Transportinformatik och personlig integritet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportinformatik och personlig integritet"

Transkript

1 Vem vet var Du är och vad Du gör? Transportinformatik och personlig integritet Anders Lindkvist Sonja Forward Peter Kronborg Sanja Obrenovic VINNOVA Rapport VR 2002:17 Maj 2002

2 TITEL (svensk): Vem vet var Du är och vad Du gör? ISBN ISSN TITLE (English): Who knows where you are and PUBLICERINGSDATUM/DATE PUBLISHED: what you do? Transport Informatics and privacy Maj 2002 FÖRFATTARE/AUTHOR: Anders Lindkvist, Peter UTGIVARE/PUBLISHER: VINNOVA Verket för Kronborg, Movea, Sonja Forward, Sanja Obrenovic, Innovationssystem/ Swedish Agency for Innovation VTI Systems, Stockholm SERIE/SERIES: VINNOVA Rapport VR 2002:17 VINNOVA DIARIENR/RECORD NO: REFERAT (syfte, metod, resultat): Informationsteknologi utnyttjas i allt större utsträckning inom transportområdet. Det finns tillämpningar där fordon eller individer kan identifieras, där den geografiska förflyttningen kan lokaliseras och där olika aktiviteter kan kartläggas. Betydelsen av sådana tillämpningar med avseende på den personliga integriteten har granskats med tyngdpunkt på de fyra områdena videoövervakning i kollektivtrafiken, lokalisering, automatisk hastighetsövervakning och elektroniska kort för betalning och tillträde. Arbetet har innefattat beskrivning av aktuella system, analys av litteratur och artiklar, granskning av relevant lagstiftning, expertintervjuer och en omfattande enkätundersökning. Av undersökningen kan konstateras att transportinformatik innebär vissa problem med avseende på integriteten, men att dessa inte är så allvarliga som media ofta gör gällande. Videoövervakning för att stävja brott och överträdelser anses av såväl experter som tillfrågad allmänhet vara positivt, särskilt av kvinnor. Det är dock viktigt ha en hög datasäkerhet för att så långt möjligt förhindra att videobilder kommer i orätta händer. Den lagstadgade informationen om att övervakningen pågår är bristfällig. Två av tre som åker tåg eller tunnelbana känner inte till om kamera finns ombord eller inte. Position och tidpunkt är känsliga uppgifter. Det gäller såväl i samband med kameraregistrering som betalning med kort och användning av mobiltelefon. Det finns en risk och oro för att sådana uppgifter används i kommersiellt och även brottsligt syfte särskilt genom samkörning av flera olika databaser. Möjligheten att spåra vad och var man handlat med elektroniska kort bedöms utgöra det allvarligaste intrånget i den personliga integriteten. Detta gäller även användning av kort för betalning i trafiken. Avslutningsvis konstateras att individers integritet måste erkännas och respekteras vid utformning och införande av transportinformatik. ABSTRACT (aim, method, results): The utilisation of information technology accelerates within the field of transport. With certain applications it is today possible to identify vehicles and individuals, to locate the geographical position and to map activities. The importance of such applications regarding individual privacy has been investigated with focus on four areas. These are video surveillance within public transport, positioning, automatic speed enforcement and electronic cards for purchase and access. The project work includes a description of relevant applications, analyses of literature and articles, examination of legal aspects, expert interviews and a comprehensive user survey. A conclusion from the investigation is that transport informatics constitute certain problems regarding privacy. However these are not as severe as often pointed out by media. The use of video surveillance to prevent crime and violation is considered to be a positive measure by experts as well as respondents especially women. However it is important to keep a high level of data security in order to prevent the information from falling into the wrong hands. The legal demand on information displays about the existence of video cameras is obviously not sufficient. Two passengers out of three travelling by train or underground do not know if such equipment are an board or not. Position and time details are delicate information in connection with camera registration as well as payment by card or use of mobile phone. The possible risks for the usage of such data for commercial and even criminal purposes causes great concern, especially with co-ordinated run of different data bases. The possibility of tracing what and where people have made purchases with electronic cards is considered to be the most serious intrusion on the individual privacy. This is also true for payment with cards in traffic related contexts. Finally it can be concluded that individual privacy must be recognised and respected in connection with the development and implementation of transport informatic systems. I VINNOVAs Verket för innovationssystem - publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att läsa eller ladda ner via VINNOVA s Swedish Agency for Innovation Systems publications are published at

3 Vem vet var Du är och vad Du gör? Transportinformatik och personlig integritet Anders Lindkvist Sonja Forward Peter Kronborg Sanja Obrenovic VINNOVA Rapport VR 2002:17 Maj 2002

4 Förord Informationsteknologin sprider sig, även till transportsektorn. Idag finns många tillämpningar i trafiken som bygger på att trafikanterna registreras i någon form. Med den registrering och övervakning som sker finns en risk att enskilda personers individuella rättigheter kränks. Debatten i media är tidvis intensiv och fokuserar ofta på risker för den enskilde. I Sveriges Radio kunde man höra För att kunna beräkna mer korrekta bilförsäkringspremier skulle försäkringsbolagen vilja följa var man kör, hastigheter, körbeteende, om man lyssnar på radio, om man har passagerare etc. Exemplen är många och registreringen kan ta sig flera uttryck allt ifrån kameraövervakning i tunnelbanan till betalning av avgift på Öresundsbron. Vad innebär denna utveckling för enskilda personer? Känner man sig otrygg eller rent av hotad? Finns det risker för otillbörlig användning av registrerade personuppgifter? För att belysa området initierades ett projekt som påbörjades våren Finansiellt stöd erhölls från dåvarande Kommunikationsforskningsberedningen (KFB). Projektet har genomförts gemensamt av TFK Institutet för transportforskning och Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI). Anders Lindkvist (tidigare TFK, numera Movea Trafikkonsult AB) har varit projektledare samt svarat för teknikavsnittet och genomfört expertintervjuer. Peter Kronborg (tidigare TFK, numera Movea Trafikkonsult AB) har svarat för kunskapsinventeringen med avseende på funktionella och juridiska aspekter samt utfört huvuddelen av expertintervjuerna. Sonja Forward, VTI, har ansvarat för och genomfört enkätundersökningen medan Sanja Obrenovic, VTI, främst bidragit med kunskapsinventering avseende användaraspekter. De tre förstnämnda har analyserat materialet och gemensamt utformat slutsatserna. Resultatet har förankrats genom att rapportutkastet tillställts ett antal experter för synpunkter. Illustrationerna har utförts av Karl Jilg. Utvecklingen inom området går snabbt och nyheter och förändringar dyker ständigt upp. Det skall påpekas att inventeringen i projektet enbart beaktar förhållanden fram till november Till alla som bidragit till genomförandet av projektet riktas ett stort tack. Stockholm i april 2002 TFK - Institutet för transportforskning Leif Andersson VD ii

5 Innehåll SAMMANFATTNING... VI 1 TRANSPORTINFORMATIK - HOT OCH/ELLER MÖJLIGHETER FÖR DEN ENSKILDE? INTEGRITET OCH TRANSPORTINFORMATIK - ETT PYRANDE PROBLEM? SYFTET MED PROJEKTET EN ALLSIDIG BELYSNING VAD ÄR INTEGRITET? ÄMNESOMRÅDET KAN STRUKTURERAS PÅ OLIKA SÄTT INTEGRITETSKÄNSLIGA TILLÄMPNINGAR ÖVERSIKT VIDEOÖVERVAKNING FORDONSDETEKTERING KAMEROR FÖR REGISTRERING AV HASTIGHETSÖVERTRÄDELSER, RÖDLJUSKÖRNING, SMITARE MM VIDEOKAMEROR I KOLLEKTIVTRAFIKEN KORTBETALNING AV TRAFIKRELATERADE TJÄNSTER/AVGIFTER AUTOMATISKA VÄGAVGIFTER NAVIGERING SYSTEM FÖR YRKESTRAFIK INDIVIDUELLA MOBILA SYSTEM KUNSKAPSINVENTERING METODIK OCH KÄLLOR ALLMÄNT OM TRANSPORTINFORMATIK OCH INTEGRITET MÅNGA OLIKA LAGAR BERÖR OMRÅDET Svensk lagstiftning Personuppgiftslagen (PUL) Svår avvägning mellan offentlighetsprincipen och den personliga integriteten EU Norden USA RISKER FÖR NY BROTTSLIGHET MOBIL LOKALISERING KAN VARA HUVUDPROBLEMET Mobil lokalisering ur ett amerikanskt perspektiv Exempel på lokaliseringsfunktioner AUTOMATISK KAMERAÖVERVAKNING AV HASTIGHETER OCH RÖDLJUSKÖRNING ÖVRIG KAMERAÖVERVAKNING - UTVECKLINGEN GÅR FORT BETALSYSTEM FÖR VÄGAVGIFTER REKLAM DATAREGISTER TRAFIKANTERNAS ÅSIKTER EXPERTINTERVJUER INTERVJUMETOD OCH URVAL VIDEOÖVERVAKNING I KOLLEKTIVTRAFIKEN LOKALISERING AUTOMATISK HASTIGHETSÖVERVAKNING KORT FÖR BETALNING ÖVRIGT NÅGRA SLUTSATSER AV INTERVJUERNA iii

6 5 UNDERSÖKNING AV TRAFIKANTERS ATTITYDER TILL BEVAKNING OCH REGISTRERING METOD Urval Genomförande RESULTAT Videoövervakning Lokalisering av fordon Automatisk hastighetsbevakning Kort för betalning och tillträde Övriga frågor Effekt av ålder Effekt av kön En jämförelse mellan de olika bevakningsformerna Personer som antingen oroas eller inte oroas över bevakning i samhället SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FRÅN ATTITYDUNDERSÖKNING Videoövervakning Lokalisering av fordon Automatisk hastighetsövervakning Kort för betalning och inträde Övriga frågor om bevakning och registrering Jämförelse mellan de olika bevakningsformerna Oro över bevakning i samhället DISKUSSION VIDEOÖVERVAKNING I KOLLEKTIVTRAFIKEN LOKALISERING AUTOMATISK HASTIGHETSÖVERVAKNING KORT JÄMFÖRELSE ORON BLAND ALLMÄNHETEN SLUTSATSER OCH FÖRSLAG REFERENSER BILAGA 1: SVENSK LAGSTIFTNING BILAGA 2: ENKÄT iv

7 v

8 Sammanfattning Informationsteknologi utnyttjas i allt större utsträckning inom transportområdet. Systemen används för att effektivisera trafiken, öka säkerheten, bemästra överträdelser och brott, hantera ekonomiska transaktioner etc. Även om avsikten med transportinformatik är vällovlig finns med vissa tillämpningar, där registrering görs av fordon och människor, uppenbara risker för att den personliga integriteten äventyras. Innebörden av detta och allmänhetens uppfattning om problematiken belyses i denna rapport. Det finns tillämpningar där fordon eller individer kan identifieras, där den geografiska förflyttningen kan lokaliseras och där olika aktiviteter kan kartläggas. Sådana aktiviteter kan vara kortbetalning, liksom överträdelser av olika slag såsom hastighetsöverskridanden eller störande uppträdande. Fyra områden som kan vara särskilt intressanta ur integritetssynpunkt valdes ut för närmare granskning nämligen: Videoövervakning i kollektivtrafiken Lokalisering Automatisk hastighetsövervakning Kort för betalning och tillträde I flera rapporter som behandlar ämnet anses inte integritet i samband med transportinformatik utgöra något stort problem förutsatt att tekniken lanseras på rätt sätt. Däremot anser man att det är viktigt att bygga in säkerhetssystem, att introducera tekniken med varsamhet och att informera och övertyga en dåligt insatt allmänhet om systemens funktion och nyttigheter. I andra rapporter, men även i massmedia, lyfts frågan om integritet fram på ett tydligare sätt. Här finns farhågor om att den nya tekniken öppnar vägen för nya typer av brott. Med exempelvis personliga terminaler som man ständigt bär med sig, alltid är uppkopplad med mot internet och som alltid genererar lokaliseringsinformation så finns en latent fara för att information skall komma i orätta händer. Hotet kan finnas på flera nivåer, allt ifrån staten och chefen till hackers och extremister. Det finns också en risk för att individuella uppgifter kan komma att användas i oönskad kommersiell verksamhet med eller utan individens godkännande. vi

9 Det finns flera lagar som på olika sätt berör området. Den mest relevanta för transportinformatikområdet är personuppgiftslagen (PUL). Lagen gör en svår avvägning mellan kraven på integritet och rationellt fungerande informationssystem. Kritiken mot PUL har varit hård. Den anses av många inte hänga med i den tekniska utvecklingen och den är inte anpassad till det internationella informationsutbyte som sker via internet. Videoövervakning är aktuellt inom flera områden och här är lagen om allmän kameraövervakning tillämplig. Ett intressant undantag i lagen är att Vägverket inte behöver tillstånd för kameror för trafikövervakning. Även polisen får ha hastighetsövervakningskameror utan tillstånd. Konflikterna mellan offentlighetsprincipen och önskemål om dataskydd gör att de juridiska aspekterna inom området är mer problematiska i Sverige än i andra länder. Särskilt stora principiella skillnader på lagstiftningsområdet finns mellan USA och EU. I denna studie utfördes ett antal intervjuer med experter inom olika discipliner. Resultaten visade att man i huvudsak var positiv till videoövervakning inom kollektivtrafiken förutsatt att övervakningen sker på rätt sätt och att innehållet endast sparas under kort tid och på ett betryggande sätt. Nyttoaspekterna överväger även för system som kan lokaliseras. För yrkesförarna handlar det i första hand om säkerhet för överfall m.m. medan lokaliseringsmöjligheten för privatbilisten är en trygghetsaspekt vid olyckor och haverier. Funktionen bör dock gå att stänga av för de som inte vill ha den! De största problemen med avseende på integritet är kanske hackers samt anställda som läcker information. Automatisk hastighetsövervakning (och rödljuskameror) är enligt experterna acceptabelt förutsatt att registreringen endast omfattar bilister som överträder hastighetsbestämmelserna. Systemet har två problem, dels får polisen reda på var man har varit, dels kan systemet göra fel. Åsikterna om kort för betalning av resor varierar. En åsikt är att människor redan har vant sig vid kortbetalning i andra sammanhang och att kortbetalning i trafiken inte innebär någon större skillnad. Det största problemet är om kortnumret sprids och detta leder till illegala affärer. Det måste alltid finnas en alternativ möjlighet till kontant betalning. En enkätundersökning där 1200 vuxna privatpersoner deltog genomfördes i projektet. Deras inställning till videoövervakning var övervägande positiv eftersom man ansåg att detta kunde minska brottsligheten och därmed öka tryggheten. Förhållandevis fler kvinnor än män hade denna uppfattning. En del av förklaringen kan vara att en klar majoritet (70-80%) ansåg att våldet och vandaliseringen i kollektivtrafiken blivit ett stort problem. En intressant iakttagelse är att 65% av resenärerna inte kände till om videokamera funnits ombord när de själva åkt tåg eller tunnelbana! Allmänhetens inställning till lokalisering av fordon var inte lika positiv som till videoövervakning. Visserligen höll man med om att vetskapen om att deras fordon kunde spåras då något allvarligt inträffat fick många att känna sig trygga. Däremot var de mera tveksamma till att de själva skulle ha någon större nytta av funktionen. En viss oro kunde spåras eftersom hälften höll med om att man aldrig kunde vara säker på vem som skulle kunna få tag på denna information. Rent generellt var man ganska positiv till automatisk hastighetsövervakning även om det rådde stor oenighet bland deltagarna. Oenigheten kan delvis förklaras med att en relativt stor andel (28 %) någon gång hade blivit bötfällda vilket i sin tur verkar ha präglat deras inställning. Kvinnorna var rent generellt mera positiva till automatisk hastighetsövervakning och de kände sig inte speciellt hotade av denna form av bevakning. Det man reagerade mest emot var att fordonsägaren kontaktas trots att någon annan kan ha kört bilen. vii

10 Ungefär hälften ansåg att elektroniska kort skulle kunna förenkla betalning. Däremot var det många som var oroliga över möjligheten att spåra vad man handlat men även var man färdats. Hälften av de svarande ansåg att industrin, men även statsmakten, kunde missbruka informationen. Kvinnorna var inte lika oroliga som männen över att informationen skulle missbrukas. En jämförelse av inställningen till de olika övervakningsformerna med avseende på intrång i privatlivet visas i nedanstående figur. Videoövervakning anses göra minst intrång och kort för inköp mest Intrång i mitt privatliv Video Lokalisering Hastighet Kort-var inköp skett Kort-vad som köpts Inget intrång Stort intrång Närmare hälften av deltagarna i enkätundersökningen oavsett ålder, kön, inkomst och utbildning var oroliga över att det fanns information om dem själva lagrade i olika register. Osäkerheten över hur den insamlade informationen användes och kan användas avseende de testade tillämpningarna finns främst i samband med betalkort men även vid lokalisering och hastighetsövervakning. Vad samkörning av olika dataregister kan leda till inom främst näringslivet men även statsmakten vållar också oro. En annan intressant iakttagelse är att frågan om integritet inte är en generationsfråga i varje fall inte om man hävdar att de yngre skulle acceptera det mera än de äldre. I denna studie var det framförallt äldre personer (födda 1936 och tidigare) som var minst negativa till transportinformatik ur integritetssynpunkt. Utifrån analysen kan man dra följande slutsatser om transportinformatik och integritet: Transportinformatik innebär vissa problem med avseende på integriteten, men de är inte så allvarliga som media ofta gör gällande. Problemfokus rörande hot mot integriteten tycks ha förskjutits från staten till företag, skandalpress, organisationer och brottslingar. Nyttan med ny teknik vägs mot eventuella negativa effekter, t ex för integriteten. Om nyttan är större än skadan accepteras ett visst integritetsintrång. Trygghet och säkerhet är två viktiga nyckelord för det stora flertalet. De som är skötsamma och inte har något att dölja förespråkar övervakning med ny teknik om det sker under kontrollerade och säkra former. Position (och tidpunkt) är känsliga uppgifter. Det gäller såväl i samband med kameraregistrering som betalning med kort och användning av mobiltelefon. Många oroar sig över vad samkörning av flera olika databaser kan leda till. viii

11 Lagar och regler inom området har i olika sammanhang kritiserats. Lagstiftningen hänger inte med i den tekniska utvecklingen! Tolkningen av lagarna är inte heller entydig och tillämpningen sannolikt än mer osäker. Individers integritet måste alltid erkännas och respekteras vid utformning och införande av transportinformatik. En kritisk penetrering och värdering av riskerna med avseende på personlig integritet bör ingå som obligatoriska moment i denna process. ix

12

13 1 Transportinformatik - hot och/eller möjligheter för den enskilde? 1.1 Integritet och transportinformatik - ett pyrande problem? Inom transportområdet används i allt större utsträckning informationsteknologi för att effektivisera trafiken, få den säkrare, öka tillgängligheten och i förlängningen också förbättra miljön. Det handlar både om att underlätta för trafikanterna genom att leda och informera men också om att styra, övervaka och kontrollera trafiken. Transportinformatiken har utvecklats i en ökande takt under det senaste decenniet inte minst genom draghjälp från den snabba och expansiva IT- och telekomsektorn. Allmänheten har inte riktigt hängt med i den snabba utvecklingen och för många är den nya transportinformatiken i många avseenden en okänd värld. Man kan utgå ifrån att den enskilde individen har begränsade kunskaper om hur den nya tekniken kan användas, vilka möjligheter som ges och vilka risker som är uppenbara eller som kan ligga latent. Med den registrering och övervakning som sker inom vissa tillämpningar finns risk för att enskilda personers individuella rättigheter kränks. Vad betyder detta för den enskilde? Uppväger nackdelarna de fördelar som tekniken kan ge? Vad kan man som trafikant tänka sig att acceptera? Kan man lita på att uppgifter som avses vara anonyma eller avidentifierade verkligen är det och kommer så att förbli? Finns det oklarheter och/eller kryphål i lagen? Vad finns det för risker för otillbörlig användning etc? Frågorna är många och intresset för att närmare belysa området är stort. 1.2 Syftet med projektet Projektets överordnade målsättning är att skärskåda nu existerande tillämpningar och förväntat utveckling inom transportinformatiken med avseende på integritetsaspekter. Syftet är att Belysa möjligheter och risker med olika system Klarlägga praktiska och juridiska konsekvenser ur integritetssynpunkt Undersöka allmänhetens attityder till några utvalda tillämpningar Föreslå åtgärder för att minska negativa effekter 1.3 En allsidig belysning Projektarbetet har omfattat följande delar: A: Litteraturgenomgång Litteraturstudien innefattar sökningar i internationella databaser avseende såväl rapporter som artiklar med fokus på system, praktisk användning och mediadebatt, juridiska frågor och användaraspekter. B: Dialog med intressenter/experter Ett antal experter och viktiga aktörer har intervjuats. 1

14 C: Enkätundersökning En enkätundersökning som omfattar cirka 1200 tillfrågade personer har genomförts. D: Värdering av integritetsaspekter och resultattolkning Konsekvensanalyser har utförs genom systematisk genomgång av möjliga effekter baserat på resultat från de tidigare projektdelarna. E: Förankring Rapporten tillställs ett urval experter för påseende och synpunkter innan slutrapporten fastställs. 1.4 Vad är integritet? Med personlig integritet avses en personlig sfär av information som inte skall behöva avslöjas inför allmänheten. Ordet innebär vanligen okränkbarhet, oberoende, självständighet och frihet från inblandning. På engelska användes normalt termen privacy som kan översättas med avskildhet, privatliv. Tvångsmedelskommittén gjorde i sitt betänkande Tvångsmedel Anonymitet Integritet (SOU 1984:54) en uppdelning av integritetsbegreppet i den rumsliga integriteten (hemfrid) den materiella integriteten (egendomsskydd) den kroppsliga integriten (skydd för liv och hälsa, ingrepp i kroppen, kroppsvisitation) den personliga integriteten i fysisk mening (skydd för personlig frihet och rörelsefrihet) den personliga integriteten i ideell mening (skydd för personlighet och privatliv, personlig ekonomi) De två sista punkterna, personlig integritet i fysisk respektive ideell mening, förefaller vara mest relevanta med avseende på transportinformatik. Europakonventionens artikel 8 ger en definition av integritet (KFB, 1998): 1. Envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens 2. Offentlig myndighet får inte störa åtnjutandet av denna rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets yttre säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning och brott, hälsovården, skyddandet av sedligheten eller av andra personers fri- och rättigheter Ur transportsynvinkel är första punktens betoning på hemmet en inskränkning. Den andra punkten innehåller betydande avgränsningar. I USA betonas integriteten hårdare, såsom av Louis D Brandeis redan på 1890-talet: Privacy is the most comprehensive of all rights the right to one s personality (ur Harvard Law Review). Enligt Encyclopædia Britannica framgår av tort law att privacy is a right not to be disturbed emotionally by conduct designed to subject the victim to great tensions by baring his intimate life and affairs to public view or by humiliating and annoying invasions of his solitude. Denna definition pekar på den känslomässiga konsekvensen av att utsättas för personligt utlämnande. Här finns sannolikt en betydande stresseffekt som bör uppmärksammas i diskus- 2

15 sionen om integritetspåverkande system. Mot bakgrund av att en del av transportinformatiken avser bilen, som för många är den sista tillflyktsplatsen om man vill vara ensam, kan integritetsproblematiken bli särskilt påtaglig. Den främsta anledningen till integritetsdebatten är civilbefolkningens oro för den personliga integriteten d.v.s. den ökande tekniska utvecklingen att med olika slags information i detalj kartlägga enskilda individer eller förändra bilden av dem (Freese, 1995). IT-utvecklingen innebär onekligen stora fördelar för vårt samhälle. Förutsättningar har skapats för att effektivisera den traditionella myndighetsapparaten och administrationen. Det som är mindre bra är att det inom den offentliga sektorn finns känslig information t.ex. databaser med personregister inom skatteförvaltningen, hälso- och sjukvård, polisen o.s.v., vilket kan missbrukas om registret hamnar hos fel person. Däremot så kan myndigheternas databaser trots allt spridas med stöd av offentlighetsprincipen. 1.5 Ämnesområdet kan struktureras på olika sätt Det finns flera olika infallsvinklar och möjligheter att behandla området transportinformatik och integritet: Integritetshotets storlek Gradering från helt ofarligt till direkt farligt Vem utgör hotet? Staten (1984), storföretagen, privata aktörer/operatörer, chefen, skandalpressen, privatpersoner (hackers/grannar), brottslingar Tidsaspekter på teknisk utveckling Äldre, nyintroducerade och framtida system Informationens känslighet Inköp, position, sällskap, korrespondens, m.m. Samtyckestrappan Insamling av uppgift, lagring av uppgift, matchning av uppgift mot tjänster, personlig marknadsföring av nya tjänster, försäljning av kundinformation. Identifiering Mobiltelefon, magnetkort/smart kort, biljett med ID-koppling (t ex flygbiljett), registreringsskylt på fordon, datoranvändning, ansiktet, rösten m.m. Debatten Inget helhetsgrepp, konflikt mellan offentlighet och integritet, spekulation/ farhågor om problem utan analys, nackdelarna fokuseras Lagstiftningen Personuppgiftslagen är föråldrad - den förbjuder i princip allt, men har stora kryphål, konflikt mellan tryckfrihetsförordning och sekretesslag. 3

16 Internationellt perspektiv Omvänt synsätt i USA - begränsad lagstiftning, mer tro på marknaden. Sverige har opt-out för epostreklam d.v.s. kunden måste aktivt tacka nej, medan resten av Europa och USA har opt-in för epostreklam d.v.s. konsumentens samtycke krävs i förväg. EU tycks ha svängt på senaste tiden. I USA pågår intensiv konsumentorganisationskampanj i USA att inte lämna ut sina personuppgifter i onödan (social security number, kreditkortsnummer, etc). I Sverige får åklagare ut information om mobiltelefonsamtal. I USA är detta en hett omdebatterad fråga. 4

17 2 Integritetskänsliga tillämpningar 2.1 Översikt I följande avsnitt ges en översiktlig beskrivning av system som används inom transportinformatikområdet med fokus på tillämpningar som bedöms vara relevanta utifrån integritetssynpunkt. Ett flertal grupper av ITS-funktioner har framkommit i projektarbetet där uppgifter om den enskilda individen på ett eller annat sätt kan identifieras. Det handlar om Identifiering av fordon Identifiering av individer Lokalisering av förflyttning Kontroll av aktiviteter (främst yrkestrafik) Systemen tillämpas i olika miljöer, huvudsakligen I anslutning till vägen och i terminaler (fasta platser) I fordon Med mobila enheter (mobiltelefon etc) som följer individen Med fasta system på andra platser (t ex dator hemma eller på arbetet) Figur 2:1 Storebror ser dig - även i bilen? 5

18 De tekniska system/tillämpningar som identifierats för respektive funktion och miljö och som bedöms kunna vara problematiska ur integritetssynpunkt visas i nedanstående tabell. Tabell 2:1 Identifiering och kontroll med olika tekniska tillämpningar Miljö System Fordonsidentifiering Personidentifiering Lokalisering, rörelse Lokalisering, plats Väg, Videoövervakning på (X) (X) X Terminal väg och plats Detektorer (X) X Kamera för reg. av hastigh.överträdelse X X Kamera för reg. av Rödljuskörning X X Video på terminal för säkerhetskontroll X X Kortbetalning av vägtull X X Kortbetalning av p-avgift X X Kortbetalning av Färdbiljett X X I fordon Autom. vägavgifter X (X) X Navigering med kommunikation (X) X Fordonsdiagnos till tprtledning/verkstad Individuell enhet Fasta system Order/uppdrag/ kontroll i yrkestrafik Video för upprätthållande av ordning X Mobiltelefon (cellinformation) X X Elektron. kortbetaln X X Uppkopplad dator (personlig identifiering) Kontroll av aktivitet X (X) X Telefon (X) (X) De viktigaste systemen enligt ovan beskrivs här översiktligt: X X 6

19 2.2 Videoövervakning Vem vet var Du är och vad Du gör? Det blir allt vanligare med videokameror i vägtrafiken. Dessa placeras på höga punkter eller master och levererar rörliga bilder till trafikledningscentral eller motsvarande. Kamerorna används dels för att förmedla en bild av den aktuella trafiksituationen (köläge etc), dels för att kunna sätta in rätta åtgärder och följa insatsarbetet i samband med olyckor och andra störningar. Det är vanligt att stillbilder från videoövervakningen läggs ut på Internet. Då kamerorna används i samband med händelse (genom rotering och zoomning) läggs normalt ingen bild ut på Internet. I vissa städer finns därför ett system med parallella web-kameror för att inte trafikanterna skall gå miste om uppdaterad information. Figur 2:2 Videobild mot Klarastrandsleden norrut vid Blekholmstunneln i Stockholm (www.trafiken.nu) Moderna övervakningskameror har god upplösning och kan av trafikledningen zoomas till en nivå där man i vissa fall kan identifiera personer i fordonet. De stillbilder som läggs på Internet är dock av sämre kvalitet och zoomas inte. Vissa unika bilar (till färg och utseende) kan dock kännas igen. 2.3 Fordonsdetektering Olika typer av detektorer används i vägtrafiken för att registrera flöden, hastigheter, tidluckor, täthet mm. Det handlar om traditionella slingdetektorer, gummislangar (oftast för tillfälliga mätningar), infraröd teknik, ultraljud, mikrovågor och radar. Uppgifterna används för att reglera trafikstyrningssystem och för att få en bild av det aktuella trafikläget. Enskilda fordon identifieras inte med denna teknik, förutom unika ord- och sifferkombinationer (se nedan). Däremot är det åtminstone teoretiskt möjligt att känna igen fordon i samband med videodetektering. Normalt användes kamerabilderna för att med hjälp av bildtolkning automatiskt beräkna flöden, hastigheter och andra trafikparametrar liksom för att detektera störningar. Kamerorna är ofta fast monterade. Figur 2:3 Kamera för videodetektering (Källa: Ascom) Det finns även kamerabaserade system som användes för att automatiskt mäta fordon. Genom videoregistrering tolkas en del av de passerande fordonens registreringsskyltar (tre - fyra tecken av sex) på olika platser utmed den sträcka som mätningen avser. Uppgifterna sänds till ett centralt system som matchar de levererade uppgifterna och därmed får fram aktuell restid på vägsträckan. Enskilda fordon identifieras alltså inte fullständigt, såvida inte systemet manipuleras! 7