Ung i Europa. Projektstart: Projektslut:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung i Europa. Projektstart: 2015-11-01 Projektslut: 2018-10-30"

Transkript

1 Ung i Europa Projektstart: Projektslut: Inledande sammanfattning Vi önskar driva ett projekt som genom möjlighet till utlandspraktik stärker de ungas självkänsla och hjälper dem att se möjligheter istället för hinder. Unga kvinnor och män som har behov av stöd i form av bland annat självförtroendehöjande aktiviteter, utökat nätverk och redskap för att tänka om och se nya möjliga arbetsvägar för att kunna uppnå självförsörjning, känna sig som fullvärdiga samhällsmedborgare och antingen direkt eller via studier kan möta företagens rekryteringsbehov ges möjlighet till det i detta projekt. Projektet har för avsikt att samarbeta med ett eller flera länder och utbyta praktikdeltagare med varandra. Därför är svenska arbetsplatser viktiga i projektet. Fördelningen av praktikplatserna mellan kvinnor och män kommer att vara av central betydelse för projektets jämställdhetsaspekt. Ungdomarna har svårt att marknadsföra sig inom yrkesområden som inte är de traditionella utifrån normen eftersom de inte vet vad som krävs av exempelvis ett lageryrke eller ett säljyrke. Det lättaste är att efterfölja det vi möte mest av; att normen är att män jobbar på lager och kvinnor i butiker. Genom ett aktivt jämställdhetsarbete i projektet ser vi möjligheter att påverka både deltagare och arbetsgivare för att komma tillrätta med ojämlika förhållanden. Viktigt är också att jobba med attitydförändring på arbetsplatser så att det ser vad det är för egenskaper och färdigheter som man verkligen behöver, se de nya erfarenheterna personen fått och inte enbart rekrytera efter personens utbildningsnivå och tidigare arbetslivserfarenhet.. Även här tar vi upp jämställdhetsaspekter för att åstadkomma en mer jämlik rekryteringsprocess. Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området Medborgarskolan Region Väst har genom pågående och genomförda projekt med unga fått erfarenhet och kunskap om målgruppen unga i utanförskap och NEET:s. Därför anser vi oss ha att mycket bra förutsättningar att bygga och driva ett projekt inom området. Vi har också tidigare bedrivit ESFprojekt där transnationalitet ingått varför många upparbetade kontakter redan finns. Tidigare genomförda projekt och förstudier har även varit på några lärandekonferenser om transnationellt utbyte av unga utanför och NEET:s. Vid dessa konferenser har kontakter knutits med organisationer som är villiga att fortsätta samarbetet. Medborgarskolan har sedan 1990-talet arbetat med arbetsmarknadspolitisk verksamhet tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och samordningsförbund. Målgrupperna har varit långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna kvinnor och män utanför arbetsmarknaden. Viss del av denna verksamhet har varit i form av ESF-projekt. Inom Medborgarskolans organisation finns personal med erfarenhet från ESF-projekt och erfarenheterna finns tillvaratagna i form av beprövade arbetsmetoder och dokumenterade processer. Vi följer samhälls- och arbetsmarknadspolitiken och ser dilemmat med lågutbildade kvinnor och män och svårigheterna med matchning av dem. Vi vet vad som behövs för att höja någons självkänsla och självförtroende. Vi har vana vid att möta olika deltagare med olika funktionsnedsättningar och ge dem det stöd som behövs. Medborgarskolan vill ge ungdomar utanför arbetsmarknaden möjligheten att åka utomland eftersom vi är övertygade om att det kommer ge nya erfarenheter som kan bryta ett utanförskap hemma. Vi är

2 säkra på att unga kvinnor och män som klarar att befinna sig i ett annat land under en längre tid, med all förändring som det innebär, ger sitt självförtroende en knuff framåt. När det gäller förberedelse av deltagare för utlandspraktik finns inom vår organisation tillgång till språklärare och personer med olika kulturella bakgrunder som kan engageras för att erbjuda deltagarna en så bra förberedelse som möjligt. Medborgarskolan har idag stort kontaktnät med företagare och har därför goda möjligheter att kunna bereda transnationella projekt praktikplatser för deras deltagare hos oss. Beskriv analys, planering och genomförande samt vad projektets syfte och mål i de olika faserna ANALYS- OCH PLANERING Syftet är att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt genomförandeprojekt. Den tänkta längden på analys- och planeringsfasen är nio månader. Mål är att: Förbereda för en genomförandefas Ta fram en styrgrupp Producera avstämningsrapport till ESF Projektägaren resursbesätter projektet samt utbildar om projektets förväntade resultat, syfte, mål, arbetssätt samt jämställdhet och tillgänglighet. Utvärderingsupplägget konkretiseras tillsammans med utvärderaren. Projektet undersöker fortsatt intresse hos transnationella kontaktländer för att säkerställa delaktigheten. Samarbetsavtal skrivs vid fysiskt besök så alla vet, förstår vad var och en ska göra och ta ansvar för i projektet. Under besöket säkerställer vi hur mottagarlandet har tänkt sig att våra deltagare ska bo och var de ska praktisera. Om möjligt så besöks boendet och kommande praktikplatser för att på bästa sätt kunna matcha och förbereda på hemmaplan. Arbetsförmedlingen informeras om projektet och olika former av informationsmaterial tas fram. Under fasen tas kontakt med de presumtiva företag hemma som är aktuella för att ordna praktikplatser för de utländska deltagarna. Vi undersöker boendeformer som kan vara aktuella för besökande deltagare. Troligen vill våra transnationella partners komma på besök för att se och förbereda för sina deltagare. Under fasen identifieras möjliga arbetsgivarkontakter som kan ha anställningsbehov. Arbetet fortsätter genom hela projektperioden. Administrativa och uppföljande metoder konkretiseras och ett generellt deltagarupplägg tas fram. Fasen avslutas med att en avstämningsrapport till ESF tas fram. GENOMFÖRANDE Huvudsyftet med projektet är att skapa förutsättningar för unga kvinnor och män att bryta med en negativ social kontext genom att få arbetspraktik i ett annat EU-land och få nya värdefulla erfarenheter. Att lära känna nya människor, bo i och uppleva en annan kultur kan innebära helt nya perspektiv och kan påverka möjligheten att träda in på arbetsmarknaden. Unga kvinnor och män får genom projektet stärkt självförtroende och bättre självkänsla vilket kan påverka möjligheten till fortsatta studier.

3 Genom att kombinera en förberedande fas på 3 månader, utlandspraktik på 2 månader och en avslutande uppföljande fas på 2 månader där deltagarens motivation och drivkraft fångas upp och omsätts i fortsatt handling stöttas målgruppen att komma i arbete eller studier. Nya grupper av deltagare börjar med ungefär tre månaders intervaller. Det innebär att projektet har två samtida grupper i olika stadier. Projektet är också mottagare av deltagare från transnationella partners. Vår förhoppning är att våra deltagare under sin förberedande fas kan vara mentorer åt de besökande deltagarna och på så sätt växa i engagemang och självkänsla. Vi tror det finns en fördel med att representanter från den sändande organisationen finns med för att introducera deras deltagargrupp på motsvarande sätt som vi gör. Genomförandefasens mål är att: 90 % av deltagarna som genomgått projektet skall uppleva att deras självförtroende och självkänsla är höjd. 80 % av deltagarna har skaffat sig värdefull erfarenhet som kan användas på vägen mot arbetslivet. 70 % av deltagarna skall efter projektet ha påbörjat studier eller erhållit ett arbete. Arbeta transnationellt med minst ett projekt för att tillsammans utveckla metoder för det ömsesidiga utbytet av deltagare. Medborgarskolan har ökad kunskap och erfarenhet från transnationellt arbete som kan spridas och komma övrig verksamhet tillgodo i Sverige. Minst två av Arbetsförmedlingens lokalkontor har medverkat i projektet. För att projektet ska nå förväntat resultat är det viktigt att deltagarna, Arbetsförmedlingen och projektets personal är motiverade och aktiva. Vi kommer att ta kontakt med arbetsförmedlare i Göteborg som arbetar mot målgruppen i första hand på lokalkontoren Gamlestan och Centrum där sektionscheferna redan är kontaktade. Övriga Arbetsförmedlingar inom deras marknadsområde fyra får ansluta när de önskar och vi har inför ansökan varit i kontakt med Arbetsförmedlingen i Varberg som är positiva. Vi har samtalat med Göteborgs Stad om eventuellt samarbete. Vi kommer att återuppta kontakt under analys- och planeringsfasen med Lisbeth Ringdahl, Arbetsmarknadschef i Göteborgs stad på Arbetsmarknad och vuxenutbildning för vidare diskussioner om hur samarbetet ska se ut. Förberedelsefas Cirka tio unga kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund och problematik börjar projektet samtidigt och genomgår det förberedande programmet under tre månader. Under denna del arbetar projektets personal med att förbereda deltagarna inför den kommande utlandsvistelsen. För att inte fastna i problem och begränsningar fokuserar projektets personal på vad varje deltagare kan klara av och på deltagarnas positiva egenskaper och erfarenheter. Detta görs både genom enskilda samtal och i gruppaktiviteter så att varje individ blir så väl förberedd för sin utlandspraktik som möjligt. Inslag i förberedelsefasen är teambuilding för ökad gruppdynamik, resa inom EU och specifik kännedom om praktiklandet, kulturella skillnader och språkundervisning på det lokala språket men också engelska. Det handlar också om att rigga de unga i vardagsstuktur, att komma i tid, ta emot instruktioner, arbeta med varje deltagares självkänsla och självförtroende, presentationsteknik men även att producera ett CV både på svenska och på engelska etc. För varje deltagare görs en personlig handlingsplan för den inledande tiden i projektet, som justeras allt eftersom det behövs.

4 Personalen arbetar samtidigt med att förbereda praktikplatser för våra transnationella gäster. Projektet besöker arbetsplatser inom kontaktnätet och tar även nya kontakter med arbetsgivare. Vidare sprids projektidén och varför det är viktigt att arbetsplatser är delaktiga. Praktikfas Tio deltagare åker till praktiklandet med två ur projektpersonalen. Personalen stannar kvar i landet i cirka en vecka för att medverka till en så bra start på praktikperioden som möjligt och för att stödja deltagarna att etablera nödvändiga lokala kontakter och för att stödja dem med annat som exempelvis hur man tar sig till praktikplatsen, mathandling och matlagning, städning och konflikthantering mellan deltagarna. Någon gång under de första dagarna träffar vårt projekt värdlandets projektpersonal och eventuellt deras deltagare i sin förberedande fas, genomför rundtur i staden, språklektioner och samtal om rutiner kring praktiken. Parallellt besöker alla deltagare sin praktikplats och sedan är det dags att börja jobba på allvar. Efter den inledande tiden lämnar projektpersonalen deltagarna och ungdomarna skall klara sig själva. Tanken med att enbart vara med ungdomarna en inledande tid är att få dem bli mer självständiga. De flesta av dem har kanske aldrig varit ute och rest, eller ens varit ifrån sina föräldrar tidigare och att klara sig själva i ett främmande land skänker dem en helt ny mental styrka. Deltagarna får stöd av mottagarprojektet men hur stödet ser ut beror på hur deras projekt är upplagt. Vår projektpersonal finns hela tiden stand-by i Sverige om något allvarligt skulle inträffa, vi har kontakt med deltagarna via blogg (som skall introduceras i förberedelsefasen) och kontakt med värdlandets projektpersonal. Mot slutet av praktikperioden åker två av projektets personal till deltagarna för att genomföra uppföljningsbesök i syfte att få direkt information om hur deltagarens praktik varit, få feedback av värdlandets projektmedarbetare för att eventuellt kunna förbättra för kommande grupper och för att hämta hem projektets deltagare till deras avslutande fas i projektet. Under genomförandefasen kommer projektets transnationella partners att sända deltagare till vårt projekt. Vi har förberett inför deras ankomst och hittat boende och praktikplatser. Vi kommer löpande att hålla kontakt med arbetsgivare som ställer upp med praktikplats för att stämma av att allt fungerar för de utlänska praktikanterna och försöka åtgärda eventuella problem. Vi kommer också att fortsätta knyta nya företagskontakter som kan vara intresserade av vår verksamhet via projektet. Projektet måste också hålla kontinuerlig kontakt med sändande lands projektperson om något skulle inträffa som de bör veta eller ta hand om. Avslutande fas Vid hemkomsten samlas gruppen igen för cirka två månaders uppföljningsarbete och att lägga grunden i Sverige för att förhoppningsvis kunna gå vidare till arbete eller studier. Projektpersonalen och deltagaren arbetar med både vägledning och mer arbetsmarknadsrelaterade ämnen som stöd i att söka jobb, ansökningshandlingar, intervjuträning, information om skolor etc samt med att förstärka både självkänsla och självförtroende. När grunden väl är lagd tar matchning mot jobb eller studier vid enligt deltagarnas individuella planer. I den avslutande fasen är Arbetsförmedlingen oerhört viktig. Det gäller att ta fasta på de framgångar som deltagaren varit med om under sin utlandsvistelse och ta vara på det driv som uppkommit och den känsla av att lyckas som deltagarna förhoppningsvis känner och omvandla dem till att vilja gå framåt mot fortsatt arbete eller studier. ANALYS OCH AVSLUT

5 Syftet är att avsluta projektet och skriva projektrapport till ESF. Mätningar som behövs för att kontrollera måluppfyllelse genomförs och sammanställs. Resultat och rapporter går även till samverkande organisationer för att uppnå spridningseffekter. Vi ser även utvärderarens roll som viktig avseende spridning av projektresultatet i Sverige och till samarbetande länder. Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i analys- och planeringsfas och genomförandefas Projektets målgrupp är kvinnor och män i åldern år som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden. Långt från arbetsmarknaden kan för målgruppen innebära olika funktionsnedsättningar så som läs- och/eller skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter eller som kommer från socialt utsatta miljöer. Under analys- och planeringsfasen kommer projektet att anordna informationsmöten för intresserade presumtiva deltagare. Informationsmötena kommer genomföras på både Arbetsförmedlingen och hos projektägaren. Därefter kommer intervjuer att genomföras av projektägaren för att kunna sätta samman en grupp av deltagare som tillsamman kan klara projektets utmaningar. Vår uppfattning är att gruppens sammansättning blir bäst när den är blandad i kön, ålder och problematik. Deltagarna kommer under genomförandefasen att delta i projektet; först under en förberedande tid hos Medborgarskolan inför utlandspraktiken, under praktik utomlands och under en avslutande fas där samarbete sker med bl a Arbetsförmedlingen för att tillvarata de nya erfarenheter deltagarna erhållit och omsätta dessa till en väg in på arbetsmarknaden direkt eller till studier. Målgruppen involveras genom personliga samtal och uppföljningar. Dessutom gör vi gruppvis regelbundna Barometerundersökningar där deltagarna anonymt får ge återkoppling på genomförda aktiviteter samt komma med egna förslag och åsikter på saker som kan förbättras under projektets gång. Projektets samverkansparter är: arbetsplatser inom privat näringsliv, kommuner och inom andra organisationer som kommer att ta emot projektets utländska partners praktikanter utländska arbetsplatser via transnationella partners transnationella projekt för utbyte av ungdomar Arbetsförmedlingen Sjuhärads samordningsförbund och deras projekt SPACE Inför en analys- och planeringsfas kommer projektet att medverka i en partner search i Polen för att hitta fler möjliga transnationella partners. Under analys- och planeringsfasen kommer ett fördjupat samarbete ske mellan projekten för att fastställa hur projekten skall samarbeta. Hur ett eventuellt samarbete med Sjuhärads samordningsförbund fastställs. Sjuhärads samordningsförbund svarar på utlysningen Unga i mobilitet. Under genomförandefasen är Arbetsförmedlingens roll att hitta lämpliga personer bland sina arbetsökande och anvisa dem till projektet. Under genomförandefasen kommer arbetsplatser att vara viktiga för praktik för våra transnationella deltagare. Vi kommer lägga ner arbete på att försöka matcha rätt person mot rätt arbetsplats. Arbetsplatserna kommer även informeras om hur man handleder deltagare under en praktik och inom jämställdhet och tillgänglighet. Projektets intressenter är dels Arbetsförmedlingen som vill hitta nya vägar att bryta ungdomars utanförskap och olika sociala myndigheter som vill se hur unga kan förändra sin situation. För Medborgarskolan innebär projektet ett nytt sätt att arbeta både med ungdomarna genom

6 utlandspraktik men också ett utökat internationellt kontaktnät där vi kan dra nytta av varandras erfarenheter. För Sjuhärads samordningsförbund innebär projektet ökade möjligheter att hitta meningsfulla kontakter för deltagare som vill komma vidare. Under hela projekttiden kommer arbetet med jämställdhetsfrågor och tillgänglighet att beröra alla inblandade. I utlysningen finns angivet vilka förväntade effekter projekten ska uppnå. Vilka resultat, det vill säga förändring på individ-, organisation och projektnivå krävs för att uppnå effekterna Utlysningens förväntade resultat är att projektet har bidragit till att kvinnor och män i åldern år som står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller studier och att de har stärkt sin självkänsla efter genomförd utlandspraktik. För att uppnå detta måste förändring på individ-, organisation- och projektnivå ske. FÖRVÄNTAT RESULTAT PÅ INDIVIDNIVÅ Självkänsla, vilja och drivkraft är stärkt. Större kunskap om sig själv, sina förmågor och egenskaper. Unga kommer in i ett nytt socialt sammanhang. Ökad kunskap om olika studievägar för att våga börja studera och nå självförsörjning Fått verktygen för att söka ett arbete eller en utbildning. Erhållit nya eller förbättrade kunskaper om arbetsmarknaden i Sverige och i det land där hon gjort sin utlandspraktik. Ökad kunskap om jämställdhet. Ökad kunskap om vilka stöd Arbetsförmedlingen kan bistå med vid anställning till företag och enskild individ. Breddat nätverk samt verktyg för fortsatt nätverksbyggande. Är att individen får jobb eller påbörjar studier. FÖRVÄNTAT RESULTAT PÅ ORGANISATIONSNIVÅ Arbetsförmedlingen Ändrat regelverk så att även utlandspraktik ger deltagaren möjlighet till aktivitetsstöd. Tar del av en för Sverige relativt ny arbetsmetod för unga kvinnor och män. Lärande om hur det är att arbeta transnationellt på detta sätt. Medverkande lokalkontor fortsätter arbeta transnationellt och processen att sprida till övriga Arbetsförmedlingars lokalkontor påbörjas. Svenska arbetsgivare Bidra till utveckling av arbetsgivarnas kompetens genom att unga från ett annat land kommer in som praktikanter. Ökad kunskap gällande tillgänglighet och jämställdhet. Möjlighet att marknadsföra att man tar ett samhällsansvar. Medborgarskolan Utökade kontakter med arbetsplatser där möjlighet till arbete kan finnas. Utökad kunskap och förfinade metoder för att fortsätta arbetet att motverka ungdom i utanförskap. Få fler och stabilare transnationella kontakter och samarbeten med andra europeiska länder. Få nya erfarenheter av att arbeta transnationellt som kan användas i ordinarie verksamhet för målgruppen.

7 Möjlighet till att i högre utsträckning matcha kommande deltagare i nya verksamheter hos Medborgarskolan till jobb inom EU. FÖRVÄNTAT RESULTAT PÅ PROJEKTNIVÅ God projektsammanhållning på alla nivåer. Bra samarbete mellan projektägare, styrgrupp, projektpersonal och deltagare. Personalen i projektet är utbildade inom tillgänglighet och jämställdhet. Beskriv hur projektets verksamhet och metod kommer att leda till förväntade resultat och effekter. Vilka är mottagare av projektresultat Projektet kommer att leda till de förväntade resultaten enligt beskrivningen ovan på följande sätt: INDIVIDNIVÅ Arbetssätt Projektet ser varje individ som unik och avser att möta individen på ett sätt som gör att denne känner sig sedd hörd och bekräftad. Genom ett personligt engagemang skapas möjlighet till förändring. Samtliga deltagare kartläggs och individuella handlingsplaner för tiden läggs upp som följs upp av projektpersonalen. Förberedelsen för deltagarna innebär att de rustas för att kunna genomföra en utlandspraktik. De får möjligheten att genom utlandspraktik lära sig om Europeisk arbetsmarkanad och få nya insikter både om olika arbetsförhållanden och om sina egna möjligheter. Efter genomförd utlandspraktik görs utvärdering och de nya kunskaperna kan användas för att förbättra möjligheten att komma ut i arbete eller påbörja studier. Projektet har högt tempo för att motivera ungdomen när de har startat i verksamheten. Det skapar struktur och gör att de unga kommer in i fastare rutiner. Lika viktigt är det med tydliga spelregler för att alla ska trivas och veta förutsättningarna. Vägledningssamtal och stöd kan anpassas utifrån deltagarnas förutsättningar och behov så varje individ får den hjälp och det stöd som behövs i varje enskilt fall. Jämställdhetsaspekterna kommer att poängteras redan tidigt i processen för att ge individen så bra möjligheter att söka praktikplatser utomlands som kanske inte varit tänkbara eller aktuella från början. Tidplan Individens tid i projektet inleds med kartläggning och förberedelser i enlighet med identifierade behov och utifrån framkommet resultat från analys- och planeringsfasen. Därefter sker kontinuerlig stöttning och uppföljning genom hela projektet antingen i direktkontakt eller via exempelvis blogg och/eller Skype. Vid avslut av projektplaceringen görs en avslutande intervju där erfarenheterna dokumenteras. Även här tas jämställdhetsfrågor upp för att få en bra uppföljning på om individerna upplever någon förändring. ORGANISATIONSNIVÅ På organisationsnivå finns både Arbetsförmedling, transnationella partners, deltagande arbetsplatser och Medborgarskolan som mottagare av projektets resultat. Arbetssätt Arbetsförmedlingens handläggare blir direkt inblandade genom olika anvisningar. Ett resultat är förstås också att deltagare verkligen får jobb och därmed avförs från Arbetsförmedlingen som en lyckad matchning mot jobb. För att jämställdhetsfrågorna ska få tillräcklig tyngd aktualiserar vi dessa frågor i samband med anvisning till projektet och även vid frågor som rör olika anställningsstöd.

8 För Medborgarskolan innebär projektet ett ännu bredare sätt att arbeta med målgruppen. Vi kommer att få nya insikter i hur vi kan motivera och arbeta med unga i utanförskap för att på ett ännu bättre sätt kunna förbereda deltagarna för deras inträde på arbetsmarknaden. Sjuhärads samordningsförbund Sjuhärads samordningsförbund har tidigare arbetat med liknande transnationellt utbyte varför de blir en viktig samtalspartner för erfarenhetsutbyte. Uppenbara misstag kan undvikas och vi kan från början arbeta utifrån sätt som visat sig fungera i praktiken. Tidplan Medborgarskolan Region Väst blir som projektägare naturlig mottagare för projektets resultat i sin helhet. Den personal som arbetat med projektet kommer att ha en förbättrad insikt både vad gäller hur deltagare kan förberedas för arbete. Speciellt kommer jämställdhetsaspekter att uppmärksammas och goda exempel att lyftas fram. PROJEKTNIVÅ Arbetssätt Projektet kommer att arbeta enligt metoder och regler som finns för ESF-projekt. Inom Medborgarskolan finns redan utvecklade stödfunktioner för både styrning, rapportering och ekonomisk uppföljning. Inför varje nytt projekt försöker vi förfina verktygen för att på bästa sätt använda tillgängliga resurser på ett optimalt sätt. Deltagande personal kommer att få kontinuerlig utbildning i gällande regelverk för att arbetet ska löpa så friktionsfritt som möjligt. Detta innefattar också utbildningar inom mer mjuka områden som värdegrund, tillgänglighet, samarbete och jämställdhetsfrågor. En fråga är jämställdhetens vem får vad och på vilka villkor? Uppföljning och analys av dessa frågeställningar bör ske regelbundet under projektets gång. När det gäller realia, d.v.s. normer som styr verksamheten, finns inga enkla faktorer att mäta. Mätning kräver ett analytiskt sinnelag och en öppen diskussion. Tillsammans med ansvarig för uppföljning och utvärdering av projektet kommer vi att bestämma metoder och processer för realia-uppföljningen som kommer att bli en integrerad del av projektets uppföljningsarbete. Tidplan Under analys- och planeringsfasen utses projektledare och projektpersonal. Samarbete mellan transnationella parter tas fram och konkretiseras inför sändande och mottagande av deltagare. Förberedande utbildningar, genomgång av stödsystem och metodik liksom seminarier kring jämställdhet och tillgänglighet genomförs i en första omgång innan deltagare kommer in i projektet. Vid behov upprepas dessa genomgångar vid byte av personal eller där extra resurser behöver anlitas. Under projektets gång befästs kunskaperna om metoden och erfarenhet läggs till efter hand när vi ser vad som fungerar bra och vad som kan behöva förändras för att bli bättre. Beskriv hur ni kommer att följa upp projektets resultat och effekter Projektet följs upp kontinuerligt under analys- och planeringsfasen och under genomförandefasen för att se att projektet genomför det som planerats och ser över om projektplaneringen behöver revideras för att nå förväntat resultat. ANALYS OCH PLANERING Projektägaren resursbesätter projektet samt utbildar om projektets förväntade resultat, syfte, mål, arbetssätt samt jämställdhet och tillgänglighet. Utvärderingsupplägget konkretiseras tillsammans med utvärderaren.

9 Administrativa och uppföljande metoder konkretiseras och ett generellt deltagarupplägg tas fram. De stödsystem som ska användas i genomförandefasen är identifierade och färdiga att använda för projektet. Stödsystem för deltagarregistrering är framtaget, aktuella frågeställningar för uppföljning och utvärdering av deltagare, arbetsplatser, transnationella parter, Arbetsförmedlingen och ev övriga samarbetsparter är framtagna. Arbete med arbetsgivarkontakter inleds så att deltagarna när de kommer hem från sin utlandspraktik kan ha tillgång till Medborgarskolans nätverk. Styrgruppens medlemmar är utsedda och informerade om projektet och sina respektive roller. De transnationella partnerna är kontaktade, samarbetsformer är definierade och upplägg för genomförandefasens sändande och/eller mottagande av deltagare är upplagt. Analys- och planeringsfasen avslutas med att avstämningsrapporten till ESF tas fram. GENOMFÖRANDE För att projektet ska nå förväntat resultat är det viktigt att transnationella parter, medverkande arbetsplatser, Arbetsförmedling, övriga samarbetsparter och deltagare är motiverade, aktiva och vill vara med. Projektpersonal stämmer därför av med arbetsplatserna om hur deras aktuella situation ser ut samt intervjuar deltagare som söker till projektet. Medverkande arbetsplatser fyller i en enkät när de dockar till projektet. Enkäten utformas under analys- och planeringsfasen och syftar till att ha startvärden för arbetsplatserna inom en rad områden. Vid samtal och uppföljande enkäter upptäcks om projektet följer målsättningarna med exempelvis jämställdhet och tillgänglighet. Arbetsgivare är viktiga att etablera en god relation och kontakt med. Därför skall de svenska arbetsplatserna i projektet som tar emot utländska praktikanter följas upp hur de upplever deltagarnas praktiker, säkerställa att allt fungerar som det skall och om något kan förbättras. På så sätt byggs en bra relation till arbetsplatsen upp och risken minimeras för att en bra relation förstörs ifall problem uppstår med en praktikant. Speciellt kommer vi att undersöka jämställdhetsaspekterna både ur arbetsplatsernas synpunkt och ur deltagarens synpunkt. Projektets deltagare följs upp av bland annat upplevd insats och slutresultat. När deltagaren startar projektet fylls en start-enkät i av deltagaren. Motsvarande enkätfrågor fylls i vid projektets avslut. Projektet följa upp deltagaren och kan dra olika slutsatser utifrån bland annat upplevelse, nyttan med verksamheten och nöjdhet. Deltagaren ges tillfälle till regelbundna uppföljande samtal med projektpersonal för att stödja deltagaren i att nå uppsatta mål. Under den inledande förberedelsen sker de i fysisk form med en av personalen och under praktiktiden sker de via Skype, loggbok och blogg. Uppföljningar av hur deltagaren upplever projektinnehållet under de tre förberedande månaderna och under de avslutande 2 månaderna sker veckovis. Detta görs med hjälp av Barometern som är ett mätinstrument där frågor ställs till deltagarna. Instrumentet används i många av Medborgarskolans verksamheter och är ett viktigt verktyg för att styra genomförandet. Mätinstrumentet ger en indikation på hur deltagaren uppfattar innehåll och genomförande. Varje deltagare svarar anonymt och ges utrymme till egna kommentarer och förslag till förbättringar. Resultaten av uppföljningsarbetet redovisas till projektledaren som sammanställer och redovisar till projektledning, utvärderingsprocessen, projektägare och samarbetsparter/uppdragsgivare. Projektet kommer därför att kunna förändras under resans gång om behov finns. Projektet kommer rapportera in uppgifter om deltagarna till Statistiska Centralbyrån. När deltagare börjar i projektet kommer uppgifter rapporteras om personnummer, deltagarens startdatum, organisation som anvisat

10 deltagaren och därefter kommer antal timmar som deltagaren deltagit i projektet att månatligen rapporteras. Projektledaren ansvarar för redovisning av deltagarnas tid i projektet etc. Detta innebär bl.a. registrering av deltagare, närvaro, genomförda aktiviteter, administration av en första invärdering och administration av den avslutande deltagarutvärderingen. Projektledaren ansvarar för att månadsvis rapportera till både projektägare och styrgrupp för att åtgärder skall kunna sättas in så snart som möjligt om avvikelser eller förbättringsmöjligheter kommer fram. Genom styrgruppsmöten får projektledning, projektägare och styrgruppsmedlemmar en möjlighet att hålla sig uppdaterade om projektets framsteg. Styrgruppen kan ta nödvändiga beslut för att påverka projektets fortsatta genomförande. För att fånga upp erfarenheter och resultat från utrikesdelen av projektet kommer vi att använda besöken när nya grupper introduceras till sin praktikperiod för att också diskutera projektmetoder, resultat och eventuella förbättringsförslag. Beskriv hur ni kommer att utvärdera projektets resultat och effekter. Ange tidplan och form för avrapportering Utvärderingen av projektet löper som en röd tråd genom hela projektperioden, med början från analys- och planeringsfasen till slutrapporteringen till ESF. En kontinuerlig och snabb återföring till berörda parter på olika nivåer i projektorganisation och styrgrupp är nödvändig för ett gemensamt lärande och möjlighet att styra projektet rätt för att uppnå förväntat resultat och kunna låta det utvecklas löpande. Utvärdering av projektet kommer i huvudsak att genomföras på två nivåer, internt och externt. En del av projektpersonalens tjänst kommer att nyttjas för intern utvärdering. Under analys och planeringsfasen kommer projektet arbeta vidare med att hitta och förfina metodvalet i genomförande av bl a uppföljning och utvärdering tillsammans med utvärderaren men också med de transnationella parterna. Under analys och planeringsfasen syftar utvärderingen till att säkerställa att alla deltagande aktörer vet vad som förväntas och att de fortfarande kan delta som tidigare planerats. Utvärderingen dokumenteras framför allt i avstämningsrapporten till ESF. Utöver kontrollen att alla deltagande aktörer finns på plats och är redo att starta genomförandefasen görs också en första utvärdering av stödsystem och informationsmaterial som är nödvändigt för genomförandefasen. Även denna utvärdering finns med i avstämningsrapporten. Utvärderingen under genomförandefasen syftar till löpande kontroll av måluppfyllelse och att ge processtöd till projektledningen. Utvärderingen sammanställer och värderar löpande projektets utfall och resultat och återkopplar till projektorganisationen och styrgrupp samt bidrar till lärande såväl inom projektorganisationen som externt hos samverkansparter och andra relevanta intressenter. Projektledarens månadsrapporter innehåller utvärderingsuppgifter avseende måluppfyllelse för genomförandefasens mål både på individ-, organisations- och projektnivå. Genom denna löpande utvärdering finns möjlighet att göra justeringar av projektet (efter godkännande i styrgrupp) för att säkerställa en så god måluppfyllelse som möjligt. Projektet kommer månatligen rapportera in uppgifter om deltagarna till SCB. Projektet kommer att skriva en slutrapport enligt ESF-rådets mall. Den ska ge en tydlig bild av effekterna av projektet. Såväl framgångsfaktorer som mindre bra initiativ bör lyftas fram för att ge så

11 bra underlag som möjligt för deltagande aktörer att kunna tillgodogöra sig resultatet i sin kommande reguljära verksamhet. Vilka resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter Personalresurserna som krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter är projektledare, projektmedarbetare, projektadministratör, projektekonom, projektägare och extern utvärderare. Projektledare, projektmedarbetare, projektadministratör och projektekonom kommer månatligen tidrapportera nedlagd tid i projektet. Projektägare kommer inte tidrapportera månatligen utan den nedlagda tiden kommer att räknas in i de indirekta kostnaderna. Den externa utvärderaren kommer troligen att fakturera projektet och nedlagd tid redovisas i fakturan. Till projektet kommer en styrgrupp. Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och administrera projektet Medborgarskolan Region Väst har stor erfarenhet av att driva verksamheter, projekt och aktiviteter för målgruppen. Vi har också stor erfarenhet av att bedriva ESF-projekt för målgruppen. Vi är väl förtrogna med förutsättningar och rutiner för ESF-projekt som exempelvis månatlig rapportering till SCB. Gällande projektteamets sammansättning och kompetens kommer projektet att använda sig av personal som är förtrogna med målgruppen och som har transnationell erfarenhet. Medborgarskolan är med som lärande deltagare i en Erasmus+ansökan om erfarenhetsutbyte inom området transnationellt utbyte av ungdomar. Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt Projektet kommer att engagera externa tjänster inom i första hand utvärdering och timanställd personal med specialkompetens riktade mot målgruppen inom olika områden för projektets genomförandefas. Eftersom vi arbetar med olika verksamheter inom området har vi redan ett nätverk av externa specialister som vi använder till uppgifter som passar. Dessutom finns inom Medborgarskolans kursverksamhet speciellt språklärare som kan engageras vid behov. Vi genomför kontinuerligt mätningar på deltagarnas nöjdhet och hur väl olika aktiviteter fungerar, så det finns bra underlag för att engagera rätt person till rätt uppgift. Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen och samverkanspartner Inom Medborgarskolan Region Väst är jämställdhets- samt tillgänglighetsfrågor sedan ett antal år prioriterade områden. Redan från introduktionskurser för nyanställda tas dessa frågor upp och sedan följer kontinuerlig utbildning både genom seminarier på gemensamma personaldagar och i projektspecifika samlingar. När vi väljer samarbetspartner är frågor som jämställdhetssyn och tillgänglighet alltid något som diskuteras. Samarbete underlättas om olika organisationer och samarbetspartners delar vår värdegrund där frågor som dessa har en naturlig plats.

12 Också i de transnationella kontakterna är dessa frågor viktiga att lyfta fram. I de transnationella kontakter vi redan haft har vi valt att arbeta vidare med organisationer och personer som vi känner delar vår värdegrund också i dessa frågor. Projektet kommer att använda sig av ESF:s stödstruktur och kontinuerligt utbilda inom jämställdhet för att säkra och höja personalens kompetens. Medborgarskolan har tidigare arbetat med deltagare inom området och arbetsmaterial finns redan framtaget. Ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv kommer att införlivas i projektverksamheten på alla nivåer och i alla steg. Styrgrupp, projektledning och övriga projektanställda ska omfattas av jämställdhetsintegreringen. I samband med utformning av styrgrupp och projektpersonal kommer jämställdhetsperspektiv vara viktigt. I skapandet av en tillgänglighetsanpassad och jämställdhetsintegrerad verksamhet kommer vi under analys- och planeringsfasen att arbeta tillsammans med personal som har kunskap inom områdena för att säkerställa att utbildning inom områdena kan erbjudas till både arbetsplatser och deltagare. Vi vill lyfta jämställdhetsfrågor på olika nivåer och tydliggöra för deltagaren att det handlar om både arbetsliv och privatliv. Inom projektet kommer vi genomföra seminarier med efterföljande diskussioner. Vilka resurser behövs för uppföljning och utvärdering Projektledare som månadsvis rapporterar till projektägare, styrgrupp men dessutom till ESFrådet. Projektmedarbetare som utför och sammanställer Medborgarskolans Barometer veckovis och skickar ut till alla intressenter som direkt är kopplade till verksamheten (samverkansaktörer, arbetsförmedlare men även till projektpersonal). En externutvärderare som avropas från ESF-rådet. Ett webbaserat verktyg som externutvärderare har tillgång till för invärdering och utvärdering. En extern och intern utvärderare som ihop med projektledare arbetar under avslutningsfasen med att färdigställa rapporter. Personal som avsatt tid för rapportering av deltagare till SCB, samtal med arbetsplatserna samtal med deltagare och arbetsförmedlare. Administrativt verktyg för arbetsplatskontakter och deltagare. Hur kommer projektet att säkra att upphandling av varor och tjänster konkurrensutsätts så att kostnadseffektivitet uppnås Som en del av Medborgarskolan har vi tillgång till centrala inköp och avtal om bastjänster som exempelvis telefon, IT-miljö och kontorsmateriel. Vi anser oss ha en väl utvecklad ekonomifunktion och stor erfarenhet av löpande administration samt uppföljning vilket är grundläggande för kostnadseffektiv verksamhet. Våra tidigare ESF-projekt har inneburit att vi har goda egna rutiner för övriga varor och tjänster där vi alltid försöker få kostnadseffektiva avtal med våra leverantörer. För externa tjänster kommer vi att konkurrensutsätta leverantörerna.

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA Sid 1(15) Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Inkluderande arbetsmarknad Startdatum 2016-02-01 Kontaktperson för projektet Hans Troedsson Slutdatum 2018-10-31 Telefonnummer E-post Behörig

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Lisa Fröbel Serena Bonato SERUS ek. för. SESAM Transnationalitet i praktiken

Lisa Fröbel Serena Bonato SERUS ek. för. SESAM Transnationalitet i praktiken SESAM Transnationalitet i praktiken Lisa Fröbel Serena Bonato 1 1 INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 SESAM BAKGRUND... 3 1.3 TRANSANTIONELL KOORDINATOR... 4 2 TRANSNATIONALITET... 5 2.1 SYFET MED TRANSNATIONELLT

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Information om ESF projektet Ung Kraft Arena

Information om ESF projektet Ung Kraft Arena Information om ESF projektet Ung Kraft Arena Startdatum 2016-02-01 Slutdatum 2019-02-28 Uppgifter om utlysningen Främja lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning i region Mellersta Norrland

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 Sidan 1 av 5 Mall för Projektansökan LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND Datum: 22 juni 2011 PROJEKTPLAN Projektbenämning Snacka sig ur Kommentar [l1]: Projektbenämning

Läs mer

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden 1 Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden Innehåll Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden... 1 Innehåll... 1 Inledning... 2 Om projektmodellen

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 Projektperiod: 090201-111231 1. Sammanfattning Ungdomsprojektet Palladium är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms och Vingåkers

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Maj 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid Utvärdering av projekt Kompetenstid Föreliggande rapport är en utvärdering av Kompetensutvecklingsprojektet Kompetenstid. Projektet har pågått från och med februari 2010 till och med juni 2011. Det genomfördes

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck SKARPNÄCK STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.6.-357/12 SID 1 (8) 2012-08-24 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 508 15 327 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1 1 (13) Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1

Läs mer

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt SPACE Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Emmaboda kommun Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Karriär i Halland Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1348052608867] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Karriär i

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN

TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning. 2 Inledning.. 3 Syfte och mål.. 4-6 Arbetssätt 7 Verksamheter. 8 Övriga ansvarsområden. 9 Målgrupp 10 Resurser.. 11

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET. Sid 1 (7) Plattform för jobb

STADSLEDNINGSKONTORET. Sid 1 (7) Plattform för jobb STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN Sid 1 (7) Plattform för jobb Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning av projektet... 3 1.2 Nulägesbeskrivning... 3 1.3 Alternativ

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Ansökan. Det här är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/europeiska socialfonden. Diarienummer 2016/00239. Uppgifter om projektet

Ansökan. Det här är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/europeiska socialfonden. Diarienummer 2016/00239. Uppgifter om projektet Sid 1(23) Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet KOM mot jobb Startdatum 2016-10-17 Kontaktperson för projektet Fredrika Plessen Slutdatum 2019-10-16 Telefonnummer E-post Behörig företrädare

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Ekonomismart. ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2. Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket

Ekonomismart. ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2. Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket Ekonomismart ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2 Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket Sida 1 av 7 Samarbetsavtalet Detta avtal reglerar samarbetsparternas

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T? b b o j å f a g un a l l a n Ka etsmarknaden? b Kris på art för unga år 2015 Om läge EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden »ALLA UNGA

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Tips och råd till handledare för praktikanter

Tips och råd till handledare för praktikanter 2015 Tips och råd till handledare för praktikanter Foto: Fredric Alm Framtaget för GRAMKO av IF-Metall, Boliden samt LKAB. Tips och råd till handledare för praktikanter 2 (8) Innehållsförteckning 1. Handledarrollen

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2008 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Sid 1(16) Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Förebilder Startdatum 2016-02-01 Kontaktperson för projektet Fati Maroufi Slutdatum 2019-01-31 Telefonnummer E-post Behörig företrädare Telefonnummer

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Konsumentrådgivning i skolan

Konsumentrådgivning i skolan Hofors kommun Konsumentrådgivning i skolan ett projekt för ökad kunskap och medvetenhet bland ungdom i konsumentfrågor Sammanfattning och utvärdering Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Bakgrund......

Läs mer

Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen

Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen Kompetensare 2.0 Dnr 2011-3040031 Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen Kommentarerna till slututvärderingen bygger dels på slututvärderingsseminariet som hölls den 6 november 2014 dit projektledarnätverket

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn ArbetsRätt Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt ArbetsRätt har varit ett projekt inom Europeiska

Läs mer

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Modell Integration i landsbygdsföretagande Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Innehåll Användare av Modellen... 3 Modellen... 3 Modellens målgrupp... 4 Modul Svenska språket... 5 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Etableringskurs för nyanlända

Etableringskurs för nyanlända Etableringskurs för nyanlända Kursens mål är att skapa en stärkt självbild och självkänsla genom ett nätverk med personliga relationer i såväl förenings- som arbetsliv i Jönköping. Ledord: utbildning,

Läs mer

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Mars-april 2015 1 2 Innehåll Inledning 4 Utlysning unga 15-24 år 4 Nationellt 4 Östra Mellansverige

Läs mer

Vi har anmält oss till basutbildingen i jämställdhetsintegrering och fördjupningsseminariet som hålls av JämStöd den 17/2 respektive 29/3.

Vi har anmält oss till basutbildingen i jämställdhetsintegrering och fördjupningsseminariet som hålls av JämStöd den 17/2 respektive 29/3. Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn Sociala entreprenörshuset Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2011-01-2011-01 Redovisnings-ID -004 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under

Läs mer

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare)

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Samordningsförbundet i Skellefteå SIN-projektet (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen i Skellefteå och Skellefteå Kommun genom socialkontorets

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt POINT Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Kunskap Koder Kontakter

Kunskap Koder Kontakter 1 SLUTRAPPORT 26-medel Projektägare: Projektets namn: Norrtälje kommun Mentorprojekt för nyanlända i Stockholms län Projekttid: Projektledare: Juni 2009 juni 2010 Aulikki Lundgren med förlängning till

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Mellansteget. Ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten Umeå Kommun, Umeå gymnasieförvaltning och Samordningsförbundet

Mellansteget. Ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten Umeå Kommun, Umeå gymnasieförvaltning och Samordningsförbundet Mellansteget Ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten Umeå Kommun, Umeå gymnasieförvaltning och Samordningsförbundet Lägesrapport 2012 2012-07-01 2012-12-31 Rapporten Sammanställd av: Camilla Lindström-Labba

Läs mer

Kvartalsrapport UMA 2011-07-01 2011-09-30

Kvartalsrapport UMA 2011-07-01 2011-09-30 Kvartalsrapport UMA 2011-07-01 2011-09-30 Deltagare och aktiviteter riktade till målgruppen De gruppvis genomförda aktiviteterna för deltagarna har under de sista månaderna i Kurs 3 (juli och augusti)

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk ohälsa

Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk ohälsa Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk

Läs mer

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Visionen, äventyret och allvaret i Europatanken Gunnar Anderszon, SKL, Socialfondskommittén

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Åland Arbetslösheten, fokus och lagstiftning Trendbrott I den ekonomiska översikten 2015

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(11) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN Ett informationsmaterial om VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER Energibranschen står inför ett tydligt rekryteringsbehov de kommande åren. Samtidigt

Läs mer