11 stycken bibliotekarier sitt första sammanträde på Chalmers bibliotek. Bland de närvarande fanns inte bara bibliotekarier knutna till industrier såsom Götaverken, SKF, SCAB, Volvo, Surte Glasbruk, Eka, ESAB, Dorch Bäcksin utan även institutsbiblioteken SIK och STFI hade representanter närvarande. Därefter träffades gruppen så gott som regelbundet varje månad under höst och vår och sammanträdena har i regel förlagts till de olika industri- eller institutsbiblioteken i och runtom Göteborg. Det var således 8 st. av industribibliotekarierna, som samlades på Chalmers bibliotek för att bilda en arbetsgrupp, varefter man den 22 februari 'konstituerade' gruppen bestående av 11 st personer inom TLF. Ragnar Hammarling, Elektrokemiska AB i Bohus, blev ordförande och Alf Erichsen, på SIK, blev sekreterare. Förtäringen efter mötena var som regel blygsam, tesupé eller pilsner med smörgås.

2 2 Man bestämde att man skulle sammanträda en gång i månaden, om möjligt sista torsdagen i månaden, utom under sommaren. Utmärkande var att man rådde intresserade att söka inträde i TLF men även i TLS. 5 möten hölls det året på olika arbetsplatser men även en gång på konditori Aveny. Den maj höll TLS sitt ordinarie årsmöte i Göteborg, som beskrivits ovan. Den 4 oktober lämnas på uppmaning av TLS, en redogörelse av Alf Erichsen om arbetsgruppens verksamhet under året tas frågan upp om anslutning till TLS som en sektion. Den 22 februari sändes ett stadgeförslag till TLS. Dess sekreterare Karl Axel Söderström svarade den 28 februari, att en arbetsgrupp ej kan ingå som lokalavdelning inom TLS, sedan arbetsgruppens ansökan behandlats i IVA:s praesidium. Den 6 mars sänds sålunda en anmälan om att få bilda en lokalavdelning inom TLS i Göteborg + en lista på de medlemmar, som ville ingå som medlemmar i denna lokalavdelning. Ragnar Hammarling ingick i Stora TLS som representant för lokalavdelningen. Av den något bristfälliga korrespondensen framgick även, att Göteborgsgruppen gjort ett lyckat besök i Stockholm med studiebesök i Södertälje. Till den 24 och 25 november kallades representanter för lokalavdelningarna i Göteborg och Malmö till ett sammanträde där man ville diskutera deras förslag beträffande den lokala organisationen. På årsmötet den 25 februari 1953 fastställdes att man i Göteborg blivit godkänd som lokalavdelning. Hos Medéns bokhandel valdes Ragnar Hammarling till ordförande, Alf Erichsen till sekreterare och Kreeta Kaber till kassör. Ersättare blev S. Hallgren, W. R. MacFie och H. Mäsak. Till revisorer valdes Sonja Spång och Inga Petrén med Ernst Platin som ersättare. 18 medlemmar ingick i avdelningen. Dessutom tillsatte man en arkivnämnd! Under 1953 hade man 7 protokollförda medlemsmöten. På årets sista den 9 december godkändes lokalavdelningens första stadgar av mötet efter vissa omarbetningar för att tillfredställa Malmöavdelningens önskemål. Sålunda efter många turer hade vi en Lokalavdelning i Göteborg. Under detta namn fanns vi mellan åren På årsmötet 1973 beslöts, att namnet skulle ändras till Lokalavdelningen i Västra Sverige. Tryckt brevhuvud fick man redan hösten beslöt man att införa en medlemsavgift på 2: - kronor, som höjdes under årens lopp. Troligtvis var detta upphov till att man hade lokala medlemmar som ej var medlemmar i moderföreningen. Dessa gick under namnet 'små medlemmar' eller 'vännerna' tills vi var tvungna att upphöra med denna form av medlemskap fr.o.m. årsmötet För varje medlem i Stora TLS utgick ett årligt bidrag. De 'smås' medlemsavgift var ett välkommet bidrag till den ibland något ansträngda ekonomin. Numera ingår ju i medlemsavgiften även ett medlemskap i en lokalförening. Portokostnaden har alltid varit en stor kostnad, varför man 1957 bad medlemmarna att ta med frankerade kuvert (försedda med 15 öres frimärke) för framtida utskick. Först under 1980-talet och framöver har olika företag sponsrat utskicken för att sedan för o m 1996/97 använda e-post i allt större utsträckning.

3 3 Dessutom har man numera en kursverksamhet som stundtals ger överskott. Men det har alltid varit TLS' mål att främja utbildning inom olika grenar av biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Men man vill även förena nytta med nöje. I dag har Lokalavdelningen i Västra Sverige som ideell förening en bra ekonomi. Medlemssammanträdena 1953 hölls på Chalmers bibliotek, Ibero-amerikanska institutet, Koppartrans, Handelshögskolans bibliotek och på SIK, där Alf Erichsen talade över ämnet bokbindning. Observeras bör att medlemsmötena fram t o m 1971 protokollfördes och kallades för medlemssammanträden hölls årsmötet den 10 februari på ESAB:s bibliotek. Vid årsskiftet hade man 23 medlemmar och hela styrelsen omvaldes. UDK-klassificering diskuterades på SKF:s bibliotek, litteraturanskaffning hos Gumperts bokhandel och den 7 december förevisade bibliotekarierna Molin och Hultén Göteborgs Stadsbibliotek för lokalavdelningen med den traditionella tesupén som avslutning. I handlingarna står det Stadsbiblioteket men borde egentligen ha stått universitetsbiblioteket. Avdelningen var även inbjuden av TLF på Chalmers, där Erik Hemlin redogjorde för TLS' litteraturutredning. Efteråt hade man eftersits på Hotell Heden hölls årsmötet på Medicinska fakultetens bibliotek (Biomedicinska bibliotekets föregångare) på Sahlgrenska sjukhuset under guidning av bibliotekets chef Folke Ström. Medlemssammanträden hölls på chokladfabriken Cap AB med provsmakning av företagets produkter (vem minns mer än undertecknad 'Alp-Olle'?), Götaverken, SIK och EKA. Dessutom beslöts att man skulle försöka få ökade kontakter med motsvarande avdelningar i Malmö och Oslo hölls årsmötet i en privat lokal på Erik Dahlbergsgatan 60 efter visning av Chalmers annexbibliotek 'Kemicum'. Medlemssammanträden var detta år på Volvo, Handelstidningens arkiv, i Ernst Platins bostad i Lerum med rapporter från kongress i Rom, där klassifikationsfrågor inom konserverings- & bilindustrin avhandlats och slutligen ett sammanträde på restaurang Arcade där man diskuterade bl.a. tidskriftscirkulation mellan de olika industribiblioteken. Den november förlade TLS sitt höstmöte till Göteborg i Margaretaskolans lokaler. Utbildning för industribibliotekarier, klassifikationsfrågor och information från FID-konferensen i Stuttgart av f d chefsbibliotekarien vid KTHB Hilda Lindstedt, var några av punkterna på programmet. Volvos och Handelshögskolans bibliotek demonstrerades. Festmiddagen avåts på Henriksbergs restaurant. 92 personer deltog på höstmötet. På årsmötet i Köpmännens hus 1957 beslöt man att ansöka om ett bidrag från TLS på 50 kronor för täckande av årets utgifter. Dessutom godkändes förslaget låta tidskrifter cirkulera mellan företagsbiblioteken. Erik Hemlin höll föredrag om Chalmers nya bibliotek. Lokalavdelningen erhöll tillstånd att använda Chalmers Tekniska Högskolas lunchrum för sina möten. Esseltes kortsystem 'Findex' och 'Sorto' förevisades. Julfest firades på Ingenjörernas hus den 2 december där supé intogs för 8 kronor, sånger sjöngs och man hade högläsning ur DK-tabeller.

4 4 På Hässle hölls årsmötet 1958 där bibliotekens kortsystem och hela tidskriftshanteringen, från inköp till inbindning, diskuterades. Detta år började man således med tidskriftscirkulationen biblioteken emellan. Man beslöt även att ta kontakt med Syd, 'STEL', i Malmö under höstmötet i Stockholm. Medlemsmöten hölls i Chalmers lunchrum, på SIK och den 3 juni på restaurang Vita Bandet i Slottsskogen. Lokalavdelningens medlemmar bereddes under året tillfälle att delta i bibliotekarie Ulvings, på Chalmers, ryska språkkurs. Försök att be om ett TLS bidrag på 75 kr föll, man erhöll 50 kr i stället. Surte Glasbruk med nya fabrikslokaler stod som värd för årsmötet Medicinska undersöknings- och behandlingscentralen på Sahlgrenska sjukhuset och Medicinska fakultetens nya lokaler på Medicinarberget demonstrerades av Folke Ström hölls årsmötet på Chalmers, där den nya biblioteksbyggnaden förevisades. Ordförande Erik Hammarling efterträddes av Bror Grandinson på Volvo. Tre medlemssammanträden förekom, Dorch Bäcksin i Agnesberg, Hässles och Chalmers bibliotek. Dessutom anordnade man en studiedag den 7 december för Studieselskapet for Norsk industri under dess resa i Sverige. Årsmötet förlades 1961 på SOAB:s anläggningar i Mölndal. Inför årets sammankomster önskade man diskutera gallringsproblem och behandling av referattidskrifter. Under 1961 upphörde den fasta mötesdagen, sista torsdagen i månaden utom under sommarmånaderna, som funnits sedan Fyra medlemssammanträden varav ett på Götaverken där lokalavdelningen beretts tillfälle att närvara vid sjösättningen av tankfartyget Soya-Andrea. Året avslutades med Luciafest i Volvos gästmatsal varvid man dansade flitigt. Ernst Platin visade sig vara en mycket skicklig utövare av gammaldans. Styrelsearbetet under året präglades av stora förberedelser inför TLS' höstmöte den oktober i SKF:s representationsvilla, 'Slottsviken'. Man föresatte sig att visa allt vad Göteborg hade av tekniska och industriella bibliotek under motto 'Företagsbiblioteket i företaget', vilket även blev fallet. Mötet blev alltså mycket lyckat. Sveriges Radio rapporterade och bland de otaliga studiebesöken ingick även Landsarkivet. Festmiddagen intogs på Lorensberg. Anmälningsavgiften var 5 kronor och 40 kronor om man ville delta i festmiddagen. Enligt protokoll från den 16 oktober var det 96 personer anmälda till mötet hölls årsmötet på Kortedala folkbibliotek. Kreeta Kaber, kassör sedan 1953 avgick och Solveig Ericsson efterträdde henne, nu också som ordinarie ledamot. Solveig är den som upplevt det mesta av biblioteksutvecklingen efter 2:a världskriget. Hon började 1945 på Volvo och pensionerades 1988 i september. Lokalavdelningen skaffade postgiro detta år och flyttade över sina sparbanksmedel dit. Sex medlemsmöten gick av stapeln med Luciafest på Hässle som avslutning. Under året diskuterades dokumentationsverksamhet och föreningen lämnade även svar på den remiss som IVA sänt ut till företagsbibliotek beträffande dokumentalistutbildning. Utflykten 'I det gröna' gick till Volvos semesterö Trälen. Datoriseringen börjar på allvar. På Volvo på årsmötet 1963 i IBM-anläggning där demonstrerades Volvos datamaskinanläggning med föredrag om datamaskiners användning inom 'Information Retrieval'. 64 personer inkl gäster deltog i årsmötet. På detta årsmöte beslöt man att ta ut en

5 5 medlemsavgift på 2 kronor. Sex medlemsmöten hölls under året, det sista i form av ett 'Västsvenskt industribibliotekariemöte' i Trollhättans stadsbibliotek. Under våren hade man en försökskurs för utbildning av yngre okvalificerad personal vid Göteborgs industribibliotek, som utföll väl. Vårutflykten gick till 'Villa Berglid' i Pixbo, sekreterare Anna-Stina Allanders hem. Årsmötet 1964 hölls på Koppartrans, där man bl.a. informerade om Sommaruniversitet och den planerade studiecirkeln i dokumentation. Tre medlemsmöten hölls detta år, vårutflykten gick till Långedrag. Ett flertal medlemmar deltog i Nordiska Sommaruniversitetet i Bergen den 27 juli - 8 augusti med en studiekrets "Dokumentation och modern informationsteknik". Den 18 augusti hölls ett specialmöte för forskningsbibliotekarier på Det tionde nordiska biblioteksmötet i Göteborg under augusti hade man årsmöte på Stiftelsen för Skeppsbyggnadsteknisk forskning. Georg Envall efterträdde nu Bror Grandinson som ordförande, Curt S. Ohlsson sekreterare och Dolly Jeansson kassör. Under året hade man ett flertal diskussioner om blanketter. Under 60-talet använde man även flitigt hålkort i sin verksamhet. Fem sammanträden hölls under året, ett av dem tillsammans med Tekniska Samfundet, grundat redan Under hösten upprepades en orienterande praktikantkurs för biblioteksbiträden, som blev mycket uppskattad. Även på årets sista sammanträde hade man fåfänga blankettdiskussioner utan att få några epokgörande synpunkter på samarbete tekniker och bibliotekarier. Den livliga diskussionen avbröts av Göteborgs-luciornas intåg. På årsmötet 1966 på Chalmers beslöt man höja medlemsavgiften från 2 till 5 kronor. Man hade fyra sammanträden varav vårutflykten gick till Lilly Snellmans bostad i Skår med riklig förtäring, sång och amerikanskt lotteri för att stärka föreningens kassa. T o m diskningen lottades ut. På SKF demonstrerades en Filmorexanläggning för optisk maskinsökning av litteratur och på SIK och CTHB en elektrostatisk kopieringsautomat typ Denison Copier. Man efterlyser önskemål om kurser för biträden och 'äldre' biblioteksmedlemmar. Efter årsmöteshandlingarna 1967 i SKF:s klubbstuga berättade ryske attachén Igor Cedergren från IVA om rysk teknik, vetenskap och problem vid litteraturanskaffning i Sovjet. Tre sammanträden erbjöds under året. Den 27 april bereddes medlemmarna tillfälle att närvara vid en demonstration av MEDLARS av Erik Molander och Bruno Lundgren från Karolinska institutets datacentral i Stockholm. Styrelsearbetet präglades detta år av förberedelserna för TLS' vårmöte den maj i Göteborg på Stadsbiblioteket. Studiebesök företogs på Torslandaverken, Götaverken-Arendal, Pripps bryggerier och Surte Glasbruk. På Lucia-mötet samlades man i SKF:s nya bibliotekslokaler, där medlemmarna efter förtäring fick göra ett besök på översta våningen med en imponerande utsikt och även beundra den flotta direktionsvåningen. Årsmöte på Volvos bibliotek Dessvärre finns inga styrelsehandlingar från detta år. Studieselskapet for Norsk Industri och den nybildade Norsk Dokumentasjonsgruppe besöktes i Oslo den 26 mars. Lönsamhet i biblioteksverksamhet diskuterades på Hässle i november, varefter företaget bjöd på smörgås och öl. Tillfälle gavs även att prova på huvudvärksstillande produkter!

6 6 Dolly Jeansson bjöd på supé efter årsmötet 1969 på EKA. Nu axlade Åke Moraeus på Hässle sekreterarposten efter Curt S. Ohlsson. En klubbmästare valdes för första gången och dessutom utsågs en valkommitté. Styrelsen arbetade under året på utgivningen av ett nr av TD. Gästande kollegor från Norsk Dokumentasjonsgruppe i Oslo guidades under ett vårmöte på Chalmers, Volvos, Götaverkens och Biomedicinsks bibliotek. Gemensam middag intogs på 'Grytet' i GAKO-huset. Den 16 november var föreningen inbjuden till en biblioteksträff i Alingsås av bl.a. kollegerna i SAB med diskussion kring BU (Biblioteksutredningen). Den 17 november informerades våra medlemmar om diskussionen i Alingsås på ett medlemsmöte på Volvos bibliotek. Den 29 september fick vi besöka Gumperts huvudkontor och centrallager på Hisingen. Luciamötet på Skeppsbyggnadsforskningsinstitutet avslutade året. Glögg av Volvotappning, sång av Monica Smalberg med ackompanjemang av Georg Envall, stort lotteri bl.a. med priser från Eka (metasilikat), pillerburkar från Hässle och fiffiga presenter från Volvo och Götaverken. Ingen blev lottlös ej heller vinstlös. Under 1960-talet hade arbetet inom lokalavdelningen preciserats på dokumentation, hålkort, tidskriftshantering och blanketter talet och framöver kom nu att präglas av datoriseringen (IoD området) och dess möjligheter. Men alltjämt är man då som nu noga med att förena nytta med nöje i föreningen. Rutger Irgens tog över ordförandeskapet på årsmötet 1970 i 'Almabaren' på Chalmers. Förberedande diskussion följde för remissyttrandet över betänkandet 'Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik' ('BU' = SOU 1969:37). Fem medlemssammanträden hölls under året. Som vårutflykt fick vi samsegla med ångaren 'Bohuslän' tillsammans med 'Sällskapet Ångbåten' i södra skärgården, fick uppleva grundkänning mellan Långholmen och Stora Knarrholmen, som dock avlöpte väl, runda Trubaduren och därefter taga nordlig kurs samt passera Vinga för att slutligen ånga in mot Göteborgs hamn. I oktober fick vi träffa Chalmers nye överbibliotekarie, Sven Westberg, som gav en fyllig information om bibliotekets målsättning, organisation och framtida verksamhet. Studiebesök på Sveriges Radio med visning av deras gamla TV-studie ('Synvillan') och det nya radiohuset samlade 45 medlemmar den 10 november. Under hösten beslöt styrelsen gå ut med en stor värvningskampanj till ett 100-tal företag. Lokalavdelningen i Malmö hade gjort en sådan med stor framgång. Dessvärre kom det inte in ett enda svar. Bedrövligt konstaterade sekreteraren, Åke Moraeus. CTH och Kontakt- och Informationssekretariatet där anordnade informationssökningsdagar den oktober under medverkan av representanter från ESBRO, IVA, KTHB och SINFDOK. 17 föreningsmedlemmar deltog hölls årsmötet på Chalmersinstitutionen för Elektroteknik. Styrelsen ansöker detta år om höjt bidrag från TLS, från 250 till 500 kronor på grund av ökade utgifter i samband med kurs i formulering av sökspecifikationer, SDI. Dessutom klagar man över att Stora TLS inte nog koncentrerar sig på praktiska biblioteksproblem under vår och höstmötena. Fem medlemsmöten hålles under året. Bland dem ett på SKF:s nya, fina bibliotek med dess nye chef ingenjör Tibor Szentivanyi!* (År 2001 finns det varken någon biblioteks- eller arkivverksamhet kvar på detta världsomfattande företag!) Vårutflykten gick till Älvsborgs fästning med eftersits i djupa fästningsvalven. Den 15 oktober gjordes ett studiebesök på Danmarks Tekniska bibliotek i Lyngby med avresa kvällen den 14.

7 7 Under detta år tager sig befattningsnomenklaturs'romanen' sin början med att man tillsätter en arbetsgrupp. Den första delrapporten beträffande företagsbiblioteken från gruppen ventileras under eftersitsen på Göteborgs Stadsbibliotek. Bror Grandinson på Volvo föreslår en datorbaserad samkatalogisering av referattidskrifterna. Efter år 1971 slutade man med att protokollföra medlemsmötena/ avdelningsmötena. År 1972 stod Botaniska biblioteket som värd för årsmötet. Detta år inleddes samarbetet mellan SBS och lokalavdelningen beträffande mötesverksamheten. Bl.a. deltog medlemmar i en redovisning av en SINFDOK:s kurs på ett Kungälvssymposium på Chalmers bibliotek och Rutger Irgens demonstrerade MEDLINE-terminalen på Biomedicinska biblioteket. Kajsa Hellström och Nils Fridén informerade om Bibliotekshögskolans första termin i Borås på SKF. Året avslutades med besök och supé på 'Drottning Kristinas jaktslott' i december. Kerstin Wiman lämnar en rapport över Interurbanlåneutredningen. År 1973 beslöt man att ändra lokalavdelningens namn till 'Lokalavdelningen i Västra Sverige' samt att höja medlemsavgiften för de lokala medlemmarna från 5 till 10 kronor (för medlem, som var med i Stora TLS, var avgiften frivillig!). Dessutom beslöt man att avsätta ett särskilt belopp för styrelsens utgifter. Vid årets slut var medlemsantalet 112 stycken, varav 59 betalade till lokalavdelningen. Sex medlemsmöten hölls detta år: bl.a. på Industrimuséet, Modokemi i Stenungsund, GP och Textilforskningsinstitutet, TEFO. Den 28 januari 1974 hölls årsmötet på Chalmers bibliotek. Sju avdelningsmöten ägde rum detta år. På Volvo visade Helge Persson sitt terminalsystem för periodicahantering, folkbiblioteksfilialen i Torslanda demonstrerade BUMS, Bibliotekstjänsts utlåningsutrustning & mediakontrollsystem och Science citation index presenterades på CTHB. Under hösten inbjöd Tekniska samfundet till tre föredrag på det sista informerade Ola Palmaer från KTHB om LIBRIS. Vårfesten gick av stapeln på Rösans gård, Onsala, i hällregn. Höjdpunkten på festen utgjorde mockatårtan enligt Bengt Alexanderson! Kurs i biblioteks- och informationsteknik genomfördes under våren med bidrag från TLS på 2000 kronor. Birgitta Lagnell efterträdde Sonja Knutson som ordförande på årsmötet 1975 på Chalmers bibliotek. Lokalavdelningen stod som värd för TLS' vårmöte i Borås. Fem avdelningsmöten hölls under året. Budgeteringsproblem på företagsbibliotek, demonstration av Kvinnohistoriska samlingarna (arkiv) + rutiner vid Göteborgs universitetsbibliotek och visning av Eckersteins nya lokaler var några av dessa. Under hösten hölls en kurs i katalogisering enligt de nya 'Svenska katalogiseringsreglerna', som utkom Som kursledare fungerade Paul Hallberg från GUB. Chalmers bibliotek ställde även upp 1976 som värd för årsmötet. Av de fem medlemsmötena samlade studiebesöket på Elanders tryckeri i Kungsbacka 40 och Göteborgs Landsarkiv 35 deltagare. I stället för vårutflykt besöktes SAABs bibliotek i Trollhättan på hösten. Årsmötet 1977 hölls även på Chalmers' Sektion för väg- och vattenbyggnad. Förberedelser för kurs i biblioteks- och informationsteknik för våren 1978 förbereddes. Sex medlemsmöten

8 8 anordnades. Bl.a. behandlade dessa Volvos biblioteksdatarutiner och presentation av BIDOKoch SINFDOK-utredningarna. Men det mest intressanta besöket detta år gjordes på Botaniska institutionens bibliotek, där biblioteksrådet Nils Sandberg entusiastiskt visade bestånd av pressade växter. Tänk att få se exempel på några från Linnés herbarium. Man lånar t o m ut gamla pressade växter, som man blöter upp för att sen kunna studera cellerna. Sedan torkas/pressas de stackars växterna igen och returneras! På ett styrelsemöte i augusti meddelade Jan Lilja på SAAB i Trollhättan, att lokalavdelningens arkiv anlänt till honom och att han, när tillfälles ges, skall gå igenom det gick årsmötet av stapeln på Biomedicinska biblioteket. Sex medlemsmöten ordnades för medlemmarna, varav vårutflykten gick till Kobergs slott, där Nils Sandberg demonstrerade slottets förnämliga bibliotek. Beslut fattades om bearbetning av de delvis föråldrade stadgarna. Stadgeförslaget skall distribueras till medlemmarna och ett medlemsmöte skall utlysas som ett extra årsmöte. Årsmötet 1979 hölls i Gamla Ankarsmedjan, Klippan reservatet. Med kallelsen hade bifogats förslag till stadgar och riktlinjer för arbetet inom lokalavdelningen baserat på Stockholmsavdelningens modell. De nya stadgarna godkändes på årsmötet och på ett extra årsmöte i maj för andra gången. Göran Rusk valdes till ny ordförande efter Birgitta Lagnell. Åtta medlemsmöten hölls under året, det sista på året hölls ett föredrag om 'Bibliotekarier - kommer de att finnas i framtiden'? Enligt ett styrelseprotokoll i mars beslöts, att lokalavdelningens arkiv skulle insamlas och förvaras av Sture Hård. Vidare beslutas att Sture Hård lägger upp ett databaserat medlemsregister över medlemmarna och ansvarar för en ny matrikel. Styrelsen undersöker under året med en enkät om ämnen för kommande kurser. Därvid visade det sig att on-linesökning tilldragit sig det största intresset. Det blev strul med en reseräkning, som styrelsen missat att begära anslag för, men det redde upp sig så småningom. Styrelsearbetet är mycket intensivt detta år med 8 avdelningsmöten, 8 styrelsemöten och 2 årsmöten. Göran Rusk, som avled 1996, var en oerhört entusiasmerande och energisk ordförande. Under 1980-talet intensifierades samarbetet med SBS i Väst. Man hade ofta gemensamma medlemsmöten. På Göran Rusks hemmaplan, Eckersteins bokhandel, hölls årsmötet Årsavgiften för de lokala medlemmarna höjdes från 10 till 30 kronor. Göran Rusk presenterade ett digert mötesprogram med bl.a. undervisning i databaser, SDS, Medline m.fl. föreläsningar, resor och utflykter. 31 personer deltog i vårens utflykt med båt i strålande försommarväder till karantänsinrättningen på Känsö, sedan Älvsborgs kustartilleri beviljat tillstånd. Välbesökt var även decembermötet på Gm, där riksbibliotekarien Lars Tynell orienterade om 'Ett nytt stort uppslagsverk; Mot bättre vetande'. Bokvårdsavdelningen och Ljudarkivet på GUB lockade även de många deltagare. Sällskapet för klassifikationsforskning bjöd in föreningen på SIK under temat 'Klassifikation - mångas behov men vems disciplin? Man företog även en studieresa till Oslo tillsammans med övriga lokalavdelningar i september. Mycket arbete lades även ner på förberedelser inför TLS vårmöte i Göteborg 1981.

9 9 Årsmötet 1981 hölls på Biomedicinska biblioteket. Efter årsmötesförhandlingarna hölls ett föredrag om snabbläsning, där metoder och uppnådda resultat illustrerades. Som vanligt blev det åtta avdelningsmöten med våravslutning i Hallandsstugan i Slottsskogen. Under detta år förekom flitigt samarbete med SBS lokalavdelningen för Göteborgs högskoleregion, bl.a. ett möte om Den Nya biblioteksutbildningen i Borås med praktiktjänstgöring för företagsbibliotekarier. Yttrande lämnades av styrelsen angående utredningen 'Information till varje pris - om avgiftsbeläggning av informationstjänster' (Delegationen för informationsförsörjning, DFI 1981:2) med medlemsmöte därom på Gm. Stadsbiblioteket och Park Aveny hotell utnyttjades som lokaler för TLS' vårmöte. Nio avdelningsmöten hölls under året lämnade Göran Rusk över ordförandeskapet till Per Ternquist på årsmötet på Esselte- WeZäta. Sex medlemsmöten anordnades bl.a. om Ansvarsbiblioteksutredningen, DFI 1981:3. Vårutflykten gick till Gunnebo slott. Om planerna på en online-kurs under året gick i lås är svårt att se i handlingarna. Men tydligen pågår en kurs i slutet av 1982 och i början av 1983 ( 8 i styrelseprotokoll 18 februari 1983.) På årsmötet 1983 på Biblioteket i Mölndal, f d Lärarhögskolans bibliotek, fick styrelsen i uppdrag att inkomma med en lösning på medlemskap för lokala medlemmar. Detta tillåtes i våra stadgar ( 2) men stämmer ej med huvudorganisationens stadgar. Ett blad med en intressant historik över Folkskoleseminariet från 1842 till 1978 delades ut till deltagarna på årsmötet. Fyra avdelningsmöten hölls under året bl.a. på Västsvenska handelskammaren med ämnet 'Marknadsföring av informationstjänster' och studiebesök hos Wennergren & Williams, där Hans Ottander presenterade företagets prenumerationsservice. WW har varit det företag som sedermera ofta sponsrat föreningens utskick. Lokalavdelningen i Syd uppvaktades på sin 35-årsdag. Ordförande ingick i den arbetsgrupp, som utarbetade TLS' remissvar beträffande Ansvarsbiblioteksutredningen. (Publicerat i TD 1983:2.) På Kliniska Centralbiblioteket, Sahlgrenska sjukhuset, gick årsmötet 1984 av stapeln. Styrelsen utsåg i juni Lena Göteson-Herber Bofors AB i Karlskoga och Barbro Thomas, Stadsbiblioteket i Halmstad att arbeta i programkommittén inför TLS' vårmöte på Tylöhus i Halmstad Lokalen bokades redan på våren och datum bestämdes till den maj. Fyra avdelningsmöten hölls bl.a. studiebesök på Landvetters flygplats hos 'Landvetters Pohlmän'. Även mötet på DataArkiv hos Ingemar Larsson väckte stort intresse. Medlemmarna var erbjudna två kurser under året: 'Mikrodatorer för biblioteksanvändning' i maj och 'LIBRIS-TTY' i november. Bara den första kunde hållas, den andra inställdes på grund av för få anmälningar var Agneta Rydsäter på Traktörens bibliotek värd för årsmötet. Där valdes Björn Holmberg in i styrelsen som övrig ledamot med uppgift att vara kursansvarig och sålunda Västs representant i samarbetsgruppen för utbildning TLS/BHS. Under året förekom fyra medlemsmöten. Vårutflykten gick till Berol Kemi IoD-avdelningen i Stenungsund. Efter presentationen av Björn Dahlbäck intogs förtäring på 'en klippa vid havet'. Dagen var mulen och blåsig men det regnade inte. På mötet, speciellt inbjuden av Björn, deltog Kreeta Kaber en gång verksam på SOAB och före pensioneringen 1985 här på Berol Kemi. Hon uppehöll kassörsposten i lokalföreningen Presentationen på avdelningsmötet i september av Liblab glömmer inte styrelsen särskilt kassören. På TLS' årsmötesprogram behandlades lokalavdelningarnas stadgar,

10 10 samordning av årsavgifterna, resa till Väst-Berlin 1986, befattningsnomenklaturen inom familj 590 samt TLS' framtida policy års vårmöte i Tylösand blev mycket lyckat med ovanligt många deltagare. I september träffades representanter från Mellan-, Syd- och Västsvenska avdelningarna på Volvo för att diskutera gemensamma intressen beträffande utbildningsfrågor. Dessutom behandlades även samarbetsmöjligheterna med BHS och möjligheter till 'cirkulation' av olika aktiviteter. Under hösten såg styrelsen över föreningens stadgar inför föreningens årsmöte TLS erhöll resultatet av översynen hölls föreningens hittills enda årsmöte på Göteborgs universitetsbibliotek. Per Ternquist avgick och efterträddes av Björn Holmberg. Mötet godkände stadgeändringarna och beslöt dessutom en höjning av medlemsavgiften från 30 till 35 kronor. Tyvärr varade årsmötesförhandlingarna nästan ända till kl på grund av diskussion om lokalavdelningens medel får användas till att subventionera/bjuda på förtäring vid möten. Årsmötet fastslog att styrelsen avgör i varje enskilt fall men med viss restriktivitet. Mötet uppdrog även till styrelsen att se över sponsorverksamheten. Visningen av det om- och nybyggda biblioteket fick alltså utgå, bibliotekets larmsystem omöjliggjorde detta efter kl Dock hann Torgny Haag visa sin berömda 'historiska bildsvit' över Göteborgs universitetsbibliotek, som inledes med en bild av den första överbibliotekarien, Mor Anna, som skådar ut från biblioteksdörren d v s torpstugans dörr! Förtäringen var även den lyckad. Kallelser till tio avdelningsmöten sändes ut, varav två fick ställas in på grund av för få anmälda. Bl.a. inbjöds medlemmarna på medicinarberget till presentation av MEDNET i maj och Svenska Tele-data - mer än en elektronisk brevlåda i september. Vårutflykten gick till Äskhults by utanför Kungsbacka den 3 juni och en höstutflykt till BHS i Borås. Dessutom anordnade Väst en skärgårdstur med M/S Styrsö på kvällen den 20 augusti i samband med TLS Syds resa till Göteborg och för intresserade på Biblioteksmässan. I november bereddes medlemmarna tillfälle att besöka Chalmers nya bibliotekslokaler. Väst ordnade dessutom en resa till Väst-Berlin, som blev mycket lyckad och lärorik, där flera av 'gamla' medarbetare deltog, som nu tyvärr har gått bort. I sista stund fick sekreteraren ordnat årsmöte 1987 hos Dolly Jeansson på Eka Nobels bibliotek i Surte. Ordförandeskapet övergick till Ingrid Alexandersson och de nya stadgarna godkändes. Årsmötet hos Dolly avslutades med en magnifik, exotisk buffé, som företaget bjöd på. Fem avdelningsmöten gjordes detta år: Besök på Medicinhistoriska muséet, GP och Chalmerska huset, där Göteborgs Kungliga Vitterhets- och Vetenskapsamhälle det s.k. Kungliga Samhället numera har sina möten frånsett årshögtiden, som alltid försiggår på Börsen på grundarens Gustaf III:s födelsedag den 24 januari. Vårutflykten gick till Råö rymdobservatorium på Onsala. På hösten fick man bese det nya biblioteket på Hässle med föredrag om tablettillverkning och förnämlig utspisning som alltid. Två kurser hölls, en halvdagskurs på Landsarkivet 'Bevara för framtiden' och ett endagsseminarium om Bibliotekets ekonomi. Väst var värd för lokalavdelningarnas gemensamma styrelsemöte inför TLS' höstmöte i Finansutskottets sammanträdesrum på riksdagen. Styrelsen bestämde också under året plats och dagar för TLS' vårmöte 1989 till Karlstad den maj med preliminärt tema 'Våra yrkesroller'. Årsmötet 1988 skulle varit på Ericsson Radar Electronics men Hans Holm på Hässle erbjöd föreningen att sammanträda på Hässle i stället. Detta berodde på Sif-strejken, som pågick från den 20 januari till den 7 februari. Mötet gick snabbt och bra och Hans bjöd på förtäring, ingen var

11 11 missnöjd med bytet, vi hoppades kunna ha det hos Sonja Knutson på Ericsson nästa år i stället. Mötet beslöt höja medlemsavgiften för vännerna till 50 kronor. Vi hade fyra avdelningsmöten, tio styrelsemöten och tre utbildningsseminarier detta år. Första medlemsmötet var på SKF, där föreningen ej varit sedan 1972, hos Gert Nehls, f d styrelseledamot i forntiden, Neste Polyeten i Stenungsund och hos Ingrid Vinge, som bjöd på hälsobullar till supén på årets sista medlemsmöte på Nordiska Hälsovårdshögskolan. Vårutflykten gick till Statens provningsanstalt i Borås. 'Biblioteksekonomi nr 2' i april, 'Våra yrkesroller i informationssamhället' och slutligen 'Mikrodatorer' ("Datastugan") var titlarna på de seminarier vi hade detta år. (Vid samtal häromdagen med Gert Nehls (maj 2001) berättade han att SKF lade ner både biblioteks- och arkivverksamheterna under hans sista år. Sorgligt men sant, man bara hoppas att arkivet har sparats. Man kan faktiskt lämna in handlingar, som man inte kan eller vill ha kvar till Landsarkivet. Där är man skyldig att ta emot dem, man går igenom dem, förtecknar och bevarar det som är värdefullt. Viss kostnad betingar dessa depositioner givetvis för icke 'herrelösa' arkiv.) 1989 kunde vi ha vårt årsmöte på Ericsson Radar Electronics, där bibliotekschef Sonja Knutson bjöd på supé före förhandlingarna och därefter presenterade biblioteket och dess roll i företaget. Efter föredragningen av revisionsberättelsen gratulerade Hans I. Holm föreningen för ett mycket bra år ekonomiskt sett. Till Wennergren & Williams framfördes ett tack för deras portosponsring under Ingrid Alexandersson meddelade att Volvos arkiv ämnade stå för portosponsringen under Fyra medlemsmöten anordnades: på Volvos arkiv, Pripps bryggerier, IBM Svenska AB och slutligen Canon Svenska AB. TLS' vårmöte hölls på Stora Hotellet i Karlstad, Västs styrelse var programansvarig med Eva-Maria Hermansson som ordförande i programkommittén tillsammans med Hans I. Holm och Lars-Olof Myrman. För första gången hade föreningen utlyst stipendier, 3 stycken denna gång, inför vårmötet, motsvarande betalning av konferensavgiften. De tre stipendiaterna blev Ann-Charlotte Backlund, Ingegerd Bolmvall och Mona Suneson. Den 28 februari 1990 hölls årsmötet på AB Volvos bibliotek. Ingrid Alexandersson avgick som ordförande och Ros-Mari Kristiansson tog över ordförandeskapet. Volvos arkiv stod även under 1990 för portosponsringen. Styrelsen sammanträdde tolv gånger detta år, varav två (ej protokollförda!) där yttrande lämnades över utredningsrapporten 'Avgiftsfrihet' och över programmet inför seminariet 'Föreningsarbete i TLS'. Vårutflykten gick till Nääs slott och kunskapsbanken. Chalmers bibliotek var värd för årsmötet Nu beslöt man att höja medlemsavgiften för vännerna till 75 kronor. Sex avdelningsmöten hölls under året samt i samarrangemang med BHS tre föreläsningar. 'Våravslutningen' skedde i Gamla kvarnstallet i Kungälv. På det sista medlemsmötet på Västsvenska Handelskammaren, samordnat med SBS, erhöll föreningen information om EG. I september anordnade Data-Star under två dagar gratisdemonstration av databaser innehållande konkurrent- och marknadsinformation samt demonstration av medicinska databaser. TLS-Väst anordnade årets studieresa till Rom den oktober. 26 personer deltog i den mycket uppskattade resan. Lotta Carlsson från Swets stod för portokostnaderna under samlades man till årsmöte på Eka Nobel AB, där bibliotekschef Lena Göteson-Herber presenterade biblioteket. Sju medlemsmöten erbjöds under året, varav ett gemensamt med SBS på Hogiainstitutet. Styrelsen utlyste ett stipendium till 8:e Nordiska IoD-konferensen i maj i

12 12 Helsingborg. Stipendiet gick till Eva Alopaeus. 'Fregatten' i Stenungsund utgjorde ett uppskattat mål för våravslutningen. Sista medlemsmötet för året var vi inbjudna till Wettergrens bokhandel av Erik Engström, som berättade om bokhandeln i Göteborg samt bjöd på ost och vin. Under året ägnade styrelsen mycket tid åt förberedelserna för vårkonferensen i Göteborg nästa år samt översyn av TLS' stadgar. En enkät sändes ut till medlemmarna i augusti för att undersöka önskemål angående studiebesök, kurser och aktiviteter. 12 svar inkom preliminärt. Dessutom togs beslut på styrelsemötet den 31 augusti att alla handlingar skall sändas till Ingrid Alexandersson, som åtagit sig att ordna och förteckna föreningens arkiv med avsikt att presentera ett register på TLS' vårmöte i Göteborg hade vi årsmöte på biblioteket på Högskolan i Borås. Agneta Rydsäter avgick som kassör och efterträddes av Ulla Daeli Martins. Bibliotekschefen Eva Lilja visade biblioteket och vi fick även se en demonstration av bibliotekssystemet Tinlib döpt till 'Balder'. Sex medlemsmöten hölls bl.a. studiebesök på Landsarkivet, SIK och Stadsbiblioteket på Götaplatsen, som hade fått nyrenoverade och nya lokaler. Till Gunnebo slott gick vårutflykten i vackert sommarväder. TLS- Väst ordnade ett seminarium i Fjärrlån på ADB-kontoret i Göteborg där 10 personer deltog. TLS- Väst arrangerade TLS' vårkonferens, som hölls på hotell Sheraton den maj. En mycket lyckad och givande konferens tyckte alla. Föreningen hade låtit ta fram ett antal bordsflaggor som delades var sin ut till lokalavdelningarna och till moderföreningen. Till festmiddagen var Solveig Ericsson, inbjuden. Hon var en av de första medlemmarna i lokalavdelningen och arbetade hela sitt yrkesverksamma liv på Volvos bibliotek. Det är numera inte många kvar av de 'gamla rävarna' i TLS-Väst. Erik Engström gick bort den 17 juni detta år, 63 år gammal. Han har arbetat på Gumperts, Eckersteins och nu senast på Wettergrens bokhandel. Saknaden var stor efter honom. Medarbetare på SIK utbad sig att få en kopia av arkivregistret för att skicka till Alf Erichsen. Tre stipendier delades ut. Dessa gick till Gunvor Hallerfors-Holgersson, Catharina Blum och Barbro Danielsson. Astra Hässle stod för portokostnaderna under Vi samlades på fina Hotel 11 på gamla Eriksbergs varvsområde 1994 till årsmöte. Inga-Lill Bremer efterträdde Ros-Mari Kristiansson som ordförande. Årsmötet utnämnde Ingrid Alexandersson till hedersmedlem. Fr.o.m. årsmötet gäller nya stadgar. Och fr.o.m. detta år upphörde det lokala medlemskapet. Alla måste nu vara medlemmar i riks-tls. Den 8 januari samlades medlemmar på Chalmers bibliotek för att bilda 'Datagrupper' / 'Intressegrupper'. Sju grupper bildades nu och flera tillkom efter hand. I september år 2000 fanns det fyra grupper kvar: Fjärrlåne-, Juridik & Samhälls-, Periodica- och Utbildningsgruppen. Medicingruppen lades ner 1997, Allmänna gruppen 1995, Arkiveringsgruppen 1996 och Program/CD/Teknik/bibliotekssystem lades troligen ner beträffande Kemi, senare Kemi och Patentgruppen är det ovisst. Ensambibliotekarie- & skolbibliotekariegruppen fanns 1995 likaså EU & affärsinformation. Troligt är att flera handlingar inte har sänts in till arkivet. Den som vill forska i detta kan studera de omfångsrika handlingarna. Dessa är förtecknade under signa F I och F V i arkivregistret. Lycka till! Kurser i Biblioteksjuridik: Upphovsrätt och Avtalsrätt samt Multimedia samlade många deltagare. Sju medlemsmöten genomfördes bl.a. Gamla A3 på Kviberg där vi bjöds på ärtsoppa och pannkakor med vispgrädde, Nya Stadsarkivet med intressant och nyttig demonstration av Jan Frisk samt visning av det nya Operahuset. Wennergren & Williams sponsrade utskicken under 1994.

13 13 Årsmötet 1995 gick av stapeln på Chalmers bibliotek. Swets Subscription Service åtog sig postsponsringen Även detta år kunde medlemmarna deltaga i sju visningar bl.a. Operan igen, Biblioteksmuseet i Borås den 28 november och till sist på Handelshögskolans bibliotek + Kurs- och tidningsbiblioteket. Det sistnämnda är placerat i dåvarande Göteborgs Högskolas bibliotekslokal, det s.k. Stadsbiblioteket, som sedan 1954 blev universitetsbiblioteket. Det som heter stadsbibliotek på andra orter hette i Göteborg Dicksonska biblioteket. Byggnaden hade nu varsamt byggts om med bevarande av den gamla inredningen i största möjliga utsträckning. Stor hjälp hade man bl.a. haft av f d chefen för bokvåningarna på UB, Göran Larsson. Han hade för länge sedan blivit anställd där sedan 1942 som 'ynglingen' Larsson, 15 år gammal. Kurser i Internet och Statistik hölls och en studieresa till Stadsbiblioteket, sjukhusbiblioteket samt Högskolan/Hälsohögskolans bibliotek i Karlstad den 1 april företogs. Inget aprilskämt således, 21 deltagare deltog. Denna resa och Operavisningen var samarrangemang med SBS. Detta år diskuterade man anskaffning av medlemsnål och medlemskort men beslöt att avvakta på grund av ev. namnändring framöver. Dessutom fattade man beslut att inköpa en ordförandeklubba. Styrelsen svarade på en text från TLS rörande föreningens målsättning, organisation och verksamhet. Beslut fattades även av styrelsen att kunna sälja adressetiketter som ekonomiförstärkning. Men sedan sponsring av portokostnaderna nästan blev regel så har föreningens ekonomi varit mycket god. Även kurser m.m. bidrar till visst kassaöverskott samlades vi till årsmöte på Nobelpharma AB. Brånemarkmetoden demonstrerades under titel 'Vad döljer sig under ett leende?' Efter förhandlingarna bjöd Väst på kaffe och smörgås. Inga- Lill Bremer lämnade över ordförandeskapet till Eli Bytoft-Nyaas. Sju medlemsmöten hölls. Detta år fanns ingen sponsor av portokostnaderna. En enkät sändes ut till samtliga medlemmar för att ta reda på hur många som har tillgång till och Internet för att kunna hitta alternativa, elektroniskt överförda sätt att nå medlemmarna. Besöket i SCB's lokalkontor, vårutflykten till Botaniska trädgården och besöket i DataStars nya lokaler lockade många deltagare. Styrelsen gjorde en analys av Västs och SBS:s medlemsregister och diskuterade även medlemsrekrytering bland folkbibliotekarier och studerande. Då benämningen 'Intressegrupper' kolliderade med riks- TLS' terminologi, byttes detta namn ut mot Kontaktgrupper. Samarbete med SBS har fortsatt under året. Styrelsen och den utsedda programkommittén arbetade flitigt med förberedelserna till TLS' vårkonferens i Borås den maj "Hjälp, jag skrattar på mig!" var titeln på kallelsen till årsmötet Vi samlades på SCA Hygiene Products AB Mölnlycke där en uroterapeut, Birgitta Hammarström, höll föredrag över ämnet inkontinens. Efter förhandlingarna bjöd Väst på landgång med drycker. Detta år knöts tack vare Chalmers en webbredaktör till styrelsen. Vi fick ingen portosponsor detta år heller. Men många medlemmar och fler blir det, har numera epost hemma eller på sina arbeten och kommer att få kallelser och information via den framöver. Endast två medlemsmöten hölls detta år, utflykt till Bohus fästning och besök på Volvos bibliotek på hösten. Introduktionskurs i HTLM och kurser i upphovsrätt samt elektronisk publicering erbjöds medlemmarna detta år. TLS' vårkonferens i Borås den maj avlöpte väl och alla var glada över positiva uppskattningsyttrande. Under detta år avled två av det gamla gardet Dolly Jeansson i mars och Bror Grandinson i december. Internet- och Medicingrupperna lades mer. Vi kunde under året sända ut kallelser m.m. till 184 av medlemmarna via epost. Det är snart bara undertecknad som skall ha post på det gammaldags sättet d v s i en plåtlåda. Men så skall det vara, eftersom jag skall

14 14 arkivera alla handlingarna. Frågan är om inte elektroniken kommer att utarma arkiven i framtiden, då fler och fler dokument bara finns i datorerna. Ingen vet till 100 % hur länge en arkivdiskett eller cd-romskiva kan bevaras i framtiden. För att inte tala om maskinvaran, som vi har använt och använder som redskap. Årsmötet 1998 hölls på Chalmers Lindholmen, där sjökapten Rolf Nordell höll föredrag om en resa med 'M/S Lindblad Explorer på expedition till regnskog och is'. Väst stod som vanligt generöst för förtäringen efter årsmötesförhandlingarna. Föreningen får detta år ett organisationsnummer, , eftersom våra medlemmars arbetsgivare kräver detta för att kunna betala bl.a. kursdeltagaravgifter. Se under rubriken G I i arkivförteckningen! Vårutflykten gick till Nordiska Hälsovårdshögskolan tillsammans med SBS. För övrigt gjordes studiebesök på IFP i Mölndal, bokförlaget Anamma, Kvinnohistoriska samlingarna på GUB och på Pripps bryggeri. Arkiveringsgruppen lades ner 1997 och en ny kontaktgrupp skapades 'Utbildning i litteratursökning och biblioteksanvändning på olika bibliotek'. På hösten arrangerade Väst en gemensam resa till London för alla TLS-medlemmar. En informationsbroschyr om TLS Väst var snart färdig för att kunna delas ut till nya medlemmar. Informationssökning i omvandling, källsortering på nätet, föredrag om aktuella problem inom informationsåtervinning och kurs om Digital preservation stod medlemmarna till buds detta år. Det sistnämnda var ett samarrangemang med BIBSAM och Landsarkivet i Göteborg. Dessutom hölls en halvdagskurs om EndNote. En blåsig och ruggig dag i mars 1999 samlades vi till årsmöte på Svenska Ostindiska Companiets AB Terra Nova på Eriksbergsområdet. Efter föreläsning, rundvandring och förhandlingar bjöd Väst deltagare på en superb middag på Restaurang Matrosen. Föreningens ekonomi är mycket god. Lokalavdelningen har tilldelats ett organisationsnummer, vilket innebär att man måste deklarera och framöver balansera resultatet så att vi inte får överskott. Momsskulder får inte bli ett problem. Lokalavdelningarna kan kvarstå som ideella föreningar, om man betalar moms och omsätter 80 % av kapitalet under 5 år. Vi utlyste följaktligen tre stipendier à 6000 kronor i stället för två på 4000 kronor, som vi haft de senaste åren. Ett datoriserat bokförings program provinstallerades. Dessutom har den goda ekonomin det med sig, att vi kan ha låga kursavgifter och att vi kan bjuda på avgifter och förtäring vid våra olika aktiviteter. En bärbar PC inköptes för att underlätta för styrelsens arbete. Kontaktgruppsverksamheten har i flera fall gått på sparlåga och beslut togs att ha kvar Fjärrlåne-, Periodica- och Utbildningsgrupperna. Men därmed inte sagt att vi inte är intresserade av nya kontaktgrupper. 'Att söka information för att lära' och 'Copyright och PUL' (personuppgiftslagen) är de två kurser som erbjudits medlemmarna under Två utflykter eller studiemöten gjordes: Fjärilshuset i Trädgårdsföreningen och Tutankhamon's Wardrobe ('Faraos kläder') på Textilmuséet i Borås. Mycket uppskattat var även studiebesöket på Chalmers bokbinderi, som fått en duktig bokbindare med kunskap och initiativförmåga knuten till biblioteket. Heder åt Chalmers! På vårkonferensen i Jönköping beslutar man att lägga ner de gemensamma styrelsemötena med lokalavdelningarna på vår- och höstmötena. Det anses tillräckligt med att en representant från varje nämnd och lokalavdelning deltar i riks-tls' januarimöte varje år. År 2000 klättrade vi uppför Skansberget till Skansen Kronan för att hålla årsmöte. Pust, vilka trappor! Belöningen bestod av intressant guidning och goda landgångar med dryck. TLS Väst anordnade tre medlemsmöten: Sandels-utställningen på konstmuseet, vårutflykt till Gunnebo slott

15 15 och information om förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU under 2001 på Universitetshörnan och InfoPoint. 100 deltagare var anmälda till kurs om Elektroniska tidskrifter på Chalmers, som Periodicagruppen arrangerade. Detta seminarium dubblerades senare under hösten i Stockholm. även där med 100 deltagare. Ett stipendium på 5000 kronor delades ut. Visioner om TLS' framtid inklusive förslag till namnbyte diskuterades i lokalföreningarna under året. BHS anordnade tillsammans med TLS en konferens i Borås under tema 'Mötesplats i framtiden'. I Karlstad pågick föreberedelserna inför TLS vårmöte hölls årsmötet på AstraZeneca R & D i Mölndal (f d Hässle!) Eli Bytoft-Nyaas drog sig tillbaka, mätt på uppdrag, från sitt ordförandeskap och överlämnade detta till Marianne Hellqvist. I årets program ingick studiebesök på CNN (Cable News Network) den 4 april, utflykt till Äskhult den 16 maj, som vi besökte under blygsammare former Denna by är helt intakt sedan tiden före det svenska storskiftet 1797 och består av fyra gårdar, som står tätt intill varandra. Byggnaderna har aldrig varit målade. Den siste innevånaren gick bort Sedan bjöds vi på en 'rustik' förtäring på gården 'Skår'. Under detta år händer någonting, som mig veterligt inte har hänt förut, årsmötet, som skulle hållas i Karlstad den juni, ställdes in. Temat 'Kryddat för kropp och själ på distans' lockade inte mer än ett fåtal deltagare. Någon gång skall sådant väl hända, mycket tråkigt för programkommittén i Karlstad, som lagt ner mycket arbete på programmet. Själva årsmötesförhandlingarna hölls den 13 juni i Stockholm på Näringslivets hus följt av en buffé. Dessvärre kunde inte undertecknad deltaga i höstens aktiviteter som var nog så intressanta. Den 30 augusti gjorde föreningen en bussutflykt till Nordiska akvarellmuséet i Skärhamn och en Stadsvandring på deckartema den gjordes den 17 september. Så har vi då nått fram till slutet av år 2001, och man måste framhålla, att man verkligen har uppfyllt de intentioner, som den lilla arbetsgruppen bestående av 11 industribibliotekarier hade, när de på riktigt startade lokalföreningen I Göteborg 1953 nämligen Att förena nytta med nöje. Vi blickar framåt och hoppas att alla lokalavdelningar skall finns kvar och blomstra under moderföreningens nya namn Svensk förening för informationsspecialister hölls årsmötet på Göteborgsoperan den 18 februari och den 20 hade platser bokats för våra medlemmar inför Manon Lescaut. Marianne avgick som ordförande och efterträddes av Britt Bergh. Den 24 januari samlades vi för att fira TLS namnbyte i Chalmers nya kårhus, demonstrerat av dess vice ordförande Benny Stridsberg. Föreningen bjöd därefter på en syperb buffé och när alla var någotsånär mätta kåserade Ingrid Alexandersson om Västs historia under rubriken Vad hände under de 50 åren? Ett riktigt 50-årsjubileum skall vi fira nästa år då det är 50 år sedan vi i Väst fick riktig status som lokalförening. Den 29 april demonstrerade Birgitta Stevinger och Barbro Terling de nya fräscha lokalerna på Medicinarberget. Vårutflykten gick till Nääs slott och Byggnadsvårdsinstitutionen där den 21 maj. Studiebesöket till Institutet för utländsk rätt och Arkivet för Göta Hovrätt den 17 juni inställdes tyvärr på grund av för få anmälningar. Göteborgs Stadsteaters pjäs Stormen kunde vi se den 26 september. Dessutom fanns möjlighet att bese den ombyggda Stadsteatern den 20 och 29 november. Den 23 oktober gavs möjlighet att besöka Sveriges (Statens?) Provnings- & Forskningsinstitut i Borås.

16 Lokalavdelningen firar sitt jubileumsår, 50 år! Årsmötet hölls den 26 februari på Göteborgs stadsmuseum med en visning av två utställningar. Efter mötesförhandlingarna i Willsonrummet promenerade vi till Göteborgs Tingsrätts utbildnings-lokaler där vår 50-åriga jubileumskväll firades med smörgås och tårta (bilder se i arkivet bland årsmöteshandlingarna för 2003!) 34 personer var närvarande, bland dem en av de äldsta, Curt S. Ohlsson från Chalmers, som var sekreterare åren Göteborgsposten hade faktiskt en bild på ordföranden, Britt Bergh, som tackar Ingrid Alexandersson för dagens föredrag om historiken över "TLS" Väst från 1948: års föregångare och därefter från 1953 och framåt t.o.m Nyval skedde av Marianne Ladenvall på två år och Kerstin Ljungberg på ett år. Marianne Karlson avtackades. Vårutflykten i högsommarvärme gick till Torpa stenhus, där vi fick sval och skön slottsvisning och härlig buffé efteråt. Under året har bl.a. hållits 3 kurser, sju studiebesök för medlemmarna, varav två teaterbesök, Bokmässan och seminarium om världsbiblioteket i Alexandria. SFIS höstkonferens hölls i Göteborg detta år. Där presenterade Ingrid Alexandersson ett bildspel med gamla TLS bilder, som Curt S. Ohlsson ställt till vårt förfogande. Sedvanligt glöggmingel avslutade jubileumsåret årsmöte i Drottning Kristinas jaktslott den 18 februari en råkall dag. Vi inledde med att lyssna till Christina Dalhede från Ekon.-hist. Inst., som talade om Människor och material, axplock ur Göteborgs 1600-talshistoria. Nyval av Hans Tillberg, Tingsrätten, efter Ann-Christin Karlén. Revisorerna Ros-Mari Kristiansson och Agneta Wahlberg ( gamla styrelserävar ) avtackades för sitt mångåriga revisorsarbete och Viveka Nyström och Marie Ekman valdes efter dessa. Vårutflykten ställdes till Falköpingsbygden, Gudhem och utställningen Bondens år. Tre kurser. Bokmässan och 5 studiemöten, bl.a. visning av Blå Stjärnans djursjukhus och nya högskolebiblioteket i Borås. Glöggmingel på Chalmers Lindholmenbibliotek och IT-universitet hölls i cafeterian på universitetsbiblioteket den 9 mars, där vi firade, att föreningen fr.o.m. årsskiftet formellt antagit den nya akronymen SFIS samtidigt som den nya grafiska profilen för våra trycksaker och webbsidor. Tidskrift för Dokumentation ljöt döden och efterträdaren finns på webben under namnet Info Trend! Kvällen avslutades på Världskulturmuseet. Tre kurser som vanligt (se kursöversikten nedan!), Bokmässa, teaterbesök, föredrag om Alexandriabiblioteket och Världskulturmuseets bibliotek. Tyvärr inställdes besöket på Idrottsmuseet. Vårutflykten gick till Jonsereds herrgård med guidning i det gamla brukssamhället. Glöggmingel på Hasselblads center samlades vi i Göteborgs Stadsmuseums lokaler på Hisingen, en verklig guldgruva för personer med intresse för gamla och udda ting. Bra databas har man för att kunna hitta. Förhandlingar och förtäring försiggick under Karl den X:s katafalk. Lödöse museum den 17 maj med rundvandring ovanpå det gamla Lödöse. Kvällen avslutades på café Alfhild. En Elsa Beskowutställning kunde även beses. Fyra medlemsmöten och studiebesök bl.a. på Delirium café med ölprovning! Glöggmingel på SB.

17 hölls årsmötet på Traktörens bibliotek den 26 februari. Där fick vi lyssna till Viveca Nyströms, som talade om biblioteket och verksamheten där. Botaniska trädgården besöktes som vårutflykt. Under hösten ett guidat besök på Röhsska museet och landshövdingens residens visades av BrittMo Bernhardsson. Svensk biblioteksförening bjöd in till fyra besök under 2007: Hasselbladshuset, Efter jobbet på Café Delirium, Mölndals Kvarnby och Landsarkivet. Glögg på det nyrenoverade biblioteket i Guldheden hade vi årsmötet hos Vinges advokatfirma, där två av våra ringrävar numera arbetar nämligen Agneta Wahlberg och Anki Karlén Gramming. Kvällen inleddes av Agneta, som guidades oss runt hos denna förnämliga advokatfirma. Därefter betade vi snabbt av årsmötet, inga långbänkar här inte. Britt Bergh avgick som ordförande och blev sekreterare och Eva Ekman tog vid efter Britt på ordförandestolen. Slitstarka (sedan 1999) Ingela Åberg strävar vidare som kassör. Sedan serverade Anki sin vegetariska soppa till alla utom till Ingrid Alex, som fick en läcker smörgås i stället. Ingrid är allergisk mot paprika och vågade sig inte på soppan! Därefter följde kvällens clou; Anki rapporterade om sin resa till USA med bl.a. besök på f.d. president Clintons bibliotek. Vårutflykten gick till Botaniska trädgården med Jimmy Persson som guide mötte 16 medlemmar upp hos Anna Selme på Sjömansbiblioteket, som sedan tre år har Sjöfartsverket som huvudman. Vi fick en intressant inblick i detta bibliotek, som bara är till för sjöfolk, aktiva och pensionerade sådana. Efter de snabbt avverkade årsmötesförhandlingarna bjöds vi på en underbar räksmörgås med grovt härligt bröd som underlag, kaffe och kaka följde därefter. Till sist visade husets allt i allo, Putte, oss runt i de fina lokalerna. Ingrid Alex. fick pröva på bowling för första gången i sitt liv med följd att tre av tio käglor stod kvar! Putte blev imponerad. Inga nya i styrelsen bara omval! 2008 var ett aktivt verksamhetsår med föreläsningsserier, studiebesök, mingelkvällar och kulturella aktiviteter. Gå in på Västs egen blogg och titta! Vårutflykten gick till Bohus fästning, som fyllde 700 år detta år. Glöggminglet på GUB med Thomas Lindström och Marianne Ladenvall var mycket uppskattat. Bilaga 1 serie A III. Allmänna medlemsmöten. Databas i Access 2007, nu kompatibelt i Windows Vista. Finns även i Excel kompatibelt med dokument! Statistik t o m 2002 över antalet möten utifrån de mest frekventa mötesplatserna: (Institutionsnamn och dessas senare namn inräknade, ex Hässle, Hässle Astra, Astra Zeneca.) Chalmers 48 Volvo 18 Biomedicinska biblioteket 15 Hässle 12 SKF 12 SIK 8 Botan. Bibl. 8 BHS 7 Stadsbiblioteket 8 EKA 6

18 18 Bilaga 2 till serie D II. Under årens lopp har Lokalavdelningen i Västra Sverige haft följande ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och revisorer. Klubbmästare har förekommit sporadiskt och upphörde helt. För övriga ledamöter och ersättare hänvisas till årsmöteshandlingarna (A II i arkivet). (Arbetsplatsangivelserna är de dåvarande.) För övriga ledamöter och ersättare hänvisas till årsmöteshandlingarna se under A III i arkivförteckningen! Ordförande: Ragnar Hammarling* Elektrokemiska AB i Bohus Ragnar Hammarling Elektrokemiska AB i Bohus Bror Grandinson Volvo AB/Biblioteket Georg Envall Götaverken AB Rutger Irgens GUB/Biomedicinska biblioteket Sonja Knutson L M Ericsson AB Birgitta Lagnell TEFO Göran Rusk (död 1996) Eckersteins bokhandel Per Ternquist CTH/Biblioteket 1986 Björn Holmberg Update/Scandinavia AB Ingrid Alexandersson Volvo AB/Arkivet Ros-Mari Kristiansson (pens. 2008) Hässle AB/Biblioteket Inga-Lill Bremer Borealis AB/Bibliotek & arkiv Eli Bytoft-Nyaas Högskolan i Borås/Biblioteket 2001 Marianne Hellquist SU/Mölndal Britt Bergh Kammarrätten Göteborg Eva Ekman Astra Zeneca Vice ordförande: Bengt Brynne Koppartrans Olje AB Alf Erichsen SIK Anna-Stina Gyllencreutz CTH/Biblioteket 1973 Ulla Reimer-Jönsson CTH/Biblioteket 1974 Birgitta Lagnell TEFO Jan Lilja SAAB/Trollhättan 1981 anges ej! 1982 Elke Ahlman GUB/Pedagogiska biblioteket Lena Söderhjelm GUB/Centralbiblioteket Barbro Stanley Volvo AB/Biblioteket Eva-Maria Hermansson CTH/Biblioteket Inga-Lill Bremer Borealis/Bibliotek & arkiv Eva Lilja Högskolan i Borås/Biblioteket 1998 Eva Johansson GUB/Ekonomiska biblioteket Marianne Karlson (pens. 2008) Astra/Zeneca 2001 Britt Bergh Kammarrätten Göteborg

19 Marianne Karlson Astra Zeneca 2003 Ann-Christin Karlén Advokatbyrå Vinge Hans Tillberg Göteborgs Tingsrätt Ann-Christin Karlén-Gramming Advokatbyrå Vinges Erica Hellberg SCA Hygiene Products Sekreterare: Alf Erichsen* SIK Alf Erichsen SIK Stig Hallgren SKF Kerstin Ahlquist Surte Glasbruk Anna-Stina Allander Hässle AB Curt S. Ohlsson CTH/Skeppsbyggn.tekn. forskning Åke Moraeus Hässle AB/Biblioteket 1972 Hans I. Holm Volvo AB/Biblioteket 1973 Erik Jakobsson Volvo AB/Biblioteket Ulla Reimer-Jönsson Bibliotekshögskolan i Borås Bengt Alexanderson GUB/Biomedicinska biblioteket Irma Öhrbom Medicinska biblioteket Östra sjukhuset Ingrid Alexandersson Kliniska Centralbiblioteket Sahlgrenska sjukh Ros-Mari Kristensson Hässle AB/Biblioteket Ann-Marie Holst Volvo AB & GUB/Biomedicinska biblioteket Håkan Möller Wennergren & Williams 1999 Carina Torildsson Vårdhögskolan Göteborg Lars-Håkan Herbertsson AstraZeneca Eva Ekman AstraZeneca Britt Bergh Kammarrätten Göteborg Kassörer: Kreeta Kaber SOAB Solveig Ericsson Volvo AB/Biblioteket Dolly Jeansson Eka Gerd Jonsson CTH/Biblioteket Birgitta Johansson CTH/Biblioteket Sture Hård GUB/Biomedicinska biblioteket Birgitta Andersson Produktutvecklingscentrum (IMIT) Märtha Kyriakidis GUB/Botaniska biblioteket Agneta Rydsäter Traktörens förvaltningsbibliotek 1993 Ulla Daeli Martins CTH/Biblioteket Eli Bytoft-Nyaas Högskolan i Borås/Biblioteket Elinor Magnusson Mölnlycke AB Ingela Åberg Volvo Teknisk Utveckling Klubbmästare: 1969 Helge Persson Volvo AB/Biblioteket

20 Solveig Ericsson VolvoAB/Biblioteket 1971 Gerd Jonsson CTH/Biblioteket Sonja Knutson L M Ericsson AB Sune Berg Göteborgs Stadsbibliotek Bengt Alexanderson GUB/Biomedicinska biblioteket Lucka Ann-Marie Ashton Update Scandinavia AB Revisorer: Sonja Spång Götaverken Ab/Biblioteket Inga Petrén ESAB Sonja Spång Götaverken AB/Biblioteket Lilly Snellman Fiskeristyrelsen, Göteborg Inga Petrén ESAB Lilly Snellman Fiskeristyrelsen, Göteborg 1972 Inga Petrén ESAB Dolly Jeansson EKA/Biblioteket Georg Envall Götaverken AB/Biblioteket Dolly Jeansson EKA/Biblioteket 1977 Dolly Jeansson EKA/Biblioteket Anna-Clara Olofsson Berol Kemi AB 1978 Barbro Ihl Volvo AB/Biblioteket Anna-Clara Olofsson Berol Kemi AB 1979 Anna-Clara Olofsson Berol Kemi AB Inga-Gerd Olsson Hässle AB/Biblioteket 1980 Dolly Jeansson EKA/Biblioteket Kreeta Kaber Berol Kemi AB 1981 Elke Ahlman GUB/Pedagogiska biblioteket Kerstin McCarthy CTH/Biblioteket Agneta Rydsäter Traktörens bibliotek Kerstin Wiman GUB/Ekonomiska biblioteket Hans I. Holm Hässle AB/Biblioteket Kerstin Wiman GUB/Ekonomiska biblioteket Eva Alopaeus Kliniska Centralbiblioteket, Sahlgrenska Hans I. Holm Hässle AB/Biblioteket Ros-Mari Kristiansson Astra Hässle AB Jan-Erik Vik Borealis AB/Polyeten Ros-Mari Kristiansson Astra Zeneca AB Agneta Wahlberg Advokatfirman Vinge KB (fr. 2000) Viveca Nyström Traktörens Förvaltningsbibliotek Marie Ekman Chalmers bibliotek Revisorsersättare: Ernst Platin SKF

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Välkomna att beställa boken! (ISBN 978-91-974907-4-0) Den kostar 200 SEK + porto Birger Sjöberg-sällskapet

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

30 år Seniordans i Finland

30 år Seniordans i Finland Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979 2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 2 3 Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979-2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 4 Författare: Margareta

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

Högskolan på Gotland 1998 2013

Högskolan på Gotland 1998 2013 Högskolan på Gotland 1998 2013 Innehåll 3 Förord 5 Agneta Lundström: Nya lärdomar från ett nytt lärosäte 9 Gunhild Beckman: Högskolan på Gotland en spännande utmaning 21 Leif Borgert: Högskola söker sin

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Vetenskapen och biblioteken

Vetenskapen och biblioteken Vetenskapen och biblioteken en översikt av Sveriges universitetsoch högskolebibliotek Barbro Thomas Vetenskapen och biblioteken en översikt av Sveriges universitetsoch högskolebibliotek 1 April 2014 Grafisk

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårds -intresset i regionen Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation med medlemmar i trädgårdsföreningar över hela landet. Våra drygt 160 föreningar finns från Lappmarken i norr till Skurup-Söderslätt i söder. Förbundet

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer