Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt utvärdering ger rätt leverantör"

Transkript

1 Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering är en erkänt problematisk process och den kan präglas av orimlig precision och fel hantering av kvalitativa värden. Men det finns alternativ. Här presenteras en metod som ska ge säkrare beslut med högre kvalitet. TEXT: MATS DANIELSON, LOVE EKENBERG, ANITA KOLLERBAUR OCH HELENA SALBERG STRÖM ILLUSTRATIONER: KJELL THORSSON Upphandlingsprocesser i Sverige är långt ifrån tillfredställande. Särskilt problematiskt är processer relaterade till utvärdering av anbud. Många upphandlingar har lett till fel val av leverantör. Det är ekonomiskt och moraliskt oacceptabelt och dessutom onödigt. Ibland ger olika utvärderingsmodeller samma utfall, ibland inte. Ibland blir resultatet att äldre och barn, som är beroende av omsorg, får låg kvalitet på sin mat när upphandlaren använt en utvärderingsmodell som inte på ett rättvisande sätt hanterar anbudens relativt uppsatta kriterier. Besluten blir kort sagt ofta fel. Konkurrensverkets genomgång av många svenska upphandlingar visar på en olycklig flora av modeller. Många felaktiga beslut kan kopplas till sättet att utvärdera anbuden. Det brister i hanteringen på tre punkter: Upphandlaren inför orimlig precision. Upphandlaren hanterar kvalitativa poäng fel. Upphandlaren hanterar poängskalor utan att veta tillräckligt. Det finns metoder för utvärdering som leder till betydligt bättre beslutsunderlag. Antag att vi ska köpa en konsulttjänst i form av en inredningsarkitekt., kompetens, lyhördhet och gestaltningskoncept är de kriterier som har fastställts. Vi har fyra anbud från Arkitekt, Bildlärare, s Inredning och s Arkitektklubb. Samtliga anbud är väl genomarbetade. Kriterier och värdeskalor Vi vill alltså upphandla en konsult och har angett att priset inte är det enda viktiga. Vi har ytterligare tre kriterier som vi måste kunna väga samman. En vanlig ansats är att man sätter upp vikter. I vårt exempel antar vi det här: Vikten för kostnad är 40 procent kompetens är 30 procent lyhördhet är procent gestaltningskoncept är 10 procent. Det finns naturligtvis praxis även när det gäller kriterier och det är att beskriva kriterierna så att anbudsgivaren kan lämna ett så bra anbud som möjligt. I vårt exempel skulle det kunna innebära: en kostnad preciseras oftast i kronor, men den kan vara uppdelad i timarvoden och beräknad kostnad för hela uppdraget. Kompetens att ha kompetens betyder i allmänhet att vara utbildad inom området. Lyhördhet att genomföra intervjuer med anbudsgivare, som bedöms vid valet av vinnande anbud. att ge ett konkret förslag på hur uppdraget skulle kunna utföras, för att visa på kreativitet, helhetssyn och nyskapande. För att kunna väga samman bedömningarna av kriterierna använder man ofta en poängskala. Skalan kan se ut så här: 5. Mycket bättre än kriteriets basnivå 4. Bättre än kriteriets basnivå 3. Uppfyller kriteriets basnivå 2. Något sämre än kriteriets basnivå 1. Mycket sämre än kriteriets basnivå 0. Svarar ej mot kriteriets basnivå Vi fortsätter vårt exempel och tillämpar poängskalan när vi värderar anbuden. 44 UPPHANDLING24 NUMMER 5 13

2 Foto: Daniel Wadenius Hitta rätt leverantör. Love Ekenberg och Helena Salberg Ström, Stockholms universitet, är två av författarna bakom artikeln om en metod som ger säkrare beslut vid utvärdering av anbud. Bild 1 DIPLOM Kompetens Lyhördhet Ingen tydlig vinnare. Ingen leverantör sticker ut som bättre än någon annan. Vi måste fortsätta analysen. Vi ser direkt i bild 1 ovan att ingen leverantör dominerar i den meningen att den har högst poäng under ett kriterium och samtidigt är minst lika bra på de andra kriterierna. Vi kan alltså inte utse någon vinnare utan måste fortsätta analysen. Vi väger samman poängen under respektive kriterium och summerar resultaten till ett vägt medelvärde. Vi multiplicerar vikten i procent med varje persons poäng under varje kriterium och får resultaten: : 3,40 : 3,70 : 2,80 : 2,80 Med det här sättet att utvärdera skulle vi välja. Nu inställer sig naturligtvis frågan om vi valde rätt. Fick vi fram vem av konsulterna som hade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet? Och fick vi fram vilket anbud som var den bästa affären för beställaren? Det kan vi inte veta. Modellen är för dålig för att vi ska kunna avgöra det. Första misstaget: orimlig precision I början pekade vi på att det finns tre fundamentala problem i en sådan här situation. Det första är orimlig precision. Lagen gör en bra observation. Det går inte alltid, faktiskt mycket sällan, att ange exakta vikter och lagen tillåter därför intervalluppskattningar. En upphandlare kan alltså enligt LOU få sätta kriterievikterna 40 procent. I exemplet har vi fyra kriterier. Hur ska man på ett rimligt sätt ange att till exempel kompetens har precis 30 procent vikt? Eller 35 procent? Och hur ska man någorlunda vederhäftigt kunna säga att det är korrekt? De flesta människor brukar intuitivt inte kunna skilja på procentsatser mellan 30 procent och 70 procent vid uppskattningar. Ändå hanteras vikterna nästan alltid som precisa utsagor trots att det inte är ett lagkrav. Det är det första misstaget. Visst blir det lite svårare att hantera oprecisa utsagor då vi räknar, men det finns metoder för det. Man skulle alltså kunna tänka sig följande. Vikten för: kostnad är procent kompetens är procent lyhördhet är procent gestaltningskoncept är 5 15 procent UPPHANDLING24 NUMMER

3 Affärer S MENINGSFULL UPPHANDLING Svårigheterna kring precision gäller troligtvis i än högre grad för poängen inom kriterierna. Det är svårt att sätta adekvata poäng på kvalitativa egenskaper med någon rimlig precision. På samma sätt som för viktningen av kriterierna kan man sätta lite mindre precisa poäng på alternativen inom respektive kriterium (se bild 2). För att få minimipoäng respektive maxpoäng för varje person så laborerar man med viktningen och respektive lägsta och högsta poäng inom intervallet. Den sammanlagda viktningen måste hela tiden bli 100 procent. Då får vi följande sammanvägning av poängen för leverantörerna. : mellan 2,10 och 4,05 : mellan 3,00 och 4,00 : mellan 1,80 och 3,80 : mellan 1,45 och 3,70 Situationen är inte lika tydlig längre. I själva verket avspeglar den att den inte alls var så tydlig från början, utan vi förde bara in en skenbar förenkling och precision genom att stoppa in precisa poäng. Vi har rimligtvis inte mer precision än så här. Snarare mindre. Sedan kan man fundera på om det räcker även om resultatet hade varit mer entydigt. Intervall är ofta svåra att uppskatta särskilt när det gäller bedömning av kvalitativa kriterier. Trots att vi inför intervall verkar det alltså inte helt räcka till, men nu får vi åtminstone en bättre bild över situationen och vad vi eventuellt bör titta vidare på. Andra misstaget: brister med skalor Att införa poängskalor är vanskligt. Om vi till exempel har femgradiga skalor, hur vet vi att de stämmer? Vad baserar vi det på? När man Bild 2 Verklig Bild 3 kostnad Poäng Bild 4 DIPLOM Kompetens Lyhördhet sammanväger det hela genom vårt medelvärde måste man förstå vad det är för poängskalor som hanteras. För att göra en längre historia kort måste man då förutsätta att avståndet mellan 2 och 3 är lika långt som mellan 4 och 5. Vi måste förutsätta att vi använder något som kallas värdedifferensskalor. Annars blir det helt fel som bild 3 nedan visar. Låt oss återvända till skalan och tabell 1 som vi hade. Man kan nu rimligen fråga sig Intervaller. Det går sällan att ange exakta vikter och lagen tillåter därför intervalluppskattningar. Intervall räcker inte helt till, men nu får vi en något bättre bild över anbuden och vad vi bör titta vidare på. Verklig kostnad Poäng om vi inte skulle kunna använda skalan i bild 4 nedan i stället. Den skulle fortfarande vara rimlig enligt våra föresatser. Då får vi följande resultat om värderingen av övriga kriterier är desamma som i tabell 1: : 3,40 : 2,90 : 2,40 : 2,40 Nu är alltså bäst. Det är dilemmat då man hanterar skalor utan att förstå vad man gör. Än mer osäkert blir det då vi hanterar kvalitativa aspekter som kompetens, lyhördhet eller gestaltningskoncept. Här är två delar av dilemmat. Vi kan sällan sätta precisa poäng, utom kanske på priset. Tredje misstaget: poäng för kvalitet Avgörande här är hur upphandlaren ska hantera poängskalor som mäter helt olika saker. Man är ju enligt LOU tvingad att ange kriterievikter på något sätt. Det intressanta här är att upphandlaren inte tvingas att redogöra för sina skalor. Genom att man inte tvingas till det blir viktangivelsen meningslös. Se här nedan på det lite enklare exemplet för att göra det tydligt. Bild 5 Kvalitet A 6 4 Fel. Den här bilden visar att poängskalan blir helt fel när avståndet mellan 1 och 2 är lika långt som mellan 4 och 5. Rimlig. Här har kostnaden fått en annan poängskala. Priset är kanske det enda som går att sätta precisa poäng på. B 4 6 Inget besked. Upphandlaren behöver inte redogöra för sina skalor. Därmed blir viktangivelsen meningslös. Här är skalan UPPHANDLING24 NUMMER 5 13

4 Vid en tänkt upphandling har vi bara två kriterier att ta hänsyn till. Enligt LOU så måste man ange vikter. Vi bestämmer att vikten för: kostnad är 50 procent kvalitet är 50 procent Vi får in två anbud från leverantör A respektive B. Vi gör en värdering på en tiogradig skala som vi har definierat i förfrågningsunderlaget. Vi multiplicerar de två kriterierna med 50 procent och får då samma poäng, 5, för både A och B. Så vill vi inte ha det. Vi vill att kvalitet ska vara viktigare och ändrar viktningen. Vikten för: kostnad ska vara 25 procent kvalitet ska vara 75 procent Vi vill alltså egentligen ha resultatet: A = 4,5 B = 5,5 Nu har vi ju redan angivit vikterna i förfrågningsunderlaget för att lagkravet ska vara uppfyllt. Så de kan vi inte ändra. Men här kommer detta med skalor in. Vi ändrar poängskalan för kostnad från 1 10 till 1 5 och för kvalitet från 1 10 till Använder medelvärdet igen och behåller alltså de gamla vikterna. Vi får då som vi ville: A = 4,5 B = 5,5 Bild 6 Kvalitet A 3 6 B 2 9 Ändrad skala. Den här tabellen ska jämföras med bild 5. Vi har ändrat skalan för kvalitet från 1 10 till 1 15 och får fram önskat resultat. Vi har vårt önskade resultat utan att förändra vikterna. Vi justerade bara poängskalan så att vi får det önskade resultatet. LOU kräver alltså inte tillräckligt vad gäller hur värderingen ska gå till. Viktningen saknar alltså mening. Så här kan lösningen se ut Men vi kan använda samma idé för att skapa meningsfulla skalor. Så hör gör man för att åstadkomma en meningsfull upphandling. Vårt förslag baseras på tre insikter. Den första är att kriterievikter kan hanteras på olika sätt. Ofta är en ren rangordning rimlig. Vi behöver inte pressa in kriterievikter som ändå inte har någon betydelse utöver att faktiskt ange en ordning. Det innebär att vi inte viktar utan bara använder rangordning. Vi tar våra ursprungliga kriterier utan att försöka kvantifiera dem. Vi anser ju att kostnaden är avsevärt viktigare än de övriga, följt av kompetens, som är något viktigare än lyhördhet som i sin tur är klart viktigare än gestaltningskonceptet. Den andra insikten är att man sällan kan Poäng peta in precisa värden för alternativa leverantörer under olika kriterier helt utan systematik. Åtminstone inte utan att exakt veta vad man gör. Den tredje är att inse förhållandet mellan viktning och val av skalor. För att få fram vilket anbud som är den bästa affären behövs främst en noggrann behovsanalys och utvinningsprocedur. Det går till så här. 1. Rangordna alternativen i varje kriterium. Antingen är ett alternativ lika bra som ett annat eller så är det bättre eller sämre. Efter att ha betraktat alla alternativ får vi en rangordning från bäst till sämst, möjligen med flera alternativ som lika bra på ett eller flera ställen i rangordningen. Vi har nu fått en enkel rangordning. 2. Ange avstånd inom rangordningen. Börja med det bästa alternativet och jämför med det näst bästa. Ange för varje sådant par om skillnaden mellan dem är liten, normal eller stor genom att benämna skillnaden liten skillnad, klar skillnad eller avsevärd skillnad. När det är klart har vi fått en kvalificerad rangordning. Nu kan vi börja räkna för att få fram det bästa alternativet. Rent matematiskt är det lite komplicerat, men det finns datorprogram, till exempel Decideit från företaget Preference som enkelt beräknar allt det här. Hantering av rangordningar Vi antar att vi har situationen enligt bild 2. Vi utgår från den rangordningen och att den ger nedanstående kvalificerade rangordning inom kriterierna: Bild 7 är vinnaren. Något förenklat kan man säga att ju högre stapeln hamnar i bild 7, desto mer fördelaktigt är alternativet. Vi ser här att borde vinna kontraktet. Men vi kan läsa ut mycket mer ur detta. Vi använder de här beteckningarna: lite bättre klart bättre avsevärt bättre Kompetens Lyhördhet I nästa steg anger vi hur de olika kriterierna förhåller sig till varandra för att kalibrera skalorna. Vi jämför kriteriernas ändpunkter med varandra för att få grepp om hur de inverkar på slutresultatet. Tillvägagångssättet liknar det vi gjorde för att rangordna alternativen under varje kriterium I det här steget tittar vi på de poäng som angivits för alternativen under varje kriterium. Men här jämför vi hur stor förbättringen av ett alternativ är totalt sett om ett visst kriterium skulle förbättras från det sämsta värdet som något alternativ har till det bästa. Alltså vi jämför ändpunkterna på varje kriteriums skala. Hur mycket skulle ett alternativ förbättras om det för ett visst kriterium har det sämsta UPPHANDLING24 NUMMER

5 Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING värdet men i stället förändras så att det hade det bästa värdet? Denna förbättring kallas potentialen hos ett kriterium. Förfarandet görs för att erhålla en rangordning för hur viktiga de olika kriterierna är i det nuvarande förfrågningsunderlaget. Man får även med ett slags styrkeförhållande som preciserar denna rangordning. 1. Jämför kriterierna med tanke på kriteriernas potential. Antingen har ett kriterium lika potential som ett annat eller så har det mindre eller större. Efter att ha tittat på alla kriterier får vi en rangordning från högst till lägst, möjligen med flera kriterier som har lika stor potential på ett eller flera ställen. Vi har nu fått en enkel rangordning av potentialerna. 2. Ange avstånd inom rangordningen. Börja med det bästa kriteriet och jämför med det näst bästa. Ange för varje sådant par om skillnaden i potential mellan dem är liten, normal eller stor genom att benämna skillnaden liten potentialskillnad, klar potentialskillnad eller avsevärd potentialskillnad. När det är klart har vi fått en kvalificerad rangordning av potentialerna. Potentialen ha kritererna jämförs I kalibreringen jämförs potentialen hos de fyra kriterierna, alltså hur mycket ett alternativ skulle förbättras om det från början hade det sämsta värdet inom kriteriet men i stället erhöll det bästa. I vårt exempel skulle det innebära att följande ska jämföras: Potentialen hos kriteriet kostnad: från till Potentialen hos kriteriet kompetens: från till Potentialen hos kriteriet lyhördhet: från till Potentialen hos kriteriet gestaltningskoncept: från till Vi använder beteckningarna: liten skillnad klar skillnad avsevärd skillnad Antag att vi genom proceduren fick följande kvalificerade rangordning mellan potentialerna för kriterierna: Kompetens Kompetens Lyhördhet Lyhördhet Ur dessa jämförelser beräknas kardinaltal för varje kriterium som motsvarar dess potential. Ett högre kardinaltal anger högre potential hos kriteriet. Beräkning av kardinaltal sker enkelt i till exempel datorprogrammet Decideit helt utan att några kriterier poängsätts. Sedan kalibreras skalorna för att motsvara det vi har kommit fram till genom jämförelserna: Resultatet är avsevärt svårare att räkna ut för hand, men det finns verktyg för detta i datorprogrammet Decideit. Nu har vi erhållit skalor som motsvarar vad vi kommit fram till under utvärderingen och har fått meningsfulla skalor. Skalorna är transparenta och kan stämmas av mot förfrågningsunderlaget. Resultatet av beräkningarna är intervall inom vilka våra värderingar av alternativen befinner sig. Dessa återfinns i bild 7 på förra sidan. Något förenklat kan man säga att ju högre stapeln hamnar i bild 7, desto mer fördelaktigt är alternativet. Vi ser här att borde vinna kontraktet, liksom då vi angav poäng i det första försöket. Men var det inte lika bra då att använda den första metoden som vi har kritiserat? Nej. Vi har ju visat att den metoden kan leda till helt olika resultat beroende på hur man hanterar skalorna. Till skillnad från i det ursprungliga exemplet görs här inte några översättningar av anbudens svar till skalor. Mer realistisk metod Vi utgår i stället från de faktiska svaren som rangordnas relativt kriterierna i de dokumenterade beslutsunderlagen. Dels bygger den här utvärderingsmetoden på en systematisk analys av de olika faktorerna som finns i värderingen. Dels bygger den inte på artificiella skattningar utan är helt transparent och svarar mer realistiskt mot verkliga uppskattningar. Vidare så ser vi mycket mer från grafen med staplar i förhållande till en traditionell utvärdering. I bild 7 ser vi att s maxvärde är bättre än s men överlappande, vilket borde rendera fortsatta analyser. Men s minsta värde är signifikant lägre, vilket stärker s position. De övriga alternativen kan inte konkurrera med i sammanhanget, men eventuellt med. Vi erhåller på det här sättet både en förbättrad och mer naturlig representation och betydligt mer information från resultatet. Metoden uppfyller LOUs krav Det här beskrivna sättet att hantera utvärderingen vid upphandling är helt förenlig med LOU förutsatt att upphandlaren anger sina kriterier och beskriver sin utvärderingsmetod på det här sättet. Trots att upphandlaren använder intuitivt mer naturliga bedömningar av leverantörernas förslag får man ett resultat som ger en mer fullvärdig analys av underlaget. Metoden pekar inte bara ut leverantören som bör vinna upphandlingen. Om det inte finns en kandidat som är bättre än de övriga så ger den en betydligt klarare bild av situationen och pekar ut var analysens kritiska punkter är, det vill säga var fortsatta utredningsresurser bör sättas in. Skriver om realistisk utvärderingsmetod. Helena Salberg Ström, jurist med fokus på upphandlingar och avtalshantering, och Love Ekenberg, professor i data- och systemvetenskap, båda Stockholms universitet, är två av artikelförfattarna. De övriga är Mats Danielsson, professor vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med mångårig erfarenhet som it-konsult, och Anita Kollerbaur, tidigare universitetslektor och sedan pensioneringen senior rådgivare. Foto: Daniel Wadenius 48 UPPHANDLING24 NUMMER 5 13

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Vi skapar bättre samhällen för människor!

Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom affärsområdena: Byggprojektering Infrastruktur IT Temaplan Jag redovisar ett antal exempel som alla kommer från

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region AB SID 1 av 13 Stockholm Business Region AB UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLING AV PERSONALUTHYRNINGSTJÄNSTER SID 2 av 13 Innehåll 1. Bakgrund... 4 1.1 Upphandlande myndighet... 4 1.2 Upphandlingens omfattning...

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Anna Borgs Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-09 Meddelad i Falun Mål nr 321-12 1 SÖKANDE Miljöteamet i Stockholm AB, 556202-4348 Virdings allé 32 B 754 50 Uppsala MOTPART Gästrike Vatten AB, 556751-1661

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni

Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni PM59100 PM59008 2.1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Upphandlingens form... 3 1.2 Upphandlingens

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). UPPHANDLINGSRAPPORT 1 INLEDNING Göteborgs Stadsteater (Stadsteatern) har genomfört en upphandling avseende ramavtal för Ljud-, ljusoch bildutrustning för professionell teaterverksamhet. 1.1 Omfattning

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2012-04-19 Meddelad i Falun Mål nr 659-12 1 SÖKANDE Låssmeden KanLås, 556801-2875 Mickelsvägen 3 824 34 Hudiksvall MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, 222000-2311 826 80 Söderhamn

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Datum bilaga 1a Dnr

Datum bilaga 1a Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende tekniska undersökningar inom området radiokommunikation, bilaga 1a till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Diarie SR1411 Upphandlare Kamrul Islam Detta dokument är en

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2012-05-02 Meddelad i Falun Mål nr 967-12 1 SÖKANDE Höglands Logistik AB, 556650-7439 Telegatan 2 571 38 Nässjö MOTPART Trafikverket 781 89 Borlänge Ombud: Annica Bengtsson Juridik

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen. hos

Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen. hos Skatteverket Annie Sörensen Dalum 2012-10-01 Dnr 131-467684-12/21 Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen hos www.skatteverket.se Postadress 171 94 SOLNA Skatteverket 0771-567 567 E-posladress

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut 2013-05-27 Upphandlande organisation Sollentuna kommun Fredrik Söderlind Upphandling Upphandling avseende ramavtal gällande installation av

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Anbudsinbjudan och inkomna anbud Förfrågningsunderlaget annonserades den Sista dag att lämna anbud bestämdes till den

Anbudsinbjudan och inkomna anbud Förfrågningsunderlaget annonserades den Sista dag att lämna anbud bestämdes till den Bilaga 1 Sida 1 (5) 2013-11-20 UPPHANDLINGSRAPPORT I UPPHANDLINGEN AV BEMANNINGSTJÄNSTER VID TILLFÄLLIGA VAKANSER INOM ÄLDREOMSORG OCH STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Den här rapporten

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Utvärdering av anbud. Stockholm, den 17 mars 2017

Utvärdering av anbud. Stockholm, den 17 mars 2017 Utvärdering av anbud Stockholm, den 17 mars 2017 Frågeställningar Vad säger lagen? Vad säger rättspraxis Hur ska jag förhålla mig? Metod Vad säger lagen, 16 kap. LOU Tilldelning av kontrakt och grunder

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad KKV1030, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2010-12-20 Dnr 616/2010 1 (10) Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad Kammarrätten

Läs mer

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna APRIL 2011 Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna 1 Företagen och de kommunala upphandlingarna Sammanfattning Kommunens

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

:35:52 Svar: Ja, textrutor är ok att utöka. 2 Fråga:

:35:52 Svar: Ja, textrutor är ok att utöka. 2 Fråga: 1 Fråga: Får den redigerbara textrutan i anbudsformuläret göras större för att få plats med mer text? Ja, textrutor är ok att utöka. 2 Fråga: Hej, vi antar att ni menar att anbudstidens utgång är 2016-08-26.

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Syftet med checklistan är att underlätta kvalitetssäkring av det upphandlingsdokument som tidigare kallades förfrågningsunderlaget.

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-19 Meddelad i Göteborg Mål nr 1727-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Antalis AB, 556076-2022 Box 4014 422 04 Hisings Backa MOTPART Chalmers tekniska högskola AB, 556479-5598 Ekonomiavdelningen/Inköp

Läs mer

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/ Sida: 1 av 7 Bilaga 1 Dnr Af-2012/279 404 Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/279 404 Arbetsförmedlingen har genomfört sammanlagt

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-22 1 (6) HSN 1304-0501 Handläggare: Elizabeth Knudsen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, p 27 Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR Stockholm 2011-02-25 INLEDNING Detta dokument kompletterar Bilaga 1 Administrativa

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Möjligheter att i samband med utvärdering erhålla en hög kvalitet i samband med leverans av tjänster.

Våga värdera kvalitet! Möjligheter att i samband med utvärdering erhålla en hög kvalitet i samband med leverans av tjänster. Våga värdera kvalitet! Möjligheter att i samband med utvärdering erhålla en hög kvalitet i samband med leverans av tjänster. Stockholm 29 januari 2014 Inledning Tjänst främst konsulttjänst i detta fall

Läs mer

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt Rapport till Mistra avseende Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Projekt: Mistra Dnr INT 2011/1 Stockholm 16 juni 2011 tony.carlsson@spiut.se

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning, dnr Af-2012/106729

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning, dnr Af-2012/106729 Sida: 1 av 7 Bilaga 1 Dnr Af-2012/106729 Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning, dnr Af-2012/106729 Arbetsförmedlingen har genomfört sammanlagt 54 upphandlingar

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-10 1 (5) HSN 1501-0102 Handläggare: Eva Bohlin Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Antagande av leverantör - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se STADSBYGGNADSKONTORET Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster stockholm.se 2 (13) Stadsbyggnadskontoret Tilldelningsbeslut December 2013 Dnr: 2013-09654-22 Utgivare:

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/16 2012-06-25 Upphandlingsansvarig Upphandling MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Ramavtal upphandlingskonsult Beredskap) Barbro Bengtsson 12/16 2.1.

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Checklista för upphandling av väghållningstjänster

Checklista för upphandling av väghållningstjänster Checklista för upphandling av väghållningstjänster Upphandling Måste vi som väghållare göra upphandlingar, är en berättigad och återkommande fråga till REV. Generellt så skall man nog i görligaste mån

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Anbudsformulär VVS konsult

Anbudsformulär VVS konsult Anbudsformulär VVS konsult Dnr 2016-11 Innehållsförteckning INLEDNING 3 AUA.18 Kontaktuppgifter anbudslämnare 3 AUB.33 Anbudens giltighetstid 3 AUB.51 Prövning av anbudsgivare 4 AUB.52 Värderingsgrunder

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S.Sundin Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 1050-12 1 SÖKANDE Menigo Foodservice AB, 556044-4647 Box 9081 120 05 Årsta Ombud: Advokat Liselott Fröstad och jur. kand. Eleonore

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen 2012-04-27 Dnr 2011/2214 Beslutande: Jennv Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

2013-02-07. mats.westin@stockholm.se Kompetens i upphandling och köp av tekniska konsulttjänster

2013-02-07. mats.westin@stockholm.se Kompetens i upphandling och köp av tekniska konsulttjänster mats.westin@stockholm.se Kompetens i upphandling och köp av tekniska konsulttjänster Snabbupphandling av kompetens Kvalificering av företag: Platsannonser Befattningskrav Lönekriterier Ledarskap som tillämpar

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 2012-11-23 1 (5) Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 Utvärderingsrapport Tolktjänster Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 9-11 Ekonomi/upphandling Postadress:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet

Antagande av leverantör - upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-20 1 (6) HSN 1112-1556 Handläggare: Marika Berggrund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 18 Antagande av leverantör - upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet

Läs mer

1 Sammanfattning av anbudsutvärdering av Maskinentreprenaden för Bylandets avloppsreningsverk

1 Sammanfattning av anbudsutvärdering av Maskinentreprenaden för Bylandets avloppsreningsverk Datum 2012-06-14 Bilaga 1 1 Sammanfattning av anbudsutvärdering av Maskinentreprenaden för Bylandets avloppsreningsverk Anbud har öppnats vid SEAB s kontorshus på Gunnarsvägen i Smedjebacken. Anbudsöppningen

Läs mer

Prognos över antalet asylsökande

Prognos över antalet asylsökande Prognos över antalet asylsökande 2014 81000 personer till Sverige och sökte asyl 2015 80 000 105 000 personer beräknas söka asyl 2016 80 000 105 000 personer beräknas söka asyl Boendeformer 3 Steg Steg

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 03 DOM 2017-03-23 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 4246-16 KLAGANDE Kentor IT Aktiebolag Ombud: Advokat Mikael Engström och jurist Peter Riiga Box 1670 111 96 Stockholm MOTPART Stockholms

Läs mer

Hur man väljer en passande utvärderingsmodell erfarenheter från Klippans Läderfabrik

Hur man väljer en passande utvärderingsmodell erfarenheter från Klippans Läderfabrik Hur man väljer en passande utvärderingsmodell erfarenheter från Klippans Läderfabrik Upphandling inom förorenade områden 23 november 2011 Tomas Henrysson CONVIRO AB Huvudstudien 2007 Förordat åtgärdsalternativ

Läs mer

Som man frågar får man svar

Som man frågar får man svar Som man frågar får man svar Anneli Liljemark Affärsområdschef miljö, hälsa och säkerhet Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget skall utformas så att anbuden kan svara på samma sak, dvs. underlaget

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport RAPPORT 2016-05-09 Dnr 2015/918 Utvärderingsrapport Innehållsförteckning 1 Allmänt om upphandlingen... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Upphandlingens omfattning... 2 2 Prövning av kraven på tjänsterna...

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer