Rätt information vid rätt tillfälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt information vid rätt tillfälle"

Transkript

1 Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT C-uppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen Programmet för IT, medier och design Rätt information vid rätt tillfälle En studie av individanpassning av informationsåtkomst på webbplatser Av: Josefin Sjöström & Juliana Moreira Handledare: Mauri Kaipainen

2 Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT C-uppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen Programmet för IT, medier och design The right information at the right time An essay on personalization of information access on websites Av: Josefin Sjöström & Juliana Moreira Handledare: Mauri Kaipainen

3 Sammanfattning '())*+,-./(0*).1*234/)./5/.*)6*++)/)7*5/)8324*,/3)+9,:34+,3;0+<8,(,4(. +,-./()=2*,,-).(21=,,*8>2-,5(;:1*2(+34+:*,*82*4)<*?/)./5/.*)6*++*.(1>+)/)7*2 0/,,*+5* *)34*:,/5/)./5/.*)6*++)/)77>2*,,.(,A1/21=,,*2(8>2*)5=).*2(*,, 0/,,*5*..(+>:(2BD)623,3,<64(.()*:,/5/)./5/.*)6*++)/)70*2+:*6*,3;0+(.*) (),/11=46)/)7*5"#$%&'()&*+,-+#BF2(+-1,*,(,*53A+(25*,/3)(2)*0*2.(, 82*4:344/,*,,=5()342(+63).(),(2)*0/,,*.(5*..(+>:,(69:32,*2(,/.)=2.(, C1-,+*,+()*,,()*:,/5/)./5/.*)6*++)/)77>2.(,1=,,*2(8>2*)5=).*2()*,,0/,,*2=,, /)8324*,/3)0*2.2*7/,+BD)8>2-,+=,,)/)78>2*,,+:*6*()*:,/5/)./5/.*)6*++)/)7=2 =5()*,,4*),*20=)+<),/11*)5=).*2()+A(035?:3),(G,-*1/+(2/)7?:*,(732/+(2/)73;0 8/1,2(2/)7B Nyckelord F)./5/.*)6*++)/)7?F),(2*:,/3)+.(+/7)?H(AA.(+/7)?C:*,,(5(2:(,?I3),(G,?J661(5(1+( 3;0K/1,2(2/)7B "#$%&

4 Abstract M0(+-AE(;,38,0/+(++*</+*;,/5(6(2+3)*1/N*,/3)38/)8324*,/3)*;;(++BF,+4*/)73*1+ %/,0-&*+',-/)8/5(3A+(25*,/3)+.3;-4(),(.*+5/.(32(;32./)7+*).3A+(25*,/3) *).,0*,*62(2(O-/+/,(832;2(*,/)7*)*;,/5(6(2+3)*1/N*,/3)/+,0*,/,,*:(+A(,,(2/),3 *;;3-),,0(-+(2S+)((.+A<4(*)+38;3),(G,-*1/N*,/3)?;*,(732/N*,/3)*).8/1,(2/)7B Keywords DG6(2/();(?K/1,2(2/)7B L#$%&

5 Begreppsdefinition W(.*)8>1E(2().(8/)/,/3)69.(A(72(66+34*)5=).+/.())*-66+*,+B Aktivitet X()<3)?M-2)(2YM-2)(2+:2/5(2*,,,(24()%$.1.+:*)A(+:2/5*+95=1():1*+34 :3461(G**:,/5/,(,(24() :-+=2+<8,(,#LZZ$?+BVV&BQ)5=).)/)7()*5,(24() :344(2/.())*-66+*,+*,,A(,2*:,*++34()-667/8,5*2+491=2*,,0/,,*2=,, /)8324*,/3)B Individanpassning F.())*-66+*,+:344(25/*,,*)5=).*[31.0*44(2+.(8/)/,/3)*5/)./5/.*)6*++)/)7B \*)69+,92*,,/)./5/.*)6*++)/)7*5/))(09118>2+,1(.(2,/11*,,0E=16**)5=).*2()*,,89.(,+34>)+:*+3;0+(.*)+:<..**)5=).*2()829)*,,A1/>5(2>+,4(./)8324*,/3) #LZZ"?+BL]&B Informationsåtkomst F.())*-66+*,+:344(25/*,,*)5=).*A(72(66(,.#2,3*%.,#45$,*4B^/+<8,*2.969,/1179)7()*5/)8324*,/3)?5/1:():*)4=,*+7()34*,,.()*)7(++34/"(11(24153B Kontext X()<3)?M-2)(2YM-2)(2+*44*)8*,,*2.(A9.*A(72(66()%$.1.+63;0$,#+7+34 /))(21/7,2(1*,(2*,,/115*2*).2*B_(.*).(,8>2+,*A(72(66(,A(,<.(25*.4=))/+:325/11 7>2*?=2:3),(G,+*44*)0*)7(,.=2.(++**:,/5/,(,(2=7(22-4#LZZ$?+B"Z&B Människa-datorinteraktion (MDI) _=))/+:*P.*,32/),(2*:,/3)?(11(2_'F#()7B80*%#69,*:0+36;#+3%<.,#6=89;>>?=2()./+;/61/)+34A/.2*2,/11*,,().(+/7)A1/24=))/+:3;(),2(2*.B_91(,)=2/),(2*:,/5* +<+,(4.(+/7)*+=2*,,+:*6*/),(2*:,/5*-661(5(1+(28>24=))/+:32B'(,,*=24>E1/7, (8,(2+34_'F,*20=)+<),/114=))/+:32+A(0353;049)78*1.?.(+/7)*2)<*+=,,*,, :3661*4=))/+:324(.5*2*).2*3;0/)5315(2*2*)5=).*2(/.(+/7)623;(++()#X()<3)? M-2)(2YM-2)(2LZZ$&B Sökning F.()0=2-66+*,+():344(25/*,,A(,2*:,*32.(,+>:)/)7+34+<)3)<4*5 /)8324*,/3)+8/1,2(2/)7BD)1/7,U>+,(2#LZZ$&/))(A=2/)8324*,/3)+8/1,2(2/)7*,, V#$%&

6 /):344*).(/)8324*,/3):3),2311(2*+4(.+<8,(*,,+(34.3:-4(),()/.*,*A*+()=2 2(1(5*),*8>2*)5=).*2()BC(.*)+32,(2*+.3:-4(),()?.(,5/11+=7**,,.(,*57>2+34.( +:*62(+(),(2*+8>2*)5=).*2()(11(2/),(B ^/+*44*)8*,,*2/)8324*,/3)+8/1,2(2/)7()1/7,)972**5U>+,(2+6-):,(2` F)8324*,/3)8/1,2(2*+829)(,,/)8324*,/3)+81>.(#()7B43+%*6,26.#2,3*%.,#&BQ,, 8/1,2(2*A(,<.(2*,,0/,,*?(11(2*,,,*A32,?/)8324*,/3)829)+,2>44()B F)8324*,/3)+8/1,2(2/)7+623;(++72-).*+/()A(+:2/5)/)7*5*)5=).*2()+A(035B Cookies (Kakor) D)1/7,C5()+:*'*,*,( ()#LZ""&=2;33:/(#+5B$%$%&()1/,().*,*4=)7.+34 /))(0911(2/)8324*,/3)34A1*).*))*,*)5=).*2()+,/./7*2(A(+>:B'(,,*1*72*+/ CSS/Cascading Style Sheets D)1/7,HVU " #LZ""&=2U*+;*./)7C,<1(C0((,+#UCC&()4(:*)/+4+341=77(2,/11 "HVU+,928>2H321.H/.(H(AU3)+32,/-4?+34=2()/),(2)*,/3)( E3AA*28>2*,, ]#$%&

7 Innehållsförteckning C*44*)8*,,)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB" W<;:(132.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB" QA+,2*;,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL X(72(66+.(8/)/,/3)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBV F))(0911+8>2,(;:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$ "BF)1(.)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "B"C<8,(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "BLC,-./()+83:-+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "BLBLQ:,/53;06*++/5/)./5/.*)6*++)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "LBVb=,,(11(2+592,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB% "BLB]Q572=)+)/)7*2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB% "BV'/+63+/,/3)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB% LBX*:72-).BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBc LB"C:*,,(5(2:(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBc LBLB"Q)5=).*2(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"Z LBLBLd27*)/+*,/3)*5/)8324*,/3)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"Z LBVM/117=)71/70(,+491BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" VBM/./7*2(832+:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" VB"F)./5/.*)6*++)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" VBLI3),(G,3;0*:,/5/,(,(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"L VBVB"Q)5=).A*20(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"] VBVBLC,*).*2.8>2*)5=).A*20(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"$ VBVBVceZ[2/.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"$ VBVB]f(+63)+/5(.(+/7)3;081(G/A1(72/.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"e VB]F)./5/.*)6*++*.(1>+)/)7*2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"a VB]B"Q4*N3)B;34BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"% VB]BLW(11<B;34BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"% VB]B][*11(2/*)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"c VB$T23A1(4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLZ ]BK297(+,=11)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLZ $B_(,3.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL" $B"^*1*54(,3.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL" $BLT23,3,<6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLL $#$%&

8 $BLB"_ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLV $BLBLI3),(G,3;0:*,(732/(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLV $BLBVT23,3,<6()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL] $BLB]'(+/7)5*1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLa $BVJ25*1*52(+63).(),(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLa $B]dA+(25*,/3)(2)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL% $B$f(1/*A/1/,(,3;05*1/./,(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLc $B$B"^*1/./,(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLc $B$BLf(1/*A/1/,(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVZ ebf(+-1,*,bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvz eb"da+(25*,/3)(2bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvz eb"b"m/.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv" eb"blj661(5(1+(bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv" eb"bvq),*18>2+>:bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvl ebld):=,(2bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv] a_(,3.:2/,/:bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv$ %BQ)*1<+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVa cbc1-,+*,+(2bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb]" "ZB^/.*2(832+:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]" ""BI=118>2,(;:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]V ""B"Q2,/:1*2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]V ""BLD1(,23)/+:*I=1132BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]V ""B]b/,,(2*,-2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]] "LBX/1*732BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]e "LB"X/1*7*"gD):=,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]e "LBLX/1*7*LgJ667/8,(2,/113A+(25*,/3)(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]c "LBVX/1*7*VgdA+(25*,/3)++;0(4*)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$Z "LB]X/1*7*]gf(+-1,*,(,829)3A+(25*,/3)++;0(4*)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$L "LB]B"M*A(11(24(..*,*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$L "LB]BL'/*72*4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$] "LB$X/1*7*$gf(+-1,*,(,829)():=,(2)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$ e#$%&

9 1. Inledning F)8324*,/3)++*40=11(,?.=24=))/+:*)+0*),(2/)7*5/)8324*,/3),/11+,32.(10*2(2+*,, 8<+/+:,*2A(,(?7>2*,,4=))/+:32+,=)./7,=2/A(035*5*,,/)0=4,*2=,,/)8324*,/3)5/. 2=,,,/118=11(BF)./5/.()+A(035*5*,,0/,,*A*2*.()/)8324*,/3)+34=2/),2(++*),8>2.())(A1/2*11,+,>22(B'(,,*/:34A/)*,/3)4(.*,,*11,4(2/)8324*,/3),/11:344(2B I73%<.#)6J%/0+623,*69'%,4#[*),NYf(/)+(1LZ""?+B"&+:-11(4=)7.()*5.() >5(2+,/7*"?%N(,,*A<,(+?.(,5/11+=7*"?%A/1E3)7/7*A<,(+B _=))/+:325/11/),(0*>5(281>./7/)8324*,/3)?-,*).(5/11*,,.()+:*+,2-:,-2(2*+3;0 *)6*++*+(8,(2.(2*+A(035+9*,,9,:34+,()*5/)8324*,/3)()A1/21=,,*2(B'(,,*7>2*,, 5/0*25*1,*,,7>2*()(46/2/+:-).(2+>:)/)7+34+:*:3);(),2(2*+/769.())* *)6*++)/)7*5/)8324*,/3)+9,:34+,`/)./5/.*)6*++)/)7B 1.1 Syfte C<8,(,4(.+,-./()=2*,,-).(21=,,*8>2-,5(;:1*2(.9.(+:*,*82*4)<*? 1.2 Studiens fokus Skatteverkets webbplats 2=,,/)8324*,/3)BC:*,,(5(2:(,=2()4<)./70(,+34.(*112*81(+,*+5()+:*4(.A327*2( :344(2/:3),*:,4(.)973)79)7?5/1:(,7>2.(,<,,(2+,5/:,/7,*,,/)8324*,/3)()=2 5=1./7,348*,,*).(?5/1:(,+,=11(2<,,(21/7*2(:2*5699,:34+,()*5/))(0911(,B Aktiv och passiv individanpassning 3;06*++/5,B'=28>2:344(25//.())*+,-./(*,,*)5=).*A()=4)/)7*2)*%$.16.#-.1.-%#:%44#.#)3;0:%44.16.#-.1.-%#:%44#.#)K^/*)+(2*,,*:,/5 /)./5/.*)6*++)/)7=2)=2*)5=).*2()+E=158927>2*5*1+348/1,2(2*2/)8324*,/3) (8,(2.())(+A(035BX(72(66(,6*++/5/)./5/.*)6*++)/)7*)5=).(25// a#$%&

10 /)./5/.*)6*++)/)7*2.=2*)5=).*2()+E=15/),(7>2)972*5*1BF+,=11(,7>2+ *)6*++)/)7*23;08/1,2(2/)7*24(.0E=16*5.*,*+348/))+34*)5=).*2()3;0 *)5=).)/)7()BT(2+3)-667/8,(23;0;33:/(+=2(,,(G(46(169+9.*)*.*,*B DG(46(169A9.**:,/53;06*++/5/)./5/.*)6*++)/)7:344(2*,,7(++()*2(/ -66+*,+()B C,-./()+83:-+:344(2*,,5*2*69*:,/5*/)./5/.*)6*++)/)7*2+347>2+8>2./2(:,* +34:2=5(2*,,*)5=).*2()+:*1377*/)B Lätt eller svårt F+,-./()*)5=).(25/9,(2:344*).(32.()/"3; >2*,,4=,* /)8324*,/3)+9,:34+,B^/*)+(2/),(*,,5/+E=15*:*)4=,*0-2-5/.*)973,=21=,,(11(2 +592,?(8,(2+34.(,0*).1*234*)5=).*2()+-661(5(1+(BJ661(5(1+(2:*)5*2/(2*4(11*) 31/:**)5=).*2(3;0.=28>2:*)5/A*2*:3)+,*,(2*34)973,=21=,,(11(2+592,7()340-2 *)5=).*2(+E=15*-,,2<;:(2+/)-661(5(1+(B'=28>2*)5=).(25//.())*+,-./( *)5=).*2()+-661(5(1+(2+34()49,,()0(,B Avgränsningar F)./5/.*)6*++)/)7()/.())*+,-./(83:-+(2*2690-2*)5=).*2(+>:(2/)8324*,/3)/ +>:8-):,/3)/+,-./()B '()/)./5/.*)6*++*.(1>+)/)75/,*282*4/.())*+,-./(83:-+(2*269*,,/)./5/.*)6*++* 9,:34+,()*5/)8324*,/3)()?/),(/)8324*,/3)()/+/7B 1.3 Disposition J66+*,+()0*2A>2E*,4(.:*6/,1(,;#/+-#.#).=2+,-./()++<8,(?83:-+3;0*572=)+)/)7*2 0*2A(+:2/5/,+BC1-,1/7()62(+(),(2*+./+63+/,/3)()8>20(1*-66+*,+()B -).(2+>:)/)7()83:-+(2*+69B %#$%&

11 623A1(4+348/))+4(.832+:)/)7()B F:*6/,(1]?M35)+4"//#.#)?62(+(),(2*+.()8297(+,=11)/)7+34.())*+,-./(:344(2*,, A<77*69B F.(,8(4,(:*6/,1(,N+,-7(+()62(+(),*,/3)*54(,3.(2?.*,*/)+*41/)7+,(:)/:(23;0 2(+63).(),(2+34*)5=),+8>2*,,-,8>2*+,-./()7>2+B^/.*2(A(+:2/5+.()623,3,<6 +34+:*6*,+3;00-2-).(2+>:)/)7()-,8>2,+B_(,3.()+2(1/*A/1/,(,3;05*1/./,(,./+:-,(2*+B F:*6/,(1e?O+40/%?62(+(),(2*+2(+-1,*,(,*5-).(2+>:)/)7()Bf(+-1,*,()829) 3A+(25*,/3)(2)*3;02(+-1,*,()62(+(),(2*++(6*2*,B FP%:.+/6Q:344(2N+,-$3..$6*,,62(+(),(2*+B F.(,9,,3).(:*6/,1(,?R#%/G4?7(+()*)*1<+*52(+-1,*,(,?2(1*,(2*,,/11.(),/./7*2( 832+:)/)7()+34,/./7*2(62(+(),(2*,+/-66+*,+()B F:*6/,(1c?F/04%4+3?6.2*++1-,+*,+(2-,/829)2(+-1,*,(,B C1-,1/7():344(25//:*6/,(1"Z?J.-%3+62,34$#.#)?*,,8>2( :)/) *) +:-11(:-))**)5=).*8>2*,,832+:*5/.*2((8,(2.())*+,-./(B 2. Bakgrund F.(,,*:*6/,(17(+()62(+(),*,/3)*5C:*,,(5(2:(,B'(,,*(8,(2+34*,,+,-./():344( Skatteverket C:*,,(5(2:(,=28>25*1,)/)7+4<)./70(,8>2+:*,,?831:A3:8>2/)73;0A3-66,(;:)/)7*2B'( -,8=2.*2/.P:32,8>26(2+3)(2+34=2831:A3:8>2.*/C5(2/7(3;0829)3;04(.LZZ%=2.(,3;:+9C:*,,(5(2:(,+34A(5*:*2+,*,()+832.2/)7*2B'(,*2(43,3;072*)+:*2.(:1*2*,/3)(2?+*4,0*),(2*2+:*,,(=2().()9,62/5*,6(2+3)(23;08>2(,*7#C:*,,(5(2:(, LZ""&B c#$%&

12 2.2 Skatteverkets webbplats F()/),(25E-4(.Q).(2+h01-) ()7>2)-+(.*)/E*)-*2/LZ"ZBh01-).0*2E3AA*,69+/))-5*2*).(63+/,/3)69 8>2=).2/)7*2B Användare *562/5*,6(2+3)(2B'()A(+>:+38,*+,*55*.h01-).:*11*28>24"//%#S+4($%3+?.(,5/11 +=7*A(+>:*2(+34+>:(2/)8324*,/3))973)()+,*:*79)76(292?82=4+,)=2.(,=2.*7+ *,,.(:1*2(2*B Organisation av information *)5=).*2)*+:*0/,,*.(++*.3:-4(),0*2:344-)/:*,/3)++,*A()327*)/+(2*, /))(0911(,/31/:*4()<(23;0-).(2+/.32BX*+(2*, *)*1<+(20*24*).(1*, O"4.#2,3*%.,#B'(,,*A(23269*,,.(,8/))+5=1./7,4<;:(,i,-)7i/)8324*,/3)+34 /),(=2/),2(++*),8>2(G(46(15/+62/5*,6(2+3)(2B 695*.*)5=).*2)*,<;:(27>2.(4(.E=4)*4(11*)2-4*)5=).*2,(+,(28>2 2(+63)+829)6(2+3)(2+342/)7,,/11C:*,,(-661<+)/)7()B h01-).*)+(2*,,0*)3;0:344-)/:*,/3)++,*a()0*2(),<.1/7-668*,,)/)7*55*. 2 +(6,(4A(2LZ"" "Z#$%&

13 2.3 Tillgänglighetsmål ^(25*+ V ^=71(.)/)7()*)5=).+8>2*,,8>2+>:*(88(:,/5/+(2*4<)./70(,(2)*+=2().()3;0 623;(++(2B^(25*+5=71(.)/)7*)5=).+/8>2+,*0*).*5+,*,1/7*4<)./70(,(2B C:*,,(5(2:(,8>1E(2.()*).2*5(2+/3)()*55=71(.)/)7()+347*5+-,LZZ$?3;0.(,=2.()+34:*11*+J")/+-#.#)+#6AU&.**%34V+SS+#6AKB#^(2:(,8>2K>25*1,)/)7+-,5(;:1/)7 LZZe&B 3. Tidigare forskning F.(,,*:*6/,(17(+()A(+:2/5)/)7*5.(),/./7*2(832+:)/)7+347E32,+/)34=4)(, /)./5/.*)6*++)/)7BK>2+,2(.+A(72(66(,/)./5/.*)6*++)/)7-,8>2*,,(8,(28>1E*+*5() 0*2/461(4(),(2*,31/:*,<6(2*5/)./5/.*)6*++*.(1>+)/)7*2BX(72(66():3),(G,3;0 *:,/5/,(,(22(.37>2+8>23;0+1-,1/7()2(+3)(2*+>5(2623A1(4(,4(..(),/./7*2( 832+:)/)7()/)34/)./5/.*)6*++)/)7B 3.1 Individanpassning [31.0*44(28>2:1*2*2*,,()8>2.(14(.F),(2)(,+344(./-4A1*).*))*,=24>E1/70(,,/11/)./5/.*)6*++)/)7BK>28*,,*2()A(+:2/5(2.(,+34.()5/:,/7*+,(8*:,32)8>2 82*4,/.()+3)1/)(,E=)+,(2B'(,=2A1*).*))*,7()348/1,2(2/)7*5/)8324*,/3)+34 *)5=).*2():*))9.(,.()=2/),2(++(2*.*5#LZZ"?+B"L]&B 61*;(2*2*)5=).*2()+34-,8>2*2()*5()0*).1/)7BF)./5/.()A(0>5(2.=2/),(,*.(1*5 /22(1(5*),/)8324*,/3)?-,*)/)8324*,/3)()62(+(),(2*+/+,=11(,-,/829)/)./5/.()+ /),2(++(?5/1:(,=25*.+34,*2()+,>22(61*,+#"cc$?++B"$LP"$]&B V^(2:(,8>2K>25*1,)/)7+-,5(;:1/)7B^(25**55(;:1*.(+3;01*.(+)(./92++:/8,(,LZZ%jLZZcB ""#$%&

14 f/;:*2.u>+,(2#lzz$?++b"zzp"z"&8>2:1*2*2*,,.(,8/))+)972*.(+/7)a(+1-, ,(,*0=)+<),/11)=2()/)./5/.*)6*++*.1>+)/)7+:*A<77*+` \-2*)5=).*2()+A(035+:*89)7*+?.(,5/11+=7*0-2+<+,(4(,:*)89)7*5*. *)5=).*2()+>:(2B \-2*)5=).*2()+A(035+:*2(62(+(),(2*+B \-2/)8324*,/3)2(62(+(),(2*+B \-2/)8324*,/3)8/1,2(2*+?A*+(2*,69*)5=).*2()+A(035*5/)8324*,/3)B /)8324*,/3)()A*+(2*+69()6238/1.=2*)5=).*2()*:,/5,5=1E(25/++*:*,(732/(2B'(++* 5*1+6*2*++(.*)/(,,+<+,(48>2*,,-).(21=,,*5/.(,,+()*2(A(+>:BD,,*))*,+=,,*,,+( ()A*2,/)8324*,/3)+34=22(1(5*),8>2*)5=).*2()3;0.(,,*623.-;(2*2(,,5=2.(+34 9,(2+6(71*2+<+,(4(,+*),*7*).(*55*.+34=22(1(5*),8>2*)5=).*2()B '(++-,3463=)7,(2*2U>+,(2*,,/)8324*,/3)+8/1,2(2/)7:*)A(,2*:,*++34 :*,(732/+(2/)7*5/)8324*,/3).=2:*,(732/(2+:*6*+(8,(2=4)()(11(2.=2/)./:*,/3)(2 695/1:()/)8324*,/3)+34:*)5*2*2(1(5*),8>2*)5=).*2()7>2+#FA/.LZZ$?++B"%P"c&B [31.0*44(2,/11=77(2*,,A9.(.(,*114=))*:3);(6,(,*5/)./5/.*)6*++)/)7*5 /)8324*,/3)?+*4,/)./5/.*)6*++)/)7*5/)8324*,/3)7()34*)5=).*2()+*:,/5*5*1 49+,(+,-.(2*+#LZZ"?+B"Le&B 3.2 Kontext och aktiviteter K1(2*31/:*8>28*,,*2(A(+:2/5(2*,,:3),(G,A(,2*:,*++34+*4+6(1(,4(11*)4=))/+:32 3;0*2,(8*:,(2#W*2./"ccekC;04/.,?X(/71Y[(11(2+()"ccc&BI3),(G,A(+:2/5(2 347/5)/)7()3;01=77(2,/114()/)7B C,*).*2.();FY&ZAUC&CC-66.(1*2:3),(G,/8<2*.(1*2+34A(+,92*5%#1"#-%3+?0::).2? :3463)(),(2)*3;0.(++/)A>2.(+2(1*,/3)(2#M.)036A&B "L#$%&

15 Q)5=).*2(`A(+:2/5(2.(,+34:=))(,(;:)*2*)5=).*2)*(G(46(15/+:-)+:*6 3;0(28*2()0(,BX(035(,*,,.(1*-66*)5=).*2)*/72-66(2A(23().(*5 (28*2()0(,+72*.?-667/8,(2(11(2+<8,(4(.*)5=).)/)763=)7,(2*+B J667/8,`.(*:,/5/,(,(2+347()348>2+8>2*,,-66)9491(,BK2(:5()+()3;0 5*2*:,/70(,*5()*:,/5/,(,=2(G(46(1698*:,32(2+34:*)695(2:* *)5=).A*20(,()BC,*).*2.()A(1<+(2*,,A9.(A(+:2/5)/)7*5*:,/5/,(,(23;0+,(7 +34:2=5+8>2*,,-66)9491(,+:*5*2*2(1*,(2*.(B J,2-+,)/)7`.()092.P3;04E-:5*2*+34A(0>5+8>2*,,7()348>2*-667/8,()B _/1E>`A(+:2/5(2A1*).*))*,.()+3;/*1*4/1E>)+34,E=)+,()(11(2623.-:,() :344(2*,,*)5=).*+/B J,/829)*)5=).*2)*+6(2+6(:,/5A(+:2/5+5*.*)5=).*2()5/11-66)97()34 *)5=).*).(,B D8,(2+345*2E(*:,/5/,(,=7(22-4/()5/++:3),(G,8/))+.(,(,,A(035? ()1/7,X()<3)?M-2)(2YM-2)(2#LZZ$&?*,,.(*)*1<+(2*+,/11+*44*)+BC*4,/./7,+34() :3),(G,:*)5*2*)973,+348/))+34:2/)7()*:,/5/,(,:*).()5*2*(7()+:*6(2+34 1=77(2/036)972**:,/5/,(,(23;0+:*6*2()0(10(,B 3.3 Best practice inom webbdesign =5()49)7*4(,3.(2+34A(+:2/5(25*.+34=2S+46:3%<.<+)=24*)+:*+:*6*.(+/7)()BQ)5=).A*20(,?62(+(),*,/3)()*5/))(0911(,3;0(88(:,/5/,(,()=25/:,/7* 6-):,(24().(,0*).1*2,/11+,32.(1=5()34.():3)+,)=21/7*-,8324)/)7()#X(*/2. LZZa?+B$&B "V#$%&

16 3.3.1 Användbarhet 327*)/+(2*2.(,/+6*1,(2B C34.(+/7)(2=2.(,1=,,*,,5=),*+/7*,,*)5=).*2():344(2*,,0/,,*+*:(2+)*AA,3;0 ():(1,,*;:5*2(.(,,*BI2-70=5.*2,5=2,34*,,*)5=).*2()A*2*,/,,*2+)*AA,69+/.*) 8>2*,,+(.*):1/;:*69()1=):+3489)7*,.())(+/),2(++(BQ)5=).*2(),/,,*2/),(()+69 -,3;05(4+34*)5=).(2.()#LZZZ?++B""P"V&B I2-7)=4)(2,2(5/:,/7*6-):,(2+34A(+:2/5(20-2*)5=).*2()+)+#/.)+#8-)7(2*2 #LZZZ?++BLLPLa&` "#$%&'(#")*'#&"+,(-#."#&/0112(#"3'),1#+'14'(,,*A(23269*,,5/38,*0*2 3;:+969*,,5/=25*)*4(.*,,7>2*.(,,*)=25/1=+(2B "#35(#")*'#+'#6%&*2#.2$')-#."#*"$$7('+&&*%$$'(4#l5().(,,*A(23269*,,5/38,* 0*2A29,,344()3;:+969*,,.(,=2231/7*2(*,,7/++*3;0*,,,/,,*/7()340(1* +/.*)8>2*,,*57>2*5*2.(,A=+,**1,(2)*,/5(,8/))+B'(,A(,<.(2.=2(43,/),( )>.5=)./7,5/+*,,.(,A=+,*5*1(,7>2+B# "#*2(#")*'#('+2#89#:0(#&2/'(#70)3'(2(-#."#/$2(2(#,&&#%)+94#'(81(+,*A2<2+/7 /),(34*,,1=+*/)+,2-:,/3)(2?-,*).(-,832+:*23;0:344(2+E=1582*4,/11(,, (7(,+=,,*,,7>2*.(,69B'(,,*A(23269*,,.(,/),(=25/:,/7,8>23++*,,1=+* +*:(23;0345/+E=15*0/,,*2()1>+)/)7:344(25/*,,0911*3++,/11.())*B# "]#$%&

17 M.)036CK6J%-6%#1"#-%3+#61+3$/.)+# #6-+4.)#?6+#/.)6P30)6=ABBB?64K6A]>K Standard för användbarhet '(,8/))+()/),(2)*,/3)(11+,*).*2.?;FY6ZAUC&CC?8>2*)5=).A*20(,+34-,*2A(,*,+*5 81(2*6*2,(2-,/829)()+,>22(+,*).*2.BM*E*::*A(+:2/5(2*,,.())*+,*).*2.A(0*).1*2.(,2(31/:**+6(:,(2)*8>2*)5=).A*20(,`:2*8,8-110(,#()7B6+22+<.1+#+44&?(88(:,/5/,(, #()7B6+22.<.+#<G&3;0,/1182(.++,=11(1+(#()7B64%.42%<.,#&#M*E*::*LZZ$&B K>28*,,*2(A(+:2/5(25/.*2(.(,2(A(72(66()698>1E*).(+=,,` I2*8,8-110(,`/5/1:()-,+,2=;:)/)7(,,491(11(2()-667/8,=2-66)9..B D88(:,/5/,(,`.()72*.*5*)+,2=)7)/)7+34:2=5,+8>2*,,+1-,8>2*3;0-66)9 491(,(11(2-667/8,()Bm-4/).2(*)+,2=)7)/)7?.(+,3A=,,2((88(:,/5/,(,B M/1182(.++,=11(1+(`72*.()*5,/1182(.++,=11(1+(3;063+/,/5*:=) :,() 82*4A2/)7*2.9.()*)5=).+B K>28*,,*2()A(+:2/5(25/.*2(*,,4*)8>2*,,4=,**)5=).A*20(,()49+,(/.(),/8/(2* :3),(G,()3;0.( /))+03+*)5=).*2()8>2*,,*)5=).*623.-:,()B Grid F.n)4(.*,,.(1*-66+*:(2/2-,)=,0*28-))/,+/,-+(),*1+92BQ,,.(1*-66(1(4(),,/11 ():3463+/,/3)792=).*,/11A*:*,/11T<,0*732*++34:34697<11()(+)/,,(,#X(*/2. 4*)1*<3-,(24(.0E=16*5,*A(11(2?4())=2UCC/),23.-;(2*.(+832,+*,,( LZZ%&B "$#$%&

18 D8,(2+34*,,4*E32/,(,()*5*11*.*,*+:=24*20*2()-661>+)/)769"ZL]GaL%6G(11(2 4(2>:*2,().()+(),/11*,,+:*6*1*<3-,(2+34=2ceZ6GBZ^B6_3.-FG4+*6=2(,,2*45(2: @(AA+/.*)=2ceZ6GBW*,0*)C4/,0+:*6*.(ceZ[2/.C<+,(4LZZ%+34(,,8>2+>:*,, (88(:,/5/+(2*.(+/7)3;0:3.)/)7*51*<3-,(2+34A*+(2*+692-,)=,B\*)+:*6*.(,2( 72-).(28>21*<3-,(2`()4(."L:31-4)(2?()4(."e:31-4)(23;0,/11+/+,()4(.L] 4=))/+:*)?+934)973,/()1*<3-,+(2i8(1i-,:*).(,38,*9,7=2.*+7()34*,,4*),B(GB +:*1*2)(..(,3;01=77(2.(,/)342-,)=,(,#X(*/2.LZZa?+B"V&B Q,,*)5=).*+/7*5"L:31-4)(2=25=1./7,5*)1/7,?3;0(,,(G(46(1=2'2-6*1#'2-6*1 LZ""&+34*)5=).(2+/7*5()"L:31-4)+1*<3-,#ceZ72/.+<+,(4LZ""&B M.)036]K6D30:%/46=D30:%/6ABCC>6V+SS:/%46*+-6+#6CA6$,/0*#4/%G,0K Responsive design och flexible grid D,0*)_*2;3,,(#LZ"Z&+:2(5/()*2,/:(18>2R6X.46R:%334*)+*,+()O+4:,#4.1+6V+S6 +:=24+,321(:?61*,,83243;0*)5=).*2()+63+/,/3)BQ)1(.)/)7(),/115*28>2.())**)+*,+ )973)+/)8>2-,#_*2;3,,(LZ"Z&B "e#$%&

19 _*2;3,,(0=5.*2*,,4*)/),(+:*+:*6*()+:2=..*2+<...(+/7)8>25*2E(()0(,?-,*)*,, 4*)/+,=11(,+:*A(0*).1*()0(,(2)*+3431/:*.(1*2*5+*44*-661(5(1+(B'(,,* A(,<.(2*,,.(+/7)()+:*5*2*3A(23().(*55( /)69+/.*)?)=23;04(.5/1:() ()0(,BH(AA+/.*)+:**)6*++*+(8,(2()0(,(2)*+348>2+>:(2,31:*.()B K>2*,,-66)9O+4:,# )#8/))+.(,,2(5(2:,<7`2/G%#-+6)3.-4#()7B2/0.-6)3.-4&? 2/+7.S/%6S./-+363;0*+-.%6`0+3.+4B_*2;3,,(0*2+:*6*,(,,(G(46(1.=2.(++**)5=).+#Q b/+,q6*2,-b9b&b ;$<*2)+'#(0*)%*# F3;04(.*,,/),2(++(,8>2*,,*)5=).*2-,)=,)=24*).(+/7)*20*2A1/5/,*11,+,>22( ()0(,(2#_*2;3,,(LZZc&B ;$'="6$2#6"$+'(# K>2*,,()1*<3-,+:*5*2*81(G/A(1:2=5+.(,*,,A9.(,(G,()3;0A/1.()+:*:-))* 4*)()8*+,+,321(:69.(47()34*,,*)5=).*4=,()0(,():.7/%3=:7>B_*):*).=28>2 *)6*++*A/1.(2)*++,321(:?+*4,.(A(0911*2(+34A/1.(2)*1/77(2/?7()34*,,/+,=11(, W/)E*-B9B&B # >'+"2#?0'("'&# HVU0*2+:*6*,*+-.%6` /.()+()*+,(5(2+/3)()*5UCCBD)4(./*O-(2<7>2.(, 4>E1/7,.(1+*,,*)7(5/1:(),<6*54(./*+34+:*1=+*UCCP8/1()3;0=5()5/1:*8<+/+:* 8>2-,+=,,)/)7*2()0(,()+:*0*BT9+9+=,,:*)4*)7>2*(7)*UCCP8/1(28>2,/11(G(46(1 /T03)(3;0+4*2,603)(++34*)5=).(2Q).23/.#_*2;3,,(LZ"Z&B 3.4 Individanpassade lösningar :-).(2*,,9,(25=).*,/11.(4B^/:344(2)(.*)*,,2(.37>2*8>2)972*(G(46(169 "a#$%&

20 @(AA61*,+(2+34*)5=).(28-):,/3)(2+34+,=44(2>5(2()+4(.592.(8/)/,/3)*5 /)./5/.*)6*++)/)7B Amazon.com R*%a,#K<,*#Q4*N3)B;34-B9B&2(:344().(2*231/:*623.-:,(2,/11+/)*:-).(24(. 0E=16*5()*5*);(2*..*,*A*+,E=)+,#dRf(*2LZ""&BT23.-:,(2)*A*+(2*+69;33:/(++34 A(0*).1*25*.*)5=).*2(),/./7*2(0*2A(+>:,8>2+/.32?5/1:(,7>2*,,.(623.-:,(2+34 5/+*+=22(1(5*),*8>2*)5=).*2()B'())*,<6*5*)5=).*2*)6*++)/)7=25*.5/:*11*28>2 6*++/5(8,(2+34*,,*)5=).*2()+E=15/),(A(0>5(27>2*)973,+6(;/(11,8>2*,,2=,, 623.-:,(2+:*5/+*+8>2.())(B M.)036UK6;#-.1.-%#:%44#.#)6:56R*%a,#K<,*6=%*%a,#K<,*60K5K>K Nelly.com 35*)8>2623.-:,(2)*.=24*):*)7>2*()4=)7.31/:*5*1B'9*)5=).*2():1/;:*2/ 5*1()=).2*+5/1:*623.-:,(2+345/+*+3;0.())(:*)5=1E*.(+,321(:*2?4=2:()?8=27(2 3;0,<6(2*5623.-:,(2+34.())(=2/),2(++(2*.*5B'(,,*=2()5*.5/:*11*28>2%$.16.#-.1.-%#:%44#.#)(8,(2+34*,,*)5=).*2()+E=1549+,(,*+,=11)/)7,/115/1:() /)8324*,/3)+34=2/),2(++*),3;0+(.*)7>2*5*18>2*,,.(623.-:,(2)*+:*5/+*+B M.)036\K6;#-.1.-%#:%44#.#)6:56b+//GK<,*6=b+//GK<,*60K5K>K6 "%#$%&

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

45!46" 71%&$*(%#88#9&)+"21:)%&)9";#("()/#9&2#+#/*$%#/" !"#$"%&'()#"*+",-"./)0%%1$%"/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$" !"#$%&'#()%*%+

45!46 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ !#$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ !#$%&'#()%*%+ #$%&'#()%*%+ 4546 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ #$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ +,-&#'+.%/$#&+0+12%(%'%+3$%/4%)-(5+ #$%&'#()%*%+67897791:9;99

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015273-4EDD20 Kod: 35015274-3B8D36 Kod: 35015275-0F4A36 Kod: 35015276-1F8B23 Kod: 35015277-860103 Kod: 35015278-BF5703 Kod: 35015279-84AD82 Kod: 35015319-26C3AF Kod: 35015545-8C9D82 Kod: 35015546-91D178

Läs mer

Spel till dans- Från Dansladu till Stockholm Pride. Ellinor Fritz

Spel till dans- Från Dansladu till Stockholm Pride. Ellinor Fritz Spel till dans- Från Dansladu till Stockholm Pride Ellinor Fritz Examensarbete inom konstnärliga kandidatprogrammet i musik, inriktning världsmusik Vårterminen 212 Examensarbete inom konstnärliga kandidatprogrammet

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!! Mälarprojektet Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd "#$%&%'()*+)+, "#$%&'(&$%&)*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$27 8399#)1%131:%; ?@AB-@A-CA7 D6:992)3E3(;

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vårt utgångsläge är gott

Vårt utgångsläge är gott B S L V V b Ef b f j j f f N j S b, R b f b D b b S, f, j, N f, : j f b, j b b O j b f, f! N j : bj, f, j K 2014 Ab 2014 bj f b b f b j S j, P b ff j Ré M L Jb L, O Sf L, V M A, L C Rb L, L H L H, L L

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren Till Läraren Roligare engelska är tänkt som ett komplement till de läromedel som lärare och elever redan använder. Detta material är inte tänkt att användas som, eller att ersätta, något läromedel. Roligare

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#$#%$ Beslutande &'( *"+,&-(.,&'( /'0"&-(,*&'( 101&23( 1 1&'("4% 310 &.("5 &'("5 *'50&6("5 71&'( 13&'("544% *"+*&'("544% Övriga deltagande 78 298508 2 :8 ;7+84% -604% 3

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum Gäller perioden 18 augusti 201314 juni 2014 Månsarp/TorsvikTabergNorrahammarCentrumMariebo(Flygplatsen) Körväg: BondstorpsvägenTabergsvägen(Tahevägen)BergslagsvägenNissanvägenSjövägenSjögatanHammarvägenHällstorpsvägen

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Lagrumsregister. Aktiebolagslagen (ABL) Mervärdesskatteförordningen (MF) Bokföringslagen (BFL) Mervärdesskattelagen (ML) Inkomstskattelagen (IL)

Lagrumsregister. Aktiebolagslagen (ABL) Mervärdesskatteförordningen (MF) Bokföringslagen (BFL) Mervärdesskattelagen (ML) Inkomstskattelagen (IL) Lagrumregister 913 Lagrumsregister Aktiebolagslagen (ABL) 2 kap. 7 ABL, 139 2 kap. 13 ABL, 139 2 kap. 13 2 st. ABL, 139 Bokföringslagen (BFL) 1 kap. 2 BFL, 419 4 kap. 2 BF, 421 5 kap. 2 BFL, 419 Inkomstskattelagen

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

FAT32 steg för steg. Lär dig att se innehållet på diskar, på samma vis som Mouse ser innehållet i Matrix. Wecksten, Mattias 2010

FAT32 steg för steg. Lär dig att se innehållet på diskar, på samma vis som Mouse ser innehållet i Matrix. Wecksten, Mattias 2010 FAT32 steg för steg Lär dig att se innehållet på diskar, på samma vis som Mouse ser innehållet i Matrix. 1 Utvinn en diskavbild > sudo sfdisk -l Disk /dev/sdb: 91201 cylindrar, 255 huvuden, 63 sektorer/spår

Läs mer

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10.

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10. JENNY NYRÖMSSKOLAN KALMAR LÄSÅRET 5/6 206 Studiestöd Studiestöd 8.40 (60 eng/hi (60 sv/en/tu 9.0 (60 (60 sh/hi/re sv/sh 9.0 9.0 eng/hi NO (80) sv/en RI (80) sv/en RI (0) LL (90 eng/hi (60 sv/en 9.0 (0

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid & '' (')*)* Beslutande +,-./ 0.1/./ 2./ 3!2./ 14 5./ +2./ 6783./ - -./ &9.8/.8/ 96./!./ :. / ;./ 9%./')* :

Läs mer

LÄSÅRET 14/ /2015. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag (110) Stöd (80) Stöd (90) Stöd.

LÄSÅRET 14/ /2015. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag (110) Stöd (80) Stöd (90) Stöd. Studiestöd Studiestöd (9 P2 JB J (9 P2 EG E (9 P5 LB L (8 P2 LD L ( P2 LLN ( P5 LB ( P2 BM ( P2 JE ( P2 KM (230) P2 LLN LLN (110) P2 LLN LLN (80) P2 SS SS P2 LD LD 9.10 9.10 (120) P2 FL FL 9.30 9.30 P2

Läs mer

Motorlager. 1,8 T 20V 2,0 16V 4 VL 47,758-47,778 50,600-50,619 19,0 ACL H 4B1609H CR45997XP x x x

Motorlager. 1,8 T 20V 2,0 16V 4 VL 47,758-47,778 50,600-50,619 19,0 ACL H 4B1609H CR45997XP x x x Alfa / Fiat VL 50,72-50,00 53,9-53,91 ACL F20 B22 x x x x 0 550 1570 / 1779 / 192cc RL 52,9-53,005 5,71-5,73 ACL F20 5M22 x x x x 900 1 125 AL ACL F250 22T x 10 200 VL 9,97-50,000 53,93-53,70 23, ACL H

Läs mer

"#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!"##$%%&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.

#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!##$%%&'##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-9#&.)8&*',&*()88'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,. Innehållsförteckning "#$&$'(()*$(+&,*-.'#(-+/0+& "##$&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.&;'

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom Arvodesräkning För verkstäld laga skifte på alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken och Westerbottens län, upprättad enligt nedan nämnda i Kungl. Maj: ts förnyade nådiga landtmäteritaxa

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Standard 4.3c Bilaga 1

Standard 4.3c Bilaga 1 Standard.c Bilaga Kapitalkrav för kreditrisker : Förteckning över godkända kreditvärderingsföretag och deras kreditbetyg översatta till kreditkvalitetssteg FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning

Läs mer

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 Proband Eva Karolina Ekeroth. Född 1844-01-10 i Nössemark(P) (Nössemark (P) AI:9 1861-1866 sid 366 Stora Solhelm). Flyttade 1866-11-26 från Stora

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Kongruens och likformighet

Kongruens och likformighet Kongruens och likformighet Torbjörn Tambour 23 mars 2015 I kompendiet har jag tagit kongruens- och likformighetsfallen mer eller mindre som axiom, vilket jag nu tycker är olyckligt, och de här sidorna

Läs mer

PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment

PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment Giltig 2014-06-01 till 2015-05-31 010014 Solid Angle Plate set 585 011033 Kabel Till 011028 189 011041 Interface 209-3546 011041N Interface 209-3546

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter. Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter. Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter s arkiv för rikskyrkliga uppgifter Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter A0 s arkiv för rikskyrkliga uppgifter Handlingar rörande biskopsvigningar A1a 1 1932-1948 2 1949-1957 3 1959-1966

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter C020/ ark0045.01 2015-11-25 Historik Historik för Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och 1967. Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. 1 Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. REDAKTIONEN På www.interfem.se kan du beställa boken gratis och ladda ner den som pdf-fil. Kommentera

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM. OCH AVSÄKRING. Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81. Ombyggnad. Kod Text Rev

BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM. OCH AVSÄKRING. Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81. Ombyggnad. Kod Text Rev Status Elkonsult AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM OCH AVSÄKRING Projektnamn Hkpflj Malmen Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81 Ombyggnad Sidnr 1 (24) Handläggare H Magnusson Projektnr

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

LÄSÅRET 14/ /2015. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag (90) Stöd. Stöd. Stöd LL P2 LLN 9.00 (120) Stöd

LÄSÅRET 14/ /2015. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag (90) Stöd. Stöd. Stöd LL P2 LLN 9.00 (120) Stöd ( P2 LD Studiestöd Studiestöd ( P2 JB ( P2 EG ( P5 LB ( P2 LE ( P2 KM ( P2 BM ( P2 JE ( P5 LB ( P2 LLN (230) (230) (80) P2 LE LE P2 LLN LL P2 SS SS (110) P2 LLN LLN P2 LD LD 9.10 9.10 (120) P2 FL FL 9.30

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; beslutade den 1 december 2014. TSFS 2014:133 Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 38 (769) : 6:» 8:» 5: > 3: : V 2 V: 2 3 : 0 90 Y X V j»yé z» - y j y y y j j X V : Wy j - Y 6 V V 0 5 : 6 4 7 6 4 6 y j j j - y ' é :» j j» 4: Y 8 9 5 3000 6 0 0 y éé y j j j y 889 j y y j j y j y 9

Läs mer

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM En användarcentrerad utveckling av ett internt beläggnings- och bemanningssystem på ett medelstort IT-konsultföretag. Frida&Morberg&och&Johanna&Schyl&

Läs mer

Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi

Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi Verksamhetsområdet: Karis, Pojo och Ingå Andra benämningar: Karis-Karjaa Rotary Club, Karis-Karjaa Rotary Klubben bedrivit verksamhet på de båda inhemska språken,

Läs mer

TSBK04 Datakompression Övningsuppgifter

TSBK04 Datakompression Övningsuppgifter TSBK04 Datakompression Övningsuppgifter Innehåll 1 Informationsteoretiska begrepp........................ 1 2 Källkodning................................... 4 Copyright c 2004 Bildkodningsgruppen, Linköpings

Läs mer

Linjen P Q tangerar cirkeln i P och enligt en sats i geometrin är OP vinkelrät. tan u = OP. tan(180 v) = RS. cos v = sin v = tan v, tan v = RS.

Linjen P Q tangerar cirkeln i P och enligt en sats i geometrin är OP vinkelrät. tan u = OP. tan(180 v) = RS. cos v = sin v = tan v, tan v = RS. Lösningar till några övningar i Kap 1 i Vektorgeometri 17. I figuren är u en spetsig vinkel som vi har markerat i enhetscirkeln. Linjen P Q tangerar cirkeln i P och enligt en sats i geometrin är OP vinkelrät

Läs mer

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2013 Rådgivningstjänster och revisorns oberoende en europeisk litteraturstudie Av: Sandra Ivarsson

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F.

KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F. KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F. Kanotklubben Wågen grundades 1947, men beslutet hade fattats redan i december året före. Fram till början av 1960-t nådde Wågen stora framgångar på tävlingsbanorna. Föreningens

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

MVE365, Geometriproblem

MVE365, Geometriproblem Matematiska vetenskaper Chalmers MVE65, Geometriproblem Demonstration / Räkneövningar 1. Konstruera en triangel då två sidor och vinkeln mellan dem är givna. 2. Konstruera en triangel då tre sidor är givna..

Läs mer

KARIS SVENSKA MARTHAFÖRENING r.f.

KARIS SVENSKA MARTHAFÖRENING r.f. KARIS SVENSKA MARTHAFÖRENING r.f. År 1909 grundades i Karis en filial till Marthaföreningen i Helsingfors. Denna inregistrerades år 1925 och fick namnet Karis Marthaförening, men bytte år 1950 namn till

Läs mer

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, JONAS AMUND HALLBERG, HUNSTAD NIKLAS HALLBERG, AMUND HUNSTAD Crossroads and XMASS: Framework Crossroads and Method and XMASS: for System Framework IT Security and Assessment

Läs mer

Sidor i boken 8-9, 90-93

Sidor i boken 8-9, 90-93 Sidor i boken 8-9, 90-93 Absolutbelopp Men först lite om Absolutbelopp., kallas absolutbeloppet av, och är avståndet för till origo på tallinjen. Som bekant är avståndet till origo för talet 4, 4. Detta

Läs mer

Skriv- och vaktschema höstterminen 2011

Skriv- och vaktschema höstterminen 2011 Skriv- och vaktschema höstterminen 2011 Vecka 48 Dag Klass/Grupp Plats Tid Ämne Vakt Sa11 126-134 Lig 22 nov Smte10 Produktionsprocessen Jh Hr10 Engelska Js 30 nov Provet är flyttat till den. 30 nov Lp09

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

4.1 ANVÄNDNING OCH MONTERING

4.1 ANVÄNDNING OCH MONTERING 4. BALKKLÄMSYSTEM 4. ANVÄNDNING OCH MONTERING Fördelar Exempel för förbindning av två stålbalkar Snabb och enkel montering Flexibilitet på byggplatsen Justerbar på plats för anpassning till oplanerade

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

Förord. Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella.

Förord. Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella. Förord Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella. Är du ung tar det bara några år men som vuxen kan det ta betydligt

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

Vecka Dag Allmänna aktiviteter APU/APL/FFU

Vecka Dag Allmänna aktiviteter APU/APL/FFU 40 1/10 VO11 2/10 VO11 3/10 APT/enhetsvis, Medarbetarenkäten genomförs VO11 ÄU-träffar med rektorerna kl 15.30-16.30 Språk-och minibokmässa, Norrevångshallen i Eslöv, mer info i Gy nytt v 36 4/10 VO11

Läs mer

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 1 av 12 2012-04-25 07:35 Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 Tävling Mora Cup 2012 Utskriftsdatum 02 april 2012 Tävlingsort Mora Utskriftstid 18:57 Arrangör Simsällskapet Mora Bassäng 25m Tävlingsledare Pia

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer