EndoC- H l -celler som model l för virus- och diabetesstudier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EndoC- H l -celler som model l för virus- och diabetesstudier"

Transkript

1 UP PSALA UNIVE RSITET EndoC- H l -celler som model l för virus- och diabetesstudier Självständigt arbete Läkarprogrammet Uppsala Universitet Namn: Anna Granstam Redovisning termin: HT 2013 Handledare: Gun Frisk Examinator: Ingemar Swenne 1

2 ABSTRACT Human Enterovirus (HEV) infections have been associated with β-cell damage in type 1 diabetes (T1D). Although being a subject for research for more than half a century, lack of appropriate models has made it practically impossible to show whether there is any distinct causality. The aim of this study is to define whether the newly developed human β-cell line, EndoC-βH1, can be infected with HEV and thereby constitute a model for outlining the potential links between HEV and T1D. EndoCβH1 cells were infected with 14 different strains of HEVs. Subsequently, CPE was estimated with light microscope, viral titer increase was measured with TCID 50 titration and immunohistochemistry was used to show presence of viral proteins. In addition, two virus strains were selected for more thorough functionality analyses, i.e. viability analysis, glucose stimulation tests and RT-PCR gene analyses. All HEV strains did cause CPE. Viral replication was confirmed by distinct titer increases by the TCID 50 titrations and detection of viral proteins by immunohistochemistry. Preliminary results from the functionality analyses indicated major impairments on beta cell function upon HEV infection. We therefore conclude that HEV can infect, and most likely also impair the function of EndoC-βH1 cells, making them suitable for studies of the potential viral etiology to T1D. 2

3 INNEHÅLL ABSTRACT 2 FÖRKORTNINGAR 4 POULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 5 BAKGRUND 6 MATERIAL OCH METODER 8 DISKUSSION 18 REFERENSER 20 3

4 FÖRKORTNINGAR BSA Bovine serum albumin cdna Complementary deoxyribonucleic acid CPE Cytopathic effect CAV Coxsackie virus A CVB Coxsackievirus B DAB 3,3'-Diaminobenzidine DAPI 4',6-diamidino-2-phenylindole DMEM Dulbecco's Modified Eagle's Medium dsrna Double stranded ribonucleic acid ECM Extracellular matrix ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay EMEM Eagles minimum essential medium GAD65 Glutamic acid decarboxylase 65 GAPDH Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase GMK Green monkey kidney HEV Humane Enterovirus HLA Human leukocyte antigen IA2A Insulin associated antigen IAA Insulin autoantibody NGS Normal goat serum NHS Normal horse serum MHC Major histocompatibility complex PBS Phosphate buffered saline PCR Polymerase chain reaction PFA Paraformaldehyde PV Polio virus qpcr Real-time quantitative polymerase chain reaction RPMI Roswell Park Memorial Institute medium RT-PCR Reverse transcription polymerase chain reaction SCID Severe combined immunodeficiency STWS Scots tap water substitute T1D Type 1 diabetes TCID 50 Tissue culture infective dose 50 VP Virus protein ZnT8 Zink transporter 8 4

5 POULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Insulin öppnar kroppens celler så att de kan ta upp glukos vi får i oss via födan. Utan insulin blir för höga koncentrationer glukos kvar i blodet. β-celler finns utspridda i bukspottskörteln, och är den enda celltypen som producerar insulin. Vid typ 1-diabetes förstörs dessa celler helt, vilket ger upphov till insulinbrist. Det finns flera gener som har visats öka risken för diabetes, men genetiken kan inte förklara allt. Flera miljöfaktorer, bland annat virusinfektioner, har framförts kunna trigga insjuknande av typ 1-diabetes. Bukspottskörteln är ett svåråtkomligt organ. Möjligheten att ta prover från patienter är i praktiken obefintlig eftersom innehållet i körteln, vars funktion är nedbrytning av makromolekyler, riskerar rinna ut, bryta ned och skada omgivande vävnad. I forskningssammanhang används istället bukspottskörtelprover från avlidna organdonatorer. Antalet organdonatorer är lågt och endast en minoritet av dessa står forskningen till förfogande. Parallellt med proverna från patienter används därför musmodeller men det finns stora skillnader mellan diabetes hos mus och människa. Den celltyp vi undersökt i detta projekt EndoC-βH1 är ett nytt alternativ. Denna cellinje är utvecklad ur β- celler från människa och kan odlas. Vi har studerat om EndoC-βH1-cellerna kan infekteras med olika typer av virus och visat att så är fallet. Vi har också visat att virusinfektionen påverkar EndoC-βH1- celler snabbare än HeLa-celler. 5

6 BAKGRUND OCH SYFTE Den grundläggande orsaken till typ 1-diabetes (T1D) är att de insulinproducerande β-cellerna i de Langerhanska öarna i pankreas är förstörda. Till följd av detta uppstår en insulinbrist som leder till hyperglykemi. Tidiga manifestationer av T1D är polyuri, törst och viktnedgång och senare komplikationer är retinopati, nefropati och neuropati (1). Immunförsvaret spelar en nyckelroll i patofysiologin bakom T1D. T1D karaktäriseras, särskilt hos patienter som insjuknar unga, histologiskt av insulit, öcellsinflammation (2). Specifika polymorfismer i de antigenpresenterande HLA-proteinerna är associerade med ökad risk att drabbas av T1D (3). Dessutom har 70 % av nydiagnostiserade T1D-patienter autoantikroppar riktade mot intracellulära proteiner i de Langerhanska öarna (4), vilket kan jämföras med 4 % hos friska (5). Det är inte troligt att autoantikropparna orsakar β-celldöden men de är användbara biomarkörer. I klinik används framförallt autoantikroppar riktade mot Glutamatsyra dekoarboxylas (GADA), mot transmembrana tyrosinfosfataser (IA2A), mot zinktransportören ZnT8 samt insulin (IAA) (6) som biomarkörer. Varför immunförsvaret aktiveras vid T1D är inte klarlagt. Enbart genetisk predisposition räcker inte för att T1D ska utlösas. Tvillingstudier visar förhållandevis stora konkordansskillnader (7), och incidensen av T1D ökar med upp mot 3 % per år (8) i hela världen, förutom i Västindien och Centralamerika (9). Miljöfaktorer som har misstänkts kunna aktivera immunförsvaret är, bland annat, tidig exponering för gluten (10), obalans mellan neogenes och apoptos av β-cellprogenitorer (11) och virusinfektioner (12) (13) (14). Flera potentiella mekanismer kan förklara hur virusinfektioner kan initiera T1D. För det första skulle en direkt infektion i sig kunna skada β-cellerna. Ett annat sätt är molekylär mimik korsreaktivitet mellan virus och β-celler. En tredje medkanism är att den virusinducerade proinflammatoriska miljön leder till en bystander activation; virus-antigenpresenterande celler råkar spilla över och aktivera autoreaktiva T-celler (15). Slutligen är Hygien-hypotesen också en potentiell länk mellan T1D och virus. Hygien-hypotesen är teorin att bättre hygien ger färre infektioner tidigt i livet, vilket ger att immunförsvaret inte kan utveckla ett tillräckligt starkt skydd (16). Senare virusinfektioner får därmed fritt spelrum och kan slå ut β-cellerna. I analogi med Poliomyelitepidemierna i början av 1900-talet, där u-länder inte drabbades av epidemier medan i-länder gjorde det (17), skulle denna teori förklara varför fler drabbas av T1D i höginkomstländer med bättre hygien, än i låginkomstländer. Humana enterovirus (HEV)-infektioner är i allmänhet milda eller asymptomatiska men kan i enstaka fall ge upphov till allvarliga tillstånd som aseptisk meningit (18), encefalit (19), hepatit (20) och myokardit (21). De är också välstuderade i diabetessammanhang (22). Coxsackievirus B4-E2-Yoon, ett HEV, isolerades från pankreas från en pojke som dog i ketoacidos vid insjuknandet. Detta virus visades sedan kunna påverka blodglukosnivåerna hos möss (23). Ett annat HEV, Echovirus 4, isolerades under en meningitepidemi på Kuba då serokonversion av diabetesrelaterade autoantikroppar uppkom hos 30 % av de drabbade. Ytterligare en intressant koppling mellan HEV och T1D, är att man vid sjukdomsdebuten kan se en intrafamiljär spridning av HEV (24). Vid epidemier av HEV har man dessutom detekterat serokonversion av öcellsautoantikroppar (25). Diabetesstudier har hittills i stor utsträckning utförts i djurmodeller. Representativiteten hos musmodeller för den humana patofysiologin är emellertid ifrågasatt (26) (27). Detta, i kombination med att humana biopsier är svårtagna på grund av pankreas läge och att tillgången på donerat material är mycket låg (28), har hindrat forskningsområdets utveckling. Trots att forskning på HEV och T1D har pågått sedan 1960-talet (29) kvarstår stora kunskapsluckor lanserades dock en nyutvecklad cellinje; EndoC-βH1 (30), som förenklar möjligheterna att studera T1D. EndoC-βH1 är tillverkade av 6

7 humana pankreasanlag, som har transducerats med en lientiviral vektor, transplanterats i Severe combined immunodeficiency (SCID) -möss, ånyo transducerats, fast med humant telomeras-omvänt transkriptas, och slutligen expanderats in vitro. EndoC-βH1-celler uttrycker alla β-cellmarkörer samt utsöndrar insulin vid glukosstimulering. Syftet med den här studien är att klargöra om EndoC-βH1 kan infekteras med olika HEV, och därmed användas för att bättre studera HEVs association med T1D. Vi ämnar också studera om en sådan infektion skulle påverka β-cellspecifika funktioner och viabilitet. 7

8 MATERIAL OCH METODER Virus De virus som användes för att studera tropism hos EndoC-βH1 var: Echovirus 7, Echovirus 11, Coxsackievirus-B-1-11 (CVB1-11), Coxsackievirus B5 (CVB5), Coxsackievirus B4; VD2921, Coxsackievirus A16 (CAV16), Coxsackievirus A7 (CAV7), Echovirus 6 och Mumps (parotit/påssjuke-) virus 1. Utöver detta användes stammarna Coxsackievirus-B4-E2Yoon och Echovirus 4 för studier av viabilitet, genanalys och glukosstimulering. Även Polio Virus (PV) Sabin användes för viabilitetsanalys. Celler Humana EndoC-βH1-celler odlades vid 37 C, 5% CO 2, i extra cellular matrix (ECM) - och fibronektinklädda flaskor, med låg glukos Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) och tillsatser enligt tillverkarens rekommendationer. HeLa-celler odlades i 12-brunnsplattor i Eagles minimum essential medium (EMEM) (SVA, Sverige) och inkuberades i 37 C i en CO 2 inkubator. Green Monkey Kidney cells (GMK-celler) odlades i 96 brunnsplattor med EMEM (SVA, Sverige) samt 5 % kalvserum (Hyclone, USA) och inkuberades vid 37 C i en koldioxidinkubator. När de var hopväxta till ca 80 % användes cellerna för Tissue Culture Infective Dose 50 (TCID 50)-titreringar. Virusinfektion EndoC-βH1-celler odlades i ECM/fibronektin klädda 12 brunnsplattor (Costar) med lågglukos DMEM och samtliga tillsatser utom nikotinamid. I varje brunn infekterades cellerna med 100 TCID 50 av respektive virusstam. Varje dag togs 200 ul odlingsmedium ut från brunnarna och ersattes med lika mycket nytt medium. Proverna sparades i -20 C för senare TCID 50-titrering. Cytopatisk effekt (CPE) uppskattades och fotograferades varje dag post infektion under ljusmikroskop. HeLa-celler infekterades på samma vis och prover sparades i -20 C för senare TCID 50-titrering. CPE uppskattades varje dag post infektion. Cellviabilitet Tre dagar efter infektion analyserades antal levande celler av totalt antal celler (viabilitet). Cellerna behandlades med trypsin för att bli enkelceller och analyserades med Trypan Blue uptake assay i Berkleykammare, så som beskrivet i (31). Immunohistokemi EndoC-βH1-celler odlades och infekterades på samma vis som tidigare beskrivits, fast på glasskivor med 4 brunnar (BD Falcon, USA). Cellerna fixerades med 4% Paraformaldehyd (PFA) (APL, Sverige) 15 min i inkubator och tvättades med PBS tre gånger. De skivor som togs med till Universitetet i Exeter förvarades i 4 C i kylskåp efter detta steg. De skivor som färgades i Uppsala permeabiliserades direkt i 10 min med 0,05% Tween 20 (Dako North America Inc, USA) i rumstemperatur. Efter ett ytterligare tvättsteg blockerades sedan endogent peroxidas med H 2O 2 (Dako, North America Inc, USA), 30 min i rumstemperatur, för att därefter tvättas igen och blockeras i 30 min med 5% Bovine serum albumin (BSA) (Sigma, USA) i rumstemperatur. Efter detta adderades den primära antikroppen 8

9 löst i 1% BSA, 30 min i inkubator. Efter tvätt tre gånger med Phosphate buffered saline (PBS), adderades den sekundära antikroppen i 30 min i rumstemperatur. Skivorna tvättades efter detta igen, och 3,3'-Diaminobenzidine (DAB) Chromogen Substrate (Dako, North America Inc, USA) adderades och observerades direkt under ljusmikroskop. När färgförändring kunde ses, tvättades cellerna med destillerat vatten. För att kontrastfärga cellkärnorna, adderades hematoxylin i c:a 30 s. Efter detta tvättades glasskivorna med destillerat vatten och dehydrerades i 70% etanol i 3 min, 90% etanol i 3 min, 99% etanol i 3 min och slutligen xylen i två gånger 3 min. Täckglas limmades därefter fast på glasskivorna. Immunohistokemi utfördes även med hjälp av professor Noel Morgans forskargrupp vid Universitetet i Exeter. Samma metod som ovan användes med några undantag. Cellerna permeabiliserades i 30 min i rumstemperatur med 0,5 % TritonX-100, 0,5 % Normal goat serum (NGS), och 0,5 % BSA. Glasskivorna färgades med hematoxylin i 1 min. Efter detta doppades de i Scots tap water substitute (STWS) för att göra hematoxylinfärgningen klarare. Efter detta tvättades de i 5 min i destillerat vatten och sedan, för att förstärka DAB-färgningen, placerades glasskivorna fem minuter i 2 % CuSO4 i 0,9% NaCl-lösning och tvättades ytterligare en gång i destillerat vatten innan dehydreringen. Istället för Xylen användes Histoclear (National Diagnostics, USA). För att blockera överflödig sekundär antikroppsinbindning, bakgrundsfärgning, gjordes försök med NGS respektive Normal Horse serum (NHS). Även s.k. Antigen retrieval, 20 min i tryckkokare med citrat, följt av 20 min avsvalning, testades av samma anledning. Immunoflourenscens EndoC-βH1-celler odlades som tidigare beskrivits på 8-brunns kammar-glasskivor (BD Falcon). Prepareringen var identisk med immunohistokemiproceduren ovan fram till att de primära antikropparna anti-virus protein 1 (VP1) (Dako, Danmark) och anti-double stranded ribonecleic acid RNA (dsrna) (Scicons, Ungern), båda spädda 1:1000, adderades. Proverna lämnades i 4 C över natten. Dagen efter tvättades glasskivorna tre gånger med PBS, för att sedan blockeras med 1% BSA (Sigma, USA), en timme i rumstemperatur. Efter detta adderades den sekundära antikroppen, Alexa488 (Invitrogen, USA), spädd 1:200. Proverna inkuberades en timme i rumstemperatur i mörker. Efter att igen tvättat tre gånger med PBS adderades 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) (Invitrogen, USA) i 10 min i mörker. Proverna tvättades igen och täckglas fästes med Fluoromont G (Southern Biotech, USA). För att bestämma vad som orsakade bakgrundsfärgning i denna metod testades att färga enbart med sekundära anti-mus respektive anti-kanin antikroppar. Glukosstimulering och analys av insulinfrisättning EndoC-βH1-celler odlades på samma vis som tidigare beskrivits i 12 brunnsplattor och infekterades respektive lämnades oinfekterade. Tre dagar efter infektion inkuberades cellerna i 30 min, 37 C, med RPMI-medium (SVA, Sverige) innehållandes låg glukoshalt (5,5 mm glukos), respektive hög glukoshalt (16,5 mm glukos) och hög glukoshalt med tillsatt 10 mm teofyllin. Prover från cellodlingsmedium togs. För att bestämma intracellulär insulinhalt skrapades kvarvarande celler loss från brunnarna, överfördes till eppendorfrör och frystes ned i -20 C. Insulinkoncentrationen bestämdes sedan med Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (Mercodia, Sverige) enligt tillverkarens instruktioner. 9

10 RNA- extraktion och cdna-syntes Infekterade och icke infekterade celler samlades in dag 1, 2 och 3 efter infektion och tvättades med PBS. RNA ur cellerna renades sedan fram med RNeasy mini kit (Qiagen, Sverige), innehållandes ett gdna-eliminatorrör, med vilken genomiskt DNA avlägsnas. RNA-koncentration och provernas kvalitet bestämdes med en nanodrop (Thermo Scientific, USA). RNA (maximalt 100 ng per prov) omvandlades med omvänd transkription till cdna med Superscript VILO cdna Synthesis Kit (Invitrogen, USA) enligt tillverkarens instruktioner. Realtids-PCR Realtids- eller Real Time- Polymerase chain reaction (PCR) kördes med Power SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems, Sverige) i ett StepOnePlusTM Real-Time PCR-system (Applied Biosystems). Färdiga genspecifika primer-kit (QuantiTect Primer Assays, Qiagen, Sverige) användes för analys av insulingenuttryck. Uttrycksnivåerna normaliserades mot uttryck av housekeepinggenerna 18S och Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) och analyserades med 2 -dct - metod. Etiska tillstånd Etiskt tillstånd för omhändertagande av celler: Forskningsetiknämnden vid Uppsala Universitet, Dnr 2009/371. Etiskt tillstånd för forskning om typ 1 diabetes tidig patogenes (virusinfektion inkluderat): Forskningsetiknämnden vid Uppsala Universitet, Dnr 2009/043. Tillstånd för användning av EndoC- βh1 sökt och beviljat hos utvecklaren Endocells SARL. 10

11 RESULTAT Cytopatisk effekt Figur 1: CPE. Representativa fotografier av CPE i icke infekterade EndoC- βh1-celler med CPE grad 0, respektive Echovirus 7- infekterade EndoC- βh1 celler med CPE grad 4, dag 1 efter infektion. I Figur 1 ses representativa fotografier av icke infekterade EndoC-βH1-celler och EndoC-βH1-celler infekterade med Echovirus7. CPE kan ses i cellerna infekterade med Echovirus 7. Även Echovirus 11 inducerade CPE redan dag 1 efter infektion (Post Infection, P.I.). Övriga serotyper inducerade CPE dag 2 P.I. De morfologiska förändringarna graderades på en skala 0 4, som tidigare beskrivits i (32) där 0 är opåverkade och 4 är döda celler. CPE i EndoC-BH1 Uppskattad grad CPE 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ,5 1 1,5 2 2,5 Dag P.I. Kontroll Echovirus7 Echovirus 11 CBV4, CAV7, CAV16, CBV5 och Parotitvirus1 Figur 2: CPE-grad i icke infekterade (kontroll) och HEV-infekterade EndoC-βH1-celler dag 0-2 P.I. Den cytopatiska effekten i EndoC- βh1 cellerna jämfördes med HeLa-celler (Figur 3 och 4). I samma försök adderades samma virus till båda celltyperna och är i figuren nedan indikerade i samma färg. Även här graderades de morfologiska förändringarna 0 4. Dag 1 post infektion var CPE-graden för de Echovirus 11-infekterade EndoC-βH1-celler 1, dag 2 och dag 3 var den 3 och dag 4 var den 4. Echovirus 7-inekterade EndoC-βH1-celler följde samma mönster undantaget att de dag 1 nått CPEgrad 2. EndoC-βH1-celler infekterade med CBV1-3, Echovirus 6, VD2921, CBV-5 och CAV16 hade alla uppnått CPE-grad 2 dag 1, CPE-grad 3 dag 2 samt grad 4 dag 3 och 4. CBV-1-3 och CAV-7 infekterade HeLa-celler höll låg CPE-grad de första dagarna men steg sedan; CBV-1-3 nådde dag 3 grad 2,5 respektive grad 4 dag 4 och de CAV-7-infekterade cellerna graderades till 4 både dag 3 och dag 4. Inga av de andra virusserotyperna orsakade CPE över grad 2 i HeLa-celler. 11

12 Uppskattad grad av CPE 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 CPE i EndoC-βH1-celler Dag P.I. Control Endo Echo11 Endo CBV1-3 Endo Echo7 Endo CAV16 Endo Echo6 Endo CAV7 Endo VD2921 Endo CBV5 Endo Figur 3: CPE gradering dag 1,2,3 och 4 efter infektion i EndC-BH1-celler i det celltypsjämförande experimentet 4,5 CPE i HeLa-celler Delta log TCID50/100 ul virus Uppskattad grad CPE 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Control Hela Echo 11 Hela CBV1-3 Hela Echo7 Hela CAV16 Hela Echo6 Hela CAV7 Hela VD2921 Hela Dag P.I Figur 4: CPE gradering dag 1,2,3 och 4 efter infektion i HeLa-celler i det celltypsjämförande experimentet Medeltiterökning i det jämförande experimentet 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Hela EndoC-βH1 Celltyp Figur 5: Medeltiterökning av de olika HEV serotyperna i HeLa- respektive EndoC-βH1-celler i det celltypsjämförande experimentet Som synes i figur 5 orsakade virusen inte bara CPE snabbare i EndoC-βH1-cellerna, utan medeltiterökningen i TCID 50 var också större i EndoC-βH1-cellerna än i HeLa-cellerna. 12

13 TCID 50 I figur 6 visas TCID 50 titrering av EndoC-βH1. Medeltiterökningen i odlingsmediet, dagen innan alla celler dog, var för CAV , CBV ,5, Echovirus ,5 samt för CAV Medeltiterökning i TCID50-experiment med EndoC-βH1-celler Delta log TCID50/100 ul virus Delta log TCID50/100 ul virus CAV16 CBV5 Echo11 CAV7 CBV4 VD2921 Virus Figur 6: Medeltiterökningar av två TCID50 experiment i EndoC-βH1, infekterade med CAV16, CBV5, Echovirus11 och CAV7, CBV4 and CBV4-VD Medeltiterökning i TCID50-experiment med HeLa celler 0 CAV16 CAV7 CBV1-3 VD2921 Echo11 Echo7 Echo6 CBV5 Virus Figur 7:Medeltiterökningar av tre TCID50-experiment i HeLa-celler, infekterade med CAV16, CAV7, CBV1-3, CBV4-VD2921, Echovirus11, Echovirus7, Echovirus 6 och CBV5. Med TCID 50-titrering av HeLa-cellerna (figur 7) ses också titerökningar. Medeltiterökningen dag 2 P.I. var i CAV ,1, CAV7 10 6,3, CBV , CBV4-VD ,8, Echovirus ,75, Echovirus ,5, Echovirus ,75 och i CBV5-infekterade celler 10 2,5. Immunohistokemi EndoC-βH1 cellerna färgades för VP1 (figur 8). Bakgrund färgades i kontroll och i infekterade celler. Bakgrunden försvårade tolkning av färgningarna. Ett fåtal specifika infärgningar kan dock ses. 13

14 E B Figur 8: VP1 färgade CBV4 - VD2921 infekterade EndoC-βH1 celler. De röda pilarna pekar på potentiella VP1positiva celler. Bokstaven B indikerar bakgrund och är utsatt på ett representativt ställe i bilden. Bokstaven E indikerar EndoC-βH1-celler och är även den utsatt på en representativ plats för dessa. Immunofluorescens EndoC-βH1-celler dubbelfärgades för insulin och VP1 (figur 9.1 och 9.2), samt insulin och MHC klass 1 (figur 10.1 och 10.2). Även med denna metod färgades bakgrund i de röda VP1- och MHC klass 1 kanalerna, både i kontroll och i infekterade celler. Några VP1-positiva celler kan emellertid urskiljas. MHC klass 1 färgningen var mycket svag och någon skillnad gentemot kontrollen ses inte. Den gröna insulinfärgningen var tydlig och gav ingen bakgrundsfärgning. Varken tillsats av NGS eller NHS blockerade överflödig sekundär antikroppsinbindning. Antigen retrieval, som också testades för att minimera bakgrund, gjorde att visserligen att bakgrunden eliminerades men dessvärre även de flesta celler. 14

15 1 B 2 B Figur 9: Insulin och VP1 färgning i EndoC-βH1-celler. Cellkärnorna är blåfärgade, insulin är färgat med grönt och VP1 med rött. Bild 1 visar kontroll och bild 2 visar CVB1-7 infekterade EndoC-βH1-celler. Den röda pilen pekar på en potentiell VP1-positiv cell och B står för bakgrund. 1 2 Figur 10: Insulin och MHC klass 1 färgade EndoC-βH1-celler. Cellkärnorna är blåfärgade, insulin är grönfärgat och MHC klass 1 är rödfärgat. Bild 1 visar kontroll och bild 2 visar CBV1-7 infekterade EndoC-βH1-celler. Tillsats av endast den sekundära antikroppen (mus respektive kaninantikroppar) var de som band in ospecifikt och gav den höga bakgrunden. 15

16 Analys av genuttryck och glukosstimulering 2500 Glukosstimulering Insulingenen/18S Utsöndrat Insulin uu/ml Kontroll låg glukos E2 Yoon låg glukos Kontroll hög glukos E2 Yoon hög glukos Kontroll hög glukos + teofyllin E2 Yoon hög glukos + teofyllin Figur 11: Utsöndrad mängd insulin i kontroll och CBV4-E2Yoon infekterade celler i medium med låg glukoskoncentration, i medium med hög koncentration och i medium med hög koncentration av glukos kombinerat med teofyllin. Figur 11 visar att mängden utsöndrat insulin i medium med låg icke stimulerande glukoskoncentration i kontrollen var 210 uu/ml och i de CBV-4-E2Yoon-infekterade cellerna 256 uu/ml (n=2). I medium med stimulerande glukoskoncentration var mängden utsöndrat insulin i kontrollen 289 uu/ml (n=2), medan den i mediet från de CBV-4- E2Yoon-infekterade cellerna var 420 uu/ml (n=2). I medium med både hög glukoskoncentration och teofyllin var mängden utsöndrat insulin i kontrollen 1910 uu/ml (n=2) och i mediet från de CBV-4-E2Yoon-infekterade cellerna 2234 uu/ml (n=2). Sammanfattningsvis, ses en tendens till högre insulin sekretion både vid stimulerande betingelser samt vid normalt blodkglukosnivå i de virusinfekterade cellerna. I figur 12 (n=2), visas uttryck av insulingenen dag 1 efter infektion i icke infekterade EndoC-βH1- celler och infekterade EnsoC-βH1celler. Genen som kodar för insulin uttrycktes i EndoC-βH1- cellerna. Uttrycket av insulingenen i de CBV-4-E2Yoon-infekterade cellerna liksom i de Echovirus 4- infekterade cellerna var betydligt lägre än i de icke infekterade cellerna. Genuttrycket påverkades emellertid inte i de Poliovirus Sabin-infekterade cellerna. 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0 Uttryck av Insulingenen dag 1 P.I. CONTROL E2YOON ECHO4 PVSABIN Figur 12: Uttryck av genen som kodar för insulin i förhållande till House keeping genen 18S i CBV4-E2Yoon, Echovirus 4 och Poliovirus Sabin infekterade EndoC-βH1-celler samt kontroll dag 1 P.I 16

17 Analys av viabiliteten hos EndoC-βH1-cellerna I figur 13 visas att viabiliteten hos EndoC-βH1-cellerna dagen efter inokulering (dag 1), n=2, var i de icke infekterade cellerna (kontroll) 75%, i de Echovirus 4-infekterade cellerna 70%, i de CBV-4- E2Yoon-infekterade cellerna 63%, samt de i Poliovirus Sabin-infekterade cellerna 62%. Dag 2 efter inokulering, n=2, var viabiliteten i kontrollen 72%, i de Echovirus 4-infekterade cellerna 58%, i de CBV-4-E2Yoon-infekterade cellerna 62% samt i de Poliovirus Sabin-infekterade cellerna 48%. Viabilitet Dag P.I. 1 Dag P.I. Kontroll 0,75 0,72 Echovirus 4 0,7 0,58 CBV4-0,64 0,62 E2Yoon Poliovirus 0,63 0,48 Sabin 2 Figur 13: Andel levande EndoC-βH1-celler av Echovirus 4, CBV4-E2Yoon och Poliovirus-Sabininfekterade celler samt kontroll, dag 1 och dag 2 efter infektion. 17

18 DISKUSSION Det är tydligt att EndoC-βH1-cellerna är permissiva för samtliga undersökta HEV. Bilderna i figur 1 visar tydligt upprundade celler virusinducerade morfologiska förändringar. Titerökningarna i TCID 50- försöken visar att virus har replikerat. Detta stärks av att i både resultat från immunohistokemi och immunofluoresens detekterades VP1 i cellerna. HEV replikerade bevisligen snabbare i EndoC-βH1-cellerna än i HeLa-cellerna. Det antyder att EndoC-βH1-cellerna innehåller ett preformerat replikationsmaskineri. Det har nyligen föreslagits att HEV replikerar på, eller i anslutning till, insulingranula (33). En annan förklaring till varför replikationen är snabbare i EndoC-βH1-celler, är att de innehåller större kvantiteter av proteiner som är nödvändiga för virusreplikation än HeLa-celler. Ytterligare en möjlig förklaring är att HeLacellerna skulle inducera en starkare antiviral miljö än vad EndoC-βH1-cellerna är kapabla att inducera. Det har emellertid visats att HeLa-celler är oförmögna att bilda interferoner (34), vilket delvis motsäger denna teori. Det finns dock ett flertal proteiner med antiviral effekt som skulle kunna vara mer uttryckta i HeLa-celler än i EndoC-βH1. Att EndoC-βH1-celler är mycket permissiva för HEV gör att de är särskilt lämpade som system för att amplifiera virus i, detta kan eventuellt användas för att snabbt framställa virus. På grund av odlingsproblematik är redovisningen av analyser av specifika EndoC-βH1-funktioner begränsad. Preliminära resultat från viabilitetsanalysen visar dock tydligt att HEV-infektionerna leder till en ökad andel döda celler. Preliminära PCR- och glukosstimuleringsresultat och tyder också på att HEV-infektioner förändrar EndoC-βH1-cellernas funktion; insulingenen uttrycks mindre i de infekterade proverna och utsöndringen av insulin vid glukosstimulering ökar. Expressionsnivåer av vissa gener, däribland insulingenen, analyserades i denna studie vid två tidpunkter post infektion. Att insulinuttrycket minskas vid infektion är inte förvånande eftersom insulinsyntesen är Cap dependent (35) och det är känt att virus hämmar Cap dependent - translation (36) så att syntes av insulin ej kan ske. Att Poliovirus sabin inte minskade insulingenuttrycket är antagligen ett falskt resultat som kommer av att antalet experiment enbart är två. Att det verkar som att utsöndringen av insulin däremot ökade är mer anmärkningsvärt. Detta styrker att HEV replikerar på insulingranula eftersom sekretion av insulingranula då även skulle främja virusfrisätning. Eftersom det utifrån glukosstimuleringsresultaten inte går att utläsa om insulinet utsöndrats av levande celler eller läckt ut från döende, eller redan döda, celler skulle detta experiment emellertid behöva upprepas med viss modifikation; antingen bör de celler som utsatts för hög glukoskoncentration åter odlas i lågglukosmedium och därefter analyseras med ELISA igen, eller så bör den med ELISA uppmätta insulinnivån relateras till antal celler, genom att relatera den till mängden DNA per brunn. Analys av orsaken till bakgrundsfärgningen med immunohistokemi och immunofluorescens visade att skillnaden mellan de med bakgrund och de utan berodde på att de sekundära antikropparna, anti-mus och anti-kanin, band ospecifikt medan den sekundära antikroppen som var anti-marsvin inte band till samma strukturer. Genom att använda antikroppar från andra arter kommer detta problem i framtiden kunna kringgås. Vi gjorde även andra försök för att förbättra kvaliteten på färgningarna. Att tillsätta NGS eller NHS påverkade inte utfallet. Antigen retreival däremot, minskade bakgrundsfärgningen men fick emellertid cellerna att lossna från glasskivorna. Eftersom de flesta moderna antikroppar kräver Antigen retreival är detta ett viktigt observandum för framtida immunohistokemiska analyser och kan komma att begränsa användningsmöjligheterna för denna metod. 18

19 MHC klass 1 har visats vara överuttryckt i vissa öar vid T1D (37). I EndoC-βH1 modellen sågs ingen skillnad i uttrycksnivå mellan infekterad och oinfekterade celler. Detta skulle kunna bero på att virus inte inducerar ökat uttryck av MHC klass 1. Det skulle också kunna bero på att hyperexpressionen inte uppkommer utan typ 1 interferoner syntetiserade i andra celltyper i de Langerhanska öarna än β-celler. En annan möjlig förklaring är att EndoC-βH1 cellerna faktiskt inte reagerar på samma vis som primära humana beta celler i detta avseende. EndoC-βH1 är inte den enda tillgängliga β-cellmodellen. 1.1B4 är en human β-cellinje (38) som svarar med insulinutsöndring vid glukosstimulering. Det har dock inte visats att denna cellinje är permissiv för HEV. En annan β-cellmodell är insulinom från råtta; RINm5F-celler. I och med att permissiviteten hos denna cellinje varierar beroende av odlingsteknik (39) är den inte lämplig för synkroniserade diabetes-, och virusstudier. En tredje β-cellmodell, HGF-behandlade pankreasduktceller från råtta (11), svarar på inflammatoriska cytokiner på samma vis som primära β-celler i råtta; med apoptos. Dessa celler studerades emellertid i orimligt hög glukoshalt och med humana antikroppar, varför de föreslagna resultaten i (11) bör bekräftas. Det finns β-cellmodeller utvunna ur möss. HEV-tropism skiljer sig dock mellan mus och människa (33). Detta sammantaget ger att EndoC-βH1 är ett bra alternativ för diabetesstudier. För att nå full förståelse för den humana patofysiologin bakom T1D är det likväl viktigt att klarlägga skillnaderna mellan primära humana β-celler och EndoC-βH1; exempelvis är antagligen inte virusreplikation lika stark i Langerhanska öar, in vitro eller in vivo, på grund av s.k. crosstalk och induktion av antivirala miljöer. Resultat bör förslagsvis bekräftas med material från organistationer som npod (the Network for Pancreatic Organ Donors with type 1 diabetes). Syftet med detta projekt var att bestämma permissiviteten för HEV hos cellinjen EndoC-βH1. Jag ämnade också analysera huruvida HEV-infektioner påverkar dessa cellers funktionalitet och viabilitet. Med den här rapporten har jag visat att cellinjen EndoC-βH1 är permissiv för flera olika serotyper av HEV. Dessa celler är också ett effektivt system för virusamplifikation och ett möjligt användningsområde skulle kunna vara vaccinproduktion. Preliminära resultat visar dessutom att HEV infektion försämrar både cellinjens funktionalitet och viabilitet. Det här är den första beskrivningen av EndoC-βH1 som en adekvat modell för simultan HEV-, och T1Dforskning. Förhoppningsvis kommer resultat från denna cellinje kunna bidra till att förklara hur virus påverkar utvecklingen av T1D. 19

20 REFERENSER 1. Alberti, K. och Zimmet, P.Z. för WHO. Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. Part 1: Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus Provinsional Report of a WHO consultation. Diabetic Medicine. 1998, (15): s Willcox, A., et al. Analysis of islet inflammation in human type 1 diabetes. Clinical and Experimental Immunology. 2009, 155 (2): s Redondo, M.J., et al. Genetics of type 1A diabetes. Recent Progress in Hormone Research. 2001, (56): s Sabbah, E., et al. Glutamic acid decarboxylase antibodies in relation to other autoantibodies and genetic risk markers in children with newly diagnosed insulin-dependent diabetes. Childhood Diabetes in Finland Study Group. The journal of clinical endocrinology and metabolism. 1996, 81 (7): s Hagopian, W.A., et al. Glutamate decarboxylase-, insulin-, and islet cell-antibodies and HLA typing to detect diabetes in a general population-based study of Swedish children. The Journal of Clinical Investigation. 1995, 95(4): s Wenzlau, J.M., Hutton, J.C. Novel diabetes autoantibodies and prediction of type 1 diabetes. Current Diabetes Reports. 2013, 13, (5): s Renondo, M.J., et al. Heterogeneity of type 1 diabetes: analysis of monozygotic twins in Great Britain and the United States. Diabetologia. 2001, 44 (3): s Harjutsalo, V., et al. Time trends in the incidence of type 1 diabetes in Finnish chidren: a cohort study. Lancet. 2008, 371 (9626): s Karvonen, M., et al. Incidence of childhood type 1 diabetes worldwide. Diabetes Mondiale (DiaMond) Project Group. Diabetes Care. 2000, 23 (10): s Barbeau, W.E. What is the key environmental trigger in type 1 diabetes Is it viruses, or wheat? Autoimmunity Reviews. 2012, 12(2): s Anastasi, E., et al. The acquisition of an insulin-secreting phenotype by HGF-treated rat pancreatic ductal cells (ARIP) is associated with the development of susceptibility to cytokineinduced apoptosis. Journal of Molecular Endocrinology. 2005, (35): s Coppieters, K. T., et al. Virus Infections in Type 1 Diabetes. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012, 2(1): s Hyöty, H., Taylor, K.W. The role of viruses in human diabetes. Diabetologica. 2002, (45): s Liana G, et al. Prevention or acceleration of type 1 diabetes by viruses. Cellular and molecular Life Sciences. 2013, 70 (2): s Fujinami, R.S., et al. Molecular Mimicry, Bystander Activation, or Viral Persistence: Infections and Autoimmune Disease. Clinical Microbiology Reviews. 2006, 19 (1): s Chapman, N.M., et al. The microbiology of human hygiene and its impact on type 1 diabetes. Islets. 2012, 4 (4): s Tracy, S., et al. Enteroviruses and type 1 diabetes. Diabetes/ Metabolism research and reviews. 2011, (27): s Milia, M.G., et al. Recent outbreak of aseptic meningitis in Italy due to Echovirus 30 and phylogenetic relationship with other European circulating strains. Journal of Clinical Virology (publicerad på internet innan tryck). 19. Sapkal, G. N., et al. Enteroviruses in Patients with Acute Encephalitis, Uttar Pradesh, India. Emerging Infectious Diseases. 2009, 15 (2): s Melnick, J.L. Classification of Hepatitis A virus as Enterovirus type 72 and of Hepatitis B virus as Hepadna virus type 1. Intervirology. 1982, 18 (3): s Wu, Z., et al. Recombinant Human Coxsackievirus B3 from Children with Acute Myocarditis in China. Journal of Clinical Microbiology (publiserad på internet innan tryck). 22. Yeung W.C.G., et al. Enterovirus infection and type 1 diabetes mellitus:systematic review and meta-analysis of observational molecular studies. BMJ. 2011, (342): s Kang, Y., et al. Complete nucleotide sequence of a strain of coxsackie B4 virus of human origin that induces diabetes in mice and its comparison with nondiabetogenic coxsackie B4 JBV strain. Journal of medical virology. 1994, 44(4): s Salvatoni, A., et al. Intrafamilial spread of enterovirus infections at the clinical onset of type 1 diabetes. Pediatric diabetes. 2013, 14 (6): s Luis, S., et al. Evidence of association between type 1 diabetes and exposure to enterovirus in cuban children and adolescents. MEDICC. 2013, 15(1): s Roep, B.O., Atkinson, M., von Herrath, M. Satisfaction (not) guaranteed: re-evaluating the use of animal models of type 1 diabetes. Nature Reviews. Immunology. 2004, 4(12): Driver J.P., et al. Mouse models for the study of autoimmune type 1 diabetes: a NOD to similarities and differences to human disease. Semin Immunopathology. 2011, (33): s npod, [Citat: ] 29. Leslie, RD, Ludvigsson J. The viral aetiology of diabetes: a tribute to Keith Taylor ( ). Diabetic Medicine (29): s Ravassard, P., et al. A genetically engineered human pancreatic beta cell line exhibiting glucose-inducible insulin secretion. J Clin Invest.2011, 121 (9): s Crane, J.K., et al. Host Cell Death due to Enteropathogenic Escherichia coli Has Features of Apoptosis. Infection and Immunity. 1999, 67(5): s Frisk, G., Diderholm, H. Tissue culture of isolated human pancreatic islets infected with different strains of coxackievirus 20

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas ZnT8 transporter autoantikroppar är ytterligare en varningssignal för autoimmune (typ 1) diabetes. Tillsammans med autoantikroppar mot GAD65, insulin och IA-2 förstärker förekomsten av ZnT8 autoantikroppar

Läs mer

Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande?

Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande? Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande? ÅKE LERNMARK LUNDS UNIVERSITETS DIABETESCENTRUM (LUDC) LUNDS UNIVERSITET /CRC MALMÖ The Environmental Determinants TEDDY STUDIENS MÅLSÄTTNING

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes.

Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. V ä r l d s d i a b e t e s d a g e n M a l m ö 2 0 1 4 Diabetes som vällevnadens pris en jakt på sambandet mellan livsstil och diabetes. Patrik Rorsman Radcliffe Department of Medicine Oxford Centre for

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt:

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt: Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kod K4002 15 ml Kod K4003 110 ml Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Dessa instruktioner gäller för Dako EnVision +, Peroxidase (DC EnVision+

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning

Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning 13/6 2011-25/2 2012 Stockholms Universitet Södra Latins Gymnasium Handledare: Robert Csikasz Jenny Alpsten Muskelvävnad som modellsystem i diabetesforskning Sara Scheibenpflug Sammanfattning Muskelvävnad

Läs mer

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Omtentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2012-11-24 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning: Karin Franzén Sabina Davidsson Pia Wegman Marike

Läs mer

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Molekylärgenetiskt verktyg för diagnos av T- resp. B-cellslymfom i vävnad/paraffin Diagnostik av Lymfom. Olika ingångar för B-, resp. T-cellslymfom Metodiker: - Morfologi (Mikroskopi) - Immunohistokemi

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

DIABETES. Helena Larsson. Barnendokrinsektionen SUS Malmö 130405

DIABETES. Helena Larsson. Barnendokrinsektionen SUS Malmö 130405 DIABETES Helena Larsson Överläkare Barnendokrinsektionen SUS Malmö 130405 Olika typer av barndiabetes Diagnostiska kriterier Typ 1 diabetes; incidens, etiologiska faktorer, handläggning Insulinbehandling,

Läs mer

Ökar diabetes bland barn?

Ökar diabetes bland barn? Ökar diabetes bland barn? Anna Möllsten Förste forskningsingenjör, pediatrik, Institutionen för klinisk vetenskap Jag ska försöka besvara frågan i rubriken genom att berätta om den forskning som görs av

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Stora framgångar men fortsatt utmaningar. Birgitta Åsjö Seksjon for mikrobiologi og immunologi, Gades institut,uib

Stora framgångar men fortsatt utmaningar. Birgitta Åsjö Seksjon for mikrobiologi og immunologi, Gades institut,uib Stora framgångar men fortsatt utmaningar Birgitta Åsjö Seksjon for mikrobiologi og immunologi, Gades institut,uib Infektion och epidemier med tidigare okända virus inte ett nytt fenomen t.ex. Ebola, SARS

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén Diabetes typ 1 h"ps://www.youtube.com/watch?v=_oowhuc_9lw Diabetes typ 1 ü Vid diabetes typ 1 har kroppens egen insulinproduk5on helt eller nästan helt

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Sportläger med dykning och fallskärmshoppning. Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet

Sportläger med dykning och fallskärmshoppning. Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Sportläger med dykning och fallskärmshoppning Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Idrott och diabetes Den som har diabetes bör stimuleras att vara

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Motion och diabetes. Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se

Motion och diabetes. Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se Motion och diabetes Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se Fysisk aktivitet och riskreduktion Regelbunden fysisk aktivitet är minst lika viktigt som förbättrad glukoskontroll!

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén Blodsockret regleras av insulin och glukagon Niklas Dahrén Insulin och glukagon hjälps åt att reglera blodsockret Insulin sänker Blodsockerkoncentra-onen Glukagon höjer Insulin sänker blodsockret ü Insulin

Läs mer

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet?

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet? Glukosmätning vid typ 2 Vad sägers evidens och erfarenhet? Första bärbarab blodsockermätaren Ames,, 1969, ca 17 cm långl Stickan ca 7,5 cm långl Vad vet vi om nyttan av att ha bra glykemisk kontroll? UK

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Kroppens försvarare. Immunförsvarets dubbla försvarslinjer

Kroppens försvarare. Immunförsvarets dubbla försvarslinjer Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2011 Kroppens försvarare Varje dag, timme, minut och sekund dukar myriader av små angripare under i kampen mot vårt immunförsvar. Immunförsvaret har en fantastisk

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad Vetenskapsrådets hearing om biobanker 2007-09-18 Nuvarande brister och utvecklingsmöjligheter för att organisera och engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

Kontraindikation och försiktighet

Kontraindikation och försiktighet 1(5) Klinisk kemi Anvisning Innehåll Kontraindikation och försiktighet... 1 Princip... 1 Provtagning... 1 Kemikalieförteckning... 1 Tillbehör/utrustning... 2 Säkerhet, miljö... 2 Skyddsåtgärder... 2 Avfall...

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

Ämnen som binder till järn, så kallade järnkelerare, kan därför indirekt minska den oxidativa stressen i cellen.

Ämnen som binder till järn, så kallade järnkelerare, kan därför indirekt minska den oxidativa stressen i cellen. Laborationsrapport: Cellskada och manipulering av cellers känslighet för stress Basgrupp 5 Bakgrund I mitokondrien sker den oxidativa fosforyleringen för att bilda ATP. Under denna kemiska process kommer

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället.

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället. VAD ÄR HbA1c? Vad är ett HbA 1c -test? Du som lever med diabetes vet säkert att nyckeln till att hålla sig frisk och välmående är bland annat en noggrann kontroll av din diabetes. Du mäter blodsockernivån

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B KURSBESKRIVNING Ämne: Biologi Kurs: Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: NV Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B Mål Kurserna Biologi breddning A och

Läs mer

Diabetesklubben 2015-05-27

Diabetesklubben 2015-05-27 Diabetesklubben 2015-05-27 CGM Continues Glucose Measurement Kontinuerlig blodsockermätning Prio 1 att överleva DÖD inom 3 år!!! 1-3 dagar om man slutar ta insulin ACIDOS (Syraförgifting) CIRKULATIONSKOLLAPS

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Hur nära är lösningen på diabetesgåtan?

Hur nära är lösningen på diabetesgåtan? Hur nära är lösningen på diabetesgåtan? Mikael Knip och Hans Åkerblom Barn- och ungdomsdiabetes eller typ 1-diabetes har blivit fem gånger vanligare i vårt land under de senaste 50 åren. Orsakerna till

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800)

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Kursens namn: BMLVA II 22,5 högskolepoäng Kurskod: BL1004 Kursansvarig: Charlotte Sahlberg Bang Datum: 14 januari -2012 Skrivtid: 240 min Totalpoäng:

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi?

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Per-Eric Lindgren Inst för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet Linköping Grupper av humanpatogener

Läs mer

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det?

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Haugesund 26 september 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

NGS i sjukvård next generation sequencing. Jan Söderman Medicinsk diagnostik Länssjukhuset Ryhov Jönköping

NGS i sjukvård next generation sequencing. Jan Söderman Medicinsk diagnostik Länssjukhuset Ryhov Jönköping NGS i sjukvård next generation sequencing Jan Söderman Medicinsk diagnostik Länssjukhuset Ryhov Jönköping CREDIT: Peter & Maria Hoey / www.peterhoey.com The ultimate genetic test, Science 336: 1110-1112,

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

RNA-världen: forntid i nutid med framtid. Leif A. Kirsebom

RNA-världen: forntid i nutid med framtid. Leif A. Kirsebom RNA-världen: forntid i nutid med framtid Leif A. Kirsebom Livets ursprung Virtanen & Kirsebom, NFRs årsbok 1997 Livets ursprung history of life www.carolguze.com Vad kom först? Livets ursprung förutsättningar?

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Tidiga erfarenheter av arvets mysterier

Tidiga erfarenheter av arvets mysterier Cellens genetik Cellen Växtcellen Växtcellen Tidiga erfarenheter av arvets mysterier Artförädling genom riktad avel Religiösa förbud mot syskongiftemål Redan de gamla grekerna.. Aristoteles ~350 år före

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Bakgrund. Bomullsmögel- ny metod ger ökad precision och förbättrad riskbedömning. Bomullsmögel är en sjukdom som vissa år

Bakgrund. Bomullsmögel- ny metod ger ökad precision och förbättrad riskbedömning. Bomullsmögel är en sjukdom som vissa år Bomullsmögel- ny metod ger ökad precision och förbättrad riskbedömning Rapsarealen i Sverige 2008 Ann-Charlotte Wallenhammar, 2 Charlotta Almquist, Anna Redner och 3 Anki Sjöberg HS Konsult AB, Örebro

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer