Arbetsförmedling inom kulturoch mediaområdet 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedling inom kulturoch mediaområdet 1999"

Transkript

1 Ain 2000:1 Arbetsförmedling inom kulturoch mediaområdet 1999 AMS Informerar Rapporten ingår i serie Ain som utges av AMS Enhet för arbetsmarknadsservice

2 Arbetsmarknadsservice Specialförmedlingar Christina Nylén Arbetsförmedling inom kultur- och mediaområdet Inledning Organisation och resurser Redogörelse från regionansvariga kontor..2 Södra regionen: Af Kultur Media Malmö.2 Mellersta regionen: Af Kultur Media Örebro...3 Västra regionen: Af Kultur Media Göteborg 3 Östra regionen: Af Kultur Media Stockholm 3 Norra regionen: Af Kultur Media Umeå Rapporter till regeringen kulturområdet Idèa 5 6. Internetsatsningar. 5 Bild- och konstnärsbanken.5 Kultur- & Nöjesbanken AMS Kulturdelegation Arbetsmarknadsläge och verksamhetsresultat....7 Arbetsmarknadsläget sammanfattning.7 Redovisning av arbetsmarknadsläget...8 Svag minskning av arbetslösa kultur- och mediaarbetssökande Långtidsarbetslösa av arbetslösa Långtidsinskrivna kultur- och mediaarbetssökande minskar..12 Nyinskrivna kultur- och mediaarbetssökande. 13 Kultur- och mediaarbetssökande som fått arbete..14 Inkomna platser och uppdrag Anvisningsgrad för avrapporterade platser..16 Bilaga 1: Resultat fördelat på yrkesnivå, 3 sidor.

3 1. Inledning Under några år har AMS årligen producerat en verksamhetsberättelse över arbetsförmedling inom kultur- och mediaområdet. Från och med i år kommer rapporterna att ingå i AMS rapportserie AMS informerar. Syftet med verksamhetsrapporten är att ge en lägesbeskrivning samt redovisa arbetsförmedlingens arbete inom kultur och media, ett yrkesområde med stora obalanser vad gäller efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden. I rapporten finns också en statistisk sammanställning över arbetsförmedlingens resultat inom området. Innehållet i rapporten grundar sig på material från regionansvariga läns rapporteringar, ansvariga personers redovisning av sina ansvarsområden samt AMS databaser. Arbetsmarknaden för kultur och media präglades under 1999, liksom tidigare år, av en obalans mellan utbud på arbetssökande och efterfrågan på arbetskraft. Relationstalet antal arbetssökande i förhållande till antal inkomna platser och uppdrag till förmedlingen var för samtliga arbetssökande 21:1 och för kultur- och mediaarbetssökande 69:1. Den allmänna uppgången på arbetsmarknaden har dock haft positiva effekter på kultur- och mediaarbetssökandes situation, både vad gäller arbetssökande som fått arbete och minskad långtidsarbetslöshet. Utöver de ordinarie verksamheterna inom AMV gällande kultur- och mediaområdet har ytterligare fokus satts på kultur och mediaarbetsmarknaden i och med att regeringen ålagt AMS tre uppföljningsuppdrag under 1999 och halva De första två har omfattat utvärdering av centrumbildningarnas försöksverksamhet med förstärkt arbetsförmedling samt utvärdering av TeaterAlliansens verksamhet. Det tredje regeringsuppdraget var att begränsa oetablerade kulturarbetssökandes tillgång på arbetsmarknadspolitiska åtgärder in mot kulturarbetsmarknaden. Tillsammans med regeringens utfärdade avgränsningskriterier och två kontorsvisa uppföljningar har sökandegruppens förutsättningar uppmärksammats och kunskapen och medvetenheten om gruppen ökat inom AMV:s organisation. 2. Organisation och resurser Arbetsförmedlingen Kultur Media är en rikstäckande organisation uppdelad i fem regioner. Varje regionansvarigt län har ett regionkontor, ytterligare finns det 6 länskontor. Enligt AMS uppdrag ska varje region har egna regionala planeringsgrupper med representanter från regionens länsarbetsnämnder samt regionala samverkansgrupper med parterna på arbetsmarknaden. Centralt ligger frågorna kring kultur och media på AMS enhet för Arbetsmarknadsservice 1

4 Region Östra Södra Västra Mellersta Norra Omfattar län AB, C & I G, H, K & M F, N & O D, E, S, T, U & W X, Y, Z, AC & BD Regionansvarigt län Stockholms län Skåne län Västra Götalands län Örebro län Västerbotten Ansvarig länsarbetsdirektör Lars Sjöström Bernt Åke Pettersson Rolf Nord / Birgitta Johansson Per Hallström / Agneta Roström Lena Liljebäck / Jan- Olof Dahlgren Regionkontor Af Kultur Media Stockholm Af Kultur Media Malmö Af Kultur Media Göteborg Af Kultur Media Örebro Af Kultur Media Umeå Chef regionkontor Anita Zalamans Bengt Frostmo Malcom Hermansson Mats Gustafsson Anita Berg Länskontor Uppsala & Visby Helsingborg Halmstad Linköping Luleå Matris 1:Regionuppdelning Kultur Media 1999 För budgetåret 1999 tilldelades 5 regionansvariga län drygt 25 miljoner kronor i förvaltningsmedel och 75 miljoner kr i programmedel från AMS. Fördelning av resurser utgör en grund för den regionala verksamheten. Utöver detta avgör varje länsarbetsnämnd hur mycket som ytterligare måste tillföras verksamheten för att erbjuda en godtagbar service. Eftersom inte varje län har en egen Af Kultur Media utgör regionkontoren kompetenscentra för förmedlare på övriga kontor i regionen. Inför år 2000 har förtydliganden om regionansvariga läns arbetsuppgifter gjorts. Regionansvarigt län är värdlän för regionens kompetenscentrum inom kultur och media området och ska: Göra marknadsbedömningar för regionen Tydliggöra verksamhetens mål och inriktning utifrån AMS riktlinjer Samverka med övriga länsarbetsnämnder i regionen Initiera och samordna länsövergripande insatser Ge service till övriga län i regionen Finna effektiva former för samverkan med regionens af kontor Ha formaliserad samverkan med parterna på kultur och mediearbetsmarknaden. Följa upp verksamheten och förse AMS med erforderligt underlag för samordning av verksamheten på riksnivå. 3. Redogörelse från regionansvariga kontor Södra regionen: regionansvarigt län: Af Kultur Media Malmö Under året har en omorganisering genomförts som resulterat i att endast etablerade kultur- och mediaarbetssökande är inskrivna på Af Kultur i Malmö. Kontoret har bytt lokaler och personalstyrkan har minskats. I Helsingborg har en filial till Af Kultur Media upprättats. Möten med kontaktombuden på övriga arbetsförmedlingskontor i regionen har genomförts. Konsultation via telefon, e- mail och fax har varit en grundsten i det regionala arbetet. Handläggare från Af 2

5 Kultur Media i Malmö har besökt kontoren i regionen för att bl.a. gå igenom sökandeblanketter. En stor insats gjordes vid H99-utställningen, bostadsmässan i Helsingborg där flera arbetstillfällen skapades åt kulturarbetare inom alla kategorier i hela regionen. Andra projekt där Af Kultur deltagit var Kulturnäring en affärsidé i Blekinge, Viserums konsthall och Boningens hus på Öland, Musik i glasriket i Kronobergs län samt Lunds konsthall i Skåne. Även föreläsningar om arbetsmarknaden på kulturområdet har hållits vid Litteraturvetenskapliga institutionen på Lunds universitet. Mellersta regionen: regionansvarigt län: Af Kultur Media Örebro Arbetet på Af Kultur Media i Örebro har under året till stor del präglats av verksamheten kring projekt Kulturriket där ett stort antal konstnärer utsmyckat närmare femtio rastplatser i regionen. Ytterligare ett tiotal större konstnärliga projekt som genomförts under året i de olika länen har fått stort genomslag bland allmänhet och i media. På mediasidan har en fortsatt satsning på utbildningar inom webbkompetens och digital trycksaksframställning genomförts. Detta har bl.a. resulterat i att fler sökande har startat egna företag inom branschen. En ökad geografisk rörlighet inom reklambranschen har varit märkbar och då det gäller informatörer så har flytten till framförallt Stockholm varit märkbar. På scen- och tonområdet kan läget betecknats som status quo då antalet inskrivna varit i stort sett oförändrat och antalet förmedlade uppdrag varit likartade med tidigare år. Ett par uppmärksammade teaterprojekt i Örebro och Dalarna har haft mycket samarbete med Af Kultur Media. Västra regionen: regionansvarigt län: Af Kultur Media Göteborg För att förbättra kontakterna och arbetet med arbetsgivare har personalen fått tillgång till utbildningen Kraftsamling med huvudsakligt syfte att förbättra företagsbesök och komma fram till en överenskommelse med arbetsgivaren för fortsatt samarbete. Verksamheten för arbetssökande har också omfattat flera utbildningar bl.a. Euriadne, en EU-finansierad utbildning för etablerade musiker från olika kulturer. Målet är att på musikhögskolan utbilda dem till musiklärare. En annan kurs omfattade ett års utbildning på Högskolan för Journalistik och Masskommunikation även den riktades till personer med olika kulturella bakgrunder. Knappt 50 personer har deltagit i kursen Marknadsföring för kulturarbetare vilken genomförts två gånger under året och varit både uppskattade och gett goda resultat. Ytterligare har kursen Dekorativt måleri på tre terminer, avslutats under året. Östra regionen: regionansvarigt län: Af Kultur Media Stockholm En enmansutredning har under hösten sett över organisationen på Af Kultur Media i Stockholm. Den utmynnade i att fr.o.m startar två förmedlingskontor - Af Kultur som blir en uppdragsförmedling och Af Media som blir en yrkesförmedling. Stockholms län har arrangerat en arbetsvägledar- 3

6 konferens för samtliga vägledare på Af Kultur i landet. Af Kultur Media i Stockholm har även deltagit i länets infocenterprojekt och har under mellandagarna marknadsfört sin verksamhet samt Kultur och nöjesbanken i Kungsträdgården i samband med millenniefirandet. Flera projekt har bedrivits i regionen under året bland annat ett framgångsrikt AHA-projekt (arbetslösa hjälper arbetslösa) för långtidsarbetslösa samt EUprojektet Konstprenörerna. En arbetsmarknadsutbildning kopplad till Idéa på Internet samt ett projekt i samarbete med Journalistförbundet har också arbetats fram. Andra aktiviteter har omfatta marknadsföring av Bild och Konstnärsbanken riktad till arbetsgivare samt förberedelse av en mediapool. Som avslutande aktivitet fick Af Kultur Media i uppdrag från Stockholms 18 stadsdelsnämnder att hjälpa till med artistbokningar inför millenniefirandet. Region norr: regionansvarigt län: Af Kultur Media Umeå Det regionala arbetet har under året pågått i flera former främst med information och rådgivning via telefon och övrig kommunikationsteknik. Även personliga besök på förmedlingarna i länen har genomförts där information har spridits samt träffar för sökande hållits. Enskilda sökandesamtal har också förekommit. Besök vid arbetsmarknadsutbildningar, kulturprojekt, ateljéer och på kulturförvaltningar inom kommun och landsting har förekommit. Projekt med inriktning på marknadsföring av kulturkompetens till näringslivet har startat i regionen efter ett liknande lyckat projekt i Östersund, Kultur till Näringslivet. Regionens utbildningar har också fått positiv massmedialuppmärksamhet, bland annat en utbildning i offentlig utsmyckning och en utbildning i eldskulptur. Under året har även seminarium för kontaktpersonerna på övriga arbetsförmedlingar hållits där programmet bestod av föreläsningar/information om kulturmarknaden, samarbetsformer, diskussioner om begränsningen av program inom kulturområdet m.m. Västerbottens län har också påbörjat ett arbete för att ge arbetsförmedlingarna arbetsformer och stöd för vägledningsinsatser för kulturarbetare. 4. Rapporter till regeringen - kulturområdet Under 1999 har regeringen gett AMS tre utvärderingsuppdrag inom kulturområdet. Uppdragen har omfattat utvärdering av förstärkt arbetsförmedling vid centrumbildningarna och utvärdering av försöksverksamheten vid TetaterAlliansen. Det tredje uppdraget omfattar uppföljning av i vilken utsträckning etablerade och oetablerade konstnärer får tillgång till arbetsmarknadspolitiska program riktade in mot kulturarbetsmarknaden. Uppdragen kring TeaterAlliansen och uppföljningen av arbetsmarknadspolitiska program för etablerade och oetablerade kulturarbetssökande har avrapporterats i oktober 1999 samt i februari Uppföljningen av centrumbildningarna avrapporterades 1 februari Ett slutgiltigt avrapporteringstillfälle för samtliga regeringsuppdrag på området infaller i slutet av augusti För mer information 4

7 om utvärdering av centrumbildningarna och TeaterAlliansen hänvisar vi till rapporterna. Den tredje rapporten rörande uppföljning av kulturarbetssökande vid vanliga arbetsförmedlingar Avgränsning av mottagargruppen av arbetsmarknadspolitiska program med riktning mot kulturarbetsmarknaden, delrapport 2 redovisar resultatet av tillämpningen av de fastlagda avgränsningskriterierna för sökande till program riktade in mot kulturarbetsmarknaden. Två uppföljningar har gjorts under året, en i maj och en i november. Andelen oetablerade kulturarbetssökande i program riktade in mot kulturarbetsmarknaden har minskat mellan de två undersökningstillfällena, från 22 procent till 18 procent. Inräknat sökande vid af Kultur Media sjunker andelen oetablerade i program i november till 11 procent. Totalt utgjordes oetablerade kulturarbetsökande i program in mot kulturarbetsmarknaden av 276 personer. Antalet var för lågt för att kunna vara orsaken till den rådande obalansen på kulturarbetsmarknaden. Övriga mål gällande minskning av antalet kulturarbetssökande i program, minskade kostnader för programmen och minskade kostnader för arbetslöshetsersättning har uppnåtts. 5. Idéa 1993 startade kvartalstidningen Idéa som ett stockholmsprojekt vid Af Kultur Media, bekostat av AMS. Tidningen Idéa syftar till att generera uppdrag åt professionella inom kultur- och mediaområdet genom att ge idéer till arbetsgivare om betydelsen av att satsa på kultur. Varje nummer skapas av olika redaktioner (med undantag av chefredaktören) och varje nummer får olika form. Upplagan ligger på och tidningen sänds gratis till näringsliv, kommuner och andra organisationer i Sverige. Under 1999 har den skriftliga tidningen kompletterats med en Internettidning vilken är kopplad till en utbildning i webbpublicering för arbetssökande. Möjligheten att som kursdeltagare få göra en riktig tidning på nätet är unik och har visat sig vara både uppskattat och värdefullt när det gäller anställningar efter kursens slut. Med utgången av 1999 hade 70 olika medarbetare och 27 olika redaktionsgrupper arbetat med den tryckta versionen av Idéa. Millenniets sista nummer, 4/99, var ett temanummer om design som blev mycket lovordat och efterfrågat av både näringsliv och myndigheter. 6. Internetsatsningarna (Av Mikael Berntson) Bild- och konstnärsbanken Bild- och Konstnärsbanken har under 1999 ytterligare stärkt sin ställning som en Internetbaserad förmedlingstjänst av konstnärlig kompetens. Antalet konstnärspresentationer har under året ökat med 25 procent och i december fanns det i banken drygt bilder eller ca 1500 konstnärspresentationer. Detta gör banken till ett av de allra största digitala offentliga bildarkiven och samtidigt en unik sajt över svensk samtida konst. Banken har under året haft mellan

8 besök på vardagar och något lägre på helger. Under hösten har banken marknadsförts via en broschyr som distribuerats som bilaga i ex i olika tidskrifter. En del förändringar har kommit till stånd under året. Kravet att konstnärer som önskar lägga in bilder i banken måste vara inskrivna vid arbetsförmedlingen har tagits bort. Konstnärerna och bilderna ska dock godkännas av Af Kultur Media. Vidare infördes möjligheten för konstnärer, att själva registrera och uppdatera uppgifter i banken. Själva bildinläsningen sker fortfarande via Af Kultur Media. I september företogs en första kundundersökning gällande banken, dvs. ett statistiskt urval på 600 konstnärer som hade bilder inlagda i banken blev intervjuade. Av svaren framgick att ca 15 procent hade fått en eller flera kontakter via banken. Ca 9 procent hade fått en eller flera kontakter med uppdragsgivare. Slutligen hade 7 procent fått ett eller flera uppdrag via banken. Sammanfattningsvis visade kundundersökningen att banken bidragit till en ökning av antalet uppdrag inom området och en breddning av själva uppdragsbasen. Noteras kan exempelvis att 1/5 av de som fått uppdrag förmedlat via banken hade fått ett eller fler uppdrag från privata uppdragsgivare. Även uppdrag utanför Sveriges gränser har förekommit. I kundundersökningen framkom brister och kritik gällande främst information, bildkvalité och rutiner. Dessa frågor kommer stå i fokus under 2000 då AMS även kommer satsa på ytterligare marknadsföringsinsatser samt vidta en ny kundundersökning riktat mot uppdragsgivarna. Den engelska versionen av banken har av olika skäl blivit fördröjd och förväntas lanseras under Kultur- & Nöjesbanken Under året har AMS utvecklat ett nytt internt system för förmedling av kultur- och underhållningsprogram. Detta system, Kultur- & Nöjesbanken, är en Webapplikation som ersätter det programbokningssystem som ingick i AMV:s gamla förmedlingssystem Af 90. Banken innehåller uppgifter om programutbud och programansvariga och ger administrativt stöd vid bokningar. Kulturskapare som önskar registrera sitt programutbud kan göra detta vid någon av arbetsförmedlingens kundarbetsplatser. Varje nyregistrerat program granskas av Af Kultur Media. Först därefter kan programmet bli sök- och förmedlingsbart. Systemet togs i bruk i december efter att aktuella program från det gamla programbokningssystemet hade förts över. Banken innehöll vid årets slut drygt 800 olika kultur- och underhållningsprogram. 7. AMS Kulturarbetsdelegation Hos AMS finns en kulturarbetsdelegation. Den är rådgivande och skall följa utvecklingen samt överväga åtgärder som kan förbättra förhållandena på kulturarbetsmarknaden. Ordförande är AMS generaldirektör. Under 1999 har hela delegationen träffats två gånger. Vid mötena har den aktuella situationen på arbetsmarknaden diskuterats liksom AMS regeringsuppdrag på kulturområdet. 6

9 Utöver delegationsmötena deltar flera av medlemmarna i de 6 arbetsgrupperna som finns inom kultur och mediaområdet. Dessa arbetsgrupper har under 1999 haft 25 sammanträden. Förutom AMS ingår representanter från följande organisationer i Kulturarbetsdelegationen (sammansättning jan 2000): Statens kulturråd Utbildningsdepartementet Skolverket Landstingsförbundet Svenska kommunförbundet Folkbildningsförbundet TCO Teatrarnas Riksförbund Folkparkerna KLYS: KRO, Journalistförbundet, SMF-frilans, Dramatikerförbundet, Teaterförbundet, Sveriges Fotografers Förening, Svenska Tecknare, SKAP, SYMF, Svenska Konstnärsförbundet. I delegationen ingår också AMS personalrepresentanter från SACO, ST och SEKO. 8. Arbetsmarknadsläge och verksamhetsresultat Arbetsmarknadsläget 1999 sammanfattning Generellt sett råder stor obalans på arbetsmarknaden för kultur och media där utbudet (vid förmedlingen inskrivna arbetssökande) är större än efterfrågan (inkomna platser och uppdrag till förmedlingarna). Resultatet för hela arbetsmarknaden under 1999 visade dock på ökad sysselsättning, minskat obalanstal (öppet arbetslösa samt arbetssökande i program och utbildning) och ökad efterfrågan på arbetskraft, en utveckling som till viss del även haft effekt på kultur- och mediaarbetssökandes situation. Flödet av nyinskrivna arbetssökande minskade totalt med 6 procent jämfört med Skillnaden för antalet nyinskrivna kultur och mediaarbetssökande var lägre endast -2 procent. Flödet av nyinkomna platser och uppdrag inom kultur- och mediaområdet låg också på ungefär på samma nivå som under 1998, till skillnad för samtliga platser som ökade med 13 procent. Vid granskning av platser och uppdrag är det dock viktigt att komma ihåg att arbetsförmedlingens marknadsandelar inom kultur- och mediaområdet var och är låga och många platser tillsätts via personliga kontakter utan arbetsförmedlingen som rekryteringspartner. 7

10 Trots obalansen vad gäller utbud och efterfrågan har antalet långtidsarbetslösa kultur- och mediaarbetssökande minskat i högre utsträckning än vad samtliga arbetssökande gjort i genomsnitt. Likaså gäller det antalet som fått arbete under året. Här har antalet minskat med en procent för samtliga sökande medan det ökat med 9 procent för kultur- och mediaarbetssökande. En förklaring till detta kan vara den ökade efterfrågan inom andra områden som bidragit till att kultur- och mediaarbetssökande anställts utanför sitt eget yrkesområde. Under lågkonjunkturens 90-tal saknades detta utbud av lediga platser. Antalet långtidsinskrivna kultur- och mediaarbetssökande har däremot inte minskat i samma utsträckning som för övriga arbetssökande. En av orsakerna var naturligtvis obalansen i utbud och efterfrågan men den största orsaken var troligen de arbetsförhållanden som råder på kultur- och mediaarbetsmarknaden. Korta uppdrag och projekt dominerar framför fasta anställningar och har så gjort under flera år. Detta påverkar resultatet för kultur och mediaarbetssökande då det krävs att den arbetssökande är anställd minst 30 dagar för att långtidsinskrivningen ska brytas. Trots ovanstående positiva utveckling minskade dock inte antalet öppet arbetslösa i någon större utsträckning under Varken för samtliga arbetssökande eller för kultur- och mediaarbetssökande. Orsaken till den svaga nedgången av antalet arbetslösa var dels en bantning av volymerna för arbetsmarknadspolitiska program men också att det statistiska arbeslöshetsbegreppet utvidgades from december Redovisning av arbetsmarknadsläget 1999 För att redovisningen av arbetsmarknadsläget ska bli överskådlig presenteras resultaten på gruppnivåer för yrken, sammanlagt 7 olika grupper. För utförligare presentation se bilaga 1 där resultatet förevisas uppdelat per yrke. I gruppen Media/bild ingår yrkena webbdesigner, art director samt originalare, yrken som både är kopplade till mediaarbetsmarknaden och till marknaden för bild- och formkonstnärer. Under de senaste åren har antalet sökande och platser inom dessa yrken ökat kraftigt vilket påverkat resultatet för den grupp där yrkena ursprungligen hört hemma (bild och form). För att inte ge missvisande resultat har vi därför valt att bryta ur dessa yrken och presentera dem i en separat grupp. I genomsnitt per månad var sökande (samtliga kategorier) inom kulturoch media inskrivna vid landets arbetsförmedlingar. Det var en minskning med 1 procent jämfört med Totalt utgjorde gruppen 3,7 procent av samtliga inskrivna vid förmedlingarna. Största sökandegruppen inom kultur och media var sökande till området ord och media. Minsta enskilda grupp var arbetssökande inom scenteknik. 8

11 Inskrivna arbetssökande inom kultur och media i genomsnitt per månad % % % % % % % Ord och Media Scen Bild och Form Media/bild Musik Foto Scenteknik Diagram 1: Fördelning kvarstående arbetssökande inom kultur och media. Källa: AMS. Av samtliga arbetssökande inkom kultur och mediayrken var 35 procent inskrivna vid specialförmedlingarna Af Kultur Media. Andelen var densamma som under Region Kvarstående i genomsnitt/mån Andel av tot Inskrivna vid Af KM Andel vid Af KM av samtliga i regionen Östra % % Mellersta % 159 4% Södra % % Västra % % Norra % 5 0% Totalt % % Tabell 1: Samtliga kvarstående (arbetslösa, i program/utbildning, arbete samt övriga) kultur- och mediasökande i genomsnitt per månad vid landets förmedlingar, uppdelat på region och Af Kultur Media. Källa: AMS Svag minskning av arbetslösa kultur- och mediaarbetssökande Antalet öppet arbetslösa (d.v.s. inskrivna arbetssökande som kan ta arbete direkt, är i behov av vägledning eller väntar på beslutad program eller utbildning) i genomsnitt per månad bland kultur- och mediasökanden minskade under 1999 med 2 procent jämfört med Det var något lägre än för samtliga arbetssökande. På yrkesnivå bland de mer frekvent förekommande yrkena var den andelsmässiga ökningen av arbetslösa störst bland webbdesigner och art directors. Mest minskade arbetslösa bland filmfotografer och journalister. 9

12 Yrkesgrupp Differens Ord och Media % Scen % Bild och form % Media/bild % Musik % Foto % Scenteknik % Kultur och media % Övriga yrken % Totalt % Tabell 2: Antal arbetslösa i genomsnitt per månad 1998/1999. Källa: AMS Arbetslösa utgör endast en kategori av samtliga arbetssökande inskrivna vid förmedlingarna. Övriga kategorier är sökande i arbetsförmedlingarnas program och utbildningar, sökande i arbete (både tillfälliga och fasta) med önskan om nytt jobb eller andra anställningsformer samt övriga arbetssökanden som bland annat omfattar arbetssökande tillfälligt förhindrade att ta ett arbete. 100% Arbetssökande vid Af 1999 fördelat på olika kategorier 80% 60% 40% 20% 0% Övriga yrken Musik Ord & media Foto Scenteknik Bild & form Media/bild Scen Arbetslös I arbete I program/utb Övriga Diagram 2: Kvarstående arbetssökande fördelat på sökandekategori. I kategorin i arbete ingår även arbetssökande med egna företag. Källa: AMS Gruppen musiker var den grupp med högsta andelen i arbete av de inskrivna, 47 procent medan media/bild hade lägsta andelen på 22 procent. Förhållandena var omvända vad gäller inskrivna sökande i program/utbildning. I vilken grad får arbetsökande inom kultur och media del av de arbetsmarknadspolitiska programmen? Nedanstående diagram presenterar gruppernas andel av samtliga arbetslösa samt andelen av samtliga i program. 10

13 1,4% Kultur och mediaarbetssökande vid Af 1999 Andel av samtliga arbetslösa samt andel av samtliga i program. 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,4% 0,2% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,0% Ord och Media Scen Bild och form Media/bild Musik Foto Scenteknik arbetslösa andel i program Diagram 3: Kultur- och mediaarbetssökandes andel av arbetslösa samt i program. AMS I stort överensstämde gruppens andel av arbetslösa med gruppens andel av program. Undantagen var arbetssökande inom scen och musik som fick en lägre andel av programmen i förhållande till sin andel av de arbetslösa medan sökande inom media/bild fick en något större andel. Långtidsarbetslösa av arbetslösa Ett av verksamhetsmålen under 1999 var att minska antalet långtidsarbetslösa på förmedlingarna. Jämfört med 1998 har antalet långtidsarbetslösa kultur- och mediasökande i genomsnitt per månad minskat med 5 procent, en större minskning än för samtliga långtidsarbetslösa. För att kunna jämföra situationen mellan yrkesgrupper på arbetsmarknaden studeras andelen långtidsarbetslösa av kvarstående arbetslösa per yrkesgrupp. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andelen långtidsarbetslösa av arbetslösa 1999 per kvartal Ord & media Scen Bild & form Musik Media/bild Foto Scentekniker Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Övriga yrken Diagram 4: Andelen långtidsarbetslösa kultur och mediasökande fördelat på yrkesgrupper kvartal Källa: AMS 11

14 Vid jämförelse mellan de fyra kvartalen 1999 framkommer att andelen ökat under sista kvartalet. En avgörande orsak var de återtagna medel för konjunkturberoende program som medförde att kontoren inte kunde erbjuda utbildning och program i samma utsträckning som tidigare. Detta fick fullt genomslag under hösten. I samtliga grupper inom kultur och media ökade andelen långtidsarbetslösa av arbetslösa. Sökande inom bild och form samt media/bild ökade med 6 procentenheter från första till sista kvartalet. Motsvarande skillnad för samtliga arbetssökande var 8 procentenheter. Långtidsinskrivna kultur- och mediaarbetssökande minskar Ett annat verksamhetsmål var att minska antalet långtidsinskrivna arbetssökande. Definitionen av långtidsinskrivna arbetssökande är arbetssökande som varit inskrivna vid förmedlingen i mer än två år utan att under den tiden haft ett längre (över en månad) reguljärt arbete som brutit långtidsinskrivningen. Yrkesgrupp Differens Ord & media % Scen % Bild & form % Musik % Media/bild % Foto % Scenteknik % Totalt Kultur & Media % Övriga yrken % Samtliga % Tabell 3: Antal långtidsinskrivna i genomsnitt per månad 1998/1999. Källa. AMS Antalet långtidsinskrivna kultur- och mediasökande minskade med 2 procent under 1999 jämfört med Minskningen var lägre än för övriga sökande i genomsnitt. En förklaring till att antalet inte minskat i samma utsträckning som för övriga arbetsökande var obalansen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Den huvudsakliga orsaken var troligen särdragen på kulturarbetsmarknaden där korta uppdrag är standard bidrar till att långa inskrivningstider för arbetssökande blir det normala. Under året 1999 har antalet långtidsinskrivna kultur- och mediasökande minskat med 16 procent under perioden januari till december. Resultatet var dock fortfarande lägre än för samtliga arbetssökande. Att antalet långtidsinskrivna kultur- och mediaarbetssökande ändå minskat kan vara ett resultat av en ökad efterfrågan på andra delarbetsmarknader. Utvecklingen för långtidsinskrivna kultur- och mediaarbetssökande gällde samtliga regioner utom norra regionen. 12

15 1500 Långtidsinskrivna kultur och mediaarbetssökande jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Östra Mellersta Södra Västra Norra Diagram 5: Utvecklingen under 1999 för regionernas långtidsinskrivna kultur och mediaarbetssökande. Källa: AMS Störst förändring hade den expansiva östra regionen (Stockholm) med 33 procent. Detta styrker föreställningen att kultur och mediaarbetssökande kan ha fått arbete inom andra yrkesområden. För övriga arbetssökande hade antalet långtidsinskrivna under perioden minskat med 21 procent i riket. Nyinskrivna kultur & mediaarbetssökande Flödet av nya arbetssökande till förmedlingarna benämns som nyinskrivna sökande. Definitionen omfattar arbetssökande som varit avaktualiserade från förmedlingen eller aldrig tidigare varit inskrivna vid förmedlingen. Östra Mellersta Västra Södra Norra Totalt I genomsnitt per månad 1999 Differens jmf med 1998 Ord & media 38% 13% 20% 17% 11% 100% 653-5% Scen 54% 8% 20% 14% 5% 100% 340-1% Bild & form 34% 13% 26% 17% 10% 100% % Musik 33% 12% 24% 21% 10% 100% % Media/bild 37% 14% 24% 16% 8% 100% % Foto 35% 15% 23% 17% 10% 100% 217-7% Scenteknik 39% 15% 22% 13% 11% 100% 128-2% Andel av tot 39% 13% 22% 17% 9% 100% % Tabell 4: Regionens andel av nyinskrivna kultur- och mediaarbetssökande 1999 samt skillnaden mot 1998 av nyinskrivna per grupp. Källa: AMS Den regionala fördelningen av nyinskrivna sökande såg i stort sett likadan ut som föregående år. Störst inflöde hade östra regionen med totalt nyinskrivna. Lägst antal nyinskrivna hade norra regionen med 2582 sökande. Uppdelat på yrkesgrupper ökade antalet sökande inom media/bild med 27 procent. Samtidigt minskade nyinskrivningen av sökande inom bild och form samt musik med 10 procent. Samtliga nyinskrivningar i riket minskade med 6 procent. 13

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Förhandlingssektionen Datum:

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013

Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013 Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sidan 1(8) Förv chef Leif Jansson 2013-02-08 Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013 Arbetslösheten fortsätter för närvarande inte att öka i Sandviken,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2013-09-30 Tertial 2, 1 maj-31 augusti 2013 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2013-09-30 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

AKU-statstik: deltidsarbetslösa

AKU-statstik: deltidsarbetslösa AKU-statstik: deltidsarbetslösa Redovisat i 100-tal År Deltidsarbetslösa (1-34 tim/v) Deltidsarbetande (1-34 tim/v) Samtliga anställda (1-97 tim/v) Män Tot Män Kvinnor Tot Män Kvinnor Tot Kvinnor År 2000

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

16 Arbetsmarknadsutbildning

16 Arbetsmarknadsutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Arbetsmarknadsutbildning 16 Arbetsmarknadsutbildning Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 373 16.1 Personer kvarstående i arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Företagare Arbetsintyg

Företagare Arbetsintyg 109111 Företagare Arbetsintyg Skicka blanketten till: Akademikernas a-kassa Box 3536 103 69 Stockholm 1. Personuppgifter Namn 2. Uppgifter om företaget Företagets namn: Organisationsnummer: När startade/övertog

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING Lönebildningsrapporten 9 FÖRDJUPNING Skattning av matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden I denna fördjupning analyseras hur matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden har

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer