Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 1 september 2006 PTS-ER-2006:35 ISSN DIARIENR Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna upphört Redovisning av ett regeringsuppdrag

2

3 Förord Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) uppdrag 1 att utreda vilket frekvensutrymme som kan frigöras i samband med att de analoga markbundna TV-sändningarna upphör och för vilka användningsområden det kan utnyttjas. I uppdraget ingår att belysa olika konsekvenser av alternativa användningar, bl.a. hur befintliga och nya frekvensanvändare påverkas, möjligheterna att utnyttja gjorda investeringar i infrastruktur samt förutsättningarna för att utveckla tjänster och produkter för en internationell marknad. Regeringsuppdraget omfattade även en del som gäller frekvensplaneringen för ljudradiosändningar på långvågs-, mellanvågs- och kortvågsbanden. Denna del av uppdraget har redovisats separat. 2 Denna rapport utgör PTS redovisning av uppdraget och överlämnas härmed till regeringen. Stockholm den 1 september 2006 Marianne Treschow Generaldirektör 1 Uppdrag att utreda vilket frekvensutrymme som kan frigöras i samband med att de analoga markbundna TV-sändningarna upphör och vad detta frekvensutrymme kan användas till, m.m. (N2005/8208/ITFoU) 2 PTS, Utredning av frekvensplanering för ljudradiosändningar i långvågs-, mellanvågs- och kortvågsbanden, PTS-ER-2006:32 Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Sammanfattning...7 Summary...11 Förkortningar Inledning Uppdragets genomförande Utredning av frigörande av frekvensutrymme Bakgrund TV-sändningar och frekvensanvändning Allmänt om frekvensanvändning TV-sändningar i Sverige Dagens TV-utsändningar Teknikkonvergens Övergången till digitala sändningar och användningen av frekvenser för marksänd TV Nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna Frekvenser som används för marksänd rundradio Frekvensutrymme som används för analog marksänd TV Band I (47 68 MHz) Band III ( MHz) Band IV och V ( MHz) Lagstiftning om användning av radiosändare m.m Värdering av frekvensutrymme Internationellt samarbete i frågor om övergång till marksänd digital- TV Arbetet inom ITU Världsradiokonferenserna (WRC) ITU:s planering av rundradiofrekvenser Samarbetet inom CEPT CEPT:s planering av rundradiofrekvenser Samarbetet inom EU EU:s kompetens i frågor om tilldelning av radiofrekvenser och TV-sändningar Arbetet inom EU:s grupp för radiospektrumpolitik (RSPG) Kommissionens arbete Rådets slutsatser Slutsatser EU EBU Övergången till marksänd digital-tv i Europa Länder utanför Europa Frigjort frekvensutrymme Tekniska förutsättningar Inledning Något om radioanvändning i de aktuella frekvensområdena Teknisk studie om frigjort frekvensutrymme Beskrivning av radiosystem i den tekniska studien Antaganden som har använts i studien Metodik som har använts i studien Beskrivning av studiens resultat Slutsatser av den tekniska studien Genève-avtalet 2006 (GE06) och tekniska förutsättningar Sammanfattning Studie av värde för tänkbara användningsområden Metodik Scenarier...66 Post- och telestyrelsen 5 (99)

6 6.1.2 Tjänstebeskrivning, omsättningspotential och investeringar Marknadseffekter Samhällseffekter Tillgängligt frekvensutrymme Ekonomisk värdering Fler SDTV-program i marksänd digital-tv mer SDTV HDTV i marksänd digital-tv Mobil-TV FWA trådlöst bredband för fast mottagning Mobilt bredband/mobiltelefoni Översikt omsättningspotential och investeringskostnader för samliga tillämpningsområden Översikt av marknadseffekter för samtliga tillämpningsområden Samhällsvärde i frigjort frekvensutrymme Slutsatser i studien Slutsatser Frekvensutrymme som kan användas när de analoga TVsändningarna upphör Möjliga tjänster i frekvensutrymmet efter nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna Fler SDTV-program i marksänd digital-tv mer SDTV HDTV i marksänd digital-tv Mobil-TV FWA trådlöst bredband för fast mottagning Mobilt bredband/mobiltelefoni Övrig användning Sammanfattande slutsatser Frekvensutrymme har ett värde Betydelsen av internationellt samarbete Den framtida teknikutvecklingen Källor Konsultrapporter som utarbetats inom uppdragets ram Svenskt offentligt tryck Material från EU Litteratur...93 BILAGOR (99) Post- och telestyrelsen

7 Sammanfattning Riksdagen har beslutat att den marksända televisionen helt ska övergå till digital teknik. De analoga markbundna TV-sändningarna släcks ned i etapper och ska ha upphört helt den 1 februari Då digital teknik är väsentligt mer frekvenseffektiv än analog teknik kan frekvensutrymme frigöras vid nedsläckningen av de analoga sändningarna. De frekvensband som är behandlas i rapporten är: Frekvensområde (MHz) Benämning Mängd frekvensutrymme (MHz) Band I Band III Band IV/V 392 Band I (47 68 MHz) kommer efter nedsläckningen av de analoga TVsändningarna inte att användas för TV eller annan rundradio. Band III ( MHz) kommer efter nedsläckningen av de analoga TVsändningarna inte att användas för TV-utsändningar. Band IV och V ( MHz) används för fem driftsatta DVB-T-nät för marksänd digital-tv. PTS slutsatser Minst 189 MHz kan frigöras genom nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna. Det finns en stor dold resurs i återanvändbart frekvensutrymme - både utnyttjandemässigt och ekonomiskt. Det finns ett flertal realistiska alternativ till användning av band I, III, IV och V efter nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna. Frekvensutrymme har ett stort ekonomiskt och samhälleligt värde. Internationell samordning har ett mycket stort värde. Framtida teknikutveckling bör inte förhindras genom beslut idag. Det måste övervägas om frekvensutrymme som tidigare nyttjats för utsändning av rundradio och TV kan användas på andra sätt som medför ett ökat värde för samhället och konsumenterna. Radiofrekvenser är en begränsad resurs som bör användas på ett så effektivt sätt som möjligt och så att den samhälleliga nyttan av användningen blir så stor som möjligt. PTS anser att teknik- och tjänsteneutrala tillstånd, vilka ger Post- och telestyrelsen 7 (99)

8 tillståndshavarna möjlighet att anpassa sig till den pågående teknikutvecklingen och marknadens efterfrågan, bör vara en vägledande princip vid tilldelning av tillstånd för användning av radiofrekvenser. I band I (47 68 MHz) kan frigöras 21 MHz för nya system efter nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna. PTS bedömer att det kommersiella intresset för att använda band I är litet. Däremot har Försvarsmakten uttryckt intresse för bandet. Intresse finns även från radioamatörer. I band III ( MHz) finns det efter Internationella Teleunionens regionala radiokommunikationskonferens i Genève 2006 (RRC-06) internationellt koordinerat utrymme för ett rikstäckande och tre regionala T-DAB-nät samt ett rikstäckande DVB-T-nät. Regeringen har beslutat att inte vidare bygga ut den digitala ljudradion i Sverige. Band III, d.v.s. 56 MHz, skulle därför i dess helhet kunna användas för nya system. Försvarsmakten har till PTS uttryckt intresse för att använda frekvensbandet MHz, som inte ingår i band III men som kan påverkas av eventuella framtida beslut om utbyggnad av digital ljudradio (T-DAB). I band IV och V ( MHz) finns det efter RRC-06 internationellt koordinerat utrymme för sju rikstäckande DVB-T-nät. För närvarande finns det fem DVB-T-nät för marksänd digital-tv i band IV och V. Kvar finns då frekvensutrymme motsvarande två rikstäckande internationellt koordinerade DVB-T-nät, d.v.s. 112 MHz. Frekvenskanaler som är planerade för marksänd digital-tv men där någon sändare inte finns i ett visst geografiskt område utsätts för viss störning från angränsande kanaler. Dessa frekvenskanaler skulle dock kunna återanvändas för andra tillämpningar, under förutsättning att tekniska kriterier för samexistens kan fastställas (s.k. återanvändbart frekvensutrymme). PTS uppskattar att det återanvändbara frekvensutrymmet kan uppgå till så mycket som 200 MHz. Frekvensutrymmet i band III, IV och V kan efter nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna användas för flera olika slags tjänster. 1. Fler SDTV-program (TV i standardupplösning) i marksänd digital-tv 2. HDTV (TV i högupplösning) i marksänd digital-tv 3. Mobil-TV 4. FWA trådlöst bredband för fast mottagning 5. Mobilt bredband/mobiltelefoni. Utöver de ovan angivna tjänsterna kan även andra tillämpningsområden tänkas i band I, III, IV och V. Det kan röra sig om digital ljudradio, lågeffektutrustning som kan användas utan tillståndsplikt samt militära system. 8 (99) Post- och telestyrelsen

9 Av utfallet från RRC-06 följer att det i Sverige kan byggas ut högst två nya rikstäckande DVB-T-nät i band IV och V utöver redan befintliga fem DVB-T-nät. Två DVB-T-nät möjliggör upp till 14 SDTV-program i MPEG-2- komprimeringsformat. HDTV är en utveckling av SDTV som förbättrar användarupplevelsen genom ökad kvalitet (högre upplösning) på TV-bilden. Enligt PTS uppfattning förutsätter HDTV i marksänd digital-tv att MPEG-4-komprimering används. Mobil-TV innebär TV-mottagning i en bärbar terminal, i de flesta fall någon form av mobiltelefon. Mobil-TV-tjänster kan realiseras med flera olika tekniska lösningar varav några, exempelvis DVB-H och den besläktade tekniken MediaFLO, huvudsakligen är avsedda att användas i band III, IV och V medan andra, däribland MBMS, huvudsakligen är avsedda att användas i de frekvensband som används för mobiltelefoni. En utbyggnad av rikstäckande DVB-H-nät (eller liknande system) i band III, IV och V förutsätter att internationellt koordinerat frekvensutrymme tas i anspråk. Det innebär att DVB-H-näten konkurrerar med en eventuell framtida utbyggnad av DVB-T (SDTV eller HDTV) om frekvensutrymme. PTS utredning visar dock att MBMS-liknande system i band III, IV och V skulle kunna ha goda förutsättningar att samexistera med DVB-Tnät och därför vara ett frekvenseffektivt alternativ. Teoretiska FWA-system (trådlöst bredband för fast mottagning) skulle enligt PTS analys kunna ha goda möjligheter att samexistera med befintliga och framtida DVB-T-nät i återanvändbara frekvenser. Band III, IV och V har vågutbredningsegenskaper som gör att utbyggnad av FWA i dessa band skulle kunna bli kostnadsmässigt attraktiv. En grundläggande begränsning när det gäller att använda band III, IV och V för mobilt bredband/mobiltelefoni är att upplänken (förbindelsen från terminalen till basstationen) inte ryms inom den frekvensplanering som antagits vid RRC-06. PTS bedömer dessutom att de kommersiella möjligheterna för en tillkommande aktör som erbjuder mobilt bredband kan vara begränsade i Sverige. PTS uppfattning är att beslut om användning av frekvensutrymme bör föregås av noggranna utredningar om hur frekvensutrymmet kan fördelas på ett sätt som tillför samhället det största värdet. Flera kommersiella aktörer kan ha intresse av att betala stora belopp i auktioner för att få tillgång till frekvensutrymme. Ett annat sätt att värdera frekvensutrymme är att beräkna den samhällsnytta som radioanvändningen i frekvensutrymmet skapar. PTS uppfattning är att det går att uppnå stora vinster för samhället med en mer effektiv och flexibel resursanvändning av frekvensutrymme. Dessa vinster kan enligt PTS bedömning i huvudsak väntas tillfalla konsumenter och andra användare genom sänkta priser för och ett ökat utbud av elektroniska kommunikationstjänster. EU-kommissionen har inriktat sig på möjligheterna att frigöra frekvensutrymme på ett samordnat sätt inom EU. På det sättet anser kommissionen att det största ekonomiska värdet av övergången kan realiseras, eftersom det europeiska näringslivet då får möjlighet att utveckla varor och tjänster för en gemensam marknad och inte för skilda nationella marknader. Post- och telestyrelsen 9 (99)

10 PTS anser att det vore av stort värde om de europeiska länderna samordnat kan komma överens om hur hela eller delar av det frekvensutrymme som frigörs i och med nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna ska användas. Därför bör Sverige, enligt PTS mening, inte fatta i praktiken oåterkalleliga beslut om användning av frekvensutrymme i band III, IV och V innan de europeiska länderna fattat ett gemensamt beslut i frågan. Ett beslut att ta i anspråk tillgängligt frekvensutrymme i band IV och V för ytterligare två rikstäckande DVB-T-nät medför att frekvensutrymmet för överskådlig tid framåt låses upp på ett sätt som inte medger användning av eventuell framtida utvecklad teknik. Ett sådant beslut skulle bl.a. kunna kraftigt försvåra kommande övergång från MPEG-2-komprimering till MPEG-4- komprimering i näten för marksänd digital-tv. PTS anser att det måste övervägas om andra användningar, t.ex. de som redovisas i denna rapport, kan tillföra samhället och konsumenterna ett större värde än vad användning för ytterligare TV-tjänster skulle göra. Öppna förfaranden för tilldelning av tillstånd för användning av frekvensutrymme med villkor som är teknik- och tjänsteneutrala skulle, enligt PTS uppfattning, ge bäst förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av frekvensutrymmet och även kunna medföra positiva effekter i form av möjlighet till teknikutveckling och/eller ekonomisk utveckling för landet. 10 (99) Post- och telestyrelsen

11 Summary The Riksdag (Swedish Parliament) has decided that terrestrial television should switch over completely to digital technology. The analogue terrestrial television broadcasting is being switched off in stages and will have ceased completely on 1 February As digital technology is significantly more frequency efficient than analogue technology, frequency space can be released upon the switch-off of the analogue broadcasting. The frequency bands dealt in this report are: Frequency area (MHz) Designation Size of frequency space (MHz) Band I Band III Band IV/V 392 Band I (47 68 MHz) will not be used for television or other broadcasting following the switch-off of analogue television broadcasting. Band III ( MHz) will not be used for television broadcasting following the switch-off of analogue television broadcasting. Bands IV and V ( MHz) are used for the five operational DVB-T networks for terrestrial digital television. PTS s conclusions At least 189 MHz can be released through the switch-off of analogue television broadcasting. There is a large hidden resource in reusable frequency space both as regards usage and financially. There are several realistic alternatives to the use of bands I, III, IV and V following the switch-off of the analogue television broadcasting. Frequency space has substantial financial and social value. International coordination has very great value. Future technological development should not be impeded through a decision today. Deliberations must be conducted concerning whether the frequency space that has been previously used for broadcasting radio and television can be used in other ways that provide increased value for society and the consumer. Radio frequencies are a limited resource and should be used in the most efficient manner possible so that the benefit to society from their use is the greatest Post- och telestyrelsen 11 (99)

12 possible. PTS considers that technology- and service-neutral licences, which provide licence holders with the opportunity to adapt to the ongoing development of technology and demand in the market, should be a guiding principle when allocating the licences for the use of radio frequencies. Within the band I (47 68 MHz), 21 MHz can be released for new systems after switch-off of the analogue television broadcasting. PTS considers that there is little commercial interest in the use of band I. However, the Armed Forces have expressed an interest in this band. There is also interest from amateur radio users. Following the International Telecommunication Union s Regional Radio Communication Conference (RRC-06) in Geneva in 2006, there is internationally coordinated space within band III ( MHz) for either a nationwide and three regional T-DAB networks or a nationwide DVB-T network. The Government has decided not to further extend digital sound radio in Sweden. Band III, i.e. 56 MHz, would therefore be entirely available for new systems. The Armed Forces have expressed to PTS their interest in the use of the frequency band MHz, which forms part of Band III, but which may be affected by possible future decisions on the development of digital sound radio (T-DAB). Following RRC-06, there is coordinated space in bands IV and V ( MHz) for seven nationwide DVB-T networks. Currently there are five DVB-T networks for terrestrial digital television in bands IV and V. There will then be frequency space corresponding to two nationwide internationally coordinated DVB-T networks, i.e. 112 MHz, remaining. The frequency channels that are planned for terrestrial digital television but where there is no transmitter in a particular geographical area are subject to some interference from neighbouring channels. However, these frequency channels could possibly be reused for other applications, subject to the precondition that the technical criteria for co-existence can be established (reusable frequency space). PTS estimates that the reusable frequency space can amount to as much as 200 MHz. The frequency space in bands III, IV and V can, following the switch-off of analogue television broadcasting, be used for several different kinds of services. 1. More SDTV programmes (television in standard resolution) in terrestrial digital television 2. HDTV (television in higher resolution) in terrestrial digital television 3. Mobile television 4. FWA wireless broadband for fixed reception 5. Mobile broadband/mobile telephony. 12 (99) Post- och telestyrelsen

13 In addition to the above-mentioned services, other areas of application may be contemplated within bands I, III, IV and V. These may involve digital sound radio, short-range devices that can be used without a licence and military systems. It follows from the outcome of RRC-06 that in Sweden at most two new nationwide DVB-T networks in bands IV and V can be built in addition to the five pre-existing DVB-T networks. Two DVB-T networks allow up to 14 SDTV programmes in MPEG-2 compressed format. HDTV is a development of SDTV that improves the user experience by increased quality (higher resolution) of the television picture. In the opinion of PTS, HDTV in terrestrial digital television requires the use of MPEG-4 compression. Mobile television involves television reception in a portable terminal, in most cases some form of mobile telephone. Mobile television services can be realised with several different technical solutions of which some, for example DVB-H and the related technology MediaFLO, are mainly intended to be used in bands III, IV and V, while others, including MBMS, are mainly intended to be used in the frequency bands that are used for mobile telephony. A precondition for the development of a nationwide DVB-H network (or similar system) in bands III, IV and V is that internationally coordinated frequency space is utilised. This means that DVB-H networks compete with the possible future development of DVB-T (SDTV or HDTV) for frequency space. However, PTS s investigation shows that systems resembling MBMS in bands III, IV and V may have good prospects of co-existing with DVB-T networks and therefore be a frequency efficient alternative. Theoretical FWA systems (wireless broadband for fixed reception) would, according to PTS s analysis, potentially have good possibilities of co-existing with existing and future DVB-T networks in reusable frequencies. Bands III, IV and V have propagation qualities that make the development of FWA in these bands potentially attractive from the cost perspective. A fundamental limitation affecting the use of bands III, IV and V for mobile broadband/mobile telephony is that the uplink (the link from the terminal to the base station) is not covered by the frequency planning adopted at RRC-06. PTS also considers that the commercial opportunities for an additional stakeholder who offers mobile broadband may be limited in Sweden. PTS s opinion is that a decision on the use of frequency space should be preceded by careful investigations about how the frequency space can be allocated in a way that provides society with the greatest value. Several commercial stakeholders may be interested in paying large amounts at auctions to gain access to frequency space. Another way to value frequency space is to calculate the public benefit that radio use in the frequency space creates. PTS s opinion is that it is possible to achieve great benefits for society with more efficient and flexible use of frequency space resources. These gains can, in the view of PTS, mainly be expected to benefit consumers and other users through reduced prices for and an increased range of electronic communications services. Post- och telestyrelsen 13 (99)

14 The EU Commission focus on the possibilities of releasing frequency space in a coordinated way within the EU. In this way the Commission considers that the greatest economic value from the switchover can be realised, as European business will then have the opportunity of developing goods and services for a common market and not for separate national markets. PTS considers that it would be of great value if the European countries can through coordination reach agreement on how the entire or parts of the frequency space that is released as of the switch-off of analogue television broadcasting shall be used. Therefore, Sweden should, in the opinion of PTS, not make decisions regarding the use of frequency space in the bands III, IV and V which in practice would be irrevocable before the European countries have made a joint decision on the matter. A decision to reserve available frequency space in bands IV and V for two further nationwide DVB-T networks means that the frequency space would for the foreseeable future be tied in a way that would not allow the use of any future technology developed. Such a decision would, among other things, possibly severely impair future switchover from MPEG-2 compression to MPEG-4 compression in the network for terrestrial digital television. PTS is of the view that it must be considered whether other uses, for example those described in this report, can bring to society and the consumer greater value than the use for more television services could. Open procedures for the assignment of licences for the use of frequency space with conditions that are technology- and service neutral would, in the opinion of PTS, provide the best preconditions for the efficient utilisation of the frequency space and also possibly bring with them positive effects in the form of opportunities for technology development and/or economic growth for Sweden. 14 (99) Post- och telestyrelsen

15 Förkortningar C/N CEPT Carrier to Noise ratio, signal/brus-förhållande Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications, den europeiska sammanslutningen av postoch telekommunikationsmyndigheter DAB-IP teknik som utnyttjar IP för överföring av multimediatjänster i T- DAB-nät DVB-H DVB-T EDGE ETSI FWA GE06 GSM HDTV IP IP-TV ITU MBMS MPEG MFN Digital Video Broadcasting Handheld, en standard för marksänd digital-tv för mobil mottagning Digital Video Broadcasting Terrestrial, en standard för marksänd digital-tv för stationär mottagning EDGE: Enhanced Data Rate for GSM Evolution, en teknik som ökar datakapaciteten i GSM European Telecommunications Standards Institute, den europeiska standardiseringsorganisationen för radio och telekommunikation Fixed Wireless Access, trådlöst bredband för fast mottagning Genèveavtalet 2006 om planering av rundradiofrekvenser i bl.a. Europa Global System for Mobile Telephony, en standard för digital mobiltelefoni High Definition Television, standard för att sända TV i hög upplösning Internet Protocol Överföring av TV genom IP-baserad datakommunikation Internationella Teleunionen Mobile Broadcast/Multicast Service, en teknik som erbjuder bl.a. rundradiotjänster i mobiltelefonnät Moving Pictures Experts Group. MPEG-2 och MPEG-4 är komprimeringsformat för digital videoöverföring Multiple Frequency Network, ett nät med flera sändare som använder olika frekvenser Post- och telestyrelsen 15 (99)

16 OFDM PTS RRC SAS SDTV SFN SMS SR SVT T-DAB T-DMB UMTS UR WCDMA WiMAX WLAN WRC xdsl Orthogonal Frequency Division Multiplexing, en modulationsteknik för radioutsändningar Post- och telestyrelsen Regional Radio Conference, ITU:s regionala radiokonferenser Subscriber Authorization System, system för åtkomstkontroll (kryptering) av digital-tv Standard Definition Television, standard för att sända TV i normalupplösning Single Frequency Network, ett nät med flera sändare som använder samma frekvens Subscriber Management System, system för relation med slutkunder, vilket inbegriper t.ex. kundtjänst och betalningsrutiner Sveriges Radio Sveriges Television Terrestrial Digital Audio Broadcasting, en standard för marksänd digital ljudrundradio Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting, en teknik som utnyttjar T-DAB för överföring av multimedia (t.ex. TV-innehåll) Universal Mobile Telecommunication System, en standard för mobiltelefoni som också innefattar bl.a. datakommunikation. Benämns ibland 3G, d.v.s. tredje generationens mobiltelefoni. Utbildningsradion Wideband Code Division Multiple Access, en modulationsteknik för radioutsändningar Worldwide Interoperability for Microwave Access, en samling standarder baserade på OFDM-teknik som kan användas för att erbjuda trådlösa bredbandstjänster Wireless Local Area Network, trådlösa lokala nätverk för datakommunikation World Radio Conference, ITU:s världsradiokonferenser Digital Subscriber Line, t.ex. ADSL eller VDSL, teknik för digital bredbandig kommunikation över kopparbaserade accessnät 16 (99) Post- och telestyrelsen

17 1 Inledning 1.1 Uppdragets genomförande PTS har genomfört uppdraget i projektform med Jonas Wessel och senare My Bergdahl som projektledare. Övriga deltagare från PTS som har bidragit i projektet har varit Per G Andersson, Maria Aust, Peter Ekstedt, Sally Ibrahim, Joakim Persson och Stefan Uppgård. Som underlag till rapporten har PTS låtit genomföra ett antal konsultstudier. Dessa konsultstudier har under projektets gång lagts ut på PTS hemsida för kommentarer. En sammanfattning av inkomna kommentarer på de genomförda konsultstudierna återfinns i bilaga 1. Uppdraget har genomförts i samråd med Radio- och TV verket, Konkurrensverket och Försvarsmakten. Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket har efter ett inledande möte avböjt vidare deltagande i samrådsgruppen. Inom ramen för uppdragets genomförande anordnade PTS den 9 februari 2006 ett seminarium för att låta intressenter komma till tals och för att belysa den aktuella frågan från olika perspektiv. Presentationer från seminariet finns tillgängliga på PTS hemsida Utredning av frigörande av frekvensutrymme En grundläggande fråga är på vilket sätt frekvensutrymme kan sägas frigöras i och med nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna. Digitala TV-sändningar utnyttjar mindre frekvensutrymme för likvärdigt programinnehåll jämfört med analoga TV-sändningar. För det programinnehåll som tidigare sändes rikstäckande i analog-tv (d.v.s. SVT1, SVT2 samt TV4) räcker det för digitala sändningar med ett rikstäckande DVB-T-nät, vilket skulle innebära att ett mycket stort frekvensutrymme skulle kunna frigöras. Detta frekvensutrymme har dock till stora delar redan tagits i anspråk genom utbyggnaden till befintliga fem DVB-T-nät. Frågan blir alltså vad återstående frekvensutrymme som därmed inte nödvändigtvis behöver betraktas som "frigjort" kan användas till. Frågan vilket frekvensutrymme som frigörs kan heller inte besvaras utan en utredning av olika slags användningsområden för utrymmet. Av radiotekniska skäl kan vissa system ha bättre förutsättningar än andra att samexistera med existerande eller planerade digital-tv-nät i Sverige och i utlandet. Det går således inte att ange ett bestämt utrymme som frigörs utan en diskussion av vilka system som tänks användas. Av stor betydelse är om systemen (näten) byggs upp på sätt som traditionellt använts för rundradionät, nämligen med högeffektsändare i högmaster, vilka täcker en stor yta. Sådana nät har nämligen stor potential att störa annan radiomottagning. 3 Post- och telestyrelsen 17 (99)

18 Vidare kommer de frekvenser som frigörs i de flesta fall att vara regionalt splittrade, d.v.s. det frigörs olika kanaler i olika geografiska områden och inte ett rikstäckande frekvensband. Slutligen bör det uppmärksammas att vissa slags radioanvändningar är möjliga i kanaler som inte är "frigjorda", d.v.s. kanaler som är planerade för marksänd digital-tv men där någon sändare inte finns i ett visst geografiskt område. Det rör sig här om radioanvändning med låg effekt och som därmed är geografiskt begränsad. Dessa frekvenser benämns i denna rapport återanvändbart frekvensutrymme. Följande utredning beaktar de ovan angivna faktorerna både då det gäller de tekniska resultaten och de alternativa användningsområden som diskuteras. 18 (99) Post- och telestyrelsen

19 2 Bakgrund TV-sändningar och frekvensanvändning 2.1 Allmänt om frekvensanvändning Olika radiokommunikationstjänster har genom överenskommelse eller föreskrifter tilldelats bestämda frekvensband. De olika delarna av radiospektrum har varierande lämplighet för skilda radiotillämpningar på grund av t.ex. radiovågornas frekvensberoende utbredningsegenskaper, för tillfället tillgänglig teknik, sändarnas nödvändiga bandbredd och industripolitiska hänsyn. Teknikutvecklingen möjliggör att högre frekvensband kan tas i bruk, men radiospektrum betraktas ändå som en begränsad naturresurs. Efterfrågan på användbara frekvensband överstiger i många fall tillgången, och utnyttjandet regleras t.ex. genom internationella överenskommelser. Sådana träffas bl.a. inom Internationella Teleunionen (ITU) och den europeiska sammanslutningen av regleringsmyndigheter för post och telekommunikation (CEPT). Att frekvenser finns tillgängliga betyder inte att de är tekniskt och ekonomiskt användbara. Först när tillförlitlig och prisvärd teknik finns blir det intressant att använda frekvenserna. Ett mått på hur den tekniska utvecklingen gjort allt högre frekvenser användbara är de internationella frekvensplanerna. Frekvensplan Övre frekvensgräns MHz MHz MHz ,5 GHz GHz GHz Tabell 1: De högsta frekvenser som regleras i de internationella frekvensplanerna 4 Generellt tenderar också nya tjänster baserade på ny teknik att tilldelas allt högre frekvensband, då det ofta är tekniskt, ekonomiskt eller politiskt svårt att utrymma existerande användare ur lägre frekvensband. 2.2 TV-sändningar i Sverige De grundläggande patenten för television söktes under 1920-talet och tekniken blev praktiskt användbar under 1930-talet. TV-sändningar i Sverige startade officiellt 4 september 1956, vilket var relativt sent jämfört med andra europeiska länder. Utbyggnaden av sändarnätet gick mycket snabbt liksom utvecklingen av försäljningen av TV-mottagare, och redan efter tio år kunde 80 % av befolkningen ta emot TV-sändningarna. Nätet byggdes ut med högeffektsändare i ca 300 m 4 Wormbs, Nina, Genom tråd och eter: Framväxten av distributionsnätet för radio och TV. Stiftelsen Etermedierna i Sverige, Stockholm 1997 Post- och telestyrelsen 19 (99)

20 höga master (s.k. storstationer) och slavsändare (d.v.s. kompletterande sändare med mindre täckningsområde) för att med ett minimalt antal sändare täcka en så stor del av Sveriges befolkning som möjligt. Den andra rikstäckande TV-kanalen TV2 startade sin verksamhet 1969 och regelbundna färg-tv-sändningar inleddes Frekvensanvändning för markbundna TV-sändningar i Europa reglerades fram till 2006 i den s.k. Stockholmsplanen som antogs 1961 (se vidare avsnitt ). Från 1956, då de regelbundna TV-sändningarna startades, kontrollerades utsändningarna helt av ett statligt företag (numera Sveriges Television), som tillhandahöll TV i allmänhetens tjänst ( public service-tv ). Från slutet av talet ledde den tekniska utvecklingen med bl.a. möjlighet för allmänheten att ta emot TV genom satellit (parabolantenn) och kabel stegvis fram till ett system med såväl kommersiell TV som public service-tv. I början av 1980-talet blev det möjligt att ta emot TV-sändningar från Europa via satellit och 1983 startade de första kabel-tv-näten började den privatägda kanalen TV3 att sända svenskspråkiga program via satellit från utlandet och bröt därmed Sveriges Televisions monopol på svenskspråkiga sändningar. Nordisk Television AB (numera TV4) började sända via satellit 1990 och fick koncession för de första reklamfinansierade marksändningarna i Sverige Det nya analoga marknätet för TV4:s sändningar byggdes ut på två år inleddes försök med marksänd digital TV. Frekvenskoordinering inleddes för fyra DVB-T-nät 5 och 1997 beslutade riksdagen att digitala sändningar skulle införas i Sverige med början Under 2003 togs det femte DVB-T-nätet i drift och riksdagen beslutade att de analoga TV-sändningarna ska upphöra Under 2005 inleddes nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna (se vidare avsnitt 3.1). 2.3 Dagens TV-utsändningar I dagsläget finns det i Sverige fyra olika distributionsnät för TV-innehåll: de markbundna näten, satellit, kabel-tv samt IP-baserad TV 7 via bredbandsnät. Andel hushåll Varav digital Kabel-TV 50% ~10% Marksänd 30% 43% Satellit 20% 100% IP-TV? 100% Tabell 2: Andel av hushåll på olika plattformar samt andel digital mottagning 8 5 DVB-T: Digital Video Broadcasting Terrestrial, en standard för marksänd digital-tv för stationär mottagning 6 Prop. 2002/03:72, bet. 2002/03:KU33, rskr. 2002/03:196 7 IP: Internet Protocol 8 Radio- och TV-verket, Medieutveckling 2006, s (99) Post- och telestyrelsen

Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna

Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna DATUM RAPPORTNUMMER 1 september 2006 PTS-ER-2006:35 ISSN 1650-9862 DIARIENR 05-12576 Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna upphört Redovisning av ett regeringsuppdrag

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF

Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF Rapportnummer PTS-ER-2008:16 Datum 2008-06-23 Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF Delrapportering av uppdrag RB 2008:5 Delrapportering av uppdrag 2008:5 Rapportnummer PTS-ER-2008:16 Diarienummer

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv 1 2006-05-18 SVT/SR/UR Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv Efter diskussion den 11 maj 2006 med Kristoffer Nilsson, NetLight,

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Kommittédirektiv Översyn av villkor för kommersiell radio Dir. 2007:77 Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå vilka

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Telefoninäten. Jens A Andersson

Telefoninäten. Jens A Andersson Telefoninäten Jens A Andersson Referens-modeller OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande nät 2 Data communication After

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Rapportnummer PTS-ER-2015:17 Datum 2015-04-24 Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Delrapport av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Delrapport

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet

Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet Diarienummer 12-1921 Datum 2012-03-15 Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet Påverkan på möjligheter att uppnå en effektiv spektrumanvändning Diarienummer 12-1921 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI Stockholm 2013-09-02 Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet se Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005

Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005 Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005 Agenda» Introduktion Bredband och Multi Play» IPTV vad är det och varför?» Tekniken bakom IPTV» Krav på IPTV» Kvalitet i IP-nät» Komprimering» Multicast»

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida:

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida: Profilen för Y, D & IT Kommunikation Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation se även länk från programmets profilwebbsida: LiU > LiTH > Civilingenjörsutbildning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 MINNESANTECKNINGAR DATUM 6 maj 2005 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 Datum: 18 februari 2005 Tid: 0900-1200 Plats: Post- och telestyrelsen, Stockholm

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem 1 (13) 6.2.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 15 AH/2015 M Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem MPS 15 AH/2015 M

Läs mer

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Box 33, 121 25 Stockholm-Globen 08-606 90 80, rtvv@rtvv.se, www.rtvv.se Sida 1 Sammanfattning Radio- och TV-verket har sedan år 2003 i uppdrag av regeringen att följa

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Att sända kommersiell radio

Att sända kommersiell radio Att sända kommersiell radio 1 Myndigheten för radio och tv ger tillstånd och registrerar svenska radio- och tv-sändningar. Vi utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. En annan uppgift är att följa

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser ANSÖKAN o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser 1(5) Ansökan avser 1 Nytt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-04 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-005 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Handlingsplan för marknadskontroll 2014

Handlingsplan för marknadskontroll 2014 Dnr:13/00405 Handlingsplan för marknadskontroll 2014 1 Myndighetens tillsynsarbete Myndigheten för radio och tv utövar tillsyn enligt radio-och tv-lagen (2010:696). Tillsynen grundas på myndighetens eget

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1)

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) 1/3 Beslutsbilaga 1 Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) Allmänna förutsättningar Tillståndet innehas av AETN UK, vilket är ett aktiebolag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: 2009-003 Datum: 2009-03-05 Utredare: Mårten Hyltner Micha Velasco Utredning avseende Post-

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida:

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida: Profilen för Y, D & IT Kommunikation Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation se även länk från programmets profilwebbsida: LiU > LiTH > Civilingenjörsutbildning

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Fördjupningsuppgiften Ämnen

Fördjupningsuppgiften Ämnen Fördjupningsuppgiften Ämnen Jens A Andersson Mål för fördjupningsuppgiften if Ni skall självständigt läsa in er på ett aktuellt ämne inom telekom. Få en djup jpförståelse för detta ämne. Presentera ert

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

RADIOHISTORIA I NORR

RADIOHISTORIA I NORR 1 RADIOHISTORIA I NORR Nr 1/2012 Information 2012-06-08 Vandringsutställningen om radions första tid i Norrbotten. Utställningen har under hösten varit utställd på Norrbotten Museum. Där visades också

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Digitaliseringen av tv-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Svante Barck-Holst Anna Marklund

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Marknadsutvecklingen för trådbunden tv

Marknadsutvecklingen för trådbunden tv Rapportnummer PTS-ER 2010:21 Datum 2010-12-10 Marknadsutvecklingen för trådbunden tv Rapportnummer PTS-ER 2010:21 Diarienummer 10-9037 ISSN 1650-9862 Författare Maria Aust, Jacob Bolin, Stefan Carlsson

Läs mer

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter.

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Europa 2020 - Kommisionens program för att hantera vägen ut ur krisen - Består av sju huvudinitiativ - Smart tillväxt - En digital

Läs mer

Ett naturligt teknikskifte?

Ett naturligt teknikskifte? Nina Wormbs Ett naturligt teknikskifte? Exemplet marksänd tv 1 I förrgår, den 3 april, slutade storstation 41 Uppsala Vedyxa att sända analog TV över Uppsala med omnejd. 2 Vi är mitt inne i Etapp 2:2 av

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut:

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: Post- och telestyrelsen Enheten för samtrafik Box 5398 102 49 STOCKHOLM Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: (Dnr: 08-120446/23) Skyldigheter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Profilen Kommunikation

Profilen Kommunikation Profilen Kommunikation för Y, D & IT Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation 1 Kommunikation =? Sändare Information Mottagare Telekommunikation (telekom)

Läs mer