Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården"

Transkript

1 nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre på idékläckning Janna Valik, Boverkets GD, är positiv till standardisering: Det hjälper oss att nå tuffa energimål

2 ledare Stor potential för offentlig sektor Av tradition har det alltid varit lättare att attrahera personer och företag från det privata näringslivet att delta i SIS. Men det är viktigt att också den offentliga sektorn finns med i standardiseringsarbetet. Redan nu är en del myndigheter, till exempel Vägverket och Boverket väl representerade. Boverkets engagemang kan du läsa mer om i reportaget på sida 6 9. Men jag är övertygad om att fler myndigheter har nytta av att vara med och påverka standardiseringen och finna nya, kostnadseffektiva lösningar. sis utgör en neutral plattform där näringslivet och myndigheterna kan träffas och lösa problem. Regeringen lade i sin skrivelse Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld fram sin syn på standardiseringens roll som katalysator för bland annat ekonomisk tillväxt. Med anledning av skrivelsen så anordnade nyligen ssr och ud ett seminarium. Där gav representanter från olika offentliga verksamheter smakprov på hur standarder hjälper dem att uppfylla sina mål. Jag vet att deltagarna blev inspirerade och att det innebär att standardisering kommer upp på flera myndigheters agenda framöver. LARS FLINK, VD SIS 3 5 NOTISER standard magazine nr 1, mars Tuffa miljömål ska nås med hjälp av standarder Boverket finansierar två internationella sekretariat för energianvändning i byggnader. Samarbetet med sis är väldigt viktigt för oss, säger Janna Valik, generaldirektör för Boverket Svenska och engelska ingenjörer var föregångare inom oberoende testning På ett museum i London finns David Kirkaldys 116 ton tunga testmaskin fortfarande att beskåda. 12 Lars Jonsson En av Sveriges miljömäktigaste Inom sjukvården görs upphandlingar för miljarder varje år sis sonderar nu terrängen inför ett arbete med att ta fram en vägledning, speciellt riktad till upphandlarna inom vården. 16 SIS i media 17 Väldigt lärorikt att delta Det säger Mattias Lundberg, psykolog och fil. dr och ordförande i sis kommitté för psykologiska bedömningsmetoder. 18 SIS Inside Bra idéer kräver bra metoder. 19 Nya medlemmar och Nya ansikten 20 Frågan till fyra och aktuella utbildningar Standard Magazine SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Pris: 65 kr. Prenumeration 240 kr/år Adress: Stockholm Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6 Telefon: AnsvARIG utgivare: Olle Axenborg Redaktör: Lovisa Krebs Redaktion och prenumerationsservice: Annonskontakt: Annonshuset AB, annonshuset.se Medarbetare detta nummer: Lena Lidberg, Ingrid Kindahl, Per Magnus Persson, Anna Blomen, Anna Skarin, Pamela Collin. Design: Semester Design AB Repro: Bildrepro Tryck: Alloffset Distribution: OnTime ISSN standard Magazine ges ut av SIS, Swedish Standards Institute. Den utkommer fyra gånger per år och är en av förmånerna kopplade till medlemskapet i SIS. SIS huvuduppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska före tag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. användningen av standarder syftar till att göra varor och tjänster enklare och säkrare samt att underlätta handel över gränserna. SIS utarbetar standarder inom bl.a. bygg, hälso- och sjukvård, konsumentskydd, tjänster, ledningssystem och miljö. sis verksamhet bedrivs i en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor och i två aktiebolag: SIS Forum och SIS Förlag. SIS omsatte år 2008 ca 216 miljoner kronor och har 175 anställda. 2 STANDARD MAGAZINE MARS 2009

3 notiser Rob Steele är ny generalsekreterare för ISO, den globala standardiseringsorganisationen. Ny ledare för ISO Hur ser du på ditt nya jobb? Jag kommer från Nya Zeeland, där det just nu är sommar. En direkt reflektion är att perspektiven kan vara lika olika som klimatet. Det kan vara bra att tänka på när det gäller globala standarder, som ska vara lika relevanta oavsett var du bor på vår planet. Det är naturligt att det finns olika syn på saker och ting som vi måste ta hänsyn till när vi ska nå konsensus för en iso-standard. Istället för att se det som ett hinder så ser vi det som en möjlighet. Att väga in olika synpunkter och förhandla för att nå enighet är viktigt för att standarderna ska bli framgångsrika. nu vara dess ledare? Det skulle det vara om jag var ensam. Nu ingår jag ju i ett team. iso s framgångar är ju resultatet av långt mer än vad en person eller grupp kan åstadkomma. Nätverket består av 158 medlemsländer med experter i 201 olika standardiseringsprojekt, med ytterligare flera tusen undergrupper. På iso s sekretariat arbetar 153 personer. Resultatet bidrar till att höja bnp hos länderna, minska lidandet och erbjuda nyttiga lösningar för att hjälpa till att lösa de stora utmaningarna globalt. Jag känner mig priviligerad att få vara med i detta team. FAKTA Den offentliga sektorn har ett bra läge och kan göra bra ifrån sig på en gång, eftersom de kan dra nytta av erfarenheter som det privata näringslivet redan gjort Kristina Bjurling, t.f. kanslichef Swedwatch, angående uppförandekoder för leverantörer. Källa: Upphandling24.se Välkommen till SIS seminarium Tema Klimat, energi och standardisering Vilka prioriteringar har du? Först ska jag lära känna hela organisationen, vilket inbegriper att besöka ett antal av våra medlemsorganisationer. Sedan ska vi börja lansera iso s strategiska plan för En prioriterad fråga är att nå ut ännu längre till nya intressenter. Etableringen av World Standards Cooperation där även iec och itu ingår var ett viktigt steg i det arbetet. Du är sen tidigare välbekant med ISO. Är det märkligt att rob steele Är auktoriserad revisor och medlem i NZ Institute of Directors och i NZ Institute of Management. Har varit VD för Nya Zeelands standardiseringsorganisation till Var medlem i ISO Council och i ISO Technical Management Board Tidigare VD för ett eldistributionsföretag i NZ. Har haft uppdrag för FN med energieffektivisering. Var? Rival, Mariatorget 3 Stockholm. När? 23 april 2009, start kl 13:30, registrering från kl 13:00. Standardmingel med vin och snittar från kl 17:15 OSA till annons_a6_seminar2009.indd 3 MARS 2009 STANDARD MAGAZINE

4 notiser Stockholms Läns Landsting ställer i dag i högre utsträckning krav på socialt ansvarstagande i sin upphandling än tidigare. Ett arbete som har blivit lättare att genomföra tack vare deltagandet i standardiseringsarbetet. Deltagandet ger också en öppen och konstruktiv dialog med de intressenter som berörs av verksamheten. Anna Linusson, miljöchef, Stockholms Läns Landsting. Om vi ska kunna öka inslaget av nya aktörer i vården kommer det att kräva fler standarder, bland annat eftersom det förenklar upphandlingen. Övriga områden där standarder kan komma att bli viktigare och i förlängningen utveckla området är tjänstesektorn. Ewa Björling, handelsminister. Ewa Björling vill se ökat deltagande från offentlig sektor Standardisering bidrar till högre kvalitet, förenklar och effektiviserar. Det vittnade representanter från olika offentliga verksamheter om vid ett seminarium som anordnades av Utrikesdepartementet i samarbete med SSR, Sveriges Standardiseringsråd. Inom ramen för Arbetsmiljöverkets område, där arbetsgivare och importörer är motparter, vill de flesta företag följa de principer som är uppsatta. Arbetsmiljöverket arbetar i första hand med funktionskrav, inte detaljkrav. Arbetsmiljöverket deltar i ett 30-tal standardiseringskommittéer och bevakar cirka 100. Dessutom fördelar vi medel till de centrala fackliga organisationerna för att få med brukarintresset. Bertil Remaeus, överdirektör på Arbetsmiljöverket. Den 30 januari samlade Utrikesdepartementet och Sveriges Standardiseringsråd, ssr, högre chefer inom offentlig sektor för att lyfta fram nyttan med standardiseringen. Bakgrunden var att öka förståelsen för möjligheterna att med hjälp av standarder öka tillväxten i ekonomin, förbättra effektiviteten i offentlig verksamhet, skapa en bättre miljö och minska energiförbrukningen. Talarna var från olika offentliga verksamheter och kunde alla ge exempel där de har engagerat sig i standardisering och där det bidragit stort till deras verksamhet. Seminariet inleddes av handelsminister Ewa Björling som lyfte fram några lyckade exempel på standardisering, till exempel gsm-standarden för mobiltelefoni, miljöbränslet e85 och a4-arket. Svenskt näringsliv och svenska myndigheter har lyckats väl med att tillvarata våra intressen på internationell nivå. Men det finns mycket kvar att göra och det är viktigt att vi anpassar oss till nya omständigheter och lär oss att samverka med nya aktörer, sade Ewa Björling. Områden där det finns mycket att göra och att vinna på gränsöverskridande standarder är till exempel tjänster, it inom vården och klimatområdet, enligt Ewa Björling. I näringslivet är standardisering en fråga för den verkställande ledningen. Enligt Göran Sjöholm, ordförande för ssr, så bör det vara så även inom offentlig förvaltning. Standardisering handlar om att fastställa minimikrav och sätt att mäta dessa på. Ett ökat engagemang i standardiseringen utvecklar långsiktigt den offentliga servicen. Vi får en ökad tillgänglighet till tjänster anpassade till allas förutsättningar. Det leder till ökad samhällssäkerhet och hållbar utveckling. På seminariet medverkade, förutom från Utrikesdepartementet och ssr, representanter från Arbetsmiljöverket, Lantmäteriet, Finansdepartementet, Stockholm Läns Landsting, Södersjukhuset och Skaraborgs kommunförbund. 4 STANDARD MAGAZINE MARS 2009

5 notiser Aktuellt från SIS Förlag Tjänstesektorn vinnare i kristider Sjukvård, undervisning och hushållstjänster kommer att behövas framöver. En stor del av verkstadsjobben kommer att försvinna. Det är bra för Sverige eftersom det öppnar för nya företag, menar Pontus Braunerhjelm, professor i internationellt företagande. Tidigare minskningar av industrier har inte inneburit någon katastrof för Sverige. Tvärtom har de varit nyttiga. Kriser ger en beredskap för förnyelse och förändring. Då kan något nytt och bättre växa fram. Pontus Braunerhjelm tror att krisen kan leda till en ny våg av företagande. Kanske inom kunskapsintensiva tjänster som till exempel sjukvården. Förändringar behöver inte vara dåligt för ett land, men det kan drabba enskilda individer och näringsidkare hårt. Han har i många år forskat kring småföretagande och betydelsen av entreprenörskap för ekonomisk tillväxt. Han är även huvudsekreterare i Globaliseringsrådet, som har regeringens uppdrag att följa globaliseringen och vad det betyder för Sverige. Pontus Braunerhjelm är en av dem som har förutspått de kraftiga neddragningarna som vi nu ser inom bilindustrin. Styrkan i svensk industri har historikst sett varit flexibiliteten, förmågan att snabbt ställa om. Därför måste regeringen satsa på omställningsåtgärder istället för stödåtgärder till industrin. Regeringens agerande under kriserna på 70-talet och 90-talet skiljer sig åt. På 70-talet gick man in med stödåtgärder direkt till industrierna, vilket inte var så lyckat. På 90-talet satsade man däremot på omställningar av olika slag. Det gjordes strukturreformer och man öppnade tidigare monopoliserade marknader, vilket visade sig vara mycket bättre, enligt Pontus Braunerhjelm. Vi belönades med en god tillväxt efteråt. Sveriges framtidsbranscher enligt Pontus Braunerhjelm: Företagsnära tjänster Olika konsultverksamheter, finans- och försäkringssektorerna samt forskning och utveckling. Platsbundna tjänster Tjänster som kräver lokal närvaro, till exempel hushållstjänster, restauranger och kemtvätt. Utbildningstjänster Tjänster inom undervisningsbranschen. Offentliga tjänster Tjänster inom till exempel hälso- och sjukvård. Informationstjänster Tjänster inom media och kommunikation. Avancerad industri Kommer troligen att tangera tjänstesektorerna i framtiden. Ericsson till exempel. Källa: DN Inköpsguide för barnartiklar Den här handboken om barnartiklar har tagits fram av SIS i samarbete med Branschorganisationen barn- och babyprodukter. Handboken ger råd om vad du som inköpare, försäljare och tillverkare av produkter för barn mellan 0-3 år ska tänka på. För varje produktgrupp presenteras de särskilda risker som man ska tänka på. Pris: 495 kr Artnr: Stora säkerhetshandboken En praktisk årskalender Handboken följer årets alla månader. Varje kapitel i boken ger inspiration, fakta och grundläggande tips om ett specifikt fokusområde. Handboken visar på ett praktiskt sett hur säkerhet och informationssäkerhet ingår som en viktig del av företagets riskhantering. Pris: 695 kr Artnr: SS , Elinstallationer i byggnader Utförande av elinstallationer för lågspänning SS ersätter avdelning A Lågspänning i boken Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5, även kallad "Blå boken". Som elinstallatör bör du arbeta efter SS Pris: 575 kr Artnr: Läs mer om produkterna på MARS 2009 STANDARD MAGAZINE 5

6 Tuffa mål hjälp av 6 STANDARD MAGAZINE MARS 2009

7 Sverige och SIS leder två internationella sekretariat för energianvändning i byggnader. Boverket är en av de främsta finansiärerna i de båda projekten. Standarder kommer att spela en stor roll i vårt arbete med att minska energianvändningen i landets byggnader. Det säger Janna Valik, generaldirektör på Boverket. Den 1 mars 2008 tillträdde Janna Valik posten som generaldirektör på Boverket i Karlskrona. Innan dess var hon generaldirektör på Migrationsverket. På hennes nya arbetsplats kretsar verksamheten kring samhällsplanering, byggande, förvaltning och boende. Ett av mina uppdrag är att alltid ha ett medborgarperspektiv i det vi gör. Vi måste se till att även den information och de regler som kan betraktas som svåra görs tillgängliga för medborgarna, framhåller Janna Valik. Boverket tar bland annat fram föreskrifter som syftar till att byggnader ska vara hälsosamma och säkra. Ett par av de lagar som är centrala i sammanhanget är pbl, plan- och bygglagen, och bvl, byggnadsverkslagen. En viktig del av myndighetsuppdraget är att överblicka byggsektorn och att se till att det svenska regelverket blir harmoniserat med de regler som antas inom eu. Myndigheten svarar också för vissa bidrag och stöd, till exempel när det gäller att minska energianvändningen i byggnader. I dag står bostäder och servicesektor för ungefär 40 procent av samhällets totala energianvändning. Syftet är att ska nås med standarder MARS 2009 STANDARD MAGAZINE 7

8 denna siffra ska halveras till år 2050, enligt ett mål som har ställts upp av eu. Det här är en jättetuff utmaning, men med hjälp av olika miljömål jobbar vi nu för att detta ska bli verklighet. Bland annat räknar jag med att standarder kommer att spela en stor roll, säger Janna Valik. Sedan en tid leder Sverige och sis två internationella sekretariat för just energianvändning i byggnader. Boverket är en av de främsta finansiärerna i de båda projekten. Om det finns standarder som reglerar mätningar, beräkningar, material, installationer med mera så talar allt för att det blir lättare att nå de aktuella energimålen. Vi får en ökad tydlighet och i det arbetet ser jag standarder som ett väldigt positivt verktyg, förklarar Janna Valik. Sammantaget är Boverket engagerat i ett 50-tal kommittéer och arbetsgrupper inom sis. Ämnesområdena omfattar allt från innemiljö till informationshantering. Samarbetet med sis är väldigt viktigt för oss. Här har vi chans att både föra fram våra åsikter och att säkerställa att lagar och regler blir en naturlig del av standarderna, till exempel när det gäller säkerhetsfrågor inom byggsektorn. I våra kontakter med företag och andra aktörer hänvisar vi ofta till en rad standarder och de krav som ställs där. Janna Valik deltar inte personligen i FAKTA JANNA VALIK Generaldirektör på Boverket. Socionom som bland annat har arbetat med sociala och beteendevetenskapliga frågor, flyktingar och ungdomsboende. Har haft flera chefsjobb på Migrationsverket, där hon var generaldirektör FÖDD: 1955 i Tjeckien. FAMILJ: Sambo. Två vuxna barn. BOR: I hus i Falkenberg. Veckopendlar till Karlskrona. FRITID: Umgås med familjen, läser böcker och reser. dold talang: Det har visat sig att jag har bättre fallenhet för teknik än vad jag själv har trott. Boverket prioriterar standardisering och våra experter är oerhört aktiva FÖRDELAR MED ATT ENGAGERA SIG I STANDARDISERING FÖR EN MYNDIGHET Bidrar till att myndigheten kan påverka utvecklingen inom den egna sektorn, både i Sverige och utomlands. Säkerställer att lagar och regler blir en naturlig del av de standarder som arbetas fram. Bidrar till att myndigheten lättare kan nå olika mål, till exempel inom miljöområdet. Ger en ökad tydlighet, till exempel i kontakten med företag och organisationer. Bidrar till att öka svenska företags konkurrenskraft ute i världen. standardiseringsgrupperna, men hon har ett stort antal medarbetare som är aktiva på olika nivåer. Det här är ett område som Boverket prioriterar och våra experter är oerhört aktiva. Det är först då som det blir möjligt att påverka, även inom till exempel eu. Av sina experter har Janna Valik fått bilden av att standardernas betydelse har ökat de senaste åren, och att denna utveckling dessutom fortsätter. Hon ser det som en följd av den pågående internationaliseringen. Först var det Sverige som var den naturliga marknaden för de flesta svenska företag. Sedan blev det Europa, vilket bland annat visar sig genom att de europeiska standarderna har blivit fler. Nu tyder allt på att nästa steg blir en växande global marknad och en ökning av de internationella standarderna. Ett av de områden där hon anser att Boverket har lagt ned ett stort arbete och samtidigt vunnit framgång är inom eurokoderna, Europas gemensamma normer för bärande konstruktioner. Syftet med eurokoderna är att underlätta för beställare och konstruktörer när det handlar om till exempel projektering och upphandling. Här finns en gemensam nivå kring exempelvis säkerhet, samtidigt som det 8 STANDARD MAGAZINE MARS 2009

9 Boverket är engagerat i ett 50-tal kommittéer och arbetsgrupper inom SIS. finns utrymme för nationella skillnader. För branschen och i förlängningen för allmänheten och skattebetalarna kan omställningarna kanske ses som en fördyring, åtminstone på kort sikt. Men på längre sikt har eurokoderna många fördelar, säger Janna Valik. Hon pekar till exempel på att harmoniserade regler bör leda till ökad konkurrens och ökad tillväxt: Då tänker jag både på Sveriges konkurrenskraft i Europa och på Europas konkurrenskraft i resten av världen. Det är som generaldirektör på Boverket som Janna Valik på allvar har fått inblick i standarder och standardisering. Nu ser Boverket är den främsta finansiären till de internationella projekten om energianvändning i byggnader som SIS leder. hon standarder som ett sätt att förenkla tillvaron för alla som är aktiva i byggsektorn. Det är en fördel att kunna hänvisa till en standard. Därför är det viktigt att arbeta för att standarderna ska vara så begripliga som möjligt och att göra dem lättillgängliga, säger Janna Valik. Text: Lena Lidberg. Foto: Per Magnus Persson FAKTA boverket bakgrund: Bildades 1988, efter en sammanslagning av Planverket och Bostadsstyrelsen. verksamhet: Myndighet för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelsutveckling, byggande och förvaltning samt bostadsfrågor. Sorterar under Miljödepartementet. finns: I Karlskrona. anslag: Omkring 175 miljoner kronor per år. anställda: Cirka 190. hemsida: MARS 2009 STANDARD MAGAZINE 9

10 Sverige och England föregångare inom testning Idag är det självklart att slå upp materialegenskaper i en standardtabell. För hundra år sedan baserades konstruktioner i bästa fall på erfarenhet, men ofta på rena antaganden. Engelska och svenska ingenjörer var pionjärer vad gäller att utveckla standarder och metoder för oberoende testning. David Kirkaldys 116 ton tunga testmaskin finns fortfarande att beskåda på ett museum i London. I Londonstadsdelen Bankside, söder om Blackfriars Bridge, blandas gammalt och nytt. Under den viktorianska brons fäste ligger en sekelgammal boxningsklubb granne med hypermoderna kontorslokaler. Ett par kvarter från Tate Modern, konstmuseet som är ett ombyggt oljekraftverk från trettiotalet, ligger Kirkaldy Testing Museum. I dessa lokaler fanns fram till 1965 ett världsberömt centrum för oberoende standardiserad testning. Forskare från Imperial College återupptäckte anläggningen, renoverade lokalerna och maskinen och skapade dagens museum, som drivs av frivilliga krafter. Facts, not opinions fakta, inte åsikter står det över dörren. När huset byggdes i Fakta Svenska testpionjärer Per Lagerhjelm var fysiker, mineralog och politiker som levde mellan 1787 och Han anses som den som konstruerade den första maskinen för testning av järnets egenskaper. Maskinen beskrivs i Jernkontorets Annaler från 1826 och blev en förebild för många maskinbyggare under 1800-talet. Den hydrauliska pressen användes för att mäta densitet, elasticitet och formbarhet för olika material, och resultaten publicerades i boken mitten av 1800-talet hade industrialismen precis tagit fart på allvar. Massmarknad och nya material som stål och betong bidrog till att utveckla tillverkning och konstruktion. Men det ställdes också högre krav från köparna, som inte drog sig för att stämma tillverkare för fel och haverier. Den skotske ingenjören David Kirkaldy såg behovet av en oberoende testinrättning. På egen hand utvecklade, finansierade och patenterade han sin Universella Testmaskin med inspiration från en maskin som konstruerats av svensken Per Lagerhjelm1826. Kraften kom från det hydrauliska Försök att bestämma spänstighetsmåttet hos åtskilliga ämnen, Johan August Brinell levde mellan 1849 och Han var metallurg och utarbetade brinellprovet, som mäter metalls hårdhet. Brinells forskning om ståls texturförändringar lade grunden till metallografin. I slutet av sin karriär var han knuten till Tekniska Högskolans materialprovningsanstalt, som senare kom att bli Statens provningsanstalt. Porträtt av David Kirkaldy. Han såg behovet av oberoende testning och grundade ett testcentrum kraftnät som under 1800-talet drev maskiner i centrala London. Den över 14 meter långa maskinen kunde dra, vrida och trycka med upp till 400 tons tryck och noggrant mäta upp hur materialet reagerade. Eftersom maskinen kunde upprepa samma test om och om igen kunde man utveckla standarder baserade på resultaten installerades maskinen på dagens adress, 99 Southwark Street. I en broschyr som trycktes upp som marknadsföring för den nya testverksamheten får man en ledtråd till placeringen. Kirkaldy påpekar stolt att hans verksamhet stått bakom de test som konstruktörerna genomfört under arbetet med prestigebygget Blackfriars Bridge. Samma broschyr ger en bild av hur nya tankarna på oberoende och standardise- 10 STANDARD MAGAZINE MARS 2009

11 Fakta Museet Museet, och porten med mottot Facts, not opinions, finns på 99 Southwark Street, men ingången är från baksidan av huset. Det är öppet första söndagen i månaden mellan 10 och 16, men det går också att organisera ett besök genom Londons förening för industriell arkeologi: rad testning var. Noggrant förklaras hur olika material kan vridas, tryckas eller dras. Illustrationer beskriver hur provbiten ska se ut. Pilar visar hur krafterna påverkat testmaterialet och vilka resultat som kan uppnås. Hur såg då marknaden ut? David Kirkaldy vände sig till ingenjörer av alla slag lika väl som arkitekter, skeppsbyggare, brobyggare och ångpannebyggare. Han menade att maskinen kunde komma till nytta under utveckling av nya material och produkter. Men också att det kunde vara en kommersiell fördel att kunna redovisa experimentresultaten, särskilt om dessa utförts av en oberoende person. Verksamheten fick stort genomslag. Bland annat testade Kirkaldy prover från järnvägsbron vid Tay som rasade i en omtalad olycka Genom att testa hela sektioner av bron kunde han visa att frakturer uppstått vid bulthålen vilket gjort att brodelarna kollapsade vid 20 tons belastning istället för 60 tons belastning som konstruktören antagit. Resultaten redovisades i en uppmärksammad rättegång. Det sena 1800-talet var standardiseringens tid, säger Bengt Berglund som är professor i teknikhistoria på Chalmers. Ett tidigt exempel är det amerikanska systemet med utbytbara delar som gjorde att man kunde köpa reservdelar till sina dyra revolvrar. Ett annat exempel var processen där man avgjorde hur vida järnvägsspåren skulle vara och smalspåren slogs ut. Till och med det finansiella systemet standardiserades med guldmyntfoten. Det handlar egentligen om att företag ska kunna jobba på lika villkor, och att man kan visa mot köparen att produkterna är jämförbara. Även svenska vetenskapsmän arbetade med standardisering och testning. På Kirkaldymuseets tidslinje över testpion- MARS 2009 STANDARD MAGAZINE 11

12 järer nämns förutom Per Lagerhjelm den svenske metallurgen Johan August Brinell. På världsutställningen i Paris 1900 presenterade han det första standardiserade testet för hårdhet som fick bred användning. Och på en bänk bland testmaskinerna som skänkts till museet står en svensktillverkad testmaskin för just Brinelltestet. Sverige låg långt framme i teknikutvecklingen, säger Bengt Berglund. Exporten av järn och senare stål hade gjort att man varit på världsmarknaden sedan medeltiden. Institutioner som Jernkontoret samlade information som man sedan spred i industrin för att kunna bygga och bevara sina starka varumärken. Att testa och prova blev viktigt för att utveckla och behålla FAKTA Testmaskinen Kirkaldys Universella Testmaskin är 14,5 meter lång. Den väger 116 ton och fungerar horisontellt. En hydraulisk cylinder driver maskinen. Till en början kom kraften från ett hydrauliskt kraftnät under London med vatten under högt tryck i rörledningar. Senare installerades en motor. Testmaskinens motvikt väger ungefär två ton och hänger ner i källaren. Motviktens roll vara att föra tillbaka den tunga maskinens delar till grundpositionen efter användning. kvalitén för en liten aktör på en brutal världsmarknad. skf till exempel, blev ett världsföretag inte bara genom att utveckla kullager, utan också genom att bygga dem med högre kvalitet och noggrannare specifikationer än konkurrenterna. Kirkaldys testmaskin var hans egen konstruktion. Över 14 meter lång var den konstruerad för att kunna dra eller tycka ihop hela komponenter från stora konstruktioner som broar och tåg. Med 400 tons tryck var testet en utmaning även för gjutjärnsstolpar och stålbalkar. David Kirkaldy dog Hans son tog över verksamheten som bombades under andra världskriget. Då förstördes det svarta museum över skadade och söndriga testbitar som Kirkaldy hade samlat i de övre våningarna. Verksamheten lades ned 1965, men maskinen blev kvar i lokalen. Förmodligen eftersom den var för tung att flytta. Och det är ingen brådska att besöka museet. Huset som idag är k-märkt är byggt runt maskinen, så den lär stå kvar. Text: Anna Blomen SIS och Lars Jonsson på lista över de miljömäktigaste De 49 mest inflytelserika personerna i Miljö-Sverige är utsedda. Miljöaktuellts läsare och en expertjury har rankat svenskarna som påverkar miljöagendan mest just nu. Vad har bidragit till att du finns med på listan? sis håller hög profil i det internationella arbetet. Nu senast genom att vi leder det nya arbetet med att ta fram metoder för bedömning av ekoeffektivitet i iso serien. Sverige har många duktiga experter med gott internationellt renommé, vilket bidragit till att blickarna riktas mot sis. Hur har din inställning till miljöarbete förändrats de senaste åren? Min övertygelse att vi måste ge ekonomerna verktyg för att sätta pris på miljön har stärkts under senare år. Den kommande iso-standarden kring ekoeffektivitet är ett sådant exempel. Hur har ISO arbetet påverkats av intresset för miljöfrågor? I takt med att miljö- och hållbarhetsarbetet blir allt viktigare ökar behovet av fungerande verktyg för att styra miljöarbetet. iso serien är då en attraktiv verktygslåda för de som vill hantera frågor som rör miljöledning, växthusgaser, livscykelanalyser (lca) och miljödeklarationer. Vad önskar du dig mest ur ett miljöperspektiv? Att våra politiker lyssnar mer på forskare och miljöexperter och ägnar sig mindre åt populistiska snabblösningar. Man måste anlägga ett lca-perspektiv i de politiska beslutsprocesserna. Oavsett hur god tanken är så håller det inte att vidta hastiga åtgärder om de skapar nya miljöproblem i andra änden. Hur kommer du att påverka miljöagendan under 2009? Jag kommer via mina nätverk fortsätta verka för att miljöarbetet går i riktningen mot ökad samsyn bland olika parter. Standardisering är ett lysande exempel på att det går att nå konsensus i grupperingar med många olika intressen. Det finns fortfarande mycket att göra för att få näringsliv, politiker, myndigheter och intresseorganisationer att dra åt samma håll i miljöfrågan. Text: Anna Skarin Lars Jonnson är projektledare på SIS med ansvar för bland annat ISO serien. 12 STANDARD MAGAZINE MARS 2009

13 Vill du förbättra företagets miljöarbete? Miljökunskap för revisorn, 1 dag Kurs för dig som är eller ska bli intern revisor av miljöledningssystem och som behöver en grundläggande kunskap om dagens miljöproblem samt en översikt över lagstiftningen inom området. 14 maj i Stockholm Mer information och anmälan på sis.se/utbildning Standarder får världen att fungera SIS Forum AB: Telefon , Fax , E-post MARS 2009 STANDARD MAGAZINE 13

14 Efterlängtat stöd till upphandlare ino sjukvården Inom sjukvården görs upphandlingar för miljarder varje år. Omfattande förfrågningsunderlag och olika sätt att tolka underlagen på gör det snårigt för både upphandlare och anbudsgivare. SIS sonderar nu terrängen inför ett arbete med att ta fram en vägledning, speciellt riktad till upphandlarna inom vården. Både upphandlare och leverantörer efterlyser riktlinjer kring upphandlingar inom sjukvården. sis håller på att undersöka förutsättningarna för att dra igång ett standardiseringsarbete. Bland många intressenter finns Swedish Medtech och Sveriges Kommuner och Landsting. Före sommaren kommer förhoppningsvis ett besked om att gå vidare. Men sis är inte den enda aktören i arbetet med att strukturera upphandlingarna. Ett exempel är Swedish Medtech, en branschorganisation för medicintekniska företag där Anna Lefevre Skjöldebrand är vd. Det är otroligt komplicerat att upphandla medicinteknik. Vi har arbetat omkring tio år med att utveckla strukturmallarna tillsammans med upphandlarna i landstingen. Anledningen till att Swedish Medtech satte igång sitt arbete var att det fanns ett utbrett missnöje från båda sidor i upphandlingsprocessen inom medicinteknik. Förfrågningsunderla- FAKTA Upphandlingar inom sjukvården n Upphandlingar inom sjukvården omsätter totalt mellan 440 och 530 miljarder kronor varje år. I siffran ingår dock all upphandling, inte bara den som avser sjukvård. n Grovt kan man dela in vårdupphandlingarna i tre grupper: utrustning, förbrukningsartiklar och tjänster. n En vägledning utarbetad av SIS kommer att utgöra ett stöd för att uppfylla kraven i LOU, Lagen om offentlig upphandling. Syftet är att underlätta för anbudsgivare och upphandlare. För mer information kring SIS arbete med en vägledning, kontakta Git Eliasson, projektledare SIS, tel: , 14 STANDARD MAGAZINE MARS 2009

15 m gen var illa formulerade och upphandlarna blev följaktligen inte nöjda med anbuden. Dessutom fanns det skillnader mellan landstingens rutiner och krav, även när de upphandlade samma produkter. Genom struktureringen har vi höjt kvaliteten både i förfrågningsunderlag och i anbud. Vi ägnar en hel del tid åt löpande diskussioner med berörda parter med syftet att skapa bättre upphandlingar av medicinteknik, säger Anna Lefevre Skjöldebrand. Enligt Anna Lefevre Skjöldebrand finns ett stort intresse för Medtechs arbete andra kan lära sig av det och förfina det. Det finns också mycket kvar att göra, påpekar hon. Det är svårt att skapa modeller där man kan jämföra olika tekniska lösningar. Det behövs också Branschen är ense om att det behövs bättre stöd för att uppfylla kraven i LOU. metoder som skapar förutsägbarhet och som underlättar utvärderingen av produkter. Vi behöver jobba tillsammans för att ta fram modeller som alla kan acceptera, säger hon. Swedish Medtechs huvudfokus ligger på förfrågningsunderlaget. Det är indelat i tre delar: n Formalia. Frågorna rör hårda fakta om leverantören, bland annat ekonomisk information. n Teknisk specifikation. Vad ska upphandlas? Vilka är upphandlarens krav? Hur ska man ange skall- och börkrav? n Avtalsmall Det svåraste är del 2, som måste ändras från fall till fall. Beroende på vad som upphandlas har man olika krav, till exempel på fästytan på ett sårförband. Det är viktigt att upphandlaren får stöd i att ställa rätta tekniska krav av relevanta personer i verksamheten, säger Anna Lefevre Skjöldebrand. Swedish Medtech uppmuntrar upphandlarna att vara restriktiva med skall-kraven. En anledning är att skall-kraven riskerar att låsa in leverantörerna till en enda lösning. Då kan upphandlaren gå miste om förslag som leverantören kan komma med vilka på ett nytt och bättre sätt möter behovet som ligger till grund för upphandlingen, säger Anna Lefevre Skjöldebrand. Det kan vara bättre att som upphandlare specificera vilken funktion man är ute efter, Anna Lefevre Skjöldebrand på Swedish Medtech abetar för att underlätta upphandlingar av medicinteknisk utrustning. och låta leverantören bestämma hur den ska åstadkommas, menar Anna Lefevre Skjöldebrand. Git Eliasson är projektledare på sis och arbetar för närvarande med att kontakta intressenter i branschen för att engagera så många som möjligt i arbetet med vägledningen. Jag håller med Anna Lefevre Skjöldebrand om att funktionskrav är viktiga. Men tekniska krav som har arbetats fram av svenska och europeiska experter måste självklart finnas med som en lägsta nivå. Det naturliga är att använda sig av kraven som har arbetats fram i till exempel kvalitetsledningssystemet iso 9000, säger Git Eliasson. En som ser fram emot vägledning inom vården är Gunnar Stålberg. Han är upphandlingschef för Landstinget Dalarna. Det han ser som den stora svårigheten för den som upphandlar är hur man ska definiera kvalitet och hur man vet att det upphandlaren har efterfrågat också är det som har levererats. Hur ska man kunna leva upp till vad folk förväntar sig? Det handlar om att skapa strukturer och harmonisera de olika synsätten på kvalitetsfrågorna. Jag tycker det är bra att det kommer en vägledning, säger han. sis planerar ett möte i maj för alla intresserade. Information kommer att finnas i sis elektroniska nyhetsbrev och på sis.se. Intresset är oerhört stort just nu och branschen är ense om att det behövs bättre stöd för att uppfylla kraven i lagen om offentlig upphandling. Min förhoppning är att så många som möjligt visar intresse och kommer med i projektet för att vara med och utveckla vägledningen, säger Git Eliasson. Text: Ingrid Kindahl MARS 2009 STANDARD MAGAZINE 15

16 SIS i media Miljöfrågan fortsätter att engagera. Standarder inom miljöområdet ger SIS mycket uppmärksamhet i media. Den senaste tiden har det handlat om standarder för transportutsläpp och elhybridbilar. Vi har även fått uppmärksamhet för den globala standarden för värdering av varumärken som snart är klar. En europeisk standard ska nu tas fram som visar energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportnäringen. Med systemet blir det enklare att jämföra olika transportalternativ. Arbetet med standarden har nyligen påbörjats och SIS, Swedish Standards Institute, startar samtidigt ett svenskt projekt för att vara med och påverka arbetet. Miljöaktuellt Nu drar SIS och biltillverkarna igång ett standardiseringsprojekt för elhybridfordon. Det ska driva svenska intressen i det internationella standardarbetet och knyta ihop underleverantörer och bilfabriker. Främst handlar det om säkerhetsfrågor, berättar projektledaren Peter Claeson på SIS. Teknik360 Varumärket utgör en allt större del av många företags värde. Men hur ska detta värde beräknas? Efter flera års arbete är nu en global standard på väg. SIS har spelat en nyckelroll i arbetet med en internationell standard för varumärkesvärdering, en så kallad ISO-standard. Dagens Industri För att få fram gemensamma riktlinjer och regler när det gäller säkerhets- och miljökrav för hybridfordon startar SIS, Swedish Standards Institute, ett projekt som ska ta fram standarder för tillverkare och leverantörer. Efterfrågan på standarder inom området har ökat markant i och med att biltillverkarna nu satsar på den här tekniken. Än så länge finns det få standarder inom området, men standarder behövs för att underlätta utvecklingen och kontakterna mellan bilbyggarna och deras underleverantörer, säger Peter Claeson, projektledare på SIS. Allt om motor NU ÄR DET TID FÖR KOSTNADSEFFEKTIVA INVESTERINGAR! En lågkonjuktur är inte en tid för panikåtgärder, utan nu behöver alla organisationer bli ännu mer kostnadseffektiva, förbättra kundrelationer och bibehålla en sund affärsstrategi. Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 kan nu mer än någonsin bidra till affärsverksamheten. Den nya utgåvan av världens största standard inom kvalitetsledning - SS-EN ISO 9001:2008 beställer du enklast via sis.se/e-butiken. Pris: kr * *Moms och frakt tillkommer. HAR DU FRÅGOR OM STANDARDER? KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST! Moms och frakt tillkommer Standarder får världen att fungera SIS Förlag AB: Telefon: , Fax: , E-post:

17 Mattias Lundberg är ordförande för SIS kommitté för psykologiska bedömningsmetoder. Vi är nu inne i slutfasen. Den första internationella standarden för psykologiska bedömningsmetoder i arbetslivet kan förhoppningsvis klubbas igenom vid årsskiftet, säger Mattias Lundberg, ordförande för den svenska kommittén. Väldigt lärorikt att delta För första gången kommer det att finnas ett gemensamt dokument som alla parter; arbetsgivare, konsulter, rekryteringsföretag med flera, i Sverige och runt om i världen kan hålla sig till. Det innebär i sin tur att det går att jämföra och bedöma kvaliteten på olika psykologiska tester som används i samband med exempelvis rekrytering. Mattias Lundberg, själv legitimerad psykolog och verksamhetsansvarig vid Stiftelsen för tillämpad psykologi, tycker att arbetet som ordförande har varit mycket stimulerande och lärorikt. Att få vara med och påverka utformningen och att följa de internationella strömningarna har varit roligt. Dessutom är det en utmaning att driva Sveriges synpunkter internationellt samtidigt som det ställer krav på att kunna föra vidare en majoritetsuppfattning som kanske inte går i linje med ens egen. Ni ligger före tidsplanen, vad beror det på? Eftersom intresset för att det ska bli en standard har varit stort har vi kunnat gå relativt fort fram. Klimatet har varit mycket positivt i gruppen med en stor förståelse för de internationella kulturella skillnaderna och viljan att nå fram har varit påtaglig. Vilken nytta ser din arbetsgivare med att du deltar? Som ideell stiftelse har vi inget kommersiellt egenintresse av att delta, men eftersom vår uppgift är att arbeta med kvalitetsutveckling är kopplingen till standardisering ett av våra kärnområden. Även om det finns kommersiella intressen i gruppen vilket är bra så har alla varit måna om att få fram det första riktiga internationella kvalitetsdokumentet inom området. Det har ju rått lite vilda västern på området psykologiska tester och testmetoder, så alla seriösa parter är inriktade på att få standarden på plats till gagn för slutkunden och branschen, påpekar Mattias Lundberg. Vad har du lärt dig på att vara med? Att delta i själva standardiseringsprocessen är lärorikt. Det gäller uttryck, formalia, organisationen etcetera. Sedan blir man uppdaterad i sakfrågan och lär sig dessutom en hel del om de kulturella skillnaderna på lagstiftningsområdet, så man tillförs en hel del ny kunskap. FAKTA Mattias Lundberg Utbildning: Legitimerad psykolog, fil. dr (avhandlingen handlade om personlighet och uppfostran). Tidigare och nuvarande arbete: Universitetslektor vid Umeå universitet, verksamhetsansvarig på Stiftelsen för tillämpad psykologi. Född: 1971 Bor: Villa i Umeå. Familj: Två söner. Fritid: Jakt och fiske. Dold talang: Jag försöker visa alla talanger jag har. Är exempelvis bra på att laga mat. Det här skulle jag vilja ha standardiserat: Eluttagen i hela världen. Tips och råd till andra som funderar på att delta i standardiseringsarbete? Om du funderar: slå till! Men en förutsättning för att man ska få ut så mycket som möjligt av arbetet, som är tidskrävande, är att man är aktiv och att man deltar som fullvärdig medlem och gärna är med på de internationella mötena. Det skapar många fina kontakter. Så; delta, var fullvärdig medlem och var aktiv! Text: Pamela Collin MARS 2009 STANDARD MAGAZINE 17

18 sis inside De här sidorna riktar sig till dig som är aktiv deltagare inom standardiseringen. Vi vill förmedla konkreta och användbara råd och verktyg som gör ditt arbete i projekt och arbetsgrupper mer effektivt, vare sig du sitter med i en svensk eller internationell grupp. Bra idéer kräver bra metoder En bra idé kommer inte av sig själv. Och att spåna fritt är sällan det bästa sättet att få igång idéflödet. Att vara systematisk och använda metoder för att få fram bra idéer är betydligt effektivare. Det vanligaste sättet att få fram idéer är genom brainstorming, det vill säga att försöka tänka fritt. Men det är svårare än det låter. Samma idéer har en tendens att komma tillbaka. På Tetra Paks utvecklingsavdelning jobbar Sven Andrén. Han berättar att de för några år sedan ville ha mer kunskap om hur man genererar idéer. De inledde ett samarbete med Göran Hydbom, Modern Management Network. Tillsammans utvecklade de ett systematiskt sätt att arbeta med idékläckning. För att få fram de bästa idéerna är det viktigt att först tydligt definiera det problem man har, säger Göran Hydbom. Det är viktigt att man funderar igenom vilka kriterier som de nya idéerna ska bedömas utifrån. Om man till exempel behöver en ny typ av förpackning kan kriterierna vara att bedöma miljöpåverkan, hur väl förpackningen passar in i produktionssystemet och hur attraktiv den är för konsumenten. Nästa steg är att bestämma vilka personer som ska delta i idéarbetet. Ofta bjuder man in tekniker för att lösa tekniska problem. Men en person med helt annan bakgrund, kompetens och referensramar kan med frågor och provokationer hjälpa dem som redan är insatta att tänka utanför ramarna, säger Göran Hydbom. Han framhåller också att systematisk idékläckning fungerar över kulturella gränser. Vi har använt det här sättet att jobba på olika avdelningar, i flera länder och med både leverantörer och kunder. Källa: DN Jobb Tetra Paks metod att få fram bra idéer Generering Använd gärna flera metoder. 1. Stanna i verkligheten. Hur man kan använda en tidigare lösning till ett nytt, men liknande problem. 2. Överdrifter. Ju galnare idéer desto bättre. Säg att du vill få fler kunder. Vänd på frågeställningen: vad skulle få dem att inte komma alls? 3. Nya ögon. Försök se saker från olika håll. Hur ser problemet ut från en städerskas håll, en bilmekanikers? 4. Överraskande associationer. Associera fritt kring slumpmässiga ord; rosa cadillac, Askungen, Skansen, månen eller använd bilder, föremål, dofter eller annat att spåna kring. 5. Kombinera ihop idéer. Kombinera kända saker så att de blir något nytt. Vad är en tv utan bild? Kanske en radio. Regler för genereringsfasen n Kritisera aldrig. Ur de galnaste idéerna kommer de mest briljanta. n Inspirera varandra. Om någon säger något dumt så spinn vidare. Bejaka och bekräfta. n Håll fokus. Det är helt okej att avvika från den utstakade stigen en stund, men sedan måste man tillbaka på rätt väg. Det är mötesledarens uppgift. n Kvantitet är viktigare än kvalitet. Just nu finns det bara bra idéer. Gallring n Gruppera. Använd post-it lappar och sätt upp idéerna i olika grupper och skriv rubriker. n Prioritera bland grupperna. Jämför rubrikerna med de i förväg bestämda kriterierna. Välj ut de som ska gå vidare till nästa steg. n Placera idéerna i en niorutorsmatris med två urvalskriterier längs axlarna, till exempel unik och ekonomisk. De idéer som hamnar längst upp till höger går vidare. Regler för gallringsfasen n Ge idén en schysst bedömning. Det ska inte handla om politik eller vem som hade idén först. n Gör det i steg. Förbättra idéerna hela tiden. För varje gång en idé plockas upp kan man lägga till något. n Titta en stund på de bortgallrade idéerna, särskilt de mest galna. Där kan det finnas ett frö till något stort. n Ha tydliga urvalskriterier som kommer ur problemställningen. Genomförande n Nu är det dags att pröva idéerna, till exempel genom tester och försök. Sedan är det dags att fatta beslut om vilken av idéerna som ska genomföras. Spara gärna de idéer som inte genomförs ett tag, tipsar Sven Andrén. 18 STANDARD MAGAZINE MARS 2009

19 Nya medlemmar 11 November FEBRUARI 2009 NYA ANSIKTEN AB Ernol Alliansor AB Alstom Transport AB Artema Medical AB AudicomPendax AB Axjo Plaxtic AB Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomi Bergsäker AB Bevego AB Bostadsrättsorganistionen SBC, Ek för Clas Thorén Consulting Diamantprodukter AB DJ Citygrönt AB Draka Norsk Kabel AS Etac Sverige AB Fastighetsägarna Sverige AB Fj Sintermetal AB Gate Rehab Development AB Hjälpmedelscenter Väst AB HTS Safety AB Ja Rre Consulting AB KEBO Inredningar Sverige AB Kimbas Bygg Riv & Sanering Luna Verktyg & Maskin AB Miljökompetens Milox AB Mitsubishi Electric Nellborn Management Consulting AB Omegapoint AB Pema Control AB Pemascand AB Pharmadule AB Pro Development i Sverige AB Profecto Service Management AB Pålplintar AB Rejlers Ingenjörer AB Rustad Trommelservice SG Access AB Svenska Fastighetsboxar AB Svensk Fyrverkeriimport AB Svenska Kylimportörers förening Svensson Wire and Cable Packaging AB Swemac Orthopaedics AB Teknikföretagens Service AB Transportstyrelsen Trend Factory i Hällefors AB Vida Packaging AB Voice Provider Sweden AB Å i Återvinningsindustrins Service AB Per Johansson är ny ordförande i Halksäkerhet, SIS/TK 500. Per Johansson är systemtekniker och arbetar idag som kvalitetschef på Tarkett AB i Ronneby, som tillverkar homogena plastgolv och väggmattor för offentlig miljö. Han har varit engagerad i standardiseringsarbetet inom SIS och internationellt sedan Birgit Bodlund, Vattenfall, är ny ordförande för Hållbarhetskriterier för biomassa för energianvändning, SIS/TK 526. Birgit Bodlund är PhD i fysik, MS i fysik, matematik, teoretisk fysik och pedagogik. Birgit har arbetat länge på Vattenfall och sedan 2005 som Senior Advisor Business Development. Birgit är medlem av Energimyndighetens forskningsstyrelse sedan Birgit har tidigare arbetat för bland andra IVA och Energiforskningsnämnden. Birgit har stor erfarenhet av standardiseringsarbete och hon är sedan länge aktiv som ordförande inom olika SISoch ISO- kommittéer och som expert i olika arbetsgrupper. Mikael Lähdesmäki har omvalts som ordförande för den tekniska kommittén Lyftredskap, SIS/TK 222. Mikael Lähdesmäki är teknisk chef och exportchef hos Gunnebo Industrier AB, affärsenhet Lifting i Ramnäs. Företaget har egen tillverkning av kätting, lyftkomponenter, polyestersling och stållineredskap. Mikael är högskoleutbildad maskiningenjör och har varit verksam inom lyftområdet sedan Lennart Sjöberg är vald till ny ordförande för Sterilisering av medicintekniska produkter, SIS/TK 349. Han är specialist i klinisk bakteriologi och arbetar som hygienläkare vid Universitetssjukhuset Örebro. Engagemanget i standardiseringsarbetet inleddes för mer än 20 år sedan och har varit på både den internationella och nationella arenan. Lennart Sjöberg har även varit Läkemedelsverkets rådgivare i Medicintekniska produkter klinisk bakteriologi. Claes Tjäder har blivit utsedd till ordförande i kommittén Bildsymboler för många fler, SIS/TK 457. Han är civilekonom och arbetar som avdelningschef på Hjälpmedelsinstitutet med frågor som rör teknik- och metodutveckling och ansvarar bland annat för frågor om äldres boende och kognition. Claes Tjäder har en bakgrund som departementsråd vid kommunikationsdepartemetet och kommunikationsråd vid svenska representationen i Bryssel. Jens Hjort från Brandskyddsföreningen Sverige är ny ordförande för Släckmedel, sprinkler och gassläcksystem, SIS/TK 360/ AG 3. Jens Hjort har gått 4-årigt tekniskt gymnasium med väg- och vatteninriktning. Nu arbetar Jens som projektledare hos Brandskyddsföreningen i Stockholm och ansvarar för deras regelverk och normer för vattensprinkler, gassläcksystem och brandlarm. Jens har deltagit inom standardiseringen inom dessa områden i drygt 15 år. Tidigare har Jens arbetet hos olika brandskyddsinstallationsföretag såsom Svenska Tempus och Starckjohann Teknik samt certifieringsföretaget SBSC. Caroline Haglund Stignor är ny ordförande för Värmepumpar, SIS/TK 467. Caroline Haglund Stignor arbetar som biträdande sektionschef på sektionen för System- och installationsteknik vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Tidigare har hon arbetat som handläggare och forskare på samma ställe. Caroline är civilingenjör i Kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Hon har vidare en Teknologie Licentiatexamen från Lunds Tekniska Högskola i värmeöverföring. Per Sima har blivit utsedd till ny ordförande i kommittén Mekaniska preventivmedel (SIS/TK 335). Han arbetar som verksamhetschef på Valendor AB. Valendor AB arbetar med behandling, förpackning och testning av kondomer och handskar. Per har en bakgrund på svenska McDonalds där han var Regionansvarig och Utbildningskonsult. Han började sitt deltagande i kommittén mekaniska preventivmedel MARS 2009 STANDARD MAGAZINE 19

20 POSTTIDNING B AVSÄNDARE: SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE STOCKHOLM Vad är nyttan med standardisering? Christer Fält Marie Hagberg Per Liljedahl Gunnel Wisén Persson Miljöchef SCA Forest Products För mig så är ISO och standarder för energiledning centrala. De skapar ordning och reda och bidrar till ett engagemang för dessa frågor i organisationen. Inom min konkurrensutsatta bransch, så känns det dessutom viktigt att olika företag gör på ett likartat sätt och har samma kostnader för det vi sysslar med. En viktig del i kommande standardarbeten bör vara förenklingar och kostnadsreduktion i företags uppfyllande av såväl standard som praxis. Miljöchef SJ Att skapa ordning och reda och jämförbarhet. Lättare att få transparens mellan bolag. Bra verktyg att använda internt i organisationen och en bra motivator att jobba effektivt med ständiga förbättringar, med årliga uppföljningar och ledningens engagemang. Även bra med externa revisioner för trovärdighet. Det underlättar och tydliggör kommunikationen. Miljöchef, Posten Meddelande AB Trygghet och därmed lägre kostnader för kunden eftersom den kan lita på att produkten, tjänsten eller organisationen håller en verifierbar lägstanivå och ständigt förbättras. Men vad gäller ledningssystem, så måste certifieringsorganen utvecklas och bli bättre på att granska smart och analysera systemfel. Här tror jag de kan lära av ekonomiska revisorer som länge arbetat med små medel men ändå lyckats komma till sammanfattande slutsatser. Vice president Sustainability Affairs ABB Sweden Genom att delta i standardiseringsarbete har man möjlighet att påverka. Företag som är aktiva i tekniska kommittéer och inte bara följer färdiga standarder kan driva utvecklingen inom sitt område och tidigt få tillgång till ny information. Jag är övertygad om att standardisering på så sätt kan bidra till ökad tillväxt. Aktuella utbildningar Medicinsk teknik Introduktion till regelverket för medicintekniska produkter Översiktlig kurs som introducerar regelverket och belyser de krav du har att förhålla dig till. Under dagen behandlar vi bland annat grunderna i CE-märkningsprocessen och introducerar kvalitetssystem och riskhantering. 1 april Stockholm Riskhantering för medicinsk teknik Kurs för dig som arbetar med riskhantering av medicintekniska produkter och behöver en grundlig genomgång av riskhanteringsprocessen och standarden ISO Du får konkreta råd och tips på problemställningar och övar dig på olika riskanalysmetoder. 6 7 maj, Stockholm Bygg och anläggning Introduktion till Bygghandlingar 90 del 8 Bygghandlingar 90 del 8 löser bygg- och fastighetssektorns gemensamma behov av överenskommelser för digitalt informationsutbyte. BH 90 del 8 innehåller gemensamma riktlinjer som är oberoende av företagsoch projektspecifika förhållanden eller teknisk plattform. Utbildningen arrangeras av SIS Forum i samarbete med flera parter som bl.a. SWECO och Skanska. 31 mars i Göteborg, 28 april i Stockholm Introduktion till Eurokoder Eurokoderna kommer att bli en del av konstruktörens vardag. Kursen ger en handgriplig vägledning i nyheterna och förändringarna i det nya regelverket och hur det kommer att påverka dig och ditt företag. Utbildningen arrangeras av SIS Forum i samarbete med Boverket. 12 maj, Stockholm Ledningssystem SIS Informationssäkerhetsakademi Utbildningsprogram för dig med ansvar över verksamhetens informationssäkerhet. Utbildningen är indelad i tre block: bas, fördjupning och expert. Du får tillgång till kompetensen hos de experter från företag, myndigheter och andra organisationer som är aktiva i arbetet med ISO seriens standarder. Deras erfarenhet från att arbeta med informationssäkerhetsfrågor kan hjälpa dig att utvecklas vidare i ditt arbete. Basblock l, april i Stockholm Skapa ett miljöledningssystem Kurs för dig som står inför att utveckla ett miljöledningssystem och som behöver en djupare kunskap i miljöledning och komponenterna i ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2004 eller EMAS maj, Stockholm Konstruktion och tillverkning Maskinsäkerhet och CE-märkning, grundkurs Kursen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller arbetar med kvalitet, inköp, produktion, underhåll, konstruktion, säkerhet etc. hos användare, tillverkare och importörer av maskiner. Kursen behandlar strategiska frågor, krav och konsekvenser av lagar (MD, EMC och LVD) samt standarder och produktansvar med mera. 5 6 maj, Göteborg För mer information och anmälan: 20 STANDARD MAGAZINE MARS 2009

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne Olika syn på saken - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning:

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012 ISSN-1652X 1/2012 FORDONS KOMPONENTEN FKG FORDONSKOMPONENTGRUPPEN TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles LEAX ger järnet i Brasilien ANNIE LÖÖF om den

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET Det går inte att förutspå framtiden med absolut säkerhet. Men vi kan vara överens om att allt förändras. Och efteråt kan vi bara konstatera att inget

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer