Avtalsinformation för:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsinformation för:"

Transkript

1 242 Datum Trygg-Hansa Administration Care Stockholm Telefon: Anläggningssamfälligheten Saltskogs Sm Stålhamrav.30/Ulf Löthberg Södertälje Avtalsinformation för: Anläggningssamfälligheten Saltskogs Sm Bifogat finner ni avtalsinformation med försäkrade grupper, omfattning i tid, produkter och premier som gäller för avtalet. Har ni frågor gällande avtalet är ni välkommen att kontakta oss. Med vänlig hälsning Administration Care Firma/Orgnr Postadress Besöksadress Telefon Säte Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Fleminggatan Stockholm

2 242

3 243 Trygg-Hansa Care Kundsupport Stockholm Telefon: E-post: Förnyelse av er kollektiva olycksfallsförsäkring Under nästa försäkringsperiod förnyas och förbättras er kollektiva olycksfallsförsäkring. Dödsfallsbeloppet höjs från kr till kr och kapitalbeloppen värdesäkras. Vi har en lägsta premienivå för vår kollektiva olycksfallsförsäkring. För föreningar är den 500 kr och för företag är den kr per år och avtal. Premien varierar sedan beroende på antalet försäkrade, försäkringsomfattning samt verksamhet. Premien för nästa försäkringsperiod framgår av bifogad avtalsinformation. Vid frågor eller funderingar kring er försäkring är ni alltid välkommen att höra av er. Vi finns på plats vardagar kl 8-17 på telefon eller via e-post Gratis reflexväst Trygg-Hansa har en lång tradition av att arbeta för ökad trygghet i Sverige. Vi är också det försäkringsbolag som försäkrar majoriteten av alla barn i Sverige som har en individuellt tecknad barnförsäkring. Vi försäkrar även ett stort antal barn via kollektiva olycksfallsförsäkringar. Därför erbjuder vi samtliga barn, på förskolor och hos dagmammor i Sverige, gratis reflexvästar för att öka synligheten. Förutom att göra barnen synliga i mörkret så fungerar västarna som en tydlig identifikation även under dagtid och därför kommer de att komma till användning dygnet runt, året runt. För mer information och beställning gå in på klicka på Om Trygg-Hansa och fliken Sponsring, därefter länk till Reflexvästar. Med vänlig hälsning Administration Care Firma/Orgnr Postadress Besöksadress Telefon Säte Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Stockholm Fleminggatan Stockholm

4 243

5 244 Trygg-Hansa Administration Care Stockholm Telefon: Avtalspart Anläggningssamfälligheten Saltskogs Sm Organisationsnr Avtalstid Optionsår: Avtalstyp: Normalavtal Årsförfallodag Datum Avtalsnummer 3264 Anläggningssamfälligheten Saltskogs Sm Stålhamrav.30/Ulf Löthberg Södertälje Avtalsinformation för Anläggningssamfälligheten Saltskogs Sm Medlemmar Försäkringsbelopp Årspremie/person Ideell förening (ej sport och idrott) Antal: 200 Tidsomfattning: Verksamhetstid Antal dagar: 6 Antal timmar: 2 Olycksfall vuxen, giltig fr o m kr 2,50 kr Medicinsk invaliditet beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditetsgrader under 50% beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader om minst 50% Vanprydande ärr enligt tabell Läke-, rese, och tandskadekostnader nödvändiga och skäliga kostnader Merkostnader - under akut läkningstid intill kr - för personliga tillhörigheter intill kr Dödsfallsersättning kr Krisförsäkring max 10 behandlingstillfällen hos leg. psykolog Avtrappning: Invaliditetsbeloppen nedsätts från 46 års ålder med 5 %-enheter per år, till lägst kr. Villkor 70:5 Betalningssätt: Inbetalningskort, helår Firma/Orgnr Postadress Besöksadress Telefon Säte Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Stockholm Fleminggatan Stockholm

6 244

7 245 Avtalsbeskrivning kollektiv olycksfallsförsäkring Sida 2 Kollektiv olycksfallsförsäkring grundas på Medicinsk invaliditet Krisförsäkring ett gruppavtal mellan Trygg-Hansa och Medicinsk invaliditet är den fysiska eller Försäkringen ersätter skälig kostnad för Gruppen (avtalsparten). Försäkringen är en psykiska funktonsnedsättning som fastställs behandling avseende korttidsterapi paketlösning som innehåller olycksfalls- oberoende av den försäkrades yrke, arbets- begränsad till tio behandlingstillfällen inkl försäkring och ett dödsfallskapital. förhållanden eller fritidsintressen. skäliga resekostnader för varje skadehändelse hos legitimerad psykolog om den Premien för försäkringen betalas av Ersättning lämnas om olycksfallsskadan försäkrade drabbats av ersättningsbar Gruppen. Gruppmedlemmarna är inte inom tre år från olycksfallet orsakat för olycksfallsskada, nära anhörigs död, ansvariga för premien i förhållande till framtiden bestående nedsättning av den överfall, rån eller våldtäkt som polis- Trygg-Hansa. försäkrades fysiska eller psykiska funktions- anmälts, krishändelse i skolmiljö och denna förmåga. Även bestående värk, förlust av händelse medfört krisreaktion inom ett år Avtalsinformationen med nedanstående inre organ och sinnesfunktion räknas som från händelsen. kompletterande information och medicinsk invaliditet. försäkringsbeskeden innehåller den Terapi för skada som försäkrad tillfogats huvudsakliga omfattningen av det avtal Om ersättningen trappas ned med hänsyn av annan familjemedlem ersätts inte. Trygg-Hansa har med Gruppen. till den försäkrades ålder framgår det av Informationen innehåller upplysningar första sidan i detta försäkringsbesked. FÖRSÄKRINGSREGLER om de väsentliga rättigheter och skyldigheter som följer av försäkringen Ersättning för medicinsk invaliditet utbetalas Gruppavtalet samt om viktiga begränsningar av inte om den försäkrade avlider innan rätt Gruppavtalet har träffats mellan försäkringsskyddet. till invaliditetsersättning inträtt. Trygg-Hansa och Gruppen. För Gruppens försäkringsskydd enligt gruppavtalet gäller Fullständiga villkor kan beställas från Vanprydande ärr vad som anges i gruppavtalet, försäkrings- Trygg-Hansa på telefon Försäkringen ersätter vanprydande ärr eller villkoren, denna avtalsinformation samt i annan vanställdhet till följd av olycksfalls- försäkringsbeskeden. Normalavtal skada som krävt läkarbehandling. Avtalet mellan Gruppen och Trygg-Hansa Ersättning lämnas enligt en av Trygg-Hansa Uppgifter som ligger till grund för är tecknat som ett sk normalavtal. fastställd tabell. försäkringsavtalet Det innebär att Gruppen anger det verkliga Avtalet grundar sig på de uppgifter som antalet personer i respektive försäkrad Läke-, tandskade- och resekostnader Gruppen har lämnat. grupp. Om antalet förändras skall Gruppen Försäkringen ersätter nödvändiga och meddela Trygg-Hansa detta genast så att skäliga kostnader till dess definitiv Försäkringens ikraftträdande antalsuppgiften kan ändras och premien medicinsk invaliditetsersättning första Försäkringen träder ikraft vid den tidpunkt justeras utifrån verkligt antal. gången fastställts, dock längst 5 år efter som överenskommes mellan Trygg-Hansa olycksfallsskadan. Försäkringen ersätter och Gruppen. Aktuell avtalstid framgår av FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING vård och behandling under förutsättning första sidan i denna avtalsinformation. att behandlingen utförs av läkare som är Avtalade villkor och premier gäller ett år i Försäkringen gäller för olycksfallsskada. ansluten till allmän försäkringen eller har taget och försäkringen förlängs år för år, Ett olycksfall är en kroppsskada som vårdavtal med sjukvårdshuvudman. om inte annat överenskommits, genom drabbat den försäkrade ofrivilligt genom Försäkringen ersätter inte tandskade- fortsatt premiebetalning från Gruppens sida. plötslig yttre händelse, ett utifrån kostnader p g a skada vid tuggning eller kommande våld mot kroppen - olycks- bitning. Avseende tandimplantat gäller Försäkringsbelopp och värdesäkring fallsskada. Ett olycksfall kan också vara särskilda kostnadsbegränsningar i Försäkringsbeloppen anger hur stor total hälseneruptur samt vridvåld mot knä, försäkringsvillkoren. ersättning som högst kan lämnas från skada som uppkommit genom användning försäkringen. Vilka belopp som gäller av medicinska preparat, smitta p g a Ersättning för merkostnader framgår av första sidan i denna avtalsfästingbett, förfrysning, värmeslag och Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga information. Försäkringsbeloppet vid solsting. Ett olycksfall är t ex inte en regler om olycksfallsskadan krävt läkar- invaliditet är värdesäkrat med kroppsskada till följd av överansträngning behandling för nödvändiga och skäliga mer- konsumentprisindex. eller förslitningsskada. Inte heller smitta kostnader under akut behandlingstid och för genom bakterier, virus eller annat normalt burna och skadade personliga kläder, Trygg-Hansas ansvar smittämne. glasögon, hörapparat och andra handikapp- Trygg-Hansas ansvar inträder den dag då hjälpmedel. Trygg-Hansa mottagit ansökan och sådana Var och när försäkringen gäller begärda uppgifter och/eller handlingar att Försäkringen gäller i hela världen upp till Förlorad arbetsinkomst och andra försäkringen kan beviljas enligt de ett år. I vissa fall t ex om den försäkrade ekonomiska förluster ersätts inte. bestämmelser som gäller för gruppavtalet. är i utlandstjänst för ett svenskt företag I gruppavtalet kan avtalas att försäkringen kan försäkringen gälla längre tid än ett år. Dödsfall skall träda ikraft från annan senare tidpunkt. Försäkringen ersätter dödsfall med ett i Vilken avtalstid som gäller för detta avtal Försäkringen gäller antingen dygnet runt gruppavtalet angivet belopp om den framgår av första sidan i denna avtalseller del av dag t ex arbetstid och direkt försäkrade avlider inom tre år från olycks- information. resa till och från arbetet, skoltid, fallsskadan till följd av denna. Vid heltidsverksamhetstid etc. Hur försäkringen försäkring ersätts dödsfall oavsett orsak om Om försäkringen ska gälla kortare tid än en gäller för de olika försäkrade grupperna den försäkrade avlider före 18 års ålder. månad inträder Trygg-Hansas ansvar vid framgår av första sidan i denna avtals- tidpunkt som anges i gruppavtalet. information samt nedan. Om inte annat angivits utbetalas Detta under förutsättning att premien ersättningen till den försäkrades dödsbo. betalats innan försäkringsskyddet ska börja Verksamhetstid Särskilt förmånstagarförordnande kan anges, gälla. Med verksamhetstid avses verksamhet som bedrivs i Gruppens regi. ERSÄTTNINGSMOMENT För medicinsk och ekonomisk invaliditet lämnas ersättning med så stor andel av försäkringsbeloppet som motsvarar graden av den fastställda invaliditeten. särskild blankett kan beställas av Trygg-Hansa på telefonnummer Firma/Orgnr Säte Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Stockholm

8 245 Sida 3 Uppsägning från gruppens sida Återupplivning Preskription Gruppen får säga upp gruppavtalet att Har en uppsägning fått verkan och Den som vill göra anspråk på försäkringsupphöra för Gruppen vid försäkringstidens Trygg-Hansas ansvar upphört, återupplivas ersättning måste väcka talan mot utgång. Försäkringsskyddet upphör för försäkringen till sin tidigare omfattning under Trygg-Hansa inom tre år efter att ha fått samtliga försäkrade vid den tidpunkt som förutsättning att obetald premie betalas inom kännedom om att anspråket kunde göras anges i uppsägningen, dock tidigast en tre månader från den dag då försäkringen gällande och i varje fall inom tio år från det månad efter det att uppsägningen kom till upphörde efter uppsägningen. Detta gäller anspråket tidigast kunde göras gällande. Trygg-Hansa. När uppsägning mottagits inte om dröjsmålet avser premie för Annars går rätten till ersättning förlorad. meddelar Trygg-Hansa genom grupp- nytecknad försäkring. Om anspråk har framställts till Trygg-Hansa företrädaren de försäkrade om upp- inom denna tid, är fristen enligt första sägningen. Försäkringen upphör dess- Trygg-Hansas ansvar gäller vid återupplivning meningen alltid minst sex månader från förinnan att gälla för den försäkrade om från och med dagen efter den dag då premien det att Trygg-Hansa meddelat sitt slutliga den försäkrade uppnår den i avtalet angivna betalats. ställningstagande till anspråket. slutåldern eller inte längre tillhör den i gruppavtalet bestämda grupp av personer Gruppföreträdare Trygg-Hansa förbehåller sig rätten att som försäkras. Gruppen ska utse en gruppföreträdare som åberopa specialpreskription mot den företräder Gruppen i förhållande till försäkrade enligt reglerna i försäkrings- För försäkringen gäller inte efterskydd Trygg-Hansa. villkoren och försäkringsavtalslagen eftersom gruppmedlem som lämnar gruppen (2005:104) oberoende av om skadebedöms kunna få skydd av samma slag Gruppföreträdaren är skyldig att föra register reglering i någon form inleds med anledning som i gruppavtalet genom annan försäkring. över vilka personer som omfattas av av anmälan. försäkringen. Den försäkrades rätt att säga upp Vid skada försäkringen Gruppföreträdaren skall på ett lämpligt sätt Anmälan om olycksfallsskada som kan ge En försäkrad gruppmedlem kan när som distribuera den information om rätt till ersättning ska göras till Trygg-Hansa helst genom anmälan avstå från försäkringarna som Trygg-Hansa tillhanda- snarast möjlig, anmälan görs enklast genom försäkringen. Sådan anmälan kan även håller för gruppmedlemmarna i respektive att ringa vår skadeavdelning på telefon ske hos gruppföreträdaren. försäkrad grupp. Den information Den som gör anspråk på Trygg-Hansa tillhandahåller är: ersättning ska enligt Trygg-Hansas Trygg-Hansas rätt att säga upp - försäkringsbesked till de försäkrade anvisningar sända in läkarintyg och övriga försäkringen antingen i tryckt form eller i pdf-format handlingar, som är av betydelse för Trygg-Hansa får genom uppsägning till som lämnas årligen i samband med års- bestämning av rätten till ersättning. Gruppen och meddelande till grupp- förfallodagen. Kostnader för läkarintyg och övriga medlemmarna säga upp försäkringen att - annullationsmeddelande till de försäkrade handlingar ersätts av Trygg-Hansa. upphöra vid försäkringstidens utgång. när avtalet upphör, antingen i tryckt Anspråk på ersättning för kostnader ska Uppsägningen eller ett meddelande om form eller i pdf-format styrkas med originalverifikationer. ändring får verkan en månad efter det att Kasta inga skadade kläder eller andra Trygg-Hansa avsände uppsägningen och Gruppföreträdaren ska vid skada intyga föremål innan Trygg-Hansa godkänt det. meddelandet. försäkringstillhörighet. Vid skada behöver i vissa fall grupp- När premien behöver betalas Försäkringsgivare företrädaren styrka försäkringstillhörighet. Första premien ska betalas inom fjorton Trygg-Hansa AB är försäkringsgivare för dagar från den dag då Trygg-Hansa avsänt olycksfallsförsäkringen utom när dödsfalls- REGLER I SÄRSKILDA FALL avi om premien. Detta gäller inte vid beloppet överstiger 2 prisbasbelopp och på korttidsförsäkring med giltighet upp till en livmomentet i barnförsäkringen där Trygg- Krig, annan väpnad konflikt, terrormånad. För dessa försäkringar ska premien Hansas dotterbolag Holmia Livförsäkring är handling, atomskador och force majeure betalas i förskott. försäkringsgivare. För ovanstående händelser gäller särskilda regler ser försäkringsvillkoret. Förnyelsepremien för en redan gällande BEGRÄNSNINGAR I TRYGG-HANSAS försäkring ska betalas senast den dag då den ANSVAR Force majeure nya försäkringstiden börjar. Premien Försäkringen gäller inte för förlust som kan behöver dock inte betalas tidigare än en Framkallande av försäkringsfall uppstå om skadeutredning, eller betalning månad efter det att Trygg-Hansa avsände Om Gruppen eller den försäkrade av ersättning som fördröjs på grund av krig, krav på premien. uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet krigsliknande händelser, inbördeskrig, framkallat försäkringsfall kan revolution eller uppror eller på grund av Uppsägning p g a dröjsmål med premien Trygg-Hansa helt eller delvis stå fritt från myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad Betalas inte premien i rätt tid får försäkringsansvar. Avseende olycksfall eller liknande händelse eller på grund av Trygg-Hansa säga upp försäkringen att kan Trygg-Hansa även helt eller delvis naturkatastrof. upphöra 14 dagar efter den dag då ett stå fritt från ansvar om olycksfallet har skriftligt meddelande om uppsägningen samband med att den försäkrade varit PUL (Personuppgiftslagen) avsändes till Gruppen och till alla grupp- påverkad av sömnmedel, alkohol, medlemmar genom gruppföreträdaren. andra berusningsmedel, narkotiska Alla uppgifter som du lämnat till oss Betalas premien under dessa 14 dagar preparat eller felaktig användning av behandlas i enlighet med personuppgiftsfortsätter försäkringen att gälla. läkemedel. lagen (PUL). Då försäkrad bedöms kunna få samma slag av försäkringsskydd som i den uppsagda gruppförsäkringen genom annan försäkring, ges de försäkrade inte rätt till fortsättningsförsäkring om försäkringen upphör till följd av premiedröjsmål. Ersättning från annan Ersättning utges inte enligt denna försäkring för kostnader som ersätts av annan enligt särskild lag eller författning, internationell konvention, kollektivavtal eller annat ersättningsinstitut, som kan tas i anspråk för försäkringsfallet. Firma/Orgnr Säte Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Stockholm

9 246 Sida 4 Uppgifterna kan kompletteras med Gruppavtal information från offentliga register. Försäkringsavtal mellan Trygg-Hansa och Ansvarig för personuppgifterna är en grupp som anger villkoren för kollektiv Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag olycksfallsförsäkring för en i avtalet (org.nr ). angiven försäkrad grupp av personer. Vi sparar på uppgifterna för att kunna bedöma försäkringsansökningar, administrera Gruppavtalets avtalstid försäkringsavtal, utreda skadeärenden, Gruppavtalet träder ikraft den dag som upprätta försäkringsstatistik, bedriva anges i avtalet och gäller till i avtalet produktutveckling samt genomföra angiven slutdag. marknadsföring. Nödvändiga uppgifter lämnas till samarbetspartner för exempelvis Avtalet förlängs automatiskt ett år i sänder skadereglering och till andra bolag inom om det inte sägs upp av gruppen minst en samma koncern. Enligt lag kan vi även månad eller av Trygg-Hansa minst två behöva lämna ut uppgifter till myndigheter. månader före avtalstidens utgång. Gruppföreträdare Den fysiska person som enligt överens- kommelse mellan Trygg-Hansa och gruppen företräder gruppen eller dess medlemmar i kontakten med Trygg-Hansa. Vi sparar uppgifter om försäkringar som inte blivit beviljade och försäkringar som blivit avslutade under begränsad tid. Om du inte vill ha ytterligare produktoch tjänsteerbjudanden kan du anmäla detta till Trygg-Hansas kundservice på telefon Vill du få upplysning om vilka personuppgifter som vi har om dig eller begära rättelse av felaktiga uppgifter behöver vi en skriftlig begäran från dig. Ange försäkrings- eller personnummer och skriv under din begäran med din namnteckning och skicka den till Trygg-Hansa, Personuppgiftsansvarig, Stockholm. Skaderegistrering För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, Stockholm. BEGREPPSFÖRKLARINGAR Försäkrad Den person på vars liv eller hälsa en försäkring gäller. Försäkringsbesked För försäkringen utfärdas försäkringsbesked som ger en översiktlig information enligt försäkringsavtalslagen om försäkringens omfattning. Gruppmedlem Den person som tillhör den grupp som bestäms av gruppavtalet och försäkras genom gruppavtalet. KPI (Konsumentprisindex) Fastställs av Statistiska Centralbyrån och utgör ett mått på prisförändringar i ekonomin. Försäkringsfall Ersättningsgrundande händelse. Försäkringstid Den tid för vilken den försäkrade gruppen omfattas av försäkringen. Grupp Den juridiska person som genom sin behöriga ställföreträdare träffat gruppavtal med Trygg-Hansa. Firma/Orgnr Säte Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Stockholm

10 246

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:5 2012-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:5 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:6 2013-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:6 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

kollektiv olycksfallsförsäkring

kollektiv olycksfallsförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Gruppavtal... 3 A2 Försäkringsvillkor...

Läs mer

Allmänna villkor 72:5 2014-01-01. GARANT Anställd. I samarbete med

Allmänna villkor 72:5 2014-01-01. GARANT Anställd. I samarbete med Allmänna villkor 72:5 2014-01-01 GARANT Anställd I samarbete med 2 GARANT Anställd 72:5 GARANT Anställd 72:5 3 GARANT Anställd 72:5 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Livförsäkring 6 B. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Begreppsförklaringar

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 9 B.1 Gruppavtal, Gruppförsäkringsplan och Gruppförsäkringsbesked... 9 B.2

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Villkor 2015 Personförsäkringar Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Innehåll A. Definitioner 4 A.1 Arbetsoförmåga 4 A.2 Arbetstid 4 A.3 Basbelopp/prisbasbelopp

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer