Så kan Västra Götalandsregionen bli en Fairtrade-region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så kan Västra Götalandsregionen bli en Fairtrade-region"

Transkript

1 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Handläggare: Cecilia Nilsson Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Så kan Västra Götalandsregionen bli en Fairtrade-region Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: 1. Västra Götalandsregionen ska ansöka om att bli en Fairtrade-region. 2. Regionstyrelsen utses till styrgrupp med uppdrag att leda arbetet. Regionstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av regionfullmäktiges beslut 1. Regiondirektören får i uppdrag att ansöka om Fairtrade-diplomering av Västra Götalandsregionen och etablera nödvändigt tjänstemannastöd. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige gav i budgeten för år 2014 regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan bli en Fairtrade-diplomerad region. Regionen uppfyller i stort sett de kriterier som ställs för en diplomering. En utredning (se bilaga) har genomförts av regionkansliet. En diplomering ligger i linje med Västra Götalandsregionens redan fastställda övergripande strategier och mål, vilka bland annat omfattar hållbar konsumtion, krav vid upphandlingar som gynnar arbetstagares rättigheter i låg- och medelinkomstländer och att verksamheterna konsumerar Fairtrade-certifierade varor. Utredningen har träffat Fairtrade Sverige och tagit del av organisationens förslag på kriterier för ett diplomerat landsting/region. Dialogen har lett till att Fairtrade Sverige såg över förslaget till kriterier innan de antogs av deras styrelse den 27 oktober Den aktivitet/verksamhet, som måste förstärkas inom Västra Götalandsregionen för att leva upp till kriterierna, är kommunikationsinsatser med regionens anställda om hållbar konsumtion. Likaså behöver en styrgrupp utses med representation från olika sektorer som ska leda regionens arbete och i början rapportera årligen hur kriterierna efterlevs. Frågor om hållbar konsumtion berör hela organisationen och regionstyrelsen tar under våren 2015 över upphandlingsfrågorna från servicenämnden. Det är därför naturligt att regionstyrelsen ansvarar för Fairtradediplomeringen och utgör styrgruppen för arbetet. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

2 Datum Diarienummer RS (2) En samordnare för arbetet knyts till inköpsavdelningen. Kostnaderna för lön, resor samt kommunikationsinsatserna bedöms uppgå till kronor. Dessa medel behöver reserveras i budget för Genomförande av beslut Regionstyrelsen får ansvar för att genomföra diplomeringen, från ansökan till genomförande. Regiondirektören får ansvar för att utforma lämpligt tjänstemannastöd. Beredning Utredningen har genomförts av regionkansliet med en referensgrupp bestående av representanter från inköpsavdelningen, miljösekretariatet och rättighetskommitténs kansli. Ärendet har beretts i samverkan med regionkansliets kommunikationsavdelning och juridiska enhet samt med företrädare för Regionservice. Utredningen har stämt av med HR-strategiska avdelningen. MBL-förhandling har ägt rum enligt 19. Koncernledningen för regiongemensamma stödfunktioner har behandlat förslaget. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Förvaltningschef Bengt Säterskog Administrativ direktör Bilaga Utredningen: Så kan Västra Götalandsregionen bli en Fairtrade-region Ytterligare information Besluten skickas till Regiondirektören för genomförande Regionkansliets avdelningschefer Alla nämnder och styrelser för kännedom.

3 1 (21) Utredning Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Handläggare: Cecilia Nilsson Telefon: E-post: Så kan Västra Götalandsregionen bli en Fairtraderegion Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

4 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) Innehåll Sammanfattning... 3 Del 1 Bakgrund och metod... 4 Ett initiativ av regionfullmäktige... 4 Utredningsuppdrag och beredning... 4 Del 2 Resultat och frågesvar... 5 Lagen om offentlig upphandling och hänsyn till sociala rättigheter... 5 Kartläggning av relevanta insatser inom Västra Götalandsregionen... 6 Upphandlingsområdet... 6 Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling Överenskommelsen mellan Social ekonomi och Västra Götalandsregionen Föreningen CSR Västsverige Elva västsvenska kommuner är Fairtrade City-diplomerade Uppfyller Västra Götalandsregionen Fairtrade-kriterierna? Del 3 Slutsatser Diplomeringen passar med våra visioner, strategier och verksamhet Regionstyrelsen föreslås ansvara för Fairtrade-arbetet En halvtidssamordnare vid inköpsavdelningen Kundrådet blir en avstämningsgrupp Kommunikationsinsatserna integreras i daglig verksamhet Västra Götalandsregionens varumärke stärks Fairtrade konkurrerar inte med närproducerade livsmedel Ytterligare steg fram till en diplomering Bilaga 1 Rättvis handel och Fairtrade Sverige Organisationen Fairtrade Sverige Krav för Fairtrade-licensiering Produktgrupper inom Fairtrade Kontroll av Fairtrade-certifiering Licenstagare i Sverige Bilaga 2 Kriterier för ett Fairtrade-diplomerat landsting/region... 20

5 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) Sammanfattning Regionfullmäktige gav i budgeten för 2014 regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan bli en Fairtrade-region. Föreningen Fairtrade Sverige syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för anställda och kooperativa jordbrukare i låg- och medelinkomstländer genom rättvis handel. En diplomering som Fairtrade-region delas ut till regioner som verkar för samma sak. Utredningen har kommit fram till att en diplomering ligger i linje med Västra Götalandsregionens mål och strategier och vi uppfyller i stort sett Fairtrade Sveriges kriterier för en diplomering. Västra Götalandsregionen har som målsättning att främja en hållbar konsumtion och arbetar med etisk upphandling för att förbättra arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer och använder Fairtrade-märkta produkter i verksamheten. Det finns fem skäl för Västra Götalandsregionen att bli en Fairtrade-region. Vi bidrar till hållbar konsumtion i verksamheten och hos medborgare. Vi synliggör vårt befintliga arbete för hållbar konsumtion. Vi stärker Västra Götalandsregionens varumärke. Vi stärker oss internt bland de anställda. En arbetsgivare som tar samhällsansvar är en attraktiv arbetsgivare. Vi bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor i låg- och medelinkomstländer. Fairtrade-märkta produkter finns framförallt inom livsmedelsområdet. I och med att Västra Götalandsregionen redan arbetar med etiska krav i upphandlingen, bedömer utredningen att kostnaderna för livsmedelsinköp inte kommer att öka som en följd av en diplomering. Tillkommande krav på Västra Götalandsregionen är förstärkta kommunikationsinsatser gentemot Västra Götalandsregionens anställda för att öka kunskapen om värdet av inköp av hållbara produkter finansiering av en samordnare inom inköpsavdelningen och av kommunikationsinsatserna regionstyrelsen får ansvar för diplomeringen, från ansökan till utförande. Utredningen föreslår att Västra Götalandsregionens samlade arbete med hållbar konsumtion lyfts fram i kommunikationen. Kommunikationsinsatserna bör integreras i inköpsavdelningens ordinarie uppdrag och arbete. Regionkansliets kommunikationsavdelning ansvarar för att använda diplomeringen i varumärkesarbetet.

6 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) Del 1 Bakgrund och metod Ett initiativ av regionfullmäktige I budgeten för Västra Götalandsregionen år 2014 står det i den politiska plattformen: Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med socialt och etiskt ansvar vid upphandling av varor och tjänster. Organisationen ska arbeta för att göra Västra Götaland till en Fairtrade-region. Det innebär ytterligare steg i arbetet med att också internationellt profilera Västra Götaland som en region som värnar demokrati, mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, långsiktighet och miljömedvetenhet. Regionfullmäktige beslutade att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan bli en Fairtrade-region. Fairtrade och rättvis handel Rättvis handel innebär att småskaliga odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor, långsiktighet i handelsrelationen mellan producent och köpare och goda arbetsvillkor med avseende på de anställdas säkerhet och hälsa. En Fairtrade-certifierad produkt garanterar konsumenten detta. Se bilaga 1 för genomgång av definitionen av rättvis handel, föreningen Fairtrade Sverige och de specifika krav som ställs på en leverantör för att bli certifierad. Fairtrade Sverige lanserade 2006 begreppet Fairtrade City. Diplomeringen har funnits sedan 2000 i Storbritannien och idag finns det ca 1200 diplomerade kommuner världen över. I Sverige finns för närvarande 62 diplomerade kommuner, varav elva i Västra Götaland. Det är nytt att också regioner/landsting kan bli diplomerade. Kriterier finns beskrivna i bilaga två. Hittills är Västra Götalandsregionen och Västmanlands landsting de första regioner/landsting som har uttryckt intresse för en diplomering. Utredningsuppdrag och beredning Administrativa direktören på regionkansliet, Bengt Säterskog, är ansvarig för uppdraget. Cecilia Nilsson, regionutvecklingssekretariatet, har utsetts till projektledare. Utredningen har genomförts med stöd av en referensgrupp bestående av Bass Johansson/Anders Olsson, inköpsavdelningen, Viveca Reimers, miljösekretariatet och Cornelia Björk, rättighetskommitténs kansli. Arbetsmetoden har i huvudsak bestått av intervjuer och dokumentstudier. Utredningen har beretts i samverkan med regionkansliets kommunikationsavdelning och juridiska enhet samt med företrädare för Regionservice. Utredningen har stämt av med HR-strategiska avdelningen. Uppdraget har rapporterats till koncernledningsgruppen för regiongemensamma stödfunktioner. Uppdragets första del är att göra en intern kartläggning av vilka relevanta insatser som redan genomförs inom Västra Götalandsregionen och en extern kartläggning av vad som görs i länets kommuner. I den andra delen ska utredningen föreslå former för ett fortsatt arbete mot målet att Västra Götalandsregionen erkänns som en Fairtrade-diplomerad region. Utgångspunkten ska vara Västra Götalandsregionens hittills genomförda arbete med etiska, sociala och miljömässiga krav på upphandling. För detta krävs också att bidra med kunskap och erfarenheter inför Fairtrade Sveriges beslut om kriterier

7 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) för diplomering av regioner/landsting. I beskrivningen ska ingå bedömningar av de ekonomiska effekterna för Västra Götalandsregionen. Utredningen har identifierat följande frågeställningar som behöver besvaras. 1. Vilken lagstiftning på området måste vi följa? 2. Vilka relevanta insatser görs inom Västra Götalandsregionen? 3. Vilka västsvenska kommuner är Fairtrade City-diplomerade och vad innebär det? 4. Utkastet till kriterier för att bli en Fairtrade-region hur stämmer de med vår verklighet? 5. Vad innebär det att vara diplomerad och har det några ekonomiska konsekvenser? 6. Vilka steg behöver vi ta för att bli en Fairtrade-region? Del 2 Resultat och frågesvar Lagen om offentlig upphandling och hänsyn till sociala rättigheter I grunden ska en upphandling följa principerna om likabehandling och icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessa principer avgör hur man kan formulera social hänsyn och miljöhänsyn i en upphandling. Hållbar konsumtion, etisk eller rättvis konsumtion, kärt barn har många namn och lite olika betydelse. Enligt Konkurrensverkets rapport Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling kan social hänsyn vid upphandling definieras som hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter: sysselsättningsmöjligheter anständigt arbete överensstämmelse med sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter social integration (inbegripet personer med funktionshinder) lika möjligheter utformning som ger tillgänglighet åt alla beaktande av hållbarhetskriterier frågor om etisk handel ett bredare frivilligt iakttagande av företagens sociala ansvar (CSR). Lagstiftningen ger en upphandlande myndighet möjlighet att ta hänsyn till sociala rättigheter. Hänvisning i en upphandling till varumärke, patent, typ, ursprung eller tillverkning måste åtföljas av orden eller likvärdig. Märkningen är då ett bevismedel. Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav på märkningen i sig. Länsrätten i Östergötland har slagit fast att en diplomering som Fairtrade City innebär i huvudsak att en kommun åtar sig att följa de så kallade ILO-konventionerna (se nedan). Engagemanget är inte enbart knutet till föreningen Fairtrade Sverige och därmed gynnas inte någon enskild.

8 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) International Labour Organisation (ILO) är FN:s organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Organisationen har utarbetat mer än 180 konventioner. Sedan 1998 är varje stat genom sitt medlemskap skyldig att främja grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, de så kallade kärnkonventionerna. Det gäller även stater som inte har ratificerat dem. De åtta kärnkonventionerna är förbud mot barnarbete/minimiålder 15 år (nr. 138) förbud mot de värsta formerna av barnarbete (nr. 182) rätt till icke-diskriminering och lika lön (nr. 100 och 111) rätt till förenings- och förhandlingsrätt (nr. 87 och 98) förbud mot tvångs- och slavarbete (nr. 29 och 105). Konvention 155 om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är inte en kärnkonvention och har därmed inte samma rättsliga ställning. Den upphandlande myndigheten får bedöma möjligheten att hänvisa till andra konventioner än de grundläggande. Krav på allmänna förhållningssätt rörande företaget får inte ställas i en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Som regel får man inte ställa krav som saknar anknytning till produkten, exempelvis krav på organisation hos företaget. Krav på organisation, struktur eller policy hos en leverantör i ett annat land kan vara diskriminerande och ett oberättigat handelshinder. Det är viktigt att de krav som ställs också går att kontrollera efterlevnaden på. Om kraven inte följs upp kan leverantören strunta i dem och då snedvrids konkurrensen. Det är huvudleverantören som ska kontrolleras, även om denne anlitar underleverantörer. Konkurrensverket påpekar att för en leverantör med många underleverantörer kan krav innebära att det kan bli svårare att lägga bud och konkurrera med större företag. Kartläggning av relevanta insatser inom Västra Götalandsregionen De insatser som utredningen tar upp är insatser för ökad hållbarhet inom upphandlingsområdet samt andra identifierade processer med bäring på hållbar konsumtion. Upphandlingsområdet Västra Götalandsregionen upphandlar för 13 miljarder kronor per år. Av dessa är åtta miljarder kronor varor och tjänster och övriga fem miljarder kronor är köpt vård och läkemedel. Fairtrade-certifierade produkter är framförallt livsmedel. Livsmedelsinköpen omsluter ungefär 135 miljoner kronor per år. Västra Götalandsregionen har leverantörer. Inköpsprocessen har som mål att minska totalkostnaderna, minska miljöbelastningen, standardisera sortimentet, minska sortimentsbredden, minska antalet leverantörer och minska fakturaflödet. Inköpsavdelningen genomför upphandlingarna för vår organisation. Därigenom får övriga verksamheter tillgång till en lista av godkända leverantörer och en produktkatalog. Utifrån den listan väljer, beställer och betalar sen respektive verksamhet varan eller tjänsten.

9 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) Alla inköp sker inom elva inköpsområden med varsin styrgrupp som ansvarar för hela upphandlingsprocessen, inklusive sociala krav och miljökrav. Det finns ett inköpsråd som är en strategisk funktion för all upphandling och som utser ordförande och vice ordförande i styrgrupperna. Regionfullmäktige tog 2005 fram en gemensam vision om hur Västra Götaland ska utvecklas. Vision Västra Götaland det goda livet sätter den aktiva och deltagande människan i centrum och innebär att alla invånare i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Visionen utgår från begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner: ekonomisk, social och miljömässig utveckling. I enlighet med visionen arbetar inköpsprocessen med att se till att vår konsumtion inte enbart är ekonomiskt fördelaktig, utan också stödjer goda miljömässiga och sociala villkor. I Västra Götalandsregionens budget 2014 pekar regionfullmäktige ut fem politiska prioriteringar för servicenämnden. En av dem är: Inköpsverksamhetens roll ska utvecklas och stärkas. Miljömässiga och etiska krav ska ställas vid upphandlingar. I budgeten för 2015 kvarstår samma prioritering med tillägget att också tillgänglighetskrav ska ställas. Nämnden fick tre miljoner kronor i utökad ram 2014 för kompetenshöjning rörande miljömässiga och etiska krav vid upphandlingar. Med dessa medel har inköpsavdelningen förstärkt sin personalstyrka med två personer för att samordna och driva frågor rörande kvalitets-, miljö- och etiska krav. Satsningarna handlar om att följa upp att hållbarhetskraven vi ställer efterlevs av leverantören. Etisk upphandling Etiska krav definieras i Västra Götalandsregionens upphandlingar som krav som ställs i första hand på produktion av varor utanför Sveriges gränser för att förbättra arbetsvillkoren för anställda i låg- och medelinkomstländer. De etiska kraven bygger i stora delar på ILO:s och FN:s konventioner samt den nationella lagstiftningen i produktionslandet. Västra Götalandsregionens etiska krav är den uppförandekod som Sveriges landsting och regioner har tagit fram. Tillsammans med Region Skåne och Stockholms läns landsting startade Västra Götalandsregionen 2006 projektet Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Det ledde till att regionfullmäktige två år senare ställde sig bakom ett strategidokument om sociala aspekter i samband med upphandling. Från 2010 välkomnades samtliga landsting/regioner in i nätverket och 2013 enades samtliga landsting/regioner i Sverige om en gemensam uppförandekod för leverantörer. Regionfullmäktige reviderade 2013 det tidigare beslutet och ställde sig bakom en uppdaterad version av det som nu heter Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer (uppförandekoden). Uppförandekoden innebär att enbart leverantörer som undertecknar densamma får vara anbudsgivare i en upphandling. Undertecknandet innebär att leverantören måste göra sitt yttersta för att uppnå kraven inom sin egen organisation och hos underleverantörer. Varor och tjänster som levereras till Sveriges regioner och landsting från utanför EU ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med

10 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 FN:s barnkonvention, artikel 32 (barnarbete får inte hota skolgång eller hälsa) det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet FN:s deklaration mot korruption. Efter analys av vilken produktion som har störst risker, lades de etiska kraven i upphandlingen av följande varugrupper: instrument och rostfria sjukvårdsartiklar operations- och engångsartiklar handskar, sprutor, kanyler förbandsartiklar textilier läkemedel it. För Västra Götalandsregionens del har ledningsgruppen för inköpsavdelningen hösten 2013 beslutat att uppförandekoden ska användas vid samtliga upphandlingar. Etiskt certifierade produkter inom livsmedelsområdet som Västra Götalandsregionen köper in är exempelvis bananer, kaffe, te, kakao och kryddor. Vid senaste grossistupphandlingen 2013 av te ställdes uppförandekoden som krav samt krav på en etisk märkning (Fairtrade, Rainforest Alliance, Utz Kapeh eller annan motsvarande märkning eller certifiering) av hela sortimentet. Det innebär att enbart etiskt certifierat te är med på produktlistan. Avtalsuppföljning är viktigt för att inte snedvrida konkurrensen. Sveriges regioner och landsting kommer att följa upp avtalen gemensamt. Det innebär att begära in dokumentation, utföra revisioner på plats, granska och godkänna åtgärdsplaner och kontrollera genomförandet. Tillsammans med Miljöstyrningsrådet har en uppföljningsportal på nätet skapats för att underlätta uppföljningen. Praktisk revision på fältet är under uppbyggnad. Västra Götalandsregionen gjorde senast en revision år 2009 och då av tillverkare av handskar. Nu förstärks detta arbete. Våren 2014 har två heltidstjänster för uppföljning rekryterats till inköpsavdelningen. Social hänsyn vid upphandling Servicenämnden har i samarbete med kommittén för rättighetsfrågor initierat ett arbete kring social hänsyn vid upphandling. Social hänsyn innebär här att upphandlingen ska förbättra förutsättningarna för invånarna inom Västra Götalandsregionen att nå en ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället. Syftet är att för-

11 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) bättra för medborgare här som konsumerar de välfärdstjänster som regionen producerar. Fokus är alltså annorlunda jämfört med den etiska upphandlingen som syftar till att förbättra för medborgare och arbetstagare i låg- och medelinkomstländer. I början var krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandling i fokus. År 2011 beslutade presidierna i servicenämnden och kommittén för rättighetsfrågor att arbetet med att ställa krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandling skulle fortsätta och utvecklas till att gälla krav på allas mänskliga rättigheter. Det innebär krav vid upphandlingen att tjänsten eller produkten inte ska missgynna någon på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning eller annan orsak. I juni 2013 ställde sig regionstyrelsen bakom en handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling. Det upprättades en arbetsgrupp ihop med representanter från inköpsavdelningen, Regionservice och Rättighetskommitténs kansli. Den jobbar med att ömsesidigt utbyta kunskap, öka kunskap om de mänskliga rättigheterna bland personalen på inköpsavdelningen samt berörda styrgrupper, utveckla metoder för hur man kan arbeta rättighetsbaserat, föreslå regiongemensamma utvecklingsområden för mänskliga rättigheter inom upphandling samt föra in krav i vissa aktuella upphandlingar. Prioriterade upphandlingar med perspektivet mänskliga rättigheter på en nationell nivå, bör i första hand inriktas på diskrimineringslagen och följande inköpsområden: administrativa tjänster hälso- och sjukvårdstjänster hemdistribution/hemsjukvård Prioriterade upphandlingar med perspektivet mänskliga rättigheter utifrån ett tillgänglighetsperspektiv omfattar följande inköpsområden: administrativa tjänster hälso- och sjukvårdstjänster it & nätverk livsmedel inredning hemdistribution/hemsjukvård Social hänsyn har tagits vid upphandling av följande produkter: kaffeautomater, insulinpumpar med tillbehör, medicinsk fotvård, TeleQ-system samt resebyråtjänster och konferensanläggningar. Antalet prioriterade upphandlingar vad gäller social hänsyn kommer att ökas i takt med att arbetet med att utveckla rutiner för analys, upphandling och avtalsvård/uppföljning trimmas in och att kvalitativa mål för respektive upphandling kan säkerställas. Miljökrav vid upphandling

12 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) En stor del av Västra Götalandsregionens miljöpåverkan sker genom vår konsumtion av varor och tjänster. Denna påverkan kan minska genom att miljöprogrammet utgör en del av underlaget när Västra Götalandsregionens behov inför upphandling definieras, att tydliga miljökrav sedan ställs vid upphandling och att dessa följs upp under avtalsperioden. Vissa upphandlingar är av stor betydelse för att målen i miljöprogrammet ska kunna nås. I projektgrupperna som genomför dessa upphandlingar ska miljökompetens säkerställas. I de fall det finns en valmöjlighet mellan en miljöanpassad produkt och en konventionell produkt är det varje förvaltning och bolags ansvar att efterfråga bästa miljöval ur sortimentet vid beställning/inköp. Servicenämnden tydliggör i beställningsverktyget vad som är bästa miljöval. Hittills har följande produktområden prioriterats: fordon och transporter energi (utrustning till vården) livsmedel lustgas läkemedel kemikalier produkter och avfall Den senaste upphandlingen av textilier hade med krav på ekologisk produktion av handdukar. Övriga textilier har inte haft det kravet på sig då det är mycket dyrare. Inköpsavdelningen planerar en innovationsupphandling för att få fram andra material än just bomull till sjukvårdens textilprodukter eftersom bomull kräver stora arealer och mycket vatten för produktion. Därmed är bomull inte en hållbar produkt. Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling År 2013 antog regionfullmäktige en strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland , VG Fyra teman pekas ut i strategin. Västra Götaland ska vara en ledande kunskapsregion en region för alla en region där vi tar globalt ansvar en region som syns och engagerar. En region där vi tar globalt ansvar handlar om att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle på områden som berör utvecklingen i andra delar av världen. När vi gör det stärker vi samtidigt vår konkurrenskraft och förutsättningarna för långsiktigt hållbar utveckling. Detta tema har två inriktningsmål. Enligt det första ska Västra Götaland år 2020 ses som ett föredöme när det gäller utveckling, implementering och spridning av hållbara lösningar i Sverige och Europa. Det andra målet är att invånarna ska ta ökad hänsyn till hur deras konsumtion påverkar människor och miljö, lokalt och globalt.

13 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) Det andra inriktningsmålet med sitt fokus på offentlig och privat konsumtion kommer att utvärderas på två sätt: 1) mot år 2020 att en ökad andel invånare ger uttryck för hållbara värderingar och bidrar till mer hållbar, resurseffektiv, konsumtion; 2) till år 2020 ska det finnas etablerade system för hur vi i Västra Götaland hanterar våra inköp i ett hållbarhets- och innovationsperspektiv. Västra Götaland 2020 är en strategi för hela Västra Götaland och inte bara regionorganisationen. Den är framtagen och förankrad med ett brett partnerskap bestående av kommuner, föreningsliv, universitet och högskolor samt näringsliv. Strategin ska förverkligas genom att många aktörer bidrar med arbete. Inom Västra Götalandsregionen arbetar servicenämnden tillsammans med miljönämnden, så som beskrivits tidigare, med att göra våra inköp hållbarhets- och innovationsfrämjande. I budgeten för år 2014 fick servicenämnden en utökad ram med tre miljoner kronor för kompetenshöjning rörande miljömässiga och etiska krav vid upphandling. Miljönämnden har beslutat att ta sig an VG 2020-temat en region där vi tar globalt ansvar och förstärker därför det befintliga arbetet med hållbar konsumtion med en handlingsplan. I januari 2014 antog nämnden Handlingsplan för resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster. Fokus ligger på råvaror och materialanvändning. Handlingsplanen har startat i begränsad omfattning det första året med fokus på möbler och textilier. Handlingsplanen finansierar projekt som vill pröva nya lösningar i näringslivet, men också initiativ i samhället, som skapar möjligheter för medborgaren att vara en medveten konsument. Överenskommelsen mellan Social ekonomi och Västra Götalandsregionen Social ekonomi är ett annat namn för den ideella sektorn. I Överenskommelsen mellan Socialekonomi och Västra Götalandsregionen nämns upphandlingsfrågor på ett antal ställen. Informationen om upphandlingar ska bli bättre och långsiktigheten i upphandlingarna öka. Syftet är att den sociala ekonomin ska kunna fungera som utförare av tjänster, producent eller distributör av varor. Föreningen CSR Västsverige Efter flera år av förberedande seminarier och diskussioner bildades den icke vinstdrivande föreningen CSR Västsverige (Public & Private Social Responsibility Initiative) år Här samlades verksamheter från olika branscher och sektorer med det gemensamma målet att skapa en hållbar utveckling. Initiativtagare till denna mötesplats var Västra Götalandsregionen. Det finns ett behov av att systematiskt driva frågor kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Ett nätverk och en plattform kan utveckla och sprida detta arbete på en bred front. Ett ökat ansvarstagande är en strategisk framgångsfaktor för regional utveckling och attraktionskraft. I augusti 2014 hade CSR Västsverige 183 medlemmar stora som små privata, offentliga och idéburen verksamhet samt akademi, med sammanlagt över anställda. Västra Götalandsregionen är den största medlemmen. Föreningen är icke-vinstdrivande och får finansiering av Västra Götalandsregionen. CSR Västsverige verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar och

14 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) erbjuder medlemmar relevant stöd och mötesplatser i många former. Föreningens etablering har fått nationell uppmärksamhet för deras unika arbete. Elva västsvenska kommuner är Fairtrade City-diplomerade Följande elva kommuner är Fairtrade City-diplomerade i Västra Götaland: Alingsås, Borås, Göteborg, Härryda, Lerum, Lidköping, Mark, Strömstad, Trollhättan, Töreboda och Uddevalla. De elva kommunerna har sedan 2013 bildat ett nätverk för information och utbildningar. Nätverket koordineras av det regionala energikontoret Hållbar utveckling Väst. Utredningen har träffat och intervjuat Fairtrade-samordnarna i Göteborg och Trollhättan för att inhämta kunskap om vad det innebär att vara en Fairtrade Citydiplomerad kommun. Utredningen har valt att inte genomföra en kartläggning av all verksamhet som sker ute i kommunerna. Det finns ett flertal kaféer, restauranger och affärer som säljer Fairtrade-märkta produkter runt om i Västra Götaland. Att vara Fairtrade City-diplomerad innebär att hela territoriet är det och inte bara kommunorganisationen. Kommunen förbinder sig därmed att på sitt territorium ha ett visst antal arbetsplatser som säljer etiska produkter. Kommunen ska bedriva en etisk upphandling, vars omfattning ska öka från år till år. En styrgrupp med representanter av aktörer från hela samhället, exempelvis näringsliv, frivillig organisationer och politiker ska finnas för arbetet. Slutligen ska också ett informationsarbete bedrivas mot konsumenterna. Fairtrade City-kommunerna jobbar på olika sätt. Samordnande tjänsteman är antingen konsumentvägledare, näringslivsutvecklare eller miljösamordnare. Trollhättan har en budget på kronor och 20 procent av en tjänst avsatt för arbetet. Göteborgs Stad har inrättat en tjänst på 60 procent och avsatt cirka en miljon kronor i informationsbudgeten. Trollhättans styrgrupp är praktiskt engagerad i informationsverksamheten, medan Göteborg Stad är mer strategisk. Båda kommunerna driver informationskampanjer gentemot medborgare, exempelvis att dela ut etiskt märkta rosor på Alla hjärtans dag, delta i Pride-festivalen eller att föreläsa. Göteborg Stad diplomerar också näringsidkare. Kommunerna informerar om andra etiska märkningar och inte bara Fairtrade. Fairtrade Sverige erbjuder utbildningar, tips och material till informationskampanjer under året. Vartannat år måste kommunen redovisa till Fairtrade Sverige hur upphandlingen utvecklas och antalet företag/arbetsplatser som erbjuder etiska produkter. Båda samordnarna i Trollhättan och Göteborg uttryckte att det vore positivt om Västra Götalandsregionen blir diplomerade. De föreslog att Västra Götalandsregionen skulle ta på sig ansvaret för att koordinera nätverket med kommunerna, då alla kommuner inte är medlemmar i Hållbar utveckling Väst. De framförde också att det vore bättre om Västra Götalandsregionens diplomering fokuserar på att påverka den egna verksamheten och de anställda, snarare än invånare och verksamheter lokalt eftersom kommunerna har detta uppdrag.

15 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) Uppfyller Västra Götalandsregionen Fairtrade-kriterierna? Västra Götalandsregionen har som målsättning att främja en hållbar konsumtion, arbetar med etisk upphandling och använder Fairtrade-märkta produkter (eller motsvarande) i vår verksamhet. Vi uppfyller därmed i stort sett Fairtrade Sveriges kriterier för en diplomering av landsting/region. Den nya verksamhet Västra Götalandsregionen skulle behöva starta upp är informationsverksamhet gentemot Västra Götalandsregionens anställda. Därtill tillkommer administration i form av en samordnare, en styrgrupp för att leda arbetet och en årlig rapportering till Fairtrade Sverige. Utredningen har träffat Fairtrade Sverige och tagit del av organisationens förslag på kriterier för ett diplomerat landsting/region. Eftersom vi är den första regionen i Sverige som har kommit så här långt i vårt intresse, har utredningen förmedlat information om hur Västra Götalandsregionen arbetar med inköp och hur kriterierna för ett diplomerat landsting/region kan utformas för att undvika dubbelarbete med kommunerna. Dialogen har lett till att Fairtrade Sverige såg över kriterierna innan de antogs av deras styrelse den 27 oktober Nedan beskrivs kriterierna i korthet. I kursiv stil kommenteras hur vår verksamhet stämmer överens med kriterierna. Kriterierna återfinns i sin helhet i bilaga två. 1. Minst en fjärdedel av invånarna ska bo i en Fairtrade City-diplomerad kommun. Detta uppfyller vi då elva kommuner (inklusive Göteborg) är diplomerade. 2. En styrgrupp med representation från olika sektorer ska leda arbetet med rättvis handel och i början rapportera årligen hur kriterierna efterlevs. Detta är ny aktivitet för Västra Götalandsregionen. 3. Politiskt stöd i regionfullmäktige för diplomeringen. Denna utredning finns som beslutsunderlag. 4. Den egna verksamheten ska konsumera varor producerade i enlighet med principer om rättvis handel samt öka konsumtionen av densamma i den mån det går. Detta uppfyller Västra Götalandsregionen då Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer tas med som krav i alla upphandlingar framöver. Genom informationsinsatserna (se punkt 9 nedan) informeras verksamheterna om värdet av att köpa in etiska produkter. 5. Det ska finnas djärva mål kring etiska krav i offentlig upphandling samt en handlingsplan för att nå dessa. Detta uppfyller vi genom att ha med Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer i alla upphandlingar. Inköpsavdelningen håller på att stärka sin förmåga att följa upp uppförandekoden genom att göra revisioner hos leverantörer.

16 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) 6. I produktgrupper där det är möjligt ska regionen verka för att upphandlingskrav ställs enligt principer för rättvis handel. Västra Götalandsregionen tar med Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer i alla upphandlingar. Den innehåller inte krav på principer om rättvis handel, men det viktiga enligt Fairtrade Sverige är att målsättningen och engagemanget är densamma, det vill säga att minska fattigdomen. 7. Regionen ska ha som målsättning att tillhandahålla Fairtrade-märkta alternativ i verksamheter där det är möjligt. Detta uppfyller vi då vi har upphandlat ett antal produkter som är Fairtrade-märkta. 8. Regionen ska tillhandahålla Fairtrade-certifierad bomull i någon av verksamheterna om möjligt. Västra Götalandsregionen använder framförallt polyesterbomull och Fairtrade-märkt bomull finns bara som ren bomull. Vi är på väg bort från bomull och planerar en innovationsupphandling för att hitta mer hållbara material. Fairtrade Sverige har uttryckt förståelse för att detta kriterium därmed är inaktuellt för oss. 9. Regionen ska bedriva minst två stora informationsinsatser varje år gentemot de anställda kring rättvis handel och etisk konsumtion. Detta är nya aktiviteter för oss. Del 3 Slutsatser Diplomeringen passar med våra visioner, strategier och verksamhet Västra Götalandsregionen har antagit visionen om det goda livet. Hållbar utveckling står i fokus för organisationens och framförallt territoriets utvecklingsarbete. Västra Götaland strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland har som ett av fyra teman att Västra Götaland ska vara en region som tar globalt ansvar genom att verka för att invånare förstår och agerar för att konsumera mer hållbart. Inom upphandling och inköp jobbar Västra Götalandsregionen med hållbarhetskrav och verksamheterna konsumerar etiskt märkta produkter. Genom Sveriges regioners och landstings uppförandekod för leverantörer och den revision hos leverantörer som vi bygger upp, är vårt arbete mycket ambitiöst inom alla inköpsområden. En diplomering av Västra Götalandsregionen som en Fairtrade-region är ett sätt att synliggöra sociala villkor i utvecklingsländer och vårt befintliga arbete, samt att bidra till en mer hållbar konsumtion. Utredningen identifierar framförallt fem skäl till att bli en Fairtrade-region. Vi bidrar till hållbar konsumtion i verksamheten och hos medborgare.

17 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) Vi synliggör vårt befintliga arbete för hållbar konsumtion. Vi stärker Västra Götalandsregionens varumärke. Vi stärker oss internt bland de anställda. En arbetsgivare som tar samhällsansvar är en attraktiv arbetsgivare. Vi bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor i låg- och medelinkomstländer. En Fairtrade-diplomering ligger i linje med fastställda mål och strategier. Regionstyrelsen föreslås ansvara för Fairtrade-arbetet De nya aktiviteter som behöver starta är att utse en samordnare, etablera en styrgrupp, samverka med Fairtrade City-kommunerna, samla in inköpsstatistik för rapporteringen till Fairtrade Sverige årligen och bedriva internt informationsarbete kring hållbar konsumtion och rättvis handel. Frågor om hållbar konsumtion berör hela organisationen och regionstyrelsen tar under våren 2015 över upphandlingsfrågorna från servicenämnden. Det är därför naturligt att regionstyrelsen ansvarar för Fairtrade-diplomeringen och utgör den styrgrupp för arbetet, vilken Fairtrade-diplomeringen kräver. En halvtidssamordnare vid inköpsavdelningen Tjänstemannastödet åt regionstyrelsen blir en samordnare som placeras på inköpsavdelningen med uppdrag att samverka brett i organisationen. Det finns flera goda skäl för den placeringen. Inköpsavdelningen ansvarar för att ställa olika hållbarhetskrav vid upphandling. De har kompetens i sakfrågan. Under 2014 har inköpsavdelningen förstärkt sin personalstyrka för att samordna och driva frågor rörande kvalitets-, miljö- och etiska krav. Därtill har inköpsavdelningens båda två huvudverksamheter, kundservice och upphandling, en vana av att samarbeta med hela organisationen, vilket kommunikationsarbetet kan dra nytta av. Samordnaren ska utöver att vara sekreterare åt styrgruppen, fungera som kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige, delta i nätverk med kommunerna och ansvara för det interna informationsarbetet. Utredningen bedömer att tidsåtgången motsvarar en halvtidstjänst. Det regionala energikontoret Hållbar Utveckling i Väst (HUV) driver ett nätverk för de kommuner som är Fairtrade-diplomerade och som har betalat medlemsavgift till HUV. Det är olämpligt att Västra Götalandsregionen som ibland ger uppdrag till Hållbar Utveckling i Väst också blir medlem. Som uppdragsgivare bör vi ändå kunna delta i nätverket. De tre första åren som Västra Götalandsregionen är diplomerade kräver Fairtrade Sverige att vi ska leverera statistik på omfattningen av vår etiska konsumtion; därefter räcker det med vartannat år. Denna statistik kan leverantörerna förse oss med och det medför därför ingen stor arbetsinsats för inköpsavdelningen. Lönekostnaden för en samordnare på halvtid beräknas till kronor per år. Därutöver uppskattas kostnaden för resor, utbildningar och kommunikationsinsatser till kronor. Utredningen bedömer att en Fairtrade-diplomering inte in-

18 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) nebär att kostnaderna för livsmedel ökar, eftersom vi redan arbetar med den nationella uppförandekoden som krav vid upphandlingar. Sammantaget uppgår alltså kostnaderna för Fairtrade-diplomeringen till kronor per år. Kundrådet blir en avstämningsgrupp Flera av Västra Götalandsregionens verksamheter kommer att beröras av Fairtrade-diplomeringen och kommunikationsinsatserna. På tjänstemannasidan behöver det göras en avstämning för arbetet med olika verksamheter. Det befintliga kundrådet bör användas för detta. Kundrådet förankrar och bereder ärenden inom intern service (Regionservice, inköp, e-handel, fastigheter). Kundrådet har ekonomidirektören som ordförande och övriga medlemmar kommer från folkhögskolorna, NU-sjukvården, Närhälsan, Södra Älvsborgssjukhus, SKAS, Sahlgrenska Universitetssjukhus, koncernstaben, Västfastigheter, Regionservice, HR-strategiska avdelningen samt Habilitering och Hälsa. Kundrådet arbetar enbart övergripande och samordnaren kommer därför att behöva kontaktpersoner ute i verksamheterna (exempelvis med kompetens inom hälso- och sjukvård, kommunikation, kultur, miljö, personalstrategisk, regionservice, regional utveckling och mänskliga rättigheter). Till skillnad från kundrådet kan kontaktpersonerna ge operativt stöd till samordnaren, men också bära frågorna till respektive ledningar om dessa inte är representerade i kundrådet. Kommunikationsinsatserna integreras i daglig verksamhet Kommunikationsarbetet om rättvis handel och etisk konsumtion bör bedrivas på ett samordnat, inkluderande och verksamhetsövergripande sätt så att merparten av Västra Götalandsregionens samlade arbete med hållbar konsumtion lyfts fram. Inköpsavdelningen samtalar idag om hållbara krav, men det arbetet kan förstärkas och få en strategisk ram. Från information om det goda livet, Västra Götaland 2020 och en region där vi tar globalt ansvar, till våra upphandlingskrav, Fairtradediplomeringen och de etiska märkningar som verksamheterna kan köpa in. Kommunikationen bör vara med i de dagliga samtal som inköpsavdelningen för med verksamheterna eller i samband med de årliga dialogmötena med sjukhusen. Dessutom kan särskilda riktade insatser göras mot prioriterade verksamheter, exempelvis verksamheter som använder livsmedel. Syftet är att anställda ska få ökad förståelse för värdet av att konsumera ekologiska och etiska produkter. Genom att kommunicera med anställda inom Västra Götalandsregionen kan aktiviteterna påverka först och främst organisationens egen konsumtion, men också de anställdas privata konsumtion. För att ta fram kommunikationsinsatserna behöver samordnaren arbeta tillsammans med kollegor med kompetens inom exempelvis kommunikation, miljö, personalstrategi, regionservice och mänskliga rättigheter. Det är viktigt att informationsinsatserna följs upp. Kommunikationen syftar till samma målsättning som Västra Götaland 2020 vår strategi för tillväxt och utveckling. Regionutvecklingssekretariatet kommer genom SOM-undersökningarna att följa upp om andelen invånare, som ger uttryck för hållbara värderingar och bidrar till mer hållbar, resurseffektiv, konsumtion, har ökat till år Om Fairtrade-diplomeringens insatser följs upp exempelvis genom personalenkäten, kan

19 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) enkätsvaren utgöra underlag till regionutvecklingssekretariatets utvärdering av Västra Götaland Västra Götalandsregionens varumärke stärks Även om kommunikationsinsatserna kommer att fokusera gentemot anställda, kan en diplomering integreras i vårt varumärkesarbete och på så sätt också synliggöra externt frågor kring rättvis handel och Västra Götalandsregionens arbete med hållbar upphandling. Regionstyrelsen har regionfullmäktiges uppdrag i budget för 2014 och 2015 att stärka Västra Götalandsregionens varumärke. Fairtrade-samordnaren ansvarar för att bistå regionkansliets kommunikationsavdelning med att använda diplomeringen för att stärka marknadsföringen av Västra Götalandsregionen och platsen Västra Götaland. Fairtrade konkurrerar inte med närproducerade livsmedel Regionutvecklingsnämnden och miljönämnden arbetar med att stimulera den lokalproducerade livsmedelsnäringen. Möjligheter att främja detta ytterligare vid upphandlingar öppnas eventuellt upp framöver. Anders Wijkmans upphandlingsutredning föreslår att det ska bli enklare att kräva närproducerat liksom att ställa miljö och etiska krav. Det finns mycket liten konkurrens mellan livsmedel som är producerade inom utvecklingsländer och de som är producerade lokalt eftersom det är olika grödor, anpassade till olika klimat. Därmed finns det ingen motsättning mellan en Fairtrade-diplomering och regionens målsättning att stimulera närproducerad mat. Ytterligare steg fram till en diplomering 1. Regionfullmäktige får avgöra huruvida Västra Götalandsregionen ska ansöka om att bli en Fairtrade-region från och med 1 januari Om Västra Götalandsregionen ska ansöka om att bli Fairtrade-region behöver regionfullmäktige ge regionstyrelsen ansvaret för arbetet med diplomeringen, från ansökan till utförande.

20 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) BILAGOR Bilaga 1 Rättvis handel och Fairtrade Sverige World Fairtrade Organization (WFTO) och Fairtrade International är två av de största aktörerna för rättvis handel och de har definierat rättvis handel så här: Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och anställda framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel med stöd av konsumenter arbetar aktivt med att stödja producenter, att öka medvetenheten och kampanjarbete för förändringar i de regler och den praxis som reglerar den konventionella internationella handeln. Rättvis handel bygger på principer om: 1) förbättrade ekonomiska villkor, 2) förbättrade arbets- och levnadsvillkor, 3) kapacitetsuppbyggnad, 4) motverkande av barnarbete, 5) motverkande av diskriminering, 6) främjande av organisationsrätten, 7) ökad miljöhänsyn. En producent kan bli medlem i WFTO och måste då följa deras generella kriterier. Deras produkter säljs i Världsbutiker och kan vara sammansatta produkter, ex. en flätad korg. Fairtrade International bygger på certifiering, med generella kriterier och produktspecifika kriterier. Produkterna säljs i detaljhandeln. Organisationen Fairtrade Sverige Fairtrade Sverige består av Föreningen för Fairtrade Sverige som äger bolaget Fairtrade Sverige AB. Föreningen för Fairtrade har närmare 50 medlemmar: fackföreningar, studieförbund, organisationer för bistånd och utveckling, ungdomsorganisationer, kyrkor, konsumentföreningar och många andra organisationer. De syftar till att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter genom att licensiera Fairtrade-produkter, påverka detaljhandeln och konsumenter. Krav för Fairtrade-licensiering Fairtrades krav innebär att småskaliga producenter/odlare och anställda i låg- och medelinkomstländer får bättre ekonomiska villkor, långsiktighet i handelsrelationen mellan producent och köpare och goda arbetsvillkor med avseende på de anställdas säkerhet och hälsa. Kraven märkta med * nedan motsvarar principer för rättvis handel, vilket särskiljer Fairtrade från andra etiska märkningar. Utöver generella krav finns också produktspecifika krav. Minimipris* Minimipriset är högre än världsmarknadspriset och ska täcka produktionskostnaderna. Det förhandlade priset måste ligga över minipriset som fastställs av Fairtrade International för varje produkt utifrån uppgifter från producenter, handlare och rapporter om hållbar produktion. Minimilön Lönen ska ligga i nivå med eller över landets lagstadgade minimilön eller ett regionalt genomsnitt. Fairtrade-premie*

21 Så kan Västra Götalandsregionen blir en Fairtrade-region, (21) Köparen betalar ett överskott till producenten för att utveckla lokalsamhället socialt eller ekonomiskt. Premien kan även användas till att göra produktionen miljöcertifierad, vilket gynnar lokalsamhället. Beslut om användandet sker demokratiskt. Långsiktighet i handelsrelationen* Fysisk spårbarhet, skriftliga kontrakt, långsiktighet i handelsrelationen och möjlighet till förfinansiering. Inget barnarbete (under 15 år) eller diskriminering Demokratiutveckling De som jobbar i en Fairtrade-certifierad producentorganisation ska ha rätt till inflytande i organisationen. Facklig organisationsrätt Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas Producenten måste arbeta med att minska sin miljöpåverkan och integrera miljöhänsyn i produktionen. Den som också är certifierad ekologiskt, ex. Krav, får högre ersättning för varan. Majoriteten av Fairtrade-produkterna i Sverige är det. Produktgrupper inom Fairtrade I huvudsak är det livsmedel som är certifierade, så som kakao, kaffe, frukt och grönt, ris, quinoa, drycker och örter. Men också rosor, guld och fotbollar och snart trä. Sammantaget är 1300 produkter certifierade. Kontroll av Fairtrade-certifiering Fairtrade International är den internationella paraplyorganisationen som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Organisationen består av nationella Fairtrade-organisationer, med Fairtrade Sverige AB som den svenska representanten. Ansvaret för kontroll och certifiering av producentorganisationer och exportörer/importörer ligger hos Flocert. Flocert ägs av Fairtrade International men drivs som ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO65-ackreditering (den ledande kvalitetsnorm som gäller för certifieringsorganisationer). Inspektionerna utförs av cirka 120 inspektörer från Flocert, av vilka cirka ett 100-tal är inriktade mot kontroll av just producentorganisationerna. Licenstagare i Sverige Licenstagare är de företag som marknadsför och säljer Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden. Dessa företag uppfyller de internationella Fairtradekriterier som gäller för handelsaktörer och betalar för rätten att använda certifieringsmärket på sina produkter. Avgiften är rörlig och ligger på cirka 0,7 procent av konsumentpriset.

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Riktlinjer för hållbar upphandling

Riktlinjer för hållbar upphandling Bilaga 1 till Riktlinjerna för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Riktlinjer för hållbar upphandling 1. Bakgrund om socialt ansvarsfull och miljöanpassad offentlig upphandling... 2 2. Upphandlingsreglernas

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång Datum KS-2013/1343 Johan Elfström 2014-08-27 Kommunstyrelsen Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Läs mer

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V)

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) PM 2014:73 RI (Dnr 125-393/2013) Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna Rättvis handel Solidaritetshandling för människor, miljö och framtid Globalt schysta villkor socialt, ekonomiskt och ekologiskt Mänskliga

Läs mer

Fair Trade Grund del 1

Fair Trade Grund del 1 Fair Trade Grund del 1 Presentera er Hur kom du i kontakt med rörelsen? Vad är det som gör att du vill engagera dig? Från vilken butik kommer du? Vilka är dina förväntningar på kursen Syfte med kursen

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Sammanträdesdatum 1(5) KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109 Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade kommunfullmäktige i Skellefteå en motion angående rättvis handel. Därefter har uppdrag utförts på olika platser i kommunorganisationen

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens Bilaga 1 2009-04-14 Handlingsplan för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens läkemedelsanvändning Vision Västra Götalandsregionen skall, utan att påverka patientnyttan, minimera miljöbelastningen

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN.

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-12-07 24 (2e) s 231 Svar på motion (V) om Fairtrade City (KS 2015.329) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation Jaana

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Att göra skillnad En oberoende produktmärkning ? Internationella Fairtrade-kriterier Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Miljöanpassade inköp

Miljöanpassade inköp Näringslivets Miljöchefer 24 februari 2005 Miljöanpassade inköp Viveca Reimers, Västra Götalandsregionen, WESTMA/Miljösekretariatet Västra Götalandsregionen 1,5 milj invånare 49 000 anställda 90% Hälso-

Läs mer

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande 1 (6) Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande Final version, Oktober 2015 1 INTRODUKTION 1.1 Allmänt Respekt för människor och miljö är centralt för Apotekets verksamhet. Vi strävar efter

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:45 RI (Dnr 110-321/2016) Utkast till lagrådsremiss Miljö- social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 21 mars 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun

Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun Antagna av kommunfullmäktige den 23 maj 2013, 121 Riktlinjer för upphandling av livsmedel i Knivsta kommun Dessa riktlinjer utgör komplement till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen rapporterar br2008:01 På lång sikt Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen samlar regelbundet in uppgifter från myndigheter, landsting, regioner och kommuner för att bevaka

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Välkomna till Västra Götalandsregionen! 14 oktober 2014

Välkomna till Västra Götalandsregionen! 14 oktober 2014 Välkomna till Västra Götalandsregionen! 14 oktober 2014 Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

Etiska regler för leverantörer. Your ambition. Our passion.

Etiska regler för leverantörer. Your ambition. Our passion. Etiska regler för leverantörer Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning Allmänna krav...3 1. Arbetstagares rättigheter...3 1.1. Fritt vald anställning...3 1.2. Undvikande av barnarbete...3 1.3.

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 6 1 (5) HSN 1304-0474 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Kristine Datum 2016-05-04 Diarienummer KSN-2016-0573 Kommunstyrelsen Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Stark tillsammans. Kongressmotioner

Stark tillsammans. Kongressmotioner Stark tillsammans Kongressmotioner Motioner till Handels kongress 6 MOTIONER: I HANDELS VÅR ORGANISATION 269 Stark tillsammans i världen 0 270 MOTIONER: I VÄRLDEN ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 0 V..0

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

2012-06-19 Ks 225/2012 2014-06-30 (Reviderad) Riktlinjer för hållbar upphandling

2012-06-19 Ks 225/2012 2014-06-30 (Reviderad) Riktlinjer för hållbar upphandling 2012-06-19 Ks 225/2012 2014-06-30 (Reviderad) Riktlinjer för hållbar upphandling Innehållsförteckning 1. Riktlinjernas syfte... 3 2. Upphandling och inköp... 3 Upphandlingsformer... 3 3. Roller och ansvar...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Likavillkorsplan 2009-2011

Likavillkorsplan 2009-2011 Likavillkorsplan 2009-2011 Lika villkor, vad menar vi med det? De mänskliga rättigheterna gäller oss alla och ska utgöra en grund för vår verksamhet. På vår länsstyrelse ska vi värna om allas lika möjligheter,

Läs mer

Policy för hållbar utveckling och mat

Policy för hållbar utveckling och mat Policy för hållbar utveckling och mat Bakgrund och syfte Bakgrund - Matens betydelse - mer än ett mål mat i Malmö I Malmö stad är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla,

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer