C-UPPSATS. Luleå kommuns rekryteringsprocess - ur de arbetssökandes perspektiv. Siri Mattisson. Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C-UPPSATS. Luleå kommuns rekryteringsprocess - ur de arbetssökandes perspektiv. Siri Mattisson. Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 C-UPPSATS 2009:193 Luleå kommuns rekryteringsprocess - ur de arbetssökandes perspektiv Siri Mattisson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell Produktionsmiljö 2009:193 - ISSN: ISRN: LTU-CUPP--09/193--SE

2 Luleå kommuns rekryteringsprocess - ur de arbetssökandes perspektiv Författare: Siri Mattisson Handledare: Anita Westerström SOCIOLOGI C Luleå tekniska universitet Institutionen för arbetsvetenskap Vårterminen 2009

3 Förord Det känns verkligen skönt att skriva förordet, nu är uppsatsen klar! Vilken känsla. Äntligen. Jag vill först och främst tacka alla som ställt upp och deltagit i denna studie, både informanterna och respondenterna. Denna uppsats hade inte blivit skriven om inte min familj och mina vänner hade funnits där för att hjälpa mig. Tack till mamma och far som tvingats läsa igenom uppsatsen och kommit med mycket bra synpunkter. Tack till Ylva för stödet med transkriberingen. Tack till Sara för att vi gjorde det här tillsammans, det kommer blir ett minne för livet. Tack till Åsa Thomtén-Jacobsson på Luleå kommun som gav mig och Sara förtroendet till att göra denna undersökning. Tack till Anita Westerström för handledningen. Och sist, tack till Joakim som är mitt eviga stöd och som lånat ut sina fingrar när inte mina velat vara med! Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig att utföra! Luleå tekniska universitet Luleå den 22 maj 2009 Siri Mattisson ii

4 Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka hur Luleå kommun kan få personer med rätt kompetens att söka utannonserade tjänster. För att samla information till studien sändes anonyma webbenkäter ut till de personer som hade sökt någon av tjänsterna Upphandlare och Driftingenjör inom kommunen. Enkätens bortfall var väldigt stort och därför har inga generaliseringar kunnat göras och de slutsatser som dragits gäller bara för de som faktiskt besvarade enkäten. Kommunens rekryterare för de aktuella tjänsterna har också intervjuats. Först och främst är det väldigt bra att kommunen har utarbetat riktlinjer för rekryteringsprocessen. Riktlinjerna måste dock förankras bättre hos kommunens medarbetare. Kravprofilerna bör vara mer realistiska då studiens arbetssökande ofta letar efter specifika jobb. Kommunen behöver också stärka sitt varumärke som god arbetsgivare genom positionering, för att locka nya medarbetare. Nyckelord: rekrytering, kompetens, realistisk arbetsinformation, mediekommunikation iii

5 Abstract The purpose of this study was to examine how the Luleå municipality can get people with the required skills to apply for advertised jobs. To gather information for the study, anonymous on-line surveys were sent out to job seekers applying for the positions of Upphandlare and Driftingenjör in the municipality. The survey drop-out rate were very high and because of that no generalizations could be made and the conclusions concern only those who actually responded to the on-line survey. Interviews have also been done with the municipality recruiters for these specific jobs. First and foremost, it is very good that the municipality has developed guidelines for the requirement process. The guidelines, however, need to be recognized and adopted by the employees of the municipality. Skill-set profiles should be more realistic and accurate because the job seekers in the study were often searching for specific jobs. The municipality also needs to strengthen its trademark as a good employer positioning because it can attract job seekers. Keywords: recruitment, competence, realistic job preview, media communication iv

6 Innehållsförteckning 1. INLEDNING OCH BAKGRUND PRECISERING AV SYFTE OCH PROBLEM Problemformulering Syfte Frågeställningar CENTRALA BEGREPP, TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING TEORI Centrala begrepp Kompetens Realistisk arbetsinformation Mediekommunikation TIDIGARE FORSKNING METOD STUDIENS ANSATS VAL AV TEORI VAL AV METOD URVAL INTERVJUERNA ENKÄTENS UTFORMNING DISTRIBUERING, INSAMLING OCH BEARBETNING AV DATA BORTFALL METODPROBLEM RELIABILITET VALIDITET ETIK Informationskravet Samtyckeskravet KonEidentialitetskravet Nyttjandekravet Övriga etiska övervägande DISPOSITION RESULTAT OCH ANALYS LULEÅ KOMMUNS REKRYTERINGSPROCESS REKRYTERINGSANNONSERNA Upphandlartjänsten Driftingenjörtjänsten KVALIFIKATIONERNA OCH ARBETSUPPGIFTERNA Upphandlartjänsten Driftingenjörtjänsten Intervjuerna och riktlinjerna UPPFATTNING AV REKRYTERINGSANNONSERNA Båda rekryteringsannonserna Upphandlartjänsten Driftingenjörtjänsten UTFORMNING Rekryteringsannons i tidningen Rekryteringsannons på Internet Rekryteringsannons som mail Rekryteringsannons som reklameilm v

7 4.5.5 Rekryteringsannonser generellt PLACERING DISKUSSION HUR GENOMFÖRS LULEÅ KOMMUNS REKRYTERINGSPROCESS? HUR BÖR EN REKRYTERINGSANNONS VARA UTFORMAD FÖR ATT FÅNGA DE ARBETSSÖKANDES UPPMÄRKSAMHET? HUR UPPLEVDES REKRYTERINGSANNONSERNA AV DE ARBETSSÖKANDE? VAR BÖR EN REKRYTERINGSANNONS VARA PLACERAD FÖR ATT PERSONER MED RÄTT KOMPETENS SKA HITTA DEN? UPPLEVDES KRAVPROFILERNA SOM REALISTISKA AV DE ARBETSSÖKANDE? SAMMANFATTNING FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING...51 LITTERATURFÖRTECKNING...52 TRYCKTA KÄLLOR...52 UPPSATSER...54 ELEKTRONISKA KÄLLOR...54 Bilaga 1: Intervjuguide Bilaga 2: Missivbrev Upphandlartjänsten Bilaga 3: Missivbrev Driftingenjörtjänsten Bilaga 4: Enkät Upphandlartjänsten Bilaga 5: Enkät Driftingenjörtjänsten Bilaga 6: Rekryteringsannons Upphandlare småannons Bilaga 7: Rekryteringsannons Upphandlare samannons Bilaga 8: Rekryteringsannons Upphandlare fulltext Bilaga 9: Rekryteringsannons Driftingenjör småannons Bilaga 10: Rekryteringsannons Driftingenjör fulltext vi

8 1. Inledning och bakgrund I Inledning och bakgrund diskuteras forskningsproblemet i relation till tidigare forskning, som mynnar ut i en problemformulering, ett syfte och flera frågeställningar. Mitt intresse för rekrytering hänger samman med mitt intresse för sociologi, eftersom båda ämnena handlar om människor och deras plats i samhället. Inom både sociologi och rekrytering finns forskning om vilket beteende som är mest gynnsamt för människan. I rekrytering sätts individer i olika situationer beroende på hur långt i rekryteringsprocessen de kommer. Situationer uppfattas olika eftersom alla människor är just olika, med olika förutsättningar. Sociologi är studiet av människans sociala liv och av grupper och samhällen. 1 Forskare inom sociologi menar att människan har olika utgångspunkter eller positioner i samhället som ger individen olika möjligheter att handla och inneha makt samt motiv. En människas position kan antigen vara; om äktenskap har ingåtts, släktskap, medborgarskap eller arbete. Eftersom arbetet är en position som människan kan inneha, är det av stor betydelse. Vilket visar hur viktigt arbete är för människan men det får dock inte uppta hela vardagslivet. Människan tillbringar den mesta tiden hemma och på jobbet, men däremellan finns de semiorganiserade fälten som till exempelvis varuhus, biografer eller trafiken. Positionerna är föränderliga över tid och är ofta ett studieobjekt inom sociologisk forskning. 2 Studieobjekten inom den svenska arbetslivsforskningen indelas enligt Berling och Tunevall in i tre huvudrubriker, effektiv produktionsorganisation, tillfredställelse och arbetsmiljö samt medbestämmande och företagsdemokrati. Fram till 1960-talet dominerade den mekaniska människosynen från Scientific Managementskolan med dess principer om effektiv produktionsorganisation. Tidvis parallellt och efter detta började en mer human människosyn utvecklas tack vare Human Relationsskolan. Inom denna betonades mer behovstillfredsställelse, gruppbildning i anslutning till arbetet, demokratisk arbetsledning etcetera. Arbetslivsforskningen anknöts nu till personaladministrationen genom att forska kring till exempel arbetsutbildning, introduktion och rekrytering. 3 Rekrytering innebär de åtgärder som syftar till att genom anställning tillgodose företagets behov av personal. 4 Behovet av rekrytering är i dagens samhälle av betydelse, då samhället nu står inför en stor demografisk förändring på grund av den generationsväxling som sker. Förändringarna i dagens samhälle kommer att påverka många olika branscher. Därför är arbetsgivarnas förmåga att rekrytera, utveckla och bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare av stor vikt. 5 Vilket gör att forskning i ämnet efterfrågas då ett rekryteringsbehov finns. Dock har Sverige sedan hösten 2008 gått in i en lågkonjunktur, vilket gör betydelsen av rekrytering större. 1 Giddens (2007) s Ahrne & Roman & Franzén (2003) 3 Berglind & Tunevall (1982) 4 Granberg (2003) s Riktlinjer för rekrytering, Luleå Kommun (2008) 7

9 Under en lågkonjunktur har många organisationer inte råd eller tid att felrekrytera, vilket gör rekryteringsprocessen ännu mer avgörande. Luleå kommun ligger i Norrbotten och har cirka invånare, och som region tillsammans med de fyra grannkommunerna invånare. Luleå kommun är den största arbetsgivaren i regionen 6, och hade år 2008 totalt personer anställda men har som prognos att vara medarbetare år Detta är en total ökning på 433 medarbetare inom hela organisationen. Dock beräknas många fler rekryteras då kommunen från år 2008 beräknar att kommer avgå vilket gör att medarbetare ska rekryteras fram till år Avgångarna kan bero på rörlighet, demografi och tjänstledighet, vilka är de faktorer som kommunen definierat påverkar rekryteringsbehovet. Rörlighet avser att personer slutar i organisationen medan demografi avser befolkningsutvecklingen. Tjänstledigheter kan vara sjukledighet, övriga tjänstledigheter eller dylikt. 8 Hur ska då Luleå kommun rekrytera nya medarbetare framgångsrikt mellan åren ? Kommunen vill därför undersöka om förbättringar kan göras i deras rekryteringsprocess. 1.1 Precisering av syfte och problem Problemformulering Det är viktigt att kravprofilen och rekryteringsannonsen är bra utförd så att rätt underlag inkommer till vidare rekrytering, alltså att samspelet mellan arbetsgivaren och de arbetssökande fungerar så rätt person söker rätt arbete. Luleå kommun har utformat riktlinjer för vilka kriterier en kravprofil bör uppfylla, men då samhället är föränderligt är de tillfredställande för dagsläget? Utformningen av rekryteringsannonser har också liknade riktlinjer för hur de bör ske, är de sättet det bästa för att nå ut till rätt arbetssökande och är annonserna realistiska? Fokus i min undersökning kommer därför att vara på eventuella problem med kravprofilen och rekryteringsannonseringen Syfte Syftet med uppsatsen är: Hur får Luleå kommun personer, med rätt efterfrågad kompetens, att söka de utannonserade tjänsterna? Frågeställningar 1. Hur genomförs Luleå kommuns rekryteringsprocess? 2. Hur bör en rekryteringsannons vara utformad för att fånga de arbetssökandes uppmärksamhet? 3. Hur upplevdes rekryteringsannonserna av de arbetssökande? 4. Var bör en rekryteringsannons vara placerad för att personer med rätt kompetens ska hitta den? 5. Upplevdes kravprofilerna som realistiska av de arbetssökande? 6 ( ) 7 Personalprognos , Luleå Kommun (2008) 8 Personalprognos , Luleå Kommun (2008) 8

10 2. Centrala begrepp, teori och tidigare forskning Centrala begrepp introduceras samt relevanta teorier och tidigare forskning presenteras under detta kapitel. 2.1 Teori De centrala begreppen är alla begrepp som berör Luleå kommuns rekryteringsprocess på olika sätt. Rekryteringsprocessen befinner sig på arbetsmarknaden och bedrivs av en organisation som arbetssökande söker sig till via rekryteringsannonser samt kravprofiler som tillhandahålls genom mediekommunikation. Genom annonsering ska målgruppen känna igen en organisation och vad som urskiljer den från en annan organisation, vilket kan göras genom positionering av varumärket. Kravprofilen kan följa de teorier kring realistisk arbetsinformation och hur rätt person matchas till rätt arbete tack vare sin kompetens Centrala begrepp Arbetsmarknaden: är den marknad där arbetsgivare köper arbetskraft mot betalning. Allt som händer på arbetsmarknaden påverkar rekryteringsprocessen och dess delar. Arbetsmarknaden påverkar organisationer och dess anställda, samt om de nyrekryterar eller inte. Arbetsmarknaden styr även de arbetssökande livssituation, om de är arbetslösa eller inte. 9 Dock kommer inte arbetsmarknaden som sådan ingå i studien utan är den kontext där rekryteringsprocessen utspelar sig. Rekryteringsprocessen: Rekrytering avser den process som leder fram till att en grupp intresserade sökande identifierats. Processen brukar delas in i fyra olika moment där fokus i uppsatsen kommer att ligga på det två första, arbetsanalys (klargörande av krav på arbetssökanden) och sökförfarande (leder till att organisationen får kontakt med de arbetssökande, alltså dess målgrupp). De senare två delarna, urvalsfas och förhandlingsomgång berör Bäckström i sin uppsats. 10 Organisation: En organisation är en grupp människor som inte är varaktigt sammansätta, utan en organisation har ett syfte och ett mål med sin verksamhet. Ofta är organisationer äldre än hur länge de enskilda individerna funnits i organisationen, alltså kan människorna bytas ut utan att organisationen försvinner. 11 Organisationen i detta fall är Luleå kommun. Kravprofil: En kravprofil definieras av organisationen och bestämmer vilka krav de arbetssökande måste uppfylla för att få en anställning, det kan exempelvis vara utbildningsnivå, tidigare erfarenheter eller personliga egenskaper. 12 Rekryteringsannonsering: En rekryteringsannons vill nå ut till arbetssökande med rätt kompetens samt marknadsföra organisationen. En rekryteringsannons ska synas där arbetssökande med rätt kompetens letar samt ska innehålla en beskrivning av jobbet, 9 ( ) 10 Prien (1992) 11 Ahrne & Hedström (1999) 12 Lundén (2000) 9

11 av önskade personliga egenskaper samt av organisationen, men även ansökningsförfarande och avsändare. 13 Arbetssökande: En arbetssökande kan inte likställas med en arbetslös i denna uppsats, då rekryteringsannonserna söker personer med rätt kompetens. Vilket kan vara personer med arbete också, alltså är en arbetssökande en person som söker efter ett arbete Kompetens Enligt Bolander är en väl fungerande rekryteringsprocess avgörande för att en organisation ska kunna anställa personer med rätt kompetens. Begreppet kompetens berör Weber i utvecklingen av sin teori om byråkrati. Weber menade att byråkrati i sin idealtypiska form var den mest effektiva och rationella av alla organisationsformer. För att utveckla den idealtypiska organisationsformen behövdes människor med rätt kompetens, alltså att de arbetssökande kunde visa upp väsentliga meriter. Alla arbetssökande skulle behandlas lika och organisationen skulle domineras av en anda av formalistisk opersonlighet. En tendens till nivellering i socialt avseende till förmån för så bred rekryteringsbas som möjligt bland de mest kompetenta 15 blev följden. En mekanisk människosyn blev resultatet av Webers synsätt på rekrytering. 16 Taylor utformade fyra huvudprinciper, kallade Scientific management, som skulle leda till ekonomisk effektivitet i de organisationer som följde dem. Organisationerna som följer principerna delade in arbetet i olika mindre arbetsmoment som i detalj beskrev hur de ska utföras. Arbetarnas kunskaper och färdigheter utvärderades också så att en perfekt matchning mellan arbetsmoment och arbetare kunde göras. Matchningen är begynnelsen till devisen rätt person på rätt plats. Taylor menade att olika människor är lämpade för olika arbeten, vilket gör att det är viktigt att välja någon som passar. Både organisationen och arbetaren vinner på att matcha ihop arbetet med individen, den så kallade Scientific selection principen. 17 Det finns kritik riktad mot både Webers och Taylors sätt att se på rekrytering samt deras människosyn. Kritiken mot synsättet är humanistisk- och förändringsbaserad. Den humanistiska kritiken anser att människan inte bör betraktas som ett objekt eller en maskin utan som ett subjekt alltså som en människa. Människan har åsikter, känslor och rättigheter vilket bör beaktas i rekryteringsprocessen. Webers och Taylors synsätt ser inte människor som föränderliga, alltså att deras egenskaper inte kan förändras över tid. Här har riktats kritik eftersom människan kan förändra och förbättra sin kompetens genom exempelvis utbildnings- och utvecklingsinsatser Realistisk arbetsinformation Forskare som de Wolff, Herriot och Wanous, har sin utgångspunkt i kritiken mot bland annat Weber och Taylor. De Wolff anser att båda parterna, den arbetssökande och den rekryterande organisationen, måste engagera sig i rekryteringsprocessen. Engagemanget skapas genom att parterna delar information, diskuterar arbetet 13 Lundén (2000) 14 ( ) 15 Bolander (2002) s Bolander (2002) 17 Bolander (2002) 18 Bolander (2002) 10

12 tillsammans och ser beslutsfattandet som en gemensam process. Herriot menar att rollförväntningarna måste vara utredda genom att båda parterna har tillräcklig information om varandra. Wanous anser att båda parterna måste få realistisk information från varandra för att rekryteringsprocessen ska lyckas. Det finns dock tendenser att båda parterna försöker framställa en överdrivet positiv bild av sig själva och dölja det negativa, så att båda i slutändan kan bli besvikna då det inte blev som de tänkt sig. Detta kan förebyggas genom att skapa en så realistisk bild som möjligt av informationen som utbyts mellan parterna. Relationen dem emellan kan förbättras om realistiskt information utbytts, istället för att endast positiv och ingen negativ information förmedlas. 19 Eftersom anställningsbeslutet ska ske ömsesidigt, väljer både organisationen den arbetssökande och den arbetssökande organisationen. Då anser Wanous att det är viktigt att förse parterna med realistisk information så att rätt val kan göras. Konsensus av att organisationen ger en så realistisk information om arbetet och dess uppgifter som möjligt är att låta den arbetssökande göra ett så rationellt val som möjligt. Denna metod är överlägsen när det gäller att minska personalomsättningen, öka personalens arbetstillfredställelse och matcha individen med företagets kultur och klimat, enligt Wanous. 20 Då syftet med att utbyta realistisk information och ömsesidigt engagemang är att etablera ett psykologsikt kontrakt mellan parterna. 21 Dipboye, Smith och Howell anser att det är i organisationens bästa intresse att förmedla en så realistisk bild som möjligt av arbetet även om det skrämmer iväg arbetssökande, eftersom det är rätt sak att göra Mediekommunikation Enligt Hallin och Hallström lever vi nu i ett mediesamhälle. Med annonseringens hjälp kan organisationer nå ut till sina målgrupper med erbjudanden och information. 23 Genom marknadsföring kommunicerar organisationer information till sin målgrupp, alltså de som organisationen vill nå. Marknadsföringskonceptets huvudsyfte är uppfyllandet av organisationens mål genom att möta och överträffa målgruppens behov bättre än konkurrenternas. 24 Att kommunicera är inte en enkelriktad handling utan en dubbelriktad handling mellan en sändare och en mottagare. Sändaren och mottagaren är inne i en process till dess någon av parterna bestämmer sig för att avbryta den. Vad som är viktigt vid kommunikation är att både sändaren och mottagaren har samma tolkning av informationen som getts. Kommunikation är enligt Hallin och Hallström överföring av information med hjälp av viss typ av meddelelsemedel 25. Genom kommunikationen har sändaren ett tankeinnehåll som denne vill förmedla. Tanken formuleras som ett budskap och överförs via en kanal som når mottagarna. Dock kan sändningen störas så att budskapet blir svårt att uppfatta för mottagaren, vilket kallas brus. Brus kan vara ett hinder som försvagar signalen eller en ouppmärksam mottagare Bolander (2002) 20 Bergström (1998) 21 Bolander (2002) 22 Dipboye & Smith & Howell (1994) 23 Hallin & Hallström (2003) 24 Jobber (2007) 25 Hallin & Hallström (2003) s Hallin & Hallström (2003) 11

13 Hallin och Hallström har definierat fem steg till effektiv annonsering, som ska fungera som en kort checklista: 1. Vilket är målet med annonseringen? Varje annons, vare sig det rör sig om TV-annons, broschyr eller internetannons har ett mål, ett syfte. En annons vill förmedla något, vilket kallas kommunikationsmål. 2. Vilka är målgruppen? Vilken målgrupp är den primära, alltså den som annonseringen ska nå fram till med sitt kommunikationsmål. 3. Vilka medium når fram till målgruppen? Medievalet kan vara nyckeln till framgång, då det är på de viset annonseringen når fram till målgruppen. Annonseringen bör gå ut via det medium där målgruppen kommer att se den. 4. Vilka argument är intressanta för målgruppen? Annonseringen ska ha ett huvudbudskap som tilltalar målgruppen. Om erbjudandet inte skiljer sig från konkurrenternas bör positionering av varumärket göras. 5. Vilken tidpunkt är bäst? Tiden för annonseringen bör vara noga avvägd så att den publiceras under just rätt tidpunkt. 27 Genom positionering av varumärket får målgruppen en känsla av hur organisationen är och vad den står för. Positionering definieras av Jobber som beslutet av var och hur, organisationen vill konkurrera om sin målgrupp samt hur organisationen ska skapa en önskad position i målgruppens medvetande. 28 Varumärket ska skapa ett igenkännande, vilket är ett tecken på att målgrupperna kan skilja på den ena organisationen från den andra. I och med igenkännandet kan en person ur målgruppen lätt söka upp organisationen igen för att se vad de har att erbjuda Tidigare forskning Det är viktigt att kravprofilen och rekryteringsannonseringen är bra utförd så att rätt underlag inkommer till vidare rekrytering, alltså att samspelet fungerar så att rätt person söker rätt arbete. Detta framgår av Frosch, Hermansson, Lindström och Palmérs uppsats Från ensidigt till ömsesidigt informationsflöde. 30 Edgerton anser att rekryteringsprocessen är mycket viktig och påverkar både den sökande och organisationen, men även hela samhället. Då det är i rekryteringsprocessen beslut fattas om vem som får vara med i organisationen och vem som blir utsållad. Edgerton forskade på detta område genom att studera rekryteringsannonser. 31 I Di Febbraro och Mattsons undersökning om varumärkets betydelse för medarbetarna och framtida medarbetare kom de fram till att det är viktigt för företag att positionera sig. Detta för att medarbetare ska stanna kvar och bli tillfredställda 27 Hallin & Hallström (2003) 28 Jobber (2007) 29 Hallin & Hallström (2003) 30 Frosch & Hermansson & Lindström & Palmérs (2003) 31 Edgerton (2007) 12

14 men även för att attrahera nya medarbetare. Det är även viktigt att bygga upp ett varumärke för att arbetsplatsen ska vara attraktiv utåt. 32 I en studie avslutad tidigare i år, utförd av Larsson och Söderberg, studerades Luleå kommuns rekryteringsprocess ur ett mångfaldsperspektiv. Författarna ansåg att kommunen behöver förbättra sin rekryteringsprocess, fokus måste ligga mer på kompetens än på personen som söker. Deras generella slutsatser är att kommunen bör arbeta för att få in personer med utländskbakgrund på alla nivåer inom organisationen så att normer och värderingar befästs. Detta kommer då leda till att kommunens varumärke som en arbetsgivare med mångfald kommer att stärkas Di Febbraro & Mattsson (2009) 33 Larsson & Söderberg (2009) 13

15 3. Metod I metodavsnittet förklarar jag varför jag valt de metoderna som studien präglas av samt beskriver de intervjuer och de enkäter som jag gjort. Här presenteras även studiens ansats, val av teori, urval och distribuering, insamling och databearbetning. Jag berör även de etiska dilemman en forskare kan ha, samt diskuterar uppsatsens reliabilitet och validitet. En omfattande bortfallsanalys görs även. Denna uppsats bedrevs som en undersökning för Luleå kommun av mig och Bäckström. Bäckström är min studiekamrat och vi har utfört vissa delar av datainsamlingen tillsammans. Vi tog kontakt med kommunen efter att ha sett på deras hemsida att de sökte studenter för att göra ett examensarbete i sociologi, rörande deras rekryteringsprocess. Vi diskuterade med kommunen och kom gemensamt fram till vilka områden vi skulle undersöka, men allt efter det, har vi gjort självständigt. 3.1 Studiens ansats Varje vetenskapligt arbete ska vara sakligt, objektivt och balanserat enligt Ejvegård. Med sakligt menas att alla uppgifter och fakta ska vara sanna samt riktiga. Författaren har även som skyldighet att eftersträva att vara objektiv. Författaren ska inte heller låta irrelevant detaljer ta för stor plats medan de viktiga resonemangen, bedömningarna eller slutsatserna lämnas näst intill okommenterade. 34 Utgångspunkten i en studie är alltid ett problem, alltså att författaren vill undersöka någonting. Denna studies syfte är Hur får Luleå kommun personer, med rätt efterfrågad kompetens, att söka de utannonserade tjänsterna? Det är studiens syfte och frågeställningar som avgör planeringen och genomförandet av arbetet. Denna studie är statistisk och är av deskriptiv karaktär eftersom det redan finns grundläggande kunskap inom och förståelse för ämnet. 35 Hellevik menar att forskning som utgår ifrån teori är deduktiv medan forskning som inte utgår ifrån teori är induktiv. En forskare som bedriver sin forskning induktivt kan tack vare enstaka iakttagelser ha blivit nyfiken på ett fenomen, och går då ut och samlar in material utan några referensramar. Medan en studie som har deduktiva inslag ofta vill härleda de empiriska konsekvenserna ur teori. 36 Eftersom jag tog hänsyn till teorier vid utformningen av enkäterna är denna studie deduktiv. 3.2 Val av teori Valet av teori gjordes ganska snart efter att studiens syfte bestämdes. Jag tog kontakt med en lärare för att få hjälp med relevant litteratur och fick tipset att göra en litteraturstudie genom att söka i biblioteket och i olika databaser. Jag började med att söka efter teori i sociologiska böcker som jag känt till sedan tidigare avslutade kurser. De böckerna lade grunden för det teoretiska avsnittet, som även togs hänsyn till när jag utformade enkäterna. Sedan sökte jag vidare på Luleå tekniska universitets bibliotekskatalog LUCIA samt Lunds universitets bibliotekskataloger ELIN och Lovisa. Där fann jag både relevanta och irrelevanta böcker, men som i vissa fall slussade mig vidare till andra författare. Jag sökte också på Uppsatser.se efter 34 Ejvegård (2003) 35 Dahmström (2005) 36 Hellevik (1996) 14

16 liknande studier och gick igenom deras litteraturförteckningar i sökandet efter litteratur. På Internet har jag även sökt på en samsöks sida kallad MetaSearch efter artiklar. Sökmotorerna Google, Wikipedia och Nationalencyklopedin har också använts. Jag har även varit inne på Luleå kommuns hemsida för att få information om kommunen. De sökord som jag använt var olika kombinationer av exempelvis; arbetsmarknad, arbetssökande, mediekommunikation, realistisk arbetsinformation, rekryteringsannonsering, rätt person på rätt plats, kompetens och rekrytering. Vissa av sökorden har även använts på engelska, exempelvis; communication, realistic job preview, advertising, competence, job seeker och recruitment. 3.3 Val av metod Hellevik, Dahmström och Trost menar att det är syftet på studien som väljer metoden som ska användas. Ska studien försöka förstå ett fenomen är till exempel kvalitativ ansats att föredra. Medan om studiens frågeställningarna undersöker hur ofta, hur många eller hur vanligt något är bör studien bedrivas kvantitativt. 37 Denna studies syfte är Hur får Luleå kommun personer, med rätt efterfrågad kompetens, att söka de utannonserade tjänsterna? Därför bedrivs denna studie huvudsakligen kvantitativt med kvalitativa inslag samt som litteraturstudie, när större förståelse har behövts. Enligt Trost är det vanligt att genomföra studier i en kombination av kvantitativ och kvalitativ karaktär. 38 Så är fallet med denna studie och enkäter har skickats ut för att få uppgifter från de arbetssökande, medan intervjuer har gjorts med rekryterarna för att förstå hur rekryteringsprocessen i Luleå kommun går till. Genom enkäterna ville jag undersöka på bredden medan med intervjuerna ville jag undersöka på djupet. Ejvegård menar att när en studie vill undersöka åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper i en population, så används i forskningssammanhang intervjuer och enkäter. Intervjuer representerar då den muntliga kommunikationen medan enkäterna representerar den skriftliga. Vidare anser Ejvegård att enkäter är bäst när vanligt folk ska utfrågas, då det gäller att få fram åsikter, attityder och smaker medan intervjuer lämpar sig bäst när experter ska utfrågas, då fakta efterlyses Urval Målgruppen i undersökningen är de arbetssökande som sökt två utannonserade tjänster hos Luleå kommun. Rekryteringsannonserna har valts utifrån kommunens egen indelning av yrkeskategorier där övrig verksamhet står för mitt och Bäckströms urval, eftersom där förväntas flest avgångar och därför behövs flest nyrekryteringar. Varför det är flest avgångar hos just yrkeskategorin övrig verksamhet hade också varit en intressant studie, men faller inte inom ramen för denna studies syfte. Alldeles från början funderade vi, jag och Bäckström, på hur många rekryteringsannonser som vore lämpligt för studien. I samråd med kommunen, vår handledare och sinsemellan fann vi att två rekryteringsannonser vore av rimlig omfattning. Datainsamlingen med utgångspunkt i de två rekryteringsannonserna besvarar båda våra studiers syften. När vi väl bestämt vilken yrkeskategori samt antal rekryteringsannonser fördes diskussionen vidare till vilka två rekryteringsannonser? De två rekryteringsannonserna som valdes av oss, gjordes av olika skäl. Dels eftersom rekryteringsannonserna har distribuerats till de arbetssökande genom två olika rekryteringskanaler, en mer traditionell och en mer experimentell, dock visade det sig 37 Hellevik (1996), Damhström (2005), Trost (2001) 38 Trost (2001) 39 Ejvegård (2003) 15

17 senare att rekryteringskanalerna inte hade någon betydelse för studiens resultat. Rekryteringsprocesserna är även avslutade och ledde i båda fallen fram till nyrekrytering av medarbetare. Till tjänsten Driftingenjör fanns 28 sökande och till tjänsten Upphandlare fanns 51 sökande. Utöver dem har jag och Bäckström även intervjuat de två rekryterare som varit aktiva i båda rekryteringsprocesserna. Populationen befinner sig alltså i olika miljöer medan den process som sammankopplar dem är just rekryteringsprocessen. Något snävare urval har inte gjorts utan hela populationen av de arbetssökande och rekryterarna ingår i studien. De arbetssökande är i olika stadier i sina liv, vilket gör det viktigt att ge dem alla chansen att delta i undersökningen. Urvalet spelar också en central roll för resultatet, analysen och diskussionen senare i rapporten enligt Miles och Huberman. 40 Urvalsramen är den källa där populationen finns registrerad och i denna studie har det varit hos Luleå kommun. 41 Kommunen ska enligt sina riktlinjer spara en sökandeförteckning av alla arbetssökande som sökt tjänsten. Sökandeförteckningen ska innehålla befattningens benämning, sökandes namn och bostadsort samt datum då ansökan inkommit Intervjuerna En bra intervju är enligt Krag-Jacobsen autentisk, trovärdig och har ett sammanhang. Svaren och frågorna har hela tiden med varandra att göra. Krag-Jacobsen menar vidare att intervjuaren ska vara väl förberedd genom att ha läst in sig på material och gjort efterforskningar som rör intervjuns teman, vilket Bäckström och jag gjorde innan intervjuerna. 43 Under intervjun är det viktigt att få informanten att känna sig trygg, så denne mer fritt och ärligt svarar på frågorna. Detta anser Ejvegård kan hämmas av användandet av bandspelare, vilket vi trots allt använde vid båda intervjuerna. Men de intervjuade talade fritt och gav bra svar ändå, de var inte skrämda av bandspelarna. 44 De två intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide som jag och Bäckström utformade tillsammans. Innan vi utformade intervjuguiden 45 läste vi båda två Intervju Konsten att lyssna och fråga av Krag-Jacobsen. Krag-Jacobsens bok gav oss tips på hur en bra intervju genomförs och vad som är bra frågor samt vad som är dåliga frågor. En intervjuguide fungerar som en checklista och har i hög utsträckning öppna frågor. Syftet med en intervjuguide är att alla informanter får möta relevanta och likartade teman. 46 När vi gjort klart intervjuguiden mailade Bäckström in den till vår handledare som sedan ringde upp henne för att ge oss återkoppling och förslag på ändringar samt andra relevanta frågor. Under intervjun fokuserade Bäckström på de senare delarna av rekryteringsprocessen, urval och interaktion, medan jag fokuserade på de första delarna av rekryteringsprocessen, kravprofilen och utannonseringen av tjänsterna. Detta upplägg fungerade bra och vi fyllde i med följdfrågor båda där det behövdes under 40 Miles & Huberman (1994) 41 Trost (2001) 42 Riktlinjer för rekrytering, Luleå kommun (2008) s Krag-Jacobsen (2006) 44 Ejvegård (2003) 45 se Bilaga 1 46 Krag Jacobsen (2006) 16

18 intervjuerna. Den första intervjun vi gjorde tillsammans vad med en internkonsult som informant och representant för Luleå kommun. Internkonsulten var med och fungerade som rekryterare för en av rekryteringsprocesserna. Intervjun skedde på förmiddagen på internkonsultens kollegas arbetsrum. Jag inledde intervjun med att informera om studiens syfte och diskutera etiska frågor. Vi konfirmerade även att internkonsulten godkände att både jag och Bäckström bandade intervjun. Under hela intervjun blev vi inte störda av vad som skedde utanför den stängda dörren, däremot ringde internkonsultens telefon vid ett antal tillfällen men det ignorerades. När intervjun var klar och mobilinspelningarna avstängda kallpratade vi lite innan vi gick därifrån, hela intervjun tog cirka 80 minuter. Den andra intervjun med en enhetschef som fungerade som rekryterare för en av rekryteringsprocesserna utförde vi en eftermiddag. Intervjun skedde på enhetschefens arbetsrum som var stort, rymligt och ljust. Vi satt vid ett runt bord och under hela intervjun var radion, väldigt lågt, på i bakgrunden. Både jag och Bäckström bandade även denna intervju men dock fungerade inte min inspelning, visade det sig sedan, så vi bestämde att Bäckström transkriberade enhetschefens intervju och jag internkonsultens. Intervjun inleddes precis på samma sätt som internkonsultens med studiens syfte och etiska frågor samt kontroll om vi fick banda den eller ej. Intervjun flöt på lätt och enhetschefens telefon ringde några gånger och tillslut svarade enhetschefen, då var intervjun i princip slut så det störde inte. När intervjun var klar och Bäckströms mobilinspelning avstängd, avslutade vi den med lite småprat. Hela intervjun tog cirka 70 minuter. 3.6 Enkätens utformning Enkäterna utformade jag, med teorin i åtanke, genom att ta del av de olika rekryteringsannonserna som Luleå kommun tillhandahöll mig. Jag utformade en enkät till tjänsten som Upphandlare och en till tjänsten som Driftingenjör. Enkäterna har samma bas men ser lite olika ut eftersom tjänsternas rekryteringsannonser var olika. Innan själva utformningen började, läste jag Enkätboken av Trost för att få djupare förståelse för hur en enkät utformas på bästa sätt. Trost menar att innan en enkät kan utformas måste syftet och frågeställningarna vara klara, vilket denna studies syfte och frågeställningar var. 47 Ejvegård anser att enkäter måste vara grundligt genomarbetade innan de sänds ut. De ska inte heller vara för omfattande, 48 vilket kan ha varit ett problem i denna studie men som diskuteras vidare i bortfallsanalysen. Rekryteringsannonserna analyserade jag utifrån olika böcker där jag fann fakta om annonsering, exempelvis Den framgångsrika annonsen av A. Persson, Anställa rätt av Irving och Rekrytering Handbok för arbetsgivare av Lundén. Detta för att få fram så bra frågor som möjligt men även så bra svarsalternativ som möjligt. Efter att jag läst de olika böckerna och undersökt rekryteringsannonserna utformade jag två strukturerade enkäter, med både slutna frågor med givna svarsalternativ och öppna frågor med fritt svarsutrymme. Trost avråder från att ha för många öppna frågor i en enkät, så jag försökte hålla ner antalet så mycket som möjligt 49. Den första 47 Trost (2001) 48 Ejvegård (2003) 49 Trost (2001) 17

19 upplagan bad jag mina studiekamrater att läsa igenom innan jag lämnade in den till Luleå kommun och min handledare Anita Westerström för granskning. Av både mina studiekamrater, kommunen och handledaren fick jag värdefulla tips på ändringar av enkäterna, som jag sedan skickade vidare till infomastern Monika Aunes på kommunen som förde in enkäterna i Sitevision som är ett enkätprogram. Sedan skickade Aunes mig en länk, som jag sedan vidarebefordrade till alla arbetssökande i studien tillsammans med ett missivbrev. Jag fick tillgång till kommunens sökandeförteckning, där mail fanns till alla arbetssökande dock inte deras hemadresser. Enkäterna delade jag upp i olika avsnitt under rubrikerna; bakgrundsfrågor, utformning, uppfattningen av rekryteringsannonsen, kvalifikationer och arbetsuppgifter. Bakgrundsfrågorna behandlar respondentens kön, födelseår och om denne blev kallad till intervju eller inte. Frågor om respondenten hade arbete när denne sökte tjänsten och om respondenten har arbete nu, samt var respondenten har sett rekryteringsannonser till tjänsten, behandlas också. Utformningen är uppdelad i var respondenten har sett rekryteringsannonsen till tjänsten, antigen i en tidning, på Internet, på TV eller via mail och berör just rekryteringsannonsernas utformning. Eftersom respondenterna kan ha glömt hur rekryteringsannonserna var utformade skickade jag även med dem (utom TVannonsen) som PDF-filer i mailen. I Uppfattningen av rekryteringsannonsen behandlas vilken attityd och åsikt som respondenten kan ha gentemot om rekryteringsannonsen varit för positiv eller negativ, realistisk eller orealistisk samt seriös eller oseriös och så vidare. Avsnittet behandlar även vad respondenten möjligen saknar i rekryteringsannonsen och om informationen har varit tillfredställande. Respondenten har även här fått svara på den öppna frågan om hur de tycker en rekryteringsannons bör vara utformad. Även respondenten har fått svara på vad som brukar tilltala dem i en rekryteringsannons. Kvalifikationsavsnittet behandlar respondentens kvalifikationer för tjänsten ifråga. Samt om respondenten anser de kvalifikationer som är uppsatta för tjänsten som realistiska, vilket även har fått göras i arbetsuppgiftsavsnittet. Enkäten har sedan avslutats med den öppna frågan; Har du något annat att tillägga? eftersom Trost starkt rekommenderar en öppen fråga som avslutning på en enkät. En kravlös fråga som avslutning är bra då ofta respondenterna kommer med bra svar som kan hjälp en att tolka och analysera det insamlade materialet 50, vilket dock inte skedde i denna undersökning. Enkäten som gick ut till alla de arbetssökande som sökt Upphandlingstjänsten bestod av 33 frågor. Medan enkäten som gick ut till alla de arbetssökande som sökt till Driftingenjörtjänsten bestod av 35 frågor. 50 Trost (2001) 18

20 3.7 Distribuering, insamling och bearbetning av data När urvalsramen var bestämd och jag fått sökandeförteckningarna fick jag direkt tänka om. Från början var min tanke att skicka ut pappersenkäter till alla respondenter, men eftersom sökandeförteckningen enbart bestod av de arbetssökandes namn, referensnummer och mailadress gick det inte. Dock fanns all nödvändig information till dem som blev kallade till intervju. Eftersom informationen från sökandeförteckningen om de arbetssökande inte var så uttömmande kunde jag inte på något vis inom rimlig tidsram fått reda på vem de var. Då insåg jag att enkäterna måste skickas ut via mail som webbenkäter. När utformningen av enkäterna var klara och granskade skickade jag in dem till Luleå kommuns infomaster. Infomastern lade sedan upp frågorna i enkätprogrammet Sitevision och lade då upp ett automatiskt tackkort vid varje inskickat svar. Enkäterna var statiska så att respondenten kunde få en överblick över hela enkäten 51. Innan enkäten skickades iväg via mail kollade jag igenom dem för att se om allt såg rätt ut. Sedan skickades två olika mail ut med missivbrev 52, rekryteringsannonserna 53 och en länk till den aktuella enkäten 54 till respondenterna beroende på vilken tjänst de sökt. Enkäterna skickades ut den 14:e april och hölls öppna till den 30:e april. Två påminnelser skickades ut den 21:e och 28:e april. Alltså var enkäterna öppna för respondenterna i 16 dagar och den senaste påminnelsen skickades ut två dagar innan enkäterna togs ner från Internet. Enligt Dahmström är i princip webbenkäter inte speciellt olika postenkäter, det som skiljer är hur enkäten når respondenten samt hur enkäten samlas in igen. Dock är webbenkäter förenade med andra problem än vad postenkäter är. Vanligtvis så finns det ingen bra urvalsram (men det var inte fallet i den här undersökningen), som kan leda till att resultatet och slutsatserna inte är generaliseringsbara. Detta kan även påverkas av att ett stort bortfall kan förekomma, vilket Dahmström menar att forskaren får räkna med. Webbenkäter är annars ett snabbt och billigt sätt att nå sina respondenter. Eftersom svarsenkäterna kom i en Excel-fil direkt till min mailadress och därifrån kunde öppnas i SPSS påverkades inte undersökningen av den mänskliga faktor i det första stadiet, då fel svarsalternativ kunde skrivits in i SPSS. Till hjälp i SPSS hade jag boken SPSS steg för steg av Wahlgren. När jag gjorde tabellerna i Excel, det andra stadiet, kontrollerade jag hela tiden med underlaget så att rätt siffror fördes in. Dahmström menar vidare att en webbenkät inte bör vara det enda underlaget för en studie, utan andra undersökningsmetoder även bör ingå Bortfall Med bortfall menar Dahmström de element i ramen som tillhör målpopulationen och man har planerat att undersöka, men som man ej fick något svar ifrån 56. Alltså är bortfall de personer i ens population eller urval som planerats att undersöka, men som ej fick enkäten eller ej skickade tillbaka enkäten som anvisats. Skillnad görs även på variabelbortfall och individbortfall. Variabelbortfall är när en respondent enbart 51 Dahmström (2005) 52 se Bilaga 1, 2 53 se Bilaga 5, 6, 7, 8, 9 54 se Bilaga 3, 4 55 Dahmström (2005) 56 Dahmström (2005) s

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

C-UPPSATS. Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess. Sara Bäckström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess. Sara Bäckström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2009:206 Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess Sara Bäckström Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Representationer. Henrik Artman KTH

Representationer. Henrik Artman KTH Representationer Henrik Artman KTH 1 Vad jag vill ha sagt Formella modeller riskerar att överrationalisera arbete Risken att fastna i fixeringar av systemen Metaforer kan vara stödjande Projekt behöver

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Leader URnära 2009-2013. En uppföljning - avslagna projekt

Leader URnära 2009-2013. En uppföljning - avslagna projekt Leader URnära 2009-2013 En uppföljning - avslagna projekt Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Ämnesval...3 1.2 Problembakgrund...3 1.3 Problemet hittat...3 1.3 Syfte...3 1.4 Begränsningar...4 2.

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.)

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Kursansvariga: Professor Mikael Nygård och doktorand Mathias Mårtens Syfte Kursen är ett led i förberedelsen inför att skriva

Läs mer

Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15

Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15 Metoder för datainsamling FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15 Tommy Holmberg Metoder för datainsamling Kvantitativ forskning Datainsamling Kvalitativ forskning Självrapporterad data

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer