Rätt information vid rätt tillfälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt information vid rätt tillfälle"

Transkript

1 Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT C-uppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen Programmet för IT, medier och design Rätt information vid rätt tillfälle En studie av individanpassning av informationsåtkomst på webbplatser Av: Josefin Sjöström & Juliana Moreira Handledare: Mauri Kaipainen

2 Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT C-uppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen Programmet för IT, medier och design The right information at the right time An essay on personalization of information access on websites Av: Josefin Sjöström & Juliana Moreira Handledare: Mauri Kaipainen

3 Sammanfattning '())*+,-./(0*).1*234/)./5/.*)6*++)/)7*5/)8324*,/3)+9,:34+,3;0+<8,(,4(. +,-./()=2*,,-).(21=,,*8>2-,5(;:1*2(+34+:*,*82*4)<*?/)./5/.*)6*++*.(1>+)/)7*2 0/,,*+5* *)34*:,/5/)./5/.*)6*++)/)77>2*,,.(,A1/21=,,*2(8>2*)5=).*2(*,, 0/,,*5*..(+>:(2BD)623,3,<64(.()*:,/5/)./5/.*)6*++)/)70*2+:*6*,3;0+(.*) (),/11=46)/)7*5"#$%&'()&*+,-+#BF2(+-1,*,(,*53A+(25*,/3)(2)*0*2.(, 82*4:344/,*,,=5()342(+63).(),(2)*0/,,*.(5*..(+>:,(69:32,*2(,/.)=2.(, C1-,+*,+()*,,()*:,/5/)./5/.*)6*++)/)77>2.(,1=,,*2(8>2*)5=).*2()*,,0/,,*2=,, /)8324*,/3)0*2.2*7/,+BD)8>2-,+=,,)/)78>2*,,+:*6*()*:,/5/)./5/.*)6*++)/)7=2 =5()*,,4*),*20=)+<),/11*)5=).*2()+A(035?:3),(G,-*1/+(2/)7?:*,(732/+(2/)73;0 8/1,2(2/)7B Nyckelord F)./5/.*)6*++)/)7?F),(2*:,/3)+.(+/7)?H(AA.(+/7)?C:*,,(5(2:(,?I3),(G,?J661(5(1+( 3;0K/1,2(2/)7B "#$%&

4 Abstract M0(+-AE(;,38,0/+(++*</+*;,/5(6(2+3)*1/N*,/3)38/)8324*,/3)*;;(++BF,+4*/)73*1+ %/,0-&*+',-/)8/5(3A+(25*,/3)+.3;-4(),(.*+5/.(32(;32./)7+*).3A+(25*,/3) *).,0*,*62(2(O-/+/,(832;2(*,/)7*)*;,/5(6(2+3)*1/N*,/3)/+,0*,/,,*:(+A(,,(2/),3 *;;3-),,0(-+(2S+)((.+A<4(*)+38;3),(G,-*1/N*,/3)?;*,(732/N*,/3)*).8/1,(2/)7B Keywords DG6(2/();(?K/1,2(2/)7B L#$%&

5 Begreppsdefinition W(.*)8>1E(2().(8/)/,/3)69.(A(72(66+34*)5=).+/.())*-66+*,+B Aktivitet X()<3)?M-2)(2YM-2)(2+:2/5(2*,,,(24()%$.1.+:*)A(+:2/5*+95=1():1*+34 :3461(G**:,/5/,(,(24() :-+=2+<8,(,#LZZ$?+BVV&BQ)5=).)/)7()*5,(24() :344(2/.())*-66+*,+*,,A(,2*:,*++34()-667/8,5*2+491=2*,,0/,,*2=,, /)8324*,/3)B Individanpassning F.())*-66+*,+:344(25/*,,*)5=).*[31.0*44(2+.(8/)/,/3)*5/)./5/.*)6*++)/)7B \*)69+,92*,,/)./5/.*)6*++)/)7*5/))(09118>2+,1(.(2,/11*,,0E=16**)5=).*2()*,,89.(,+34>)+:*+3;0+(.*)+:<..**)5=).*2()829)*,,A1/>5(2>+,4(./)8324*,/3) #LZZ"?+BL]&B Informationsåtkomst F.())*-66+*,+:344(25/*,,*)5=).*A(72(66(,.#2,3*%.,#45$,*4B^/+<8,*2.969,/1179)7()*5/)8324*,/3)?5/1:():*)4=,*+7()34*,,.()*)7(++34/"(11(24153B Kontext X()<3)?M-2)(2YM-2)(2+*44*)8*,,*2.(A9.*A(72(66()%$.1.+63;0$,#+7+34 /))(21/7,2(1*,(2*,,/115*2*).2*B_(.*).(,8>2+,*A(72(66(,A(,<.(25*.4=))/+:325/11 7>2*?=2:3),(G,+*44*)0*)7(,.=2.(++**:,/5/,(,(2=7(22-4#LZZ$?+B"Z&B Människa-datorinteraktion (MDI) _=))/+:*P.*,32/),(2*:,/3)?(11(2_'F#()7B80*%#69,*:0+36;#+3%<.,#6=89;>>?=2()./+;/61/)+34A/.2*2,/11*,,().(+/7)A1/24=))/+:3;(),2(2*.B_91(,)=2/),(2*:,/5* +<+,(4.(+/7)*+=2*,,+:*6*/),(2*:,/5*-661(5(1+(28>24=))/+:32B'(,,*=24>E1/7, (8,(2+34_'F,*20=)+<),/114=))/+:32+A(0353;049)78*1.?.(+/7)*2)<*+=,,*,, :3661*4=))/+:324(.5*2*).2*3;0/)5315(2*2*)5=).*2(/.(+/7)623;(++()#X()<3)? M-2)(2YM-2)(2LZZ$&B Sökning F.()0=2-66+*,+():344(25/*,,A(,2*:,*32.(,+>:)/)7+34+<)3)<4*5 /)8324*,/3)+8/1,2(2/)7BD)1/7,U>+,(2#LZZ$&/))(A=2/)8324*,/3)+8/1,2(2/)7*,, V#$%&

6 /):344*).(/)8324*,/3):3),2311(2*+4(.+<8,(*,,+(34.3:-4(),()/.*,*A*+()=2 2(1(5*),*8>2*)5=).*2()BC(.*)+32,(2*+.3:-4(),()?.(,5/11+=7**,,.(,*57>2+34.( +:*62(+(),(2*+8>2*)5=).*2()(11(2/),(B ^/+*44*)8*,,*2/)8324*,/3)+8/1,2(2/)7()1/7,)972**5U>+,(2+6-):,(2` F)8324*,/3)8/1,2(2*+829)(,,/)8324*,/3)+81>.(#()7B43+%*6,26.#2,3*%.,#&BQ,, 8/1,2(2*A(,<.(2*,,0/,,*?(11(2*,,,*A32,?/)8324*,/3)829)+,2>44()B F)8324*,/3)+8/1,2(2/)7+623;(++72-).*+/()A(+:2/5)/)7*5*)5=).*2()+A(035B Cookies (Kakor) D)1/7,C5()+:*'*,*,( ()#LZ""&=2;33:/(#+5B$%$%&()1/,().*,*4=)7.+34 /))(0911(2/)8324*,/3)34A1*).*))*,*)5=).*2()+,/./7*2(A(+>:B'(,,*1*72*+/ CSS/Cascading Style Sheets D)1/7,HVU " #LZ""&=2U*+;*./)7C,<1(C0((,+#UCC&()4(:*)/+4+341=77(2,/11 "HVU+,928>2H321.H/.(H(AU3)+32,/-4?+34=2()/),(2)*,/3)( E3AA*28>2*,, ]#$%&

7 Innehållsförteckning C*44*)8*,,)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB" W<;:(132.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB" QA+,2*;,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL X(72(66+.(8/)/,/3)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBV F))(0911+8>2,(;:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$ "BF)1(.)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "B"C<8,(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "BLC,-./()+83:-+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "BLBLQ:,/53;06*++/5/)./5/.*)6*++)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "LBVb=,,(11(2+592,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB% "BLB]Q572=)+)/)7*2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB% "BV'/+63+/,/3)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB% LBX*:72-).BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBc LB"C:*,,(5(2:(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBc LBLB"Q)5=).*2(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"Z LBLBLd27*)/+*,/3)*5/)8324*,/3)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"Z LBVM/117=)71/70(,+491BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" VBM/./7*2(832+:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" VB"F)./5/.*)6*++)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" VBLI3),(G,3;0*:,/5/,(,(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"L VBVB"Q)5=).A*20(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"] VBVBLC,*).*2.8>2*)5=).A*20(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"$ VBVBVceZ[2/.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"$ VBVB]f(+63)+/5(.(+/7)3;081(G/A1(72/.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"e VB]F)./5/.*)6*++*.(1>+)/)7*2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"a VB]B"Q4*N3)B;34BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"% VB]BLW(11<B;34BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"% VB]B][*11(2/*)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"c VB$T23A1(4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLZ ]BK297(+,=11)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLZ $B_(,3.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL" $B"^*1*54(,3.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL" $BLT23,3,<6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLL $#$%&

8 $BLB"_ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLV $BLBLI3),(G,3;0:*,(732/(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLV $BLBVT23,3,<6()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL] $BLB]'(+/7)5*1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLa $BVJ25*1*52(+63).(),(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLa $B]dA+(25*,/3)(2)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL% $B$f(1/*A/1/,(,3;05*1/./,(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLc $B$B"^*1/./,(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLc $B$BLf(1/*A/1/,(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVZ ebf(+-1,*,bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvz eb"da+(25*,/3)(2bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvz eb"b"m/.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv" eb"blj661(5(1+(bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv" eb"bvq),*18>2+>:bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvl ebld):=,(2bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv] a_(,3.:2/,/:bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv$ %BQ)*1<+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVa cbc1-,+*,+(2bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb]" "ZB^/.*2(832+:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]" ""BI=118>2,(;:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]V ""B"Q2,/:1*2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]V ""BLD1(,23)/+:*I=1132BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]V ""B]b/,,(2*,-2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]] "LBX/1*732BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]e "LB"X/1*7*"gD):=,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]e "LBLX/1*7*LgJ667/8,(2,/113A+(25*,/3)(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]c "LBVX/1*7*VgdA+(25*,/3)++;0(4*)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$Z "LB]X/1*7*]gf(+-1,*,(,829)3A+(25*,/3)++;0(4*)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$L "LB]B"M*A(11(24(..*,*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$L "LB]BL'/*72*4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$] "LB$X/1*7*$gf(+-1,*,(,829)():=,(2)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$ e#$%&

9 1. Inledning F)8324*,/3)++*40=11(,?.=24=))/+:*)+0*),(2/)7*5/)8324*,/3),/11+,32.(10*2(2+*,, 8<+/+:,*2A(,(?7>2*,,4=))/+:32+,=)./7,=2/A(035*5*,,/)0=4,*2=,,/)8324*,/3)5/. 2=,,,/118=11(BF)./5/.()+A(035*5*,,0/,,*A*2*.()/)8324*,/3)+34=2/),2(++*),8>2.())(A1/2*11,+,>22(B'(,,*/:34A/)*,/3)4(.*,,*11,4(2/)8324*,/3),/11:344(2B I73%<.#)6J%/0+623,*69'%,4#[*),NYf(/)+(1LZ""?+B"&+:-11(4=)7.()*5.() >5(2+,/7*"?%N(,,*A<,(+?.(,5/11+=7*"?%A/1E3)7/7*A<,(+B _=))/+:325/11/),(0*>5(281>./7/)8324*,/3)?-,*).(5/11*,,.()+:*+,2-:,-2(2*+3;0 *)6*++*+(8,(2.(2*+A(035+9*,,9,:34+,()*5/)8324*,/3)()A1/21=,,*2(B'(,,*7>2*,, 5/0*25*1,*,,7>2*()(46/2/+:-).(2+>:)/)7+34+:*:3);(),2(2*+/769.())* *)6*++)/)7*5/)8324*,/3)+9,:34+,`/)./5/.*)6*++)/)7B 1.1 Syfte C<8,(,4(.+,-./()=2*,,-).(21=,,*8>2-,5(;:1*2(.9.(+:*,*82*4)<*? 1.2 Studiens fokus Skatteverkets webbplats 2=,,/)8324*,/3)BC:*,,(5(2:(,=2()4<)./70(,+34.(*112*81(+,*+5()+:*4(.A327*2( :344(2/:3),*:,4(.)973)79)7?5/1:(,7>2.(,<,,(2+,5/:,/7,*,,/)8324*,/3)()=2 5=1./7,348*,,*).(?5/1:(,+,=11(2<,,(21/7*2(:2*5699,:34+,()*5/))(0911(,B Aktiv och passiv individanpassning 3;06*++/5,B'=28>2:344(25//.())*+,-./(*,,*)5=).*A()=4)/)7*2)*%$.16.#-.1.-%#:%44#.#)3;0:%44.16.#-.1.-%#:%44#.#)K^/*)+(2*,,*:,/5 /)./5/.*)6*++)/)7=2)=2*)5=).*2()+E=158927>2*5*1+348/1,2(2*2/)8324*,/3) (8,(2.())(+A(035BX(72(66(,6*++/5/)./5/.*)6*++)/)7*)5=).(25// a#$%&

10 /)./5/.*)6*++)/)7*2.=2*)5=).*2()+E=15/),(7>2)972*5*1BF+,=11(,7>2+ *)6*++)/)7*23;08/1,2(2/)7*24(.0E=16*5.*,*+348/))+34*)5=).*2()3;0 *)5=).)/)7()BT(2+3)-667/8,(23;0;33:/(+=2(,,(G(46(169+9.*)*.*,*B DG(46(169A9.**:,/53;06*++/5/)./5/.*)6*++)/)7:344(2*,,7(++()*2(/ -66+*,+()B C,-./()+83:-+:344(2*,,5*2*69*:,/5*/)./5/.*)6*++)/)7*2+347>2+8>2./2(:,* +34:2=5(2*,,*)5=).*2()+:*1377*/)B Lätt eller svårt F+,-./()*)5=).(25/9,(2:344*).(32.()/"3; >2*,,4=,* /)8324*,/3)+9,:34+,B^/*)+(2/),(*,,5/+E=15*:*)4=,*0-2-5/.*)973,=21=,,(11(2 +592,?(8,(2+34.(,0*).1*234*)5=).*2()+-661(5(1+(BJ661(5(1+(2:*)5*2/(2*4(11*) 31/:**)5=).*2(3;0.=28>2:*)5/A*2*:3)+,*,(2*34)973,=21=,,(11(2+592,7()340-2 *)5=).*2(+E=15*-,,2<;:(2+/)-661(5(1+(B'=28>2*)5=).(25//.())*+,-./( *)5=).*2()+-661(5(1+(2+34()49,,()0(,B Avgränsningar F)./5/.*)6*++)/)7()/.())*+,-./(83:-+(2*2690-2*)5=).*2(+>:(2/)8324*,/3)/ +>:8-):,/3)/+,-./()B '()/)./5/.*)6*++*.(1>+)/)75/,*282*4/.())*+,-./(83:-+(2*269*,,/)./5/.*)6*++* 9,:34+,()*5/)8324*,/3)()?/),(/)8324*,/3)()/+/7B 1.3 Disposition J66+*,+()0*2A>2E*,4(.:*6/,1(,;#/+-#.#).=2+,-./()++<8,(?83:-+3;0*572=)+)/)7*2 0*2A(+:2/5/,+BC1-,1/7()62(+(),(2*+./+63+/,/3)()8>20(1*-66+*,+()B -).(2+>:)/)7()83:-+(2*+69B %#$%&

11 623A1(4+348/))+4(.832+:)/)7()B F:*6/,(1]?M35)+4"//#.#)?62(+(),(2*+.()8297(+,=11)/)7+34.())*+,-./(:344(2*,, A<77*69B F.(,8(4,(:*6/,1(,N+,-7(+()62(+(),*,/3)*54(,3.(2?.*,*/)+*41/)7+,(:)/:(23;0 2(+63).(),(2+34*)5=),+8>2*,,-,8>2*+,-./()7>2+B^/.*2(A(+:2/5+.()623,3,<6 +34+:*6*,+3;00-2-).(2+>:)/)7()-,8>2,+B_(,3.()+2(1/*A/1/,(,3;05*1/./,(,./+:-,(2*+B F:*6/,(1e?O+40/%?62(+(),(2*+2(+-1,*,(,*5-).(2+>:)/)7()Bf(+-1,*,()829) 3A+(25*,/3)(2)*3;02(+-1,*,()62(+(),(2*++(6*2*,B FP%:.+/6Q:344(2N+,-$3..$6*,,62(+(),(2*+B F.(,9,,3).(:*6/,1(,?R#%/G4?7(+()*)*1<+*52(+-1,*,(,?2(1*,(2*,,/11.(),/./7*2( 832+:)/)7()+34,/./7*2(62(+(),(2*,+/-66+*,+()B F:*6/,(1c?F/04%4+3?6.2*++1-,+*,+(2-,/829)2(+-1,*,(,B C1-,1/7():344(25//:*6/,(1"Z?J.-%3+62,34$#.#)?*,,8>2( :)/) *) +:-11(:-))**)5=).*8>2*,,832+:*5/.*2((8,(2.())*+,-./(B 2. Bakgrund F.(,,*:*6/,(17(+()62(+(),*,/3)*5C:*,,(5(2:(,B'(,,*(8,(2+34*,,+,-./():344( Skatteverket C:*,,(5(2:(,=28>25*1,)/)7+4<)./70(,8>2+:*,,?831:A3:8>2/)73;0A3-66,(;:)/)7*2B'( -,8=2.*2/.P:32,8>26(2+3)(2+34=2831:A3:8>2.*/C5(2/7(3;0829)3;04(.LZZ%=2.(,3;:+9C:*,,(5(2:(,+34A(5*:*2+,*,()+832.2/)7*2B'(,*2(43,3;072*)+:*2.(:1*2*,/3)(2?+*4,0*),(2*2+:*,,(=2().()9,62/5*,6(2+3)(23;08>2(,*7#C:*,,(5(2:(, LZ""&B c#$%&

12 2.2 Skatteverkets webbplats F()/),(25E-4(.Q).(2+h01-) ()7>2)-+(.*)/E*)-*2/LZ"ZBh01-).0*2E3AA*,69+/))-5*2*).(63+/,/3)69 8>2=).2/)7*2B Användare *562/5*,6(2+3)(2B'()A(+>:+38,*+,*55*.h01-).:*11*28>24"//%#S+4($%3+?.(,5/11 +=7*A(+>:*2(+34+>:(2/)8324*,/3))973)()+,*:*79)76(292?82=4+,)=2.(,=2.*7+ *,,.(:1*2(2*B Organisation av information *)5=).*2)*+:*0/,,*.(++*.3:-4(),0*2:344-)/:*,/3)++,*A()327*)/+(2*, /))(0911(,/31/:*4()<(23;0-).(2+/.32BX*+(2*, *)*1<+(20*24*).(1*, O"4.#2,3*%.,#B'(,,*A(23269*,,.(,8/))+5=1./7,4<;:(,i,-)7i/)8324*,/3)+34 /),(=2/),2(++*),8>2(G(46(15/+62/5*,6(2+3)(2B 695*.*)5=).*2)*,<;:(27>2.(4(.E=4)*4(11*)2-4*)5=).*2,(+,(28>2 2(+63)+829)6(2+3)(2+342/)7,,/11C:*,,(-661<+)/)7()B h01-).*)+(2*,,0*)3;0:344-)/:*,/3)++,*a()0*2(),<.1/7-668*,,)/)7*55*. 2 +(6,(4A(2LZ"" "Z#$%&

13 2.3 Tillgänglighetsmål ^(25*+ V ^=71(.)/)7()*)5=).+8>2*,,8>2+>:*(88(:,/5/+(2*4<)./70(,(2)*+=2().()3;0 623;(++(2B^(25*+5=71(.)/)7*)5=).+/8>2+,*0*).*5+,*,1/7*4<)./70(,(2B C:*,,(5(2:(,8>1E(2.()*).2*5(2+/3)()*55=71(.)/)7()+347*5+-,LZZ$?3;0.(,=2.()+34:*11*+J")/+-#.#)+#6AU&.**%34V+SS+#6AKB#^(2:(,8>2K>25*1,)/)7+-,5(;:1/)7 LZZe&B 3. Tidigare forskning F.(,,*:*6/,(17(+()A(+:2/5)/)7*5.(),/./7*2(832+:)/)7+347E32,+/)34=4)(, /)./5/.*)6*++)/)7BK>2+,2(.+A(72(66(,/)./5/.*)6*++)/)7-,8>2*,,(8,(28>1E*+*5() 0*2/461(4(),(2*,31/:*,<6(2*5/)./5/.*)6*++*.(1>+)/)7*2BX(72(66():3),(G,3;0 *:,/5/,(,(22(.37>2+8>23;0+1-,1/7()2(+3)(2*+>5(2623A1(4(,4(..(),/./7*2( 832+:)/)7()/)34/)./5/.*)6*++)/)7B 3.1 Individanpassning [31.0*44(28>2:1*2*2*,,()8>2.(14(.F),(2)(,+344(./-4A1*).*))*,=24>E1/70(,,/11/)./5/.*)6*++)/)7BK>28*,,*2()A(+:2/5(2.(,+34.()5/:,/7*+,(8*:,32)8>2 82*4,/.()+3)1/)(,E=)+,(2B'(,=2A1*).*))*,7()348/1,2(2/)7*5/)8324*,/3)+34 *)5=).*2():*))9.(,.()=2/),2(++(2*.*5#LZZ"?+B"L]&B 61*;(2*2*)5=).*2()+34-,8>2*2()*5()0*).1/)7BF)./5/.()A(0>5(2.=2/),(,*.(1*5 /22(1(5*),/)8324*,/3)?-,*)/)8324*,/3)()62(+(),(2*+/+,=11(,-,/829)/)./5/.()+ /),2(++(?5/1:(,=25*.+34,*2()+,>22(61*,+#"cc$?++B"$LP"$]&B V^(2:(,8>2K>25*1,)/)7+-,5(;:1/)7B^(25**55(;:1*.(+3;01*.(+)(./92++:/8,(,LZZ%jLZZcB ""#$%&

14 f/;:*2.u>+,(2#lzz$?++b"zzp"z"&8>2:1*2*2*,,.(,8/))+)972*.(+/7)a(+1-, ,(,*0=)+<),/11)=2()/)./5/.*)6*++*.1>+)/)7+:*A<77*+` \-2*)5=).*2()+A(035+:*89)7*+?.(,5/11+=7*0-2+<+,(4(,:*)89)7*5*. *)5=).*2()+>:(2B \-2*)5=).*2()+A(035+:*2(62(+(),(2*+B \-2/)8324*,/3)2(62(+(),(2*+B \-2/)8324*,/3)8/1,2(2*+?A*+(2*,69*)5=).*2()+A(035*5/)8324*,/3)B /)8324*,/3)()A*+(2*+69()6238/1.=2*)5=).*2()*:,/5,5=1E(25/++*:*,(732/(2B'(++* 5*1+6*2*++(.*)/(,,+<+,(48>2*,,-).(21=,,*5/.(,,+()*2(A(+>:BD,,*))*,+=,,*,,+( ()A*2,/)8324*,/3)+34=22(1(5*),8>2*)5=).*2()3;0.(,,*623.-;(2*2(,,5=2.(+34 9,(2+6(71*2+<+,(4(,+*),*7*).(*55*.+34=22(1(5*),8>2*)5=).*2()B '(++-,3463=)7,(2*2U>+,(2*,,/)8324*,/3)+8/1,2(2/)7:*)A(,2*:,*++34 :*,(732/+(2/)7*5/)8324*,/3).=2:*,(732/(2+:*6*+(8,(2=4)()(11(2.=2/)./:*,/3)(2 695/1:()/)8324*,/3)+34:*)5*2*2(1(5*),8>2*)5=).*2()7>2+#FA/.LZZ$?++B"%P"c&B [31.0*44(2,/11=77(2*,,A9.(.(,*114=))*:3);(6,(,*5/)./5/.*)6*++)/)7*5 /)8324*,/3)?+*4,/)./5/.*)6*++)/)7*5/)8324*,/3)7()34*)5=).*2()+*:,/5*5*1 49+,(+,-.(2*+#LZZ"?+B"Le&B 3.2 Kontext och aktiviteter K1(2*31/:*8>28*,,*2(A(+:2/5(2*,,:3),(G,A(,2*:,*++34+*4+6(1(,4(11*)4=))/+:32 3;0*2,(8*:,(2#W*2./"ccekC;04/.,?X(/71Y[(11(2+()"ccc&BI3),(G,A(+:2/5(2 347/5)/)7()3;01=77(2,/114()/)7B C,*).*2.();FY&ZAUC&CC-66.(1*2:3),(G,/8<2*.(1*2+34A(+,92*5%#1"#-%3+?0::).2? :3463)(),(2)*3;0.(++/)A>2.(+2(1*,/3)(2#M.)036A&B "L#$%&

15 Q)5=).*2(`A(+:2/5(2.(,+34:=))(,(;:)*2*)5=).*2)*(G(46(15/+:-)+:*6 3;0(28*2()0(,BX(035(,*,,.(1*-66*)5=).*2)*/72-66(2A(23().(*5 (28*2()0(,+72*.?-667/8,(2(11(2+<8,(4(.*)5=).)/)763=)7,(2*+B J667/8,`.(*:,/5/,(,(2+347()348>2+8>2*,,-66)9491(,BK2(:5()+()3;0 5*2*:,/70(,*5()*:,/5/,(,=2(G(46(1698*:,32(2+34:*)695(2:* *)5=).A*20(,()BC,*).*2.()A(1<+(2*,,A9.(A(+:2/5)/)7*5*:,/5/,(,(23;0+,(7 +34:2=5+8>2*,,-66)9491(,+:*5*2*2(1*,(2*.(B J,2-+,)/)7`.()092.P3;04E-:5*2*+34A(0>5+8>2*,,7()348>2*-667/8,()B _/1E>`A(+:2/5(2A1*).*))*,.()+3;/*1*4/1E>)+34,E=)+,()(11(2623.-:,() :344(2*,,*)5=).*+/B J,/829)*)5=).*2)*+6(2+6(:,/5A(+:2/5+5*.*)5=).*2()5/11-66)97()34 *)5=).*).(,B D8,(2+345*2E(*:,/5/,(,=7(22-4/()5/++:3),(G,8/))+.(,(,,A(035? ()1/7,X()<3)?M-2)(2YM-2)(2#LZZ$&?*,,.(*)*1<+(2*+,/11+*44*)+BC*4,/./7,+34() :3),(G,:*)5*2*)973,+348/))+34:2/)7()*:,/5/,(,:*).()5*2*(7()+:*6(2+34 1=77(2/036)972**:,/5/,(,(23;0+:*6*2()0(10(,B 3.3 Best practice inom webbdesign =5()49)7*4(,3.(2+34A(+:2/5(25*.+34=2S+46:3%<.<+)=24*)+:*+:*6*.(+/7)()BQ)5=).A*20(,?62(+(),*,/3)()*5/))(0911(,3;0(88(:,/5/,(,()=25/:,/7* 6-):,(24().(,0*).1*2,/11+,32.(1=5()34.():3)+,)=21/7*-,8324)/)7()#X(*/2. LZZa?+B$&B "V#$%&

16 3.3.1 Användbarhet 327*)/+(2*2.(,/+6*1,(2B C34.(+/7)(2=2.(,1=,,*,,5=),*+/7*,,*)5=).*2():344(2*,,0/,,*+*:(2+)*AA,3;0 ():(1,,*;:5*2(.(,,*BI2-70=5.*2,5=2,34*,,*)5=).*2()A*2*,/,,*2+)*AA,69+/.*) 8>2*,,+(.*):1/;:*69()1=):+3489)7*,.())(+/),2(++(BQ)5=).*2(),/,,*2/),(()+69 -,3;05(4+34*)5=).(2.()#LZZZ?++B""P"V&B I2-7)=4)(2,2(5/:,/7*6-):,(2+34A(+:2/5(20-2*)5=).*2()+)+#/.)+#8-)7(2*2 #LZZZ?++BLLPLa&` "#$%&'(#")*'#&"+,(-#."#&/0112(#"3'),1#+'14'(,,*A(23269*,,5/38,*0*2 3;:+969*,,5/=25*)*4(.*,,7>2*.(,,*)=25/1=+(2B "#35(#")*'#+'#6%&*2#.2$')-#."#*"$$7('+&&*%$$'(4#l5().(,,*A(23269*,,5/38,* 0*2A29,,344()3;:+969*,,.(,=2231/7*2(*,,7/++*3;0*,,,/,,*/7()340(1* +/.*)8>2*,,*57>2*5*2.(,A=+,**1,(2)*,/5(,8/))+B'(,A(,<.(2.=2(43,/),( )>.5=)./7,5/+*,,.(,A=+,*5*1(,7>2+B# "#*2(#")*'#('+2#89#:0(#&2/'(#70)3'(2(-#."#/$2(2(#,&&#%)+94#'(81(+,*A2<2+/7 /),(34*,,1=+*/)+,2-:,/3)(2?-,*).(-,832+:*23;0:344(2+E=1582*4,/11(,, (7(,+=,,*,,7>2*.(,69B'(,,*A(23269*,,.(,/),(=25/:,/7,8>23++*,,1=+* +*:(23;0345/+E=15*0/,,*2()1>+)/)7:344(25/*,,0911*3++,/11.())*B# "]#$%&

17 M.)036CK6J%-6%#1"#-%3+#61+3$/.)+# #6-+4.)#?6+#/.)6P30)6=ABBB?64K6A]>K Standard för användbarhet '(,8/))+()/),(2)*,/3)(11+,*).*2.?;FY6ZAUC&CC?8>2*)5=).A*20(,+34-,*2A(,*,+*5 81(2*6*2,(2-,/829)()+,>22(+,*).*2.BM*E*::*A(+:2/5(2*,,.())*+,*).*2.A(0*).1*2.(,2(31/:**+6(:,(2)*8>2*)5=).A*20(,`:2*8,8-110(,#()7B6+22+<.1+#+44&?(88(:,/5/,(, #()7B6+22.<.+#<G&3;0,/1182(.++,=11(1+(#()7B64%.42%<.,#&#M*E*::*LZZ$&B K>28*,,*2(A(+:2/5(25/.*2(.(,2(A(72(66()698>1E*).(+=,,` I2*8,8-110(,`/5/1:()-,+,2=;:)/)7(,,491(11(2()-667/8,=2-66)9..B D88(:,/5/,(,`.()72*.*5*)+,2=)7)/)7+34:2=5,+8>2*,,+1-,8>2*3;0-66)9 491(,(11(2-667/8,()Bm-4/).2(*)+,2=)7)/)7?.(+,3A=,,2((88(:,/5/,(,B M/1182(.++,=11(1+(`72*.()*5,/1182(.++,=11(1+(3;063+/,/5*:=) :,() 82*4A2/)7*2.9.()*)5=).+B K>28*,,*2()A(+:2/5(25/.*2(*,,4*)8>2*,,4=,**)5=).A*20(,()49+,(/.(),/8/(2* :3),(G,()3;0.( /))+03+*)5=).*2()8>2*,,*)5=).*623.-:,()B Grid F.n)4(.*,,.(1*-66+*:(2/2-,)=,0*28-))/,+/,-+(),*1+92BQ,,.(1*-66(1(4(),,/11 ():3463+/,/3)792=).*,/11A*:*,/11T<,0*732*++34:34697<11()(+)/,,(,#X(*/2. 4*)1*<3-,(24(.0E=16*5,*A(11(2?4())=2UCC/),23.-;(2*.(+832,+*,,( LZZ%&B "$#$%&

18 D8,(2+34*,,4*E32/,(,()*5*11*.*,*+:=24*20*2()-661>+)/)769"ZL]GaL%6G(11(2 4(2>:*2,().()+(),/11*,,+:*6*1*<3-,(2+34=2ceZ6GBZ^B6_3.-FG4+*6=2(,,2*45(2: @(AA+/.*)=2ceZ6GBW*,0*)C4/,0+:*6*.(ceZ[2/.C<+,(4LZZ%+34(,,8>2+>:*,, (88(:,/5/+(2*.(+/7)3;0:3.)/)7*51*<3-,(2+34A*+(2*+692-,)=,B\*)+:*6*.(,2( 72-).(28>21*<3-,(2`()4(."L:31-4)(2?()4(."e:31-4)(23;0,/11+/+,()4(.L] 4=))/+:*)?+934)973,/()1*<3-,+(2i8(1i-,:*).(,38,*9,7=2.*+7()34*,,4*),B(GB +:*1*2)(..(,3;01=77(2.(,/)342-,)=,(,#X(*/2.LZZa?+B"V&B Q,,*)5=).*+/7*5"L:31-4)(2=25=1./7,5*)1/7,?3;0(,,(G(46(1=2'2-6*1#'2-6*1 LZ""&+34*)5=).(2+/7*5()"L:31-4)+1*<3-,#ceZ72/.+<+,(4LZ""&B M.)036]K6D30:%/46=D30:%/6ABCC>6V+SS:/%46*+-6+#6CA6$,/0*#4/%G,0K Responsive design och flexible grid D,0*)_*2;3,,(#LZ"Z&+:2(5/()*2,/:(18>2R6X.46R:%334*)+*,+()O+4:,#4.1+6V+S6 +:=24+,321(:?61*,,83243;0*)5=).*2()+63+/,/3)BQ)1(.)/)7(),/115*28>2.())**)+*,+ )973)+/)8>2-,#_*2;3,,(LZ"Z&B "e#$%&

19 _*2;3,,(0=5.*2*,,4*)/),(+:*+:*6*()+:2=..*2+<...(+/7)8>25*2E(()0(,?-,*)*,, 4*)/+,=11(,+:*A(0*).1*()0(,(2)*+3431/:*.(1*2*5+*44*-661(5(1+(B'(,,* A(,<.(2*,,.(+/7)()+:*5*2*3A(23().(*55( /)69+/.*)?)=23;04(.5/1:() ()0(,BH(AA+/.*)+:**)6*++*+(8,(2()0(,(2)*+348>2+>:(2,31:*.()B K>2*,,-66)9O+4:,# )#8/))+.(,,2(5(2:,<7`2/G%#-+6)3.-4#()7B2/0.-6)3.-4&? 2/+7.S/%6S./-+363;0*+-.%6`0+3.+4B_*2;3,,(0*2+:*6*,(,,(G(46(1.=2.(++**)5=).+#Q b/+,q6*2,-b9b&b ;$<*2)+'#(0*)%*# F3;04(.*,,/),2(++(,8>2*,,*)5=).*2-,)=,)=24*).(+/7)*20*2A1/5/,*11,+,>22( ()0(,(2#_*2;3,,(LZZc&B ;$'="6$2#6"$+'(# K>2*,,()1*<3-,+:*5*2*81(G/A(1:2=5+.(,*,,A9.(,(G,()3;0A/1.()+:*:-))* 4*)()8*+,+,321(:69.(47()34*,,*)5=).*4=,()0(,():.7/%3=:7>B_*):*).=28>2 *)6*++*A/1.(2)*++,321(:?+*4,.(A(0911*2(+34A/1.(2)*1/77(2/?7()34*,,/+,=11(, W/)E*-B9B&B # >'+"2#?0'("'&# HVU0*2+:*6*,*+-.%6` /.()+()*+,(5(2+/3)()*5UCCBD)4(./*O-(2<7>2.(, 4>E1/7,.(1+*,,*)7(5/1:(),<6*54(./*+34+:*1=+*UCCP8/1()3;0=5()5/1:*8<+/+:* 8>2-,+=,,)/)7*2()0(,()+:*0*BT9+9+=,,:*)4*)7>2*(7)*UCCP8/1(28>2,/11(G(46(1 /T03)(3;0+4*2,603)(++34*)5=).(2Q).23/.#_*2;3,,(LZ"Z&B 3.4 Individanpassade lösningar :-).(2*,,9,(25=).*,/11.(4B^/:344(2)(.*)*,,2(.37>2*8>2)972*(G(46(169 "a#$%&

20 @(AA61*,+(2+34*)5=).(28-):,/3)(2+34+,=44(2>5(2()+4(.592.(8/)/,/3)*5 /)./5/.*)6*++)/)7B Amazon.com R*%a,#K<,*#Q4*N3)B;34-B9B&2(:344().(2*231/:*623.-:,(2,/11+/)*:-).(24(. 0E=16*5()*5*);(2*..*,*A*+,E=)+,#dRf(*2LZ""&BT23.-:,(2)*A*+(2*+69;33:/(++34 A(0*).1*25*.*)5=).*2(),/./7*2(0*2A(+>:,8>2+/.32?5/1:(,7>2*,,.(623.-:,(2+34 5/+*+=22(1(5*),*8>2*)5=).*2()B'())*,<6*5*)5=).*2*)6*++)/)7=25*.5/:*11*28>2 6*++/5(8,(2+34*,,*)5=).*2()+E=15/),(A(0>5(27>2*)973,+6(;/(11,8>2*,,2=,, 623.-:,(2+:*5/+*+8>2.())(B M.)036UK6;#-.1.-%#:%44#.#)6:56R*%a,#K<,*6=%*%a,#K<,*60K5K>K Nelly.com 35*)8>2623.-:,(2)*.=24*):*)7>2*()4=)7.31/:*5*1B'9*)5=).*2():1/;:*2/ 5*1()=).2*+5/1:*623.-:,(2+345/+*+3;0.())(:*)5=1E*.(+,321(:*2?4=2:()?8=27(2 3;0,<6(2*5623.-:,(2+34.())(=2/),2(++(2*.*5B'(,,*=2()5*.5/:*11*28>2%$.16.#-.1.-%#:%44#.#)(8,(2+34*,,*)5=).*2()+E=1549+,(,*+,=11)/)7,/115/1:() /)8324*,/3)+34=2/),2(++*),3;0+(.*)7>2*5*18>2*,,.(623.-:,(2)*+:*5/+*+B M.)036\K6;#-.1.-%#:%44#.#)6:56b+//GK<,*6=b+//GK<,*60K5K>K6 "%#$%&

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Spel till dans- Från Dansladu till Stockholm Pride. Ellinor Fritz

Spel till dans- Från Dansladu till Stockholm Pride. Ellinor Fritz Spel till dans- Från Dansladu till Stockholm Pride Ellinor Fritz Examensarbete inom konstnärliga kandidatprogrammet i musik, inriktning världsmusik Vårterminen 212 Examensarbete inom konstnärliga kandidatprogrammet

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

45!46" 71%&$*(%#88#9&)+"21:)%&)9";#("()/#9&2#+#/*$%#/" !"#$"%&'()#"*+",-"./)0%%1$%"/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$" !"#$%&'#()%*%+

45!46 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ !#$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ !#$%&'#()%*%+ #$%&'#()%*%+ 4546 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ #$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ +,-&#'+.%/$#&+0+12%(%'%+3$%/4%)-(5+ #$%&'#()%*%+67897791:9;99

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015273-4EDD20 Kod: 35015274-3B8D36 Kod: 35015275-0F4A36 Kod: 35015276-1F8B23 Kod: 35015277-860103 Kod: 35015278-BF5703 Kod: 35015279-84AD82 Kod: 35015319-26C3AF Kod: 35015545-8C9D82 Kod: 35015546-91D178

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!! Mälarprojektet Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd "#$%&%'()*+)+, "#$%&'(&$%&)*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$27 8399#)1%131:%; ?@AB-@A-CA7 D6:992)3E3(;

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren Till Läraren Roligare engelska är tänkt som ett komplement till de läromedel som lärare och elever redan använder. Detta material är inte tänkt att användas som, eller att ersätta, något läromedel. Roligare

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#$#%$ Beslutande &'( *"+,&-(.,&'( /'0"&-(,*&'( 101&23( 1 1&'("4% 310 &.("5 &'("5 *'50&6("5 71&'( 13&'("544% *"+*&'("544% Övriga deltagande 78 298508 2 :8 ;7+84% -604% 3

Läs mer

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum

Gäller perioden 18 augusti 2013-14 juni 2014 HELGFRI MÅNDAG - FREDAG. Östra Centrum. Ljungarum Gäller perioden 18 augusti 201314 juni 2014 Månsarp/TorsvikTabergNorrahammarCentrumMariebo(Flygplatsen) Körväg: BondstorpsvägenTabergsvägen(Tahevägen)BergslagsvägenNissanvägenSjövägenSjögatanHammarvägenHällstorpsvägen

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10.

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10. JENNY NYRÖMSSKOLAN KALMAR LÄSÅRET 5/6 206 Studiestöd Studiestöd 8.40 (60 eng/hi (60 sv/en/tu 9.0 (60 (60 sh/hi/re sv/sh 9.0 9.0 eng/hi NO (80) sv/en RI (80) sv/en RI (0) LL (90 eng/hi (60 sv/en 9.0 (0

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

"#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!"##$%%&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.

#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!##$%%&'##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-9#&.)8&*',&*()88'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,. Innehållsförteckning "#$&$'(()*$(+&,*-.'#(-+/0+& "##$&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.&;'

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1

2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 2012-01-08 Släktmatrikel för Eva Karolina Ekeroth Sida 1 Proband Eva Karolina Ekeroth. Född 1844-01-10 i Nössemark(P) (Nössemark (P) AI:9 1861-1866 sid 366 Stora Solhelm). Flyttade 1866-11-26 från Stora

Läs mer

PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment

PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment PRISLISTA 2014-06 Katalog S-19001 Prislistesortiment Giltig 2014-06-01 till 2015-05-31 010014 Solid Angle Plate set 585 011033 Kabel Till 011028 189 011041 Interface 209-3546 011041N Interface 209-3546

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Standard 4.3c Bilaga 1

Standard 4.3c Bilaga 1 Standard.c Bilaga Kapitalkrav för kreditrisker : Förteckning över godkända kreditvärderingsföretag och deras kreditbetyg översatta till kreditkvalitetssteg FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2013 Rådgivningstjänster och revisorns oberoende en europeisk litteraturstudie Av: Sandra Ivarsson

Läs mer

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. 1 Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. REDAKTIONEN På www.interfem.se kan du beställa boken gratis och ladda ner den som pdf-fil. Kommentera

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter C020/ ark0045.01 2015-11-25 Historik Historik för Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och 1967. Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars

Läs mer

BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM. OCH AVSÄKRING. Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81. Ombyggnad. Kod Text Rev

BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM. OCH AVSÄKRING. Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81. Ombyggnad. Kod Text Rev Status Elkonsult AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM OCH AVSÄKRING Projektnamn Hkpflj Malmen Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81 Ombyggnad Sidnr 1 (24) Handläggare H Magnusson Projektnr

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi

Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi Karis Rotaryklubb - Karjaan Rotaryklubi Verksamhetsområdet: Karis, Pojo och Ingå Andra benämningar: Karis-Karjaa Rotary Club, Karis-Karjaa Rotary Klubben bedrivit verksamhet på de båda inhemska språken,

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM En användarcentrerad utveckling av ett internt beläggnings- och bemanningssystem på ett medelstort IT-konsultföretag. Frida&Morberg&och&Johanna&Schyl&

Läs mer

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 1 av 12 2012-04-25 07:35 Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 Tävling Mora Cup 2012 Utskriftsdatum 02 april 2012 Tävlingsort Mora Utskriftstid 18:57 Arrangör Simsällskapet Mora Bassäng 25m Tävlingsledare Pia

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt

EXAMENSARBETE. Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt EXAMENSARBETE Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt en jämförande studie mellan ett storskaligt och ett småskaligt företag veksamma inom livsmedelsindustrin Daniel Fornander

Läs mer

KARIS SVENSKA MARTHAFÖRENING r.f.

KARIS SVENSKA MARTHAFÖRENING r.f. KARIS SVENSKA MARTHAFÖRENING r.f. År 1909 grundades i Karis en filial till Marthaföreningen i Helsingfors. Denna inregistrerades år 1925 och fick namnet Karis Marthaförening, men bytte år 1950 namn till

Läs mer

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, JONAS AMUND HALLBERG, HUNSTAD NIKLAS HALLBERG, AMUND HUNSTAD Crossroads and XMASS: Framework Crossroads and Method and XMASS: for System Framework IT Security and Assessment

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

Skriv- och vaktschema höstterminen 2011

Skriv- och vaktschema höstterminen 2011 Skriv- och vaktschema höstterminen 2011 Vecka 48 Dag Klass/Grupp Plats Tid Ämne Vakt Sa11 126-134 Lig 22 nov Smte10 Produktionsprocessen Jh Hr10 Engelska Js 30 nov Provet är flyttat till den. 30 nov Lp09

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

*((+) +),, )40$!$ ((,:),:, %= 05$$((:), %3#$"# (, %605$$ (()> * 05$$ ((+)2, ;=9 ((,,, ;9 ((,),+ %' "!) #5 (,

*((+) +),, )40$!$ ((,:),:, %= 05$$((:), %3#$# (, %605$$ (()> * 05$$ ((+)2, ;=9 ((,,, ;9 ((,),+ %' !) #5 (, 1(42)! "#$!# % & ' (() ) * ((+) +),, $* - %/ %)'&0 1 $ 1 ((,2) ## *3 456 446 756 89 0!$$ )40$!$ ((,:),:, );5< %= 05$$((:), %3#$"# (, %605$$ (()> * 05$$ ((+)2, ;=9 ((,,, ;9 ((,),+ %' "!) #5 (,?" *((+) +),,

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Kundundersökning Karlstads Bostads AB våren 2013

Kundundersökning Karlstads Bostads AB våren 2013 Slutredovisning 2013-08-30/Gunnar Persson Kundundersökning Karlstads Bostads AB våren 2013 Syfte KBAB gjorde sin senaste övergripande kundundersökning för nio år sedan 2004. I samband med kommunkoncernens

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

PASS 4. POLYNOM, MINNESREGLERNA. 4.1 Kvadreringsreglerna. Kvadraten på en summa

PASS 4. POLYNOM, MINNESREGLERNA. 4.1 Kvadreringsreglerna. Kvadraten på en summa PASS 4. POLYNOM, MINNESREGLERNA 4.1 Kvadreringsreglerna Kvadraten på en summa Den finländska modellfamiljen med mamma, pappa och två barn äger ett kvadratformat hus. Här nedan i figur 4 har vi en planritning

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla

BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla Almen 150122:Betyg från anhörig till OV: Det var gott och blandat, men i stort sett bra En del personal fungerar klockrent, andra inte alls Det var väldigt rörigt

Läs mer

Standard-, grupp- & typritningar 2005-03-28

Standard-, grupp- & typritningar 2005-03-28 Standard-, grupp- & typritningar 2005-03-28 Förteckning över gällande standard-, grupp- och typritningar Förteckningen gäller för broar upphandlade enligt Bro 2004 och Brounderhåll 2002 Version 2005-03-28

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Lista Träningsstalls Starter 110101-111114 Alla banor alla lopp Kördatum : 111114 Sida 1. Abenius Iia, Tösse

Lista Träningsstalls Starter 110101-111114 Alla banor alla lopp Kördatum : 111114 Sida 1. Abenius Iia, Tösse Lista Träningsstalls Starter Alla banor alla lopp Köratum : Sia Abenius Iia, Tösse 9 S S S S S S S S S S S S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 E 9 E 9 E 9 E 8 8 9 Kosac K.L. Katrinebergs Jozze

Läs mer

Helgrapport från Örebro-SM

Helgrapport från Örebro-SM Helgrapport från Örebro-SM I sista ronden av svenska mästerskapens särskilda weekendklass mötte jag den som spelat det bästa schacket, Stephan Kring från Hultsfred. Spelschemat är tätt: fem partier från

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Matematik CD för TB. tanv = motstående närliggande. tan34 = x 35. x = 35tan 34. x 23.6. cosv = närliggande hypotenusan. cos40 = x 61.

Matematik CD för TB. tanv = motstående närliggande. tan34 = x 35. x = 35tan 34. x 23.6. cosv = närliggande hypotenusan. cos40 = x 61. Föreläning 8 Problem hämtade från boken idan 15 A 510 a) Rätvinklig triangel med vinkel och katet given. Mottående katet efterfråga. tan4 = x 5 x = 5tan 4 Svar:.6 cm x.6 A 510 b) Vinkel och hypotenuan

Läs mer

Vecka Dag Allmänna aktiviteter APU/APL/FFU

Vecka Dag Allmänna aktiviteter APU/APL/FFU 38 17/9 Lov för eleverna Lärarna kompetensutveckling Sista anmälningsdag till höstens Högskoleprov 18/9 EVK åk 1 8 elever i HP10 åker, Tina Ekroos till UF (kickoff) SP10A till Ung Företagsamhet och Kick

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET 1 Bakgrund och syfte Vid utredningar av förorenade områden skall indelning i klasser av olika avfall göras enligt Avfallsförordningen (2001:1063). I förordningen

Läs mer

ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITUR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO BAS

ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITUR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO BAS ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO AS Partitur Partitur ÖPPNA Öppna VÅRA våra ögon ÖGON -Liv att dela- LIV ATT DELA Musik: Musik: Camilla Voigt Arr: Arr: Sven Sven ridolfsson

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Mobilitet och tillgänglighet

Mobilitet och tillgänglighet Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogisticshanddatoreriframtidensvårdochäldreomsorg Författare: SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck Datum: 2011 01 17 ii Förord MeddennarapportavslutarvivåracivilingenjörsstudierpåLundsTekniska

Läs mer

VÄGLEDNING ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD TAPPVENTILER OCH BLANDARE. vid olika typer av miljöer för. vid val av. Tillämpning av SS-EN 1717

VÄGLEDNING ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD TAPPVENTILER OCH BLANDARE. vid olika typer av miljöer för. vid val av. Tillämpning av SS-EN 1717 VÄGLEDNING 2004 vid val av ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD vid olika typer av miljöer för TAPPVENTILER OCH BLANDARE Tillämpning av SS-EN 1717 Förord Dricksvatten är enligt livsmedelslagstiftningen klassat som livsmedel.

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

383 D x MB/Ewerman ja ok ok ok rep MB

383 D x MB/Ewerman ja ok ok ok rep MB SJ Lok 061104 071015 Inreg Nr Litt Axel Broms Byggare Anm Finns Hjul Koppel Digital Finns 356 Du x KEW/UGJ+Brimalm Inköpt av dödsbo efter K-E Wikström, Västerås 2012 616 Mg x Brimalm Inköpt av dödsbo efter

Läs mer

Datainsamling från Diab-Base

Datainsamling från Diab-Base 1 Datainsamling från Diab-Base Kort redovisning av urval och metod inför planerad datainsamling hösten 2006 2006-07-21 Journalia AB 2 I Journalia-grenen för diabetes även kallad DiabBase gå till Modul

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer