Verksamhetsberättelse 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2007 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Blekinge. Samverkansavtal finns mellan Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg beträffande verksamhet, ekonomi m.m. Länsbibliotek Sydost styrs av en nämnd bestående av tre politiker från Landstinget Kronoberg och tre politiker från Landstinget Blekinge. Ordförandeskapet alternerar mellan landstingen för mandatperioder. Nämnden har under året haft fyra sammanträden: 7 februari på Soft Center i Ronneby, 11 maj på Markaryds bibliotek, 14 november på Carlskrona Läsesällskaps bibliotek och 5 december på Alvesta bibliotek. Vid det senaste sammanträdet antogs även Verksamhetsplan 2008 för Länsbibliotek Sydost. Den finns utlagd på länsbibliotekets webbplats, Sedan flera år finns ett nära samarbete mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost. Våren 2006 fick Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar politiska uppdrag av sina respektive huvudmän att fördjupa samarbetet. Under 2007 har nämnden vid sammanträdet 7 februari antagit förslag med underlag till ytterligare fördjupat samarbete. Underlaget återfinns under rubriken Förlovningsdokument Sydost bl.a. på den gemensamma bloggen samt på länsbibliotekets webbplats under Om oss-verksamhet med rubriken Fördjupad samverkan mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar. Det fördjupade samarbetet har redan fått flera konkreta resultat. Några exempel: Gemensam transportorganisation med möjlighet till mera flexibla lån och med bättre utnyttjande av gemensamma mediaresurser inom regionen. Samverkan kring inköpspaket och information och utbildning kring databaser, elektroniska resurser och kommunikationsprogram. Samverkan i projektverksamhet. Gemensam blogg för biblioteken i regionen. Gemensamma planerings-/arbetsmöten mellan läns-/regionbiblioteken. Gemensamma, gränsöverskridande konsulentteam för arbete över länsgränserna. Gemensamma biblioteksbesök för konsultativa samtal. Gemensamma arbetsmöten och kompetensutvecklingsinsatser mellan biblioteksanställda från sydost.

2 2 Organisation Den centrala funktionen för ledning, rådgivning, stöd, samordning och utveckling finns i Ronneby, på Soft Center, i lokaler nära högskolans bibliotek/infocenter. Där finns chefen för verksamheten samt två konsulenter, som bl.a. arbetar med frågor rörande livslångt lärande, distansstudiestöd, fortbildning, utveckling/forskning, projektstöd, IT, samverkansfrågor högskola/universitet, lärsamverkan mellan olika slags bibliotek, internationella kontakter, särskilda tjänster och tillgänglighet, barn/ungdomsverksamhet, samverkansfrågor skola/skolbibliotek, kurser/konferenser. På Växjö stadsbibliotek finns också en konsulent som arbetar med frågor rörande bl.a. särskilda tjänster och tillgänglighet, social biblioteksverksamhet, IT, media och webb. I Växjö finns även en projektanställd redaktör för utformande av informationsmaterial och webbplatser kring projektverksamhet, bl.a. ABM Blekinge. Länsbibliotekets personal presenteras på webbplatsen under Om oss Kontakta oss. Regionbibliotek Kalmar har på uppdrag och enligt avtal tagit över den kompletterande medieförsörjningen av talböcker för kommunbiblioteken i sydost. Tjänster för kompletterande mediaförsörjning och fjärrlån upphandlar länsbiblioteket via avtal med Karlskrona stadsbibliotek och Växjö stadsbibliotek. För arbete med Blekingesamlingen (med lokal litteratur för länet) och Databas Blekinge köper länsbiblioteket tjänster från Karlskrona kommun. På sikt kommer Databas Blekinge att föras över till specialdatabasen Småland, Öland och Blekinge i Libris. Databas Kronoberg innehåller referenser till artiklar i länets lokallitteratur. Denna artikeldatabas är numera genom avtal integrerad med Växjö biblioteks katalog. Länsbibliotek Sydost är tillsammans med Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Jönköping samt de fyra värdbiblioteken i Karlskrona, Växjö, Kalmar och Jönköping engagerad i ett projekt med en gemensam lokalhistorisk databas för Småland, Öland & Blekinge, se mer under Projekt nedan. För arbete med lokala bibliografier köper länsbiblioteket tjänster från Olle Wingborg. Bibliografierna finns i tryck och är även sökbara på länsbibliotekets webbplats. För Kronobergs län finns lokala bibliografier för samtliga kommuner. För Blekinge finns för närvarande lokala bibliografier för Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg. Målgrupper och samverkansparter Som framgår av Bibliotekslagen, 4, från 1997 är folkbiblioteken i länet den primära målgruppen för länsbibliotekens insatser. Men i lagen, t.ex. 10, framhålls även vikten av samverkan mellan olika slags bibliotek. I december 2004 antog dessutom riksdagen ett tillägg till bibliotekslagen:

3 3 Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261) 7a. På webbplatsen för Länsbibliotek Sydost under Arbetsområden Biblioteksplaner återfinns antagna biblioteksplaner från kommunbibliotek i sydost. Länsbibliotek Sydost ser det som nödvändigt att samverka med folkbibliotek, länsbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, skol- och gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek inom och utom regionen. Det är även väsentligt att samverka med organisationer, myndigheter, skolor, universitet/högskolor, studieförbund, föreningar m.fl. Av särskild vikt är fortsatt och fördjupad samverkan med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser och stöd till kommunbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län med slutmålet att ge kvalificerad service till den enskilde samhällsmedborgaren. Projekt Länsbibliotek Sydost har under 2007 drivit och medverkat i flera projekt. ABM Blekinge ABM Blekinge är ett treårigt projekt med start under år 2005, som syftar till att skapa en fördjupad samverkan mellan Länsbibliotek Sydost, Blekingearkivet och Blekinge Museum. De tre institutionerna har genom sina huvudmän uppdrag att samordna och driva frågor inom ABM-området. Målsättningen är att ur ett brukarperspektiv öka tillgängligheten till Blekinges kulturarv samt att utveckla kulturarvets betydelse som regional tillväxtresurs. ABM-samverkan mellan Blekingearkivet, Blekinge Museum och Länsbibliotek Sydost vill påvisa hur modern informations- och kommunikationsteknik kan användas för att underlätta för befintliga och nya brukargrupper att tillgodogöra sig de slags digitala tjänster som de regionala kulturinstitutionerna kan ställa till förfogande. Kulturrådet har beviljat bidrag till projektet. Bibliotek 24 Länsbibliotek Sydost är deltagare i projekt Bibliotek24, som är en fortsättning på SIMprojektet och BIN (Bibliotek i norra Sverige). Projektet är ett samarbete spritt över landet där Sesim-portalen blir publik och kopplas samman med en lärmiljö för vuxna i lärande med mål att tillgängliggöra bibliotekens samlade resurser på ett enkelt och tydligt sätt. Samlade erfarenheter från biblioteksverksamhet i Sverige tas tillvara och sprids genom portalen och den elektroniska miljön. Kulturrådet har gett bidrag till projektet.

4 4 Demoteket Demoteket är ett samarbetsprojekt mellan Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar och Reaktor Sydost (Resurscentrum för film och ung kommunikation). Genom projektet får ungdomar möjlighet att lämna in egna alster i form av musik, filmer, texter m.m. till biblioteket för marknadsföring, registrering och utlåning. I Blekinge och Kronoberg har demotek etablerats på biblioteken i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg, Alvesta, Markaryd, Växjö och Älmhult. Det finns även demotek på flera folkbibliotek i Kalmar län: Kalmar, Hultsfred, Västervik, Nybro, Vimmerby, Emmaboda, Mönsterås, Torsås, Oskarshamn och Borgholm. Ett 70-tal demotek har bildats i Sverige och en distributionscentral för spridning av demoinspelningar och marknadsföringsmaterial har öppnats på Karlskrona Stadsbibliotek. Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar, Landstinget Kronoberg och Kulturrådet har beviljat bidrag till projektet. Lärsamverkan i Sydost Lärsamverkan, är ett samarbete mellan bibliotek i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län med representanter från folkbibliotek, universitets/högskolebibliotek, region- /länsbibliotek, gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek. Avsikten är att utveckla samverkansinsatser kring bl.a. media, professionella tjänster och kompetensutveckling, inte minst med tanke på studerandes, inklusive distansstuderandes, behov av service och handledning. De olika biblioteksslagen behöver bl.a. få insikt i varandras förutsättningar och arbetssätt, byta erfarenheter och kunskaper samt delta i gemensamma utbildningar för att med respekt för varandras uppdrag och villkor kunna samverka på bästa sätt kring vuxna studerande. Samtidigt ger det samordningsfördelar som leder till bättre samsyn, bättre hushållande med fria rättigheter inom biblioteksvärlden som helhet samt en regional erfarenhet som kan tillämpas på nationell nivå. Förberedelse och samverkan har pågått sedan 2004 och resulterade i projekt med start år 2005 med planerad projekttid Bidrag till projeket har lämnats av län/region i Blekinge, Kronoberg och Kalmar, av universitet/högskola i Växjö, Blekinge och Kalmar samt av Kulturrådet. Småland, Öland & Blekinge (f.d. Os-Gothia) Länsbibliotek Sydost är tillsammans med Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Jönköping samt de fyra värdbiblioteken i Karlskrona, Växjö, Kalmar och Jönköping engagerad i ett projekt med en gemensam lokalhistorisk databas för Småland, Öland & Blekinge, Genom projektet vill man öka tillgängligheten till lokalhistoriskt material. Efterfrågan på digitalt lagrad information ökar i takt med den växande användningen av Internet. Den digitala informationen öppnar nya möjligheter både när det gäller tillgänglighet och kommunikation av den. Informationen finns åtkomlig var man än befinner sig geografiskt och man når den närhelst man önskar den. Projektet med en gemensam lokalhistorisk databas för Småland, Öland & Blekinge startade våren 2006 som ett samarbetsprojekt mellan de fyra länens bibliotek.

5 5 Databasen återfinns vid årsskiftet 2007/2008 på en egen söksida i betaversionen av nya LIBRIS webbsök Databasen kommer kontinuerligt att växa och i slutet av 2007 innefattade den ca referenser till lokalhistoriska artiklar eller böcker. Ambition finns även att efter hand kunna lägga in länkar till fulltext i posterna, det vill säga möjliggöra läsning av materialet direkt på datorskärmen. Medel har beviljats av Kulturrådet för att grundlägga arbetet, (även under år 2008). Verksamhetsområden (se även information om Projekt ovan) ABM-verksamhet (Arkiv, Bibliotek, Museum) ABM Blekinge är en arbetsgrupp med cheferna vid Länsbibliotek Sydost, Blekingearkivet och Blekinge Museum. Gruppen har genom sina huvudmän uppdrag att samordna och driva frågor inom ABM-området. Som ett resultat av verksamheten startades under 2005 projektet ABM Blekinge. Målsättningen är att ur ett brukarperspektiv öka tillgängligheten till Blekinges kulturarv samt att utveckla kulturarvets betydelse som regional tillväxtresurs. Under 2007 har avtal tecknats med Windh Technologies kring programvaran Carpe Cultura som fungerar som en gemensam databas men även utgör ett verktyg för institutionerna att registrera och katalogisera bilder, föremål och arkivhandlingar i databasen. Material från ABM-institutionerna kommer att finnas tillgängligt på nätet för intresserade brukare. ABM Blekinge står också bakom projektet Gränsland Freden i Roskilde, som pågår under år Tanken är att nå turister och allmänhet med information om Blekinge under 1600-talet. Tyngdpunkten ska ligga på berättelser om hur vardagen var för invånarna på den tiden. Barn- och skolbiblioteksverksamhet De gemensamma kommunbesök som påbörjades föregående verksamhetsår inom ramen för den fördjupade samverkan med Regionbibliotek Kalmar har slutförts. Därmed har möten och konsultativa samtal med ansvarig för barnbiblioteksverksamheten och bibliotekschefen skett i regionens samtliga 25 kommuner. En rapport med generella erfarenheter och slutsatser från besöken har presenterats vid ett gemensamt arbetsmöte för barnbibliotekspersonal i de tre länen samt vid ett gemensamt bibliotekschefsmöte. I samverkan med länsbiblioteken i Kalmar, Jönköping och Halland genomfördes en konferens (internat) för barnbibliotekspersonal kring verksamhets- och metodfrågor och erfarenhetsutbyte. Under tidig höst arrangerade länsbiblioteket tillsammans med Svenska Barnboksakademin och Sölvesborgs bibliotek ett välbesökt seminarium på temat läsfrämjande. Av akademins 18 medlemmar medverkade nära nog samtliga.

6 6 En femlänsträff (internat) för personal på gymnasiebibliotek har genomförts tillsammans med länsbiblioteken i Halland, Kalmar och Jönköping. Vid höstens arbetsmöte för personal vid grundskolebibliotek diskuterades bl. a erfarenheter från Myndigheten för skolutvecklings projekt Skolbibliotekets möjligheter i Lärandet för Eleven (SMILE). Tre bibliotek i Sydostregionen deltog i projektet. Bibliografiarbete Under år 2006 färdigställdes en bibliografi om Ronneby och under 2007 utkom den i serien Länsbibliotek Sydosts blekingebibliografier som nr 4 med titeln Litteratur om Ronneby en kommun mitt i Blekinge. Den presenterades bl.a. i Bibliotekstjänsts recensionsservice på sambindningslista 2007:04, i Släkthistoriskt Forum och i Ronneby hembygdsförenings publikation Åkröken. Ett omfattande informationsarbete kring Ronnebybibliografin och även bibliografiarbetet i allmänhet har skett under året, bl.a. i samband med Sveriges hembygdsförbunds stämma i Växjö den 1-2 juni. Information om bibliografiprojektet har även lämnats till företrädare för lokaldatabasprojektet Småland, Öland & Blekinge. I serien Meddelande från Länsbibliotek Sydost utkom som nr 2 följande arbete: Memoria. Minnesvärd skriftserie med hemort i Växjö. En kommenterad förteckning utgiven av Länsbibliotek Sydost i samverkan med Växjö stadsbibliotek. Genom den redovisades även Länsbibliotek Sydosts tidigare kommunbibliografier. Under året har arbetet påbörjats för en bibliografi över Växjö. Dessutom har vissa preliminära förberedelser gjorts för en förteckning över de skrifter som utkommit i samband med Linnés 300-årsjubileum, ev. kan den förteckningen även innefatta tidigare Linnéböcker. Information och förmedling av lokallitteratur och författare i regionen Länsbibliotekarien är ordförande i Blekinge Läns Bildningsförbunds referensgrupp för litteratur. Referensgruppen arbetar bl.a. med Årets Blekingebok. Priset Årets Blekingebok för 2005 och 2006 utdelades på världsbokdagen den 23 april 2007 vid ett arrangemang på Karlskrona stadsbibliotek. På länsbibliotekets webbplats finns presentation av författare i Blekinge och Kronobergs län. Författare i Blekinge län innehåller f.n. länkar till Harry Martinsonsällskapets, Ragnar Jändel-sällskapets, Sven-Edvin Salje-sällskapets och Frank Heller-sällskapets webbsidor samt information om författaren Allan Bengtson. Information om Heller och Bengtson tillkom under Författare i Kronobergs län består f.n. av fakta och texter kring sju författare: Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Elin Wägner, Carl von Linné, Gunnar Adolfsson, Margareta Strömstedt och Peter Nilson. Överenskommelse finns med Växjö stadsbibliotek angående fortsatt arbete kring Kronobergsförfattarna. Länsbibliotek Sydost svarar för ersättning till redaktör och Växjö stadsbibliotek sammanställer informationen, som länsbiblioteket lägger ut på webbplatsen. Adressen är registrerad och knuten till länsbibliotekets undersida om lokala författare.

7 7 Arbete med att inrätta en specialdatabas i Libris för den lokala litteraturen i Blekinge, Småland och Öland pågår med accessprojektet Småland, Öland & Blekinge. IT, media och fjärrlån Under hösten sattes webb 2.0 i fokus där ett seminarium inledde med medverkan från Umeåregionens bibliotek. Därefter följde en konferens med olika medverkande som belyste ämnet ur olika vinklar. En praktisk utbildning genomfördes därutöver med utbildare från Informations- och lånecentralen i Malmö. Det subventionerade databaspaketet har utvärderats med hjälp av enkät och uppföljningsmöte. Vid uppföljningsmötet medverkade också representanter för två av databaserna i paketet. Samtliga bibliotek fortsätter med databaspaketet under Marknadsföringsmaterial för databaserna har tagits fram, dels i tryckt form, dels tillgängligt på webbplatsen. Länsbibliotek Sydost medverkar i arbetsgrupp för det nationella projektet Bibliotek 24 vars mål är att bygga upp en gemensam samsökningsportal för biblioteksanvändare. Gruppen har, förutom det gemensamma webbaserade projektverktyget, haft telefonmöte och träffar. Länsbibliotek Sydost har deltagit i arbetsmöte för fjärrlåneansvariga. Vidare har länsbiblioteket deltagit i arbetsgrupper för medieplanering på regional nivå för sydlänen och för värdbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Länsbibliotek Sydost har tillsammans med Regionbibliotek Kalmar startat en blogg (http://www.bibliotek25.se/) för diskussion och information där också biblioteken har möjlighet att göra inlägg. En uppskattad utbildningsdag genomfördes på temat TV- och dataspel på bibliotek. Utbildare var Riksförbundet Goodgame. Sesim-utbildning har genomförts för Karlshamns bibliotek via Marratech för att prova på att använda alternativa metoder för utbildning. Lärsamverkan och samarbete med universitet och högskolor Flera insatser har gjorts i samband med det pågående projektet Lärsamverkan i Sydost. Information om projektverksamheten finns på hemsidan för Länsbibliotek Sydost För att underlätta sökning av sidan har den även en egen adress: Som komplement till enkät till studerandegrupper år 2005 och till bibliotekspersonal år 2006 skickades en uppföljande enkät ut under Målgruppen var studerande inom högskola och kommunal vuxenutbildning. Den omfattar områdena bibliotekens servicegrad, lokaler och utrustning samt 24-timmars-biblioteket. Totalt har 206 svar inkommit. De inkomna svaren bildar underlag för fortsatta åtgärder för att förbättra service och stöd till studerandegrupper.

8 8 Vidare har flera olika kompetensutvecklingsinsatser för personal genomförts genom informationsträffar/möten, konferenser/seminarier och kursdagar. Som exempel kan nämnas ett seminarium på Kalmar Högskola med rubriken Det pedagogiska mötet. Det var en dag med föreläsningar som följdes upp av länsvisa gruppdiskussioner. För att bereda stora personalgrupper tid och möjlighet att ta del av kompetensutveckling har även möten och föreläsningar genomförts via Internet. Som exempel kan nämnas att Peter Linde från Blekinge Tekniska Högskola höll en föreläsning med tillhörande diskussionspass via Marratech på temat Vetenskaplig kommunikation och Open Access rörelsen - tillbakablick och vision. Katalog har lagts ut på projektets webbplats över inbjudan till samverkansinsatser mellan biblioteken inom Lärsamverkan: studiebesök, skuggning, praktikutbyte m.m. Flera bibliotek inom projektet Lärsamverkan i Sydost har under året även fortsatt att medverka i Nätuniversitetets projekt Flexibel vägledning/join IT. Totalt har 20 bibliotek från våra tre län deltagit i delnätverket Join Bib. På projektplatsen för NSHU/Myndigheten för Nätverk och Samarbete inom Högre Utbildning beskrivs Join Bib och där anges ambitionen att nya nätverk kan utvecklas så att fler regioner kan komma med och på så sätt skapa ett nationellt nätverk. på Länsbibliotek Sydost är kontaktperson för Join Bib. Mångkultur Under året har Länsbibliotek Sydost i samverkan med Regionbibliotek Kalmar haft fortbildning för bibliotekspersonal. Som ett led i förankringen och genomförandet av ett presenterat förslag till inriktning på medieförsörjningen av mångspråkig litteratur, anordnades tillsammans med Regionbibliotek Kalmar en fortbildningsdag om inköpskanaler och inköpsprocesser. Medverkande var personal från Internationella biblioteket/ Invandrarlånecentralen. Stöd till fria bildningssträvanden och Vuxnas lärande Länsbibliotek Sydost har etablerat samarbete med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser för vuxnas lärande. I samband med det nationella projektet LU/Lärande och Utveckling från CFL/Nationellt centrum för flexibelt lärande samverkade Länsbibliotek Sydost med Region Blekinge och Regionbibliotek Kalmar kring Internetbaserade kompetensutvecklingsinsatser för bibliotekspersonal. Det gällde förberedande utbildning och support i kommunikationsprogrammet Marratech från wezupport samt kursen Hands-on lärmiljö från Brygghuset Blankaholm med övergripande målsättning för deltagarna att kunna handleda och stötta distansstuderande och att få ökad kompetens om webbaserade utbildningars tekniska strukturer. Undervisningen skedde hösten 2007 via fysiska möten i Ronneby och Växjö samt via nätbaserade lärplattformen Moodle och kommunikationsprogrammen Skype och Marratech.

9 9 Förberedelser har också gjorts för att bibliotek och lärcentra i Blekinge och Kronoberg ska kunna ansluta under 2008 till den presentation av lärmiljöer som redan finns för Kalmar län via webbplatsen Kompetens Direkt Länsbibliotek Sydost är medlem i Blekinge Läns Bildningsförbund samt Kronobergs Läns Bildningsförbund och personal från länsbiblioteket är ledamöter och har deltagit i styrelsemöten för bildningsförbunden samt medverkat i Blekinge Läns Bildningsförbunds referensgrupp för litteratur. Länsbiblioteket är dessutom representerat i styrelsen för Kronobergs Läns Arkivförbund. Särskilda tjänster och tillgänglighet Arbetsmöte för bibliotekspersonal har ordnats vid två tillfällen. Ett av mötena var ett gemensamt med biblioteken i Kalmar län och arrangerades i samarbete med Regionbibliotek Kalmar. Båda tillfällena har även haft externa medverkare. Arbetet för att främja bibliotekens arbete med tillgänglighetsplaner för personer med funktionshinder i enlighet med den nationella handikappolitiken inför år 2010 har fortsatt. Som uppföljning på det avslutade projektet TIBIS, Tillgänglig information på biblioteken i sydöstra Sverige, och det avslutade TIBIS-mötet har under året DAISYgeneratorn varit tillgänglig för biblioteken. DAISY-generatorn omvandlar text till talsyntesinläsning. En utbildningsdag genomfördes vid starten. Utvärdering har gjorts med hjälp av enkät och beslut är taget att inte fortsätta med tjänsten på grund av behovet av anpassad information inte var tillräckligt stort. Tillsammans med Regionbibliotek Kalmar har under året 23 av 25 kommunbibliotek besökts i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län för konsultativa samtal om särskilda tjänster, tillgänglighet och talböcker. Den regionala talboksplanen har reviderats. Länsbibliotek Sydost är representerat i en referensgrupp för ett stort utvecklingsprojekt på Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) och har deltagit i möte. Länsbiblioteket är tillsammans med representanter från FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för Lättläst en av parterna i en regional arbetsgrupp för att främja arbetet med lättläst litteratur och information inom den kommunala handikappomsorgen. Till länsbibliotekets åligganden hör att anordna en återkommande konferensdag för medlemmarna i kommunernas lokala arbetsgrupper. Årets dag genomfördes som tidigare i samverkan med Regionbibliotek Kalmar. Länsbiblioteket har också varit representerat i styrgruppen för det under året avslutade projektet IT-ombud i Sydost med syfte att öka tillgängligheten till digital information för personer med utvecklingsstörning. I samverkan med Blekinge Läns Bildningsförbund och övriga regionala kulturinstitutioner har Länsbibliotek Sydost deltagit i planeringen av 2008 års Festival Spezial en kulturfestival för och med personer med intellektuella funktionshinder och deras intressegrupper. Länsbiblioteket medverkade med en programpunkt vid den fortbildningsdag som anordnades i anslutning till festivalen.

10 10 Utbildning och fortbildning för bibliotekspersonal Efter underrubriken Kalendarium samt Nätbaserad utbildning nedan anges genomförda fortbildningar, kurser, konferenser och arbetsmöten avseende kompetensutveckling för bibliotekspersonal och med Länsbibliotek Sydost som arrangör eller medarrangör. Vid flera tillfällen har Länsbibliotek Sydost genomfört kompetensutvecklingsinsatser i samband med projekt. Efter underrubriken Kompetensutvecklingsinsatser för egen personal nedan anges exempel på fortbildning och konferensdeltagande av egen personal. Kalendarium 2007 Kurser, konferenser, arbetsmöten med Länsbibliotek Sydost som arrangör eller medarrangör. Arbetsmöte för verksamma på biblioteksfilialer. Hjorthöjden, Ronneby, 9 februari. Bibliotekschefsmöte, Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Öjaby, Växjö, februari. Medverkande: Heidi Carlsson-Asplund, Regionbibliotek Västra Götaland; Jenny Poncin, Länsbibliotek Västerbotten.. LL-dag för de kommunala arbetsgrupperna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Emmaboda, 7 mars. Medverkande: Tom Weegar, Centrum för Lättläst; Åsa Petersson, projektledare, IT-ombud i Sydost; Eva Cnattingius, Oskarshamns bibliotek.. Att sälja bibliotek idémöte Växjö, 15 mars. Medverkande: Martin Bergvall, Riksförbundet Goodgame; Ann-Catrine Westerberg, Luleå stadsbibliotek. Bibliotekstjänst AB i samverkan med Länsbibliotek Sydost. Biblioteken och juridiken Emmaboda, 20 mars Medverkande: Susanna Broms, tidigare Kungliga biblioteket Inspirationsdag om biblioteksplaner Alvesta, 27 mars Medverkande: Viveca Alfelt, Emmaboda bibliotek Släktforskning Växjö, 29 mars Medverkande: Eva Solverius, Växjö stadsbibliotek Utbildningsdag i DAISY Generator Växjö, 12 april Medverkande: Niclas Bergström Biblioteket som lärmiljö ett verktyg för morgondagens vuxenutbildning Nässjö, 19 april Medverkande: Anders Svanborg, Centrum för flexibelt lärande, Cfl; Katarina Sippos Zackrisson, Linköpings Universitet/Cfl; Nina Frid och Staffan Ström, Lärforum Nacka; Sonja Hedman Folke, Lärcentrum Blankaholm; Hanna Sjölin, Värnamo bibliotek; Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar. Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Östergötland, Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar i samverkan.

11 11 Världsbokdagen med utdelning av priset Årets Blekingebok Karlskrona, 23 april Blekinge Läns Bildningsförbund, Länsbibliotek Sydost och Karlskrona stadsbibliotek Det pedagogiska mötet Kalmar, 8 maj Medverkande: Lotta Gustafsson, Mattias Rieloff, Växjö universitetsbibliotek; Ann-Christin Sahlning, Malmö högskola; Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost; Stefan Wahlstedt, Regionbibliotek Kalmar; Marie Fredriksson, Högskolan i Kalmar; Eva Norling, Blekinge Tekniska högskola; Caroline Ahrgren, Sölvesborgs bibliotek. Ett seminarium inom ramen för projektet Lärsamverkan i Sydost Vi ses i Vimmerby! Femlänskonferens för barnbiblioteksverksamma Vimmerby, 8 9 maj Medverkande: Maria Ehrenberg, Östra Göinge bibliotek; Jan Hansson, Svenska barnboksinstitutet; Karl G. Lindqvist, Högskolan i Jönköping. Regionbibliotek Kalmar, Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Halland i samverkan. Arbetsmöte, tillgänglighet, särskilda tjänster och talböcker Älmhult, 11 maj Medverkande: Åsa Petersson, projektledare, IT-ombud i Sydost; Johannes Wagner, Wagner Form AB. Arbetsmöte, referens och fjärrlån Karlskrona, 22 maj Bibliotekschefsmöte: Blekinge, Kalmar och Kronobergs län Växjö, 31 maj Elevations the Networking Library: International Halmstad Conference in Aarhus Århus, juni Medverkande: Teresa Peters, The Bill and Melinda Gats Foundation; Christine MacKenzie, Yarra- Melbourne Regional Library Corporation, Australia; Rob Froud, Manager of the Cultural Service, Somerset County Council, United Kingdom; Ragnar Audunson, Oslo University College, Norway; Knud Schulz, Aarhus Public Library, Denmark; Nancy Tessman, Salt Lake City Library, US; Per Schulze, The Danish Foundation för Culture and Sport Facilities; Peter Giger, Eva Norling, Blekinge Tekniska Högskola; Samuli Kunttu Bibliotek 10, Finland; Andrew Cranfield, EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Associations. Århus kommunes biblioteker, Regionbibliotek Halland, Halmstads stadsbibliotek, Regionbibliotek Skåne, Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Västra Götaland, Hordaland Fylkesbibliotek och Tönsberg og Nötteröy bibliotek i samverkan. Vi ses i Halmstad! 5-länskonferens om gymnasiebibliotek Halmstad, juni Medverkande: Rikard Sjödahl, rektor, Sturegymnasiet; Ingegärd Brandt och Emma-Ida Andersson, Sturegymnasiets bibliotek; Ola Pilerot, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås; Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet. Regionbibliotek Halland, Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar i samverkan. Varför läsa skönlitteratur? en dag om läsning, litteratur och litteratursamtal Kristianstad, 31 augusti Medverkande: Magnus Persson, Malmö Högskola; Suzanne Mortensen, Malmö stadsbibliotek; Håkan Sandgren, Högskolan i Kristianstad. Regionbibliotek Skåne och Kristianstads stadsbibliotek i samverkan med Länsbibliotek Sydost.

12 12 Samtalet som lockar till läsning: Seminarium kring läsfrämjande med Svenska Barnboksakademin Sölvesborg, 7 september Medverkande: Annika Thor, Ulf Nilsson, Per Nilsson jämte övriga medlemmar av Svenska Barnboksakademin. Svenska Barnboksakademin, Sölvesborgs bibliotek och Länsbibliotek Sydost i samverkan Take it to the next level! Demotekets konferens 2007 Kalmar, september Medverkande: Carl-Gustaf Hansson; Ingemar Johansson; Anneli Malmgren & Louise Leghammar; Danne Carlsson; Micke Gunnarsson; Mia Dimblad. Reaktor Sydost i samverkan med Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar En dag om mångkulturella medier och hur man köper in dem Emmaboda, 13 september Medverkande: Gisela Sladic och Harriet Lacksten, Internationella biblioteket Arbetsmöte, databaser Växjö, 18 september Medverkande: Mats Deurell, Politiken.se; Henrik Åkerfelt, Ebsco Framtidskonferens: biblioteket i samverkan med medborgaren Växjö, 20 september Medverkande: Lena Wibroe, Växjö kommun, kulturnämnden; Anders Åkesson, Sveriges riksdag, kulturutskottet; Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening; Alastair Creelman, Högskolan i Kalmar; Göran Johansson, Linnéskolan, Älmhult; Katarina Forsström, Malmö stadsbibliotek; Margareta Swanelid, Dieselverkstaden, Nacka; Daniel Andersson, Stockholms stadsbibliotek; Elisabeth Erikson, Bibliotek 24. Utbildningsdag om TV- och dataspel Växjö, 2 oktober Medverkande: Jens Eriksson, Goodgame Arbetsmöte, barnbiblioteksverksamma i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Nybro, 9 oktober Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Seminarium om Webb 2.0 Växjö, 18 oktober Medverkande: Lars Eriksson, Umeå stadsbibliotek Arbetsmöte, skolbiblioteksverksamma Lagans bibliotek, Årydskolan, Ljungby, 1 november Att komma igång med medieplanering i sydost en workshop Kalmar, 9 november Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Gemensamt bibliotekschefsmöte: G-, H- och K-län Emmaboda, 13 november Webb 2.0 i praktiken teori och praktik kring tjänster och verktyg inom 2.0 begreppet Karlskrona, 20 november och Växjö, 22 november Utbildare: Gunilla Fors, Informations- och lånecentralen, Malmö

13 13 Konferens om Bibliotek 2.0 Växjö, 21 november Meverkande: Boris Zetterlund, Axiell AB; Lousia Hatamian, LIMIT-projektet; Emelie Ljungberg och Pernilla Ragnarsson, Älmhults bibliotek; Peter Giger, Blekinge Tekniska Högskola; Oskar Andersson Laurin, Biblioteket.se, Stockholms stadsbibliotek Arbetsmöte, särskilda tjänster Växjö, 4 december Medverkande: Pernilla Roslund och Kent Lindbergh, AudioIndex Nätbaserad utbildning Förberedande utbildning och support i och via Marratech för deltagarna i Hands-on kurs (se nedan) Kursledare: Dan Lidholm, wezupport Kurs Hands-on lärmiljö med övergripande målsättning för deltagarna att kunna handleda och stötta distansstuderande och att få ökad kompetens om webbaserade utbildningars tekniska strukturer. Undervisning via fysiska möten i Ronneby och Växjö samt på distans via lärplattformen Moodle och kommunikationsprogrammen Skype och Marratech. 32 timmar för ca 40 deltagare från Blekinge, Kronoberg och Kalmar län under hösten Kursledare: Sonja Hedman Folke samt Jan Folke, Brygghuset Blankaholm CFL och Region Blekinge via LU-projektet i samverkan med Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar Arbetsmöten via Marratech har skett vid flera olika tillfällen mellan bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län under hela verksamhetsåret, bl.a. i samband med projektet Lärsamverkan. Sesim-utbildning har genomförts för Karlshamns bibliotek via Marratech för att prova på att använda alternativa metoder för utbildning. Deltagande bibliotekspersonal i Sydost/Kalmar-regionen som ingår i gruppen Join Bib under Nätuniversitetets projekt Flexibel vägledning har under året haft flera tillfällen att delta i möten och utbildningar via Marratech. Kompetensutvecklingsinsatser för egen personal 2007 Exempel på konferensdeltagande samt fortbildning av egen personal Nationell konferens, barnbibliotekskonsulenter, Halmstad mars Studiebibliotekarieträff, Kalmar 19 mars Studieresa till lärcentrum och vägledningscentrum tillsamman med bibliotek i Blekinge via LU-projektet, Hultsfred 27 mars Vi formar/skapar vår egen framtid Jönköping 8-9 mars Sydlänskonferens Lärande&Utveckling, Ronneby 3 april IT-konsulentträff, Umeå 10 april Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar, Stockholm maj

14 14 Planeringsmöte mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar, Färjestaden maj Socialkonsulentträff, Östersund 31 maj- 1 juni Vägen till det nya biblioteket, Karlskrona 4 juni Studieresa till lärcentrum och vägledningscentrum i Sölvesborg, Ronneby, Oskarshamn, Växjö tillsammans med företrädare utbildningsinstitutioner i Elblag, Klaipeda, Kaliningrad samt Tingsryd, Vimmerby, Region Blekinge via Seagull II projektet, 4-5 juli Funka Nu. Öppet Hus med presentation av tillgänglighetsområdet, Stockholm 30 augusti Mötesplats inför framtiden, Borås oktober Fråga biblioteket-konferens, Malmö 16 oktober Flexibel vägledning, möte med NSHU och arbetsgrupper, Stockholm 22 oktober Informationsträff regionala och sociala fonden, Karlshamn 25 oktober Internetutbildning, Kalmar 1 november IT-konsulentträff, Gävle 15 november Svenska DAISY-konsortiets konferens, Stockholm 29 november Kulturrådets och Länsbibliotekens Strategikonferens om läsfrämjande, Stockholm 6 7 december Planeringsmöte mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar, Stufvenäs december

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 1 Verksamhetsberättelse 2010 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten har varit Landstinget Blekinge utifrån samverkansavtal mellan

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Till näst/kommande föreläsningar via videokonferens kan det ev. bli aktuellt att byta ut några studior för att få en viss cirkulation av ansvaret.

Till näst/kommande föreläsningar via videokonferens kan det ev. bli aktuellt att byta ut några studior för att få en viss cirkulation av ansvaret. Biblioteken och det livslånga lärandet / ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal Föreläsning via videokonferens/telebild Fredagen den 9 december 2005, kl. 08.30 12.00 till studior i Alvesta, Växjö, Ronneby,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse 2012 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län med Landstinget Kronoberg och Region Blekinge som huvudmän. Huvudmännen upprättar avtal

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats http://www.lansbiblioteksydost.org/ under Om oss-kontakta oss.

Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats http://www.lansbiblioteksydost.org/ under Om oss-kontakta oss. 1 Verksamhetsberättelse 2011 Antagen av styrgruppen för Länsbibliotek Sydost Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län med Landstinget Kronoberg och Region Blekinge

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun Telebild - det nya mediet för att nå maximal kunskap och gemenskap? Med fokus på användaren fördjupad

Läs mer

BUSS 1 START I VÄSTERVIK

BUSS 1 START I VÄSTERVIK BUSS 1 START I VÄSTERVIK Onsdagen 2 april: Kl. 07:00 Västervik Resecentrum. Kl. 08:00 Vimmerby Resecentrum Kl. 08:20 Hultsfreds Resecentrum Kl. 09:00 Högsby Resecentrum Kl. 09:30 Åseda Station ( Uppvidinge

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk 2007-06-25 Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk Välkommen som nybliven e-mötesdeltagare inom projektet Flexibel vägledning! Här får Du ett välkomstbrev späckat med information i syfte

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Länsbibliotek Dalarna

Länsbibliotek Dalarna Kulturnämnden Länsbibliotek Dalarna www.lansbibliotekdalarna.se Verksamhet Helårsrapport 2010 Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling. Uppdraget är att vara

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

3URMHNWUHGRYLVQLQJ9X[QDVOlUDQGHL6\GRVW²

3URMHNWUHGRYLVQLQJ9X[QDVOlUDQGHL6\GRVW² 1 (1) 3URMHNWUHGRYLVQLQJ9X[QDVOlUDQGHL6\GRVW² %DNJUXQG Finansdepartementet (Enheten för kommunal ekonomi) beviljade 2003 340 000 kr till samverkansprojektet Vuxnas lärande i Sydost/Regional bibliotekskonsulent

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 Plats: Kungl. biblioteket Tid: 10.00-15.00 Deltagare: Kerstin Andersson, utredare (punkt 4) Louise Brunes, Södertörns högskolebibliotek

Läs mer

Information till Dig som är med i Studievägledarnätverket Join IT Nu är slutet nära! Bakgrund NSHU och överlämning inför framtiden

Information till Dig som är med i Studievägledarnätverket Join IT Nu är slutet nära! Bakgrund NSHU och överlämning inför framtiden 2008-01-29 Information till Dig som är med i Studievägledarnätverket Join IT Nu är slutet nära! Med denna dramatiska underrubrik hälsas du välkommen till 2008 års verksamhet inom studievägledarnätverket.

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Lärarutbildningskonventet

Lärarutbildningskonventet Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Park Inn Stockolm Arlanda, Kastrup Datum: 2006-11-29 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist, ordf Mariana

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

IT-baserad distansutbildning

IT-baserad distansutbildning IT-baserad distansutbildning Bilder och exempel rörande organisation, samordning, stöd och support Fokus: Organisation Högskolan i Gävle Learning Center Learning Center är ett treårigt projekt som ska

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Projektets namn: GreenCharge Sydost Elfordon i småstadsregioner Projektperiod: 20130401-20140331 Huvudstödmottagare: Blekinge tekniska

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer