Transportinformatik och personlig integritet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportinformatik och personlig integritet"

Transkript

1 Vem vet var Du är och vad Du gör? Transportinformatik och personlig integritet Anders Lindkvist Sonja Forward Peter Kronborg Sanja Obrenovic VINNOVA Rapport VR 2002:17 Maj 2002

2 TITEL (svensk): Vem vet var Du är och vad Du gör? ISBN ISSN TITLE (English): Who knows where you are and PUBLICERINGSDATUM/DATE PUBLISHED: what you do? Transport Informatics and privacy Maj 2002 FÖRFATTARE/AUTHOR: Anders Lindkvist, Peter UTGIVARE/PUBLISHER: VINNOVA Verket för Kronborg, Movea, Sonja Forward, Sanja Obrenovic, Innovationssystem/ Swedish Agency for Innovation VTI Systems, Stockholm SERIE/SERIES: VINNOVA Rapport VR 2002:17 VINNOVA DIARIENR/RECORD NO: REFERAT (syfte, metod, resultat): Informationsteknologi utnyttjas i allt större utsträckning inom transportområdet. Det finns tillämpningar där fordon eller individer kan identifieras, där den geografiska förflyttningen kan lokaliseras och där olika aktiviteter kan kartläggas. Betydelsen av sådana tillämpningar med avseende på den personliga integriteten har granskats med tyngdpunkt på de fyra områdena videoövervakning i kollektivtrafiken, lokalisering, automatisk hastighetsövervakning och elektroniska kort för betalning och tillträde. Arbetet har innefattat beskrivning av aktuella system, analys av litteratur och artiklar, granskning av relevant lagstiftning, expertintervjuer och en omfattande enkätundersökning. Av undersökningen kan konstateras att transportinformatik innebär vissa problem med avseende på integriteten, men att dessa inte är så allvarliga som media ofta gör gällande. Videoövervakning för att stävja brott och överträdelser anses av såväl experter som tillfrågad allmänhet vara positivt, särskilt av kvinnor. Det är dock viktigt ha en hög datasäkerhet för att så långt möjligt förhindra att videobilder kommer i orätta händer. Den lagstadgade informationen om att övervakningen pågår är bristfällig. Två av tre som åker tåg eller tunnelbana känner inte till om kamera finns ombord eller inte. Position och tidpunkt är känsliga uppgifter. Det gäller såväl i samband med kameraregistrering som betalning med kort och användning av mobiltelefon. Det finns en risk och oro för att sådana uppgifter används i kommersiellt och även brottsligt syfte särskilt genom samkörning av flera olika databaser. Möjligheten att spåra vad och var man handlat med elektroniska kort bedöms utgöra det allvarligaste intrånget i den personliga integriteten. Detta gäller även användning av kort för betalning i trafiken. Avslutningsvis konstateras att individers integritet måste erkännas och respekteras vid utformning och införande av transportinformatik. ABSTRACT (aim, method, results): The utilisation of information technology accelerates within the field of transport. With certain applications it is today possible to identify vehicles and individuals, to locate the geographical position and to map activities. The importance of such applications regarding individual privacy has been investigated with focus on four areas. These are video surveillance within public transport, positioning, automatic speed enforcement and electronic cards for purchase and access. The project work includes a description of relevant applications, analyses of literature and articles, examination of legal aspects, expert interviews and a comprehensive user survey. A conclusion from the investigation is that transport informatics constitute certain problems regarding privacy. However these are not as severe as often pointed out by media. The use of video surveillance to prevent crime and violation is considered to be a positive measure by experts as well as respondents especially women. However it is important to keep a high level of data security in order to prevent the information from falling into the wrong hands. The legal demand on information displays about the existence of video cameras is obviously not sufficient. Two passengers out of three travelling by train or underground do not know if such equipment are an board or not. Position and time details are delicate information in connection with camera registration as well as payment by card or use of mobile phone. The possible risks for the usage of such data for commercial and even criminal purposes causes great concern, especially with co-ordinated run of different data bases. The possibility of tracing what and where people have made purchases with electronic cards is considered to be the most serious intrusion on the individual privacy. This is also true for payment with cards in traffic related contexts. Finally it can be concluded that individual privacy must be recognised and respected in connection with the development and implementation of transport informatic systems. I VINNOVAs Verket för innovationssystem - publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att läsa eller ladda ner via VINNOVA s Swedish Agency for Innovation Systems publications are published at

3 Vem vet var Du är och vad Du gör? Transportinformatik och personlig integritet Anders Lindkvist Sonja Forward Peter Kronborg Sanja Obrenovic VINNOVA Rapport VR 2002:17 Maj 2002

4 Förord Informationsteknologin sprider sig, även till transportsektorn. Idag finns många tillämpningar i trafiken som bygger på att trafikanterna registreras i någon form. Med den registrering och övervakning som sker finns en risk att enskilda personers individuella rättigheter kränks. Debatten i media är tidvis intensiv och fokuserar ofta på risker för den enskilde. I Sveriges Radio kunde man höra För att kunna beräkna mer korrekta bilförsäkringspremier skulle försäkringsbolagen vilja följa var man kör, hastigheter, körbeteende, om man lyssnar på radio, om man har passagerare etc. Exemplen är många och registreringen kan ta sig flera uttryck allt ifrån kameraövervakning i tunnelbanan till betalning av avgift på Öresundsbron. Vad innebär denna utveckling för enskilda personer? Känner man sig otrygg eller rent av hotad? Finns det risker för otillbörlig användning av registrerade personuppgifter? För att belysa området initierades ett projekt som påbörjades våren Finansiellt stöd erhölls från dåvarande Kommunikationsforskningsberedningen (KFB). Projektet har genomförts gemensamt av TFK Institutet för transportforskning och Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI). Anders Lindkvist (tidigare TFK, numera Movea Trafikkonsult AB) har varit projektledare samt svarat för teknikavsnittet och genomfört expertintervjuer. Peter Kronborg (tidigare TFK, numera Movea Trafikkonsult AB) har svarat för kunskapsinventeringen med avseende på funktionella och juridiska aspekter samt utfört huvuddelen av expertintervjuerna. Sonja Forward, VTI, har ansvarat för och genomfört enkätundersökningen medan Sanja Obrenovic, VTI, främst bidragit med kunskapsinventering avseende användaraspekter. De tre förstnämnda har analyserat materialet och gemensamt utformat slutsatserna. Resultatet har förankrats genom att rapportutkastet tillställts ett antal experter för synpunkter. Illustrationerna har utförts av Karl Jilg. Utvecklingen inom området går snabbt och nyheter och förändringar dyker ständigt upp. Det skall påpekas att inventeringen i projektet enbart beaktar förhållanden fram till november Till alla som bidragit till genomförandet av projektet riktas ett stort tack. Stockholm i april 2002 TFK - Institutet för transportforskning Leif Andersson VD ii

5 Innehåll SAMMANFATTNING... VI 1 TRANSPORTINFORMATIK - HOT OCH/ELLER MÖJLIGHETER FÖR DEN ENSKILDE? INTEGRITET OCH TRANSPORTINFORMATIK - ETT PYRANDE PROBLEM? SYFTET MED PROJEKTET EN ALLSIDIG BELYSNING VAD ÄR INTEGRITET? ÄMNESOMRÅDET KAN STRUKTURERAS PÅ OLIKA SÄTT INTEGRITETSKÄNSLIGA TILLÄMPNINGAR ÖVERSIKT VIDEOÖVERVAKNING FORDONSDETEKTERING KAMEROR FÖR REGISTRERING AV HASTIGHETSÖVERTRÄDELSER, RÖDLJUSKÖRNING, SMITARE MM VIDEOKAMEROR I KOLLEKTIVTRAFIKEN KORTBETALNING AV TRAFIKRELATERADE TJÄNSTER/AVGIFTER AUTOMATISKA VÄGAVGIFTER NAVIGERING SYSTEM FÖR YRKESTRAFIK INDIVIDUELLA MOBILA SYSTEM KUNSKAPSINVENTERING METODIK OCH KÄLLOR ALLMÄNT OM TRANSPORTINFORMATIK OCH INTEGRITET MÅNGA OLIKA LAGAR BERÖR OMRÅDET Svensk lagstiftning Personuppgiftslagen (PUL) Svår avvägning mellan offentlighetsprincipen och den personliga integriteten EU Norden USA RISKER FÖR NY BROTTSLIGHET MOBIL LOKALISERING KAN VARA HUVUDPROBLEMET Mobil lokalisering ur ett amerikanskt perspektiv Exempel på lokaliseringsfunktioner AUTOMATISK KAMERAÖVERVAKNING AV HASTIGHETER OCH RÖDLJUSKÖRNING ÖVRIG KAMERAÖVERVAKNING - UTVECKLINGEN GÅR FORT BETALSYSTEM FÖR VÄGAVGIFTER REKLAM DATAREGISTER TRAFIKANTERNAS ÅSIKTER EXPERTINTERVJUER INTERVJUMETOD OCH URVAL VIDEOÖVERVAKNING I KOLLEKTIVTRAFIKEN LOKALISERING AUTOMATISK HASTIGHETSÖVERVAKNING KORT FÖR BETALNING ÖVRIGT NÅGRA SLUTSATSER AV INTERVJUERNA iii

6 5 UNDERSÖKNING AV TRAFIKANTERS ATTITYDER TILL BEVAKNING OCH REGISTRERING METOD Urval Genomförande RESULTAT Videoövervakning Lokalisering av fordon Automatisk hastighetsbevakning Kort för betalning och tillträde Övriga frågor Effekt av ålder Effekt av kön En jämförelse mellan de olika bevakningsformerna Personer som antingen oroas eller inte oroas över bevakning i samhället SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FRÅN ATTITYDUNDERSÖKNING Videoövervakning Lokalisering av fordon Automatisk hastighetsövervakning Kort för betalning och inträde Övriga frågor om bevakning och registrering Jämförelse mellan de olika bevakningsformerna Oro över bevakning i samhället DISKUSSION VIDEOÖVERVAKNING I KOLLEKTIVTRAFIKEN LOKALISERING AUTOMATISK HASTIGHETSÖVERVAKNING KORT JÄMFÖRELSE ORON BLAND ALLMÄNHETEN SLUTSATSER OCH FÖRSLAG REFERENSER BILAGA 1: SVENSK LAGSTIFTNING BILAGA 2: ENKÄT iv

7 v

8 Sammanfattning Informationsteknologi utnyttjas i allt större utsträckning inom transportområdet. Systemen används för att effektivisera trafiken, öka säkerheten, bemästra överträdelser och brott, hantera ekonomiska transaktioner etc. Även om avsikten med transportinformatik är vällovlig finns med vissa tillämpningar, där registrering görs av fordon och människor, uppenbara risker för att den personliga integriteten äventyras. Innebörden av detta och allmänhetens uppfattning om problematiken belyses i denna rapport. Det finns tillämpningar där fordon eller individer kan identifieras, där den geografiska förflyttningen kan lokaliseras och där olika aktiviteter kan kartläggas. Sådana aktiviteter kan vara kortbetalning, liksom överträdelser av olika slag såsom hastighetsöverskridanden eller störande uppträdande. Fyra områden som kan vara särskilt intressanta ur integritetssynpunkt valdes ut för närmare granskning nämligen: Videoövervakning i kollektivtrafiken Lokalisering Automatisk hastighetsövervakning Kort för betalning och tillträde I flera rapporter som behandlar ämnet anses inte integritet i samband med transportinformatik utgöra något stort problem förutsatt att tekniken lanseras på rätt sätt. Däremot anser man att det är viktigt att bygga in säkerhetssystem, att introducera tekniken med varsamhet och att informera och övertyga en dåligt insatt allmänhet om systemens funktion och nyttigheter. I andra rapporter, men även i massmedia, lyfts frågan om integritet fram på ett tydligare sätt. Här finns farhågor om att den nya tekniken öppnar vägen för nya typer av brott. Med exempelvis personliga terminaler som man ständigt bär med sig, alltid är uppkopplad med mot internet och som alltid genererar lokaliseringsinformation så finns en latent fara för att information skall komma i orätta händer. Hotet kan finnas på flera nivåer, allt ifrån staten och chefen till hackers och extremister. Det finns också en risk för att individuella uppgifter kan komma att användas i oönskad kommersiell verksamhet med eller utan individens godkännande. vi

9 Det finns flera lagar som på olika sätt berör området. Den mest relevanta för transportinformatikområdet är personuppgiftslagen (PUL). Lagen gör en svår avvägning mellan kraven på integritet och rationellt fungerande informationssystem. Kritiken mot PUL har varit hård. Den anses av många inte hänga med i den tekniska utvecklingen och den är inte anpassad till det internationella informationsutbyte som sker via internet. Videoövervakning är aktuellt inom flera områden och här är lagen om allmän kameraövervakning tillämplig. Ett intressant undantag i lagen är att Vägverket inte behöver tillstånd för kameror för trafikövervakning. Även polisen får ha hastighetsövervakningskameror utan tillstånd. Konflikterna mellan offentlighetsprincipen och önskemål om dataskydd gör att de juridiska aspekterna inom området är mer problematiska i Sverige än i andra länder. Särskilt stora principiella skillnader på lagstiftningsområdet finns mellan USA och EU. I denna studie utfördes ett antal intervjuer med experter inom olika discipliner. Resultaten visade att man i huvudsak var positiv till videoövervakning inom kollektivtrafiken förutsatt att övervakningen sker på rätt sätt och att innehållet endast sparas under kort tid och på ett betryggande sätt. Nyttoaspekterna överväger även för system som kan lokaliseras. För yrkesförarna handlar det i första hand om säkerhet för överfall m.m. medan lokaliseringsmöjligheten för privatbilisten är en trygghetsaspekt vid olyckor och haverier. Funktionen bör dock gå att stänga av för de som inte vill ha den! De största problemen med avseende på integritet är kanske hackers samt anställda som läcker information. Automatisk hastighetsövervakning (och rödljuskameror) är enligt experterna acceptabelt förutsatt att registreringen endast omfattar bilister som överträder hastighetsbestämmelserna. Systemet har två problem, dels får polisen reda på var man har varit, dels kan systemet göra fel. Åsikterna om kort för betalning av resor varierar. En åsikt är att människor redan har vant sig vid kortbetalning i andra sammanhang och att kortbetalning i trafiken inte innebär någon större skillnad. Det största problemet är om kortnumret sprids och detta leder till illegala affärer. Det måste alltid finnas en alternativ möjlighet till kontant betalning. En enkätundersökning där 1200 vuxna privatpersoner deltog genomfördes i projektet. Deras inställning till videoövervakning var övervägande positiv eftersom man ansåg att detta kunde minska brottsligheten och därmed öka tryggheten. Förhållandevis fler kvinnor än män hade denna uppfattning. En del av förklaringen kan vara att en klar majoritet (70-80%) ansåg att våldet och vandaliseringen i kollektivtrafiken blivit ett stort problem. En intressant iakttagelse är att 65% av resenärerna inte kände till om videokamera funnits ombord när de själva åkt tåg eller tunnelbana! Allmänhetens inställning till lokalisering av fordon var inte lika positiv som till videoövervakning. Visserligen höll man med om att vetskapen om att deras fordon kunde spåras då något allvarligt inträffat fick många att känna sig trygga. Däremot var de mera tveksamma till att de själva skulle ha någon större nytta av funktionen. En viss oro kunde spåras eftersom hälften höll med om att man aldrig kunde vara säker på vem som skulle kunna få tag på denna information. Rent generellt var man ganska positiv till automatisk hastighetsövervakning även om det rådde stor oenighet bland deltagarna. Oenigheten kan delvis förklaras med att en relativt stor andel (28 %) någon gång hade blivit bötfällda vilket i sin tur verkar ha präglat deras inställning. Kvinnorna var rent generellt mera positiva till automatisk hastighetsövervakning och de kände sig inte speciellt hotade av denna form av bevakning. Det man reagerade mest emot var att fordonsägaren kontaktas trots att någon annan kan ha kört bilen. vii

10 Ungefär hälften ansåg att elektroniska kort skulle kunna förenkla betalning. Däremot var det många som var oroliga över möjligheten att spåra vad man handlat men även var man färdats. Hälften av de svarande ansåg att industrin, men även statsmakten, kunde missbruka informationen. Kvinnorna var inte lika oroliga som männen över att informationen skulle missbrukas. En jämförelse av inställningen till de olika övervakningsformerna med avseende på intrång i privatlivet visas i nedanstående figur. Videoövervakning anses göra minst intrång och kort för inköp mest Intrång i mitt privatliv Video Lokalisering Hastighet Kort-var inköp skett Kort-vad som köpts Inget intrång Stort intrång Närmare hälften av deltagarna i enkätundersökningen oavsett ålder, kön, inkomst och utbildning var oroliga över att det fanns information om dem själva lagrade i olika register. Osäkerheten över hur den insamlade informationen användes och kan användas avseende de testade tillämpningarna finns främst i samband med betalkort men även vid lokalisering och hastighetsövervakning. Vad samkörning av olika dataregister kan leda till inom främst näringslivet men även statsmakten vållar också oro. En annan intressant iakttagelse är att frågan om integritet inte är en generationsfråga i varje fall inte om man hävdar att de yngre skulle acceptera det mera än de äldre. I denna studie var det framförallt äldre personer (födda 1936 och tidigare) som var minst negativa till transportinformatik ur integritetssynpunkt. Utifrån analysen kan man dra följande slutsatser om transportinformatik och integritet: Transportinformatik innebär vissa problem med avseende på integriteten, men de är inte så allvarliga som media ofta gör gällande. Problemfokus rörande hot mot integriteten tycks ha förskjutits från staten till företag, skandalpress, organisationer och brottslingar. Nyttan med ny teknik vägs mot eventuella negativa effekter, t ex för integriteten. Om nyttan är större än skadan accepteras ett visst integritetsintrång. Trygghet och säkerhet är två viktiga nyckelord för det stora flertalet. De som är skötsamma och inte har något att dölja förespråkar övervakning med ny teknik om det sker under kontrollerade och säkra former. Position (och tidpunkt) är känsliga uppgifter. Det gäller såväl i samband med kameraregistrering som betalning med kort och användning av mobiltelefon. Många oroar sig över vad samkörning av flera olika databaser kan leda till. viii

11 Lagar och regler inom området har i olika sammanhang kritiserats. Lagstiftningen hänger inte med i den tekniska utvecklingen! Tolkningen av lagarna är inte heller entydig och tillämpningen sannolikt än mer osäker. Individers integritet måste alltid erkännas och respekteras vid utformning och införande av transportinformatik. En kritisk penetrering och värdering av riskerna med avseende på personlig integritet bör ingå som obligatoriska moment i denna process. ix

12

13 1 Transportinformatik - hot och/eller möjligheter för den enskilde? 1.1 Integritet och transportinformatik - ett pyrande problem? Inom transportområdet används i allt större utsträckning informationsteknologi för att effektivisera trafiken, få den säkrare, öka tillgängligheten och i förlängningen också förbättra miljön. Det handlar både om att underlätta för trafikanterna genom att leda och informera men också om att styra, övervaka och kontrollera trafiken. Transportinformatiken har utvecklats i en ökande takt under det senaste decenniet inte minst genom draghjälp från den snabba och expansiva IT- och telekomsektorn. Allmänheten har inte riktigt hängt med i den snabba utvecklingen och för många är den nya transportinformatiken i många avseenden en okänd värld. Man kan utgå ifrån att den enskilde individen har begränsade kunskaper om hur den nya tekniken kan användas, vilka möjligheter som ges och vilka risker som är uppenbara eller som kan ligga latent. Med den registrering och övervakning som sker inom vissa tillämpningar finns risk för att enskilda personers individuella rättigheter kränks. Vad betyder detta för den enskilde? Uppväger nackdelarna de fördelar som tekniken kan ge? Vad kan man som trafikant tänka sig att acceptera? Kan man lita på att uppgifter som avses vara anonyma eller avidentifierade verkligen är det och kommer så att förbli? Finns det oklarheter och/eller kryphål i lagen? Vad finns det för risker för otillbörlig användning etc? Frågorna är många och intresset för att närmare belysa området är stort. 1.2 Syftet med projektet Projektets överordnade målsättning är att skärskåda nu existerande tillämpningar och förväntat utveckling inom transportinformatiken med avseende på integritetsaspekter. Syftet är att Belysa möjligheter och risker med olika system Klarlägga praktiska och juridiska konsekvenser ur integritetssynpunkt Undersöka allmänhetens attityder till några utvalda tillämpningar Föreslå åtgärder för att minska negativa effekter 1.3 En allsidig belysning Projektarbetet har omfattat följande delar: A: Litteraturgenomgång Litteraturstudien innefattar sökningar i internationella databaser avseende såväl rapporter som artiklar med fokus på system, praktisk användning och mediadebatt, juridiska frågor och användaraspekter. B: Dialog med intressenter/experter Ett antal experter och viktiga aktörer har intervjuats. 1

14 C: Enkätundersökning En enkätundersökning som omfattar cirka 1200 tillfrågade personer har genomförts. D: Värdering av integritetsaspekter och resultattolkning Konsekvensanalyser har utförs genom systematisk genomgång av möjliga effekter baserat på resultat från de tidigare projektdelarna. E: Förankring Rapporten tillställs ett urval experter för påseende och synpunkter innan slutrapporten fastställs. 1.4 Vad är integritet? Med personlig integritet avses en personlig sfär av information som inte skall behöva avslöjas inför allmänheten. Ordet innebär vanligen okränkbarhet, oberoende, självständighet och frihet från inblandning. På engelska användes normalt termen privacy som kan översättas med avskildhet, privatliv. Tvångsmedelskommittén gjorde i sitt betänkande Tvångsmedel Anonymitet Integritet (SOU 1984:54) en uppdelning av integritetsbegreppet i den rumsliga integriteten (hemfrid) den materiella integriteten (egendomsskydd) den kroppsliga integriten (skydd för liv och hälsa, ingrepp i kroppen, kroppsvisitation) den personliga integriteten i fysisk mening (skydd för personlig frihet och rörelsefrihet) den personliga integriteten i ideell mening (skydd för personlighet och privatliv, personlig ekonomi) De två sista punkterna, personlig integritet i fysisk respektive ideell mening, förefaller vara mest relevanta med avseende på transportinformatik. Europakonventionens artikel 8 ger en definition av integritet (KFB, 1998): 1. Envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens 2. Offentlig myndighet får inte störa åtnjutandet av denna rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets yttre säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning och brott, hälsovården, skyddandet av sedligheten eller av andra personers fri- och rättigheter Ur transportsynvinkel är första punktens betoning på hemmet en inskränkning. Den andra punkten innehåller betydande avgränsningar. I USA betonas integriteten hårdare, såsom av Louis D Brandeis redan på 1890-talet: Privacy is the most comprehensive of all rights the right to one s personality (ur Harvard Law Review). Enligt Encyclopædia Britannica framgår av tort law att privacy is a right not to be disturbed emotionally by conduct designed to subject the victim to great tensions by baring his intimate life and affairs to public view or by humiliating and annoying invasions of his solitude. Denna definition pekar på den känslomässiga konsekvensen av att utsättas för personligt utlämnande. Här finns sannolikt en betydande stresseffekt som bör uppmärksammas i diskus- 2

15 sionen om integritetspåverkande system. Mot bakgrund av att en del av transportinformatiken avser bilen, som för många är den sista tillflyktsplatsen om man vill vara ensam, kan integritetsproblematiken bli särskilt påtaglig. Den främsta anledningen till integritetsdebatten är civilbefolkningens oro för den personliga integriteten d.v.s. den ökande tekniska utvecklingen att med olika slags information i detalj kartlägga enskilda individer eller förändra bilden av dem (Freese, 1995). IT-utvecklingen innebär onekligen stora fördelar för vårt samhälle. Förutsättningar har skapats för att effektivisera den traditionella myndighetsapparaten och administrationen. Det som är mindre bra är att det inom den offentliga sektorn finns känslig information t.ex. databaser med personregister inom skatteförvaltningen, hälso- och sjukvård, polisen o.s.v., vilket kan missbrukas om registret hamnar hos fel person. Däremot så kan myndigheternas databaser trots allt spridas med stöd av offentlighetsprincipen. 1.5 Ämnesområdet kan struktureras på olika sätt Det finns flera olika infallsvinklar och möjligheter att behandla området transportinformatik och integritet: Integritetshotets storlek Gradering från helt ofarligt till direkt farligt Vem utgör hotet? Staten (1984), storföretagen, privata aktörer/operatörer, chefen, skandalpressen, privatpersoner (hackers/grannar), brottslingar Tidsaspekter på teknisk utveckling Äldre, nyintroducerade och framtida system Informationens känslighet Inköp, position, sällskap, korrespondens, m.m. Samtyckestrappan Insamling av uppgift, lagring av uppgift, matchning av uppgift mot tjänster, personlig marknadsföring av nya tjänster, försäljning av kundinformation. Identifiering Mobiltelefon, magnetkort/smart kort, biljett med ID-koppling (t ex flygbiljett), registreringsskylt på fordon, datoranvändning, ansiktet, rösten m.m. Debatten Inget helhetsgrepp, konflikt mellan offentlighet och integritet, spekulation/ farhågor om problem utan analys, nackdelarna fokuseras Lagstiftningen Personuppgiftslagen är föråldrad - den förbjuder i princip allt, men har stora kryphål, konflikt mellan tryckfrihetsförordning och sekretesslag. 3

16 Internationellt perspektiv Omvänt synsätt i USA - begränsad lagstiftning, mer tro på marknaden. Sverige har opt-out för epostreklam d.v.s. kunden måste aktivt tacka nej, medan resten av Europa och USA har opt-in för epostreklam d.v.s. konsumentens samtycke krävs i förväg. EU tycks ha svängt på senaste tiden. I USA pågår intensiv konsumentorganisationskampanj i USA att inte lämna ut sina personuppgifter i onödan (social security number, kreditkortsnummer, etc). I Sverige får åklagare ut information om mobiltelefonsamtal. I USA är detta en hett omdebatterad fråga. 4

17 2 Integritetskänsliga tillämpningar 2.1 Översikt I följande avsnitt ges en översiktlig beskrivning av system som används inom transportinformatikområdet med fokus på tillämpningar som bedöms vara relevanta utifrån integritetssynpunkt. Ett flertal grupper av ITS-funktioner har framkommit i projektarbetet där uppgifter om den enskilda individen på ett eller annat sätt kan identifieras. Det handlar om Identifiering av fordon Identifiering av individer Lokalisering av förflyttning Kontroll av aktiviteter (främst yrkestrafik) Systemen tillämpas i olika miljöer, huvudsakligen I anslutning till vägen och i terminaler (fasta platser) I fordon Med mobila enheter (mobiltelefon etc) som följer individen Med fasta system på andra platser (t ex dator hemma eller på arbetet) Figur 2:1 Storebror ser dig - även i bilen? 5

18 De tekniska system/tillämpningar som identifierats för respektive funktion och miljö och som bedöms kunna vara problematiska ur integritetssynpunkt visas i nedanstående tabell. Tabell 2:1 Identifiering och kontroll med olika tekniska tillämpningar Miljö System Fordonsidentifiering Personidentifiering Lokalisering, rörelse Lokalisering, plats Väg, Videoövervakning på (X) (X) X Terminal väg och plats Detektorer (X) X Kamera för reg. av hastigh.överträdelse X X Kamera för reg. av Rödljuskörning X X Video på terminal för säkerhetskontroll X X Kortbetalning av vägtull X X Kortbetalning av p-avgift X X Kortbetalning av Färdbiljett X X I fordon Autom. vägavgifter X (X) X Navigering med kommunikation (X) X Fordonsdiagnos till tprtledning/verkstad Individuell enhet Fasta system Order/uppdrag/ kontroll i yrkestrafik Video för upprätthållande av ordning X Mobiltelefon (cellinformation) X X Elektron. kortbetaln X X Uppkopplad dator (personlig identifiering) Kontroll av aktivitet X (X) X Telefon (X) (X) De viktigaste systemen enligt ovan beskrivs här översiktligt: X X 6

19 2.2 Videoövervakning Vem vet var Du är och vad Du gör? Det blir allt vanligare med videokameror i vägtrafiken. Dessa placeras på höga punkter eller master och levererar rörliga bilder till trafikledningscentral eller motsvarande. Kamerorna används dels för att förmedla en bild av den aktuella trafiksituationen (köläge etc), dels för att kunna sätta in rätta åtgärder och följa insatsarbetet i samband med olyckor och andra störningar. Det är vanligt att stillbilder från videoövervakningen läggs ut på Internet. Då kamerorna används i samband med händelse (genom rotering och zoomning) läggs normalt ingen bild ut på Internet. I vissa städer finns därför ett system med parallella web-kameror för att inte trafikanterna skall gå miste om uppdaterad information. Figur 2:2 Videobild mot Klarastrandsleden norrut vid Blekholmstunneln i Stockholm (www.trafiken.nu) Moderna övervakningskameror har god upplösning och kan av trafikledningen zoomas till en nivå där man i vissa fall kan identifiera personer i fordonet. De stillbilder som läggs på Internet är dock av sämre kvalitet och zoomas inte. Vissa unika bilar (till färg och utseende) kan dock kännas igen. 2.3 Fordonsdetektering Olika typer av detektorer används i vägtrafiken för att registrera flöden, hastigheter, tidluckor, täthet mm. Det handlar om traditionella slingdetektorer, gummislangar (oftast för tillfälliga mätningar), infraröd teknik, ultraljud, mikrovågor och radar. Uppgifterna används för att reglera trafikstyrningssystem och för att få en bild av det aktuella trafikläget. Enskilda fordon identifieras inte med denna teknik, förutom unika ord- och sifferkombinationer (se nedan). Däremot är det åtminstone teoretiskt möjligt att känna igen fordon i samband med videodetektering. Normalt användes kamerabilderna för att med hjälp av bildtolkning automatiskt beräkna flöden, hastigheter och andra trafikparametrar liksom för att detektera störningar. Kamerorna är ofta fast monterade. Figur 2:3 Kamera för videodetektering (Källa: Ascom) Det finns även kamerabaserade system som användes för att automatiskt mäta fordon. Genom videoregistrering tolkas en del av de passerande fordonens registreringsskyltar (tre - fyra tecken av sex) på olika platser utmed den sträcka som mätningen avser. Uppgifterna sänds till ett centralt system som matchar de levererade uppgifterna och därmed får fram aktuell restid på vägsträckan. Enskilda fordon identifieras alltså inte fullständigt, såvida inte systemet manipuleras! 7

20 2.4 Kameror för registrering av hastighetsöverträdelser, rödljuskörning, smitare mm Kameror används mer och mer för automatisk kontroll av efterlevnaden av vissa trafikregler. Det gäller främst hastighetsöverträdelser, rödljuskörning och körning i busskörfält (London). På sikt kan tekniken tillämpas även brott mot andra trafikregler såsom körning mot enkelriktning etc. Fordon som överskrider gällande hastighet eller färdas mot rött ljus registreras av kamerorna. Registreringsnumret utläses från bilderna och ägaren tillskrives. Vid anläggningar för betalning av vägavgifter finns kameror som registrerar fordon som passerar utan att betala. Principen är densamma som ovan. Idag används digital teknik som gör det möjligt att digitalisera bilden, fokusera på registreringsskylten och spara i datamedia. Kameror för kontroll av efterlevnad har hög upplösning och kan användas för att identifiera fordon (registreringsnumret) och personer i framsätet. Normalt läggs dock en maskering över passagerarsidan av bilen. Figur 2:4 Tolkning av registreringsnummer 2.5 Videokameror i kollektivtrafiken Problem med folk som ställer till bråk och skadegörelse på stationer mm har föranlett trafikföretagen att införa bevakningskameror på utsatta platser. Kamerorna användes som en trygghetsskapande åtgärd och för att kunna identifiera våldsverkare. I princip finns möjlighet att identifiera även andra passagerare som finns med på videoupptagningen. Kameraskåpen är dock plomberade. Endast behörig personal får ta del av bilderna vid konkreta misstankar om brott. Figur 2:5 Inbyggd bevakningskamera på järnvägsstation Videokameror installeras i allt större omfattning även i tunnelbanor, tåg och i bussar. Motivet är att öka tryggheten för trafikanterna, att föraren skall kunna övervaka kupéer och att förhindra eller försvåra vandalisering, överfall etc. 8

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING. 1. Inledning 1.1 Ändamål 1.2 Säkerhet kontra personlig integritet

Styrdokument RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING. 1. Inledning 1.1 Ändamål 1.2 Säkerhet kontra personlig integritet Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2007-06-25 60 Ansvarig: Säkerhetschefen Revideras: Varje mandatperiod Följas upp: RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Umeå universitet Institutionen för Datatavetenskap. Integritet och privathet Markus Johansson Jan Rudzki

Umeå universitet Institutionen för Datatavetenskap. Integritet och privathet Markus Johansson Jan Rudzki Umeå universitet Institutionen för Datatavetenskap Integritet och privathet Markus Johansson Jan Rudzki Introduktion Denna del av projektrapporten kommer ta upp den nödvändiga informationen som krävs för

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten?

Hur står det till med den personliga integriteten? Hur står det till med den personliga integriteten? en kartläggning av Integritetskommittén Delbetänkande av Integritetskommittén Stockholm 2016 SOU 2016:41 Sammanfattning Inledning För att kunna ta del

Läs mer

Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen. Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet

Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen. Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet Får man verkligen göra så här? Helena Andersson Institutet för rättsinformatik

Läs mer

Personlig integritet. 1IK426 Introduktion till informationsteknik. Patrik Brandt

Personlig integritet. 1IK426 Introduktion till informationsteknik. Patrik Brandt Personlig integritet 1IK426 Introduktion till informationsteknik Patrik Brandt Integritet då och nu PuL FRA-lagen IPRED-lagen Dagens agenda rätten att bli lämnad i fred rätten till privatlivets helgd Den

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm (ju.l6@regeringskansliet.se) Er referens: Ju/2017/05495/L6 Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Sammanfattning välkomnar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. 2016:54 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016. Utvidgning av och

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

1 (6) ANSÖKAN. Ja Nej. 1. Sökande (fysisk eller juridisk person) 1 a. Kontaktperson (om annan än ovan) Utdelningsadress. Postnummer.

1 (6) ANSÖKAN. Ja Nej. 1. Sökande (fysisk eller juridisk person) 1 a. Kontaktperson (om annan än ovan) Utdelningsadress. Postnummer. ANSÖKAN 1 (6) Ansökan om kameraövervakning med drönare En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Att fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kameraövervakning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg www.pulpedagogen.se Personuppgiftslagen (PuL) Vad tänka på i PuL när det gäller e-förvaltning? Missbruksregeln - Hanteringsregeln Ändamålet God

Läs mer

Kameratillsyn solarieanläggningar

Kameratillsyn solarieanläggningar Kameratillsyn solarieanläggningar Maj 2011 Kameratillsyn solarieanläggningar Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med

Läs mer

Ansökan om kameraövervakning med drönare

Ansökan om kameraövervakning med drönare ANSÖKAN 1 Ansökan om kameraövervakning med drönare En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Att fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kameraövervakning

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions

Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions Misse Wester Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan Misse.Wester@abe.kth.se Projektet i perspektiv Finns idag stort intresse

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164 Kommittédirektiv En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Dir. 2014:164 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning Ansvaret för tillsyn på

Läs mer

Om integritet och sekretess på nätet. Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö,

Om integritet och sekretess på nätet. Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö, Om integritet och sekretess på nätet Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö, 2017-10-09 Påståenden kopplade till integritet: Rätten till Internet är en mänsklig rättighet. Jag har inga hemligheter. Jag har

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet REMISSYTTRANDE 2015-08-26 Institutet för Juridik och Internet Box 586 114 79 Stockholm info@juridikinstitutet.se Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet Sammanfattning Institutet för Juridik

Läs mer

Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-05-11 376-2016 Ert diarienr N2015/08335/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av slutbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Samtliga kommuner i Skåne län, Stockholms län samt Västra Götalands län (108 st mottagare) via e-post till respektive kommun

Samtliga kommuner i Skåne län, Stockholms län samt Västra Götalands län (108 st mottagare) via e-post till respektive kommun Diarienummer 211-42201-2016 Datum 2017-01-20 Sida 1(1) Rättsenheten Samtliga kommuner i Skåne län, Stockholms län samt Västra Götalands län (108 st mottagare) via e-post till respektive kommun Bifogad

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i. Dir. 2001:108. i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Behandlingen av personuppgifter i. Dir. 2001:108. i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarlagstiftning Dir. 2001:108 Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2001. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/

Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/ 1 Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/ 3 Varför behövs nya indatakällor? Traditionella metoder långsamma, kostsamma och har ofta kvalitetsbrister Nationella resvaneundersökningen Fallande

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 december 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB Fastighetsjuristerna Göteborg HB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Datainspektionen Box 8114

Läs mer

Kommittédirektiv. Kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd. Dir. 2015:125. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd. Dir. 2015:125. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd Dir. 2015:125 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda vissa frågor om

Läs mer

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Stockholm den 20 januari 2014 FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Den 23 december 2013 meddelade Uppsala tingsrätt dom i det uppmärksammade fallet om den cancersjuke man som filmades

Läs mer

Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data

Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(7) 23:e Nordiska Statistikermötet Session 4 Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data Inledning Uppgifter som samlas in för statistik utgör en väsentlig

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakning inomhus i skolor Checklista för dig som ska sätta upp kameror Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av

Läs mer

Integritetsskydd - igår, idag, imorgon. Professor Cecilia Magnusson Sjöberg

Integritetsskydd - igår, idag, imorgon. Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Integritetsskydd - igår, idag, imorgon Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Innehåll 1. Framväxten av integritetsskyddslagstiftningen 2. EU:s dataskyddsförordning 3. Grunderna i personuppgiftslagen Att

Läs mer

Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering?

Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering? Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering? Daniel Westman Juridiska institutionen http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Intrång genom fildelningsnätverk Tekniken i sig har

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av Promemoria 2016-12-05 Utbildningsdepartementet Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Sammanfattning Lagen (2013:794) om

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakningen får bedrivas om huvudmannen i det enskilda fallet har bedömt att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Kameraövervakning Stefan Aimer

Kameraövervakning Stefan Aimer Kameraövervakning Stefan Aimer Svensk Säkerhetsvideo AB Bolaget. Grundades 1993 av Stefan Aimer och Juha Järvinen och är idag Sveriges ledande distributör av CCTV system. Personal. Vi har 21 personer anställda

Läs mer

Samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län via e-post till respektive kommun

Samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län via e-post till respektive kommun Diarienummer 211-41783-2016 Datum 2017-01-31 Sida 1(1) Rättsenheten Samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län via e-post till respektive kommun Bifogad finns ansökan om kameraövervakning med drönare

Läs mer

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken AUGUSTI 2002 1.Inledning I det följande lämnas information om personuppgiftslagen och dess tillämpning som berör alla anställda i Riksbanken.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

IT-rätt en introduktion

IT-rätt en introduktion IT-rätt en introduktion Daniel Westman Juridiska institutionen Stockholms universitet Webbplats: http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Disposition Allmänt om förhållandet IT juridik Skyddet för personuppgifter

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Positioneringsteknik i arbetslivet

Positioneringsteknik i arbetslivet Positioneringsteknik i arbetslivet Anförande vid MobiOnes seminarium om positioneringsteknik den 22 mars 2014 Oskar Öhrström, Datainspektionen Upplägg Kort om övervakning ur ett personuppgiftsperspektiv

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 1 (7) YTTRANDE 2013-06-05 Dnr SU FV-1.1.3-0918-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Stockholm den 1 september 2011 Eskilstuna kommun Planavdelningen 631 86 Eskilstuna Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Med stöd av bifogade fullmakter får vi

Läs mer

Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-08-28 902-2015 Ert diarienr Ju2015/3153/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Datainspektionen har granskat betänkandet

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL KAMERAÖVERVAKNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL KAMERAÖVERVAKNING REMISS 1 (1) Datum 2016-12-13 Ärendenummer 211-6331-2016 Samtliga kommuner i Sverige ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL KAMERAÖVERVAKNING Positionsbolaget AB har ansökt om tillstånd till kameraövervakning med drönare

Läs mer

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Överklagande Diarienr 1 (7) 2015-05-13 918-2015 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart N.N Överklagat avgörande Förvaltningsrätten

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:143

Regeringens proposition 2014/15:143 Regeringens proposition 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister Prop. 2014/15:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 juli 2015 Morgan Johansson Anna Johansson

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

IT-rätt en introduktion

IT-rätt en introduktion IT-rätt en introduktion Daniel Westman Juridiska institutionen Stockholms universitet Webbplats: http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Disposition Allmänt om förhållandet IT juridik Skyddet för personuppgifter

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 21 september 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Christian Rimmerfeldt Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Remiss Hur står det till med den personliga integriteten? en kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41)

Remiss Hur står det till med den personliga integriteten? en kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41) Stockholm den 1 november 2016 Ju2016/04398/L6 Justitiedepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remiss Hur står det till med den personliga integriteten? en kartläggning av Integritetskommittén

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) 1(5) Beredningsdatum 2016-11-09 Justitiedepartementet Magnus Lundberg 103 33 Stockholm +46725776761 Sverige magnus.lundberg@tco.se Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Ju2016/04398/L6

Läs mer

R-2003/1096 Stockholm den 4 mars 2004

R-2003/1096 Stockholm den 4 mars 2004 R-2003/1096 Stockholm den 4 mars 2004 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 oktober 2003 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Ökad effektivitet och

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension *

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * P5_TA(2002)0148 Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * Förslag till rådets beslut om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (12175/1/2001

Läs mer

Datum: Vår ref: Pär Trehörning. Dnr: 2015/ Justitiedepartementet Nils Sjöblom Stockholm

Datum: Vår ref: Pär Trehörning. Dnr: 2015/ Justitiedepartementet Nils Sjöblom Stockholm Datum: 2015-11-25 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 2015/65 810 Justitiedepartementet Nils Sjöblom 103 33 Stockholm Remissyttrande Myndighetsdatalag SOU 2015:39 Sammanfattning Journalistförbundet ställer sig

Läs mer