DRAFT. Förbättra världen med hjälp av webbdesign Improve the world with the help of web design. Nina Mujdzic EXAMENSARBETE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRAFT. Förbättra världen med hjälp av webbdesign Improve the world with the help of web design. Nina Mujdzic EXAMENSARBETE 2012"

Transkript

1 Förbättra världen med hjälp av webbdesign Improve the world with the help of web design Nina Mujdzic EXAMENSARBETE 2012 Teknikens tillämpning med inriktning Grafisk design och Webbutveckling Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping

2 Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet Grafisk design och Webbutveckling. Arbetet är ett led i det tvååriga högskoleprogrammet Grafisk design och Webbutveckling. Författaren svarar själv för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Examinator: Kristin Trulsson Handledare: Kristin Trulsson Omfattning: 7,5 hp (grundnivå) Datum 18 mars 2012 Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping

3 Abstract Abstract The link between the lack of women's rights in the world and the number of people who have created a website by the publishing tool WordPress is something that few know about. The link is the high numbers that both have. If you combine these by building a website and then link it to an organization, it can be used to make a big difference in the world. A website with the information that the customer is looking for is an important part of a company s success. If the site is user-friendly, aesthetically pleasing and satisfies the customer's needs, the business can grow and the webpage will have many visitors. The company Hollywoodhair by Sesse started 2011 with the aim to help women with hairdressing and beauty without having to pay a high price. The concept is called "at your place or my place" which means that the hairdressers can receive treatments at her home or at the customer's home. This is a concept that has made their business grow and they can no longer receive all the questions and bookings over the phone because they are too many. She needed a website. The purpose of the work is to help the client by creating a website that fulfills her and her customer s needs. I also wanted to examine whether it is possible to support an organization with the help of the site. I broke down the purpose to two questions: 1. How do you create a user-friendly and aesthetically pleasing site that attracts customers? 2. How can I use the website in order to improve the world? To make this work possible, I chose to study the customer's and the company s needs of the site with the help of surveys and discussions. I also did a deeper study of literatures on the publishing tool WordPress, CSS, blogs and ads. The result of this work became a website for Hollywoodhair by Sesse with two ads that easily could have been linked to an organization's bank account. The site was designed exactly according to the customer s and the company s wishes with the help of a survey which dealt with questions concerning what they wanted on the website and a survey which dealt with questions about what they thought about the prototype of the site. The responses from both surveys were similar which showed that the outcome of the site had fulfilled the requirements needed in order to reply my first question. My conclusion is that it is possible to build a website that attracts customers if the company chooses to listen to the customer's needs. My second conclusion is that it is possible to change the world with the help of web design. This by using a website with many visitors and ads that are connected with an organization that works to improve the world. 1

4 Sammanfattning Sammanfattning En viktig del i ett företags framgång är att ha en fungerande webbplats som visar den informationen kunden söker efter. Om webbplatsen är användarvänlig, estetiskt tilltalande och tillfredsställer kundens behov så kan företaget växa och webbplatsen få många besökare. Företaget Hollywoodhair by Sesse startade år 2011 med ambitionen att hjälpa kvinnor med det mesta inom hår- och skönhet utan att de behöver betala ett högt pris. Företagets koncept heter hemma hos dig eller mig som betyder att frisörerna kan ta emot behandlingar hemma hos sig eller hos kunden. Detta är ett koncept som har gjort att företaget växt och uppdragsgivaren kan inte längre ta emot alla frågor och bokningar via telefon då de är för många. Hon behövde en webbplats. Syftet med arbetet är att hjälpa uppdragsgivaren genom att skapa en webbplats som uppfyller hennes och hennes kunders behov. Jag vill även undersöka om det går att stödja en organisation genom att använda webbplatsen. Detta för att förbättra världen med hjälp av de verktyg jag kan erbjuda. Jag bröt ner syftet i två frågeställningar: 1. Hur skapar man en användarvänlig och estetiskt tilltalande webbplats som attraherar kunderna? 2. På vilket sätt kan jag använda webbplatsen för att få den privata sektorn att gynna biståndsarbete? För att göra arbetet möjligt valde jag att studera kundens och uppdragsgivarens behov av webbplatsen med hjälp av enkäter och diskussioner. Jag gjorde även en fördjupning i litteraturer som behandlade publiceringsverktyget WordPress, CSS, blogg och annonser. Resultatet av arbetet blev en webbplats till Hollywoodhair by Sesse med två annonser som enkelt hade kunnat kopplas till en organisations bankkonto. Webbplatsen utformades exakt efter kundens och uppdragsgivarens önskemål med hjälp av en enkät som behandlade frågor om vad de ville ha med på webbplatsen och en enkät som behandlade frågor om vad de ansåg om prototypen av webbplatsen. Svaren från båda enkäterna stämde överrens vilket visade att resultatet av webbplatsen hade uppfyllt de krav som krävdes för att besvara den första frågeställningen. Mina slutsatser är att det går att bygga upp en webbplats som attraherar kunder om företaget väljer att lyssna på kundens behov. Min andra slutsats är att det går att förändra världen med hjälp av webbdesign. Detta genom att använda sig av en webbplats med många besökare och utplacerade annonser som är kopplade till en organisation som redan jobbar för att förbättra världen. Nyckelord Webbplats, annons, organisation, WordPress och Hollywoodhair by Sesse. 2

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING SYFTE, MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Syfte Mål Frågeställningar Metod HUR SKAPAR MAN EN ANVÄNDARVÄNLIG OCH ESTETISKT TILLTALANDE WEBBPLATS SOM ATTRAHERAR KUNDERNA? Insamling av data Webbplats Fotografering Uppbyggnad av webbplats PÅ VILKET SÄTT KAN JAG ANVÄNDA WEBBPLATSEN FÖR ATT FÅ DEN PRIVATA SEKTORN ATT GYNNA BISTÅNDSARBETE? Annons AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION BEGREPPSDEFINITION Teoretisk bakgrund BLOGG Inlägg CSS Deklaration WORDPRESS WordPress.com WordPress Verktyg ANNONS Annonsering på en webbplats Pay-per-click Genomförande ENKÄT DISKUSSION MED UPPDRAGSGIVARE OCH MOODBOARD WEBBPLATS Planering Uppbyggnad av prototyp Enkät om prototyp UPPBYGGNAD AV WEBBPLATS ANNONS Organisation Resultat och analys/designprocessen ENKÄT DISKUSSION MED UPPDRAGSGIVARE WEBBPLATSEN Färg och typografi Logotyp Meny Sidfot

6 Innehållsförteckning Förstasidan Undersidor UTFORMNING AV ANNONS ORGANISATION Bakgrund Annons och organisation ANALYS AV RESULTAT Hur skapar man en användarvänlig och estetiskt tilltalande webbplats som attraherar kunderna? På vilket sätt kan jag använda webbplatsen för att få den privata sektorn att gynna biståndsarbete? Diskussion RESULTATDISKUSSION/DISKUSSION AV DESIGNPROCESSEN Hur skapar man en användarvänlig och estetiskt tilltalande webbplats som attraherar kunderna? Hur kan jag använda mig av webbplatsen för att ge pengar till en organisation? METODDISKUSSION Slutsatser och rekommendationer Referenser Sökord Bilagor BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT BILAGA 2 - MOODBOARD BILAGA 3 SKISS PÅ WEBBPLATSENS FÖRSTASIDA BILAGA 4 SKISS PÅ WEBBPLATSENS UNDERSIDOR BILAGA 5 BILDER TILL SLIDER BILAGA 6 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT

7 Inledning 1 Inledning Vägen till framgång har många valmöjligheter men för att bli ett stort framgångsrikt företag i dagens samhälle behövs en webbplats som innehåller all den information kunden söker efter. Därför ska jag som examensarbete i min utbildning Grafisk design och Webbutveckling bygga en webbplats till företaget Hollywoodhair by Sesse för att hjälpa dem att utöka sin marknad men även för att underlätta deras arbete. För att hjälpa fler personer än bara ägaren av Hollywoodhair by Sesse har jag valt att skänka pengar till en senare vald organisation med hjälp av annonsering på webbplatsen. En undersökning görs på vad kunden och uppdragsgivaren vill ha och sammanställs sedan för forma en webbplats efter deras behov. 1.1 Bakgrund och problembeskrivning Uppdragsgivaren Serve Vaysi har ett nystartat företag som växer väldigt fort. Företaget använder sig i dagens läge av Facebook för att informera om nyheter till sina kunder men ägaren anser att det inte längre är tillräckligt och behöver nu ett annat forum där hon lättare kan nå ut till sina kunder samtidigt som hon kan öppna möjligheten för nya kunder att kontakta henne utan att ge ut sitt telefonnummer. Hon gav mig uppgiften att skapa en webbplats till hennes företag. Företaget Hollywoodhair by Sesse är en enskild firma som ägs av frisören Serve Vaysi som startade företaget sommaren 2011 i syfte att hjälpa andra kvinnor inom hår och skönhet. Hon specialiserar sig på hårförlängningar, något som är väldigt populärt och som därför fått hennes företag att växa i rekordfart. Affärsidén bygger på att vara flexibel genom att gå hem till sina kunder för att utföra arbetet där. På så sätt gör hon tjänsten så tillgänglig som möjligt. I dagsläget är uppdragsgivaren i behov av en webbplats som kan ge den information som nya och gamla kunder önskar men även en webbplats som är estetiskt tilltalande. Detta för att effektivisera hennes arbete genom att ge henne möjligheten att lägga mindre tid på att ge information via telefon och få mer tid till att utföra sitt arbete. Jag har valt att ta möjligheten att kombinera uppgiften med en insamling till valfri organisation i syfte att få uppdragsgivaren att hjälpa till utan att behöva betala något själv. 5

8 Inledning 1.2 Syfte, mål och frågeställningar Syfte Mitt syfte som designer av gränssnittet är att hjälpa uppdragsgivaren att utöka sin marknad med hjälp av de verktyg som jag kan erbjuda. Jag vill använda alla kunskaper jag har fått under den här utbildningens gång. Detta gör jag både praktiskt och teoretiskt för att se vad jag är kapabel till när det gäller att utföra ett riktigt arbete utanför utbildningen. Jag vill även utöka webbplatsens användning genom att använda mig av pay-per-clickannonser där pengarna går till en utvald organisation. Mitt syfte med webbplatsen är att kombinera en tilltalande layout med annonser och ständiga uppdateringar för bästa möjliga resultat Mål Målet är uppnått när både jag och uppdragsgivaren anser att webbplatsen uppfyller kravspecifikationen vi har kommit överrens om men även när webbplatsen innehåller en annons som är kopplad till en organisation Frågeställningar 1. Hur skapar man en användarvänlig och estetiskt tilltalande webbplats som attraherar kunderna? 2. På vilket sätt kan jag använda webbplatsen för att få den privata sektorn att gynna biståndsarbete? 6

9 2 Metod Inledning Under detta avsnitt kommer jag att beskriva vilka metoder jag har använt för att besvara mina frågeställningar. De rubriker som behandlas är datainsamling och webbplats. 2.1 Hur skapar man en användarvänlig och estetiskt tilltalande webbplats som attraherar kunderna? Insamling av data Här beskrivs datainsamlingen jag gjorde med hjälp av enkät och diskussion med uppdragsgivaren Enkät Den viktigaste delen med mitt examensarbete var att uppfylla de behov kunderna har, då de är de som får företaget att växa. Därför skapade jag en enkät med frågor angående deras bild av varumärket (se bilaga 1). Enkäten placerades på olika hår- och skönhetsforum för blivande kunder men gavs även till uppdragsgivarens nuvarande kunder så att hela målgruppen kunde nås. Svaren på frågorna medförde förståelse för hur kunderna önskar att användarvänligheten och designen på hemsidan skulle utformas. De analyserades och sammanställdes för att sedan användas som grund för moodboarden och prototypen av webbplatsen Diskussion med uppdragsgivare För att webbplatsen skulle uppfylla allas önskemål diskuterade jag med uppdragsgivaren om vilka funktioner hon önskade att webbplatsen skulle ha, vilka delar av varumärket den skulle förmedla samt vilka önskemål hon hade med layouten. Uppdragsgivaren fick även reflektera över sambandet mellan kundernas och hennes egna önskemål. Därefter tog hon del av mina personliga åsikter för att få ett så bra resultat som möjligt. Utifrån detta valde vi tillsammans ut flera bilder som vi sammanställde till en moodboard (se bilaga 2). Den visade vilken känsla som skulle förmedlas till besökaren av webbplatsen. Moodboarden baserades på enkätsammanställningen samt uppdragsgivarens personliga åsikter Webbplats I detta moment beskrivs metoderna kring fotografering och uppbyggnad av webbplats Fotografering Ett önskemål som framgick i enkätsammanställningen var att webbplatsen borde innehålla inspirerande bilder som relaterade till varumärket (se bilaga 1). Jag och 7

10 Inledning uppdragsgivaren valde att en fotografering skulle göras. Vi utgick från moodboarden när planeringen bakom den gjordes. Två modeller kontaktades och fotograferades i fotostudion på Tekniska Högskolan i Jönköping Uppbyggnad av webbplats Alla tidigare delar i projektet var förberedande moment inför uppbyggnaden av webbplatsen. Det som var mest avgörande var uppdragsgivarens önskemål om att få redigera webbplatsen själv när jag var klar med den. Det innebar att den skulle göras i publiceringsverktyget WordPress. Innan jag började använda verktyget gjorde jag en skiss på hur den skulle se ut (se bilaga 3). Skissen beskrev typsnitt, färger, bilder och funktioner som baserades på litteraturstudier, enkäten, moodboarden och diskussionen med uppdragsgivaren eftersom hon inte hade en grafisk manual att utgå från. Hon hade även tidigare sagt vilka underrubriker som skulle vara med och vad de skulle innehålla. Skissen gjordes i Adobe Photoshop CS4 och skickades sedan till uppdragsgivaren för granskning. Därefter skapade jag en webbdomän i Hollywoodhair by Sesses namn. På den domänen installerade jag WordPress och började arbeta med kodningen CSS för att få webbplatsens gränssnitt att likna skissen så mycket som möjligt. Jag använde mig även av plugins för att få in ett bildgalleri med fotografierna jag tagit men även för att få in de senaste nyheterna på förstasidan. 2.2 På vilket sätt kan jag använda webbplatsen för att få den privata sektorn att gynna biståndsarbete? Här beskrivs metoden för att förbättra världen med hjälp av webbplatsen Annons För att svara på den frågeställningen valde jag att försöka samla in pengar till en organisation med hjälp av annonsering på webbplatsen. Jag fördjupade mig i litteraturstudier för att ta reda på hur den skulle vara utformad. Därefter tog jag hjälp av företaget Comission Junction 1 för att få en länk till en annons. Det var viktigt att annonsen relaterade till innehållet på webbplatsen och inte störde användarvänligheten. Annonsen kopplades till organisationens bankkonto och generade på så sätt pengar varje gång en besökare klickade på den. 2.3 Avgränsningar Jag kommer under arbetets gång att specialisera mig på webbplatsens gränssnitt och inte på eventuell programmering bakom. Annonserna på webbplatsen kommer inte att skapas utav mig utan de kommer att hämtas från ett företag som redan erbjuder den tjänsten. 1 8

11 Inledning Enkäterna kommer endast behandla frågor som har i syfte att ge svar på målgruppens önskemål om webbplatsens gränssnitt och funktioner. Jag kommer inte att göra en större undersökning av organisationen som annonsen ska kopplas till. 2.4 Disposition Rapporten börjar med att beskriva vilka metoder som använts för att besvara frågeställningarna i Metod. Därefter beskrivs en del av datainsamlingen i Teoretisk bakgrund där läsaren får ta del av kunskap byggd på litteraturstudier. Det ger möjligheten att förstå och analysera rapporten. För att läsaren ska begripa projektet förklaras hela arbetsprocessen i Genomförande. Svaren på frågeställningarna behandlas i Resultat och analys. Här beskrivs resultaten utifrån genomförandet. Avsnittet avslutas med en analys utifrån mina frågeställningar. I Diskussion reflekterar jag över de positiva samt negativa aspekter mina metodval har inneburit. Till sist visar jag mina slutsatser och mina åsikter på hur man kan gå vidare i arbetet i Slutsatser och rekommendationer. 2.5 Begreppsdefinition Facebook: Ett socialt nätverk online. Bloggare: En person som skriver inlägg på en blogg. MySQL: En databastyp som samlar data som lagrats elektronisk. Php: Ett programmeringsspråk. Tutorials: En form av handledning som visar steg för steg hur en uppgift skall utföras. Hanledningen visualiseras med hjälp av bilder eller videofilmer av personen som skapat den. Youtube: är en webbplats med videoklipp som laddas upp av dess användare 2. Användarna kan ladda upp, dela och titta på videoklipp som laddats upp av andra användare. Slider: En funktion som används för bildvisning. Funktionen används på webbplatser. Lorem ipsum: En text med slumpvalda bokstäver som används som utfyllnadstext på webbplatser för att få webbplatsen att se mer verklig ut då besökare oftast distraheras av tomma webbplatser utan text. 2 9

12 Inledning Google Adsense: Google AdSense är ett gratis och enkelt sätt för webbutgivare av alla storlekar att tjäna pengar genom att visa riktade Google-annonser på sina webbplatser 3. Google AdSense består av en webbplats som erbjuder länkar till annonser till privatpersoner och företag. Facebookplugin: Ett verktyg som kopplar Facebook med en webbplats. Px: Är förkortning för ordet pixel och används oftast som storlek på typsnitt. Sans-serif: Ett typsnitt utan serifer

13 Teoretisk bakgrund 3 Teoretisk bakgrund Under detta avsnitt kommer fyra huvudämnen att behandlas. Syftet med den teoretiska bakgrunden är att läsaren i efterhand ska förstå och ha möjlighet till att analysera rapporten utan problem. De fyra huvudämnena är blogg, CSS, WordPress och annons. 3.1 Blogg En blogg är en loggbok, journal eller dagbok på webben. Varje gång en text skrivs så publiceras den och hamnar längst upp på webbplatsen. Under den finns användarens andra skrivna texter, ofta sorterade efter datum eller kategori. Till höger om texten finns ett arkiv där läsaren eller användaren kan välja antingen kategori eller datum för att se allt som skrivits inom det området. En blogg skapas med hjälp av ett online publiceringsverktyg eller en online bloggtjänst där användaren kan välja layout och tillhörande verktyg 4. Varje text tillhör en kategori som behandlar ett visst ämne. Användaren kan välja om denne endast vill behandla ett ämne eller flera olika för varje ny text. En annan möjlighet som många bloggare använder sig av är annonsering på bloggen. Med hjälp av detta kan man tjäna pengar på sin blogg. För varje läsare som klickar på en annons som finns på bloggen går en viss summa till skribenten. Detta används flitigt i bloggvärlden då många bloggare starkt marknadsför sin blogg för att få fler läsare och på så sätt mer pengar. På senare år har även begreppet bloggvärlden kommit fram som omfattar alla skribenter som skriver inlägg på en webbplats, bloggalor där bloggare får ta emot priser för sina bloggar och själva blogg-sidan Inlägg Texten som skrivs kan betraktas som ett dagsboksinlägg och kallas för inlägg. För att webbplatsen ska användas som en blogg så krävs det att inläggen uppdateras regelbundet. Privatpersoner använder bloggen som ett hjälpmedel för att publicera inlägg relaterade till deras intressen och åsikter men professionella bloggare kan använda funktionen för att marknadsföra sig själva genom att skapa en opinion. Ett inlägg består av en titel, texten som skribenten skrivit, datum, kategori och ett fält för kommentarer. I kommentar-fältet kan användaren välja om denne vill att läsarna ska kunna skriva vad de tycker om inlägget. Bloggare skriver ofta i varandras kommentar-fält för att marknadsföra sin egen blogg 6 (se bild 1). 4 April Hodge Silver, Hasin Hayder (2009) WordPress 2.7 Complete. Birmingham: Packt Publishing

14 Teoretisk bakgrund Bild CSS Ordet står för engelskans Cascading style sheet som kan översättas till det svenska ordet stilmall. Det skrivs på engelska och är ett stilmallsspråk som beskriver utseendet för ett strukturerat webbdokument. CSS används främst för att ändra och anpassa utseendet på webbplatser. Det som i första hand kan påverkas är färger, textstorlek, bakgrund, bilder och layout. Detta gör att skaparen av webbplatsen kan använda sin stilmall på sin webbplats och på så sätt presentera sin information med den design som önskas. Skaparen kan också välja att använda samma stilmall på andra webbsidor och får då samma design på dessa. CSS använder sig av deklarationer som består av egenskaper och värden Deklaration En deklaration är en regel i CSS-dokumentet som visar hur något ska se ut i det strukturerade webbdokumentet. Den har egenskaper och värden. Egenskaperna kan exempelvis vara ett typsnitt eller en bild. Värdet visar sedan vilka inställningar egenskapen har. Exempel på inställningar är om vilken färg egenskapen ska ha eller hur stort typsnitt den ska ha (se bild 2). 7 Charles Wyke-Smith, översättning Elsie Formgren, Sten Sundström (2006) Stila med CSS : en guide för designers. Sundyberg: Pagina 12

15 Teoretisk bakgrund Bild Wordpress WordPress är en webbapplikation som används för att skapa och underhålla en webbplats eller blogg. WordPress benämns också som ett publiceringsverktyg då stora delar av konceptet innebär att människor ska skapa och publicera information på internet på ett enkelt sätt. Användaren har tillgång till verktyg för inlägg, kommentarer, teman, kategorier och mycket mer. Applikationen bygger på en öppen källkod som innebär att ingen äger den och att den är tillgänglig för alla att använda. Wordpressapplikationen är inget program som används på datorn utan den finns på internet utan kostnad 8. WordPress skapades av Matt Mullenweg och Mike Little år , då var det en liten applikation med få användare. Idag har applikationen ett flertal utvecklare och över 70 miljoner Wordpress-sidor. I augusti 2011 stod WordPress-verktyget bakom 22 % av alla nya hemsidor som byggts i världen. 10 För att förstå hur man skapar en WordPress-sida behöver man veta att det finns två olika typer av applikationen och skillnaden mellan dessa WordPress.com WordPress.com är ett gratis bloggverktyg som alla kan använda sig av. Det enda kravet är att man blir medlem. I bloggverktyget kan du göra simpla saker som att skapa nya inlägg och ändra teman. Dock är användaren väldigt begränsad då det kostar pengar att använda större tilläggstjänster. Tjänsterna kan vara att ändra sitt CSS Stylesheet eller skapa ett nytt tema. Webbadressen blir inte personlig utan ser ut så här: WordPress På webbplatsen WordPress.org kan WordPress laddas ner. Men istället för att ha applikationen på sin dator så laddar man upp den på sin webbserver. Det 8 Hodge Silver och Hayder (2009)

16 Teoretisk bakgrund krävs att servern stödjer webbkodningen php och att den har MySQL som är en databastyp. Det finns även många webbhotell som erbjuder en installation av WordPress så att du inte behöver ladda ner det för att sedan ladda upp det. När man är klar loggar man in via webbhotellet och har tillgång till en oändlighet av funktioner 12. WordPress har en likadan layout som WordPress.com men har fler funktioner och kan användas av lite mer avancerade användare. Här kan man inte bara bygga bloggar utan även fullfärdiga webbplatser. Användaren får själv ändra sin php sida och CSS:en som tillhör. Det finns även många plugins och teman färdiga att installera som skapas varje dag av andra användare. Under februari 2012 hade över 8 miljoner personer installerat WordPress 3.3 världen över Verktyg Teman Temat på webbplatsen/bloggen är den färdiga designen och layouten som användaren får välja. Användaren kan i efterhand ändra koden bakom temat om denne önskar Plugins Med hjälp av plugins kan användaren installera funktioner på sin webbplats/blogg utan att behöva skapa något själv från grunden och på så sätt få ut mer av WordPress. Det fungerar både för dem som inte kan koda men även för dem som har kunskaper i programmering men inte vill lägga ner tid på att programmera något som redan finns färdigt. Användaren kan även här redigera koden bakom sitt plugin i efterhand. Plugins skapas och programmeras av andra användare som sedan laddas upp för att allmänheten ska ha tillgång till dem gratis. Några exempel på plugins som användare kan installera på sin webbplats är bildgalleri, stöd för videoklipp och skydd mot spamning WordPress MU WordPress Multiuser blog tillåter användare att skapa egna intressegrupper som alla kan bidra till. Detta genom att låta andra än administratören av bloggen skriva inlägg på bloggen. På WordPress.com och på WordPress får endast administratören skriva inlägg och läsarna är begränsade till kommentar-fältet. Genom WordPress MU kan intressegruppen ha flera skribenter, layoutskapare och administratörer på samma sida. På så sätt skapas något liknande en onlinetidning Hodge Silver och Hayder (2009)

17 Teoretisk bakgrund 3.4 Annons En annons är ett objekt företag använder i marknadsföringssyfte för att nå ut till sin målgrupp. Annonsen kan bestå av text, bild, animeringar, ljud och kan placeras i tidningar samt på hemsidor. Bakom varje annons ligger det väldigt mycket planering om hur layouten ska se ut, vilken målgrupp den ska nå ut till och hur man påverkar de som tar emot annonsens budskap Annonsering på en webbplats Den vanligaste typen av annonsering på webbplatser kallas för banner. Det är en rektangulär bild som oftast placeras under webbplatsens innehåll. När besökaren på webbplatsen klickar på annonsen så hamnar denne på annonsörens webbplats. Det finns många typer av utformningar av bannerannonser. Deras syfte är att locka webbplatsbesökaren att titta på annonsen och detta kan det göra med snabba animationer, starka färger och högt ljud. Exempel på dessa är när vissa bannerannonser använder sig av spel som besökaren måste spela för att få slut på ljudet som de hör. Bannerannonser kan även förflytta sig och byta form samtidigt som webbplatsen visas. I många fall används annonserna som ett byte mellan olika företag. Ett trägårdsföretag kan ha en annons på sin webbplats som ett designföretag har gjort och tvärtom. Detta för att synas så mycket som möjligt på internet Pay-per-click Pay-per-click avser annonsering på webbplatser där varje klick på en annons genererar pengar. Det fungerar genom att administratören av webbplatsen väljer ett företag som erbjuder pay-per-click tjänsten, får en länk till annonsen från dem och placerar ut den på sin webbplats. Sedan väljer administratören vilket konto pengarna ska gå till. Nästa gång en besökare klickar på annonsen så förs pengar över till det konto administratören valt Anna Gernandt, Tobias Meschke (2006) Vad får dig att klicka?: en studie om utformning av bannerannonser i förhållande till målgrupp. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen Eric Giguere (2005) Make easy money with Google : using the AdSense advertising program. Berkeley, Calif: Peachpit Press

18 4 Genomförande Genomförande Under detta avsnitt kommer jag att behandla alla moment som utförts under projektets gång. Jag gjorde i första hand en plan över hur jag skulle gå tillväga för att genomföra projektet. Därefter samlade jag in information via litteraturstudier. Jag skrev frågor till en enkät som skickades till personer som var intresserade av hår- och skönhet. När jag fick svar på enkäten diskuterade jag dessa med uppdragsgivaren som fick ge sina synpunkter på utformningen av webbplatsen. Därefter skapades en prototyp av webbplatsen och annonser kopplades till den. Det sista steget i projektarbetet var att analysera resultatet av prototypen och förändra den så att den blev en riktig webbplats. Rapportskrivandet har med hjälp av litteraturstudierna pågått under hela projektarbetet. 4.1 Enkät En enkät skickades ut som behandlade frågor som har i syfte att ge svar på målgruppens önskemål om webbsidans gränssnitt och funktioner. Enkäten gavs i första hand till uppdragsgivarens kunder under kundbesök. De gav i sin tur vidare enkäten till sina vänner som är intresserade av uppdragsgivarens tjänster. För att få så många svar som möjligt skickades enkäten ut på ett forum med hår- och skönhet som huvudämne. På så sätt fick jag som designer av webbplatsen svar på vad som behövdes och vilka önskemål nuvarande och nya kunder har kring den. Enkäten gjordes online på en webbplats som heter SurveyMonkey 18, där man kunde forma en enkät med egna inställningar. Enkäten innehöll svarsalternativ i både kryss- och kommentarform. Frågorna som ställdes baserades på litteraturstudier och var noggrant utvalda av mig samt uppdragsgivaren. De behandlade vad man relaterar till varumärket, hur webbplatsen skulle se ut och vilka funktioner som behövdes på den. Med en onlineenkät kunde man enkelt skicka den vidare utan något pappersarbete eller kostnader. Däremot så kunde uppdragsgivaren skriva ut enkäten om hon önskade. Enkäten bearbetades och sammanställdes för att användas i designarbetet. 4.2 Diskussion med uppdragsgivare och moodboard När jag analyserat svaren från enkäten så tog jag fram frågor till uppdragsgivaren för att få fram hennes önskemål med webbplatsen. Dessa frågor i samband med enkäten och litteraturstudier skulle svara på den första frågeställningen. Vad vill du förmedla med ditt varumärke via webbplatsen? Vilka färger och former anser du ska kopplas till varumärket? Vilka funktioner vill du ha på webbplatsen? Vilket mål har du med webbplatsen?

19 Genomförande Vilka åsikter har du på svaren från enkäten? Med hjälp av svaren fick vi fram en diskussion som behandlade färg, form och användarvänlighet. För att illustrera den grafiska biten valde vi ut ett antal färger, miljöer och frisyrer som vi ansåg speglade den bild uppdragsgivaren vill visa av varumärket men även den bild kunderna har av det. Bilderna fann vi på internet med hjälp av sökord som vi sammanställde från enkäten och uppdragsgivarens personliga önskemål. Genom att använda detta skapades en moodboard (se bilaga 2). 4.3 Webbplats Under detta avsnitt beskriver jag min process runt skapandet av webbplatsen. Till en början beskriver jag planeringen för att avsluta med en mer djupgående beskrivning av hur jag använde mig av verktyget WordPress Planering När jag sammanställt all datainsamling började jag planera uppbyggnaden av webbplatsen. Jag gjorde en lista på vilka färger, bilder, funktioner och underrubriker som skulle vara med eftersom jag hade fått svaret från enkäten, diskussionen med uppdragsgivaren och moodboarden. Jag använde punktlistan för att påbörja skisser av webbplatsens framsida och undersidor. Flera olika skissförslag gjordes och presenterades för uppdragsgivaren. Hon fick välja det som hon ansåg representerade varumärket mest (se bilaga 3, 4). Därefter gjordes en tidsplanering på när prototypen skulle vara klar för granskning och slutdatumet för webbplatsen sattes Fotografering Även i detta moment så användes moodboarden, enkäten och diskussionen med uppdragsgivaren som bakgrund till planeringen. Önskemålen på fotografierna var att de skulle ge en inbjudande känsla till webbplatsen samt förstärka företagets varumärke. Dock skulle fotografierna inte fotas i en frisörmiljö och visa företagets praktiska sida utan endast stärka webbplatsens gränssnitt och på så sätt attrahera kunderna. Även fotograferingen utgick från utvalda nyckelord. Färger: varma, röd, orange eller gul Frisyrer: stora lockar Kläder: ljusa Miljö: natur eller hollywood Rekvisita: spegel och läppstift För att spegla varumärket valdes två kvinnliga modeller med lockigt och blont hår. De fick ta del av moodboarden och enkätsvaren för att förstå vilket budskap som skulle förmedlas. Därefter bokade jag en systemkamera och en fotostudio på den 17

20 Genomförande Tekniska Högskolan i Jönköping. Jag använde mig av mina kunskaper jag fått under kursen Bild och Fototeknik (3,5 hp) och Grafisk design 2 (7,5 hp) för att fotografera och redigera bilderna. Fotograferingen skedde med hjälp av systemkameran och ett stativ ur olika vinklar för att få ett brett utbud att arbeta med. Vikten lades på modellernas hår för att relatera till företaget. Den största delen av redigeringen bestod av att placera ett filter med varma färger över varje bild för att få den färg kunderna önskade på webbplatsen. Storleken på bilderna anpassades även för sliderfunktionen på förstasidan. All redigering gjordes i programmet Adobe Photoshop CS4 (se bilaga 5) Uppbyggnad av prototyp Här följer stegen i uppbyggnaden av prototypen Installation För att ha möjlighet att bygga webbplatsen var jag tvungen att fördjupa mig i publiceringsverktyget WordPress. Detta gjorde jag via litteraturstudier och tutorials på videokanalen Youtube 19. Därefter hämtade jag publiceringsverktyget från WordPress.org och skapade en webbdomän som jag installerade det på. När installationen var klar började jag med att göra publiceringsverktyget användarvänligt för företaget. Det gjordes med hjälp av specifika inloggningsuppgifter samt en installation av svenska som språk i verktyget Tema och gränssnitt Nästa steg var att välja ett tema att utgå ifrån när jag skapade gränssnittet. Det valdes ut med hjälp av enkätsvarens önskemål om en slider och nyheter på förstasidan. Temat blev Themia Lite 20. Det anpassades sedan till skissens färger och gränssnitt med hjälp av ändring av dåvarande CSS kod men även ny CSS kod skapad av mig. Därefter skapades en logotyp som var anpassad efter skissens färger och layout av den orsaken att företaget inte hade någon innan. Den lades på webbplatsen tillsammans med alla underrubriker som tidigare bestämts. Under alla underrubriker skapades en sidomeny som relaterade till förstasidan med hjälp av samma färg och stil. I sidmenyn lades olika funktioner som baserades på datainsamlingen. Varje webbsida hade även en likadan fotnot för att hela webbplatsen skulle vara enhetlig. En annan faktor för enhetlighet var alla undersidors bakgrund. De använde samma layout och färg men skilde på funktioner. Temat hade ett förutbestämt typsnitt som användes på webbplatsen tillsammans med de nya färgerna

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

6. BLOGGVERKTYG. Här ska vi titta på några olika bloggverktyg som du kan använda för att komma igång med att börja blogga. www.blogsome.

6. BLOGGVERKTYG. Här ska vi titta på några olika bloggverktyg som du kan använda för att komma igång med att börja blogga. www.blogsome. Del 2 BÖRJA BLOGGA 6. Bloggverktyg... 28 7. Skapa en blogg... 31 8. Publicera... 35 9. Inställningar... 39 10. Ändra design... 42 11. Övriga ändringar och funktioner... 48 12. Underhålla en blogg... 51

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Anna Jonströmer. Bloggning

Anna Jonströmer. Bloggning Anna Jonströmer Bloggning Del 2 BÖRJA BLOGGA 6. Bloggverktyg... 28 7. Skapa en blogg... 31 8. Publicera... 35 9. Inställningar... 39 10. Ändra design... 42 11. Övriga ändringar och funktioner... 48 12.

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

2012-10-09. Skapa Bufblogg

2012-10-09. Skapa Bufblogg Skapa Bufblogg Vill du skapa en blogg till klassen/avdelningen? Alla anställda inom BUF har möjlighet att skapa blogg på http://bufblogg.kristianstad.se. Elisabeth Banemark, Skoldatateket Sida 1 Innehåll

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar Webbsida i Wordpress Existens på webben och bli sökbar Om Susann Rickan Susann Rickan bor i Nora Byggt webbsidor i 16 år Eget företag sedan 2009. Hjälper företag med webb och foto. Tycker om att bygga

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se)

Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se) Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se) 1) Gå till moobis.se 2) Klicka på skapa blogg i menyn längst upp och sedan på 4) Välj användarnamn och fylla i din epostadress. Du kan

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto 1 Skapa ett Youtube-konto Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Annelie Hammar Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Anders Jackson

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Wordpressguide - Palmstiernska Släktföreningen. Det här kan du göra:

Wordpressguide - Palmstiernska Släktföreningen. Det här kan du göra: Palmstierna Wordpressguide Hej! Vad kul att du vill hjälpa till med Palmstiernska Släktföreningens hemsida http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com. Det första du behöver göra är att bestämma

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se

Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se Kontrollpanelen når man på: http://xtractor.se/admin Xtractors webbplats är uppbyggt på en skräddarsydd variant av publiceringssystemet

Läs mer

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben Publicera Y-bladet Innehåll Publicera Y-bladet...1 En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben...1 Logga in...2 Logga ut...2 Att lägga till en artikel till Y-bladet...3 Ändra ett inlägg...5

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt kunna förmedla information vill vi med denna presentation

Läs mer

Manual till hemsidan

Manual till hemsidan FORSHAGA IF - FOTBOLL Manual till hemsidan www.forshagafotboll.se Martin Axelsson 2014-04-28 Den här manualen avser att guida användaren till de vanligaste funktionerna på hemsidan för Forshaga IF Fotboll.

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum!

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Hur du implementerar ditt Hosted Newsroom I den här guiden kan du läsa hur du skapar ert Hosted Newsroom ert pressrum på er egna

Läs mer

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med wordpress Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med Wordpress Varför blogga i skolan? - öka antalet mottagare för elevernas arbete. - förmågan att kommunicera tränas och utvecklas. - otaliga användningsområden,

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

2013-04-02 Ver 3.0. Lathund WP-tema SAGA

2013-04-02 Ver 3.0. Lathund WP-tema SAGA 03-04-0 Ver 3.0 Lathund WP-tema SAGA Om SAGA för wordpress SAGA är ett Wordpresstema framtaget av Psynkprojektet inom SKL för att underlätta kommuner och landsting att presentera vart man ska vända sig

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Styrelsebloggens bruksanvisning

Styrelsebloggens bruksanvisning Styrelsebloggens bruksanvisning sidan 1 av 11 Styrelsebloggens bruksanvisning 1. Inledning Skattkammarvägens samfällighetsförening i Lindsdal, Kalmar består av 85 friliggande hus fördelat på gatorna: Skattkammarvägen

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Bloggdesign { ALEXANDRA 299:- 359:- Lilla Designpaketet. Designpaketet Mellan. Prislista: Designpaket

Bloggdesign { ALEXANDRA 299:- 359:- Lilla Designpaketet. Designpaketet Mellan. Prislista: Designpaket Bloggdesign Dessa designpaket är utformade för dig som bloggar och vill ha en ny, proffsigare och mer personlig design. Jag gör designer för blogg.se/webblogg.se/blo.gg. När du har bestämt dig för vilket

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Manual för administratör

Manual för administratör Manual för administratör Innehållsförteckning 1. Bloggar... 3 1.1 Byta Header- bild till blogg... 3 1.2 Ta bort/lägg till Kategori... 4 1.3 Byt Profilbild samt Lägg till Sociala Medier... 6 2. Publicera

Läs mer

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare.

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare. Allmänt om hemsidan och Wordpress Brantevik.se är baserad på Wordpress (WP). Från Wickipedia: Wordpress, ofta versaliserat WordPress, är ett blogg- och innehållshanteringssystem. Det distribueras under

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Komma igång med det nya AdWords-gränssnittet En guide till ändringar av kampanjhanteringen

Komma igång med det nya AdWords-gränssnittet En guide till ändringar av kampanjhanteringen Komma igång med det nya AdWords-gränssnittet En guide till ändringar av kampanjhanteringen Inledning och översikt Tack vare er användare har AdWords växt. Sedan 2005 har vi lagt till över 20 verktyg och

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Manual för administratör

Manual för administratör Manual för administratör Innehållsförteckning 1. Bloggar... 3 1.1 Byta Header- bild till blogg... 3 1.2 Ta bort/lägg till Kategori... 4 1.3 Byt Profilbild samt Lägg till Sociala Medier... 6 2. Publicera

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Anvä ndärguide Nyä Expeditionsresor

Anvä ndärguide Nyä Expeditionsresor Anvä ndärguide Nyä Expeditionsresor Hjälpguide för att använda Wordpress och Nya Expeditionsresor.se 2014-08-10 Innehållsförteckning Logga in till Wordpress-panelen... 3 Skapa bildspel... 4 Färgkoder...

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda Den här artikeln tänkte väldigt grundligt gå igenom koncepten kring en hemsida och hur den är uppbyggt, för att ge dig grundkunskap att bygga vidare på och

Läs mer

Laboration 2. Webbproduktion En stiligare webbsida HT2015

Laboration 2. Webbproduktion En stiligare webbsida HT2015 Laboration 2 Webbproduktion Inledning Vi har hittills koncentrerat oss på att strukturera upp vår information på ett så semantiskt sätt som möjligt. Nu är det dags att ge ögat något vackert att vila på.

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Wimba Pronto i Blackboard

Wimba Pronto i Blackboard Kommunikator se vem som är där och chatta Med Wimba Pronto så kan du se vem som är online i kurserna som finns i Blackboard och skriva snabbmeddelanden/chatta med andra (Wimba Pronto liknar MSN och ICQ).

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst.

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. version 1.4 SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. Dra gå blocket i Scripts-området. Klicka på blocket för

Läs mer