Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling."

Transkript

1 229 Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling. Åborg, Carl (1,2) Sandblad, Bengt (1), Gulliksen, Jan (1), Kavathatzopoulos, Iordanis (1) Avdelningen för Människa-Dator Interaktion, Uppsala Universitet, Uppsala (2) AB Previa, Uppsala The aim of the research and development activities presented is to specify methods and models for development of computer systems, that can contribute to less stress, mental work load and work environment problems in computer supported administrative work. The possibilities to prevent such problems by better development tools are being investigated within The National Tax Board and the National Social Insurance Board in Sweden in an ongoing project. Today s methods for system development are insufficient to prevent work environment and health problems. By an analysis of how different work environment related aspects are treated during the development process, we have been able to identify deficiencies and gaps in many of the commercially available development tool systems. Preliminary results show that there is a potential for preventing work environment problems by better development models and software tools. These results, as well as plans for continuing research, will be presented. 1. Bakgrund Kunskapsläge, tidigare och pågående forskning Vi har i dag omfattande kunskaper om datoriseringens konsekvenser ur arbetsmiljösynpunkt. Intensivt bildskärmsarbete har samband med hälsobesvär, framförallt besvär från ögon och nacke/axlar, men också stressrelaterade psykiska och psykosomatiska besvär [5], [8]. Den psykiska belastningen, i form av jäkt och höga effektivitetskrav, ökar ofta i samband med datorisering. Störningar i tekniken ger ökad psykisk belastning och leder till stressreaktioner [4]. Datorstöd som inte är utformade för att optimalt stödja användarna leder till olika slags kognitiva belastningar. För att kunna vidta rätt åtgärder behövs ökade kunskaper om mer specifika riskfaktorer och orsaker. Nya, omfattande tillämpningar av datorteknik, som t.ex. E- post, Internet, intranät, ärendehanteringssystem och elektronisk dokumenthantering (EDH), måste studeras och utvärderas utifrån tidigare vunna erfarenheter. En nyligen avslutad longitudinell studie, finansierad av RALF, har påvisat allvarliga hälsorisker vid EDH-arbete [6]. Vid datorintensivt arbete påverkas upplevelsen av, och reaktionerna på, arbetssituationen i hög grad av datorstödets mjukvara, dvs utformningen av system och program. Hur väl datorsystemens gränssnitt anpassas till användare och arbetsuppgifter är avgörande ur både effektivitets- och hälsosynpunkt [9], [10]. Teknikens sårbarhet är en speciell stressfaktor, som skapar oro och otrygghet hos de användare som hanterar känslig information, information som kan ha avgörande betydelse för människors väl och ve. Denna sårbarhet är dubbel, det handlar dels om verksamhetens och hela samhällets sårbarhet, dels om den egna, personliga sårbarheten. Sättet på vilket arbetet och kompetensresurser organiseras är också av stort betydelse för arbetsmiljön. Kompetensbrister hos användare innebär att IT-system inte används så som det är tänkt och planerat. Risken är stor att saker som är viktiga inte görs eller görs på ett felaktigt sätt och

2 230 att en stor del av den förväntade effektiviseringen av arbetet uteblir helt eller delvis. Detta leder dels till ineffektivt arbete, dels till irritation och stress eftersom användarna är medvetna om att de arbetar på ett icke-optimalt sätt. Den informella ständigt lärande organisationen är viktig för att den ger stöd och träning som ingen formell utbildning kan ge. Därmed är de informella omorganisationsprocesserna nödvändiga för god arbetsmiljö och effektivitet. Förutsättningen är att de förutses i ett tidigt skede och planeras in i utbildningsinsatser och organisationsförändringar på ett lämpligt sätt. I projektet Användarcentrerad systemutveckling effekter på arbetsorganisation, verksamhets- och kompetensutveckling (RALF-projekt DNR ) har vi vid avdelningen för människa-datorinteraktion (MDI) arbetat med att kartlägga hur systemutvecklingsarbete egentligen går till inom olika organisationer, varav en av studierna har rört Riksskatteverket (RSV). Redan Leavitts [18] teorier beskrev att arbetsredskap, arbetsorganisation, verksamhet och människornas kompetens är intimt förknippade med varandra. Redskapen är idag oftast ITstöd. Oftast utvecklas dock IT-stödet isolerat från de övriga delarna utan att beakta de krav ITutveckling ställer på organisationsförändringar, verksamhetsutveckling och kompetensutveckling [16]. Några observationer av central betydelse är: -Mycket stora delar av den kompetensutveckling som är nödvändig vid införande av nytt ITstöd sker och måste ske genom informella lärandeprocesser. Det är viktigt att dessa stöds i utvecklingsarbetet eftersom en kompetensbrist ofta bidrar till eller förvärrar användarens stressnivå och känsla av otillräcklighet [15]. -Verksamhetsutvecklingen sker ofta tämligen ostrukturerat och med otydliga mål. De kommersiella systemutvecklingsmodellerna är erkänt svaga på dessa tidiga faser av utvecklingsprocessen. Organisationerna behöver hjälp och stöd i arbetet att ta fram visioner och krav på det framtida arbetet och dess IT-stöd [17]. Det är i verksamhetsutvecklingen som stora delar av grundförutsättningarna för arbetsmiljön och arbetsbelastningen ges. Användargränssnittet är den del av ett IT-stöd som direkt berör användaren och dess utformning är av avgörande betydelse för hur god arbetsmiljön kommer att upplevas vara. Utformningen av användargränssnittet påverkas av och påverkar systemets funktionalitet i övrigt. I ett systemutvecklingsprojekt kommer ofta utformningen av användargränssnittet förhållandevis sent, efter att ett antal avgörande faktorer och beslut har fattats. Konsekvenserna av dessa beslut blir sällan uppmärksammade av användarna förrän man kommer till gränssnittet då det blir betydligt mer konkret. Dessvärre sker detta oftast alldeles för sent. Många av de kommersiella systemutvecklingsmodellerna, t ex Rational Unified Process (RUP) [11] eller Dynamic Systems Development Method (DSDM) [12], som idag blir allt vanligare i systemutvecklingsarbete, stadfäster dessa problem. 2. Syfte Det här beskrivna projektet startade och ska pågå i tre år, med finansiering från Rådet för arbetslivsforskning (RALF), Riksskatteverket (RSV) och Riksförsäkringsverket (RFV). Projektet ska bidraga till att, inom två stora, datorintensiva organisationer, skatteförvaltningen och socialförsäkringsadministrationen, höja medvetenheten om sambanden mellan datorstött arbete och arbetsmiljöproblem i vid mening samt ge underlag för att bättre beakta arbetsmiljöfrågor i samband med utveckling, utformning och införande av nya arbetsprocesser och nya datorstöd. Projektet ska även ge ansvariga för arbetsmiljöarbete, inom myndigheter, fackliga organisationer och företagshälsovård, ökad kunskap och förbättrade metoder för att analysera och förbättra arbetsmiljö vid datorstött arbete, främst arbete av ärendehanterande art. Vetenskapligt avser vi att komplettera dagens kunskaper inom arbetsmiljö/företagshälsovård och människa-datorinteraktion med element som relaterar kravspecifikationer, systeminnehåll, systemutveckling, gränssnittsutformning, systeminförande samt organisations- och kompetensutveckling till arbetsmiljöfaktorer av den art som diskuterats ovan.

3 Aktuella problemställningar vid RSV, RFV och Fk Vid utvecklingen av nya IT-stöd inom skatteförvaltningen/rsv har ambitionsnivån oftast varit hög. Man har haft målet att ha en effektiv användarmedverkan. Användbarhetsaspekter på de utvecklade systemen har betonats i utvecklingsdirektiven. De nya systemen är avsedda att få en sådan utformning att de leder till en god och utvecklande arbetsmiljö. Inom RSV har, i samverkan med MDI, en style-guide vilken anger grundläggande riktlinjer för utformning av användargränssnitt tagits fram. Trots detta finns det kritik mot hur utvecklingsarbetet bedrivits och hur den resulterande arbetsmiljön blivit. En del problem av olika art har uppmärksammats, bl a av yrkesinspektionen, och rapporterats. En relativt omfattande utvärdering av systemen och deras utveckling har gjorts. Det gör att en hel del kunskap om arbetsmiljöbrister och deras orsaker finns, något som kan utnyttjas i det pågående projektarbetet. Inom socialförsäkringsadministrationen (Riksförsäkringsverket (RFV) och Fk) har ett omfattande utvecklingsarbete påbörjats, som fram till år 2005 kommer att ha omformat både arbetssätt och datorstöd på försäkringskassorna. Projektet har bl a som mål att utforma en framtida arbetsmiljö som tillfredsställer högt ställda krav och kan fungera som ett föredöme för andra organisationer. I dagsläget har försäkringskassornas arbetsmiljö vid bildskärmsarbete påtagliga brister, som bl a påpekats av yrkesinspektionen. Behovet av åtgärder är stort och prioriterat. RFV och Fk har konstaterat att deras utvecklingsarbete behöver förstärkas avseende arbetsmiljökompetens. 4. Metod Projektet är uppdelat i två huvuddelar; mönsterkontoret resp mönsterprojektet. Mönsterkontoret Vi studerar hur en arbetsplats idag kan och bör utformas för att man skall minimera negativa effekter av terminalarbete, datorstöd och användargränssnitt. En relativt utförlig kartläggning av de upplevda problemen har redan genomförts, och arbetet kan därför fokuseras på att studera åtgärder inom de givna organisations- och verksamhetsramarna Lokala mönsterkontor finns inom både Skatteförvaltningen och Socialförsäkringsadministrationen. Projektet samverkar med det utvecklingsarbete som bedrivs vid dessa kontor, dels för att stödja utvecklingsaktiviteterna där, dels för att kunna följa och utvärdera det lokala arbetet. Mönsterprojektet Detta delprojekt är inriktat mot att arbeta i verklig mening förebyggande, genom att se till att utvecklings- och införandeprocessen på bästa möjliga sätt förmår att ta hänsyn till viktiga arbetsmiljöfaktorer. Arbetet består av en specifikationsdel, där existerande utvecklingsmodeller kompletteras med sådana element som möjliggör bästa möjliga arbetsmiljöhänsyn. Detta görs separat för de berörda myndigheterna eftersom deras förutsättningar är olika i detta avseende. Vidare består arbetet av en tillämpningsdel, där större utvecklingsprojekt följs inom vardera myndigheten. Under projektens genomförande skall forskarna dels stödja arbetet genom att tillföra nödvändiga kunskaper och kompetenser, dels följa och utvärdera förloppet och det slutliga resultatet Delmoment Beskriva arbetsmiljöproblem i samband med datorstött ärendehanteringsarbete Detta sker genom sammanställning av tidigare kunskaper och erfarenheter från egen och andras forskning samt från företagshälsovårdens arbete. Vidare kartläggs upplevda arbetsmiljöproblem på mönsterkontoren genom observationer, enkäter och intervjuer med personalen. De aspekter som ska beaktas är sådana som rör arbetsorganisation, ergonomi, hälsa, arbetstillfredsställelse och psykosociala faktorer (bl.a. egenkontroll, monotoni,

4 232 utvecklingsmöjligheter, kognitiva belastningar). Inga egna medicinska mätningar kommer att göras, men resultaten från sådana mätningar och undersökningar som ändå görs av företagshälsovården vid de deltagande mönsterkontoren kommer att utnyttjas. Beskriva utvecklingsprocesserna inom de deltagande myndigheterna De utvecklingsprocesser som idag används inom de deltagande myndigheterna beskrivs så att man därav kan utläsa innehåll, arbetsätt, deltagande, metodik och teknik. Vi studerar verksamhetsutveckling i vid mening och inte enbart systemutveckling. Metoder: Analys av metoddokumentationer. Observationer och intervjuer av personer med roller inom utvecklingsorganisationen. Analys av hur arbetsmiljörelaterade frågeställningar beaktas. Utreda samband mellan utvecklingsprocesserna och de resulterande arbetsmiljöproblemen De problem som upplevs i olika arbetssituationer relateras till olika steg eller arbetsmoment i utvecklingsprocesserna. Metoder: Analys av tidigare och pågående projekt. Analys av arbetsmiljön i de skapade organisationerna och arbetsprocesserna. Formulera ansatser till förbättrade utvecklingsprocesser, - modeller och verktyg Formulerande av krav på de utvecklingsprocesser som idag används, så att de kan kompletteras med sådana metodsteg att de resulterande systemen och arbetsprocesserna upplevs som förbättrade. Testa och utvärdera de förbättrade processerna, modellerna och verktygen Genom deltagande i verkliga projekt, mönsterprojekt, testas att de föreslagna utvecklingsprocesserna uppfyller uppställda krav. Utvärderingen sker genom observationer och intervjuer. Medverka i utveckling och utvärdering av mönsterkontor inom de deltagande myndigheterna Genom aktivt deltagande i utveckling av mönsterkontor inom de deltagande myndigheterna bidrager vi till att dessa kan utformas så att upplevda arbetsmiljöproblem minimeras. Förväntat resultat: Förbättrade metoder för att specificera lokala arbetsmiljökrav i samband med verksamhetsutveckling och systemutveckling. Ett antal konkreta exempel på hur projektet har bidragit till utformning av de deltagande mönsterkontoren, samt en utvärdering av detta. Referenser 1. Arbetarskyddsstyrelsen (1997). Negativ stress i arbetet - De mest utsatta yrkena. 2. Hur skall Sverige må bättre? första steget mot nationella folkhälsomål. Betänkande av Nationella folkhälsokommittén. SOU 1998: Arbetarskyddsstyrelsen (1999). Arbete vid bildskärm. AFS 98:5. 4. Aronsson, G., Dallner, M. & Åborg, C. (1994). Winners and Losers From Computerization: A Study of the Psychosocial Work Conditions and Health of Swedish State Employees, International Journal of Human-Computer Interaction, Vol 6 No 1 pp Aronsson, G., Åborg, C., Örelius, M. (1988). Datoriseringens vinnare och förlorare, Arbete och Hälsa 1988: 27 Arbetslivsinstitutet, Solna. 6. Billing, A., Åborg, C. (1998). Utvärdering av elektronisk dokumenthantering ur arbetsmiljösynpunkt. Slutredovisning till RALF, Futura Statshälsans FoU Verksamhet, Karslskrona. 7. Brod, C. (1988). Teknostress, ICA-förlaget, Stockholm. 8. Grieco, A., et al, (1995). Work with display units 94. Elsevier Science Publishers, Amsterdam. 9. Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press, Inc., San Diego. 10. Åborg, C., Sandblad, B., Lif, M. A practical method for evaluation of human-computer interfaces. Submitted for publication in Applied Ergonomics. 11. Kruchten P. (1998), The Rational Unified Process--An Introduction, Addison Wesley Longman Inc., Reading, Mass., USA.

5 Stapleton J. (1997), DSDM - Dynamic Systems Development Method, Addison Wesley Longman Limited, Essex, England. 13. Gulliksen, J., Göransson, B. & Lif, M. (2000) A User Centred Approach to Object Oriented User Interface Design, In M. Van Harmelen & S. Wilson (Eds.) Object Modelling and User Interface Design., Addison Wesley Longman Limited, Essex, England 14. Göransson, B. & Gulliksen, J. (1999) Användarcentrerad systemutveckling, Version 0.9. Teknisk rapport utgiven av institutionen för informationsteknologi, Uppsala Universitet. 15. Kavathatzopoulos, I. & Kuylenstierna, J. (1993). Informellt samarbete och kunskapsstöd: Operatörslaget i ett datoriserat kontrollrum. Stockholm: NUTEK/DUP. 16. Kavathatzopoulos, I. (1997). Informationsteknologi och samarbete. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 17. Kavathatzopoulos, I. & Kuylenstierna, J. (1998). Kommunikations-teknikens egenskaper och arbetsorganisationens struktur. Stockholm: NUTEK/SAMT 18. Leavitt, H.J. (1958) Managerial Psychology. London: University of Chicago Press, Ltd.

6 234

Arbetsmiljö vid IT-stött arbete. En kort introduktion

Arbetsmiljö vid IT-stött arbete. En kort introduktion Arbetsmiljö vid IT-stött arbete En kort introduktion Bengt Sandblad Människa-datorinteraktion Institutionen för informationsteknologi Uppsala universitet IT, arbetsmiljö och hälsa Arbetsmiljö är ett brett

Läs mer

UDIPA. Ett utvärderingverktyg för datorstödets inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Annika Thorner. Högskolan i Skövde.

UDIPA. Ett utvärderingverktyg för datorstödets inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Annika Thorner. Högskolan i Skövde. UDIPA Ett utvärderingverktyg för datorstödets inverkan på den psykosociala arbetsmiljön Annika Thorner Högskolan i Skövde Agenda IT och psykosocial arbetsmiljö Utvärdering UDIPA ett nytt utvärderingsverktyg

Läs mer

IT, stress och arbetsmiljö

IT, stress och arbetsmiljö IT, stress och arbetsmiljö Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet http://www.it.uu.se.@it.uu.se Vård- och omsorgsarbete Process-, fordons- och trafikstyrning 1 Administrativt

Läs mer

Digital Arbetsmiljö. Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, KTH Bengt Sandblad och Carl Åborg, Uppsala universitet

Digital Arbetsmiljö. Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, KTH Bengt Sandblad och Carl Åborg, Uppsala universitet Digital Arbetsmiljö Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, KTH Bengt Sandblad och Carl Åborg, Uppsala universitet Vad är Digital Arbetsmiljö? Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl

Läs mer

IT och arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet. Vård- och omsorgsarbete

IT och arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet. Vård- och omsorgsarbete IT och arbetsmiljö Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet http://www.it.uu.se.@it.uu.se Vård- och omsorgsarbete Process-, fordons- och trafikstyrning 1 Administrativt

Läs mer

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Gulan Jan Gulliksen Ph D, MSc Jan.Gulliksen@hci.uu.se HCI(Uppsala Universitet) och CID(KTH) Uppsala Universitet Institutionen för Avdelningen för

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Digital Arbetsmiljö. Vad är Digital Arbetsmiljö? Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl fysisk, psykosocial

Digital Arbetsmiljö. Vad är Digital Arbetsmiljö? Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl fysisk, psykosocial Digital Arbetsmiljö Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, KTH Bengt Sandblad och Carl Åborg, Uppsala universitet Vad är Digital Arbetsmiljö? Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl

Läs mer

Användarcentrerad Systemutveckling

Användarcentrerad Systemutveckling Användarcentrerad Systemutveckling Människadatorinteraktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/ course/homepage/hci/ ht10 Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper.

Läs mer

ADA metoden. Sammanfattning. En metod för bedömning av datasystems användarvänlighet och kognitiva arbetsmiljöproblem

ADA metoden. Sammanfattning. En metod för bedömning av datasystems användarvänlighet och kognitiva arbetsmiljöproblem ADA metoden En metod för bedömning av datasystems användarvänlighet och kognitiva arbetsmiljöproblem Sammanfattning Previa-Rikshälsan Miljödata AB CMD, Uppsala universitet -1- ADA-metoden Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmiljö och utformning av datorstöd

Arbetsmiljö och utformning av datorstöd Arbetsmiljö och utformning av datorstöd Carl Åborg, Jenny Persson, Inger Boivie Institutionen för IT, avdelningen för MDI Uppsala Universitet Box 337 751 05 Uppsala 018-471 00 00 carl.aborg@previa.se jenny.persson@hci.uu.se

Läs mer

Chaos om IT-projekt..

Chaos om IT-projekt.. Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper. Lämplig extraläsning Gulliksen, Göransson: Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratur, kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Bredvidläsning) Syfte

Läs mer

IT, stress och arbetsmiljö

IT, stress och arbetsmiljö IT, stress och arbetsmiljö Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet http://www.it.uu.se.@it.uu.se Vård- och omsorgsarbete Process-, fordons- och trafikstyrning Administrativt

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användbarhetsdesign, användbarhetsn och utvecklingsprocessen. Bengt Göransson användbarhets Bengt.Goransson@guide.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

Informationsteknologi och etik Introduktion. Kursen. Etikteorier och forskning. Filosofisk forskning: Psykologisk forskning:

Informationsteknologi och etik Introduktion. Kursen. Etikteorier och forskning. Filosofisk forskning: Psykologisk forskning: Informationsteknologi och etik Introduktion Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet Avd. för människa-datorinteraktion Kursen Registrering Föreläsningar, grupparbete, seminarier Litteratur: Bynum-Rogersson,

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

SYSTEMUTVECKLING METODER & MODELLER. Suzana Ramadani

SYSTEMUTVECKLING METODER & MODELLER. Suzana Ramadani SYSTEMUTVECKLING METODER & MODELLER 1 Processlinjen Produktlinjen Livscykelmodellen systemutveckling systemering Analys Design Realisering Implementering Förändringsanalys Verksamhetsanalys Förvaltning

Läs mer

Hört och lärt på NES2012

Hört och lärt på NES2012 Hört och lärt på NES2012 NES2012 Ergonomics for sustainability and growth - NES Nordic Ergonomics and Human Factors Society - NES2012, den 44:e NES konferensen - 300 deltagare från 25 länder, alla världsdelar

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04

Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04 Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04 E-Dagis enligt systemutvecklings metoden The Usability Engineering Lifecycle, Deborah J. Mayhew Grupp 3: Daniel Lundberg, dalu8987@student.uu.se Hanna

Läs mer

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling -

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling - Utvärdering Fredag 1 oktober 13-15 F1 Ann Lantz - alz@nada.kth.se Anna Swartling - ast@kth.se Övergripande (1) Av den verkliga världen: Hur agerar man, vad händer? Hur används teknik? Beteendevetenskapliga

Läs mer

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet 1 IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet Carola Löfstrand Arbetsmiljöspecialist Vision Medarbetardriven verksamhetsutveckling - genom digitalisering Hur fånga upp medarbetarnas behov och göra dom

Läs mer

Digital arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet. Bengt.Sandblad@it.uu.se

Digital arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet. Bengt.Sandblad@it.uu.se Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet.@it.uu.se Innehåll IT i arbetet finns det problem? - vad är det? Kognitiva arbetsmiljöproblem Vad förorsakar problemen? Effekterna? Vad säger lagen?

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Checklista för god arbetsmiljö vid datorstött arbete

Checklista för god arbetsmiljö vid datorstött arbete Checklista för god arbetsmiljö vid datorstött arbete Bengt Sandblad Institutionen för informationsteknologi Uppsala universitet December 2013 Abstract Redan idag sköts det mesta av allt arbete inom administrativt

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Ekonomiadministratörernas IT- relaterade arbetsmiljö vid Uppsala universitet

Ekonomiadministratörernas IT- relaterade arbetsmiljö vid Uppsala universitet Ekonomiadministratörernas IT- relaterade arbetsmiljö vid Uppsala universitet - En kortfattad rapport från KiA- projektet Uppsala 2014-02-07 Åsa Cajander Thomas Lind Gerolf Nauwerck Britta Nyberg Bengt

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Processer för användbarhet och användarcentrerad design i praktiken

Processer för användbarhet och användarcentrerad design i praktiken Processer för användbarhet och användarcentrerad design i praktiken Jan Gulliksen, Bengt Göransson och Inger Boivie Stressforskaren Bengt Arnetz vid Uppsala Universitet brukar säga följande: att verka

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/109 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖ DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Publicerad

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Användbarhet och användarcentrerad systemdesign. Vilka är era användare? Vad innebär det att något är användbart? Enkelt.

Användbarhet och användarcentrerad systemdesign. Vilka är era användare? Vad innebär det att något är användbart? Enkelt. Användbarhet och användarcentrerad systemdesign Jan Gulliksen Vilka är era användare? Vilka bra frågor du ställer Våra användare är alla Våra användare är i medeltal kvinna på 58 år utan eftergymnasial

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Regeringen ändrar Arbetsmiljöverkets beslut enligt följande.

Regeringen ändrar Arbetsmiljöverkets beslut enligt följande. Regeringsbeslut II 10 2002-05-02 N2001/11628/ARM Näringsdepartementet Härnösands kommun Socialförvaltningen 871 80 HÄRNÖSAND Överklagande över Arbetsmiljöverkets beslut i fråga om krav på arbetsmiljökonsekvensutredning

Läs mer

Systemet och användaren En arbetsplatsstudie av upphandlingshantering på Visma Commerce

Systemet och användaren En arbetsplatsstudie av upphandlingshantering på Visma Commerce Systemet och användaren En arbetsplatsstudie av upphandlingshantering på Visma Commerce Ellen Andersson, Rikard Karlsson, Linn Olsson, Elin Sjöström, Alice Walden Handledare: Mathias Broth & Magnus Bång

Läs mer

Anna-Lisa Osvalder. Avdelning Design & Human Factors Inst produkt- och produktionsutveckling, Chalmers

Anna-Lisa Osvalder. Avdelning Design & Human Factors Inst produkt- och produktionsutveckling, Chalmers Anna-Lisa Osvalder Avdelning Design & Human Factors Inst produkt- och produktionsutveckling, Chalmers Forskning och undervising inom Människa-maskinsystem/Ergonomi/Teknisk design Arbete och teknik på människans

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

AKTUELL FORSKNING FÖR STATSFÖRVALTNINGEN NR 8. IT-stöd i arbetet utveckling, införande och arbetsmiljö BENGT SANDBLAD

AKTUELL FORSKNING FÖR STATSFÖRVALTNINGEN NR 8. IT-stöd i arbetet utveckling, införande och arbetsmiljö BENGT SANDBLAD AKTUELL FORSKNING FÖR STATSFÖRVALTNINGEN NR 8 IT-stöd i arbetet utveckling, införande och arbetsmiljö BENGT SANDBLAD Tidigare nummer i Synopsis-serien: NR 1, Demokrati, författning och förvaltning. Aktuella

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Användbarhet vem bryr sig?

Användbarhet vem bryr sig? Användbarhet vem bryr sig? Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet.@it.uu.se Innehåll IT i arbetet är det ett problem? Kognitiva arbetsmiljöproblem Vad förorsakar problemen? Vad göra åt saken?

Läs mer

en metod för att utveckla det framtida IT-stödda arbetet

en metod för att utveckla det framtida IT-stödda arbetet Målbilder en metod för att utveckla det framtida IT-stödda arbetet Målbilder en metod för att utveckla det framtida IT-stödda arbetet Bengt Sandblad Niklas Hardenborg Avdelningen för människa-datorinteraktion

Läs mer

IT-stress Orsaker och åtgärder

IT-stress Orsaker och åtgärder Carl Åborg Sidan 1 03-10-08 IT-stress Orsaker och åtgärder Allt fler tillbringar allt större del av arbetsdagen framför en bildskärm. Allt fler blir sjuka av sitt arbete. Det finns klara samband mellan

Läs mer

Målbilden för framtidens studieadministration

Målbilden för framtidens studieadministration Nya Ladok Målbilden för framtidens studieadministration Sammanfattning av målbildsarbetet 2014: studenter, lärare kursadministratörer, studierektorer och programansvariga Några av de önskemål som studenter,

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Arbetsmiljö och IT i ett användarperspektiv

Arbetsmiljö och IT i ett användarperspektiv CID-123 ISSN 1403-0721 Department of Numerical Analysis and Computer Science KTH Arbetsmiljö och IT i ett användarperspektiv Carl Åborg och Jan Gulliksen CID, CENTRE FOR USER ORIENTED IT DESIGN Författare:

Läs mer

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Effektivitet hos sociotekniska system Uppsala universitet @ 2003 Anders Jansson Målgrupper Användare av IT-system Industri- och kärnkraftsoperatörer

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt

Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt Russinen ur kakan Isabella Scandurra Centrum för ehälsa, Uppsala Universitet SAMTIT, Agenda Användbarhetsstandarden ISO 9241-11 Utvecklingsmetoder/utvärderingsmetoder

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3 Sid av 8 Orsakerna till förändringar i verksamheten kan vara många. Oftast är det en strävan till högre effektivitet som för privata företag ska resultera i bättre lönsamhet. Lönsamhet är för alla företag

Läs mer

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design Designprocessen 1 Datavetenskap Beteendevetenskap MDI Design Två betydelser The final solution/plan (e.g. proposal, drawing, model, description) or the result of implementing that plan in the form of the

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Skrift tre i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Litteraturvetenskapliga institutionen läsåret 2013/2014

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Litteraturvetenskapliga institutionen läsåret 2013/2014 Uppsala universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Litteraturvetenskapliga institutionen läsåret 2013/2014 Målsättningar för en bättre arbetsmiljö Allt arbete

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Växjö kommuns revisorer. Uppföljning av tidigare granskning av skolpersonalens psykosociala arbetsbelastning. Revisionsrapport.

Växjö kommuns revisorer. Uppföljning av tidigare granskning av skolpersonalens psykosociala arbetsbelastning. Revisionsrapport. ABCD Växjö kommuns revisorer Uppföljning av tidigare granskning av skolpersonalens psykosociala arbetsbelastning Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 2007-10-16 ABCD Växjö kommuns revisorer Uppföljning av

Läs mer

Mobile IT systems and home care applications

Mobile IT systems and home care applications Mobile IT systems and home care applications Bengt Sandblad http://www.it.uu.se/research/hci Mobile work Mobile Mobile Mobile Digital pen IT systems for mobile work It is often important that information

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

Vad påverkar designen?

Vad påverkar designen? Vad påverkar designen av ett gränssnitt? Vi ser arbetet med design av ett användargränssnitt som något som liknar en arkitekts arbete. En arkitekt ska i sin utformning av en ny byggnad se till att: Byggnaden

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 14 Medelvärde: Har kursen känts relevant för din utbildning?

Allmänna frågor om kursen: 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 14 Medelvärde: Har kursen känts relevant för din utbildning? Kursvärdering - sammanställning Kurs: 1IT240 Användarcentrerad systemdesign Antal reg: 19 Period: Sommarkurs 2004 Antal svar: 14 Lärare: Jan Gulliksen Svarsfrekvens: 73% Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign introduktion till begrepp, processer och arbetssätt

Användarcentrerad systemdesign introduktion till begrepp, processer och arbetssätt Användarcentrerad systemdesign introduktion till begrepp, processer och arbetssätt Bengt Göransson bengt.goransson@it.uu.se Människa-datorinteraktion 1MD016, hösten 2012 Avdelningen för Visuell information

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

IT och funk0onshinder

IT och funk0onshinder IT och funk0onshinder Jan Gulliksen Gulan Professor i Människadatorinterak0on, Uppsala universitet ( dec 2009) KTH (feb 2009 ) 1 MDI i Uppsala studerar datorstöd i arbetslivet Vård- och omsorgarbete Administrativt

Läs mer

Hur förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Hur kan samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsa ge bättre förhållanden

Hur förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Hur kan samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsa ge bättre förhållanden Hur förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Hur kan samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsa ge bättre förhållanden Irene Jensen Professor och enhetschef Gunnar Bergström Docent Enheten för interventions-

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbete vid bildskärm. Arbetsmiljöverket 2013 1

Arbete vid bildskärm. Arbetsmiljöverket 2013 1 Arbete vid bildskärm Arbetsmiljöverket 2013 1 Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar Arbetsmiljöverket 2013 2 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer Arbetsmiljöverket 2013 3 Se bra på skärmen Fritt

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Medical Informatics Period 2, 2009

Medical Informatics Period 2, 2009 Medical Informatics Period 2, 2009 Bengt Sandblad Human-computer Interaction (HCI) Dept of Information Technology Uppsala University http://www.it.uu.se/research/hci Course homepage: http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/medinf/ht09

Läs mer

Digital arbetsmiljö ARBETSMILJÖ ~ VERKET

Digital arbetsmiljö ARBETSMILJÖ ~ VERKET Digital arbetsmiljö ARBETSMILJÖ ~ VERKET Digital arbetsmiljö Jan Gulliksen, Ann Lantz och Åke Walldius KTH Bengt Sandblad och Carl Åborg Uppsala universitet ISSN: 1650-3171 Omlagsfoto: Ivan Tykhyi / Mostphotos

Läs mer

När dina anställda mår bra mår ditt företag bra

När dina anställda mår bra mår ditt företag bra När dina anställda mår bra mår ditt företag bra Ni ligger alltid Rubriken ovan är ett citat från en av våra kunder. Ett uttalande som vi är både stolta och glada över och som högst påtagligt speglar vår

Läs mer

Framtidens arbetsplatser

Framtidens arbetsplatser Framtidens arbetsplatser Att utveckla hållbara och friska kontor Susanna Toivanen 15-01-13 Nätverksträff för ergonomer, Högskolan i Gävle Olika typer av kontor Arbetsmiljö i kontor Kontorstyp och hälsa

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbete Högt arbetstempo med ständiga avbrott Varierat och fragmenterat

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Framtidens företagshälsovård. ett programstöd för forskning om företagshälsovård. KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson

Framtidens företagshälsovård. ett programstöd för forskning om företagshälsovård. KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson Framtidens företagshälsovård ett programstöd för forskning om företagshälsovård KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson Bakgrund KTH bedriver i samarbete med IVL och Karolinska

Läs mer

Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser?

Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström HELIX VINN Excellence Centre Linköpings universitet www.liu.se/helix Lärande är inte att skicka folk på

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Ch e fer Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE

LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE Uppsala Universitet 2005 Andreas Kjellgren (ankj3389@student.uu.se) Fredrik

Läs mer

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket BILAGOR. Arbeta med HPI Arbetsplatsprofil en handledning Sida 1 av 5 BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket Kunskap och ansvar Arbetsgivare och chefer eller andra arbetstagare

Läs mer