Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI"

Transkript

1 Stockholm Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Stockholm se Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI Sammanfattning Teracom har fått möjlighet att kommentera Myndigheten för radio och tv:s rapport Sändningsutrymme för marksänd tv under tillståndsperioden och vill lämna följande kommentarer. Teracom har tidigare yttrat sig om den utredning angående sändningsutrymme som genomfördes av Stelacon och som ligger till grund för MRTV:s rapport. Delar av det yttrandet återges även i detta remissvar. Teracom stöder MRTV: s och PTS - slutsats att hela nuvarande frekvensutrymme ska fortsatt användas för marksänd tv. Det handlingsalternativet ger störst möjlighet för berörda parter att planera sin verksamhet och kommer att få minst påverkan i konsumentledet och ur säkerhetssynpunkt. I sammanhanget är det är viktigt att framhålla att alla större förändringar i tv-näten måste ta hänsyn till den framförhållning som krävs för planering, teknisk implementering och informationsinsatser. Teracom anser därför att: Allt nuvarande sändningsutrymme måste tilldelas marknätet åtminstone under nästa tillståndsperiod Marknätet måste bestå av minst sju sändarnät oavsett frekvensplan - för att fortsatt kunna erbjuda ett tv-utbud som efterfrågas av tittare och programbolag Det är för tidigt att redan nu fatta några beslut om 700 MHz-bandet. Eventuella förändringar i frekvensplanen bör beakta utvecklingen i övriga Europa Eventuella frekvensändringar i tv-näten måste vara kopplade till en övergång till tekniken DVB-T2 Perioden för erforderliga parallellsändningar av programutbudet måste minst sträcka sig över tillståndsperioden

2 Allmänna kommentarer Marknätet - en betydande och modern plattform Marknätet är en betydande plattform för distribution av radio och tv. Det gäller över hela Europa där marknät är den största distributionsformen för tv-tittare. Totalt är det cirka 275 miljoner européer som varje dag tittar på tv via marknätet och antalet sålda digital-tv-mottagare uppgår till cirka 200 miljoner. I Sverige uppgår andelen hushåll som använder plattformen som primär mottagning av betal- och fri-tv uppgår till över 20 procent. Till detta kommer mottagning för andra-tv, tredje-tv i den fasta bostaden eller fritidsstugan etc. Det innebär att närmare 40 procent av de svenska hushållen använder marknätet som distributionsform för tv. Det gör att marknätet inte bara är en tekniskt effektiv distributionsform utan också utgör en viktig del i informationssamhället och den svenska demokratiprocessen. Marknätet är en modern och effektiv distributionsform både när det gäller frekvensutnyttjande och kostnader som genomgått en anmärkningsvärd utveckling de senaste femton år. Genom digitaliseringen har antalet tv-kanaler som sänder via marknätet ökat från tre till över ett 50-tal, samtidigt som distributionskostnaden minskat med över 90 procent per tv-kanal. Marknätet utvecklas ständigt med ny och mer sändningseffektiv teknik. Just nu förbereder Teracom nästa teknikutveckling från tekniken DVB-T till DVB-T2 - som möjliggör en övergång från standard-tv till sändningar i hdtv. En övergång till ny teknik kräver dock långa perioder av parallellsändning av utbudet för att hushållen ska ges rimlig tid att införskaffa nödvändig ny utrustning. Perioden för parallellsändning av ett större antal kanaler måste därför sträcka sig minst över nästa tillståndsperiod. Olika tekniker kompletterar varandra Teracom anser att det inte finns någon annan distributionsform för tv som kan ersätta marknätet, varken när det gäller täckning- eller stabilitet. Marknätet är den enda plattform där fri-tv utbudet sänds utan kryptering och utan krav på abonnemang. Marknätet har därutöver en central roll när det gäller att komma ut med viktig information till allmänheten vid kriser och katastrofer och är den enda plattform som uppfyller public service-bolagens höga krav på tillgänglighet. Mottagning av radio och tv via internet eller IP-teknologi, som ofta refereras till, kan bara ses - nu och inom överskådlig framtid - som kompletterande distributionsform till marknätet. Efterfrågat utbud kräver tillräckligt med kapacitet Idag används samtliga tilldelade frekvenser ( MHz) för tv i Sverige. I marknätet sänds ett 50-tal tv-kanaler, varav åtta är hdtv-kanaler. Teracom anser att marknätet även fortsättningsvis måste kunna erbjuda ett utbud av programtjänster för att upprätthålla konkurrenskraften. Det innebär att nätet måste bestå av minst sju

3 sändarnät oavsett frekvenstillgång - för att fortsatt kunna erbjuda ett utbud som efterfrågas av tittare och programbolag. Det är centralt att en eventuell omplanering av frekvensutrymmet i marknätet måste kopplas till en övergång till tekniken DVB-T2. En eventuell ny frekvensplanering måste till fullo nyttja DVB-T2-teknikens förbättrade planeringsegenskaper samt utgå från givna behov av kapacitet, täckning och geografisk nedbrytbarhet, såväl i Sverige som i intilliggande länder. Detta tar lång tid att genomföra, dels eftersom det krävs en omfattande internationell omplanering av frekvensplanen, dels eftersom det kräver stora förändringar såväl i nätet som hos hushållen. Slutsatsen är att det är alldeles för tidigt att inför nästa tillståndsperiod fatta några beslut om annat användande av 700 MHz-bandet. Teracom bedömer att detta kan ske tidigast efter år 2020, med beaktande av utvecklingen i våra grannländer och övriga Europa.

4 Kommentarer till MRTV:s rapport 3 Lagstiftning och tillstånd att sända tv-program Effektiv användning av sändningsutrymmet med beaktande av vidaste möjliga yttrande- och informationsfrihet Marknätet har en mycket betydande position i det svenska medielandskapet och bidrar genom ett stort utbud av olika tv-kanaler till en utökad samhällsdialog samt en stärkt yttrande- och informationsfrihet. Marknätets sändningar täcker förutom områden med fast boende befolkning även fritidsstugeområden etc, vilket innebär att tittarna ges tillgång till ett brett och mångfacetterat utbud av tv även i dessa områden. I sammanhanget är det värt att nämna att regionala/lokala sändningar är av stor betydelse både för SVT, de kommersiella rikssändande programbolagen samt inte minst för de lokala mediehusen. Ett flertal av dessa sänder redan lokal-tv på sina respektive orter och intresset förväntas öka i takt med att de riksändande tv-kanalerna bryter in på den regionala reklammarknaden. Marknätet erbjuder idag en kostnadseffektiv regionalisering av utbudet som också möjliggör regional/lokal utsändning av reklam. Marknätets öppna tillståndsprocess skiljer sig från övriga plattformars. En stor del av de tv-kanaler som idag etablerat sig i Sverige har börjat sända i marknätet just eftersom det är en öppen plattform. Det gäller både internationella tv-kanaler och svenska tv-kanaler som skapats i samband med tillståndsgivning i marknätet. Bland de sistnämnda kan nämnas TV6, Sjuan (f.d. TV4 Plus), TV8, Kanal 9, TV11 (f.d. TV400), Axess, Kanal Global samt ett stort antal lokala tv-kanaler. Tv i marknätet kan antingen tas emot fritt eller via ett betal-tv-abonnemang. I inget av fallen tillkommer en särskild kostnad för själva nätuppkopplingen. Skulle tv med en central roll för yttrande- och informationsfrihet hänvisas till bredband blir den friheten begränsad och betydligt dyrare för hushållen Effektiv användning av sändningsutrymmet med beaktande av den tekniska utvecklingen Marknätet utnyttjar tillgängligt spektrum på ett effektivt sätt. Inte minst innebar övergången från analog till digital sändningsteknik att frekvensutrymmet används mycket mer effektivt än tidigare. Idag används allt nuvarande frekvensutrymme som är tilldelat marknätet fullt ut för utsändning av ett efterfrågat programutbud. Marknätet utvecklas ständigt och har så gjort även efter digitaliseringen av tv. Den första teknikgenerationen för digital marksänd tv, med sändningssystemet DVB-T och komprimeringstekniken MPEG-2, har följts av DVB-T2 och MPEG-4. I detta sammanhang är tittarperspektivet mycket viktigt och en övergång till mer effektiv teknik måste göras på ett sätt som minimerar problemen för hushållen. Det kräver parallellsändning av

5 kanaler i såväl äldre som ny teknik, så att tittarna ges tid att uppgradera utrustningen utan att förlora tillgången till tv-kanaler. För att en eventuell ny frekvensplan ska bli så optimal och effektiv som möjligt, är det nödvändigt att den tas i fram i samråd med berörda grannländer. Samtidigt är det osannolikt att en eventuell europeisk samordning kring 700 MHz-bandet skulle kunna komma till stånd under tillståndsperioden. Anledningen är att förutsättningarna varierar kraftigt mellan de olika länderna i Europa. Det vore utifrån det - oklokt att redan nu fatta ett beslut om 700 MHz- bandet i Sverige och därmed riskera att frekvensutrymmet står oanvänt under ett antal år Närmare om tillståndens längd Teracom anser att är det viktigt med långa tillståndsperioder. Det ger marknadens aktörer möjlighet att planera för sin verksamhet för att därigenom tillgodose konsumenternas intressen. Eventuella förändringar i nuvarande frekvensplan är också förknippat med stora investeringar, både för operatören och konsumenten. Även det talar för långa tillståndsperioder Villkor för sändningsteknik och komprimeringsteknik Teracom delar MRTV:s uppfattning om att marknätet måste ges samma förutsättningar som andra plattformar att erbjuda den tjänste- och teknikutveckling som efterfrågas av marknaden. Till exempel tror Teracom att hdtv kommer att bli framtidens standard-tv och marknätet måste kunna erbjuda denna tjänst, i likhet med konkurrerande plattformar. Teracom delar därför MRTV:s uppfattning den nya utsändningstekniken DVB-T2 ska införas stegvis i marknätet. Utifrån det bör alla nya och tillkommande tv-kanaler enbart ges tillstånd att sända i DVB-T2. Tillstånden ska dock kunna omfatta sändningar i både hdtv- och standard-tv Säkerhet och beredskapskrav på programföretagen i allmänhetens tjänst Precis som MRTV konstaterar har marknätet en central roll när det gäller att komma ut med viktig information till allmänheten vid kriser och katastrofer. Nätet är utrustat med redundanta system och reservkraft och klarar utsändning även vid stor påfrestning på samhället, t ex vid längre kraftavbrott. Under åren har systemet visat sig kunna hantera påfrestande situationer i skarpt läge, till exempel har utsändningen av radio och tv via marknätet varit den enda distributionsform som fungerat när kraftiga stormar slagit ut elförsörjningen i stora delar av landet under en längre tid. Omfattande frekvensändringar som genomförs utan grundläggande planering och långsiktighet innebär krångel och extra kostnader för hushållen. Det i sin tur kan medföra att hushållens tillgång på samhällsviktig information påverkas negativt.

6 Det är också viktigt att notera att många av landets kabelnät matas via marknätet det vill säga de använder plattformen som primär mottagningsform, vilket innebär att även kabelnäten berörs av frekvensändringar. 4. Användningen av 700-Mhz-bandet och övrigt sändningsutrymme för marksänd tv idag Idag används allt tillgängligt frekvensutrymme som tilldelats marknätet för utsändning av ett 50-tal kanaler. Det är ett effektivt frekvensutnyttjande som ger fast boende, fritidsområden etc. enkel tillgång till ett brett och efterfrågat programutbud. Om det skulle bli aktuellt med en omplanering av frekvensutrymmet i marknätet måste i så fall en ny frekvensplan kopplas till en övergång till DVB-T2 och baseras på fastställda behov av kapacitet, täckning och geografisk nedbrytbarhet, såväl i Sverige som i intilliggande länder. 5. Marknaden för rörlig bild Teracom delar uppfattningen att tittande på linjär och tablålagd tv kommer att vara fortsatt starkt efterfrågat av tittarna inom överskådlig framtid. Som beskrivs i rapporten så har introduktionen av beställ-tv (on demand) inte nämnvärt påverkat det linjära- och tablålagda tv-tittandet i Sverige. Enligt MMS var den genomsnittliga tittartiden 164 minuter per dygn under år 2012, jämfört med 162 minuter året innan. Till exempel är det enligt SVT mindre än två procent av det totala tittandet på SVT:s kanaler som sker via SVT Play. Beställ-tv ska därför ses som ett komplement till det linjära tv-tittandet. Visserligen har möjligheten att beställa videotjänster över bredbandsförbindelser och IPnät etablerats på bred front de senaste åren och konsumtionen av VOD tjänster har ökat. Men någon övergång från linjära tjänster över etablerade broadcastnät till VOD över bredband verkar inte pågå. Teracoms uppfattning är att olika distributionsformer fyller olika behov och att linjär-tv och VOD-tjänster via bredband utgör komplement till varandra. 5.3 Utvecklingen på marknaden för mobilt bredband Det aktuella frekvensutrymmet i 700 MHz-bandet lämpar sig väl för såväl tv-sändningar som för mottagning av mobila bredbandstjänster. Teracom ifrågasätter dock starkt att det i dagsläget finns behov att avsätta ytterligare frekvensutrymme för mobilt bredband. Mobilnäten har redan mycket frekvenser, och alla tilldelade frekvenser används inte fullt ut. Detta gäller såväl över som under 1 GHz. I Sverige är 800 MHz- och 900 MHz-banden mer än tillräckliga för att under överskådlig framtid kunna erbjuda god täckning och god kapacitet för mobilt bredband också i mindre tätbebyggda områden. Tillgång till 700 MHz-bandet är absolut inte nödvändigt för detta. Teracom vill också framhålla att krav på migrering till ny och mer effektiv teknik även måste ställas på de mobila näten, precis som att en övergång till ny teknik genomförs i

7 marknätet. Vi kan till exempel notera att en stor andel av det tillgängliga värdefulla frekvensutrymmet under 1 GHz, d v s 900 MHz-bandet, fortfarande används av GSMtekniken som nu är mer än 20 år gammal. Det är inte rimligt att tilldela mer och mer spektrum för mobila tjänster samtidigt som gammal ineffektiv teknik behålls i näten. I detta sammanhang måste man också skilja på den datatrafik som levereras till mobila terminaler via fasta nät och WiFi, och datatrafik som levereras via mobilnäten. En stor del av den framtida IP-trafiken över trådlöst bredband väntas ske över WiFi, och inte direkt via mobilt bredband. Ju större del av datatrafiken som bärs av WiFi till mobila terminaler desto mindre trafik kommer att bäras av de mobila bredbandsnäten vilket i sin tur bör leda till en dämpning av spektrumbehovet för dessa nät. Vi kan även konstatera att mobiloperatörerna har stora utmaningar i att få lönsamhet i nuvarande verksamhet och affärer. Investeringar i nytt spektrum och nya nät är kostsamt, samtidigt som intäkterna för mobiloperatörerna snarast sjunker. Man kan även ställa sig frågande till om mobilkundernas betalningsvilja räcker till för den aviserade kapacitetstillväxten, givet att nya nät och nya frekvensband innebär stora tillkommande kostnader för operatörerna. 6. Internationella processer som kan påverka sändningsutrymmet för marksänd tv Världsradiokonferenserna 2015 och 2018 På den senaste världsradiokonferensen om radiokommunikationer (WRC-12), beslöts att en mobilallokering i 700 MHz-bandet ska träda i kraft i samband med nästa konferens år 2015 (WRC-15). Allokeringen är co-primary, det vill säga broadcasting och mobila tjänster ges samma status. På WRC-15 ska bland annat den nedre gränsen för frekvensbandet (preliminärt 694 MHz) samt regler för samexistens fastställas. Varje medlemsland kan sedan bestämma om och när 700 MHz-bandet ska kunna användas för andra tjänster än tv. I Sverige kräver detta ett politiskt beslut. I dagsläget är således de tekniska förutsättningarna för 700 MHz-bandet okända, inte ens frekvensgränserna är fastställda. Det är därmed alldeles för tidigt att ta politisk ställning till en eventuellt förändrad användning i bandet. Det kommer att ta lång tid att implementera en eventuell mobil frekvensanvändning i 700MHz-bandet i hela Europa och det finns inte någon poäng med att Sverige ensidigt drar ner på tv-utrymmet långt innan övriga länder En framtida frekvensplan för marksänd tv Frekvensanvändningen för tv bestäms av den internationella frekvensplanen GE06 som måste modifieras om en förändring av tv-frekvensutrymmet skulle bli aktuell. Befintliga sändningar i 700 MHz-bandet måste flyttas ned i det kvarvarande sändningsutrymmet under 700 MHz-bandet. Enligt Teracoms mening måste en sådan omplanering kopplas till fortsatt utbyggnad av och övergång mot DVB-T2 för att upprätthålla nödvändig

8 kapacitet. Samtidigt befinner sig introduktionen av DVB-T2 i Europa i ett mycket tidigt skede. Endast ett mindre antal länder har idag operativa sändningar med DVB-T2. Det är värt att notera att utvecklingen av digital-tv och därmed förutsättningarna för 700 MHz-bandet skiljer mycket bland EU:s medlemsländer. I Danmark har Boxer tillstånd att bedriva verksamhet i fyra muxar till år 2020, i Norge har RiksTV tillstånd till 2021 och i Storbritannien löper marknätslicenserna till Finland har som enda land i Europa beslutat att 700 Mhz-bandet ska användas för andra tjänster än TV efter Ett ensidigt genomförande av det beslutet bedöms dock bli svårt. Teracom delar därför MRTV:s uppfattning om att tidsramen för en omplanering av frekvensutrymmet på europeisk nivå är osäker och att den påverkas starkt av såväl nationella beslut som beslut på EU-nivå. Först sedan detta är på plats kan en optimal frekvensplanering genomföras. Enligt Teracoms bedömning kan detta ske tidigast år Övriga processer rörande framtida sändningsutrymme för marksänd tv Teracom ställer sig generellt frågande till det verkliga behovet av att avsätta ytterligare spektrum för mobilt bredband inom den närmaste tioårsperioden, åtminstone i lägre frekvensband. RSPG (Radio Spectrum Policy Group) konstaterar att det redan idag finns ett frekvensutrymme på drygt 1700 MHz avdelat för trådlös och mobil datakommunikation i Europa. Detta skall jämföras med det tidigare uppställda målet på 1200 MHz för dessa ändamål. Flertalet medlemsländer har inte ens påbörjat utbyggnaden av nyligen frigjorda frekvenser för mobilt bredband i 800 MHz-bandet samtidigt som det finns stora effektiviseringsmöjligheter genom att introducera ny och modernare teknik i mobilnäten på liknande sätt som marknäten förväntas migrera från DVB-T till DVB-T2 för att effektivisera sin spektrumanvändning Lärdomar från 800 MHz-beslutet Teracom anser att det inte är helt relevant att jämföra den tidigare tilldelningen av 800 MHz-bandet med en eventuell omplanering av 700 MHz-bandet. Anledningen är att omplaneringen av 800 MHz-bandet var mycket mindre komplicerad eftersom det fanns jämförelsevis få tv-sändare i drift i 800 MHz-bandet. I 700 MHz-bandet är ett mycket stort antal tv-sändare i drift, såväl i Sverige som i andra länder. I Stockholm till exempel finns enbart tre tillgängliga frekvenser under 694 MHz medan övriga befintliga sändningar ligger i 700 MHz-bandet. En eventuell omplanering måste därför ta ett helhetsgrepp för att åstadkomma en ny frekvensplan som återskapar erforderlig kapacitet och detta är betydligt mer komplext än vad som var fallet för 800 MHz-bandet. En viktig erfarenhet från omplaneringen av 800 MHz-bandet är däremot de störningsproblem på tv-mottagningen som uppstått i vissa områden när mobila tjänster introducerats i angränsande band. Detta måste tas med i övervägandena kring de båda

9 alternativen och kommer att vara en mycket viktig aspekt vid en eventuell framtida utökning av mobilutrymmet. Denna typ av problematik måste minimeras. Teracom är sammanfattningsvis mycket tveksamt till att erfarenheterna från 800 MHzbandet skulle kunna innebära att tidplanen för en eventuell omplanering av 700-MHzbandet kan genomföras snabbare. Det är som rapporten slår fast viktigt att det finns en gemensam bild och en realistisk tidplan vid en eventuell omplanering. 8 Tekniska aspekter på handlingsalternativen Teracom delar MRTV:s bedömning om att marknätet bör gå över till mer sändningseffektiv teknik. Rätt genomförd kan en övergång stärka marknätet och tvbolagen, öka mångfalden och ge tittarna ett mervärde. En sådan övergång måste dock ske med hänsyn till den takt som konsumenterna byter eller kan fås att byta utrustning. När det gäller den kapacitetsvinst som redovisas i rapporten ställer sig Teracom tveksam till de siffror som redovisas. Visserligen innebär standarden DVBT2/MPEG4 betydligt bättre kapacitetsutnyttjande, men i den tabell som redovisas i rapporten tas ingen hänsyn till att nya tjänster (hdtv) är mer kapacitetskrävande än nuvarande standard-tv. Det måste ses som relevant utifrån det faktum att hdtv kommer att vara framtidens standard-tv. 8.1 Hela frekvensutrymmet används för marksänd tv till och med 31 mars 2020 Teracom anser att detta är det enda realistiska alternativet. Det ger utrymme för en konsumentvänlig övergång till mer effektiv utsändningsteknik, samtidigt som det tidsmässigt innebär möjlighet att följa utvecklingen i övriga Europa. Det ger med andra ord såväl tv-tittare som operatörer och andra berörda parter på marknaden den långsiktighet som krävs inför ett eventuellt beslut om annan användning av 700 MHz-bandet. 8.2 Frekvensutrymmet tas i anspråk helt eller delvis för annan användning efter 2015 Idag används samtliga tilldelade frekvenser för tv i MHz i Sverige. För att fortsätta vara attraktivt för tittarna och därmed konkurrenskraftigt på marknaden måste även fortsättningsvis ett brett och attraktivt utbud kunna erbjudas i marknätet. Tillräcklig kapacitet för att såväl upprätthålla utbudet som gå över till hdtv måste säkerställas och det är därför nödvändigt med en migration till DVB-T2. T2-tekniken ger utrymme för en effektivare frekvensplan, men såväl teknikskiftet som införande av en ny frekvensplan kräver noggranna förberedelser och tid för konsumenterna att anpassa sig och anskaffa erforderlig utrustning. Teracom anser inte att det är realistiskt att under tillståndsperioden fatta beslut om annan användning av 700 MHz-bandet. Ett sådant scenario skulle bland annat få negativ påverkan på den långsiktighet som krävs för

10 förberedelser och genomförande av ett teknikskifte och en ny frekvensplan, inte minst ur ett konsumentperspektiv. Möjligheten att koordinera en ändrad tv-användning av MHz påverkas starkt av huruvida grannländerna önskar göra ändringar. Det är mycket svårt att få gehör för ensidiga förändringar som påverkar befintlig användning i ett grannland eller som påverkar detta lands möjligheter att göra framtida egna förändringar. Beslut om annan användning av 700 MHz-bandet under tillståndsperioden innebär med största sannolikhet att frekvensplaneringen inte blir optimalt genomförd, framför på grund av att den inte kan genomföras utifrån utvecklingen i berörda grannländer och övriga Europa. Det i sin tur kommer att negativt påverka antalet tv-kanaler i marknätet och hur många sändarnät som kan koordineras fram i en ny frekvensplan. Ett sådant beslut innebär troligtvis ökade kostnader för de hushåll som vill ha fortsatt tillgång till marknätets utbud. Anledningen är att parallellsändningsperioden av utbudet blir kortare och teknikväxlingen till mer sändningseffektiv teknik måste genomföras tidigare. Det tvingar hushållen till oförutsedda investeringar i ny utrustning för att kunna ta emot tv-utbudet. Det innefattar utrustning både till den permanenta bostaden, fritidsstugan etc. En alltför kort övergångsperiod till DVB-T2 kan alltså riskera hushållens tillgång till public service-tv och även säkerheten och robustheten i marknätet. Bland annat finns ökad risk för störningar från mobilnäten. 9 Överväganden 9.1 Myndigheten för radio och tv:s övergripande bedömning Teracom delar MRTV:s bedömning om att hela det befintliga frekvensutrymmet ska användas för marksänd tv åtminstone under hela den kommande tillståndsperioden (åren ). Marknätet behöver stabila förutsättningar för att kunna fortsätta utvecklas och möta tittarnas och programbolagens fortsatta efterfrågan. Tittarperspektivet är mycket viktigt och en övergång till mer sändningseffektiv teknik måste göras på ett sätt som minimerar problemen för hushållen. Det kräver parallellsändning av kanaler i såväl äldre som ny teknik, så att tittarna ges tid att uppgradera sin utrustning utan att förlora kanaler. Det gäller både för primär mottagning samt för mottagning av 2:a och 3:e tv:n, till exempel i sommarstugan. Vi anser - liksom MRTV - att större förändringar av nätet måste kopplas till fortsatt utbyggnad av och övergång mot tekniken DVB-T2. Tekniken har redan introducerats i två muxar och en fortsatt övergång till DVB-T2 är nödvändig för att möta efterfrågan på hdtv samtidigt som ett brett programutbud upprätthålls.

11 Teracom anser att det är mycket viktigt att planerade förändringar i nätet sker på ett kontrollerat sätt och inte forceras fram och att det enda realistiska alternativet är att nuvarande sändningsutrymme för tv-sändningar bibehålls under hela den kommande tillståndsperioden. Vi delar således inte bedömningen att skillnaden mellan de båda alternativen i många aspekter är relativt små. 9.2 Hur många sändarnät är möjliga I dag består marknätet av sju sändarnät. Det ger plats för ett 50-tal tv-kanaler, varav åtta sänds i hdtv. Enligt PTS bör utrymmet MHz räcka till minst fyra sändarnät. Teracom menar dock att borde gå att få ut mer frekvenser vid en samordnad och noga förberedd omplanering baserad på DVB-T2-tekniken och som innefattar andra länder. Fyra sändarnät är inte heller tillräckligt för att marknätet ska kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud av tv-kanaler och tjänster (inklusive hdtv). Vi anser att marknätet även fortsättningsvis bör bestå av minst sju sändarnät för att fortsatt kunna erbjuda ett tv-utbud som efterfrågas av tittare och programbolag. Vi tror det kan vara möjligt att koordinera fram sju sändarnät i UHF-bandet även om sändningsutrymmet minskas - förutsatt att frekvensplaneringen ges en rimlig tidplan och att tekniken DVB-T2 är fullt införd i sändarnäten. DVB-T2 möjliggör större utnyttjande av SFN-nät, som i sig möjliggör en mer effektiv frekvensplanering. Samtidigt har lösningen, som rapporten fastslår, begränsningar och nationella SFN är inte någon effektiv lösning. DVB-T2 ger dock mer flexibilitet och möjliggör ökad användning av regionala SFN. Det krävs dock en omfattande omplanering av näten som endast kan genomföras i samråd med berörda grannländer. I rapporten förs vidare ett resonemang om att det skulle vara möjligt att även planera om delar av band MHz för användning av tv. Teracom kan konstatera att det redan finns ett regeringsbeslut om att bandet ska användas digitalradio och att det därför inte är möjligt att i någon avgörande omfattning utöka tv-sändningarna i bandet MHz. Detta också utifrån att det pågår en tillståndsgivningsprocess för den digitala radion samt att regeringen föreslagit ett mål datum för när de analoga radiosändningarna ska upphöra. Teracom anser därför att MHz ger mycket begränsade möjligheter för utökade tv-sändningar i marknätet. 9.3 Konsumenternas intressen Det svenska marknätet når hela landet, har en hög tillgänglighet, är robust och erbjuder effektiv regional nedbrytning av programutbudet. Marknätet medger ett enkelt och billigt mottagningssätt för hushållen via en vanlig tv-antenn. Något speciellt abonnemang för själva signalöverföringen behövs inte. Marknätet begränsas inte heller

12 av antalet samtidiga tittare, till skillnad från video-tjänster som sänds via fast eller mobilt internet. De tv-tittare som utnyttjar och är beroende av marknätet måste även fortsättningsvis få tillgång till ett brett utbud och den tjänsteutveckling som finns på övriga marknaden. Det innebär att en eventuell omplanering av frekvensspektrum måste utgå från att täckningen och omfattningen på utbudet bibehålls och att hushållen inte åsamkas onödigt besvär eller kostnader mer än absolut nödvändigt. Andelen tv-apparater med DVB-T2-mottagare beräknas i dagsläget till av det totala antalet mottagare som uppskattas till tio miljoner. Siffran ska fördelas på alla plattformar. Antal Boxer- hushåll som har DVB-T2-mottagare är knappt en tredjedel. Av dessa har ca hushåll extrakort i en T2-mottagare. Ett teknikskifte från DVB-T till DVB-T2 kan, som rapporten fastslår, jämföras med digitaltv-övergången och innebär ökade kostnader för konsumenten/tittaren som måste införskaffa ny utrustning. Likaså krävs stora investeringar i näten. Frekvensändringar i tv-näten kan även innebära förändrade mottagningsförutsättningar för enskilda hushåll, vilket exempelvis kan göra det nödvändigt med byte av tvantennen. Utbyte av antennsystem, inklusive installationskostnader, kan förväntas bli betydligt större än kostnaden för en ny tv-mottagare. En eventuell omplanering måste därför ha som utgångspunkt att befintliga antenner hos hushållen ska kunna användas i så stor utsträckning som möjligt. SVT-utbudet måste särskilt beaktas vad avser teknikskiften och större förändringar av näten. De hushåll som idag enbart har tillgång till fri-tv måste införskaffa ny utrustning på egen hand utan kunna ta del av kampanjerbjudanden från betal-tv-operatören. 9.4 Beredskap och säkerhet Marknätet är byggt för mycket hög tillförlitlighet och är oerhört viktigt ur beredskapsoch säkerhetssynpunkt. Förutom att marknätet är den enda plattform där fri-tv-utbudet sänds utan kryptering och utan krav på abonnemang, så har sändarnätet en stor räckvidd med ca 99,8 procents befolkningstäckning. Sändningarna har mycket hög tillgänglighet och stabilitet med få avbrott och störningar och utsändningen begränsas inte av antalet samtidiga tv-tittare. Varje teknikskifte eller större frekvensomläggning är därför en utmaning sett ur beredskaps- och säkerhetsperspektiv. Om till exempel mottagningsförhållandena ändras radikalt (omfattande frekvensändringar, stora SFN etc.) så kan det innebära att tillgängligheten på tjänsterna försvåras. En tätare frekvensplanering riskerar att öka störningarna mellan olika sändare.

13 Slutsatsen blir att det krävs god planering och tid för genomförande av större förändringar i sändarnätet. Det inkluderar även långa perioder av parallellsändningar av utbudet för att säkerställa att tv-tittaren ges möjlighet att införskaffa nödvändig mottagarutrustning. Teracom delar således rapportens slutsats om att det är centralt att en övergång till ny teknik, DVB-T2, sker på sådant sätt att man säkerställer allmänhetens tillgång till programutbudet. 9.5 Aktörers behov av att kunna planera sin verksamhet Marknätets alla intressenter - programbolag, nät och betal-tv-operatörer - behöver stabila långsiktiga förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. Större förändringar i nätet är förknippade med stora investeringar samtidigt som hushållen kan behöva göra kostsamma uppgraderingar av sin utrustning. Alla sådana förändringar kräver därmed lång övergångstid. För att det ska vara möjligt att utrymma 700 MHz-bandet för annan användning än tv behövs åtminstone följande steg genomföras: Internationell koordinering av en ny frekvensplan för Sverige, inkl fastställande av mål (spec antal frekvenslager) och tekniska förutsättningar för en sådan omkoordinering Planering och genomförande av nät- och frekvensändringar i enlighet med den färdigkoordinerade frekvensplanen Uppgradering till DVB-T2 (om kapacitetsbehovet för tv ska kunna tillgodoses) Informationsinsatser till allmänheten och tid för utbyte av utrustning i hushållen Teracom delar därför inte PTS bedömning att det skulle kunna vara möjligt att avsätta 700 MHz-bandet för mobila tjänster redan år En sådan tidplan beaktar inte utvecklingen i övriga Europa, och riskerar att resultera i en frekvensplan som inte blir optimal eller tillräckligt effektiv. Beslut om en eventuell annan användning av 700 MHz-bandet bör därför tas först efter tillståndsperioden. 9.6 Konkurrens på marknaden för betal-tv Teracom delar åsikten i rapporten om att marknätet är en strategiskt mycket viktig distributionsform och att den har stor betydelse för de svenska hushållen som via plattformen ges möjlighet att ta del av ett brett och mångfacetterat programutbud samt samhällsviktig information. Det är också en central distributionsform för många tvmottagare utanför den fasta bostaden. Marknätet är beroende av en kombination av fri-tv och betal-tv. På en marknad med ett begränsat språkområde, som den svenska, är det absolut nödvändigt att marknätet även fortsättningsvis kan erbjuda en blandning av olika programtjänster och att det finns

14 utrymme för nya tjänster. I detta ingår möjlighet till tjänsteutveckling av utbudet och att plattformen upplevs som framtidssäker, hos såväl programbolag som tv-tittare. Att marknätet är en viktig och efterfrågad distributionsform hos programbolagen - både fri-tv och betal-tv - vittnar antalet sökande om när Myndigheten för radio och tv utlyser nya tillstånd för de kommersiella tv-bolagen: 2008 ansökte 43 programbolag för 87 tjänster. MRTV meddelade 40 nationella och 14 lokala tillstånd 2010 ansökte 19 programföretag för 40 tjänster. MRTV meddelade 11 nationella och ett lokalt tillstånd 2012 kom det in 26 ansökningar. MRTV meddelade fem nationella och ett lokalt tillstånd. Det är centralt att marknätet även framöver kan erbjuda samma antal programkanaler som idag och samma bildkvalitet som konkurrerande plattformar. Målet är därför att hela eller större delen av utbudet ska migrera till hdtv över tid. Vi delar alltså inte uppfattningen att det skulle räcka med att enbart de bredaste kanalerna sänds i hdtv Det skulle innebära en stor konkurrensnackdel jämfört med andra plattformar. Marknätet är speciellt lämpat för linjärt tv-tittande. Nätet begränsas inte av antalet samtidiga tittare, är robust och har hög tillgänglighet. Marknätet är också den enda plattform där public service-kanalerna sänds utan kryptering och krav på abonnemang. Alltför snabba förändringar som ändrar förutsättningarna för verksamheten medför en snedvridning av konkurrensen, vilket påverkar både marknätets position i det svenska medielandskapet och de tv-tittare som använder marknätet som primär eller sekundär distributionsform. Slutsatsen blir att allt nuvarande frekvensutrymme ( MHz) måste tilldelas marknätet åtminstone nästa tillståndsperiod. Detta för att kunna erbjuda det breda och mångfacetterade utbud av program och tjänster som efterfrågas av såväl programbolag som tittare. För Teracom AB Lennart Ivarsson Director Regulatory & Public Affairs

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012 Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se Stockholm den 4 april 2012 Teracom Group har inbjudits att lämna synpunkter på Stelacons och PTS rapporter till Myndigheten för radio och tv angående

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Dnr 13/01736 Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Myndighetens uppdrag... 4 1.2 Strategins syfte...

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv 1/10 BESLUT 2016-11-28 Dnr: 16/01242 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv BESLUT 1. Myndigheten för press, radio och tv ger med stöd av 4 kap. 3 radio- och tvlagen

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

SÄNDNINGSUTRYMME för marksänd tv under tillståndsperioden

SÄNDNINGSUTRYMME för marksänd tv under tillståndsperioden SÄNDNINGSUTRYMME för marksänd tv under tillståndsperioden 2014 2020 Dnr: 13/00475 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdraget och dess genomförande... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Metod... 5 2.3 Utgångspunkter

Läs mer

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) 2011-05-02 Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) Teracom lämnar härmed synpunkter i de delar som rubriceras

Läs mer

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet?

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Jonas Wessel Post- och telestyrelsen Spektrum är en ändlig resurs Utmaningar Räcka till nuvarande och traditionella behov Räcka till nya behov Störningsfrihet

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Stockholm 2015-03-20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Teracom Boxer Group AB (fortsättningsvis

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB)

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Första regeringsuppdraget - 28 mars 1996 - I den första etappen skall Post- och telestyrelsen koordinera frekvenser så att sändningsmöjlighet

Läs mer

Yttrande med anledning av PTS hearing den 19 april 2010 om 800 MHz-tilldelningen

Yttrande med anledning av PTS hearing den 19 april 2010 om 800 MHz-tilldelningen PTS Box 5398 102 49 Stockholm Epost: 800-bandet@pts.se Sundbyberg 2010-05-03 Yttrande med anledning av PTS hearing den 19 april 2010 om 800 MHz-tilldelningen PTS genomförde den 19 april 2010 sin tredje

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet Tillhanda Post och telestyrelsen 2014 10 24 Konsultation förstudie 700 MHz-bandet Ericsson noterar med tillfredställelse möjligheten som erbjuds marknadens aktörer att kommentera rubricerad förstudie avseende

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Riksrevisionens rapport om digitalradio

Riksrevisionens rapport om digitalradio Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Som regeringen anför

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv 1 2006-05-18 SVT/SR/UR Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv Efter diskussion den 11 maj 2006 med Kristoffer Nilsson, NetLight,

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009 Hearing tilldelning av 800 MHzbandet 23 april 2009 Agenda Syftet med hearingen Bakgrund Tidplan Tillståndens utformning Teknik- och tjänsteneutralitet Koordinering med tjänster i andra länder Geografisk

Läs mer

6 Överväganden och förslag

6 Överväganden och förslag 6 Överväganden och förslag 6.1 Inledning Utredningen har enligt direktiven att överväga Digital-TV-kommitténs förslag att en extern aktör, ett fristående operatörsföretag, får tillstånd att förfoga över

Läs mer

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet PTS Box 5398 102 49 Stockholm Epost: 800-bandet@pts.se Sundbyberg 2010-10-05 Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i

Läs mer

Remissammanställning PTS förstudierapport 700 MHz

Remissammanställning PTS förstudierapport 700 MHz REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2015-04-14 Dnr: 13-11890 1(7) Remissammanställning PTS förstudierapport 700 MHz I form av en förstudierapport som publicerades den 3 mars 2015 har Post- och

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar SAMMANFATTNING AV SVERIGES RADIOS SYNPUNKTER En plan för hur radions marknät ska digitaliseras

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM MHz frekvensbandet i Unionen. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM MHz frekvensbandet i Unionen. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förslag till beslut om användning av 470-790 MHz frekvensbandet i Unionen Näringsdepartementet 2016-03-07 Dokumentbeteckning KOM(2016) 43 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO

YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO 28 oktober 2015 Till Konstitutionsutskottet YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO Bakgrund Riksrevisionens rapport om digitalradio, Digitalradio

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Från analog till digital marksänd radio

Från analog till digital marksänd radio Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen Betänkande av Digitalradiosamordningen Stockholm 2014 SOU 2014:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie inför arbete med tilldelning av 694 790 MHz

PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie inför arbete med tilldelning av 694 790 MHz MSB-108.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (9) Ert datum 2015-02-25 Er referens PTS-ER-2015:10 Post och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Rapportnummer PTS-ER-2015:17 Datum 2015-04-24 Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Delrapport av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Delrapport

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:118

Regeringens proposition 2003/04:118 Regeringens proposition 2003/04:118 Digitala TV-sändningar Prop. 2003/04:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Mona Sahlin (Kulturdepartementet)

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-06-08 Post- och telestyrelsen Agenda 1. PTS om var vi står idag och den förestående tilldelningsprocessen. 2. Möjlighet att lämna synpunkter på och ställa

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television Jan-Olof Gurinder senior adviser Sveriges Television Tjänster i marknätet grunden för SVT Sändningstillstånd i marknätet grunden för SVT Inget sändningstillstånd för satellit Sändningstillstånd för tråd

Läs mer

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Radiobranschen Remissvar Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Radiobranschens yttrande över Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter: Slutbetänkande

Läs mer

Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio

Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio Rapportnummer PTS-ER-2016:29 Datum 2016-10-28 Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio Delrapportering av regeringsuppdrag Ku2016/00937/MF Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio Delrapportering

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 1999-02-17 Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Finanssektionen Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation Allmänt om radiokommunikation

Läs mer

Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet

Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet Diarienummer 12-1921 Datum 2012-03-15 Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet Påverkan på möjligheter att uppnå en effektiv spektrumanvändning Diarienummer 12-1921 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Regeringsbeslut 3 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB med rätt att

Läs mer

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv 1/4 BESLUT 2015-09-30 Dnr: 15/01995 TILLSTÅNDSHAVARE Se sändlista SAKEN Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv BESLUT Tillståndsvillkoren 1, 5 och 8 i respektive beslutsbilaga

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät 2012-02-05 A-119313 Inger Legemark 08-553 633 39 inger.legemark@comhem.com Villaförening Dungen C/o Thomas Lindgren JAKOBSLUNDSVÄGEN 34 141 71 SEGELTORP Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Läs mer

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Box 33, 121 25 Stockholm-Globen 08-606 90 80, rtvv@rtvv.se, www.rtvv.se Sida 1 Sammanfattning Radio- och TV-verket har sedan år 2003 i uppdrag av regeringen att följa

Läs mer

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning Spektrumreglering av trådlös audioanvändning PTS på LLB 2015 Amela Hatibovic Sehic Dejan Jaksic Post- och telestyrelsen Om oss Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars Delårsrapport januari mars JANUARI MARS I SAMMANDRAG Intäkter 1118 (963) EBITDA 171 (171) EBITDA marginal 15% (18%) Rörelseresultat 75 (67) Rörelsemarginal 7% (7%) Resultat efter

Läs mer

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening i samarbete med Grattis till en bra investering! - din fastighet är redan på god väg till fiberanslutning Din fastighet

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI Datum: 2015-03-19 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se 103 33 STOCKHOLM Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77,

Läs mer

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Regeringen inbjöd ett stort antal remissinstanser att inkomma med synpunkter på den tidigare medieutredningen. I sammanhanget begärde regeringen särskilt

Läs mer

Mera information om trådlösa mikrofoner!

Mera information om trådlösa mikrofoner! nr 5 januari 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Mera information om trådlösa mikrofoner! Sedan informationen

Läs mer

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN INNEHÅLL Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 I VILKEN ELLER

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Örebro den 21 januari 2016 Kristina Lindbom Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder en mångfald av kommunikationslösningar för radio och tv. De huvudsakliga produktområdena är betal-tv,

Läs mer

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Brahegatan 9, SE-114 37 Stockholm Phone: +46 8 52 80 90 90 Fax: +46 8 54 58 44 31 E-mail: info@mediavision.se

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1)

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) 1/3 Beslutsbilaga 1 Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) Allmänna förutsättningar Tillståndet innehas av AETN UK, vilket är ett aktiebolag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut:

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: Post- och telestyrelsen Enheten för samtrafik Box 5398 102 49 STOCKHOLM Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: (Dnr: 08-120446/23) Skyldigheter

Läs mer

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se myndigheten för radio och tv Yttrande 2012-05-04 Dnr 12/00522 Post- och telestyrelsen smp@pts.se Yttrande över Post- och telestyrelsens samrådsdokument avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer