Säkrare trådlös kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkrare trådlös kommunikation"

Transkript

1 Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Datum Säkrare trådlös kommunikation Råd till dig som användare

2 Råd till dig som användare Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Diarienummer ISSN Författare Rapporten är sammanställd av en projektgrupp ledd av Patrik Bystedt. I arbetet har Erika Hersaeus, Staffan Lindmark, Camilla Philipson Watz, Stephen Rossi, Adolf Slama och Roland Svahn deltagit. Post- och telestyrelsen Box Stockholm

3 Förord Användningen av trådlös kommunikation ökar. Bland annat har mobilt bredband haft en kraftig tillväxt de senaste åren. Användningen av lokala trådlösa nät ökar också, såväl i hem som på arbetsplatser och i publika miljöer. PTS värnar om denna utveckling eftersom ett brett och mångfacetterat utbud av trådlösa kommunikationstjänster ger användaren en ökad frihet och flexibilitet att kommunicera elektroniskt. Med ett ökat användande får PTS allt fler frågor från användare som undrar över säkerheten i trådlös kommunikation. En undersökning som PTS har genomfört visar att mer än var fjärde användare inte anser sig ha tillräcklig information om sin säkerhet när de kommunicerar trådlöst. En viktig del i att öka säkerheten är välinformerade och medvetna användare. Därför arbetar PTS kontinuerligt med att informera användare. Med denna rapport vill PTS ge råd till användare av trådlös kommunikation. Stockholm i april 2009 Katarina Kämpe Ställföreträdande generaldirektör

4 Innehåll Förord 3 Abstract 6 1 Inledning PTS ger råd till säkrare trådlös kommunikation PTS verkar för användarens säkerhet och integritet Trådlös kommunikation, olika tekniker och ett ökat användande Mobiltelefoni och Bluetooth Mobilt bredband Lokala trådlösa nät, privata och publika Rapportens disposition 11 2 Säkerhet i trådlös kommunikation Trådlös kommunikation är generellt sett säker Säkerheten i anslutningen skiljer sig mellan olika trådlösa kommunikationsformer12 3 Generella råd till användare av trådlös kommunikation Slå på din mentala brandvägg Se din mobiltelefon som en dator Skydda och säkerhetskopiera din information du kan förlora den Tänk på att andra kan se vad du gör Håll operativsystem och program uppdaterade Om du hanterar känslig information se till att din kommunikation är säker 21 4 Råd vid användning av publika lokala trådlösa nät Se till att du inte omedvetet kommunicerar med omvärlden Använd bara nät du känner till och litar på 25 5 Råd vid användning av privata lokala trådlösa nät Slå på krypteringen Byt användarnamn och lösenord till din trådlösa router och stäng av möjligheten att ändra inställningar på avstånd Byt namn på nätverket och stäng av utsändning av nätverksnamnet 30 6 Råd vid användning av Bluetooth Låt din mobiltelefon och dator bara vara synlig när du behöver det Acceptera bara filer och anslutningar från någon du litar på Var försiktig när du ansluter till andra enheter 34 Litteratur 35 Bilagor Bilaga 1 36 Förkortningar 36

5 Sammanfattning I denna rapport ger PTS råd till dig som använder trådlös kommunikation, som mobiltelefoni, mobilt bredband, lokala trådlösa nät och Bluetooth. Trådlös kommunikation är generellt sett säker. Risken att du råkar ut för något illasinnat är liten, men det finns risker du bör bli medveten om. Genom att följa råden blir din trådlösa kommunikation säkrare. Säkerheten beror dels på hur du ansluter dig till Internet, dels vilka tjänster du använder och vad du gör där. Generella råd vid användning av trådlös kommunikation Oavsett hur du ansluter dig finns det generella risker med att använda Internet och vara mobil i din kommunikation. Du bör därför följa de generella råden: Slå på din mentala brandvägg. Se din mobiltelefon som en dator. Skydda och säkerhetskopiera din information du kan förlora den. Tänk på att andra kan se vad du gör. Håll operativsystem och program uppdaterade. Om du hanterar känslig information se till att din kommunikation är säker. Specifika råd beroende av vilken anslutning (teknik) du använder På vilket sätt du ansluter dig har betydelse eftersom säkerheten skiljer sig mellan olika trådlösa tekniker. För mobiltelefoni och mobilt bredband är anslutningen krypterad vilket gör säkerheten mycket hög. I publika lokala trådlösa nät är normalt inte anslutningen krypterad vilket medför en risk att din kommunikation kan avlyssnas. Förutom de generella råden bör du följa råden vid användning av publika lokala trådlösa nät: Se till att du inte omedvetet kommunicerar med omvärlden. Använd bara nät du känner till och litar på. För privata lokala trådlösa nät, till exempel i hemmet, kan du öka säkerheten genom ett antal säkerhetsinställningar i din trådlösa router, nämligen: Slå på krypteringen. Byt användarnamn och lösenord till din trådlösa router och stäng av möjligheten att ändra inställningar på avstånd. Byt namn på nätverket och stäng av utsändning av nätverksnamnet. Om du har Bluetooth påslagen är din utrustning normalt synlig för andra som använder Bluetooth, vilket gör dig sårbar. Du kan öka säkerheten genom följande råd: Låt din mobiltelefon och dator bara vara synlig när du behöver det. Acceptera bara filer och anslutningar från någon du litar på. Var försiktig när du ansluter till andra enheter.

6 Abstract In this report, PTS offers advice to people using wireless communications, such as mobile telephony, mobile broadband, local wireless networks and Bluetooth. Wireless communications are generally regarded as secure. There is only a small risk of encountering something malicious, but there are risks that you should be aware of. Following this advice will increase the security of your wireless communications. Security depends first on how you connect to the Internet and second the services that you use and what you do there. General advice when using wireless communications Regardless of your means of connection, there are general risks associated with using the Internet and being mobile in your communications. For this reason, you should follow this general advice: Activate your mental firewall. Treat your mobile telephone as a computer. Protect and make security copies of your data you may lose it. Remember that others can see what you are doing. Keep operating systems and programs updated. If you deal with sensitive information, ensure that your communications are secure. Specific advice depending on which connection (technology) you use The way in which you connect is important, as the security of various wireless technologies differs. The connection is encrypted for mobile telephony and mobile broadband, which means that security is very high. However, the connection is not usually encrypted in public wireless local area networks, which involves a risk that your communications may be monitored. Besides the general advice, you should also follow this advice when using public wireless local area networks: Ensure that you do not unwittingly communicate with the outside world. Only use networks that you know of and trust. You can also increase security for private wireless local area networks, for example at home, by means of a number of security settings in your wireless router, namely: Activate encryption. Change the user name and password of your wireless router and disable the possibility of changing settings remotely. Change the name of the network and deactivate the broadcasting of your network name.

7 If Bluetooth is activated, your equipment is normally visible to others using Bluetooth, which leaves you vulnerable. You can improve security by adhering to the following advice: Only allow your mobile telephone and computer to be visible when you need them. Only accept files and connections from those that you trust. Be careful when connecting to other units.

8 1 Inledning 1.1 PTS ger råd till säkrare trådlös kommunikation Syftet med denna rapport är att ge användare råd till säkrare trådlös kommunikation. Med användare avses de som privat eller i sitt arbete använder sig av trådlös kommunikation. Råden har arbetats fram genom att undersöka vilka risker som finns vid användning av trådlös kommunikation och vilka åtgärder som användare kan vidta för att öka sin säkerhet. Undersökningen har bland annat bestått av en konsultstudie och ett antal intervjuer med operatörer och leverantörer av system och mobiltelefoner. Vad som avses med trådlös kommunikation och vilka områden som undersökts framgår av avsnitt 1.3. En avgränsning har gjorts i antalet råd som ges i denna rapport. Råden är inriktade på att ge användare en grundläggande nivå av säkerhet. För användare som ställer högre krav på säkerhet finns fler åtgärder som kan vidtas. Till exempel har företag, myndigheter och organisationer i regel IT- och säkerhetspolicyer som bestämmer hur användandet av trådlös kommunikation ska ske. I PTS rapport Säkerhet i lokala trådlösa nät 1 ges också fler råd vid användning av lokala trådlösa nät. 1.2 PTS verkar för användarens säkerhet och integritet PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Säker kommunikation är ett av PTS övergripande mål och myndigheten verkar för att detta uppnås genom att arbeta med områden som robusthet, IT-incidenter och användarens säkerhet och integritet. Allt fler personer använder Internet för handel och för andra tjänster. Vi blir också mer mobila i vår Internetanvändning, såväl privat som i vårt arbete. Samtidigt kan mobiltelefoner i allt större utsträckning användas för avancerade tjänster. Viljan att använda de nya möjligheterna och tjänsterna kan hämmas av osäkerhet kring brister i säkerhets- och integritetsskyddet. En viktig del i att öka säkerheten på Internet är välinformerade och medvetna användare. En användarundersökning som PTS har genomfört visar dock att mer än var fjärde användare inte anser sig ha tillräcklig information om sin säkerhet när de 1 Säkerhet i lokala trådlösa nät, Råd till användare för användare för ökad säkerhet, PTS-ER-2007:16 Post- och telestyrelsen 8

9 kommunicerar trådlöst 2. Därför arbetar PTS kontinuerligt med att informera användare. PTS har tidigare genomfört utredningar om säkerhet i trådlös kommunikation. I april 2006 presenterades rapporten Säkerhetshot mot mobiltelefoni 3. I juni 2007 presenterades rapporten Säkerhet i lokala trådlösa nät 4. Den här undersökningen har utifrån dagens situation följt upp och byggt vidare på tidigare undersökningar. 1.3 Trådlös kommunikation, olika tekniker och ett ökat användande Allt fler använder sig av trådlös kommunikation. Med ett ökat användande har PTS noterat en ökning i frågor från användare som undrar över sin säkerhet när de kommunicerar trådlöst, till exempel med mobilt bredband. Det finns många olika tekniker som kan användas för att kommunicera trådlöst. Utbudet av tjänster är stort och ofta kombineras olika tekniker med målsättningen att erbjuda användare möjligheter till kommunikation oavsett på var de befinner sig. I denna rapport ges råd främst till användare av mobiltelefoni, mobilt bredband, lokala trådlösa nät och Bluetooth-teknik. Dessa tekniker har valts ut för att de är vanligt förekommande och används av många. Flera av råden är dock av generell karaktär som är aktuella även för andra kommunikationsformer. Nedan ges en översiktlig presentation av teknikerna som behandlas i rapporten. För förklaring av de förkortningar som används, se bilaga Mobiltelefoni och Bluetooth Med mobiltelefoni menas samtal mellan personer som utförs via mobiltelefonnäten, vanligen i andra (2G) och tredje (3G) generationens mobiltelefonnät. Dessa benämns också som GSM respektive UMTS. Användning av mobiltelefoner är mycket vanlig, statistik från PTS individundersökning 5 visar att 94 procent av svenskarna har en mobiltelefon. En trend som kan skönjas är att mobiltelefonerna blir allt mer avancerade och att vi använder dem till fler tjänster än att prata och skicka SMS. Till exempel har var fjärde svensk använt sin mobiltelefon för att surfa på Internet. Bluetooth är en teknik som är vanligt förekommande i datorer och mobiltelefoner. Tekniken används för att överföra information mellan olika enheter 2 Konsumenters förhållande till Internetsäkerhet en undersökning om kunskap, beteende och tillit, PTS-ER-2009:18 3 Säkerhetshot mot mobiltelefoni en lägesbedömning vintern 2005/2006, PTS-ER-2006:18 4 Säkerhet i lokala trådlösa nät, Råd till användare för användare för ökad säkerhet, PTS-ER-2007:16 5 Svenskarnas användning av Telefoni & Internet, Individundersökning 2008, PTS-ER-2008:24 Post- och telestyrelsen 9

10 som mobiltelefoner, datorer, tangentbord, mus, skrivare, headsets och mikrofoner. Till exempel kan Bluetooth användas för att ansluta ett trådlöst headset till mobiltelefonen eller för att överföra filer mellan två mobiltelefoner. Bluetooth har till skillnad från mobiltelefoni, mobilt bredband och lokala trådlösa nät en mycket kortare räckvidd, normalt ett tiotal meter Mobilt bredband Med mobilt bredband avses här en uppkoppling av dator eller mobiltelefon mot Internet via mobiltelefonnäten, vanligtvis i 3G-näten. Mobilt bredband har haft en mycket kraftig tillväxt i Sverige. Antalet abonnemang för mobilt bredband ökade från cirka första halvåret 2007 till cirka första halvåret Förändringen motsvarar en årlig tillväxt på 229 procent Lokala trådlösa nät, privata och publika Med lokala trådlösa nät avses här så kallade WLAN. Ett annat namn som används för lokala trådlösa nät är Wi-Fi. I PTS rapport Säkerhet i lokala trådlösa nät 7 finns en beskrivning av tekniken i sådana nät. Lokala trådlösa nät är vanligt förekommande i hem och på arbetsplatser, men även i publika miljöer som hotell, restauranger, caféer, tågstationer, flygplatser och i centrala delar av städer. I denna rapport görs en indelning i privata och publika lokala trådlösa nät. Med privata lokala trådlösa nät avses nät i hemmet eller på arbetsplatser som inte är allmänt tillgängliga. En användare har för dessa nät vanligtvis möjlighet att påverka säkerheten vad gäller inställningar för nätets tillgänglighet m.m. Ungefär hälften av dem som svarade på PTS undersökning om Internetsäkerhet anger att de använder trådlöst nätverk hemma. Mer än var tredje svarar att de använder det varje dag 8. Med publika lokala trådlösa nät, som ofta kallas för hotspots, avses nät som är allmänt tillgängliga. De kan användas gratis eller mot någon form av betalning. En användare har för dessa nät i regel inga möjligheter att påverka säkerheten i själva nätverket. Användningen av hotspots ökar, men är fortfarande relativt låg. Av de tillfrågade i PTS individundersökning har 11 procent använt hotspots under det senaste året 9. 6 Svensk telemarknad första halvåret 2008, PTS-ER-2008:23 7 Säkerhet i lokala trådlösa nät, Råd till användare för användare för ökad säkerhet, PTS-ER-2007:16 8 Konsumenters förhållande till Internetsäkerhet en undersökning om kunskap, beteende och tillit, PTS-ER-2009:18 9 Svenskarnas användning av Telefoni & Internet, Individundersökning 2008, PTS-ER-2008:24 Post- och telestyrelsen 10

11 1.4 Rapportens disposition I kapitel 1 förklaras rapportens syfte, varför PTS ger råd till användare, de avgränsningar som gjorts och en kort presentation av de trådlösa tekniker som behandlas i rapporten. I kapitel 2 ges en översiktlig beskrivning av hur säkerheten ser ut för trådlösa kommunikationer. I kapitel 3 ges sex generella råd vid användning av trådlös kommunikation. De generella råden gäller oavsett vilken anslutningsform du använder dig av, samt det faktum att du vid mobil användning rör dig i en offentlig miljö. Därefter följer råd som är indelade efter vilken anslutningsform du använder. Kapitel 4 ger råd vid användning av publika lokala trådlösa nät. Kapitel 5 ger råd vid användning av privata lokala trådlösa nät. I kapitel 6 ges råd vid användning av Bluetooth. Bilaga 1 förklarar de förkortningar som används i rapporten. Post- och telestyrelsen 11

12 2 Säkerhet i trådlös kommunikation 2.1 Trådlös kommunikation är generellt sett säker Trådlös kommunikation är generellt sett säker. Risken att du som användare råkar ut för något illasinnat är liten. Det finns dock risker som du bör bli medveten om. Genom att öka din medvetenhet och vidta ett antal åtgärder kan du göra din trådlösa kommunikation ännu säkrare. Säkerheten i trådlös kommunikation beror dels på hur du ansluter dig till Internet, dels vilka tjänster du använder och vad du gör där. Det förstnämnda kallar vi i rapporten för anslutning, det andra kallar vi för användning. Det är viktigt att poängtera att oavsett hur du ansluter dig, vare sig det är en fast eller trådlös anslutning, så finns det risker vid användning av Internet som du bör bli medveten om. De generella råden i kapitel 3 är inriktade mot dessa risker. Trådlös kommunikation har en fördel i att du inte är bunden till en viss plats för att kommunicera, du är mobil. När du är mobil och rör dig i en offentlig miljö så finns det risker relaterade till det som du bör bli medveten om. Två av de generella råden tar upp detta. 2.2 Säkerheten i anslutningen skiljer sig mellan olika trådlösa kommunikationsformer I trådlös kommunikation består anslutningen av en radiosändning mellan en anslutningspunkt och din dator eller mobiltelefon. Anslutningspunkten kan till exempel vara en radiobasstation i ett mobiltelefonnät, ofta kallad mobilmast. Den kan också vara en accesspunkt i ett lokalt trådlöst nät, i hemmet, på arbetsplatsen eller på publik plats. Beroende på hur du ansluter dig så skiljer sig säkerheten mellan olika trådlösa kommunikationsformer. För mobiltelefoni och mobilt bredband som kommunicerar via mobiltelefonnäten (2G/3G) är anslutningen krypterad. Det innebär att radiosändningen mellan din dator eller mobiltelefon och radiobasstationen inte med enkelhet kan avlyssnas. Det finns idag inget känt eller förutsett sätt att kringgå säkerheten i 3G-näten och säkerheten i 2G-näten är så pass hög att det krävs mycket dyr utrustning och stor teknisk kompetens för att kunna avlyssna denna trafik. För en normalanvändare är således säkerheten i anslutningen för mobiltelefoni och mobilt bredband mycket hög. Säkerheten är också automatisk och inget som en användare behöver slå på. Du bör dock följa de generella råden vid användning av trådlös kommunikation. För lokala trådlösa nät kan säkerheten se olika ut. I publika lokala trådlösa nät, så kallade hotspots, är i regel inte anslutningen krypterad utan kommunika- Post- och telestyrelsen 12

13 tionen, radiosändningen, mellan din mobiltelefon eller dator och accesspunkten sker i klartext. Den kan därmed avlyssnas. När du använder hotspots så har du i normalfallet ingen möjlighet att påverka säkerheten i själva nätverket. Du kan däremot öka din säkerhet på annat sätt, genom att följa de generella råden och de två specifika råden vid användning av publika lokala trådlösa nät. För privata lokala trådlösa nät, till exempel i hemmet, kan säkerheten ökas genom att du som användare gör ett antal säkerhetsinställningar. Det finns tre råd vid användning av privata lokala trådlösa nät som beskriver detta. I PTS rapport Säkerhet i lokala trådlösa nät 10 finns en utförligare beskrivning av hur säkerheten ser ut i lokala trådlösa nät. Bluetooth används för att kommunicera på korta avstånd mellan olika enheter, till exempel mellan två mobiltelefoner. Om Bluetooth slås på är din mobiltelefon eller dator synlig för andra mobiltelefoner och datorer som använder Bluetooth. Detta gör din mobiltelefon eller dator sårbar. Utvecklingen går mot att allt mer av kommunikationen med Bluetooth är krypterad, men viss kommunikation sker okrypterad. Överföring av filer, till exempel program eller visitkort, mellan två mobiltelefoner sker i regel utan kryptering. Som användare kan du öka säkerheten, de tre råden vid användning av Bluetooth hjälper dig med detta. 10 Säkerhet i lokala trådlösa nät, Råd till användare för användare för ökad säkerhet, PTS-ER-2007:16 Post- och telestyrelsen 13

14 3 Generella råd till användare av trådlös kommunikation I detta kapitel finns sex generella råd vid användning av trådlös kommunikation. De fyra första råden handlar om att öka ditt medvetande och att använda sunt förnuft medan de två sista är av mer praktisk karaktär. 3.1 Slå på din mentala brandvägg När du kommunicerar - slå på din mentala brandvägg. Gör din egen bedömning av hur känslig din information är. Bedöm vilka risker som finns och hur allvarliga konsekvenserna blir om din information förloras, förvanskas eller avlyssnas. Fundera på hur du kan skydda dig. Slå på din mentala brandvägg När du kommunicerar elektroniskt är det viktigt att du tänker efter och gör din egen bedömning av situationen. Du bör ha din mentala brandvägg påslagen och bedöma vad du kommunicerar, var och hur du gör det. Du behöver också fundera över vilka risker som kan finnas, vilka konsekvenser det kan få för dig och andra samt hur du kan skydda din information. Post- och telestyrelsen 14

15 I din bedömning bör du ställa dig de här frågorna: Hur känslig tycker jag att informationen jag hanterar just nu är? Vad som är känsligt är olika från person till person och beror också på om du kommunicerar privat eller i ditt arbete. Det kan till exempel vara kreditkortsnummer, användarnamn, lösenord eller företagskänslig information. Vad finns det för risker att jag förlorar min information, att någon kan se vad jag läser och skriver, eller att min information på något sätt förvanskas? Hur stor tror jag att sannolikheten är att något av detta inträffar? Hur allvarliga är konsekvenserna för mig och för andra om det inträffar? Hur påverkas min personliga integritet? Behöver jag hantera informationen här och nu? Vilka alternativ har jag? Vad kan jag göra för att minska min sårbarhet? Hur kan jag skydda min information? Genom att slå på din mentala brandvägg och göra din egen bedömning ökar din medvetenhet. Med en ökad medvetenhet och genom att vidta olika åtgärder ökar du din säkerhet. Risken att din information förloras, avlyssnas, förvanskas eller på annat sätt utnyttjas minskar därmed. Råden som följer är inriktade både på att öka din medvetenhet och ge förslag på konkreta åtgärder. 3.2 Se din mobiltelefon som en dator Se din mobiltelefon som en dator och ha samma säkerhetsmedvetande som hemma vid datorn. Lär känna din mobiltelefon och använd samma sunda förnuft när du kommunicerar med den, som när du använder din dator. Mobiltelefonerna blir allt mer avancerade och får samma funktioner som datorer. Vi använder dessutom mobiltelefonen i allt större utsträckning till annat än att ringa och skicka SMS, till exempel att surfa på Internet. Begrepp som smarta mobiltelefoner eller den engelska benämningen smartphones används ofta för att beskriva mobiltelefoner som har datorliknande funktioner. Det finns ingen exakt eller enhetlig definition av vad en smart mobiltelefon är, vilket gör det svårt att ange hur stor andel av mobiltelefonerna som är smarta. En uppskattning är att drygt var tionde mobiltelefon är av typen smart mobiltelefon. Denna andel förväntas öka betydligt de närmaste åren. En egenskap som smarta mobiltelefoner har, är att de har mer öppna operativsystem jämfört med äldre mobiltelefonmodeller. För dig som användare innebär detta ökade möjligheter att ladda ner och installera program. Skillnaden mellan dator och mobiltelefon minskar därmed. Post- och telestyrelsen 15

16 Mobiltelefoner blir allt mer avancerade och får samma funktioner som datorer Risken att du råkar ut för skadlig kod, exempelvis virus, och andra problem vid kommunikation med din mobiltelefon är fortfarande liten jämfört med din dator. Hittills har endast en mindre del av de problem som finns med säkerheten i datorn flyttat in i mobiltelefonen, men det kommer att öka med mer öppna operativsystem och ökad enkelhet att installera program. Du behöver därför ta ett ökat ansvar för din säkerhet och ha samma beteende när du använder din mobiltelefon som när du använder din dator. Du är inte skyddad bara för att du kommunicerar med mobiltelefonen. Du bör till exempel inte klicka på länkar, öppna filer och acceptera saker som du inte vet vad det är eller om de kommer från en okänd avsändare. Genom att se din mobiltelefon som en dator och ha samma säkerhetsmedvetande minskar du risken för att drabbas av problem som till exempel skadlig kod och skräppost via SMS. Skadlig kod kan innebära att din mobiltelefon kan tas över och styras av någon annan. Detta kan i sin tur innebära att din mobiltelefon används av någon annan, för att ringa och skicka SMS, eller att information som telefonbok och bildarkiv förloras eller förvanskas. Post- och telestyrelsen 16

17 3.3 Skydda och säkerhetskopiera din information du kan förlora den Din dator och mobiltelefon kan tappas bort eller stjälas. Skydda din information genom att aktivera PIN-kod för inloggning och använda starka lösenord. Ta regelbundet säkerhetskopior av viktig information. Lagrar du känslig information, överväg att kryptera din hårddisk. Med användning av trådlös kommunikation har vi som användare blivit allt mer rörliga och bär med oss datorer och mobiltelefoner när vi befinner oss utanför arbete och hem. Din dator och mobiltelefon innehåller värdefull och känslig information för dig och för andra. Den kanske största risken du ställs inför när du är mobil, är att du blir av med informationen genom att din dator eller mobiltelefon tappas bort eller stjäls. Har du otur hamnar den i orätta händer. För att skydda den lagrade informationen är det därför viktigt att du vidtar åtgärder för att försvåra för den som får tag i datorn eller mobiltelefonen, att använda denna. Du bör därför välja ett starkt lösenord 11 för inloggning och konfigurera datorn så att den frågar efter lösenord både vid uppstart och efter att den inte använts på en stund, till exempel när skärmsläckaren aktiveras. I mobiltelefonen bör du aktivera PINkoden, så att den som får tag i den inte kan använda den för att ringa på din bekostnad. Ofta kan även en särskild låskod aktiveras i mobiltelefonen, som förhindrar att den används även med andra SIM-kort. På så vis skyddas den information som finns lagrad i mobiltelefonen. Om du har känslig information i datorn bör du också överväga att installera programvara som krypterar all lagrad information på hårddisken. Detta ger dig ett ännu starkare skydd än enbart användning av lösenord då du gör det mycket svårt för den som får tag i datorn att kunna ta del av informationen. Att information kan hamna i orätta händer är dock inte det enda problemet som uppkommer om din dator eller mobiltelefon förloras. Ett kanske större problem är risken att du lider skada på grund av att din information förloras. Det kan till exempel vara viktiga dokument, e-post, bildarkiv och kontaktuppgifter. Det är därför viktigt att du regelbundet säkerhetskopierar informationen och lagrar den på ett annat ställe än i din bärbara dator eller mobiltelefon. Ställ dig frågor vad skulle det innebära för dig om du blev av med din dator och mobiltelefon. Vilken information är värdefull för dig och vad skulle du inte vilja att andra kan ta del av om de fick tag i din dator eller mobiltelefon? Hur svårt skulle det vara att återskapa informationen? 11 På https://www.testalosenord.se/ kan du testa om ett lösenord är starkt. Post- och telestyrelsen 17

18 Din mobiltelefon och dator kan förloras skydda och säkerhetskopiera din information Post- och telestyrelsen 18

19 3.4 Tänk på att andra kan se vad du gör I en publik miljö kan andra titta över axeln, se vad du gör och höra vad du säger. Placera dig så att risken för insyn minimeras. Det blir allt vanligare att datorer och mobiltelefoner används i publika miljöer, till exempel på caféer, flygplatser, hotell och tåg. I sådana miljöer finns det folk runt omkring dig som har möjlighet att se vad som står på din skärm eller vad du skriver på tangentbordet. Risken finns att en person med ont uppsåt medvetet kan placera sig så att han eller hon kan ta del av din information. Det kan till exempel handla om företagsinformation, inloggnings- eller personuppgifter. När du använder din dator och mobiltelefon i publika miljöer bör du därför tänka på hur du placerar dig, så att risken för insyn minimeras. Det kan vara bra att resonera på samma sätt som när du tar ut pengar i en bankomat det är viktigt att ställa dig så att personer i kön inte kan se din personliga kod. Till datorer finns dessutom möjlighet att skaffa ett särskilt skärmfilter som begränsar möjligheterna för utomstående att se vad som visas på skärmen. Om det inte är möjligt att undvika risken för insyn helt, bör du överväga att inte arbeta med känslig information på den aktuella platsen. I en publik miljö kan andra titta över din axel och ta del av din information Post- och telestyrelsen 19

20 3.5 Håll operativsystem och program uppdaterade Håll operativsystem och program i din dator och mobiltelefon uppdaterade. Användning av Internet innebär risker med skadlig kod oavsett hur du ansluter dig till Internet. Risker med skadlig kod som maskar, virus, trojaner och spionprogram finns oavsett hur du ansluter dig till Internet. Statistik från PTS individundersökning 12 visar att hälften av de tillfrågade drabbats av problem som skräppost, virus och spionprogram. Vare sig du kommunicerar trådbundet eller trådlöst behöver du skydda dig genom att: ha en uppdaterad och rätt inställd brandvägg ha ett uppdaterat och rätt inställt antivirusprogram regelbundet uppdatera operativsystem och webbläsare regelbundet uppdatera alla övriga program som används Genom att göra detta minskar du risken för intrång. Väl inne i din dator eller mobiltelefon kan inkräktaren stjäla eller förvanska information. Spionprogram försöker samla information om dig och dina vanor som sedan kan användas för olika ändamål, till exempel för att skicka skräppost till dig. Inkräktaren kan även ta över din dator eller mobiltelefon och använda den för att attackera andras datorer eller nätverk. Leverantörer av operativsystem och program arbetar kontinuerligt med uppdateringar för att motverka nya hot och minska sårbarheter som upptäcks. Genom att hålla operativsystem, webbläsare och program uppdaterade är du säker på att din utrustning har de senaste versionerna och du minskar därmed risken att drabbas av skadlig kod. Ytterligare förklaringar och mer praktisk vägledning för hur du går tillväga för att uppdatera program finns bland annat på följande webbplatser: PTS webbplats om Internetsäkerhet, Kampanjen Surfa Lugnts webbplats, PTS webbplats för test av datorns säkerhet, https://www.testadatorn.se 12 Svenskarnas användning av Telefoni & Internet, Individundersökning 2008, PTS-ER-2008:24 Post- och telestyrelsen 20