ARTIKEL 29 ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARTIKEL 29 ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD"

Transkript

1 ARTIKEL 29 ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11647/02/SV/Slutlig WP 66 Yttrande 6/2002 om överlämnande av information ur flygbolagens passagerarlistor och övriga upplysningar till USA Antaget den 24 oktober 2002 Denna arbetsgrupp är inrättad enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG. Den är ett oberoende rådgivande EU-organ för uppgiftsskydd och integritetsskydd. Arbetsuppgifterna finns beskrivna i artikel 30 i direktiv 95/46/EG och i artikel 14 i direktiv 97/66/EG. Sekretariatet tillhandahålls av direktorat A Inre marknadens funktion och genomslag, samt samordning och frågor som rör uppgiftsskydd vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, B-1049 Bryssel - Belgien - Kontor: C100-6/136. Telefon, direktanknytning (+32 2) , växel Fax Internetadress:

2 ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV ENSKILDA MED AVSEENDE PÅ BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER inrättad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995, 1 har antagit detta yttrande med beaktande av artikel 29, 30.1 a och 30.3 i det direktivet, och med beaktande av sin arbetsordning, särskilt artiklarna 12 och 14 i denna. 1 DEN AKTUELLA FRÅGAN 1.1 Bakgrund och syfte Efter händelserna den 11 september antog USA den 19 november 2001 bestämmelserna i Aviation and Transportation Security Act 3 som kräver att flygbolag som trafikerar amerikanskt territorium skall lämna ut uppgifter om passagerare och flygbesättning (passagerarlistor). 4 Överföringen skall ske elektroniskt och ha fullbordats innan planet lyfter, eller senast 15 minuter efter passagerarflygets avgång. Det är Commissioner of Customs som skall ta emot uppgifterna, men de skall delas med federala myndigheter. Syftet med att lämna ut uppgifter rör inte bara flygsäkerheten utan även den allmänna ordningen i USA. Den 14 maj 2002 antog USA en annan lag för att skärpa säkerheten vid gränserna. Enligt lagen skall flygbolag med ankomst och avgång i USA överföra uppgifter om passagerare och besättning till den amerikanska immigrations- och naturaliseringsmyndigheten (U.S. Immigration and Naturalization Service). 5 Kraven är desamma som tullens på uppgifterna om passagerare och besättning på flyg som ankommer till USA. Uppgifter om passagerare och besättning på flyg som avgår från USA skall överföras elektroniskt senast 15 minuter före start, men kan uppdateras eller korrigeras under 15 minuter efter start. Den amerikanska immigrations- och naturaliseringsmyndigheten förbehåller sig rätten att vid behov återkalla planet till en flygplats i USA inom en timme efter avgång EGT L 281, , s. 31, finns på Redan före den 11 september 2001 lämnade flygbolagen frivilligt ut vissa uppgifter till USA. Aviation and Transportation Security Act av den 19 november 2001 (107-71), interimsbestämmelser från Department of Treasury (tull) passagerarlistor och listor över besättning krävs för utländska passagerarflyg till USA (federalt register den 31 december 2001) och upplysningar om passagerarnas namn krävs för passagerare på utländska flyg till eller från USA (federalt register den 25 juni 2002). Samma krav har införts för sjötransporter. Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act från år 2002, se även Immigration and Nationality Act. 2

3 Alla uppgifter skall överföras till en central databas 6 som drivs gemensamt av den amerikanska tullen och den amerikanska immigrations- och naturaliseringsmyndigheten. När uppgifterna överförts kommer de att delas med andra federala organ och inte längre åtnjuta något särskilt skydd Vilka uppgifter överförs? Advanced Passenger Information System (APIS) har utvecklats på flera viktiga punkter, bland annat har uppgiftsförteckningen utvidgats. De uppgifter som krävdes var från början intimt förknippade med flygningen, amerikansk visering eller uppehållstillstånd och identifikationsuppgifter av den typ som finns i pass. Enligt den senaste amerikanska lagstiftningen om gränssäkerhet kräver flyg till och från USA att immigrationsmyndigheten får följande uppgifter: namn, födelsedatum, nationalitet, kön, passnummer och ort där passet utfärdats, bosättningsland, den amerikanska viseringens nummer, i förekommande fall datum och ort där viseringen utfärdats, registreringsnummer i utlandet i förekommande fall, adress i USA under vistelsen och alla övriga uppgifter som anses nödvändiga för att identifiera den resande, tillämpa immigrationsbestämmelserna eller skydda den nationella säkerheten. 8 Dessutom skall uppgifter på begäran överföras ur system för hantering av bokningar och avgångar (reservation and departure control systems), i synnerhet uppgifter ur kundregistret (passenger name record). 9 Dessa uppgifter avser inte bara passagerare med destination i USA och kan variera mellan flygbolagen. Det kan vara identifikationer 10 (föroch efternamn, födelsedatum, telefonnummer), bokningsnummer, bokningsdag, om lämpligt uppgifter om resebyrån, informationen på biljetten, ekonomiska upplysningar (kreditkortsnummer, sista giltighetsdag, faktureringsadress o.dyl.), resväg, information från flygbolaget (t.ex. flightnummer), stolnummer och uppgifter från tidigare bokningar. De sistnämnda kan omfatta inte bara tidigare resor utan även upplysningar som röjer religion eller etnisk tillhörighet (t.ex. val av måltid), annan grupptillhörighet, enskildas adresser eller kontaktvägar (e-postadress, uppgifter om bekanta, arbetsplats m.m.), medicinska upplysningar (eventuella behov av medicinsk assistans, syre, problem med synen, hörseln, rörelsehinder eller andra problem som flygbolaget bör känna till för att genomföra en tillfredsställande flygning) och övriga uppgifter, till exempel om bonusprogram (medlemsnummer) Interagency Border Inspection System (IBIS). Vissa uppgifter kan komma att offentliggöras enligt lagarna om tillgång till offentlig handling. Beslut tas av Attorney General, i samråd med statssekreteraren och Secretary of Treasury. Interimsbestämmelse (federalt register den 25 juni 2002) om att uppgifter ur kundregistret krävs för passagerare på utländska flyg till eller från USA. Det sägs uttryckligen om förteckningen att den är intended merely to be illustrative of those data elements to which Customs may request access. De uppgifter som avses i de interimsbestämelser som offentliggjorts av tullmyndigheterna nämns dock inte uttryckligen i lag

4 Länder vars medborgare inte behöver visering måste dessutom från och med oktober 2004 överföra biometriska uppgifter Påföljder Om de uppgifter som krävs inte lämnas ut, är felaktiga eller ofullständiga kan det få kännbara konsekvenser, främst i form av indragna landningstillstånd och höga böter. 13 Arbetsgruppen ifrågasätter om sådana här ensidigt vidtagna åtgärder är förenliga med de internationella avtalen och konventionerna om flygtrafik och transport och tillämplig nationell lag i de länder där flygbolagen är verksamma. 1.4 Andra länder Andra länder som Kanada, Mexiko 14, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Förenade kungariket har redan infört eller planerar att införa liknande system för sina egna behov. 2 FÖRENLIGHET MED DIREKTIV 95/46/EG 2.1 Direktivets tillämpningsområde Flygbolagens uppgifter avser identifierade fysiska personer. Uppgifterna behandlas (samlas in, arkiveras, ändras, lagras, ändras igen, letas upp, används, överlämnas osv.) av flygbolag inom EU. Därmed skyddas de av bestämmelserna i direktiv 95/46/EG. APIS-systemet väcker särskilda frågor som behandlas nedan. De flesta går utöver flygbolagens behörighet. Flygbolagen befinner sig i en svår situation eftersom de dels måste följa genomförandebestämmelserna om uppgiftsskydd till direktiv 95/46/EG, dels enligt amerikansk lag måste lämna ut uppgifter, eftersom konsekvenserna annars kan bli kännbara. 2.2 Information till de registrerade De registrerade bör få sådan information som krävs för att uppgifterna skall behandlas korrekt, bland annat om det särskilda syftet med behandlingen i USA och till vem uppgifterna lämnas ut. Artikel 13 i direktiv 95/46/EG kan inte användas för att begränsa skyldigheten eftersom överföringen skall ske systematiskt och det när delar av lagstiftningen offentliggjordes i USA blev känt vilken typ av upplysningar som krävs. När uppgifterna samlas in bör de enskilda därför informeras, bland annat om det särskilda syftet med behandlingen i USA och vilka som skall motta uppgifterna Section 203 i Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act från år Cirka USD per misstag för den amerikanska tullen (till exempel avseende passagerarens namn eller andra uppgifter som ligger över den felkvot som accepteras per vecka) och USD för den amerikanska immigrations- och naturaliseringsmyndigheten per felaktigt namn. Mexiko kommer även att lämna ut alla uppgifter om flyg till Mexiko från USA. Detta gäller inte om de berörda är misstänkta för brott och förundersökning pågår. 4

5 2.3 Skyddsåtgärder Enligt direktiv 95/46/EG skall flygbolagen vidta lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter. Detta krav är undantagslöst. De tekniska krav som USA ställer på flygbolagen tycks lämna uppgifterna exponerade och tillgängliga för obehöriga utomstående. 2.4 Syftesprincipen Med tanke på hur systemet utvecklats kan den i punkt 1.2 beskrivna överföringen av personuppgifter, som går utöver de begränsade uppgifter som passagerare brukar tillhandahålla när resor bokas, inte anses förenlig med det ursprungliga syftet med att flygbolag och resebyråer samlar in personuppgifter, i synnerhet deras avtalsenliga skyldigheter gentemot passagerarna. Enligt artikel 6.1 b i direktiv 95/46/EG får uppgifter som samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Med tanke på deras breda och mångskiftande karaktär kan det inte anses att uppgifterna är adekvata och relevanta och inte omfattar mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de har samlats in och för vilka de senare behandlas, vilket krävs enligt artikel 6.1 c i direktiv 95/46/EG. Därför är det möjligt att hänvisa till artikel 13 i direktiv 95/46/EG, enligt vilken medlemsstaterna genom lagstiftning får begränsa skyldigheter, då en sådan begränsning är nödvändig med hänsyn till de intressen som anges i artikeln (att förebygga och utreda brott, allmän säkerhet o.dyl.). Det bästa vore naturligtvis om medlemsstaterna intog en gemensam hållning i frågan. 2.5 Uppgiftsflöde över gränserna Enligt direktiv 95/46/EG får personuppgifter överföras till tredje land bara om en adekvat skyddsnivå kan säkerställas. Utvecklingen av APIS är bekymmersam ur denna aspekt. De amerikanska federala myndigheternas behandling av flygbolagens uppgifter uppfyller inte kravet. 16 Eftersom programmet Safe Harbor har så begränsad räckvidd kan det inte tillämpas för att skydda uppgifter som överförs till statliga myndigheter. Inte heller tycks undantagen enligt artikel 26 i direktiv 95/46/EG vara tillämpliga. För närvarande erbjuder kravet på ett otvetydigt samtycke ingen lämplig lösning, eftersom flera problem återstår. Det verkar ändå inte som om passagerarens samtycke kommer att begäras enligt gällande bestämmelser. I direktiv 95/46/EG definieras samtycke som varje slag av frivillig, särskild och informerad viljeyttring genom vilken den registrerade godtar behandling av personuppgifter som rör honom. Samtycket kan vara svårt att erhålla, inte minst av praktiska problem med att klart och tydligt förmedla all nödvändig information till passagerare som köper flygbiljetter eftersom de globala bokningssystemen gör att plan från EU till USA kan bokas från nästan vilket land som helst i världen via många kanaler (flygbolag, resebyråer eller på något annat sätt). 16 Lagen om integritetsskydd vid amerikanska federala myndigheter tillämpas bara på uppgifter om amerikanska medborgare. 5

6 Informationen till de registrerade måste avse uppgifterna i artiklarna 10 och 11 i direktivet samt vid behov en upplysning om bristande skydd i tredje land. Med tanke på uppgifternas bredd är det svårt att hävda att överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige. Att överföra en stor mängd uppgifter kan ju inte anses nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Det är inte en tillräcklig grund i detta fall om flygbolagen rent fysiskt inte kan fullgöra sina avtalsskyldigheter därför att de förlorat rätten att göra det. Undantaget kan inte heller tillämpas på överföring av uppgifter om personer med annan destination än USA. Av allt att döma tycks överföringen inte heller kunna anses nödvändig av skäl som rör viktiga allmänna intressen. För det första har det inte visats att överföringen är nödvändig och för det andra framstår det inte som godtagbart att ett ensidigt beslut i ett land utanför unionen av skäl som rör det egna allmänintresset skall leda till att uppgifter som skyddas i direktivet överförs urskillningslöst och rutinmässigt. Det är slutligen svårt att betrakta överföringen som nödvändig för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för den registrerade. Enligt direktiv 95/46/EG får personuppgifter dock överföras även om kravet på adekvat skyddsnivå i tredje land inte är uppfyllt, om den registeransvarige (mottagaren) ställer tillräckliga garantier för skyddet av uppgifterna. Därför vore det konstruktivt om EU:s medlemsstater inledde en dialog med de amerikanska myndigheterna för att finna en lösning som ger uppgifterna adekvat skydd. En gemensam hållning på EU-nivå vore lämplig. 2.6 Särskilda aspekter på överföring av och tillgång till uppgifter ur kundregister som behandlats i datasystem för bokningar och avgångar Kommentarerna till denna punkt kompletterar ovanstående kommentarer Direkt elektronisk uppkoppling för det amerikanska tullverket till boknings- och avgångssystem Om den amerikanska tullen får direkt tillgång till informationssystem på EU:s territorium för att söka fram eller samla in uppgifter i stället för att på sedvanligt sätt ta emot uppgifter som överförs över gränserna kan hela direktivet bli tillämpligt. Artikel 4.1 c definierar direktivets tillämpningsområde på registeransvariga som inte är etablerade på gemenskapens territorium och som för behandling av personuppgifter använder databehandlad eller icke databehandlad utrustning som befinner sig på en medlemsstats territorium. 17 Tillämpningen av hela direktivet väcker dock flera frågor. 17 I skäl 20 i direktiv 95/46/EG sägs att skyddet av enskilda personer enligt direktivet inte får hindras av att den registeransvarige är etablerad i tredje land. I sådana fall omfattas behandlingen av uppgifterna av lagstiftningen i den medlemsstat där de hjälpmedel som används finns. Det bör ställas garantier för att de rättigheter som följer av detta direktiv respekteras i praktiken. Arbetsgruppen för uppgiftsskydd lämnade nyligen ett yttrande som främst avsåg tolkningen av räckvidden av artikel 4.1 c i direktivet (Arbetsdokument om den internationella tillämpningen av EU:s dataskyddslagstiftning när webbplatser utanför EU behandlar personuppgifter på Internet - 30 maj 2002). I yttrandet påpekade arbetsgruppen att den registeransvarige inte måste ha full kontroll över utrustningen, men skall avgöra 6

7 2.6.2 Uppgifter om personer med annan destination än USA Uppgifter om passagerare med annan destination än USA är irrelevanta och får därför inte överföras annat än enligt särskilda avtal om ömsesidigt bistånd i rättsliga och inrikes frågor Känslig information Kundregistret kan innehålla uppgifter om ras eller etniskt ursprung, religiös tillhörighet eller andra känsliga uppgifter som avses i artikel 8 i direktiv 95/46/EG. Direktiv 95/46/EG förbjuder i princip behandling av sådana känsliga uppgifter utan särskilt tillstånd (uttryckligt samtycke till behandling för ett särskilt ändamål, uppgifter av uppenbart offentlig karaktär etc.). Samtycket ger flera problem som beskrivits ovan, och bör ägnas än större uppmärksamhet om uppgifterna är mycket känsliga. 18 Enligt artikel 8.4 i direktivet får medlemsstaterna eller tillsynsmyndigheter besluta om andra undantag, av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och under förutsättning av lämpliga skyddsåtgärder. Om dessa villkor är uppfyllda kan medlemsstaterna därför tillåta överföring av känsliga uppgifter ur kundregistret Behandling av uppgifter ur boknings- och avgångssystem Får amerikanska myndigheter på begäran tillgång till kundregister uppkommer genast frågan om rätten att behandla uppgifter i boknings- och avgångssystem. 20 Framför allt får uppgifterna bara behandlas om de är adekvata och relevanta och inte omfattar mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas. Personuppgifter bör inte längre behandlas i bokningssystem, eftersom de inte längre behövs för de resor för vilka de samlats in. 2.7 Överföring av biometriska uppgifter Överföring av biometriska uppgifter regleras av direktiv 95/46/EG. Enligt direktivet skall medlemsstaterna precisera på vilka villkor behandling av personuppgifter är tillåten. Biometrisk identifiering gör det möjligt att identifiera individer och omfattas av denna bestämmelse. 21 vilka uppgifter som skall samlas in, lagras, överföras, förändras osv., på vilket sätt och för vilket ändamål Enligt artikel 8.2a i direktivet får medlemsstaten i lag förbjuda behandling av uppgifter som nämns i artikel 8.1 i direktivet, även om den registrerade har lämnat uttryckligt samtycke. Artikel 13 i direktivet är fortfarande tillämpligt. Se rekommendation 1/98 om datoriserade bokningssystem för lufttrafikföretag, som även nämner att uppgifter får arkiveras en viss tid eftersom de kan komma att behövas för att lösa en eventuell tvist och att uppgifter kan behandlas om passagerare som reser ofta givit sitt samtycke. Arbetsgruppen för uppgiftsskydd anser i princip att uppgifter skall få lagras on-line i högst 72 timmar och utplånas efter högst tre år (med begränsad tillgång för begäran om utredningar) eller längre tid (om det krävs i lag). Arbetsgruppen diskuterar för närvarande frågan om biometriska uppgifter. 7

8 Slutsatser 1. Arbetsgruppen är medveten om att självständiga stater själva avgör vilken information de kräver av personer som önskar resa in på deras territorium. De aktuella förslagen om APIS-systemet har visserligen utarbetats mot bakgrund av terrordåd, men skulle leda till en oproportionerlig och rutinmässig överföring av uppgifter från de flygbolag som omfattas av bestämmelserna i direktiv 95/46/EG. Uppgifterna skulle rutinmässigt användas i immigrations- och tullärenden men även i ett bredare perspektiv för USA:s nationella säkerhet och skulle vara tillgängliga åtminstone för alla amerikanska federala instanser. 2. Mot bakgrund av hur APIS-systemet utvecklats på senare tid anser arbetsgruppen att USA:s krav leder till problem med direktiv 95/46/EG. De flesta frågorna går utöver flygbolagens behörighet och bör skötas av medlemsstaterna, vid behov av kommissionen. 3. Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att uppgifter om passagerare med annan destination än USA inte får överföras, utom i vissa fall som regleras i särskilda samarbetsavtal om rättsliga och inrikes frågor. 4. Annan överföring av uppgifter om passagerare och besättning ur boknings- och avgångssystem bör bara ske enligt medlemsstaternas lagstiftning. Den lagstiftningen bör innehålla bestämmelser om att nödvändiga begränsningar av de rättigheter och skyldigheter som följer av direktiv 95/46/EG skall göras enligt artikel 13 i direktivet, och om att enskilda skall skyddas. En gemensam hållning bör utarbetas på EU-nivå. 5. Överföring av uppgifter som kan vara känsliga bör behandlas försiktigare. Sådan överföring förutsätter för det första att det föreligger skäl av väsentligt allmänt intresse för medlemsstaterna, för det andra att lämpliga garantier ställts och kräver för det tredje nationell lagstiftning eller beslut av tillsynsmyndighet. 6. Om den amerikanska tullen eller immigrations - och naturaliseringsmyndigheten får direkt tillgång till uppgifter ur boknings- och avgångssystem måste dessa myndigheter se till att direktivet i sin helhet följs. 7. Systemet bör förhandlas fram med de amerikanska myndigheterna. Diskussionerna bör särskilt inriktas på att förtydliga och definiera syftet och avsikten med överföringen, och vem som skall motta uppgifterna och vilka typer av uppgifter som kan komma att överföras enligt ovan och enligt de villkor och garantier som krävs för behandling av personuppgifter, i synnerhet om uppgifterna lämnas till federala instanser (i så fall bör utlämnandet av uppgifter begränsas till rättsutövande myndigheter). 8. Det behövs en övergripande hållning till flygbolagens överföring av personuppgifter till USA. Hänsyn måste tas till andra befintliga eller planerade överföringar till USA. I synnerhet bör begrepp ur tredje pelaren inarbetas. Överföring av uppgifter till myndigheter i tredje land med hänvisning till allmän ordning i landet bör ske inom ramen för de samarbetssystem som inrättats enligt tredje pelaren (rättsligt och 8

9 polisiärt samarbete). De bör även förenas med garantier för att uppgifterna skyddas. 22 Samarbetet enligt tredje pelaren bör inte få hindras av första pelaren. Lösningen för att överföra uppgifter till USA kan även bilda utgångspunkt för överföringar till andra länder utanför unionen via APIS. Utfärdat i Bryssel den 24 oktober 2002 På arbetsgruppens vägnar Ordförande Stefano Rodota 22 Medlemsstaterna lämnar ut personuppgifter till andra länder vid rättsligt och polisiärt samarbete. Europol håller på att överföra uppgifter för att utreda händelserna den 11 september 2001 som ett led i ett undantagsförfarande och diskussioner förs om att inrätta ett permanent samarbete enligt bestämmelserna i Europolkonventionen (artikel 18). Se även beslutet om Eurojust (artikel 27). Förhandlingar förs även om artikel 38 i fördraget. 9

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11733/04/SV WP 97 Yttrande 8/2004 om uppgifter för passagerare avseende överföring av PNRuppgifter på flygningar mellan Europeiska unionen och Förenta staterna

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

Blankett 8A Standardavtalsklausuler

Blankett 8A Standardavtalsklausuler Blankett 8A Standardavtalsklausuler STANDARDAVTALSKLAUSULER i enlighet med artikel 26 punkt 2 i direktivet 95/46/EG för överföring av personuppgifter till tredje land som inte säkerställer adekvat skyddsnivå

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för transport och turism 26.5.2005

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för transport och turism 26.5.2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 26.5.2005 ARBETSDOKUMENT om lufttransport: information till passagerare om vilket trafikföretag som utför en flygning och medlemsstaternas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet Kommittédirektiv Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar Dir. 2016:22 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

Dataskyddsförordningen. Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB

Dataskyddsförordningen. Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB Dataskyddsförordningen Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB www.pulpedagogen.se Lite historia och fakta 1973 trädde datalagen i kraft (världens första nationella integritetslagstiftning) 1998 trädde

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63)

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Yttrande Diarienr 2010-12-20 1556-2010 Ert diarienr Ju2010/7476/EMA Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Datainspektionen, som har

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Kommissionens förordning (EG) nr 696/98 av den 27 mars 1998 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 10031/03/SE WP 85 Yttrande 1/2004 om den skyddsnivå som garanteras i Australien för överföring av passageraruppgifter (Passenger Name Record, PNR) från flygbolagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING

ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING Föreståndare, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet Juristkonsult Tfn 08-654 94 62 soren@sorenoman.se, www.sorenoman.se

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A Europeiska unionens råd Bryssel den 13 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0235 (NLE) 13132/16 SCH-EVAL 173 FRONT 379 COMIX 660 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 12 november 2002 PE 324.159/1-12 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till yttrande (PE 324.159) Béatrice Patrie Grönbok om straffrättsligt

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2017)0313 Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014 2019 Utskottet för framställningar 27.1.2016 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1759/2013, ingiven av Thierry Paquet, belgisk medborgare, om de frivilliga brandkårernas

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 27.5.2011 2008/0161(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension *

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * P5_TA(2002)0148 Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * Förslag till rådets beslut om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (12175/1/2001

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data

Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(7) 23:e Nordiska Statistikermötet Session 4 Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data Inledning Uppgifter som samlas in för statistik utgör en väsentlig

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

8372/02 CM/be,ss DG H I SV

8372/02 CM/be,ss DG H I SV EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 14 maj 2002 (OR. en) 8372/02 FRONT 39 VISA 61 COMIX 289 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Rådets förordning om utfärdandet av viseringar vid gränsen, inbegripet

Läs mer

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen Innehåll 1. Introduktion till Dataskydd 5 2. Sammanfattning 7 3. Datainsamling 8 4. Känsliga personuppgifter och specialkategorier av personuppgifter 11 5. Notis

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 4/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA I UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning 1. Eurodac bakgrund Eurodac är ett informationssystem som har inrättats för att identifiera vilken medlemsstat

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer