DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS"

Transkript

1 DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS Rapport av enkätundersökning, Nordisk Museikonferens April 2009 Anna Kemdal Pho, Rapporten baseras på svaren på en enkät som skickades ut digitalt med hjälp av SurveyMonkey i april, 2009, till samtliga besökare på Nordisk Museikonferens, 543 personer. 293 personer (54 %) svarade på enkäten. Enkätens tio frågor handlade om: 1. Hur man fick höra talas om enkäten, 2. Information och anmälan, 3. Överensstämmelse mellan tema och konferens, 4. Huvudsession, Idétorg och konferensen i sin helhet, 5. Seminarierna, 6. Utflykter, 7. Vikten av fest, 8. Synpunkter på årets tema, 9. Förslag på framtida teman och aktiviteter och 10. Övriga synpunkter. Rapporten inleds med en sammanfattning av frågor med fasta svarsalternativ (1 7) och avslutas med en sammanfattning av frågor med öppna svar (8 10). Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 1

2 SAMMANFATTNING AV FRÅGOR MED FASTA SVARSALTERNATIV FRÅGA 1: HUR FICK MAN FÖRST HÖRA TALAS OM KONFERENSEN? 2. INFORMATION OCH ANMÄLNINGSFÖRFARANDE Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Informationen i tryckt material 4,0 272 Informationen på hemsidan 4,0 235 Anmälningsförfarandet 4,2 260 Medelvärde information och anmälningsförfarande 4,1 1. Skala 1 5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra, 2. Antal svar antal utan uppfattning. 3. ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN INNEHÅLLET I KONFERENSEN, TEMAT OCH PROGRAMMET Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Konferensen tog upp temat 'Museerna i ett nytt 3,1 276 klimat' Konferensens innehåll stämde överens med 3,3 266 innehållet i programmet Medelvärde konferenstema 3,2 1. Skala 1 5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra, 2. Antal svar antal utan uppfattning. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 2

3 4. HUVUDSESSIONEN, IDÉTORGET, KONFERENSEN I SIN HELHET Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Huvudsessionen den 1 april 4,3 255 Idétorget den 2 april 4,2 197 Nordisk Museikonferens i sin helhet 4, Skala 1 5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra, 2. Antal svar antal som ej deltagit. 5. SEMINARIERNA 2 APRIL Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Museerna, marknaden och nya konstarenor 4,1 62 Nationalismen, nordismen och museernas samlingar 4,3 76 Att mäta kvalitet 3,8 96 Rundabordssamtal om ledarskap 4,1 31 Ny pedagogik i en ny konstvärld 3,3 30 Utställning eller föreställning 4,1 83 Konsten att förvandla besökare till användare 4,0 94 Museerna som tillväxtpotential 4,0 40 Att skapa ett konstvetenskapligt kulturarv 4,1 28 Synen på människan och naturen 3,7 42 Museerna som infrastruktur för kunskapsförmedling 4,0 30 Nationell museipolitik i Norden 3,9 80 Att miljöanpassa museet 4,2 55 Medelvärde för samtliga seminarier 4,0 1. Skala 1 5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra, 2. Antal svar antal som ej deltagit i seminariet. 6. UTFLYKTERNA 3 APRIL Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Stadsvandring Malmö 4,9 32 Barsebäck 4,7 12 Brede 4,4 14 Statens Museum for Kunst i Köpenhamn 4,5 14 Ven 5,0 26 Fredriksdal, Helsingborg 4,6 22 Österlen 4,9 7 Medelvärde för samtliga utflykter 4,8 1. Skala 1 5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra, 2. Antal svar antal som ej deltagit i utflykten. 7. HUR VIKTIGT DET ÄR MED FEST Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Hur viktigt är det med fest? 2,3 277 Är det viktigt att festen ingår i priset? 2, Skala 1 3, 1=Inte alls viktigt, 3=Mycket viktigt, 2. Antal svar antal utan uppfattning. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 3

4 SAMMANFATTNING AV FRÅGOR MED ÖPPNA SVAR FRÅGA 8: SYNPUNKTER MED ANKNYTNING TILL KLIMAT TEMAT 41 personer svarade på frågan om något saknades med anknytning till temat Museerna i ett nytt klimat. Alla svarskategorierna visas i tabell 8. Det vanligaste svaret var att man ville ha fler inslag om det politiska klimatet, till exempel inslag om Museikoordinatorns betänkande. Politiskt klimat Man hade kanske kunnat reflektera något över att deltagarna är en väldigt homogen grupp, vita medelålders... Personer med invandrarbakgrund och personer med funktionshinder. Det hade nog gått att tänja på begreppet nytt klimat och även fått in dessa perspektiv Ett nytt politiskt klimat kanske inte var på tapeten tillräckligt mycket. Var fanns diskussionen om museikoordinatorns utredning som verkligen kan resultera i ett nytt klimat för museerna, var fanns kulturutredningen? Den andre siden av "klima" begrepet, mer abstrakte tanker rundt museene i en ny verden; globalisering, finanskrise etc. Hvordan forholder museene seg til dette? En del bad att få fler praktiska tips på hur de skulle arbeta med klimatfrågorna. Andra saknade vissa typer av föredragshållare; någon ville ha fler internationella, någon fler kvinnliga, andra fler experter utanför museivärlden, yngre föreläsare och fler representanter för svenska kulturinstitutioner (ett inslag från utomstående expertis, lite omvärld och fakta. Det blev lite mkt tyckande ibland). Andra efterfrågade diskussion om förändring av museernas roll och framåtblickande (Jag anser att konferensen i alltför hög grad speglade ett nuläge, ett varande. Museerna i ett nytt klimat borde även beröra visioner, utvecklingstrender, problematiseringar m.m.). Några ville ha fler praktiska exempel (Jag hade önskat fler internationella föreläsare som gav exempel på museer som arbetar nytänkande i ett föränderligt samhället). Ett par deltagare nämnde att middagen borde ha varit inkluderat i klimat temat (Jag tycker att fika och middag skulle vara ekologiskt och närodlat.). En nämnde att det fanns föredrag som inte handlade om klimat och en tyckte att mer borde ha handlat om miljö. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 4

5 8. Tycker du att något saknades i programmet med anknytning till temat 'Museerna i ett nytt klimat' i så fall vad? 41 svar. Politiskt klimat 9 Praktiska tips 6 Specifika föredragshållare 6 Speciella aspekter av museiverksamheten 6 Förändring och framåtblickande 6 Praktiska exempel 4 Inget saknas 2 Programförklaring och definition av klimat 2 Klimattema på middagen 2 Alla föredrag handlade inte om klimat 1 Mer om miljö 1 Det blir för mycket om klimat och miljö 1 FRÅGA 9: FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA TEMAN OCH AKTIVITETER Nittio personer svarade på frågan. De flesta svar handlade om teman för framtida konferenser, men en del handlade också om upplägget av konferensen. Kategorier med minst fyra svar presenteras i tabell 9. TEMAN Flera personer tog upp frågor om vad museernas roll ska vara vad ett museum är och vad det bör vara. Exempel på teman från den här kategorin är att ta upp och jämföra olika uställningsfilosofier och att diskutera upplevelser och underhållning jämfört med utbildning, samlingar och dokumentation. Museernas roll Museer och andlighet. (Museet som alternativ till kyrkan) Föremål i scenografiskt perspektiv. (Att bygga Intressanta miljöer) Museerna som insamlande och dokumenterande institutioner diskuteras sällan utifrån många olika perspektiv. Vad skall vi visa i framtiden om vi endast sysslar med att digitalisera det vi redan har? Var går gränsen för upplevelseindustrin som sprider sig inom museibranschen? Museer kan presentera sina projekt för att hänga med i utvecklingen. Jag tycker att det är en intressant fråga att diskutera var gränsen går från seriositet till jippo. Museerna i en upplevelseorienterad tid här kan man ta upp de goda exemplen samt ha seminarier om hur vi kan klara både kvalitet och upplevelse. Museerna och publiken kan handla om fokusgrupper, mätmetoder, dialog etc. Ett annat vanligt svar var samhällsfrågor att ta upp museernas eventuella politiska roll och påverkan på samhället runtomkring. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 5

6 Museerna och samhället Museets roll i samhället, vad ska vi med museer till? Museum som aktuelle samfunnsinstitusjoner, og som tar et samfunnsansvar og agerer i forhold til åpenhet og til sine eiere (publikum) museer och samtidsfrågor, mer pedagogik och programverksamhet Att ta ställning!? Museer som informatör, folkbildare eller debattör? Några nämnde tillgänglighet för olika grupper i samhället (till exempel invandrare eller handikappade) samt delaktighet av besökarna (Hur museerna ska bli relevanta för.. personer som normalt inte besöker museer. Vilka ämnen och kulturarv som museerna berättar om och vad museerna inte berättar om.). Pedagogik och kommunikation var ett annat tema som föreslogs av flera, oftast med hänvisning till barn och skolor, men även kommunikation i allmänhet, marknadsföring och till exempel konstpedagogik (Mer om publikarbete, att nå nya målgrupper, museerna som mötesplatser. Konst och konstpedagogik). Några tog upp förväntningarna på och bilden av vad ett museum är. Förväntningar på och bilder av museer Hur ska museerna klara alla förväntningar? att profilera museiverksamhet. Museerna utifrån intressentperspektiv besökare, uppdragsgivare, forskare, m fl Ønsker større fokus på trender, den besøkende, arrangement og satsning mot skoleverket. Några nämnde samarbete som ett möjligt tema både mellan museer, mellan museer och andra kulturinstitutioner, mellan museerna och samhället och mellan olika länder. Några nämnde problemet med finansiering och ekonomi, andra hur man ska leda och administrera ett museum. Globaliseringen/ en ny värld och mångfald (genus respektive etnicitet) var ytterligare två förslag på teman. Teman som endast en eller två personer föreslagit var museibutikerna, utställningar, digitalisering av samlingar, mer miljö och klimat, museernas andliga roll, etik, forskning samt att utföra en enkätstudie om museernas framtid och presentera den vid nästa konferens. 9a. Har du några förslag på tema/n som Nordisk Museikonferens kan ta upp i framtiden, eller några idéer för aktiviteter? Museernas roll 17 Samhällsfrågor 15 Tillgänglighet och delaktighet 12 Pedagogik och kommunikation 11 Förväntningar på och bilder av museer 11 Samarbete 10 Finansiering 7 Ledning, organisation 4 Globalisering/en ny värld 4 Mångfald etnicitet och genus 4 Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 6

7 AKTIVITETER Det var inte lika många som kom med förslag på aktiviteter, samtliga förslag visas i tabell 9b. De mest populära förslagen var att fortsätta med och vidareutveckla idétorget samt att ha fler organiserade tillfällen för att knyta kontakter. Andra förslag var att bjuda in intressanta föreläsare (pionjärer med spetskompetens samt internationella gästföreläsare), att ordna kulturella aktiviteter (t ex museibesök) att aktivera besökarna med workshops, ha mer tid på seminarierna, mer debatter, mer tvärvetenskaplighet och att hitta inspiration på en dansk internationell museikonferens som anordnas varje vår. 9b. Förslag på aktiviteter Mer idétorg 7 Mer arrangerat kontaktskapande 4 Kulturella aktiviteter 3 Nöjd som det var 2 Intressanta föreläsare 2 Aktivera besökarna 2 Mer tid 1 Mer debatt och diskussion 1 Tvärvetenskaplighet 1 Hitta idéer på dansk konferens 1 FRÅGA 10: ÖVRIGA SYNPUNKTER Deltagarnas övriga synpunkter sammanfattas i tabell 10 (synpunkter som framförts av minst fem personer visas i tabellen). 152 personer hade lämnat övriga synpunkter. Bland dessa var det 112 personer som nämnde något negativt, 59 som nämnde något positivt och 60 som lämnade konkreta förslag på förbättring inför nästa konferens. KRITIK Av de 112 svar som innehöll kritik handlade mer än hälften om festen. Informationsmaterialet var också ett vanligt klagomål, följt av tidsbrist, för utspridd konferens, långrandiga talare, tekniska problem, kritik av seminarier, och för lite guidning och visning. Mindre vanliga klagomål (färre än fem personer) var språket (det var svårt att förstå danska eller norska), brist på klimat temat i praktiken (Engångsmuggar etc. på konferensen, buss i stället för tåg över Sundet), högt pris, dåligt hotell, lunch och fika (Bullen i pausen på Malmö högskola var blöt och soggig och hade en bit svettig ost), att man inte kom med på den utflykt man hade önskat, att konferensen låg för nära norska ICOMs konferens. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 7

8 Festmåltiden Många klagade på festmåltiden på Slagthuset; det var för lite mat, maten var inte god, det tog för lång tid, det var för lite tid för mingel och dans och för många långrandiga tacktal. jeg opplevde at mange ga uttrykk for sult, skuffelse, frustrasjon og sinne over serveringen. Selv var jeg også fryktelig sulten. Festmiddagen kunne hatt mer festlig mat. Hos oss forbinder vi nok 3 retters med fest Maten på festen smakte godt, men å kalle det en festmiddag var å ta litt i synes jeg Jag tycker maten var förskräckligt dålig på festen. Vi var flera som fick äta något efteråt för att bli mätta. Festmiddagen på Slagthuset på onsdagen var en besvikelse. Maten var direkt urusel och påminde om den dåliga mat man fick i skolan en gång i tiden. Dessutom var det ingen dessert. Jag tycker att det är pinsamt att bjuda in deltagare från andra länder och bjuda på så dålig mat och bara ett glas vin. Festkvällen var under all kritik med ett glas vin, dålig och för lite mat är det svårt att kalla det fest, och svårt att få till en festlig och nätverkande stämning. Se till att talarna/föredragshållarna håller sina tider och ämnen och att tacktalen inte blir evighetslånga Information Ett annat vanligt klagomål var informationen, speciellt den tryckta, om tider och platser för olika evenemang och seminarier, samt kartan i programhäftet. Många önskade också uppdaterad information på Internet samt ett kansli på plats som kunde svara på frågor. Skriv gärna ut i programmet var de olika seminarierna äger rum. Informationen vad gällde tider och platser för de olika aktiviteterna var väldigt dålig Det var svårt att hitta lokalerna för arrangemanget när man endast deltog under seminariedagen (dag 2). den enda anvisningen som fanns i utskickat materialet var att seminarierna ägde rum i Slakhuset och hade man inte varit med första dagen hade man inte det nya infomaterialet med lokalhänvisning. kanske kunde man fått detta via e post i förväg." Til neste gang ville det være fint å tenke på hvordan det trykte programmet kan settes klarere opp med hensyn til hva som foregår når og hva det egentlig er. I programmet nå var det eksempelvis uklart hva idetorget var. Man kunne få inntrykk av var noe man måtte melde seg på i forkant med et tema også som tilhører, som om det var arbeidsgrupper og ikke foredrag. Det hadde også gjort helheten i programmet tydeligere hvis det hadde stått klarere hvordan det var tenkt med felles busstransport osv. Logistikken var åpenbart svært godt gjennomtenkt fra arrangørens side, men den var ikke helt klart formidlet til deltakerne, og skapte slik litt forvirring. Dålig info om var seminarierna var, detta borde ha varit med i det tryckta programmet. Värdelös karta i konferensmappen Programmaterialet var uselt och. Hopplöst att veta var seminarierna gick av stapeln. Presentationerna i Köpenhamn var illa skyltade. Ingen förhandsinfo om hur det hela skulle gå Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 8

9 av stapeln eller i vilka lokaler. Folk fick leta sig fram själva. Överhuvudtaget fick man famla sig fram under dagarna. Rörigt informationshäfte. Uppfattades som rörigt med transporter till Köpenhamn. Ingen information någonstans. Omöjligt att bara delta under seminariedagen, eftersom det inte framkom någonstans var seminarierna skulle hållas. Malmö Museer nändes inte någonstans. I häftet under Praktisk information/ tid och plats stod det 2 april Malmö och Köpenhamn. Jag vet kollegor som avstod delta eftersom de uppfattade som att vissa seminarier skulle vara i Malmö och andra i Köpenhamn! Kunde betonats att seminarierna skulle hållas i Malmö. Schemahämtning på Slagthuset dag 1 var absolut nödvändig även om man bara var anmäld till seminariedagen. Det kunde kanske finnas en uppdatering på nätet med schema och tid och plats på seminarierna åtminstone samma vecka som konferensen äger rum?! Tidsbrist, organisation Det förekom en del klagomål på att det fanns för lite tid för att mingla och lära känna varandra, att det helt enkelt var ett för tight program för att man skulle hinna med allt man ville, även för lite tid för diskussioner och för att till exempel titta på Malmö och utställningar. Relaterat till detta var klagomålet att konferensen var för utspridd geografiskt, och att det därför inte fanns en naturlig samlingspunkt där man kunde träffa kollegorna och att det bidrog till tidspressen att man var tvungen att förflytta sig mellan olika lokaler. Några efterfrågade också mer tid för besök på lokala museer och överhuvudtaget mer guidning i regionen. På festen i Slagthuset inbjöds inte till MINGEL. Synd då det är ett viktigt inslag. Organisationen av utflykten till Brede var mycket dålig. Vi kom dit redan 45 min försenade trots ett tidspressat schema. Ingen som var med var ansvarig eller hade koll. Vi fick skynda genom själva besöket och allt under premissen att inte veta om man skulle hinna till tåget hem i en fredags eftermiddags trafik genom Köpenhamn Mer tid för att umgås (längre fikapauser och luncher). Större utrymme för diskussion i seminarierna. (Vid 2 av tre seminarier jag besökte hanns diskussionen över huvud taget inte med. Talarna skulle inte fått så lång tid på sig det blir för mastigt.) Det er uheldig at lokaler og logistikk etc ble så spredt. Dag 1 og dag 2 burde ha vært på SAMME sted. Det ble litt for få møtepunkter med kollegaer, ettersom alle ble spredt for alle vinder. siden jeg valgte turen til Ven, ble det liten tid til å se Malmø. Det er nesten for mye porgram, så jeg hoppet over en av sessionene. Jeg ville også gjerne fått anledning til å se utstillingene i Nationalmuseet i København, ikke bare spise der. Jeg manglet gode kulturopplevelser små og korte, som skaper ramme og innhold Föredragen Några klagade på tekniska problem med föreläsningarna, t ex avsaknaden av mikrofoner till publiken vid frågestunder, ibland var mikrofoner och datorer inte förberett, dålig ventilation, gick inte att visa PowerPoint, för hårda stolar och trångt för benen, dålig bildkvalitet (Usel bildkvalitet på de flesta bildspel i Malmö.. för mycket ljus riktat mot vita duken. Trots att flera föreläsare (1 april) anmärkte på detta, åtgärdades det inte. Det måste alltid finnas folk som kan fixa. Stora problem med tekniken också på Nordismen.). Andra klagade på typen av föreläsare eller på hur föredragen var upplagda. Till exempel nämndes att det fanns föreläsare som inte förstod sin publik och därmed var det de sa inte relevant (Alla talare måste få tydligare instruktioner om hur de ska lägga upp sina anföranden för att passa publiken och temat ). Mer tid för diskussion efterfrågades och strängare moderatorer Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 9

10 som ser till att talarna håller tiden. Några nämnde att de saknade vissa typer av föredragshållare man efterfrågade fler internationella talare, fler kvinnor, fler yngre talare, fler representanter för minoritetsgrupper och större bredd i expertis, även experter utanför museibranschen. BERÖM Av de 59 svar som innehöll beröm handlade ungefär lika många om en bra organisation, att det var positivt med nordiskt utbyte och bra seminarier. Mottagningen i Köpenhamn och Idétorget fick mycket beröm. Många uttryckte allmänt positiva omdömen, och att konferensen var trevlig och intressant/givande. Övriga positiva kommentarer (mindre än fem personer) handlade om underhållningen (De to søstrene som underholdt var VELDIG BRA!), att Malmö var en trevlig konferensstad, lokalerna och maten var bra, det var trevligt att få se olika miljöer, att språket var skandinaviska, huvudsession var bra och hade en bra moderator, bra tygkasse, bra med prisutdelning och bra moderator på Kommendanthuset. Organisation Flera berömde organisationen och tyckte att logistiken fungerade väl, speciellt med tanke på det stora antalet deltagare. Som helhet var konferansen svært velarrangert og hyggelig Logistikken var åpenbart svært godt gjennomtenkt fra arrangørens side, men den var ikke helt klart formidlet til deltakerne, og skapte slik litt forvirring. Men dette er småtterier i en hyggelig helhet. Fascinerande hur arrangörerna lyckades hålla ihop denna skock av människor! (Eller är kanske museimänniskor ovanligt lätthanterliga?) Trots att jag inte fick någon information inför min presentation på Idetorget så är jag imponerad av logistiken. Konferensen i sin helhet var trevlig och kändes välorganiserad lokal och platsmässigt. Även innehåll. Nordiskt Möjligheten att träffa kollegor från andra nordiska länder uppskattades. Att det var deltagare från hela Norden uppskattade jag mycket. Ger nya perspektiv Bra med föreläsare från flera nordiska länder!... Bra med besöket i Danmark eftersom det var en nordisk konferens... Seminarierna Uppläggningen av seminarierna nämndes av flera, liksom att det var bra innehåll i seminarierna. Jag tyckte att seminarierna var väldigt bra upplagda med korta inlägg av medverkande, följd av paneldiskussion. Även lokalernas placering intill varann var mycket bra. Eloge till arrangörerna Intressanta föredrag rakt igenom. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 10

11 Mottagningen i Köpenhamn och Idétorget De enskilda arrangemang som fick mest beröm var mottagningen på Nationalmuseum i Köpenhamn och Idétorget. Mottakelsen i Danmarks Nationalmuseum holdt god standard og kom i tilstrekkelig mengde. Et fint arrangement Under festmiddagen 1. april var det litt lite mat. Mottakelsen i København var flott!! Idetorget fungerte bra utfllukten til Barsebeck var spennende Malmø og København er flotte byer! Idétorget var mycket bra. Det är otroligt vad mycket man kan säga på 10 minuter! Idétorget i Köpenhamn gav väldigt mycket. Om jag fick bestämma skulle varje talare få 15 minuter på sig, 10 minuter kändes väl snävt. Information om vilka "idétorg" som det fanns att välja på hade kunnat delas ut i bussen på överfarten till Köpenhamn. Nu blev det en aning kaosartat. Trots att jag inte hade dragit benen efter mig så hade seminariet redan startat när jag kom in till mitt valda idétorg. I övrigt var det en jättebra nyhet med detta idétorg som jag tycker lyfte hela Museikonferensen. Hoppas på en fortsättning på kommande museikonferenser. Bra, trevligt och intressant Det var några som uttryckte allmän uppskattning av konferensen och tyckte det hela var givande och trevligt. Med tanke på det stora antalet deltagare tycker jag logistiken funkade bra. Seminarierna var varierade och gav möjlighet att välja något, oavsett vilken typ av museum man kom från. Allmänt går snacket att det var en bra mycket bra konferens och att utflykterna var bra. utan att var färgad delar jag den uppfattningen. Programmet ble veldig bra, med forbehold om at vi burde ha hatt et sterkere naturhistorisk innslag. Jeg har fått gode tilbakemeldinger på seminarene... Positivt med nordisk som konferansespråk. Alt i alt et vellykket arrangement som bør gjentas! Heder åt dem som lägger ned stor möda med att arrangera konferensen! Ovanligt positivt vårmöte, bra med samvaron med de övriga nordiska länderna... Annars tycker jag att årsmötet i år var mycket bättre, roligare och mer meningsfullt att vara med på, än de två senaste varit. Jättekul att det var så! Keep up the good work! välordnat, god stämning FÖRSLAG De förslag som oftast nämndes handlade om detsamma som den vanligaste kritiken, nämligen festen och informationen. Även mer tid för mingel nämndes. Färre än fem deltagare nämnde att det vore bra att hålla tal och föredrag kortare, att det hade varit trevligt med mer tid att se utställningarna på Nationalmuseum, gav förslag till tekniska förbättringar (använd headset i stället för mikrofon, ha tekniker på plats som kan fixa om något inte fungerar som det ska, kontrollera i förväg att datorer och mikrofoner fungerar), ville ha mer tid till diskussioner efter seminarierna och en mindre utspridd konferens (Seminart bør fåregå i de samme lokalene hele tiden, ikke spredd over hele byen/staden) och önskade antingen engelskt språk eller moderatorer som uppmanar till att tala långsamt och tydligt. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 11

12 Andra förslag som gavs av enstaka personer var: ha guider på bussarna till Köpenhamn, instruera föredragshållare om hur deras tal ska passa temat och publiken, sänk priset, ge möjlighet att byta idéer över olika verksamhetsfält, ha färre utflykter, ha en kortare utflykt (för folk som har brått att resa hem), fler internationella föreläsare, mer naturhistoria, seminarier om Kultur och Museiutredningarna, utforma namnlapparna så att namnet på museet är lättare att se, ha fler representanter från Finland, fler kvinnliga föreläsare, ställ in festen, ha längre presentationer på Idétorget, bättre ventilation, flytta ICOM så att det inte krockar med utflykter, låt inte RSM:s möte krocka med andra årsmöten, ha en viktig plats för Norsam, ha nordisk konferens vart 5:e år och öppna lokala museer för konferensbesökare i anslutning till konferensen. Mer och tydligare information Många föreslog att man skulle lämna mer och tydligare information i det tryckta materialet och på Internet/via e post. Information om vilka "idétorg" som det fanns att välja på hade kunnat delas ut i bussen på överfarten till Köpenhamn. Nu blev det en aning kaosartat. Trots att jag inte hade dragit benen efter mig så hade seminariet redan startat när jag kom in till mitt valda idétorg...och hade man inte varit med första dagen hade man inte det nya infomaterialet med lokalhänvisning. kanske kunde man fått detta via e post i förväg. Skriv gärna ut i programmet var de olika seminarierna äger rum. Något tydligare var seminarierna skall vara. Lokal, tid och karthänvisning Bättre och mer festmat Det var några som föreslog att satsa på bättre mat, större portioner och tre rätter vid en festmåltid. Festmiddag bør ha tre retter! Konferansemiddag bør være noe mer fyldig. Ta gärna extra betalt för festen så att den kan hålla hög kvalitet Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 12

13 10. Har du några övriga synpunkter på seminarierna, festerna, utflykterna eller konferensen i sin helhet? 152 svar* NEGATIVA SYNPUNKTER 112 Dålig festmåltid 63 Bristande information 40 För lite mingeltid/för tight program 17 För utspritt, rörigt etc. 15 För långrandiga talare/för lång prisutdelning 13 För lite visningar av lokala museer/saknar guidning 9 Tekniska problem föreläsningar 9 Innehåll i/stil på föredragen 9 POSITIVA SYNPUNKTER 59 Bra organisation 12 Seminarierna 12 Det nordiska 11 Mottagningen i Köpenhamn 9 Idétorget 9 Trevligt 8 Allmänt positivt 7 Intressant, givande 6 KONKRETA FÖRSLAG 60 Mer, tydligare information 19 Mer/bättre mat, vin 10 Mer tid för kontaktskapande 5 *kategorier som nämnts av fem eller fler deltagare visas i tabellen Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 13

Enkätresultat från Energisession 2009

Enkätresultat från Energisession 2009 Enkätresultat från Energisession 2009 Vi fick in 78 svar på enkäten som ska göra nästa Energisession till ett ännu bättre arrangemang! Det var totalt cirka 350 personer som deltog. Samtliga kommentarer

Läs mer

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR Fråga: Beskriv gärna vad som var positivt Afternoon Tea Arvika 111026 Nya ideer. Trevligt att umgås med andra företagate. Afternoon Tea Arvika 111118 Alltid bra med mötesplatser Engagerad

Läs mer

Nordiska Ståldagen 2010 Deltagarenkät 24 maj 2009

Nordiska Ståldagen 2010 Deltagarenkät 24 maj 2009 Nordiska Ståldagen 2010 Deltagarenkät 24 maj 2009 Enkät Nordiska Ståldagen 2010 148 deltagare 79 enkätsvar (53%) Vad tyckte du om inbjudan? Betyg: 3,99 Göteborg 3,92, Köpenhamn 4,5 CD sa sig innehålla

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation

VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation VERKTYGSLÅDA för forskningskommunikation Vetenskap & Allmänhet allmän information BAKOM PRODUKTIONEN Detta är en förenklad utskrivbar version av den webbaserade verktygslådan för forskningskommunikation

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Sammanställning av deltagarenkät Klimatkonferens 2014

Sammanställning av deltagarenkät Klimatkonferens 2014 Sammanställning av deltagarenkät Klimatkonferens 214 Cirka 6 deltagare på konferensen 21 svar på webbenkäten Hur väl har konferensen motsvarat dina förväntningar? 12 8 6 4 2 89 16 1 13 Hur väl har konferensen

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

RAPPORT OCH UTVÄRDERING Skandinaviska museiförbundets konferens i Stockholm 28-30 augusti 2013 Tema: Att skapa liv

RAPPORT OCH UTVÄRDERING Skandinaviska museiförbundets konferens i Stockholm 28-30 augusti 2013 Tema: Att skapa liv 24 oktober 2013 RAPPORT OCH UTVÄRDERING Skandinaviska museiförbundets konferens i Stockholm 28-30 augusti 2013 Tema: Att skapa liv 2013 års konferens arrangerades av den svenska sektionen och hölls på

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012.

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. Stor bredd och bra föreläsare lite svårt att komma ihåg vilka seminarier man valt då ansökan var så långt före konferensen fick

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad SFD 2012, Karlstad Öppna svar: 10 maj Karlstad 1. Jag är 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% blivande företagare 41,9% företagare 15,1% arbetssökande 24,2% anställd 22,6% studerande rådgivare/vägledare

Läs mer