Forum Internet. Forum Internets interaktiva seminarier Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum Internet. Forum Internets interaktiva seminarier 2008. Slutrapport 2009-02-27"

Transkript

1 Forum Internet Forum Internets interaktiva seminarier 2008 Slutrapport

2 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Forum Internet... 3 Om interaktiva seminarier... 3 Interaktiva seminarier hösten Teman... 4 Program... 4 Erfarenheter och Slutsatser Seminariemetodiken... 5 Responssystemet (Turning Point)... 5 Utveckling och användandet av verktygen... 5 Enkät på webben... 6 Spridningsresultat... 7 Slutsatser...12 Planer på fortsatt verksamhet...12 Appendix: Pressmeddelanden

3 Sammanfattning Forum Internet har utvecklat en unik modell för interaktiva seminarier som kombinerar kunskapsspridning med fortsatt kunskapsutveckling, och som inkluderar såväl kvalitativa som kvantitativa data. Under hösten 2008 har en testserie om 8 interaktiva seminarier genmförts i samarbete med Dataföreningen och med finansiellt stöd från Internetstiftelsen. Seminarieinnehållet har baserats på forskningsresultat om nya användarmönster som etablerats genom tekniker på Internet. Planer finns på fortsatt seminarieverksamhet under 2009 i samarbete med ett antal yrkesoch näringslivsorganisationer. Tonvikten kommer att läggas på ledarskapsrelaterade frågeställningar i anslutning till de två olika kulturerna Mejl- resp Messengergenerationens kultur. Utifrån erfarenheterna från testserien kommer vissa förbättringar i genomförandet samt i de utnyttjade verktygen att göras. Forum Internet Om interaktiva seminarier Forum Internet (www.foruminternet.se) som grundades i början av 2008 syftar till att skapa och sprida kunskap om Internet som en naturlig del av samhället, bland annat genom interaktiva seminarier. Kunskapen baseras huvudsakligen på resultaten från flera VINNOVAfinansierade projekt Ny användarmedverkan Nya affärsmodeller (NAM-NAM) och Användning av Internet vid universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning (InternetExplorers). I bakgrunden finns också projektet MusicLessons och den s k SUNET-undersökningen. Interaktiva seminarier är en ny form för att sprida resultat. Idén är att skapa en direkt återkoppling från deltagarna med hjälp av ett radiobaserat responssystem som är integrerat med en PowerPoint-presentation. Efter en kort presentation om till exempel betydelsen av sociala nätgemenskaper, får deltagarna svara på om de själva är medlemmar i FaceBook, LinkedIn etc. Resultaten presenteras omedelbart i PowerPonit-bilden i form av stapeldiagram. Nästa fråga kan röra motivet för medverkan, t.ex. yrkesmässiga skäl eller privata/personliga motiv. Metoden har ett antal fördelar: Genom interaktiviteten stimuleras deltagarna, budskapet konkretiseras och kopplas till deltagarens egen verklighet. Dessutom får deltagaren möjlighet att jämföra sin egen situation med övriga seminariedeltagare. Allt detta bidrar till en effektivare kunskapsförmedling och en livlig och engagerad diskussion. Samtalen dokumenteras genom minnesanteckningar. Genom responssystemet sker också en kunskapsförmedling i motsatt riktning; varje seminarium genererar nya empiriska data, där presentationen av forskningsresultaten blir ett verktyg i en fördjupad kunskapsutveckling. Utfallet kan sedan tas ut i form av Excel-filer och läggas in i en databas och analyseras eller importeras i avancerade statistikprogram till exempel SPSS. Två mål uppnås: Effektiv spridning av forskningsresultaten och fördjupad kunskapsutveckling. Ömsesidigt kunskapsutbyte är något som ligger i seminarieformens natur, men genom att koppla responssystemet till PowerPoint-presentationen öppnas radikalt nya möjligheter. 3

4 Spridningen av forskningsresultat genom tvåvägskommunikation på det föreslagna sättet har inte tidigare prövats i Sverige. Traditionella former som workshops, seminarier och fokusgrupper erbjuder möjligheter till kvalitativ återkoppling på forskarpresentationer. Genom de interaktiva seminarierna blir det nu möjligt att dessutom skapa en kvantitativ återkoppling där deltagarna direkt medverkar i uppbyggnaden av en faktadatabas. Resultatet blir en ny form av aktionsforskning där deltagarna samtidigt är mottagare och bidragsgivare till ny kunskap. De interaktiva presentationer och undersökningar som genomförs på seminarierna kompletteras med att samma material görs tillgängligt på Forum Internets webbplats. Det blir därmed möjligt att nå en vidare krets som erbjuds att dela med sig av sina erfarenheter genom att svara på webbenkäter kopplade till de ämnen som seminarierna tagit upp. Interaktiva seminarier hösten 2008 Under hösten 2008 har en serie interaktiva seminarier genomförts i samarbete mellan Forum Internet och Dataföreningen. Förutom kunskapsspridning i kombination med fortsatt kunskapsutveckling, är ett viktigt syfte att testa och vidareutveckla metodiken för interaktivitet. Projektet har erhållit stöd från Stiftelsen för Internetinfrasturktur. Teman Teman har under hösten varit: Tema 1: Prisbildning på digitalt innehåll/nya affärsmodeller Tema 2: Nätgemenskaper/publicering (bloggar, hemsidor) Tema 3: Öppen källkod/öppna databaser Tema 4: Öppna lärresurser (Seminarier med inriktning på utbildningsfrågor) Tema 5: Äldres internetanvändning (Seminarier om digitala klyftor) Beroende på intresse bland seminariedeltagarna har dessa teman kunnat kombineras med följande ämnen: Peer-to-peer/Fildelning, Mobilen som gränssnitt, Mobbning på nätet. Som ett resultat av den fortlöpande kunskapsutvecklingen har nya teman tillkommit. Ett sådant exempel är temat Mailgenerationens vs Messengergenerationens Internetkultur i början av november. På motsvarande sätt har innehållet i befintliga teman anpassats. Program Seminarieprogrammet har under hösten 2008 omfattat: 2 september (Dataföreningen) 9 september (Dataföreningen) 16 september (Dataföreningen) 1 oktober (Dataföreningen) 16 oktober (Internetdagarna) 25 november (Folkuniversitetet) 25 november (Dataföreningen) 4 december (Dataföreningen). 4

5 Ett planerat seminarium tillsammans med Unionen har senarelagts på grund av omorganisation inom Unionen Totalt har ca 240 deltagare medverkat i seminarierna. Dessa representerar ett brett urval av samhällssektorer, såväl större företag som Astra-Zeneca, Telia Sonera, Posten, Riksbanken, Folksam som mindre företag som Bring Citymail, Spring mobil, LeanForce. Vidare deltog många konsulter. Offentliga verksamheter, såväl stora som mindre aktörer, finns också representerade bland deltagarna. Även personer från media har varit närvarande. Intrycket hittills är att det finns ett starkt intresse för frågeställningarna och användandandet av det interaktiva verktyget. Erfarenheter och Slutsatser Seminariemetodiken Erfarenheterna hittills är att tillvägagångssättet med det interaktiva frågeverktyget är utomordentligt stimulerande för erfarenhetsutbytet och diskussionen. Engagemanget och det som fångade deltagarnas intresse riktas bland annat mot: Utfallet som sådant Eventuella avvikelser i utfallet från seminarierna jämfört med de presenterade forskningsresultaten Troliga orsaker till avvikelserna Frågornas relevans och formulering Svarsalternativens relevans Trots att seminarierna huvudsakligen ägt rum vardagar efter arbetstid har diskussionerna pågått under 2½ - 3 timmar, att jämföra med det i förväg uppskattade 1½ timme. En erfarenhet hittills är att det varit en brist att inte på ett systmatiskt sätt kunnat dokumentera de livliga och genomgående givande diskussionerna. I och med att samtliga seminarieledarna på olika sätt är aktiva i presentationerna är det nödvändigt att komplettera organisationen med en rapportör. Seminariedokumentationen ska sedan snabbt kunna distribueras till deltagarna, samt också publiceras på webbplatsen. Responssystemet (Turning Point) Utveckling och användandet av verktygen Följande förbättringar planeras: Utnyttja avancerade funktioner i responssystemet för att förenkla jämförelser mellan seminariets utfall och utfallet från forskningsresultaten som presenteras Utveckla det webbaserade enkätverktyget för att presentera det aktuella utfallet. Utveckla metodik för enkel konvertering av enkätutfall i Excel-format till SPSS-miljö. 5

6 Enkät på webben Under hösten har hittills tre enkäter legat på Forum Internets webbplats. Frågorna har anslutit sig till temarubrikerna Prisbildning på digitalt innehåll/nya affärsmodeller, Nätgemenskaper, respektive Öppen källkod/öppet innehåll. Ett standardverktyg har utnyttjats. Hittills har totalt ca 200 besökare besvarat enkäterna, ett tillfredsställande resultat med tanke på att webbplatsen är relativt nystartad. Även här lagras utfallet i Excel-format för vidare bearbetning i SPSS. I nedanstående bild illustreras integrationen av enkäten i Forum Internets webbsida: De tre enkäterna var: 1. Aktionsforskning om nätgemenskaper och bloggar Undersökningen fokuserade på erfarenheter av och synpunkter på användningen av nätgemenskaper (communities) och bloggar. 51 svar 6

7 2. Aktionsforskning om prisbildning och nya affärsmodeller Undersökningen fokuserade på erfarenheter av och synpunkter på prisbildning på Internet och nya affärsmodeller. 126 svar 3. Aktionsforskning om öppen källkod och öppet innehåll Undersökningen fokuserade på erfarenheter av och synpunkter på öppen källkod och öppet innehåll. 29 svar Resultatet av enkäterna får sägas vara godkänt, men det finns utrymme för förbättringar inte minst att genom olika kontaktytor sprida information om att en enkät publicerats, i syfte att nå en större skara respondenter. Enkäterna har väckt intresset hos en del av respondenterna, som efter avslutad enkät tagit kontakt med oss och/eller följer verksamheten via webbplatsens RSS-flöde. Spridningsresultat Förutom genomförada seminarier och webbenkäter har information om forskningsresultaten spridits genom 6 pressmeddelanden, blogg på Forum Internets webbplats, 69 inslag i printoch etermedia samt 25 externa blogginlägg. Under perioden har följande pressmeddelanden publicerats: : Forum Internet får finansiering av Internetfonden : Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om nätgemenskaper och bloggar : Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om prisbildning på Internet och nya affärsmodeller : Mejlgenerationens utanförskap - ny forskningsrapport om nya användarmönster på internet : Dagens ledare är snart digitala dinosaurier : Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om öppen källkod och öppet innehåll Medieexponering: under perioden har följande artiklar och radioinslag som rör Forum Internets verksamhet: : Tankesmedja med interaktivitet i fokus, Internet World : Tjejerna tar över, på nätet, DIK Forum 2008, #08 7

8 : Studenter läser bloggar - lärare låter bli, Computer Sweden : Avancerat internet inte bara för tekniker, Computer Sweden : Männen leder fildelningen, Computer Sweden : Teknikerna tappar dominansen på nätet, Upphandling : Fildelarna uppdaterar Wikipedia, Computer Sweden : Jämställt på nätet, TT (Norra Skåne, Dagens Industri, Norra Västerbotten, Göteborgs-Posten, Helsingsborgs Dagblad, Dagens Nyheter, Barometern, Nerikes Allehanda) : Internet mer socialt än tekniskt, Notis Vetenskapsradion : Nya grupper inom it, Uppsala Nya Tidning : Slutt på manns- og teknikerdominans, Forskning.no : Ny konkurrensmodell på väg växa fram, Dagens PS : Vi surfar 18 timmar i veckan, TT (Helsingsborgs Dagblad, Norra Västerbotten, Barometern, Smålandsposten, Borås Tidning, Helagotland, SVT Nyheter, Aftonbladet, Trelleborgs Allehanda, Norra Skåne, Teknik360, ElektronikBranschen, Gefle Dagblad, Ystads Allehanda, Kristianstadsbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Sydsvenskan, E24, Dagbladet Sundsvall, Nyheter24, Nerikes Allehanda, Norrländska Socialdemokraten, Nyhetskanalen, Arbetarbladet, Sundsvalls Tidning, Skånska Dagbladet, Östersunds-Posten, Svenska Dagbladet, Norrköpings Tidningar, Norrbottens-Kuriren, Vestmanlands Läns Tidning, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Motala & Vadstena Tidning, Eskilstuna Kuriren, Bohuslänningen, Östgöta Correspondenten, Allehanda.se, Ljusnan, Piteå-Tidningen, Länstidningen Östersund, Stockholm City, Västerbotten-Kuriren, Västerviks Tidningen, Göteborgs-Posten, Metro, Uppsala Nya Tidning, Veckans Affärer, Dagens Ledare) : Klassklyftorna är på väg att suddas ut på nätet, Uppsala Nya Tidning : Radioinslag: Två kulturer på internet, Sveriges Radio P4 Uppland : Två kulturer på internet - en utmaning för samhället, Dagens Ledare : Skilda världar på webben, Computer Sweden : Radioinslag: I fokus: Håkan Selg, IT-forskare om två generationers olika kultur på nätet, SR Vetenskapsradion : Mejl kontra Messenger två generationer på nätet, ERGO : Dagens ledare är snart digitala dinosaurier, Dagens PS : Kvinnor och humanister tar över på nätet, Forskning & Framsteg 8

9 : Sörmland `Generationsklyftan går vid 35 år', Eskilstuna-Kuriren : Messenger - ett jobbverktyg för Mikko, Eskilstuna-Kuriren : Generation avgör nätverkstypen, Computer Sweden : Betaltjänster via mobilen ingen hit på högskolan, NyTeknik : Få studenter surfar med mobilen, Uppsala Nya Tidning : Studenter nobbar internet i mobilen, Telekom Idag : Få studenter når Internet via mobilen, ElektronikBranschen : Därför dissar 7 av 10 studenter internet i mobilen, PC för alla : Mossigt dissa messen, Skolvärlden Nedan följer en lista på urval över de blogginlägg som kommenterar Forum Internets verksamhet: : Kärlek, jobb och kunskap drivkrafter bakom nätgemenskaper, Den fjärde dimensionen : Om ett jämställt internet, digitblogg : Beslutsfattare i otakt med ungas nätvanor, Sagamo : Nätet är en plats, Samtidigt i Uppsala : Mejlgenerationen och Messengergenerationen, IT & Etik : Vi surfar 18 timmar i veckan, Forsnet's Blogg : Två snabba nedslag - håkan selg och digitala klyftan, intressant.se : Skilda världar - skilda vägar?, Omvärldsbloggen : Class divisions less pronounced in Swedes' internet habits, the Scandinavian Dreamer : Klasseskillene forsvinner på nettet, NRKbeta : Klasskillnaderna är på väg att försvinna på nätet, Bloggtidningen : Vi befinner oss i skilda världar!, En IKT-pedagogs fundringar : InternetExplorers, Sennbrink Konsult, Eriks Axplock : Jag är mitt på gränsen mellan nätgenerationerna, Beas tankar 9

10 : Vi surfar 18 timmar i veckan, Urban Lindstedt : Två olika kulturer på internet, Kaktusblomman : Har fyllt 35?, Kajsas blogg : Generationernas olika användning av IT, IKT i skolan : Mejlgenerationen och Messengergenerationen, Bokstavomanen : Få koll på dina medarbetares Facebookanvändning på arbetstid, Dagens Ledare : Tips till asociala arbetsgivare, weconverse : Mails eller messenger?, ejour RSS : Mobilen krånglig tycker högskolevärlden, Mera Webb : Äldre eller yngre än 35, Salvan : Mobilen som internetgränssnitt inget för studenter, Dagens ledare : Hjälp! Jag är en digital dinosaurie!, Metamatrix tankesmedja : Internet i framtiden, Internet i framtiden Webbplatsen foruminternet.se Då Internet utgör kärnan av Forum Internets verksamhet, är det naturligtvis viktigt att verksamheten når potentiella intressenter via sökmotorerna. Här befinner vi oss i ett tidigt skede, men av erfarenhet vet vi att en optimerad plattform, blogg, pressmeddelanden kombinerat med ett sökmotormedvetet skrivande kommer att ge resultat i form av hög ranking hos sökmotorerna. I nedanstående bild återges ett blogginlägg på foruminternet.se 10

11 Under perioden september till december 2008, hade foruminternet.se besökare. De rapporter som har publicerats på webbsajten har laddats ned 448 gånger. Därutöver har 137 externa webbplatser länkat till foruminternet.se Sammanfattning Såväl medie- som bloggexponeringen får sägas varit stor. Det är framför allt Håkan Selgs forskning om de två generationerna mejlgenerationen och messengergenerationen som fick stort utrymme. Sammanfattningsvis kan konstateras att kombinationen av en levande webbplats, rapportpublicering, pressmeddelande och blogginlägg varit lyckosam. 11

12 Slutsatser Vi har med utgångspunkt från genomförd forskning presenterat resultaten på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt och samtidigt använt de ovan beskrivna verktygen Genom detta arbetssätt har vi utökat vår kunskap om förändrade användarmönster här och nu. Detta är ett unikt sätt att skapa en förståelse för hur tekniken förändrar våra användarmönster och hur snabbt förändringen sker. Forskningsresultaten visade bland annat på en tydlig åldersskillnad när det gäller att kommunicera digitalt. Resultaten visade på en generationsskillnad som beskrevs som mailgenerationen respektive messengergenerationen. Där mailgenerationen representerar de som är över 35 år. När vi under våra seminarier ställde samma fråga till deltagarna som tidigare ställts till referensgruppen förstärktes dessa resultat. Planer på fortsatt verksamhet En ny serie av interaktiva seminarier planeras för 2009 med motsvarande inriktning som det under hösten 2008 genomförda programmet. Syftet är således att fortsätta att sprida resultat från aktuell forskning och samtidigt fånga upp viktig kunskap och erfarenhet från dem som befinner sig mitt i utvecklingen och som berörs av den i sin aktiva vardag. Jämfört med det genomförda programmet ska den nya seminarieserien knyta an till ett ledarskapsperspektiv. Nya användarmönster på Internet skapar en mängd nya frågor för personer i ledanden ställning, av alla kategorier, att ta ställning till. Dels rymmer de nya interaktiva användarmönstren en potential till innovationer som inte minst uppmärksammats av forskarsamhället. Samtidigt innebär användningen av så kallade sociala media i yrkessammanhang en sammanblanding av privata och professsionella kontakter som kan stå i strid med organisationers gängse rutiner. Inom Forum Internet planeras också ett separat kunskapsutvecklingsprojekt med syfte att fördjupa förståelsen kring dessa aktuella frågor. Projektet kommer att löpa parallellt med de föreslagna seminarierna, varför resultaten i form av nytt kunnande successivt kommer att integreras i seminarieinnehållet. 12

13 Appendix: Pressmeddelanden : Forum Internet får finansiering av Internetfonden.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har beslutat att via Internetfonden finansiera Forum Internets utveckling av interaktiva former för att skapa och sprida kunskap om Internet som en del av det omgivande samhället..se ska enligt sin urkund verka för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Genom Internetfonden finansierar.se Internetutvecklingen genom att stödja fristående projekt, och i juni i år meddelades att Forum Internet erhållit ett anslag för att bygga upp verksamheten. Nyskapande seminarier Forum Internet syftar till att skapa och sprida kunskap om Internet till det övriga samhället, bland annat genom IT-stödda interaktiva seminarier. Genom kvantitativ återkoppling medverkar seminariedeltagarna direkt i uppbyggnaden av en faktadatabas. Resultatet blir en ny form av aktionsforskning där de medverkande samtidigt är mottagare och bidragsgivare till ny kunskap. De interaktiva presentationer - och undersökningar - som genomförs på seminarierna kompletteras med att samma material görs tillgänglig på Forum Internets webbplats. Det blir härmed möjligt att nå en vidare krets. Fokus på de sociala processerna Projektet fokuserar på Internetmediets unika förutsättningar till interaktivitet mellan olika aktörer - företag, myndigheter och föreningar - och deras målgrupper, slutanvändarna. Syftet är att sprida förståelse för de sociala drivkrafternas betydelse i dessa processer. Genom interaktiva seminarier och en interaktiv webbplats ska aktuella forskningsresultat om följande kunskapsområden förmedlas: - Prisbildning på digitalt innehåll - Nya affärsmodeller - Nätgemenskaper/Communities - Publicering på webben (bloggar, hemsidor) - Peer-to-peer/Fildelning - Öppen källkod - Öppna databaser (t.ex. Wikipedia) - Öppna lärresurser - Äldres internetanvändning - Mobilen som gränssnitt 13

14 Under sommaren utvecklas ett internaktivt webbgränssnitt, och under hösten kommer ett antal interaktiva seminarier att genomföras av Inger Gran, David Lerdell och Håkan Selg. Resultaten redovisas löpande, och en slutrapport kommer att publiceras i början av Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om nätgemenskaper och bloggar Den interaktiva tankesmedjan Forum Internet sprider kunskap om Internet som en del av samhället genom egen forskning, bevakning och interaktiva seminarier. Då Forum Internet har ett tydligt samhällsperspektiv, är erfarenheter av och åsikter om Internet från olika delar av samhället av stor betydelse för verksamheten och den aktionsforskning Forum Internet bedriver. Som en del i ett större aktionsforskningsprojekt lanserar Forum Internet en webbundersökning som fokuserar på erfarenheter av och synpunkter på användningen av nätgemenskaper (communities) och bloggar. Vi bjuder därför in alla Internetintresserade personer att delta i undersökningen på: En del av ett större aktionsforskningsprojekt Webbundersökningen är en del av ett projekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) finansierar via Internetfonden. Projektet fokuserar på Internetmediets unika förutsättningar till interaktivitet mellan olika aktörer - företag, myndigheter och föreningar - och deras målgrupper, slutanvändarna. Syftet är att sprida förståelse för de sociala drivkrafternas betydelse i dessa processer. Genom interaktiva seminarier och en interaktiv webbplats ska aktuella forskningsresultat om följande kunskapsområden förmedlas: - Prisbildning på digitalt innehåll/nya affärsmodeller - Nätgemenskaper/publicering (bloggar, hemsidor) - Öppen källkod/öppna databaser - Öppna lärresurser (Seminarier med inriktning på utbildningsfrågor) - Äldres internetanvändning (Seminarier om digitala klyftor) - Internet via mobilen Genom kvantitativ återkoppling medverkar seminariedeltagarna och deltagarna i webbundersökningen direkt i uppbyggnaden av en faktadatabas. Resultatet blir en ny form av aktionsforskning där de medverkande samtidigt är mottagare och bidragsgivare till ny kunskap. De interaktiva presentationer - och undersökningar - som genomförs på seminarierna kompletteras med att samma material görs tillgänglig på Forum Internets webbplats. Det blir härmed möjligt att nå en vidare krets. 14

15 Under hösten 2008 kommer ett antal interaktiva seminarier att genomföras av Inger Gran, David Lerdell och Håkan Selg. Resultaten redovisas löpande, och en slutrapport kommer att publiceras i början av : Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om prisbildning på Internet och nya affärsmodeller Den interaktiva tankesmedjan Forum Internet sprider kunskap om Internet som en del av samhället genom egen forskning, bevakning och interaktiva seminarier. Då Forum Internet har ett tydligt samhällsperspektiv, är erfarenheter av och åsikter om Internet från olika delar av samhället av stor betydelse för verksamheten och den aktionsforskning Forum Internet bedriver. Som en del i ett större aktionsforskningsprojekt lanserar Forum Internet en webbundersökning som fokuserar på erfarenheter av och synpunkter på prisbildning på Internet och nya affärsmodeller. Vi bjuder därför in alla Internetintresserade personer att delta i undersökningen på: : Mejlgenerationens utanförskap - ny forskningsrapport om nya användarmönster på internet Parallellt med att det talas allt mindre om den digitala klyftan blir fenomenet med de mejlgenerationens och messengergenerationens olika kulturer allt tydligare. I båda fallen handlar det om ett utanförskap. I fallet med den digitala klyftan gällde utanförskapet dem som inte hade kontorsjobb och därför behövt längre tid på sig att tillägna sig datorer och Internet. I användarstudierna kunde utanförskapet beskrivas sociologiska begrepp som lågutbildade-låginkomsttagare och därmed tryckas in i ett välbekant klassmönster. När det nya utanförskapet nu drabbar mejlgenerationen är det inte längre lika enkelt att orientera sig. Nu är det istället en rad ledande befattningshavare inom näringsliv och offentlig sektor som successivt upptäcker att de inte längre kan kontrollera sin omgivning på samma sätt som tidigare. Att deras kunder tar över distributionen som i fallet med skivindustrin eller att deras anställda ägnar Facebook större uppmärksamhet än måndagsmötena. Vad har vi då att vänta oss? 1. Högljudda krav på ökad kontroll av vad som tilldrar sig på nätet. Där är vi redan. Debatten sker idag huvudsakligen på mejlgenerationens premisser eftersom få debattdeltagare har en inblick i vad den nya Internetkulturen innebär. Detta kommer gradvis att förändras i takt med att messengergenerationen skaffar sig ökat samhällsinflytande. 15

16 2. Ganska snart kommer framsynta bolagsstyrelser att besätta ledande befattningar med personer ur messengergenerationen som är hemmastadda i de nya nätverken och behärskar dess koder. Offer i detta systemskifte blir mejlgenerationens chefer och företagsledare som långt innan pensionsåldern hamnar på överblivna listan likt partibossarna vid Sovjetsystemets sammanbrott. Forskningsrapport: Nya användarmönster I rapporten "Nya användarmönster" av en av Forum Internets medgrundare Håkan Selg, som publicerats inom ramen för projektet InternetExplorers vid Uppsala Universitet, framgår teknikspridningens fasuppdelning tydligt. Det går en gräns vid 35 år. Internetanvändarna i åldrarna däröver - mejlgenerationen - hör hemma i fas 1. De har i vuxen ålder växlat över till Internet men sitter kvar i tidigare användarmönster. Användarna i åldrarna därunder - messengergenerationen - är uppvuxna med tillgång till uppkopplade datorer. Där har de utvecklat ett Internetbaserat användarmönster utan omväg över tidigare tekniker. Det har dessutom skett under lustfyllda former, med prat, skämt, skvaller och populärkultur i förgrunden. Läs mer om - och ladda ned - InternetExplorers forskningsrapport "Nya användarmönster" här : Dagens ledare är snart digitala dinosaurier Debattartikel införd i Dagens Samhälle nr 37/08. I min forskning har jag identifierat två väsensskilda kulturer på internet: mejlgenerationens och messengergenerationens. Du känner säkert igen situationen med tonåringen som påstår sig göra läxorna framför bildskärmen samtidigt som hon eller han deltar i tre parallella chattar. Samt lyssnar på musik. Så har vi den nyanställde 27-åringen som envisas med att ständigt vara inloggad på Facebook. Där finns 136 vänner. Varje gång någon av dessa lägger in nytt material plingar det till. Du förhandlar med måttlig framgång med din tonåring att hon eller han får finna sig i att chatta efter att läxorna är avklarade. Du medverkar till att det på arbetsplatsen införs ett generellt förbud för Facebook under arbetstid. Din reaktion är fullständigt naturlig för alla oss som tycker att det är självklart att skilja mellan arbete och fritid och mellan kontakter med kolleger och snack med kompisar. Vi har nämligen inte fattat ett smack av vad som håller på att hända i samhället. Det är ungdomarnas nya beteende som är den digitala revolutionen. 16

17 Att skicka e-post i stället för att ringa eller skicka brev är ingen revolution. Det är en rationalisering. Vi behåller ett inlärt kommunikationsmönster men byter verktyg. Samma sak när vi söker information på webben om telefonnummer eller öppettider i stället för att slå i telefonkatalogen och ringa kundtjänst. Eller när vi betalar räkningar på nätet i stället för att skriva under betalningsorder och lägga i kuvert. Ungdomarna belastas inte av något arv från tidigare sätt att skaffa information eller ha distanskontakt med andra. De har utvecklat ett mönster som bygger på bredbandsteknikens unika förutsättningar. I det ligger att vara ständigt uppkopplad gentemot alla dem vars kontakter man har utbyte av. Varför inte? För att man blir störd? Delad uppmärksamhet är något som människor i alla tider lärt sig klara av, ibland av nödtvång, nu av lust. Den viktigaste drivkraften bland ungdomars internetanvändning är den sociala. Men i pratet, skvallret och skämten blandas också information, fakta och tips. Attityder och värderingar formas blixtsnabbt i nätverken. Vår generation fick vår första kontakt med datorn i jobbet. Ordbehandlaren för pm, kalkylarket för budgetuppföljning. Sedan bifogade vi filen till e-postmeddelandet. Därmed skapades också förutsättningen för den digitala klyftan eftersom rätt många inte ägnade sig åt att skriva pm eller göra budgetar. Då saknades också anledning att använda e-posten. Telefonen gick ju lika bra. Vem har hört talas om en digital klyfta bland ungdomar? Att ha 136 ständigt uppkopplade vänner representerar en fantastisk databas av kunskaper, erfarenheter, bedömningar och råd. Vad är mest rationellt om man har ett problem, att leta efter någon inom organisationen som möjligen har förslag på lösning eller att lägga ut en fråga på nätet? Svaret är inte givet. Och varför använda e-post med krånglig adressering och en bedrövlig massa spam när Facebook har ett mycket bättre verktyg? Om dessutom 95 procent av kontakterna sker inom nätverket. När nätgemenskapen upplevs som ett hot mot den etablerade ordningen på arbetsplatsen, vad gör chefen då? Gränsen mellan mejlgenerationen och messengergenerationen går i dag vid 35 år. Om fem år vid 40. Hur lång tid tar det innan alla ledande befattningshavare kommer att rekryteras ur messengergenerationen? Som är hemmastadda i nätverken och behärskar koderna. Erfarenheterna från systemskiften är entydiga. Nuvarande ledande befattningshavare ur mejlgenerationen riskerar att snabbt kvalificera sig för överblivna listan om man inte förmår anpassa sig till det nya mönstret: att blanda det nyttiga med det roliga, det privata med det professionella och, inte minst, att acceptera att man inte längre har samma kontroll över sin omgivning som tidigare. För mejlgenerationen blir det som att lära sig ett nytt språk. Vid 50 års ålder är det inte det enklaste. Håkan Selg 17

de två kulturerna på internet

de två kulturerna på internet vinnova rapport vr 2009:11 de två kulturerna på internet En utmaning för företag, myndigheter och organisationer Huvudrapport Håkan selg Titel : De två kulturerna på Internet - En utmaning för företag,

Läs mer

ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade Om professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler Håkan Selg

ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade Om professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler Håkan Selg ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade Om professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler Håkan Selg Department of Information Technology Technical report 2010-028 Uppsala

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

DIGITALA MÖTESPLATSER. nr 4 2010. en tidning från regionplanekontoret. GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet

DIGITALA MÖTESPLATSER. nr 4 2010. en tidning från regionplanekontoret. GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet nr 4 2010 en tidning från regionplanekontoret DIGITALA MÖTESPLATSER WEBBEN Regionens internetanvändare så använder vi världens största mötesplats. sid 3 GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet

Läs mer

Reklam funkar inte på mig...

Reklam funkar inte på mig... Reklam funkar inte på mig... TemaNord 2010:502 Reklam funkar inte på mig... Store Strandstræde 18 DK-1255 Copenhagen K www.norden.org Reklam funkar inte på mig... Unga, marknadsföring och internet Under

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren & Digitala nyheter Nyhetsförmedling via Internet Erik Fjellman & Jan Sjögren Denna rapport i programmet Telematik 2004 är VINNOVA-rapport VR 2002:15 (ISBN 91-89588-63-0) och Via TELDOK 43 (ISSN 0283-5266).

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2013 Version 1.0 2013 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Reklam funkar inte på mig...

Reklam funkar inte på mig... Reklam funkar inte på mig... Unga, marknadsföring och internet Louise Ekström och Helena Sandberg TN2010:502 Reklam funkar inte på mig... Unga, marknadsföring och internet TemaNord 2010:502 Nordiska ministerrådet,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer