Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt utvärdering ger rätt leverantör"

Transkript

1 Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering är en erkänt problematisk process och den kan präglas av orimlig precision och fel hantering av kvalitativa värden. Men det finns alternativ. Här presenteras en metod som ska ge säkrare beslut med högre kvalitet. TEXT: MATS DANIELSON, LOVE EKENBERG, ANITA KOLLERBAUR OCH HELENA SALBERG STRÖM ILLUSTRATIONER: KJELL THORSSON Upphandlingsprocesser i Sverige är långt ifrån tillfredställande. Särskilt problematiskt är processer relaterade till utvärdering av anbud. Många upphandlingar har lett till fel val av leverantör. Det är ekonomiskt och moraliskt oacceptabelt och dessutom onödigt. Ibland ger olika utvärderingsmodeller samma utfall, ibland inte. Ibland blir resultatet att äldre och barn, som är beroende av omsorg, får låg kvalitet på sin mat när upphandlaren använt en utvärderingsmodell som inte på ett rättvisande sätt hanterar anbudens relativt uppsatta kriterier. Besluten blir kort sagt ofta fel. Konkurrensverkets genomgång av många svenska upphandlingar visar på en olycklig flora av modeller. Många felaktiga beslut kan kopplas till sättet att utvärdera anbuden. Det brister i hanteringen på tre punkter: Upphandlaren inför orimlig precision. Upphandlaren hanterar kvalitativa poäng fel. Upphandlaren hanterar poängskalor utan att veta tillräckligt. Det finns metoder för utvärdering som leder till betydligt bättre beslutsunderlag. Antag att vi ska köpa en konsulttjänst i form av en inredningsarkitekt., kompetens, lyhördhet och gestaltningskoncept är de kriterier som har fastställts. Vi har fyra anbud från Arkitekt, Bildlärare, s Inredning och s Arkitektklubb. Samtliga anbud är väl genomarbetade. Kriterier och värdeskalor Vi vill alltså upphandla en konsult och har angett att priset inte är det enda viktiga. Vi har ytterligare tre kriterier som vi måste kunna väga samman. En vanlig ansats är att man sätter upp vikter. I vårt exempel antar vi det här: Vikten för kostnad är 40 procent kompetens är 30 procent lyhördhet är procent gestaltningskoncept är 10 procent. Det finns naturligtvis praxis även när det gäller kriterier och det är att beskriva kriterierna så att anbudsgivaren kan lämna ett så bra anbud som möjligt. I vårt exempel skulle det kunna innebära: en kostnad preciseras oftast i kronor, men den kan vara uppdelad i timarvoden och beräknad kostnad för hela uppdraget. Kompetens att ha kompetens betyder i allmänhet att vara utbildad inom området. Lyhördhet att genomföra intervjuer med anbudsgivare, som bedöms vid valet av vinnande anbud. att ge ett konkret förslag på hur uppdraget skulle kunna utföras, för att visa på kreativitet, helhetssyn och nyskapande. För att kunna väga samman bedömningarna av kriterierna använder man ofta en poängskala. Skalan kan se ut så här: 5. Mycket bättre än kriteriets basnivå 4. Bättre än kriteriets basnivå 3. Uppfyller kriteriets basnivå 2. Något sämre än kriteriets basnivå 1. Mycket sämre än kriteriets basnivå 0. Svarar ej mot kriteriets basnivå Vi fortsätter vårt exempel och tillämpar poängskalan när vi värderar anbuden. 44 UPPHANDLING24 NUMMER 5 13

2 Foto: Daniel Wadenius Hitta rätt leverantör. Love Ekenberg och Helena Salberg Ström, Stockholms universitet, är två av författarna bakom artikeln om en metod som ger säkrare beslut vid utvärdering av anbud. Bild 1 DIPLOM Kompetens Lyhördhet Ingen tydlig vinnare. Ingen leverantör sticker ut som bättre än någon annan. Vi måste fortsätta analysen. Vi ser direkt i bild 1 ovan att ingen leverantör dominerar i den meningen att den har högst poäng under ett kriterium och samtidigt är minst lika bra på de andra kriterierna. Vi kan alltså inte utse någon vinnare utan måste fortsätta analysen. Vi väger samman poängen under respektive kriterium och summerar resultaten till ett vägt medelvärde. Vi multiplicerar vikten i procent med varje persons poäng under varje kriterium och får resultaten: : 3,40 : 3,70 : 2,80 : 2,80 Med det här sättet att utvärdera skulle vi välja. Nu inställer sig naturligtvis frågan om vi valde rätt. Fick vi fram vem av konsulterna som hade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet? Och fick vi fram vilket anbud som var den bästa affären för beställaren? Det kan vi inte veta. Modellen är för dålig för att vi ska kunna avgöra det. Första misstaget: orimlig precision I början pekade vi på att det finns tre fundamentala problem i en sådan här situation. Det första är orimlig precision. Lagen gör en bra observation. Det går inte alltid, faktiskt mycket sällan, att ange exakta vikter och lagen tillåter därför intervalluppskattningar. En upphandlare kan alltså enligt LOU få sätta kriterievikterna 40 procent. I exemplet har vi fyra kriterier. Hur ska man på ett rimligt sätt ange att till exempel kompetens har precis 30 procent vikt? Eller 35 procent? Och hur ska man någorlunda vederhäftigt kunna säga att det är korrekt? De flesta människor brukar intuitivt inte kunna skilja på procentsatser mellan 30 procent och 70 procent vid uppskattningar. Ändå hanteras vikterna nästan alltid som precisa utsagor trots att det inte är ett lagkrav. Det är det första misstaget. Visst blir det lite svårare att hantera oprecisa utsagor då vi räknar, men det finns metoder för det. Man skulle alltså kunna tänka sig följande. Vikten för: kostnad är procent kompetens är procent lyhördhet är procent gestaltningskoncept är 5 15 procent UPPHANDLING24 NUMMER

3 Affärer S MENINGSFULL UPPHANDLING Svårigheterna kring precision gäller troligtvis i än högre grad för poängen inom kriterierna. Det är svårt att sätta adekvata poäng på kvalitativa egenskaper med någon rimlig precision. På samma sätt som för viktningen av kriterierna kan man sätta lite mindre precisa poäng på alternativen inom respektive kriterium (se bild 2). För att få minimipoäng respektive maxpoäng för varje person så laborerar man med viktningen och respektive lägsta och högsta poäng inom intervallet. Den sammanlagda viktningen måste hela tiden bli 100 procent. Då får vi följande sammanvägning av poängen för leverantörerna. : mellan 2,10 och 4,05 : mellan 3,00 och 4,00 : mellan 1,80 och 3,80 : mellan 1,45 och 3,70 Situationen är inte lika tydlig längre. I själva verket avspeglar den att den inte alls var så tydlig från början, utan vi förde bara in en skenbar förenkling och precision genom att stoppa in precisa poäng. Vi har rimligtvis inte mer precision än så här. Snarare mindre. Sedan kan man fundera på om det räcker även om resultatet hade varit mer entydigt. Intervall är ofta svåra att uppskatta särskilt när det gäller bedömning av kvalitativa kriterier. Trots att vi inför intervall verkar det alltså inte helt räcka till, men nu får vi åtminstone en bättre bild över situationen och vad vi eventuellt bör titta vidare på. Andra misstaget: brister med skalor Att införa poängskalor är vanskligt. Om vi till exempel har femgradiga skalor, hur vet vi att de stämmer? Vad baserar vi det på? När man Bild 2 Verklig Bild 3 kostnad Poäng Bild 4 DIPLOM Kompetens Lyhördhet sammanväger det hela genom vårt medelvärde måste man förstå vad det är för poängskalor som hanteras. För att göra en längre historia kort måste man då förutsätta att avståndet mellan 2 och 3 är lika långt som mellan 4 och 5. Vi måste förutsätta att vi använder något som kallas värdedifferensskalor. Annars blir det helt fel som bild 3 nedan visar. Låt oss återvända till skalan och tabell 1 som vi hade. Man kan nu rimligen fråga sig Intervaller. Det går sällan att ange exakta vikter och lagen tillåter därför intervalluppskattningar. Intervall räcker inte helt till, men nu får vi en något bättre bild över anbuden och vad vi bör titta vidare på. Verklig kostnad Poäng om vi inte skulle kunna använda skalan i bild 4 nedan i stället. Den skulle fortfarande vara rimlig enligt våra föresatser. Då får vi följande resultat om värderingen av övriga kriterier är desamma som i tabell 1: : 3,40 : 2,90 : 2,40 : 2,40 Nu är alltså bäst. Det är dilemmat då man hanterar skalor utan att förstå vad man gör. Än mer osäkert blir det då vi hanterar kvalitativa aspekter som kompetens, lyhördhet eller gestaltningskoncept. Här är två delar av dilemmat. Vi kan sällan sätta precisa poäng, utom kanske på priset. Tredje misstaget: poäng för kvalitet Avgörande här är hur upphandlaren ska hantera poängskalor som mäter helt olika saker. Man är ju enligt LOU tvingad att ange kriterievikter på något sätt. Det intressanta här är att upphandlaren inte tvingas att redogöra för sina skalor. Genom att man inte tvingas till det blir viktangivelsen meningslös. Se här nedan på det lite enklare exemplet för att göra det tydligt. Bild 5 Kvalitet A 6 4 Fel. Den här bilden visar att poängskalan blir helt fel när avståndet mellan 1 och 2 är lika långt som mellan 4 och 5. Rimlig. Här har kostnaden fått en annan poängskala. Priset är kanske det enda som går att sätta precisa poäng på. B 4 6 Inget besked. Upphandlaren behöver inte redogöra för sina skalor. Därmed blir viktangivelsen meningslös. Här är skalan UPPHANDLING24 NUMMER 5 13

4 Vid en tänkt upphandling har vi bara två kriterier att ta hänsyn till. Enligt LOU så måste man ange vikter. Vi bestämmer att vikten för: kostnad är 50 procent kvalitet är 50 procent Vi får in två anbud från leverantör A respektive B. Vi gör en värdering på en tiogradig skala som vi har definierat i förfrågningsunderlaget. Vi multiplicerar de två kriterierna med 50 procent och får då samma poäng, 5, för både A och B. Så vill vi inte ha det. Vi vill att kvalitet ska vara viktigare och ändrar viktningen. Vikten för: kostnad ska vara 25 procent kvalitet ska vara 75 procent Vi vill alltså egentligen ha resultatet: A = 4,5 B = 5,5 Nu har vi ju redan angivit vikterna i förfrågningsunderlaget för att lagkravet ska vara uppfyllt. Så de kan vi inte ändra. Men här kommer detta med skalor in. Vi ändrar poängskalan för kostnad från 1 10 till 1 5 och för kvalitet från 1 10 till Använder medelvärdet igen och behåller alltså de gamla vikterna. Vi får då som vi ville: A = 4,5 B = 5,5 Bild 6 Kvalitet A 3 6 B 2 9 Ändrad skala. Den här tabellen ska jämföras med bild 5. Vi har ändrat skalan för kvalitet från 1 10 till 1 15 och får fram önskat resultat. Vi har vårt önskade resultat utan att förändra vikterna. Vi justerade bara poängskalan så att vi får det önskade resultatet. LOU kräver alltså inte tillräckligt vad gäller hur värderingen ska gå till. Viktningen saknar alltså mening. Så här kan lösningen se ut Men vi kan använda samma idé för att skapa meningsfulla skalor. Så hör gör man för att åstadkomma en meningsfull upphandling. Vårt förslag baseras på tre insikter. Den första är att kriterievikter kan hanteras på olika sätt. Ofta är en ren rangordning rimlig. Vi behöver inte pressa in kriterievikter som ändå inte har någon betydelse utöver att faktiskt ange en ordning. Det innebär att vi inte viktar utan bara använder rangordning. Vi tar våra ursprungliga kriterier utan att försöka kvantifiera dem. Vi anser ju att kostnaden är avsevärt viktigare än de övriga, följt av kompetens, som är något viktigare än lyhördhet som i sin tur är klart viktigare än gestaltningskonceptet. Den andra insikten är att man sällan kan Poäng peta in precisa värden för alternativa leverantörer under olika kriterier helt utan systematik. Åtminstone inte utan att exakt veta vad man gör. Den tredje är att inse förhållandet mellan viktning och val av skalor. För att få fram vilket anbud som är den bästa affären behövs främst en noggrann behovsanalys och utvinningsprocedur. Det går till så här. 1. Rangordna alternativen i varje kriterium. Antingen är ett alternativ lika bra som ett annat eller så är det bättre eller sämre. Efter att ha betraktat alla alternativ får vi en rangordning från bäst till sämst, möjligen med flera alternativ som lika bra på ett eller flera ställen i rangordningen. Vi har nu fått en enkel rangordning. 2. Ange avstånd inom rangordningen. Börja med det bästa alternativet och jämför med det näst bästa. Ange för varje sådant par om skillnaden mellan dem är liten, normal eller stor genom att benämna skillnaden liten skillnad, klar skillnad eller avsevärd skillnad. När det är klart har vi fått en kvalificerad rangordning. Nu kan vi börja räkna för att få fram det bästa alternativet. Rent matematiskt är det lite komplicerat, men det finns datorprogram, till exempel Decideit från företaget Preference som enkelt beräknar allt det här. Hantering av rangordningar Vi antar att vi har situationen enligt bild 2. Vi utgår från den rangordningen och att den ger nedanstående kvalificerade rangordning inom kriterierna: Bild 7 är vinnaren. Något förenklat kan man säga att ju högre stapeln hamnar i bild 7, desto mer fördelaktigt är alternativet. Vi ser här att borde vinna kontraktet. Men vi kan läsa ut mycket mer ur detta. Vi använder de här beteckningarna: lite bättre klart bättre avsevärt bättre Kompetens Lyhördhet I nästa steg anger vi hur de olika kriterierna förhåller sig till varandra för att kalibrera skalorna. Vi jämför kriteriernas ändpunkter med varandra för att få grepp om hur de inverkar på slutresultatet. Tillvägagångssättet liknar det vi gjorde för att rangordna alternativen under varje kriterium I det här steget tittar vi på de poäng som angivits för alternativen under varje kriterium. Men här jämför vi hur stor förbättringen av ett alternativ är totalt sett om ett visst kriterium skulle förbättras från det sämsta värdet som något alternativ har till det bästa. Alltså vi jämför ändpunkterna på varje kriteriums skala. Hur mycket skulle ett alternativ förbättras om det för ett visst kriterium har det sämsta UPPHANDLING24 NUMMER

5 Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING värdet men i stället förändras så att det hade det bästa värdet? Denna förbättring kallas potentialen hos ett kriterium. Förfarandet görs för att erhålla en rangordning för hur viktiga de olika kriterierna är i det nuvarande förfrågningsunderlaget. Man får även med ett slags styrkeförhållande som preciserar denna rangordning. 1. Jämför kriterierna med tanke på kriteriernas potential. Antingen har ett kriterium lika potential som ett annat eller så har det mindre eller större. Efter att ha tittat på alla kriterier får vi en rangordning från högst till lägst, möjligen med flera kriterier som har lika stor potential på ett eller flera ställen. Vi har nu fått en enkel rangordning av potentialerna. 2. Ange avstånd inom rangordningen. Börja med det bästa kriteriet och jämför med det näst bästa. Ange för varje sådant par om skillnaden i potential mellan dem är liten, normal eller stor genom att benämna skillnaden liten potentialskillnad, klar potentialskillnad eller avsevärd potentialskillnad. När det är klart har vi fått en kvalificerad rangordning av potentialerna. Potentialen ha kritererna jämförs I kalibreringen jämförs potentialen hos de fyra kriterierna, alltså hur mycket ett alternativ skulle förbättras om det från början hade det sämsta värdet inom kriteriet men i stället erhöll det bästa. I vårt exempel skulle det innebära att följande ska jämföras: Potentialen hos kriteriet kostnad: från till Potentialen hos kriteriet kompetens: från till Potentialen hos kriteriet lyhördhet: från till Potentialen hos kriteriet gestaltningskoncept: från till Vi använder beteckningarna: liten skillnad klar skillnad avsevärd skillnad Antag att vi genom proceduren fick följande kvalificerade rangordning mellan potentialerna för kriterierna: Kompetens Kompetens Lyhördhet Lyhördhet Ur dessa jämförelser beräknas kardinaltal för varje kriterium som motsvarar dess potential. Ett högre kardinaltal anger högre potential hos kriteriet. Beräkning av kardinaltal sker enkelt i till exempel datorprogrammet Decideit helt utan att några kriterier poängsätts. Sedan kalibreras skalorna för att motsvara det vi har kommit fram till genom jämförelserna: Resultatet är avsevärt svårare att räkna ut för hand, men det finns verktyg för detta i datorprogrammet Decideit. Nu har vi erhållit skalor som motsvarar vad vi kommit fram till under utvärderingen och har fått meningsfulla skalor. Skalorna är transparenta och kan stämmas av mot förfrågningsunderlaget. Resultatet av beräkningarna är intervall inom vilka våra värderingar av alternativen befinner sig. Dessa återfinns i bild 7 på förra sidan. Något förenklat kan man säga att ju högre stapeln hamnar i bild 7, desto mer fördelaktigt är alternativet. Vi ser här att borde vinna kontraktet, liksom då vi angav poäng i det första försöket. Men var det inte lika bra då att använda den första metoden som vi har kritiserat? Nej. Vi har ju visat att den metoden kan leda till helt olika resultat beroende på hur man hanterar skalorna. Till skillnad från i det ursprungliga exemplet görs här inte några översättningar av anbudens svar till skalor. Mer realistisk metod Vi utgår i stället från de faktiska svaren som rangordnas relativt kriterierna i de dokumenterade beslutsunderlagen. Dels bygger den här utvärderingsmetoden på en systematisk analys av de olika faktorerna som finns i värderingen. Dels bygger den inte på artificiella skattningar utan är helt transparent och svarar mer realistiskt mot verkliga uppskattningar. Vidare så ser vi mycket mer från grafen med staplar i förhållande till en traditionell utvärdering. I bild 7 ser vi att s maxvärde är bättre än s men överlappande, vilket borde rendera fortsatta analyser. Men s minsta värde är signifikant lägre, vilket stärker s position. De övriga alternativen kan inte konkurrera med i sammanhanget, men eventuellt med. Vi erhåller på det här sättet både en förbättrad och mer naturlig representation och betydligt mer information från resultatet. Metoden uppfyller LOUs krav Det här beskrivna sättet att hantera utvärderingen vid upphandling är helt förenlig med LOU förutsatt att upphandlaren anger sina kriterier och beskriver sin utvärderingsmetod på det här sättet. Trots att upphandlaren använder intuitivt mer naturliga bedömningar av leverantörernas förslag får man ett resultat som ger en mer fullvärdig analys av underlaget. Metoden pekar inte bara ut leverantören som bör vinna upphandlingen. Om det inte finns en kandidat som är bättre än de övriga så ger den en betydligt klarare bild av situationen och pekar ut var analysens kritiska punkter är, det vill säga var fortsatta utredningsresurser bör sättas in. Skriver om realistisk utvärderingsmetod. Helena Salberg Ström, jurist med fokus på upphandlingar och avtalshantering, och Love Ekenberg, professor i data- och systemvetenskap, båda Stockholms universitet, är två av artikelförfattarna. De övriga är Mats Danielsson, professor vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med mångårig erfarenhet som it-konsult, och Anita Kollerbaur, tidigare universitetslektor och sedan pensioneringen senior rådgivare. Foto: Daniel Wadenius 48 UPPHANDLING24 NUMMER 5 13

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Vi skapar bättre samhällen för människor!

Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom affärsområdena: Byggprojektering Infrastruktur IT Temaplan Jag redovisar ett antal exempel som alla kommer från

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad KKV1030, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2010-12-20 Dnr 616/2010 1 (10) Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad Kammarrätten

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15 Tilldelningsbeslut Dnr 7/669 Bilaga, 8-- Bakgrund Riksgäldskontoret har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalkort,

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt Rapport till Mistra avseende Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Projekt: Mistra Dnr INT 2011/1 Stockholm 16 juni 2011 tony.carlsson@spiut.se

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Prognos över antalet asylsökande

Prognos över antalet asylsökande Prognos över antalet asylsökande 2014 81000 personer till Sverige och sökte asyl 2015 80 000 105 000 personer beräknas söka asyl 2016 80 000 105 000 personer beräknas söka asyl Boendeformer 3 Steg Steg

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Finansdepartementet Enheten för Upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Vid möte på Finansdepartementet, Enheten för upphandlingsrätt,

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser.

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser. Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner Många aktörer och marknader, submarknader Hög ambitionsnivå, små resurser Diversifierad 2 Åstadkomma effektivitetsvinster och förbättra utnyttjande av

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp

Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp Magnus Josephson IT-Upphandlingsdag 21 januari 2008 1 Magnus Josephson Upphandlingsjurist,

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

DOM 2014-08-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-27 Meddelad i Stockholm Enhet 15 2014-08-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 1588-14, 4332-14 och 8720-14 1 KLAGANDE Strömsunds kommun Box 500 833 24 Strömsund MOTPART Tillväxtverket Östersundskontoret Box 3034 831 03 Östersund ÖVERKLAGADE

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Offentlig upphandling från forskningens horisont. Jan-Eric Nilsson

Offentlig upphandling från forskningens horisont. Jan-Eric Nilsson Offentlig upphandling från forskningens horisont Jan-Eric Nilsson Förstapris-auktion Värdet av en vas ligger någonstans mellan 1 och 99; vilket värde var och en av fem deltagare har framgår av den lapp

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning Första AP-fonden (dnr 2006:40 001.LED ) Andra AP-fonden (dnr AP2 2006/0022) Tredje AP-fonden (dnr 2006/0153 ) Fjärde AP-fonden

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult Datum: Dnr: 2011-06-07 2011-00306 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN INLEDNING inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med anbud avseende konsulttjänst

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Sida 1 av 7 2015-06-01 Enheten för lokalt ledd utveckling Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Dessa riktlinjer visar hur ni kan ta fram urvalskriterier för att prioritera mellan inkomna

Läs mer

Funktionsupphandling. att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27

Funktionsupphandling. att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27 Funktionsupphandling att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27 Funktionsupphandling passar tex för Energisparprojekt i byggnader och gatubelysning Nybyggnadsprojekt av tex

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition

Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition 2013 Anna Danielsson Håkan Regnér Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition Tolkningar av studien: Besluts- och

Läs mer

Granskning upphandlingar 2010

Granskning upphandlingar 2010 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod och avgränsning... 3 2. Upphandling vad säger lag

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING 1 VINSTERNA MED LOU OSUND OCH LUF STRATEGISK ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / / Advokat Advokat 21 Erfarenhetsdagarna

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

2010-09-22. Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22. Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter för statliga myndigheter 1( Upphandlande myndighet: Riksgälden Norrlandsgatan 15, 103 74 Stockholm Tel. 08-613 45 00 www.riksgalden.se 2(14) Innehåll 1 Allmänt om upphandlingen... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2

Läs mer

Stiftelsen NUDU KommITS 2003

Stiftelsen NUDU KommITS 2003 Stiftelsen NUDU KommITS 2003 NUDU Nätverket för dialog och utveckling i upphandlingsfrågor Startades av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv Syfte att skapa gemensamma förutsättningar

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Public Procurement Service www.procurement.se

Public Procurement Service www.procurement.se Public Procurement Service Internutbildning Utbildningsprogram Vårt utbildningsprogram anpassas helt enligt de förutsättningar Ni själva sätter upp för respektive kurs. Skulle Ni vilja ändra på innehåll

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-14 1 (6) HSN 1206-0712 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20 Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på fräsmaskin för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads-

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis KRAV PÅ ANBUD Uppgifter som anbudet skall innehålla (1) Formella grundkrav (2) Samt grunder för uteslutning Bevis (3) för den formella prövningen Kvalificeringskrav (4) Övriga kvalificeringskrav som ställs

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader I en tid då fastighetssektorn står inför stora utmaningar inom energiområdet och där

Läs mer

Version September 2015. Branschöverenskommelse upphandling av livsmedel

Version September 2015. Branschöverenskommelse upphandling av livsmedel Version September 2015 Branschöverenskommelse upphandling av livsmedel Branschöverenskommelse Denna branschöverenskommelse mellan aktörer med anknytning till den offentliga livsmedelsupphandlingen är

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Obs: presentationen baserar sig på uppgifterna i förberedelseskedet, och situationen kan ändras under anbudsförfarandet Laglig grund för upphandlingen

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL. Gatukontorsdagarna 2012. Advokat Per-Ola Bergqvist

OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL. Gatukontorsdagarna 2012. Advokat Per-Ola Bergqvist OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL Gatukontorsdagarna 2012 Advokat Per-Ola Bergqvist Fällor och fallgropar? Inga specifika för just denna typ av entreprenader Avsaknaden

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer