EndoC- H l -celler som model l för virus- och diabetesstudier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EndoC- H l -celler som model l för virus- och diabetesstudier"

Transkript

1 UP PSALA UNIVE RSITET EndoC- H l -celler som model l för virus- och diabetesstudier Självständigt arbete Läkarprogrammet Uppsala Universitet Namn: Anna Granstam Redovisning termin: HT 2013 Handledare: Gun Frisk Examinator: Ingemar Swenne 1

2 ABSTRACT Human Enterovirus (HEV) infections have been associated with β-cell damage in type 1 diabetes (T1D). Although being a subject for research for more than half a century, lack of appropriate models has made it practically impossible to show whether there is any distinct causality. The aim of this study is to define whether the newly developed human β-cell line, EndoC-βH1, can be infected with HEV and thereby constitute a model for outlining the potential links between HEV and T1D. EndoCβH1 cells were infected with 14 different strains of HEVs. Subsequently, CPE was estimated with light microscope, viral titer increase was measured with TCID 50 titration and immunohistochemistry was used to show presence of viral proteins. In addition, two virus strains were selected for more thorough functionality analyses, i.e. viability analysis, glucose stimulation tests and RT-PCR gene analyses. All HEV strains did cause CPE. Viral replication was confirmed by distinct titer increases by the TCID 50 titrations and detection of viral proteins by immunohistochemistry. Preliminary results from the functionality analyses indicated major impairments on beta cell function upon HEV infection. We therefore conclude that HEV can infect, and most likely also impair the function of EndoC-βH1 cells, making them suitable for studies of the potential viral etiology to T1D. 2

3 INNEHÅLL ABSTRACT 2 FÖRKORTNINGAR 4 POULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 5 BAKGRUND 6 MATERIAL OCH METODER 8 DISKUSSION 18 REFERENSER 20 3

4 FÖRKORTNINGAR BSA Bovine serum albumin cdna Complementary deoxyribonucleic acid CPE Cytopathic effect CAV Coxsackie virus A CVB Coxsackievirus B DAB 3,3'-Diaminobenzidine DAPI 4',6-diamidino-2-phenylindole DMEM Dulbecco's Modified Eagle's Medium dsrna Double stranded ribonucleic acid ECM Extracellular matrix ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay EMEM Eagles minimum essential medium GAD65 Glutamic acid decarboxylase 65 GAPDH Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase GMK Green monkey kidney HEV Humane Enterovirus HLA Human leukocyte antigen IA2A Insulin associated antigen IAA Insulin autoantibody NGS Normal goat serum NHS Normal horse serum MHC Major histocompatibility complex PBS Phosphate buffered saline PCR Polymerase chain reaction PFA Paraformaldehyde PV Polio virus qpcr Real-time quantitative polymerase chain reaction RPMI Roswell Park Memorial Institute medium RT-PCR Reverse transcription polymerase chain reaction SCID Severe combined immunodeficiency STWS Scots tap water substitute T1D Type 1 diabetes TCID 50 Tissue culture infective dose 50 VP Virus protein ZnT8 Zink transporter 8 4

5 POULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Insulin öppnar kroppens celler så att de kan ta upp glukos vi får i oss via födan. Utan insulin blir för höga koncentrationer glukos kvar i blodet. β-celler finns utspridda i bukspottskörteln, och är den enda celltypen som producerar insulin. Vid typ 1-diabetes förstörs dessa celler helt, vilket ger upphov till insulinbrist. Det finns flera gener som har visats öka risken för diabetes, men genetiken kan inte förklara allt. Flera miljöfaktorer, bland annat virusinfektioner, har framförts kunna trigga insjuknande av typ 1-diabetes. Bukspottskörteln är ett svåråtkomligt organ. Möjligheten att ta prover från patienter är i praktiken obefintlig eftersom innehållet i körteln, vars funktion är nedbrytning av makromolekyler, riskerar rinna ut, bryta ned och skada omgivande vävnad. I forskningssammanhang används istället bukspottskörtelprover från avlidna organdonatorer. Antalet organdonatorer är lågt och endast en minoritet av dessa står forskningen till förfogande. Parallellt med proverna från patienter används därför musmodeller men det finns stora skillnader mellan diabetes hos mus och människa. Den celltyp vi undersökt i detta projekt EndoC-βH1 är ett nytt alternativ. Denna cellinje är utvecklad ur β- celler från människa och kan odlas. Vi har studerat om EndoC-βH1-cellerna kan infekteras med olika typer av virus och visat att så är fallet. Vi har också visat att virusinfektionen påverkar EndoC-βH1- celler snabbare än HeLa-celler. 5

6 BAKGRUND OCH SYFTE Den grundläggande orsaken till typ 1-diabetes (T1D) är att de insulinproducerande β-cellerna i de Langerhanska öarna i pankreas är förstörda. Till följd av detta uppstår en insulinbrist som leder till hyperglykemi. Tidiga manifestationer av T1D är polyuri, törst och viktnedgång och senare komplikationer är retinopati, nefropati och neuropati (1). Immunförsvaret spelar en nyckelroll i patofysiologin bakom T1D. T1D karaktäriseras, särskilt hos patienter som insjuknar unga, histologiskt av insulit, öcellsinflammation (2). Specifika polymorfismer i de antigenpresenterande HLA-proteinerna är associerade med ökad risk att drabbas av T1D (3). Dessutom har 70 % av nydiagnostiserade T1D-patienter autoantikroppar riktade mot intracellulära proteiner i de Langerhanska öarna (4), vilket kan jämföras med 4 % hos friska (5). Det är inte troligt att autoantikropparna orsakar β-celldöden men de är användbara biomarkörer. I klinik används framförallt autoantikroppar riktade mot Glutamatsyra dekoarboxylas (GADA), mot transmembrana tyrosinfosfataser (IA2A), mot zinktransportören ZnT8 samt insulin (IAA) (6) som biomarkörer. Varför immunförsvaret aktiveras vid T1D är inte klarlagt. Enbart genetisk predisposition räcker inte för att T1D ska utlösas. Tvillingstudier visar förhållandevis stora konkordansskillnader (7), och incidensen av T1D ökar med upp mot 3 % per år (8) i hela världen, förutom i Västindien och Centralamerika (9). Miljöfaktorer som har misstänkts kunna aktivera immunförsvaret är, bland annat, tidig exponering för gluten (10), obalans mellan neogenes och apoptos av β-cellprogenitorer (11) och virusinfektioner (12) (13) (14). Flera potentiella mekanismer kan förklara hur virusinfektioner kan initiera T1D. För det första skulle en direkt infektion i sig kunna skada β-cellerna. Ett annat sätt är molekylär mimik korsreaktivitet mellan virus och β-celler. En tredje medkanism är att den virusinducerade proinflammatoriska miljön leder till en bystander activation; virus-antigenpresenterande celler råkar spilla över och aktivera autoreaktiva T-celler (15). Slutligen är Hygien-hypotesen också en potentiell länk mellan T1D och virus. Hygien-hypotesen är teorin att bättre hygien ger färre infektioner tidigt i livet, vilket ger att immunförsvaret inte kan utveckla ett tillräckligt starkt skydd (16). Senare virusinfektioner får därmed fritt spelrum och kan slå ut β-cellerna. I analogi med Poliomyelitepidemierna i början av 1900-talet, där u-länder inte drabbades av epidemier medan i-länder gjorde det (17), skulle denna teori förklara varför fler drabbas av T1D i höginkomstländer med bättre hygien, än i låginkomstländer. Humana enterovirus (HEV)-infektioner är i allmänhet milda eller asymptomatiska men kan i enstaka fall ge upphov till allvarliga tillstånd som aseptisk meningit (18), encefalit (19), hepatit (20) och myokardit (21). De är också välstuderade i diabetessammanhang (22). Coxsackievirus B4-E2-Yoon, ett HEV, isolerades från pankreas från en pojke som dog i ketoacidos vid insjuknandet. Detta virus visades sedan kunna påverka blodglukosnivåerna hos möss (23). Ett annat HEV, Echovirus 4, isolerades under en meningitepidemi på Kuba då serokonversion av diabetesrelaterade autoantikroppar uppkom hos 30 % av de drabbade. Ytterligare en intressant koppling mellan HEV och T1D, är att man vid sjukdomsdebuten kan se en intrafamiljär spridning av HEV (24). Vid epidemier av HEV har man dessutom detekterat serokonversion av öcellsautoantikroppar (25). Diabetesstudier har hittills i stor utsträckning utförts i djurmodeller. Representativiteten hos musmodeller för den humana patofysiologin är emellertid ifrågasatt (26) (27). Detta, i kombination med att humana biopsier är svårtagna på grund av pankreas läge och att tillgången på donerat material är mycket låg (28), har hindrat forskningsområdets utveckling. Trots att forskning på HEV och T1D har pågått sedan 1960-talet (29) kvarstår stora kunskapsluckor lanserades dock en nyutvecklad cellinje; EndoC-βH1 (30), som förenklar möjligheterna att studera T1D. EndoC-βH1 är tillverkade av 6

7 humana pankreasanlag, som har transducerats med en lientiviral vektor, transplanterats i Severe combined immunodeficiency (SCID) -möss, ånyo transducerats, fast med humant telomeras-omvänt transkriptas, och slutligen expanderats in vitro. EndoC-βH1-celler uttrycker alla β-cellmarkörer samt utsöndrar insulin vid glukosstimulering. Syftet med den här studien är att klargöra om EndoC-βH1 kan infekteras med olika HEV, och därmed användas för att bättre studera HEVs association med T1D. Vi ämnar också studera om en sådan infektion skulle påverka β-cellspecifika funktioner och viabilitet. 7

8 MATERIAL OCH METODER Virus De virus som användes för att studera tropism hos EndoC-βH1 var: Echovirus 7, Echovirus 11, Coxsackievirus-B-1-11 (CVB1-11), Coxsackievirus B5 (CVB5), Coxsackievirus B4; VD2921, Coxsackievirus A16 (CAV16), Coxsackievirus A7 (CAV7), Echovirus 6 och Mumps (parotit/påssjuke-) virus 1. Utöver detta användes stammarna Coxsackievirus-B4-E2Yoon och Echovirus 4 för studier av viabilitet, genanalys och glukosstimulering. Även Polio Virus (PV) Sabin användes för viabilitetsanalys. Celler Humana EndoC-βH1-celler odlades vid 37 C, 5% CO 2, i extra cellular matrix (ECM) - och fibronektinklädda flaskor, med låg glukos Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) och tillsatser enligt tillverkarens rekommendationer. HeLa-celler odlades i 12-brunnsplattor i Eagles minimum essential medium (EMEM) (SVA, Sverige) och inkuberades i 37 C i en CO 2 inkubator. Green Monkey Kidney cells (GMK-celler) odlades i 96 brunnsplattor med EMEM (SVA, Sverige) samt 5 % kalvserum (Hyclone, USA) och inkuberades vid 37 C i en koldioxidinkubator. När de var hopväxta till ca 80 % användes cellerna för Tissue Culture Infective Dose 50 (TCID 50)-titreringar. Virusinfektion EndoC-βH1-celler odlades i ECM/fibronektin klädda 12 brunnsplattor (Costar) med lågglukos DMEM och samtliga tillsatser utom nikotinamid. I varje brunn infekterades cellerna med 100 TCID 50 av respektive virusstam. Varje dag togs 200 ul odlingsmedium ut från brunnarna och ersattes med lika mycket nytt medium. Proverna sparades i -20 C för senare TCID 50-titrering. Cytopatisk effekt (CPE) uppskattades och fotograferades varje dag post infektion under ljusmikroskop. HeLa-celler infekterades på samma vis och prover sparades i -20 C för senare TCID 50-titrering. CPE uppskattades varje dag post infektion. Cellviabilitet Tre dagar efter infektion analyserades antal levande celler av totalt antal celler (viabilitet). Cellerna behandlades med trypsin för att bli enkelceller och analyserades med Trypan Blue uptake assay i Berkleykammare, så som beskrivet i (31). Immunohistokemi EndoC-βH1-celler odlades och infekterades på samma vis som tidigare beskrivits, fast på glasskivor med 4 brunnar (BD Falcon, USA). Cellerna fixerades med 4% Paraformaldehyd (PFA) (APL, Sverige) 15 min i inkubator och tvättades med PBS tre gånger. De skivor som togs med till Universitetet i Exeter förvarades i 4 C i kylskåp efter detta steg. De skivor som färgades i Uppsala permeabiliserades direkt i 10 min med 0,05% Tween 20 (Dako North America Inc, USA) i rumstemperatur. Efter ett ytterligare tvättsteg blockerades sedan endogent peroxidas med H 2O 2 (Dako, North America Inc, USA), 30 min i rumstemperatur, för att därefter tvättas igen och blockeras i 30 min med 5% Bovine serum albumin (BSA) (Sigma, USA) i rumstemperatur. Efter detta adderades den primära antikroppen 8

9 löst i 1% BSA, 30 min i inkubator. Efter tvätt tre gånger med Phosphate buffered saline (PBS), adderades den sekundära antikroppen i 30 min i rumstemperatur. Skivorna tvättades efter detta igen, och 3,3'-Diaminobenzidine (DAB) Chromogen Substrate (Dako, North America Inc, USA) adderades och observerades direkt under ljusmikroskop. När färgförändring kunde ses, tvättades cellerna med destillerat vatten. För att kontrastfärga cellkärnorna, adderades hematoxylin i c:a 30 s. Efter detta tvättades glasskivorna med destillerat vatten och dehydrerades i 70% etanol i 3 min, 90% etanol i 3 min, 99% etanol i 3 min och slutligen xylen i två gånger 3 min. Täckglas limmades därefter fast på glasskivorna. Immunohistokemi utfördes även med hjälp av professor Noel Morgans forskargrupp vid Universitetet i Exeter. Samma metod som ovan användes med några undantag. Cellerna permeabiliserades i 30 min i rumstemperatur med 0,5 % TritonX-100, 0,5 % Normal goat serum (NGS), och 0,5 % BSA. Glasskivorna färgades med hematoxylin i 1 min. Efter detta doppades de i Scots tap water substitute (STWS) för att göra hematoxylinfärgningen klarare. Efter detta tvättades de i 5 min i destillerat vatten och sedan, för att förstärka DAB-färgningen, placerades glasskivorna fem minuter i 2 % CuSO4 i 0,9% NaCl-lösning och tvättades ytterligare en gång i destillerat vatten innan dehydreringen. Istället för Xylen användes Histoclear (National Diagnostics, USA). För att blockera överflödig sekundär antikroppsinbindning, bakgrundsfärgning, gjordes försök med NGS respektive Normal Horse serum (NHS). Även s.k. Antigen retrieval, 20 min i tryckkokare med citrat, följt av 20 min avsvalning, testades av samma anledning. Immunoflourenscens EndoC-βH1-celler odlades som tidigare beskrivits på 8-brunns kammar-glasskivor (BD Falcon). Prepareringen var identisk med immunohistokemiproceduren ovan fram till att de primära antikropparna anti-virus protein 1 (VP1) (Dako, Danmark) och anti-double stranded ribonecleic acid RNA (dsrna) (Scicons, Ungern), båda spädda 1:1000, adderades. Proverna lämnades i 4 C över natten. Dagen efter tvättades glasskivorna tre gånger med PBS, för att sedan blockeras med 1% BSA (Sigma, USA), en timme i rumstemperatur. Efter detta adderades den sekundära antikroppen, Alexa488 (Invitrogen, USA), spädd 1:200. Proverna inkuberades en timme i rumstemperatur i mörker. Efter att igen tvättat tre gånger med PBS adderades 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) (Invitrogen, USA) i 10 min i mörker. Proverna tvättades igen och täckglas fästes med Fluoromont G (Southern Biotech, USA). För att bestämma vad som orsakade bakgrundsfärgning i denna metod testades att färga enbart med sekundära anti-mus respektive anti-kanin antikroppar. Glukosstimulering och analys av insulinfrisättning EndoC-βH1-celler odlades på samma vis som tidigare beskrivits i 12 brunnsplattor och infekterades respektive lämnades oinfekterade. Tre dagar efter infektion inkuberades cellerna i 30 min, 37 C, med RPMI-medium (SVA, Sverige) innehållandes låg glukoshalt (5,5 mm glukos), respektive hög glukoshalt (16,5 mm glukos) och hög glukoshalt med tillsatt 10 mm teofyllin. Prover från cellodlingsmedium togs. För att bestämma intracellulär insulinhalt skrapades kvarvarande celler loss från brunnarna, överfördes till eppendorfrör och frystes ned i -20 C. Insulinkoncentrationen bestämdes sedan med Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (Mercodia, Sverige) enligt tillverkarens instruktioner. 9

10 RNA- extraktion och cdna-syntes Infekterade och icke infekterade celler samlades in dag 1, 2 och 3 efter infektion och tvättades med PBS. RNA ur cellerna renades sedan fram med RNeasy mini kit (Qiagen, Sverige), innehållandes ett gdna-eliminatorrör, med vilken genomiskt DNA avlägsnas. RNA-koncentration och provernas kvalitet bestämdes med en nanodrop (Thermo Scientific, USA). RNA (maximalt 100 ng per prov) omvandlades med omvänd transkription till cdna med Superscript VILO cdna Synthesis Kit (Invitrogen, USA) enligt tillverkarens instruktioner. Realtids-PCR Realtids- eller Real Time- Polymerase chain reaction (PCR) kördes med Power SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems, Sverige) i ett StepOnePlusTM Real-Time PCR-system (Applied Biosystems). Färdiga genspecifika primer-kit (QuantiTect Primer Assays, Qiagen, Sverige) användes för analys av insulingenuttryck. Uttrycksnivåerna normaliserades mot uttryck av housekeepinggenerna 18S och Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) och analyserades med 2 -dct - metod. Etiska tillstånd Etiskt tillstånd för omhändertagande av celler: Forskningsetiknämnden vid Uppsala Universitet, Dnr 2009/371. Etiskt tillstånd för forskning om typ 1 diabetes tidig patogenes (virusinfektion inkluderat): Forskningsetiknämnden vid Uppsala Universitet, Dnr 2009/043. Tillstånd för användning av EndoC- βh1 sökt och beviljat hos utvecklaren Endocells SARL. 10

11 RESULTAT Cytopatisk effekt Figur 1: CPE. Representativa fotografier av CPE i icke infekterade EndoC- βh1-celler med CPE grad 0, respektive Echovirus 7- infekterade EndoC- βh1 celler med CPE grad 4, dag 1 efter infektion. I Figur 1 ses representativa fotografier av icke infekterade EndoC-βH1-celler och EndoC-βH1-celler infekterade med Echovirus7. CPE kan ses i cellerna infekterade med Echovirus 7. Även Echovirus 11 inducerade CPE redan dag 1 efter infektion (Post Infection, P.I.). Övriga serotyper inducerade CPE dag 2 P.I. De morfologiska förändringarna graderades på en skala 0 4, som tidigare beskrivits i (32) där 0 är opåverkade och 4 är döda celler. CPE i EndoC-BH1 Uppskattad grad CPE 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ,5 1 1,5 2 2,5 Dag P.I. Kontroll Echovirus7 Echovirus 11 CBV4, CAV7, CAV16, CBV5 och Parotitvirus1 Figur 2: CPE-grad i icke infekterade (kontroll) och HEV-infekterade EndoC-βH1-celler dag 0-2 P.I. Den cytopatiska effekten i EndoC- βh1 cellerna jämfördes med HeLa-celler (Figur 3 och 4). I samma försök adderades samma virus till båda celltyperna och är i figuren nedan indikerade i samma färg. Även här graderades de morfologiska förändringarna 0 4. Dag 1 post infektion var CPE-graden för de Echovirus 11-infekterade EndoC-βH1-celler 1, dag 2 och dag 3 var den 3 och dag 4 var den 4. Echovirus 7-inekterade EndoC-βH1-celler följde samma mönster undantaget att de dag 1 nått CPEgrad 2. EndoC-βH1-celler infekterade med CBV1-3, Echovirus 6, VD2921, CBV-5 och CAV16 hade alla uppnått CPE-grad 2 dag 1, CPE-grad 3 dag 2 samt grad 4 dag 3 och 4. CBV-1-3 och CAV-7 infekterade HeLa-celler höll låg CPE-grad de första dagarna men steg sedan; CBV-1-3 nådde dag 3 grad 2,5 respektive grad 4 dag 4 och de CAV-7-infekterade cellerna graderades till 4 både dag 3 och dag 4. Inga av de andra virusserotyperna orsakade CPE över grad 2 i HeLa-celler. 11

12 Uppskattad grad av CPE 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 CPE i EndoC-βH1-celler Dag P.I. Control Endo Echo11 Endo CBV1-3 Endo Echo7 Endo CAV16 Endo Echo6 Endo CAV7 Endo VD2921 Endo CBV5 Endo Figur 3: CPE gradering dag 1,2,3 och 4 efter infektion i EndC-BH1-celler i det celltypsjämförande experimentet 4,5 CPE i HeLa-celler Delta log TCID50/100 ul virus Uppskattad grad CPE 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Control Hela Echo 11 Hela CBV1-3 Hela Echo7 Hela CAV16 Hela Echo6 Hela CAV7 Hela VD2921 Hela Dag P.I Figur 4: CPE gradering dag 1,2,3 och 4 efter infektion i HeLa-celler i det celltypsjämförande experimentet Medeltiterökning i det jämförande experimentet 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Hela EndoC-βH1 Celltyp Figur 5: Medeltiterökning av de olika HEV serotyperna i HeLa- respektive EndoC-βH1-celler i det celltypsjämförande experimentet Som synes i figur 5 orsakade virusen inte bara CPE snabbare i EndoC-βH1-cellerna, utan medeltiterökningen i TCID 50 var också större i EndoC-βH1-cellerna än i HeLa-cellerna. 12

13 TCID 50 I figur 6 visas TCID 50 titrering av EndoC-βH1. Medeltiterökningen i odlingsmediet, dagen innan alla celler dog, var för CAV , CBV ,5, Echovirus ,5 samt för CAV Medeltiterökning i TCID50-experiment med EndoC-βH1-celler Delta log TCID50/100 ul virus Delta log TCID50/100 ul virus CAV16 CBV5 Echo11 CAV7 CBV4 VD2921 Virus Figur 6: Medeltiterökningar av två TCID50 experiment i EndoC-βH1, infekterade med CAV16, CBV5, Echovirus11 och CAV7, CBV4 and CBV4-VD Medeltiterökning i TCID50-experiment med HeLa celler 0 CAV16 CAV7 CBV1-3 VD2921 Echo11 Echo7 Echo6 CBV5 Virus Figur 7:Medeltiterökningar av tre TCID50-experiment i HeLa-celler, infekterade med CAV16, CAV7, CBV1-3, CBV4-VD2921, Echovirus11, Echovirus7, Echovirus 6 och CBV5. Med TCID 50-titrering av HeLa-cellerna (figur 7) ses också titerökningar. Medeltiterökningen dag 2 P.I. var i CAV ,1, CAV7 10 6,3, CBV , CBV4-VD ,8, Echovirus ,75, Echovirus ,5, Echovirus ,75 och i CBV5-infekterade celler 10 2,5. Immunohistokemi EndoC-βH1 cellerna färgades för VP1 (figur 8). Bakgrund färgades i kontroll och i infekterade celler. Bakgrunden försvårade tolkning av färgningarna. Ett fåtal specifika infärgningar kan dock ses. 13

14 E B Figur 8: VP1 färgade CBV4 - VD2921 infekterade EndoC-βH1 celler. De röda pilarna pekar på potentiella VP1positiva celler. Bokstaven B indikerar bakgrund och är utsatt på ett representativt ställe i bilden. Bokstaven E indikerar EndoC-βH1-celler och är även den utsatt på en representativ plats för dessa. Immunofluorescens EndoC-βH1-celler dubbelfärgades för insulin och VP1 (figur 9.1 och 9.2), samt insulin och MHC klass 1 (figur 10.1 och 10.2). Även med denna metod färgades bakgrund i de röda VP1- och MHC klass 1 kanalerna, både i kontroll och i infekterade celler. Några VP1-positiva celler kan emellertid urskiljas. MHC klass 1 färgningen var mycket svag och någon skillnad gentemot kontrollen ses inte. Den gröna insulinfärgningen var tydlig och gav ingen bakgrundsfärgning. Varken tillsats av NGS eller NHS blockerade överflödig sekundär antikroppsinbindning. Antigen retrieval, som också testades för att minimera bakgrund, gjorde att visserligen att bakgrunden eliminerades men dessvärre även de flesta celler. 14

15 1 B 2 B Figur 9: Insulin och VP1 färgning i EndoC-βH1-celler. Cellkärnorna är blåfärgade, insulin är färgat med grönt och VP1 med rött. Bild 1 visar kontroll och bild 2 visar CVB1-7 infekterade EndoC-βH1-celler. Den röda pilen pekar på en potentiell VP1-positiv cell och B står för bakgrund. 1 2 Figur 10: Insulin och MHC klass 1 färgade EndoC-βH1-celler. Cellkärnorna är blåfärgade, insulin är grönfärgat och MHC klass 1 är rödfärgat. Bild 1 visar kontroll och bild 2 visar CBV1-7 infekterade EndoC-βH1-celler. Tillsats av endast den sekundära antikroppen (mus respektive kaninantikroppar) var de som band in ospecifikt och gav den höga bakgrunden. 15

16 Analys av genuttryck och glukosstimulering 2500 Glukosstimulering Insulingenen/18S Utsöndrat Insulin uu/ml Kontroll låg glukos E2 Yoon låg glukos Kontroll hög glukos E2 Yoon hög glukos Kontroll hög glukos + teofyllin E2 Yoon hög glukos + teofyllin Figur 11: Utsöndrad mängd insulin i kontroll och CBV4-E2Yoon infekterade celler i medium med låg glukoskoncentration, i medium med hög koncentration och i medium med hög koncentration av glukos kombinerat med teofyllin. Figur 11 visar att mängden utsöndrat insulin i medium med låg icke stimulerande glukoskoncentration i kontrollen var 210 uu/ml och i de CBV-4-E2Yoon-infekterade cellerna 256 uu/ml (n=2). I medium med stimulerande glukoskoncentration var mängden utsöndrat insulin i kontrollen 289 uu/ml (n=2), medan den i mediet från de CBV-4- E2Yoon-infekterade cellerna var 420 uu/ml (n=2). I medium med både hög glukoskoncentration och teofyllin var mängden utsöndrat insulin i kontrollen 1910 uu/ml (n=2) och i mediet från de CBV-4-E2Yoon-infekterade cellerna 2234 uu/ml (n=2). Sammanfattningsvis, ses en tendens till högre insulin sekretion både vid stimulerande betingelser samt vid normalt blodkglukosnivå i de virusinfekterade cellerna. I figur 12 (n=2), visas uttryck av insulingenen dag 1 efter infektion i icke infekterade EndoC-βH1- celler och infekterade EnsoC-βH1celler. Genen som kodar för insulin uttrycktes i EndoC-βH1- cellerna. Uttrycket av insulingenen i de CBV-4-E2Yoon-infekterade cellerna liksom i de Echovirus 4- infekterade cellerna var betydligt lägre än i de icke infekterade cellerna. Genuttrycket påverkades emellertid inte i de Poliovirus Sabin-infekterade cellerna. 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 Uttryck av Insulingenen dag 1 P.I. CONTROL E2YOON ECHO4 PVSABIN Figur 12: Uttryck av genen som kodar för insulin i förhållande till House keeping genen 18S i CBV4-E2Yoon, Echovirus 4 och Poliovirus Sabin infekterade EndoC-βH1-celler samt kontroll dag 1 P.I 16

17 Analys av viabiliteten hos EndoC-βH1-cellerna I figur 13 visas att viabiliteten hos EndoC-βH1-cellerna dagen efter inokulering (dag 1), n=2, var i de icke infekterade cellerna (kontroll) 75%, i de Echovirus 4-infekterade cellerna 70%, i de CBV-4- E2Yoon-infekterade cellerna 63%, samt de i Poliovirus Sabin-infekterade cellerna 62%. Dag 2 efter inokulering, n=2, var viabiliteten i kontrollen 72%, i de Echovirus 4-infekterade cellerna 58%, i de CBV-4-E2Yoon-infekterade cellerna 62% samt i de Poliovirus Sabin-infekterade cellerna 48%. Viabilitet Dag P.I. 1 Dag P.I. Kontroll 0,75 0,72 Echovirus 4 0,7 0,58 CBV4-0,64 0,62 E2Yoon Poliovirus 0,63 0,48 Sabin 2 Figur 13: Andel levande EndoC-βH1-celler av Echovirus 4, CBV4-E2Yoon och Poliovirus-Sabininfekterade celler samt kontroll, dag 1 och dag 2 efter infektion. 17

18 DISKUSSION Det är tydligt att EndoC-βH1-cellerna är permissiva för samtliga undersökta HEV. Bilderna i figur 1 visar tydligt upprundade celler virusinducerade morfologiska förändringar. Titerökningarna i TCID 50- försöken visar att virus har replikerat. Detta stärks av att i både resultat från immunohistokemi och immunofluoresens detekterades VP1 i cellerna. HEV replikerade bevisligen snabbare i EndoC-βH1-cellerna än i HeLa-cellerna. Det antyder att EndoC-βH1-cellerna innehåller ett preformerat replikationsmaskineri. Det har nyligen föreslagits att HEV replikerar på, eller i anslutning till, insulingranula (33). En annan förklaring till varför replikationen är snabbare i EndoC-βH1-celler, är att de innehåller större kvantiteter av proteiner som är nödvändiga för virusreplikation än HeLa-celler. Ytterligare en möjlig förklaring är att HeLacellerna skulle inducera en starkare antiviral miljö än vad EndoC-βH1-cellerna är kapabla att inducera. Det har emellertid visats att HeLa-celler är oförmögna att bilda interferoner (34), vilket delvis motsäger denna teori. Det finns dock ett flertal proteiner med antiviral effekt som skulle kunna vara mer uttryckta i HeLa-celler än i EndoC-βH1. Att EndoC-βH1-celler är mycket permissiva för HEV gör att de är särskilt lämpade som system för att amplifiera virus i, detta kan eventuellt användas för att snabbt framställa virus. På grund av odlingsproblematik är redovisningen av analyser av specifika EndoC-βH1-funktioner begränsad. Preliminära resultat från viabilitetsanalysen visar dock tydligt att HEV-infektionerna leder till en ökad andel döda celler. Preliminära PCR- och glukosstimuleringsresultat och tyder också på att HEV-infektioner förändrar EndoC-βH1-cellernas funktion; insulingenen uttrycks mindre i de infekterade proverna och utsöndringen av insulin vid glukosstimulering ökar. Expressionsnivåer av vissa gener, däribland insulingenen, analyserades i denna studie vid två tidpunkter post infektion. Att insulinuttrycket minskas vid infektion är inte förvånande eftersom insulinsyntesen är Cap dependent (35) och det är känt att virus hämmar Cap dependent - translation (36) så att syntes av insulin ej kan ske. Att Poliovirus sabin inte minskade insulingenuttrycket är antagligen ett falskt resultat som kommer av att antalet experiment enbart är två. Att det verkar som att utsöndringen av insulin däremot ökade är mer anmärkningsvärt. Detta styrker att HEV replikerar på insulingranula eftersom sekretion av insulingranula då även skulle främja virusfrisätning. Eftersom det utifrån glukosstimuleringsresultaten inte går att utläsa om insulinet utsöndrats av levande celler eller läckt ut från döende, eller redan döda, celler skulle detta experiment emellertid behöva upprepas med viss modifikation; antingen bör de celler som utsatts för hög glukoskoncentration åter odlas i lågglukosmedium och därefter analyseras med ELISA igen, eller så bör den med ELISA uppmätta insulinnivån relateras till antal celler, genom att relatera den till mängden DNA per brunn. Analys av orsaken till bakgrundsfärgningen med immunohistokemi och immunofluorescens visade att skillnaden mellan de med bakgrund och de utan berodde på att de sekundära antikropparna, anti-mus och anti-kanin, band ospecifikt medan den sekundära antikroppen som var anti-marsvin inte band till samma strukturer. Genom att använda antikroppar från andra arter kommer detta problem i framtiden kunna kringgås. Vi gjorde även andra försök för att förbättra kvaliteten på färgningarna. Att tillsätta NGS eller NHS påverkade inte utfallet. Antigen retreival däremot, minskade bakgrundsfärgningen men fick emellertid cellerna att lossna från glasskivorna. Eftersom de flesta moderna antikroppar kräver Antigen retreival är detta ett viktigt observandum för framtida immunohistokemiska analyser och kan komma att begränsa användningsmöjligheterna för denna metod. 18

19 MHC klass 1 har visats vara överuttryckt i vissa öar vid T1D (37). I EndoC-βH1 modellen sågs ingen skillnad i uttrycksnivå mellan infekterad och oinfekterade celler. Detta skulle kunna bero på att virus inte inducerar ökat uttryck av MHC klass 1. Det skulle också kunna bero på att hyperexpressionen inte uppkommer utan typ 1 interferoner syntetiserade i andra celltyper i de Langerhanska öarna än β-celler. En annan möjlig förklaring är att EndoC-βH1 cellerna faktiskt inte reagerar på samma vis som primära humana beta celler i detta avseende. EndoC-βH1 är inte den enda tillgängliga β-cellmodellen. 1.1B4 är en human β-cellinje (38) som svarar med insulinutsöndring vid glukosstimulering. Det har dock inte visats att denna cellinje är permissiv för HEV. En annan β-cellmodell är insulinom från råtta; RINm5F-celler. I och med att permissiviteten hos denna cellinje varierar beroende av odlingsteknik (39) är den inte lämplig för synkroniserade diabetes-, och virusstudier. En tredje β-cellmodell, HGF-behandlade pankreasduktceller från råtta (11), svarar på inflammatoriska cytokiner på samma vis som primära β-celler i råtta; med apoptos. Dessa celler studerades emellertid i orimligt hög glukoshalt och med humana antikroppar, varför de föreslagna resultaten i (11) bör bekräftas. Det finns β-cellmodeller utvunna ur möss. HEV-tropism skiljer sig dock mellan mus och människa (33). Detta sammantaget ger att EndoC-βH1 är ett bra alternativ för diabetesstudier. För att nå full förståelse för den humana patofysiologin bakom T1D är det likväl viktigt att klarlägga skillnaderna mellan primära humana β-celler och EndoC-βH1; exempelvis är antagligen inte virusreplikation lika stark i Langerhanska öar, in vitro eller in vivo, på grund av s.k. crosstalk och induktion av antivirala miljöer. Resultat bör förslagsvis bekräftas med material från organistationer som npod (the Network for Pancreatic Organ Donors with type 1 diabetes). Syftet med detta projekt var att bestämma permissiviteten för HEV hos cellinjen EndoC-βH1. Jag ämnade också analysera huruvida HEV-infektioner påverkar dessa cellers funktionalitet och viabilitet. Med den här rapporten har jag visat att cellinjen EndoC-βH1 är permissiv för flera olika serotyper av HEV. Dessa celler är också ett effektivt system för virusamplifikation och ett möjligt användningsområde skulle kunna vara vaccinproduktion. Preliminära resultat visar dessutom att HEV infektion försämrar både cellinjens funktionalitet och viabilitet. Det här är den första beskrivningen av EndoC-βH1 som en adekvat modell för simultan HEV-, och T1Dforskning. Förhoppningsvis kommer resultat från denna cellinje kunna bidra till att förklara hur virus påverkar utvecklingen av T1D. 19

20 REFERENSER 1. Alberti, K. och Zimmet, P.Z. för WHO. Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. Part 1: Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus Provinsional Report of a WHO consultation. Diabetic Medicine. 1998, (15): s Willcox, A., et al. Analysis of islet inflammation in human type 1 diabetes. Clinical and Experimental Immunology. 2009, 155 (2): s Redondo, M.J., et al. Genetics of type 1A diabetes. Recent Progress in Hormone Research. 2001, (56): s Sabbah, E., et al. Glutamic acid decarboxylase antibodies in relation to other autoantibodies and genetic risk markers in children with newly diagnosed insulin-dependent diabetes. Childhood Diabetes in Finland Study Group. The journal of clinical endocrinology and metabolism. 1996, 81 (7): s Hagopian, W.A., et al. Glutamate decarboxylase-, insulin-, and islet cell-antibodies and HLA typing to detect diabetes in a general population-based study of Swedish children. The Journal of Clinical Investigation. 1995, 95(4): s Wenzlau, J.M., Hutton, J.C. Novel diabetes autoantibodies and prediction of type 1 diabetes. Current Diabetes Reports. 2013, 13, (5): s Renondo, M.J., et al. Heterogeneity of type 1 diabetes: analysis of monozygotic twins in Great Britain and the United States. Diabetologia. 2001, 44 (3): s Harjutsalo, V., et al. Time trends in the incidence of type 1 diabetes in Finnish chidren: a cohort study. Lancet. 2008, 371 (9626): s Karvonen, M., et al. Incidence of childhood type 1 diabetes worldwide. Diabetes Mondiale (DiaMond) Project Group. Diabetes Care. 2000, 23 (10): s Barbeau, W.E. What is the key environmental trigger in type 1 diabetes Is it viruses, or wheat? Autoimmunity Reviews. 2012, 12(2): s Anastasi, E., et al. The acquisition of an insulin-secreting phenotype by HGF-treated rat pancreatic ductal cells (ARIP) is associated with the development of susceptibility to cytokineinduced apoptosis. Journal of Molecular Endocrinology. 2005, (35): s Coppieters, K. T., et al. Virus Infections in Type 1 Diabetes. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012, 2(1): s Hyöty, H., Taylor, K.W. The role of viruses in human diabetes. Diabetologica. 2002, (45): s Liana G, et al. Prevention or acceleration of type 1 diabetes by viruses. Cellular and molecular Life Sciences. 2013, 70 (2): s Fujinami, R.S., et al. Molecular Mimicry, Bystander Activation, or Viral Persistence: Infections and Autoimmune Disease. Clinical Microbiology Reviews. 2006, 19 (1): s Chapman, N.M., et al. The microbiology of human hygiene and its impact on type 1 diabetes. Islets. 2012, 4 (4): s Tracy, S., et al. Enteroviruses and type 1 diabetes. Diabetes/ Metabolism research and reviews. 2011, (27): s Milia, M.G., et al. Recent outbreak of aseptic meningitis in Italy due to Echovirus 30 and phylogenetic relationship with other European circulating strains. Journal of Clinical Virology (publicerad på internet innan tryck). 19. Sapkal, G. N., et al. Enteroviruses in Patients with Acute Encephalitis, Uttar Pradesh, India. Emerging Infectious Diseases. 2009, 15 (2): s Melnick, J.L. Classification of Hepatitis A virus as Enterovirus type 72 and of Hepatitis B virus as Hepadna virus type 1. Intervirology. 1982, 18 (3): s Wu, Z., et al. Recombinant Human Coxsackievirus B3 from Children with Acute Myocarditis in China. Journal of Clinical Microbiology (publiserad på internet innan tryck). 22. Yeung W.C.G., et al. Enterovirus infection and type 1 diabetes mellitus:systematic review and meta-analysis of observational molecular studies. BMJ. 2011, (342): s Kang, Y., et al. Complete nucleotide sequence of a strain of coxsackie B4 virus of human origin that induces diabetes in mice and its comparison with nondiabetogenic coxsackie B4 JBV strain. Journal of medical virology. 1994, 44(4): s Salvatoni, A., et al. Intrafamilial spread of enterovirus infections at the clinical onset of type 1 diabetes. Pediatric diabetes. 2013, 14 (6): s Luis, S., et al. Evidence of association between type 1 diabetes and exposure to enterovirus in cuban children and adolescents. MEDICC. 2013, 15(1): s Roep, B.O., Atkinson, M., von Herrath, M. Satisfaction (not) guaranteed: re-evaluating the use of animal models of type 1 diabetes. Nature Reviews. Immunology. 2004, 4(12): Driver J.P., et al. Mouse models for the study of autoimmune type 1 diabetes: a NOD to similarities and differences to human disease. Semin Immunopathology. 2011, (33): s npod, [Citat: ] 29. Leslie, RD, Ludvigsson J. The viral aetiology of diabetes: a tribute to Keith Taylor ( ). Diabetic Medicine (29): s Ravassard, P., et al. A genetically engineered human pancreatic beta cell line exhibiting glucose-inducible insulin secretion. J Clin Invest.2011, 121 (9): s Crane, J.K., et al. Host Cell Death due to Enteropathogenic Escherichia coli Has Features of Apoptosis. Infection and Immunity. 1999, 67(5): s Frisk, G., Diderholm, H. Tissue culture of isolated human pancreatic islets infected with different strains of coxackievirus 20

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas ZnT8 transporter autoantikroppar är ytterligare en varningssignal för autoimmune (typ 1) diabetes. Tillsammans med autoantikroppar mot GAD65, insulin och IA-2 förstärker förekomsten av ZnT8 autoantikroppar

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Vad är diabetes? Stamceller

Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Vad är diabetes? Stamceller Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Exekutiv sammanfattning av Självständigt arbete i biologi HT2008 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Diabetes är en av de vanligaste

Läs mer

Epidemiologiska data i hälsoriskbedömning Hur kommer epidemiologiska studier in? Maria Feychting

Epidemiologiska data i hälsoriskbedömning Hur kommer epidemiologiska studier in? Maria Feychting Epidemiologiska data i hälsoriskbedömning Hur kommer epidemiologiska studier in? Maria Feychting 2016-12-09 Maria Feychting 1 Traditional health risk assessment process Hazard Identification Exposure-

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande?

Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande? Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande? ÅKE LERNMARK LUNDS UNIVERSITETS DIABETESCENTRUM (LUDC) LUNDS UNIVERSITET /CRC MALMÖ The Environmental Determinants TEDDY STUDIENS MÅLSÄTTNING

Läs mer

Diabetes hos barn. Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012

Diabetes hos barn. Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012 Diabetes hos barn Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012 Typer av barndiabetes Typ 1 Autoimmun Insulinbrist Alltid insulin Sekundär: CF, steroidbehanding MODY: Maturity Onset Diabetes in the Young;

Läs mer

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes.

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. V ä r l d s d i a b e t e s d a g e n M a l m ö 2 0 1 4 Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. Patrik Rorsman Radcliffe Department of Medicine Oxford Centre for

Läs mer

AbD Serotec Focus Immunohistokemi. Sydsvenska Immunogruppens möte, Malmlö 22/3 2007

AbD Serotec Focus Immunohistokemi. Sydsvenska Immunogruppens möte, Malmlö 22/3 2007 AbD Serotec Focus Immunohistokemi Sydsvenska Immunogruppens möte, Malmlö 22/3 2007 10 minuters presentation om ô Om oss ô CD3 ô CD19 ô Cd4 ô S-100 och ER-beta ô HISTAR Vilka är AbD Serotec? É Serotec É

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Preklinisk Diabetesforskning Henrik Ortsäter henrik.ortsater@sodersjukhuset.se

Preklinisk Diabetesforskning Henrik Ortsäter henrik.ortsater@sodersjukhuset.se Preklinisk Diabetesforskning Henrik Ortsäter henrik.ortsater@sodersjukhuset.se Disposition: Denna föreläsning kommer att behandla Diabetesforskning, en historik Mekanismer för glukosstimulerad insulinsekretion

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA Salmonella control in pig production in Sweden Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA s ZoonosCenter Historik salmonella Imp. Alvesta 9000 90 1:st 1:st salmonellaregulation SWEDISH SALMONELLA CONTROL PROGRAMMES

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham T cells aktivering. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 6 Primary Immune response: First encounter of naive T cells with antigen on APC. This happens in the secondary lymphoid tissues. Priming

Läs mer

HPV detekteringsmetoder

HPV detekteringsmetoder HPV detekteringsmetoder Sydöstra IH-guppens möte m 2007 okt 4-54 5 JönkJ nköping Epidemiologi Cervixcancer Incidens/100000/år Sverige 10 USA (ACS) ca 10 Canada 10 Mortalitet/100000/år Ca 3 Ca 3,7 Ca 3

Läs mer

Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit

Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit Övergripande måluppfyllelse: Projektet startades med tre målsättningar, vilka samtliga har uppnåtts under projektets

Läs mer

Chagas sjukdom: Aktuell serologisk diagnostik

Chagas sjukdom: Aktuell serologisk diagnostik Chagas sjukdom: Aktuell serologisk diagnostik Användarmöte för Transfusionsmedicin Equalis, oktober 23 2013 Silvia Botero-Kleiven Leg. Läkare, Med. Dr. Parasitologisk Diagnostik (DV-D) PAHO: kontroll av

Läs mer

TEDDY Kids. Nyhetsbrev 2017

TEDDY Kids. Nyhetsbrev 2017 Nyhetsbrev 2017 TEDDY Kids Hej kära Juniorforskare! Vi på TEDDY skickar en liten hälsning till Dig med lite pyssel, information om studien och lite rolig fakta du kanske inte visste tidigare. Vi tycker

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham B-cellsutveckling. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 4 Hela skall läsas och kunnas utom: Fig. 4.6 och motsvarande i texten. Fig. 4.8 och motsvarande i texten. Kapitel 4.5-4.6; Fig. 4.12 Kapitel

Läs mer

CELLODLINGSHANDLEDNING

CELLODLINGSHANDLEDNING CELLODLINGSHANDLEDNING inom kursen Morfologisk metodik och Cellodling, 7.5hp Göteborg 2014-08 Ali-Reza Moslemi och Inger Johansson LABORATION: TILLVÄXTKURVA PÅ AGS-CELLER INTRODUKTION Sterilarbete och

Läs mer

Vad är Klinisk forskning

Vad är Klinisk forskning Vad är Klinisk forskning Geografiskt nära sjukhusmiljöer och patienter Sjukdomsproblem eller förlopp i fokus Läkare/vårdpersonal inblandade Nyttan för patienterna tydlig Utmaningen: + Laboratorium Patienter

Läs mer

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång?

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015 Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? Tommy Lundberg Karolinska Institutet Acknowledgements Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

Celiaki eller glutenintolerans

Celiaki eller glutenintolerans Celiaki eller glutenintolerans Bland de vanligaste kroniska barnsjukdomarna, upp mot 1% En autoimmun sjukdom Kombination av arv och miljö krävs Kan man skydda sig? Celiaki kort bakgrund Immunsystemet reagerar

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

HLA-diagnostik vid celiaki

HLA-diagnostik vid celiaki HLA-diagnostik vid celiaki Ann-Charlotte Wikström Docent, Bitr.överläkare Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Lite historia. Först beskrivet av Samuel Gee 1888 On

Läs mer

Arv + miljö = diabetes?

Arv + miljö = diabetes? Arv + miljö = diabetes? Kristina Lejon universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Vad är det som gör att vi får diabetes? Anna Möllsten var nyss inne på den frågan och visade

Läs mer

De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt.

De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt. De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt. En av de väsentligaste skillnaderna mellan effektor och naiva T celler är att de inte behöver co-stimulering

Läs mer

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Jenny van Odijk Leg. Dietist, Med dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Referenser Codreanu F et al. A novel immunoassay

Läs mer

Antikroppar; struktur och diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham

Antikroppar; struktur och diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham Antikroppar; struktur och diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 2.1-2.5 Antikroppar = Immunoglobuliner (Ig): Ig presenteras på B-cellsytan samt finns i löslig form i blodet och lymf.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

ELISA-test för att diagnosticera diabetes typ 1. Niklas Dahrén

ELISA-test för att diagnosticera diabetes typ 1. Niklas Dahrén ELISA-test för att diagnosticera diabetes typ 1 Niklas Dahrén Vad är syftet med ELISA-test? ü Sy$et med ELISA är a0 ta reda på om provet (t.ex. e, serumprov från en pa3ent) innehåller en specifik an3kropp

Läs mer

Celiaki eller glutenintolerans

Celiaki eller glutenintolerans Celiaki eller glutenintolerans Bland de vanligaste kroniska barnsjukdomarna, upp mot 1% En autoimmun sjukdom Kombination av arv och miljö krävs Kan man skydda sig? Celiaki kort bakgrund Immunsystemet reagerar

Läs mer

Om hepatit C. och din behandling

Om hepatit C. och din behandling Om hepatit C och din behandling MAJORITETEN AV HEPATIT C BOTAS IDAG VILKEN PÅVERKAN KAN HEPATIT C HA PÅ LEVERN? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Ny syn på eksem och eksembehandling

Ny syn på eksem och eksembehandling Ny syn på eksem och eksembehandling Magnus Lindberg Hudkliniken USÖ Idag Eksem - eksembehandling Atopiskt eksem (barneksem, böjveckseksem) Handeksem Diffusionsbarriär Immunologisk barriär St corneum lipider

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar

Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar Alexandra Jauhiainen Early Clinical Biometrics AstraZeneca R&D Mölndal, Sverige Statistikerträffen 2015 En klinisk

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi.

Läs mer

DIABETES KOMPLIKATIONER. Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus

DIABETES KOMPLIKATIONER. Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus DIABETES KOMPLIKATIONER Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus Antalet patienter med diabeteskomplikationer förväntas öka * Ökningen av diabetessjukdomen avser spec typ

Läs mer

Perspektiven och Immunologi

Perspektiven och Immunologi Perspektiven och Immunologi Projektarbete vid högskolepedagogisk utbildning modul 3 HT-2004 Peter Hellman Gunilla Nordin Fredrikson Hälsa och Samhälle Bakgrund: Orden immunologi och immunitet kommer från

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fredriksson, Lisa Emilia Title: TNFalpha-signaling in drug-induced liver injury

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt:

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt: Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kod K4002 15 ml Kod K4003 110 ml Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Dessa instruktioner gäller för Dako EnVision +, Peroxidase (DC EnVision+

Läs mer

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum 171111 1. 1p Begreppet hypoglykemi används bland annat hos personer med typ 1 diabetes för att beskriva följande: Hypoglykemi innebär att glukoskoncentration är högre

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

HbA1c diagnostik och monitorering. Stig Attvall, Diabetescentrum SU Sahlgrenska

HbA1c diagnostik och monitorering. Stig Attvall, Diabetescentrum SU Sahlgrenska HbA1c diagnostik och monitorering Stig Attvall, Diabetescentrum SU Sahlgrenska Cumulative Incidence (%) DCCT 1993 bevisar blodsockrets betydelse 60 76% Risk Reduction 59% Risk Reduction 39% Risk Reduction

Läs mer

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Total höftprotes Cementerad total höftartroplastik Från Svenska höftprotesregistret

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

HT 2011. En farmakologs syn på. Biologisk variation. Orsaker & konsekvenser Läkemedelsanvändning. I Nylander. Medicin & Farmaci

HT 2011. En farmakologs syn på. Biologisk variation. Orsaker & konsekvenser Läkemedelsanvändning. I Nylander. Medicin & Farmaci HT 2011 En farmakologs syn på Biologisk variation Orsaker & konsekvenser Läkemedelsanvändning I Nylander Medicin & Farmaci Individrelaterade faktorer Vad händer i veckan? Introduktion Miljöns inverkan

Läs mer

Penicillinallergi hos barn

Penicillinallergi hos barn Penicillinallergi hos barn Misstänkt betalaktamöverkänslighet Dan Gustafsson Allergicentrum ÖLL Strategi ACÖ skall kännetecknas av hög kompetens i allergi frågor vad avser såväl hälsofrämjande, preventiva

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

DIABETES INCIDENCE STUDY IN SWEDEN, DISS

DIABETES INCIDENCE STUDY IN SWEDEN, DISS DIABETES INCIDENCE STUDY IN SWEDEN, DISS Scientific publications published, in press or accepted for publication in international peer-reviewed journals (English) 1986 1. Östman J, Arnqvist HJ, Blohmé

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper Gustaf Edgren Post doc, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Läkarstudent, termin 11 gustaf.edgren@ki.se Hur vet vi egentligen vad vi vet? Vad beror skillnaden på? 60 min 20 min 60

Läs mer

Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion

Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion Johan K. Sandberg Docent, Rådsforskare, gruppledare Web: ki.se/cim/sandberg Centrum för Infektionsmedicin LPS co receptorn CD14 frisätts

Läs mer

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20 Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV) reviderad version 2013-06-20 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om

Läs mer

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Hepatit A-E, update Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Akut hepatit Symtom: Ikterus, mörk urin, ljus avföring Kan bero på vilken sjukdom

Läs mer

Sammanställning över alternativ till etidiumbromid

Sammanställning över alternativ till etidiumbromid 1 (6) Sammanställning över alternativ till etidiumbromid I nedanstående tabeller har leverantörerna VWR, Invitrogen och Sigma-Aldrich lämnat uppgifter om produkter/n de saluför som alternativ till etidiumbromid.

Läs mer

Diabetes mellitus. Upplägg. mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös

Diabetes mellitus. Upplägg. mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös Diabetes mellitus mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös Sara Stridh Upplägg Fysiologin bakom diabetes Patofysiologin Typ 1 och typ 2 Pankreas Diagnos Behandling Komplikationer

Läs mer

Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén

Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén Celler & DNA Vår kropp är uppbyggd av ~100 000 miljarder celler I cellen

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning

Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning 13/6 2011-25/2 2012 Stockholms Universitet Södra Latins Gymnasium Handledare: Robert Csikasz Jenny Alpsten Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning Sara Scheibenpflug Sammanfattning Muskelvävnad

Läs mer

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER För forskarutbildningskursen Aktuell klinisk forskning Referat av Susanne Lindgren från Göteborgs läkaresällskaps seminarium 09-05-06 Föredragshållare: Professor Agnes Wold BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER Sammanfattning

Läs mer

The Past 200 Years in Diabetes

The Past 200 Years in Diabetes The Past 200 Years in Diabetes Amanda Lindell, Jenny Förlie Carlsson, Ludvig Hofmann, Mathilda Janson, Mikaela Giegold, Simon Bakran & Thomas Jagiello-Syski Hur länge har man känt till diabetes? ~1500

Läs mer

Flanksnitt som alternativ till linea-albasnitt vid ovariohysterektomi av tik

Flanksnitt som alternativ till linea-albasnitt vid ovariohysterektomi av tik Flanksnitt som alternativ till linea-albasnitt vid ovariohysterektomi av tik Marie Hansson Handledare: Elisabeth Persson Inst. för anatomi och fysiologi Bitr. handledare: Hilkka Nurmi-Sandh Inst. för kirurgi

Läs mer

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

Cirkulerande cellfritt DNA

Cirkulerande cellfritt DNA Cirkulerande cellfritt DNA - en introduktion Anne Ricksten Equalismöte 2016-11-14 Vad är cirkulerande fritt DNA (cfdna)? Extracellulärt DNA som finns i cirkulationen Fragmenterat DNA, medelstorlek på ca

Läs mer

2. Beskriv översiktligt HLA-systemets organisation på gen-nivå och strukturen på de molekylära produkterna MHC-I och MHC-II.

2. Beskriv översiktligt HLA-systemets organisation på gen-nivå och strukturen på de molekylära produkterna MHC-I och MHC-II. FALL 1 En person har njurtransplanterats. Patientens grundsjukdom var en autoimmun sjukdom med engagemang av njurarna vilket lett till upphävd njurfunktion. I förberedelserna för en transplantation genomgår

Läs mer

Molekylärgenetiskt verktyg för diagnos av T- resp. B-cellslymfom i vävnad/paraffin Diagnostik av Lymfom. Olika ingångar för B-, resp. T-cellslymfom Metodiker: - Morfologi (Mikroskopi) - Immunohistokemi

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

ORDLISTA HEPATIT C (HCV)

ORDLISTA HEPATIT C (HCV) ORDLISTA HEPATIT C (HCV) Blodsmitta (blodburen sjukdom) Hepatit C är en blodburen sjukdom, det vill säga en sjukdom som överförs via blodsmitta. Vid andra virala sjukdomar, så som hepatit B eller HIV,

Läs mer

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT VEM ÄR JAG? VAD SKA VI GÖRA? Pimafolket Vilka då? Diabetes Typ 2 Regressionsanalys Machine

Läs mer

Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma:

Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma: Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma: 1) TCR-MHC kontakt 2) Protein Tyrosin kinaser fosforilerar 10 ITAMs på CD3 och speciellt ζ. 3) Protein tyrosin kinas ZAP-70 binder

Läs mer

APOPTOS Programmerad celldöd

APOPTOS Programmerad celldöd APOPTOS Programmerad celldöd Håkan Billig 2014 hakan.billig@fysiologi.gu.se 1 APOPTOS 1. Exempel på celldöd under normalt liv Grodyngel Fosterutveckling Anpassa cellantal Nerv-målcells interaktion hormon-målcells

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Herpes simplexmeningit

Herpes simplexmeningit Herpes simplexmeningit naturalförlopp och suppressionsbehandlling En prospektiv studie i avsikt att kartlägga morbiditeten efter herpesmeningit och betydelsen av suppresionsbehandling med valacyklovir

Läs mer

KEMI-NYTT. Nummer 2, 2011-05-01

KEMI-NYTT. Nummer 2, 2011-05-01 , www.kliniskkemi.se KEMI-NYTT Nummer 2, Titlar: Ny analys: FUT2 genotyp, test av resistens mot vinterkräksjukan Nya provtagningsrör med lägre citratkoncentration till koagulationsanalyser Ny koagulationsremiss

Läs mer

Laboration DNA. Datum:16/11 20/ Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson

Laboration DNA. Datum:16/11 20/ Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson Laboration DNA Datum:16/11 20/11 2015 Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson Material och metod Materiallista hänvisas till labhandledning s.3 (BIMA15 ht 2015, Lab III: DNA.) Uppsamling

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Välkommen till. Rom, 30 November 2012

Välkommen till. Rom, 30 November 2012 Välkommen till 2 nd A. Menarini Diagnostics International Conference on Challenges and opportunities of diabetic ketoacidosis management and 21 st century approaches to prevention Rom, 30 November 2012

Läs mer

Realtids-PCR. icycler BioRad, mikrotiterplattor. LightCycler Roche, kapillärer. ABI Prism 7000 Applied Biosystem mikrotiterplattor

Realtids-PCR. icycler BioRad, mikrotiterplattor. LightCycler Roche, kapillärer. ABI Prism 7000 Applied Biosystem mikrotiterplattor Realtids-PCR icycler BioRad, mikrotiterplattor LightCycler Roche, kapillärer ABI Prism 7000 Applied Biosystem mikrotiterplattor Molekylärbiologisk metodik T3 ht 2011 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt

Läs mer

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Diabetes mellitus typ 1 Ingen insulin- produk3on Högt blodsocker Diabetes mellitus typ 2 Insulin- resistens Låg insulin-

Läs mer

CRP och procalcitonin: Variation vid okomplicerad elektiv sectio

CRP och procalcitonin: Variation vid okomplicerad elektiv sectio CRP och procalcitonin: Variation vid okomplicerad elektiv sectio Vetenskapligt arbete under ST tjänstgöring Patrik Alm, ST läkare Kvinnokliniken, Gävle sjukhus Innehållsförteckning 1.1 Introduktion...2

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer