Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige"

Transkript

1 Brottsoffer i fokus En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun Stiftelsen Tryggare Sverige

2 Adress: Stiftelsen Tryggare Sverige Crafoords väg 14 Box STOCKHOLM Telefon: E-post: Hemsida: Nyhetsportal: nyheter.tryggaresverige.org App: brottsofferappen.org Brottsoffer i fokus Stockholm 2013 Magnus Lindgren & Johanna Nivala 2

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 4 INLEDNING 5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 6 Uppdraget 6 Arbetets bedrivande 6 RESULTAT 7 Behov av att definiera brottsofferbegreppet 7 Helhetsperspektiv och tydliga signaler från ledningen 8 Samverkan och samordning 11 Relevant information till brottsoffer 14 REFERENSER 15 3

4 Sammanfattning Många myndigheter och kommuner har under de senaste decennierna börjat utveckla sitt arbete med brottsoffer. En av de viktigaste aktörerna i detta sammanhang är socialtjänsten. Ur ett historiskt perspektiv har socialtjänsten inte arbetat med brottsoffer. Detta har bland annat att göra med att socialtjänsten traditionellt sett varit inriktade på att stödja och hjälpa andra svaga grupper i samhället, då framför allt kriminellt belastade och socialt utslagna. Ett paradigmskifte kan sägas ha ägt rum under de senaste tio åren då många kommuner genom de nya reglerna i socialtjänstlagen tvingats att flytta fram positionerna och börjar ta sitt ansvar för olika grupper av brottsoffer. Som ett led i Huddinge kommuns verksamhet med att förbättra det brottsofferstödjande arbetet har det nu genomförts en genomlysning av det befintliga stödet. Kartläggningen består av nyckelpersonsintervjuer med företrädare för kommunala och ideella verksamheter samt en workshop med desamma. Det kan konstateras att Huddinge kommun har många olika verksamheter som arbetar med brottsofferstöd, och att det finns goda intentioner för att bedriva ett bra arbete. Dock krävs att kommunen lyckas få ihop alla verksamheter till en helhet som fungerar bra för de som drabbas av brott. Följande teman är viktiga i det framtida arbetet: Behov av att definiera brottsofferbegreppet, Helhetsperspektiv och tydliga signaler från ledningen, Samverkan och samordning samt Relevant information till brottsoffer. 4

5 Inledning Under de senaste decennierna har omtanken om och intresset för brottsoffer stadigt växt, bland annat till följd av kvinnorörelsens arbete med att synliggöra mäns våld mot kvinnor. Detta har inneburit att en rad nya lagar har införts sedan mitten av 1980-talet och gamla har setts över och ändrats. Under 1990-talet har den viktimologiska forskningen tagit fart i Sverige vilket har bidragit till att vi idag har större kunskap om brottsoffers reaktioner, problem och behov (Lindgren, 2004). Parallellt med denna utveckling har många myndigheter och kommuner börjat utveckla sitt arbete med brottsoffer. En av de viktigaste aktörerna i detta sammanhang är socialtjänsten. Ur ett historiskt perspektiv har socialtjänsten inte arbetat med brottsoffer. Detta har bland annat att göra med att socialtjänsten traditionellt sett varit inriktade på att stödja och hjälpa andra svaga grupper i samhället, då framför allt kriminellt belastade och socialt utslagna. Ett sådant förhållande är inte unikt för vårt land utan synes vara kutym på många håll i Europa (Wergens, 1999). Ett paradigmskifte kan sägas ha ägt rum under de senaste tio åren då många kommuner genom de nya reglerna i socialtjänstlagen tvingats att flytta fram positionerna och börjar ta sitt ansvar för olika grupper av brottsoffer. Det gäller i första hand kvinnor och barn som utsatts för brott i nära relationer respektive unga som drabbats av våld i offentlig miljö, men även andra grupper av brottsoffer omfattas i vissa fall av ett mer strukturerat arbete med fokus på att tillhandahålla råd, stöd och bistånd. I flertalet kommuner hanteras brottsofferstödet dels inom kommunens olika förvaltningar, dels av ideella organisationer, i somliga fall på direkt uppdrag av kommunen. Till detta kommer hjälp och stöd från andra aktörer, till exempel hälso- och sjukvården, trossamfund, polisen med flera. I en och samma kommun finns det således som regel en rad olika aktörer som tillhandahåller råd, stöd och bistånd till personer som utsatts för brott. En konsekvens av detta är att många kommuner saknar 5

6 en bild av hur det samlade stödet till medborgare som utsätts för brott egentligen ser ut i kommunen. Syftet med denna kartläggning är att göra en genomlysning av hur Huddinge kommun arbetar med råd, stöd och bistånd till personer som utsatts för brott. Vilka grupper omfattas av kommunens stöd i dagsläget och vilka utvecklingsbehov finns? Tillvägagångssätt Uppdraget Huddinge kommun beslutade den 30 april 2013 att genomföra en kartläggning av hur kommunen arbetar med råd, stöd och bistånd till personer som utsatts för brott. Arbetets bedrivande Kartläggningen har genomförts under perioden juli till september 2013 och inleddes med en granskning av dels befintliga verksamhetsplaner och styrdokument, dels den brottsofferinformation som finns tillgänglig på hemsidor och informationsmaterial. Parallellt med granskningen genomfördes fem nyckelpersonsintervjuer med politiker och tjänstemän vid olika förvaltningar inom kommunen i syfte att identifiera arbetssätt, rutiner och behov. Utöver detta har drygt ett tiotal intervjuer genomförts med representanter för tjejjouren, kvinnojouren, brottsofferjouren, vittnesstödsverksamheten, Stödcentrum för unga brottsoffer, Barnahus, Kvinnofridsteamet, Fridlyst, SARA-teamet, Medlingsverksamheten, polisen samt hälso- och sjukvården. Inom ramen för uppdraget har även en workshop genomförts med representanter för Huddinge kommun, ideella organisationer m.fl. aktörer i syfte att stämma av de resultat som framkommit vid intervjuerna. 6

7 Resultat Utifrån nyckelpersonsintervjuerna och den workshop som hölls har fyra teman utkristalliserats, nämligen behov av att definiera brottsofferbegreppet, helhetsperspektiv och tydlig styrning från ledningen, samverkan och samordning samt relevant information till brottsoffer. Nedan redogörs för dessa teman genom en teoretisk bakgrund följt av observationer samt bedömning och förslag avseende ett utvecklat brottsofferstöd i Huddinge kommun. Behov av att definiera brottsofferbegreppet Både brott och offer är ord som förekommit länge i det svenska språket. Sammansättningen brottsoffer användes däremot först i början av talet. Men vad är egentligen ett brottsoffer? Det kan tyckas som en trivial fråga, men att klargöra vem eller vilka som är att anse som brottsoffer har betydelse i flera avseenden. Det är till exempel ofta först när en person har fått status som tillhörande en offergrupp som han eller hon kan få ekonomisk ersättning samt medicinsk, psykologisk och social behandling och rehabilitering. Många människor tycks ha en schablonbild av brottsoffer. Denna bild kännetecknas av uppfattningen om ett idealoffer, det vill säga ett oskyldigt, försvarslöst offer som inte har någon delaktighet i brottet. Verkligheten ser emellertid inte alltid ut på detta sätt. De fall där den drabbade inte direkt kan sägas vara ett idealoffer ställer ibland ännu större krav på ett professionellt agerande. Att offret uppträtt provocerande eller varit alkohol- eller drogpåverkad får inte leda till att de formella rättigheterna åsidosätts, ifrågasätts eller att personen bemöts annorlunda. Man behöver inte vara idealoffer för att få hjälp, skydd, information, ersättning etc. Observationer Vid intervjuer med företrädare för Huddinge kommun och samverkande aktörer framgår att det finns många olika uppfattningar om vem eller vilka som är att betrakta som brottsoffer. En konsekvens av detta kan i värsta fall bli att enskilda brottsoffer blir utan råd, stöd och bistånd då de inte ses som tillhörande kategorin brottsoffer. 7

8 Bedömning och förslag Vår bedömning är att det saknas en gemensam definition av begreppet brottsoffer i Huddinge kommun. För att säkerställa att alla aktörer som tillhandahåller råd, stöd och bistånd åt personer som drabbats av brott samma definition av vem eller vilka som är att betrakta som brottsoffer bör en gemensam definition utarbetas i samråd mellan kommunen, ideella organisationer och andra aktörer som arbetar med stöd till brottsoffer. Helhetsperspektiv och tydliga signaler från ledningen För att flytta fram positionerna inom brottsofferområdet är det viktigt att kommunen har en helhetssyn och håller ihop frågor som rör råd, stöd och bistånd till de som drabbats av brott. Inom en och samma kommun finns ofta olika specialister och specialistfunktioner. Inte sällan har en person/funktion ansvar för brott i nära relation, en annan för hedersrelaterade brott, en tredje för utsatta barn medan en fjärde är ansvarig för det brottsförebyggande arbetet etc. För att det samlade stödet till medborgare som utsätts för brott ska fungera måste dessa olika specialister och specialistfunktioner dels känna till sin egen roll i kommunens samlade stöd till brottsoffer, dels känna till vilka andra aktörer som finns och vilket stöd dessa kan bidra med. Det finns dessutom i den allmänna debatten en tendens att se på olika kategorier av brottsoffer som mer skyddsvärda än andra. Det kan emellertid aldrig vara acceptabelt att behandla vissa drabbade bättre eller sämre. Däremot kan det vid olika tidpunkter och i specifika situationer finnas grupper av brottsoffer som är i behov av speciella insatser. Under senare år har utsatta kvinnor och barn varit prioriterade områden. Dessa grupper kan till följd av våldets struktur beskrivas som särskilt sårbara eftersom gärningspersonen ofta är någon som den drabbade känner och/eller står i beroendeställning till. Andra särskilt sårbara grupper är till exempel äldre, funktionshindrade, marginaliserade grupper som socialt utslagna, kriminella, hemlösa, prostituerade etc. 8

9 En stor del av de reaktioner, behov och problem som individer ställs inför efter att ha utsatts för brott är emellertid generella. Det finns således mer som förenar än som skiljer olika offergrupper åt. Det är därför viktigt att kommunen ser till helheten när man utvecklar frågor som rör råd, stöd och bistånd till brottsoffer. Detta gäller inte minst för att motverka att enskilda grupper ställs mot varandra. För att personer som utsatts för brott ska få det stöd de är i behov av måste brottsofferarbetet organiseras utifrån ett medborgar- och helhetsperspektiv där ansvarsfördelningen inom kommunen tydligt framgår. Observationer Vid intervjuer med företrädare för Huddinge kommun framgår att ansvaret för råd, stöd och bistånd till de som drabbats av brott ligger på olika förvaltningar i kommunen. Till det kommer en rad ideella organisationer och andra aktörer som tillhandahåller stöd. Många av de intervjuade menar att de själva inte vet vilka andra aktörer som finns i kommunen och vilket ansvar dessa har i förhållande till brottsoffer. Fler intervjupersoner efterfrågar också en tydligare ansvarsfördelning. Bedömning och förslag Vår bedömning är att det saknas ett helhetsperspektiv i Huddinge kommun när det gäller råd, stöd och bistånd till personer som drabbats av brott. För att kommunen ska kunna säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv, där hela systemet fungerar är det angeläget att klara ut hur ansvaret att tillhandahålla råd, stöd och bistånd till brottsoffer ska fördelas i kommunen. Kommunen bör därför ta fram en handlingsplan och i styrdokument tydliggöra var i organisationen huvudansvaret för dessa frågor ligger och vilket ansvar som åvilar andra specialister/specialistfunktioner och förvaltningar inom kommunen. En förutsättning för att Huddinge kommun ska kunna leva upp till de krav som ställs när det gäller råd, stöd och bistånd till 9

10 brottsoffer är också att handlingsplaner och styrdokument m.m. som beskriver ansvarsfördelning, görs kända för samtliga anställda så att dessa har kunskap om hur den egna organisationen fungerar. Dokumenten bör också göras kända för samverkande myndigheter och organisationer. En viktig del är också att kommunen skaffar sig bättre kännedom om omfattningen av brottsligheten i kommunen; hur många brottsoffer finns det, vilka behov har de etc. För att säkerställa att inte enskilda grupper ställs mot varandra samt för att motverka att stödet till brottsoffer blir en nischhantering är det viktigt att kommunledningen ger tydliga signaler om att frågorna är prioriterade. Det är också viktigt att intentionerna följs upp och omsätts i praktiskt arbete, vilket förutsätter att det finns ändamålsenliga system, processer och organisation. För att i praktiken flytta fram positionerna när det gäller råd, stöd och bistånd till brottsoffer är det angeläget att frågorna uppmärksammas vid de policydiskussioner kommunen för med samverkande myndigheter, företag och ideella organisationer. Frågorna bör lyftas i den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen. Det finns även ett behov av att i avtal reglera samverkan med kvinno-, tjej- och brottsofferjouren samt med de bevakningsföretag, ordningsvakter m.fl. som verkar inom kommunen. Ett sätt att få ihop ovanstående punkter och säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv är att hålla ihop frågorna i ett Centrum för brottsoffer, alltså en plattform dit de som drabbas av brott kan vända sig för att få vägledning och lotsas till rätt instans för att få råd, stöd och bistånd. Fördelen med en sådan plattform/funktion är att det blir enklare för de som drabbas av brott att hitta rätt bland de olika aktörer som kan bistå med stöd efter brottet, därmed blir det även mer tydligt och effektivt för de som arbetar i kommunen. Hit ska alla slags brottsoffer kunna vända sig oavsett kön, ålder och vilken typ av brott de utsatts för. Kompetensen ska finnas samlad i en och samma plattform ett Centrum för brottsoffer. 10

11 Samverkan och samordning En viktig förutsättning för att säkerställa att de som drabbas av brott får stöd är att det finns en utvecklad samverkan mellan myndigheter och mellan myndigheter och ideella organisationer. I lokalsamhället finns en rad kommunala inrättningar, företag, ideella organisationer och andra aktörer som direkt eller indirekt kan bistå med råd, stöd och bistånd till personer som utsatts för brott. Ett problem är dock att dessa delvis verkar på olika nivåer i samhället och har olika huvudmän. De har därför ofta svårt att finna de rätta formerna för samverkan. Socialvård, skola, äldrevård, räddningstjänst samt hälso- och sjukvård är i första hand kommunala eller landstingskommunala ansvarsområden medan polis-, åklagar- och domstolsväsendet är statligt. Till detta kommer en rad privata aktörer (försäkringsbolag, bevakningsbolag, hemtjänstföretag etc.), ideella organisationer (brottsoffer- och kvinnojourer m.fl.) och andra (trossamfund etc.) som verkar i lokalsamhället och som också kan ha viktiga uppgifter i förhållande till de som utsatts för brott. Erfarenhetsmässigt kan det vara svårt att samverka inom stora myndigheter och organisationer (Hindberg, 2001; Holmberg & Bender, 2001; 2003). Dessa svårigheter blir ofta ännu påtagligare när myndigheter och organisationer ska samverka över sektorgränserna. När sådan samverkan ska ske med ideella organisationer ökar svårigheterna ytterligare (Stenberg, 1999). Trots att det i dag sammantaget finns stora resurser i samhället som kan ge råd, stöd och bistånd till de som drabbats av brott finns det inte sällan brister när det gäller att samordna arbetet i praktiken. Om stödet till de som drabbas av brott ska bli godtagbart, handlar det om att samtliga myndigheter och andra som finns i lokalsamhället samverkar. För att kunna se helheten är det bland annat viktigt att klargöra: Vad har socialtjänsten för möjligheter att hjälpa en misshandlad kvinna i det akuta skedet? Hur hanterar åklagarna ansökningar om kontaktförbud? Vad gör hälso- och sjukvården för att underlätta situationen för en våldtagen kvinna? Hur ser skolans roll ut när det gäller det gäller stöd till unga brottsoffer? På vilket sätt kan Räddningstjänsten hjälpa till? 11

12 En avgörande förutsättning för att stödet till de som drabbats av brott i lokalsamhället ska fungera är således att det i praktiken finns en bra samverkan mellan olika aktörer, varav kommunen endast är en - om än mycket viktig eftersom man har huvudansvaret för de som vistas i kommunen. Det är dessutom viktigt att samverkan sker med bibehållande av respektive yrkesroller och ansvar. Observationer Det generella intrycket av arbetet med att tillhandahålla råd, stöd och bistånd till brottsoffer i Huddinge kommun är att det inom vissa områden bedrivs en strukturerad samverkan. Ett exempel på sådan strukturerad samverkan sker inom ramen för Barnahus och arbetet vid ärenden som gäller utsatta barn. Ett annat exempel på strukturerad samverkan är Kvinnofridsteamet och arbetet kring våldsdrabbade kvinnor. Samtidigt menar vissa intervjupersoner att det saknas strategisk samverkan vid andra typer av ärenden, både inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer, vilket får till följd att vissa grupper i nuläget riskerar att bli utan stöd efter att ha drabbats av brott. Beträffande samverkan mellan ideella organisationer och kommunen är bilden mer negativ. Enligt den lokala brottsofferjouren har det till helt nyligen inte funnits någon strukturerad samverkan mellan jouren och kommunen. Brottsofferjouren efterlyser ett mer ömsesidigt förhållande där kommunen ser värdet av det arbete som jouren gör. Samtidigt finns, som tidigare nämnts, ett behov av reglera samarbetet även från kommunens perspektiv. Inte heller med kvinnojouren finns någon strukturerad samverkan. Enligt Kvinnojouren har man generellt sett en bra dialog med kommunen. Kvinnojouren menar dock att det inte bedrivs någon strategisk samverkan utan att samverkan till stora delar är person- och behovsberoende. Utöver detta uttrycker både Brottsoffer- och Kvinnojouren att samarbetet med polisen blivit sämre under de två senaste åren, vilket fått konsekvenser för det samlade stödet till brottsoffer i Huddinge kommun. 12

13 Sammanfattningsvis kan konstateras att en stor del av kommunens kontakter/samverkan med andra myndigheter och ideella organisationer när det gäller råd, stöd och bistånd till brottsoffer är informell och etableras vid behov. Dialoger med representanter för både kommunen och samverkande aktörer visar på ett tydligt behov av en mer strukturerad och strategisk samverkan med polis, ideella organisationer och andra aktörer i Huddinge kommun. Bedömning och förslag Vår bedömning är att det finns många goda krafter i Huddinge kommun som kan tillhandahålla råd, stöd och bistånd till brottsoffer. Dessa resurser utnyttjas dock inte fullt ut på grund av bristande samverkan och samordning. För att ytterligare stimulera samverkan och samordning i lokalsamhället finns det ett behov av fördjupade dialoger mellan i första hand olika specialister/specialistfunktioner inom kommunen, men även mellan kommunen och polisen samt mellan kommunen och olika ideella organisationer. I Huddinge kommun finns även ett aktivt brottsförebyggande råd. Att förebygga brott och stödja brottsoffer handlar till stor del om samma frågor. De brottsförebyggande strategierna bör därför även inkludera en tydlig beskrivning av arbetet med att stödja de som drabbas av brott, där det bland annat framgår hur och med vilka myndigheter och organisationer samverkan kommer att ske. I detta arbete är det lokala brottsförebyggande rådet en viktig resurs. I vissa kommuner finns framtagna handlingsplaner och motsvarande styrdokument som beskriver vad som ska göras och vilket ansvar som åvilar olika aktörer när det gäller stöd till brottsoffer. Det är angeläget att Huddinge kommun utarbetar ett sådant dokument och verkar för att det omsätts i praktiken. Se även tidigare förslag om skapandet av ett Centrum för brottsoffer, alltså en plattform dit de som drabbas av brott kan vända sig för att få vägledning och lotsas till rätt instans för att få råd, stöd och bistånd. 13

14 Relevant information till brottsoffer Att utsättas för brott är inte sällan en starkt känslomässig upplevelse som innebär att tilliten till omgivningen går förlorad samtidigt som kontrollen över den egna situationen försvinner. Information om det allmänna förfarandet efter ett brott och om möjligheter till hjälp och stöd är därför något som kan hjälpa den drabbade att återfå kontrollen och att handskas med situationen. Information är också ofta en förutsättning för att den drabbade själv ska kunna tillvarata sina rättigheter. Kommunen har tillsammans med polisen och hälso- och sjukvården ett stort ansvar för att de som drabbats av brott får relevant, begriplig och, vid behov, fortlöpande information om rättigheter samt möjligheter till råd, stöd och bistånd. Observationer Som tidigare konstaterats finns många goda krafter i Huddinge kommun som kan ge med råd, stöd och bistånd till brottsoffer. En förutsättning för att detta ska fungera i praktiken är dock att de som drabbas av brott informeras om hur de faktiska möjligheterna ser ut. Bedömning och förslag Vår bedömning är att det finns behov av att förtydliga vilka olika brottsofferstödjande aktörer som finns i Huddinge kommun och vilken roll de har i kommunens samlade arbete med att tillhanda hålla råd, stöd och bistånd åt brottsdrabbade. Kommunen bör genomföra en översyn av den lokala information som via kommunens hemsida och broschyrer lämnas till personer som drabbats av brott. Vidare bör en översyn genomföras av de lokala informationsrutiner som finns för att i praktiken tillförsäkra att olika grupper av brottsoffer initialt och, vid behov, fortlöpande får relevant, begriplig och tillförlitlig information av olika slag. Informationen ska vara anpassad utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet (t.ex. känd gärningsperson, brottets karaktär), lokala förutsättningar (t.ex. möjligheter till stöd i de olika kommundelarna) och individens förutsättningar (t.ex. särskilt sårbar, sociala situation, språkförbistringar). 14

15 Informationen, som efter behov bör översättas till andra språk, kan med fördel utarbetas i samråd med myndigheter, organisationer och andra aktörer i kommunen. 15

16 Referenser Hindberg, B. (2001). Samarbetets svåra konst. Om roller, ansvar, synsätt, förutsättningar, hinder m.m. i samarbetet kring barn som far illa. I SOU 2001:72 (s ). Stockholm: Fritzes. Holmberg, C. & Bender, C. (2001). När var och en sköter sitt: hur ser stöd och hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojourer. Stockholm: Sköndalsinstitutet. Holmberg, C. & Bender, C. (2003). Det är något speciellt med den här frågan: Om det lokalpolitiska samtalet om mäns våld mot kvinnor. Umeå: Brottsoffermyndigheten. Lindgren, M. (2004). Brottsoffer. Om goda myndigheter och ideella brottsoffer. Jure förlag, Stockholm. Stenberg, R. (1999). Organisationslogik i samverkan. Konsten att organisera samverkan i en imaginär organisation av offentliga aktörer. Doktorsavhandling. Stockholms universitet: Psykologiska institutionen. Wergens, A. (1999). Crime Victims in the European Union. Umeå: The Crime Victim Compensation and Support Authority. 16

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

Malmö den 14 september Göteborg den 21 september Stockholm den 12 oktober

Malmö den 14 september Göteborg den 21 september Stockholm den 12 oktober Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten och ideella organisationer

Läs mer

Disposition för information

Disposition för information Disposition för information Innehåll Bild nr Syftet 1 Lagens långa arm 2 De lokala aktörerna 3 Lagar och anvisningar 4 Mänskliga rättigheter (FN) 5 Europakonventionen 6 Vår jour 7 Vår policy 8 Helhetsperspektivet

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 2011-03-04 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsplan för arbete med utsatta EUmedborgare som vistas i Lunds kommun

Handlingsplan för arbete med utsatta EUmedborgare som vistas i Lunds kommun Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.Safstrom@lund.se Handlingsplan för arbete med utsatta EUmedborgare som vistas i Lunds kommun Förhållningssätt Sedan

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Beslut om åttapunktsprogrammet 1. Ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt 2. Minska risken för

Läs mer

STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT

STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Lagstadgat brottsofferstöd...3 Områdesbeskrivning...3 Brottsligheten...3 Barn och ungdomars utsatthet för brott...4 Upprepad

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Handlingsplan utifrån överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Handlingsplan utifrån överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Handlingsplan utifrån överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Foto: Mostphotos en överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade

Läs mer

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa.

Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Våra enorma utmaningar har gjort oss kreativa. Området Ronna i Södertälje har, enligt anmälningsstatistiken, en påtagligt minskande brottslighet. Den är i dag lägre än i flera andra utsatta områden och

Läs mer

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret.

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret. Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-03-03 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Styckevis och delt, om vården

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Barnen i brottets skugga - yttrande över remiss från Justitiedepartementet (Ds 2004:56)

Barnen i brottets skugga - yttrande över remiss från Justitiedepartementet (Ds 2004:56) Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN S TOCKHOLMS STAD Handläggare: Elsie Edlund Tfn: 08-508 25 604 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-02-23 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-03-15 DNR 106-30/2005 Till Socialtjänstnämnden Barnen

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid Tillfälle att prioritera frågan Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid 24 november, 2005 Inledning...3 Den aktuella uppföljningen...4 Amnestys kommunundersökning och den kommunpolitiska

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind [Type text] [Type

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 17 Bokens syfte och utgångspunkter 20 Bokens uppbyggnad 21 Del I Bilden av offret 25 1. Vad är ett brottsoffer? 27 Politiska intressen bakom offerdefinitionen 29

Läs mer

Dödligt våld i nära relationer

Dödligt våld i nära relationer Dödligt våld i nära relationer En haveriutredning av mordet i Alingsås, december 2012 RAPPORT 2014:2 Stiftelsen Tryggare Sverige Dödligt våld i nära relationer En haveriutredning av mordet i Alingsås,

Läs mer

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper Nationella riktlinjer Polisens arbete i sociala insatsgrupper 2 3 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Syfte och ansvar 4 2 Vid uppstart 5 2.1 Fastställt behov 5 2.1.1 Polis-kommunöverenskommelse 5 2.2 Styrning

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012 VÅLD - hjälp och stöd Ring alltid 112 vid nödsituation! Produktion: socialkontoret 2012 www.sollentuna.se Kontaktuppgifter SOCIALKONTORET Mottagningen för barn och unga, tel 08-579 212 50 Mottagningen

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick i regleringsbrevet för

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1057/2009) Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen 1 Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel i Köpenhamn den 7-8 maj

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2014:49 Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Remissvar avseende SOU 2014:49 Våld i nära relationer en folkhälsofråga Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2014:49 Våld i nära relationer en folkhälsofråga Brottsofferjouren Sverige (nedan kallad Brottsofferjouren) ser positivt på de författningsförslag

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020 Ansvarig: Reviderad Antagen i Kommunstyrelsen 2016-05-25 1(21) Handlingsplan mot 2017-2020 Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) 2012-11-15 Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Ytterligare problembeskrivningar och förslag från NSPH med anledning av Psykiatrilagsutredningens

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

Verksamhetsrapport 2002

Verksamhetsrapport 2002 Verksamhetsrapport 2002 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Uppdrag 2002 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att utvärdera det strategiska målet för hälso- och sjukvård utifrån analyser av befolkningens

Läs mer

CURE-projektet. Child victims in the Union Rights and Empowerment

CURE-projektet. Child victims in the Union Rights and Empowerment CURE-projektet CURE-projektet Child victims in the Union Rights and Empowerment Delfinansierad av the Prevention of and Fight against Crime (ISEC) programme, EU-kommissionen Anna Wergens och Anna Sigfridsson

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Förslag för ett effektivare arbete. SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Förslag för ett effektivare arbete. SOU 2014:49 Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-)

Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-) Utlåtande 2016:91 RVI (Dnr 106-896/2015) Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:37) av Maria Danielsson

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Särskilda satsningar 2012. Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet

Särskilda satsningar 2012. Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet Särskilda satsningar 2012 Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet Sociala medier: Ökad synlighet på nätet Vill du veta vad din lokala polis gör, eller tipsa om något som händer i ditt område?

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor 2007-09-24 205 448 Kommunstyrelsen 2008-08-11 159 408 Arbets- och personalutskottet 2008-06-16 150 357 07.567-008 septkf25 Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor Ärendebeskrivning Ylva

Läs mer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord av 2013-10-30 Sofia Barlind [Type text] [Type text] [Type text] 1 Innehåll: Om Brottsofferjouren 2 Bidrag 2 Kommunbidragsundersökningen

Läs mer

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011.

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Slutversion 2007-10-31 Innehållsförteckning 1 Bakgrunder och syften... 3 2 Omfattning av handlingsprogrammet...

Läs mer

Skapat den. Inledning RFSL har valt att i sitt remissvar särskilt inrikta sig på Sveriges uppfyllande av följande artiklar i konventionen:

Skapat den. Inledning RFSL har valt att i sitt remissvar särskilt inrikta sig på Sveriges uppfyllande av följande artiklar i konventionen: Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Medling som metod att hantera konflikter i skolan

Medling som metod att hantera konflikter i skolan Medling som metod att hantera konflikter i skolan Pia Slögs chef för medlingsverksamheten Medlingsbyrån i Västra Nyland och Sydöstra Finland pia.slogs@sovittelutoimisto.fi www.sovittelutoimisto.fi Helsingfors

Läs mer

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-08-23 Socialnämnden Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Förslaget till Tillämpningsregler

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

1. Socialförvaltningens förslag till projektet bifalls. 2. Socialförvaltningen begär tilläggsanslag med 480 tkr till projektet.

1. Socialförvaltningens förslag till projektet bifalls. 2. Socialförvaltningen begär tilläggsanslag med 480 tkr till projektet. 1 (5) Socialkontoret Helena Paulsson Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Ansökan om medel till utbildningssatsning inom Samtalsmetodik Motiverande Intervjuer (MI), riktad till

Läs mer

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa våld mot kvinnor Rapport nr 00:8 Sociala funktionen

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott Boendesamverkan Flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och stadsdelsförvaltningar / kommun i samverkan mot olika former av brott i Lokalpolisområde Norrmalm. 1 1 januari 20 oktober 2015

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Rikspolisstyrelsen 2013-08-23 RAPPORT 2 (6) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAGET... 3 2.1 Uppdragets genomförande... 3 3 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen för Urologiska sjukdomar September 2004 1 Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen inom det medicinska programmet benigna urologiska

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010 Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Birgit Ahlberg Familjerådgivningen, Karolina Frick Fältsekreterare, Eleonora Karlsson Kurator LSS,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 7

Innehåll. 1 Sammanfattning... 7 Innehåll 1 Sammanfattning... 7 2 Promemorians författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt...9 2.2 Förslag till lag om ändring i brottsskadelagen

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Nolltolerans i Bollebygds kommun

Nolltolerans i Bollebygds kommun Nolltolerans i Bollebygds kommun Den 29 april 2009 beslutade kommunfullmäktige om en avsiktsförklaring och att Bollebygds kommun ska arbeta för Nolltolerans. Med gemensamma krafter arbetar kommunen, räddningstjänsten,

Läs mer