Studera. samhällsvetenskaper!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studera. samhällsvetenskaper!"

Transkript

1 Studera samhällsvetenskaper!

2 Studera samhällsvetenskaper på svenska Är du intresserad av hur samhället fungerar eller av att studera de sociala relationerna mellan olika grupper? Vill du lära dig att analysera de politiska förändringarna i samhället eller förstå hur ekonomiska kriser uppstår? Då är samhällsvetenskaper någonting för dig. I den här broschyren kan du läsa om de samhällsvetenskapliga ämnen som har svenskspråkig undervisning på kandidatoch magisternivå i Helsingfors, Åbo och Vasa. I Helsingfors kan du studera samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet, antingen vid Statsvetenskapliga fakulteten eller vid Svenska socialoch kommunalhögskolan (Soc&kom). I Åbo och Vasa kan du välja Åbo Akademis fakultet för samhällsvetenskaper och ekonomi. För ämnet socialpolitik i Vasa väljer du fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Foto: Atelier Apollo Helsingfors. SLS Foto: Gustaf Sandberg. SLS

3 Inom ämnet statskunskap, som också kallas statsvetenskap, statslära och politologi, studerar man politik och politiska system. Det handlar om hur samhället är organiserat och hur det styrs lokalt, nationellt och globalt. Statsvetare undersöker t.ex. politiska partier, ideologier, opinioner, val och deltagande samt hur olika stater är organiserade. En viktig del är överstatliga organisationer och nätverk. Det kan också handla om aktivitet på gräsrots nivå eller om olika typer av konflikter och medling av dem. Inom offentlig förvaltning studerar man hur de politiska besluten bereds och genomförs inom kommun och stat. Ett annat område är hur olika institutioner inom kommuner och stater styrs. En utbildning i statskunskap ger en mångsidig teoretisk bas som hjälper dig att förstå dels politiska händelser på lokal, national och global nivå, dels relationerna mellan medborgare, politik och samhälleliga institutioner. Med statskunskap eller offentlig förvaltning som huvudämne kan du jobba internationellt, inom den offentliga och den privata sektorn eller inom organisationsvärlden. Statskunskap och offentlig förvaltning

4 Åbo Akademi Foto: Kai Martonen. SLS Foto: Kai Martonen. SLS Statskunskap Åbo Utbildningen i statskunskap vid Åbo Akademi hjälper dig att förstå händelser på lokal, nationell och global nivå samt att se på världshändelser ur en analytisk och kritisk synvinkel. Kurslitteraturen ger en bred teoretisk bas för studierna, som omfattar ämnesområden som internationell politik, jämförande politik, finländsk politik, väljarbeteende och miljöpolitik. Under föreläsningarna fördjupar man sig i särskilda teman inom kurslitteraturen, ofta med praktiska exempel. Som biämnen kan du välja t.ex. offentlig förvaltning eller masskommunikation, men också tvärvetenskapliga ämnen som kulturledning eller Europakunskap. Statskunskap med masskommunikation Vasa Är du intresserad av politik och samhälle är denna linje i Vasa något för dig. Huvudämnet är statskunskap men utöver det kan man läsa antingen masskommunikation (journalistik), offentlig förvaltning eller politisk historia. Under studierna lär du dig förstå statens mekanismer på alla nivåer. Vi granskar val, regerings program och kommunala frågor och allt där emellan. Statsvetarna i Vasa är en liten familj med mycket god samvaro där tröskeln mellan studerandena och personalen är låg. Offentlig förvaltning Åbo Studierna i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi passar utmärkt för dig som är intresserad av hur den offentliga sektorn fungerar och av samspelet mellan politik och förvaltning. Inom ämnet kan du specialisera dig på många centrala områden i samhället, bl.a. kommunala frågor, personalledning, miljöpolitik, organisationsteori eller offentlig resursanvändning. Inom magisterutbildningen kan du också satsa på offentligt ledarskap. Du kan skräddarsy dina huvudämnesstudier efter eget intresse och på det sättet skapa dig en stadig grund för en framtida ledar- eller expertkarriär. Foto: Anna Ingman Foto: Sandra Vaihela

5 Helsingfors universitet Allmän statslära StatSVetenskapliga fakulteten Statslära är, i grund och botten, studier om makt. Vem är det som bestämmer i världen och varför? Vad är frihet, vem ska få ha det, och hur mycket? Kan världen göras mera rättvis, effektiv och jämställd? Vid Statsvetenskapliga fakulteten i Helsingfors studerar man statslära på en av tre linjer: världs politik, politologi eller organisationsforskning. Alla tre analyserar hur samhället fungerar, men med något olika fokus. Om du gillar filosofi och samhällskunskap och inte är rädd för att läsa, skriva och framför allt tänka är allmän statslära någonting för dig. Foto: Janne rentola. SLS Statskunskap med förvaltning Soc&kom Makt och inflytande är centrala begrepp i ämnet statskunskap. Inom ämnet vid Soc&kom är två områden särskilt viktiga. Det ena handlar om hur de stora förändringarna inom politiken och förvaltningen i dag påverkar förhållandet mellan samhällets olika aktörer. Vad betyder de för individens ansvar och möjligheter att påverka? Hur starkt är organisationernas politiska inflytande? Kan man genom nya former av politisk organisering hantera problemen i samhället? Det andra är politisk och strategisk kommunikation. Hur påverkar nya informationsoch kommunikationsformer politiken och beslutsfattandet? Om de här frågorna låter intressanta är statskunskap med förvaltning den rätta studieinriktningen för dig.

6 Sociologi S ociologin handlar om det sociala, om det som försiggår mellan människor mellan individer, grupper eller hela samhällen. Sociala relationer följer ofta särskilda mönster och de här mönstren strävar sociologin efter att lyfta fram, analysera och förstå. Vilka uppenbara eller dolda sedvänjor, normer och värderingar ligger t.ex. bakom skillnader mellan olika grupper i ett samhälle? Sociologin intresserar sig också för samhällets sociala strukturer, för hur samhället är uppbyggt. Sociologiska teorier tillämpas även inom många andra vetenskaper, inte bara inom samhällsvetenskaper utan också inom humaniora såsom historia, etnologi och litteraturvetenskap. Med sociologisk utbildning får du en förmåga att analysera samhället ur många perspektiv och du lär dig också att se kritiskt på fenomen som anses som självklarheter. Du kan jobba t.ex. inom organisationer eller medier, som forskare eller inom kommunala och statliga myndigheter.

7 Åbo Akademi Sociologi Åbo Studier i sociologi passar utmärkt för dig som är intresserad av människans sociala natur och det kollektiva samhällslivet. När du studerar sociologi vid Åbo Akademi lär du dig att förstå och analysera sociala fenomen och att betrakta dem kritiskt. Sociologin ger dig förutsättningar att se på verkligheten ur olika synvinklar. I studierna lär du känna sociologins historia och klassiker, teoribildningen och sociologiska metoder. Du får också bekanta dig med olika inriktningar inom ämnet, såsom familje-, organisations-, arbets- eller kultursociologi alternativen är många och någon av de här inriktningarna kan du sedan specialisera dig på. Foto: Nina Edgren-Henrichson. SLS Helsingfors universitet Sociologi Soc&kom Sociologin anses ofta vara en samhällskritisk vetenskap. Det här beror på att sociologin ifrågasätter och analyserar också sådana sociala institutioner och samhällsmönster som betraktas som självklara. Studier i sociologi ger dig inblick i hur olika sociala fenomen byggs upp, allt från familjerelationer till globala sociala system. På Soc&kom kan du som sociologistuderande välja biämneshelheter med inriktning på bl.a. miljö, etniska relationer och genusstudier enligt ditt eget intresse. Sociologisk kunskap ger dig en god grund för att förstå även andra samhällsinriktade studier.

8 Socialpsykologi Socialpsykologin studerar det sociala samspelet mellan individer, inom grupper och mellan grupper. Hur formas den enskilda individens tankar, känslor och handlingar av andra människor och av de grupper hen tillhör, som familjen, kompisarna, arbetskamraterna, invånarna på en viss ort eller i ett visst land? Hur påverkas individens attityder av vad andra människor tänker och tycker? Hur bidrar för domar till konflikter mellan grupper och till rasism och hur kan grupprelationerna förbättras? Hur kan kunskap om människors identitet hjälpa oss att förstå och påverka vad som sker i samhället? Med socialpsykologisk utbildning kan du arbeta t.ex. med personalfrågor i den privata eller den offentliga sektorn, med barn och familjer inom socialoch hälsovården, med frågor kring integrering av flyktingar och på en mängd andra områden där det är viktigt att förstå hur människor fungerar i sociala sammanhang. Helsingfors universitet Socialpsykologi StatSVetenskapliga fakulteten Socialpsykologi går på djupet i hur individer fungerar i grupp och hur grupper fungerar sinsemellan. I praktiken kan det handla om fenomen som t.ex. attityder, fördomar, identitet, organisationer, makt och ledarskap. Eftersom socialpsykologi är ett brett ämne med många olika inriktningar är även kursutbudet stort vid Statsvetenskapliga fakulteten. Utöver obligatoriska kurser kan du välja att fördjupa dig i vissa områden. Varför inte lära dig mer om t.ex. motivation och förändring av beteende eller om etniska relationer? Socialpsykologi Soc&kom Socialpsykologin anses vara en s.k. brovetenskap mellan psykologin och sociologin men skiljer sig från båda. Socialpsykologin reflekterar kring hur samhället formar individen och hur individen i sig är en ständig medskapare av det samhälle hen lever i. Genom utbildningen vid Soc&kom får du kunskaper i socialpsykologins och psykologins begreppssystem och traditioner. Till de frågor som behandlas under studierna hör t.ex. familjens, etnicitetens och de samhälleliga förändringarnas betydelse för individens utveckling. Identitet, beteende i grupper (t.ex. smågrupper och större organisationer) och social utveckling är alla fenomen som studier i socialpsykologi hjälper dig att förstå.

9 Socialt arbete och socialpolitik Socialt arbete är praktisk verksamhet, ett yrke och ett vetenskapligt ämne. Med en magisterexamen i socialt arbete blir du behörig socialarbetare och kan arbeta med klienter inom social- och hälsovården, med individer, familjer eller grupper. Socialarbetets insatser behövs också inom utvecklings-, planeringsoch forskningsuppgifter i olika delar av samhället. Det vetenskapliga ämnet socialt arbete tar fram kunskap om människors resurser och livsvillkor och om de samhälleliga ramar som påverkar människors liv. Ämnet socialpolitik studerar frågor relaterade till människors välfärd och sociala trygghet. Genom att studera socialpolitik får du lära dig hur våra trygghetssystem som sjukförsäkring, pensioner, sociala understöd och socialservice är uppbyggda och fungerar och hur olika förändringar inom ekonomi och politik påverkar dem. En viktig del av socialpolitiken är att undersöka hur de här systemen kan utvecklas. Med en utbildning i socialpolitik kan du arbeta med t.ex. planerings- och utvecklingsarbete kring sociala frågor inom både offentliga och privata organisationer.

10 Foto: Janne Rentola. SLS Foto: Kai Martonen. SLS Helsingfors universitet Socialt arbete och socialpolitik Soc&kom Studierna i socialt arbete vid Soc&kom ger dig kunskap om olika sociala problem som individer och grupper kan möta. Studierna fokuserar bl.a. på det sociala arbetets värdegrund och metoder, barn skyddsfrågor, mångkulturellt socialt arbete, marginaliseringsfrågor och på olika samhällsförändringar som påverkar människors välfärd. Socialt arbete är även nära förknippat med socialpolitiska och socialrättsliga frågor. För att bli behörig socialarbetare fortsätter du efter kandidatexamen med magistersexamen vid Statsvetenskapliga fakulteten. Det här är den enda svenskspråkiga utbildningen i Finland som ger behörighet för socialarbetare. Foto: Kai Martonen. SLS Åbo Akademi Foto: Kai Martonen. SLS Socialpolitik Vasa Ämnet socialpolitik i Vasa har inriktningen social förändring och ger kunskap om frågor som har att göra med välfärd, social trygghet och sociala behov. Hur påverkar samhällsförändringarna förutsättningarna för socialpolitiken och vilka möjligheter har social politiken att lösa sociala problem? Du lär dig förstå hur den socialpolitiska modellen i Finland är utformad och fungerar, och du får också en inblick i hur socialpolitisk verksamhet kan se ut i olika delar av världen. Du studerar först ett år på en gemensam social vetenskaplig utbildningslinje och efter det kan du välja antingen socialpolitik eller utvecklingspsykologi som huvudämne. OBS! Socialpolitiken vid Åbo Akademi i Vasa ingår i Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

11 Journalistik Medielandskapet genomgår en spännande utveckling för tillfället. Nyheter och annan information sprids snabbt via sociala medier, men allt har inte samma trovärdighet. Den professionella journalistiken förändras genom att digitala medier tagits i bruk vid sidan av de traditionella tryckta tidningarna, radio och tv. Journalisterna spelar en nyckelroll i det nya läget. Journalistens uppgift är att källkritiskt granska myndigheter, företag och beslutsfattare. Journalisten ska utifrån stora mängder information, och med insikt om vad varje enskilt medium förutsätter, kunna beskriva och gestalta samhällsförändringar och opartiskt förmedla en bild av skeenden och företeelser i samhället genom nyhetsnotiser, reportage och granskande journalistik. Kunskap om och förståelse för jour nalistik, medier och strategisk kommunikation behövs också allt mer i företagsvärlden, i organisationer och inom den tredje sektorn. Helsingfors universitet Illustration: Johan Isaksson Journalistik och mediekunskap Soc&kom Utbildningen journalistik och mediekunskap utvecklar din förmåga att hantera information i alla dess former. Den ger dig förmåga att förstå olika typer av kommunikation, att behärska den professionella journalistikens ideal, etik och praxis, att förstå de sociala mediernas logik och att uppfatta skillnaderna mellan dem. Studierna ger kompetens att arbeta i den digitala världen med alla dess nya möjligheter, på webben, i press, radio och tv. Du får också en djupare förståelse av digitalt berättande och av modersmålet som arbetsredskap och uttrycksmedel.

12 Nationalekonomi Nationalekonomin studerar samhällsekonomin, hur företag och samhälle hushållar med sina resurser för att uppnå sina mål, men också varför det t.ex. uppstår ekonomiska kriser. Inom nationalekonomin studerar man också vilka ekonomiska följder olika politiska beslut får. Frågor som national ekonomerna undersöker är bland annat arbetslöshet, inflation, ekonomisk tillväxt och konjunktursvängningar. Beroende på vad du specialiserar dig på kan du arbeta antingen inom den offentliga eller inom den privata sektorn, t.ex. inom statsförvaltningen, på banker, inom företag, massmedier eller internationella organisationer. Åbo Akademi Nationalekonomi Åbo Inom nationalekonomin vid Åbo Akademi lär du dig använda metoder för att analysera hur olika delar av samhället, såsom hushållen, företagen och olika organisationer, påverkar och påverkas av utvecklingen inom ekonomin. Nationalekonomi kan du kombinera med andra ämnen, både samhällsvetenskaper, ekonomiska vetenskaper och ämnen från andra fakulteter, så att du får den utbildning du själv vill ha.

13 Åbo Akademi SF-klubben Åbo Fakultets- och Statsvetenskapliga Klubbens syfte är att väcka och höja studerandenas intresse för samhälleliga frågor och att bevaka deras intressen inom studier, arbetsliv och fritid. Vi gör inrikes- och utlandsexkursioner och företagsbesök, vi ordnar sitzer, aftonskolor och debatter, vi har motionsgrupper och en hel del annat. Klubben har en egen klubblokal och två publikationer: Allwar&Oförskämt, som är en mer informell tidning, och Politicus, som är av mer seriös karaktär. SF-klubben har en sammanbindande studiesocial funktion bland alla politicesstuderande och därför brukar man ofta kalla klubben för den röda familjen (efter halarfärgen). Läs mer om oss på sfklubben.com. Foto: Ben Wahlberg ämnesföreningarna Foto: Kai Martonen. SLS Politivas Vasa Politivas är statsvetarnas och vårdvetarnas ämnesförening i Åbo Akademi i Vasa. Föreningen fungerar främst som intressebevakare för utbildningarna men arrangerar även en hel del studieevenemang. Politivas samarbetar med andra föreningar inom Åbo Akademi och även med studenter i de andra högskolorna i Vasa. Det innebär att evenemangen är många och varierande. Som Politivasan har du alltså goda möjligheter att lära känna högskolestuderande från flera olika utbildningar. Mera info hittar du på politivas.fi. Katharsis Vasa Katharsis är gemensam ämnesförening för dem som studerar socialpolitik och utvecklingspsykologi i Vasa. Föreningen bevakar studerandenas intressen, men vi ordnar också fester och studiebesök och motionerar tillsammans. Föreningen har ett gott samarbete med andra studentföreningar i Vasa, både inom Åbo Akademi och från andra högskolor. Hösten 2015 uppmärksammade vi det nya flyktingläget genom att regelbundet besöka en flyktingförläggning. Vi ordnade en insamling av trasmattor till flyktingarna och gjorde också ett studiebesök till Oravais flyktingförläggning. Läs mer om vår verksamhet:

14 Helsingfors universitet Politicus StatSVetenskapliga fakulteten Politicus är en förening för svenskspråkig verksamhet vid Statsvetenskapliga fakulteten. Vi ordnar olika slag av evenemang enligt medlemmarnas önskemål: spelkvällar, frukostträffar, kräftskivor, gemensamt gradu-skrivande mm. Vår första studieresa ordnades våren 2015 då vi besökte Island. Våra medlemmar är studerande från olika huvudämnen, oberoende av modersmål gemensamt är att alla studerar vid Statsvetenskapliga fakulteten och vill delta i program som vi ordnar på svenska. Vi samarbetar med fakultetsföreningen Kannstöparna och med de finskspråkiga ämnesföreningarna i fakulteten. Med dem ordnar vi gemensamma program i äkta tvåspråkig anda. Välkommen med! Läs mer på blogs.helsinki.fi/politicus/. Fakultets- och ämnesföreningarna StudOrg SOC&KOM StudOrg är föreningen för dig som studerar vid Soc&kom. Vi bevakar studerandenas intressen inom både Soc&kom och universitetet, vi informerar om vad som är på gång i studievärlden och för studenternas talan. Ungefär en gång i månaden ordnar vi fester eller sitsar, t.ex. gulnäbbsintagning, bandfest och årsfest. Vi ordnar filmkvällar och kulturbesök, spelar lagsporter sinsemellan och mot andra föreningar och arrangerar evenemang med Soc&koms utbytesstudenter. Dessutom ger vi ut Soc&komposten, både på webben och som tryckt tidning. Mer info om StudOrg hittar du på

15 FOTO: Lauri Mannermaa / FOTOsynteesi Den här broschyren har bekostats av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), som är en av de stora finansiärerna av forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland. SLS vill satsa på att öka ungdomars intresse för humanistiska och samhällsvetenskapliga studier. Den här broschyren är en del av den satsningen. Fakultets- och ämnesföreningarna inom samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi har bidragit med texter till broschyren. Svenska litteratursällskapet i Finland är ett vetenskapligt samfund med syfte att samla in och sprida kunskap om den svenska kulturen i Finland. SLS ger ut vetenskaplig litteratur, upprätthåller arkiv och bibliotek, finansierar forskning samt delar ut litterära pris och stipendier. Design: Osmo LEppälä / Station MIR

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt 1 Lund 16/5 2014 Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? För det första har humanistisk och samhällsvetenskaplig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Tidskriften ett levande läromedel

Tidskriften ett levande läromedel Tidskriften ett levande läromedel Nyhetsförmedlaren. Kunskapskällan. Opinionsbildaren. Läromedlet. 2 Visste du att du som lärare, inom vissa ramar, får kopiera ur tidskrifter för dina elevers räkning?

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9 RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016.

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016. Distansutbildning till humanistisk behandlingspedagog på halvfart, 50 % Pedagogiska metoder och upplägg Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Utbildningsplan för. Planeringsdel Läsåret 2009/2010. Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng. Programkod: GKS01

Utbildningsplan för. Planeringsdel Läsåret 2009/2010. Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng. Programkod: GKS01 Mälardalens högskola Utbildningsplan för Beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programkod: GKS01 Mälardalen University Planeringsdel Läsåret 2009/2010 Beslut i Akademirådet 2008 11 18 Planeringsdelen

Läs mer

Samhällskunskap. Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av fjärde skolåret

Samhällskunskap. Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av fjärde skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Samhällskunskap Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av fjärde skolåret kunna grundläggande trafikregler för gång- och cykeltrafikanter samt kunna några trafikskyltar,

Läs mer

Matematik och statistik

Matematik och statistik och statistik ens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den tekniskvetenskapliga

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Kursen Hållbar samhällsutveckling (HSU) omfattar 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar heltidsstudier under två terminer. Samtliga 60 poäng ges på A-nivå

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Liten introduktion till akademiskt arbete

Liten introduktion till akademiskt arbete Högskolan Väst, Inst för ekonomi och IT, Avd för medier och design 2013-09-14 Pierre Gander, pierre.gander@hv.se Liten introduktion till akademiskt arbete Den här texten introducerar tankarna bakom akademiskt

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass Global klass Arbetet med Global klass under tio år, där två andra gymnasieskolor i Västerås också är involverade, har inneburit ett systematiskt utvecklingsarbete vad gäller fältstudiemetodik och ämnesövergripande

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag Geografi årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i geografiundervisningen är att stödja eleverna att skapa sig en världsbild. Eleverna ska vägledas att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och

Läs mer

Utveckla dina FÖRMÅGOR

Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6 Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera och

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-189/2007 Sida 1 (10) PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Social and Behavioural Science Program, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Det fattas stora medicinska grävjobb

Det fattas stora medicinska grävjobb Det fattas stora medicinska grävjobb Ragnar Levi, författare, medicinjournalist med läkarexamen och informationschef på Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Tycker du att kvaliteten på medicinjournalistiken

Läs mer

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Utbildningsplan för Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

STUDIEHÄFTE FÖR DELKURS 1. "LEDARSKAP I SAMVERKAN", 7,5 högskolepoäng

STUDIEHÄFTE FÖR DELKURS 1. LEDARSKAP I SAMVERKAN, 7,5 högskolepoäng LINNÉUNIVERSITETET Programmet för Ledarskap och organisation 1LO100, 1-30 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012 STUDIEHÄFTE FÖR DELKURS 1 "LEDARSKAP I SAMVERKAN", 7,5 högskolepoäng 1 CENTRALA MOMENT...

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

SOPA21, Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Science and Social Work, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA21, Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Science and Social Work, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA21, Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Science and Social Work, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd

Läs mer

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället?

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Samhällskunskap årskurs 8 Arbetsområde: Media År: XT 201X Medias inflytande Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Förmågor i fokus Reflektera över hur individer och samhällen

Läs mer

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Gemensamt för samhällsorienterande ämnen Kungsmarksskolan skall i sin undervisning sträva efter att: - arbetet genomsyras av en demokratisk

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Utbildningar i Humaniora. vid Stockholms universitet

Utbildningar i Humaniora. vid Stockholms universitet Utbildningar i Humaniora vid Stockholms universitet I den här broschyren ser du vilka utbildningar Stockholms universitet erbjuder inom humaniora och språk. Du kan välja mellan omkring trettio olika språk.

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an article published in Scriptum. Citation for the published paper: Hatje, Anna-Karin Forskningsarkivet: en mötesplats för arkiven

Läs mer

Här finner du några tips på böcker som vi gärna rekommenderar, vi använder själva dessa böcker aktivt i vår vardag.

Här finner du några tips på böcker som vi gärna rekommenderar, vi använder själva dessa böcker aktivt i vår vardag. Boktips Här finner du några tips på böcker som vi gärna rekommenderar, vi använder själva dessa böcker aktivt i vår vardag. Tanken, språket och verkligheten En Bok Om Vår Verklighetsbild Thurén, Torsten

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag 1 RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna

Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna Studie- och yrkesvägledares yrkesetik Studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll i samhället. Behovet av professionell vägledning är stort i

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Hälsosamt åldrande hela livet

Hälsosamt åldrande hela livet Hälsosamt åldrande hela livet Åldrande med livskvalitet Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Vi kan aldrig undvika det

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Utbildningsplanens planeringsdel för

Utbildningsplanens planeringsdel för Utbildningsplanens planeringsdel för Beteendevetenskapliga programmet, 180 hp Programkod: SS20 Gäller för läsåret 2010/2011 Beslutad av fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-02-22.

Läs mer

Din utveckling I FOKUS

Din utveckling I FOKUS Din utveckling I FOKUS Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten Sammanfattning Utgångspunkterna för rapporten Sverige är ett land med en heterogen befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Världen finns nära dig

Världen finns nära dig Världen finns nära dig Bli internationell med oss Internationalisering angår alla Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en fördomsfri vägvisare för internationaliseringen

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Tollare folkhögskola. Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande

Tollare folkhögskola. Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande Tollare folkhögskola Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande 2 Läsåret 2016-2017 Bakgrund Medierna i samhället har fått en allt större betydelse. Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Institutionen för Individ och Samhälle

Institutionen för Individ och Samhälle 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magister, 60 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education

Läs mer

Elevernas Researcharbete Biologi Utdrag ur kursplanen för biologi

Elevernas Researcharbete Biologi Utdrag ur kursplanen för biologi Elevernas Researcharbete Elevernas researcharbete är det moment som särskiljer Film For Real metoden från alla tidigare informationsinsatser om droger. För deltagande skolor i kommunerna innebär detta

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsanalytiker med inriktning organisering

Utbildningsplan. Samhällsanalytiker med inriktning organisering Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Samhällsanalytiker med inriktning organisering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass

ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass Vad jag vill ha med i min Livskompass Vilka är de viktiga sakerna som verkligen spelar roll i ditt liv? Vad vill du ska finnas med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

#DIGIPOLICY. Finlands studerandekårers förbund SAMOK

#DIGIPOLICY. Finlands studerandekårers förbund SAMOK #DIGIPOLICY Finlands studerandekårers förbund SAMOK #DIGIPOLICY Finland har enligt flera internationella jämförelser, såsom Digibarometri och Världsekonomiforum jämförelse över konkurrenskraften, de bästa

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer