Grundvattenomrdde ( l- eller ll-klass ) EJa Strandomride(150m)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundvattenomrdde ( l- eller ll-klass ) EJa Strandomride(150m)"

Transkript

1 Ingi koun PB Ingd UTREDNING OVER AVLOPPSSYSTEMET, BRUKS. OCH UNDERHALLSANVISNINGAR SAMT BRUKS. OCH UNDERHALLSBOKFORNING I avloppsforordningen avsedda: utredning over avloppssysteet, bruks- och underhillsanvisningar och bokforning. Dessa skal forvaras i fastigheten och vid behov foretes for tillsynsyndigheter. FASTIGHETENS Aonne Nan Adress E-post Telefon unden tjanstetid FASTIGHETEN By och fastighet RNr Fastighets nan Adress Pinta-ala BYGGNADEN Jordin I Berg! Sand X Ler n Torv I Annan, vad? Fastigheten ligger p6 Grundvattenordde ( l- eller ll-klass ) EJa Strandoride(150) []Ja Tdtt bebyggt or6de []Ja! Egnaheshus lfritidshus, anv6nds ca 6n./6r n Bastu! Annan, vad? Liigenhetsarealen* 2 Antal invinare personer Husidrllsvatten- f Vattenledningsnit I Egen brunn ( b6rs in ) tillg6ng! Annan, vad? INej lnej aruei [ Egen brunn ( pupas in ) UTRUSTING! sibasaing! Bubbelbad I Badkar! Dusch _ st. I Bastu I Vattenklosett avlopps paverkande I Tvdttaskin! Diskaskin! Annan, vad? TOALETT [-l Koposttoalett, Tillverkare Malli ddr urinen! salas i sluten tank ---_- 3, och fcirs, vart?! avdunstas! Annan ( t.ex. utedass, forbrdnningstoalett ), vad?! Vattenklosett, st. BEHANDLING AV Avloppsvatten leds via -- -delad slaavskiljare * (vattenvoly 1 till vidare behandling. AVLOPPS-! Allt vatten leds till sluten avloppstank' I Vattenklosettens vatten leds till sluten avloppstank VATTNEN Fr6n sluten avloppstank fors avloppsvattnet, vart? Tdningsfordonen* slipper till eters avst6nd frdn den slutna avloppstanken. Tankens tillverkningsaterial n Plast fl Glasfiber I Annat, vad? Tanken voly --_--- 3, utrustad ed overfyllningsalar" I Ja! Nej Tankens tillverknings6r tillverkare n Minireningsverk - Tillverkare! Fabrikstillverkat paketfilter * Tillverkare Modell!!!qt avloppsvatten leds till sluten avloppstank EVENTUELL VIDARE BEHANDLING LEDANDET AV BEHANDLADE AVLOPPSVAT- TEN SKYDDSAV- STAND AVLOPPSVAT- TENFORORD- NINGENS KRAV D Markbiidd"! Infiltrationsanldggning * Markbtidd / Infiltrationsareal --- 2, grundvattnets lodrdtt avst6nd fr6n botten Markbdddets / infi ltrationsanldggningens tillverknings6r n Annan, vilken? Prover kan tas fr6n avloppsvatten so koer in i och ut fr6n behandlingen. fl Ja fl Nei I Bara fr6n inkoande fl Bara fr6n uto6ende Det behandlade avloppsvattnet leds i ror till! Marken tr Dike! Till en annan plats, vart? Avstind till ndraste grannes bostadshus eller otsv Avst6nd till ndraste totgrans Avstind till ndraste hush6llsvattenbrunn / vattentdkt Avst6nd till vattendrag (dike, baick, 6, sj6 eller hav) Avloppsvattnens behandlingsplats Avloppsvattnens utsliippspunkt Egen vdrdering o det presenterade avloppssysteet fyller avloppsvattenfcirordningens ( ) behandlingskrav ". [] Ja I Nej, efterso

2 KONTAKT UPP- GIFTER Kontaktuppgifter for personer so har planerat, har byggt, dr ansvarig for skotsel och underh6ll och overvakningen. I I Nan, adress och telefonnuer ptanerare AVLOPPSSYS. TEMETS ALL- MANNA ANVIS- NING Anvisning for avloppssysteets noral bruk. FORBEHAND- Objekt so enligt fdrordninoen krdver reqelbunden" skdtsel och underh6ll sat hur ofta de skall utforas LING AV AV- oojext litgilrd I Hur. ott" LOPPSVATTNEN in. l ginq/6r in. 1 gdng /106r I sluten avloppstank I in. 1g6ng/6r in. 1g6ng/56r Anvisningar for deovann6nda dtodrdernaoch andra skotsel- och underh6llskrdvande objekt Objekt lrnvisniis

3 EVENTUELL VIDARE BEHANDLING Objekt so enligt forordningen krdver regelbunden skotsel och underh6ll sat hur ofta de skall utforas obiekt latsard I Hur otta infiltrations- eller arkbiiddankiggning rn.1 gdng /106r in. 1g6ng/6r in. 1 gdng /106r Anvisningar for de ovanni rnda 6todrdernaoch andra skotsel- och underhsllskrdvande objekt Atgiird Llnvisniis STORNINGAR Anvisning gdllande de vanligaste felen i avloppssysteet BILAGOR f, Situationsplan st. ( t.ex. i skala 1 :500 eller 1 : P5 ritningen bor tydligt utdrkas var bl.a. byggnader, niraste hush6llsvattenbrunnar ( till ca 150 avst6nd ) och alla delar av syste fdr behandling av avloppsvatten och dven var avloppsvattnet koer ut och var dikena ligger. )! Ovriga bilagor st. ( t.ex. grannarna satyckte ) UPPGIFTERNASUtredningen och bruks- och underhdllsanvisningarna skall h6llas aktuella. Alla fordndringar so gors p6 UPPDATERING avloppssysteet eller p6 fastigheten och so p6verkar avloppsvattnet pi n6gon vis, 6ste koa fra i detta dokuent. Dokuenten skall forvaras ifastigheten och vid behov foretes fcir yndigheterna.

4 BRUKS- OCH SERVICE BOKFORNINGEN Datu AtgarO 1 t.ex. tankens toning, service, inspektion och ve har gjort det). Kvittona skall ocks6 forvaras

5 *Ordforklaringar Ldqenhetsarealen Sluten avloppstank Toningsfordon Slaavskiliare Markbiidd I nfi ltrationsanliiggning Minireningsverk Paketfilter Behandlingskrav Regelbunden sk6tsel och underh6ll Bostadsyta. Byggnadens inre areal. Vattentdtank utan avloppsror ut i ogivningen och so dr avsedd for tillfiillig lagring av hush6llsavloppsvatten eller sla. Fordon so transporterar hush6llsavloppsvatten eller sla till behandling enligt kounens direktiv. Vattentdt ekanisk anldggning i en eller flera delar for fdrbehandling av avloppsvatten, vars huvudsakliga syfte dr att h6lla kvar de fasta partiklar so avskiljs fr6n avloppsvatlnet sat partiklar so dr lsttare in vatten. I arken nedgrdvd eller terrasserad frin grundvatten isolerad anlsggning for behandling av avloppsvatten geno vilken avloppsvatten so f6rbehandlats itinstone i en slaavskiljare renas geno ett filtrerande lager av sand eller andra arksubstanser och diirifr6n vattnet salas i ett rorsyste och leds ut i ogivninoen eller till fortsatt behandlinq. I arken nedgrdvd eller terrasserad anldggning for behandling av avloppsvatten geno vilken avloppsvatten so fdrbehandlats dtinstone i en slaavskiljare absorberas i arken fdr renino innan det n6r orundvattnet. Anldggning for rening av hushillsavloppsvatten och so kan fungera enligt fysikaliska, keiska eller biologiska principer eller enliqt en kobination av dessa. Anldggning for rening av hush6llsavloppsvatten ddr hush6llsavloppsvatten filtreras geno ndrgon aterial. Enligt forordningen bor an ur det obehandlade avloppsvatten inska dngden organiskt aterial (BSFz) ed inst 90 %. total fosforn ed inst 85 % och total kvdvet ed inst 40 o/o. I fdrordningen har givits vissa objekt so kriiver regelbunden skdtsel och underhsll sat hur ofta de skall utforas. Den so gor denna anvisning 6ste tilldgga nddviindiga objekt so behdvs for att svsteet skall funktionera. Mera inforation :

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning NORMBRUNN 07 Att borra brunn för energi och vatten en vägledning Norförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar innehåll Förord... 1 Enskild vattenförsörjning och energiborrning... 2 Grundvatten...

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

- reningsverk för avloppsvatten

- reningsverk för avloppsvatten - reningsverk för avloppsvatten - Avloppsvattenhantering välj rätt metod För en renare framtid Det finns många alternativa metoder för rening av avloppsvatten i glesbygder. Det är inte oviktigt vilket

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN Sökande Förnamn: Org.-/personnummer: Efternamn:

Läs mer

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder 244011 Inkom Migrationsverket Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder Dossiernummer Signatur Läkare som skriver utlåtanden eller

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 9 Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung 1. Inledning I denna anvisning har vi sammanställt information

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer