Liten minnesskrift över Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liten minnesskrift över Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige."

Transkript

1 1 Liten minnesskrift över Tekniska Litteratursällskapet i Västsverige. Vad hände under de dryga 50 åren och framöver? En sammanställning av Ingrid Alexandersson. Innehåll: Text ss Förteckningar över styrelser, möten, statistik mm ss Förkortningar ss Vi var inte riktigt först med att starta en lokalavdelning av 'Stora' TLS men nästan. I Malmö var man först! Den 4 oktober 1948 hade Erik Hemlin, överbibliotekarie på Chalmers, inbjudit till en diskussion om bildandet av en Teknisk litteraturförening (TLF) i Göteborg. Den 22 mars konstituerades föreningen. TLF inbjöd Tekniska Litteratursällskapet i Stockholm att förlägga sitt årsmöte i Göteborg den maj Programmet bjöd bl. a. på studiebesök på Chalmers och SKF:s bibliotek och Cabarethallens föreställning på Liseberg den 28 maj. Efter årmöteshandlingarna den 29 maj höll TLS:s ordförande Carl Björkbom föredrag över ämnet 'Bokanskaffningsproblemet i ett tekniskt bibliotek'. På kvällen avreste hela sällskapet med båt till Långedragsrestaurangen där subskriberad middag intogs till ett pris av 10: - kronor per person. Tekniska litteratursällskapet bildades som bekant 1936 i Stockholm. Den första lokalföreningen blev 'Samarbetsnämnden för teknisk och ekonomisk litteratur i Malmö (STEL) 1948, som fick lokalavdelningsstatus Lokalavdelningen i Stockholm bildades 1957, lokalavdelningen i Sörmland-Östergötland, sedermera 'Mellansverige', 1962 och i Norrland bildade man en lokalförening Efter ett sammanträde på Svenska Textilinstitutet den 29 november 1950 kom tanken upp att samla en liten grupp av industribibliotekarier. Erik Hemlin föreslog då bildandet av en arbetsgrupp inom Tekniska Litteraturföreningen. Den 25 januari 1951 hade gruppen bestående av 11 stycken bibliotekarier sitt första sammanträde på Chalmers bibliotek. Bland de närvarande fanns inte bara bibliotekarier knutna till industrier såsom Götaverken, SKF, SCAB, Volvo, Surte Glasbruk, Eka, ESAB, Dorch Bäcksin utan även institutsbiblioteken SIK och STFI hade representanter närvarande. Därefter träffades gruppen så gott som regelbundet varje månad under höst och vår och sammanträdena har i regel förlagts till de olika industri- eller institutsbiblioteken i och runtom Göteborg. Det var således 8 st. av industribibliotekarierna, som samlades på Chalmers bibliotek för att bilda en arbetsgrupp, varefter man den 22 februari 'konstituerade' gruppen bestående av 11 st personer inom TLF. Ragnar Hammarling, Elektrokemiska AB i Bohus, blev ordförande och Alf Erichsen, på SIK, blev sekreterare. Förtäringen efter mötena var som regel blygsam, tesupé eller pilsner med smörgås.

2 2 Man bestämde att man skulle sammanträda en gång i månaden, om möjligt sista torsdagen i månaden, utom under sommaren. Utmärkande var att man rådde intresserade att söka inträde i TLF men även i TLS. 5 möten hölls det året på olika arbetsplatser men även en gång på konditori Aveny. Den maj höll TLS sitt ordinarie årsmöte i Göteborg, som beskrivits ovan. Den 4 oktober lämnas på uppmaning av TLS, en redogörelse av Alf Erichsen om arbetsgruppens verksamhet under året tas frågan upp om anslutning till TLS som en sektion. Den 22 februari sändes ett stadgeförslag till TLS. Dess sekreterare Karl Axel Söderström svarade den 28 februari, att en arbetsgrupp ej kan ingå som lokalavdelning inom TLS, sedan arbetsgruppens ansökan behandlats i IVA:s praesidium. Den 6 mars sänds sålunda en anmälan om att få bilda en lokalavdelning inom TLS i Göteborg + en lista på de medlemmar, som ville ingå som medlemmar i denna lokalavdelning. Ragnar Hammarling ingick i Stora TLS som representant för lokalavdelningen. Av den något bristfälliga korrespondensen framgick även, att Göteborgsgruppen gjort ett lyckat besök i Stockholm med studiebesök i Södertälje. Till den 24 och 25 november kallades representanter för lokalavdelningarna i Göteborg och Malmö till ett sammanträde där man ville diskutera deras förslag beträffande den lokala organisationen. På årsmötet den 25 februari 1953 fastställdes att man i Göteborg blivit godkänd som lokalavdelning. Hos Medéns bokhandel valdes Ragnar Hammarling till ordförande, Alf Erichsen till sekreterare och Kreeta Kaber till kassör. Ersättare blev S. Hallgren, W. R. MacFie och H. Mäsak. Till revisorer valdes Sonja Spång och Inga Petrén med Ernst Platin som ersättare. 18 medlemmar ingick i avdelningen. Dessutom tillsatte man en arkivnämnd! Under 1953 hade man 7 protokollförda medlemsmöten. På årets sista den 9 december godkändes lokalavdelningens första stadgar av mötet efter vissa omarbetningar för att tillfredställa Malmöavdelningens önskemål. Sålunda efter många turer hade vi en Lokalavdelning i Göteborg. Under detta namn fanns vi mellan åren På årsmötet 1973 beslöts, att namnet skulle ändras till Lokalavdelningen i Västra Sverige. Tryckt brevhuvud fick man redan hösten beslöt man att införa en medlemsavgift på 2: - kronor, som höjdes under årens lopp. Troligtvis var detta upphov till att man hade lokala medlemmar som ej var medlemmar i moderföreningen. Dessa gick under namnet 'små medlemmar' eller 'vännerna' tills vi var tvungna att upphöra med denna form av medlemskap fr.o.m. årsmötet För varje medlem i Stora TLS utgick ett årligt bidrag. De 'smås' medlemsavgift var ett välkommet bidrag till den ibland något ansträngda ekonomin. Numera ingår ju i medlemsavgiften även ett medlemskap i en lokalförening. Portokostnaden har alltid varit en stor kostnad, varför man 1957 bad medlemmarna att ta med frankerade kuvert (försedda med 15 öres frimärke) för framtida utskick. Först under 1980-talet och framöver har olika företag sponsrat utskicken för att sedan för o m 1996/97 använda e-post i allt större utsträckning.

3 3 Dessutom har man numera en kursverksamhet som stundtals ger överskott. Men det har alltid varit TLS' mål att främja utbildning inom olika grenar av biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Men man vill även förena nytta med nöje. I dag har Lokalavdelningen i Västra Sverige som ideell förening en bra ekonomi. Medlemssammanträdena 1953 hölls på Chalmers bibliotek, Ibero-amerikanska institutet, Koppartrans, Handelshögskolans bibliotek och på SIK, där Alf Erichsen talade över ämnet bokbindning. Observeras bör att medlemsmötena fram t o m 1971 protokollfördes och kallades för medlemssammanträden hölls årsmötet den 10 februari på ESAB:s bibliotek. Vid årsskiftet hade man 23 medlemmar och hela styrelsen omvaldes. UDK-klassificering diskuterades på SKF:s bibliotek, litteraturanskaffning hos Gumperts bokhandel och den 7 december förevisade bibliotekarierna Molin och Hultén Göteborgs Stadsbibliotek för lokalavdelningen med den traditionella tesupén som avslutning. I handlingarna står det Stadsbiblioteket men borde egentligen ha stått universitetsbiblioteket. Avdelningen var även inbjuden av TLF på Chalmers, där Erik Hemlin redogjorde för TLS' litteraturutredning. Efteråt hade man eftersits på Hotell Heden hölls årsmötet på Medicinska fakultetens bibliotek (Biomedicinska bibliotekets föregångare) på Sahlgrenska sjukhuset under guidning av bibliotekets chef Folke Ström. Medlemssammanträden hölls på chokladfabriken Cap AB med provsmakning av företagets produkter (vem minns mer än undertecknad 'Alp-Olle'?), Götaverken, SIK och EKA. Dessutom beslöts att man skulle försöka få ökade kontakter med motsvarande avdelningar i Malmö och Oslo hölls årsmötet i en privat lokal på Erik Dahlbergsgatan 60 efter visning av Chalmers annexbibliotek 'Kemicum'. Medlemssammanträden var detta år på Volvo, Handelstidningens arkiv, i Ernst Platins bostad i Lerum med rapporter från kongress i Rom, där klassifikationsfrågor inom konserverings- & bilindustrin avhandlats och slutligen ett sammanträde på restaurang Arcade där man diskuterade bl.a. tidskriftscirkulation mellan de olika industribiblioteken. Den november förlade TLS sitt höstmöte till Göteborg i Margaretaskolans lokaler. Utbildning för industribibliotekarier, klassifikationsfrågor och information från FID-konferensen i Stuttgart av f d chefsbibliotekarien vid KTHB Hilda Lindstedt, var några av punkterna på programmet. Volvos och Handelshögskolans bibliotek demonstrerades. Festmiddagen avåts på Henriksbergs restaurant. 92 personer deltog på höstmötet. På årsmötet i Köpmännens hus 1957 beslöt man att ansöka om ett bidrag från TLS på 50 kronor för täckande av årets utgifter. Dessutom godkändes förslaget låta tidskrifter cirkulera mellan företagsbiblioteken. Erik Hemlin höll föredrag om Chalmers nya bibliotek. Lokalavdelningen erhöll tillstånd att använda Chalmers Tekniska Högskolas lunchrum för sina möten. Esseltes kortsystem 'Findex' och 'Sorto' förevisades. Julfest firades på Ingenjörernas hus den 2 december där supé intogs för 8 kronor, sånger sjöngs och man hade högläsning ur DK-tabeller.

4 4 På Hässle hölls årsmötet 1958 där bibliotekens kortsystem och hela tidskriftshanteringen, från inköp till inbindning, diskuterades. Detta år började man således med tidskriftscirkulationen biblioteken emellan. Man beslöt även att ta kontakt med Syd, 'STEL', i Malmö under höstmötet i Stockholm. Medlemsmöten hölls i Chalmers lunchrum, på SIK och den 3 juni på restaurang Vita Bandet i Slottsskogen. Lokalavdelningens medlemmar bereddes under året tillfälle att delta i bibliotekarie Ulvings, på Chalmers, ryska språkkurs. Försök att be om ett TLS bidrag på 75 kr föll, man erhöll 50 kr i stället. Surte Glasbruk med nya fabrikslokaler stod som värd för årsmötet Medicinska undersöknings- och behandlingscentralen på Sahlgrenska sjukhuset och Medicinska fakultetens nya lokaler på Medicinarberget demonstrerades av Folke Ström hölls årsmötet på Chalmers, där den nya biblioteksbyggnaden förevisades. Ordförande Erik Hammarling efterträddes av Bror Grandinson på Volvo. Tre medlemssammanträden förekom, Dorch Bäcksin i Agnesberg, Hässles och Chalmers bibliotek. Dessutom anordnade man en studiedag den 7 december för Studieselskapet for Norsk industri under dess resa i Sverige. Årsmötet förlades 1961 på SOAB:s anläggningar i Mölndal. Inför årets sammankomster önskade man diskutera gallringsproblem och behandling av referattidskrifter. Under 1961 upphörde den fasta mötesdagen, sista torsdagen i månaden utom under sommarmånaderna, som funnits sedan Fyra medlemssammanträden varav ett på Götaverken där lokalavdelningen beretts tillfälle att närvara vid sjösättningen av tankfartyget Soya-Andrea. Året avslutades med Luciafest i Volvos gästmatsal varvid man dansade flitigt. Ernst Platin visade sig vara en mycket skicklig utövare av gammaldans. Styrelsearbetet under året präglades av stora förberedelser inför TLS' höstmöte den oktober i SKF:s representationsvilla, 'Slottsviken'. Man föresatte sig att visa allt vad Göteborg hade av tekniska och industriella bibliotek under motto 'Företagsbiblioteket i företaget', vilket även blev fallet. Mötet blev alltså mycket lyckat. Sveriges Radio rapporterade och bland de otaliga studiebesöken ingick även Landsarkivet. Festmiddagen intogs på Lorensberg. Anmälningsavgiften var 5 kronor och 40 kronor om man ville delta i festmiddagen. Enligt protokoll från den 16 oktober var det 96 personer anmälda till mötet hölls årsmötet på Kortedala folkbibliotek. Kreeta Kaber, kassör sedan 1953 avgick och Solveig Ericsson efterträdde henne, nu också som ordinarie ledamot. Solveig är den som upplevt det mesta av biblioteksutvecklingen efter 2:a världskriget. Hon började 1945 på Volvo och pensionerades 1988 i september. Lokalavdelningen skaffade postgiro detta år och flyttade över sina sparbanksmedel dit. Sex medlemsmöten gick av stapeln med Luciafest på Hässle som avslutning. Under året diskuterades dokumentationsverksamhet och föreningen lämnade även svar på den remiss som IVA sänt ut till företagsbibliotek beträffande dokumentalistutbildning. Utflykten 'I det gröna' gick till Volvos semesterö Trälen. Datoriseringen börjar på allvar. På Volvo på årsmötet 1963 i IBM-anläggning där demonstrerades Volvos datamaskinanläggning med föredrag om datamaskiners användning inom 'Information Retrieval'. 64 personer inkl gäster deltog i årsmötet. På detta årsmöte beslöt man att ta ut en

5 5 medlemsavgift på 2 kronor. Sex medlemsmöten hölls under året, det sista i form av ett 'Västsvenskt industribibliotekariemöte' i Trollhättans stadsbibliotek. Under våren hade man en försökskurs för utbildning av yngre okvalificerad personal vid Göteborgs industribibliotek, som utföll väl. Vårutflykten gick till 'Villa Berglid' i Pixbo, sekreterare Anna-Stina Allanders hem. Årsmötet 1964 hölls på Koppartrans, där man bl.a. informerade om Sommaruniversitet och den planerade studiecirkeln i dokumentation. Tre medlemsmöten hölls detta år, vårutflykten gick till Långedrag. Ett flertal medlemmar deltog i Nordiska Sommaruniversitetet i Bergen den 27 juli - 8 augusti med en studiekrets "Dokumentation och modern informationsteknik". Den 18 augusti hölls ett specialmöte för forskningsbibliotekarier på Det tionde nordiska biblioteksmötet i Göteborg under augusti hade man årsmöte på Stiftelsen för Skeppsbyggnadsteknisk forskning. Georg Envall efterträdde nu Bror Grandinson som ordförande, Curt S. Ohlsson sekreterare och Dolly Jeansson kassör. Under året hade man ett flertal diskussioner om blanketter. Under 60-talet använde man även flitigt hålkort i sin verksamhet. Fem sammanträden hölls under året, ett av dem tillsammans med Tekniska Samfundet, grundat redan Under hösten upprepades en orienterande praktikantkurs för biblioteksbiträden, som blev mycket uppskattad. Även på årets sista sammanträde hade man fåfänga blankettdiskussioner utan att få några epokgörande synpunkter på samarbete tekniker och bibliotekarier. Den livliga diskussionen avbröts av Göteborgs-luciornas intåg. På årsmötet 1966 på Chalmers beslöt man höja medlemsavgiften från 2 till 5 kronor. Man hade fyra sammanträden varav vårutflykten gick till Lilly Snellmans bostad i Skår med riklig förtäring, sång och amerikanskt lotteri för att stärka föreningens kassa. T o m diskningen lottades ut. På SKF demonstrerades en Filmorexanläggning för optisk maskinsökning av litteratur och på SIK och CTHB en elektrostatisk kopieringsautomat typ Denison Copier. Man efterlyser önskemål om kurser för biträden och 'äldre' biblioteksmedlemmar. Efter årsmöteshandlingarna 1967 i SKF:s klubbstuga berättade ryske attachén Igor Cedergren från IVA om rysk teknik, vetenskap och problem vid litteraturanskaffning i Sovjet. Tre sammanträden erbjöds under året. Den 27 april bereddes medlemmarna tillfälle att närvara vid en demonstration av MEDLARS av Erik Molander och Bruno Lundgren från Karolinska institutets datacentral i Stockholm. Styrelsearbetet präglades detta år av förberedelserna för TLS' vårmöte den maj i Göteborg på Stadsbiblioteket. Studiebesök företogs på Torslandaverken, Götaverken-Arendal, Pripps bryggerier och Surte Glasbruk. På Lucia-mötet samlades man i SKF:s nya bibliotekslokaler, där medlemmarna efter förtäring fick göra ett besök på översta våningen med en imponerande utsikt och även beundra den flotta direktionsvåningen. Årsmöte på Volvos bibliotek Dessvärre finns inga styrelsehandlingar från detta år. Studieselskapet for Norsk Industri och den nybildade Norsk Dokumentasjonsgruppe besöktes i Oslo den 26 mars. Lönsamhet i biblioteksverksamhet diskuterades på Hässle i november, varefter företaget bjöd på smörgås och öl. Tillfälle gavs även att prova på huvudvärksstillande produkter!

6 6 Dolly Jeansson bjöd på supé efter årsmötet 1969 på EKA. Nu axlade Åke Moraeus på Hässle sekreterarposten efter Curt S. Ohlsson. En klubbmästare valdes för första gången och dessutom utsågs en valkommitté. Styrelsen arbetade under året på utgivningen av ett nr av TD. Gästande kollegor från Norsk Dokumentasjonsgruppe i Oslo guidades under ett vårmöte på Chalmers, Volvos, Götaverkens och Biomedicinsks bibliotek. Gemensam middag intogs på 'Grytet' i GAKO-huset. Den 16 november var föreningen inbjuden till en biblioteksträff i Alingsås av bl.a. kollegerna i SAB med diskussion kring BU (Biblioteksutredningen). Den 17 november informerades våra medlemmar om diskussionen i Alingsås på ett medlemsmöte på Volvos bibliotek. Den 29 september fick vi besöka Gumperts huvudkontor och centrallager på Hisingen. Luciamötet på Skeppsbyggnadsforskningsinstitutet avslutade året. Glögg av Volvotappning, sång av Monica Smalberg med ackompanjemang av Georg Envall, stort lotteri bl.a. med priser från Eka (metasilikat), pillerburkar från Hässle och fiffiga presenter från Volvo och Götaverken. Ingen blev lottlös ej heller vinstlös. Under 1960-talet hade arbetet inom lokalavdelningen preciserats på dokumentation, hålkort, tidskriftshantering och blanketter talet och framöver kom nu att präglas av datoriseringen (IoD området) och dess möjligheter. Men alltjämt är man då som nu noga med att förena nytta med nöje i föreningen. Rutger Irgens tog över ordförandeskapet på årsmötet 1970 i 'Almabaren' på Chalmers. Förberedande diskussion följde för remissyttrandet över betänkandet 'Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik' ('BU' = SOU 1969:37). Fem medlemssammanträden hölls under året. Som vårutflykt fick vi samsegla med ångaren 'Bohuslän' tillsammans med 'Sällskapet Ångbåten' i södra skärgården, fick uppleva grundkänning mellan Långholmen och Stora Knarrholmen, som dock avlöpte väl, runda Trubaduren och därefter taga nordlig kurs samt passera Vinga för att slutligen ånga in mot Göteborgs hamn. I oktober fick vi träffa Chalmers nye överbibliotekarie, Sven Westberg, som gav en fyllig information om bibliotekets målsättning, organisation och framtida verksamhet. Studiebesök på Sveriges Radio med visning av deras gamla TV-studie ('Synvillan') och det nya radiohuset samlade 45 medlemmar den 10 november. Under hösten beslöt styrelsen gå ut med en stor värvningskampanj till ett 100-tal företag. Lokalavdelningen i Malmö hade gjort en sådan med stor framgång. Dessvärre kom det inte in ett enda svar. Bedrövligt konstaterade sekreteraren, Åke Moraeus. CTH och Kontakt- och Informationssekretariatet där anordnade informationssökningsdagar den oktober under medverkan av representanter från ESBRO, IVA, KTHB och SINFDOK. 17 föreningsmedlemmar deltog hölls årsmötet på Chalmersinstitutionen för Elektroteknik. Styrelsen ansöker detta år om höjt bidrag från TLS, från 250 till 500 kronor på grund av ökade utgifter i samband med kurs i formulering av sökspecifikationer, SDI. Dessutom klagar man över att Stora TLS inte nog koncentrerar sig på praktiska biblioteksproblem under vår och höstmötena. Fem medlemsmöten hålles under året. Bland dem ett på SKF:s nya, fina bibliotek med dess nye chef ingenjör Tibor Szentivanyi!* (År 2001 finns det varken någon biblioteks- eller arkivverksamhet kvar på detta världsomfattande företag!) Vårutflykten gick till Älvsborgs fästning med eftersits i djupa fästningsvalven. Den 15 oktober gjordes ett studiebesök på Danmarks Tekniska bibliotek i Lyngby med avresa kvällen den 14.

7 7 Under detta år tager sig befattningsnomenklaturs'romanen' sin början med att man tillsätter en arbetsgrupp. Den första delrapporten beträffande företagsbiblioteken från gruppen ventileras under eftersitsen på Göteborgs Stadsbibliotek. Bror Grandinson på Volvo föreslår en datorbaserad samkatalogisering av referattidskrifterna. Efter år 1971 slutade man med att protokollföra medlemsmötena/ avdelningsmötena. År 1972 stod Botaniska biblioteket som värd för årsmötet. Detta år inleddes samarbetet mellan SBS och lokalavdelningen beträffande mötesverksamheten. Bl.a. deltog medlemmar i en redovisning av en SINFDOK:s kurs på ett Kungälvssymposium på Chalmers bibliotek och Rutger Irgens demonstrerade MEDLINE-terminalen på Biomedicinska biblioteket. Kajsa Hellström och Nils Fridén informerade om Bibliotekshögskolans första termin i Borås på SKF. Året avslutades med besök och supé på 'Drottning Kristinas jaktslott' i december. Kerstin Wiman lämnar en rapport över Interurbanlåneutredningen. År 1973 beslöt man att ändra lokalavdelningens namn till 'Lokalavdelningen i Västra Sverige' samt att höja medlemsavgiften för de lokala medlemmarna från 5 till 10 kronor (för medlem, som var med i Stora TLS, var avgiften frivillig!). Dessutom beslöt man att avsätta ett särskilt belopp för styrelsens utgifter. Vid årets slut var medlemsantalet 112 stycken, varav 59 betalade till lokalavdelningen. Sex medlemsmöten hölls detta år: bl.a. på Industrimuséet, Modokemi i Stenungsund, GP och Textilforskningsinstitutet, TEFO. Den 28 januari 1974 hölls årsmötet på Chalmers bibliotek. Sju avdelningsmöten ägde rum detta år. På Volvo visade Helge Persson sitt terminalsystem för periodicahantering, folkbiblioteksfilialen i Torslanda demonstrerade BUMS, Bibliotekstjänsts utlåningsutrustning & mediakontrollsystem och Science citation index presenterades på CTHB. Under hösten inbjöd Tekniska samfundet till tre föredrag på det sista informerade Ola Palmaer från KTHB om LIBRIS. Vårfesten gick av stapeln på Rösans gård, Onsala, i hällregn. Höjdpunkten på festen utgjorde mockatårtan enligt Bengt Alexanderson! Kurs i biblioteks- och informationsteknik genomfördes under våren med bidrag från TLS på 2000 kronor. Birgitta Lagnell efterträdde Sonja Knutson som ordförande på årsmötet 1975 på Chalmers bibliotek. Lokalavdelningen stod som värd för TLS' vårmöte i Borås. Fem avdelningsmöten hölls under året. Budgeteringsproblem på företagsbibliotek, demonstration av Kvinnohistoriska samlingarna (arkiv) + rutiner vid Göteborgs universitetsbibliotek och visning av Eckersteins nya lokaler var några av dessa. Under hösten hölls en kurs i katalogisering enligt de nya 'Svenska katalogiseringsreglerna', som utkom Som kursledare fungerade Paul Hallberg från GUB. Chalmers bibliotek ställde även upp 1976 som värd för årsmötet. Av de fem medlemsmötena samlade studiebesöket på Elanders tryckeri i Kungsbacka 40 och Göteborgs Landsarkiv 35 deltagare. I stället för vårutflykt besöktes SAABs bibliotek i Trollhättan på hösten. Årsmötet 1977 hölls även på Chalmers' Sektion för väg- och vattenbyggnad. Förberedelser för kurs i biblioteks- och informationsteknik för våren 1978 förbereddes. Sex medlemsmöten

8 8 anordnades. Bl.a. behandlade dessa Volvos biblioteksdatarutiner och presentation av BIDOKoch SINFDOK-utredningarna. Men det mest intressanta besöket detta år gjordes på Botaniska institutionens bibliotek, där biblioteksrådet Nils Sandberg entusiastiskt visade bestånd av pressade växter. Tänk att få se exempel på några från Linnés herbarium. Man lånar t o m ut gamla pressade växter, som man blöter upp för att sen kunna studera cellerna. Sedan torkas/pressas de stackars växterna igen och returneras! På ett styrelsemöte i augusti meddelade Jan Lilja på SAAB i Trollhättan, att lokalavdelningens arkiv anlänt till honom och att han, när tillfälles ges, skall gå igenom det gick årsmötet av stapeln på Biomedicinska biblioteket. Sex medlemsmöten ordnades för medlemmarna, varav vårutflykten gick till Kobergs slott, där Nils Sandberg demonstrerade slottets förnämliga bibliotek. Beslut fattades om bearbetning av de delvis föråldrade stadgarna. Stadgeförslaget skall distribueras till medlemmarna och ett medlemsmöte skall utlysas som ett extra årsmöte. Årsmötet 1979 hölls i Gamla Ankarsmedjan, Klippan reservatet. Med kallelsen hade bifogats förslag till stadgar och riktlinjer för arbetet inom lokalavdelningen baserat på Stockholmsavdelningens modell. De nya stadgarna godkändes på årsmötet och på ett extra årsmöte i maj för andra gången. Göran Rusk valdes till ny ordförande efter Birgitta Lagnell. Åtta medlemsmöten hölls under året, det sista på året hölls ett föredrag om 'Bibliotekarier - kommer de att finnas i framtiden'? Enligt ett styrelseprotokoll i mars beslöts, att lokalavdelningens arkiv skulle insamlas och förvaras av Sture Hård. Vidare beslutas att Sture Hård lägger upp ett databaserat medlemsregister över medlemmarna och ansvarar för en ny matrikel. Styrelsen undersöker under året med en enkät om ämnen för kommande kurser. Därvid visade det sig att on-linesökning tilldragit sig det största intresset. Det blev strul med en reseräkning, som styrelsen missat att begära anslag för, men det redde upp sig så småningom. Styrelsearbetet är mycket intensivt detta år med 8 avdelningsmöten, 8 styrelsemöten och 2 årsmöten. Göran Rusk, som avled 1996, var en oerhört entusiasmerande och energisk ordförande. Under 1980-talet intensifierades samarbetet med SBS i Väst. Man hade ofta gemensamma medlemsmöten. På Göran Rusks hemmaplan, Eckersteins bokhandel, hölls årsmötet Årsavgiften för de lokala medlemmarna höjdes från 10 till 30 kronor. Göran Rusk presenterade ett digert mötesprogram med bl.a. undervisning i databaser, SDS, Medline m.fl. föreläsningar, resor och utflykter. 31 personer deltog i vårens utflykt med båt i strålande försommarväder till karantänsinrättningen på Känsö, sedan Älvsborgs kustartilleri beviljat tillstånd. Välbesökt var även decembermötet på Gm, där riksbibliotekarien Lars Tynell orienterade om 'Ett nytt stort uppslagsverk; Mot bättre vetande'. Bokvårdsavdelningen och Ljudarkivet på GUB lockade även de många deltagare. Sällskapet för klassifikationsforskning bjöd in föreningen på SIK under temat 'Klassifikation - mångas behov men vems disciplin? Man företog även en studieresa till Oslo tillsammans med övriga lokalavdelningar i september. Mycket arbete lades även ner på förberedelser inför TLS vårmöte i Göteborg 1981.

9 9 Årsmötet 1981 hölls på Biomedicinska biblioteket. Efter årsmötesförhandlingarna hölls ett föredrag om snabbläsning, där metoder och uppnådda resultat illustrerades. Som vanligt blev det åtta avdelningsmöten med våravslutning i Hallandsstugan i Slottsskogen. Under detta år förekom flitigt samarbete med SBS lokalavdelningen för Göteborgs högskoleregion, bl.a. ett möte om Den Nya biblioteksutbildningen i Borås med praktiktjänstgöring för företagsbibliotekarier. Yttrande lämnades av styrelsen angående utredningen 'Information till varje pris - om avgiftsbeläggning av informationstjänster' (Delegationen för informationsförsörjning, DFI 1981:2) med medlemsmöte därom på Gm. Stadsbiblioteket och Park Aveny hotell utnyttjades som lokaler för TLS' vårmöte. Nio avdelningsmöten hölls under året lämnade Göran Rusk över ordförandeskapet till Per Ternquist på årsmötet på Esselte- WeZäta. Sex medlemsmöten anordnades bl.a. om Ansvarsbiblioteksutredningen, DFI 1981:3. Vårutflykten gick till Gunnebo slott. Om planerna på en online-kurs under året gick i lås är svårt att se i handlingarna. Men tydligen pågår en kurs i slutet av 1982 och i början av 1983 ( 8 i styrelseprotokoll 18 februari 1983.) På årsmötet 1983 på Biblioteket i Mölndal, f d Lärarhögskolans bibliotek, fick styrelsen i uppdrag att inkomma med en lösning på medlemskap för lokala medlemmar. Detta tillåtes i våra stadgar ( 2) men stämmer ej med huvudorganisationens stadgar. Ett blad med en intressant historik över Folkskoleseminariet från 1842 till 1978 delades ut till deltagarna på årsmötet. Fyra avdelningsmöten hölls under året bl.a. på Västsvenska handelskammaren med ämnet 'Marknadsföring av informationstjänster' och studiebesök hos Wennergren & Williams, där Hans Ottander presenterade företagets prenumerationsservice. WW har varit det företag som sedermera ofta sponsrat föreningens utskick. Lokalavdelningen i Syd uppvaktades på sin 35-årsdag. Ordförande ingick i den arbetsgrupp, som utarbetade TLS' remissvar beträffande Ansvarsbiblioteksutredningen. (Publicerat i TD 1983:2.) På Kliniska Centralbiblioteket, Sahlgrenska sjukhuset, gick årsmötet 1984 av stapeln. Styrelsen utsåg i juni Lena Göteson-Herber Bofors AB i Karlskoga och Barbro Thomas, Stadsbiblioteket i Halmstad att arbeta i programkommittén inför TLS' vårmöte på Tylöhus i Halmstad Lokalen bokades redan på våren och datum bestämdes till den maj. Fyra avdelningsmöten hölls bl.a. studiebesök på Landvetters flygplats hos 'Landvetters Pohlmän'. Även mötet på DataArkiv hos Ingemar Larsson väckte stort intresse. Medlemmarna var erbjudna två kurser under året: 'Mikrodatorer för biblioteksanvändning' i maj och 'LIBRIS-TTY' i november. Bara den första kunde hållas, den andra inställdes på grund av för få anmälningar var Agneta Rydsäter på Traktörens bibliotek värd för årsmötet. Där valdes Björn Holmberg in i styrelsen som övrig ledamot med uppgift att vara kursansvarig och sålunda Västs representant i samarbetsgruppen för utbildning TLS/BHS. Under året förekom fyra medlemsmöten. Vårutflykten gick till Berol Kemi IoD-avdelningen i Stenungsund. Efter presentationen av Björn Dahlbäck intogs förtäring på 'en klippa vid havet'. Dagen var mulen och blåsig men det regnade inte. På mötet, speciellt inbjuden av Björn, deltog Kreeta Kaber en gång verksam på SOAB och före pensioneringen 1985 här på Berol Kemi. Hon uppehöll kassörsposten i lokalföreningen Presentationen på avdelningsmötet i september av Liblab glömmer inte styrelsen särskilt kassören. På TLS' årsmötesprogram behandlades lokalavdelningarnas stadgar,

10 10 samordning av årsavgifterna, resa till Väst-Berlin 1986, befattningsnomenklaturen inom familj 590 samt TLS' framtida policy års vårmöte i Tylösand blev mycket lyckat med ovanligt många deltagare. I september träffades representanter från Mellan-, Syd- och Västsvenska avdelningarna på Volvo för att diskutera gemensamma intressen beträffande utbildningsfrågor. Dessutom behandlades även samarbetsmöjligheterna med BHS och möjligheter till 'cirkulation' av olika aktiviteter. Under hösten såg styrelsen över föreningens stadgar inför föreningens årsmöte TLS erhöll resultatet av översynen hölls föreningens hittills enda årsmöte på Göteborgs universitetsbibliotek. Per Ternquist avgick och efterträddes av Björn Holmberg. Mötet godkände stadgeändringarna och beslöt dessutom en höjning av medlemsavgiften från 30 till 35 kronor. Tyvärr varade årsmötesförhandlingarna nästan ända till kl på grund av diskussion om lokalavdelningens medel får användas till att subventionera/bjuda på förtäring vid möten. Årsmötet fastslog att styrelsen avgör i varje enskilt fall men med viss restriktivitet. Mötet uppdrog även till styrelsen att se över sponsorverksamheten. Visningen av det om- och nybyggda biblioteket fick alltså utgå, bibliotekets larmsystem omöjliggjorde detta efter kl Dock hann Torgny Haag visa sin berömda 'historiska bildsvit' över Göteborgs universitetsbibliotek, som inledes med en bild av den första överbibliotekarien, Mor Anna, som skådar ut från biblioteksdörren d v s torpstugans dörr! Förtäringen var även den lyckad. Kallelser till tio avdelningsmöten sändes ut, varav två fick ställas in på grund av för få anmälda. Bl.a. inbjöds medlemmarna på medicinarberget till presentation av MEDNET i maj och Svenska Tele-data - mer än en elektronisk brevlåda i september. Vårutflykten gick till Äskhults by utanför Kungsbacka den 3 juni och en höstutflykt till BHS i Borås. Dessutom anordnade Väst en skärgårdstur med M/S Styrsö på kvällen den 20 augusti i samband med TLS Syds resa till Göteborg och för intresserade på Biblioteksmässan. I november bereddes medlemmarna tillfälle att besöka Chalmers nya bibliotekslokaler. Väst ordnade dessutom en resa till Väst-Berlin, som blev mycket lyckad och lärorik, där flera av 'gamla' medarbetare deltog, som nu tyvärr har gått bort. I sista stund fick sekreteraren ordnat årsmöte 1987 hos Dolly Jeansson på Eka Nobels bibliotek i Surte. Ordförandeskapet övergick till Ingrid Alexandersson och de nya stadgarna godkändes. Årsmötet hos Dolly avslutades med en magnifik, exotisk buffé, som företaget bjöd på. Fem avdelningsmöten gjordes detta år: Besök på Medicinhistoriska muséet, GP och Chalmerska huset, där Göteborgs Kungliga Vitterhets- och Vetenskapsamhälle det s.k. Kungliga Samhället numera har sina möten frånsett årshögtiden, som alltid försiggår på Börsen på grundarens Gustaf III:s födelsedag den 24 januari. Vårutflykten gick till Råö rymdobservatorium på Onsala. På hösten fick man bese det nya biblioteket på Hässle med föredrag om tablettillverkning och förnämlig utspisning som alltid. Två kurser hölls, en halvdagskurs på Landsarkivet 'Bevara för framtiden' och ett endagsseminarium om Bibliotekets ekonomi. Väst var värd för lokalavdelningarnas gemensamma styrelsemöte inför TLS' höstmöte i Finansutskottets sammanträdesrum på riksdagen. Styrelsen bestämde också under året plats och dagar för TLS' vårmöte 1989 till Karlstad den maj med preliminärt tema 'Våra yrkesroller'. Årsmötet 1988 skulle varit på Ericsson Radar Electronics men Hans Holm på Hässle erbjöd föreningen att sammanträda på Hässle i stället. Detta berodde på Sif-strejken, som pågick från den 20 januari till den 7 februari. Mötet gick snabbt och bra och Hans bjöd på förtäring, ingen var

11 11 missnöjd med bytet, vi hoppades kunna ha det hos Sonja Knutson på Ericsson nästa år i stället. Mötet beslöt höja medlemsavgiften för vännerna till 50 kronor. Vi hade fyra avdelningsmöten, tio styrelsemöten och tre utbildningsseminarier detta år. Första medlemsmötet var på SKF, där föreningen ej varit sedan 1972, hos Gert Nehls, f d styrelseledamot i forntiden, Neste Polyeten i Stenungsund och hos Ingrid Vinge, som bjöd på hälsobullar till supén på årets sista medlemsmöte på Nordiska Hälsovårdshögskolan. Vårutflykten gick till Statens provningsanstalt i Borås. 'Biblioteksekonomi nr 2' i april, 'Våra yrkesroller i informationssamhället' och slutligen 'Mikrodatorer' ("Datastugan") var titlarna på de seminarier vi hade detta år. (Vid samtal häromdagen med Gert Nehls (maj 2001) berättade han att SKF lade ner både biblioteks- och arkivverksamheterna under hans sista år. Sorgligt men sant, man bara hoppas att arkivet har sparats. Man kan faktiskt lämna in handlingar, som man inte kan eller vill ha kvar till Landsarkivet. Där är man skyldig att ta emot dem, man går igenom dem, förtecknar och bevarar det som är värdefullt. Viss kostnad betingar dessa depositioner givetvis för icke 'herrelösa' arkiv.) 1989 kunde vi ha vårt årsmöte på Ericsson Radar Electronics, där bibliotekschef Sonja Knutson bjöd på supé före förhandlingarna och därefter presenterade biblioteket och dess roll i företaget. Efter föredragningen av revisionsberättelsen gratulerade Hans I. Holm föreningen för ett mycket bra år ekonomiskt sett. Till Wennergren & Williams framfördes ett tack för deras portosponsring under Ingrid Alexandersson meddelade att Volvos arkiv ämnade stå för portosponsringen under Fyra medlemsmöten anordnades: på Volvos arkiv, Pripps bryggerier, IBM Svenska AB och slutligen Canon Svenska AB. TLS' vårmöte hölls på Stora Hotellet i Karlstad, Västs styrelse var programansvarig med Eva-Maria Hermansson som ordförande i programkommittén tillsammans med Hans I. Holm och Lars-Olof Myrman. För första gången hade föreningen utlyst stipendier, 3 stycken denna gång, inför vårmötet, motsvarande betalning av konferensavgiften. De tre stipendiaterna blev Ann-Charlotte Backlund, Ingegerd Bolmvall och Mona Suneson. Den 28 februari 1990 hölls årsmötet på AB Volvos bibliotek. Ingrid Alexandersson avgick som ordförande och Ros-Mari Kristiansson tog över ordförandeskapet. Volvos arkiv stod även under 1990 för portosponsringen. Styrelsen sammanträdde tolv gånger detta år, varav två (ej protokollförda!) där yttrande lämnades över utredningsrapporten 'Avgiftsfrihet' och över programmet inför seminariet 'Föreningsarbete i TLS'. Vårutflykten gick till Nääs slott och kunskapsbanken. Chalmers bibliotek var värd för årsmötet Nu beslöt man att höja medlemsavgiften för vännerna till 75 kronor. Sex avdelningsmöten hölls under året samt i samarrangemang med BHS tre föreläsningar. 'Våravslutningen' skedde i Gamla kvarnstallet i Kungälv. På det sista medlemsmötet på Västsvenska Handelskammaren, samordnat med SBS, erhöll föreningen information om EG. I september anordnade Data-Star under två dagar gratisdemonstration av databaser innehållande konkurrent- och marknadsinformation samt demonstration av medicinska databaser. TLS-Väst anordnade årets studieresa till Rom den oktober. 26 personer deltog i den mycket uppskattade resan. Lotta Carlsson från Swets stod för portokostnaderna under samlades man till årsmöte på Eka Nobel AB, där bibliotekschef Lena Göteson-Herber presenterade biblioteket. Sju medlemsmöten erbjöds under året, varav ett gemensamt med SBS på Hogiainstitutet. Styrelsen utlyste ett stipendium till 8:e Nordiska IoD-konferensen i maj i

12 12 Helsingborg. Stipendiet gick till Eva Alopaeus. 'Fregatten' i Stenungsund utgjorde ett uppskattat mål för våravslutningen. Sista medlemsmötet för året var vi inbjudna till Wettergrens bokhandel av Erik Engström, som berättade om bokhandeln i Göteborg samt bjöd på ost och vin. Under året ägnade styrelsen mycket tid åt förberedelserna för vårkonferensen i Göteborg nästa år samt översyn av TLS' stadgar. En enkät sändes ut till medlemmarna i augusti för att undersöka önskemål angående studiebesök, kurser och aktiviteter. 12 svar inkom preliminärt. Dessutom togs beslut på styrelsemötet den 31 augusti att alla handlingar skall sändas till Ingrid Alexandersson, som åtagit sig att ordna och förteckna föreningens arkiv med avsikt att presentera ett register på TLS' vårmöte i Göteborg hade vi årsmöte på biblioteket på Högskolan i Borås. Agneta Rydsäter avgick som kassör och efterträddes av Ulla Daeli Martins. Bibliotekschefen Eva Lilja visade biblioteket och vi fick även se en demonstration av bibliotekssystemet Tinlib döpt till 'Balder'. Sex medlemsmöten hölls bl.a. studiebesök på Landsarkivet, SIK och Stadsbiblioteket på Götaplatsen, som hade fått nyrenoverade och nya lokaler. Till Gunnebo slott gick vårutflykten i vackert sommarväder. TLS- Väst ordnade ett seminarium i Fjärrlån på ADB-kontoret i Göteborg där 10 personer deltog. TLS- Väst arrangerade TLS' vårkonferens, som hölls på hotell Sheraton den maj. En mycket lyckad och givande konferens tyckte alla. Föreningen hade låtit ta fram ett antal bordsflaggor som delades var sin ut till lokalavdelningarna och till moderföreningen. Till festmiddagen var Solveig Ericsson, inbjuden. Hon var en av de första medlemmarna i lokalavdelningen och arbetade hela sitt yrkesverksamma liv på Volvos bibliotek. Det är numera inte många kvar av de 'gamla rävarna' i TLS-Väst. Erik Engström gick bort den 17 juni detta år, 63 år gammal. Han har arbetat på Gumperts, Eckersteins och nu senast på Wettergrens bokhandel. Saknaden var stor efter honom. Medarbetare på SIK utbad sig att få en kopia av arkivregistret för att skicka till Alf Erichsen. Tre stipendier delades ut. Dessa gick till Gunvor Hallerfors-Holgersson, Catharina Blum och Barbro Danielsson. Astra Hässle stod för portokostnaderna under Vi samlades på fina Hotel 11 på gamla Eriksbergs varvsområde 1994 till årsmöte. Inga-Lill Bremer efterträdde Ros-Mari Kristiansson som ordförande. Årsmötet utnämnde Ingrid Alexandersson till hedersmedlem. Fr.o.m. årsmötet gäller nya stadgar. Och fr.o.m. detta år upphörde det lokala medlemskapet. Alla måste nu vara medlemmar i riks-tls. Den 8 januari samlades medlemmar på Chalmers bibliotek för att bilda 'Datagrupper' / 'Intressegrupper'. Sju grupper bildades nu och flera tillkom efter hand. I september år 2000 fanns det fyra grupper kvar: Fjärrlåne-, Juridik & Samhälls-, Periodica- och Utbildningsgruppen. Medicingruppen lades ner 1997, Allmänna gruppen 1995, Arkiveringsgruppen 1996 och Program/CD/Teknik/bibliotekssystem lades troligen ner beträffande Kemi, senare Kemi och Patentgruppen är det ovisst. Ensambibliotekarie- & skolbibliotekariegruppen fanns 1995 likaså EU & affärsinformation. Troligt är att flera handlingar inte har sänts in till arkivet. Den som vill forska i detta kan studera de omfångsrika handlingarna. Dessa är förtecknade under signa F I och F V i arkivregistret. Lycka till! Kurser i Biblioteksjuridik: Upphovsrätt och Avtalsrätt samt Multimedia samlade många deltagare. Sju medlemsmöten genomfördes bl.a. Gamla A3 på Kviberg där vi bjöds på ärtsoppa och pannkakor med vispgrädde, Nya Stadsarkivet med intressant och nyttig demonstration av Jan Frisk samt visning av det nya Operahuset. Wennergren & Williams sponsrade utskicken under 1994.

13 13 Årsmötet 1995 gick av stapeln på Chalmers bibliotek. Swets Subscription Service åtog sig postsponsringen Även detta år kunde medlemmarna deltaga i sju visningar bl.a. Operan igen, Biblioteksmuseet i Borås den 28 november och till sist på Handelshögskolans bibliotek + Kurs- och tidningsbiblioteket. Det sistnämnda är placerat i dåvarande Göteborgs Högskolas bibliotekslokal, det s.k. Stadsbiblioteket, som sedan 1954 blev universitetsbiblioteket. Det som heter stadsbibliotek på andra orter hette i Göteborg Dicksonska biblioteket. Byggnaden hade nu varsamt byggts om med bevarande av den gamla inredningen i största möjliga utsträckning. Stor hjälp hade man bl.a. haft av f d chefen för bokvåningarna på UB, Göran Larsson. Han hade för länge sedan blivit anställd där sedan 1942 som 'ynglingen' Larsson, 15 år gammal. Kurser i Internet och Statistik hölls och en studieresa till Stadsbiblioteket, sjukhusbiblioteket samt Högskolan/Hälsohögskolans bibliotek i Karlstad den 1 april företogs. Inget aprilskämt således, 21 deltagare deltog. Denna resa och Operavisningen var samarrangemang med SBS. Detta år diskuterade man anskaffning av medlemsnål och medlemskort men beslöt att avvakta på grund av ev. namnändring framöver. Dessutom fattade man beslut att inköpa en ordförandeklubba. Styrelsen svarade på en text från TLS rörande föreningens målsättning, organisation och verksamhet. Beslut fattades även av styrelsen att kunna sälja adressetiketter som ekonomiförstärkning. Men sedan sponsring av portokostnaderna nästan blev regel så har föreningens ekonomi varit mycket god. Även kurser m.m. bidrar till visst kassaöverskott samlades vi till årsmöte på Nobelpharma AB. Brånemarkmetoden demonstrerades under titel 'Vad döljer sig under ett leende?' Efter förhandlingarna bjöd Väst på kaffe och smörgås. Inga- Lill Bremer lämnade över ordförandeskapet till Eli Bytoft-Nyaas. Sju medlemsmöten hölls. Detta år fanns ingen sponsor av portokostnaderna. En enkät sändes ut till samtliga medlemmar för att ta reda på hur många som har tillgång till och Internet för att kunna hitta alternativa, elektroniskt överförda sätt att nå medlemmarna. Besöket i SCB's lokalkontor, vårutflykten till Botaniska trädgården och besöket i DataStars nya lokaler lockade många deltagare. Styrelsen gjorde en analys av Västs och SBS:s medlemsregister och diskuterade även medlemsrekrytering bland folkbibliotekarier och studerande. Då benämningen 'Intressegrupper' kolliderade med riks- TLS' terminologi, byttes detta namn ut mot Kontaktgrupper. Samarbete med SBS har fortsatt under året. Styrelsen och den utsedda programkommittén arbetade flitigt med förberedelserna till TLS' vårkonferens i Borås den maj "Hjälp, jag skrattar på mig!" var titeln på kallelsen till årsmötet Vi samlades på SCA Hygiene Products AB Mölnlycke där en uroterapeut, Birgitta Hammarström, höll föredrag över ämnet inkontinens. Efter förhandlingarna bjöd Väst på landgång med drycker. Detta år knöts tack vare Chalmers en webbredaktör till styrelsen. Vi fick ingen portosponsor detta år heller. Men många medlemmar och fler blir det, har numera epost hemma eller på sina arbeten och kommer att få kallelser och information via den framöver. Endast två medlemsmöten hölls detta år, utflykt till Bohus fästning och besök på Volvos bibliotek på hösten. Introduktionskurs i HTLM och kurser i upphovsrätt samt elektronisk publicering erbjöds medlemmarna detta år. TLS' vårkonferens i Borås den maj avlöpte väl och alla var glada över positiva uppskattningsyttrande. Under detta år avled två av det gamla gardet Dolly Jeansson i mars och Bror Grandinson i december. Internet- och Medicingrupperna lades mer. Vi kunde under året sända ut kallelser m.m. till 184 av medlemmarna via epost. Det är snart bara undertecknad som skall ha post på det gammaldags sättet d v s i en plåtlåda. Men så skall det vara, eftersom jag skall

14 14 arkivera alla handlingarna. Frågan är om inte elektroniken kommer att utarma arkiven i framtiden, då fler och fler dokument bara finns i datorerna. Ingen vet till 100 % hur länge en arkivdiskett eller cd-romskiva kan bevaras i framtiden. För att inte tala om maskinvaran, som vi har använt och använder som redskap. Årsmötet 1998 hölls på Chalmers Lindholmen, där sjökapten Rolf Nordell höll föredrag om en resa med 'M/S Lindblad Explorer på expedition till regnskog och is'. Väst stod som vanligt generöst för förtäringen efter årsmötesförhandlingarna. Föreningen får detta år ett organisationsnummer, , eftersom våra medlemmars arbetsgivare kräver detta för att kunna betala bl.a. kursdeltagaravgifter. Se under rubriken G I i arkivförteckningen! Vårutflykten gick till Nordiska Hälsovårdshögskolan tillsammans med SBS. För övrigt gjordes studiebesök på IFP i Mölndal, bokförlaget Anamma, Kvinnohistoriska samlingarna på GUB och på Pripps bryggeri. Arkiveringsgruppen lades ner 1997 och en ny kontaktgrupp skapades 'Utbildning i litteratursökning och biblioteksanvändning på olika bibliotek'. På hösten arrangerade Väst en gemensam resa till London för alla TLS-medlemmar. En informationsbroschyr om TLS Väst var snart färdig för att kunna delas ut till nya medlemmar. Informationssökning i omvandling, källsortering på nätet, föredrag om aktuella problem inom informationsåtervinning och kurs om Digital preservation stod medlemmarna till buds detta år. Det sistnämnda var ett samarrangemang med BIBSAM och Landsarkivet i Göteborg. Dessutom hölls en halvdagskurs om EndNote. En blåsig och ruggig dag i mars 1999 samlades vi till årsmöte på Svenska Ostindiska Companiets AB Terra Nova på Eriksbergsområdet. Efter föreläsning, rundvandring och förhandlingar bjöd Väst deltagare på en superb middag på Restaurang Matrosen. Föreningens ekonomi är mycket god. Lokalavdelningen har tilldelats ett organisationsnummer, vilket innebär att man måste deklarera och framöver balansera resultatet så att vi inte får överskott. Momsskulder får inte bli ett problem. Lokalavdelningarna kan kvarstå som ideella föreningar, om man betalar moms och omsätter 80 % av kapitalet under 5 år. Vi utlyste följaktligen tre stipendier à 6000 kronor i stället för två på 4000 kronor, som vi haft de senaste åren. Ett datoriserat bokförings program provinstallerades. Dessutom har den goda ekonomin det med sig, att vi kan ha låga kursavgifter och att vi kan bjuda på avgifter och förtäring vid våra olika aktiviteter. En bärbar PC inköptes för att underlätta för styrelsens arbete. Kontaktgruppsverksamheten har i flera fall gått på sparlåga och beslut togs att ha kvar Fjärrlåne-, Periodica- och Utbildningsgrupperna. Men därmed inte sagt att vi inte är intresserade av nya kontaktgrupper. 'Att söka information för att lära' och 'Copyright och PUL' (personuppgiftslagen) är de två kurser som erbjudits medlemmarna under Två utflykter eller studiemöten gjordes: Fjärilshuset i Trädgårdsföreningen och Tutankhamon's Wardrobe ('Faraos kläder') på Textilmuséet i Borås. Mycket uppskattat var även studiebesöket på Chalmers bokbinderi, som fått en duktig bokbindare med kunskap och initiativförmåga knuten till biblioteket. Heder åt Chalmers! På vårkonferensen i Jönköping beslutar man att lägga ner de gemensamma styrelsemötena med lokalavdelningarna på vår- och höstmötena. Det anses tillräckligt med att en representant från varje nämnd och lokalavdelning deltar i riks-tls' januarimöte varje år. År 2000 klättrade vi uppför Skansberget till Skansen Kronan för att hålla årsmöte. Pust, vilka trappor! Belöningen bestod av intressant guidning och goda landgångar med dryck. TLS Väst anordnade tre medlemsmöten: Sandels-utställningen på konstmuseet, vårutflykt till Gunnebo slott

15 15 och information om förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU under 2001 på Universitetshörnan och InfoPoint. 100 deltagare var anmälda till kurs om Elektroniska tidskrifter på Chalmers, som Periodicagruppen arrangerade. Detta seminarium dubblerades senare under hösten i Stockholm. även där med 100 deltagare. Ett stipendium på 5000 kronor delades ut. Visioner om TLS' framtid inklusive förslag till namnbyte diskuterades i lokalföreningarna under året. BHS anordnade tillsammans med TLS en konferens i Borås under tema 'Mötesplats i framtiden'. I Karlstad pågick föreberedelserna inför TLS vårmöte hölls årsmötet på AstraZeneca R & D i Mölndal (f d Hässle!) Eli Bytoft-Nyaas drog sig tillbaka, mätt på uppdrag, från sitt ordförandeskap och överlämnade detta till Marianne Hellqvist. I årets program ingick studiebesök på CNN (Cable News Network) den 4 april, utflykt till Äskhult den 16 maj, som vi besökte under blygsammare former Denna by är helt intakt sedan tiden före det svenska storskiftet 1797 och består av fyra gårdar, som står tätt intill varandra. Byggnaderna har aldrig varit målade. Den siste innevånaren gick bort Sedan bjöds vi på en 'rustik' förtäring på gården 'Skår'. Under detta år händer någonting, som mig veterligt inte har hänt förut, årsmötet, som skulle hållas i Karlstad den juni, ställdes in. Temat 'Kryddat för kropp och själ på distans' lockade inte mer än ett fåtal deltagare. Någon gång skall sådant väl hända, mycket tråkigt för programkommittén i Karlstad, som lagt ner mycket arbete på programmet. Själva årsmötesförhandlingarna hölls den 13 juni i Stockholm på Näringslivets hus följt av en buffé. Dessvärre kunde inte undertecknad deltaga i höstens aktiviteter som var nog så intressanta. Den 30 augusti gjorde föreningen en bussutflykt till Nordiska akvarellmuséet i Skärhamn och en Stadsvandring på deckartema den gjordes den 17 september. Så har vi då nått fram till slutet av år 2001, och man måste framhålla, att man verkligen har uppfyllt de intentioner, som den lilla arbetsgruppen bestående av 11 industribibliotekarier hade, när de på riktigt startade lokalföreningen I Göteborg 1953 nämligen Att förena nytta med nöje. Vi blickar framåt och hoppas att alla lokalavdelningar skall finns kvar och blomstra under moderföreningens nya namn Svensk förening för informationsspecialister hölls årsmötet på Göteborgsoperan den 18 februari och den 20 hade platser bokats för våra medlemmar inför Manon Lescaut. Marianne avgick som ordförande och efterträddes av Britt Bergh. Den 24 januari samlades vi för att fira TLS namnbyte i Chalmers nya kårhus, demonstrerat av dess vice ordförande Benny Stridsberg. Föreningen bjöd därefter på en syperb buffé och när alla var någotsånär mätta kåserade Ingrid Alexandersson om Västs historia under rubriken Vad hände under de 50 åren? Ett riktigt 50-årsjubileum skall vi fira nästa år då det är 50 år sedan vi i Väst fick riktig status som lokalförening. Den 29 april demonstrerade Birgitta Stevinger och Barbro Terling de nya fräscha lokalerna på Medicinarberget. Vårutflykten gick till Nääs slott och Byggnadsvårdsinstitutionen där den 21 maj. Studiebesöket till Institutet för utländsk rätt och Arkivet för Göta Hovrätt den 17 juni inställdes tyvärr på grund av för få anmälningar. Göteborgs Stadsteaters pjäs Stormen kunde vi se den 26 september. Dessutom fanns möjlighet att bese den ombyggda Stadsteatern den 20 och 29 november. Den 23 oktober gavs möjlighet att besöka Sveriges (Statens?) Provnings- & Forskningsinstitut i Borås.

16 Lokalavdelningen firar sitt jubileumsår, 50 år! Årsmötet hölls den 26 februari på Göteborgs stadsmuseum med en visning av två utställningar. Efter mötesförhandlingarna i Willsonrummet promenerade vi till Göteborgs Tingsrätts utbildnings-lokaler där vår 50-åriga jubileumskväll firades med smörgås och tårta (bilder se i arkivet bland årsmöteshandlingarna för 2003!) 34 personer var närvarande, bland dem en av de äldsta, Curt S. Ohlsson från Chalmers, som var sekreterare åren Göteborgsposten hade faktiskt en bild på ordföranden, Britt Bergh, som tackar Ingrid Alexandersson för dagens föredrag om historiken över "TLS" Väst från 1948: års föregångare och därefter från 1953 och framåt t.o.m Nyval skedde av Marianne Ladenvall på två år och Kerstin Ljungberg på ett år. Marianne Karlson avtackades. Vårutflykten i högsommarvärme gick till Torpa stenhus, där vi fick sval och skön slottsvisning och härlig buffé efteråt. Under året har bl.a. hållits 3 kurser, sju studiebesök för medlemmarna, varav två teaterbesök, Bokmässan och seminarium om världsbiblioteket i Alexandria. SFIS höstkonferens hölls i Göteborg detta år. Där presenterade Ingrid Alexandersson ett bildspel med gamla TLS bilder, som Curt S. Ohlsson ställt till vårt förfogande. Sedvanligt glöggmingel avslutade jubileumsåret årsmöte i Drottning Kristinas jaktslott den 18 februari en råkall dag. Vi inledde med att lyssna till Christina Dalhede från Ekon.-hist. Inst., som talade om Människor och material, axplock ur Göteborgs 1600-talshistoria. Nyval av Hans Tillberg, Tingsrätten, efter Ann-Christin Karlén. Revisorerna Ros-Mari Kristiansson och Agneta Wahlberg ( gamla styrelserävar ) avtackades för sitt mångåriga revisorsarbete och Viveka Nyström och Marie Ekman valdes efter dessa. Vårutflykten ställdes till Falköpingsbygden, Gudhem och utställningen Bondens år. Tre kurser. Bokmässan och 5 studiemöten, bl.a. visning av Blå Stjärnans djursjukhus och nya högskolebiblioteket i Borås. Glöggmingel på Chalmers Lindholmenbibliotek och IT-universitet hölls i cafeterian på universitetsbiblioteket den 9 mars, där vi firade, att föreningen fr.o.m. årsskiftet formellt antagit den nya akronymen SFIS samtidigt som den nya grafiska profilen för våra trycksaker och webbsidor. Tidskrift för Dokumentation ljöt döden och efterträdaren finns på webben under namnet Info Trend! Kvällen avslutades på Världskulturmuseet. Tre kurser som vanligt (se kursöversikten nedan!), Bokmässa, teaterbesök, föredrag om Alexandriabiblioteket och Världskulturmuseets bibliotek. Tyvärr inställdes besöket på Idrottsmuseet. Vårutflykten gick till Jonsereds herrgård med guidning i det gamla brukssamhället. Glöggmingel på Hasselblads center samlades vi i Göteborgs Stadsmuseums lokaler på Hisingen, en verklig guldgruva för personer med intresse för gamla och udda ting. Bra databas har man för att kunna hitta. Förhandlingar och förtäring försiggick under Karl den X:s katafalk. Lödöse museum den 17 maj med rundvandring ovanpå det gamla Lödöse. Kvällen avslutades på café Alfhild. En Elsa Beskowutställning kunde även beses. Fyra medlemsmöten och studiebesök bl.a. på Delirium café med ölprovning! Glöggmingel på SB.

17 hölls årsmötet på Traktörens bibliotek den 26 februari. Där fick vi lyssna till Viveca Nyströms, som talade om biblioteket och verksamheten där. Botaniska trädgården besöktes som vårutflykt. Under hösten ett guidat besök på Röhsska museet och landshövdingens residens visades av BrittMo Bernhardsson. Svensk biblioteksförening bjöd in till fyra besök under 2007: Hasselbladshuset, Efter jobbet på Café Delirium, Mölndals Kvarnby och Landsarkivet. Glögg på det nyrenoverade biblioteket i Guldheden hade vi årsmötet hos Vinges advokatfirma, där två av våra ringrävar numera arbetar nämligen Agneta Wahlberg och Anki Karlén Gramming. Kvällen inleddes av Agneta, som guidades oss runt hos denna förnämliga advokatfirma. Därefter betade vi snabbt av årsmötet, inga långbänkar här inte. Britt Bergh avgick som ordförande och blev sekreterare och Eva Ekman tog vid efter Britt på ordförandestolen. Slitstarka (sedan 1999) Ingela Åberg strävar vidare som kassör. Sedan serverade Anki sin vegetariska soppa till alla utom till Ingrid Alex, som fick en läcker smörgås i stället. Ingrid är allergisk mot paprika och vågade sig inte på soppan! Därefter följde kvällens clou; Anki rapporterade om sin resa till USA med bl.a. besök på f.d. president Clintons bibliotek. Vårutflykten gick till Botaniska trädgården med Jimmy Persson som guide mötte 16 medlemmar upp hos Anna Selme på Sjömansbiblioteket, som sedan tre år har Sjöfartsverket som huvudman. Vi fick en intressant inblick i detta bibliotek, som bara är till för sjöfolk, aktiva och pensionerade sådana. Efter de snabbt avverkade årsmötesförhandlingarna bjöds vi på en underbar räksmörgås med grovt härligt bröd som underlag, kaffe och kaka följde därefter. Till sist visade husets allt i allo, Putte, oss runt i de fina lokalerna. Ingrid Alex. fick pröva på bowling för första gången i sitt liv med följd att tre av tio käglor stod kvar! Putte blev imponerad. Inga nya i styrelsen bara omval! 2008 var ett aktivt verksamhetsår med föreläsningsserier, studiebesök, mingelkvällar och kulturella aktiviteter. Gå in på Västs egen blogg och titta! Vårutflykten gick till Bohus fästning, som fyllde 700 år detta år. Glöggminglet på GUB med Thomas Lindström och Marianne Ladenvall var mycket uppskattat. Bilaga 1 serie A III. Allmänna medlemsmöten. Databas i Access 2007, nu kompatibelt i Windows Vista. Finns även i Excel kompatibelt med dokument! Statistik t o m 2002 över antalet möten utifrån de mest frekventa mötesplatserna: (Institutionsnamn och dessas senare namn inräknade, ex Hässle, Hässle Astra, Astra Zeneca.) Chalmers 48 Volvo 18 Biomedicinska biblioteket 15 Hässle 12 SKF 12 SIK 8 Botan. Bibl. 8 BHS 7 Stadsbiblioteket 8 EKA 6

18 18 Bilaga 2 till serie D II. Under årens lopp har Lokalavdelningen i Västra Sverige haft följande ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och revisorer. Klubbmästare har förekommit sporadiskt och upphörde helt. För övriga ledamöter och ersättare hänvisas till årsmöteshandlingarna (A II i arkivet). (Arbetsplatsangivelserna är de dåvarande.) För övriga ledamöter och ersättare hänvisas till årsmöteshandlingarna se under A III i arkivförteckningen! Ordförande: Ragnar Hammarling* Elektrokemiska AB i Bohus Ragnar Hammarling Elektrokemiska AB i Bohus Bror Grandinson Volvo AB/Biblioteket Georg Envall Götaverken AB Rutger Irgens GUB/Biomedicinska biblioteket Sonja Knutson L M Ericsson AB Birgitta Lagnell TEFO Göran Rusk (död 1996) Eckersteins bokhandel Per Ternquist CTH/Biblioteket 1986 Björn Holmberg Update/Scandinavia AB Ingrid Alexandersson Volvo AB/Arkivet Ros-Mari Kristiansson (pens. 2008) Hässle AB/Biblioteket Inga-Lill Bremer Borealis AB/Bibliotek & arkiv Eli Bytoft-Nyaas Högskolan i Borås/Biblioteket 2001 Marianne Hellquist SU/Mölndal Britt Bergh Kammarrätten Göteborg Eva Ekman Astra Zeneca Vice ordförande: Bengt Brynne Koppartrans Olje AB Alf Erichsen SIK Anna-Stina Gyllencreutz CTH/Biblioteket 1973 Ulla Reimer-Jönsson CTH/Biblioteket 1974 Birgitta Lagnell TEFO Jan Lilja SAAB/Trollhättan 1981 anges ej! 1982 Elke Ahlman GUB/Pedagogiska biblioteket Lena Söderhjelm GUB/Centralbiblioteket Barbro Stanley Volvo AB/Biblioteket Eva-Maria Hermansson CTH/Biblioteket Inga-Lill Bremer Borealis/Bibliotek & arkiv Eva Lilja Högskolan i Borås/Biblioteket 1998 Eva Johansson GUB/Ekonomiska biblioteket Marianne Karlson (pens. 2008) Astra/Zeneca 2001 Britt Bergh Kammarrätten Göteborg

19 Marianne Karlson Astra Zeneca 2003 Ann-Christin Karlén Advokatbyrå Vinge Hans Tillberg Göteborgs Tingsrätt Ann-Christin Karlén-Gramming Advokatbyrå Vinges Erica Hellberg SCA Hygiene Products Sekreterare: Alf Erichsen* SIK Alf Erichsen SIK Stig Hallgren SKF Kerstin Ahlquist Surte Glasbruk Anna-Stina Allander Hässle AB Curt S. Ohlsson CTH/Skeppsbyggn.tekn. forskning Åke Moraeus Hässle AB/Biblioteket 1972 Hans I. Holm Volvo AB/Biblioteket 1973 Erik Jakobsson Volvo AB/Biblioteket Ulla Reimer-Jönsson Bibliotekshögskolan i Borås Bengt Alexanderson GUB/Biomedicinska biblioteket Irma Öhrbom Medicinska biblioteket Östra sjukhuset Ingrid Alexandersson Kliniska Centralbiblioteket Sahlgrenska sjukh Ros-Mari Kristensson Hässle AB/Biblioteket Ann-Marie Holst Volvo AB & GUB/Biomedicinska biblioteket Håkan Möller Wennergren & Williams 1999 Carina Torildsson Vårdhögskolan Göteborg Lars-Håkan Herbertsson AstraZeneca Eva Ekman AstraZeneca Britt Bergh Kammarrätten Göteborg Kassörer: Kreeta Kaber SOAB Solveig Ericsson Volvo AB/Biblioteket Dolly Jeansson Eka Gerd Jonsson CTH/Biblioteket Birgitta Johansson CTH/Biblioteket Sture Hård GUB/Biomedicinska biblioteket Birgitta Andersson Produktutvecklingscentrum (IMIT) Märtha Kyriakidis GUB/Botaniska biblioteket Agneta Rydsäter Traktörens förvaltningsbibliotek 1993 Ulla Daeli Martins CTH/Biblioteket Eli Bytoft-Nyaas Högskolan i Borås/Biblioteket Elinor Magnusson Mölnlycke AB Ingela Åberg Volvo Teknisk Utveckling Klubbmästare: 1969 Helge Persson Volvo AB/Biblioteket

20 Solveig Ericsson VolvoAB/Biblioteket 1971 Gerd Jonsson CTH/Biblioteket Sonja Knutson L M Ericsson AB Sune Berg Göteborgs Stadsbibliotek Bengt Alexanderson GUB/Biomedicinska biblioteket Lucka Ann-Marie Ashton Update Scandinavia AB Revisorer: Sonja Spång Götaverken Ab/Biblioteket Inga Petrén ESAB Sonja Spång Götaverken AB/Biblioteket Lilly Snellman Fiskeristyrelsen, Göteborg Inga Petrén ESAB Lilly Snellman Fiskeristyrelsen, Göteborg 1972 Inga Petrén ESAB Dolly Jeansson EKA/Biblioteket Georg Envall Götaverken AB/Biblioteket Dolly Jeansson EKA/Biblioteket 1977 Dolly Jeansson EKA/Biblioteket Anna-Clara Olofsson Berol Kemi AB 1978 Barbro Ihl Volvo AB/Biblioteket Anna-Clara Olofsson Berol Kemi AB 1979 Anna-Clara Olofsson Berol Kemi AB Inga-Gerd Olsson Hässle AB/Biblioteket 1980 Dolly Jeansson EKA/Biblioteket Kreeta Kaber Berol Kemi AB 1981 Elke Ahlman GUB/Pedagogiska biblioteket Kerstin McCarthy CTH/Biblioteket Agneta Rydsäter Traktörens bibliotek Kerstin Wiman GUB/Ekonomiska biblioteket Hans I. Holm Hässle AB/Biblioteket Kerstin Wiman GUB/Ekonomiska biblioteket Eva Alopaeus Kliniska Centralbiblioteket, Sahlgrenska Hans I. Holm Hässle AB/Biblioteket Ros-Mari Kristiansson Astra Hässle AB Jan-Erik Vik Borealis AB/Polyeten Ros-Mari Kristiansson Astra Zeneca AB Agneta Wahlberg Advokatfirman Vinge KB (fr. 2000) Viveca Nyström Traktörens Förvaltningsbibliotek Marie Ekman Chalmers bibliotek Revisorsersättare: Ernst Platin SKF

Hela styrelsen in corpore år för år fr.o.m. 1953-

Hela styrelsen in corpore år för år fr.o.m. 1953- 1953 Ordförande: Ragnar Hammarling Elektrokemiska AB i Bohus Sekreterare: Suppleanter: Stig Hallgren SKF William R. MacFie Götaverken 1954 Ordförande: Ragnar Hammarling Elektrokemiska AB i Bohus Sekreterare:

Läs mer

Mötesplats Geogr plac Datum

Mötesplats Geogr plac Datum Mötesplats Geogr plac Datum Chalmers bibliotek Göteborg 1948-10-04 Chalmers bibliotek Göteborg 1949-03-22 Surte Glasbruk Surte 1949-06-15 Chalmers bibliotek Göteborg 1950-01-25 SIK Göteborg 1950-04-13

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH Föreningen bildades den 18 maj 1901 och dess första stadgar antogs. En interimsstyrelse tillsattes och utförde sitt förberedelsearbete till den 13 juni 1903, då föreningens första styrelse valdes. Den

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

N A V. industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

N A V. industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst Protokoll nr tre (3) 2011 fört vid styrelsemöte med NAV Plats: Göteborgs Remfabrik Tid: 2011-10-13 kl. 10.00-15.00 Närvarande: Ingvar Axelsson Einar Brodin Chris Centerwall Thomas Gruvesäter Per Hållén

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik 42 år har gått sen vår förening startade - mycket har hänt och åren har gått fort. Själv började jag som nyutexaminerad lab ass köra

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Sida 1 av 5 STADGAR för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Tillägg till 7 antagna första gången den 9 oktober 2008 och andra gången

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 11 juni 2008, kl 09.00-12.30 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 219 Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Jan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Närvarande : Lars-Erik Hultgren, Catarina Lindskog, Åsa Bergström, Johan Wedberg, Kenth Arvidsson, Jan-Åke Fischer, Ann Pettersson,

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Artikel I: Namn Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2016-05-30, 9.00-11.30 Plats: Folkets Hus, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet.

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2014 Mötesdatum: Torsdagen den 8 maj 2014 Tid: Kl. 19:00 20:15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Staffan

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem Föreningen SPF Seniorerna Västra Kind. Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem 2016-02-10. 1 Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen. 2 Parentation hölls över 5 medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll Årsmöte 2016 Protokoll Årsmöte 2016 Tid: 2016-04-15, 9.00-12.00 Plats: Uddevalla Museum, Uddevalla Beslutande Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Elin Ruist (Sportfiskarna), Göran Ohlsson (Öckerö kommun),

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

HÖSTPROGRAM Kallelse til höstmötet 26 oktober Plats: Majornakyrkan. Tid Klockan Sektionen bjuder medlemmar på kaffe och smörgås.

HÖSTPROGRAM Kallelse til höstmötet 26 oktober Plats: Majornakyrkan. Tid Klockan Sektionen bjuder medlemmar på kaffe och smörgås. HÖSTPROGRAM 2017 Du är hjärtligt välkommen till en ny säsong. med torsdagsträffar, studiebesök och övriga aktiviteter. Hoppas att vi också ses på vårt höstmöte, där Du har möjlighet att påverka vår verksamhet.

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer