Verksamhetsberättelse 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2007 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Blekinge. Samverkansavtal finns mellan Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg beträffande verksamhet, ekonomi m.m. Länsbibliotek Sydost styrs av en nämnd bestående av tre politiker från Landstinget Kronoberg och tre politiker från Landstinget Blekinge. Ordförandeskapet alternerar mellan landstingen för mandatperioder. Nämnden har under året haft fyra sammanträden: 7 februari på Soft Center i Ronneby, 11 maj på Markaryds bibliotek, 14 november på Carlskrona Läsesällskaps bibliotek och 5 december på Alvesta bibliotek. Vid det senaste sammanträdet antogs även Verksamhetsplan 2008 för Länsbibliotek Sydost. Den finns utlagd på länsbibliotekets webbplats, Sedan flera år finns ett nära samarbete mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost. Våren 2006 fick Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar politiska uppdrag av sina respektive huvudmän att fördjupa samarbetet. Under 2007 har nämnden vid sammanträdet 7 februari antagit förslag med underlag till ytterligare fördjupat samarbete. Underlaget återfinns under rubriken Förlovningsdokument Sydost bl.a. på den gemensamma bloggen samt på länsbibliotekets webbplats under Om oss-verksamhet med rubriken Fördjupad samverkan mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar. Det fördjupade samarbetet har redan fått flera konkreta resultat. Några exempel: Gemensam transportorganisation med möjlighet till mera flexibla lån och med bättre utnyttjande av gemensamma mediaresurser inom regionen. Samverkan kring inköpspaket och information och utbildning kring databaser, elektroniska resurser och kommunikationsprogram. Samverkan i projektverksamhet. Gemensam blogg för biblioteken i regionen. Gemensamma planerings-/arbetsmöten mellan läns-/regionbiblioteken. Gemensamma, gränsöverskridande konsulentteam för arbete över länsgränserna. Gemensamma biblioteksbesök för konsultativa samtal. Gemensamma arbetsmöten och kompetensutvecklingsinsatser mellan biblioteksanställda från sydost.

2 2 Organisation Den centrala funktionen för ledning, rådgivning, stöd, samordning och utveckling finns i Ronneby, på Soft Center, i lokaler nära högskolans bibliotek/infocenter. Där finns chefen för verksamheten samt två konsulenter, som bl.a. arbetar med frågor rörande livslångt lärande, distansstudiestöd, fortbildning, utveckling/forskning, projektstöd, IT, samverkansfrågor högskola/universitet, lärsamverkan mellan olika slags bibliotek, internationella kontakter, särskilda tjänster och tillgänglighet, barn/ungdomsverksamhet, samverkansfrågor skola/skolbibliotek, kurser/konferenser. På Växjö stadsbibliotek finns också en konsulent som arbetar med frågor rörande bl.a. särskilda tjänster och tillgänglighet, social biblioteksverksamhet, IT, media och webb. I Växjö finns även en projektanställd redaktör för utformande av informationsmaterial och webbplatser kring projektverksamhet, bl.a. ABM Blekinge. Länsbibliotekets personal presenteras på webbplatsen under Om oss Kontakta oss. Regionbibliotek Kalmar har på uppdrag och enligt avtal tagit över den kompletterande medieförsörjningen av talböcker för kommunbiblioteken i sydost. Tjänster för kompletterande mediaförsörjning och fjärrlån upphandlar länsbiblioteket via avtal med Karlskrona stadsbibliotek och Växjö stadsbibliotek. För arbete med Blekingesamlingen (med lokal litteratur för länet) och Databas Blekinge köper länsbiblioteket tjänster från Karlskrona kommun. På sikt kommer Databas Blekinge att föras över till specialdatabasen Småland, Öland och Blekinge i Libris. Databas Kronoberg innehåller referenser till artiklar i länets lokallitteratur. Denna artikeldatabas är numera genom avtal integrerad med Växjö biblioteks katalog. Länsbibliotek Sydost är tillsammans med Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Jönköping samt de fyra värdbiblioteken i Karlskrona, Växjö, Kalmar och Jönköping engagerad i ett projekt med en gemensam lokalhistorisk databas för Småland, Öland & Blekinge, se mer under Projekt nedan. För arbete med lokala bibliografier köper länsbiblioteket tjänster från Olle Wingborg. Bibliografierna finns i tryck och är även sökbara på länsbibliotekets webbplats. För Kronobergs län finns lokala bibliografier för samtliga kommuner. För Blekinge finns för närvarande lokala bibliografier för Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg. Målgrupper och samverkansparter Som framgår av Bibliotekslagen, 4, från 1997 är folkbiblioteken i länet den primära målgruppen för länsbibliotekens insatser. Men i lagen, t.ex. 10, framhålls även vikten av samverkan mellan olika slags bibliotek. I december 2004 antog dessutom riksdagen ett tillägg till bibliotekslagen:

3 3 Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261) 7a. På webbplatsen för Länsbibliotek Sydost under Arbetsområden Biblioteksplaner återfinns antagna biblioteksplaner från kommunbibliotek i sydost. Länsbibliotek Sydost ser det som nödvändigt att samverka med folkbibliotek, länsbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, skol- och gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek inom och utom regionen. Det är även väsentligt att samverka med organisationer, myndigheter, skolor, universitet/högskolor, studieförbund, föreningar m.fl. Av särskild vikt är fortsatt och fördjupad samverkan med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser och stöd till kommunbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län med slutmålet att ge kvalificerad service till den enskilde samhällsmedborgaren. Projekt Länsbibliotek Sydost har under 2007 drivit och medverkat i flera projekt. ABM Blekinge ABM Blekinge är ett treårigt projekt med start under år 2005, som syftar till att skapa en fördjupad samverkan mellan Länsbibliotek Sydost, Blekingearkivet och Blekinge Museum. De tre institutionerna har genom sina huvudmän uppdrag att samordna och driva frågor inom ABM-området. Målsättningen är att ur ett brukarperspektiv öka tillgängligheten till Blekinges kulturarv samt att utveckla kulturarvets betydelse som regional tillväxtresurs. ABM-samverkan mellan Blekingearkivet, Blekinge Museum och Länsbibliotek Sydost vill påvisa hur modern informations- och kommunikationsteknik kan användas för att underlätta för befintliga och nya brukargrupper att tillgodogöra sig de slags digitala tjänster som de regionala kulturinstitutionerna kan ställa till förfogande. Kulturrådet har beviljat bidrag till projektet. Bibliotek 24 Länsbibliotek Sydost är deltagare i projekt Bibliotek24, som är en fortsättning på SIMprojektet och BIN (Bibliotek i norra Sverige). Projektet är ett samarbete spritt över landet där Sesim-portalen blir publik och kopplas samman med en lärmiljö för vuxna i lärande med mål att tillgängliggöra bibliotekens samlade resurser på ett enkelt och tydligt sätt. Samlade erfarenheter från biblioteksverksamhet i Sverige tas tillvara och sprids genom portalen och den elektroniska miljön. Kulturrådet har gett bidrag till projektet.

4 4 Demoteket Demoteket är ett samarbetsprojekt mellan Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar och Reaktor Sydost (Resurscentrum för film och ung kommunikation). Genom projektet får ungdomar möjlighet att lämna in egna alster i form av musik, filmer, texter m.m. till biblioteket för marknadsföring, registrering och utlåning. I Blekinge och Kronoberg har demotek etablerats på biblioteken i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg, Alvesta, Markaryd, Växjö och Älmhult. Det finns även demotek på flera folkbibliotek i Kalmar län: Kalmar, Hultsfred, Västervik, Nybro, Vimmerby, Emmaboda, Mönsterås, Torsås, Oskarshamn och Borgholm. Ett 70-tal demotek har bildats i Sverige och en distributionscentral för spridning av demoinspelningar och marknadsföringsmaterial har öppnats på Karlskrona Stadsbibliotek. Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar, Landstinget Kronoberg och Kulturrådet har beviljat bidrag till projektet. Lärsamverkan i Sydost Lärsamverkan, är ett samarbete mellan bibliotek i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län med representanter från folkbibliotek, universitets/högskolebibliotek, region- /länsbibliotek, gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek. Avsikten är att utveckla samverkansinsatser kring bl.a. media, professionella tjänster och kompetensutveckling, inte minst med tanke på studerandes, inklusive distansstuderandes, behov av service och handledning. De olika biblioteksslagen behöver bl.a. få insikt i varandras förutsättningar och arbetssätt, byta erfarenheter och kunskaper samt delta i gemensamma utbildningar för att med respekt för varandras uppdrag och villkor kunna samverka på bästa sätt kring vuxna studerande. Samtidigt ger det samordningsfördelar som leder till bättre samsyn, bättre hushållande med fria rättigheter inom biblioteksvärlden som helhet samt en regional erfarenhet som kan tillämpas på nationell nivå. Förberedelse och samverkan har pågått sedan 2004 och resulterade i projekt med start år 2005 med planerad projekttid Bidrag till projeket har lämnats av län/region i Blekinge, Kronoberg och Kalmar, av universitet/högskola i Växjö, Blekinge och Kalmar samt av Kulturrådet. Småland, Öland & Blekinge (f.d. Os-Gothia) Länsbibliotek Sydost är tillsammans med Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Jönköping samt de fyra värdbiblioteken i Karlskrona, Växjö, Kalmar och Jönköping engagerad i ett projekt med en gemensam lokalhistorisk databas för Småland, Öland & Blekinge, Genom projektet vill man öka tillgängligheten till lokalhistoriskt material. Efterfrågan på digitalt lagrad information ökar i takt med den växande användningen av Internet. Den digitala informationen öppnar nya möjligheter både när det gäller tillgänglighet och kommunikation av den. Informationen finns åtkomlig var man än befinner sig geografiskt och man når den närhelst man önskar den. Projektet med en gemensam lokalhistorisk databas för Småland, Öland & Blekinge startade våren 2006 som ett samarbetsprojekt mellan de fyra länens bibliotek.

5 5 Databasen återfinns vid årsskiftet 2007/2008 på en egen söksida i betaversionen av nya LIBRIS webbsök Databasen kommer kontinuerligt att växa och i slutet av 2007 innefattade den ca referenser till lokalhistoriska artiklar eller böcker. Ambition finns även att efter hand kunna lägga in länkar till fulltext i posterna, det vill säga möjliggöra läsning av materialet direkt på datorskärmen. Medel har beviljats av Kulturrådet för att grundlägga arbetet, (även under år 2008). Verksamhetsområden (se även information om Projekt ovan) ABM-verksamhet (Arkiv, Bibliotek, Museum) ABM Blekinge är en arbetsgrupp med cheferna vid Länsbibliotek Sydost, Blekingearkivet och Blekinge Museum. Gruppen har genom sina huvudmän uppdrag att samordna och driva frågor inom ABM-området. Som ett resultat av verksamheten startades under 2005 projektet ABM Blekinge. Målsättningen är att ur ett brukarperspektiv öka tillgängligheten till Blekinges kulturarv samt att utveckla kulturarvets betydelse som regional tillväxtresurs. Under 2007 har avtal tecknats med Windh Technologies kring programvaran Carpe Cultura som fungerar som en gemensam databas men även utgör ett verktyg för institutionerna att registrera och katalogisera bilder, föremål och arkivhandlingar i databasen. Material från ABM-institutionerna kommer att finnas tillgängligt på nätet för intresserade brukare. ABM Blekinge står också bakom projektet Gränsland Freden i Roskilde, som pågår under år Tanken är att nå turister och allmänhet med information om Blekinge under 1600-talet. Tyngdpunkten ska ligga på berättelser om hur vardagen var för invånarna på den tiden. Barn- och skolbiblioteksverksamhet De gemensamma kommunbesök som påbörjades föregående verksamhetsår inom ramen för den fördjupade samverkan med Regionbibliotek Kalmar har slutförts. Därmed har möten och konsultativa samtal med ansvarig för barnbiblioteksverksamheten och bibliotekschefen skett i regionens samtliga 25 kommuner. En rapport med generella erfarenheter och slutsatser från besöken har presenterats vid ett gemensamt arbetsmöte för barnbibliotekspersonal i de tre länen samt vid ett gemensamt bibliotekschefsmöte. I samverkan med länsbiblioteken i Kalmar, Jönköping och Halland genomfördes en konferens (internat) för barnbibliotekspersonal kring verksamhets- och metodfrågor och erfarenhetsutbyte. Under tidig höst arrangerade länsbiblioteket tillsammans med Svenska Barnboksakademin och Sölvesborgs bibliotek ett välbesökt seminarium på temat läsfrämjande. Av akademins 18 medlemmar medverkade nära nog samtliga.

6 6 En femlänsträff (internat) för personal på gymnasiebibliotek har genomförts tillsammans med länsbiblioteken i Halland, Kalmar och Jönköping. Vid höstens arbetsmöte för personal vid grundskolebibliotek diskuterades bl. a erfarenheter från Myndigheten för skolutvecklings projekt Skolbibliotekets möjligheter i Lärandet för Eleven (SMILE). Tre bibliotek i Sydostregionen deltog i projektet. Bibliografiarbete Under år 2006 färdigställdes en bibliografi om Ronneby och under 2007 utkom den i serien Länsbibliotek Sydosts blekingebibliografier som nr 4 med titeln Litteratur om Ronneby en kommun mitt i Blekinge. Den presenterades bl.a. i Bibliotekstjänsts recensionsservice på sambindningslista 2007:04, i Släkthistoriskt Forum och i Ronneby hembygdsförenings publikation Åkröken. Ett omfattande informationsarbete kring Ronnebybibliografin och även bibliografiarbetet i allmänhet har skett under året, bl.a. i samband med Sveriges hembygdsförbunds stämma i Växjö den 1-2 juni. Information om bibliografiprojektet har även lämnats till företrädare för lokaldatabasprojektet Småland, Öland & Blekinge. I serien Meddelande från Länsbibliotek Sydost utkom som nr 2 följande arbete: Memoria. Minnesvärd skriftserie med hemort i Växjö. En kommenterad förteckning utgiven av Länsbibliotek Sydost i samverkan med Växjö stadsbibliotek. Genom den redovisades även Länsbibliotek Sydosts tidigare kommunbibliografier. Under året har arbetet påbörjats för en bibliografi över Växjö. Dessutom har vissa preliminära förberedelser gjorts för en förteckning över de skrifter som utkommit i samband med Linnés 300-årsjubileum, ev. kan den förteckningen även innefatta tidigare Linnéböcker. Information och förmedling av lokallitteratur och författare i regionen Länsbibliotekarien är ordförande i Blekinge Läns Bildningsförbunds referensgrupp för litteratur. Referensgruppen arbetar bl.a. med Årets Blekingebok. Priset Årets Blekingebok för 2005 och 2006 utdelades på världsbokdagen den 23 april 2007 vid ett arrangemang på Karlskrona stadsbibliotek. På länsbibliotekets webbplats finns presentation av författare i Blekinge och Kronobergs län. Författare i Blekinge län innehåller f.n. länkar till Harry Martinsonsällskapets, Ragnar Jändel-sällskapets, Sven-Edvin Salje-sällskapets och Frank Heller-sällskapets webbsidor samt information om författaren Allan Bengtson. Information om Heller och Bengtson tillkom under Författare i Kronobergs län består f.n. av fakta och texter kring sju författare: Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Elin Wägner, Carl von Linné, Gunnar Adolfsson, Margareta Strömstedt och Peter Nilson. Överenskommelse finns med Växjö stadsbibliotek angående fortsatt arbete kring Kronobergsförfattarna. Länsbibliotek Sydost svarar för ersättning till redaktör och Växjö stadsbibliotek sammanställer informationen, som länsbiblioteket lägger ut på webbplatsen. Adressen är registrerad och knuten till länsbibliotekets undersida om lokala författare.

7 7 Arbete med att inrätta en specialdatabas i Libris för den lokala litteraturen i Blekinge, Småland och Öland pågår med accessprojektet Småland, Öland & Blekinge. IT, media och fjärrlån Under hösten sattes webb 2.0 i fokus där ett seminarium inledde med medverkan från Umeåregionens bibliotek. Därefter följde en konferens med olika medverkande som belyste ämnet ur olika vinklar. En praktisk utbildning genomfördes därutöver med utbildare från Informations- och lånecentralen i Malmö. Det subventionerade databaspaketet har utvärderats med hjälp av enkät och uppföljningsmöte. Vid uppföljningsmötet medverkade också representanter för två av databaserna i paketet. Samtliga bibliotek fortsätter med databaspaketet under Marknadsföringsmaterial för databaserna har tagits fram, dels i tryckt form, dels tillgängligt på webbplatsen. Länsbibliotek Sydost medverkar i arbetsgrupp för det nationella projektet Bibliotek 24 vars mål är att bygga upp en gemensam samsökningsportal för biblioteksanvändare. Gruppen har, förutom det gemensamma webbaserade projektverktyget, haft telefonmöte och träffar. Länsbibliotek Sydost har deltagit i arbetsmöte för fjärrlåneansvariga. Vidare har länsbiblioteket deltagit i arbetsgrupper för medieplanering på regional nivå för sydlänen och för värdbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Länsbibliotek Sydost har tillsammans med Regionbibliotek Kalmar startat en blogg ( för diskussion och information där också biblioteken har möjlighet att göra inlägg. En uppskattad utbildningsdag genomfördes på temat TV- och dataspel på bibliotek. Utbildare var Riksförbundet Goodgame. Sesim-utbildning har genomförts för Karlshamns bibliotek via Marratech för att prova på att använda alternativa metoder för utbildning. Lärsamverkan och samarbete med universitet och högskolor Flera insatser har gjorts i samband med det pågående projektet Lärsamverkan i Sydost. Information om projektverksamheten finns på hemsidan för Länsbibliotek Sydost För att underlätta sökning av sidan har den även en egen adress: Som komplement till enkät till studerandegrupper år 2005 och till bibliotekspersonal år 2006 skickades en uppföljande enkät ut under Målgruppen var studerande inom högskola och kommunal vuxenutbildning. Den omfattar områdena bibliotekens servicegrad, lokaler och utrustning samt 24-timmars-biblioteket. Totalt har 206 svar inkommit. De inkomna svaren bildar underlag för fortsatta åtgärder för att förbättra service och stöd till studerandegrupper.

8 8 Vidare har flera olika kompetensutvecklingsinsatser för personal genomförts genom informationsträffar/möten, konferenser/seminarier och kursdagar. Som exempel kan nämnas ett seminarium på Kalmar Högskola med rubriken Det pedagogiska mötet. Det var en dag med föreläsningar som följdes upp av länsvisa gruppdiskussioner. För att bereda stora personalgrupper tid och möjlighet att ta del av kompetensutveckling har även möten och föreläsningar genomförts via Internet. Som exempel kan nämnas att Peter Linde från Blekinge Tekniska Högskola höll en föreläsning med tillhörande diskussionspass via Marratech på temat Vetenskaplig kommunikation och Open Access rörelsen - tillbakablick och vision. Katalog har lagts ut på projektets webbplats över inbjudan till samverkansinsatser mellan biblioteken inom Lärsamverkan: studiebesök, skuggning, praktikutbyte m.m. Flera bibliotek inom projektet Lärsamverkan i Sydost har under året även fortsatt att medverka i Nätuniversitetets projekt Flexibel vägledning/join IT. Totalt har 20 bibliotek från våra tre län deltagit i delnätverket Join Bib. På projektplatsen för NSHU/Myndigheten för Nätverk och Samarbete inom Högre Utbildning beskrivs Join Bib och där anges ambitionen att nya nätverk kan utvecklas så att fler regioner kan komma med och på så sätt skapa ett nationellt nätverk. på Länsbibliotek Sydost är kontaktperson för Join Bib. Mångkultur Under året har Länsbibliotek Sydost i samverkan med Regionbibliotek Kalmar haft fortbildning för bibliotekspersonal. Som ett led i förankringen och genomförandet av ett presenterat förslag till inriktning på medieförsörjningen av mångspråkig litteratur, anordnades tillsammans med Regionbibliotek Kalmar en fortbildningsdag om inköpskanaler och inköpsprocesser. Medverkande var personal från Internationella biblioteket/ Invandrarlånecentralen. Stöd till fria bildningssträvanden och Vuxnas lärande Länsbibliotek Sydost har etablerat samarbete med Regionbibliotek Kalmar för utvecklingsinsatser för vuxnas lärande. I samband med det nationella projektet LU/Lärande och Utveckling från CFL/Nationellt centrum för flexibelt lärande samverkade Länsbibliotek Sydost med Region Blekinge och Regionbibliotek Kalmar kring Internetbaserade kompetensutvecklingsinsatser för bibliotekspersonal. Det gällde förberedande utbildning och support i kommunikationsprogrammet Marratech från wezupport samt kursen Hands-on lärmiljö från Brygghuset Blankaholm med övergripande målsättning för deltagarna att kunna handleda och stötta distansstuderande och att få ökad kompetens om webbaserade utbildningars tekniska strukturer. Undervisningen skedde hösten 2007 via fysiska möten i Ronneby och Växjö samt via nätbaserade lärplattformen Moodle och kommunikationsprogrammen Skype och Marratech.

9 9 Förberedelser har också gjorts för att bibliotek och lärcentra i Blekinge och Kronoberg ska kunna ansluta under 2008 till den presentation av lärmiljöer som redan finns för Kalmar län via webbplatsen Kompetens Direkt Länsbibliotek Sydost är medlem i Blekinge Läns Bildningsförbund samt Kronobergs Läns Bildningsförbund och personal från länsbiblioteket är ledamöter och har deltagit i styrelsemöten för bildningsförbunden samt medverkat i Blekinge Läns Bildningsförbunds referensgrupp för litteratur. Länsbiblioteket är dessutom representerat i styrelsen för Kronobergs Läns Arkivförbund. Särskilda tjänster och tillgänglighet Arbetsmöte för bibliotekspersonal har ordnats vid två tillfällen. Ett av mötena var ett gemensamt med biblioteken i Kalmar län och arrangerades i samarbete med Regionbibliotek Kalmar. Båda tillfällena har även haft externa medverkare. Arbetet för att främja bibliotekens arbete med tillgänglighetsplaner för personer med funktionshinder i enlighet med den nationella handikappolitiken inför år 2010 har fortsatt. Som uppföljning på det avslutade projektet TIBIS, Tillgänglig information på biblioteken i sydöstra Sverige, och det avslutade TIBIS-mötet har under året DAISYgeneratorn varit tillgänglig för biblioteken. DAISY-generatorn omvandlar text till talsyntesinläsning. En utbildningsdag genomfördes vid starten. Utvärdering har gjorts med hjälp av enkät och beslut är taget att inte fortsätta med tjänsten på grund av behovet av anpassad information inte var tillräckligt stort. Tillsammans med Regionbibliotek Kalmar har under året 23 av 25 kommunbibliotek besökts i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län för konsultativa samtal om särskilda tjänster, tillgänglighet och talböcker. Den regionala talboksplanen har reviderats. Länsbibliotek Sydost är representerat i en referensgrupp för ett stort utvecklingsprojekt på Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) och har deltagit i möte. Länsbiblioteket är tillsammans med representanter från FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för Lättläst en av parterna i en regional arbetsgrupp för att främja arbetet med lättläst litteratur och information inom den kommunala handikappomsorgen. Till länsbibliotekets åligganden hör att anordna en återkommande konferensdag för medlemmarna i kommunernas lokala arbetsgrupper. Årets dag genomfördes som tidigare i samverkan med Regionbibliotek Kalmar. Länsbiblioteket har också varit representerat i styrgruppen för det under året avslutade projektet IT-ombud i Sydost med syfte att öka tillgängligheten till digital information för personer med utvecklingsstörning. I samverkan med Blekinge Läns Bildningsförbund och övriga regionala kulturinstitutioner har Länsbibliotek Sydost deltagit i planeringen av 2008 års Festival Spezial en kulturfestival för och med personer med intellektuella funktionshinder och deras intressegrupper. Länsbiblioteket medverkade med en programpunkt vid den fortbildningsdag som anordnades i anslutning till festivalen.

10 10 Utbildning och fortbildning för bibliotekspersonal Efter underrubriken Kalendarium samt Nätbaserad utbildning nedan anges genomförda fortbildningar, kurser, konferenser och arbetsmöten avseende kompetensutveckling för bibliotekspersonal och med Länsbibliotek Sydost som arrangör eller medarrangör. Vid flera tillfällen har Länsbibliotek Sydost genomfört kompetensutvecklingsinsatser i samband med projekt. Efter underrubriken Kompetensutvecklingsinsatser för egen personal nedan anges exempel på fortbildning och konferensdeltagande av egen personal. Kalendarium 2007 Kurser, konferenser, arbetsmöten med Länsbibliotek Sydost som arrangör eller medarrangör. Arbetsmöte för verksamma på biblioteksfilialer. Hjorthöjden, Ronneby, 9 februari. Bibliotekschefsmöte, Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Öjaby, Växjö, februari. Medverkande: Heidi Carlsson-Asplund, Regionbibliotek Västra Götaland; Jenny Poncin, Länsbibliotek Västerbotten.. LL-dag för de kommunala arbetsgrupperna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Emmaboda, 7 mars. Medverkande: Tom Weegar, Centrum för Lättläst; Åsa Petersson, projektledare, IT-ombud i Sydost; Eva Cnattingius, Oskarshamns bibliotek.. Att sälja bibliotek idémöte Växjö, 15 mars. Medverkande: Martin Bergvall, Riksförbundet Goodgame; Ann-Catrine Westerberg, Luleå stadsbibliotek. Bibliotekstjänst AB i samverkan med Länsbibliotek Sydost. Biblioteken och juridiken Emmaboda, 20 mars Medverkande: Susanna Broms, tidigare Kungliga biblioteket Inspirationsdag om biblioteksplaner Alvesta, 27 mars Medverkande: Viveca Alfelt, Emmaboda bibliotek Släktforskning Växjö, 29 mars Medverkande: Eva Solverius, Växjö stadsbibliotek Utbildningsdag i DAISY Generator Växjö, 12 april Medverkande: Niclas Bergström Biblioteket som lärmiljö ett verktyg för morgondagens vuxenutbildning Nässjö, 19 april Medverkande: Anders Svanborg, Centrum för flexibelt lärande, Cfl; Katarina Sippos Zackrisson, Linköpings Universitet/Cfl; Nina Frid och Staffan Ström, Lärforum Nacka; Sonja Hedman Folke, Lärcentrum Blankaholm; Hanna Sjölin, Värnamo bibliotek; Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar. Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Östergötland, Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar i samverkan.

11 11 Världsbokdagen med utdelning av priset Årets Blekingebok Karlskrona, 23 april Blekinge Läns Bildningsförbund, Länsbibliotek Sydost och Karlskrona stadsbibliotek Det pedagogiska mötet Kalmar, 8 maj Medverkande: Lotta Gustafsson, Mattias Rieloff, Växjö universitetsbibliotek; Ann-Christin Sahlning, Malmö högskola; Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost; Stefan Wahlstedt, Regionbibliotek Kalmar; Marie Fredriksson, Högskolan i Kalmar; Eva Norling, Blekinge Tekniska högskola; Caroline Ahrgren, Sölvesborgs bibliotek. Ett seminarium inom ramen för projektet Lärsamverkan i Sydost Vi ses i Vimmerby! Femlänskonferens för barnbiblioteksverksamma Vimmerby, 8 9 maj Medverkande: Maria Ehrenberg, Östra Göinge bibliotek; Jan Hansson, Svenska barnboksinstitutet; Karl G. Lindqvist, Högskolan i Jönköping. Regionbibliotek Kalmar, Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Halland i samverkan. Arbetsmöte, tillgänglighet, särskilda tjänster och talböcker Älmhult, 11 maj Medverkande: Åsa Petersson, projektledare, IT-ombud i Sydost; Johannes Wagner, Wagner Form AB. Arbetsmöte, referens och fjärrlån Karlskrona, 22 maj Bibliotekschefsmöte: Blekinge, Kalmar och Kronobergs län Växjö, 31 maj Elevations the Networking Library: International Halmstad Conference in Aarhus Århus, juni Medverkande: Teresa Peters, The Bill and Melinda Gats Foundation; Christine MacKenzie, Yarra- Melbourne Regional Library Corporation, Australia; Rob Froud, Manager of the Cultural Service, Somerset County Council, United Kingdom; Ragnar Audunson, Oslo University College, Norway; Knud Schulz, Aarhus Public Library, Denmark; Nancy Tessman, Salt Lake City Library, US; Per Schulze, The Danish Foundation för Culture and Sport Facilities; Peter Giger, Eva Norling, Blekinge Tekniska Högskola; Samuli Kunttu Bibliotek 10, Finland; Andrew Cranfield, EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Associations. Århus kommunes biblioteker, Regionbibliotek Halland, Halmstads stadsbibliotek, Regionbibliotek Skåne, Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Västra Götaland, Hordaland Fylkesbibliotek och Tönsberg og Nötteröy bibliotek i samverkan. Vi ses i Halmstad! 5-länskonferens om gymnasiebibliotek Halmstad, juni Medverkande: Rikard Sjödahl, rektor, Sturegymnasiet; Ingegärd Brandt och Emma-Ida Andersson, Sturegymnasiets bibliotek; Ola Pilerot, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås; Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet. Regionbibliotek Halland, Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar i samverkan. Varför läsa skönlitteratur? en dag om läsning, litteratur och litteratursamtal Kristianstad, 31 augusti Medverkande: Magnus Persson, Malmö Högskola; Suzanne Mortensen, Malmö stadsbibliotek; Håkan Sandgren, Högskolan i Kristianstad. Regionbibliotek Skåne och Kristianstads stadsbibliotek i samverkan med Länsbibliotek Sydost.

12 12 Samtalet som lockar till läsning: Seminarium kring läsfrämjande med Svenska Barnboksakademin Sölvesborg, 7 september Medverkande: Annika Thor, Ulf Nilsson, Per Nilsson jämte övriga medlemmar av Svenska Barnboksakademin. Svenska Barnboksakademin, Sölvesborgs bibliotek och Länsbibliotek Sydost i samverkan Take it to the next level! Demotekets konferens 2007 Kalmar, september Medverkande: Carl-Gustaf Hansson; Ingemar Johansson; Anneli Malmgren & Louise Leghammar; Danne Carlsson; Micke Gunnarsson; Mia Dimblad. Reaktor Sydost i samverkan med Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar En dag om mångkulturella medier och hur man köper in dem Emmaboda, 13 september Medverkande: Gisela Sladic och Harriet Lacksten, Internationella biblioteket Arbetsmöte, databaser Växjö, 18 september Medverkande: Mats Deurell, Politiken.se; Henrik Åkerfelt, Ebsco Framtidskonferens: biblioteket i samverkan med medborgaren Växjö, 20 september Medverkande: Lena Wibroe, Växjö kommun, kulturnämnden; Anders Åkesson, Sveriges riksdag, kulturutskottet; Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening; Alastair Creelman, Högskolan i Kalmar; Göran Johansson, Linnéskolan, Älmhult; Katarina Forsström, Malmö stadsbibliotek; Margareta Swanelid, Dieselverkstaden, Nacka; Daniel Andersson, Stockholms stadsbibliotek; Elisabeth Erikson, Bibliotek 24. Utbildningsdag om TV- och dataspel Växjö, 2 oktober Medverkande: Jens Eriksson, Goodgame Arbetsmöte, barnbiblioteksverksamma i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Nybro, 9 oktober Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Seminarium om Webb 2.0 Växjö, 18 oktober Medverkande: Lars Eriksson, Umeå stadsbibliotek Arbetsmöte, skolbiblioteksverksamma Lagans bibliotek, Årydskolan, Ljungby, 1 november Att komma igång med medieplanering i sydost en workshop Kalmar, 9 november Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost i samverkan Gemensamt bibliotekschefsmöte: G-, H- och K-län Emmaboda, 13 november Webb 2.0 i praktiken teori och praktik kring tjänster och verktyg inom 2.0 begreppet Karlskrona, 20 november och Växjö, 22 november Utbildare: Gunilla Fors, Informations- och lånecentralen, Malmö

13 13 Konferens om Bibliotek 2.0 Växjö, 21 november Meverkande: Boris Zetterlund, Axiell AB; Lousia Hatamian, LIMIT-projektet; Emelie Ljungberg och Pernilla Ragnarsson, Älmhults bibliotek; Peter Giger, Blekinge Tekniska Högskola; Oskar Andersson Laurin, Biblioteket.se, Stockholms stadsbibliotek Arbetsmöte, särskilda tjänster Växjö, 4 december Medverkande: Pernilla Roslund och Kent Lindbergh, AudioIndex Nätbaserad utbildning Förberedande utbildning och support i och via Marratech för deltagarna i Hands-on kurs (se nedan) Kursledare: Dan Lidholm, wezupport Kurs Hands-on lärmiljö med övergripande målsättning för deltagarna att kunna handleda och stötta distansstuderande och att få ökad kompetens om webbaserade utbildningars tekniska strukturer. Undervisning via fysiska möten i Ronneby och Växjö samt på distans via lärplattformen Moodle och kommunikationsprogrammen Skype och Marratech. 32 timmar för ca 40 deltagare från Blekinge, Kronoberg och Kalmar län under hösten Kursledare: Sonja Hedman Folke samt Jan Folke, Brygghuset Blankaholm CFL och Region Blekinge via LU-projektet i samverkan med Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar Arbetsmöten via Marratech har skett vid flera olika tillfällen mellan bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län under hela verksamhetsåret, bl.a. i samband med projektet Lärsamverkan. Sesim-utbildning har genomförts för Karlshamns bibliotek via Marratech för att prova på att använda alternativa metoder för utbildning. Deltagande bibliotekspersonal i Sydost/Kalmar-regionen som ingår i gruppen Join Bib under Nätuniversitetets projekt Flexibel vägledning har under året haft flera tillfällen att delta i möten och utbildningar via Marratech. Kompetensutvecklingsinsatser för egen personal 2007 Exempel på konferensdeltagande samt fortbildning av egen personal Nationell konferens, barnbibliotekskonsulenter, Halmstad mars Studiebibliotekarieträff, Kalmar 19 mars Studieresa till lärcentrum och vägledningscentrum tillsamman med bibliotek i Blekinge via LU-projektet, Hultsfred 27 mars Vi formar/skapar vår egen framtid Jönköping 8-9 mars Sydlänskonferens Lärande&Utveckling, Ronneby 3 april IT-konsulentträff, Umeå 10 april Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar, Stockholm maj

14 14 Planeringsmöte mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar, Färjestaden maj Socialkonsulentträff, Östersund 31 maj- 1 juni Vägen till det nya biblioteket, Karlskrona 4 juni Studieresa till lärcentrum och vägledningscentrum i Sölvesborg, Ronneby, Oskarshamn, Växjö tillsammans med företrädare utbildningsinstitutioner i Elblag, Klaipeda, Kaliningrad samt Tingsryd, Vimmerby, Region Blekinge via Seagull II projektet, 4-5 juli Funka Nu. Öppet Hus med presentation av tillgänglighetsområdet, Stockholm 30 augusti Mötesplats inför framtiden, Borås oktober Fråga biblioteket-konferens, Malmö 16 oktober Flexibel vägledning, möte med NSHU och arbetsgrupper, Stockholm 22 oktober Informationsträff regionala och sociala fonden, Karlshamn 25 oktober Internetutbildning, Kalmar 1 november IT-konsulentträff, Gävle 15 november Svenska DAISY-konsortiets konferens, Stockholm 29 november Kulturrådets och Länsbibliotekens Strategikonferens om läsfrämjande, Stockholm 6 7 december Planeringsmöte mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar, Stufvenäs december

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov.

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Verksamhetsidé för Länsbibliotek Sydost Genom att verka

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 1 Verksamhetsberättelse 2010 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten har varit Landstinget Blekinge utifrån samverkansavtal mellan

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Länsbibliotek Sydost. Detta är vi!

Länsbibliotek Sydost. Detta är vi! Länsbibliotek Sydost Detta är vi! Maria Lundqvist, Ulf Redmo, Joakim Larnö, Solveig Einarsdóttir och Lars Johansson Kontakt: Solveig Einarsdóttir Chef/länsbibliotekarie Tel: 0457-38 61 55 Mobil: 0734-47

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse 2012 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län med Landstinget Kronoberg och Region Blekinge som huvudmän. Huvudmännen upprättar avtal

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Till näst/kommande föreläsningar via videokonferens kan det ev. bli aktuellt att byta ut några studior för att få en viss cirkulation av ansvaret.

Till näst/kommande föreläsningar via videokonferens kan det ev. bli aktuellt att byta ut några studior för att få en viss cirkulation av ansvaret. Biblioteken och det livslånga lärandet / ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal Föreläsning via videokonferens/telebild Fredagen den 9 december 2005, kl. 08.30 12.00 till studior i Alvesta, Växjö, Ronneby,

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning bildades 2012. Sammanlagt fyra expertgruppsmöten har ägt

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Anteckningar från Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Dagen inleddes med att Elisabeth Aquilonius redogjorde för rapporten Social ekonomi http://www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/social%20ekonomi%2007102

Läs mer

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2016-04-25 Referens KN 160098 Kulturnämnden Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats http://www.lansbiblioteksydost.org/ under Om oss-kontakta oss.

Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats http://www.lansbiblioteksydost.org/ under Om oss-kontakta oss. 1 Verksamhetsberättelse 2011 Antagen av styrgruppen för Länsbibliotek Sydost Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län med Landstinget Kronoberg och Region Blekinge

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 VISION Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information Länsbibliotek Östergötland Verksamhetsplan 2003 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Dialogmöte i Karlskrona november 2014

Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Har mobiltelefon 2014 Mobiltelefon 100% 98% 100% 100% 100% 99% 97% 97% 97% 90% 80% 90% 81% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 2% 11% 0% 3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 16-25

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås den 13-14 oktober 2004 Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland KULDA-UTREDNINGEN, rapport Introduktion De senaste årens snabba utveckling av elektroniska tjänster

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

En sak i taget Rapport

En sak i taget Rapport En sak i taget Rapport Hur kan man med begränsad tid och utan experthjälp i huset på ett litet bibliotek arbeta med kompetensutveckling av personalen i sociala medier? Åsa Storck 2011-01-24 1 Ur Nationalencyklopedins

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet Datum 2015-09-30 Dnr Dnr 6.7 2015-923 Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (bilaga 2 till

Läs mer

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk 2007-06-25 Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk Välkommen som nybliven e-mötesdeltagare inom projektet Flexibel vägledning! Här får Du ett välkomstbrev späckat med information i syfte

Läs mer

Till BIBSAM. Indexering av skönlitteratur och barn- och ung- domslitteratur projektrapport

Till BIBSAM. Indexering av skönlitteratur och barn- och ung- domslitteratur projektrapport A B C D E Länsbibliotek Lånecentral Stockholms stadsbibliotek Kulturförvaltningen Sid 1 (5) 2003-06-02 Till BIBSAM Indexering av skönlitteratur och barn- och ung- domslitteratur projektrapport BIBSAM beviljade

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland Sesim - gemensam sökportal för biblioteken i södra Sverige Sesim en del av SIM-projektet SIM står för

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 1 Verksamhetsberättelse 2008 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Blekinge. Samverkansavtal finns mellan Landstinget

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna

Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling i Dalarna. Uppdraget är att vara stöd och samarbetspartner för folkbiblioteken,

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket

Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2016-09-14 KFN 2016/0136 50635 Kultur- och fritidsnämnden Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län 2017-2021

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Från Kompobib2020 till Komposten Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Biblioteken som lärande organisationer 2014-02-07 1 Kompobib2020

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009

Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009 Datum 2008-10-15 Regionbiblioteket Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009 Regionbibliotekets uppdrag är att stödja och komplettera regionens kommunala bibliotek, att arbeta med utveckling och

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Formulärsresultat - Enkät

Formulärsresultat - Enkät Formulärsresultat - Enkät Bibliotek Antal svar 13 Karlskrona stadsbibliotek Lessebo bibliotek Sölvesborg Älmhult Markaryd Olofströms bibliotek Ljungby Tingsryd Ronneby Alvesta bibliotek Växjö bibliotek

Läs mer

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund: Ungefär 500 000 personer i Sverige har stora lässvårigheter av olika skäl: funktionshinder, ålderssvaghet, annorlunda kulturbakgrund eller bristande språkkunskaper.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Libris för folkbiblioteken!

Libris för folkbiblioteken! Libris för folkbiblioteken! - mot en Nationell katalog Hilda Androls 2013-04-10 Sidnummer 1 Uppdraget Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Datum: Fredagen den 21 mars 2014 kl. 9.00-15.00 på RFSS, sal Sunnerbo. Årsmöte för Byggsamverkan Kronoberg 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun Telebild - det nya mediet för att nå maximal kunskap och gemenskap? Med fokus på användaren fördjupad

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 (1) Minnesanteckningar Uppstartsseminarium 2012-05-02 Skogens kulturarv fokus på fossil åker Deltagare: Jenny Ameziane Tomas Areslätt Peter Ask Tony Axelsson Hasse Bengtsson Markus Boxe Ann-Cathrine

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

LÄGESRAPPORT JUNI 2004

LÄGESRAPPORT JUNI 2004 LÄGESRAPPORT JUNI 2004 Projektets syfte Citat ur projektansökan till Finansdepartementet: "Det är ett projekt där biblioteken genom ökad samverkan ska kunna tillhandahålla ett större utbud av boktitlar,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Fördjupat samarbete. Rapport februari 2006. Ingalill Walander Olsson

Fördjupat samarbete. Rapport februari 2006. Ingalill Walander Olsson Fördjupat samarbete Rapport februari 2006 Ingalill Walander Olsson 1 Bakgrund och syfte Länsbiblioteket i Värmland har under två och ett halvt år drivit projektet Bibliotek Värmland- med brukaren i centrum,

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

BUSS 1 START I VÄSTERVIK

BUSS 1 START I VÄSTERVIK BUSS 1 START I VÄSTERVIK Onsdagen 2 april: Kl. 07:00 Västervik Resecentrum. Kl. 08:00 Vimmerby Resecentrum Kl. 08:20 Hultsfreds Resecentrum Kl. 09:00 Högsby Resecentrum Kl. 09:30 Åseda Station ( Uppvidinge

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län genom Europeiska Socialfonden Jag som pratar: Catharina Aineström, projektledare, Skolbibliotekarielyftet Föredraget

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer