A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö"

Transkript

1 Förklaringar: B = Betänkanden och förslag F I L LR P PU RA RF RI RU S U UD Ö = RSV:s föreskrifter och rekommendationer = RSV Informerar = Ny lagstiftning = Lagrådsremisser = Propositioner = Publikationer från RSV = Rapporter = Rättsfall = Regeringen informerar = Riksdagens uttalanden = RSV:s synpunkter = Utskottsbetänkanden = Utredningsdirektiv = Övrigt 1, 2, 3 osv = Hänvisning till RSV-NYTT nr Exempel: L6, P4, LR2 efter ett sökord betyder att frågan behandlats som ny lagstiftning i nr 6, som proposition i nr 4 och som lagrådsremiss i nr 2. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö A ABB AB F18 ABB Ltd F18 Active Bitotech F15

2 Administrativ assistans mellan Sverige och Spanien F12 AGA F16 Aktiebolags förvärv av egna aktier B14 Aktiekapital i euro, redovisning P20 Allmän fastighetstaxering elproduktionsenheter F14 Allmän fastighetstaxering hyreshus F14 Allmän fastighetstaxering industrienheter F14 Allmän fastighetstaxering täktmark F14 Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheternas sätt att arbeta RA7 Allmänhetens synpunkter på skattemyndighetens sätt att arbeta RA7 Allmänhetens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och myndigheternas kontroll RA7 Allmän löneavgift 2000 P15, U19, L21 Allmänna advokatbyråers avveckling moms S18 Allmänna handlingar, ingen moms på kopior I18 Allmän pensionsavgift 2000 P15, U19, L21 Andelar i svenska handelsbolag, avyttring i vissa fall U20, L21 Andelsbyten L1 Andelsöverlåtelse inom koncern L1 Anstånd med att lämna självdeklaration I19 Anställd, begreppet B16 Anställdas beskattning ombord på färjor ochtåg mellan Sverige och Danmark P18, U20, L21 Anställningsstöd, förordring L13 Anställningsstödet krediteras skattekontot L12, U10, P6 Arbetsgivaravgifter 2000 P15, L21 Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag PU3 Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag, rdovisning av privatpersoner P15, L21 Arbetslöshetskassornas avgifter 1998 Ö3, Ö7 Arbetsmarknadsavgift P15, U19, L21 Arbetsskadeavgift P15, U19, L21 Arbetstagares kostnader i viss verksamhet F20 AssiDomän F22 Astra F16 AstraZeneca F16 Avdragsrätt för ingående moms för personalvårdskostnader S4 Avdragsförbud för mutor och andra otillbörliga belöningar P1 Avfallsskattelag U10, P7, L13 Avskattningsregeln för investmentföretag L1 B Balansposter, kvittning B18

3 Basräntan F3, F19 Begravningsavgift P1, U7, L11, L15 Beloppsspärren -- inskränkningar L1 Beskattningsdatabasten B18 Beskattningsmyndighet för utomlands bosatta med sjöinkomst F22 Beskattningsmyndighet för vissa skattskyldiga som flyttat ur landet F18 Beskattning vid omstruktureringar, justering av reglerna RI6, LR7, P8, U11 Betalningsföreläggande och handräckning PU5 Bilförmån, 2001 års taxering F21 Bil- och naturaförmåner PU1 Blankettsamling 1999 PU3 Bokföringslag, ny LR7, P11, L22 Boliden F11 Bostadsföretags (äkta och oäkta) och deras delägares beskattning F20 Budgetpropositionen P15, U19, L21 Byggkostnader och omräkningsfaktorer för vattenkraft F1 Byggnad under uppförande -- omräkningsfaktorer F1 Byråanstånd I19 C Capona F4, F9 Carli Gry F6 Custos F5, F10 D Dagarnvård i familjedaghem, kostnader för F18 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut PU1 Dags att deklarera Näringsverksamhet utan årsbokslut PU1 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration PU1 Dags att deklarera på Särskild självdeklaration PU1 Deklarationskurser Aktier 1999 PU1 Deklarationskurser Aktier 2000 PU22 Deklarationsskyldighet för folkpensionärer F6, L11 Deklarationsupplysningar Löntagare 1999 PU1, Ö1 Deklarationsupplysningar Löntagare 2000 PU22 Delägare i fåmansbolag, definition L22 Diskontot L3, L7, L17 Dubbelbeskattningsavtal med Albanien L1, L12

4 Dubbelbeskattningsavtal med Filippinerna P5, U7, L12 Dubbelbestkatningsavtal med Japan, ändring P12, U18, L21 Dubbelbeskattningsavtal med Kazakstan L1 Dubbelbeskattningsavtal med Norden, tillägg P5, U7, L12, L21 Dubbelbeskattningsavtal med Oman P12 Dubbelbeskattningsavtal med Venezuela L1 Dubbel bosättning, avdrag B16 Du deklarerar elproduktion PU15 Du deklarerar hyreshus PU15 Du deklarerar industri PU15 Du deklarerar lantbruk PU4 Du deklarerar specialenhet PU15 Du deklarerar täkt i industi PU15 Du deklarerar lantbruk PU4 E Efterlevandepensionsavgift P15, U19, L21 Egenavgifter 2000 P15, U19, L21 Egendom för fåmansföretagsledares personliga bruk L22 Egna aktier, förvärv av P20 Elbilars och elhybridbilars beskattning P6, U11 ELDA PU1 Energiskatt på elektrisk kraft F19 Enskild näringsverksamhet -- skatteregler PU5 Esselte F15 Euroförberedelser RSV:s RA16 Euron och skatterna PU1 Excise duties PU13 F Facts about Swedish excise duties 1999 PU7 Fakta om Sveriges punktskatter 1999 PU7 Fast belopp vid beskattning av förvärvsinkomster P6, U11, L12, P15, U19, L21 Fastighet i utlandet B15 Fastighetsskatt PU9 Fastighetsskatt, begränsad B10 Fastighetsskattebefrielse för kyrkor och prästlönetillgångar L11 Fastighetsskatt för bostadshyreshus år 2000 P6, U11, L12, P15, U19, L21 Fastighetsskatt - skattereduktion L1

5 Fastighetsskatt - underlag vid 2001 års taxering B13, P15, U19, L21 Fastighetstaxering, allmän 2000 P7, U10, L12, F14 Fastighetstaxering, allmänna grunder F14 Fastighetstaxering, indelning i värdeområden F14 Fastighetstaxering, värdering F14 Fastighetsöverlåtelse till underpris P20 Fel i blankett SD 2 Ö4 Fel i Deklarationsupplysningar Löntagare Ö1 Fickdata 99 PU13 Fideikommissaktioebolag, tillskjutande av egendom P9, L21 Finansiella instrument, växling B18 Fissioner L1 Folkbokföringsdatabasen B18 Folkbokföringsregisterlagen, följdändring stat - kyrka P10 Fordonsskatten, tunga bussar P15, U19 Fordringar och skulder i utländsk valuta L1 Forskning och utveckling, avdrag B18 Framtida utgifter och förluster, avdrag B18 Friskvård och motion S7 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av verksamhetslokaler PU7, B8 Fullgörandekostnader för inkomstdeklarationen 1998 RA13 Fusioner L1 Fåmansföretag, definition L22 Fåmansföretag och dess delägare, beskattning av F11 Fåmansägda handelsbolag, definition L22 Fåmansägda handelsbolag och delägare, beskattning F11 Förbehållsbelopp vid utmätning av lön F20 Förbjudna lån L22 Fördyrade levnadskostnader för egenföretagare B15 Förenklad företagsregisterering B8 Förenklad skatteredovisning för privatpersoner som anlitar andra privatpersoner UD17 Förenklingsarbete avseende mindre företag I19 Företagsledare, definition L22 Författningar om fordonsskatt PU5 Författningar om mervärdesskatt 1999 PU4 Författningar om skattebetalning 1999 PU13 Förlustregeln L1 Förlustrisker vid exportaffärer, reservering för F19 Förmåner, 2001 års taxering F21 Förmåner av mindre värde B16 Förmåner och ökade levnadskostnader B16

6 Förmånligt lån i utländsk valuta F21 Förmånsbeskattning av miljöbilar B12, P15, L21 Förmånsrättsregler B4 Förslag till föreskrifter om värderingen vid allmän fastighetstaxering 2000 PU7 Försäkringsföretag - koncernbidrag L1 Förteckning över RSV:s blanketter och publikationer 1999 PU7 Förvärv av egna aktier P20 Förvärvsinkomsters beskattning P15 Föräldraförsäkringsavgift P15, U19, L21 G Goddag, det är från kronofogdemyndigheten PU7 Gravskötsel och gravöppning, momsbefrielse L21 Grundavdrag för registrerade trossamfund U20, L21 Gulgröna kontrolluppgiftsbroschyren, inkomståret 1999 PU18 Gåvoskatt, räntesats Ö22 H Handbok förberedande åtgärder inför allmän fastighetstaxering 2000 PU7 Handbok för fastighetstaxering Taxeringsregler PU16 Handbok för granskning och gallring vid fastighetstaxering - Ortsprisregistret PU7 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet PU4 Handledning för informationsutbyte med andra stater PU3 Handledning för internationell beskattning 1999 PU9 Handledning för mervärdesskatt PU9 Handledning för stiftelser och idéella föreningar PU14 Handledning i skatterevision, revisionsmodellen PU13 Handledning i skatterevision, revisionspromemorian PU1 Handräckning i utländska skatteärenden B1 Hel och halvdag B16 Hemresor B16, F22 Hufvudstaden F5, F11 Humlegården Fastigheter AB F21 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet PU3 Här får du slutskattebesked och kontoutdrag PU13 Hästlager i hästuppfödningsverksamhet F22 I

7 Ideella föreningar, handledning PU14 Ideella föreningar - koncernbeskattningsfrågor L1 Ideella föreningars och stiftelsers skatteregler PU13 Idrottslig verksamhet, 2000 års taxering F3 Idrottslig verksamhet, 2001 års taxering F18 Immateriella rättigheter L22 Immateriella rättigheters värdering B18 Individernas fullgörandekostnader för inkomstdeklarationen 1998 RA13 Indrivningsdatabasen B18 Indrivningsverksamhet, allmänhetens synpunkter RA7 Industi, beräkningsbilaga PU16 Införsel av beskattade alkohol- och tobaksvaror B6 Införsäljning till fåmansföretag av omyttig egendom L22 Inkomstgrundad ålderspension, ATP och socialavgifter PU6 Inkomstskattelagen P17, U20 Inkomstskattelag, ändring LR5, P17 Inkomsskatten 2000 P15, L21 Inställelseresor B15, B16 Intervjuresor B16 Inventarievärdering B18 Investerarskydd L7 Investerarskydd och skattefrågor P4, U7, L8 Investeringsguld, moms P6, U10, L12 Investmentföretag - avskattningsregeln L1 Invik F15 J Jacobson & Widmark F5 Jordbrukets energibeskattning P15 K Karaktärsbyte L1 Kinnevik F5, F15 Kommentatorstjänster i momshänseende S22 Kommunala skattesatser 1999 PU1 Kommunalskatteleagen, följdändringar stat - kyrka P10 Koncernbeskattning för ideella föreningar och stiftelser L1

8 Koncernbidrag L1 Konsekvensanalys L3 Konsumentprisindex Ö1, Ö3, Ö5, Ö7, Ö9, Ö11, Ö13, Ö14, Ö15, Ö17, Ö19, Ö20 Konsumentprisindex, allmän konstruktion, B19 Kontantmetod för småföretagare B7 Kontrollfrågor -- investerarskydd P4 Kontrollfrågor -- omstruktureringar L1 Kontrollfrågor -- PGI för ej skattskyldig i Sverige P5, U10 Kontrolluppgiftsbroschyren, inkomståret 1999 PU18 Kontrolluppgiftsskyldighet i fåmansföretag L22 Kontrolluppgiftsskyldighet i vissa fall F11 Kontrolluppgift vid options- och terminsaffärer P15, U20, L21 Konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap P10, U18 Kopior av allmänna handlingar, ingen moms I18 Kostförmån F20 Kostförmån, värdering B16 Kreditinstitutets uppgifts och avdragsskyldighet PU15 Kronflygsresor -- värdering av I1 Kronofogdemyndigheternas sätt att arbeta, allmänhetens synpunkter RA7 Kupongskatt blir särskild utdelningsskatt B12 Kupongskatt vid näringsbetingat innehav B14, P15, U19, L21 Kupongskatt vid utskiftning B14 Kvartalsredovisningen (moms) F15 Källskatt och arbetsgivaravgift PU1 Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga B12 L Ledsagardokument, hantering av F17 Lex Asea L1 Livförsäkringssparande, flyttning P6, U10, L12 Lokaluthyrning till fåmansföretag L22 Lån, förbjudna L22 Lån, nedskrivning L22 Lån, räntefria L22 Lättnad i ägarbeskattningen P4, U7, L8 Löneunderlaget vid beräkning av lättnadsbelopp P4 M

9 Marginalbeskattning för moms av en egenproducerad deltjänst S6 Marknadsnoterad, begreppet S6 Maximibelopp B16 Mediefakta 1999 PU13 Mervärdesskatteavdrag på avgifter för överfart över Öresundsförbindelsen B12 Mervärdesskattebefrielse för registrerat trossamfund L11 Mervärdesskattebefrielse vid import P5, U7, L11 Mervärdesskattebroschyren 1999 PU7 Mervärdesskatt EG-handel PU15 Mervärdesskattelagen, följdändring stat - kyrka P10 Mervärdesskattesystemet, det kommunala B19 Mervärdesskatt, myndigheters ingående L21 Mervärdesskatt på drickspengar S7 Mervärdesskatt på gravöppning och gravskötsel L21 Mervärdesskatt på investeringsguld P6, U10, L12 Mervärdesskatt på polisväsendets verksamhetstjänster S18 Mervärdesskatt på älderomsorg i privat regi S17 Meto F15 Miljöbilars förmånsbeskattning B12, P15, U20, L21 Miljövänliga bilars beskattning P15, U19 Motion och annan friskvård S7 Motionsförmån B16 Motion, skattefrihet B15 Museum, definition i momshänseende S22 Musik on.line, moms vid försäljning S22 Mutor och andra otillbörliga belöningar, avdragsförbud P1, U6, L8 Myndigheters ingående moms, hanteringen L21 Mäklararvode vid fastighetsförsäljningar, ingående moms, S22 N NCC F11 Nedskrivning av lån L22 Normalbelopp B16 Normalbelopp för ökade levnadskostnader i utlandet F11 Nybilspriser, 2000 års taxering, tillägg F6, F11 Nyckelpersoner, skattelättnader för utländska B9 Näringsförbudslagen, ändring U6 Närstående defintion L22 O

10 Ombildning av sparbank till bankaktiebolag, ingen uttagsbeskattning U20 Omräkningen vid 2000 års fastighetstaxering, föreberedelsearbetet F6 Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande F1 Omräkningstalen för år 2000 P6, U11, L12, F20 Omstruktureringar och beskattning L1, RI6, LR7, P8, U11, L12, B15 Optionsaffärer, kontrolluppgift P15 Orstprisregistret PU7 Otillbörlig belöning - avdragsförbud P1 Otillbörlig skatteförmån L1 P Paketförsäljning i momshänseende S22 Peak Performance F6 Penningtvätt, åtgärder mot U6, L7 Pensionsförsäkring, återköp B15 Pensionsförsäkring - överföring L12, P17, U20 Pensionsgrundande inkomst PU3 Pensionssparkonto, förtida utbetalning B15 Perbio Sience AB F22 Periodiserigsfond, avsättning P15, U19, L21 Periodiserigsfonder vid 2000 års taxering I17, P15, U19, L21 Personalavveckling L22 Personalstiftelse, avsättning L22 Personalvårdskostnader - avdragsrätt för ingående moms S4 Personnummer PU7 Personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet U4, L6 Perstorp AB F22 Polisväsendets verksamhetstjänster, moms S18 Prifast F4, F9 Prisbasbeloppet 2000 L14 Prisutvecklingsområden vid fastighetstaxeringen F20 Privatpersoners redovisning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter P15, U20, L21 Produktionskostnaden för djur i jordbruk F18 Produktionskostnaden för renar F22 Punktskatteförfattningarna 1999 PU7 Punktskatter, broschyr PU7 Punktskatter, faktafolder PU7

11 R Ratos F1 Reavinstbeskattning av fastigheter, nytt stickår P6, B13 Reavinstbeskattning av fastigheter, övergångsregeln P6 Reavinstberäkning av utländsk fastighet B1 Reavinst och utdelning på aktier och andelar i fåmansföretag PU13 Redovisning av aktiekapital i euro P20 Regelförenklingar för småföretag U7 Register över RSV:s gällande författningar och allmänna råd den 1 januari 1999 F6 Registrerade trossamfund L15 Registreringsprogram för kortrolluppgifter PU18 Reklamskatt eller inte reklamskatt? PU13 Reservering för vissa förlustrisker vid exportaffärer F19 Resor mellan bostad och arbetsplats F18 Revisionslag, ny LR7, P11, L22 Riddarhyttan F6 Riksbankens diskonto L3, L7, L17 Riksskatteverkets blanketter och publikationer 1999 PU7 Riksskatteverkets böcker och broschyrer 1999 PU7 Riksskatterverkets euroförberedelser - en lägesrapport RA16 Riksskatteverkets lagändringsförslag B19 Royalty, källskatt B12 Ränta vid inlåning till fåmansföretag B15 Räntefria lån i fåmansföretag L22 Räntesats för gåvoskatt Ö22 Rättsinformationsförordning L7 S Sambandet mellan redovisning och indirekt beskattning RA19 Sambeskattning av förmögenhet B15 Samordningsnummer P15, U20, L21 Scribona F1 Sekretesslathund PU9 Servicetelefonen PU1 Sifo F1 SJ-anställdas reseförmåner för inkomståret 1999 I1 SJ-anställdas reseförmånder för inkomståret 2000 I15 Sjukförsärkringsavgift 2000 P15, U19, L21 Sjukpenning - skatteavdrag F1

12 Sjöinkomst F5 Sjöinkomstavdrag F5 Sjöinkomst och sjöinkomstavdrag F5 Sjöinkomst - skatteavdrag F1 Skatteavdrag - engångsbelopp F1, F21 Skatteavdrag från sjöinkomst F1, F21 Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, redovisning av privatpersoner P15, L21 Skatteavtal med Luxemburg PU1 Skattebetalningslagen P10 Skattefusket, allmänhetens synpunkter RA7 Skatteförvaltningen och skattesystemet i Sverige PU16 Skatteinbetalningskort för extra inbetalning av skatt (fyllnadsinbetalning) PU1 Skattekonto för företagare PU1 Skattelättnader för utländska nyckelpersoner B9 Skattemyndigheternas kontroll, allmänhetens synpunkter RA7 Skattemyndigheternas sätt att arbeta, allmänhets synpunkter RA7 Skattenämnd PU3 Skatte- och taxeringsförfattningarna 1999 PU4, PU9 Skattereduktion - egenavgifter P15, U19 Skattereduktion - fastighetsskatt L1 Skattereduktion - låginkomsttagare P15, U19 Skattereduktion - sjöinkomst F5 Skatteregler för delägare i handelsbolag PU7 Skatteregler för enskilda näringsidkare PU5 Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser PU13 Skattestatistisk årsbok PU18 Skattesystemet, allmänhetens synpunkter RA7 Skattesystemet och skatteförvaltningen i Sverige PU16 Skattetabeller för beräkning av skatteavdrag F1, F21 Skattetabeller för sjömän F1, F21 Skattetabeller för skatteavdrag från sjukpenning F1, F21 Skatteupplysningar Näringsverksamhet, 1999 PU1 Skatteupplysningar Näringsverksamhet, 2000 PU22 Skatteuträkningsbroschyren 1999 PU1 Skatteuträkningsbroschyren 2000 PU22 Skatteväxling P15, U19 Skattskyldighet i momslagen -- översyn av reglerna Ö4 Skiktgränserna P15, U19, L21 Skulder i utländsk valuta L1 Sociala trygghetssystemen inom EU samordnas B8 Socialavgifterna 2000 P15, U19, L21

13 Société Européenne de Communication F5 Sonesson F15 Sparbanks ombildning till bankaktiebolag P17 Stat-kyrkareformen, följdändringar i viss lagstiftning P10, L21 Statlig medverkan vid avgiftsbetalning till trossamfunden P1, U7, L11 Statlig ålderspensionsavgift P15 Statsbidrag till kommuner och landsting F1 Statslåneräntan Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö22 Statslåneräntan, den genomsnittliga 1998 F1 Stickår vid reavinstberäkningen av fastighet B13 Stiftelser, handledning PU14 Stiftelser - koncernbeskattningsfrågor L1 Stiftelsers och ideella föreningars skatteregler PU13 Stoppregler slopas P15, P17, U20, L22 Stora F6 Stora Enjo Oyj F6 Stämpelskattebefrielse för begravningsplats L11 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom L1 Stödtexter 1999 PU7 Sveaskog AB F22 Så fyller du i "Skatte- och avgiftsanmälan" PU1, PU3 Särskilda bestämmelser om kommuns och annan meninghets utdebitering av skatt m.m. P10 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster P10, P15, Ö16, L21 Särskild löneskatt på pensionskostnader L1,P15, L21 Särskild skattereduktion för pensionsgrundande inkomst P15, U19, L21 Särskild utdelningsskatt B12 Särskilt grundavdrag L1, L11 Särskilt grundavdrag för folkpensionärer F6 T Tandvården i momssystemet B19 Tantiem L22 Taxeringsuppgifter m.m. för taxeringsåret 1999 PU13 Taxeringsvärden och underlag för fastighetsskatt år 2000 P6, U11, L12 Taxfreeförsäljningen inom EU upphörp7, U10, L12, PU13 Taxfree in the EU ends PU18 Teknisk beskrivning - Felmeddelanden (SRU) PU3 Teknisk beskrivning - Näringsuppgifter (SRU), anstånd PU1 Terminsaffärer, kontrolluppgift P15, L21

14 Tillfälligt arbete - ökade levnadskostnader LR3, P5, U7, L11, B16 Tjänstepensioner - avdragsregler justerade L1 Tjänsteresa B16 Tjänsteställe B16 Traktamente, avdrag B16 Traktamenten och andra kostnadsersättningar PU13 Transporter av sprit och cigaretter, informationsutbyte P9, U9, L12 Trelleborg F11 Tricorona F6 Trossamfundens beskattning P1, U7, L11, L15 Trossamfunden - statlig medverkan vid betalning av avgift till P1, U7, L11 Tvåårsgräns -- ökade levnadskostnader LR3, P5 U Underprislagen L1, L12 Underprisöverlåtelser L1, L22 Uppgifts- och avdragsskyldighet för kreditinstitut m.fl. för inkomståret 1999 PU15 Uthyrning av verksamhetslokaler, frivillig skattskyldighet för moms B8 Utbränt kärnbränsle, hanteringen F6 Utdelning och reavinst på aktier och andelar i fåmansbolag PU13 Utdelning, särskild utdelningsskatt B12 Utomståenderegeln, ändring B22 Utsökningsdatabasen B18 Uttag av varor I19 Uttagsbeskattning av fstighetstjänster, beskattningsunderlaget S18 Uttagsbeskattning av tjänst L1 Uttagsbeskattning vi ombildning av sparbank till bankaktiebolag U20 V Valutakurser Ö1, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö10, Ö12, Ö13, Ö14, Ö16, Ö18, Ö20 Varulagervärdering B18 Varuuttag I19 Vattenkraft - byggkostnader och omräkningsfaktorer F1 Verksamhetsort, tillfällig B16 Verksamhetsöverlåtelser L1 Vår omvärld år 2010 PU5 Vårpropositionen 1999 P6 Väntade propositioner under hösten 1999 Ö15 Väntade propositioner under våren 1999 Ö3

15 W Wilhelm Sonesson F15 Y Yrkesfiskets konkurrenssituation B7 Å Ålderspensionsavgift 2000 P15, L21 Årsredovisningslag L22 Ä Ägarbeskattningen, lättnader L8 Ägare i fåmansföretag, definition L22 Äkta och oäkta bostadsföretags och deras delägares beskattning F20 Äldreomsorg i privat regi, moms S17 Ö Ökade levnadskostnader B16 Ökade levnadskostnader i utlandet, normalbelopp, tillägg F11, F22 Ökade levnadskostnader och kostnader för hemresor års taxering F22 Ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete LR3, P5, U7, L11 Öresund F10 Öresundsförbindelsen, momsavdrag B12 Överenskommelse om administrativ assistans mellan Sverige och Spanien F12 Överpris, införsäljning till fåmansföretag L22

16 Ny lagstiftning Betänkanden och förslag RSV:s föreskrifter och rekommendationer RSV:s synpunkter Publikationer från RSV Övrigt Ny lagstiftning Inkomst- och förmögenhetsbeskattning 1. Slopade stoppregler SFS 1999: , Bet. 1999/2000:SkU 5, Prop. 1999/2000:15 Riksdagen har beslutat i enlighet med Skatteutskottets betänkande (RSV-NYTT 20/99, sid. 1). Regeringens förslag i propositionen framgår av RSV-NYTT 17/99, sid 2. De allra flesta av de särskilda regler som tar sikte på transaktioner mellan fåmansägda företag och deras ägare (de s.k. stoppreglerna) har upphävts. Vidare har ändringar och förtydliganden av de definitioner av fåmansföretag, fåmansägda handelsbolag, företagsledare och ägare som finns i kommunalskattelagen, KL, genomförts. Dessutom har en kompletterande bestämmelse om att förbjudna lån ska tas upp som intäkt av näringsverksamhet hos juridiska personer införts. Begreppsdefinitioner Fåmansföretag

17 Ett fåmansföretag föreligger om röstetalet för aktierna i ett svenskt aktiebolag och andelarna i en svensk ekonomisk förening till mer än hälften innehas av fyra eller färre fysiska personer. Aktier eller andelar som ägs av en person och hans närstående anses ägda av en fysisk person. Även utländska juridiska personer, som är jämförliga med svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar, kan utgöra fåmansföretag. Två krav ska uppställas för att en utländsk juridisk person ska omfattas av definitionen. Den utländska juridiska personen ska civilrättsligt likna aktiebolag eller ekonomisk förening och dessutom i sitt hemland vara föremål för beskattning som är likartad den som dessa associationsformer är underkastade. I definitionen av fåmansföretag anges särskilt att som fåmansföretag räknas svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar och därmed jämförliga utländska juridiska personer som uppfyller övriga förutsättningar i definitionen. Den s.k. filialregeln, där verksamheten är uppdelad på verksamhetsgrenar, har behållits oförändrad. Regeln gäller också för utländska juridiska personer som är jämförliga med svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar. Företagsledare Företagsledare i fåmansföretag är den eller de fysiska personer som genom eget eller närstående persons aktie- eller andelsinnehav och sin ställning i företaget har ett väsentligt inflytande i detta. Det räcker inte med att ha ett väsentligt inflytande i företaget. Det väsentliga inflytandet ska även grunda sig på personens ställning i företaget. Närstående Närståendebegreppet har inte förändrats. Som närstående person avses därför föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons make eller avkomling samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av nämnda personer är delägare. Med avkomling avses också styvbarn och fosterbarn. Ägare/delägare Definitionen av ägare har ändrats till att avse delägare. Definitionen ska i princip omfatta såväl ägare som delägare. Definitionen ska gälla generellt och inte bara i definitionerna av fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag. Marknadsvärde, marknadspris, marknadsmässig Inga ändringar har vidtagits när det gäller reglerna för värdering av förmåner i annat än pengar. Stoppreglerna för fåmansföretag

18 Egendom för företagsledarens privata bruk Stoppregeln, som hindrar fåmansföretag att skaffa egendom för företagsledarens eller denne närstående persons privata bruk, har avskaffats. Det korresponderande avdragsförbudet för fåmansföretaget har också slopats. Beskattning ska i stället ske enligt de allmänna reglerna om förmånsbeskattning. Införsäljning till överpris Stoppregeln avseende försäljning av egendom till överpris till fåmansföretag har avskaffats. Det avdragsförbud som är kopplat till stoppregeln har också upphört att gälla. Överprisförsäljningar beskattas i stället som inkomst av kapital eller inkomst av tjänst (reavinst eller utdelning) hos delägaren eller närstående till denne. Beskattningen ska bara avse skillnaden mellan avtalat pris och egendomens verkliga värde (överpriset). Införsäljning av onyttig egendom Stoppregeln avseende överlåtelse av onyttig egendom till ett fåmansföretag har avskaffats. Det avdragsförbud som gäller för företaget och som är kopplat till stoppregeln har också slopats. Värdering ska i stället ske enligt allmänna regler. Dessa bygger på dispositionsrätten över egendomen och inte det faktiska nyttjandet av förmånen i fråga. Om det är fråga om onyttig lös egendom, ska vanliga reavinstregler tillämpas. Detta innebär bland annat att eventuell förlust inte är avdragsgill, om egendomen innehafts för privat bruk. Även företagets avdragsrätt prövas enligt allmänna regler. Utköp till underpris Stoppregeln avseende delägares förvärv till underpris har avskaffats. Den korresponderade uttagsbeskattningen har också slopats. Förvärv till underpris beskattas enligt de allmänna reglerna, dvs. förmånen av underpriset beskattas som inkomst av tjänst eller utdelning. Beskattning ska inte ske i sådana omstruktureringssituationer där underprislagen är tillämplig. Ett tillägg har därför gjorts i 14 underprislagen, som klargör att förvärvaren inte ska beskattas i tjänst för skillnaden mellan det skattemässiga värdet och marknadsvärdet, om den avtalade ersättningen är lägre än marknadsvärdet. Om ersättningen understiger det skattemässiga värdet, ska han dock beskattas för skillnaden mellan det skattemässiga värdet och ersättningen. Uthyrning av lokal Stoppregeln avseende företagsledares uthyrning av privatbostad till företaget har avskaffats. Det korresponerande avdragsförbudet har också upphävts. Beskattning sker i stället enligt reglerna som gäller för annan anställd. Hyresinkomsten beskattas som inkomst av kapital. Samma regler omfattar upplåtelse till ett företag som ingår i samma intressegemenskap som den

19 skattskyldiges arbetsgivare. Hyresersättningen ska, så länge den är marknadsmässig, beskattas som inkomst av kapital. Belopp som överstiger marknadsmässig ersättning ska tas upp som inkomst av tjänst eller -- om något anställningsförhållande inte föreligger men däremot delägarskap -- som inkomst av kapital (utdelning). På sådan del av ersättningen som beskattas som inkomst av tjänst utgår socialavgifter och denna del ligger också till grund för sociala förmåner. Arbetsgivarens avdragsrätt ska följa allmänna regler. Inkomstfördelning inom familjen Reglerna om inkomstfördelning inom familjen har inte ändrats. Förbjudna lån Kopplingen mellan det civilrättsliga och det skatterättsliga låneförbudet är kvar oförändrat. En särskild bestämmelse anger dock att juridiska personer ska ta upp förbjudna lån som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. För delägare i handelsbolag, som är fysiska personer och för dödsbon, tas handelsbolagets penninglån upp som intäkt av tjänst och för övriga delägare som intäkt av näringsverksamhet. Räntefria lån Regeln om ränteförmåner till företagsledare eller någon närstående till denne har slopats. Uttagsbeskattningsregeln, som är kopplad till stoppregeln, har också slopats. Ränteförmåner ska i fortsättningen beskattas enligt de allmänna reglerna. Nedskrivning av lån Regeln om beskattning vid nedskrivning av lån och det korresponderande avdragsförbudet har slopats. Nedskrivning av lån från ett fåmansföretag till en delägare ska behandlas enligt allmänna regler, dvs. låntagaren beskattas, om lånet har efterskänkts. I annat fall ska en nedskrivning inte föranleda beskattning. Tantiem Den särskilda regeln om tidpunkten för fåmansföretags avdrag för tantiem har avskaffats. Allmänna regler ska gälla, vilket innebär att avdrag medges det år då kostnaden enligt god redovisningssed tas upp i räkenskaperna. Immateriella rättigheter

20 Den särskilda regeln om beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet, när en delägare i fåmansföretag avyttrar hyresrätt, patenträtt eller liknande rättighet, har avskaffats. De allmänna reglerna ska tillämpas. I de fall då avyttringen enligt de allmänna reglerna inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, innebär de nya reglerna att eventuell vinst beskattas som inkomst av tjänst (hobbyverksamhet) eller inkomst av kapital (reavinst). Avsättningar till personalstiftelse Den särskilda begränsningen för fåmansföretags rätt till avdrag för medel som sätts av till personalstiftelse har avskaffats. Personalavveckling De särskilda reglerna om utbildning i samband med personalavveckling har behållits. Det innebär att sådan utbildning är skattepliktig för ägare av fåmansföretag även i fortsättningen. Uppgiftsskyldiget Uppgiftsskyldigheten om transaktioner mellan ett fåmansföretag och dess ägarkrets ska även fortsättningsvis ligga hos företagsledare, delägare och närstående. De bestämmelser som gäller uppgiftsskyldighetens omfattning har inte ändrats. Ikraftträdande De nya reglerna ska träda i kraft den 31 december 1999 för att tillämpas första gången vid taxeringen år I fråga om skattskyldiga vars räkenskapsår påbörjats före den 1 januari 2000 ska de äldre bestämmelserna tillämpas på förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet. Stoppreglerna för fåmansägda handelsbolag Begreppet fåmansägda handelsbolag Ett fåmansägt handelsbolag föreligger om fyra eller färre fysiska personer har ett bestämmande inflytande i bolaget genom sitt andelsinnehav eller på annat sätt. En person och hans närstående anses därvid utgöra en fysisk person. Även utländska juridiska personer som motsvarar svenska handelsbolag kan utgöra fåmansägda handelsbolag. Två krav ska uppställas för detta. Den utländska juridiska personen ska civilrättsligt likna ett handelsbolag och i sitt hemland vara föremål för beskattning som är likartad den som gäller för ett svenskt handelsbolag i Sverige. Handelsbolagens filialregler har inte ändrats på annat sätt än att även denna regel ska gälla utländska

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:1086 Utkom från trycket den 12 december 2003 utfärdad den 4 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:1082 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 397 22 Sjöinkomstavdrag 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Bakgrund Sjömansskatten har avskaffats Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:683 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 46 2 mom.,

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:1149 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Blanketter Kontaktuppgifter

Blanketter Kontaktuppgifter Blanketter Kontaktuppgifter Suomeksi English Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014 sivu suomeksi page

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:10

Regeringens proposition 2003/04:10 Regeringens proposition 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning Prop. 2003/04:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Bosse Ringholm

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten 109 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Internationella översikter International perspectives

Internationella översikter International perspectives Internationella översikter International perspectives Foto: ina agency Internationella översikter Statistisk årsbok 2013 26 Internationella översikter International perspectives 26.1 Världens befolkningstillväxt...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:772 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-11-24 131 440306-08/113 Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler?

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? 142 SKATTENYTT 2003 Lars-Erik Wenehed Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? Denna artikel är en förkortad version av ett föredrag, som författaren höll på TOR/

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Vad är en ATA-carnet?

Vad är en ATA-carnet? Mässor och yrkesutrustning utanför EU? Använd ATA-carnet för enklare gränspassering! Mariette Gunnarsson Monica Svensson Handelskammaren på 1min Agenda - Vad är en ATA-carnet? - Hur den ska och när kan

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer