Rätt information vid rätt tillfälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt information vid rätt tillfälle"

Transkript

1 Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT C-uppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen Programmet för IT, medier och design Rätt information vid rätt tillfälle En studie av individanpassning av informationsåtkomst på webbplatser Av: Josefin Sjöström & Juliana Moreira Handledare: Mauri Kaipainen

2 Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT C-uppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen Programmet för IT, medier och design The right information at the right time An essay on personalization of information access on websites Av: Josefin Sjöström & Juliana Moreira Handledare: Mauri Kaipainen

3 Sammanfattning '())*+,-./(0*).1*234/)./5/.*)6*++)/)7*5/)8324*,/3)+9,:34+,3;0+<8,(,4(. +,-./()=2*,,-).(21=,,*8>2-,5(;:1*2(+34+:*,*82*4)<*?/)./5/.*)6*++*.(1>+)/)7*2 0/,,*+5* *)34*:,/5/)./5/.*)6*++)/)77>2*,,.(,A1/21=,,*2(8>2*)5=).*2(*,, 0/,,*5*..(+>:(2BD)623,3,<64(.()*:,/5/)./5/.*)6*++)/)70*2+:*6*,3;0+(.*) (),/11=46)/)7*5"#$%&'()&*+,-+#BF2(+-1,*,(,*53A+(25*,/3)(2)*0*2.(, 82*4:344/,*,,=5()342(+63).(),(2)*0/,,*.(5*..(+>:,(69:32,*2(,/.)=2.(, C1-,+*,+()*,,()*:,/5/)./5/.*)6*++)/)77>2.(,1=,,*2(8>2*)5=).*2()*,,0/,,*2=,, /)8324*,/3)0*2.2*7/,+BD)8>2-,+=,,)/)78>2*,,+:*6*()*:,/5/)./5/.*)6*++)/)7=2 =5()*,,4*),*20=)+<),/11*)5=).*2()+A(035?:3),(G,-*1/+(2/)7?:*,(732/+(2/)73;0 8/1,2(2/)7B Nyckelord F)./5/.*)6*++)/)7?F),(2*:,/3)+.(+/7)?H(AA.(+/7)?C:*,,(5(2:(,?I3),(G,?J661(5(1+( 3;0K/1,2(2/)7B "#$%&

4 Abstract M0(+-AE(;,38,0/+(++*</+*;,/5(6(2+3)*1/N*,/3)38/)8324*,/3)*;;(++BF,+4*/)73*1+ %/,0-&*+',-/)8/5(3A+(25*,/3)+.3;-4(),(.*+5/.(32(;32./)7+*).3A+(25*,/3) *).,0*,*62(2(O-/+/,(832;2(*,/)7*)*;,/5(6(2+3)*1/N*,/3)/+,0*,/,,*:(+A(,,(2/),3 *;;3-),,0(-+(2S+)((.+A<4(*)+38;3),(G,-*1/N*,/3)?;*,(732/N*,/3)*).8/1,(2/)7B Keywords DG6(2/();(?K/1,2(2/)7B L#$%&

5 Begreppsdefinition W(.*)8>1E(2().(8/)/,/3)69.(A(72(66+34*)5=).+/.())*-66+*,+B Aktivitet X()<3)?M-2)(2YM-2)(2+:2/5(2*,,,(24()%$.1.+:*)A(+:2/5*+95=1():1*+34 :3461(G**:,/5/,(,(24() :-+=2+<8,(,#LZZ$?+BVV&BQ)5=).)/)7()*5,(24() :344(2/.())*-66+*,+*,,A(,2*:,*++34()-667/8,5*2+491=2*,,0/,,*2=,, /)8324*,/3)B Individanpassning F.())*-66+*,+:344(25/*,,*)5=).*[31.0*44(2+.(8/)/,/3)*5/)./5/.*)6*++)/)7B \*)69+,92*,,/)./5/.*)6*++)/)7*5/))(09118>2+,1(.(2,/11*,,0E=16**)5=).*2()*,,89.(,+34>)+:*+3;0+(.*)+:<..**)5=).*2()829)*,,A1/>5(2>+,4(./)8324*,/3) #LZZ"?+BL]&B Informationsåtkomst F.())*-66+*,+:344(25/*,,*)5=).*A(72(66(,.#2,3*%.,#45$,*4B^/+<8,*2.969,/1179)7()*5/)8324*,/3)?5/1:():*)4=,*+7()34*,,.()*)7(++34/"(11(24153B Kontext X()<3)?M-2)(2YM-2)(2+*44*)8*,,*2.(A9.*A(72(66()%$.1.+63;0$,#+7+34 /))(21/7,2(1*,(2*,,/115*2*).2*B_(.*).(,8>2+,*A(72(66(,A(,<.(25*.4=))/+:325/11 7>2*?=2:3),(G,+*44*)0*)7(,.=2.(++**:,/5/,(,(2=7(22-4#LZZ$?+B"Z&B Människa-datorinteraktion (MDI) _=))/+:*P.*,32/),(2*:,/3)?(11(2_'F#()7B80*%#69,*:0+36;#+3%<.,#6=89;>>?=2()./+;/61/)+34A/.2*2,/11*,,().(+/7)A1/24=))/+:3;(),2(2*.B_91(,)=2/),(2*:,/5* +<+,(4.(+/7)*+=2*,,+:*6*/),(2*:,/5*-661(5(1+(28>24=))/+:32B'(,,*=24>E1/7, (8,(2+34_'F,*20=)+<),/114=))/+:32+A(0353;049)78*1.?.(+/7)*2)<*+=,,*,, :3661*4=))/+:324(.5*2*).2*3;0/)5315(2*2*)5=).*2(/.(+/7)623;(++()#X()<3)? M-2)(2YM-2)(2LZZ$&B Sökning F.()0=2-66+*,+():344(25/*,,A(,2*:,*32.(,+>:)/)7+34+<)3)<4*5 /)8324*,/3)+8/1,2(2/)7BD)1/7,U>+,(2#LZZ$&/))(A=2/)8324*,/3)+8/1,2(2/)7*,, V#$%&

6 /):344*).(/)8324*,/3):3),2311(2*+4(.+<8,(*,,+(34.3:-4(),()/.*,*A*+()=2 2(1(5*),*8>2*)5=).*2()BC(.*)+32,(2*+.3:-4(),()?.(,5/11+=7**,,.(,*57>2+34.( +:*62(+(),(2*+8>2*)5=).*2()(11(2/),(B ^/+*44*)8*,,*2/)8324*,/3)+8/1,2(2/)7()1/7,)972**5U>+,(2+6-):,(2` F)8324*,/3)8/1,2(2*+829)(,,/)8324*,/3)+81>.(#()7B43+%*6,26.#2,3*%.,#&BQ,, 8/1,2(2*A(,<.(2*,,0/,,*?(11(2*,,,*A32,?/)8324*,/3)829)+,2>44()B F)8324*,/3)+8/1,2(2/)7+623;(++72-).*+/()A(+:2/5)/)7*5*)5=).*2()+A(035B Cookies (Kakor) D)1/7,C5()+:*'*,*,( ()#LZ""&=2;33:/(#+5B$%$%&()1/,().*,*4=)7.+34 /))(0911(2/)8324*,/3)34A1*).*))*,*)5=).*2()+,/./7*2(A(+>:B'(,,*1*72*+/ CSS/Cascading Style Sheets D)1/7,HVU " #LZ""&=2U*+;*./)7C,<1(C0((,+#UCC&()4(:*)/+4+341=77(2,/11 "HVU+,928>2H321.H/.(H(AU3)+32,/-4?+34=2()/),(2)*,/3)( E3AA*28>2*,, ]#$%&

7 Innehållsförteckning C*44*)8*,,)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB" W<;:(132.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB" QA+,2*;,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL X(72(66+.(8/)/,/3)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBV F))(0911+8>2,(;:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$ "BF)1(.)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "B"C<8,(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "BLC,-./()+83:-+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "BLBLQ:,/53;06*++/5/)./5/.*)6*++)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa "LBVb=,,(11(2+592,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB% "BLB]Q572=)+)/)7*2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB% "BV'/+63+/,/3)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB% LBX*:72-).BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBc LB"C:*,,(5(2:(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBc LBLB"Q)5=).*2(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"Z LBLBLd27*)/+*,/3)*5/)8324*,/3)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"Z LBVM/117=)71/70(,+491BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" VBM/./7*2(832+:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" VB"F)./5/.*)6*++)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" VBLI3),(G,3;0*:,/5/,(,(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"L VBVB"Q)5=).A*20(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"] VBVBLC,*).*2.8>2*)5=).A*20(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"$ VBVBVceZ[2/.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"$ VBVB]f(+63)+/5(.(+/7)3;081(G/A1(72/.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"e VB]F)./5/.*)6*++*.(1>+)/)7*2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"a VB]B"Q4*N3)B;34BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"% VB]BLW(11<B;34BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"% VB]B][*11(2/*)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"c VB$T23A1(4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLZ ]BK297(+,=11)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLZ $B_(,3.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL" $B"^*1*54(,3.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL" $BLT23,3,<6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLL $#$%&

8 $BLB"_ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLV $BLBLI3),(G,3;0:*,(732/(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLV $BLBVT23,3,<6()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL] $BLB]'(+/7)5*1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLa $BVJ25*1*52(+63).(),(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLa $B]dA+(25*,/3)(2)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL% $B$f(1/*A/1/,(,3;05*1/./,(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLc $B$B"^*1/./,(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLc $B$BLf(1/*A/1/,(,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVZ ebf(+-1,*,bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvz eb"da+(25*,/3)(2bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvz eb"b"m/.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv" eb"blj661(5(1+(bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv" eb"bvq),*18>2+>:bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvl ebld):=,(2bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv] a_(,3.:2/,/:bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv$ %BQ)*1<+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVa cbc1-,+*,+(2bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb]" "ZB^/.*2(832+:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]" ""BI=118>2,(;:)/)7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]V ""B"Q2,/:1*2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]V ""BLD1(,23)/+:*I=1132BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]V ""B]b/,,(2*,-2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]] "LBX/1*732BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]e "LB"X/1*7*"gD):=,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]e "LBLX/1*7*LgJ667/8,(2,/113A+(25*,/3)(2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]c "LBVX/1*7*VgdA+(25*,/3)++;0(4*)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$Z "LB]X/1*7*]gf(+-1,*,(,829)3A+(25*,/3)++;0(4*)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$L "LB]B"M*A(11(24(..*,*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$L "LB]BL'/*72*4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$] "LB$X/1*7*$gf(+-1,*,(,829)():=,(2)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$ e#$%&

9 1. Inledning F)8324*,/3)++*40=11(,?.=24=))/+:*)+0*),(2/)7*5/)8324*,/3),/11+,32.(10*2(2+*,, 8<+/+:,*2A(,(?7>2*,,4=))/+:32+,=)./7,=2/A(035*5*,,/)0=4,*2=,,/)8324*,/3)5/. 2=,,,/118=11(BF)./5/.()+A(035*5*,,0/,,*A*2*.()/)8324*,/3)+34=2/),2(++*),8>2.())(A1/2*11,+,>22(B'(,,*/:34A/)*,/3)4(.*,,*11,4(2/)8324*,/3),/11:344(2B I73%<.#)6J%/0+623,*69'%,4#[*),NYf(/)+(1LZ""?+B"&+:-11(4=)7.()*5.() >5(2+,/7*"?%N(,,*A<,(+?.(,5/11+=7*"?%A/1E3)7/7*A<,(+B _=))/+:325/11/),(0*>5(281>./7/)8324*,/3)?-,*).(5/11*,,.()+:*+,2-:,-2(2*+3;0 *)6*++*+(8,(2.(2*+A(035+9*,,9,:34+,()*5/)8324*,/3)()A1/21=,,*2(B'(,,*7>2*,, 5/0*25*1,*,,7>2*()(46/2/+:-).(2+>:)/)7+34+:*:3);(),2(2*+/769.())* *)6*++)/)7*5/)8324*,/3)+9,:34+,`/)./5/.*)6*++)/)7B 1.1 Syfte C<8,(,4(.+,-./()=2*,,-).(21=,,*8>2-,5(;:1*2(.9.(+:*,*82*4)<*? 1.2 Studiens fokus Skatteverkets webbplats 2=,,/)8324*,/3)BC:*,,(5(2:(,=2()4<)./70(,+34.(*112*81(+,*+5()+:*4(.A327*2( :344(2/:3),*:,4(.)973)79)7?5/1:(,7>2.(,<,,(2+,5/:,/7,*,,/)8324*,/3)()=2 5=1./7,348*,,*).(?5/1:(,+,=11(2<,,(21/7*2(:2*5699,:34+,()*5/))(0911(,B Aktiv och passiv individanpassning 3;06*++/5,B'=28>2:344(25//.())*+,-./(*,,*)5=).*A()=4)/)7*2)*%$.16.#-.1.-%#:%44#.#)3;0:%44.16.#-.1.-%#:%44#.#)K^/*)+(2*,,*:,/5 /)./5/.*)6*++)/)7=2)=2*)5=).*2()+E=158927>2*5*1+348/1,2(2*2/)8324*,/3) (8,(2.())(+A(035BX(72(66(,6*++/5/)./5/.*)6*++)/)7*)5=).(25// a#$%&

10 /)./5/.*)6*++)/)7*2.=2*)5=).*2()+E=15/),(7>2)972*5*1BF+,=11(,7>2+ *)6*++)/)7*23;08/1,2(2/)7*24(.0E=16*5.*,*+348/))+34*)5=).*2()3;0 *)5=).)/)7()BT(2+3)-667/8,(23;0;33:/(+=2(,,(G(46(169+9.*)*.*,*B DG(46(169A9.**:,/53;06*++/5/)./5/.*)6*++)/)7:344(2*,,7(++()*2(/ -66+*,+()B C,-./()+83:-+:344(2*,,5*2*69*:,/5*/)./5/.*)6*++)/)7*2+347>2+8>2./2(:,* +34:2=5(2*,,*)5=).*2()+:*1377*/)B Lätt eller svårt F+,-./()*)5=).(25/9,(2:344*).(32.()/"3; >2*,,4=,* /)8324*,/3)+9,:34+,B^/*)+(2/),(*,,5/+E=15*:*)4=,*0-2-5/.*)973,=21=,,(11(2 +592,?(8,(2+34.(,0*).1*234*)5=).*2()+-661(5(1+(BJ661(5(1+(2:*)5*2/(2*4(11*) 31/:**)5=).*2(3;0.=28>2:*)5/A*2*:3)+,*,(2*34)973,=21=,,(11(2+592,7()340-2 *)5=).*2(+E=15*-,,2<;:(2+/)-661(5(1+(B'=28>2*)5=).(25//.())*+,-./( *)5=).*2()+-661(5(1+(2+34()49,,()0(,B Avgränsningar F)./5/.*)6*++)/)7()/.())*+,-./(83:-+(2*2690-2*)5=).*2(+>:(2/)8324*,/3)/ +>:8-):,/3)/+,-./()B '()/)./5/.*)6*++*.(1>+)/)75/,*282*4/.())*+,-./(83:-+(2*269*,,/)./5/.*)6*++* 9,:34+,()*5/)8324*,/3)()?/),(/)8324*,/3)()/+/7B 1.3 Disposition J66+*,+()0*2A>2E*,4(.:*6/,1(,;#/+-#.#).=2+,-./()++<8,(?83:-+3;0*572=)+)/)7*2 0*2A(+:2/5/,+BC1-,1/7()62(+(),(2*+./+63+/,/3)()8>20(1*-66+*,+()B -).(2+>:)/)7()83:-+(2*+69B %#$%&

11 623A1(4+348/))+4(.832+:)/)7()B F:*6/,(1]?M35)+4"//#.#)?62(+(),(2*+.()8297(+,=11)/)7+34.())*+,-./(:344(2*,, A<77*69B F.(,8(4,(:*6/,1(,N+,-7(+()62(+(),*,/3)*54(,3.(2?.*,*/)+*41/)7+,(:)/:(23;0 2(+63).(),(2+34*)5=),+8>2*,,-,8>2*+,-./()7>2+B^/.*2(A(+:2/5+.()623,3,<6 +34+:*6*,+3;00-2-).(2+>:)/)7()-,8>2,+B_(,3.()+2(1/*A/1/,(,3;05*1/./,(,./+:-,(2*+B F:*6/,(1e?O+40/%?62(+(),(2*+2(+-1,*,(,*5-).(2+>:)/)7()Bf(+-1,*,()829) 3A+(25*,/3)(2)*3;02(+-1,*,()62(+(),(2*++(6*2*,B FP%:.+/6Q:344(2N+,-$3..$6*,,62(+(),(2*+B F.(,9,,3).(:*6/,1(,?R#%/G4?7(+()*)*1<+*52(+-1,*,(,?2(1*,(2*,,/11.(),/./7*2( 832+:)/)7()+34,/./7*2(62(+(),(2*,+/-66+*,+()B F:*6/,(1c?F/04%4+3?6.2*++1-,+*,+(2-,/829)2(+-1,*,(,B C1-,1/7():344(25//:*6/,(1"Z?J.-%3+62,34$#.#)?*,,8>2( :)/) *) +:-11(:-))**)5=).*8>2*,,832+:*5/.*2((8,(2.())*+,-./(B 2. Bakgrund F.(,,*:*6/,(17(+()62(+(),*,/3)*5C:*,,(5(2:(,B'(,,*(8,(2+34*,,+,-./():344( Skatteverket C:*,,(5(2:(,=28>25*1,)/)7+4<)./70(,8>2+:*,,?831:A3:8>2/)73;0A3-66,(;:)/)7*2B'( -,8=2.*2/.P:32,8>26(2+3)(2+34=2831:A3:8>2.*/C5(2/7(3;0829)3;04(.LZZ%=2.(,3;:+9C:*,,(5(2:(,+34A(5*:*2+,*,()+832.2/)7*2B'(,*2(43,3;072*)+:*2.(:1*2*,/3)(2?+*4,0*),(2*2+:*,,(=2().()9,62/5*,6(2+3)(23;08>2(,*7#C:*,,(5(2:(, LZ""&B c#$%&

12 2.2 Skatteverkets webbplats F()/),(25E-4(.Q).(2+h01-) ()7>2)-+(.*)/E*)-*2/LZ"ZBh01-).0*2E3AA*,69+/))-5*2*).(63+/,/3)69 8>2=).2/)7*2B Användare *562/5*,6(2+3)(2B'()A(+>:+38,*+,*55*.h01-).:*11*28>24"//%#S+4($%3+?.(,5/11 +=7*A(+>:*2(+34+>:(2/)8324*,/3))973)()+,*:*79)76(292?82=4+,)=2.(,=2.*7+ *,,.(:1*2(2*B Organisation av information *)5=).*2)*+:*0/,,*.(++*.3:-4(),0*2:344-)/:*,/3)++,*A()327*)/+(2*, /))(0911(,/31/:*4()<(23;0-).(2+/.32BX*+(2*, *)*1<+(20*24*).(1*, O"4.#2,3*%.,#B'(,,*A(23269*,,.(,8/))+5=1./7,4<;:(,i,-)7i/)8324*,/3)+34 /),(=2/),2(++*),8>2(G(46(15/+62/5*,6(2+3)(2B 695*.*)5=).*2)*,<;:(27>2.(4(.E=4)*4(11*)2-4*)5=).*2,(+,(28>2 2(+63)+829)6(2+3)(2+342/)7,,/11C:*,,(-661<+)/)7()B h01-).*)+(2*,,0*)3;0:344-)/:*,/3)++,*a()0*2(),<.1/7-668*,,)/)7*55*. 2 +(6,(4A(2LZ"" "Z#$%&

13 2.3 Tillgänglighetsmål ^(25*+ V ^=71(.)/)7()*)5=).+8>2*,,8>2+>:*(88(:,/5/+(2*4<)./70(,(2)*+=2().()3;0 623;(++(2B^(25*+5=71(.)/)7*)5=).+/8>2+,*0*).*5+,*,1/7*4<)./70(,(2B C:*,,(5(2:(,8>1E(2.()*).2*5(2+/3)()*55=71(.)/)7()+347*5+-,LZZ$?3;0.(,=2.()+34:*11*+J")/+-#.#)+#6AU&.**%34V+SS+#6AKB#^(2:(,8>2K>25*1,)/)7+-,5(;:1/)7 LZZe&B 3. Tidigare forskning F.(,,*:*6/,(17(+()A(+:2/5)/)7*5.(),/./7*2(832+:)/)7+347E32,+/)34=4)(, /)./5/.*)6*++)/)7BK>2+,2(.+A(72(66(,/)./5/.*)6*++)/)7-,8>2*,,(8,(28>1E*+*5() 0*2/461(4(),(2*,31/:*,<6(2*5/)./5/.*)6*++*.(1>+)/)7*2BX(72(66():3),(G,3;0 *:,/5/,(,(22(.37>2+8>23;0+1-,1/7()2(+3)(2*+>5(2623A1(4(,4(..(),/./7*2( 832+:)/)7()/)34/)./5/.*)6*++)/)7B 3.1 Individanpassning [31.0*44(28>2:1*2*2*,,()8>2.(14(.F),(2)(,+344(./-4A1*).*))*,=24>E1/70(,,/11/)./5/.*)6*++)/)7BK>28*,,*2()A(+:2/5(2.(,+34.()5/:,/7*+,(8*:,32)8>2 82*4,/.()+3)1/)(,E=)+,(2B'(,=2A1*).*))*,7()348/1,2(2/)7*5/)8324*,/3)+34 *)5=).*2():*))9.(,.()=2/),2(++(2*.*5#LZZ"?+B"L]&B 61*;(2*2*)5=).*2()+34-,8>2*2()*5()0*).1/)7BF)./5/.()A(0>5(2.=2/),(,*.(1*5 /22(1(5*),/)8324*,/3)?-,*)/)8324*,/3)()62(+(),(2*+/+,=11(,-,/829)/)./5/.()+ /),2(++(?5/1:(,=25*.+34,*2()+,>22(61*,+#"cc$?++B"$LP"$]&B V^(2:(,8>2K>25*1,)/)7+-,5(;:1/)7B^(25**55(;:1*.(+3;01*.(+)(./92++:/8,(,LZZ%jLZZcB ""#$%&

14 f/;:*2.u>+,(2#lzz$?++b"zzp"z"&8>2:1*2*2*,,.(,8/))+)972*.(+/7)a(+1-, ,(,*0=)+<),/11)=2()/)./5/.*)6*++*.1>+)/)7+:*A<77*+` \-2*)5=).*2()+A(035+:*89)7*+?.(,5/11+=7*0-2+<+,(4(,:*)89)7*5*. *)5=).*2()+>:(2B \-2*)5=).*2()+A(035+:*2(62(+(),(2*+B \-2/)8324*,/3)2(62(+(),(2*+B \-2/)8324*,/3)8/1,2(2*+?A*+(2*,69*)5=).*2()+A(035*5/)8324*,/3)B /)8324*,/3)()A*+(2*+69()6238/1.=2*)5=).*2()*:,/5,5=1E(25/++*:*,(732/(2B'(++* 5*1+6*2*++(.*)/(,,+<+,(48>2*,,-).(21=,,*5/.(,,+()*2(A(+>:BD,,*))*,+=,,*,,+( ()A*2,/)8324*,/3)+34=22(1(5*),8>2*)5=).*2()3;0.(,,*623.-;(2*2(,,5=2.(+34 9,(2+6(71*2+<+,(4(,+*),*7*).(*55*.+34=22(1(5*),8>2*)5=).*2()B '(++-,3463=)7,(2*2U>+,(2*,,/)8324*,/3)+8/1,2(2/)7:*)A(,2*:,*++34 :*,(732/+(2/)7*5/)8324*,/3).=2:*,(732/(2+:*6*+(8,(2=4)()(11(2.=2/)./:*,/3)(2 695/1:()/)8324*,/3)+34:*)5*2*2(1(5*),8>2*)5=).*2()7>2+#FA/.LZZ$?++B"%P"c&B [31.0*44(2,/11=77(2*,,A9.(.(,*114=))*:3);(6,(,*5/)./5/.*)6*++)/)7*5 /)8324*,/3)?+*4,/)./5/.*)6*++)/)7*5/)8324*,/3)7()34*)5=).*2()+*:,/5*5*1 49+,(+,-.(2*+#LZZ"?+B"Le&B 3.2 Kontext och aktiviteter K1(2*31/:*8>28*,,*2(A(+:2/5(2*,,:3),(G,A(,2*:,*++34+*4+6(1(,4(11*)4=))/+:32 3;0*2,(8*:,(2#W*2./"ccekC;04/.,?X(/71Y[(11(2+()"ccc&BI3),(G,A(+:2/5(2 347/5)/)7()3;01=77(2,/114()/)7B C,*).*2.();FY&ZAUC&CC-66.(1*2:3),(G,/8<2*.(1*2+34A(+,92*5%#1"#-%3+?0::).2? :3463)(),(2)*3;0.(++/)A>2.(+2(1*,/3)(2#M.)036A&B "L#$%&

15 Q)5=).*2(`A(+:2/5(2.(,+34:=))(,(;:)*2*)5=).*2)*(G(46(15/+:-)+:*6 3;0(28*2()0(,BX(035(,*,,.(1*-66*)5=).*2)*/72-66(2A(23().(*5 (28*2()0(,+72*.?-667/8,(2(11(2+<8,(4(.*)5=).)/)763=)7,(2*+B J667/8,`.(*:,/5/,(,(2+347()348>2+8>2*,,-66)9491(,BK2(:5()+()3;0 5*2*:,/70(,*5()*:,/5/,(,=2(G(46(1698*:,32(2+34:*)695(2:* *)5=).A*20(,()BC,*).*2.()A(1<+(2*,,A9.(A(+:2/5)/)7*5*:,/5/,(,(23;0+,(7 +34:2=5+8>2*,,-66)9491(,+:*5*2*2(1*,(2*.(B J,2-+,)/)7`.()092.P3;04E-:5*2*+34A(0>5+8>2*,,7()348>2*-667/8,()B _/1E>`A(+:2/5(2A1*).*))*,.()+3;/*1*4/1E>)+34,E=)+,()(11(2623.-:,() :344(2*,,*)5=).*+/B J,/829)*)5=).*2)*+6(2+6(:,/5A(+:2/5+5*.*)5=).*2()5/11-66)97()34 *)5=).*).(,B D8,(2+345*2E(*:,/5/,(,=7(22-4/()5/++:3),(G,8/))+.(,(,,A(035? ()1/7,X()<3)?M-2)(2YM-2)(2#LZZ$&?*,,.(*)*1<+(2*+,/11+*44*)+BC*4,/./7,+34() :3),(G,:*)5*2*)973,+348/))+34:2/)7()*:,/5/,(,:*).()5*2*(7()+:*6(2+34 1=77(2/036)972**:,/5/,(,(23;0+:*6*2()0(10(,B 3.3 Best practice inom webbdesign =5()49)7*4(,3.(2+34A(+:2/5(25*.+34=2S+46:3%<.<+)=24*)+:*+:*6*.(+/7)()BQ)5=).A*20(,?62(+(),*,/3)()*5/))(0911(,3;0(88(:,/5/,(,()=25/:,/7* 6-):,(24().(,0*).1*2,/11+,32.(1=5()34.():3)+,)=21/7*-,8324)/)7()#X(*/2. LZZa?+B$&B "V#$%&

16 3.3.1 Användbarhet 327*)/+(2*2.(,/+6*1,(2B C34.(+/7)(2=2.(,1=,,*,,5=),*+/7*,,*)5=).*2():344(2*,,0/,,*+*:(2+)*AA,3;0 ():(1,,*;:5*2(.(,,*BI2-70=5.*2,5=2,34*,,*)5=).*2()A*2*,/,,*2+)*AA,69+/.*) 8>2*,,+(.*):1/;:*69()1=):+3489)7*,.())(+/),2(++(BQ)5=).*2(),/,,*2/),(()+69 -,3;05(4+34*)5=).(2.()#LZZZ?++B""P"V&B I2-7)=4)(2,2(5/:,/7*6-):,(2+34A(+:2/5(20-2*)5=).*2()+)+#/.)+#8-)7(2*2 #LZZZ?++BLLPLa&` "#$%&'(#")*'#&"+,(-#."#&/0112(#"3'),1#+'14'(,,*A(23269*,,5/38,*0*2 3;:+969*,,5/=25*)*4(.*,,7>2*.(,,*)=25/1=+(2B "#35(#")*'#+'#6%&*2#.2$')-#."#*"$$7('+&&*%$$'(4#l5().(,,*A(23269*,,5/38,* 0*2A29,,344()3;:+969*,,.(,=2231/7*2(*,,7/++*3;0*,,,/,,*/7()340(1* +/.*)8>2*,,*57>2*5*2.(,A=+,**1,(2)*,/5(,8/))+B'(,A(,<.(2.=2(43,/),( )>.5=)./7,5/+*,,.(,A=+,*5*1(,7>2+B# "#*2(#")*'#('+2#89#:0(#&2/'(#70)3'(2(-#."#/$2(2(#,&&#%)+94#'(81(+,*A2<2+/7 /),(34*,,1=+*/)+,2-:,/3)(2?-,*).(-,832+:*23;0:344(2+E=1582*4,/11(,, (7(,+=,,*,,7>2*.(,69B'(,,*A(23269*,,.(,/),(=25/:,/7,8>23++*,,1=+* +*:(23;0345/+E=15*0/,,*2()1>+)/)7:344(25/*,,0911*3++,/11.())*B# "]#$%&

17 M.)036CK6J%-6%#1"#-%3+#61+3$/.)+# #6-+4.)#?6+#/.)6P30)6=ABBB?64K6A]>K Standard för användbarhet '(,8/))+()/),(2)*,/3)(11+,*).*2.?;FY6ZAUC&CC?8>2*)5=).A*20(,+34-,*2A(,*,+*5 81(2*6*2,(2-,/829)()+,>22(+,*).*2.BM*E*::*A(+:2/5(2*,,.())*+,*).*2.A(0*).1*2.(,2(31/:**+6(:,(2)*8>2*)5=).A*20(,`:2*8,8-110(,#()7B6+22+<.1+#+44&?(88(:,/5/,(, #()7B6+22.<.+#<G&3;0,/1182(.++,=11(1+(#()7B64%.42%<.,#&#M*E*::*LZZ$&B K>28*,,*2(A(+:2/5(25/.*2(.(,2(A(72(66()698>1E*).(+=,,` I2*8,8-110(,`/5/1:()-,+,2=;:)/)7(,,491(11(2()-667/8,=2-66)9..B D88(:,/5/,(,`.()72*.*5*)+,2=)7)/)7+34:2=5,+8>2*,,+1-,8>2*3;0-66)9 491(,(11(2-667/8,()Bm-4/).2(*)+,2=)7)/)7?.(+,3A=,,2((88(:,/5/,(,B M/1182(.++,=11(1+(`72*.()*5,/1182(.++,=11(1+(3;063+/,/5*:=) :,() 82*4A2/)7*2.9.()*)5=).+B K>28*,,*2()A(+:2/5(25/.*2(*,,4*)8>2*,,4=,**)5=).A*20(,()49+,(/.(),/8/(2* :3),(G,()3;0.( /))+03+*)5=).*2()8>2*,,*)5=).*623.-:,()B Grid F.n)4(.*,,.(1*-66+*:(2/2-,)=,0*28-))/,+/,-+(),*1+92BQ,,.(1*-66(1(4(),,/11 ():3463+/,/3)792=).*,/11A*:*,/11T<,0*732*++34:34697<11()(+)/,,(,#X(*/2. 4*)1*<3-,(24(.0E=16*5,*A(11(2?4())=2UCC/),23.-;(2*.(+832,+*,,( LZZ%&B "$#$%&

18 D8,(2+34*,,4*E32/,(,()*5*11*.*,*+:=24*20*2()-661>+)/)769"ZL]GaL%6G(11(2 4(2>:*2,().()+(),/11*,,+:*6*1*<3-,(2+34=2ceZ6GBZ^B6_3.-FG4+*6=2(,,2*45(2: @(AA+/.*)=2ceZ6GBW*,0*)C4/,0+:*6*.(ceZ[2/.C<+,(4LZZ%+34(,,8>2+>:*,, (88(:,/5/+(2*.(+/7)3;0:3.)/)7*51*<3-,(2+34A*+(2*+692-,)=,B\*)+:*6*.(,2( 72-).(28>21*<3-,(2`()4(."L:31-4)(2?()4(."e:31-4)(23;0,/11+/+,()4(.L] 4=))/+:*)?+934)973,/()1*<3-,+(2i8(1i-,:*).(,38,*9,7=2.*+7()34*,,4*),B(GB +:*1*2)(..(,3;01=77(2.(,/)342-,)=,(,#X(*/2.LZZa?+B"V&B Q,,*)5=).*+/7*5"L:31-4)(2=25=1./7,5*)1/7,?3;0(,,(G(46(1=2'2-6*1#'2-6*1 LZ""&+34*)5=).(2+/7*5()"L:31-4)+1*<3-,#ceZ72/.+<+,(4LZ""&B M.)036]K6D30:%/46=D30:%/6ABCC>6V+SS:/%46*+-6+#6CA6$,/0*#4/%G,0K Responsive design och flexible grid D,0*)_*2;3,,(#LZ"Z&+:2(5/()*2,/:(18>2R6X.46R:%334*)+*,+()O+4:,#4.1+6V+S6 +:=24+,321(:?61*,,83243;0*)5=).*2()+63+/,/3)BQ)1(.)/)7(),/115*28>2.())**)+*,+ )973)+/)8>2-,#_*2;3,,(LZ"Z&B "e#$%&

19 _*2;3,,(0=5.*2*,,4*)/),(+:*+:*6*()+:2=..*2+<...(+/7)8>25*2E(()0(,?-,*)*,, 4*)/+,=11(,+:*A(0*).1*()0(,(2)*+3431/:*.(1*2*5+*44*-661(5(1+(B'(,,* A(,<.(2*,,.(+/7)()+:*5*2*3A(23().(*55( /)69+/.*)?)=23;04(.5/1:() ()0(,BH(AA+/.*)+:**)6*++*+(8,(2()0(,(2)*+348>2+>:(2,31:*.()B K>2*,,-66)9O+4:,# )#8/))+.(,,2(5(2:,<7`2/G%#-+6)3.-4#()7B2/0.-6)3.-4&? 2/+7.S/%6S./-+363;0*+-.%6`0+3.+4B_*2;3,,(0*2+:*6*,(,,(G(46(1.=2.(++**)5=).+#Q b/+,q6*2,-b9b&b ;$<*2)+'#(0*)%*# F3;04(.*,,/),2(++(,8>2*,,*)5=).*2-,)=,)=24*).(+/7)*20*2A1/5/,*11,+,>22( ()0(,(2#_*2;3,,(LZZc&B ;$'="6$2#6"$+'(# K>2*,,()1*<3-,+:*5*2*81(G/A(1:2=5+.(,*,,A9.(,(G,()3;0A/1.()+:*:-))* 4*)()8*+,+,321(:69.(47()34*,,*)5=).*4=,()0(,():.7/%3=:7>B_*):*).=28>2 *)6*++*A/1.(2)*++,321(:?+*4,.(A(0911*2(+34A/1.(2)*1/77(2/?7()34*,,/+,=11(, W/)E*-B9B&B # >'+"2#?0'("'&# HVU0*2+:*6*,*+-.%6` /.()+()*+,(5(2+/3)()*5UCCBD)4(./*O-(2<7>2.(, 4>E1/7,.(1+*,,*)7(5/1:(),<6*54(./*+34+:*1=+*UCCP8/1()3;0=5()5/1:*8<+/+:* 8>2-,+=,,)/)7*2()0(,()+:*0*BT9+9+=,,:*)4*)7>2*(7)*UCCP8/1(28>2,/11(G(46(1 /T03)(3;0+4*2,603)(++34*)5=).(2Q).23/.#_*2;3,,(LZ"Z&B 3.4 Individanpassade lösningar :-).(2*,,9,(25=).*,/11.(4B^/:344(2)(.*)*,,2(.37>2*8>2)972*(G(46(169 "a#$%&

20 @(AA61*,+(2+34*)5=).(28-):,/3)(2+34+,=44(2>5(2()+4(.592.(8/)/,/3)*5 /)./5/.*)6*++)/)7B Amazon.com R*%a,#K<,*#Q4*N3)B;34-B9B&2(:344().(2*231/:*623.-:,(2,/11+/)*:-).(24(. 0E=16*5()*5*);(2*..*,*A*+,E=)+,#dRf(*2LZ""&BT23.-:,(2)*A*+(2*+69;33:/(++34 A(0*).1*25*.*)5=).*2(),/./7*2(0*2A(+>:,8>2+/.32?5/1:(,7>2*,,.(623.-:,(2+34 5/+*+=22(1(5*),*8>2*)5=).*2()B'())*,<6*5*)5=).*2*)6*++)/)7=25*.5/:*11*28>2 6*++/5(8,(2+34*,,*)5=).*2()+E=15/),(A(0>5(27>2*)973,+6(;/(11,8>2*,,2=,, 623.-:,(2+:*5/+*+8>2.())(B M.)036UK6;#-.1.-%#:%44#.#)6:56R*%a,#K<,*6=%*%a,#K<,*60K5K>K Nelly.com 35*)8>2623.-:,(2)*.=24*):*)7>2*()4=)7.31/:*5*1B'9*)5=).*2():1/;:*2/ 5*1()=).2*+5/1:*623.-:,(2+345/+*+3;0.())(:*)5=1E*.(+,321(:*2?4=2:()?8=27(2 3;0,<6(2*5623.-:,(2+34.())(=2/),2(++(2*.*5B'(,,*=2()5*.5/:*11*28>2%$.16.#-.1.-%#:%44#.#)(8,(2+34*,,*)5=).*2()+E=1549+,(,*+,=11)/)7,/115/1:() /)8324*,/3)+34=2/),2(++*),3;0+(.*)7>2*5*18>2*,,.(623.-:,(2)*+:*5/+*+B M.)036\K6;#-.1.-%#:%44#.#)6:56b+//GK<,*6=b+//GK<,*60K5K>K6 "%#$%&