DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS"

Transkript

1 DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS Rapport av enkätundersökning, Nordisk Museikonferens April 2009 Anna Kemdal Pho, Rapporten baseras på svaren på en enkät som skickades ut digitalt med hjälp av SurveyMonkey i april, 2009, till samtliga besökare på Nordisk Museikonferens, 543 personer. 293 personer (54 %) svarade på enkäten. Enkätens tio frågor handlade om: 1. Hur man fick höra talas om enkäten, 2. Information och anmälan, 3. Överensstämmelse mellan tema och konferens, 4. Huvudsession, Idétorg och konferensen i sin helhet, 5. Seminarierna, 6. Utflykter, 7. Vikten av fest, 8. Synpunkter på årets tema, 9. Förslag på framtida teman och aktiviteter och 10. Övriga synpunkter. Rapporten inleds med en sammanfattning av frågor med fasta svarsalternativ (1 7) och avslutas med en sammanfattning av frågor med öppna svar (8 10). Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 1

2 SAMMANFATTNING AV FRÅGOR MED FASTA SVARSALTERNATIV FRÅGA 1: HUR FICK MAN FÖRST HÖRA TALAS OM KONFERENSEN? 2. INFORMATION OCH ANMÄLNINGSFÖRFARANDE Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Informationen i tryckt material 4,0 272 Informationen på hemsidan 4,0 235 Anmälningsförfarandet 4,2 260 Medelvärde information och anmälningsförfarande 4,1 1. Skala 1 5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra, 2. Antal svar antal utan uppfattning. 3. ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN INNEHÅLLET I KONFERENSEN, TEMAT OCH PROGRAMMET Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Konferensen tog upp temat 'Museerna i ett nytt 3,1 276 klimat' Konferensens innehåll stämde överens med 3,3 266 innehållet i programmet Medelvärde konferenstema 3,2 1. Skala 1 5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra, 2. Antal svar antal utan uppfattning. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 2

3 4. HUVUDSESSIONEN, IDÉTORGET, KONFERENSEN I SIN HELHET Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Huvudsessionen den 1 april 4,3 255 Idétorget den 2 april 4,2 197 Nordisk Museikonferens i sin helhet 4, Skala 1 5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra, 2. Antal svar antal som ej deltagit. 5. SEMINARIERNA 2 APRIL Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Museerna, marknaden och nya konstarenor 4,1 62 Nationalismen, nordismen och museernas samlingar 4,3 76 Att mäta kvalitet 3,8 96 Rundabordssamtal om ledarskap 4,1 31 Ny pedagogik i en ny konstvärld 3,3 30 Utställning eller föreställning 4,1 83 Konsten att förvandla besökare till användare 4,0 94 Museerna som tillväxtpotential 4,0 40 Att skapa ett konstvetenskapligt kulturarv 4,1 28 Synen på människan och naturen 3,7 42 Museerna som infrastruktur för kunskapsförmedling 4,0 30 Nationell museipolitik i Norden 3,9 80 Att miljöanpassa museet 4,2 55 Medelvärde för samtliga seminarier 4,0 1. Skala 1 5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra, 2. Antal svar antal som ej deltagit i seminariet. 6. UTFLYKTERNA 3 APRIL Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Stadsvandring Malmö 4,9 32 Barsebäck 4,7 12 Brede 4,4 14 Statens Museum for Kunst i Köpenhamn 4,5 14 Ven 5,0 26 Fredriksdal, Helsingborg 4,6 22 Österlen 4,9 7 Medelvärde för samtliga utflykter 4,8 1. Skala 1 5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra, 2. Antal svar antal som ej deltagit i utflykten. 7. HUR VIKTIGT DET ÄR MED FEST Medelvärde 1 Svarsfrekvens 2 Hur viktigt är det med fest? 2,3 277 Är det viktigt att festen ingår i priset? 2, Skala 1 3, 1=Inte alls viktigt, 3=Mycket viktigt, 2. Antal svar antal utan uppfattning. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 3

4 SAMMANFATTNING AV FRÅGOR MED ÖPPNA SVAR FRÅGA 8: SYNPUNKTER MED ANKNYTNING TILL KLIMAT TEMAT 41 personer svarade på frågan om något saknades med anknytning till temat Museerna i ett nytt klimat. Alla svarskategorierna visas i tabell 8. Det vanligaste svaret var att man ville ha fler inslag om det politiska klimatet, till exempel inslag om Museikoordinatorns betänkande. Politiskt klimat Man hade kanske kunnat reflektera något över att deltagarna är en väldigt homogen grupp, vita medelålders... Personer med invandrarbakgrund och personer med funktionshinder. Det hade nog gått att tänja på begreppet nytt klimat och även fått in dessa perspektiv Ett nytt politiskt klimat kanske inte var på tapeten tillräckligt mycket. Var fanns diskussionen om museikoordinatorns utredning som verkligen kan resultera i ett nytt klimat för museerna, var fanns kulturutredningen? Den andre siden av "klima" begrepet, mer abstrakte tanker rundt museene i en ny verden; globalisering, finanskrise etc. Hvordan forholder museene seg til dette? En del bad att få fler praktiska tips på hur de skulle arbeta med klimatfrågorna. Andra saknade vissa typer av föredragshållare; någon ville ha fler internationella, någon fler kvinnliga, andra fler experter utanför museivärlden, yngre föreläsare och fler representanter för svenska kulturinstitutioner (ett inslag från utomstående expertis, lite omvärld och fakta. Det blev lite mkt tyckande ibland). Andra efterfrågade diskussion om förändring av museernas roll och framåtblickande (Jag anser att konferensen i alltför hög grad speglade ett nuläge, ett varande. Museerna i ett nytt klimat borde även beröra visioner, utvecklingstrender, problematiseringar m.m.). Några ville ha fler praktiska exempel (Jag hade önskat fler internationella föreläsare som gav exempel på museer som arbetar nytänkande i ett föränderligt samhället). Ett par deltagare nämnde att middagen borde ha varit inkluderat i klimat temat (Jag tycker att fika och middag skulle vara ekologiskt och närodlat.). En nämnde att det fanns föredrag som inte handlade om klimat och en tyckte att mer borde ha handlat om miljö. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 4

5 8. Tycker du att något saknades i programmet med anknytning till temat 'Museerna i ett nytt klimat' i så fall vad? 41 svar. Politiskt klimat 9 Praktiska tips 6 Specifika föredragshållare 6 Speciella aspekter av museiverksamheten 6 Förändring och framåtblickande 6 Praktiska exempel 4 Inget saknas 2 Programförklaring och definition av klimat 2 Klimattema på middagen 2 Alla föredrag handlade inte om klimat 1 Mer om miljö 1 Det blir för mycket om klimat och miljö 1 FRÅGA 9: FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA TEMAN OCH AKTIVITETER Nittio personer svarade på frågan. De flesta svar handlade om teman för framtida konferenser, men en del handlade också om upplägget av konferensen. Kategorier med minst fyra svar presenteras i tabell 9. TEMAN Flera personer tog upp frågor om vad museernas roll ska vara vad ett museum är och vad det bör vara. Exempel på teman från den här kategorin är att ta upp och jämföra olika uställningsfilosofier och att diskutera upplevelser och underhållning jämfört med utbildning, samlingar och dokumentation. Museernas roll Museer och andlighet. (Museet som alternativ till kyrkan) Föremål i scenografiskt perspektiv. (Att bygga Intressanta miljöer) Museerna som insamlande och dokumenterande institutioner diskuteras sällan utifrån många olika perspektiv. Vad skall vi visa i framtiden om vi endast sysslar med att digitalisera det vi redan har? Var går gränsen för upplevelseindustrin som sprider sig inom museibranschen? Museer kan presentera sina projekt för att hänga med i utvecklingen. Jag tycker att det är en intressant fråga att diskutera var gränsen går från seriositet till jippo. Museerna i en upplevelseorienterad tid här kan man ta upp de goda exemplen samt ha seminarier om hur vi kan klara både kvalitet och upplevelse. Museerna och publiken kan handla om fokusgrupper, mätmetoder, dialog etc. Ett annat vanligt svar var samhällsfrågor att ta upp museernas eventuella politiska roll och påverkan på samhället runtomkring. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 5

6 Museerna och samhället Museets roll i samhället, vad ska vi med museer till? Museum som aktuelle samfunnsinstitusjoner, og som tar et samfunnsansvar og agerer i forhold til åpenhet og til sine eiere (publikum) museer och samtidsfrågor, mer pedagogik och programverksamhet Att ta ställning!? Museer som informatör, folkbildare eller debattör? Några nämnde tillgänglighet för olika grupper i samhället (till exempel invandrare eller handikappade) samt delaktighet av besökarna (Hur museerna ska bli relevanta för.. personer som normalt inte besöker museer. Vilka ämnen och kulturarv som museerna berättar om och vad museerna inte berättar om.). Pedagogik och kommunikation var ett annat tema som föreslogs av flera, oftast med hänvisning till barn och skolor, men även kommunikation i allmänhet, marknadsföring och till exempel konstpedagogik (Mer om publikarbete, att nå nya målgrupper, museerna som mötesplatser. Konst och konstpedagogik). Några tog upp förväntningarna på och bilden av vad ett museum är. Förväntningar på och bilder av museer Hur ska museerna klara alla förväntningar? att profilera museiverksamhet. Museerna utifrån intressentperspektiv besökare, uppdragsgivare, forskare, m fl Ønsker større fokus på trender, den besøkende, arrangement og satsning mot skoleverket. Några nämnde samarbete som ett möjligt tema både mellan museer, mellan museer och andra kulturinstitutioner, mellan museerna och samhället och mellan olika länder. Några nämnde problemet med finansiering och ekonomi, andra hur man ska leda och administrera ett museum. Globaliseringen/ en ny värld och mångfald (genus respektive etnicitet) var ytterligare två förslag på teman. Teman som endast en eller två personer föreslagit var museibutikerna, utställningar, digitalisering av samlingar, mer miljö och klimat, museernas andliga roll, etik, forskning samt att utföra en enkätstudie om museernas framtid och presentera den vid nästa konferens. 9a. Har du några förslag på tema/n som Nordisk Museikonferens kan ta upp i framtiden, eller några idéer för aktiviteter? Museernas roll 17 Samhällsfrågor 15 Tillgänglighet och delaktighet 12 Pedagogik och kommunikation 11 Förväntningar på och bilder av museer 11 Samarbete 10 Finansiering 7 Ledning, organisation 4 Globalisering/en ny värld 4 Mångfald etnicitet och genus 4 Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 6

7 AKTIVITETER Det var inte lika många som kom med förslag på aktiviteter, samtliga förslag visas i tabell 9b. De mest populära förslagen var att fortsätta med och vidareutveckla idétorget samt att ha fler organiserade tillfällen för att knyta kontakter. Andra förslag var att bjuda in intressanta föreläsare (pionjärer med spetskompetens samt internationella gästföreläsare), att ordna kulturella aktiviteter (t ex museibesök) att aktivera besökarna med workshops, ha mer tid på seminarierna, mer debatter, mer tvärvetenskaplighet och att hitta inspiration på en dansk internationell museikonferens som anordnas varje vår. 9b. Förslag på aktiviteter Mer idétorg 7 Mer arrangerat kontaktskapande 4 Kulturella aktiviteter 3 Nöjd som det var 2 Intressanta föreläsare 2 Aktivera besökarna 2 Mer tid 1 Mer debatt och diskussion 1 Tvärvetenskaplighet 1 Hitta idéer på dansk konferens 1 FRÅGA 10: ÖVRIGA SYNPUNKTER Deltagarnas övriga synpunkter sammanfattas i tabell 10 (synpunkter som framförts av minst fem personer visas i tabellen). 152 personer hade lämnat övriga synpunkter. Bland dessa var det 112 personer som nämnde något negativt, 59 som nämnde något positivt och 60 som lämnade konkreta förslag på förbättring inför nästa konferens. KRITIK Av de 112 svar som innehöll kritik handlade mer än hälften om festen. Informationsmaterialet var också ett vanligt klagomål, följt av tidsbrist, för utspridd konferens, långrandiga talare, tekniska problem, kritik av seminarier, och för lite guidning och visning. Mindre vanliga klagomål (färre än fem personer) var språket (det var svårt att förstå danska eller norska), brist på klimat temat i praktiken (Engångsmuggar etc. på konferensen, buss i stället för tåg över Sundet), högt pris, dåligt hotell, lunch och fika (Bullen i pausen på Malmö högskola var blöt och soggig och hade en bit svettig ost), att man inte kom med på den utflykt man hade önskat, att konferensen låg för nära norska ICOMs konferens. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 7

8 Festmåltiden Många klagade på festmåltiden på Slagthuset; det var för lite mat, maten var inte god, det tog för lång tid, det var för lite tid för mingel och dans och för många långrandiga tacktal. jeg opplevde at mange ga uttrykk for sult, skuffelse, frustrasjon og sinne over serveringen. Selv var jeg også fryktelig sulten. Festmiddagen kunne hatt mer festlig mat. Hos oss forbinder vi nok 3 retters med fest Maten på festen smakte godt, men å kalle det en festmiddag var å ta litt i synes jeg Jag tycker maten var förskräckligt dålig på festen. Vi var flera som fick äta något efteråt för att bli mätta. Festmiddagen på Slagthuset på onsdagen var en besvikelse. Maten var direkt urusel och påminde om den dåliga mat man fick i skolan en gång i tiden. Dessutom var det ingen dessert. Jag tycker att det är pinsamt att bjuda in deltagare från andra länder och bjuda på så dålig mat och bara ett glas vin. Festkvällen var under all kritik med ett glas vin, dålig och för lite mat är det svårt att kalla det fest, och svårt att få till en festlig och nätverkande stämning. Se till att talarna/föredragshållarna håller sina tider och ämnen och att tacktalen inte blir evighetslånga Information Ett annat vanligt klagomål var informationen, speciellt den tryckta, om tider och platser för olika evenemang och seminarier, samt kartan i programhäftet. Många önskade också uppdaterad information på Internet samt ett kansli på plats som kunde svara på frågor. Skriv gärna ut i programmet var de olika seminarierna äger rum. Informationen vad gällde tider och platser för de olika aktiviteterna var väldigt dålig Det var svårt att hitta lokalerna för arrangemanget när man endast deltog under seminariedagen (dag 2). den enda anvisningen som fanns i utskickat materialet var att seminarierna ägde rum i Slakhuset och hade man inte varit med första dagen hade man inte det nya infomaterialet med lokalhänvisning. kanske kunde man fått detta via e post i förväg." Til neste gang ville det være fint å tenke på hvordan det trykte programmet kan settes klarere opp med hensyn til hva som foregår når og hva det egentlig er. I programmet nå var det eksempelvis uklart hva idetorget var. Man kunne få inntrykk av var noe man måtte melde seg på i forkant med et tema også som tilhører, som om det var arbeidsgrupper og ikke foredrag. Det hadde også gjort helheten i programmet tydeligere hvis det hadde stått klarere hvordan det var tenkt med felles busstransport osv. Logistikken var åpenbart svært godt gjennomtenkt fra arrangørens side, men den var ikke helt klart formidlet til deltakerne, og skapte slik litt forvirring. Dålig info om var seminarierna var, detta borde ha varit med i det tryckta programmet. Värdelös karta i konferensmappen Programmaterialet var uselt och. Hopplöst att veta var seminarierna gick av stapeln. Presentationerna i Köpenhamn var illa skyltade. Ingen förhandsinfo om hur det hela skulle gå Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 8

9 av stapeln eller i vilka lokaler. Folk fick leta sig fram själva. Överhuvudtaget fick man famla sig fram under dagarna. Rörigt informationshäfte. Uppfattades som rörigt med transporter till Köpenhamn. Ingen information någonstans. Omöjligt att bara delta under seminariedagen, eftersom det inte framkom någonstans var seminarierna skulle hållas. Malmö Museer nändes inte någonstans. I häftet under Praktisk information/ tid och plats stod det 2 april Malmö och Köpenhamn. Jag vet kollegor som avstod delta eftersom de uppfattade som att vissa seminarier skulle vara i Malmö och andra i Köpenhamn! Kunde betonats att seminarierna skulle hållas i Malmö. Schemahämtning på Slagthuset dag 1 var absolut nödvändig även om man bara var anmäld till seminariedagen. Det kunde kanske finnas en uppdatering på nätet med schema och tid och plats på seminarierna åtminstone samma vecka som konferensen äger rum?! Tidsbrist, organisation Det förekom en del klagomål på att det fanns för lite tid för att mingla och lära känna varandra, att det helt enkelt var ett för tight program för att man skulle hinna med allt man ville, även för lite tid för diskussioner och för att till exempel titta på Malmö och utställningar. Relaterat till detta var klagomålet att konferensen var för utspridd geografiskt, och att det därför inte fanns en naturlig samlingspunkt där man kunde träffa kollegorna och att det bidrog till tidspressen att man var tvungen att förflytta sig mellan olika lokaler. Några efterfrågade också mer tid för besök på lokala museer och överhuvudtaget mer guidning i regionen. På festen i Slagthuset inbjöds inte till MINGEL. Synd då det är ett viktigt inslag. Organisationen av utflykten till Brede var mycket dålig. Vi kom dit redan 45 min försenade trots ett tidspressat schema. Ingen som var med var ansvarig eller hade koll. Vi fick skynda genom själva besöket och allt under premissen att inte veta om man skulle hinna till tåget hem i en fredags eftermiddags trafik genom Köpenhamn Mer tid för att umgås (längre fikapauser och luncher). Större utrymme för diskussion i seminarierna. (Vid 2 av tre seminarier jag besökte hanns diskussionen över huvud taget inte med. Talarna skulle inte fått så lång tid på sig det blir för mastigt.) Det er uheldig at lokaler og logistikk etc ble så spredt. Dag 1 og dag 2 burde ha vært på SAMME sted. Det ble litt for få møtepunkter med kollegaer, ettersom alle ble spredt for alle vinder. siden jeg valgte turen til Ven, ble det liten tid til å se Malmø. Det er nesten for mye porgram, så jeg hoppet over en av sessionene. Jeg ville også gjerne fått anledning til å se utstillingene i Nationalmuseet i København, ikke bare spise der. Jeg manglet gode kulturopplevelser små og korte, som skaper ramme og innhold Föredragen Några klagade på tekniska problem med föreläsningarna, t ex avsaknaden av mikrofoner till publiken vid frågestunder, ibland var mikrofoner och datorer inte förberett, dålig ventilation, gick inte att visa PowerPoint, för hårda stolar och trångt för benen, dålig bildkvalitet (Usel bildkvalitet på de flesta bildspel i Malmö.. för mycket ljus riktat mot vita duken. Trots att flera föreläsare (1 april) anmärkte på detta, åtgärdades det inte. Det måste alltid finnas folk som kan fixa. Stora problem med tekniken också på Nordismen.). Andra klagade på typen av föreläsare eller på hur föredragen var upplagda. Till exempel nämndes att det fanns föreläsare som inte förstod sin publik och därmed var det de sa inte relevant (Alla talare måste få tydligare instruktioner om hur de ska lägga upp sina anföranden för att passa publiken och temat ). Mer tid för diskussion efterfrågades och strängare moderatorer Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 9

10 som ser till att talarna håller tiden. Några nämnde att de saknade vissa typer av föredragshållare man efterfrågade fler internationella talare, fler kvinnor, fler yngre talare, fler representanter för minoritetsgrupper och större bredd i expertis, även experter utanför museibranschen. BERÖM Av de 59 svar som innehöll beröm handlade ungefär lika många om en bra organisation, att det var positivt med nordiskt utbyte och bra seminarier. Mottagningen i Köpenhamn och Idétorget fick mycket beröm. Många uttryckte allmänt positiva omdömen, och att konferensen var trevlig och intressant/givande. Övriga positiva kommentarer (mindre än fem personer) handlade om underhållningen (De to søstrene som underholdt var VELDIG BRA!), att Malmö var en trevlig konferensstad, lokalerna och maten var bra, det var trevligt att få se olika miljöer, att språket var skandinaviska, huvudsession var bra och hade en bra moderator, bra tygkasse, bra med prisutdelning och bra moderator på Kommendanthuset. Organisation Flera berömde organisationen och tyckte att logistiken fungerade väl, speciellt med tanke på det stora antalet deltagare. Som helhet var konferansen svært velarrangert og hyggelig Logistikken var åpenbart svært godt gjennomtenkt fra arrangørens side, men den var ikke helt klart formidlet til deltakerne, og skapte slik litt forvirring. Men dette er småtterier i en hyggelig helhet. Fascinerande hur arrangörerna lyckades hålla ihop denna skock av människor! (Eller är kanske museimänniskor ovanligt lätthanterliga?) Trots att jag inte fick någon information inför min presentation på Idetorget så är jag imponerad av logistiken. Konferensen i sin helhet var trevlig och kändes välorganiserad lokal och platsmässigt. Även innehåll. Nordiskt Möjligheten att träffa kollegor från andra nordiska länder uppskattades. Att det var deltagare från hela Norden uppskattade jag mycket. Ger nya perspektiv Bra med föreläsare från flera nordiska länder!... Bra med besöket i Danmark eftersom det var en nordisk konferens... Seminarierna Uppläggningen av seminarierna nämndes av flera, liksom att det var bra innehåll i seminarierna. Jag tyckte att seminarierna var väldigt bra upplagda med korta inlägg av medverkande, följd av paneldiskussion. Även lokalernas placering intill varann var mycket bra. Eloge till arrangörerna Intressanta föredrag rakt igenom. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 10

11 Mottagningen i Köpenhamn och Idétorget De enskilda arrangemang som fick mest beröm var mottagningen på Nationalmuseum i Köpenhamn och Idétorget. Mottakelsen i Danmarks Nationalmuseum holdt god standard og kom i tilstrekkelig mengde. Et fint arrangement Under festmiddagen 1. april var det litt lite mat. Mottakelsen i København var flott!! Idetorget fungerte bra utfllukten til Barsebeck var spennende Malmø og København er flotte byer! Idétorget var mycket bra. Det är otroligt vad mycket man kan säga på 10 minuter! Idétorget i Köpenhamn gav väldigt mycket. Om jag fick bestämma skulle varje talare få 15 minuter på sig, 10 minuter kändes väl snävt. Information om vilka "idétorg" som det fanns att välja på hade kunnat delas ut i bussen på överfarten till Köpenhamn. Nu blev det en aning kaosartat. Trots att jag inte hade dragit benen efter mig så hade seminariet redan startat när jag kom in till mitt valda idétorg. I övrigt var det en jättebra nyhet med detta idétorg som jag tycker lyfte hela Museikonferensen. Hoppas på en fortsättning på kommande museikonferenser. Bra, trevligt och intressant Det var några som uttryckte allmän uppskattning av konferensen och tyckte det hela var givande och trevligt. Med tanke på det stora antalet deltagare tycker jag logistiken funkade bra. Seminarierna var varierade och gav möjlighet att välja något, oavsett vilken typ av museum man kom från. Allmänt går snacket att det var en bra mycket bra konferens och att utflykterna var bra. utan att var färgad delar jag den uppfattningen. Programmet ble veldig bra, med forbehold om at vi burde ha hatt et sterkere naturhistorisk innslag. Jeg har fått gode tilbakemeldinger på seminarene... Positivt med nordisk som konferansespråk. Alt i alt et vellykket arrangement som bør gjentas! Heder åt dem som lägger ned stor möda med att arrangera konferensen! Ovanligt positivt vårmöte, bra med samvaron med de övriga nordiska länderna... Annars tycker jag att årsmötet i år var mycket bättre, roligare och mer meningsfullt att vara med på, än de två senaste varit. Jättekul att det var så! Keep up the good work! välordnat, god stämning FÖRSLAG De förslag som oftast nämndes handlade om detsamma som den vanligaste kritiken, nämligen festen och informationen. Även mer tid för mingel nämndes. Färre än fem deltagare nämnde att det vore bra att hålla tal och föredrag kortare, att det hade varit trevligt med mer tid att se utställningarna på Nationalmuseum, gav förslag till tekniska förbättringar (använd headset i stället för mikrofon, ha tekniker på plats som kan fixa om något inte fungerar som det ska, kontrollera i förväg att datorer och mikrofoner fungerar), ville ha mer tid till diskussioner efter seminarierna och en mindre utspridd konferens (Seminart bør fåregå i de samme lokalene hele tiden, ikke spredd over hele byen/staden) och önskade antingen engelskt språk eller moderatorer som uppmanar till att tala långsamt och tydligt. Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 11

12 Andra förslag som gavs av enstaka personer var: ha guider på bussarna till Köpenhamn, instruera föredragshållare om hur deras tal ska passa temat och publiken, sänk priset, ge möjlighet att byta idéer över olika verksamhetsfält, ha färre utflykter, ha en kortare utflykt (för folk som har brått att resa hem), fler internationella föreläsare, mer naturhistoria, seminarier om Kultur och Museiutredningarna, utforma namnlapparna så att namnet på museet är lättare att se, ha fler representanter från Finland, fler kvinnliga föreläsare, ställ in festen, ha längre presentationer på Idétorget, bättre ventilation, flytta ICOM så att det inte krockar med utflykter, låt inte RSM:s möte krocka med andra årsmöten, ha en viktig plats för Norsam, ha nordisk konferens vart 5:e år och öppna lokala museer för konferensbesökare i anslutning till konferensen. Mer och tydligare information Många föreslog att man skulle lämna mer och tydligare information i det tryckta materialet och på Internet/via e post. Information om vilka "idétorg" som det fanns att välja på hade kunnat delas ut i bussen på överfarten till Köpenhamn. Nu blev det en aning kaosartat. Trots att jag inte hade dragit benen efter mig så hade seminariet redan startat när jag kom in till mitt valda idétorg...och hade man inte varit med första dagen hade man inte det nya infomaterialet med lokalhänvisning. kanske kunde man fått detta via e post i förväg. Skriv gärna ut i programmet var de olika seminarierna äger rum. Något tydligare var seminarierna skall vara. Lokal, tid och karthänvisning Bättre och mer festmat Det var några som föreslog att satsa på bättre mat, större portioner och tre rätter vid en festmåltid. Festmiddag bør ha tre retter! Konferansemiddag bør være noe mer fyldig. Ta gärna extra betalt för festen så att den kan hålla hög kvalitet Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 12

13 10. Har du några övriga synpunkter på seminarierna, festerna, utflykterna eller konferensen i sin helhet? 152 svar* NEGATIVA SYNPUNKTER 112 Dålig festmåltid 63 Bristande information 40 För lite mingeltid/för tight program 17 För utspritt, rörigt etc. 15 För långrandiga talare/för lång prisutdelning 13 För lite visningar av lokala museer/saknar guidning 9 Tekniska problem föreläsningar 9 Innehåll i/stil på föredragen 9 POSITIVA SYNPUNKTER 59 Bra organisation 12 Seminarierna 12 Det nordiska 11 Mottagningen i Köpenhamn 9 Idétorget 9 Trevligt 8 Allmänt positivt 7 Intressant, givande 6 KONKRETA FÖRSLAG 60 Mer, tydligare information 19 Mer/bättre mat, vin 10 Mer tid för kontaktskapande 5 *kategorier som nämnts av fem eller fler deltagare visas i tabellen Nordisk Museikonferens 2009, Anna Kemdal Pho 13

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Arvika Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken? 10 svar Visa alla svar Publicera analyser alexmhirschi@gmail.com Redigera detta formulär Sammanfattning Hur intressant var Palle Storms föreläsning? 5 7 70 % Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Utvärdering. SFK:s Årskonferens

Utvärdering. SFK:s Årskonferens Utvärdering SFK:s Årskonferens Bra innehåll 5=Instämmer helt 4 41 43 Medelvärde: 4,2 3 12 2 4 1=Instämmer inte alls 0 0 20 40 60 80 100 Procent Hur väl instämmer du i följande påstående? Innehållet i årets

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING Heldag i en kommun Årjäng 12-02-01 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Årjäng Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Utvärdering av SKNTs årskonferens 2016 i Borås - Deltagare

Utvärdering av SKNTs årskonferens 2016 i Borås - Deltagare Utvärdering av SKNTs årskonferens 2016 i Borås - Deltagare Antal lämnade svar: 64 Har du deltagit i tidigare årskonferenser? Ja 46 Nej 18 Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? 60 56 50 40 30 20

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA ARVIKA 11-11-18 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 18 november

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens 2015 37 svar 1. Årskonferensen som helhet Hur upplevde du årskonferensen som helhet? Mycket bra Bra Mindre bra "Ev. ytterligare exempel från en kommun

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler.

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler. Lokaler och teknik Svårt att höra/se stundtals. Tappade luft mot slutet/dåligt med luft. Dåligt med tekniken. Lokalerna behöver vara bättre, sluttande stolsrader gärna med bord om möjligt. Inför nästa

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Sammanställning enkät höstmötet 2007

Sammanställning enkät höstmötet 2007 Sammanställning enkät höstmötet 2007 1) Vad förväntar du dig. 1. Nyheter i programmet, samt utbyte av erfarenheter. 2. Intressanta föredrag och nyheter i funktionalitet, samt hur ekonomiprogrammen används.

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Enkäten gick ut till 53 utställare och föreläsare som medverkade på äldreomsorgens Seniordag 2013. 81% (43 stycken) valde att svara.

Enkäten gick ut till 53 utställare och föreläsare som medverkade på äldreomsorgens Seniordag 2013. 81% (43 stycken) valde att svara. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät utställare Enkäten gick ut till 53 utställare och föreläsare som medverkade på äldreomsorgens Seniordag 2013. 81% (43 stycken) valde att svara. Syftet med enkäten var

Läs mer

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Företagspaket datatjej 2005 Umeå 27/1-30/1 Tema: mentorskap Kontaktpersoner Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Hemsida: Mailadress: www.cs.umu.se/ datatjej datatjej@cs.umu.se

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90%

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90% Utvärderingsfrågor 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) 10 9 8 7 6 3 1 72. 64. 64. 44. 32. 28. 28. 24. 20. 12. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 1 2 3 4 Series Name 1 Mai-Lis

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

UTVÄRDERING - Infektionsveckan & Mikrobiologisk Vårmöte i Helsingborg maj

UTVÄRDERING - Infektionsveckan & Mikrobiologisk Vårmöte i Helsingborg maj UTVÄRDERING - Infektionsveckan & Mikrobiologisk Vårmöte i Helsingborg 23-27 maj Medlemmar i Swedish Labtech Ja Nej 14 15 1. Hur upplever ni er monterplats 1 2 3 4 5 6 7 3 7 3 7 2 För utspridda, Inga besökare

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

Webundersökning Company matchmaking Malmö November 2008. Danska vägen 8, 412 66 Göteborg 031-40 30 90 www.worldwideresearch.se

Webundersökning Company matchmaking Malmö November 2008. Danska vägen 8, 412 66 Göteborg 031-40 30 90 www.worldwideresearch.se Webundersökning Company matchmaking Malmö November 2008 Danska vägen 8, 412 66 Göteborg 031-40 30 90 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 61 Antal inkomna svar 51 Total svarsfrekvens 83,6

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa 38 besvarade utvärderingen av 56 deltagare. Vad tyckte du om föreläsningspasset Hur kan vi arbeta kring barn, mat och hälsa? längd. och viktig info som framkom innehåll med/om sådant vi redan vet! Mycket

Läs mer

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG.

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG. Namn: JENS SKJERDAL Resa: MEXIKO Datum: 1601 TIL 2701 2013 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: - Kommentar maten: - Kommentar om ridningen: - Kommentar om hästarna: - Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

2011-08-13. Regler för Barentskampen i orientering

2011-08-13. Regler för Barentskampen i orientering 1 2011-08-13 Regler för Barentskampen i orientering 2 1 Verksamhetsområde Barentskampen skall arrangeras i enlighet med Anvisningar för Barentsidrott och regler för det organiserade Barentsamarbete. IOF:s

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Allmänt Det andra Malmö-mötet Kvalitet i strålskyddsarbetet hölls på Radisson SAS Hotel i Malmö den 4 5 februari 2004. Mötet arrangerades av NSFS,

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i Det har varit NYP-träff i Skåneland i helgen 14-16 sept 2011 Nätverk för yngre yrkesverksamma med Parkinson träffades på Sundsgården i Helsingborg med ett program fullt av bra information och roliga inslag.

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA SUNNE 11-12-07 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Sunne, Storytelling Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Datum: 20-21 april 2013 Plats: Hotell Statt i Hässleholm Ändrat namn på regionala konferensen! Snart är det åter dags för lokalföreningar,

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Brukarundersökning 2011. Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr

Brukarundersökning 2011. Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr Brukarundersökning 2011 Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr Dnr 2/7 Innehållsförteckning Bakgrund och metod... 3 Resultat... 3 Förslag på förbättringar... 5 Diskussion... 6 Uppdatera innehållslistan

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbo

Askim-Frölunda-Högsbo Askim-Frölunda-Högsbo Slutrapport 2014-12-08 Antal svar: 46 2 Vad var bra? Information från stadsdelschefen. Föredraget om kommunikation. Ämnet Simons föredragning Bra att stadsdelens kommunikatörer presenterade

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten.

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät besökare 400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga upp

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Program Höstmöte 2012

Program Höstmöte 2012 PROGRAM Datum: 6-7-8 november Plats: Malmö Kontakter: hostmote@raa.se Version: 2012-10-26 Program Höstmöte 2012 Välkomna till årets Höstmöte som handlar om kulturarvet och det civila samhället! Vi har

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015

Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015 Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015 Hur uppfattar ni att pedagogik och lärande prioriteras i dag i museiverksamheter? Vilka resurser ges genom t.ex. budget, planering

Läs mer

INSPIRATION PILOTSTUDIE #2 POP UP CINEMA DOGWOOF

INSPIRATION PILOTSTUDIE #2 POP UP CINEMA DOGWOOF INSPIRATION PILOTSTUDIE #2 POP UP CINEMA DOGWOOF INSPIRATION Pilotprojekt #2 Pop Up Cinema Mångfald; det är verkligen det popups handlar om; både när det kommer till innehåll och till publiken. Engelska

Läs mer

En heldag om klimatanpassning i praktiken!

En heldag om klimatanpassning i praktiken! konferens s t h l m 25 sept En heldag om klimatanpassning i praktiken! Om strategier, verktyg och goda exempel för klimatanpassning i praktiken samt diskussion och debatt om framtidens utmaningar: Vad

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering - Film >> - Presentationer - Utvärdering - Kommentarer 18 frågor 11 frågor 5.3.2013 A. RESAN a. utveckla min kommunikationsförmåga

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Landscape architecture: History, theory and practice LK0249, 10281.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Ylva Dahlman Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-10-29-2016-02-25

Läs mer

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan:

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Kleindagarna 2011 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 16 Tre helt underbara dagar som jag länge kommer att minnas. Fantastiska betingelser. Vi

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer