Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Webbupplaga

2 Översikt Året har ur många synvinklar varit positivt för Svenska Brukshundklubben och även för hundägandet i stort i Sverige. Medlemsutvecklingen har varit stabil och totalt har Svenska Brukshundklubben nu medlemmar. I denna siffra ingår inte delbetalande medlemmar. I Brukshundklubbens stadga står inskrivet att ett av organisationens mål är att vara Sveriges hundägares hundsport- och utbildningsorganisation, och organisationen arbetar kontinuerligt för att leva upp till detta. Förbundet satsar på att skapa utbildningar med hög kvalitet, och har under året påbörjat en allmänlydnadslärarutbildning med 16 deltagare. Under året har tema Motivation fortsatt, vilket syftar till att stimulera funktionärer inom hundägarutbildningsverksamheten. Vid kongressen deltog 77 ombud, vilka hade ett antal viktiga frågor att besluta om. Kongressen uppdrog till förbundsstyrelsen att utreda möjligheterna att ta fram ett gemensamt bokföringsprogram för hela organisationen med en gemensam kontoplan. Vidare fick förbundsstyrelsen i uppdrag att analysera problemet med begränsade tävlingsmöjligheter. Dessutom beslutade kongressen att inrätta Svenska Brukshundklubbens Minnesfond. Arbetet med målstyrning har påbörjats under året. En arbetsgrupp har tillsats som tillsammans med Studiefrämjandet har arrangerat en arbetshelg med förbundsstyrelsen där arbetet med målstyrning har initierats. Den 1 juli öppnade portarna till Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm i Alunda utanför Uppsala. Tanken är att denna ska vara en naturlig mötesplats för alla i organisationen och dessutom vara ett centrum för alla Brukshundklubbens centrala utbildningar. Den juli genomfördes en mentaltestdomarkonferens på Kydingeholm. Dessutom genomfördes en mentaltestdomarutbildning med tio deltagare under perioden juli. Tävlingsverksamheten inom bruks har glädjande nog ökat när det gäller antal starter, lydnadsproven har minskat med cirka starter och antal starter i IPO-BHP och BSL har ökat något. Tävlingsverksamheten i agility har ökat under året, både vad gäller antalet starter och antalet tävlingar. Under år har produktionstakten för Försvarsmaktshundar höjts. Per den 31 december har 190 nya ekipage tillförts Hemvärnet, målet var 200 stycken. Målet kan sägas ha uppnåtts då ett antal hundar som utbildats under år kommer att provas i början av Samarbete med myndigheter, organisationer och företag Svenska Brukshundklubben har, för att kunna genomföra sin omfattande verksamhet, en nära kontakt med många myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. Ett kontinuerligt samarbete mellan Brukshundklubben och omvärlden är viktig för att upprätthålla det förtroende som Brukshundklubben åtnjuter samt för att öka förståelsen för den verksamhet Brukshundklubben bedriver. Svenska Brukshundklubben är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK) som den största specialklubben, då SKK är en så kallad paraplyorganisation för hundverksamheten i Sverige. Brukshundklubben har ett nära samarbete med SKK i hund- och organisationsfrågor liksom frågor rörande Brukshundklubbens ställning som landets största utbildare av hundägare. Sveriges Hundungdom är Brukshundklubbens och övriga SKKs ungdomsförbund. Genom det dubbla medlemskapet har många ungdomar valt Brukshundklubben som sin specialklubb. Samarbetet mellan ungdomsförbundet och Brukshundklubben regleras genom ett samarbetsavtal. Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) bedriver hundkörning i tävlingsform. SDSF har ett samarbetsavtal med Brukshundklubben, vilket bland annat innebär att Brukshundklubben stödjer SDSF ekonomiskt i de 2 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

3 delar där Brukshundklubbens medlemmar deltar i SDSFs verksamhet. SDSF ansvarar för tävlingsverksamheten medan Brukshundklubben svarar för meritering av hundarna. Utbildningen av tjänstehundar till totalförsvaret har skett i nära samarbete med representanter för Försvarsmakten, Statens räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten (KBM). Försvarsmaktens hundtjänstenhet och Brukshundklubben har ett nära samarbete i utbildningsfrågor. Även flottiljer, militärdistriktsgrupper och räddningsskolor har varit Brukshundklubben behjälpliga och har givit ett mycket värdefullt stöd till tjänstehundsverksamheten. Brukshundklubben är även medlem i Centralförbundet Folk och Försvar och i den internationella räddningshundsorganisationen Internationale Rettungshundeorganisation (IRO). Svenska Brukshundklubben är medlemsorganisation i Studiefrämjandet och har stora möjligheter att genomföra sin utbildning i en folkbildningsinriktad anda. Brukshundklubben är, när det gäller antal studiecirklar och antal deltagare, en av de största medlemsorganisationerna inom Studiefrämjandet. Ett centralt samarbetsavtal finns mellan organisationerna där de viktigaste områdena för samarbetet gäller utbildningsinsatser för Brukshundklubbens handledare, instruktörer och lärare samt funktionärsutbildning. Brukshundklubben har ett samarbetsavtal med Agria Djurförsäkring AB avseende bland annat medlemsrabatt vid försäkring av hund. Avtalet gäller till och med år 2009 och ger bland annat ersättning till förbundet för förebyggande utbildningsinsatser, landslagsdräkter, stipendier med mera. Brukshundklubben har en representant i Agrias smådjurskommitté där främst försäkringsvillkor och förslag till förbättringar diskuteras. Förbundet har även ett centralt avtal med Wasa Kredit AB gällande medlemslån. Många sponsorer har bidragit med medel till arrangörerna vid större utåtriktade verksamheter såsom mästerskapstävlingar. Förbundets distrikt och lokalklubbar har erhållit ett brett och värdefullt stöd från myndigheter, organisationer, många företag och enskilda personer, till vilka förbundet önskar framföra ett varmt tack. Ekonomi Regional och lokal förvaltning Distrikt, lokal- och rasklubbar är egna juridiska personer och har därmed egen ekonomisk förvaltning, vilken ligger utanför ramen för denna berättelse. Central förvaltning Förbundets intäkter härrör sig främst från medlemsavgifter samt anslag och bidrag. Medlemsavgifter är uppdelade i en central och en lokal avgift. Den lokala avgiften varierar från klubb till klubb. Den centrala avgiften, vilken kommer förbundet till del, har under år varit 250 kronor för helbetalande medlem. För övriga kategorier uttas endast lokal avgift. Ungdomsavgiften för det dubbla medlemskapet används för att täcka del av kostnaderna för tidningen Brukshunden till denna medlemskategori. Myndigheterna Försvarsmakten, Statens räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten anslår medel till Brukshundklubben. Det gäller för verksamhet som försvarsinformation samt rekrytering och utbildning av personal och hundar som kan tjänstgöra inom totalförsvaret. Brukshundklubben har även erhållit bidrag till administration och ledning för förbundets direkta omkostnader för frivilligverksamheten. Medel från samarbetsavtal med olika företag, främst Agria Djurförsäkring AB och Wasa Kredit AB, ger välkomna tillskott till förbundet. Brukshundklubbens lokalklubbar har rätten att sälja Bingolotto, vilket för många klubbar innebär en ekonomisk fördel. Förbundet har dock inte fått någon del av försäljningsöverskottet under år. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 3

4 Resultaträkningen visar ett överskott på 169 tusen kronor (kkr). Nedan följer en förklaring av intäkter och kostnader: Intäkter Bland bidrag och avtal finns till största delen bidrag från AMS för personal med lönebidrag. Här finns också bidrag från SKK för domarkonferenser Annonsintäkterna har ökat med nästan 300 kkr jämfört med år Förlagsverksamheten har ökat med nästan 90 kkr jämfört med år men gått ca 80 kkr under budget Kydingeholm var inte budgeterat för år. Kursgården övertogs från den 1 juni. Därefter iordningställdes kursgården och de första gästerna kom i mitten av juli. Merparten av intäkterna har dock varit under månaderna september-november Sponsorintäkterna har gått ca 230 kkr under budget, framför allt på grund av att avtalet med Wasa kredit och teckning av hundförsäkring via hemsidan inte har gått som förväntat Intäkter Brukshunden, MH, Lärarutbildning från TJH Administrationsersättning tjänstehund OH från tjänstehund Övriga intäkter Kostnader Personalkostnader De största kostnaderna för personal är löner, sociala avgifter, premier för kollektiva pensionsförsäkringar, semesterlöner, utbildning och övertidsersättningar. Dessa har gått över budget på grund av personalkostnader på Kydingeholm, vilka inte var budgeterade för år. Lokalkostnader förbundskansliet Lokalkostnaderna har gått under budget med 350 kkr och ligger på ungefär samma nivå som under år. Anledningen till att de gått så pass mycket under budget beror på att hyresvärden betalar en stor del av kostnaderna för renoveringen av förbundskansliet. I lokalkostnaderna ingår lokalhyra, elkostnader, städning samt kostnader för inbrottslarm. Lokalkostnader och matkostnader Kydingeholm Dessa kostnader fanns inte under och var heller inte budgeterade för år. Kontorskostnader förbundskansliet och Kydingeholm Kontorskostnaderna för förbundskansliet har hamnat ganska precis på vad som var budgeterat för år. I dessa kostnader ingår förbrukningsmaterial till exempel kuvert, brevpapper, toner till kopiatorer och leasingavtal för kontorsmaskiner. Kontorskostnader för Kydingeholm fanns inte under år och var inte budgeterat för år. IT-kostnader förbundskansliet och Kydingeholm IT-kostnader för förbundskansliet har gått ca 100 kkr över budget och har varit cirka 100 kkr högre än år. Här ingår leasingkostnader, Internetuppkoppling, supportavtal och licensavgifter. Den största anledningen till ökningen är licensavgifter och supportavtal för det nya Extranätet Fido. I IT-kostnader för Kydingeholm ingår kostnader för inkoppling av bredband, månadskostnader för bredband samt viss IT-utrustning. Dessa kostnader fanns inte under år och var inte budgeterade för år. Verksamhetsomkostnader Verksamhetsomkostnaderna har minskat med ca 110 kkr jämfört med år och har gått med ca 300 kkr under budget. Minskningen beror på minskade revisions- och bankkostnader. De största verksamhetsomkostnaderna är revisionsarvode, bankkostnader, kostnader för uppehälle samt tryck och utskick av medlemsavier. 4 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

5 Portokostnader Portokostnaderna har minskat med ca 110 kr jämfört med år och har hamnat cirka 90 kkr under budget. Detta beror på att avräkningar till klubbar till största delen nu går via e-post, att vi skickar fler försändelser med B-post samt att en ny frankeringsmaskin gjort det möjligt att frankera enligt vissa portotabeller som vi inte kunde använda med den gamla frankeringsmaskinen. Dessutom har användandet av e-post vid alla typer av korrespondens ökat. Tele/Internet förbundskansliet och Kydingeholm Kostnaderna för förbundskansliet har minskat med ca 70 kkr och gått cirka 80 kkr under budget. Detta beror bland annat på att vi har tecknat bättre mobiltelefonavtal än vad vi haft tidigare samt att e-post används i större utsträckning. Kostnaderna för Kydingeholm fanns inte under år och var inte budgeterade för år. Förbundsstyrelsen (FS) och Förbundsstyrelsens uppdrag I FS och FS uppdrag ingår kostnader för FS- och VU-sammanträden, valberedningen samt arbetsgrupper. Under år ingår även kostnader för Kennelfullmäktige som genomförs vartannat år. Förlagsverksamhet Kostnaderna för förlagsverksamheten har hamnat något över budget och cirka 100 kkr över föregående år. Detta dels på att vi har ökat försäljningen vilket också gör att vi ökar kostnaden för sålda varor. Dessutom har vi skrivit av produkter som inte har sålts på flera år och bara kostar pengar i form av lagerkostnader. Kostnaden för dessa avskrivningar har varit ca 100 kkr. Brukshunden De största kostnaderna för tidningen Brukshunden har under året varit redaktion och grafisk produktion, portokostnader, tryckkostnader och provisioner för annonsförsäljning. Här ingår även kostnader för det nyinrättade redaktionsrådet. Administrationsersättning Avser debitering av moms från Brukshundservice Sverige AB till Svenska Brukshundklubben. Avskrivningar Avskrivningarna har ökat, främst på grund av extranätet Fido som inte fanns budgeterat för år. Kommittéer och sektorer Tävlingssektorn och PR- och informationskommittén har gått över budget. Övriga sektorer och kommittéer ligger på eller något under budget. Landslagskostnader Kostnaderna för landslagen har gått över budget med cirka 110 kkr. Finansiella poster Består av ränteintäkter från bank. Balans och resultaträkning Ekonomisk sammansättning för följer nedan i uppställning enligt årsredovisningslagen. Dock finns en enklare redovisning i bilaga 1. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 5

6 Balansräkning - koncern (Belopp i kronor) TILLGÅNGAR KONCERN Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg & installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Priser & gåvor Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL & SKULDER KONCERN Not Eget kapital Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

7 Fonder Garantifond SBK-GE Capital 0 0 TP:s fond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Ställda säkerheter Garantiförbindelse Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag Resultaträkning - koncern (Belopp i kronor) Not Intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter Anslag Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella & immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och resultat liknande poster Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 7

8 Balansräkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben Organisationsnummer (Belopp i kronor) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepapperinnehav 0 0 Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsätttningstillgångar Varulager m m Priser & gåvor Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

9 EGET KAPITAL & SKULDER Not Eget kapital 6 Fritt eget kapital Balanserad vinst Lämnade aktieägaretillskott Årets resultat Summa eget kapital Fonder Garantifond Utbildningscentrum 0 0 SBK-GE Capital 0 0 Symposium 0 0 TP:s fond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Ställda säkerheter Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 9

10 Resultaträkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben Organisationsnummer (Belopp i kronor) Not Intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter Anslag Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och resultat liknande poster Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Företaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningslagen, och följer Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer två, Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den så kallade först-ut-principen, respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av de direkta tillverkningskostnaderna samt skäligt pålägg för indirekta kostnader. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 10 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

11 Följande avskrivning tillämpas: Koncernen Moderbolaget Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 5 år - Datorer 3 år - Koncernredovisning Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5 procent (1 %) av inköp och 14 procent (2 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 6 procent (1 %) av inköp och inget (0 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör. Not 1 Personal Medelantalet anställda Varav män Varav män Moderbolaget Sverige % 16,5 28 % Totalt i moderbolaget % 16,5 28 % Dotterföretag Sverige - - Koncern totalt % 16,5 28 % Upplysning om sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,9 % 3,6 % Långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro för män 0,6 % 3,8 % Sjukfrånvaro för kvinnor 3,3 % 3,5 % Sjukfrånvaro anställda -29 år 4,9 % 0,3 % Sjukfrånvaro anställda år 3,4 % 3,1 % Sjukfrånvaro anställda 50 år - 0,6 % 6,4 % Den totala sjukfrånvaron avses i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro redovisas ej på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgift inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller uppgiften kan hänföras till enskild individ. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner & Sociala Löner & Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderbolaget (varav pensionskostnad) ( ) ( ) Dotterföretag Koncern totalt Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 11

12 Not 2 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Koncern Moderbolag Vid årets början Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 3 Övriga ränteintäkter & liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Reavinst avyttring värdepapper Moderbolaget Ränteintäkter, övriga Reavinst avyttring värdepapper Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

13 Not 4 Andelar i koncernföretag Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Bokfört värde vid årets slut Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Antal Bokfört Dotterföretag/orgnr/säte andelar i % värde Brukshundservice Sverige AB, % , Stockholm Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Moderbolag Lokalhyra Förutbetald leasing Bidrag och bonus Förutbet.kostn.Brukshunden Övriga poster Not 6 Eget kapital Aktieägartillskott med villkorlig återbetalningsskyldighet uppgår till ( ). Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Moderbolag Semesterlöneskuld Sociala avgifter Särskild löneskatt Reserveringar Övriga poster Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 13

14 Organisation Medlemmar Förbundets medlemsantal uppgick per den 31 december till stycken, en minskning med 1,1 procent jämfört med år. Förändring / Hedersledamöter 3,6 % Ständiga medlemmar -12,5 % Helbetalande medlemmar -1,6 % Familjemedlemmar -0,2 % Ungdomsmedlemmar 2,9 % Summa -1,1 % Distrikt och klubbar Antal distrikt är, liksom år, 18 stycken. Inga nya lokalklubbar har bildats under året. Vid utgången av år är därmed antalet lokalklubbar 291 stycken (varav sex vilande) och rasklubbar 16 stycken. Förteckning över distrikt, lokalklubbar och rasklubbar finns i bilaga 3. Kongress Kongressen, Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ, samlades den 5-6 maj på Radisson SAS Arlandia Hotel vid Stockholm-Arlanda Flygplats. Antal kongressombud var 77 stycken. Utöver behandling av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget behandlades bland annat åtta motioner och två förslag från Förbundsstyrelsen. Organisationskonferens Konferens för distriktens och rasklubbarnas ordföranden anordnades den januari på Scandic Hotel, Upplands Väsby. Förutom dessa deltog Förbundsstyrelsen och representanter för kommittéer och sektorer. Vid konferensen diskuterades bland annat budget- och verksamhetsplanering. Förbundsstyrelse Förbundsstyrelsen (FS) har sedan kongressen den 5-6 maj haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Staffan Thorman, förbundsordförande (Knivsta), Ionie Oskarson, 1:e vice ordförande (Fjärås), Anders Dahlstedt, 2:e vice ordförande (Lilla Edet), Lars-Olof Thellner, skattmästare (Knivsta), Judith Granberg, (Västerås), Anders Ekholm (Eskilstuna), Birgitta Forsberg (Östersund), Fredrik Steen (Tullinge), och Rolf Weiffert (Åhus). Suppleanter: Tomas Knuutila (Nacka), Maritha Östlund-Holmsten (Gyttorp) och Annika Sällvik (Staffanstorp). Verkställande utskott Förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU) har bestått av Staffan Thorman (Knivsta), Ionie Oskarson (Fjärås), Anders Dahlstedt (Lilla Edet) och Lars-Olof Thellner (Knivsta). Sammanträden Under året har Förbundsstyrelsen (FS) och verkställande utskottet (VU) sammanlagt haft 12 protokollförda sammanträden enligt nedan: Sammanträden Datum FS 26 januari, 2 mars, 4 maj, 6 maj, 23 augusti, 12 oktober och 9 november VU 10 januari, 12 mars, 10 juni, 19 september och 20 september 14 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

15 Förbundsstyrelsens representanter Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt Lars-Olof Thellner Judith Granberg Anders Ekholm Birgitta Forsberg Fredrik Steen Rolf Weiffert Tomas Kuutila Maritha Östlund- Holmsten Annika Sällvik Generalsekreterare har varit Peter Rimsby. Antal anställda har varit 18 personer fördelat på 18 tjänster. Revisorer Ordinarie revisorer under året har varit auktoriserade revisorn Kerstin Hedberg (Stockholm) och Eleonor Lindahl (Stenungsund). Revisorssuppleanter har varit auktoriserade revisorn Peter Olofson (Stockholm) och Carina Lindström (Kåge). Valberedning Valberedningen har under året bestått av Barbro Olsson ordförande (Kopparberg), Tommy Blomquist (Aneby), Katinka Ryttse (Åby), Bengt Hellman suppleant (Östra Ljungby) och Irene Karlsson suppleant (Hjo). Centrala kommittéer som har varit verksamma under året: Kommittén för hundars mentalitet PR- och informationskommittén Rasklubbarnas samarbetskommitté (RASK) Centrala sektorer som har varit verksamma under året: Agilitysektorn Tjänstehundssektorn/Försvarsmaktsgruppen Draghundssektorn Tjänstehundssektorn/Räddningsgruppen Hundägarutbildningssektorn Tävlingssektorn Rasutvecklingssektorn Peter Rimsby (GS) Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 15

16 FS arbetsgrupper som har varit tillsatta under året: AG Brukstävlande AG Funktionärsetiska regler AG IPO AG Landslag AG Målstyrning AG SBKs Historik AG SM-arrangemang AG Stadgar Kommittéernas ledamöter, sektorledningar och arbetsgrupper redovisas i bilaga 2. Representation Svenska Brukshundklubben har under året varit representerad i följande organisationer: Organisation Agrias Produktkommitté smådjur Folk och Försvar Svenskt Friluftsliv (fd FRISAM) Frivilligorganisationernas sammarbetskommitté (FOS) Internationella Räddningshundsorganisationen (IRO) Samverkande Organisationer (SVO) Studiefrämjandets förbundsstämma Sveriges Hundungdoms ungdomsråd Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte Representant från SBK Peter Rimsby (GS) Katarina Swahn (FK), suppleant Jöran Wikbladh (Sundborn) Peter Rimsby (GS), suppleant Peter Rimsby (GS) Jöran Wikbladh (Sundborn) Peter Rimsby (GS), suppleant Leif Sundberg (Linköping) Peter Rimsby (GS) Anne-Marie Folkesson Bjuggren (FK) Ola Folkesson (Lund) Ola Folkesson (Lund) 16 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

17 Kansliorganisation Kanslipersonalen har under året varit indelad i fyra huvudgrupper: 1. Verksamhetsgruppen med fem personer som arbetar med sektorer och kommittéer, dock inte tjänstehundssektorerna. Anne-Marie Folkesson Bjuggren är ansvarig för gruppen. 2. Tjänstehundsgruppen med tre personer som arbetar med tjänstehundsfrågor. Ansvarig för gruppen är Helen Lager. 3. Ekonomigruppen med bestående av tre personer som arbetar med löpande redovisning, arvoden, löner, rapportering och bokslut. Ekonomiansvarig är Marie Grönberg. 4. Övrig administration som består av sex personer vilka arbetar med organisation, PR/Info, IT, växel, försäljning och medlemsregister. Gruppen svarar till Generalsekreteraren. IT-verksamhet Brukshundklubben arbetar aktivt med att finna bättre kommunikationslösningar gentemot våra medlemmar. Ett ständigt arbete pågår när det gäller att finna kostnadseffektiva lösningar som kan vara till gagn för alla parter. Ambitionen är att framtida lösningar samt intern infrastruktur ska bygga på väletablerade produkter och, i den mån möjlighet finns, Microsoftbaserade lösningar. Det största projektet under året har varit utvecklingen av extranätet Fido, vilket kommer att kunna tas i drift under första halvåret Under året har också en modul till medlemssystemet färdigställts, vilket kan användas av tävlingsarrangörer för kontroll av medlemskap. Brukshundservice Sverige AB Det av Brukshundklubben helägda serviceföretaget Brukshundservice Sverige AB bildades 1992 för att hantera administrativ service såsom hyra av lokaler, maskiner och inventarier samt förlagsverksamhet. Styrelse för bolaget har varit: Ordförande Staffan Thorman Ledamot Ionie Oskarson Ledamot Lars Olof Thellner Ledamot Anders Dahlstedt VD Peter Rimsby Varken styrelse eller VD har under året erhållit arvode för sina uppdrag i bolaget. Tidningen Brukshunden Chefredaktör har under året varit Gunnar Lindgren, som även haft det övergripande ansvaret för produktionen. Generalsekreteraren är ansvarig utgivare. Tidningen har under året utkommit med åtta nummer. Upplagan är enligt TS officiellt reviderad till exemplar, vilket är en ökning med exemplar jämfört med föregående år. Tidningen har sedan ett antal år särskilda ungdomssidor i samarbete med Sveriges Hundungdom, som på detta sätt fått tillbaka sin nedlagda tidning HundarHundar. Enligt FS beslut ska varje nummer av Brukshunden innehålla åtta ungdomssidor. Brukshunden har också distribuerats till samtliga medlemmar i Sveriges Hundungdom, som för detta ersätter Brukshundklubben med 30 kronor per medlem som inte valt Brukshundklubben som specialklubb inom konceptet Dubbelt medlemskap. Tidningen har speglat rörelsens verksamheter och varit forum för debatt och information. Tävling, utbildning, avelsfrågor, dressyrmetoder och tjänstehundsverksamhet är och ska vara viktiga och levande delar i vår verksamhet, och har därför fått mycket utrymme. Tävlingskalendern har ingått som bilaga i A4-format i Brukshunden nummer 7/. Tävlingskalendern omfattar 30 sidor, varav sex annonssidor. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 17

18 Verksamheter Centrala kommittén för hundars mentalitet Kommittén för hundars mentalitet har till uppgift att bedriva och utveckla verksamhet för att kontrollera och följa upp hundars mentalitet. Kommittén ska informera om vikten av hundars mentala egenskaper och därigenom verka för ett medvetet avelsarbete. Uppdatering Mellan den juli genomfördes uppdatering av nya mentaltestet på Kydingholm för de domare som inte tidigare haft möjlighet. Konferenser och utbildningar Mentaltestdomarkonferens genomfördes den juli på Kydingeholm. Mentaltestdomarutbildning med 10 deltagare arrangerades mellan den 14 juli och 22 juli. Utbildningen genomfördes på Kydingeholm. Övrigt Utbildning av mentalbeskrivare har under året genomförts i distriktsregi. Kommittén har utsett examinator till slutprovet. Kommittén har under året tillsatt en arbetsgrupp Översyn MH som gjort en analys av de olika momenten i Mentaltest Hund och behov av eventuella förändringar. Under hösten har kommittén tillsatt en arbetsgrupp i samarbete med Centrala Rasutvecklingssektorn MH som Verktyg. Gruppens arbete är att se över hur MH kan användas, vem har nytta av MH och varför vi bör få fler uppfödare att använda MH som en del i aveln. Kommittén har representerats av olika ledamöter på konferenser, samt under året avhållit nio protokollförda möten. Kommittén har ett fortsatt samarbete med Finska Kennelklubben och Islands Kennelklubb avseende utbildning av olika funktionärer inom Mentalbeskrivning Hund (MH). Mentalbeskrivning Som tabellen nedan visar har en minskning skett av antalet mentalbeskrivna hundar av bruksras från till. Tabellen nedan gäller hundar av brukshundras. Totalt har hundar beskrivits med Brukshundklubben som arrangör. 482 hundar har beskrivits hos avtalsanslutna klubbar/organisationer. Ras Australian Shepherd Australisk Cattledog Australisk Kelpie Beauceron Belgisk Vallhund/Groenendael Belgisk Vallhund/Laekenois Belgisk Vallhund/Malinois Belgisk Vallhund/Tervueren Berger Picard 2 2 Bouvier des Flandres Boxer Briard Collie Dobermann Hollandse Herdershond Hovawart Riesenschnauzer Rottweiler Schäfer Svart Terrier Totalt Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

19 Korning Nedan redovisas antalet korade hundar fördelade på ras under åren Titeln Korad innebär godkänd mentaltest, godkänd exteriörbeskrivning samt HD utan anmärkning. Statistiken från och med redovisar antalet mentaltestade hundar med fördelningen godkänd (gk)/ej godkänd (ej gk). Ras gk/ej gk mentaltest gk/ej gk mentaltest Australian Shepherd 16/7 35/ Australisk Cattledog 4/1 7/ Australisk Kelpie 28/8 27/ Beauceron 5/1 6/ Belgisk Vallhund/Groenendael 3/7 10/ Belgisk Vallhund/Laekenois 0/1 0/ Belgisk Vallhund/Malinois 27/5 49/ Belgisk Vallhund/Tervueren 11/12 66/ Berger Picard 0/0 0/ Bouvier des Flandres 2/5 9/ Boxer 80/19 254/ Briard 19/21 48/ Collie Collie långhår 11/24 44/ Collie korthår 3/3 11/ Dobermann 7/22 72/ Hollandse Herdershond Hollandse Herdershond korthår 2/ Hollandse Herdershond långhår 0/0 2/ Hollandse Herdershond strävhår 1/ Hovawart 46/26 84/ Riesenschnauzer Riesenschnauzer svart 18/6 93/ Riesenschnauzer P & S 1/4 2/ Rottweiler 196/52 330/ Schäfer 305/34 522/ Svart Terrier 1/2 3/4-3 2 Totalt 786/ / Rasklubbarnas samarbetskommitté Rasklubbarnas samarbetskommitté (RASK) består av en representant från varje rasklubb. RASK har under året haft tre protokollförda möten. Under året har flera initiativ tagits till utvecklande verksamhet. Några av initiativen har varit: Att inrätta vallprov enligt AKC:s regler Att ta fram en enklare tidning vilken ska skickas till exteriördomare som är godkända på Brukshundklubbens raser Att RASK har initierat framtagning av alternativa utställningsprotokoll Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 19

20 Centrala PR- och informationskommittén Svenska Brukshundklubbens centrala kommitté för PR och information ska ha ett övergripande helhetsgrepp över kommunikationsverksamheten inom Brukshundklubben genom att ha en strategisk snarare än en operativ roll. Genom analys, utvärdering, strategier, policies och mallar ska den strategiska kommunikationsverksamheten skapa verktyg så att det underlättar för varje verksamhetsområde att nå sina målsättningar. PR- och informationskommitténs roll är också att kvalitetssäkra på vilket sätt Brukshundklubben för fram sitt budskap. Detta genom att ta del av informationsinnehåll, renodla kommunikationskanaler och granska formen på den information som Brukshundklubben sänder ut till sina målgrupper. PR- och Informationskommittén tillsattes av förbundsstyrelsen hösten och har under haft sitt första verksamhetsår. Kommittén har under året bestått av Anna Persson ordförande (Solna), Titti Godén (Ås) och Jeanette Forssman (Helsingborg). Adjungerande från kansliet har varit Katarina Swahn (FK) och Peter Rimsby (GS) fram till augusti då Sanna Ameln (FK) ersatte dem båda. Kommittén har under året haft fyra protokollförda möten. Sedan augusti finns det en anställd informatör (Sanna Ameln) med placering på kansliet. Denna rekrytering har tillfört såväl professionell kompetens som kontinuitet till organisationens kommunikationsarbete, samt möjliggjort för kommittén att påbörja en långsiktig och strategisk uppbyggnad av PR- och informationsverksamheten inom organisationen. Kommittén har under året lagt stor vikt vid kontakter med de regionala nivåerna och har bland annat besökt sex distrikt (Västmanland, Dalarna, Stockholm, Uppland, Skåne och Halland) för att diskutera behov och önskemål samt ta in synpunkter. Kommittén har medverkat vid centrala konferenser inom HUS- och Tjänstehundsektorn samt rasklubben för Australian Shepherd. Kommittén har även deltagit vid förbundets organisationskonferens (januari), kongress (maj) samt budget- och verksamhetskonferens (november) och här presenterat och diskuterat kommitténs uppgifter och arbete. En angelägen uppgift under året har varit planering och framställande av det extranät (Fido) som introduceras i organisationen under våren Detta verktyg kommer att öppna helt nya vägar och möjligheter för kommunikation inom Brukshundklubben, samt möjliggöra en målgrupps- och marknadsinriktad extern hemsida. Organisationen har under året haft en del uppmärksammande interna konflikter som inte alltid har hanterats på ett strategiskt sätt. Därför har PR- och informationskommittén arbetat fram en kommunikationsstrategi vid kris (som förbundsstyrelsen beslutade att anta i januari 2008). Förhoppningen är att strategin ska bidra till att tydlig information om händelser och att beslut snabbare når organisationen. Vidare har kommittén påbörjat arbetet med etablering av varumärket Svenska Brukshundklubben, vilket har lett till att en varumärkesanalys kommer att genomföras under Det nybildade redaktionsrådet för tidningen Brukshunden hade sitt första möte i november. Rådet har som funktion att stötta och agera förslagsställare till redaktören och består av representanter från olika delar i organisationen med anknytning till tidningen och erfarenhet från tidningsproduktion. Under har testsändningar med webbradio- och TV genomförts i samarbete med producentföretaget TommySport där bland annat Agility-SM, SM i Bruks och IPO samt Nordiska mästerskapen i Bruks har bevakats. Projektet har fått positiv respons från medlemmarna och under SM i Bruks och IPO hade vi över träffar på våra webbsändningar. Tyvärr visade det sig svårt att få ekonomi i projektet och Brukshundklubben har därför valt att avsluta samarbetet. PR- och informationskommittén har representerat Brukshundklubben med monter och personal på SM i bruks och IPO (augusti) och SKKs utställning HUND07 på Älvsjömässan (december). Inför dessa arrangemang har enklare profilmaterial i form av packtejp, bärkassar och pennor köpts in. 20 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2008 Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2008 Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben webbupplaga Översikt Året har ur många synvinklar varit positivt för Svenska Brukshundklubben och även för hundägandet i stort i Sverige. Medlemsutvecklingen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen i klubben! Som medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) har du ungefär 55 000 andra hundintresserade föreningskamrater.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 4/2008 Datum: 2008-05-18 Tid: 15.00-17.30 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Delårsrapport

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Delårsrapport TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Organisationsnummer 556606-9349 2004-01-01--2004-09-30 #20530 Stall Röd AB Förvaltningsberättelse avseende perioden 1 januari 2004 30 september 2004 Travkompaniet Stall

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

TÄVLINGSVERKSAMHET 2008

TÄVLINGSVERKSAMHET 2008 TÄVLINGSVERKSAMHET 2008 Racing Under året som gått har klubben arrangerat 2 st. STCC-deltävlingar, ingående i SM, med utmärkta resultat av både funktionärer och tävlande. Org.kommittén Racing DM/KM-tävlingar

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsbokslut 2014/2015

Årsbokslut 2014/2015 Styrelsen för Credo - Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse får härmed avge Årsbokslut 2014/2015 för räkenskapsåret 1 juli 2014-30 juni 2015 Innehåll: sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer