8. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/KUNGÖRELSE Tid Torsdagen den 27 februari 2014, kl Plats Folkets Hus, Konga l. Upprop 2. Val av justerare Gustering äger rum på kommunkansliet fredagen den 28 februari kl13.00) 3. Allmänhetens frågestund 4. Information om projekt E-arkiv Kronoberg/Blekinge 5. Infmmation om Räddningstjänsten Östra Kronoberg 6. Revisorerna har ordet 7. Kommunfullmäktiges styrkmi Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 10. Revidering av reglemente för Tillgänglighetsrådet, Tingsryds kommun 11. Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslag 12. Ledamötemas frågestund ' /' j;dfa a(judm \~- ~ge~ whfi' Britta Lunden Ordförande \.~ eterare Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd tfn

2 Ärende nr 3 Allmänhetens frågestund 2

3 Ärende nr 4 Information om projekt E-arkiv Kronoberg l Blekinge 3

4 Ärende nr 5 Information om Räddningstjänsten Östra Kronoberg 4

5 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG Handläggare Per Pettersson, Datum 1 7 l (l) Till Kommunfullmäktiges ordfårande i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner Erbjudande om verksamhetsinformation i samband med kommunfullmäktige Att bedriva kommunal verksamhet i samverkan, i dess yttersta form genom bildande av konununalförbund, har ett antal fördelar. Dock är det så att med det goda följer även effekter som kanske inte är så positiva. En sådan konsekvens är att verksamheten, i detta fall kommunal räddningstjänst, av många och kanske i synnerhet förtroendevalda, upplevs "komma längre bort", i högre grad uppfattas som "lever sitt eget liv" etc. För att minska nämnda "avstånd" och ge möjlighet till bättre insyn i räddningstjänstens verksamhet emotser vi gärna en förfrågan från Er om vår medverkan vid något kommande fullmäktigesammanträde. Vi tänker oss en allmän redovisning av organisation och verksamhet om ca 30 minuter liknande den som gavs för ca fem år sedan. I det fall någon specifik del av verksamheten särskilt önskas belyst möter det givetvis inga hinder. Med vänliga hälsningar ~u~ ~ \77~-z:'~ Per Pettersson Räddningschef Kopia för kännedom till: Kommunstyrelseordförande Kommunchefer Postadress Box Lessebo Besöksadress Storgatan 45 Lessebo Lokgatan 20 Tingsryd Telefon Fax

6 Ärende nr 6 Revisorerna har ordet 6

7 Ärende nr 7 Kommunfullmäktiges styrkort

8 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Ks 31 Dnr 2014/ Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Kommunstyrelsen behandlar förslag till kommunövergripande styrkort Fullmäktige kommer slutligen att ta ställning till innehållet i styr kortet. Beslutsunderlag Förslag till kommunövergripande styrkort 2015 Missiv ekonomichef Daniel Gustafsson och utvecklingsledare Anna Rosliakova, Kommunstyrelsens arbetsutskott 42, Under behandling av ärendet i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden: Mikael Jeansson (S) yrkar att det under rubriken Medborgare finns en strategi om att "Medborgarna i Tingsryds kommun ser kommunen som en helhet i attraktivitetsarbetet." Måttet för detta är nöjd medborgarindex. Cecilia Cato (C), Mikael Andersson (C), Anna Johansson (C) och Britt Louise Berndtsson (C) yrkar att en strategi läggs till under rubriken Samhälle som benämns: "Förskolor och skolor i alla sju kommundelar", samt att följande strategi läggs till under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats: "Skapa god arbetsmiljö och ökad frisknärvaro." Nöjd medarbetarindex är måttet som mäter strategin. Kommunstyrelsens ordförande Patrick Ståhlgren (M) finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna det föreslagna styrkortet med de tre tilläggsyrkandena. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunövergripande styrkort för 2015, 8 Utdragsbestyrkande

9 /V- rjltingsryds.1[. ~kommun ~ Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 31 fotis. Dnr 2014/ att det under rubriken Medborgare finns en strategi om att "Medborgarna i Tingsryds kommun ser kommunen som en helhet i attraktivitetsarbetet." Måttet för detta är nöj d medborgarindex, att en strategi läggs till under rubriken Samhälle som benämns: "Förskolor och skolor i alla sju kommundelar", samt att följande strategi läggs till under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats: "Skapa god arbetsmiljö och ökad frisknärvaro." Nöjd medarbetarindex är måttet som mäter strategin. Justeran e 9

10 Bilåga Ks Au Ks :-oz-=17 -- ~---~- _;!NGBRYJ]siffiMMulu 2011~ ~o1~ 3 1 Kommunlednings-. förvaltningen Daniel Gustafsson Kommunfullmäktige 1(2) -Kommunövergripande mål fullmäktiges styrkort '. Enligt "Riktlinjer för målstyming i Tingsryds kommun - Balanserad styrning", fastställt i KF , ska f-ullmäktige årligen i februari månad besluta om kommunövergripande mål och strategier för nästkommande år (fullmäktiges styrkort). Målen ska ligga till grund 'för nämnders och kommunala företags budgetarbete inför nästkommande budgetår. Den politiska debatten kring övergripande mål och strategier inför 2015 inleddes med fullmäktiges inriktningsdebatt som genomfördes Debatten utgör således underlag för fullmäktiges beslut om kommunövergripande styrkmi och kan ses på De mål och strategier som anges i fullmäktiges styrkort är mål SOPl: alla nämnder och kommunägda företag ska arbeta för att uppfylla. Målen är tvärsektionella i den meningen att det inte finns något mål som en nämnd/företag ansvarar för. Kommunens verksamheter måste därför samverka och ibland involvera extema alctörer. Fullmälctiges mål fastställs generellt på fyra år (mandatperiod), men kan justeras årligen om fullmäktige vill göra andra prioriteringar inför ett visst budgetår. Som förslag till beslut ligger samma mål och strategier som fullmäktige antagit för 2014, d v s oförändrade mål och strategier (se bilaga 1). Fullmäktige har således att ta ställning till om dessa ska gälla även för 2015 eller om någon omprioritering eller omfmmulering ska göras inför När det gäller mått/indikatorer föreslås följande: Medborgare Kompletteras med: Valdeltagande, %. Samhälle Kompletteras med: Arbetslöshet år, % Trygghetsindex Ekonomi Ersätts me~ långsiktiga mål enligt antagna Rilctlinjer för god ekonomisk hushållning: e Resultat% av skatteintäkter och utjämning Självfinansiering av investeringar. Minskning av låneslrulden T.ingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx} e-post/hem sida

11 (2) Medarbetare -.Inga förändringar föi eslås. Process Kompletteras med: o UppfYllande -av tjänstegarantier e Uppfyllande av mål för intem kontroll Förslag till beslutsformulering Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunövergripande mål, strategier och indikatorer/mått för 2015 (fullmäktiges styrkmi) enligt bilaga l att uppdra åt nämnder och konimunala företag att beakta de kommunövergripande målen och strategiema i styrkort och budget för att motsvarande förändringar av mått/indikatorer görs i fullmäktiges fastställda styrkmi för Tingsryd : l c/~a/e&v~ Anna Rosliakova Utvecklingsledare Daniel Gustafsson Ekonomichef Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx) e-postlhemsida www. tingsryd.se

12 ~~ förs~ag ~i~~ ko mlul itllöv trgtröp aloi)de styrkort 2015 ~ komm u..n ns~yreisens förslag} Medarbetare '<t... o N... Cll öl -o ::l.c,_ :o -ro c öl... ro c ro oro ::::: E Ci! :!::! ::l (/) Cll....c (.) o... Cll ;: Cll -ro... -en ~ 2 Kommunövergripande mål: Nöjda medborgare strategier: Kvalitet på service och tjänster med fokus på kärnverksamheten Medborgaren i fokus Medborgarinflytande Medborgarna i Tingsryds kommun ser kommunen som en helhet i attraktivitetsarbetet Mått- utfall 2013 Nöjd-Medborgarindex, NMI Nöjd-Inflytande-Index, NI!, Medborgarundersökning Attraktiv kommun Goda boendemöjligheter God näringslivsmiljö Väl utbyggd infrastruktur Fokus på utbildning/kompetens Rikt föreningsliv och kulturutbud Hållbar utveckling Förskolor och skolor i alla sju kommundelar Nöjd-Region-Index, NR! totalt, Medborgarundersökning Antal folkbokförda Nettoinflyttning Hållbar ekonomi Ekonomisk kontroll med goda ekonomiska marginaler Resultat i% av skatteintäkter och generella statsbidrag soliditet, % Ersätts med långsiktiga mål enligt antagna Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsplats Skapa god arbetsmiljö och ökad frisknärvaro Skapa goda förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft Hållbart Medarbetarengagemang, HMEindex sjukfrånvaro, % Effektiv verksamhet Göra rätt saker på rätt sätt för att skapa en kostnadseffektiv och.ändamålsenlig verksamhet Nämndernas måluppfyllelse lo... o ~ OJ.!!: ~ :o 1.!.. Kompletteras med: Valdeltagandet, % (2014) Kompletteras med: Arbetslöshet år, % Trygghetsindex Resultat i% av skatteintä/ter och generella statsbidrag Självfinasiering av investeringar Minskning av fåneskulden Kompletteras med: Nöjd-medarbetar-index Kompletteras med: Uppfyllande av tjänstegarantier Uppfyllande av mål för intern kontroll el&~ rv 12 \\-0

13 CENTER PART f E1~ Kommunstyrelsens ärende 2 vid sammanträde Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Centerpartiets tilläggsyrkande nr 1 Centerpartiets målsättning är att vi ska ha goda möjligheter till attraktivitet och inflyttning i hela Tingsryd s kommun. Den demografiska profilen visar att vi särskilt behöver attrahera unga barnfamiljer eller ungdom i begrepp att bilda familj att välja just vår kommun för etablering på lång sikt. Vi nämner redan flera viktiga strategier när det gäller attraktivitet i kommunfullmäktiges styrkort l Centerpartiet är vi övertygade om att barnfamiljer eller familjer som planerar för barn kollar upp skolans kvalitet och framtidsutsikter vid flyttning till ort. Vi vill därför lägga till en skrivning under rubriken Samhälle/ Attraktivitet som förtydligar att skolor i samtliga sju kommundelar är en strategi för attraktivitet i Tingsryd s kommun. l övrigt är vi positiva till de strategier som finns under rubriken. Centerpartiets tilläggsyrkande nr 2 Kommunens viktigaste resurs är vår personal. Välmående, engagerade medarbetare som trivs på sin arbetsplats och har en god arbetsmiljö är avgörande för kontinuitet och kvalitet i arbetet. Vidare har detta bäring på möjlighet till nyrekrytering -goda vibrationer sprids. Samtidigt blir alla vinnarepersonal med anhöriga, invånarna i kommunen, kommunen som organisation och samhället i stort. För ytterligare ansträngningar mot ökad frisknärvaro vill vi i Centerpartiet lägga till en strategi under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats som trycker på just frisknärvaro och god arbetsmiljö. Centerpartiet yrkar Bifall till KSAUs försfag till beslut samt a t t a t t lägga till följande strategi under rubriken Samhälle/Attraktivitet: Förskolor och skolor i alla sju kommundelar, lägga till följande strategi under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats: God arbetsmiljö och ökad frisknärvaro. För Centerpartiet i Tingsryds kommun /,_... ~ /-:' p:! c~'a~,gc~ Cecilia Cato (C) ~t\1\pv~\6\!vavrvvi.s O'n./ Anna J'on'ansson (C) 13

14 Ärende nr 8 Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 14

15 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 32 Dnr 2014/ Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) förvärvade fastigheten del av Kong a Bruk 8: 11 för uthyrning till företaget Konga Bruk AB. Lokalen omfattar kvadratmeter. På grund av ekonomiska problem begärde sig Konga Bruk AB i konlmrs Mot bakgrund av uthyrningssituationen och en kassaflödesvärdering som bekräftats av bolagets revisionsfirma, ansöker TUF AB om förlusttäckningsbidrag om l O miljoner kr. Tingsryds kommunföretag (TIKAB) har tillstyrkt att kommunen beviljar förlusttäckningsbidrag till TUFAB. Anna Johansson (C) och Inge Strandberg (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Beslutsunderlag TIKAB, 5, Skrivelse ekonomichef Daniel Gustafsson, Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 3, Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) om 10 miljoner kr avseende nedskrivning av fastigheten Kong a Bruk 8: 11 i 2013 års bokslut, att bidraget kostnadsredovisas i kommunens bokslut för 2013, samt att TUF AB ska genomföra amortering av lån motsvarande bidragets storlek. Justeran e 15

16 bilaga Ks }cu Ks Kommunledningsförvaltningen Daniel Gustafsson (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Begäran om förlusttäckningsbidrag till TUFAB. Ärendebeskrivning? Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) ägs till l 00% av Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB), vilket i sin tur ägs tillloo% av Tingsryds kommun. TUFAB har heslutat att nedskrivning av fastigheten Konga Bruk 8:11 ska göras med lo mkr i 2013 års bokslut. Nedskrivningsbehovet har beräknats utifrån en kassaflödesvärdering, vilken har bekräftats av bolagets revisionsfirma (PWC). Ytterligare nedskrivningsbehov kan komma att uppstå i framtiden, bl a beroende på hur vakansgraden 1 fastigheten utvecklas. TUF AB: s aktiekapital uppgår till O, l mkr. Därutöver fanns vid ingången av 2013 ett balanserat - resultat om 0,9 mkr, d v s ett totalt eget kapital om 1,0 mkr. Preliminärt resultat för 2013 uppgår till +2,9 mkr fore aktuell nedskrivning. Nedskrivningen belastar resultatet med l O mkr och innebär att preliminärt resultat för 2013 uppgår till-7,1 mkr inkl nedskrivningen. Detta innebär att bolagets aktiekapital är förbrukat och att kontrollbalansräkning måste upprättas i enlighet med aktiebolagslagen (vilket bolagets styrelse beslutade om ). För att kunna återställa bolagets aktiekapital har TUF AB ( ) hemställt hos sin ägare TIKAB om ett ägartillskott om lo mkr. Som åtgärd i frågan har TIKAB i sin tur beslutat att hemställa hos kommunen (kommunfullmäktige) om förlusttäckningsbidrag till TUF AB om samma.belopp. Enligt Rådet för kommunal redovisnings information "Tillskott till kommunala företag" (mars 2005) ska alla tillskott från kommun till kommunala företag som sker för att täcka uppkomna underskott redovisas över resultaträkningen, såväl hos givare som hos mottagare. Det _innebär att tillskottet ska ses som ett forlusttäckningsbidrag och således redovisas som kostnad hos kommunen och intäkt hos TUF AB. Posterna redovisa,s i båda fallen i 2013 års resultaträkning. För att återställa bolagets egna kapital krävs ett förlusttäckningsbidrag om minst 6,2 mkr. Dock är det lämpligt att forlutstäckningsbidraget uppgår till belopp motsvarande nedskrivningen, d v s l O mkr, eftersom bolåget på så vis ges dels viss möjlighet att på egen hand hantera.eventuellt framtida ytterligare nedskrivningar på fastigheten och dels i övrigt bättre inarginaler avseende soliditet m.m. Likviditetsmässigt bör bidraget användas för amorteririg av lån i motsvarande gl-ad, så att lånebeloppet inte överstiger fastighetens värde i balansräkningen. 16

17 2(2) Förslag till beslut Komi:rm:ofullmäk:tige b~slutar att bevilja förlusttäckningsbidrag till TIJF AB om l O mkr avseende nedskrivning av fastigh~ten Konga Bruk 8: 11 i 2013 års bokslut att bidraget kostnadsredovisas i kommunens bokslut får 2013 att TUF AB ska genomföra amortering av lån motsvarande bidragets storlek. Tingsryd 'b -~}.s;; ~ Daniel Gustafsson Ekonomichef Bilagor Protokoll TIKAB H1 5 Protokoll TUFAB

18 q, ~ ~Tings~s \:!:1 kommun Tingsryds Kommunföretag AB Dnr 2014/ Nedskrivningen av fastigheten Konga Bruk 8:11 Tingsryds Utveckling o ch Fastighets AB innehar fastigheten Konga Bruk 8:11. Efter konkurs av Konga Bruk sp har en bedömning av behov av nedskrivning på lo mkr gjorts; Beslut att hos kommunfullmäktige hemställa om forlusttäckningsbidrag till TUF AB om l O mkr avseende nedskrivning av fa3tighet i TUF AB i 2013 års bokslut att TUF AB ska genomfåra amortering av lån motsvarande bidragets storlek Ex p: Tingsryds Utveckling och fastighets AB Kommunledningsfårvaltnillgen... Justeran7)/g k tf v; (] ("// C<_)f/ 18 Utdragsbestyt:kånde

19 Bilaga TIKAB Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Tlngsryds Kommunföretag AB Nedsicrivning av fastigheten!conga_ Bruk 8:11 Efter l<onga Bruk AB:s konkurs har en bedömning av nedskrivningsbehov gjorts på fastigheten J<onga Bruk 8:11. Det föreligger ett n~dskrlvnlngsbehcw på fastigheten om 10 mkr: Tlngsryds Utveckling och Fastighets AB har upprättat ett preliminärt.bokslut som visa, att en nedskrivning med 10 mkr l 2013 års bokslut medför att bolagets egna kapital är förbrukat och en kontrollbalansräkning skall upprättas. styrelsen för Tingsryd s Utveckling och Fastighets AB hemställer hänned hos Tlngsryds Kommunföretag AB om ett ägartillsko~ på 10 mkr för att täcka nedskrivnlngsbehovet. 131foga; Protokoll från Tufab:~ styrelsemöte l-24 {/!5_ f;1 N. fl; }J!/ Jd 19

20 ~ ----~ ~ ~ ~ Tingstyds Utveolding o oh Fastighets AB S~NTRÄDESPROTOKOLL l Tingstyds kontn1unföretag AB 5 Nedslo:iv.qing av fal.ltigheten!{onga Bruk8:11 i2013 års b oleslut Tingstyds Utveckling och FastighBts AB förvärvade 2013"01 H 15 del av fastigb.et{)n Ö11n6 8:10 ochlcongabruk 8:11, totallol(alyta o:a :12, efter e.n förftågan fi'ån Öl'mo Bruk AB som då vru i behov av externt kapital för att sälera företagets fmtlevp.ad och dätmed ttygga arb~tstillfållen på orten. De åtgärder s~tn genomfördes lyckades emellettid inte bryta den negativa ~tveoldingenfcirforetaget och2013"04~18 a:tj.sölctekongabrulcab om lco~curs.... Efter konkursenhar ett.nytt hyresavtal tecjmats med Konga Mäleri AB avseende en lokalyta om c:a )l12. Den verk:>atnhet som lcotilrnrsfdrvaltaren nu bedriver i ÖVliga lokaler komme~ successivt att aweoldas unde1 första halvåret Mot balcgtund av utb.y.j:n:ingssituationen :framöver har en bedömning av elforderligt nedskdvnlngsbehov gjmts efter samråd med bolagets revisorer. Analysen av de olika faktorer som påverkar den aktuellåfastighetens värde hal' utmynnat i ett nedskl'lvningsbehov om l O mlct. En nedslctivjrlng :med 10 mkr i 2013 års bokslut medför att bolagets egna kapital är forbrukat samt att krav föreligger enligt aktiebolagslagen på att styrelsen skall upprätta en kontrollbalansrälcnfug.. Styrylsen beslutar.. att i bokslutet för 2013 göra en nedslcrivtling av fastighetfjn. K~nga Bruk 8:11 ~ro &tt kont1 9llbalansrälming ska upprättas per 2013~ i2'm31 och granskas av revisorn i enlighet med akti.ebolagslagen, atthemställa hos Tingsryds Kommunföretag AB om ägartillskott motsvarando n.edslaivningen, samt att uppdra åt ordföranden att undmte~icna eventuella handling~:~r i ärendet. Utd!.'llgsbostyrktu1d~ ~.-rll Il 20

21 .. lli;!2 p wc InternPM-Kong a Bruk. 8:11 Syfte och underlag Denna PM syftar till att utgöra underlag för Tingsryds Utvecldings och Fastighets ABs ("Bolaget") revisorer vid övervägande rörande bokförda värden för fastigheten Tingsryd Kong a Bruk 8:11 (''objektet") i Bolagets fastighetsbestånd. Vår granslming har baserats på analys av en Bolagets internt upprättade kassaflödesvärdering. Ingen besiktning av objektet har genomförts inom ramen för vår analys. Inom ramen för vårt arbete har vi inte genomfört någon fristående marlmadsvärdebedömning av objektet. Bakgrund Enligtfastighetsregistretförvärv_ade Bolaget objektet av Örmo Bruk AB. Enligt Bolaget uppgick köpeskillingen till ca 20 miljoner kronor. Vid köpetidpunlct:en var fastigheten fullt uthyrd till Konga Bruk AB och i samband med transaktionen tecknade Konga Bruk AB ett tioårigt hyresavtal för värderingsobjelct:et. Konga Bruk var underleverantör h1l fordonsindustrin och sysselsatte ca 130 personer vilket gjorde Konga Bruk till en av områdets största arbetsgivare. Under hösten 2013 har hyresgästen gått i konlcurs. Från och med.den har Bolaget hyrt ut 5 100m2 avvärderingsobjektettill Konga Må1eri AB. Hyresperioden gällertill och med Dock har hyresgästen rätt att säga upp avtalet i förtid om hyresgästen väljer att avveclda verksamheten. Hyran uppgår till1198,5 tlu under 2014 för att höjas i två stegtill1 453,5 tkr.2o16. Från och med 2016 slmll hyranjusteras med KPI om hyresavtalet förlängs. Bolagets internvärdering Bolaget har värderat objektet utifrån två scenarios. Första scenariot redovisar ett avkastningsvärde om tkr. Enligt tömtsättningarna i kassaflödesvärderingen ska Bolaget investera 3 ooo t1cr i fastigheten för att successivt sänka vakansnivån till25 %. Om bolaget lyckas genomföra sin plan redovisar kassaflödeskalkylen ett restvärde vid kalkylslut efter fem år om tkr. Vi bedömningen bealct:as ett avkastuingslrrav om 12 %. Intäkterna är baserade på en hyresnivå om 289lcr/m~. I värdebedömningen beaktas kostnader som bedöms belasta Bolaget. Det andra scenariot är lilmaude med den största sldllnadeu att avkastnings1rravet är bedömt til116 %. I detta redovisas ett avlcastningsvärde om tkr. ~ 1 fr) '}\; ~ ;2!1 Jj 21

22 p wc V åra kommentarer Värdetidpunkt/m anges inte men i Bolagets interna bedö'mning beaktas utgående vakansnivå. Fastigheten är unik i sin karaktär och det saknas en fungerande transaktionsmarlenad för stora, äldre, vakanta industrifastigheter i perifera lägen. Vilket medför att objektet är svårvärderat och i hög grad beroende av betalningsförmågan från nuvarande hyresgäster. Bolagets antaganden om av1castningslcrav, hyra, investeringar och kostnader förefaller inte vara orimliga. Det är dock inte möjligt att göra något mer säkert uttalande u~an tillgång till driftkostnadsstatistik eller besiktning av objektet. Driftkostnadsstatistile från fö1 egående ägare salrnas. Osäkerheten i nivån på driftkostnaderna innebär att relativt små föränddngar av nivån på Bolagets driftkostnader får stor värdepåverl<an eftersom driftnettot är lågt i förhållande till hyresnivån. För att motivera värdet är det av avgörande betydelse att Bolaget lyckas att reducera vakansen i fastigheten. Det synsätt som Bolaget väljer för att simulera de framtida lcassaflödena är i enligt med värderingspraxis. Dock är det tveksamt att en köpare idag. slrulle vru;a beredd att betala för hela den framtida potentialen. Sammanfattande bedömning Bolagets antagande som ligger till grund för värderingen indilcerar på ett avkastningsvärde om 6,2-8,5 miljoner. Om Bolagets syn på val<ansutvecklingen faller in kan detta innebära ettvärde efter investeringar om milj o ner men detta förutsätter även en investering om tre miljoner kronor under tre år. Osäkerheten i driftkostnaderna och hyresutvecldingen är större än vad som är normalt på fastighetsmarlmaden. Mot balwund av ovanstående förslår vi att en eventuell nedskrivning tas i två steg för att se på v:illu;n normaliserad nivå på driftnettot som långsiktigt kan förväntas. En nedskrivning till i storleksordningen :w miljoner torde initialt lrunna motiveras. Mot bakgrund av att det marknadsmässiga direlctavlcastningslcravet är redovisat i intervallet %torde Bolaget kunna erhålla täckning bådeför finansieringskostnader och avskrivningar även om ett balefört värde överstiger marknadsvärdet. Stockholm den 12 december 2013 Fatrik Texell l f 22

23 -~ p wc. j. l l l -~ t......\ ~ t/~ 23

24 p wc...l i i l ; i i.\ 24

25 Ärende nr 9 Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 25

26 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 35 Dm 2014/ Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg har översänt taxor 2014 för godkännande av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Beslutsunderlag Skrivelse räddningschef Per Pettersson, Taxor Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott 49, Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nedan redovisade förslag till taxor får Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2014: Taxa för tillsyn enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor Taxa för tillsyn enligt lag (20 10: l 011) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt lag (20 l 0: l O 11) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor enligt lag (2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för rengöring (sotning) enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor Taxa för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 26

27 q ~ Bilaga Ks Au K s RÅDDNINGSTJÄNSTEN Datum l (l) ÖSTRA KRONOBERG Handläggare Per Pettersson, ~ Kommunfullmäktige i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner Balegrund Enligt en dom frånhögsta Förvaltningsdomstolen, (mål m ) ska taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Ki:ono bergs taxor ska därför antas och fastställas av Lessebo kommunfullmäktige, Tingsryds kommunfullmäktige och Uppvidinge kommunfullmäktige. Förslag till beslut Tingsryds kommunfullmäktige beslutar att med ikraftträdande från och med den 27 febmari 2014 fastställa nedan redovisade och till denna skrivelse bifogade forslag till taxor. Taxa för tillsyn enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor. Taxa for tillsyn enligt lag (20 l 0: l O 11) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor enligt lag ( ) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för rengöring (sotning) enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor Taxa för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor Bilaga; Taxor enligt ovan Lessebo ~~ Per Pettersson Räddningschef Postadress Box Lessebo Besöksadress stargatan 45 Lessebo Lokgatan 20 Tingsryd Telefon F a""<:

28 RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG Handläggare Per Pettersson TAXA Diarienummer Dnr. 2013/ års taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Taxan utgörs av ett grundbelopp om Ia onor (år 2013). Avgiften innefattar förberedelse, transport, en timmes besök på plats samt efterarbete. Åtgår tid utöver grundbeloppet debiteras detta per påbötjad halvtimma med 31 O honor (2013). Direktionen beslutade 2011~11~30, 31, att taxan årligen ska höjas med konsumentprisindex för oktober månad. Indexet för oktober 2013 är -0,1 %, därför blir det ingen förändring av taxan för Taxa för 2014 Grundbelopp: x 0,0 % = ler Tid därutöver: 620 x 0,0 % = 620 kr/tim Beslutad Reviderad Reviderad , , , , 44 28

29 RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG TAXA Handltlggnre Diarienummer Per Pettersson Dnr. 2013/ års taxa för tillståndshandläggning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Taxa för handläggning av tillståndsansökan för brandfarliga varor Taxan baseras på samma gnmdbelopp (l 240 kr) som vid tillsyn och däl'utöver ett styckpris beroende på vilken omfattning hanteringen, dvs. ansökan, avser. I avgiften ingår administration, granskning av dokumentation, remissförfarande, platsbesök för besiktning och avsyning samt givande av drifttillstånd. Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor Nytt tillstånd Förlängning av tillstånd Grundbelopp + Grundbelopp + Anläggning får kommersiellt ändamål Hantering i cistern l enhet 3 867:- l 487:- 2-4 enheter 5 355:- l 487:- 5, eller fler enheter 7 735:- l 487:- Lösa behållare V=<250 l gas/ :- l 487:- l vätska inomhus V=>250 l gas/l : :- l vätska inomhus V=<lOOO l 2 975:- l 487:- gas/3000 l vätska utomhus V=>lOOO l 4 165: :- gas/3000 l vätska utomhus Justeras Beslutad Reviderad

30 rna~, RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG TAXA Handläggare Diarienummer Per Pettersson Dnr. 2013/ Taxa får tillstånd till hantering av brandfarliga varor Nytt tillstånd Förlängning av tillstånd Grundbelopp + Grundbelopp + Anläggning får fastighets husbehov Vid värmecentral 2 677:- Endast grundbelopp (cistern) Vidd en- och l 487:- Endast grundbelopp tvåbostadshus Pe1manent Endast grundbelopp hetarbetstillstånd Byte av Endast grundbelopp ägare/innehavare Mindre ändring i Endast grundbelopp gällande tillstånd Avslag Endast grundbelopp Särskilt komplicerade* och speciella ärenden eller besiktningar som inte återfinns i tabellen debiteras per timma. *)Exempelvis områdestillstånd, transpotter i rörledningar etc. Justeras Beslutad Reviderad

31 fob~ RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG TAXA Handläggare Diarienummer Per Pettersson Dnr. 2013/ Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor Enligt de förändringar som gjorts beträffande lagstiftning ska taxan för hantering av denna ärendetyp motsvara självkostnadspris, dvs. den skall vara kostnadsneutral Taxan som användes av polismyndigheten var kraftigt subventionerad av skattemedel. En höjning till nivå ''kostnadsneutral" i ett steg bedöms inte vara möjlig. Nedan angiven taxa föreslås gälla till dess att länsgemensam taxa inom Kronobergs län tagits fi am. Tillstånd för hantering av explosiv vara i mindre omfattning. 500:- :s_5 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en föreståndare Tillstånd till hantering av explosiv vara i omfattning 5-60 kg sprängmedel, inldusive godkännande av en l 000:- fåreståndare Tillstånd till hantering av explosiv vara i stöne omfattning 2 000:- >60 kg sprängmedel, inldusive godkännande av en föreståndare Tillstånd till handel med explosiva varor, inklusive godkännande av en föreståndare 3 000:- För godkännande av föreståndare utöver en person 500:- Överföringstillstånd 500:- Justeras Beslutad Reviderad 31

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd A. Val av justeringsman I tur att justera är Mikael

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 februari 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund Sida 3 av 19 1 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. Vid dagens sammanträde

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

10. Information om flyktingsituationen Kl

10. Information om flyktingsituationen Kl KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 19 oktober 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 24 augusti 2015, kl. 13.00 OBS Tid!!!! Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 16 februari 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Planstrategiska rådet CN

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Planstrategiska rådet CN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 19 september 2016, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2015 Dnr: LKS 2015-199

RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2015 Dnr: LKS 2015-199 RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2015 Dnr: LKS 2015-199 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har i samband med samgåendet med räddningstjänsten i Uddevalla omarbetat och slagit ihop respektive

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 KOMMUNSTYRELSEN Tid: Måndagen den16mars 2015, kl. 13.00 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Som angavs i ursprunglig

Läs mer

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 22 september 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 14(50) Ks 52 Dnr 2014-000094 Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund Kommunstyrelsens förslag till beslut

Läs mer

RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING k REGLEMENTE RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-15 137 Tillägg Kommunfullmäktige 2011-12-14 141 REGLEMENTE Rådet för pensionärer och personer

Läs mer

Taxa förebyggande brandskydd

Taxa förebyggande brandskydd Bilaga 1 Taxa förebyggande brandskydd Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Avgiften för tillsyn består av två delar, dels

Läs mer

Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO och Lag om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Tjänsteutlåtande 0 Österåk Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-12-09 Dnr 2014/0351-406 Till Kommunstyrelsen Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Sammanfattning Ett förslag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (48) 2017-11-27 Kf Ks 380 7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/236-370 Kommunstyrelsen har

Läs mer

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 ^PIKWWKM* ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Arkebäck-Morén Annie 2014-12-17 ALN-2014-0475.00 Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 Förslag

Läs mer

Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5%.

Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5%. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 12(20) Kommunfullmäktige Dnr 14.K0046 202 Räddningstjänstens prislista och taxa 2014 Sammanfattning Prislista för främmande tjänster tillämpas huvudsakligen

Läs mer

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-05-13 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(5) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Nyutgåva 3(5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 4 2 UPPGIFTER... 4 3

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-01-17 2 KS 1 Dnr 2011.291-37 Verksamhetsplan 2012 för Energi- och klimatrådgivning för Lessebo kommun För att öka kännedom om energi- och klimatrådgivarnas verksamhet i kommunen kräver

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

PROTOKOLL Räddningsnämnden

PROTOKOLL Räddningsnämnden PROTOKOLL Räddningsnämnden Sida 1 (4) Paragrafer Sammanträdesdatum 2011-04-13 8 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, 2011-04-13 kl 13.30-13.40 Beslutande Madeleine Atlas, ordförande Jens

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 28 Taxor för Storstockholms brandförsvarsförbund (KS 2014.073) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-11-10 264 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnr. 1. Uppföljningsrapport 2-2012 KFN/2012:28 2 2. Yttrande över motion av Britt Sonesson (M) angående skyltning Möllegården

Ärende Beteckning Sidnr. 1. Uppföljningsrapport 2-2012 KFN/2012:28 2 2. Yttrande över motion av Britt Sonesson (M) angående skyltning Möllegården Kultur och fritidsnämnden 2012-08-07 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-08-13 kl. 19:00 Kl.18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av attraktivitetsprogrammet TM. 7. Näringslivsfrågor TM Inga handlingar

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av attraktivitetsprogrammet TM. 7. Näringslivsfrågor TM Inga handlingar KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 2 februari 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo)

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 22 Ks 128 Au 159 Dnr 183/2013-282 Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) Bakgrund Arboga kommun äger tillsammans

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta.

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Ön Gran. Tid: Torsdag 13 juni 2013 kl. 08:00. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning. 3. Kommunchefen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (51) 2016-10-31 Kf 8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB Ks 337 Fjärrvärmeavgift, VA-taxa och elnätsavgifter från 1 januari 2017 information och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Dokumenttyp Reglemente Version 2 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-01-26 Fastställd KF 2008-02-28 Diarienummer 2015/31 003 Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer