Kommunstyrelsens handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen (3) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum Tid: 09:00 16:00 Ordförande: Carl Fredrik Graf Sekreterare: Mikael Petersson

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (3) ÄRENDEN Tid Sida 1 KS Val av justerare 2 KS Godkännande av dagordning 3 KS Ekonomiskt bistånd och arbetslöshet Information Annika Vannerberg KS KS 2012/0026 Ekonomirapporter januari- september 2012 Ola Wall KF KS 2011/0410 Detaljplan Klotet 25 - Beslut om antagande 34 6 KF KS 2011/0665 Detaljplan för del av Fyllinge 20:393 Netto - Beslut om antagande 68 7 KF KS 2011/0434 Detaljplan för Vrangelsro, del av Vrangelsro 5:3 - Beslut om antagande KF KS 2011/0313 Pris för småhustomter Albinsro - Behandlas på KSU 1/ KS KS 2011/0466 Målområde Miljö och energi - lägesrapport 2 Information Karin Larsson KF KS 2011/0456 Översyn av kommunens näringslivsarbete KF KS 2012/0321 Svar på motion om införande av arbetsplatsträffar för skoleleverna på gymnasieskolorna och grundskolornas högstadium 241

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (3) ÄRENDEN Tid Sida 12 KS KS 2012/0414 Förslag på ändrade kriterier för kommunens Tillgänglighets- och bemötandepris KS KS 2012/0408 Remissvar - betänkande Nystartszoner SOU 2012: KS KS 2012/0347 Yttrande över Spillvattenplan - kretsloppsansvar små avlopp KS KS 2012/ OPUS Diskussion Max Wehlin, Björn Kalla KS KS 2012/0035 Entreprenörsregionen - Information 17 KS KS 2012/0035 Kommunberedningen - Information 18 KS KS 2012/0035 Ordförandens/Kommunchefens information 19 KS KS 2012/0025 Anmälningsärenden KS KS KS 2012/0040 Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret KS KS 2012/0001 Delegationsbeslut stadskontoret KS KS 2012/0016 Övriga frågor

5 Ärende 4 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott Samm Utdrag ur PROTOKOLL anträdesdatum KLU 162 KS 2012/0026 Ekonomirapporter januari- september 2012 Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari september 2012 till handlingarna. Ärendet I kommunens ekonomistyrningsprinciper antagna av fullmäktige framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten. Föreligger av stadskontoret upprättad ekonomirapport januari september Ärendets beredning Stadskontorets avdelning, ekonomi och styrning har berett ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari september 2012 till handlingarna. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Vid protokollet Mikael Petersson Justerat Ordförande Carl Fredrik Graf Justerare Anders Rosén

6 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KS 2012/0026 Version: 1.0 Beslutsorgan: KS Avdelningen för ekonomi och styrning Ola Wall E-post: Telefon: Tjänsteskrivelse - Ekonomirapport januari-september 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås lägga ekonomirapport januari september 2012 till handlingarna. Sammanfattning I kommunens ekonomistyrningsprinciper antagna av fullmäktige framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten. Föreligger av stadskontoret upprättad ekonomirapport januari september Ärendet Uppdrag I kommunens ekonomistyrningsprinciper antagna av fullmäktige framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten. 1

7 Bakgrund Stadskontoret har sammanställt en kommungemensam rapport över kommunens prognostiserade ekonomiska resultat. Den ekonomiska prognosen bygger dels på underlag från nämnder, dels på stadskontorets bedömning vad gäller exempelvis kommunens lån, likviditet, skatteintäkter och räntor. Analys, förslag och motivering - Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen Stadskontoret har berett ärendet. Andra grupper - Fackliga organisationer - Lista över bilagor 1. Ekonomirapport januari - september För Stadskontoret Fredrik Geijer Kommunchef Stefan Sorpola Ekonomichef 2

8 Bilaga 1

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 5 Nämndredovisning... 5 Bolagsredovisning Budgetavvikelse i investeringsredovisning Nämndredovisning Bolagsredovisning Bilagor... 19

10 Översikt ÖVERSIKT F öreliggande ekonomirapport bygger dels på förvaltningarnas egna uppgifter och kommentarer rörande avvikelser i förhållande till drift- respektive investeringsbudgeten på helårsbasis, dels på stadskontorets bedömningar vad gäller bland annat kommunens lån, likviditet, skatteintäkter och räntor. Kommunens prognostiserade resultat för 2012 beräknas uppgå till 114,2 Mkr vilket innebär att prognosen är 63,0 Mkr bättre än budget. Resultatet enligt balanskravet uppgår till 96,3 Mkr. Resultaträkning (Mkr) Prognos 2012 Budget 2012* Budgetavvikelse Diff mot fg prognos Bokslut 2011 Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader , ,0 62,2 2, ,1 Därav Tilläggsanslag -7,0-7,0-0,0-2,5 Därav Resultatbalansering 0,6 0,6-0,0-11,9 Därav Reavinster-/förluster fastighetsfsg 5,5 0,0-5,4 27,2 Avskrivningar -243,7-257,4 13,7 0,5-237,7 Pensionskostnader -258,5-244,3-14,2 0,0-245,4 Verksamhetens nettokostnad , ,7 61,7 3, ,2 Skatteintäkter & statsbidrag 4 115, ,7 6,7 0, ,4 Finansiella intäkter 118,9 130,6-11,7 0,0 153,5 Finansiella kostnader -9,2-15,4 6,3 0,0-8,6 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 114,2 51,2 63,0 3,1 232,0 Årets resultat 114,2 51,2 63,0 3,1 232,0 Justeringar enligt balanskrav -17,9 0,0-17,9 0,0-45,9 Resultat enligt balanskrav 96,3 51,2 45,1 3,1 186,1 * Reviderad budget 2012: Inklusive resultatbalanser och eventuella tilläggsanslag. Tabell 1: Resultaträkning, Halmstads kommun. Prognostiserat per den 30 september

11 Prognos aug-12 sep-12 Nämndernas nettokostnad , ,7 Nettoinvesteringar -526,5-542,8 Avskrivningar -244,2-243,7 Pensionskostnader -258,5-258,5 Skatteintäkter 4 115, ,4 Finansnetto 109,7 109,7 Tabell 2: Prognostiserat helårsutfall för Halmstads kommun exklusive bolag (Mkr). Budgetavvikelse aug-12 sep-12 Nämndernas nettokostnad -24,2-20,2 Nettoinvesteringar 376,8 360,5 Avskrivningar 13,0 13,5 Pensionskostnader -14,2-14,2 Skatteintäkter 6,7 6,7 Finansnetto -5,4-5,4 Tabell 3: Prognostiserad budgetavvikelse för Halmstads kommun exklusive bolag (Mkr). Förvaltningarnas driftredovisning inom anslagsområdena visar ett underskott på 20,2 Mkr i förhållande till den ekonomiska ramen, vilket innebär att den negativa avvikelsen har minskat med +4,1 Mkr sedan föregående prognos. Budgetavvikelsen beror till största del på att samhällsbyggnadskontoret under året genomfört utrangering av anläggningar och redovisar en budgetavvikelse uppgående till -15,4 Mkr. Vidare beror avvikelsen på att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ekonomiskt bistånd, prognostiserar med ett underskott på -9,0 Mkr på grund av att antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd ökar. Dessa poster reduceras något av att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, arbetsmarknadsåtgärder, redovisar en positiv budgetavvikelse på +5,1 Mkr till följd av bidragen för olika arbetsmarknadsinsatser förväntas bli högre då fler personer deltar. Totala nettoinvesteringar inom kommunens förvaltningar beräknas för helåret uppgå till 542,8 Mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott med 360,5 Mkr. Överskottet beror till största del på senareläggningar av projekt inom förvaltningsfastigheter, teknik- och fritidsnämnden samt nämnden för Laholmsbuktens VA. Differensen mot föregående prognos, -17,2 Mkr beror till största del på att samhällsbyggnadskontoret, övrig fastighetsförvaltning, minskar sin avvikelse i septemberprognosen med -14,8 Mkr. Verksamheten ser prognosförändringar både på inkomst- (-40,7 Mkr) och utgiftssidan (+26,0 Mkr) och relaterar dessa till senareläggningar på grund av överklagade planer. Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 243,7 Mkr vilket är 13,5 Mkr lägre än den budgeterade nivån om 257,1 Mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är att ny- och ombyggnationer av vissa grundskolor och gruppbostäder senarelagts eller blivit försenade samt att några projekt inom teknik- och fritidsnämnden, servicenämnden och nämnden för Laholmsbuktens VA har senarelagts. Pensionskostnaderna beräknas under 2012 uppgå till 258,5 Mkr vilket är 14,2 Mkr högre än budgeterat och 4,2 Mkr sämre än i föregående prognos. Den främsta orsaken till budgetavvikelsen är att KPA i sina beräkningar från den 16 augusti 2012 visar att kostnaderna för uttag av pensionsrätter intjänade innan beräknas bli cirka 8,8 Mkr högre än vad som förutspåddes vid budgeteringstillfället. Kostnaden för den individuella avsättningen som görs för varje anställd i form av avgiftsbestämd ålderspension beräknas också bli högre (cirka 2,6 Mkr) liksom kostnaderna för den del av kommunens pensionsåtaganden som försäkrats bort (cirka 2,0 Mkr). Skatteintäkterna, inklusive regleringsbidrag, kommunal utjämning och fastighetsavgiftsmedel, prognostiseras uppgå till 4 115,4 Mkr under 2012, vilket är 6,7 Mkr högre än budgeterat och oförändrat jämfört föregående prognos. Den främsta orsaken till avvikelsen jämfört med budget är att Sveriges kommuner och 2

12 Översikt landstings prognos över slutavräkningen för år 2012 bedöms bli högre än vad som tidigare förutspåtts. På eftermiddagen den 11 november presenterade SKL en ny skatteunderlagsprognos. Det var för sent för att stadskontoret skulle kunna beakta informationen när prognosen gjordes. SKL:s nya skatteunderlagsprognos indikerar emellertid att slutavräkningen för såväl 2011 som 2012 har överskattats något tidigare, vilket för Halmstads del beräknas betyda att 2012 års skattintäkter blir drygt 10,0 Mkr lägre än de som tagits upp i denna månadsrapport. Avtalsförsäkringar. AFA Försäkring, som Halmstads kommun använder för vissa försäkringar av anställda, har meddelat att bolaget för närvarande är mycket väl konsoliderat. AFA Försäkring gör bedömningen att kostnaderna för försäkringsersättningarna kommer att vara betydligt lägre än förutsett till följd av den reformerade sjukförsäkringen, vilken medfört betydande minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring. Med anledning av detta har bolaget under året beslutat att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring kommer att återbetalas för år 2007 och Återbetalning av premier kommer att ske via Fora AB i slutet av detta år. Enligt beräkningar från Fora AB uppgår beloppet för Halmstads kommun till cirka 81,7 Mkr, vilket kommer att förbättra kommunens resultat med lika mycket. Läraravtal. Översiktliga beräkningar har nu hunnit göras av hur det nya läraravtalet slår mot kommunens ekonomi. Lönehöjningen om 4,2 procent 2012 medför att de medel som kommunen totalt satt av för löneökningar överskrids. Detta beräknas innebär budgetunderskott för såväl 2012 som Effekten för 2012 (nio månader) prognostiseras i nuläget till ungefär 4,0 Mkr i budgetunderskott. Exakta utfall kommer att tas fram under vintern. Finansnettot för helåret prognostiseras till 109,7 Mkr, vilket är 5,4 Mkr sämre än budgeterat och oförändrat jämfört med föregående prognos. Den negativa budgetavvikelsen beror huvudsakligen på att räntenivåerna, och därmed kommunens ränteintäkter, är lägre än vad som förväntades vid budgettillfället. Prognos aug-12 sep-12 Resultat 51,2 108,1 Nettoinvesteringar -562,0-412,0 Tabell 4: Prognostiserat helårsutfall för Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr). Bolagen ingående i Halmstads Rådhus AB prognostiserar sammanlagt ett resultat på 108,1 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är 93,6 Mkr bättre än budget och 56,9 Mkr bättre än föregående prognos. Bolagen prognostiserar sammanlagt att nettoinvestera 412,0 Mkr under 2012, vilket är 181,1 Mkr mindre än budgeterat och 150,0 Mkr lägre än föregående prognos. Utfall aug-12 sep-12 Pensionsmedel 817,9 825,4 Låneskuld (kommun) 150,5 150,5 Låneskuld (bolag) 3 450, ,6 Tabell 5: Periodutfall (Mkr). Likvida medel 100,0 93,0 Pensionsmedlen är för närvarande placerade i sex olika fonder samt i olika strukturerade värdepapper. Marknadsvärdet uppgår nu sammanlagt till 825,4 Mkr. I jämförelse med ingångsvärdet år 2012 har värdet ökat med 31,3 Mkr. Sett över den totala tiden för värdepappersinnehavet har värdet av placeringarna ökat med 73,4 procent. Årets bokförda netto av realisationsvinster, räntor, och utdelningar från pensionsmedel uppgår vid rapporteringstillfället till 25,6 Mkr. 3

13 Den totala pensionsskulden (inklusive den del som är upptagen som en ansvarsförbindelse, inkluderande skatt) uppgick vid bokslutet 31 december 2011 till 2 114,3 Mkr. Detta innebär att 38,4 procent av pensionsskulden nu täcks av pensionsmedelsplaceringarna. Kommunens totala låneskuld uppgår vid prognostillfället till 150,5 Mkr, varav 149,5 Mkr är kortfristig. Bolagens totala låneskuld uppgår vid prognostillfället till 3 406,6 Mkr varav 2 406,6 är skuld till Halmstads kommun. De likvida medlen uppgick vid månadsskiftet till totalt 93,0 Mkr. 4

14 Driftredovisning BUDGETAVVIKELSE I DRIFTREDOVISNINGEN Nedan kommenteras endast de anslagsområden och bolag som vid årets slut beräknas få avvikelse mot budget. Driftredovisning sker i kkr, siffrorna inom parantes i underrubrikerna avser föregående prognos. Nämndredovisning Mkr ,1-2 2,0-0,4 0,0 0,7 0,0 1,5 0,2 1,0-4 -2,6-3,0-3, , ,2 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UAN SN HN MH RN Figur 1: Beräknade nettodriftbudgetavvikelse per nämnd (Mkr). Nämndsförkortningarna skrivs ut i klartext längre fram i dokumentet. KF KS BN SE FN TE VA KN BU UAN SN HN MH RN -0,9% -3,8% 26% -267,5% -1,8% 0,0% -48,6% 0,6% -0,3% -1,5% 0,0% 0,2% 1,9% 1,5% Tabell 6: Beräknade nettodriftbudgetavvikelser per nämnd, uttryckt i procent. Kommunfullmäktige (KF) 010 Kommunfullmäktige (- 39) Det beräknas uppstå en avvikelse på -110 kkr mot den ekonomiska ramen för verksamhetsområdet vilket är 71 kkr lägre än föregående period. Underskottet beror till största del på de under år 2011 inrättade arvodena till partigruppledarna i Kommunfullmäktige, vilka till viss del vägs upp av att det i nuläget inte prognostiseras några kostnader för exempelvis kontakter med nordiska vänorter eller särskilda hedersgåvor. Skillnaden mot föregående prognos, -70 kkr, beror på att kostnaderna avseende inköp av läsplattor ökat samt att ett vänortsbesök till Norge genomförts. Kommunstyrelse (KS) 011 Kommunstyrelse (+ 716) Inom verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott mot budget på 716 kkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet beror till största del på att ansökningar om bidrag från handikapprogrammet i nuläget uppgår till kkr av budgeterade medel 5

15 (1 300 kkr). Verksamheten beräknar att inte betala ut diverse bidrag till föreningar och organisationer enligt budget (+200 kkr). Även lägre kostnader för utbyte av läsplattor bidrar till avvikelsen (+175 kkr). 031 Stadskontor ( ) Verksamheten prognostiserar i dagsläget med ett överskott mot ram på kkr, vilket är oförändrat sedan föregående prognos. Överskottet beror till största del på en försäkringsersättning kkr, samt även ej genomförd kommunrating och föräldraledigheter inom de olika avdelningarna, +500 kkr. 291 Skogsförvaltningen ( ) Verksamheten förväntar sig en avvikelse på kkr i förhållande till den ekonomiska ramen, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Sedan tidigare beror avvikelsen på att verksamheten räknar med ökad skogsavverkning, kkr, samt realisationsvinst, +900 kkr, på grund av en fastighetsreglering inom Enslövs skogsallmänning. 299 Samhällsbyggnadskontor ( ) Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse jämfört med föregående prognos. Avvikelsen beror sedan tidigare på att utrangering av anläggningar utan värde har genomförts och budget för ändamålet har överskritids med kkr samt realisationsförluster, -510 kkr. Avvikelsen kompenseras något av förväntade realisationsvinster ( kkr) samt av diverse mindre poster (lägre administrations-, kapital- och lönekostnader, sammanlagt kkr). 370 Kollektivtrafik ( ) Anslagsområdet kollektivtrafik prognostiseras erhålla en negativ budgetavvikelse på kkr vid årets slut. Avvikelsen beror på att verksamheten förväntar sig högre kostnader främst beroende på gratis kollektivtrafik för Färdtjänst ( ) På helårsbasis förväntas verksamheten erhålla en positiv budgetavvikelse på kkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna för lokal färdtjänst förväntas bli lägre än budgeterat. Byggnadsnämnd (BN) 071 Byggnadskontor ( ) Anslagsområdet prognostiserar med en positiv avvikelse på cirka kkr jämfört med tilldelad budgetram. Den positiva budgetavvikelsen beror helt på en sent fakturerad intäkt, tillhörande 2011, till samhällsbyggnadskontoret avseende grundkarta. Servicenämnd (SE) 200 Servicekontoret administration (- 134) Anslagsområdets prognostiserade avvikelse har ökat jämfört med föregående rapporttillfälle med 42 kkr, beroende på att övriga kostnader beräknas bli något högre. Sedan tidigare beror den negativa avvikelsen huvudsakligen på ökade kostader: lönekostnader (-54 kkr), kostader för fastighetsservice (-44 kkr) samt övriga kostnader, som nu uppgår till (-114 kkr). Detta kompenseras något av ökade intäkter (+36 kkr). 201 Kontorsservice ( ) Den förväntade negativa avvikelsen på kkr är oförändrad sedan tidigare rapporttillfälle och beror på att verksamheten prognostiserar en lägre intäktsökning (-855 kr), lägre kostnadsbesparing (-487 kkr) samt högre 6

16 Driftredovisning avskrivningskostnader till följd av köp av inventarier (-132 kkr). Avvikelsen reduceras något av att verksamheten inte kommer att tillsätta en tjänst under föräldraledighet (+300 kkr). Verksamheten relaterar den minskade intäktsökningen för tryckeriet till en sämre sommarperiod till följd av färre antal evenemang i Halmstad än tidigare år. 202 Städ- och måltidsservice (+ 450) Anslagsområdet tillämpar så kallad sluten redovisning och beräknas vid årets slut erhålla en budgetavvikelse på -350 kkr. Prognosen har minskat med 800 kkr sedan föregående tillfälle vilket beror på att måltidsverksamheten haft höga initialkostnader till följd av verksamhetsövergången för Halmstad Arena ( kkr). Avvikelsen begränsas av ökade intäkter till följd av fler sommaruppdrag/storstädningar (+732 kkr), lägerverksamhet (+762 kkr) och lägre lönekostnader på grund av två nystartsjobb ( kkr). Det ökade antalet uppdrag har samtidigt lett till högre kostnader för material och inventarier än budgeterat ( kkr). 203 IT-service (- 800) Den negativa avvikelsen på 900 kkr beror till största del på att verksamheten har anställt personal (-920 kkr), köpt konsulttid för att klara av IT-satsningens tidsplan ( kkr), samt haft lägre intäkter för bland annat hyr-pc (-572 kkr). Dessa poster kompenseras av att alla investeringsmedel inte beräknas förbrukas samt lägre kapitaltjänstkostnader ( kkr). Fastighetsnämnd (FN) 209 Förvaltningsfastigheter (- 368) Verksamheten prognostiserar med att uppvisa ett underskott på 368 kkr vid årets slut i förhållande till budgetramen. Avvikelsen beror helt på kostnader vid utrangering med anledning av brand. Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet ( ) Anslagsområdet beräknar under 2012 erhålla en negativ avvikelse på kkr i förhållande till den förslagna budgetramen. Ett förlikningsavtal har träffats med Tönnersjö Plantskola och plantskola i Holm 17:1, vilket har lett till en avvikelse på kkr respektive kkr. Den negativa avvikelsen reduceras med kkr då kapitalkostnaderna påverkas gynnsamt av den relativt sett lägre räntenivån samt tidsförskjutningar avseende investeringar. Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltning ( ) Verksamhetens förväntade positiva avvikelse har minskat med 285 kkr jämfört med föregående prognos. Förvaltningen räknar nu med att kostnaden blir något högre än tidigare prognostiserat, beroende främst på satsningen att kompetensutveckla fritidspersonal. Sedan tidigare beror avvikelsen på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, tjänstledigheter, samt frånvaro av avdelningschef vars uppgifter ersatts av ordinarie personal ( kkr) och lägre lokalkostnader (+85 kkr). Även intäkterna förväntas avvika positivt till följd av att utveckla Mjellby konstmuseum till ett regionalt centrum samt från uthyrning av diverse lokaler (+740 kkr). Dessutom avviker avskrivningar med +164 kkr då alla medel budgeterade för investeringar inte har förbrukats. Avvikelsen påverkas även av ökade kostnader för köp av tjänster vid tillfälliga toppar, rekryteringskostnader för ny avdelningschef, högre kostnader för Kulturnatten än budgeterat, större efterfrågan på utlåning av e-böcker än väntat, minskade bidrag och sponsring för Medborgarservice samt lägre fackliga intäkter, sammanlagt kkr. 7

17 Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola/Barnomsorg ( ) Anslagsområdet förväntar sig en negativ avvikelse mot ekonomisk ram på kkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Intäkterna prognostiseras att avvika med cirka kkr vilket beror på högre intäkter för modersmålsundervisning, högre bidrag från Migrationsverket, ej budgeterade intäkter från AME och intäkter från Socialförvaltningen för ersättning av tjänst i samarbetet Ökade livschanser, samt korrigeringar för statsbidrag och föräldraavgifter. Även lokalkostnaderna påverkar avvikelsen då inflyttning i nya förskolelokaler skett senare än planerat, cirka kkr. Lönekostnaderna avviker med cirka kkr jämfört med budget, vilket förklaras av ökad bemanning på förskola och fritidshem samt att grundskolorna har svårt att anpassa sin bemanning efter budgeten under Även förskolor ser ökade kostnader till följd av betydligt längre vistelsetid för barnen, ökade OH-kostnader för vikariepool och personalvårdsmedel. Övriga kostnader (bland annat ökade kostnader för tilläggsbelopp för barn med funktionshinder samt ökade telefoni- och IKT-kostnader) avviker med cirka kkr. 640 Kulturskolan (+ 150) Anslagsområdets avvikelse beror på att kostnader beräknas bli något lägre då vissa kurser, bland annat dramatisering, ej kommit igång fullt ut under vårterminen, +250 kkr. Prognosförändringen, +100 kkr, uppkommer då verksamheten justerar det beräknade överskottet på lönekostnader till följd av ej påbörjade kurser. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UAN) 130 Arbetsmarknadsåtgärder (- 839) Verksamheten förväntas uppvisa en budgetavvikelse på kkr, vilket är en prognosförändring med kkr jämfört med föregående rapporttillfälle. Den aktuella budgetavvikelsen utgörs av att verksamheten räknar med högre intäkter på grund av fler deltagare i olika insatser, kkr, och högre intäkter för tolkförmedling, kkr. Samtidigt ger ökat antal deltagare även ökade lönekostnader, kkr, medan tolkarvoden beräknas avvika, kkr. Även övriga kostnader beräknas bli högre än budgeterat, kkr. 131 Ekonomiskt bistånd ( ) Verksamheten förväntas uppvisa en negativ budgetavvikelse på kkr i slutet av året vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Avvikelsen beror på att bidrag till enskilda överstiger budgetramen eftersom antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd ökar med 2,7 procent jämfört med samma period föregående år 651 Gymnasieskola ( ) Verksamheten ökar sin budgetavvikelse med 887 kkr jämfört med föregående rapporttillfälle och prognostiserar nu att uppvisa ett underskott på kkr vid året slut. Prognosförändringen beror främst på att kostnaden för löner inte minskat i den takt som verksamheten prognostiserade med tidigare. Under hösten har fler elever tillkommit i den egna verksamheten vilket innebär fler klasser och högre lönekostnader. Ökningen av elever innebär samtidigt högre intäkter avseenden den interkommunala ersättningen samt lägre kostnader för friskolor. I det prognostiserade resultatet har hänsyn tagits till 2011 års resultatbalansering, kkr. 8

18 Driftredovisning 661 Vuxenutbildning + 61 (+ 61) Verksamheten prognostiserar, likt föregående rapporttillfälle, en minskning av kapitalkostnader beroende på att inte alla investeringar genomförts föregående år, +61 kkr. 669 Uppdragsutbildning (- 600) Anslagsområdet prognostiserar en avvikelse på -600 kkr mot den fastställda budgetramen. Anslagsområdets avkastningskrav kommer inte att uppnås eftersom verksamheten håller på att avvecklas. Hemvårdsnämnd (HN) 770 Äldreomsorg ( ) Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på kkr mot budgetram vid årets slut, vilket är 200 kkr mer än vid föregående prognostillfälle. Hemvårdsnämnden driver liksom i fjol utvecklingsprojekt finansierade av statliga bidrag (stimulansmedel), och dessa projekt är därmed kostnadsneutrala. Ovannämnda projekt innebär dock stora budgetavvikelser inom respektive intäkter ( kkr), personalkostnader ( kkr) och övriga kostnader (-300 kkr). Detsamma gäller vård som hemtjänsten säljer till Region Halland: försäljningen är kostnadsneutral, men innebär stora avvikelser från budget både på intäkts- ( kkr) och kostnadssidan (personalkostnader, kkr). I det som följer beskrivs avvikelser utöver de avvikelser som avser projekten eller såld vård till regionen. Intäkterna visar positiv prognos med kkr. Överskottet beror främst på äldreomsorgsavgifter och förklaras av volymökning i ordinarie boende. Lönekostnaderna prognostiseras understiga budgetramen med 600 kkr. Främst står hemtjänsten för avvikelserna. Inom det särskilda boendet prognostiseras överskott på lönekostnader, och detta beror på att vissa boenden haft tomma platser under tertial två. Även inom förvaltningsledning/stab förväntas ett överskott, vilket beror på tjänster som är vakanta delar av året. Baserat på utfallet efter nio månader kommer volymökningsbudgeten för hemtjänst och hemsjukvård att räcka till. Andelen hemtjänst från externa utförare sett i beviljade timmar har ökat sedan årsskiftet från 8 procent till 13 procent senaste månaden. Med anledning av förändrade kommunala riktlinjer har antalet servicetimmar sjunkit i enlighet med prognosen. Avskaffandet av hemvårdsbidraget budgeterades med en besparing om kkr. Utfallet ett halvår efter avskaffandet visar dock på lägre besparing om kkr. Ett överskott på 488 kkr är att vänta när det gäller kapitalkostnader. Större delen av investeringen i nytt tid- och insatsregistreringssystem görs innevarande år. Övriga kostnader beräknas avvika negativt med cirka kkr. Nämnden avsätter cirka kkr 2012 för köp av äldreboendeverksamhet av Attendo. För årskostnaden på Nissastrands äldreboende, som är kopplad till vårdtyngdhet, prognostiseras ett underskott, -760 kkr. 9

19 Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MH) 800 Miljö- och hälsoskyddskontor (+ 200) Anslagsområdet prognostiserar en positiv avvikelse uppgående till 200 kkr. Avvikelsen är oförändrad jämfört med tidigare prognos och beror på vakanta tjänster ( kkr) samt lägre intäkter till följd av minskat antal debiterbara timmar ( kkr). Räddningsnämnd (RN) 880 Brandförsvar (+ 987) Anslagsområdet förväntar sig en positiv avvikelse på 987 kkr mot den ekonomiska ramen vid årets slut, vilket är oförändrat jämfört med tidigare prognos. Verksamheten räknar med att kapitaltjänstkostnaderna kommer att visa en positiv budgetavvikelse på 337 kkr under året då ett antal investeringar förskjutits i tiden samt att ombyggnad av BAS inte slutfördes under 2011, vilket medför en positiv avvikelse för hyra på 650 kkr. 10

20 Driftredovisning Bolagsredovisning Mkr ,0 75,0-2,6 0,0-7,5 HRAB HFAB IS HNAB HEM HEM- NÄT 5,3 3,9 2,1-1,3 7,7 HSAB HCAB HAAB HHAB Figur 2: Beräknade driftbudgetavvikelse per bolag(mkr). Bolagsförkortningarna skrivs ut i klartext längre fram i dokumentet. Halmstads Rådhus AB (HRAB) ( ) Halmstads Rådhus AB redovisar räntekostnader på den revers som Halmstads kommun ställt ut till bolaget med kkr, vilket är kkr mindre än budgeterat. Halmstads Fastighets AB (HFAB) ( ) Bolaget prognostiserar ett resultat på kkr, vilket är kkr högre än budget och kkr högre än föregående prognos. Avvikelsen beror främst på att bolaget har sålt fastigheten Fartyget 3 för kkr. Underhållskostnaderna beräknas öka med kkr och finansnettot minska med kkr. Förändringen jämfört med föregående prognos beror på uppskjutet underhåll samt lägre kostnader för slamsugning. AB Industristaden (IS) ( ) Koncernen Industristaden beräknar ett resultat på -400 kkr, vilket är kkr lägre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen mot budget utgörs av effekterna i samband med Skyways konkurs. Koncernen har en kundförlust om kkr och lägre hyresintäkter på helår som beräknas bli kkr lägre än budgeterat. Av det prognostiserade resultatet utgör AB Nissastaden 100 kkr. Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) ( ) Bolaget prognostiserar ett resultat på kkr, vilket är kkr lägre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter med kkr för den egenproducerade elen på grund av lägre marknadspriser. Bränslekostnaderna beräknas öka med kkr till följd 11

21 av produktionsproblem som inneburit ökad användning av naturgas. De finansiella kostnaderna beräknas minska med kkr. Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM-NÄT) ( ) Bolaget prognostiserar ett resultat på kkr, vilket är kkr högre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen utgörs av lägre kostnad för nätförluster med kkr medan drift och underhållskostnaderna beräknas öka med kkr. De finansiella kostnaderna beräknas minska med kkr. Halmstads stadsnät AB (HSAB) ( ) Bolaget prognostiserar ett resultat på kkr, vilket är kkr högre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Den positiva avvikelsen beror främst på högre intäkter avseende provision på sålda tjänster. lägre nettointäkter om kkr för 2012 med hänsyn taget till nyetablering av NextJet/ Kullaflyg. Driftbidraget minskar med 447 kkr och personalkostnaderna samt övriga externa kostnader beräknas bli kkr lägre än budgeterat. På grund av senarelagda investeringar prognostiserar bolaget med lägre avskrivningar och räntekostnader om kkr. Avvikelsen jämfört med föregående prognos utgörs av ökade intäkter om 400 kkr och lägre kostnader för bland annat personal, marknadsföring och insatsledning, om kkr. Halmstad Hamn AB (HHAB) (+7 600) Bolaget prognostiserar ett resultat på kkr, vilket är kkr bättre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen beror främst på ökade intäkter av engångskaraktär avseende stenutlastning. Halmstad & Co AB (HCAB) ( ) Bolagets prognostiserade resultat är kkr högre än budget och 400 kkr bättre än föregående prognos. Avvikelsen mot budget och föregående prognos beror på minskade avskrivningar och räntekostnader på grund av senarelagda investeringar i Halmstads Teater. Halmstads Flygplats AB (HAAB) ( ) Bolagets prognostiserade resultat är kkr lägre än budget och kkr bättre än föregående prognos. Avvikelsen mot budget utgörs av effekterna i samband med Skyways konkurs vilket ger kundförluster om kkr och 12

22 Investeringsredovisning BUDGETAVVIKELSE I INVESTERINGSREDOVISNING I det följande kommenteras endast de anslagsområden och bolag som vid årets slut beräknas få avvikelse mot det totala nettoinvesteringsanslaget. Investeringsredovisningen görs i kkr, siffrorna inom parantes i underrubrikerna avser föregående prognos. Nämndredovisning Mkr , ,4 0,0 7,2 0,0 0,6 8,7 0,6 0,6 0,5 0,0 7,1 35,2 41,5 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN Figur 3: Nämndernas beräknade avvikelse från investeringsbudgeten. KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN - 6,3% 0,0% 39,1% 46,7% 35,8% 49,8% 28,9% 58,2% 7,5% 31,6% 11,0% 0,0% 54,9% Tabell 7: Beräknade investeringsbudgetavvikelser per nämnd, uttryckt i procent. 13

23 Kommunstyrelse (KS) 299 Samhällsbyggnadskontor ( ) Anslagsområdet prognostiserar i dagsläget med en positiv avvikelse vid årets slut på kkr i förhållande till investeringsanslaget, vilket är en förändring med cirka kkr jämfört med föregående prognos. De största förändringar på inkomstsidan återfinnes inom: fastighetsförsäljning ( kkr), Tallvik ( kkr), Albinsro ( kkr) och Kårarp Industriområde ( kkr). Utgiftssidan har främst justerats med: Gamletullsområdet ( kkr), Albinsro ( kkr), Getinge stationsområde ( kkr), Hamnen ( kkr) samt Resecentrum ( kkr). Samhällsbyggnadskontorets förväntade avvikelse på inkomstsidan inom exploateringsverksamheten, kkr, beror på följande. Albinsro (senareläggning, överklagad detaljplan) Fastighetsförsäljning Tallvik Kårarp Industriområde Gasen 1 Gamletull Hamnen Söndrums företagspark Kistinge industriområde Sofieberg Norra Övriga projekt Summa kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr Samhällsbyggnadskontorets förväntade avvikelse på utgiftssidan inom exploateringsverksamheten, kkr, beror på följande. Sofieberg Norra (utgifter inom gata och VA) Bagaren 11 Söderkaj Skintan Nytt kontor HEM Trönninge 15:42, priv Övriga projekt Albinsro (överklagad detaljplan) Ny deponi kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr Gamletull kkr Getinge stationsområde kkr Hamnen kkr Planutredning/nybyggnadskart kkr Harplinge kkr Gullbrandstorp 1: kkr Resecentrum kkr Övriga projekt kkr Summa kkr Nedan specificerad övrig verksamhet innefattar samhällsbyggnadsprojekt som kommer att byta verksamhet efter politiska beslut, förändringsarbeten och övriga investeringar inom verksamhetens objekt. Gruppbostad/boendeenhet 7pl kkr (senarelagd) Centrumförnyelse, stadsmiljö kkr Hamnen kkr Summa kkr Servicenämnd (SE) 200 Servicekontoret administration ( ) Avvikelsen som prognostiseras uppgå till kkr beror på att investeringsmedel kommer att användas av andra verksamheter inom servicenämnden. 201 Kontorsservice ( ) Verksamhetes prognostiserade avvikelse är oförändrad sedan förra månaden och beror på investering i ny tryckmaskin samt ett nytt hänvisningssystem för televäxeln. Investeringsmedlen kommer att finansieras av den budgetram som finns på anslagsområde 200, servicekontoret administration. 202 Städ- och måltidsservice +900 (+ 900) Verksamheten prognostiserar, likt föregående rapporttillfälle, ett överskott i investeringsbudgeten uppgående till 900 kkr och beroende på senareläggning av upprustning av köket på Hallägraskolan. 14

24 Investeringsredovisning 203 IT-service ( ) Verksamhetens prognostiserade avvikelse beror på att IT-investeringar skjuts på framtiden eller uteblir. Prognosjusteringen, kkr beror på att verksamheten nu räknar med att hinna genomföra några av projekten som tidigare såg ut att utgå under Fördröjd satsning på ökad datortäthet bland pedagoger och elevdatorer bidrar till avvikelsen, liksom att surfplattor till viss del ersätter traditionella datorer men till en lägre kostnad. Fastighetsnämnd (FN) 205 Fastighetskontoret administration (- 185) Verksamheten prognostiserar i dagsläget med att erhålla en negativ avvikelse på 185 kkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Avvikelsen beror på högre kostnader än beräknat för utbyggnad av fastighetsskötares baslokaler (projektet Krämaren). 209 Förvaltningsfastigheter ( ) Den prognostiserade avvikelsen vid årets slut beror på senareläggning av följande projekt: Skolor (Söndrum, Örjan, Enslöv) Gymnasieskolor (Kattegatt) Gruppbostäder (Arenan, Stomgården) Äldreboende Sofieberg Ny idrottshall Eldsberga Utrustning storkök/städ Daglig verksamhet BAS Övrigt Summa kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr Teknik- och fritidsnämnd (TE) 320 Gator, parker och idrott ( ) Verksamheten beräknar under 2012 erhålla en avvikelse mot investeringsramen uppgående till kkr vilket är oförändrat gentemot föregående ekonomirapport. Osäker byggstart för Södra infarten ger den i särklass största avvikelse uppgående till kkr. Projektet Centrumgator väntas också bli försenat, kkr. Till de mindre avvikelserna hör följande: försenad ombyggnadsstart av parkeringsanläggningar ( kkr), Kustvägen ( kkr), Bulleråtgärder ( kkr), skydd av vattentäkter, ( kkr), Arenahallsombyggnad ( kkr), samt upprustning av Andersberg, Linehedsparken, kajförnyelse och ny utrustning till Eldsberga idrottshall, sammanlagt ( kkr). Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet ( ) Anslagsområdets budgetavvikelse har inte förändrats jämfört med tidigare rapport och beror därmed på följande: ej fullt utnyttjad investeringsram för Västra strandens avloppsreningsverk, kkr samt vatten- och avloppsreningsverk, kkr; okänd byggstart av ny huvudvattenledning till Kistinge och Veinge, kkr; ej utförd förnyelse av befintliga ledningar, kkr. Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltning (+ 560) Verksamheten förväntar sig i dagsläget att investeringsanslaget inte kommer att förbrukas i sin helhet under året. Samtidigt förekommer ingen skillnad mot den tidigare prognosen och avvikelsen beror därmed på följande: RFID-projektet kommer inte att förbruka hela anslaget, +200 kkr; en fritidsgård i 15

25 Oskarström kommer inte att färdigställas under 2012, +100 kkr; investeringsmedel för offentlig konst kommer inte att förbrukas helt, +260 kkr. Vidare vill verksamheten flagga inför nästa år att en ombudgetering av 360 kkr kommer att begäras. Hemvårdsnämnd (HN) 770 Äldreomsorg (+ 450) Anslagsområdets prognostiserade investeringsbudgetavvikelse beror i sin helhet på att ombyggnad av äldreboendet Kvarnlyckan som ombudgeterades från 2011 inte heller förväntas genomföras i år. Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola/Barnomsorg ( ) Anslagsområdet beräknar under 2012 erhålla ett överskott på kkr. Avvikelsen beror på att nybyggnation av Söndrumsskolan samt vissa förskolor är försenade och därför inte kommer färdigställas under 2012, medan förändring mot föregående rapporttillfälle, +335 kkr, beror på justering av ovannämnda poster. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 651 Gymnasieskola (+ 575) Verksamheten prognostiserar för helåret uppvisa ett överskott på 575 kkr. Överskottet beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan inte behöver nyttjas då flytt av verksamheten i nuläget inte är tidsatt. Räddningsnämnd (RN) 880 Brandförsvar ( ) Anslagsområdet förväntar sig att inte förbruka hela investeringsramen under året och ett överskott på kkr förväntas vid årets slut. Avvikelsen beror sedan tidigare på att verksamheten har investeringsanslag, kkr, för utökning av räddningstjänst Väster som inte beräknas förbrukas under året. Utöver det kommer man inte hinna genomföra ombyggnation av övningsplats vid Försvarsmaktens tekniska skola under året, vilket medför ett överskott på +246 kkr. Vidare prognostiseras det att investeringar i en tankbil kommer genomföras först under 2013 ( kkr), att ombyggnation av saneringsutrymmen för uttryckningskläder kommer påbörjas men ej slutföras under hösten (+434 kkr) samt att ett antal mindre projekt försenas (+500 kkr). Socialnämnd (SN) 770 Äldreomsorg (+ 500) Anslagsområdets prognostiserade avvikelse beror sedan tidigare på att verksamheten inte räknar med att utrusta nybyggd gruppbostad i tänkt omfattning eftersom byggnationen har blivit försenad. Den högre avvikelsen i jämförelse med föregående prognos hänvisas till att ny uppskattning har gjorts. 16

26 Investeringsredovisning Bolagsredovisning Mkr , ,9 6,5 2,9 9,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 HRAB HFAB IS HNAB HEM HEM-NÄT HSAB HCAB HAAB HHAB Figur 4: Bolagens beräknade avvikelse från investeringsbudgeten. Halmstads Fastighets AB Bolaget prognostiserar att investera (HFAB) (+/- 0) kkr, vilket är kkr mindre än budget och föregående prognos. Förändringen beror huvudsakligen på förseningar vid nybyggnation på Jordmånen/Nissastrand och uppskjutna fastighetsförvärv. De största investeringsprojekten 2012 är: Nybyggnad Gamletull/Nissastrand kkr Nybyggnad Magistern 7, Sofieberg kkr Förnyelse av Husaren-Hästen, Gustavsfält kkr Nybyggnad Mossen/Rosen, Oskarström kkr Tillbyggnad Juvelen 2 (Huvudkontor) kkr Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) ( ) Bolaget prognostiserar att investera kkr, vilket är kkr mindre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror främst på senareläggning i livstidsförlängningsprojekt samt att utbyggnaden i fjärrvärmenätet beräknas bli mindre än budgeterat. Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM-NÄT) ( ) Bolaget prognostiserar att investera på kkr, vilket är kkr mindre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror på senarelagda investeringar i kabelförläggning och reinvesteringar i huvudstationer. 17

27 Halmstads stadsnät AB Bolaget prognostiserar att investera (HSAB) (+ 300) kkr, vilket är 300 kkr mindre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Halmstad & Co AB Bolaget prognostiserar att investera (HCAB) ( ) kkr. Av bolagets investeringsbudget beräknas kkr inte genomföras under året då investeringar i Halmstads Teater senarelagts till Halmstads Flygplats AB Bolaget prognostiserar att investera (HAAB) ( ) kkr. Av bolagets investeringsbudget beräknas kkr inte genomföras under året på grund av senarelagda investeringar. 18

28 Bilagor BILAGOR Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens budgeterade och prognostiserade nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader, vilken framgår av resultaträkningen tidigare, är framräknad enligt följande modell: Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader (Mkr) Prognos 2012 Budget 2012 Budgetavvikelse Nämndernas nettokostnad , ,6-20,2 Kalkylerade internräntor 148,9 156,4-7,4 Kalkylerade avskrivningar 243,7 257,4-13,7 Kalkylerat pensionskostnadspålägg 147,0 150,8-3,8 Semesterlöneskuldökning/Löneavtal/Övrigt 30,3-77,0 107,3 Summa , ,0 62,2 Resultat enligt balanskravet Reglerna kring balanskravet innebär att en kommun måste ha ett så kallat balanskravsresultat som är positivt i budget, delårsbokslut och bokslut. Är så inte fallet måste en åtgärdsplan presenteras och beslutas av kommunfullmäktige. Planen ska bland annat innehålla information om hur det uppkomna underskottet ska kunna inhämtas inom en period av tre år. Balanskravsresultat har tagits fram på följande sätt: Balanskravsresultat (Mkr) 2012 Årets prognostiserade resultat 114,2 Realisationsresultat; pensionsmedel -12,4 Realisationsresultat; fastigheter/tomträtter -5,5 Resultat enligt balanskrav 96,3 19

29 Driftredovisning Kommunen (Mkr) Prognossammanställning per september 2012 Intäkter Kostnader Nettokostnad Nettobudget Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunstyrelse/gemensam administration m m Kommunfullmäktige 0,2-11,9-11,7-11,6-0,1-0,1 Kommunstyrelse 0,2-31,2-30,9-31,7 0,7 0,0 Stadskontor 43,9-121,9-78,0-82,5 4,5 0,0 Skogsförvaltning 3,0-1,1 1,9-0,3 2,2 0,0 Samhällsbyggnadskontor 83,2-122,8-39,5-24,1-15,4 0,0 Kollektivtrafik 0,0-7,7-7,7-6,2-1,5 0,0 Färdtjänst 0,0-25,6-25,6-28,6 3,0 0,0 Summa 130,6-322,3-191,7-185,0-6,7-0,1 Byggnadsnämnd 24,2-29,9-5,6-7,6 2,0 0,0 Servicenämnd Servicekontoret administration 12,3-15,5-3,2-3,0-0,2 0,0 Kontorsservice 32,3-31,4 0,9 2,1-1,2 0,0 Städ- och måltidsservice 212,8-213,1-0,4 0,0-0,4-0,8 IT-service 91,9-92,8-0,9 0,0-0,9-0,1 Kommuntransport 24,0-24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 373,2-376,8-3,6-1,0-2,6-0,9 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 52,3-67,8-15,5-15,5 0,0 0,0 Förvaltningsfastigheter 583,3-588,4-5,1-4,7-0,4 0,0 Summa 635,6-656,2-20,6-20,2-0,4 0,0 Teknik- och fritidsnämnd 137,4-399,5-262,1-262,1 0,0 0,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 168,9-178,1-9,2-6,2-3,0 0,0 Kulturnämnd 11,7-126,8-115,1-115,8 0,7-0,3 Barn- och ungdomnsnämnd Grundskola/Barnomsorg 138, , , ,9-4,0 0,0 Kulturskola 3,1-22,7-19,6-19,8 0,3 0,1 Summa 141, , , ,7-3,7 0,1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 68,6-181,2-112,6-117,7 5,1 5,9 Ekonomiskt bistånd 1,5-68,6-67,1-58,1-9,0 0,0 Gymnasieskola 83,4-459,0-375,6-370,8-4,8-0,9 Vuxenutbildning 9,6-60,7-51,1-51,2 0,1 0,0 Uppdragsutbildning 0,8-0,8 0,0 0,6-0,6 0,0 Summa 163,9-770,3-606,4-597,1-9,2 5,1 Socialnämnd 114,8-676,9-562,2-562,2 0,0 0,0 Hemvårdsnämnd 126, ,5-918,8-920,3 1,5 0,2 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 11,3-21,6-10,3-10,5 0,2 0,0 Räddningsnämnd 9,9-76,7-66,8-67,8 1,0 0,0 Summa 2 049, , , ,6-20,2 4,1 20

30 Bilagor Driftredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen* (Mkr) Prognossammanställning per september 2012 Prognostiserat resultat Budget enligt affärsplan 2012 Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2011 Halmstads Rådhus AB -28,0-39,0 11,0 0,0-39,3 Halmstads Fastighets AB 85,0 10,0 75,0 55,0 89,4 AB Industristaden -0,4 2,2-2,6 0,0-0,1 Halmstads Näringslivs AB -11,0-11,0 0,0 0,0-10,3 Halmstads Energi och Miljö AB 55,2 62,7-7,5 0,0 51,3 Halmstads Energi och Miljö Nät AB 35,8 30,5 5,3 0,0 35,0 Halmstads stadsnät AB 9,6 5,7 3,9 0,0 8,6 Halmstad & Co AB -26,3-28,4 2,1 0,4-32,4 Halmstads Flygplats AB -16,4-15,1-1,3 1,5-10,1 Halmstad Hamn AB 4,6-3,1 7,7 0,0 2,2 Summa 108,1 14,5 93,6 56,9 94,3 * Enbart bolag ingående i Halmstad Rådhus AB förekommer i sammanställningen ovan. 21

31 Investeringsredovisning Kommunen (Mkr) Prognossammanställning per september 2012 Inkomster Utgifter Nettobudget Nettoinvesteringar Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunstyrelse/gemensam administration m m Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadskontor 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Övrig gemensam verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skogsförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadskontor 32,5-140,9-108,4-115,6 7,2-14,8 Kollektivtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Färdtjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 32,5-140,9-108,5-115,7 7,2-14,8 Byggnadsnämnd 0,0-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 Servicenämnd Servicekontoret administration 0,0 0,0 0,0-2,5 2,5 0,0 Kontorsservice 0,0-1,5-1,5-0,3-1,2 0,0 Städ- och måltidsservice 0,0-1,2-1,2-2,1 0,9 0,0 IT-service 0,0-22,0-22,0-39,2 17,2-2,0 Kommuntransport 0,1-5,7-5,5-5,5 0,0 0,0 Summa 0,1-30,4-30,2-49,6 19,4-2,0 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 0,0-0,2-0,2 0,0-0,2 0,0 Förvaltningsfastigheter 0,4-273,3-272,9-512,2 239,3 0,0 Summa 0,4-273,5-273,1-512,2 239,1 0,0 Teknik- och fritidsnämnd 0,0-63,3-63,3-98,5 35,2 0,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 0,0-41,8-41,8-83,3 41,5 0,0 Kulturnämnd 0,0-1,4-1,4-1,9 0,6 0,0 Barn- och ungdomnsnämnd Grundskola/Barnomsorg 0,0-5,9-5,9-14,6 8,7 0,3 Kulturskola 0,0-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0 Summa 0,0-6,3-6,3-15,0 8,7 0,3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 0,0-1,2-1,2-1,2 0,0 0,0 Ekonomiskt bistånd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasieskola 0,0-4,9-4,9-5,5 0,6 0,0 Vuxenutbildning 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0-7,1-7,1-7,7 0,6 0,0 Socialnämnd 0,0-1,3-1,3-1,9 0,6 0,1 Hemvårdsnämnd 0,0-3,7-3,7-4,1 0,5 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Räddningsnämnd 0,0-5,8-5,8-12,9 7,1 0,0 Summa 33,0-575,8-542,8-903,3 360,5-16,3 22

32 Bilagor Investeringsredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen* (Mkr) Prognossammanställning per september 2012 Budget enligt affärsplan 2012 Nettoinvesteringar Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2011 Halmstads Rådhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halmstads Fastighets AB -150,0-300,0 150,0 150,0-110,2 AB Industristaden -14,7-14,7 0,0 0,0-1,1 Halmstads Näringslivs AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halmstads Energi och Miljö AB -144,5-159,4 14,9 0,0-155,2 Halmstads Energi och Miljö Nät AB -42,6-49,1 6,5 0,0-28,7 Halmstads stadsnät AB -31,1-31,4 0,3 0,0-16,8 Halmstad & Co AB -11,7-14,6 2,9 0,0-14,8 Halmstads Flygplats AB -5,4-14,9 9,5 0,0-1,9 Halmstad Hamn AB -12,0-12,0 0,0 0,0-9,8 Summa -412,0-596,1 184,1 150,0-338,5 * Enbart bolag ingående i Halmstad Rådhus AB förekommer i sammanställningen ovan. 23

33 STADSKONTORET

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 5 Nämndredovisning... 5 Bolagsredovisning... 11 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 13 Nämndredovisning... 13 Bolagsredovisning...

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i mars 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari februari 2 Verksamhetens nettokostnad 3 Avskrivningar 4 Pensionskostnader 4 Skatteintäkter

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 9

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 6 Nämndredovisning... 6 Bolagsredovisning... 9 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 10 Nämndredovisning... 10 Bolagsredovisning...

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 13

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 8 Nämndredovisning... 8 Bolagsredovisning... 13 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 15 Nämndredovisning... 15 Bolagsredovisning...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 12

Översikt Budgetavvikelse i driftredovisningen Nämndredovisning Bolagsredovisning... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 6 Nämndredovisning... 6 Bolagsredovisning... 12 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 14 Nämndredovisning... 14 Bolagsredovisning...

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Resultaträkning (Mkr)

Resultaträkning (Mkr) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 8 Nämndredovisning... 8 Bolagsredovisning... 14 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 16 Nämndredovisning... 16 Bolagsredovisning...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i maj 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delårsrapport för perioden januari april 1 Verksamhetens nettokostnad 2 Avskrivningar 3 Pensionskostnader 3 Avtalsförsäkringar

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i juni 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomirapport för perioden januari maj 1 Verksamhetens nettokostnad 2 Avskrivningar 3 Pensionskostnader 3 Avtalsförsäkringar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Ärende 6 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-10 KS 188 KS 2014/0259 Förvärv Oceanen 10, Stålverksgatan Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2015 A V L Ä M N A D D E N 12 J U N I

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2015 A V L Ä M N A D D E N 12 J U N I Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MAJ 2015 A V L Ä M N A D D E N 12 J U N I 2 0 1 5 Innehållsförteckning Inledning 1 Budgetavvikelse i driftredovisning 7 Nämndsredovisning 7 Bolagsredovisning 14 Budgetavvikelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultat samt kommentera förändringen av årets resultat jämfört med föregående års resultat.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015 A V L Ä M N A D D E N 20 O K T O B E R 2 0 1 5 1 Innehållsförteckning Ekonomisk prognos... 3 Sammanfattning... 3 Åtgärdsplaner... 8 Budgetavvikelse i

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2015 AVLÄMNAD DEN 16 NOVEMBER 2015

Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2015 AVLÄMNAD DEN 16 NOVEMBER 2015 Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-OKTOBER 2015 AVLÄMNAD DEN 16 NOVEMBER 2015 Innehållsförteckning Ekonomisk prognos... 3 Sammanfattning... 3 Åtgärdsplaner... 8 Budgetavvikelse i driftredovisningen...

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-09-23 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-10:10 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19) Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19) Plats och tid: Scandic Crown, Göteborg, kl. 15:10-17:00 ande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M) Aida Hadzialic (S) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M) Aida Hadzialic (S) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-03-25 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:05 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M)

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer