Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling."

Transkript

1 229 Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling. Åborg, Carl (1,2) Sandblad, Bengt (1), Gulliksen, Jan (1), Kavathatzopoulos, Iordanis (1) Avdelningen för Människa-Dator Interaktion, Uppsala Universitet, Uppsala (2) AB Previa, Uppsala The aim of the research and development activities presented is to specify methods and models for development of computer systems, that can contribute to less stress, mental work load and work environment problems in computer supported administrative work. The possibilities to prevent such problems by better development tools are being investigated within The National Tax Board and the National Social Insurance Board in Sweden in an ongoing project. Today s methods for system development are insufficient to prevent work environment and health problems. By an analysis of how different work environment related aspects are treated during the development process, we have been able to identify deficiencies and gaps in many of the commercially available development tool systems. Preliminary results show that there is a potential for preventing work environment problems by better development models and software tools. These results, as well as plans for continuing research, will be presented. 1. Bakgrund Kunskapsläge, tidigare och pågående forskning Vi har i dag omfattande kunskaper om datoriseringens konsekvenser ur arbetsmiljösynpunkt. Intensivt bildskärmsarbete har samband med hälsobesvär, framförallt besvär från ögon och nacke/axlar, men också stressrelaterade psykiska och psykosomatiska besvär [5], [8]. Den psykiska belastningen, i form av jäkt och höga effektivitetskrav, ökar ofta i samband med datorisering. Störningar i tekniken ger ökad psykisk belastning och leder till stressreaktioner [4]. Datorstöd som inte är utformade för att optimalt stödja användarna leder till olika slags kognitiva belastningar. För att kunna vidta rätt åtgärder behövs ökade kunskaper om mer specifika riskfaktorer och orsaker. Nya, omfattande tillämpningar av datorteknik, som t.ex. E- post, Internet, intranät, ärendehanteringssystem och elektronisk dokumenthantering (EDH), måste studeras och utvärderas utifrån tidigare vunna erfarenheter. En nyligen avslutad longitudinell studie, finansierad av RALF, har påvisat allvarliga hälsorisker vid EDH-arbete [6]. Vid datorintensivt arbete påverkas upplevelsen av, och reaktionerna på, arbetssituationen i hög grad av datorstödets mjukvara, dvs utformningen av system och program. Hur väl datorsystemens gränssnitt anpassas till användare och arbetsuppgifter är avgörande ur både effektivitets- och hälsosynpunkt [9], [10]. Teknikens sårbarhet är en speciell stressfaktor, som skapar oro och otrygghet hos de användare som hanterar känslig information, information som kan ha avgörande betydelse för människors väl och ve. Denna sårbarhet är dubbel, det handlar dels om verksamhetens och hela samhällets sårbarhet, dels om den egna, personliga sårbarheten. Sättet på vilket arbetet och kompetensresurser organiseras är också av stort betydelse för arbetsmiljön. Kompetensbrister hos användare innebär att IT-system inte används så som det är tänkt och planerat. Risken är stor att saker som är viktiga inte görs eller görs på ett felaktigt sätt och

2 230 att en stor del av den förväntade effektiviseringen av arbetet uteblir helt eller delvis. Detta leder dels till ineffektivt arbete, dels till irritation och stress eftersom användarna är medvetna om att de arbetar på ett icke-optimalt sätt. Den informella ständigt lärande organisationen är viktig för att den ger stöd och träning som ingen formell utbildning kan ge. Därmed är de informella omorganisationsprocesserna nödvändiga för god arbetsmiljö och effektivitet. Förutsättningen är att de förutses i ett tidigt skede och planeras in i utbildningsinsatser och organisationsförändringar på ett lämpligt sätt. I projektet Användarcentrerad systemutveckling effekter på arbetsorganisation, verksamhets- och kompetensutveckling (RALF-projekt DNR ) har vi vid avdelningen för människa-datorinteraktion (MDI) arbetat med att kartlägga hur systemutvecklingsarbete egentligen går till inom olika organisationer, varav en av studierna har rört Riksskatteverket (RSV). Redan Leavitts [18] teorier beskrev att arbetsredskap, arbetsorganisation, verksamhet och människornas kompetens är intimt förknippade med varandra. Redskapen är idag oftast ITstöd. Oftast utvecklas dock IT-stödet isolerat från de övriga delarna utan att beakta de krav ITutveckling ställer på organisationsförändringar, verksamhetsutveckling och kompetensutveckling [16]. Några observationer av central betydelse är: -Mycket stora delar av den kompetensutveckling som är nödvändig vid införande av nytt ITstöd sker och måste ske genom informella lärandeprocesser. Det är viktigt att dessa stöds i utvecklingsarbetet eftersom en kompetensbrist ofta bidrar till eller förvärrar användarens stressnivå och känsla av otillräcklighet [15]. -Verksamhetsutvecklingen sker ofta tämligen ostrukturerat och med otydliga mål. De kommersiella systemutvecklingsmodellerna är erkänt svaga på dessa tidiga faser av utvecklingsprocessen. Organisationerna behöver hjälp och stöd i arbetet att ta fram visioner och krav på det framtida arbetet och dess IT-stöd [17]. Det är i verksamhetsutvecklingen som stora delar av grundförutsättningarna för arbetsmiljön och arbetsbelastningen ges. Användargränssnittet är den del av ett IT-stöd som direkt berör användaren och dess utformning är av avgörande betydelse för hur god arbetsmiljön kommer att upplevas vara. Utformningen av användargränssnittet påverkas av och påverkar systemets funktionalitet i övrigt. I ett systemutvecklingsprojekt kommer ofta utformningen av användargränssnittet förhållandevis sent, efter att ett antal avgörande faktorer och beslut har fattats. Konsekvenserna av dessa beslut blir sällan uppmärksammade av användarna förrän man kommer till gränssnittet då det blir betydligt mer konkret. Dessvärre sker detta oftast alldeles för sent. Många av de kommersiella systemutvecklingsmodellerna, t ex Rational Unified Process (RUP) [11] eller Dynamic Systems Development Method (DSDM) [12], som idag blir allt vanligare i systemutvecklingsarbete, stadfäster dessa problem. 2. Syfte Det här beskrivna projektet startade och ska pågå i tre år, med finansiering från Rådet för arbetslivsforskning (RALF), Riksskatteverket (RSV) och Riksförsäkringsverket (RFV). Projektet ska bidraga till att, inom två stora, datorintensiva organisationer, skatteförvaltningen och socialförsäkringsadministrationen, höja medvetenheten om sambanden mellan datorstött arbete och arbetsmiljöproblem i vid mening samt ge underlag för att bättre beakta arbetsmiljöfrågor i samband med utveckling, utformning och införande av nya arbetsprocesser och nya datorstöd. Projektet ska även ge ansvariga för arbetsmiljöarbete, inom myndigheter, fackliga organisationer och företagshälsovård, ökad kunskap och förbättrade metoder för att analysera och förbättra arbetsmiljö vid datorstött arbete, främst arbete av ärendehanterande art. Vetenskapligt avser vi att komplettera dagens kunskaper inom arbetsmiljö/företagshälsovård och människa-datorinteraktion med element som relaterar kravspecifikationer, systeminnehåll, systemutveckling, gränssnittsutformning, systeminförande samt organisations- och kompetensutveckling till arbetsmiljöfaktorer av den art som diskuterats ovan.

3 Aktuella problemställningar vid RSV, RFV och Fk Vid utvecklingen av nya IT-stöd inom skatteförvaltningen/rsv har ambitionsnivån oftast varit hög. Man har haft målet att ha en effektiv användarmedverkan. Användbarhetsaspekter på de utvecklade systemen har betonats i utvecklingsdirektiven. De nya systemen är avsedda att få en sådan utformning att de leder till en god och utvecklande arbetsmiljö. Inom RSV har, i samverkan med MDI, en style-guide vilken anger grundläggande riktlinjer för utformning av användargränssnitt tagits fram. Trots detta finns det kritik mot hur utvecklingsarbetet bedrivits och hur den resulterande arbetsmiljön blivit. En del problem av olika art har uppmärksammats, bl a av yrkesinspektionen, och rapporterats. En relativt omfattande utvärdering av systemen och deras utveckling har gjorts. Det gör att en hel del kunskap om arbetsmiljöbrister och deras orsaker finns, något som kan utnyttjas i det pågående projektarbetet. Inom socialförsäkringsadministrationen (Riksförsäkringsverket (RFV) och Fk) har ett omfattande utvecklingsarbete påbörjats, som fram till år 2005 kommer att ha omformat både arbetssätt och datorstöd på försäkringskassorna. Projektet har bl a som mål att utforma en framtida arbetsmiljö som tillfredsställer högt ställda krav och kan fungera som ett föredöme för andra organisationer. I dagsläget har försäkringskassornas arbetsmiljö vid bildskärmsarbete påtagliga brister, som bl a påpekats av yrkesinspektionen. Behovet av åtgärder är stort och prioriterat. RFV och Fk har konstaterat att deras utvecklingsarbete behöver förstärkas avseende arbetsmiljökompetens. 4. Metod Projektet är uppdelat i två huvuddelar; mönsterkontoret resp mönsterprojektet. Mönsterkontoret Vi studerar hur en arbetsplats idag kan och bör utformas för att man skall minimera negativa effekter av terminalarbete, datorstöd och användargränssnitt. En relativt utförlig kartläggning av de upplevda problemen har redan genomförts, och arbetet kan därför fokuseras på att studera åtgärder inom de givna organisations- och verksamhetsramarna Lokala mönsterkontor finns inom både Skatteförvaltningen och Socialförsäkringsadministrationen. Projektet samverkar med det utvecklingsarbete som bedrivs vid dessa kontor, dels för att stödja utvecklingsaktiviteterna där, dels för att kunna följa och utvärdera det lokala arbetet. Mönsterprojektet Detta delprojekt är inriktat mot att arbeta i verklig mening förebyggande, genom att se till att utvecklings- och införandeprocessen på bästa möjliga sätt förmår att ta hänsyn till viktiga arbetsmiljöfaktorer. Arbetet består av en specifikationsdel, där existerande utvecklingsmodeller kompletteras med sådana element som möjliggör bästa möjliga arbetsmiljöhänsyn. Detta görs separat för de berörda myndigheterna eftersom deras förutsättningar är olika i detta avseende. Vidare består arbetet av en tillämpningsdel, där större utvecklingsprojekt följs inom vardera myndigheten. Under projektens genomförande skall forskarna dels stödja arbetet genom att tillföra nödvändiga kunskaper och kompetenser, dels följa och utvärdera förloppet och det slutliga resultatet Delmoment Beskriva arbetsmiljöproblem i samband med datorstött ärendehanteringsarbete Detta sker genom sammanställning av tidigare kunskaper och erfarenheter från egen och andras forskning samt från företagshälsovårdens arbete. Vidare kartläggs upplevda arbetsmiljöproblem på mönsterkontoren genom observationer, enkäter och intervjuer med personalen. De aspekter som ska beaktas är sådana som rör arbetsorganisation, ergonomi, hälsa, arbetstillfredsställelse och psykosociala faktorer (bl.a. egenkontroll, monotoni,

4 232 utvecklingsmöjligheter, kognitiva belastningar). Inga egna medicinska mätningar kommer att göras, men resultaten från sådana mätningar och undersökningar som ändå görs av företagshälsovården vid de deltagande mönsterkontoren kommer att utnyttjas. Beskriva utvecklingsprocesserna inom de deltagande myndigheterna De utvecklingsprocesser som idag används inom de deltagande myndigheterna beskrivs så att man därav kan utläsa innehåll, arbetsätt, deltagande, metodik och teknik. Vi studerar verksamhetsutveckling i vid mening och inte enbart systemutveckling. Metoder: Analys av metoddokumentationer. Observationer och intervjuer av personer med roller inom utvecklingsorganisationen. Analys av hur arbetsmiljörelaterade frågeställningar beaktas. Utreda samband mellan utvecklingsprocesserna och de resulterande arbetsmiljöproblemen De problem som upplevs i olika arbetssituationer relateras till olika steg eller arbetsmoment i utvecklingsprocesserna. Metoder: Analys av tidigare och pågående projekt. Analys av arbetsmiljön i de skapade organisationerna och arbetsprocesserna. Formulera ansatser till förbättrade utvecklingsprocesser, - modeller och verktyg Formulerande av krav på de utvecklingsprocesser som idag används, så att de kan kompletteras med sådana metodsteg att de resulterande systemen och arbetsprocesserna upplevs som förbättrade. Testa och utvärdera de förbättrade processerna, modellerna och verktygen Genom deltagande i verkliga projekt, mönsterprojekt, testas att de föreslagna utvecklingsprocesserna uppfyller uppställda krav. Utvärderingen sker genom observationer och intervjuer. Medverka i utveckling och utvärdering av mönsterkontor inom de deltagande myndigheterna Genom aktivt deltagande i utveckling av mönsterkontor inom de deltagande myndigheterna bidrager vi till att dessa kan utformas så att upplevda arbetsmiljöproblem minimeras. Förväntat resultat: Förbättrade metoder för att specificera lokala arbetsmiljökrav i samband med verksamhetsutveckling och systemutveckling. Ett antal konkreta exempel på hur projektet har bidragit till utformning av de deltagande mönsterkontoren, samt en utvärdering av detta. Referenser 1. Arbetarskyddsstyrelsen (1997). Negativ stress i arbetet - De mest utsatta yrkena. 2. Hur skall Sverige må bättre? första steget mot nationella folkhälsomål. Betänkande av Nationella folkhälsokommittén. SOU 1998: Arbetarskyddsstyrelsen (1999). Arbete vid bildskärm. AFS 98:5. 4. Aronsson, G., Dallner, M. & Åborg, C. (1994). Winners and Losers From Computerization: A Study of the Psychosocial Work Conditions and Health of Swedish State Employees, International Journal of Human-Computer Interaction, Vol 6 No 1 pp Aronsson, G., Åborg, C., Örelius, M. (1988). Datoriseringens vinnare och förlorare, Arbete och Hälsa 1988: 27 Arbetslivsinstitutet, Solna. 6. Billing, A., Åborg, C. (1998). Utvärdering av elektronisk dokumenthantering ur arbetsmiljösynpunkt. Slutredovisning till RALF, Futura Statshälsans FoU Verksamhet, Karslskrona. 7. Brod, C. (1988). Teknostress, ICA-förlaget, Stockholm. 8. Grieco, A., et al, (1995). Work with display units 94. Elsevier Science Publishers, Amsterdam. 9. Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press, Inc., San Diego. 10. Åborg, C., Sandblad, B., Lif, M. A practical method for evaluation of human-computer interfaces. Submitted for publication in Applied Ergonomics. 11. Kruchten P. (1998), The Rational Unified Process--An Introduction, Addison Wesley Longman Inc., Reading, Mass., USA.

5 Stapleton J. (1997), DSDM - Dynamic Systems Development Method, Addison Wesley Longman Limited, Essex, England. 13. Gulliksen, J., Göransson, B. & Lif, M. (2000) A User Centred Approach to Object Oriented User Interface Design, In M. Van Harmelen & S. Wilson (Eds.) Object Modelling and User Interface Design., Addison Wesley Longman Limited, Essex, England 14. Göransson, B. & Gulliksen, J. (1999) Användarcentrerad systemutveckling, Version 0.9. Teknisk rapport utgiven av institutionen för informationsteknologi, Uppsala Universitet. 15. Kavathatzopoulos, I. & Kuylenstierna, J. (1993). Informellt samarbete och kunskapsstöd: Operatörslaget i ett datoriserat kontrollrum. Stockholm: NUTEK/DUP. 16. Kavathatzopoulos, I. (1997). Informationsteknologi och samarbete. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 17. Kavathatzopoulos, I. & Kuylenstierna, J. (1998). Kommunikations-teknikens egenskaper och arbetsorganisationens struktur. Stockholm: NUTEK/SAMT 18. Leavitt, H.J. (1958) Managerial Psychology. London: University of Chicago Press, Ltd.

6 234

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Malin Apelqvist och Cecilia Sankoh Juni

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening 1 Svensk sjuksköterskeförening Underlättarfunktionen -ett förslag till innehåll och kompetens Livets stora syfte är inte kunskap utan handling Citat av Thomas Henry Huxley Bakgrund Det övergripande målet

Läs mer

Utvärdering av Frigör tid till vård - ett förbättringsarbete för utveckling av psykiatrisk heldygnsvård

Utvärdering av Frigör tid till vård - ett förbättringsarbete för utveckling av psykiatrisk heldygnsvård Utvärdering av Frigör tid till vård - ett förbättringsarbete för utveckling av psykiatrisk heldygnsvård Medical Management Centre Stockholm, mars 211 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas av Medical

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Lean inom sjukvården

Lean inom sjukvården LINNÈUNIVERSITETET Ekonomihögskolan KURS: D-UPPSATS, EXAMENSARBETE G3 I FÖRETAGSEKONOMI, 15HP Ekonomistyrning, 4FE90E, VT 2011 Lean inom sjukvården - en studie av motivet bakom införandet av lean samt

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning. Erik Johansson

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning. Erik Johansson Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning Erik Johansson Förord Dricksvattenförsörjningen är i hög grad beroende av välfungerande industriella informations- och styrsystem. Dessa

Läs mer

En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model

En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer