Forum Internet. Forum Internets interaktiva seminarier Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum Internet. Forum Internets interaktiva seminarier 2008. Slutrapport 2009-02-27"

Transkript

1 Forum Internet Forum Internets interaktiva seminarier 2008 Slutrapport

2 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Forum Internet... 3 Om interaktiva seminarier... 3 Interaktiva seminarier hösten Teman... 4 Program... 4 Erfarenheter och Slutsatser Seminariemetodiken... 5 Responssystemet (Turning Point)... 5 Utveckling och användandet av verktygen... 5 Enkät på webben... 6 Spridningsresultat... 7 Slutsatser...12 Planer på fortsatt verksamhet...12 Appendix: Pressmeddelanden

3 Sammanfattning Forum Internet har utvecklat en unik modell för interaktiva seminarier som kombinerar kunskapsspridning med fortsatt kunskapsutveckling, och som inkluderar såväl kvalitativa som kvantitativa data. Under hösten 2008 har en testserie om 8 interaktiva seminarier genmförts i samarbete med Dataföreningen och med finansiellt stöd från Internetstiftelsen. Seminarieinnehållet har baserats på forskningsresultat om nya användarmönster som etablerats genom tekniker på Internet. Planer finns på fortsatt seminarieverksamhet under 2009 i samarbete med ett antal yrkesoch näringslivsorganisationer. Tonvikten kommer att läggas på ledarskapsrelaterade frågeställningar i anslutning till de två olika kulturerna Mejl- resp Messengergenerationens kultur. Utifrån erfarenheterna från testserien kommer vissa förbättringar i genomförandet samt i de utnyttjade verktygen att göras. Forum Internet Om interaktiva seminarier Forum Internet (www.foruminternet.se) som grundades i början av 2008 syftar till att skapa och sprida kunskap om Internet som en naturlig del av samhället, bland annat genom interaktiva seminarier. Kunskapen baseras huvudsakligen på resultaten från flera VINNOVAfinansierade projekt Ny användarmedverkan Nya affärsmodeller (NAM-NAM) och Användning av Internet vid universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning (InternetExplorers). I bakgrunden finns också projektet MusicLessons och den s k SUNET-undersökningen. Interaktiva seminarier är en ny form för att sprida resultat. Idén är att skapa en direkt återkoppling från deltagarna med hjälp av ett radiobaserat responssystem som är integrerat med en PowerPoint-presentation. Efter en kort presentation om till exempel betydelsen av sociala nätgemenskaper, får deltagarna svara på om de själva är medlemmar i FaceBook, LinkedIn etc. Resultaten presenteras omedelbart i PowerPonit-bilden i form av stapeldiagram. Nästa fråga kan röra motivet för medverkan, t.ex. yrkesmässiga skäl eller privata/personliga motiv. Metoden har ett antal fördelar: Genom interaktiviteten stimuleras deltagarna, budskapet konkretiseras och kopplas till deltagarens egen verklighet. Dessutom får deltagaren möjlighet att jämföra sin egen situation med övriga seminariedeltagare. Allt detta bidrar till en effektivare kunskapsförmedling och en livlig och engagerad diskussion. Samtalen dokumenteras genom minnesanteckningar. Genom responssystemet sker också en kunskapsförmedling i motsatt riktning; varje seminarium genererar nya empiriska data, där presentationen av forskningsresultaten blir ett verktyg i en fördjupad kunskapsutveckling. Utfallet kan sedan tas ut i form av Excel-filer och läggas in i en databas och analyseras eller importeras i avancerade statistikprogram till exempel SPSS. Två mål uppnås: Effektiv spridning av forskningsresultaten och fördjupad kunskapsutveckling. Ömsesidigt kunskapsutbyte är något som ligger i seminarieformens natur, men genom att koppla responssystemet till PowerPoint-presentationen öppnas radikalt nya möjligheter. 3

4 Spridningen av forskningsresultat genom tvåvägskommunikation på det föreslagna sättet har inte tidigare prövats i Sverige. Traditionella former som workshops, seminarier och fokusgrupper erbjuder möjligheter till kvalitativ återkoppling på forskarpresentationer. Genom de interaktiva seminarierna blir det nu möjligt att dessutom skapa en kvantitativ återkoppling där deltagarna direkt medverkar i uppbyggnaden av en faktadatabas. Resultatet blir en ny form av aktionsforskning där deltagarna samtidigt är mottagare och bidragsgivare till ny kunskap. De interaktiva presentationer och undersökningar som genomförs på seminarierna kompletteras med att samma material görs tillgängligt på Forum Internets webbplats. Det blir därmed möjligt att nå en vidare krets som erbjuds att dela med sig av sina erfarenheter genom att svara på webbenkäter kopplade till de ämnen som seminarierna tagit upp. Interaktiva seminarier hösten 2008 Under hösten 2008 har en serie interaktiva seminarier genomförts i samarbete mellan Forum Internet och Dataföreningen. Förutom kunskapsspridning i kombination med fortsatt kunskapsutveckling, är ett viktigt syfte att testa och vidareutveckla metodiken för interaktivitet. Projektet har erhållit stöd från Stiftelsen för Internetinfrasturktur. Teman Teman har under hösten varit: Tema 1: Prisbildning på digitalt innehåll/nya affärsmodeller Tema 2: Nätgemenskaper/publicering (bloggar, hemsidor) Tema 3: Öppen källkod/öppna databaser Tema 4: Öppna lärresurser (Seminarier med inriktning på utbildningsfrågor) Tema 5: Äldres internetanvändning (Seminarier om digitala klyftor) Beroende på intresse bland seminariedeltagarna har dessa teman kunnat kombineras med följande ämnen: Peer-to-peer/Fildelning, Mobilen som gränssnitt, Mobbning på nätet. Som ett resultat av den fortlöpande kunskapsutvecklingen har nya teman tillkommit. Ett sådant exempel är temat Mailgenerationens vs Messengergenerationens Internetkultur i början av november. På motsvarande sätt har innehållet i befintliga teman anpassats. Program Seminarieprogrammet har under hösten 2008 omfattat: 2 september (Dataföreningen) 9 september (Dataföreningen) 16 september (Dataföreningen) 1 oktober (Dataföreningen) 16 oktober (Internetdagarna) 25 november (Folkuniversitetet) 25 november (Dataföreningen) 4 december (Dataföreningen). 4

5 Ett planerat seminarium tillsammans med Unionen har senarelagts på grund av omorganisation inom Unionen Totalt har ca 240 deltagare medverkat i seminarierna. Dessa representerar ett brett urval av samhällssektorer, såväl större företag som Astra-Zeneca, Telia Sonera, Posten, Riksbanken, Folksam som mindre företag som Bring Citymail, Spring mobil, LeanForce. Vidare deltog många konsulter. Offentliga verksamheter, såväl stora som mindre aktörer, finns också representerade bland deltagarna. Även personer från media har varit närvarande. Intrycket hittills är att det finns ett starkt intresse för frågeställningarna och användandandet av det interaktiva verktyget. Erfarenheter och Slutsatser Seminariemetodiken Erfarenheterna hittills är att tillvägagångssättet med det interaktiva frågeverktyget är utomordentligt stimulerande för erfarenhetsutbytet och diskussionen. Engagemanget och det som fångade deltagarnas intresse riktas bland annat mot: Utfallet som sådant Eventuella avvikelser i utfallet från seminarierna jämfört med de presenterade forskningsresultaten Troliga orsaker till avvikelserna Frågornas relevans och formulering Svarsalternativens relevans Trots att seminarierna huvudsakligen ägt rum vardagar efter arbetstid har diskussionerna pågått under 2½ - 3 timmar, att jämföra med det i förväg uppskattade 1½ timme. En erfarenhet hittills är att det varit en brist att inte på ett systmatiskt sätt kunnat dokumentera de livliga och genomgående givande diskussionerna. I och med att samtliga seminarieledarna på olika sätt är aktiva i presentationerna är det nödvändigt att komplettera organisationen med en rapportör. Seminariedokumentationen ska sedan snabbt kunna distribueras till deltagarna, samt också publiceras på webbplatsen. Responssystemet (Turning Point) Utveckling och användandet av verktygen Följande förbättringar planeras: Utnyttja avancerade funktioner i responssystemet för att förenkla jämförelser mellan seminariets utfall och utfallet från forskningsresultaten som presenteras Utveckla det webbaserade enkätverktyget för att presentera det aktuella utfallet. Utveckla metodik för enkel konvertering av enkätutfall i Excel-format till SPSS-miljö. 5

6 Enkät på webben Under hösten har hittills tre enkäter legat på Forum Internets webbplats. Frågorna har anslutit sig till temarubrikerna Prisbildning på digitalt innehåll/nya affärsmodeller, Nätgemenskaper, respektive Öppen källkod/öppet innehåll. Ett standardverktyg har utnyttjats. Hittills har totalt ca 200 besökare besvarat enkäterna, ett tillfredsställande resultat med tanke på att webbplatsen är relativt nystartad. Även här lagras utfallet i Excel-format för vidare bearbetning i SPSS. I nedanstående bild illustreras integrationen av enkäten i Forum Internets webbsida: De tre enkäterna var: 1. Aktionsforskning om nätgemenskaper och bloggar Undersökningen fokuserade på erfarenheter av och synpunkter på användningen av nätgemenskaper (communities) och bloggar. 51 svar 6

7 2. Aktionsforskning om prisbildning och nya affärsmodeller Undersökningen fokuserade på erfarenheter av och synpunkter på prisbildning på Internet och nya affärsmodeller. 126 svar 3. Aktionsforskning om öppen källkod och öppet innehåll Undersökningen fokuserade på erfarenheter av och synpunkter på öppen källkod och öppet innehåll. 29 svar Resultatet av enkäterna får sägas vara godkänt, men det finns utrymme för förbättringar inte minst att genom olika kontaktytor sprida information om att en enkät publicerats, i syfte att nå en större skara respondenter. Enkäterna har väckt intresset hos en del av respondenterna, som efter avslutad enkät tagit kontakt med oss och/eller följer verksamheten via webbplatsens RSS-flöde. Spridningsresultat Förutom genomförada seminarier och webbenkäter har information om forskningsresultaten spridits genom 6 pressmeddelanden, blogg på Forum Internets webbplats, 69 inslag i printoch etermedia samt 25 externa blogginlägg. Under perioden har följande pressmeddelanden publicerats: : Forum Internet får finansiering av Internetfonden : Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om nätgemenskaper och bloggar : Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om prisbildning på Internet och nya affärsmodeller : Mejlgenerationens utanförskap - ny forskningsrapport om nya användarmönster på internet : Dagens ledare är snart digitala dinosaurier : Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om öppen källkod och öppet innehåll Medieexponering: under perioden har följande artiklar och radioinslag som rör Forum Internets verksamhet: : Tankesmedja med interaktivitet i fokus, Internet World : Tjejerna tar över, på nätet, DIK Forum 2008, #08 7

8 : Studenter läser bloggar - lärare låter bli, Computer Sweden : Avancerat internet inte bara för tekniker, Computer Sweden : Männen leder fildelningen, Computer Sweden : Teknikerna tappar dominansen på nätet, Upphandling : Fildelarna uppdaterar Wikipedia, Computer Sweden : Jämställt på nätet, TT (Norra Skåne, Dagens Industri, Norra Västerbotten, Göteborgs-Posten, Helsingsborgs Dagblad, Dagens Nyheter, Barometern, Nerikes Allehanda) : Internet mer socialt än tekniskt, Notis Vetenskapsradion : Nya grupper inom it, Uppsala Nya Tidning : Slutt på manns- og teknikerdominans, Forskning.no : Ny konkurrensmodell på väg växa fram, Dagens PS : Vi surfar 18 timmar i veckan, TT (Helsingsborgs Dagblad, Norra Västerbotten, Barometern, Smålandsposten, Borås Tidning, Helagotland, SVT Nyheter, Aftonbladet, Trelleborgs Allehanda, Norra Skåne, Teknik360, ElektronikBranschen, Gefle Dagblad, Ystads Allehanda, Kristianstadsbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Sydsvenskan, E24, Dagbladet Sundsvall, Nyheter24, Nerikes Allehanda, Norrländska Socialdemokraten, Nyhetskanalen, Arbetarbladet, Sundsvalls Tidning, Skånska Dagbladet, Östersunds-Posten, Svenska Dagbladet, Norrköpings Tidningar, Norrbottens-Kuriren, Vestmanlands Läns Tidning, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Motala & Vadstena Tidning, Eskilstuna Kuriren, Bohuslänningen, Östgöta Correspondenten, Allehanda.se, Ljusnan, Piteå-Tidningen, Länstidningen Östersund, Stockholm City, Västerbotten-Kuriren, Västerviks Tidningen, Göteborgs-Posten, Metro, Uppsala Nya Tidning, Veckans Affärer, Dagens Ledare) : Klassklyftorna är på väg att suddas ut på nätet, Uppsala Nya Tidning : Radioinslag: Två kulturer på internet, Sveriges Radio P4 Uppland : Två kulturer på internet - en utmaning för samhället, Dagens Ledare : Skilda världar på webben, Computer Sweden : Radioinslag: I fokus: Håkan Selg, IT-forskare om två generationers olika kultur på nätet, SR Vetenskapsradion : Mejl kontra Messenger två generationer på nätet, ERGO : Dagens ledare är snart digitala dinosaurier, Dagens PS : Kvinnor och humanister tar över på nätet, Forskning & Framsteg 8

9 : Sörmland `Generationsklyftan går vid 35 år', Eskilstuna-Kuriren : Messenger - ett jobbverktyg för Mikko, Eskilstuna-Kuriren : Generation avgör nätverkstypen, Computer Sweden : Betaltjänster via mobilen ingen hit på högskolan, NyTeknik : Få studenter surfar med mobilen, Uppsala Nya Tidning : Studenter nobbar internet i mobilen, Telekom Idag : Få studenter når Internet via mobilen, ElektronikBranschen : Därför dissar 7 av 10 studenter internet i mobilen, PC för alla : Mossigt dissa messen, Skolvärlden Nedan följer en lista på urval över de blogginlägg som kommenterar Forum Internets verksamhet: : Kärlek, jobb och kunskap drivkrafter bakom nätgemenskaper, Den fjärde dimensionen : Om ett jämställt internet, digitblogg : Beslutsfattare i otakt med ungas nätvanor, Sagamo : Nätet är en plats, Samtidigt i Uppsala : Mejlgenerationen och Messengergenerationen, IT & Etik : Vi surfar 18 timmar i veckan, Forsnet's Blogg : Två snabba nedslag - håkan selg och digitala klyftan, intressant.se : Skilda världar - skilda vägar?, Omvärldsbloggen : Class divisions less pronounced in Swedes' internet habits, the Scandinavian Dreamer : Klasseskillene forsvinner på nettet, NRKbeta : Klasskillnaderna är på väg att försvinna på nätet, Bloggtidningen : Vi befinner oss i skilda världar!, En IKT-pedagogs fundringar : InternetExplorers, Sennbrink Konsult, Eriks Axplock : Jag är mitt på gränsen mellan nätgenerationerna, Beas tankar 9

10 : Vi surfar 18 timmar i veckan, Urban Lindstedt : Två olika kulturer på internet, Kaktusblomman : Har fyllt 35?, Kajsas blogg : Generationernas olika användning av IT, IKT i skolan : Mejlgenerationen och Messengergenerationen, Bokstavomanen : Få koll på dina medarbetares Facebookanvändning på arbetstid, Dagens Ledare : Tips till asociala arbetsgivare, weconverse : Mails eller messenger?, ejour RSS : Mobilen krånglig tycker högskolevärlden, Mera Webb : Äldre eller yngre än 35, Salvan : Mobilen som internetgränssnitt inget för studenter, Dagens ledare : Hjälp! Jag är en digital dinosaurie!, Metamatrix tankesmedja : Internet i framtiden, Internet i framtiden Webbplatsen foruminternet.se Då Internet utgör kärnan av Forum Internets verksamhet, är det naturligtvis viktigt att verksamheten når potentiella intressenter via sökmotorerna. Här befinner vi oss i ett tidigt skede, men av erfarenhet vet vi att en optimerad plattform, blogg, pressmeddelanden kombinerat med ett sökmotormedvetet skrivande kommer att ge resultat i form av hög ranking hos sökmotorerna. I nedanstående bild återges ett blogginlägg på foruminternet.se 10

11 Under perioden september till december 2008, hade foruminternet.se besökare. De rapporter som har publicerats på webbsajten har laddats ned 448 gånger. Därutöver har 137 externa webbplatser länkat till foruminternet.se Sammanfattning Såväl medie- som bloggexponeringen får sägas varit stor. Det är framför allt Håkan Selgs forskning om de två generationerna mejlgenerationen och messengergenerationen som fick stort utrymme. Sammanfattningsvis kan konstateras att kombinationen av en levande webbplats, rapportpublicering, pressmeddelande och blogginlägg varit lyckosam. 11

12 Slutsatser Vi har med utgångspunkt från genomförd forskning presenterat resultaten på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt och samtidigt använt de ovan beskrivna verktygen Genom detta arbetssätt har vi utökat vår kunskap om förändrade användarmönster här och nu. Detta är ett unikt sätt att skapa en förståelse för hur tekniken förändrar våra användarmönster och hur snabbt förändringen sker. Forskningsresultaten visade bland annat på en tydlig åldersskillnad när det gäller att kommunicera digitalt. Resultaten visade på en generationsskillnad som beskrevs som mailgenerationen respektive messengergenerationen. Där mailgenerationen representerar de som är över 35 år. När vi under våra seminarier ställde samma fråga till deltagarna som tidigare ställts till referensgruppen förstärktes dessa resultat. Planer på fortsatt verksamhet En ny serie av interaktiva seminarier planeras för 2009 med motsvarande inriktning som det under hösten 2008 genomförda programmet. Syftet är således att fortsätta att sprida resultat från aktuell forskning och samtidigt fånga upp viktig kunskap och erfarenhet från dem som befinner sig mitt i utvecklingen och som berörs av den i sin aktiva vardag. Jämfört med det genomförda programmet ska den nya seminarieserien knyta an till ett ledarskapsperspektiv. Nya användarmönster på Internet skapar en mängd nya frågor för personer i ledanden ställning, av alla kategorier, att ta ställning till. Dels rymmer de nya interaktiva användarmönstren en potential till innovationer som inte minst uppmärksammats av forskarsamhället. Samtidigt innebär användningen av så kallade sociala media i yrkessammanhang en sammanblanding av privata och professsionella kontakter som kan stå i strid med organisationers gängse rutiner. Inom Forum Internet planeras också ett separat kunskapsutvecklingsprojekt med syfte att fördjupa förståelsen kring dessa aktuella frågor. Projektet kommer att löpa parallellt med de föreslagna seminarierna, varför resultaten i form av nytt kunnande successivt kommer att integreras i seminarieinnehållet. 12

13 Appendix: Pressmeddelanden : Forum Internet får finansiering av Internetfonden.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har beslutat att via Internetfonden finansiera Forum Internets utveckling av interaktiva former för att skapa och sprida kunskap om Internet som en del av det omgivande samhället..se ska enligt sin urkund verka för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Genom Internetfonden finansierar.se Internetutvecklingen genom att stödja fristående projekt, och i juni i år meddelades att Forum Internet erhållit ett anslag för att bygga upp verksamheten. Nyskapande seminarier Forum Internet syftar till att skapa och sprida kunskap om Internet till det övriga samhället, bland annat genom IT-stödda interaktiva seminarier. Genom kvantitativ återkoppling medverkar seminariedeltagarna direkt i uppbyggnaden av en faktadatabas. Resultatet blir en ny form av aktionsforskning där de medverkande samtidigt är mottagare och bidragsgivare till ny kunskap. De interaktiva presentationer - och undersökningar - som genomförs på seminarierna kompletteras med att samma material görs tillgänglig på Forum Internets webbplats. Det blir härmed möjligt att nå en vidare krets. Fokus på de sociala processerna Projektet fokuserar på Internetmediets unika förutsättningar till interaktivitet mellan olika aktörer - företag, myndigheter och föreningar - och deras målgrupper, slutanvändarna. Syftet är att sprida förståelse för de sociala drivkrafternas betydelse i dessa processer. Genom interaktiva seminarier och en interaktiv webbplats ska aktuella forskningsresultat om följande kunskapsområden förmedlas: - Prisbildning på digitalt innehåll - Nya affärsmodeller - Nätgemenskaper/Communities - Publicering på webben (bloggar, hemsidor) - Peer-to-peer/Fildelning - Öppen källkod - Öppna databaser (t.ex. Wikipedia) - Öppna lärresurser - Äldres internetanvändning - Mobilen som gränssnitt 13

14 Under sommaren utvecklas ett internaktivt webbgränssnitt, och under hösten kommer ett antal interaktiva seminarier att genomföras av Inger Gran, David Lerdell och Håkan Selg. Resultaten redovisas löpande, och en slutrapport kommer att publiceras i början av Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om nätgemenskaper och bloggar Den interaktiva tankesmedjan Forum Internet sprider kunskap om Internet som en del av samhället genom egen forskning, bevakning och interaktiva seminarier. Då Forum Internet har ett tydligt samhällsperspektiv, är erfarenheter av och åsikter om Internet från olika delar av samhället av stor betydelse för verksamheten och den aktionsforskning Forum Internet bedriver. Som en del i ett större aktionsforskningsprojekt lanserar Forum Internet en webbundersökning som fokuserar på erfarenheter av och synpunkter på användningen av nätgemenskaper (communities) och bloggar. Vi bjuder därför in alla Internetintresserade personer att delta i undersökningen på: En del av ett större aktionsforskningsprojekt Webbundersökningen är en del av ett projekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) finansierar via Internetfonden. Projektet fokuserar på Internetmediets unika förutsättningar till interaktivitet mellan olika aktörer - företag, myndigheter och föreningar - och deras målgrupper, slutanvändarna. Syftet är att sprida förståelse för de sociala drivkrafternas betydelse i dessa processer. Genom interaktiva seminarier och en interaktiv webbplats ska aktuella forskningsresultat om följande kunskapsområden förmedlas: - Prisbildning på digitalt innehåll/nya affärsmodeller - Nätgemenskaper/publicering (bloggar, hemsidor) - Öppen källkod/öppna databaser - Öppna lärresurser (Seminarier med inriktning på utbildningsfrågor) - Äldres internetanvändning (Seminarier om digitala klyftor) - Internet via mobilen Genom kvantitativ återkoppling medverkar seminariedeltagarna och deltagarna i webbundersökningen direkt i uppbyggnaden av en faktadatabas. Resultatet blir en ny form av aktionsforskning där de medverkande samtidigt är mottagare och bidragsgivare till ny kunskap. De interaktiva presentationer - och undersökningar - som genomförs på seminarierna kompletteras med att samma material görs tillgänglig på Forum Internets webbplats. Det blir härmed möjligt att nå en vidare krets. 14

15 Under hösten 2008 kommer ett antal interaktiva seminarier att genomföras av Inger Gran, David Lerdell och Håkan Selg. Resultaten redovisas löpande, och en slutrapport kommer att publiceras i början av : Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om prisbildning på Internet och nya affärsmodeller Den interaktiva tankesmedjan Forum Internet sprider kunskap om Internet som en del av samhället genom egen forskning, bevakning och interaktiva seminarier. Då Forum Internet har ett tydligt samhällsperspektiv, är erfarenheter av och åsikter om Internet från olika delar av samhället av stor betydelse för verksamheten och den aktionsforskning Forum Internet bedriver. Som en del i ett större aktionsforskningsprojekt lanserar Forum Internet en webbundersökning som fokuserar på erfarenheter av och synpunkter på prisbildning på Internet och nya affärsmodeller. Vi bjuder därför in alla Internetintresserade personer att delta i undersökningen på: : Mejlgenerationens utanförskap - ny forskningsrapport om nya användarmönster på internet Parallellt med att det talas allt mindre om den digitala klyftan blir fenomenet med de mejlgenerationens och messengergenerationens olika kulturer allt tydligare. I båda fallen handlar det om ett utanförskap. I fallet med den digitala klyftan gällde utanförskapet dem som inte hade kontorsjobb och därför behövt längre tid på sig att tillägna sig datorer och Internet. I användarstudierna kunde utanförskapet beskrivas sociologiska begrepp som lågutbildade-låginkomsttagare och därmed tryckas in i ett välbekant klassmönster. När det nya utanförskapet nu drabbar mejlgenerationen är det inte längre lika enkelt att orientera sig. Nu är det istället en rad ledande befattningshavare inom näringsliv och offentlig sektor som successivt upptäcker att de inte längre kan kontrollera sin omgivning på samma sätt som tidigare. Att deras kunder tar över distributionen som i fallet med skivindustrin eller att deras anställda ägnar Facebook större uppmärksamhet än måndagsmötena. Vad har vi då att vänta oss? 1. Högljudda krav på ökad kontroll av vad som tilldrar sig på nätet. Där är vi redan. Debatten sker idag huvudsakligen på mejlgenerationens premisser eftersom få debattdeltagare har en inblick i vad den nya Internetkulturen innebär. Detta kommer gradvis att förändras i takt med att messengergenerationen skaffar sig ökat samhällsinflytande. 15

16 2. Ganska snart kommer framsynta bolagsstyrelser att besätta ledande befattningar med personer ur messengergenerationen som är hemmastadda i de nya nätverken och behärskar dess koder. Offer i detta systemskifte blir mejlgenerationens chefer och företagsledare som långt innan pensionsåldern hamnar på överblivna listan likt partibossarna vid Sovjetsystemets sammanbrott. Forskningsrapport: Nya användarmönster I rapporten "Nya användarmönster" av en av Forum Internets medgrundare Håkan Selg, som publicerats inom ramen för projektet InternetExplorers vid Uppsala Universitet, framgår teknikspridningens fasuppdelning tydligt. Det går en gräns vid 35 år. Internetanvändarna i åldrarna däröver - mejlgenerationen - hör hemma i fas 1. De har i vuxen ålder växlat över till Internet men sitter kvar i tidigare användarmönster. Användarna i åldrarna därunder - messengergenerationen - är uppvuxna med tillgång till uppkopplade datorer. Där har de utvecklat ett Internetbaserat användarmönster utan omväg över tidigare tekniker. Det har dessutom skett under lustfyllda former, med prat, skämt, skvaller och populärkultur i förgrunden. Läs mer om - och ladda ned - InternetExplorers forskningsrapport "Nya användarmönster" här : Dagens ledare är snart digitala dinosaurier Debattartikel införd i Dagens Samhälle nr 37/08. I min forskning har jag identifierat två väsensskilda kulturer på internet: mejlgenerationens och messengergenerationens. Du känner säkert igen situationen med tonåringen som påstår sig göra läxorna framför bildskärmen samtidigt som hon eller han deltar i tre parallella chattar. Samt lyssnar på musik. Så har vi den nyanställde 27-åringen som envisas med att ständigt vara inloggad på Facebook. Där finns 136 vänner. Varje gång någon av dessa lägger in nytt material plingar det till. Du förhandlar med måttlig framgång med din tonåring att hon eller han får finna sig i att chatta efter att läxorna är avklarade. Du medverkar till att det på arbetsplatsen införs ett generellt förbud för Facebook under arbetstid. Din reaktion är fullständigt naturlig för alla oss som tycker att det är självklart att skilja mellan arbete och fritid och mellan kontakter med kolleger och snack med kompisar. Vi har nämligen inte fattat ett smack av vad som håller på att hända i samhället. Det är ungdomarnas nya beteende som är den digitala revolutionen. 16

17 Att skicka e-post i stället för att ringa eller skicka brev är ingen revolution. Det är en rationalisering. Vi behåller ett inlärt kommunikationsmönster men byter verktyg. Samma sak när vi söker information på webben om telefonnummer eller öppettider i stället för att slå i telefonkatalogen och ringa kundtjänst. Eller när vi betalar räkningar på nätet i stället för att skriva under betalningsorder och lägga i kuvert. Ungdomarna belastas inte av något arv från tidigare sätt att skaffa information eller ha distanskontakt med andra. De har utvecklat ett mönster som bygger på bredbandsteknikens unika förutsättningar. I det ligger att vara ständigt uppkopplad gentemot alla dem vars kontakter man har utbyte av. Varför inte? För att man blir störd? Delad uppmärksamhet är något som människor i alla tider lärt sig klara av, ibland av nödtvång, nu av lust. Den viktigaste drivkraften bland ungdomars internetanvändning är den sociala. Men i pratet, skvallret och skämten blandas också information, fakta och tips. Attityder och värderingar formas blixtsnabbt i nätverken. Vår generation fick vår första kontakt med datorn i jobbet. Ordbehandlaren för pm, kalkylarket för budgetuppföljning. Sedan bifogade vi filen till e-postmeddelandet. Därmed skapades också förutsättningen för den digitala klyftan eftersom rätt många inte ägnade sig åt att skriva pm eller göra budgetar. Då saknades också anledning att använda e-posten. Telefonen gick ju lika bra. Vem har hört talas om en digital klyfta bland ungdomar? Att ha 136 ständigt uppkopplade vänner representerar en fantastisk databas av kunskaper, erfarenheter, bedömningar och råd. Vad är mest rationellt om man har ett problem, att leta efter någon inom organisationen som möjligen har förslag på lösning eller att lägga ut en fråga på nätet? Svaret är inte givet. Och varför använda e-post med krånglig adressering och en bedrövlig massa spam när Facebook har ett mycket bättre verktyg? Om dessutom 95 procent av kontakterna sker inom nätverket. När nätgemenskapen upplevs som ett hot mot den etablerade ordningen på arbetsplatsen, vad gör chefen då? Gränsen mellan mejlgenerationen och messengergenerationen går i dag vid 35 år. Om fem år vid 40. Hur lång tid tar det innan alla ledande befattningshavare kommer att rekryteras ur messengergenerationen? Som är hemmastadda i nätverken och behärskar koderna. Erfarenheterna från systemskiften är entydiga. Nuvarande ledande befattningshavare ur mejlgenerationen riskerar att snabbt kvalificera sig för överblivna listan om man inte förmår anpassa sig till det nya mönstret: att blanda det nyttiga med det roliga, det privata med det professionella och, inte minst, att acceptera att man inte längre har samma kontroll över sin omgivning som tidigare. För mejlgenerationen blir det som att lära sig ett nytt språk. Vid 50 års ålder är det inte det enklaste. Håkan Selg 17

18 Projektledare, InternetExplorers vid Nationellt IT-användarcentrum, Uppsala universite, samt medgrundare av den interaktiva tankesmedjan Forum Internet : Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om öppen källkod och öppet innehåll Den interaktiva tankesmedjan Forum Internet sprider kunskap om Internet som en del av samhället genom egen forskning, bevakning och interaktiva seminarier. Då Forum Internet har ett tydligt samhällsperspektiv, är erfarenheter av och åsikter om Internet från olika delar av samhället av stor betydelse för verksamheten och den aktionsforskning Forum Internet bedriver. Som en del i ett större aktionsforskningsprojekt lanserar Forum Internet en webbundersökning som fokuserar på erfarenheter av och synpunkter på öppen källkod och öppet innehåll. Vi bjuder därför in alla Internetintresserade personer att delta i undersökningen på: 18

19 Appendix: Medieexponering : Tankesmedja med interaktivitet i fokus, Internet World Hur blir nätgemenskap en effektiv affärsidé? Det är en av frågorna som Forum Internet vill besvara. Bakom den interaktiva tankesmedjan står tre personer: Inger Gran, föreningsdirektör på Dataföreningen i Stockholm, David Lerdell, omvärldsanalytiker på Lerdell Investigations AB, samt Håkan Selg, forskare vid Internetexplorers, NITA. Målet med Forum Internet är att ställa frågor och ge svar om Internet och interaktivitet, med hjälp av egen forskning, omvärldsbevakning och interaktiva seminarier. Bland annat genomförs forskning kring betydelsen av fungerade affärsmodeller och finansiering för att starta och hålla liv i nätgemenskaper : Tjejerna tar över, på nätet, DIK Forum 2008, #08 Kvinnor laddar oftare upp bilder på nätet än män. Dessutom utmärker de sig som storkonsumenter av nätgemenskaper som Facebook och YouTube. Humanister bloggar mer än data- och systemvetare. Det är några oväntade resultat i uppföljningen av universitetsdatanätet Sunets stora undersökning från 2003 av svenska studenters och forskares internetanvändning. Överraskningen var att det hänt så mycket på fyra år. Att vi har gått från en teknikdriven till en användardriven utveckling, säger projektledaren Håkan Selg vid Nationellt ITanvändarcentrum, Nita vid Uppsala universitet. Teknik inte längre ett hinder När den första studien genomfördes var de aktiva användarna män som studerade teknik och naturvetenskap. När uppföljningen gjordes 2007 blev bilden en helt annan. Idag har de skarpa skillnaderna mellan kön och ämnestillhörighet suddats ut. Tekniken är inte längre ett hinder. Till exempel uppgav 17 procent av studenterna och doktoranderna inom humaniora att de driver en egen blogg. Motsvarande siffra för data- och systemvetenskap var 14 procent. Två tredjedelar av Sveriges studenter och doktorander besöker regelbundet en eller flera nätgemenskaper. Kvinnorna har en större repertoar än männen: 29 procent besöker fler än tre nätgemenskaper mot 18 procent för männen. En majoritet av besökarna är medlem besöker fler än tre nätgemenskaper mot 18 procent för männen. 19

20 En majoritet av besökarna är medlemmar på olika mötesplatser. Populärast är gemenskaper med social inriktning. I topp ligger Facebook och YouTube. Därefter kommer forum inriktade mot underhållning respektive fritids- och hobbyintressen. Andliga och politiska sammanslutningar lockar få. Aktiva deltagare Totalt sett bidrar 87 procent av medlemmarna med olika slags material till gemenskapen. Kvinnorna är mest aktiva: 24 procent gör det ofta jämfört med 19 procent för männen. Skillnaden förklaras framför allt genom uppladdning av fotografier, som är den vanligaste formen av eget bidrag med en klar kvinnlig dominans. Enligt studien involverar alltså livet på nätet numera allt större grupper inom högskolevärlden. Och det handlar inte om passiva konsumenter utan om aktiva deltagare. Något som får konsekvenser. Ur ett informatörsperspektiv, oavsett om man finns i ett företag eller någon annanstans, blir den intressanta frågan: Har vi att göra med motspelare eller medspelare, frågar sig Håkan Selg. Gäller att vara på hugget Kraften i internetanvändarnas opinionsbildning kan inte längre negligeras. Något som till exempel FRA-debatten utgör ett färskt exempel på. FRA-lagen baxades igenom riksdagen och igenom de vanliga medierna. Sedan härsknade några bloggare till och började bombardera varandra och omvärlden med kritiska synpunkter. Det vände hela sitsen. Inom regeringskansliet har man nog all anledning att fundera över hur man ska hantera liknande situationer i framtiden, säger Håkan Selg. Kan man göra internetanvändarna till sina medspelare är mycket vunnet. Det är förstås inte enkelt, poängterar Håkan Selg. Men när nya användare etablerar sig på nätet gäller det för kommunikatörerna att vara på hugget. De yngre kvinnorna ser han som en särskilt intressant grupp. De unga kvinnliga användarna är ofta intresserade av och duktiga på att skriva inlägg. Direkt feedback från sina målgrupper genom dialog är naturligtvis ett av de mest effektiva sätten att få en känsla för hur man uppfattas. Ett mycket bättre sätt än att gå via vanliga marknadsundersökningar, säger Håkan Selg. Ålder och användning av internet hör ihop, visar studien. Yngre är mer aktiva än äldre. I kategorin över 35 år är man, lite tillspetsat, nöjd med att skicka e-post. Men det utgör ingen bestående skillnad, anser projektledaren. Det handlar om en generationsfråga. De användarmönster som man lärt sig och arbetat upp behåller man även senare i livet, säger Håkan Selg. Män spelar dataspel Han ser en framtid där antalet aktiva internetanvändare ökar och deras bakgrund blir allt bredare. Innehållet differentieras efter hand precis som i den verkliga världen. Idag finns det 20

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Håkan Selg. Nätgenerationen, finns den? InternetExplorers. Framtidens e-lärande nya roller för lärare, studenter och lärcentra VKF konferens 2010

Håkan Selg. Nätgenerationen, finns den? InternetExplorers. Framtidens e-lärande nya roller för lärare, studenter och lärcentra VKF konferens 2010 Håkan Selg Nätgenerationen, finns den? Framtidens e-lärande nya roller för lärare, studenter och lärcentra VKF konferens 2010 Nationellt IT-användarcentrum InternetExplorers Generationsansatsen Don Tapscott

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning till Medierådets Ungar & Medier 2010 Medier påverkar unga människors liv och unga påverkar mediernas utveckling. Mediekompass har tagit fram en lärarhandledning

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt?

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Seminarium 5:1 Föreläsare Hansi Carlsson, IT-strateg hansi.carlsson@skl.se Demokrati/deltagande/påverkan

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter Läromedel Verktyg DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010 Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår 3 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aftonbladet söndag Aftonbladet vardag Aktiespararen Allas Allers Allers Trädgård Allt i Hemmet

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

Inledning Fikarapporten 2013

Inledning Fikarapporten 2013 Fikarapporten 2013 Inledning Fikarapporten 2013 Det är den lilla pausen från alla måsten, chansen att mötas och umgås på riktigt, stunden då vi delar allt från drömmar och hemligheter till skvaller och

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer Nätmobbing Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Leg. Psykolog & Doktorand Sofia Berne Definition: En person är nätmobbad när han eller hon, flera gånger blir utsatt för elaka handlingar

Läs mer

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1 Innehåll: 2 INLEDNING 3 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011

Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek. Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Ett nät för alla - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Östersund 8 juni, Härnösand 9 juni 2011 Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010 År efter år fortsätter Sverige att ligga i den

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk Biblioteksförenings studiepaket Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 2 Välkommen till studiepaketet Olika syn på saken! Svensk Biblioteksförening ska främja

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter?

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter? 214 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING Vem producerar morgondagens nyheter? Cisions stora journalist- och kommunikatörsundersökning 214 Vem producerar morgondagens nyheter? Cision genomför

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Göteborg 2 mars, 2011 Innehåll: Vår kulturella plattform Pedagogiska utmaningar Alingsås biblioteks Internetkurser Källa: Olle

Läs mer

Lathund för tipsare. Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget.

Lathund för tipsare. Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget. Lathund för tipsare Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget. 1 Först 1.1 Vill du vara anonym? Den journalist eller redaktion du kontaktar är enligt lag skyldig

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Metod och genomförande

Metod och genomförande Delrapport 1 Metod och genomförande Håkan Selg Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av VINNOVA Om projektet

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Underlagsrapporter samt bilagor. till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet

Underlagsrapporter samt bilagor. till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet Underlagsrapporter samt bilagor till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet Innehåll 1 Det statistiska underlaget... 7 1.1 Urval och datainsamling via SCB... 7 1.2 Population... 7 1.3

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

www.surfalugnt.se Sveriges Kommuner och Landsting Hansi Carlson, IT-strateg

www.surfalugnt.se Sveriges Kommuner och Landsting Hansi Carlson, IT-strateg www.surfalugnt.se IT och ungdomar världens möjlighet om vuxenvärlden engagerar sig! 2 Fråga en elev hur IT kommer att påverka.. Tänkvärt! Hur möter skolan ungdomarnas IT-verklighet? E-post och Officepaket

Läs mer

UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014. Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår

UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014. Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014 Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår 100% Östersund 4 Wheel Drive Aktiespararen Aktiv Träning Alingsås Tidning/ Elfsborgs Läns Tidning AlingsåsKuriren

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer