8. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/KUNGÖRELSE Tid Torsdagen den 27 februari 2014, kl Plats Folkets Hus, Konga l. Upprop 2. Val av justerare Gustering äger rum på kommunkansliet fredagen den 28 februari kl13.00) 3. Allmänhetens frågestund 4. Information om projekt E-arkiv Kronoberg/Blekinge 5. Infmmation om Räddningstjänsten Östra Kronoberg 6. Revisorerna har ordet 7. Kommunfullmäktiges styrkmi Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 10. Revidering av reglemente för Tillgänglighetsrådet, Tingsryds kommun 11. Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslag 12. Ledamötemas frågestund ' /' j;dfa a(judm \~- ~ge~ whfi' Britta Lunden Ordförande \.~ eterare Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd tfn

2 Ärende nr 3 Allmänhetens frågestund 2

3 Ärende nr 4 Information om projekt E-arkiv Kronoberg l Blekinge 3

4 Ärende nr 5 Information om Räddningstjänsten Östra Kronoberg 4

5 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG Handläggare Per Pettersson, Datum 1 7 l (l) Till Kommunfullmäktiges ordfårande i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner Erbjudande om verksamhetsinformation i samband med kommunfullmäktige Att bedriva kommunal verksamhet i samverkan, i dess yttersta form genom bildande av konununalförbund, har ett antal fördelar. Dock är det så att med det goda följer även effekter som kanske inte är så positiva. En sådan konsekvens är att verksamheten, i detta fall kommunal räddningstjänst, av många och kanske i synnerhet förtroendevalda, upplevs "komma längre bort", i högre grad uppfattas som "lever sitt eget liv" etc. För att minska nämnda "avstånd" och ge möjlighet till bättre insyn i räddningstjänstens verksamhet emotser vi gärna en förfrågan från Er om vår medverkan vid något kommande fullmäktigesammanträde. Vi tänker oss en allmän redovisning av organisation och verksamhet om ca 30 minuter liknande den som gavs för ca fem år sedan. I det fall någon specifik del av verksamheten särskilt önskas belyst möter det givetvis inga hinder. Med vänliga hälsningar ~u~ ~ \77~-z:'~ Per Pettersson Räddningschef Kopia för kännedom till: Kommunstyrelseordförande Kommunchefer Postadress Box Lessebo Besöksadress Storgatan 45 Lessebo Lokgatan 20 Tingsryd Telefon Fax

6 Ärende nr 6 Revisorerna har ordet 6

7 Ärende nr 7 Kommunfullmäktiges styrkort

8 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Ks 31 Dnr 2014/ Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Kommunstyrelsen behandlar förslag till kommunövergripande styrkort Fullmäktige kommer slutligen att ta ställning till innehållet i styr kortet. Beslutsunderlag Förslag till kommunövergripande styrkort 2015 Missiv ekonomichef Daniel Gustafsson och utvecklingsledare Anna Rosliakova, Kommunstyrelsens arbetsutskott 42, Under behandling av ärendet i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden: Mikael Jeansson (S) yrkar att det under rubriken Medborgare finns en strategi om att "Medborgarna i Tingsryds kommun ser kommunen som en helhet i attraktivitetsarbetet." Måttet för detta är nöjd medborgarindex. Cecilia Cato (C), Mikael Andersson (C), Anna Johansson (C) och Britt Louise Berndtsson (C) yrkar att en strategi läggs till under rubriken Samhälle som benämns: "Förskolor och skolor i alla sju kommundelar", samt att följande strategi läggs till under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats: "Skapa god arbetsmiljö och ökad frisknärvaro." Nöjd medarbetarindex är måttet som mäter strategin. Kommunstyrelsens ordförande Patrick Ståhlgren (M) finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna det föreslagna styrkortet med de tre tilläggsyrkandena. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunövergripande styrkort för 2015, 8 Utdragsbestyrkande

9 /V- rjltingsryds.1[. ~kommun ~ Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 31 fotis. Dnr 2014/ att det under rubriken Medborgare finns en strategi om att "Medborgarna i Tingsryds kommun ser kommunen som en helhet i attraktivitetsarbetet." Måttet för detta är nöj d medborgarindex, att en strategi läggs till under rubriken Samhälle som benämns: "Förskolor och skolor i alla sju kommundelar", samt att följande strategi läggs till under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats: "Skapa god arbetsmiljö och ökad frisknärvaro." Nöjd medarbetarindex är måttet som mäter strategin. Justeran e 9

10 Bilåga Ks Au Ks :-oz-=17 -- ~---~- _;!NGBRYJ]siffiMMulu 2011~ ~o1~ 3 1 Kommunlednings-. förvaltningen Daniel Gustafsson Kommunfullmäktige 1(2) -Kommunövergripande mål fullmäktiges styrkort '. Enligt "Riktlinjer för målstyming i Tingsryds kommun - Balanserad styrning", fastställt i KF , ska f-ullmäktige årligen i februari månad besluta om kommunövergripande mål och strategier för nästkommande år (fullmäktiges styrkort). Målen ska ligga till grund 'för nämnders och kommunala företags budgetarbete inför nästkommande budgetår. Den politiska debatten kring övergripande mål och strategier inför 2015 inleddes med fullmäktiges inriktningsdebatt som genomfördes Debatten utgör således underlag för fullmäktiges beslut om kommunövergripande styrkmi och kan ses på De mål och strategier som anges i fullmäktiges styrkort är mål SOPl: alla nämnder och kommunägda företag ska arbeta för att uppfylla. Målen är tvärsektionella i den meningen att det inte finns något mål som en nämnd/företag ansvarar för. Kommunens verksamheter måste därför samverka och ibland involvera extema alctörer. Fullmälctiges mål fastställs generellt på fyra år (mandatperiod), men kan justeras årligen om fullmäktige vill göra andra prioriteringar inför ett visst budgetår. Som förslag till beslut ligger samma mål och strategier som fullmäktige antagit för 2014, d v s oförändrade mål och strategier (se bilaga 1). Fullmäktige har således att ta ställning till om dessa ska gälla även för 2015 eller om någon omprioritering eller omfmmulering ska göras inför När det gäller mått/indikatorer föreslås följande: Medborgare Kompletteras med: Valdeltagande, %. Samhälle Kompletteras med: Arbetslöshet år, % Trygghetsindex Ekonomi Ersätts me~ långsiktiga mål enligt antagna Rilctlinjer för god ekonomisk hushållning: e Resultat% av skatteintäkter och utjämning Självfinansiering av investeringar. Minskning av låneslrulden T.ingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx} e-post/hem sida

11 (2) Medarbetare -.Inga förändringar föi eslås. Process Kompletteras med: o UppfYllande -av tjänstegarantier e Uppfyllande av mål för intem kontroll Förslag till beslutsformulering Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunövergripande mål, strategier och indikatorer/mått för 2015 (fullmäktiges styrkmi) enligt bilaga l att uppdra åt nämnder och konimunala företag att beakta de kommunövergripande målen och strategiema i styrkort och budget för att motsvarande förändringar av mått/indikatorer görs i fullmäktiges fastställda styrkmi för Tingsryd : l c/~a/e&v~ Anna Rosliakova Utvecklingsledare Daniel Gustafsson Ekonomichef Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx) e-postlhemsida www. tingsryd.se

12 ~~ förs~ag ~i~~ ko mlul itllöv trgtröp aloi)de styrkort 2015 ~ komm u..n ns~yreisens förslag} Medarbetare '<t... o N... Cll öl -o ::l.c,_ :o -ro c öl... ro c ro oro ::::: E Ci! :!::! ::l (/) Cll....c (.) o... Cll ;: Cll -ro... -en ~ 2 Kommunövergripande mål: Nöjda medborgare strategier: Kvalitet på service och tjänster med fokus på kärnverksamheten Medborgaren i fokus Medborgarinflytande Medborgarna i Tingsryds kommun ser kommunen som en helhet i attraktivitetsarbetet Mått- utfall 2013 Nöjd-Medborgarindex, NMI Nöjd-Inflytande-Index, NI!, Medborgarundersökning Attraktiv kommun Goda boendemöjligheter God näringslivsmiljö Väl utbyggd infrastruktur Fokus på utbildning/kompetens Rikt föreningsliv och kulturutbud Hållbar utveckling Förskolor och skolor i alla sju kommundelar Nöjd-Region-Index, NR! totalt, Medborgarundersökning Antal folkbokförda Nettoinflyttning Hållbar ekonomi Ekonomisk kontroll med goda ekonomiska marginaler Resultat i% av skatteintäkter och generella statsbidrag soliditet, % Ersätts med långsiktiga mål enligt antagna Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsplats Skapa god arbetsmiljö och ökad frisknärvaro Skapa goda förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft Hållbart Medarbetarengagemang, HMEindex sjukfrånvaro, % Effektiv verksamhet Göra rätt saker på rätt sätt för att skapa en kostnadseffektiv och.ändamålsenlig verksamhet Nämndernas måluppfyllelse lo... o ~ OJ.!!: ~ :o 1.!.. Kompletteras med: Valdeltagandet, % (2014) Kompletteras med: Arbetslöshet år, % Trygghetsindex Resultat i% av skatteintä/ter och generella statsbidrag Självfinasiering av investeringar Minskning av fåneskulden Kompletteras med: Nöjd-medarbetar-index Kompletteras med: Uppfyllande av tjänstegarantier Uppfyllande av mål för intern kontroll el&~ rv 12 \\-0

13 CENTER PART f E1~ Kommunstyrelsens ärende 2 vid sammanträde Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Centerpartiets tilläggsyrkande nr 1 Centerpartiets målsättning är att vi ska ha goda möjligheter till attraktivitet och inflyttning i hela Tingsryd s kommun. Den demografiska profilen visar att vi särskilt behöver attrahera unga barnfamiljer eller ungdom i begrepp att bilda familj att välja just vår kommun för etablering på lång sikt. Vi nämner redan flera viktiga strategier när det gäller attraktivitet i kommunfullmäktiges styrkort l Centerpartiet är vi övertygade om att barnfamiljer eller familjer som planerar för barn kollar upp skolans kvalitet och framtidsutsikter vid flyttning till ort. Vi vill därför lägga till en skrivning under rubriken Samhälle/ Attraktivitet som förtydligar att skolor i samtliga sju kommundelar är en strategi för attraktivitet i Tingsryd s kommun. l övrigt är vi positiva till de strategier som finns under rubriken. Centerpartiets tilläggsyrkande nr 2 Kommunens viktigaste resurs är vår personal. Välmående, engagerade medarbetare som trivs på sin arbetsplats och har en god arbetsmiljö är avgörande för kontinuitet och kvalitet i arbetet. Vidare har detta bäring på möjlighet till nyrekrytering -goda vibrationer sprids. Samtidigt blir alla vinnarepersonal med anhöriga, invånarna i kommunen, kommunen som organisation och samhället i stort. För ytterligare ansträngningar mot ökad frisknärvaro vill vi i Centerpartiet lägga till en strategi under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats som trycker på just frisknärvaro och god arbetsmiljö. Centerpartiet yrkar Bifall till KSAUs försfag till beslut samt a t t a t t lägga till följande strategi under rubriken Samhälle/Attraktivitet: Förskolor och skolor i alla sju kommundelar, lägga till följande strategi under rubriken Medarbetare/Attraktiv arbetsplats: God arbetsmiljö och ökad frisknärvaro. För Centerpartiet i Tingsryds kommun /,_... ~ /-:' p:! c~'a~,gc~ Cecilia Cato (C) ~t\1\pv~\6\!vavrvvi.s O'n./ Anna J'on'ansson (C) 13

14 Ärende nr 8 Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 14

15 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 32 Dnr 2014/ Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) förvärvade fastigheten del av Kong a Bruk 8: 11 för uthyrning till företaget Konga Bruk AB. Lokalen omfattar kvadratmeter. På grund av ekonomiska problem begärde sig Konga Bruk AB i konlmrs Mot bakgrund av uthyrningssituationen och en kassaflödesvärdering som bekräftats av bolagets revisionsfirma, ansöker TUF AB om förlusttäckningsbidrag om l O miljoner kr. Tingsryds kommunföretag (TIKAB) har tillstyrkt att kommunen beviljar förlusttäckningsbidrag till TUFAB. Anna Johansson (C) och Inge Strandberg (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Beslutsunderlag TIKAB, 5, Skrivelse ekonomichef Daniel Gustafsson, Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 3, Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) om 10 miljoner kr avseende nedskrivning av fastigheten Kong a Bruk 8: 11 i 2013 års bokslut, att bidraget kostnadsredovisas i kommunens bokslut för 2013, samt att TUF AB ska genomföra amortering av lån motsvarande bidragets storlek. Justeran e 15

16 bilaga Ks }cu Ks Kommunledningsförvaltningen Daniel Gustafsson (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Begäran om förlusttäckningsbidrag till TUFAB. Ärendebeskrivning? Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) ägs till l 00% av Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB), vilket i sin tur ägs tillloo% av Tingsryds kommun. TUFAB har heslutat att nedskrivning av fastigheten Konga Bruk 8:11 ska göras med lo mkr i 2013 års bokslut. Nedskrivningsbehovet har beräknats utifrån en kassaflödesvärdering, vilken har bekräftats av bolagets revisionsfirma (PWC). Ytterligare nedskrivningsbehov kan komma att uppstå i framtiden, bl a beroende på hur vakansgraden 1 fastigheten utvecklas. TUF AB: s aktiekapital uppgår till O, l mkr. Därutöver fanns vid ingången av 2013 ett balanserat - resultat om 0,9 mkr, d v s ett totalt eget kapital om 1,0 mkr. Preliminärt resultat för 2013 uppgår till +2,9 mkr fore aktuell nedskrivning. Nedskrivningen belastar resultatet med l O mkr och innebär att preliminärt resultat för 2013 uppgår till-7,1 mkr inkl nedskrivningen. Detta innebär att bolagets aktiekapital är förbrukat och att kontrollbalansräkning måste upprättas i enlighet med aktiebolagslagen (vilket bolagets styrelse beslutade om ). För att kunna återställa bolagets aktiekapital har TUF AB ( ) hemställt hos sin ägare TIKAB om ett ägartillskott om lo mkr. Som åtgärd i frågan har TIKAB i sin tur beslutat att hemställa hos kommunen (kommunfullmäktige) om förlusttäckningsbidrag till TUF AB om samma.belopp. Enligt Rådet för kommunal redovisnings information "Tillskott till kommunala företag" (mars 2005) ska alla tillskott från kommun till kommunala företag som sker för att täcka uppkomna underskott redovisas över resultaträkningen, såväl hos givare som hos mottagare. Det _innebär att tillskottet ska ses som ett forlusttäckningsbidrag och således redovisas som kostnad hos kommunen och intäkt hos TUF AB. Posterna redovisa,s i båda fallen i 2013 års resultaträkning. För att återställa bolagets egna kapital krävs ett förlusttäckningsbidrag om minst 6,2 mkr. Dock är det lämpligt att forlutstäckningsbidraget uppgår till belopp motsvarande nedskrivningen, d v s l O mkr, eftersom bolåget på så vis ges dels viss möjlighet att på egen hand hantera.eventuellt framtida ytterligare nedskrivningar på fastigheten och dels i övrigt bättre inarginaler avseende soliditet m.m. Likviditetsmässigt bör bidraget användas för amorteririg av lån i motsvarande gl-ad, så att lånebeloppet inte överstiger fastighetens värde i balansräkningen. 16

17 2(2) Förslag till beslut Komi:rm:ofullmäk:tige b~slutar att bevilja förlusttäckningsbidrag till TIJF AB om l O mkr avseende nedskrivning av fastigh~ten Konga Bruk 8: 11 i 2013 års bokslut att bidraget kostnadsredovisas i kommunens bokslut får 2013 att TUF AB ska genomföra amortering av lån motsvarande bidragets storlek. Tingsryd 'b -~}.s;; ~ Daniel Gustafsson Ekonomichef Bilagor Protokoll TIKAB H1 5 Protokoll TUFAB

18 q, ~ ~Tings~s \:!:1 kommun Tingsryds Kommunföretag AB Dnr 2014/ Nedskrivningen av fastigheten Konga Bruk 8:11 Tingsryds Utveckling o ch Fastighets AB innehar fastigheten Konga Bruk 8:11. Efter konkurs av Konga Bruk sp har en bedömning av behov av nedskrivning på lo mkr gjorts; Beslut att hos kommunfullmäktige hemställa om forlusttäckningsbidrag till TUF AB om l O mkr avseende nedskrivning av fa3tighet i TUF AB i 2013 års bokslut att TUF AB ska genomfåra amortering av lån motsvarande bidragets storlek Ex p: Tingsryds Utveckling och fastighets AB Kommunledningsfårvaltnillgen... Justeran7)/g k tf v; (] ("// C<_)f/ 18 Utdragsbestyt:kånde

19 Bilaga TIKAB Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Tlngsryds Kommunföretag AB Nedsicrivning av fastigheten!conga_ Bruk 8:11 Efter l<onga Bruk AB:s konkurs har en bedömning av nedskrivningsbehov gjorts på fastigheten J<onga Bruk 8:11. Det föreligger ett n~dskrlvnlngsbehcw på fastigheten om 10 mkr: Tlngsryds Utveckling och Fastighets AB har upprättat ett preliminärt.bokslut som visa, att en nedskrivning med 10 mkr l 2013 års bokslut medför att bolagets egna kapital är förbrukat och en kontrollbalansräkning skall upprättas. styrelsen för Tingsryd s Utveckling och Fastighets AB hemställer hänned hos Tlngsryds Kommunföretag AB om ett ägartillsko~ på 10 mkr för att täcka nedskrivnlngsbehovet. 131foga; Protokoll från Tufab:~ styrelsemöte l-24 {/!5_ f;1 N. fl; }J!/ Jd 19

20 ~ ----~ ~ ~ ~ Tingstyds Utveolding o oh Fastighets AB S~NTRÄDESPROTOKOLL l Tingstyds kontn1unföretag AB 5 Nedslo:iv.qing av fal.ltigheten!{onga Bruk8:11 i2013 års b oleslut Tingstyds Utveckling och FastighBts AB förvärvade 2013"01 H 15 del av fastigb.et{)n Ö11n6 8:10 ochlcongabruk 8:11, totallol(alyta o:a :12, efter e.n förftågan fi'ån Öl'mo Bruk AB som då vru i behov av externt kapital för att sälera företagets fmtlevp.ad och dätmed ttygga arb~tstillfållen på orten. De åtgärder s~tn genomfördes lyckades emellettid inte bryta den negativa ~tveoldingenfcirforetaget och2013"04~18 a:tj.sölctekongabrulcab om lco~curs.... Efter konkursenhar ett.nytt hyresavtal tecjmats med Konga Mäleri AB avseende en lokalyta om c:a )l12. Den verk:>atnhet som lcotilrnrsfdrvaltaren nu bedriver i ÖVliga lokaler komme~ successivt att aweoldas unde1 första halvåret Mot balcgtund av utb.y.j:n:ingssituationen :framöver har en bedömning av elforderligt nedskdvnlngsbehov gjmts efter samråd med bolagets revisorer. Analysen av de olika faktorer som påverkar den aktuellåfastighetens värde hal' utmynnat i ett nedskl'lvningsbehov om l O mlct. En nedslctivjrlng :med 10 mkr i 2013 års bokslut medför att bolagets egna kapital är forbrukat samt att krav föreligger enligt aktiebolagslagen på att styrelsen skall upprätta en kontrollbalansrälcnfug.. Styrylsen beslutar.. att i bokslutet för 2013 göra en nedslcrivtling av fastighetfjn. K~nga Bruk 8:11 ~ro &tt kont1 9llbalansrälming ska upprättas per 2013~ i2'm31 och granskas av revisorn i enlighet med akti.ebolagslagen, atthemställa hos Tingsryds Kommunföretag AB om ägartillskott motsvarando n.edslaivningen, samt att uppdra åt ordföranden att undmte~icna eventuella handling~:~r i ärendet. Utd!.'llgsbostyrktu1d~ ~.-rll Il 20

21 .. lli;!2 p wc InternPM-Kong a Bruk. 8:11 Syfte och underlag Denna PM syftar till att utgöra underlag för Tingsryds Utvecldings och Fastighets ABs ("Bolaget") revisorer vid övervägande rörande bokförda värden för fastigheten Tingsryd Kong a Bruk 8:11 (''objektet") i Bolagets fastighetsbestånd. Vår granslming har baserats på analys av en Bolagets internt upprättade kassaflödesvärdering. Ingen besiktning av objektet har genomförts inom ramen för vår analys. Inom ramen för vårt arbete har vi inte genomfört någon fristående marlmadsvärdebedömning av objektet. Bakgrund Enligtfastighetsregistretförvärv_ade Bolaget objektet av Örmo Bruk AB. Enligt Bolaget uppgick köpeskillingen till ca 20 miljoner kronor. Vid köpetidpunlct:en var fastigheten fullt uthyrd till Konga Bruk AB och i samband med transaktionen tecknade Konga Bruk AB ett tioårigt hyresavtal för värderingsobjelct:et. Konga Bruk var underleverantör h1l fordonsindustrin och sysselsatte ca 130 personer vilket gjorde Konga Bruk till en av områdets största arbetsgivare. Under hösten 2013 har hyresgästen gått i konlcurs. Från och med.den har Bolaget hyrt ut 5 100m2 avvärderingsobjektettill Konga Må1eri AB. Hyresperioden gällertill och med Dock har hyresgästen rätt att säga upp avtalet i förtid om hyresgästen väljer att avveclda verksamheten. Hyran uppgår till1198,5 tlu under 2014 för att höjas i två stegtill1 453,5 tkr.2o16. Från och med 2016 slmll hyranjusteras med KPI om hyresavtalet förlängs. Bolagets internvärdering Bolaget har värderat objektet utifrån två scenarios. Första scenariot redovisar ett avkastningsvärde om tkr. Enligt tömtsättningarna i kassaflödesvärderingen ska Bolaget investera 3 ooo t1cr i fastigheten för att successivt sänka vakansnivån till25 %. Om bolaget lyckas genomföra sin plan redovisar kassaflödeskalkylen ett restvärde vid kalkylslut efter fem år om tkr. Vi bedömningen bealct:as ett avkastuingslrrav om 12 %. Intäkterna är baserade på en hyresnivå om 289lcr/m~. I värdebedömningen beaktas kostnader som bedöms belasta Bolaget. Det andra scenariot är lilmaude med den största sldllnadeu att avkastnings1rravet är bedömt til116 %. I detta redovisas ett avlcastningsvärde om tkr. ~ 1 fr) '}\; ~ ;2!1 Jj 21

22 p wc V åra kommentarer Värdetidpunkt/m anges inte men i Bolagets interna bedö'mning beaktas utgående vakansnivå. Fastigheten är unik i sin karaktär och det saknas en fungerande transaktionsmarlenad för stora, äldre, vakanta industrifastigheter i perifera lägen. Vilket medför att objektet är svårvärderat och i hög grad beroende av betalningsförmågan från nuvarande hyresgäster. Bolagets antaganden om av1castningslcrav, hyra, investeringar och kostnader förefaller inte vara orimliga. Det är dock inte möjligt att göra något mer säkert uttalande u~an tillgång till driftkostnadsstatistik eller besiktning av objektet. Driftkostnadsstatistile från fö1 egående ägare salrnas. Osäkerheten i nivån på driftkostnaderna innebär att relativt små föränddngar av nivån på Bolagets driftkostnader får stor värdepåverl<an eftersom driftnettot är lågt i förhållande till hyresnivån. För att motivera värdet är det av avgörande betydelse att Bolaget lyckas att reducera vakansen i fastigheten. Det synsätt som Bolaget väljer för att simulera de framtida lcassaflödena är i enligt med värderingspraxis. Dock är det tveksamt att en köpare idag. slrulle vru;a beredd att betala för hela den framtida potentialen. Sammanfattande bedömning Bolagets antagande som ligger till grund för värderingen indilcerar på ett avkastningsvärde om 6,2-8,5 miljoner. Om Bolagets syn på val<ansutvecklingen faller in kan detta innebära ettvärde efter investeringar om milj o ner men detta förutsätter även en investering om tre miljoner kronor under tre år. Osäkerheten i driftkostnaderna och hyresutvecldingen är större än vad som är normalt på fastighetsmarlmaden. Mot balwund av ovanstående förslår vi att en eventuell nedskrivning tas i två steg för att se på v:illu;n normaliserad nivå på driftnettot som långsiktigt kan förväntas. En nedskrivning till i storleksordningen :w miljoner torde initialt lrunna motiveras. Mot bakgrund av att det marknadsmässiga direlctavlcastningslcravet är redovisat i intervallet %torde Bolaget kunna erhålla täckning bådeför finansieringskostnader och avskrivningar även om ett balefört värde överstiger marknadsvärdet. Stockholm den 12 december 2013 Fatrik Texell l f 22

23 -~ p wc. j. l l l -~ t......\ ~ t/~ 23

24 p wc...l i i l ; i i.\ 24

25 Ärende nr 9 Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 25

26 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 35 Dm 2014/ Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg har översänt taxor 2014 för godkännande av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Beslutsunderlag Skrivelse räddningschef Per Pettersson, Taxor Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott 49, Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nedan redovisade förslag till taxor får Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2014: Taxa för tillsyn enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor Taxa för tillsyn enligt lag (20 10: l 011) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt lag (20 l 0: l O 11) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor enligt lag (2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för rengöring (sotning) enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor Taxa för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 26

27 q ~ Bilaga Ks Au K s RÅDDNINGSTJÄNSTEN Datum l (l) ÖSTRA KRONOBERG Handläggare Per Pettersson, ~ Kommunfullmäktige i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner Balegrund Enligt en dom frånhögsta Förvaltningsdomstolen, (mål m ) ska taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Ki:ono bergs taxor ska därför antas och fastställas av Lessebo kommunfullmäktige, Tingsryds kommunfullmäktige och Uppvidinge kommunfullmäktige. Förslag till beslut Tingsryds kommunfullmäktige beslutar att med ikraftträdande från och med den 27 febmari 2014 fastställa nedan redovisade och till denna skrivelse bifogade forslag till taxor. Taxa för tillsyn enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor. Taxa for tillsyn enligt lag (20 l 0: l O 11) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor enligt lag ( ) om brandfarliga och explosiva varor. Taxa för rengöring (sotning) enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor Taxa för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor Bilaga; Taxor enligt ovan Lessebo ~~ Per Pettersson Räddningschef Postadress Box Lessebo Besöksadress stargatan 45 Lessebo Lokgatan 20 Tingsryd Telefon F a""<:

28 RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG Handläggare Per Pettersson TAXA Diarienummer Dnr. 2013/ års taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Taxan utgörs av ett grundbelopp om Ia onor (år 2013). Avgiften innefattar förberedelse, transport, en timmes besök på plats samt efterarbete. Åtgår tid utöver grundbeloppet debiteras detta per påbötjad halvtimma med 31 O honor (2013). Direktionen beslutade 2011~11~30, 31, att taxan årligen ska höjas med konsumentprisindex för oktober månad. Indexet för oktober 2013 är -0,1 %, därför blir det ingen förändring av taxan för Taxa för 2014 Grundbelopp: x 0,0 % = ler Tid därutöver: 620 x 0,0 % = 620 kr/tim Beslutad Reviderad Reviderad , , , , 44 28

29 RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG TAXA Handltlggnre Diarienummer Per Pettersson Dnr. 2013/ års taxa för tillståndshandläggning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Taxa för handläggning av tillståndsansökan för brandfarliga varor Taxan baseras på samma gnmdbelopp (l 240 kr) som vid tillsyn och däl'utöver ett styckpris beroende på vilken omfattning hanteringen, dvs. ansökan, avser. I avgiften ingår administration, granskning av dokumentation, remissförfarande, platsbesök för besiktning och avsyning samt givande av drifttillstånd. Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor Nytt tillstånd Förlängning av tillstånd Grundbelopp + Grundbelopp + Anläggning får kommersiellt ändamål Hantering i cistern l enhet 3 867:- l 487:- 2-4 enheter 5 355:- l 487:- 5, eller fler enheter 7 735:- l 487:- Lösa behållare V=<250 l gas/ :- l 487:- l vätska inomhus V=>250 l gas/l : :- l vätska inomhus V=<lOOO l 2 975:- l 487:- gas/3000 l vätska utomhus V=>lOOO l 4 165: :- gas/3000 l vätska utomhus Justeras Beslutad Reviderad

30 rna~, RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG TAXA Handläggare Diarienummer Per Pettersson Dnr. 2013/ Taxa får tillstånd till hantering av brandfarliga varor Nytt tillstånd Förlängning av tillstånd Grundbelopp + Grundbelopp + Anläggning får fastighets husbehov Vid värmecentral 2 677:- Endast grundbelopp (cistern) Vidd en- och l 487:- Endast grundbelopp tvåbostadshus Pe1manent Endast grundbelopp hetarbetstillstånd Byte av Endast grundbelopp ägare/innehavare Mindre ändring i Endast grundbelopp gällande tillstånd Avslag Endast grundbelopp Särskilt komplicerade* och speciella ärenden eller besiktningar som inte återfinns i tabellen debiteras per timma. *)Exempelvis områdestillstånd, transpotter i rörledningar etc. Justeras Beslutad Reviderad

31 fob~ RÄDDNINGST JÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG TAXA Handläggare Diarienummer Per Pettersson Dnr. 2013/ Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor Enligt de förändringar som gjorts beträffande lagstiftning ska taxan för hantering av denna ärendetyp motsvara självkostnadspris, dvs. den skall vara kostnadsneutral Taxan som användes av polismyndigheten var kraftigt subventionerad av skattemedel. En höjning till nivå ''kostnadsneutral" i ett steg bedöms inte vara möjlig. Nedan angiven taxa föreslås gälla till dess att länsgemensam taxa inom Kronobergs län tagits fi am. Tillstånd för hantering av explosiv vara i mindre omfattning. 500:- :s_5 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en föreståndare Tillstånd till hantering av explosiv vara i omfattning 5-60 kg sprängmedel, inldusive godkännande av en l 000:- fåreståndare Tillstånd till hantering av explosiv vara i stöne omfattning 2 000:- >60 kg sprängmedel, inldusive godkännande av en föreståndare Tillstånd till handel med explosiva varor, inklusive godkännande av en föreståndare 3 000:- För godkännande av föreståndare utöver en person 500:- Överföringstillstånd 500:- Justeras Beslutad Reviderad 31

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 februari 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer