Prislista Januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista Januari 2014"

Transkript

1 Prislista Januari 2014

2 Index Leveransvillkor och Leveransbestämmelser 3 Sömlösa rör Ämnesrör 8 Livsmedelsrör och rördelar 11 Aseptiska rör och rördelar 18 Profilrör 22 Dekorationsrör 26 Plåtrör 27 Svetsade och kalibrerade rör 28 Ventiler 31 Gängrördelar 32 Svetsrördelar 40 Flänsar 55 Pressfittings - Rör och rördelar 60 Serviceprodukter - Manluckor mm. 69 Plåt - Kall- och varmvalsad 73 Stångstål 75 Prislista för kapning 83 För teknisk information: Se vår produktkatalog

3 Leveransvillkor Damstahl tillämpar enhetsfrakt: - Lastbilsfrakt, 565 kr/leverans - Paketfrakt, 150 kr/leverans Materialcertifikat Materialcertifikat enligt EN 10204/3.1 debiteras med SEK 125:-/intyg. Vänligen notera att intygsnormen varierar för de olika produkterna. Övriga intyg debiteras till självkostnadspris. Om beställning av intyg accepteras i efterhand debiteras dessa med x 2. Emballage Debiteras alltid till självkostnadspris och återtages ej. Betalningsvillkor 30 dgr netto från fakturadatum. Returer Returer bör undvikas men standarddimensioner i fullgott skick och fabrikationslängder/utförande kan återtagas efter överenskommelse mot 80 % kreditering av fakturerat värde och returneras med betald frakt till det lager varifrån leverans har skett. Övriga villkor Övriga avtalsvillkor enligt Stål- och Metallföreningens allmänna leveransbestämmelser. Priser Gällande legeringstillägg tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna prislista. Damstahls ordertelefoner : Malmö Stockholm Göteborg Sundsvall

4 ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER antagna av handelsstålsektionen inom Stål- och Metallföreningen Tillämplighet 1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Anbud 2. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet. Ordererkännande 3. Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart. Toleranser m.m. 4. För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt m.m. liksom säljarens rätt till över- och underleverans gäller av branschen allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren uppgivna styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om ej annat avtalats. Pris 5. Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt. Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtas inte, såvida annat ej avtalats. Leveransklausuler 6. Leveransklausuler skall tolkas enligt de vid avtalstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren. Betalning och dröjsmålsränta 7. Betalningsvillkor 30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta. Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte. Betalning innebär inte godkännande av godset eller av fakturering. Vid förfallen betalning är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Säkerhet 8. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighet enligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods. Avisering om försening 9. Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras. Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser. Hävning vid försening 10. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods. Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans. Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid. Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 11. Skadestånd vid försening/hävning 11. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats. Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd. 4

5 ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER antagna av handelsstålsektionen inom Stål- och Metallföreningen Mottagningskontroll 12. Följesedel skall åtfölja godset. Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg innebärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars kan skadas. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kolli (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg. Reklamation vid brist eller skada 13. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas. Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering. Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning. Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet. Säljarens ansvar för fel i godset 14. Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts. Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods i stället för felaktigt, äger köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed. Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål. Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts. Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav. Säljaren ansvarar inte för fel i gods, som köparen inte reklamerat inom tre månader från leveransdagen. Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej annan rätt än som anges i första stycket, dvs inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för skada på annan egendom än det försålda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning. Information och service 15. All information i form av kataloguppgifter eller underrättelser från säljarens personal före eller efter avtalsslutet lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti härför skriftligen lämnats. Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans. Befrielsegrunder 16. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt. Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts. Tillämplig rätt 17. Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp. Tvist 18. Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän. Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran. 5

6 ROSTFRIA SÖMLÖSA RÖR Dim. EN EN EN EN mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 4,00 x 1,00 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 2,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 0, ,00 x 2,50 0, ,20 x 2,00 0, ,50 x 2,30 0, ,00 x 3,00 0, ,00 x 2,50 0, ,05 x 1,65 0, ,30 x 2,60 1, ,30 x 3,20 1, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 1, ,00 x 3,00 1, ,00 x 4,00 2, ,90 x 2,60 1, ,00 x 2,00 1,40 30,00 x 3,00 2, ,00 x 2,00 1, ,70 x 3,20 2, ,00 x 2,00 1, ,40 x 3,20 3, ,30 x 3,20 3, ,00 x 2,60 3, ,00 x 2,90 3, ,30 x 3,60 5,11 70,00 x 2,90 4, ,10 x 3,60 6, ,00 x 4,00 10,

7 ROSTFRIA SÖMLÖSA RÖR HYDRAULRÖR EN /T3 Dim. EN EN mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 6,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 0, ,00 x 2,50 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 0, ,00 x 2,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 0, ,00 x 2,50 1, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 1, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 1, ,00 x 2,50 1, ,00 x 3,00 1, ,00 x 1,50 1, ,00 x 2,00 1, ,00 x 2,50 1, ,00 x 3,00 1, ,00 x 3,00 2, ,00 x 2,50 2, ,00 x 3,00 2, ,00 x 3,00 2, ,00 x 4,00 3, ,00 x 3,00 2,

8 ROSTFRIA ÄMNESRÖR Dim. EN EN EN mm Kg/m Varunr Kr/kg Varunr Kr/kg Varunr Kr/kg 32 x 16 5, x 20 4, x 16 6, x 20 5, x 25 4, x 20 7, x 25 6, x 28 5, x 20 10, x 28 8, x 32 6, x 25 12, x 32 9, x 36 8, x 28 15, x 36 12, x 40 10, x 32 19, x 36 17, x 40 15, x 45 12, x 50 10, x 36 24, x 40 22, x 45 19, x 56 13, x 40 26, x 40 31, x 45 28, x 50 25, x 63 16, x 45 33,

9 ROSTFRIA ÄMNESRÖR Dim. EN EN EN mm Kg/m Varunr Kr/kg Varunr Kr/kg Varunr Kr/kg 90 x 50 36, x 56 32, x 63 27, x 71 21, x 50 42, x 56 44, x 63 39, x 71 33, x 80 25, x 56 52, x 63 47, x 71 41, x 80 32, x 63 55, x 71 49, x 80 41, x 90 30, x 63 64, x 71 57, x 80 49, x 90 39, x 71 68, x 80 60, x 90 50, x , x 71 79, x 80 71, x 90 61, x ,

10 ROSTFRIA ÄMNESRÖR Dim. EN EN EN mm Kg/m Varunr Kr/kg Varunr Kr/kg Varunr Kr/kg 140 x 80 85, x 90 74, x , x , x , x 95 88, x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x ,

11 ROSTFRIA SVETSADE LIVSMEDELSRÖR Glödgade. Invändigt efterdragna Utvändigt slipade korn 180/220 alt 240 Dim. EN EN mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 22,0 x 1,50 0, ,0 x 1,20 0, ,0 x 1,50 0, ,0 x 1,20 0, ,0 x 1,50 1, ,0 x 1,20 1, ,0 x 1,00 0, ,0 x 1,50 1, ,0 x 1,20 1, ,0 x 1,50 1, ,5 x 1,50 2, ,0 x 2,00 3, ,1 x 1,60 3, ,1 x 2,00 3, ,0 x 2,00 4, ,6 x 2,00 4, Utvändigt slipade DIN 11850, EN TC 1 Oglödgade. Invändigt efterdragna Utvändigt slipade korn 240 Dim. EN EN mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 25,0 x 1,20 0, ,0 x 1,20 1, ,0 x 1,20 1, ,5 x 1,50 2, ,1 x 2,00 3, ,6 x 2,00 4, ,0 x 2,00 5, ,0 x 2,00 6, ,0 x 2,00 7, Utvändigt slipade DIN 11850, EN TC 1 11

12 ROSTFRIA SVETSADE LIVSMEDELSRÖR Glödgade. Invändigt efterdragna Oslipade Dim. EN EN mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 25,0 x 1,20 0, ,0 x 1,00 0, ,0 x 1,20 0, ,0 x 1,20 1, ,0 x 1,00 0, ,0 x 1,20 1, ,5 x 1,50 2, ,0 x 2,00 3, ,1 x 1,60 3, ,1 x 2,00 3, ,0 x 2,00 4, ,6 x 2,00 4, DIN 11850, EN TC 1 Super Dairy Invändigt eftervalsad svetssöm, dubbelt betade, invändigt maximal ytjämnhet på RA 0,4 my och på svetssömmen Ra 0,8 my, plastplugg i båda ändar. Dim. EN Oslipade Oglödgade EN Slipade K 180/220 Oglödgade mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 25,0 x 1,20 0, ,0 x 1,20 1, ,0 x 1,20 1, ,5 x 1,50 2, ,5 x 1,60 2, ,1 x 1,60 2, ,1 x 2,00 3, ,6 x 2,00 4, Tol: EN/ISO 1127 D4/T3, EN , TC1 Cert: EN 10204/3.1 12

13 MEJERIRÖRSBÖJAR Rostfria och syrafasta Svetsade, utvändigt slipade och invändigt efterdragna 90 kort radie 90 lång radie 90 ISO 2851 Dimension mm EN Varunr Kr/st EN Varunr Kr/st EN Varunr Kr/st EN Varunr Kr/st EN Varunr Kr/st EN Varunr Kr/st 25,0 x 1, ,0 x 1, ,0 x 1, ,0 x 1, ,5 x 1, ,1 x 1, ,1 x 2, ,6 x 2, förlängd 200 mm 45 Dimension mm EN Varunr Kr/st EN Varunr Kr/st EN Varunr Kr/st EN Varunr Kr/st 25,0 x 1, ,0 x 1, ,0 x 1, ,5 x 1, ,1 x 2, ,6 x 2, Legeringstillägg tillkommer ej 13

14 MEJERI T-RÖR Rostfria och syrafasta Svetsade, utvändigt slipade och invändigt efterdragna Reduc. avstick Uppkragade Dimension EN EN EN EN EN mm Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st 25,0 x 1, ,0 x 1, ,0 x 1, ,0 x 1, ,5 x 1, ,1 x 2, ,1 x 2, ,6 x 2, MEJERIRÖRSKONOR Rostfria och syrafasta Svetsade, utvändigt slipade och invändigt efterdragna Koncentrisk Excentrisk Dimension EN EN EN EN mm Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st 38/ / / / / / / / / / / SLANGHYLSOR Rak Dimension EN mm Varunr Kr/st , , Legeringstillägg tillkommer ej 14

15 MEJERIRÖRSHÅLLARE EN med rörskaft med rörskaft N 134 N 134 Dim. Dubbel längd 90 mm längd 150 mm med ½" gänga skaft 40 x 60 mm Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st , , , MEJERIKOPPLINGSDELAR Rostfria och syrafasta För svetsning, SMS Mutter Svetsnippel Svetshylsa Dim. EN EN EN EN EN mm Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st , , , Svetshylsa lång Dim. EN mm Varunr Kr/st , , ,6 Legeringstillägg tillkommer ej 15

16 MEJERIKOPPLINGSDELAR PACKNINGAR Dim. Nitril EPDM mm Varunr Kr/st Varunr Kr/st , , , Legeringstillägg tillkommer ej 16

17 MEJERIKOPPLINGSDELAR Rostfria och syrafasta SMS Blindbrickor Dim. EN mm Varunr Kr/st , , , CLAMPKOPPLING Rostfria och syrafasta EN EN EN Klamma Svetshylsa Blindbricka Ansl. Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st , , , Packning EPDM Viton Ansl. Varunr Kr/st Varunr Kr/st , , , Legeringstillägg tillkommer ej 17

18 Rostfria rör och rördelar för aseptiska applikationer RÖR EN Med Ra värde max. 2,5 My inv. PACKNING EPDM Varunr Dim Dim mm ½" ¾" 12,7 x 1,65 19,05 x 1,65 1" 1½" 25,4 x 1,65 38,1 x 1,65 2" 50,8 x 1,65 2½" 63,5 x 1,65 3" 76,1 x 1,65 Med Ra värde max. 0,8 My inv. Varunr Dim Dim mm Kr/m ½" 12,7 x 1,65 ¾" 19,05 x 1,65 1" 25,4 x 1,65 1½" 38,1 x 1,65 2" 50,8 x 1,65 2½" 63,5 x 1,65 3" 76,1 x 1,65 4" 101,6 x 2,11 Kr/m Varunr PTFE Varunr Dim ½" ¾" 1" 1½" 2" 2½" 3" 4" Dim ØA ØA ØB 22,0 22,0 11,0 utan läpp 16,0 utan läpp 50,5 22,8 50,5 35,5 64,0 48,2 77,5 60,5 91,0 73,2 119,0 97,8 ØB Kr/st Kr/st ½" ¾" 1" 22,0 22,0 50,5 11,0 utan läpp 16,0 utan läpp 22, ½" 50,5 35, " 64,0 48, ½" 77,5 60, " 91,0 73, " 119,0 97,8 319 CLAMPRING MED VINGMUTTER EN med Ra värde max.0,8 My inv. Varunr Dim A B C Kr/st ½" - ¾" 1" - 1½" 2" 2½" 3" 4"

19 Rostfria rör och rördelar för aseptiska applikationer KLAMPHYLSA EN med Ra värde max.0,8 My inv. Varunr Dim A B C Kr/st ½" ¾" 1" 1½" 2" 2½" 3" 4" 5" 12,7 x 1,65 19,05 x 1,65 25,4 x 1,65 38,1 x 1,65 50,8 x 1,65 63,5 x 1,65 76,1 x 1,65 101,6 x 2,11 129,0 x 2, ,5 50, , ,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28, BÖJ 90 GR. EN med Ra värde max.0,8 My inv. Varunr Dim d s A R L Kr/st ½" 12,70 ¾" 19,05 1" 25,40 1½" 38,10 2" 50,80 2½" 63,50 3" 76,10 4" 101,60 1,65 76,20 1,65 76,20 1,65 76,20 1,65 114,30 1,65 146,05 1,65 146,05 1,65 165,10 2,11 215,90 27,00 49,20 26,00 50,20 38,10 38,10 57,20 57,10 76,20 69,85 95,30 50,75 114,30 50,80 152,50 63,

20 Rostfria rör och rördelar för aseptiska applikationer T-RÖR EN med Ra värde max.0,8 My inv. Varunr Dim d s c Kr/st ½" ¾" 1" 12,70 19,05 25, ½" 38, " 50, ½" 63, " 76, " 101,60 1,65 54,0 1,65 54,0 1,65 54,0 1,65 60,3 1,65 79,4 1,65 85,7 1,65 92,1 2,11 117, BÖJ 45 GR. EN med Ra värde max.0,8 My inv. Varunr Dim d s A R Kr/st ½" 12,70 ¾" 19,05 1" 25,40 1½" 38,10 2" 50,80 2½" 63,50 3" 76,10 4" 101,60 1,65 57,20 1,65 57,20 1,65 57,20 1,65 76,20 1,65 82,60 1,65 92,10 1,65 98,40 2,11 127,00 27,00 26,00 38,10 57,20 76,20 95,30 114,30 152,

21 Rostfria rör och rördelar för aseptiska applikationer KONCENTRISK KONA EN med Ra värde max.0,8 My inv. EXCENTRISK KONA EN med Ra värde max.0,8 My inv. Varunr Dim d " x ½" 25, ½" x ¾" 38, ¾ x ½ 19, ½" x 1" 38, " x 1½" 50, ½" x 1½" 63, ½" x 2" 63, " x 2" 76, " x 2½" 76, " x 1½" 76,1 Kr/st Varunr Dim d ½" x 1" 38, " x 1½" 50,8 DN 12,7 tjocklek 1,65 L 114,3 19,05 1, ,7 1,65 101,6 25,4 1, ,1 1,65 139,7 38,1 1,65 190,5 50,8 1,65 152,4 50,8 1,65 203,2 63,5 1,65 152,4 38,1 1,65 241,3 DN 25,4 tjocklek 1,65 L 127,0 Kr/st ,4 1,65 139, BLINDBRICKA EN med Ra värde max.0,8 My inv. Varunr Dim ØA W Kr/st ½" - ¾" 25, " - 1½" 50, " 64, ½" 77, " 91, " 119,0 5, , , , , ,

22 PROFILRÖR Rostfria och syrafasta Kvadratiska Rostfria oslipade Rostfria slipade Syrafasta oslipade Syrafasta slipade EN EN EN EN Dim. mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 10 x 10 x 1,00 0, x 15 x 1,00 0, x 15 x 1,50 0, x 16 x 1,50 0, x 20 x 1,20 0, x 20 x 1,50 0, x 20 x 2,00 1, x 25 x 1,20 0, x 25 x 1,50 1, x 25 x 2,00 1, x 25 x 3,00 2, x 30 x 1,20 1, x 30 x 1,50 1, x 30 x 2,00 1, x 30 x 3,00 2, x 35 x 1,50 1, x 35 x 2,00 2, x 40 x 1,20 1, x 40 x 1,50 1, x 40 x 2,00 2, x 40 x 3,00 3, x 40 x 4,00 4, x 45 x 1,50 2, x 45 x 2,00 2, x 50 x 1,50 2, x 50 x 2,00 3, x 50 x 3,00 4, x 50 x 4,00 5, x 50 x 5,00 7,41 60 x 60 x 2,00 3, x 60 x 3,00 5, x 60 x 4,00 7, x 60 x 5,00 8, x 70 x 2,00 4, x 70 x 3,00 6, x 80 x 2,00 4, x 80 x 3,00 7, x 80 x 4,00 9, x 80 x 5,00 12,

23 PROFILRÖR Rostfria och syrafasta Kvadratiska Rostfria oslipade Rostfria slipade Syrafasta oslipade Syrafasta slipade EN EN EN EN Dim. mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 100 x 100 x 2,00 6, x 100 x 3,00 9, x 100 x 4,00 12, x 100 x 5,00 15, x 100 x 6,00 18, x 120 x 3,00 11, x 120 x 4,00 15, x 120 x 5,00 18, x 150 x 4,00 18, x 150 x 5,00 22, x 200 x 4,00 24,

24 PROFILRÖR Rostfria och syrafasta Rektangulära Rostfria oslipade Rostfria slipade Syrafasta oslipade Syrafasta slipade EN EN EN EN Dim. mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 20 x 10 x 1,20 0, x 10 x 1,50 0, x 15 x 1,00 0, x 15 x 1,50 0, x 20 x 1,50 1, x 20 x 2,00 1, x 10 x 1,50 1, x 10 x 2,00 1, x 20 x 1,50 1, x 20 x 2,00 1, x 30 x 2,00 2, x 30 x 3,00 3, x 10 x 1,50 1,37 50 x 20 x 2,00 2, x 25 x 1,50 1, x 25 x 2,00 2, x 30 x 1,50 1, x 30 x 2,00 2, x 40 x 2,00 2, x 20 x 1,50 1, x 20 x 2,00 2, x 30 x 1,50 2, x 30 x 2,00 2, x 30 x 3,00 4, x 40 x 1,50 2, x 40 x 2,00 3, x 40 x 3,00 4, x 40 x 4,00 5, x 20 x 2,00 3, x 40 x 2,00 3, x 40 x 3,00 5, x 40 x 4,00 7, x 60 x 3,00 6,

25 PROFILRÖR Rostfria och syrafasta Rektangulära Rostfria oslipade Rostfria slipade Syrafasta oslipade Syrafasta slipade EN EN EN EN Dim. mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 100 x 40 x 2,00 4, x 40 x 3,00 6, x 50 x 2,00 4, x 50 x 3,00 6, x 50 x 4,00 9, x 50 x 5,00 11, x 60 x 2,00 4, x 60 x 3,00 7, x 60 x 4,00 9, x 60 x 2,00 5, x 60 x 3,00 8, x 60 x 4,00 11, x 80 x 3,00 9, x 80 x 4,00 12, x 80 x 5,00 15, x 80 x 5,00 17, x 100 x 3,00 11, x 100 x 5,00 18, x 80 x 5,00 18, x 100 x 3,00 14, x 100 x 5,00 22, PROFILRÖR Rostfria och syrafasta För teleskopering Rostfria oslipade EN Dim. mm Kg/m Varunr Kr/m 25 x 25 x 2,00 1, x 30 x 2,00 1, x 35 x 2,00 2, x 40 x 2,00 2,

26 DEKORATIONSRÖR Rostfria och syrafasta Kalibrerade Utv. slipade korn 320 Längder om 6 m EN EN EN Mirror polished Dim./mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 10,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 12,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,25 0, ,00 x 1,50 0, ,05 x 1,00 0, ,05 x 1,25 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 0, ,00 x 1,25 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 1,50 1) 0, ,00 x 2,00 1, ,00 x 1,50 1, ,00 x 1,50 1) 1, ,00 x 2,00 1, ,00 x 1,50 1, ,00 x 2,00 1, ,00 x 1,50 1, ,00 x 1,50 1, ,00 x 2,00 1, ,00 x 2,00 2, ,50 x 2,00 2, ,00 x 2,00 2, ) Se prislista för svetsade rör 26

27 PLÅTRÖR Rostfria och syrafasta, oglödgade Längd ca 6 m EN EN Dim. mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 17,2 x 2,30 0, ,3 x 2,00 0, ,9 x 2,00 1, ,9 x 2,60 1, ,7 x 2,00 1, ,3 x 2,00 2, ,3 x 3,20 3, ,3 x 2,00 2, ,3 x 3,60 5, ,1 x 2,00 3, Dimensionerna ovan finns även i glödgat utförande - Se kalibrerade rör 83,0 x 1,50 3, ,0 x 2,00 4, ,9 x 2,00 4, ,0 x 1,50 3, ,0 x 2,00 5, ,0 x 3,00 7, ,0 x 2,00 5, ,3 x 2,00 5, ,3 x 3,00 8, ,3 x 4,00 11, ,0 x 1,50 4, ,0 x 2,00 6, ,0 x 3,00 9, ,0 x 2,00 6, ,7 x 2,00 6, ,0 x 2,00 7, ,0 x 3,00 11, ,3 x 2,00 8, ,3 x 3,00 12, ,0 x 2,00 10, ,0 x 3,00 15, ,1 x 2,00 10, ,1 x 3,00 16, ,0 x 2,00 12, ,0 x 3,00 19, ,0 x 2,00 13, ,0 x 3,00 20, ,0 x 2,00 15, ,0 x 2,50 19, ,0 x 3,00 22, ,9 x 3,00 24, ,6 x 3,00 26, ,4 x 3,00 30, ,0 x 3,00 38,

28 SVETSADE KALIBRERADE RÖR Rostfria och syrafasta, glödgade EN EN Dim. mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 6,00 x 1,00 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 1,50 0, ,50 x 2,30 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,25 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 0, ,20 x 1,60 0, ,20 x 2,30 0, ,20 x 2,30 1) 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,50 0, ,05 x 1,25 0, ,05 x 1,50 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,25 0,580 20,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 0, ,30 x 2,00 0, ,30 x 2,00 1) 0, ,30 x 2,60 1, ,30 x 2,60 1) 1, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,25 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 1, ,00 x 1,50 0, ,00 x 1,00 0, ,00 x 1,20 2) 0, ,00 x 1,50 0, ,00 x 2,00 1, ) Oglödgat se prislista för plåtrör 2) Invändigt efterdragna se prislista för livsmedelsrör 28

29 SVETSADE KALIBRERADE RÖR Rostfria och syrafasta, glödgade EN EN Dim. mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 26,90 x 1,60 1, ,90 x 2,00 1, ,90 x 2,00 1) 1, ,90 x 2,60 1, ,90 x 2,60 1) 1, ,00 x 1,50 0, ,00 x 1,50 1, ,00 x 2,00 1, ,00 x 2,50 1, ,00 x 1,20 2) 0, ,00 x 1,50 1, ,00 x 2,00 1, ,70 x 1,60 1, ,70 x 2,00 1, ,70 x 2,00 1) 1, ,70 x 3,20 2, ,00 x 2,00 1, ,00 x 1,20 2) 1, ,00 x 1,50 1, ,00 x 2,00 1, ,00 x 2,50 2, ,00 x 1,00 2) 0, ,00 x 2,00 1, ,40 x 2,00 2, ,40 x 3,20 3, ,00 x 1,50 1, ,50 x 2,00 2, ,30 x 2,00 2, ,30 x 2,00 1) 2, ,30 x 3,20 3, ,30 x 3,20 1) 3, ,00 x 1,50 1, ,00 x 2,00 2, ,00 x 1,20 2) 1, ,00 x 1,50 1, ,00 x 2,00 2, ,00 x 1,50 1, ,00 x 2,00 2, ,00 x 2,00 2, ) Oglödgat se prislista för plåtrör 2) Invändigt efterdragna se prislista för livsmedelsrör 29

30 SVETSADE KALIBRERADE RÖR Rostfria och syrafasta EN EN Dim. mm Kg/m Varunr Kr/m Varunr Kr/m 60,30 x 1,60 2, ,30 x 2,00 2, ,30 x 2,00 1) 2, ,30 x 3,60 5, ,30 x 3,60 1) 5, ,50 x 1,50 2) 2, ,00 x 2,00 2) 3, ,10 x 1,60 2) 3, ,10 x 2,00 2) 3, ,10 x 3,60 6, ,00 x 2,00 2) 4, ,90 x 4,00 8, ,90 x 5,49 11,47 101,60 x 2,00 2) 4, ) Oglödgat se prislista för plåtrör 2) Invändigt efterdragna se prislista för livsmedelsrör SVETSADE RÖR Oglödgade, borstade, Dim. mm Kg/m Varunr Kr/m 33,70 x 3,20 2, ,40 x 3,20 3, SYRAFASTA "DEKORATIONSRÖR" Svetsade, kalibrerade, Oglödgade, utv. mirrorpolished Dim. mm Kg/m Varunr Kr/m 25,00 x 1,50 0, ,00 x 1,50 1,

31 SKIVVENTIL DAMSTAHL Typ G, AISI 316, packning av EPDM komplett med handtag och SMS svetsändar Dim. mm Varunr Kr/st 1" /2" " /2" " " - 101,6 Tillbehör enligt specialkatalog ROSTFRI KULVENTIL Fullt genomlopp. PTFE-packning Tryckområde 0-70 bar AISI gängansl. 2 delad 2013 gängansl. 3 delad 2012 svetsansl. 3 delad Ansl. Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st 8 / R 1/4" / R 3/8" / R 1/2" / R 3/4" /R 1" / R 1 1/4" / R 1 1/2" /R 2" /R 2 1/2" /R 3" /R4" ROSTFRI NÅLVENTIL N 100, PN 400 med inv. R-gänga EN Ansl. Varunr Kr/st 6 / 1/8" - 8 / 1/4" 10 / 3/8" / 1/2" / 3/4" 25 / 1" Nettopriser gäller för samtliga tillbehör 31

32 GÄNGRÖRDELAR Syrafasta EN / Aisi 316 Gjutna DN 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" Rörgänga Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Koppling R-131 N Varunr Koppling R-131U N97U Varunr Koppling R-131S N97S Varunr Muff R-201 N Varunr Halvmuff R-203 N Varunr Sexkantnippel R-207 N Varunr SexkantmutterR-217 N Varunr T-rör R-221 N Varunr Vinkel R-222 N Varunr Vinkel 45 N Varunr Vinkel inv/utv N84U Varunr Sexkanthuv R-231 N Varunr Sexkantpropp R-236 N Varunr Fyrkantpropp R-238 N Varunr Legeringstillägg tillkommer ej 32

33 GÄNGRÖRDELAR Syrafasta EN / Aisi 316 Gjutna R-202 / N 81 R-209 / N / N 75 Förminskningsmuff Förminskningsnippel Bussning Rörgänga Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st 1/4" x 1/8" /8" x 1/8" /8" x 1/4" /2" x 1/8" 1/2" x 1/4" /2" x 3/8" /4" x 1/4" /4" x 3/8" /4" x 1/2" " x 1/4" 1" x 3/8" " x 1/2" " x 3/4" /4" x 1/2" /4" x 3/4" /4" x 1" /2" x 1" /2" x 1 1/4" " x 1 " " x 1 1/4" " x 1 1/2" /2" x 2" " x 2 1/2" Legeringstillägg tillkommer ej 33

34 GÄNGRÖRDELAR SLANGNIPPLAR Syrafasta EN / Aisi 316 Gjutna R-144 / N 106 Anslutning R-gänga mm Varunr Kr/st 1/4" - 6,5 1/4" /4" /8" /2" /2" /4" " /4" /2" " Legeringstillägg tillkommer ej 34

35 GÄNGRÖRDELAR Syrafasta EN / Aisi DN 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" Rörgänga Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Kr/st Koppling R-131 N Varunr Koppling LR-131 N 97 P Varunr Koppling R-131 U N 97 U Varunr Muff R-201 N Varunr Halvmuff R-203 N Varunr Nippel R-206 N Varunr Sexkantnippel R-207 N Varunr Svetsnippel R-208 N Varunr Nippelrör R-210 N Varunr Rund mutter R-216 N Varunr Sexkantmutter R-217 N Varunr Gängböj 90 R-226 N Varunr Sexkanthuv R-231 N Varunr Rund huv R-232 N Varunr Sexkantpropp R-236 N Varunr Fyrkantpropp R-238 N Varunr Legeringstillägg tillkommer ej 35

36 GÄNGRÖRDELAR Syrafasta EN / Aisi 316 R-202 / N 81 R-209 / N 74 R-211 / N 75 Förminskningsmuff Förminskningsnippel Bussning Rörgänga Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st 1/4" x 1/8" /8" x 1/8" /8" x 1/4" /2" x 1/8" /2" x 1/4" /2" x 3/8" /4" x 1/4" /4" x 3/8" /4" x 1/2" " x 1/4" 1" x 3/8" " x 1/2" " x 3/4" /4" x 1/2" /4" x 3/4" /4" x 1" /2" x 1" /2" x 1 1/4" " x 1 " " x 1 1/4" " x 1 1/2" /2" x 2" " x 2 1/2" Legeringstillägg tillkommer ej 36

37 GÄNGRÖRDELAR KOPPLINGAR FÖR SVETSANSLUTNING Syrafasta EN / Aisi 316 R131S / N 97S Rördiameter Med konisk tätning Dy/Di mm Varunr Kr/st 14/ / ,3/ / ,9/ / ,7/ / /34 42,2/ ,5/ ,3/ /47 54/ ,3/ Legeringstillägg tillkommer ej 37

38 GÄNGRÖRDELAR SLANGNIPPLAR Syrafasta EN / Aisi 316 R-144 / N 106 R-141 / N 107 R-142 / N 107 G Anslutning R-gänga Anslutning Svetsansl. R-gänga mm Varunr Kr/st mm Varunr Kr/st Varunr Kr/st 1/4" - 6,5 1/4" - 13, /4" - 8 3/8" - 17, /4" /2" - 21, /8" /4" - 26, /2" " - 33, /2" /4" - 42, /4" /2" - 48, " " - 60,3 1 1/4" /2" " Legeringstillägg tillkommer ej 38

39 GÄNGRÖRDELAR SKÄRRINGSKOPPLINGAR EN , enligt DIN 2353 För rör med Rak skarv Vinkelskarv T-skarv Dy mm Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st 6-L L L L L L S Rak Skarv med Vinkelskarv För rör med R-gänga med KR-gänga Dy mm Varunr Kr/st Varunr Kr/st Typ GE-LR 6 R 1/8" R 1/4" R 1/4" R 1/4" R 3/8" R 3/8" R 1/4" R 1/2" R 1/4" R 1/2" Typ GE-SR 20 R 3/4" Legeringstillägg tillkommer ej Andra tryckklasser och utförande offereras på begäran. 39

40 RÖRHÅLLARE I PAR, ROSTFRIA EN Materialdim. Passande Exkl. bult och mutter Ansl. D = rördim. mm skruv Varunr Kr/st x 3 M6 x 20 mm x x x x 4 M10 x 40 mm x /48, x x /60, x x /76, x x /88, x x 5 M16 x 60 mm /114, x x /139, x x /168, x x /219, x x x

41 SVETSRINGAR För lösflänsar DIN 2642 ID-stand. ISO-stand. Rördim. EN Rördim. EN DN tjocklek mm Varunr Kr/st DN tjocklek mm Varunr Kr/st 15 20,5/ ,3/ ,5/ ,9/ ,3/ ,5/ ,7/ ,5/ ,6/ ,4/ ,5/ / ,3/ / ,3/ / / ,1/ /76, / ,9 / / ,3/ /88, ,7/ / /114, ,3/ / ,1/ /139, / / ,9/ /168, / / 219, / / / / / /15 41

42 SVETSRINGAR MED HOLK / BORDRINGAR ID-STANDARD PN 10 PN 16 PN 25 Rördim. EN EN EN DN mm Varunr Kr/st Varunr Kr/st Varunr Kr/st Se PN 25 Se PN Se PN 25 Se PN Se PN 25 Se PN Se PN 25 Se PN Se PN 25 Se PN Se PN 25 Se PN Se PN 25 Se PN Se PN 25 Se PN Se PN 25 Se PN Se PN Se PN

Prislista Oktober 2011

Prislista Oktober 2011 Prislista Oktober 2011 Index Leveransvillkor och Leveransbestämmelser 2 Sömlösa rör 5 Ämnesrör 7 Livsmedelsrör och rördelar 10 Aseptiska rör och rördelar 16 Profilrör 20 Dekorationsrör 24 Plåtrör 25 Svetsade

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

SORTIMENTLISTA ROSTFRITT

SORTIMENTLISTA ROSTFRITT SORTIMENTLISTA ROSTFRITT INNEHÅLL SVETSADE RÖR METRISKA Kalibrerade längssvetsade rör...2 Längssvetsade rör...2 RÖRDELAR METRISKA Böjar 90...3 Konor...4 T-rör...6 Gavlar...6 KRAGAR, FLÄNSAR METRISKA Pressad

Läs mer

Ett brett sortiment fästelement

Ett brett sortiment fästelement Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens alla hörn, snabbt. Snabba, exakta leveranser Vi

Läs mer

Kompaktlaminat. skärmväggar och laminatskåp. kompaktlaminat

Kompaktlaminat. skärmväggar och laminatskåp. kompaktlaminat Kompaktlaminat 2 Kompaktlaminat skärmväggar och laminatskåp Kompaktlaminat passar för miljöer med höga krav på vatten- och slagtålighet, kemikalieresistens och värmeokänslighet. Materialet är så hårt att

Läs mer

Prislista. Rostfria svetsrördelar. Rostfria flänsar. Rostfria gängrördelar. Rostfria insticksrördelar

Prislista. Rostfria svetsrördelar. Rostfria flänsar. Rostfria gängrördelar. Rostfria insticksrördelar Nr Nr1 1 2011-2014 2014-04-07 2011 09 01 Prislista Rostfria svetsrördelar Rostfria flänsar Rostfria gängrördelar Rostfria insticksrördelar BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista rostfria rördelar

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

PRODUKTKATALOG. A member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

PRODUKTKATALOG. A member of the NEUMO-Ehrenberg-Group PRODUKTKATALOG A member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Livsmedelsdelar / Aseptik Hygienic fittings / Aseptic Gängrördelar / Skärringskopplingar / Kulventiler Threaded fittings / Compression fittings / Ball

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Prislista 2016. Avrinningsbricka Diskställ

Prislista 2016. Avrinningsbricka Diskställ Prislista 2016 Avrinningsbricka Diskställ 2 Avrinningsgaller/ 229234 229234 396 SEK 495 SEK Avrinningsbricka Plast 440 x 470 mm/212914 Plast 440 x 470 mm 212914 492 SEK 615 SEK Avrinningsplan Rf stål 385

Läs mer

Nr Prislista. Aluminiumplåt. Aluminiumstång. Aluminiumprofiler. Aluminiumrör

Nr Prislista. Aluminiumplåt. Aluminiumstång. Aluminiumprofiler. Aluminiumrör Nr 11-2017 2017-12-05 Prislista Aluminiumplåt Aluminiumstång Aluminiumprofiler Aluminiumrör BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista Aluminium Leveransvillkor och frakt Priserna gäller exklusive

Läs mer

SORTIMENTLISTA ROSTFRITT

SORTIMENTLISTA ROSTFRITT SORTIMENTLISTA ROSTFRITT UPPLAGA 3 1 SORTIMENTLISTA ROSTFRITT INNEHÅLL SVETSADE RÖR METRISKA Kalibrerade längssvetsade rör...4 Längssvetsade rör...4 RÖRDELAR METRISKA Böjar 90...5 Konor...6 T-rör...7

Läs mer

Nr Prislista. Aluminiumplåt. Aluminiumstång. Aluminiumprofiler. Aluminiumrör

Nr Prislista. Aluminiumplåt. Aluminiumstång. Aluminiumprofiler. Aluminiumrör Nr 3-2015 2015-04-08 Prislista Aluminiumplåt Aluminiumstång Aluminiumprofiler Aluminiumrör BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista Aluminium Leveransvillkor och frakt Priserna gäller exklusive

Läs mer

Sid. Rostfria gängrördelar. Rostfria svetsrördelar. Rostfria flänsar

Sid. Rostfria gängrördelar. Rostfria svetsrördelar. Rostfria flänsar Sid. Rostfria gängrördelar Rostfria svetsrördelar Rostfria flänsar 1 11 12 18 19 22 Halltorp Rördelar AB / info@halltorp.com / Tel. 0480-425232 / Fax. 0480-425239 / Amerikavägen 7, 391 27 Kalmar ROSTFRIA

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice Nr 21 2012-2012 02 03 2012-04-02 Prislista Rostfri plåt Rostfri stång Rostfria rör Produktionsservice BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista rostfri plåt, stång, rör Leveransvillkor och frakt

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Julia Hultgren Företagskläder AB, Box 1273, 621 23 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial Nr 1-2011 Förbrukningsmaterial levereras i samarbete med Armeringsdistanser Avdragsbanor Armeringsdetaljer Förtagningsprofiler Formstag Gjutavstängare Vattentätning Vintergjutning Innehållsförteckning

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier AVTAL Ramavtal, 03-23 Torrbatterier Parter Mellan Aura Light AB, Box 508, 371 23 KARLSKRONA, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Björcks Borås AB, Barnhemsgatan 15, 506 48 BORÅS nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Prislista 2016 Hetvattenblandare

Prislista 2016 Hetvattenblandare Prislista 2016 Hetvattenblandare BLANCO HOT Kombinerad blandare och hetvattenkran. Engreppsblandare med keramisk tätning. Isolerad behållare som rymmer 5 l hetvatten, max flöde 2,1 liter/min. Temperaturinställning

Läs mer

PRODUKTKATALOG: FOTSTEG & TRAPPOR

PRODUKTKATALOG: FOTSTEG & TRAPPOR PRODUKTKATALOG: & TRAPPOR Eigenbrodt AB www.eigenbrodt.se kontakt@eigenbrodt.se Tel: +46 (0)8 594 63 400 Optimusvägen 14, 194 34, Upplands Väsby Nr: 450010 Gjutet fotsteg i rostfritt stål. 110x96 mm 2

Läs mer

åp ringssk e lädhant K

åp ringssk e lädhant K Klädhanteringsskåp 2klädhanteringsskåp Klädhanteringsskåp klädbytesskåp och smutstvättsskåp Sonesson Inredningars klädhanteringsskåp skapar rationell hantering och enkla rutiner för byte av arbetskläder.

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och specifikationer utan föregående avisering.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och specifikationer utan föregående avisering. Skärfilm Innehåll Maskiner... 3 Skärfilmer för textil... 3 Tryck/Skärfilm för textil... 6 Tillbehör... 8 Villkor... 8 Priser... 8 Betalningsvillkor... 8 Leveransvillkor... 8 Emballagekostnad... 8 Bruten

Läs mer

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice Nr 2 2010 2010 05 03 Prislista Rostfri plåt Rostfri stång Rostfria rör Produktionsservice Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdeskatt, legeringstillägg och emballage, DDU

Läs mer

SKORSTENSFOLKET SVERIGE AB PRISBOK 2011-01-01

SKORSTENSFOLKET SVERIGE AB PRISBOK 2011-01-01 SKORSTENSFOLKET SVERIGE AB PRISBOK VÄGLEDANDE PRISLISTOR EXKLUSIVE MOMS. EXPO INOX Stålskorsten VÄGLEDANDE PRISLISTA EXKLUSIVE MOMS Finns i svart och grått utförande. Dimension Typ Ø130 mm kr/st Längd

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Järn AB Södertorg, Box 1174, 621 22 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen 651 84Karlstad Org.nr 212000-1850 Hammarö kommun 663 21 Skoghall Org.nr 212000-1793 Leverantören

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Sälj/Leveransvillkor Allmänna leveransvillkor Definitioner I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Med Bolaget avses Aqua Line Pipe Systems AB med organisationsnummer

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Småfackskåp. för kontor och offentlig miljö. småfackskåp

Småfackskåp. för kontor och offentlig miljö. småfackskåp Småfackskåp 2 Småfackskåp för kontor och offentlig miljö Sonesson Inredningars småfackskåp behövs överallt där det finns behov av att låsa in personliga tillhörigheter som t ex plånböcker, väskor och mobiltelefoner.

Läs mer

124, MÖNSTERÅS FÄSTELEMENT V

124, MÖNSTERÅS FÄSTELEMENT V -ett brett sortiment Ett brett sortiment fästelement Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens

Läs mer

Nr Prislista

Nr Prislista Nr 1-2013 2013-04-02 Prislista BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista rostfri plåt, stång, rör Leveransvillkor och frakt Priserna gäller exklusive mervärdeskatt, legeringstillägg och emballage,

Läs mer

Nr 2-2014 2014-04-02. Prislista. Aluminiumplåt. Aluminiumstång. Aluminiumprofiler. Aluminiumrör

Nr 2-2014 2014-04-02. Prislista. Aluminiumplåt. Aluminiumstång. Aluminiumprofiler. Aluminiumrör Nr 2-2014 2014-04-02 Prislista Aluminiumplåt Aluminiumstång Aluminiumprofiler Aluminiumrör - Försäljningsvillkor Prislista Aluminium Leveransvillkor och frakt Priserna gäller exklusive mervärdeskatt, legeringstillägg

Läs mer

Prislista 2016 Köksblandare med diskmaskinsavstängning

Prislista 2016 Köksblandare med diskmaskinsavstängning Prislista 2016 Köksblandare med diskmaskinsavstängning 2 CROLLA Milano Krom Blandare med diskmaskinsavstängning. Milano Krom Krom 6570L CR 3 196 SEK 3 995 SEK Lager 2-5 dgr CROLLA Paris Krom Blandare med

Läs mer

Prislista 2016. Köksfläktar Gutmann Vertikalfläktar

Prislista 2016. Köksfläktar Gutmann Vertikalfläktar Prislista 2016 Köksfläktar Gutmann Vertikalfläktar 2 ara Rostfritt stål Den imponerande effektiviteten hos produkten bygger på den överlägsna principen med utsug över en hel yta i kombination med våra

Läs mer

Nr Prislista. Aluminium. Sida 1 av 14

Nr Prislista. Aluminium. Sida 1 av 14 Nr 1-2010 2010-01-04 Prislista Aluminium Sida 1 av 14 Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdeskatt och emballage, fritt å bil angiven leveransadress mot erläggande av fraktkostnad

Läs mer

Svetsade rör / Welded tubes

Svetsade rör / Welded tubes Svetsade stålrör Kalibrerade och glödgade eller blankglödgade Calibrated and annealed or bright annealed EN 10217-7 TC1, EN/ISO 1127 D3/T3 Cert.: EN 10204/3.1 Dim Kg/m Svetsning/ Welding EN 1.4307 1.4541

Läs mer

Svetsade rör / Welded tubes

Svetsade rör / Welded tubes Svetsade rör / Svetsade stålrör Kalibrerade och glödgade eller blankglödgade Calibrated and annealed or bright annealed EN 10217-7 TC1, EN/ISO 1127 D3/T3 Dim. Kg/m EN 1.4301 1.4541 1.4404 1.4571 Svetsning/Welding

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS

PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS Eigenbrodt AB www.eigenbrodt.se kontakt@eigenbrodt.se Tel: +46 (0)8 594 63 400 Optimusvägen 14, 194 34, Upplands Väsby DÖRRHÅLLARE Nr: 300100 Dörrhållare

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

Bil- och småhusförsäkringar

Bil- och småhusförsäkringar Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- och småhusförsäkringar Licensvillkor 2011 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Nr 8 2012 1-2013 2012-2013-01-02 10 5 Prislista Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista stål, specialstål, rör Leveransvillkor och

Läs mer

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Nr 8 2012 2-2013 2012-2013-04-05 10 5 Prislista Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista stål, specialstål, rör Leveransvillkor och

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Elanders AB (publ), Designvägen 2, 435 33 MÖLNLYCKE nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster AVTAL Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster Parter Mellan Scandinavian Photo AB, Tallvägen 34, 564 24 BANKERYD, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY,

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budstransporter Licensvillkor 1 mars 2016 ALLMÄNNA VILLKOR 2016-03-01 1 Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

6. Kommersiella villkor

6. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster AVTAL Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster Parter Mellan BN DENTAL AB, Box 3058, 903 02 UMEÅ nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 5 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Brio Lek & Lär, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning Successiva

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:1 - Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

Utgåva. Juli ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER för legotillverkning av snickeriprodukter. levererade från Joreds Postformning. & Laminatteknik AB 1

Utgåva. Juli ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER för legotillverkning av snickeriprodukter. levererade från Joreds Postformning. & Laminatteknik AB 1 1 1 TILLÄMPLIGHET 1.1 Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalet därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

Vägledande prislista för skorstensrenovering

Vägledande prislista för skorstensrenovering Vägledande prislista för skorstensrenovering Priser i SEK Gäller från 2015-04-01 Smidigt Säkert Kostnadseffektivt Skorstensrenovering GAMMAL KÄRLEK ROSTAR INTE Precis som allt annat blir en skorsten gammal

Läs mer

Ett brett sortiment fästelement

Ett brett sortiment fästelement Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens alla hörn, snabbt. Snabba, exakta leveranser Vi

Läs mer

åp varingssk ör Laddf

åp varingssk ör Laddf Laddförvaringsskåp 2 Laddförvaringsskåp allt i ett Eftersom laptops och mobiltelefoner idag tillhör vardagen, så behövs också smarta ställen i vår arbetsmiljö där vi kan förvara och ladda dem utan att

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Nr Prislista. Rostfria svetsrördelar. Rostfria flänsar. Rostfria gängrördelar. Rostfria insticksrördelar

Nr Prislista. Rostfria svetsrördelar. Rostfria flänsar. Rostfria gängrördelar. Rostfria insticksrördelar Nr 1 07 2007 01 15 Prislista Rostfria svetsrördelar Rostfria flänsar Rostfria gängrördelar Rostfria insticksrördelar Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdeskatt, legeringstillägg

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR KONSUMENT för leverans av fjärrvärme som används i enskilt bruk (Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket) 1. Inledande bestämmelser 1.1. a) Dessa almänna

Läs mer

Box 592 210 25 Malmö Telefon 040-611 28 10 www.citycan.se. Allmänna försäljningsvillkor Uppdaterad 2013 04 01. 1. Bokning av reklamutrymme

Box 592 210 25 Malmö Telefon 040-611 28 10 www.citycan.se. Allmänna försäljningsvillkor Uppdaterad 2013 04 01. 1. Bokning av reklamutrymme Allmänna Villkor Citycan AB Box 592 210 25 Malmö Telefon 040-611 28 10 www.citycan.se Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme av CityCan AB, (nedan benämnt CityCan ). Villkoren

Läs mer

RÖR FUSIOTHERM för tappvatten

RÖR FUSIOTHERM för tappvatten RÖR FUSIOTHERM för tappvatten FÖR VARM-OCH KALLVATTEN (grönt rör med fyra mörkt gröna ränder) Fusiotherm Faser-Kompositrör RSK-nummer Pris/m Förpackn.storlek 4 m. längder, SDR 7,4 070708 20 x 2,8 mm 187

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 2005-01-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

ARBETSSTOLAR. SKL Nettoprislista

ARBETSSTOLAR. SKL Nettoprislista ARBETSSTOLAR SKL Nettoprislista 2014 RAMAVTAL SKL Kommentus Våra arbetsstolar är utvecklade för att ge bästa möjliga komfort i arbetet. Stolarna är ergonomiskt utformade och kan anpassas till användaren

Läs mer

Rhinestones, Stämplar, Kristaller & Fotoballonger

Rhinestones, Stämplar, Kristaller & Fotoballonger Rhinestones, Stämplar, Kristaller & Fotoballonger Innehåll Fotoballonger... 3 Fotogravyr... 3 Fotokristaller... 6 Tillbehör till fotokristaller... 8 Rhinestones... 9 Tillbehör till Rhinestones... 9 Stämplar...

Läs mer

Nr 1-2015 2015-05-06. Prislista

Nr 1-2015 2015-05-06. Prislista Nr 1-2015 2015-05-06 Prislista BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista rostfri plåt, stång, rör Leveransvillkor och frakt Priserna gäller exklusive mervärdeskatt, legeringstillägg och emballage,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Dessa avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Antagna av Umeå Energi 2010-01-01.

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor 1 Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor Om annat ej överenskommits skriftligt, gäller följande villkor för anbud och leveranser. Ändringar skall göras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 2009-04-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AA VVS 09 AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster AVTAL Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster Parter Mellan Praktikertjänst AB, 103 55 STOCKHOLM nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

AVTAL Yrkes- och varselkläder

AVTAL Yrkes- och varselkläder 1 (5) AVTAL Yrkes- och varselkläder 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Sörmland Vatten och Avfall AB Vingåkersvägen 18 641 80 Katrineholm 641 51 Katrineholm Leverantör: Bygg & Interiör AB Starrvägen

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer