Verksamhetsberättelse 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2007 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Blekinge. Samverkansavtal finns mellan Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg beträffande verksamhet, ekonomi m.m. Länsbibliotek Sydost styrs av en nämnd bestående av tre politiker från Landstinget Kronoberg och tre politiker från Landstinget Blekinge. Ordförandeskapet alternerar mellan landstingen för mandatperioder. Nämnden har under året haft fyra sammanträden: 7 februari på Soft Center i Ronneby, 11 maj på Markaryds bibliotek, 14 november på Carlskrona Läsesällskaps bibliotek och 5 december på Alvesta bibliotek. Vid det senaste sammanträdet antogs även Verksamhetsplan 2008 för Länsbibliotek Sydost. Den finns utlagd på länsbibliotekets webbplats, Sedan flera år finns ett nära samarbete mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost. Våren 2006 fick Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar politiska uppdrag av sina respektive huvudmän att fördjupa samarbetet. Under 2007 har nämnden vid sammanträdet 7 februari antagit förslag med underlag till ytterligare fördjupat samarbete. Underlaget återfinns under rubriken Förlovningsdokument Sydost bl.a. på den gemensamma bloggen samt på länsbibliotekets webbplats under Om oss-verksamhet med rubriken Fördjupad samverkan mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar. Det fördjupade samarbetet har redan fått flera konkreta resultat. Några exempel: Gemensam transportorganisation med möjlighet till mera flexibla lån och med bättre utnyttjande av gemensamma mediaresurser inom regionen. Samverkan kring inköpspaket och information och utbildning kring databaser, elektroniska resurser och kommunikationsprogram. Samverkan i projektverksamhet. Gemensam blogg för biblioteken i regionen. Gemensamma planerings-/arbetsmöten mellan läns-/regionbiblioteken. Gemensamma, gränsöverskridande konsulentteam för arbete över länsgränserna. Gemensamma biblioteksbesök för konsultativa samtal. Gemensamma arbetsmöten och kompetensutvecklingsinsatser mellan biblioteksanställda från sydost.

2 2 Organisation Den centrala funktionen för ledning, rådgivning, stöd, samordning och utveckling finns i Ronneby, på Soft Center, i lokaler nära högskolans bibliotek/infocenter. Där finns chefen för verksamheten samt två konsulenter, som bl.a. arbetar med frågor rörande livslångt lärande, distansstudiestöd, fortbildning, utveckling/forskning, projektstöd, IT, samverkansfrågor högskola/universitet, lärsamverkan mellan olika slags bibliotek, internationella kontakter, särskilda tjänster och tillgänglighet, barn/ungdomsverksamhet, samverkansfrågor skola/skolbibliotek, kurser/konferenser. På Växjö stadsbibliotek finns också en konsulent som arbetar med frågor rörande bl.a. särskilda tjänster och tillgänglighet, social biblioteksverksamhet, IT, media och webb. I Växjö finns även en projektanställd redaktör för utformande av informationsmaterial och webbplatser kring projektverksamhet, bl.a. ABM Blekinge. Länsbibliotekets personal presenteras på webbplatsen under Om oss Kontakta oss. Regionbibliotek Kalmar har på uppdrag och enligt avtal tagit över den kompletterande medieförsörjningen av talböcker för kommunbiblioteken i sydost. Tjänster för kompletterande mediaförsörjning och fjärrlån upphandlar länsbiblioteket via avtal med Karlskrona stadsbibliotek och Växjö stadsbibliotek. För arbete med Blekingesamlingen (med lokal litteratur för länet) och Databas Blekinge köper länsbiblioteket tjänster från Karlskrona kommun. På sikt kommer Databas Blekinge att föras över till specialdatabasen Småland, Öland och Blekinge i Libris. Databas Kronoberg innehåller referenser till artiklar i länets lokallitteratur. Denna artikeldatabas är numera genom avtal integrerad med Växjö biblioteks katalog. Länsbibliotek Sydost är tillsammans med Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Jönköping samt de fyra värdbiblioteken i Karlskrona, Växjö, Kalmar och Jönköping engagerad i ett projekt med en gemensam lokalhistorisk databas för Småland, Öland & Blekinge, se mer under Projekt nedan. För arbete med lokala bibliografier köper länsbiblioteket tjänster från Olle Wingborg. Bibliografierna finns i tryck och är även sökbara på länsbibliotekets webbplats. För Kronobergs län finns lokala bibliografier för samtliga kommuner. För Blekinge finns för närvarande lokala bibliografier för Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg. Målgrupper och samverkansparter Som framgår av Bibliotekslagen, 4, från 1997 är folkbiblioteken i länet den primära målgruppen för länsbibliotekens insatser. Men i lagen, t.ex. 10, framhålls även vikten av samverkan mellan olika slags bibliotek. I december 2004 antog dessutom riksdagen ett tillägg till bibliotekslagen:

3 3 Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261) 7a. På webbplatsen för Länsbibliotek Sydost under Arbetsområden Biblioteksplaner återfinns antagna biblioteksplaner från kommunbibliotek i sydost. Länsbibliotek Sydost ser det som nödvändigt att samverka med folkbibliotek, länsbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, skol- och gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek inom och utom regionen. Det är även väsentligt att samverka med organisationer, myndigheter, skolor, universitet/högskolor, studieförbund, föreningar m.fl. Av särskild vikt är fortsatt och fördjupad samverkan med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser och stöd till kommunbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län med slutmålet att ge kvalificerad service till den enskilde samhällsmedborgaren. Projekt Länsbibliotek Sydost har under 2007 drivit och medverkat i flera projekt. ABM Blekinge ABM Blekinge är ett treårigt projekt med start under år 2005, som syftar till att skapa en fördjupad samverkan mellan Länsbibliotek Sydost, Blekingearkivet och Blekinge Museum. De tre institutionerna har genom sina huvudmän uppdrag att samordna och driva frågor inom ABM-området. Målsättningen är att ur ett brukarperspektiv öka tillgängligheten till Blekinges kulturarv samt att utveckla kulturarvets betydelse som regional tillväxtresurs. ABM-samverkan mellan Blekingearkivet, Blekinge Museum och Länsbibliotek Sydost vill påvisa hur modern informations- och kommunikationsteknik kan användas för att underlätta för befintliga och nya brukargrupper att tillgodogöra sig de slags digitala tjänster som de regionala kulturinstitutionerna kan ställa till förfogande. Kulturrådet har beviljat bidrag till projektet. Bibliotek 24 Länsbibliotek Sydost är deltagare i projekt Bibliotek24, som är en fortsättning på SIMprojektet och BIN (Bibliotek i norra Sverige). Projektet är ett samarbete spritt över landet där Sesim-portalen blir publik och kopplas samman med en lärmiljö för vuxna i lärande med mål att tillgängliggöra bibliotekens samlade resurser på ett enkelt och tydligt sätt. Samlade erfarenheter från biblioteksverksamhet i Sverige tas tillvara och sprids genom portalen och den elektroniska miljön. Kulturrådet har gett bidrag till projektet.

4 4 Demoteket Demoteket är ett samarbetsprojekt mellan Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar och Reaktor Sydost (Resurscentrum för film och ung kommunikation). Genom projektet får ungdomar möjlighet att lämna in egna alster i form av musik, filmer, texter m.m. till biblioteket för marknadsföring, registrering och utlåning. I Blekinge och Kronoberg har demotek etablerats på biblioteken i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg, Alvesta, Markaryd, Växjö och Älmhult. Det finns även demotek på flera folkbibliotek i Kalmar län: Kalmar, Hultsfred, Västervik, Nybro, Vimmerby, Emmaboda, Mönsterås, Torsås, Oskarshamn och Borgholm. Ett 70-tal demotek har bildats i Sverige och en distributionscentral för spridning av demoinspelningar och marknadsföringsmaterial har öppnats på Karlskrona Stadsbibliotek. Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar, Landstinget Kronoberg och Kulturrådet har beviljat bidrag till projektet. Lärsamverkan i Sydost Lärsamverkan, är ett samarbete mellan bibliotek i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län med representanter från folkbibliotek, universitets/högskolebibliotek, region- /länsbibliotek, gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek. Avsikten är att utveckla samverkansinsatser kring bl.a. media, professionella tjänster och kompetensutveckling, inte minst med tanke på studerandes, inklusive distansstuderandes, behov av service och handledning. De olika biblioteksslagen behöver bl.a. få insikt i varandras förutsättningar och arbetssätt, byta erfarenheter och kunskaper samt delta i gemensamma utbildningar för att med respekt för varandras uppdrag och villkor kunna samverka på bästa sätt kring vuxna studerande. Samtidigt ger det samordningsfördelar som leder till bättre samsyn, bättre hushållande med fria rättigheter inom biblioteksvärlden som helhet samt en regional erfarenhet som kan tillämpas på nationell nivå. Förberedelse och samverkan har pågått sedan 2004 och resulterade i projekt med start år 2005 med planerad projekttid Bidrag till projeket har lämnats av län/region i Blekinge, Kronoberg och Kalmar, av universitet/högskola i Växjö, Blekinge och Kalmar samt av Kulturrådet. Småland, Öland & Blekinge (f.d. Os-Gothia) Länsbibliotek Sydost är tillsammans med Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Jönköping samt de fyra värdbiblioteken i Karlskrona, Växjö, Kalmar och Jönköping engagerad i ett projekt med en gemensam lokalhistorisk databas för Småland, Öland & Blekinge, Genom projektet vill man öka tillgängligheten till lokalhistoriskt material. Efterfrågan på digitalt lagrad information ökar i takt med den växande användningen av Internet. Den digitala informationen öppnar nya möjligheter både när det gäller tillgänglighet och kommunikation av den. Informationen finns åtkomlig var man än befinner sig geografiskt och man når den närhelst man önskar den. Projektet med en gemensam lokalhistorisk databas för Småland, Öland & Blekinge startade våren 2006 som ett samarbetsprojekt mellan de fyra länens bibliotek.

5 5 Databasen återfinns vid årsskiftet 2007/2008 på en egen söksida i betaversionen av nya LIBRIS webbsök Databasen kommer kontinuerligt att växa och i slutet av 2007 innefattade den ca referenser till lokalhistoriska artiklar eller böcker. Ambition finns även att efter hand kunna lägga in länkar till fulltext i posterna, det vill säga möjliggöra läsning av materialet direkt på datorskärmen. Medel har beviljats av Kulturrådet för att grundlägga arbetet, (även under år 2008). Verksamhetsområden (se även information om Projekt ovan) ABM-verksamhet (Arkiv, Bibliotek, Museum) ABM Blekinge är en arbetsgrupp med cheferna vid Länsbibliotek Sydost, Blekingearkivet och Blekinge Museum. Gruppen har genom sina huvudmän uppdrag att samordna och driva frågor inom ABM-området. Som ett resultat av verksamheten startades under 2005 projektet ABM Blekinge. Målsättningen är att ur ett brukarperspektiv öka tillgängligheten till Blekinges kulturarv samt att utveckla kulturarvets betydelse som regional tillväxtresurs. Under 2007 har avtal tecknats med Windh Technologies kring programvaran Carpe Cultura som fungerar som en gemensam databas men även utgör ett verktyg för institutionerna att registrera och katalogisera bilder, föremål och arkivhandlingar i databasen. Material från ABM-institutionerna kommer att finnas tillgängligt på nätet för intresserade brukare. ABM Blekinge står också bakom projektet Gränsland Freden i Roskilde, som pågår under år Tanken är att nå turister och allmänhet med information om Blekinge under 1600-talet. Tyngdpunkten ska ligga på berättelser om hur vardagen var för invånarna på den tiden. Barn- och skolbiblioteksverksamhet De gemensamma kommunbesök som påbörjades föregående verksamhetsår inom ramen för den fördjupade samverkan med Regionbibliotek Kalmar har slutförts. Därmed har möten och konsultativa samtal med ansvarig för barnbiblioteksverksamheten och bibliotekschefen skett i regionens samtliga 25 kommuner. En rapport med generella erfarenheter och slutsatser från besöken har presenterats vid ett gemensamt arbetsmöte för barnbibliotekspersonal i de tre länen samt vid ett gemensamt bibliotekschefsmöte. I samverkan med länsbiblioteken i Kalmar, Jönköping och Halland genomfördes en konferens (internat) för barnbibliotekspersonal kring verksamhets- och metodfrågor och erfarenhetsutbyte. Under tidig höst arrangerade länsbiblioteket tillsammans med Svenska Barnboksakademin och Sölvesborgs bibliotek ett välbesökt seminarium på temat läsfrämjande. Av akademins 18 medlemmar medverkade nära nog samtliga.

6 6 En femlänsträff (internat) för personal på gymnasiebibliotek har genomförts tillsammans med länsbiblioteken i Halland, Kalmar och Jönköping. Vid höstens arbetsmöte för personal vid grundskolebibliotek diskuterades bl. a erfarenheter från Myndigheten för skolutvecklings projekt Skolbibliotekets möjligheter i Lärandet för Eleven (SMILE). Tre bibliotek i Sydostregionen deltog i projektet. Bibliografiarbete Under år 2006 färdigställdes en bibliografi om Ronneby och under 2007 utkom den i serien Länsbibliotek Sydosts blekingebibliografier som nr 4 med titeln Litteratur om Ronneby en kommun mitt i Blekinge. Den presenterades bl.a. i Bibliotekstjänsts recensionsservice på sambindningslista 2007:04, i Släkthistoriskt Forum och i Ronneby hembygdsförenings publikation Åkröken. Ett omfattande informationsarbete kring Ronnebybibliografin och även bibliografiarbetet i allmänhet har skett under året, bl.a. i samband med Sveriges hembygdsförbunds stämma i Växjö den 1-2 juni. Information om bibliografiprojektet har även lämnats till företrädare för lokaldatabasprojektet Småland, Öland & Blekinge. I serien Meddelande från Länsbibliotek Sydost utkom som nr 2 följande arbete: Memoria. Minnesvärd skriftserie med hemort i Växjö. En kommenterad förteckning utgiven av Länsbibliotek Sydost i samverkan med Växjö stadsbibliotek. Genom den redovisades även Länsbibliotek Sydosts tidigare kommunbibliografier. Under året har arbetet påbörjats för en bibliografi över Växjö. Dessutom har vissa preliminära förberedelser gjorts för en förteckning över de skrifter som utkommit i samband med Linnés 300-årsjubileum, ev. kan den förteckningen även innefatta tidigare Linnéböcker. Information och förmedling av lokallitteratur och författare i regionen Länsbibliotekarien är ordförande i Blekinge Läns Bildningsförbunds referensgrupp för litteratur. Referensgruppen arbetar bl.a. med Årets Blekingebok. Priset Årets Blekingebok för 2005 och 2006 utdelades på världsbokdagen den 23 april 2007 vid ett arrangemang på Karlskrona stadsbibliotek. På länsbibliotekets webbplats finns presentation av författare i Blekinge och Kronobergs län. Författare i Blekinge län innehåller f.n. länkar till Harry Martinsonsällskapets, Ragnar Jändel-sällskapets, Sven-Edvin Salje-sällskapets och Frank Heller-sällskapets webbsidor samt information om författaren Allan Bengtson. Information om Heller och Bengtson tillkom under Författare i Kronobergs län består f.n. av fakta och texter kring sju författare: Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Elin Wägner, Carl von Linné, Gunnar Adolfsson, Margareta Strömstedt och Peter Nilson. Överenskommelse finns med Växjö stadsbibliotek angående fortsatt arbete kring Kronobergsförfattarna. Länsbibliotek Sydost svarar för ersättning till redaktör och Växjö stadsbibliotek sammanställer informationen, som länsbiblioteket lägger ut på webbplatsen. Adressen är registrerad och knuten till länsbibliotekets undersida om lokala författare.

7 7 Arbete med att inrätta en specialdatabas i Libris för den lokala litteraturen i Blekinge, Småland och Öland pågår med accessprojektet Småland, Öland & Blekinge. IT, media och fjärrlån Under hösten sattes webb 2.0 i fokus där ett seminarium inledde med medverkan från Umeåregionens bibliotek. Därefter följde en konferens med olika medverkande som belyste ämnet ur olika vinklar. En praktisk utbildning genomfördes därutöver med utbildare från Informations- och lånecentralen i Malmö. Det subventionerade databaspaketet har utvärderats med hjälp av enkät och uppföljningsmöte. Vid uppföljningsmötet medverkade också representanter för två av databaserna i paketet. Samtliga bibliotek fortsätter med databaspaketet under Marknadsföringsmaterial för databaserna har tagits fram, dels i tryckt form, dels tillgängligt på webbplatsen. Länsbibliotek Sydost medverkar i arbetsgrupp för det nationella projektet Bibliotek 24 vars mål är att bygga upp en gemensam samsökningsportal för biblioteksanvändare. Gruppen har, förutom det gemensamma webbaserade projektverktyget, haft telefonmöte och träffar. Länsbibliotek Sydost har deltagit i arbetsmöte för fjärrlåneansvariga. Vidare har länsbiblioteket deltagit i arbetsgrupper för medieplanering på regional nivå för sydlänen och för värdbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Länsbibliotek Sydost har tillsammans med Regionbibliotek Kalmar startat en blogg (http://www.bibliotek25.se/) för diskussion och information där också biblioteken har möjlighet att göra inlägg. En uppskattad utbildningsdag genomfördes på temat TV- och dataspel på bibliotek. Utbildare var Riksförbundet Goodgame. Sesim-utbildning har genomförts för Karlshamns bibliotek via Marratech för att prova på att använda alternativa metoder för utbildning. Lärsamverkan och samarbete med universitet och högskolor Flera insatser har gjorts i samband med det pågående projektet Lärsamverkan i Sydost. Information om projektverksamheten finns på hemsidan för Länsbibliotek Sydost För att underlätta sökning av sidan har den även en egen adress: Som komplement till enkät till studerandegrupper år 2005 och till bibliotekspersonal år 2006 skickades en uppföljande enkät ut under Målgruppen var studerande inom högskola och kommunal vuxenutbildning. Den omfattar områdena bibliotekens servicegrad, lokaler och utrustning samt 24-timmars-biblioteket. Totalt har 206 svar inkommit. De inkomna svaren bildar underlag för fortsatta åtgärder för att förbättra service och stöd till studerandegrupper.

8 8 Vidare har flera olika kompetensutvecklingsinsatser för personal genomförts genom informationsträffar/möten, konferenser/seminarier och kursdagar. Som exempel kan nämnas ett seminarium på Kalmar Högskola med rubriken Det pedagogiska mötet. Det var en dag med föreläsningar som följdes upp av länsvisa gruppdiskussioner. För att bereda stora personalgrupper tid och möjlighet att ta del av kompetensutveckling har även möten och föreläsningar genomförts via Internet. Som exempel kan nämnas att Peter Linde från Blekinge Tekniska Högskola höll en föreläsning med tillhörande diskussionspass via Marratech på temat Vetenskaplig kommunikation och Open Access rörelsen - tillbakablick och vision. Katalog har lagts ut på projektets webbplats över inbjudan till samverkansinsatser mellan biblioteken inom Lärsamverkan: studiebesök, skuggning, praktikutbyte m.m. Flera bibliotek inom projektet Lärsamverkan i Sydost har under året även fortsatt att medverka i Nätuniversitetets projekt Flexibel vägledning/join IT. Totalt har 20 bibliotek från våra tre län deltagit i delnätverket Join Bib. På projektplatsen för NSHU/Myndigheten för Nätverk och Samarbete inom Högre Utbildning beskrivs Join Bib och där anges ambitionen att nya nätverk kan utvecklas så att fler regioner kan komma med och på så sätt skapa ett nationellt nätverk. på Länsbibliotek Sydost är kontaktperson för Join Bib. Mångkultur Under året har Länsbibliotek Sydost i samverkan med Regionbibliotek Kalmar haft fortbildning för bibliotekspersonal. Som ett led i förankringen och genomförandet av ett presenterat förslag till inriktning på medieförsörjningen av mångspråkig litteratur, anordnades tillsammans med Regionbibliotek Kalmar en fortbildningsdag om inköpskanaler och inköpsprocesser. Medverkande var personal från Internationella biblioteket/ Invandrarlånecentralen. Stöd till fria bildningssträvanden och Vuxnas lärande Länsbibliotek Sydost har etablerat samarbete med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser för vuxnas lärande. I samband med det nationella projektet LU/Lärande och Utveckling från CFL/Nationellt centrum för flexibelt lärande samverkade Länsbibliotek Sydost med Region Blekinge och Regionbibliotek Kalmar kring Internetbaserade kompetensutvecklingsinsatser för bibliotekspersonal. Det gällde förberedande utbildning och support i kommunikationsprogrammet Marratech från wezupport samt kursen Hands-on lärmiljö från Brygghuset Blankaholm med övergripande målsättning för deltagarna att kunna handleda och stötta distansstuderande och att få ökad kompetens om webbaserade utbildningars tekniska strukturer. Undervisningen skedde hösten 2007 via fysiska möten i Ronneby och Växjö samt via nätbaserade lärplattformen Moodle och kommunikationsprogrammen Skype och Marratech.

9 9 Förberedelser har också gjorts för att bibliotek och lärcentra i Blekinge och Kronoberg ska kunna ansluta under 2008 till den presentation av lärmiljöer som redan finns för Kalmar län via webbplatsen Kompetens Direkt Länsbibliotek Sydost är medlem i Blekinge Läns Bildningsförbund samt Kronobergs Läns Bildningsförbund och personal från länsbiblioteket är ledamöter och har deltagit i styrelsemöten för bildningsförbunden samt medverkat i Blekinge Läns Bildningsförbunds referensgrupp för litteratur. Länsbiblioteket är dessutom representerat i styrelsen för Kronobergs Läns Arkivförbund. Särskilda tjänster och tillgänglighet Arbetsmöte för bibliotekspersonal har ordnats vid två tillfällen. Ett av mötena var ett gemensamt med biblioteken i Kalmar län och arrangerades i samarbete med Regionbibliotek Kalmar. Båda tillfällena har även haft externa medverkare. Arbetet för att främja bibliotekens arbete med tillgänglighetsplaner för personer med funktionshinder i enlighet med den nationella handikappolitiken inför år 2010 har fortsatt. Som uppföljning på det avslutade projektet TIBIS, Tillgänglig information på biblioteken i sydöstra Sverige, och det avslutade TIBIS-mötet har under året DAISYgeneratorn varit tillgänglig för biblioteken. DAISY-generatorn omvandlar text till talsyntesinläsning. En utbildningsdag genomfördes vid starten. Utvärdering har gjorts med hjälp av enkät och beslut är taget att inte fortsätta med tjänsten på grund av behovet av anpassad information inte var tillräckligt stort. Tillsammans med Regionbibliotek Kalmar har under året 23 av 25 kommunbibliotek besökts i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län för konsultativa samtal om särskilda tjänster, tillgänglighet och talböcker. Den regionala talboksplanen har reviderats. Länsbibliotek Sydost är representerat i en referensgrupp för ett stort utvecklingsprojekt på Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) och har deltagit i möte. Länsbiblioteket är tillsammans med representanter från FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för Lättläst en av parterna i en regional arbetsgrupp för att främja arbetet med lättläst litteratur och information inom den kommunala handikappomsorgen. Till länsbibliotekets åligganden hör att anordna en återkommande konferensdag för medlemmarna i kommunernas lokala arbetsgrupper. Årets dag genomfördes som tidigare i samverkan med Regionbibliotek Kalmar. Länsbiblioteket har också varit representerat i styrgruppen för det under året avslutade projektet IT-ombud i Sydost med syfte att öka tillgängligheten till digital information för personer med utvecklingsstörning. I samverkan med Blekinge Läns Bildningsförbund och övriga regionala kulturinstitutioner har Länsbibliotek Sydost deltagit i planeringen av 2008 års Festival Spezial en kulturfestival för och med personer med intellektuella funktionshinder och deras intressegrupper. Länsbiblioteket medverkade med en programpunkt vid den fortbildningsdag som anordnades i anslutning till festivalen.

10 10 Utbildning och fortbildning för bibliotekspersonal Efter underrubriken Kalendarium samt Nätbaserad utbildning nedan anges genomförda fortbildningar, kurser, konferenser och arbetsmöten avseende kompetensutveckling för bibliotekspersonal och med Länsbibliotek Sydost som arrangör eller medarrangör. Vid flera tillfällen har Länsbibliotek Sydost genomfört kompetensutvecklingsinsatser i samband med projekt. Efter underrubriken Kompetensutvecklingsinsatser för egen personal nedan anges exempel på fortbildning och konferensdeltagande av egen personal. Kalendarium 2007 Kurser, konferenser, arbetsmöten med Länsbibliotek Sydost som arrangör eller medarrangör. Arbetsmöte för verksamma på biblioteksfilialer. Hjorthöjden, Ronneby, 9 februari. Bibliotekschefsmöte, Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Öjaby, Växjö, februari. Medverkande: Heidi Carlsson-Asplund, Regionbibliotek Västra Götaland; Jenny Poncin, Länsbibliotek Västerbotten.. LL-dag för de kommunala arbetsgrupperna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Emmaboda, 7 mars. Medverkande: Tom Weegar, Centrum för Lättläst; Åsa Petersson, projektledare, IT-ombud i Sydost; Eva Cnattingius, Oskarshamns bibliotek.. Att sälja bibliotek idémöte Växjö, 15 mars. Medverkande: Martin Bergvall, Riksförbundet Goodgame; Ann-Catrine Westerberg, Luleå stadsbibliotek. Bibliotekstjänst AB i samverkan med Länsbibliotek Sydost. Biblioteken och juridiken Emmaboda, 20 mars Medverkande: Susanna Broms, tidigare Kungliga biblioteket Inspirationsdag om biblioteksplaner Alvesta, 27 mars Medverkande: Viveca Alfelt, Emmaboda bibliotek Släktforskning Växjö, 29 mars Medverkande: Eva Solverius, Växjö stadsbibliotek Utbildningsdag i DAISY Generator Växjö, 12 april Medverkande: Niclas Bergström Biblioteket som lärmiljö ett verktyg för morgondagens vuxenutbildning Nässjö, 19 april Medverkande: Anders Svanborg, Centrum för flexibelt lärande, Cfl; Katarina Sippos Zackrisson, Linköpings Universitet/Cfl; Nina Frid och Staffan Ström, Lärforum Nacka; Sonja Hedman Folke, Lärcentrum Blankaholm; Hanna Sjölin, Värnamo bibliotek; Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar. Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Östergötland, Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar i samverkan.

11 11 Världsbokdagen med utdelning av priset Årets Blekingebok Karlskrona, 23 april Blekinge Läns Bildningsförbund, Länsbibliotek Sydost och Karlskrona stadsbibliotek Det pedagogiska mötet Kalmar, 8 maj Medverkande: Lotta Gustafsson, Mattias Rieloff, Växjö universitetsbibliotek; Ann-Christin Sahlning, Malmö högskola; Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost; Stefan Wahlstedt, Regionbibliotek Kalmar; Marie Fredriksson, Högskolan i Kalmar; Eva Norling, Blekinge Tekniska högskola; Caroline Ahrgren, Sölvesborgs bibliotek. Ett seminarium inom ramen för projektet Lärsamverkan i Sydost Vi ses i Vimmerby! Femlänskonferens för barnbiblioteksverksamma Vimmerby, 8 9 maj Medverkande: Maria Ehrenberg, Östra Göinge bibliotek; Jan Hansson, Svenska barnboksinstitutet; Karl G. Lindqvist, Högskolan i Jönköping. Regionbibliotek Kalmar, Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Halland i samverkan. Arbetsmöte, tillgänglighet, särskilda tjänster och talböcker Älmhult, 11 maj Medverkande: Åsa Petersson, projektledare, IT-ombud i Sydost; Johannes Wagner, Wagner Form AB. Arbetsmöte, referens och fjärrlån Karlskrona, 22 maj Bibliotekschefsmöte: Blekinge, Kalmar och Kronobergs län Växjö, 31 maj Elevations the Networking Library: International Halmstad Conference in Aarhus Århus, juni Medverkande: Teresa Peters, The Bill and Melinda Gats Foundation; Christine MacKenzie, Yarra- Melbourne Regional Library Corporation, Australia; Rob Froud, Manager of the Cultural Service, Somerset County Council, United Kingdom; Ragnar Audunson, Oslo University College, Norway; Knud Schulz, Aarhus Public Library, Denmark; Nancy Tessman, Salt Lake City Library, US; Per Schulze, The Danish Foundation för Culture and Sport Facilities; Peter Giger, Eva Norling, Blekinge Tekniska Högskola; Samuli Kunttu Bibliotek 10, Finland; Andrew Cranfield, EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Associations. Århus kommunes biblioteker, Regionbibliotek Halland, Halmstads stadsbibliotek, Regionbibliotek Skåne, Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Västra Götaland, Hordaland Fylkesbibliotek och Tönsberg og Nötteröy bibliotek i samverkan. Vi ses i Halmstad! 5-länskonferens om gymnasiebibliotek Halmstad, juni Medverkande: Rikard Sjödahl, rektor, Sturegymnasiet; Ingegärd Brandt och Emma-Ida Andersson, Sturegymnasiets bibliotek; Ola Pilerot, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås; Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet. Regionbibliotek Halland, Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar i samverkan. Varför läsa skönlitteratur? en dag om läsning, litteratur och litteratursamtal Kristianstad, 31 augusti Medverkande: Magnus Persson, Malmö Högskola; Suzanne Mortensen, Malmö stadsbibliotek; Håkan Sandgren, Högskolan i Kristianstad. Regionbibliotek Skåne och Kristianstads stadsbibliotek i samverkan med Länsbibliotek Sydost.

12 12 Samtalet som lockar till läsning: Seminarium kring läsfrämjande med Svenska Barnboksakademin Sölvesborg, 7 september Medverkande: Annika Thor, Ulf Nilsson, Per Nilsson jämte övriga medlemmar av Svenska Barnboksakademin. Svenska Barnboksakademin, Sölvesborgs bibliotek och Länsbibliotek Sydost i samverkan Take it to the next level! Demotekets konferens 2007 Kalmar, september Medverkande: Carl-Gustaf Hansson; Ingemar Johansson; Anneli Malmgren & Louise Leghammar; Danne Carlsson; Micke Gunnarsson; Mia Dimblad. Reaktor Sydost i samverkan med Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar En dag om mångkulturella medier och hur man köper in dem Emmaboda, 13 september Medverkande: Gisela Sladic och Harriet Lacksten, Internationella biblioteket Arbetsmöte, databaser Växjö, 18 september Medverkande: Mats Deurell, Politiken.se; Henrik Åkerfelt, Ebsco Framtidskonferens: biblioteket i samverkan med medborgaren Växjö, 20 september Medverkande: Lena Wibroe, Växjö kommun, kulturnämnden; Anders Åkesson, Sveriges riksdag, kulturutskottet; Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening; Alastair Creelman, Högskolan i Kalmar; Göran Johansson, Linnéskolan, Älmhult; Katarina Forsström, Malmö stadsbibliotek; Margareta Swanelid, Dieselverkstaden, Nacka; Daniel Andersson, Stockholms stadsbibliotek; Elisabeth Erikson, Bibliotek 24. Utbildningsdag om TV- och dataspel Växjö, 2 oktober Medverkande: Jens Eriksson, Goodgame Arbetsmöte, barnbiblioteksverksamma i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Nybro, 9 oktober Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Seminarium om Webb 2.0 Växjö, 18 oktober Medverkande: Lars Eriksson, Umeå stadsbibliotek Arbetsmöte, skolbiblioteksverksamma Lagans bibliotek, Årydskolan, Ljungby, 1 november Att komma igång med medieplanering i sydost en workshop Kalmar, 9 november Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Gemensamt bibliotekschefsmöte: G-, H- och K-län Emmaboda, 13 november Webb 2.0 i praktiken teori och praktik kring tjänster och verktyg inom 2.0 begreppet Karlskrona, 20 november och Växjö, 22 november Utbildare: Gunilla Fors, Informations- och lånecentralen, Malmö

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Svensk Biblioteksförening

Svensk Biblioteksförening Svensk Biblioteksförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 200I ÅRSMÖTE Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 23 maj 2002 kl 15.30 Sigma, Mitthögskolans hörsal, Härnösand. FÖRORD Aldrig har väl ett nytt verksamhetsår

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Projektnr: 99/0094 Projekttid: 1999-09-01 2001-07-31 1 Sammanfattning... 4 Projekt om teknik och information...

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Biblioteksbladet #02 SSB: Från vision till verklighet KB: Instruktionen dröjer Hällefors: Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Förord Henriette Zorn Biblioteksbladet #02 Förr

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER

UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER Rapport om regeringsuppdraget att ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar 1 2 uppdrag jämställda museer R a pport

Läs mer