Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 1 september 2006 PTS-ER-2006:35 ISSN DIARIENR Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna upphört Redovisning av ett regeringsuppdrag

2

3 Förord Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) uppdrag 1 att utreda vilket frekvensutrymme som kan frigöras i samband med att de analoga markbundna TV-sändningarna upphör och för vilka användningsområden det kan utnyttjas. I uppdraget ingår att belysa olika konsekvenser av alternativa användningar, bl.a. hur befintliga och nya frekvensanvändare påverkas, möjligheterna att utnyttja gjorda investeringar i infrastruktur samt förutsättningarna för att utveckla tjänster och produkter för en internationell marknad. Regeringsuppdraget omfattade även en del som gäller frekvensplaneringen för ljudradiosändningar på långvågs-, mellanvågs- och kortvågsbanden. Denna del av uppdraget har redovisats separat. 2 Denna rapport utgör PTS redovisning av uppdraget och överlämnas härmed till regeringen. Stockholm den 1 september 2006 Marianne Treschow Generaldirektör 1 Uppdrag att utreda vilket frekvensutrymme som kan frigöras i samband med att de analoga markbundna TV-sändningarna upphör och vad detta frekvensutrymme kan användas till, m.m. (N2005/8208/ITFoU) 2 PTS, Utredning av frekvensplanering för ljudradiosändningar i långvågs-, mellanvågs- och kortvågsbanden, PTS-ER-2006:32 Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Sammanfattning...7 Summary...11 Förkortningar Inledning Uppdragets genomförande Utredning av frigörande av frekvensutrymme Bakgrund TV-sändningar och frekvensanvändning Allmänt om frekvensanvändning TV-sändningar i Sverige Dagens TV-utsändningar Teknikkonvergens Övergången till digitala sändningar och användningen av frekvenser för marksänd TV Nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna Frekvenser som används för marksänd rundradio Frekvensutrymme som används för analog marksänd TV Band I (47 68 MHz) Band III ( MHz) Band IV och V ( MHz) Lagstiftning om användning av radiosändare m.m Värdering av frekvensutrymme Internationellt samarbete i frågor om övergång till marksänd digital- TV Arbetet inom ITU Världsradiokonferenserna (WRC) ITU:s planering av rundradiofrekvenser Samarbetet inom CEPT CEPT:s planering av rundradiofrekvenser Samarbetet inom EU EU:s kompetens i frågor om tilldelning av radiofrekvenser och TV-sändningar Arbetet inom EU:s grupp för radiospektrumpolitik (RSPG) Kommissionens arbete Rådets slutsatser Slutsatser EU EBU Övergången till marksänd digital-tv i Europa Länder utanför Europa Frigjort frekvensutrymme Tekniska förutsättningar Inledning Något om radioanvändning i de aktuella frekvensområdena Teknisk studie om frigjort frekvensutrymme Beskrivning av radiosystem i den tekniska studien Antaganden som har använts i studien Metodik som har använts i studien Beskrivning av studiens resultat Slutsatser av den tekniska studien Genève-avtalet 2006 (GE06) och tekniska förutsättningar Sammanfattning Studie av värde för tänkbara användningsområden Metodik Scenarier...66 Post- och telestyrelsen 5 (99)

6 6.1.2 Tjänstebeskrivning, omsättningspotential och investeringar Marknadseffekter Samhällseffekter Tillgängligt frekvensutrymme Ekonomisk värdering Fler SDTV-program i marksänd digital-tv mer SDTV HDTV i marksänd digital-tv Mobil-TV FWA trådlöst bredband för fast mottagning Mobilt bredband/mobiltelefoni Översikt omsättningspotential och investeringskostnader för samliga tillämpningsområden Översikt av marknadseffekter för samtliga tillämpningsområden Samhällsvärde i frigjort frekvensutrymme Slutsatser i studien Slutsatser Frekvensutrymme som kan användas när de analoga TVsändningarna upphör Möjliga tjänster i frekvensutrymmet efter nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna Fler SDTV-program i marksänd digital-tv mer SDTV HDTV i marksänd digital-tv Mobil-TV FWA trådlöst bredband för fast mottagning Mobilt bredband/mobiltelefoni Övrig användning Sammanfattande slutsatser Frekvensutrymme har ett värde Betydelsen av internationellt samarbete Den framtida teknikutvecklingen Källor Konsultrapporter som utarbetats inom uppdragets ram Svenskt offentligt tryck Material från EU Litteratur...93 BILAGOR (99) Post- och telestyrelsen

7 Sammanfattning Riksdagen har beslutat att den marksända televisionen helt ska övergå till digital teknik. De analoga markbundna TV-sändningarna släcks ned i etapper och ska ha upphört helt den 1 februari Då digital teknik är väsentligt mer frekvenseffektiv än analog teknik kan frekvensutrymme frigöras vid nedsläckningen av de analoga sändningarna. De frekvensband som är behandlas i rapporten är: Frekvensområde (MHz) Benämning Mängd frekvensutrymme (MHz) Band I Band III Band IV/V 392 Band I (47 68 MHz) kommer efter nedsläckningen av de analoga TVsändningarna inte att användas för TV eller annan rundradio. Band III ( MHz) kommer efter nedsläckningen av de analoga TVsändningarna inte att användas för TV-utsändningar. Band IV och V ( MHz) används för fem driftsatta DVB-T-nät för marksänd digital-tv. PTS slutsatser Minst 189 MHz kan frigöras genom nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna. Det finns en stor dold resurs i återanvändbart frekvensutrymme - både utnyttjandemässigt och ekonomiskt. Det finns ett flertal realistiska alternativ till användning av band I, III, IV och V efter nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna. Frekvensutrymme har ett stort ekonomiskt och samhälleligt värde. Internationell samordning har ett mycket stort värde. Framtida teknikutveckling bör inte förhindras genom beslut idag. Det måste övervägas om frekvensutrymme som tidigare nyttjats för utsändning av rundradio och TV kan användas på andra sätt som medför ett ökat värde för samhället och konsumenterna. Radiofrekvenser är en begränsad resurs som bör användas på ett så effektivt sätt som möjligt och så att den samhälleliga nyttan av användningen blir så stor som möjligt. PTS anser att teknik- och tjänsteneutrala tillstånd, vilka ger Post- och telestyrelsen 7 (99)

8 tillståndshavarna möjlighet att anpassa sig till den pågående teknikutvecklingen och marknadens efterfrågan, bör vara en vägledande princip vid tilldelning av tillstånd för användning av radiofrekvenser. I band I (47 68 MHz) kan frigöras 21 MHz för nya system efter nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna. PTS bedömer att det kommersiella intresset för att använda band I är litet. Däremot har Försvarsmakten uttryckt intresse för bandet. Intresse finns även från radioamatörer. I band III ( MHz) finns det efter Internationella Teleunionens regionala radiokommunikationskonferens i Genève 2006 (RRC-06) internationellt koordinerat utrymme för ett rikstäckande och tre regionala T-DAB-nät samt ett rikstäckande DVB-T-nät. Regeringen har beslutat att inte vidare bygga ut den digitala ljudradion i Sverige. Band III, d.v.s. 56 MHz, skulle därför i dess helhet kunna användas för nya system. Försvarsmakten har till PTS uttryckt intresse för att använda frekvensbandet MHz, som inte ingår i band III men som kan påverkas av eventuella framtida beslut om utbyggnad av digital ljudradio (T-DAB). I band IV och V ( MHz) finns det efter RRC-06 internationellt koordinerat utrymme för sju rikstäckande DVB-T-nät. För närvarande finns det fem DVB-T-nät för marksänd digital-tv i band IV och V. Kvar finns då frekvensutrymme motsvarande två rikstäckande internationellt koordinerade DVB-T-nät, d.v.s. 112 MHz. Frekvenskanaler som är planerade för marksänd digital-tv men där någon sändare inte finns i ett visst geografiskt område utsätts för viss störning från angränsande kanaler. Dessa frekvenskanaler skulle dock kunna återanvändas för andra tillämpningar, under förutsättning att tekniska kriterier för samexistens kan fastställas (s.k. återanvändbart frekvensutrymme). PTS uppskattar att det återanvändbara frekvensutrymmet kan uppgå till så mycket som 200 MHz. Frekvensutrymmet i band III, IV och V kan efter nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna användas för flera olika slags tjänster. 1. Fler SDTV-program (TV i standardupplösning) i marksänd digital-tv 2. HDTV (TV i högupplösning) i marksänd digital-tv 3. Mobil-TV 4. FWA trådlöst bredband för fast mottagning 5. Mobilt bredband/mobiltelefoni. Utöver de ovan angivna tjänsterna kan även andra tillämpningsområden tänkas i band I, III, IV och V. Det kan röra sig om digital ljudradio, lågeffektutrustning som kan användas utan tillståndsplikt samt militära system. 8 (99) Post- och telestyrelsen

9 Av utfallet från RRC-06 följer att det i Sverige kan byggas ut högst två nya rikstäckande DVB-T-nät i band IV och V utöver redan befintliga fem DVB-T-nät. Två DVB-T-nät möjliggör upp till 14 SDTV-program i MPEG-2- komprimeringsformat. HDTV är en utveckling av SDTV som förbättrar användarupplevelsen genom ökad kvalitet (högre upplösning) på TV-bilden. Enligt PTS uppfattning förutsätter HDTV i marksänd digital-tv att MPEG-4-komprimering används. Mobil-TV innebär TV-mottagning i en bärbar terminal, i de flesta fall någon form av mobiltelefon. Mobil-TV-tjänster kan realiseras med flera olika tekniska lösningar varav några, exempelvis DVB-H och den besläktade tekniken MediaFLO, huvudsakligen är avsedda att användas i band III, IV och V medan andra, däribland MBMS, huvudsakligen är avsedda att användas i de frekvensband som används för mobiltelefoni. En utbyggnad av rikstäckande DVB-H-nät (eller liknande system) i band III, IV och V förutsätter att internationellt koordinerat frekvensutrymme tas i anspråk. Det innebär att DVB-H-näten konkurrerar med en eventuell framtida utbyggnad av DVB-T (SDTV eller HDTV) om frekvensutrymme. PTS utredning visar dock att MBMS-liknande system i band III, IV och V skulle kunna ha goda förutsättningar att samexistera med DVB-Tnät och därför vara ett frekvenseffektivt alternativ. Teoretiska FWA-system (trådlöst bredband för fast mottagning) skulle enligt PTS analys kunna ha goda möjligheter att samexistera med befintliga och framtida DVB-T-nät i återanvändbara frekvenser. Band III, IV och V har vågutbredningsegenskaper som gör att utbyggnad av FWA i dessa band skulle kunna bli kostnadsmässigt attraktiv. En grundläggande begränsning när det gäller att använda band III, IV och V för mobilt bredband/mobiltelefoni är att upplänken (förbindelsen från terminalen till basstationen) inte ryms inom den frekvensplanering som antagits vid RRC-06. PTS bedömer dessutom att de kommersiella möjligheterna för en tillkommande aktör som erbjuder mobilt bredband kan vara begränsade i Sverige. PTS uppfattning är att beslut om användning av frekvensutrymme bör föregås av noggranna utredningar om hur frekvensutrymmet kan fördelas på ett sätt som tillför samhället det största värdet. Flera kommersiella aktörer kan ha intresse av att betala stora belopp i auktioner för att få tillgång till frekvensutrymme. Ett annat sätt att värdera frekvensutrymme är att beräkna den samhällsnytta som radioanvändningen i frekvensutrymmet skapar. PTS uppfattning är att det går att uppnå stora vinster för samhället med en mer effektiv och flexibel resursanvändning av frekvensutrymme. Dessa vinster kan enligt PTS bedömning i huvudsak väntas tillfalla konsumenter och andra användare genom sänkta priser för och ett ökat utbud av elektroniska kommunikationstjänster. EU-kommissionen har inriktat sig på möjligheterna att frigöra frekvensutrymme på ett samordnat sätt inom EU. På det sättet anser kommissionen att det största ekonomiska värdet av övergången kan realiseras, eftersom det europeiska näringslivet då får möjlighet att utveckla varor och tjänster för en gemensam marknad och inte för skilda nationella marknader. Post- och telestyrelsen 9 (99)

10 PTS anser att det vore av stort värde om de europeiska länderna samordnat kan komma överens om hur hela eller delar av det frekvensutrymme som frigörs i och med nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna ska användas. Därför bör Sverige, enligt PTS mening, inte fatta i praktiken oåterkalleliga beslut om användning av frekvensutrymme i band III, IV och V innan de europeiska länderna fattat ett gemensamt beslut i frågan. Ett beslut att ta i anspråk tillgängligt frekvensutrymme i band IV och V för ytterligare två rikstäckande DVB-T-nät medför att frekvensutrymmet för överskådlig tid framåt låses upp på ett sätt som inte medger användning av eventuell framtida utvecklad teknik. Ett sådant beslut skulle bl.a. kunna kraftigt försvåra kommande övergång från MPEG-2-komprimering till MPEG-4- komprimering i näten för marksänd digital-tv. PTS anser att det måste övervägas om andra användningar, t.ex. de som redovisas i denna rapport, kan tillföra samhället och konsumenterna ett större värde än vad användning för ytterligare TV-tjänster skulle göra. Öppna förfaranden för tilldelning av tillstånd för användning av frekvensutrymme med villkor som är teknik- och tjänsteneutrala skulle, enligt PTS uppfattning, ge bäst förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av frekvensutrymmet och även kunna medföra positiva effekter i form av möjlighet till teknikutveckling och/eller ekonomisk utveckling för landet. 10 (99) Post- och telestyrelsen

11 Summary The Riksdag (Swedish Parliament) has decided that terrestrial television should switch over completely to digital technology. The analogue terrestrial television broadcasting is being switched off in stages and will have ceased completely on 1 February As digital technology is significantly more frequency efficient than analogue technology, frequency space can be released upon the switch-off of the analogue broadcasting. The frequency bands dealt in this report are: Frequency area (MHz) Designation Size of frequency space (MHz) Band I Band III Band IV/V 392 Band I (47 68 MHz) will not be used for television or other broadcasting following the switch-off of analogue television broadcasting. Band III ( MHz) will not be used for television broadcasting following the switch-off of analogue television broadcasting. Bands IV and V ( MHz) are used for the five operational DVB-T networks for terrestrial digital television. PTS s conclusions At least 189 MHz can be released through the switch-off of analogue television broadcasting. There is a large hidden resource in reusable frequency space both as regards usage and financially. There are several realistic alternatives to the use of bands I, III, IV and V following the switch-off of the analogue television broadcasting. Frequency space has substantial financial and social value. International coordination has very great value. Future technological development should not be impeded through a decision today. Deliberations must be conducted concerning whether the frequency space that has been previously used for broadcasting radio and television can be used in other ways that provide increased value for society and the consumer. Radio frequencies are a limited resource and should be used in the most efficient manner possible so that the benefit to society from their use is the greatest Post- och telestyrelsen 11 (99)

12 possible. PTS considers that technology- and service-neutral licences, which provide licence holders with the opportunity to adapt to the ongoing development of technology and demand in the market, should be a guiding principle when allocating the licences for the use of radio frequencies. Within the band I (47 68 MHz), 21 MHz can be released for new systems after switch-off of the analogue television broadcasting. PTS considers that there is little commercial interest in the use of band I. However, the Armed Forces have expressed an interest in this band. There is also interest from amateur radio users. Following the International Telecommunication Union s Regional Radio Communication Conference (RRC-06) in Geneva in 2006, there is internationally coordinated space within band III ( MHz) for either a nationwide and three regional T-DAB networks or a nationwide DVB-T network. The Government has decided not to further extend digital sound radio in Sweden. Band III, i.e. 56 MHz, would therefore be entirely available for new systems. The Armed Forces have expressed to PTS their interest in the use of the frequency band MHz, which forms part of Band III, but which may be affected by possible future decisions on the development of digital sound radio (T-DAB). Following RRC-06, there is coordinated space in bands IV and V ( MHz) for seven nationwide DVB-T networks. Currently there are five DVB-T networks for terrestrial digital television in bands IV and V. There will then be frequency space corresponding to two nationwide internationally coordinated DVB-T networks, i.e. 112 MHz, remaining. The frequency channels that are planned for terrestrial digital television but where there is no transmitter in a particular geographical area are subject to some interference from neighbouring channels. However, these frequency channels could possibly be reused for other applications, subject to the precondition that the technical criteria for co-existence can be established (reusable frequency space). PTS estimates that the reusable frequency space can amount to as much as 200 MHz. The frequency space in bands III, IV and V can, following the switch-off of analogue television broadcasting, be used for several different kinds of services. 1. More SDTV programmes (television in standard resolution) in terrestrial digital television 2. HDTV (television in higher resolution) in terrestrial digital television 3. Mobile television 4. FWA wireless broadband for fixed reception 5. Mobile broadband/mobile telephony. 12 (99) Post- och telestyrelsen

13 In addition to the above-mentioned services, other areas of application may be contemplated within bands I, III, IV and V. These may involve digital sound radio, short-range devices that can be used without a licence and military systems. It follows from the outcome of RRC-06 that in Sweden at most two new nationwide DVB-T networks in bands IV and V can be built in addition to the five pre-existing DVB-T networks. Two DVB-T networks allow up to 14 SDTV programmes in MPEG-2 compressed format. HDTV is a development of SDTV that improves the user experience by increased quality (higher resolution) of the television picture. In the opinion of PTS, HDTV in terrestrial digital television requires the use of MPEG-4 compression. Mobile television involves television reception in a portable terminal, in most cases some form of mobile telephone. Mobile television services can be realised with several different technical solutions of which some, for example DVB-H and the related technology MediaFLO, are mainly intended to be used in bands III, IV and V, while others, including MBMS, are mainly intended to be used in the frequency bands that are used for mobile telephony. A precondition for the development of a nationwide DVB-H network (or similar system) in bands III, IV and V is that internationally coordinated frequency space is utilised. This means that DVB-H networks compete with the possible future development of DVB-T (SDTV or HDTV) for frequency space. However, PTS s investigation shows that systems resembling MBMS in bands III, IV and V may have good prospects of co-existing with DVB-T networks and therefore be a frequency efficient alternative. Theoretical FWA systems (wireless broadband for fixed reception) would, according to PTS s analysis, potentially have good possibilities of co-existing with existing and future DVB-T networks in reusable frequencies. Bands III, IV and V have propagation qualities that make the development of FWA in these bands potentially attractive from the cost perspective. A fundamental limitation affecting the use of bands III, IV and V for mobile broadband/mobile telephony is that the uplink (the link from the terminal to the base station) is not covered by the frequency planning adopted at RRC-06. PTS also considers that the commercial opportunities for an additional stakeholder who offers mobile broadband may be limited in Sweden. PTS s opinion is that a decision on the use of frequency space should be preceded by careful investigations about how the frequency space can be allocated in a way that provides society with the greatest value. Several commercial stakeholders may be interested in paying large amounts at auctions to gain access to frequency space. Another way to value frequency space is to calculate the public benefit that radio use in the frequency space creates. PTS s opinion is that it is possible to achieve great benefits for society with more efficient and flexible use of frequency space resources. These gains can, in the view of PTS, mainly be expected to benefit consumers and other users through reduced prices for and an increased range of electronic communications services. Post- och telestyrelsen 13 (99)

14 The EU Commission focus on the possibilities of releasing frequency space in a coordinated way within the EU. In this way the Commission considers that the greatest economic value from the switchover can be realised, as European business will then have the opportunity of developing goods and services for a common market and not for separate national markets. PTS considers that it would be of great value if the European countries can through coordination reach agreement on how the entire or parts of the frequency space that is released as of the switch-off of analogue television broadcasting shall be used. Therefore, Sweden should, in the opinion of PTS, not make decisions regarding the use of frequency space in the bands III, IV and V which in practice would be irrevocable before the European countries have made a joint decision on the matter. A decision to reserve available frequency space in bands IV and V for two further nationwide DVB-T networks means that the frequency space would for the foreseeable future be tied in a way that would not allow the use of any future technology developed. Such a decision would, among other things, possibly severely impair future switchover from MPEG-2 compression to MPEG-4 compression in the network for terrestrial digital television. PTS is of the view that it must be considered whether other uses, for example those described in this report, can bring to society and the consumer greater value than the use for more television services could. Open procedures for the assignment of licences for the use of frequency space with conditions that are technology- and service neutral would, in the opinion of PTS, provide the best preconditions for the efficient utilisation of the frequency space and also possibly bring with them positive effects in the form of opportunities for technology development and/or economic growth for Sweden. 14 (99) Post- och telestyrelsen

15 Förkortningar C/N CEPT Carrier to Noise ratio, signal/brus-förhållande Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications, den europeiska sammanslutningen av postoch telekommunikationsmyndigheter DAB-IP teknik som utnyttjar IP för överföring av multimediatjänster i T- DAB-nät DVB-H DVB-T EDGE ETSI FWA GE06 GSM HDTV IP IP-TV ITU MBMS MPEG MFN Digital Video Broadcasting Handheld, en standard för marksänd digital-tv för mobil mottagning Digital Video Broadcasting Terrestrial, en standard för marksänd digital-tv för stationär mottagning EDGE: Enhanced Data Rate for GSM Evolution, en teknik som ökar datakapaciteten i GSM European Telecommunications Standards Institute, den europeiska standardiseringsorganisationen för radio och telekommunikation Fixed Wireless Access, trådlöst bredband för fast mottagning Genèveavtalet 2006 om planering av rundradiofrekvenser i bl.a. Europa Global System for Mobile Telephony, en standard för digital mobiltelefoni High Definition Television, standard för att sända TV i hög upplösning Internet Protocol Överföring av TV genom IP-baserad datakommunikation Internationella Teleunionen Mobile Broadcast/Multicast Service, en teknik som erbjuder bl.a. rundradiotjänster i mobiltelefonnät Moving Pictures Experts Group. MPEG-2 och MPEG-4 är komprimeringsformat för digital videoöverföring Multiple Frequency Network, ett nät med flera sändare som använder olika frekvenser Post- och telestyrelsen 15 (99)

16 OFDM PTS RRC SAS SDTV SFN SMS SR SVT T-DAB T-DMB UMTS UR WCDMA WiMAX WLAN WRC xdsl Orthogonal Frequency Division Multiplexing, en modulationsteknik för radioutsändningar Post- och telestyrelsen Regional Radio Conference, ITU:s regionala radiokonferenser Subscriber Authorization System, system för åtkomstkontroll (kryptering) av digital-tv Standard Definition Television, standard för att sända TV i normalupplösning Single Frequency Network, ett nät med flera sändare som använder samma frekvens Subscriber Management System, system för relation med slutkunder, vilket inbegriper t.ex. kundtjänst och betalningsrutiner Sveriges Radio Sveriges Television Terrestrial Digital Audio Broadcasting, en standard för marksänd digital ljudrundradio Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting, en teknik som utnyttjar T-DAB för överföring av multimedia (t.ex. TV-innehåll) Universal Mobile Telecommunication System, en standard för mobiltelefoni som också innefattar bl.a. datakommunikation. Benämns ibland 3G, d.v.s. tredje generationens mobiltelefoni. Utbildningsradion Wideband Code Division Multiple Access, en modulationsteknik för radioutsändningar Worldwide Interoperability for Microwave Access, en samling standarder baserade på OFDM-teknik som kan användas för att erbjuda trådlösa bredbandstjänster Wireless Local Area Network, trådlösa lokala nätverk för datakommunikation World Radio Conference, ITU:s världsradiokonferenser Digital Subscriber Line, t.ex. ADSL eller VDSL, teknik för digital bredbandig kommunikation över kopparbaserade accessnät 16 (99) Post- och telestyrelsen

17 1 Inledning 1.1 Uppdragets genomförande PTS har genomfört uppdraget i projektform med Jonas Wessel och senare My Bergdahl som projektledare. Övriga deltagare från PTS som har bidragit i projektet har varit Per G Andersson, Maria Aust, Peter Ekstedt, Sally Ibrahim, Joakim Persson och Stefan Uppgård. Som underlag till rapporten har PTS låtit genomföra ett antal konsultstudier. Dessa konsultstudier har under projektets gång lagts ut på PTS hemsida för kommentarer. En sammanfattning av inkomna kommentarer på de genomförda konsultstudierna återfinns i bilaga 1. Uppdraget har genomförts i samråd med Radio- och TV verket, Konkurrensverket och Försvarsmakten. Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket har efter ett inledande möte avböjt vidare deltagande i samrådsgruppen. Inom ramen för uppdragets genomförande anordnade PTS den 9 februari 2006 ett seminarium för att låta intressenter komma till tals och för att belysa den aktuella frågan från olika perspektiv. Presentationer från seminariet finns tillgängliga på PTS hemsida Utredning av frigörande av frekvensutrymme En grundläggande fråga är på vilket sätt frekvensutrymme kan sägas frigöras i och med nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna. Digitala TV-sändningar utnyttjar mindre frekvensutrymme för likvärdigt programinnehåll jämfört med analoga TV-sändningar. För det programinnehåll som tidigare sändes rikstäckande i analog-tv (d.v.s. SVT1, SVT2 samt TV4) räcker det för digitala sändningar med ett rikstäckande DVB-T-nät, vilket skulle innebära att ett mycket stort frekvensutrymme skulle kunna frigöras. Detta frekvensutrymme har dock till stora delar redan tagits i anspråk genom utbyggnaden till befintliga fem DVB-T-nät. Frågan blir alltså vad återstående frekvensutrymme som därmed inte nödvändigtvis behöver betraktas som "frigjort" kan användas till. Frågan vilket frekvensutrymme som frigörs kan heller inte besvaras utan en utredning av olika slags användningsområden för utrymmet. Av radiotekniska skäl kan vissa system ha bättre förutsättningar än andra att samexistera med existerande eller planerade digital-tv-nät i Sverige och i utlandet. Det går således inte att ange ett bestämt utrymme som frigörs utan en diskussion av vilka system som tänks användas. Av stor betydelse är om systemen (näten) byggs upp på sätt som traditionellt använts för rundradionät, nämligen med högeffektsändare i högmaster, vilka täcker en stor yta. Sådana nät har nämligen stor potential att störa annan radiomottagning. 3 Post- och telestyrelsen 17 (99)

18 Vidare kommer de frekvenser som frigörs i de flesta fall att vara regionalt splittrade, d.v.s. det frigörs olika kanaler i olika geografiska områden och inte ett rikstäckande frekvensband. Slutligen bör det uppmärksammas att vissa slags radioanvändningar är möjliga i kanaler som inte är "frigjorda", d.v.s. kanaler som är planerade för marksänd digital-tv men där någon sändare inte finns i ett visst geografiskt område. Det rör sig här om radioanvändning med låg effekt och som därmed är geografiskt begränsad. Dessa frekvenser benämns i denna rapport återanvändbart frekvensutrymme. Följande utredning beaktar de ovan angivna faktorerna både då det gäller de tekniska resultaten och de alternativa användningsområden som diskuteras. 18 (99) Post- och telestyrelsen

19 2 Bakgrund TV-sändningar och frekvensanvändning 2.1 Allmänt om frekvensanvändning Olika radiokommunikationstjänster har genom överenskommelse eller föreskrifter tilldelats bestämda frekvensband. De olika delarna av radiospektrum har varierande lämplighet för skilda radiotillämpningar på grund av t.ex. radiovågornas frekvensberoende utbredningsegenskaper, för tillfället tillgänglig teknik, sändarnas nödvändiga bandbredd och industripolitiska hänsyn. Teknikutvecklingen möjliggör att högre frekvensband kan tas i bruk, men radiospektrum betraktas ändå som en begränsad naturresurs. Efterfrågan på användbara frekvensband överstiger i många fall tillgången, och utnyttjandet regleras t.ex. genom internationella överenskommelser. Sådana träffas bl.a. inom Internationella Teleunionen (ITU) och den europeiska sammanslutningen av regleringsmyndigheter för post och telekommunikation (CEPT). Att frekvenser finns tillgängliga betyder inte att de är tekniskt och ekonomiskt användbara. Först när tillförlitlig och prisvärd teknik finns blir det intressant att använda frekvenserna. Ett mått på hur den tekniska utvecklingen gjort allt högre frekvenser användbara är de internationella frekvensplanerna. Frekvensplan Övre frekvensgräns MHz MHz MHz ,5 GHz GHz GHz Tabell 1: De högsta frekvenser som regleras i de internationella frekvensplanerna 4 Generellt tenderar också nya tjänster baserade på ny teknik att tilldelas allt högre frekvensband, då det ofta är tekniskt, ekonomiskt eller politiskt svårt att utrymma existerande användare ur lägre frekvensband. 2.2 TV-sändningar i Sverige De grundläggande patenten för television söktes under 1920-talet och tekniken blev praktiskt användbar under 1930-talet. TV-sändningar i Sverige startade officiellt 4 september 1956, vilket var relativt sent jämfört med andra europeiska länder. Utbyggnaden av sändarnätet gick mycket snabbt liksom utvecklingen av försäljningen av TV-mottagare, och redan efter tio år kunde 80 % av befolkningen ta emot TV-sändningarna. Nätet byggdes ut med högeffektsändare i ca 300 m 4 Wormbs, Nina, Genom tråd och eter: Framväxten av distributionsnätet för radio och TV. Stiftelsen Etermedierna i Sverige, Stockholm 1997 Post- och telestyrelsen 19 (99)

20 höga master (s.k. storstationer) och slavsändare (d.v.s. kompletterande sändare med mindre täckningsområde) för att med ett minimalt antal sändare täcka en så stor del av Sveriges befolkning som möjligt. Den andra rikstäckande TV-kanalen TV2 startade sin verksamhet 1969 och regelbundna färg-tv-sändningar inleddes Frekvensanvändning för markbundna TV-sändningar i Europa reglerades fram till 2006 i den s.k. Stockholmsplanen som antogs 1961 (se vidare avsnitt ). Från 1956, då de regelbundna TV-sändningarna startades, kontrollerades utsändningarna helt av ett statligt företag (numera Sveriges Television), som tillhandahöll TV i allmänhetens tjänst ( public service-tv ). Från slutet av talet ledde den tekniska utvecklingen med bl.a. möjlighet för allmänheten att ta emot TV genom satellit (parabolantenn) och kabel stegvis fram till ett system med såväl kommersiell TV som public service-tv. I början av 1980-talet blev det möjligt att ta emot TV-sändningar från Europa via satellit och 1983 startade de första kabel-tv-näten började den privatägda kanalen TV3 att sända svenskspråkiga program via satellit från utlandet och bröt därmed Sveriges Televisions monopol på svenskspråkiga sändningar. Nordisk Television AB (numera TV4) började sända via satellit 1990 och fick koncession för de första reklamfinansierade marksändningarna i Sverige Det nya analoga marknätet för TV4:s sändningar byggdes ut på två år inleddes försök med marksänd digital TV. Frekvenskoordinering inleddes för fyra DVB-T-nät 5 och 1997 beslutade riksdagen att digitala sändningar skulle införas i Sverige med början Under 2003 togs det femte DVB-T-nätet i drift och riksdagen beslutade att de analoga TV-sändningarna ska upphöra Under 2005 inleddes nedsläckningen av de analoga TV-sändningarna (se vidare avsnitt 3.1). 2.3 Dagens TV-utsändningar I dagsläget finns det i Sverige fyra olika distributionsnät för TV-innehåll: de markbundna näten, satellit, kabel-tv samt IP-baserad TV 7 via bredbandsnät. Andel hushåll Varav digital Kabel-TV 50% ~10% Marksänd 30% 43% Satellit 20% 100% IP-TV? 100% Tabell 2: Andel av hushåll på olika plattformar samt andel digital mottagning 8 5 DVB-T: Digital Video Broadcasting Terrestrial, en standard för marksänd digital-tv för stationär mottagning 6 Prop. 2002/03:72, bet. 2002/03:KU33, rskr. 2002/03:196 7 IP: Internet Protocol 8 Radio- och TV-verket, Medieutveckling 2006, s (99) Post- och telestyrelsen

Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna

Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna DATUM RAPPORTNUMMER 1 september 2006 PTS-ER-2006:35 ISSN 1650-9862 DIARIENR 05-12576 Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TVsändningarna upphört Redovisning av ett regeringsuppdrag

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB)

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Första regeringsuppdraget - 28 mars 1996 - I den första etappen skall Post- och telestyrelsen koordinera frekvenser så att sändningsmöjlighet

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

1. CEPT ECC/ERC-beslut

1. CEPT ECC/ERC-beslut Referensdokument 1. CEPT ECC/ERC-beslut ECC/DEC/(10)02: ECC Decision of 12 November 2010 on compatibility between the fixed satellite service in the 30-31 GHz band and the Earth exploration satellite service

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14620 Gotlands Energi AB Att: Jan-Erik Pott Storgatan

Läs mer

Trådlöst bredband. Nuläge, förutsättningar och framtid. Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS

Trådlöst bredband. Nuläge, förutsättningar och framtid. Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS Trådlöst bredband Nuläge, förutsättningar och framtid Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS Agenda Vad är trådlöst bredband Omvärlden Nuvarande tillstånd i Sverige Eventuella

Läs mer

Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF

Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF Rapportnummer PTS-ER-2008:16 Datum 2008-06-23 Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF Delrapportering av uppdrag RB 2008:5 Delrapportering av uppdrag 2008:5 Rapportnummer PTS-ER-2008:16 Diarienummer

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2004 04-2215 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Rättsavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se BIM 2002 AB Tallbacken, Lerbo 640 23

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14759, 02-14676, 02-14765, 02-14761 Paradigm Communication

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-16983 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 Göteborg Energi Gothnet AB Att: Mats Devert Box 53 401 20 GÖTEBORG

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:118

Regeringens proposition 2003/04:118 Regeringens proposition 2003/04:118 Digitala TV-sändningar Prop. 2003/04:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Mona Sahlin (Kulturdepartementet)

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012 Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se Stockholm den 4 april 2012 Teracom Group har inbjudits att lämna synpunkter på Stelacons och PTS rapporter till Myndigheten för radio och tv angående

Läs mer

SÄNDNINGSUTRYMME för marksänd tv under tillståndsperioden

SÄNDNINGSUTRYMME för marksänd tv under tillståndsperioden SÄNDNINGSUTRYMME för marksänd tv under tillståndsperioden 2014 2020 Dnr: 13/00475 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdraget och dess genomförande... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Metod... 5 2.3 Utgångspunkter

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-15114 Quadracom Wireless AB Att: Lars Backlund c/o

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

RLAN forum. Tomas Jelder. Radioavdelningen, Landmobil Radio TELE IT RADIO POST. Radio Avdelningen

RLAN forum. Tomas Jelder. Radioavdelningen, Landmobil Radio TELE IT RADIO POST. Radio Avdelningen RLAN forum Tomas Jelder Radioavdelningen, Landmobil Radio Frekvensband undantagna från tillståndsplikt för RLAN i Sverige 2400-2483,5 MHz Max 100 mw eirp (i enlighet med EN 300 328) Standarder t.ex 802.11b

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

PTS spektrumpolicy. Joakim Persson

PTS spektrumpolicy. Joakim Persson PTS spektrumpolicy Joakim Persson Bakgrund Traditionell spektrumhantering Central planering av frekvensband Tilldelning av band till specifika tekniker, tjänster och marknadsaktörer ofta med exklusiv nyttjanderätt

Läs mer

Information om koordineringsarbetet för digital TV och radio inför RRC december 2004

Information om koordineringsarbetet för digital TV och radio inför RRC december 2004 Information om koordineringsarbetet för digital TV och radio inför RRC-06 17 december 2004 Information om koordineringsarbetet för digital TV och radio inför RRC-06 17 december 2004 Rapport från koordineringsmöten

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Teknisk utredning av användning av frigjort frekvensutrymme vid övergång till marksänd digital-tv

Teknisk utredning av användning av frigjort frekvensutrymme vid övergång till marksänd digital-tv 1 (63) frekvensutrymme vid övergång till marksänd 2 (63) SAMMANFATTNING I denna studie har vi analyserat möjligheten att, inom frekvensbanden III (VHF) och IV/V (UHF), frigöra spektrum, s.k. dividendkapacitet,

Läs mer

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Rapportnummer PTS-ER-2016:2 Datum 2016-01-14 Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Slutredovisning av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP Slutredovisning av regeringsuppdrag, N2014/2009/ITP Rapportnummer

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län. BESLUT S HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14636, 02-14758 Region Skåne Att: Mikael Nilsson

Läs mer

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning Spektrumreglering av trådlös audioanvändning PTS på LLB 2015 Amela Hatibovic Sehic Dejan Jaksic Post- och telestyrelsen Om oss Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk

Läs mer

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL PTS Inriktningsplan för spektrumhantering PTS inriktningsplan beskriver nuvarande användning i olika frekvensband och planerade förändringar på några års sikt samt tilldelningsform som har använts/planeras

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Rapport. Utredning av användning av frigjort frekvensutrymme i samband med övergången till marksänd digital-tv. Stockholm 2006-06-05

Rapport. Utredning av användning av frigjort frekvensutrymme i samband med övergången till marksänd digital-tv. Stockholm 2006-06-05 Rapport Utredning av användning av frigjort frekvensutrymme i samband med övergången till marksänd digital-tv Stockholm 2006-06-05 Kristoffer Nilsson Fredrik Jacobson Jonas Hovmark Anna Malmqvist Lars

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television Jan-Olof Gurinder senior adviser Sveriges Television Tjänster i marknätet grunden för SVT Sändningstillstånd i marknätet grunden för SVT Inget sändningstillstånd för satellit Sändningstillstånd för tråd

Läs mer

24 februari , , , , ,

24 februari , , , , , BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14764, 02-14677, 02-14762, 02-14763, 02-14760, 02-14766

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen

Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm

Läs mer

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend 2009-12-11 Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Skyddsförhållandena... 1 3 Beräkningsfallen... 2 4 Resultat... 3 5 Referenser... 3 Bilaga 1:

Läs mer

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet?

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Jonas Wessel Post- och telestyrelsen Spektrum är en ändlig resurs Utmaningar Räcka till nuvarande och traditionella behov Räcka till nya behov Störningsfrihet

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 22 december 2004 04-1167/10 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mats Övergaard Spektrumavdelningen 08-678 56 09 mats.overgaard@pts.se Satpoint AB Box 1253 181 24

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 B. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 B. Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet 1 (13) 30.6.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 70 B Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet MPS 70 B MPS 70 B 2 (13) INNEHÅLL AVDELNING A FÖRESKRIFTENS

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM MHz frekvensbandet i Unionen. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM MHz frekvensbandet i Unionen. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förslag till beslut om användning av 470-790 MHz frekvensbandet i Unionen Näringsdepartementet 2016-03-07 Dokumentbeteckning KOM(2016) 43 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009 Hearing tilldelning av 800 MHzbandet 23 april 2009 Agenda Syftet med hearingen Bakgrund Tidplan Tillståndens utformning Teknik- och tjänsteneutralitet Koordinering med tjänster i andra länder Geografisk

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Regeringsbeslut 3 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB med rätt att

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC februari 2005

Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC februari 2005 Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC-06 15 februari 2005 Förslag till dagordning - Bakgrund - Information från koordineringsmöten - Önskemål till

Läs mer

Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi

Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi Hur ska radiospektrum räcka till för framtidens trådlösa användning? Ylva Mälarstig och Joakim Persson, PTS Post- och telestyrelsen Sverige behöver

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Dnr 13/01736 Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Myndighetens uppdrag... 4 1.2 Strategins syfte...

Läs mer

Minnesanteckningar från det fjärde nationella förberedelsemötet inför RRC-06

Minnesanteckningar från det fjärde nationella förberedelsemötet inför RRC-06 MINNESANTECKNINGAR DATUM 17 januari 2005 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det fjärde nationella förberedelsemötet inför RRC-06 Datum: 17 december 2004 Tid: 1300-1600 Plats: Post- och telestyrelsen,

Läs mer

Yttrande ang. förslag om utbyggnad av marksänd digital TV. Skrivelse från Digital-TV-kommittén (Ku 1997:06) den 17 maj 2000.

Yttrande ang. förslag om utbyggnad av marksänd digital TV. Skrivelse från Digital-TV-kommittén (Ku 1997:06) den 17 maj 2000. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Charlotte Ingvar-Nilsson Rättsavdelningen 08-678 55 23 charlotte.ingvar-nilsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 15 augusti 2000 00-9071 aktbil. 5 ERT DATUM ER REFERENS

Läs mer

Minnesanteckningar från det elfte nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05

Minnesanteckningar från det elfte nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 MINNESANTECKNINGAR DATUM 15 februari 2004 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det elfte nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 Datum: 12 februari 2004 Tid: 0900-1300 Plats: Post- och telestyrelsen,

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen 1. Teknik- och tjänsteneutralitet 2. Tillstånd Teknik- och tjänsteneutralitet Huvudregel 3 kap. 4 LEK Tillstånd att använda radiosändare ska

Läs mer

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv 1 2006-05-18 SVT/SR/UR Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv Efter diskussion den 11 maj 2006 med Kristoffer Nilsson, NetLight,

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Kommittédirektiv Översyn av villkor för kommersiell radio Dir. 2007:77 Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå vilka

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 5 oktober 2004 04-704/10 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mats Övergaard Spektrumavdelningen 08-678 56 09 mats.overgaard@pts.se Maritime Communications Partner

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C(2013) Post- och telestyrelsen (PTS) Box 5398-Valhallavägen 117 SE-102 49 Stockholm Sverige Att.: Göran Marby Generaldirektör Fax: +46 8 678 55 05 Ärende: Kommissionens

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella teleunionens

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL PTS Inriktningsplan för spektrumhantering PTS inriktningsplan beskriver nuvarande användning i olika frekvensband och planerade förändringar på några års sikt samt tilldelningsform som har använts/planeras

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet 1/5 BESLUT 2011-05-19 Dnr: 11/00271 Viasat Broadcasting UK Limited Att: Jonny Searle Floor 2, Building 11 566 Chiswick High Road London W4 5 XR United Kingdom Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten

Läs mer

Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet

Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet Diarienummer 12-1921 Datum 2012-03-15 Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet Påverkan på möjligheter att uppnå en effektiv spektrumanvändning Diarienummer 12-1921 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05

Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 MINNESANTECKNINGAR DATUM 10 december 2003 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 Datum: 5 december 2003 Tid: 0900-1400 Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696); SFS 2012:702 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer