8. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/KUNGÖRELSE Tid Torsdagen den 27 februari 2014, kl Plats Folkets Hus, Konga l. Upprop 2. Val av justerare Gustering äger rum på kommunkansliet fredagen den 28 februari kl13.00) 3. Allmänhetens frågestund 4. Information om projekt E-arkiv Kronoberg/Blekinge 5. Infmmation om Räddningstjänsten Östra Kronoberg 6. Revisorerna har ordet 7. Kommunfullmäktiges styrkmi Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 10. Revidering av reglemente för Tillgänglighetsrådet, Tingsryds kommun 11. Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslag 12. Ledamötemas frågestund ' /' j;dfa a(judm \~- ~ge~ whfi' Britta Lunden Ordförande \.~ eterare Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd tfn

2 Ärende nr 3 Allmänhetens frågestund 2

3 Ärende nr 4 Information om projekt E-arkiv Kronoberg l Blekinge 3

4 Ärende nr 5 Information om Räddningstjänsten Östra Kronoberg 4

5 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG Handläggare Per Pettersson, Datum 1 7 l (l) Till Kommunfullmäktiges ordfårande i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner Erbjudande om verksamhetsinformation i samband med kommunfullmäktige Att bedriva kommunal verksamhet i samverkan, i dess yttersta form genom bildande av konununalförbund, har ett antal fördelar. Dock är det så att med det goda följer även effekter som kanske inte är så positiva. En sådan konsekvens är att verksamheten, i detta fall kommunal räddningstjänst, av många och kanske i synnerhet förtroendevalda, upplevs "komma längre bort", i högre grad uppfattas som "lever sitt eget liv" etc. För att minska nämnda "avstånd" och ge möjlighet till bättre insyn i räddningstjänstens verksamhet emotser vi gärna en förfrågan från Er om vår medverkan vid något kommande fullmäktigesammanträde. Vi tänker oss en allmän redovisning av organisation och verksamhet om ca 30 minuter liknande den som gavs för ca fem år sedan. I det fall någon specifik del av verksamheten särskilt önskas belyst möter det givetvis inga hinder. Med vänliga hälsningar ~u~ ~ \77~-z:'~ Per Pettersson Räddningschef Kopia för kännedom till: Kommunstyrelseordförande Kommunchefer Postadress Box Lessebo Besöksadress Storgatan 45 Lessebo Lokgatan 20 Tingsryd Telefon Fax

6 Ärende nr 6 Revisorerna har ordet 6

7 Ärende nr 7 Kommunfullmäktiges styrkort

8 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Ks 31 Dnr 2014/ Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Kommunstyrelsen behandlar förslag till kommunövergripande styrkort Fullmäktige kommer slutligen att ta ställning till innehållet i styr kortet. Beslutsunderlag Förslag till kommunövergripande styrkort 2015 Missiv ekonomichef Daniel Gustafsson och utvecklingsledare Anna Rosliakova, Kommunstyrelsens arbetsutskott 42, Under behandling av ärendet i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden: Mikael Jeansson (S) yrkar att det under rubriken Medborgare finns en strategi om att "Medborgarna i Tingsryds kommun ser kommunen som en helhet i attraktivitetsarbetet." Måttet för detta är nöjd medborgarindex. Cecilia Cato (C), Mikael Andersson (C), Anna Johansson (C) och Britt Louise Berndtsson (C) yrkar att en strategi läggs till under rubriken Samhälle som benämns: "Förskolor och skolor i alla sju kommundelar", samt att följande strategi läggs till under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats: "Skapa god arbetsmiljö och ökad frisknärvaro." Nöjd medarbetarindex är måttet som mäter strategin. Kommunstyrelsens ordförande Patrick Ståhlgren (M) finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna det föreslagna styrkortet med de tre tilläggsyrkandena. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunövergripande styrkort för 2015, 8 Utdragsbestyrkande

9 /V- rjltingsryds.1[. ~kommun ~ Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 31 fotis. Dnr 2014/ att det under rubriken Medborgare finns en strategi om att "Medborgarna i Tingsryds kommun ser kommunen som en helhet i attraktivitetsarbetet." Måttet för detta är nöj d medborgarindex, att en strategi läggs till under rubriken Samhälle som benämns: "Förskolor och skolor i alla sju kommundelar", samt att följande strategi läggs till under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats: "Skapa god arbetsmiljö och ökad frisknärvaro." Nöjd medarbetarindex är måttet som mäter strategin. Justeran e 9

10 Bilåga Ks Au Ks :-oz-=17 -- ~---~- _;!NGBRYJ]siffiMMulu 2011~ ~o1~ 3 1 Kommunlednings-. förvaltningen Daniel Gustafsson Kommunfullmäktige 1(2) -Kommunövergripande mål fullmäktiges styrkort '. Enligt "Riktlinjer för målstyming i Tingsryds kommun - Balanserad styrning", fastställt i KF , ska f-ullmäktige årligen i februari månad besluta om kommunövergripande mål och strategier för nästkommande år (fullmäktiges styrkort). Målen ska ligga till grund 'för nämnders och kommunala företags budgetarbete inför nästkommande budgetår. Den politiska debatten kring övergripande mål och strategier inför 2015 inleddes med fullmäktiges inriktningsdebatt som genomfördes Debatten utgör således underlag för fullmäktiges beslut om kommunövergripande styrkmi och kan ses på De mål och strategier som anges i fullmäktiges styrkort är mål SOPl: alla nämnder och kommunägda företag ska arbeta för att uppfylla. Målen är tvärsektionella i den meningen att det inte finns något mål som en nämnd/företag ansvarar för. Kommunens verksamheter måste därför samverka och ibland involvera extema alctörer. Fullmälctiges mål fastställs generellt på fyra år (mandatperiod), men kan justeras årligen om fullmäktige vill göra andra prioriteringar inför ett visst budgetår. Som förslag till beslut ligger samma mål och strategier som fullmäktige antagit för 2014, d v s oförändrade mål och strategier (se bilaga 1). Fullmäktige har således att ta ställning till om dessa ska gälla även för 2015 eller om någon omprioritering eller omfmmulering ska göras inför När det gäller mått/indikatorer föreslås följande: Medborgare Kompletteras med: Valdeltagande, %. Samhälle Kompletteras med: Arbetslöshet år, % Trygghetsindex Ekonomi Ersätts me~ långsiktiga mål enligt antagna Rilctlinjer för god ekonomisk hushållning: e Resultat% av skatteintäkter och utjämning Självfinansiering av investeringar. Minskning av låneslrulden T.ingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx} e-post/hem sida

11 (2) Medarbetare -.Inga förändringar föi eslås. Process Kompletteras med: o UppfYllande -av tjänstegarantier e Uppfyllande av mål för intem kontroll Förslag till beslutsformulering Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunövergripande mål, strategier och indikatorer/mått för 2015 (fullmäktiges styrkmi) enligt bilaga l att uppdra åt nämnder och konimunala företag att beakta de kommunövergripande målen och strategiema i styrkort och budget för att motsvarande förändringar av mått/indikatorer görs i fullmäktiges fastställda styrkmi för Tingsryd : l c/~a/e&v~ Anna Rosliakova Utvecklingsledare Daniel Gustafsson Ekonomichef Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx) e-postlhemsida www. tingsryd.se

12 ~~ förs~ag ~i~~ ko mlul itllöv trgtröp aloi)de styrkort 2015 ~ komm u..n ns~yreisens förslag} Medarbetare '<t... o N... Cll öl -o ::l.c,_ :o -ro c öl... ro c ro oro ::::: E Ci! :!::! ::l (/) Cll....c (.) o... Cll ;: Cll -ro... -en ~ 2 Kommunövergripande mål: Nöjda medborgare strategier: Kvalitet på service och tjänster med fokus på kärnverksamheten Medborgaren i fokus Medborgarinflytande Medborgarna i Tingsryds kommun ser kommunen som en helhet i attraktivitetsarbetet Mått- utfall 2013 Nöjd-Medborgarindex, NMI Nöjd-Inflytande-Index, NI!, Medborgarundersökning Attraktiv kommun Goda boendemöjligheter God näringslivsmiljö Väl utbyggd infrastruktur Fokus på utbildning/kompetens Rikt föreningsliv och kulturutbud Hållbar utveckling Förskolor och skolor i alla sju kommundelar Nöjd-Region-Index, NR! totalt, Medborgarundersökning Antal folkbokförda Nettoinflyttning Hållbar ekonomi Ekonomisk kontroll med goda ekonomiska marginaler Resultat i% av skatteintäkter och generella statsbidrag soliditet, % Ersätts med långsiktiga mål enligt antagna Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsplats Skapa god arbetsmiljö och ökad frisknärvaro Skapa goda förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft Hållbart Medarbetarengagemang, HMEindex sjukfrånvaro, % Effektiv verksamhet Göra rätt saker på rätt sätt för att skapa en kostnadseffektiv och.ändamålsenlig verksamhet Nämndernas måluppfyllelse lo... o ~ OJ.!!: ~ :o 1.!.. Kompletteras med: Valdeltagandet, % (2014) Kompletteras med: Arbetslöshet år, % Trygghetsindex Resultat i% av skatteintä/ter och generella statsbidrag Självfinasiering av investeringar Minskning av fåneskulden Kompletteras med: Nöjd-medarbetar-index Kompletteras med: Uppfyllande av tjänstegarantier Uppfyllande av mål för intern kontroll el&~ rv 12 \\-0

13 CENTER PART f E1~ Kommunstyrelsens ärende 2 vid sammanträde Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Centerpartiets tilläggsyrkande nr 1 Centerpartiets målsättning är att vi ska ha goda möjligheter till attraktivitet och inflyttning i hela Tingsryd s kommun. Den demografiska profilen visar att vi särskilt behöver attrahera unga barnfamiljer eller ungdom i begrepp att bilda familj att välja just vår kommun för etablering på lång sikt. Vi nämner redan flera viktiga strategier när det gäller attraktivitet i kommunfullmäktiges styrkort l Centerpartiet är vi övertygade om att barnfamiljer eller familjer som planerar för barn kollar upp skolans kvalitet och framtidsutsikter vid flyttning till ort. Vi vill därför lägga till en skrivning under rubriken Samhälle/ Attraktivitet som förtydligar att skolor i samtliga sju kommundelar är en strategi för attraktivitet i Tingsryd s kommun. l övrigt är vi positiva till de strategier som finns under rubriken. Centerpartiets tilläggsyrkande nr 2 Kommunens viktigaste resurs är vår personal. Välmående, engagerade medarbetare som trivs på sin arbetsplats och har en god arbetsmiljö är avgörande för kontinuitet och kvalitet i arbetet. Vidare har detta bäring på möjlighet till nyrekrytering -goda vibrationer sprids. Samtidigt blir alla vinnarepersonal med anhöriga, invånarna i kommunen, kommunen som organisation och samhället i stort. För ytterligare ansträngningar mot ökad frisknärvaro vill vi i Centerpartiet lägga till en strategi under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats som trycker på just frisknärvaro och god arbetsmiljö. Centerpartiet yrkar Bifall till KSAUs försfag till beslut samt a t t a t t lägga till följande strategi under rubriken Samhälle/Attraktivitet: Förskolor och skolor i alla sju kommundelar, lägga till följande strategi under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats: God arbetsmiljö och ökad frisknärvaro. För Centerpartiet i Tingsryds kommun /,_... ~ /-:' p:! c~'a~,gc~ Cecilia Cato (C) ~t\1\pv~\6\!vavrvvi.s O'n./ Anna J'on'ansson (C) 13

14 Ärende nr 8 Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 14

15 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 32 Dnr 2014/ Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) förvärvade fastigheten del av Kong a Bruk 8: 11 för uthyrning till företaget Konga Bruk AB. Lokalen omfattar kvadratmeter. På grund av ekonomiska problem begärde sig Konga Bruk AB i konlmrs Mot bakgrund av uthyrningssituationen och en kassaflödesvärdering som bekräftats av bolagets revisionsfirma, ansöker TUF AB om förlusttäckningsbidrag om l O miljoner kr. Tingsryds kommunföretag (TIKAB) har tillstyrkt att kommunen beviljar förlusttäckningsbidrag till TUFAB. Anna Johansson (C) och Inge Strandberg (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Beslutsunderlag TIKAB, 5, Skrivelse ekonomichef Daniel Gustafsson, Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 3, Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) om 10 miljoner kr avseende nedskrivning av fastigheten Kong a Bruk 8: 11 i 2013 års bokslut, att bidraget kostnadsredovisas i kommunens bokslut för 2013, samt att TUF AB ska genomföra amortering av lån motsvarande bidragets storlek. Justeran e 15

16 bilaga Ks }cu Ks Kommunledningsförvaltningen Daniel Gustafsson (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Begäran om förlusttäckningsbidrag till TUFAB. Ärendebeskrivning? Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) ägs till l 00% av Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB), vilket i sin tur ägs tillloo% av Tingsryds kommun. TUFAB har heslutat att nedskrivning av fastigheten Konga Bruk 8:11 ska göras med lo mkr i 2013 års bokslut. Nedskrivningsbehovet har beräknats utifrån en kassaflödesvärdering, vilken har bekräftats av bolagets revisionsfirma (PWC). Ytterligare nedskrivningsbehov kan komma att uppstå i framtiden, bl a beroende på hur vakansgraden 1 fastigheten utvecklas. TUF AB: s aktiekapital uppgår till O, l mkr. Därutöver fanns vid ingången av 2013 ett balanserat - resultat om 0,9 mkr, d v s ett totalt eget kapital om 1,0 mkr. Preliminärt resultat för 2013 uppgår till +2,9 mkr fore aktuell nedskrivning. Nedskrivningen belastar resultatet med l O mkr och innebär att preliminärt resultat för 2013 uppgår till-7,1 mkr inkl nedskrivningen. Detta innebär att bolagets aktiekapital är förbrukat och att kontrollbalansräkning måste upprättas i enlighet med aktiebolagslagen (vilket bolagets styrelse beslutade om ). För att kunna återställa bolagets aktiekapital har TUF AB ( ) hemställt hos sin ägare TIKAB om ett ägartillskott om lo mkr. Som åtgärd i frågan har TIKAB i sin tur beslutat att hemställa hos kommunen (kommunfullmäktige) om förlusttäckningsbidrag till TUF AB om samma.belopp. Enligt Rådet för kommunal redovisnings information "Tillskott till kommunala företag" (mars 2005) ska alla tillskott från kommun till kommunala företag som sker för att täcka uppkomna underskott redovisas över resultaträkningen, såväl hos givare som hos mottagare. Det _innebär att tillskottet ska ses som ett forlusttäckningsbidrag och således redovisas som kostnad hos kommunen och intäkt hos TUF AB. Posterna redovisa,s i båda fallen i 2013 års resultaträkning. För att återställa bolagets egna kapital krävs ett förlusttäckningsbidrag om minst 6,2 mkr. Dock är det lämpligt att forlutstäckningsbidraget uppgår till belopp motsvarande nedskrivningen, d v s l O mkr, eftersom bolåget på så vis ges dels viss möjlighet att på egen hand hantera.eventuellt framtida ytterligare nedskrivningar på fastigheten och dels i övrigt bättre inarginaler avseende soliditet m.m. Likviditetsmässigt bör bidraget användas för amorteririg av lån i motsvarande gl-ad, så att lånebeloppet inte överstiger fastighetens värde i balansräkningen. 16

17 2(2) Förslag till beslut Komi:rm:ofullmäk:tige b~slutar att bevilja förlusttäckningsbidrag till TIJF AB om l O mkr avseende nedskrivning av fastigh~ten Konga Bruk 8: 11 i 2013 års bokslut att bidraget kostnadsredovisas i kommunens bokslut får 2013 att TUF AB ska genomföra amortering av lån motsvarande bidragets storlek. Tingsryd 'b -~}.s;; ~ Daniel Gustafsson Ekonomichef Bilagor Protokoll TIKAB H1 5 Protokoll TUFAB

18 q, ~ ~Tings~s \:!:1 kommun Tingsryds Kommunföretag AB Dnr 2014/ Nedskrivningen av fastigheten Konga Bruk 8:11 Tingsryds Utveckling o ch Fastighets AB innehar fastigheten Konga Bruk 8:11. Efter konkurs av Konga Bruk sp har en bedömning av behov av nedskrivning på lo mkr gjorts; Beslut att hos kommunfullmäktige hemställa om forlusttäckningsbidrag till TUF AB om l O mkr avseende nedskrivning av fa3tighet i TUF AB i 2013 års bokslut att TUF AB ska genomfåra amortering av lån motsvarande bidragets storlek Ex p: Tingsryds Utveckling och fastighets AB Kommunledningsfårvaltnillgen... Justeran7)/g k tf v; (] ("// C<_)f/ 18 Utdragsbestyt:kånde

19 Bilaga TIKAB Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Tlngsryds Kommunföretag AB Nedsicrivning av fastigheten!conga_ Bruk 8:11 Efter l<onga Bruk AB:s konkurs har en bedömning av nedskrivningsbehov gjorts på fastigheten J<onga Bruk 8:11. Det föreligger ett n~dskrlvnlngsbehcw på fastigheten om 10 mkr: Tlngsryds Utveckling och Fastighets AB har upprättat ett preliminärt.bokslut som visa, att en nedskrivning med 10 mkr l 2013 års bokslut medför att bolagets egna kapital är förbrukat och en kontrollbalansräkning skall upprättas. styrelsen för Tingsryd s Utveckling och Fastighets AB hemställer hänned hos Tlngsryds Kommunföretag AB om ett ägartillsko~ på 10 mkr för att täcka nedskrivnlngsbehovet. 131foga; Protokoll från Tufab:~ styrelsemöte l-24 {/!5_ f;1 N. fl; }J!/ Jd 19

20 ~ ----~ ~ ~ ~ Tingstyds Utveolding o oh Fastighets AB S~NTRÄDESPROTOKOLL l Tingstyds kontn1unföretag AB 5 Nedslo:iv.qing av fal.ltigheten!{onga Bruk8:11 i2013 års b oleslut Tingstyds Utveckling och FastighBts AB förvärvade 2013"01 H 15 del av fastigb.et{)n Ö11n6 8:10 ochlcongabruk 8:11, totallol(alyta o:a :12, efter e.n förftågan fi'ån Öl'mo Bruk AB som då vru i behov av externt kapital för att sälera företagets fmtlevp.ad och dätmed ttygga arb~tstillfållen på orten. De åtgärder s~tn genomfördes lyckades emellettid inte bryta den negativa ~tveoldingenfcirforetaget och2013"04~18 a:tj.sölctekongabrulcab om lco~curs.... Efter konkursenhar ett.nytt hyresavtal tecjmats med Konga Mäleri AB avseende en lokalyta om c:a )l12. Den verk:>atnhet som lcotilrnrsfdrvaltaren nu bedriver i ÖVliga lokaler komme~ successivt att aweoldas unde1 första halvåret Mot balcgtund av utb.y.j:n:ingssituationen :framöver har en bedömning av elforderligt nedskdvnlngsbehov gjmts efter samråd med bolagets revisorer. Analysen av de olika faktorer som påverkar den aktuellåfastighetens värde hal' utmynnat i ett nedskl'lvningsbehov om l O mlct. En nedslctivjrlng :med 10 mkr i 2013 års bokslut medför att bolagets egna kapital är forbrukat samt att krav föreligger enligt aktiebolagslagen på att styrelsen skall upprätta en kontrollbalansrälcnfug.. Styrylsen beslutar.. att i bokslutet för 2013 göra en nedslcrivtling av fastighetfjn. K~nga Bruk 8:11 ~ro &tt kont1 9llbalansrälming ska upprättas per 2013~ i2'm31 och granskas av revisorn i enlighet med akti.ebolagslagen, atthemställa hos Tingsryds Kommunföretag AB om ägartillskott motsvarando n.edslaivningen, samt att uppdra åt ordföranden att undmte~icna eventuella handling~:~r i ärendet. Utd!.'llgsbostyrktu1d~ ~.-rll Il 20

21 .. lli;!2 p wc InternPM-Kong a Bruk. 8:11 Syfte och underlag Denna PM syftar till att utgöra underlag för Tingsryds Utvecldings och Fastighets ABs ("Bolaget") revisorer vid övervägande rörande bokförda värden för fastigheten Tingsryd Kong a Bruk 8:11 (''objektet") i Bolagets fastighetsbestånd. Vår granslming har baserats på analys av en Bolagets internt upprättade kassaflödesvärdering. Ingen besiktning av objektet har genomförts inom ramen för vår analys. Inom ramen för vårt arbete har vi inte genomfört någon fristående marlmadsvärdebedömning av objektet. Bakgrund Enligtfastighetsregistretförvärv_ade Bolaget objektet av Örmo Bruk AB. Enligt Bolaget uppgick köpeskillingen till ca 20 miljoner kronor. Vid köpetidpunlct:en var fastigheten fullt uthyrd till Konga Bruk AB och i samband med transaktionen tecknade Konga Bruk AB ett tioårigt hyresavtal för värderingsobjelct:et. Konga Bruk var underleverantör h1l fordonsindustrin och sysselsatte ca 130 personer vilket gjorde Konga Bruk till en av områdets största arbetsgivare. Under hösten 2013 har hyresgästen gått i konlcurs. Från och med.den har Bolaget hyrt ut 5 100m2 avvärderingsobjektettill Konga Må1eri AB. Hyresperioden gällertill och med Dock har hyresgästen rätt att säga upp avtalet i förtid om hyresgästen väljer att avveclda verksamheten. Hyran uppgår till1198,5 tlu under 2014 för att höjas i två stegtill1 453,5 tkr.2o16. Från och med 2016 slmll hyranjusteras med KPI om hyresavtalet förlängs. Bolagets internvärdering Bolaget har värderat objektet utifrån två scenarios. Första scenariot redovisar ett avkastningsvärde om tkr. Enligt tömtsättningarna i kassaflödesvärderingen ska Bolaget investera 3 ooo t1cr i fastigheten för att successivt sänka vakansnivån till25 %. Om bolaget lyckas genomföra sin plan redovisar kassaflödeskalkylen ett restvärde vid kalkylslut efter fem år om tkr. Vi bedömningen bealct:as ett avkastuingslrrav om 12 %. Intäkterna är baserade på en hyresnivå om 289lcr/m~. I värdebedömningen beaktas kostnader som bedöms belasta Bolaget. Det andra scenariot är lilmaude med den största sldllnadeu att avkastnings1rravet är bedömt til116 %. I detta redovisas ett avlcastningsvärde om tkr. ~ 1 fr) '}\; ~ ;2!1 Jj 21

22 p wc V åra kommentarer Värdetidpunkt/m anges inte men i Bolagets interna bedö'mning beaktas utgående vakansnivå. Fastigheten är unik i sin karaktär och det saknas en fungerande transaktionsmarlenad för stora, äldre, vakanta industrifastigheter i perifera lägen. Vilket medför att objektet är svårvärderat och i hög grad beroende av betalningsförmågan från nuvarande hyresgäster. Bolagets antaganden om av1castningslcrav, hyra, investeringar och kostnader förefaller inte vara orimliga. Det är dock inte möjligt att göra något mer säkert uttalande u~an tillgång till driftkostnadsstatistik eller besiktning av objektet. Driftkostnadsstatistile från fö1 egående ägare salrnas. Osäkerheten i nivån på driftkostnaderna innebär att relativt små föränddngar av nivån på Bolagets driftkostnader får stor värdepåverl<an eftersom driftnettot är lågt i förhållande till hyresnivån. För att motivera värdet är det av avgörande betydelse att Bolaget lyckas att reducera vakansen i fastigheten. Det synsätt som Bolaget väljer för att simulera de framtida lcassaflödena är i enligt med värderingspraxis. Dock är det tveksamt att en köpare idag. slrulle vru;a beredd att betala för hela den framtida potentialen. Sammanfattande bedömning Bolagets antagande som ligger till grund för värderingen indilcerar på ett avkastningsvärde om 6,2-8,5 miljoner. Om Bolagets syn på val<ansutvecklingen faller in kan detta innebära ettvärde efter investeringar om milj o ner men detta förutsätter även en investering om tre miljoner kronor under tre år. Osäkerheten i driftkostnaderna och hyresutvecldingen är större än vad som är normalt på fastighetsmarlmaden. Mot balwund av ovanstående förslår vi att en eventuell nedskrivning tas i två steg för att se på v:illu;n normaliserad nivå på driftnettot som långsiktigt kan förväntas. En nedskrivning till i storleksordningen :w miljoner torde initialt lrunna motiveras. Mot bakgrund av att det marknadsmässiga direlctavlcastningslcravet är redovisat i intervallet %torde Bolaget kunna erhålla täckning bådeför finansieringskostnader och avskrivningar även om ett balefört värde överstiger marknadsvärdet. Stockholm den 12 december 2013 Fatrik Texell l f 22

23 -~ p wc. j. l l l -~ t......\ ~ t/~ 23

24 p wc...l i i l ; i i.\ 24

25 Ärende nr 9 Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 25

26 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 35 Dm 2014/ Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg har översänt taxor 2014 för godkännande av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Beslutsunderlag Skrivelse räddningschef Per Pettersson, Taxor Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott 49, Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nedan redovisade förslag till taxor får Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2014: Taxa för tillsyn enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor Taxa för tillsyn enligt lag (20 10: l 011) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt lag (20 l 0: l O 11) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor enligt lag (2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för rengöring (sotning) enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor Taxa för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 26

27 q ~ Bilaga Ks Au K s RÅDDNINGSTJÄNSTEN Datum l (l) ÖSTRA KRONOBERG Handläggare Per Pettersson, ~ Kommunfullmäktige i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner Balegrund Enligt en dom frånhögsta Förvaltningsdomstolen, (mål m ) ska taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Ki:ono bergs taxor ska därför antas och fastställas av Lessebo kommunfullmäktige, Tingsryds kommunfullmäktige och Uppvidinge kommunfullmäktige. Förslag till beslut Tingsryds kommunfullmäktige beslutar att med ikraftträdande från och med den 27 febmari 2014 fastställa nedan redovisade och till denna skrivelse bifogade forslag till taxor. Taxa för tillsyn enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor. Taxa for tillsyn enligt lag (20 l 0: l O 11) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor enligt lag ( ) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för rengöring (sotning) enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor Taxa för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor Bilaga; Taxor enligt ovan Lessebo ~~ Per Pettersson Räddningschef Postadress Box Lessebo Besöksadress stargatan 45 Lessebo Lokgatan 20 Tingsryd Telefon F a""<:

28 RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG Handläggare Per Pettersson TAXA Diarienummer Dnr. 2013/ års taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Taxan utgörs av ett grundbelopp om Ia onor (år 2013). Avgiften innefattar förberedelse, transport, en timmes besök på plats samt efterarbete. Åtgår tid utöver grundbeloppet debiteras detta per påbötjad halvtimma med 31 O honor (2013). Direktionen beslutade 2011~11~30, 31, att taxan årligen ska höjas med konsumentprisindex för oktober månad. Indexet för oktober 2013 är -0,1 %, därför blir det ingen förändring av taxan för Taxa för 2014 Grundbelopp: x 0,0 % = ler Tid därutöver: 620 x 0,0 % = 620 kr/tim Beslutad Reviderad Reviderad , , , , 44 28

29 RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG TAXA Handltlggnre Diarienummer Per Pettersson Dnr. 2013/ års taxa för tillståndshandläggning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Taxa för handläggning av tillståndsansökan för brandfarliga varor Taxan baseras på samma gnmdbelopp (l 240 kr) som vid tillsyn och däl'utöver ett styckpris beroende på vilken omfattning hanteringen, dvs. ansökan, avser. I avgiften ingår administration, granskning av dokumentation, remissförfarande, platsbesök för besiktning och avsyning samt givande av drifttillstånd. Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor Nytt tillstånd Förlängning av tillstånd Grundbelopp + Grundbelopp + Anläggning får kommersiellt ändamål Hantering i cistern l enhet 3 867:- l 487:- 2-4 enheter 5 355:- l 487:- 5, eller fler enheter 7 735:- l 487:- Lösa behållare V=<250 l gas/ :- l 487:- l vätska inomhus V=>250 l gas/l : :- l vätska inomhus V=<lOOO l 2 975:- l 487:- gas/3000 l vätska utomhus V=>lOOO l 4 165: :- gas/3000 l vätska utomhus Justeras Beslutad Reviderad

30 rna~, RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG TAXA Handläggare Diarienummer Per Pettersson Dnr. 2013/ Taxa får tillstånd till hantering av brandfarliga varor Nytt tillstånd Förlängning av tillstånd Grundbelopp + Grundbelopp + Anläggning får fastighets husbehov Vid värmecentral 2 677:- Endast grundbelopp (cistern) Vidd en- och l 487:- Endast grundbelopp tvåbostadshus Pe1manent Endast grundbelopp hetarbetstillstånd Byte av Endast grundbelopp ägare/innehavare Mindre ändring i Endast grundbelopp gällande tillstånd Avslag Endast grundbelopp Särskilt komplicerade* och speciella ärenden eller besiktningar som inte återfinns i tabellen debiteras per timma. *)Exempelvis områdestillstånd, transpotter i rörledningar etc. Justeras Beslutad Reviderad

31 fob~ RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG TAXA Handläggare Diarienummer Per Pettersson Dnr. 2013/ Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor Enligt de förändringar som gjorts beträffande lagstiftning ska taxan för hantering av denna ärendetyp motsvara självkostnadspris, dvs. den skall vara kostnadsneutral Taxan som användes av polismyndigheten var kraftigt subventionerad av skattemedel. En höjning till nivå ''kostnadsneutral" i ett steg bedöms inte vara möjlig. Nedan angiven taxa föreslås gälla till dess att länsgemensam taxa inom Kronobergs län tagits fi am. Tillstånd för hantering av explosiv vara i mindre omfattning. 500:- :s_5 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en föreståndare Tillstånd till hantering av explosiv vara i omfattning 5-60 kg sprängmedel, inldusive godkännande av en l 000:- fåreståndare Tillstånd till hantering av explosiv vara i stöne omfattning 2 000:- >60 kg sprängmedel, inldusive godkännande av en föreståndare Tillstånd till handel med explosiva varor, inklusive godkännande av en föreståndare 3 000:- För godkännande av föreståndare utöver en person 500:- Överföringstillstånd 500:- Justeras Beslutad Reviderad 31

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd A. Val av justeringsman I tur att justera är Mikael

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 februari 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 24 augusti 2015, kl. 13.00 OBS Tid!!!! Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare

Läs mer

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 22 september 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 KOMMUNSTYRELSEN Tid: Måndagen den16mars 2015, kl. 13.00 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Som angavs i ursprunglig

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Tjänsteutlåtande 0 Österåk Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-12-09 Dnr 2014/0351-406 Till Kommunstyrelsen Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Sammanfattning Ett förslag

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-05-13 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Karin Hjärpe Telefon:021 393950 E-post:karin.hjarpe@ @vasteras.see Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13 1 Revidering avv handikappolitiska programmet Förslag till beslut

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015

TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015 TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-xx x, och gäller fr o m 2015-01-01. - - - - - Avgiftens storlek Till alla automatlarmsobjekt i kommunen har räddningstjänsten

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer