Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI"

Transkript

1 Stockholm Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Stockholm se Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI Sammanfattning Teracom har fått möjlighet att kommentera Myndigheten för radio och tv:s rapport Sändningsutrymme för marksänd tv under tillståndsperioden och vill lämna följande kommentarer. Teracom har tidigare yttrat sig om den utredning angående sändningsutrymme som genomfördes av Stelacon och som ligger till grund för MRTV:s rapport. Delar av det yttrandet återges även i detta remissvar. Teracom stöder MRTV: s och PTS - slutsats att hela nuvarande frekvensutrymme ska fortsatt användas för marksänd tv. Det handlingsalternativet ger störst möjlighet för berörda parter att planera sin verksamhet och kommer att få minst påverkan i konsumentledet och ur säkerhetssynpunkt. I sammanhanget är det är viktigt att framhålla att alla större förändringar i tv-näten måste ta hänsyn till den framförhållning som krävs för planering, teknisk implementering och informationsinsatser. Teracom anser därför att: Allt nuvarande sändningsutrymme måste tilldelas marknätet åtminstone under nästa tillståndsperiod Marknätet måste bestå av minst sju sändarnät oavsett frekvensplan - för att fortsatt kunna erbjuda ett tv-utbud som efterfrågas av tittare och programbolag Det är för tidigt att redan nu fatta några beslut om 700 MHz-bandet. Eventuella förändringar i frekvensplanen bör beakta utvecklingen i övriga Europa Eventuella frekvensändringar i tv-näten måste vara kopplade till en övergång till tekniken DVB-T2 Perioden för erforderliga parallellsändningar av programutbudet måste minst sträcka sig över tillståndsperioden

2 Allmänna kommentarer Marknätet - en betydande och modern plattform Marknätet är en betydande plattform för distribution av radio och tv. Det gäller över hela Europa där marknät är den största distributionsformen för tv-tittare. Totalt är det cirka 275 miljoner européer som varje dag tittar på tv via marknätet och antalet sålda digital-tv-mottagare uppgår till cirka 200 miljoner. I Sverige uppgår andelen hushåll som använder plattformen som primär mottagning av betal- och fri-tv uppgår till över 20 procent. Till detta kommer mottagning för andra-tv, tredje-tv i den fasta bostaden eller fritidsstugan etc. Det innebär att närmare 40 procent av de svenska hushållen använder marknätet som distributionsform för tv. Det gör att marknätet inte bara är en tekniskt effektiv distributionsform utan också utgör en viktig del i informationssamhället och den svenska demokratiprocessen. Marknätet är en modern och effektiv distributionsform både när det gäller frekvensutnyttjande och kostnader som genomgått en anmärkningsvärd utveckling de senaste femton år. Genom digitaliseringen har antalet tv-kanaler som sänder via marknätet ökat från tre till över ett 50-tal, samtidigt som distributionskostnaden minskat med över 90 procent per tv-kanal. Marknätet utvecklas ständigt med ny och mer sändningseffektiv teknik. Just nu förbereder Teracom nästa teknikutveckling från tekniken DVB-T till DVB-T2 - som möjliggör en övergång från standard-tv till sändningar i hdtv. En övergång till ny teknik kräver dock långa perioder av parallellsändning av utbudet för att hushållen ska ges rimlig tid att införskaffa nödvändig ny utrustning. Perioden för parallellsändning av ett större antal kanaler måste därför sträcka sig minst över nästa tillståndsperiod. Olika tekniker kompletterar varandra Teracom anser att det inte finns någon annan distributionsform för tv som kan ersätta marknätet, varken när det gäller täckning- eller stabilitet. Marknätet är den enda plattform där fri-tv utbudet sänds utan kryptering och utan krav på abonnemang. Marknätet har därutöver en central roll när det gäller att komma ut med viktig information till allmänheten vid kriser och katastrofer och är den enda plattform som uppfyller public service-bolagens höga krav på tillgänglighet. Mottagning av radio och tv via internet eller IP-teknologi, som ofta refereras till, kan bara ses - nu och inom överskådlig framtid - som kompletterande distributionsform till marknätet. Efterfrågat utbud kräver tillräckligt med kapacitet Idag används samtliga tilldelade frekvenser ( MHz) för tv i Sverige. I marknätet sänds ett 50-tal tv-kanaler, varav åtta är hdtv-kanaler. Teracom anser att marknätet även fortsättningsvis måste kunna erbjuda ett utbud av programtjänster för att upprätthålla konkurrenskraften. Det innebär att nätet måste bestå av minst sju

3 sändarnät oavsett frekvenstillgång - för att fortsatt kunna erbjuda ett utbud som efterfrågas av tittare och programbolag. Det är centralt att en eventuell omplanering av frekvensutrymmet i marknätet måste kopplas till en övergång till tekniken DVB-T2. En eventuell ny frekvensplanering måste till fullo nyttja DVB-T2-teknikens förbättrade planeringsegenskaper samt utgå från givna behov av kapacitet, täckning och geografisk nedbrytbarhet, såväl i Sverige som i intilliggande länder. Detta tar lång tid att genomföra, dels eftersom det krävs en omfattande internationell omplanering av frekvensplanen, dels eftersom det kräver stora förändringar såväl i nätet som hos hushållen. Slutsatsen är att det är alldeles för tidigt att inför nästa tillståndsperiod fatta några beslut om annat användande av 700 MHz-bandet. Teracom bedömer att detta kan ske tidigast efter år 2020, med beaktande av utvecklingen i våra grannländer och övriga Europa.

4 Kommentarer till MRTV:s rapport 3 Lagstiftning och tillstånd att sända tv-program Effektiv användning av sändningsutrymmet med beaktande av vidaste möjliga yttrande- och informationsfrihet Marknätet har en mycket betydande position i det svenska medielandskapet och bidrar genom ett stort utbud av olika tv-kanaler till en utökad samhällsdialog samt en stärkt yttrande- och informationsfrihet. Marknätets sändningar täcker förutom områden med fast boende befolkning även fritidsstugeområden etc, vilket innebär att tittarna ges tillgång till ett brett och mångfacetterat utbud av tv även i dessa områden. I sammanhanget är det värt att nämna att regionala/lokala sändningar är av stor betydelse både för SVT, de kommersiella rikssändande programbolagen samt inte minst för de lokala mediehusen. Ett flertal av dessa sänder redan lokal-tv på sina respektive orter och intresset förväntas öka i takt med att de riksändande tv-kanalerna bryter in på den regionala reklammarknaden. Marknätet erbjuder idag en kostnadseffektiv regionalisering av utbudet som också möjliggör regional/lokal utsändning av reklam. Marknätets öppna tillståndsprocess skiljer sig från övriga plattformars. En stor del av de tv-kanaler som idag etablerat sig i Sverige har börjat sända i marknätet just eftersom det är en öppen plattform. Det gäller både internationella tv-kanaler och svenska tv-kanaler som skapats i samband med tillståndsgivning i marknätet. Bland de sistnämnda kan nämnas TV6, Sjuan (f.d. TV4 Plus), TV8, Kanal 9, TV11 (f.d. TV400), Axess, Kanal Global samt ett stort antal lokala tv-kanaler. Tv i marknätet kan antingen tas emot fritt eller via ett betal-tv-abonnemang. I inget av fallen tillkommer en särskild kostnad för själva nätuppkopplingen. Skulle tv med en central roll för yttrande- och informationsfrihet hänvisas till bredband blir den friheten begränsad och betydligt dyrare för hushållen Effektiv användning av sändningsutrymmet med beaktande av den tekniska utvecklingen Marknätet utnyttjar tillgängligt spektrum på ett effektivt sätt. Inte minst innebar övergången från analog till digital sändningsteknik att frekvensutrymmet används mycket mer effektivt än tidigare. Idag används allt nuvarande frekvensutrymme som är tilldelat marknätet fullt ut för utsändning av ett efterfrågat programutbud. Marknätet utvecklas ständigt och har så gjort även efter digitaliseringen av tv. Den första teknikgenerationen för digital marksänd tv, med sändningssystemet DVB-T och komprimeringstekniken MPEG-2, har följts av DVB-T2 och MPEG-4. I detta sammanhang är tittarperspektivet mycket viktigt och en övergång till mer effektiv teknik måste göras på ett sätt som minimerar problemen för hushållen. Det kräver parallellsändning av

5 kanaler i såväl äldre som ny teknik, så att tittarna ges tid att uppgradera utrustningen utan att förlora tillgången till tv-kanaler. För att en eventuell ny frekvensplan ska bli så optimal och effektiv som möjligt, är det nödvändigt att den tas i fram i samråd med berörda grannländer. Samtidigt är det osannolikt att en eventuell europeisk samordning kring 700 MHz-bandet skulle kunna komma till stånd under tillståndsperioden. Anledningen är att förutsättningarna varierar kraftigt mellan de olika länderna i Europa. Det vore utifrån det - oklokt att redan nu fatta ett beslut om 700 MHz- bandet i Sverige och därmed riskera att frekvensutrymmet står oanvänt under ett antal år Närmare om tillståndens längd Teracom anser att är det viktigt med långa tillståndsperioder. Det ger marknadens aktörer möjlighet att planera för sin verksamhet för att därigenom tillgodose konsumenternas intressen. Eventuella förändringar i nuvarande frekvensplan är också förknippat med stora investeringar, både för operatören och konsumenten. Även det talar för långa tillståndsperioder Villkor för sändningsteknik och komprimeringsteknik Teracom delar MRTV:s uppfattning om att marknätet måste ges samma förutsättningar som andra plattformar att erbjuda den tjänste- och teknikutveckling som efterfrågas av marknaden. Till exempel tror Teracom att hdtv kommer att bli framtidens standard-tv och marknätet måste kunna erbjuda denna tjänst, i likhet med konkurrerande plattformar. Teracom delar därför MRTV:s uppfattning den nya utsändningstekniken DVB-T2 ska införas stegvis i marknätet. Utifrån det bör alla nya och tillkommande tv-kanaler enbart ges tillstånd att sända i DVB-T2. Tillstånden ska dock kunna omfatta sändningar i både hdtv- och standard-tv Säkerhet och beredskapskrav på programföretagen i allmänhetens tjänst Precis som MRTV konstaterar har marknätet en central roll när det gäller att komma ut med viktig information till allmänheten vid kriser och katastrofer. Nätet är utrustat med redundanta system och reservkraft och klarar utsändning även vid stor påfrestning på samhället, t ex vid längre kraftavbrott. Under åren har systemet visat sig kunna hantera påfrestande situationer i skarpt läge, till exempel har utsändningen av radio och tv via marknätet varit den enda distributionsform som fungerat när kraftiga stormar slagit ut elförsörjningen i stora delar av landet under en längre tid. Omfattande frekvensändringar som genomförs utan grundläggande planering och långsiktighet innebär krångel och extra kostnader för hushållen. Det i sin tur kan medföra att hushållens tillgång på samhällsviktig information påverkas negativt.

6 Det är också viktigt att notera att många av landets kabelnät matas via marknätet det vill säga de använder plattformen som primär mottagningsform, vilket innebär att även kabelnäten berörs av frekvensändringar. 4. Användningen av 700-Mhz-bandet och övrigt sändningsutrymme för marksänd tv idag Idag används allt tillgängligt frekvensutrymme som tilldelats marknätet för utsändning av ett 50-tal kanaler. Det är ett effektivt frekvensutnyttjande som ger fast boende, fritidsområden etc. enkel tillgång till ett brett och efterfrågat programutbud. Om det skulle bli aktuellt med en omplanering av frekvensutrymmet i marknätet måste i så fall en ny frekvensplan kopplas till en övergång till DVB-T2 och baseras på fastställda behov av kapacitet, täckning och geografisk nedbrytbarhet, såväl i Sverige som i intilliggande länder. 5. Marknaden för rörlig bild Teracom delar uppfattningen att tittande på linjär och tablålagd tv kommer att vara fortsatt starkt efterfrågat av tittarna inom överskådlig framtid. Som beskrivs i rapporten så har introduktionen av beställ-tv (on demand) inte nämnvärt påverkat det linjära- och tablålagda tv-tittandet i Sverige. Enligt MMS var den genomsnittliga tittartiden 164 minuter per dygn under år 2012, jämfört med 162 minuter året innan. Till exempel är det enligt SVT mindre än två procent av det totala tittandet på SVT:s kanaler som sker via SVT Play. Beställ-tv ska därför ses som ett komplement till det linjära tv-tittandet. Visserligen har möjligheten att beställa videotjänster över bredbandsförbindelser och IPnät etablerats på bred front de senaste åren och konsumtionen av VOD tjänster har ökat. Men någon övergång från linjära tjänster över etablerade broadcastnät till VOD över bredband verkar inte pågå. Teracoms uppfattning är att olika distributionsformer fyller olika behov och att linjär-tv och VOD-tjänster via bredband utgör komplement till varandra. 5.3 Utvecklingen på marknaden för mobilt bredband Det aktuella frekvensutrymmet i 700 MHz-bandet lämpar sig väl för såväl tv-sändningar som för mottagning av mobila bredbandstjänster. Teracom ifrågasätter dock starkt att det i dagsläget finns behov att avsätta ytterligare frekvensutrymme för mobilt bredband. Mobilnäten har redan mycket frekvenser, och alla tilldelade frekvenser används inte fullt ut. Detta gäller såväl över som under 1 GHz. I Sverige är 800 MHz- och 900 MHz-banden mer än tillräckliga för att under överskådlig framtid kunna erbjuda god täckning och god kapacitet för mobilt bredband också i mindre tätbebyggda områden. Tillgång till 700 MHz-bandet är absolut inte nödvändigt för detta. Teracom vill också framhålla att krav på migrering till ny och mer effektiv teknik även måste ställas på de mobila näten, precis som att en övergång till ny teknik genomförs i

7 marknätet. Vi kan till exempel notera att en stor andel av det tillgängliga värdefulla frekvensutrymmet under 1 GHz, d v s 900 MHz-bandet, fortfarande används av GSMtekniken som nu är mer än 20 år gammal. Det är inte rimligt att tilldela mer och mer spektrum för mobila tjänster samtidigt som gammal ineffektiv teknik behålls i näten. I detta sammanhang måste man också skilja på den datatrafik som levereras till mobila terminaler via fasta nät och WiFi, och datatrafik som levereras via mobilnäten. En stor del av den framtida IP-trafiken över trådlöst bredband väntas ske över WiFi, och inte direkt via mobilt bredband. Ju större del av datatrafiken som bärs av WiFi till mobila terminaler desto mindre trafik kommer att bäras av de mobila bredbandsnäten vilket i sin tur bör leda till en dämpning av spektrumbehovet för dessa nät. Vi kan även konstatera att mobiloperatörerna har stora utmaningar i att få lönsamhet i nuvarande verksamhet och affärer. Investeringar i nytt spektrum och nya nät är kostsamt, samtidigt som intäkterna för mobiloperatörerna snarast sjunker. Man kan även ställa sig frågande till om mobilkundernas betalningsvilja räcker till för den aviserade kapacitetstillväxten, givet att nya nät och nya frekvensband innebär stora tillkommande kostnader för operatörerna. 6. Internationella processer som kan påverka sändningsutrymmet för marksänd tv Världsradiokonferenserna 2015 och 2018 På den senaste världsradiokonferensen om radiokommunikationer (WRC-12), beslöts att en mobilallokering i 700 MHz-bandet ska träda i kraft i samband med nästa konferens år 2015 (WRC-15). Allokeringen är co-primary, det vill säga broadcasting och mobila tjänster ges samma status. På WRC-15 ska bland annat den nedre gränsen för frekvensbandet (preliminärt 694 MHz) samt regler för samexistens fastställas. Varje medlemsland kan sedan bestämma om och när 700 MHz-bandet ska kunna användas för andra tjänster än tv. I Sverige kräver detta ett politiskt beslut. I dagsläget är således de tekniska förutsättningarna för 700 MHz-bandet okända, inte ens frekvensgränserna är fastställda. Det är därmed alldeles för tidigt att ta politisk ställning till en eventuellt förändrad användning i bandet. Det kommer att ta lång tid att implementera en eventuell mobil frekvensanvändning i 700MHz-bandet i hela Europa och det finns inte någon poäng med att Sverige ensidigt drar ner på tv-utrymmet långt innan övriga länder En framtida frekvensplan för marksänd tv Frekvensanvändningen för tv bestäms av den internationella frekvensplanen GE06 som måste modifieras om en förändring av tv-frekvensutrymmet skulle bli aktuell. Befintliga sändningar i 700 MHz-bandet måste flyttas ned i det kvarvarande sändningsutrymmet under 700 MHz-bandet. Enligt Teracoms mening måste en sådan omplanering kopplas till fortsatt utbyggnad av och övergång mot DVB-T2 för att upprätthålla nödvändig

8 kapacitet. Samtidigt befinner sig introduktionen av DVB-T2 i Europa i ett mycket tidigt skede. Endast ett mindre antal länder har idag operativa sändningar med DVB-T2. Det är värt att notera att utvecklingen av digital-tv och därmed förutsättningarna för 700 MHz-bandet skiljer mycket bland EU:s medlemsländer. I Danmark har Boxer tillstånd att bedriva verksamhet i fyra muxar till år 2020, i Norge har RiksTV tillstånd till 2021 och i Storbritannien löper marknätslicenserna till Finland har som enda land i Europa beslutat att 700 Mhz-bandet ska användas för andra tjänster än TV efter Ett ensidigt genomförande av det beslutet bedöms dock bli svårt. Teracom delar därför MRTV:s uppfattning om att tidsramen för en omplanering av frekvensutrymmet på europeisk nivå är osäker och att den påverkas starkt av såväl nationella beslut som beslut på EU-nivå. Först sedan detta är på plats kan en optimal frekvensplanering genomföras. Enligt Teracoms bedömning kan detta ske tidigast år Övriga processer rörande framtida sändningsutrymme för marksänd tv Teracom ställer sig generellt frågande till det verkliga behovet av att avsätta ytterligare spektrum för mobilt bredband inom den närmaste tioårsperioden, åtminstone i lägre frekvensband. RSPG (Radio Spectrum Policy Group) konstaterar att det redan idag finns ett frekvensutrymme på drygt 1700 MHz avdelat för trådlös och mobil datakommunikation i Europa. Detta skall jämföras med det tidigare uppställda målet på 1200 MHz för dessa ändamål. Flertalet medlemsländer har inte ens påbörjat utbyggnaden av nyligen frigjorda frekvenser för mobilt bredband i 800 MHz-bandet samtidigt som det finns stora effektiviseringsmöjligheter genom att introducera ny och modernare teknik i mobilnäten på liknande sätt som marknäten förväntas migrera från DVB-T till DVB-T2 för att effektivisera sin spektrumanvändning Lärdomar från 800 MHz-beslutet Teracom anser att det inte är helt relevant att jämföra den tidigare tilldelningen av 800 MHz-bandet med en eventuell omplanering av 700 MHz-bandet. Anledningen är att omplaneringen av 800 MHz-bandet var mycket mindre komplicerad eftersom det fanns jämförelsevis få tv-sändare i drift i 800 MHz-bandet. I 700 MHz-bandet är ett mycket stort antal tv-sändare i drift, såväl i Sverige som i andra länder. I Stockholm till exempel finns enbart tre tillgängliga frekvenser under 694 MHz medan övriga befintliga sändningar ligger i 700 MHz-bandet. En eventuell omplanering måste därför ta ett helhetsgrepp för att åstadkomma en ny frekvensplan som återskapar erforderlig kapacitet och detta är betydligt mer komplext än vad som var fallet för 800 MHz-bandet. En viktig erfarenhet från omplaneringen av 800 MHz-bandet är däremot de störningsproblem på tv-mottagningen som uppstått i vissa områden när mobila tjänster introducerats i angränsande band. Detta måste tas med i övervägandena kring de båda

9 alternativen och kommer att vara en mycket viktig aspekt vid en eventuell framtida utökning av mobilutrymmet. Denna typ av problematik måste minimeras. Teracom är sammanfattningsvis mycket tveksamt till att erfarenheterna från 800 MHzbandet skulle kunna innebära att tidplanen för en eventuell omplanering av 700-MHzbandet kan genomföras snabbare. Det är som rapporten slår fast viktigt att det finns en gemensam bild och en realistisk tidplan vid en eventuell omplanering. 8 Tekniska aspekter på handlingsalternativen Teracom delar MRTV:s bedömning om att marknätet bör gå över till mer sändningseffektiv teknik. Rätt genomförd kan en övergång stärka marknätet och tvbolagen, öka mångfalden och ge tittarna ett mervärde. En sådan övergång måste dock ske med hänsyn till den takt som konsumenterna byter eller kan fås att byta utrustning. När det gäller den kapacitetsvinst som redovisas i rapporten ställer sig Teracom tveksam till de siffror som redovisas. Visserligen innebär standarden DVBT2/MPEG4 betydligt bättre kapacitetsutnyttjande, men i den tabell som redovisas i rapporten tas ingen hänsyn till att nya tjänster (hdtv) är mer kapacitetskrävande än nuvarande standard-tv. Det måste ses som relevant utifrån det faktum att hdtv kommer att vara framtidens standard-tv. 8.1 Hela frekvensutrymmet används för marksänd tv till och med 31 mars 2020 Teracom anser att detta är det enda realistiska alternativet. Det ger utrymme för en konsumentvänlig övergång till mer effektiv utsändningsteknik, samtidigt som det tidsmässigt innebär möjlighet att följa utvecklingen i övriga Europa. Det ger med andra ord såväl tv-tittare som operatörer och andra berörda parter på marknaden den långsiktighet som krävs inför ett eventuellt beslut om annan användning av 700 MHz-bandet. 8.2 Frekvensutrymmet tas i anspråk helt eller delvis för annan användning efter 2015 Idag används samtliga tilldelade frekvenser för tv i MHz i Sverige. För att fortsätta vara attraktivt för tittarna och därmed konkurrenskraftigt på marknaden måste även fortsättningsvis ett brett och attraktivt utbud kunna erbjudas i marknätet. Tillräcklig kapacitet för att såväl upprätthålla utbudet som gå över till hdtv måste säkerställas och det är därför nödvändigt med en migration till DVB-T2. T2-tekniken ger utrymme för en effektivare frekvensplan, men såväl teknikskiftet som införande av en ny frekvensplan kräver noggranna förberedelser och tid för konsumenterna att anpassa sig och anskaffa erforderlig utrustning. Teracom anser inte att det är realistiskt att under tillståndsperioden fatta beslut om annan användning av 700 MHz-bandet. Ett sådant scenario skulle bland annat få negativ påverkan på den långsiktighet som krävs för

10 förberedelser och genomförande av ett teknikskifte och en ny frekvensplan, inte minst ur ett konsumentperspektiv. Möjligheten att koordinera en ändrad tv-användning av MHz påverkas starkt av huruvida grannländerna önskar göra ändringar. Det är mycket svårt att få gehör för ensidiga förändringar som påverkar befintlig användning i ett grannland eller som påverkar detta lands möjligheter att göra framtida egna förändringar. Beslut om annan användning av 700 MHz-bandet under tillståndsperioden innebär med största sannolikhet att frekvensplaneringen inte blir optimalt genomförd, framför på grund av att den inte kan genomföras utifrån utvecklingen i berörda grannländer och övriga Europa. Det i sin tur kommer att negativt påverka antalet tv-kanaler i marknätet och hur många sändarnät som kan koordineras fram i en ny frekvensplan. Ett sådant beslut innebär troligtvis ökade kostnader för de hushåll som vill ha fortsatt tillgång till marknätets utbud. Anledningen är att parallellsändningsperioden av utbudet blir kortare och teknikväxlingen till mer sändningseffektiv teknik måste genomföras tidigare. Det tvingar hushållen till oförutsedda investeringar i ny utrustning för att kunna ta emot tv-utbudet. Det innefattar utrustning både till den permanenta bostaden, fritidsstugan etc. En alltför kort övergångsperiod till DVB-T2 kan alltså riskera hushållens tillgång till public service-tv och även säkerheten och robustheten i marknätet. Bland annat finns ökad risk för störningar från mobilnäten. 9 Överväganden 9.1 Myndigheten för radio och tv:s övergripande bedömning Teracom delar MRTV:s bedömning om att hela det befintliga frekvensutrymmet ska användas för marksänd tv åtminstone under hela den kommande tillståndsperioden (åren ). Marknätet behöver stabila förutsättningar för att kunna fortsätta utvecklas och möta tittarnas och programbolagens fortsatta efterfrågan. Tittarperspektivet är mycket viktigt och en övergång till mer sändningseffektiv teknik måste göras på ett sätt som minimerar problemen för hushållen. Det kräver parallellsändning av kanaler i såväl äldre som ny teknik, så att tittarna ges tid att uppgradera sin utrustning utan att förlora kanaler. Det gäller både för primär mottagning samt för mottagning av 2:a och 3:e tv:n, till exempel i sommarstugan. Vi anser - liksom MRTV - att större förändringar av nätet måste kopplas till fortsatt utbyggnad av och övergång mot tekniken DVB-T2. Tekniken har redan introducerats i två muxar och en fortsatt övergång till DVB-T2 är nödvändig för att möta efterfrågan på hdtv samtidigt som ett brett programutbud upprätthålls.

11 Teracom anser att det är mycket viktigt att planerade förändringar i nätet sker på ett kontrollerat sätt och inte forceras fram och att det enda realistiska alternativet är att nuvarande sändningsutrymme för tv-sändningar bibehålls under hela den kommande tillståndsperioden. Vi delar således inte bedömningen att skillnaden mellan de båda alternativen i många aspekter är relativt små. 9.2 Hur många sändarnät är möjliga I dag består marknätet av sju sändarnät. Det ger plats för ett 50-tal tv-kanaler, varav åtta sänds i hdtv. Enligt PTS bör utrymmet MHz räcka till minst fyra sändarnät. Teracom menar dock att borde gå att få ut mer frekvenser vid en samordnad och noga förberedd omplanering baserad på DVB-T2-tekniken och som innefattar andra länder. Fyra sändarnät är inte heller tillräckligt för att marknätet ska kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud av tv-kanaler och tjänster (inklusive hdtv). Vi anser att marknätet även fortsättningsvis bör bestå av minst sju sändarnät för att fortsatt kunna erbjuda ett tv-utbud som efterfrågas av tittare och programbolag. Vi tror det kan vara möjligt att koordinera fram sju sändarnät i UHF-bandet även om sändningsutrymmet minskas - förutsatt att frekvensplaneringen ges en rimlig tidplan och att tekniken DVB-T2 är fullt införd i sändarnäten. DVB-T2 möjliggör större utnyttjande av SFN-nät, som i sig möjliggör en mer effektiv frekvensplanering. Samtidigt har lösningen, som rapporten fastslår, begränsningar och nationella SFN är inte någon effektiv lösning. DVB-T2 ger dock mer flexibilitet och möjliggör ökad användning av regionala SFN. Det krävs dock en omfattande omplanering av näten som endast kan genomföras i samråd med berörda grannländer. I rapporten förs vidare ett resonemang om att det skulle vara möjligt att även planera om delar av band MHz för användning av tv. Teracom kan konstatera att det redan finns ett regeringsbeslut om att bandet ska användas digitalradio och att det därför inte är möjligt att i någon avgörande omfattning utöka tv-sändningarna i bandet MHz. Detta också utifrån att det pågår en tillståndsgivningsprocess för den digitala radion samt att regeringen föreslagit ett mål datum för när de analoga radiosändningarna ska upphöra. Teracom anser därför att MHz ger mycket begränsade möjligheter för utökade tv-sändningar i marknätet. 9.3 Konsumenternas intressen Det svenska marknätet når hela landet, har en hög tillgänglighet, är robust och erbjuder effektiv regional nedbrytning av programutbudet. Marknätet medger ett enkelt och billigt mottagningssätt för hushållen via en vanlig tv-antenn. Något speciellt abonnemang för själva signalöverföringen behövs inte. Marknätet begränsas inte heller

12 av antalet samtidiga tittare, till skillnad från video-tjänster som sänds via fast eller mobilt internet. De tv-tittare som utnyttjar och är beroende av marknätet måste även fortsättningsvis få tillgång till ett brett utbud och den tjänsteutveckling som finns på övriga marknaden. Det innebär att en eventuell omplanering av frekvensspektrum måste utgå från att täckningen och omfattningen på utbudet bibehålls och att hushållen inte åsamkas onödigt besvär eller kostnader mer än absolut nödvändigt. Andelen tv-apparater med DVB-T2-mottagare beräknas i dagsläget till av det totala antalet mottagare som uppskattas till tio miljoner. Siffran ska fördelas på alla plattformar. Antal Boxer- hushåll som har DVB-T2-mottagare är knappt en tredjedel. Av dessa har ca hushåll extrakort i en T2-mottagare. Ett teknikskifte från DVB-T till DVB-T2 kan, som rapporten fastslår, jämföras med digitaltv-övergången och innebär ökade kostnader för konsumenten/tittaren som måste införskaffa ny utrustning. Likaså krävs stora investeringar i näten. Frekvensändringar i tv-näten kan även innebära förändrade mottagningsförutsättningar för enskilda hushåll, vilket exempelvis kan göra det nödvändigt med byte av tvantennen. Utbyte av antennsystem, inklusive installationskostnader, kan förväntas bli betydligt större än kostnaden för en ny tv-mottagare. En eventuell omplanering måste därför ha som utgångspunkt att befintliga antenner hos hushållen ska kunna användas i så stor utsträckning som möjligt. SVT-utbudet måste särskilt beaktas vad avser teknikskiften och större förändringar av näten. De hushåll som idag enbart har tillgång till fri-tv måste införskaffa ny utrustning på egen hand utan kunna ta del av kampanjerbjudanden från betal-tv-operatören. 9.4 Beredskap och säkerhet Marknätet är byggt för mycket hög tillförlitlighet och är oerhört viktigt ur beredskapsoch säkerhetssynpunkt. Förutom att marknätet är den enda plattform där fri-tv-utbudet sänds utan kryptering och utan krav på abonnemang, så har sändarnätet en stor räckvidd med ca 99,8 procents befolkningstäckning. Sändningarna har mycket hög tillgänglighet och stabilitet med få avbrott och störningar och utsändningen begränsas inte av antalet samtidiga tv-tittare. Varje teknikskifte eller större frekvensomläggning är därför en utmaning sett ur beredskaps- och säkerhetsperspektiv. Om till exempel mottagningsförhållandena ändras radikalt (omfattande frekvensändringar, stora SFN etc.) så kan det innebära att tillgängligheten på tjänsterna försvåras. En tätare frekvensplanering riskerar att öka störningarna mellan olika sändare.

13 Slutsatsen blir att det krävs god planering och tid för genomförande av större förändringar i sändarnätet. Det inkluderar även långa perioder av parallellsändningar av utbudet för att säkerställa att tv-tittaren ges möjlighet att införskaffa nödvändig mottagarutrustning. Teracom delar således rapportens slutsats om att det är centralt att en övergång till ny teknik, DVB-T2, sker på sådant sätt att man säkerställer allmänhetens tillgång till programutbudet. 9.5 Aktörers behov av att kunna planera sin verksamhet Marknätets alla intressenter - programbolag, nät och betal-tv-operatörer - behöver stabila långsiktiga förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. Större förändringar i nätet är förknippade med stora investeringar samtidigt som hushållen kan behöva göra kostsamma uppgraderingar av sin utrustning. Alla sådana förändringar kräver därmed lång övergångstid. För att det ska vara möjligt att utrymma 700 MHz-bandet för annan användning än tv behövs åtminstone följande steg genomföras: Internationell koordinering av en ny frekvensplan för Sverige, inkl fastställande av mål (spec antal frekvenslager) och tekniska förutsättningar för en sådan omkoordinering Planering och genomförande av nät- och frekvensändringar i enlighet med den färdigkoordinerade frekvensplanen Uppgradering till DVB-T2 (om kapacitetsbehovet för tv ska kunna tillgodoses) Informationsinsatser till allmänheten och tid för utbyte av utrustning i hushållen Teracom delar därför inte PTS bedömning att det skulle kunna vara möjligt att avsätta 700 MHz-bandet för mobila tjänster redan år En sådan tidplan beaktar inte utvecklingen i övriga Europa, och riskerar att resultera i en frekvensplan som inte blir optimal eller tillräckligt effektiv. Beslut om en eventuell annan användning av 700 MHz-bandet bör därför tas först efter tillståndsperioden. 9.6 Konkurrens på marknaden för betal-tv Teracom delar åsikten i rapporten om att marknätet är en strategiskt mycket viktig distributionsform och att den har stor betydelse för de svenska hushållen som via plattformen ges möjlighet att ta del av ett brett och mångfacetterat programutbud samt samhällsviktig information. Det är också en central distributionsform för många tvmottagare utanför den fasta bostaden. Marknätet är beroende av en kombination av fri-tv och betal-tv. På en marknad med ett begränsat språkområde, som den svenska, är det absolut nödvändigt att marknätet även fortsättningsvis kan erbjuda en blandning av olika programtjänster och att det finns

14 utrymme för nya tjänster. I detta ingår möjlighet till tjänsteutveckling av utbudet och att plattformen upplevs som framtidssäker, hos såväl programbolag som tv-tittare. Att marknätet är en viktig och efterfrågad distributionsform hos programbolagen - både fri-tv och betal-tv - vittnar antalet sökande om när Myndigheten för radio och tv utlyser nya tillstånd för de kommersiella tv-bolagen: 2008 ansökte 43 programbolag för 87 tjänster. MRTV meddelade 40 nationella och 14 lokala tillstånd 2010 ansökte 19 programföretag för 40 tjänster. MRTV meddelade 11 nationella och ett lokalt tillstånd 2012 kom det in 26 ansökningar. MRTV meddelade fem nationella och ett lokalt tillstånd. Det är centralt att marknätet även framöver kan erbjuda samma antal programkanaler som idag och samma bildkvalitet som konkurrerande plattformar. Målet är därför att hela eller större delen av utbudet ska migrera till hdtv över tid. Vi delar alltså inte uppfattningen att det skulle räcka med att enbart de bredaste kanalerna sänds i hdtv Det skulle innebära en stor konkurrensnackdel jämfört med andra plattformar. Marknätet är speciellt lämpat för linjärt tv-tittande. Nätet begränsas inte av antalet samtidiga tittare, är robust och har hög tillgänglighet. Marknätet är också den enda plattform där public service-kanalerna sänds utan kryptering och krav på abonnemang. Alltför snabba förändringar som ändrar förutsättningarna för verksamheten medför en snedvridning av konkurrensen, vilket påverkar både marknätets position i det svenska medielandskapet och de tv-tittare som använder marknätet som primär eller sekundär distributionsform. Slutsatsen blir att allt nuvarande frekvensutrymme ( MHz) måste tilldelas marknätet åtminstone nästa tillståndsperiod. Detta för att kunna erbjuda det breda och mångfacetterade utbud av program och tjänster som efterfrågas av såväl programbolag som tittare. För Teracom AB Lennart Ivarsson Director Regulatory & Public Affairs

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) 2011-05-02 Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) Teracom lämnar härmed synpunkter i de delar som rubriceras

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar SAMMANFATTNING AV SVERIGES RADIOS SYNPUNKTER En plan för hur radions marknät ska digitaliseras

Läs mer

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv 1 2006-05-18 SVT/SR/UR Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv Efter diskussion den 11 maj 2006 med Kristoffer Nilsson, NetLight,

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Från analog till digital marksänd radio

Från analog till digital marksänd radio Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen Betänkande av Digitalradiosamordningen Stockholm 2014 SOU 2014:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Rapportnummer PTS-ER-2015:17 Datum 2015-04-24 Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Delrapport av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Delrapport

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI Datum: 2015-03-19 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se 103 33 STOCKHOLM Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77,

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Box 33, 121 25 Stockholm-Globen 08-606 90 80, rtvv@rtvv.se, www.rtvv.se Sida 1 Sammanfattning Radio- och TV-verket har sedan år 2003 i uppdrag av regeringen att följa

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder en mångfald av kommunikationslösningar för radio och tv. De huvudsakliga produktområdena är betal-tv,

Läs mer

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät 2012-02-05 A-119313 Inger Legemark 08-553 633 39 inger.legemark@comhem.com Villaförening Dungen C/o Thomas Lindgren JAKOBSLUNDSVÄGEN 34 141 71 SEGELTORP Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet

Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet Diarienummer 12-1921 Datum 2012-03-15 Underlag till MRTV:s rapport om SVT:s täckningskrav i marknätet Påverkan på möjligheter att uppnå en effektiv spektrumanvändning Diarienummer 12-1921 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut:

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: Post- och telestyrelsen Enheten för samtrafik Box 5398 102 49 STOCKHOLM Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: (Dnr: 08-120446/23) Skyldigheter

Läs mer

Att sända kommersiell radio

Att sända kommersiell radio Att sända kommersiell radio 1 Myndigheten för radio och tv ger tillstånd och registrerar svenska radio- och tv-sändningar. Vi utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. En annan uppgift är att följa

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio?

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Innehållsförteckning Bakgrund 3 Radion idag 4 Konsumtion av radio Betalningsvilja Radiokanaler i Sverige idag Utmaningar 6 Stora datamängder

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Kommittédirektiv Översyn av villkor för kommersiell radio Dir. 2007:77 Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå vilka

Läs mer

Ett magasin från Teracom om marknätet #3 2012. frekvenspusslet. framtidens teknik digitalradio

Ett magasin från Teracom om marknätet #3 2012. frekvenspusslet. framtidens teknik digitalradio Ett magasin från Teracom om marknätet #3 2012 frekvenspusslet framtidens teknik digitalradio det här är teracom ledare Vi sänder ut tv och radio. Vi gör det via världens modernaste marknät; 734 master

Läs mer

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg En skrift om digital marksänd radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som kan nå ut till miljontals samtidiga lyssnare

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet Post- och telestyrelsen Kista 2010-12-16 Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet, som givits tillfälle därtill, kommenterar nedan PTS samrådsförslag rörande kalkylränta för det mobila

Läs mer

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1)

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) 1/3 Beslutsbilaga 1 Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) Allmänna förutsättningar Tillståndet innehas av AETN UK, vilket är ett aktiebolag

Läs mer

Yttrande över remiss Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över remiss Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) 2015-03-20 FM2015-4114:1 Sida 1 (6) Kulturdepartementet samt Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Enheten för medier, film och idrott, Jon Dunås Vårt tjänsteställe, handläggare

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Post- och telestyrelsen Box 5398 SE-102 49 Stockholm Sverige 31.08.2004 11.06.2004

Post- och telestyrelsen Box 5398 SE-102 49 Stockholm Sverige 31.08.2004 11.06.2004 Post- och telestyrelsen Box 5398 SE-102 49 Stockholm Sverige Vår dato 31.08.2004 Deres dato 11.06.2004 Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler INFORMELLT SAMRÅD AVSEENDE FÖRSLAG TILL MARKNADSAVGRÄNSNING

Läs mer

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden.

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden. Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Utredning om mediemarknaden m.m. Stockholm den 24 juni 2015 Svenska Läromedel får härmed

Läs mer

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Digitaliseringen av tv-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Svante Barck-Holst Anna Marklund

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Allt inom tv för hotell

Allt inom tv för hotell Allt inom tv för hotell Vi kan hotell-tv! Vi erbjuder helhetslösningar som inkluderar varje element i en fungerande hotelltv-lösning, från tv-apparater, mottagning, tv-kanaler och infokanal till installation,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att betala radiooch tv-avgift.

Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att betala radiooch tv-avgift. HFD 2014 ref 33 Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att betala radiooch tv-avgift. Lagrum: 2 och 2 a lagen (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Ett naturligt teknikskifte?

Ett naturligt teknikskifte? Nina Wormbs Ett naturligt teknikskifte? Exemplet marksänd tv 1 I förrgår, den 3 april, slutade storstation 41 Uppsala Vedyxa att sända analog TV över Uppsala med omnejd. 2 Vi är mitt inne i Etapp 2:2 av

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Det här är Teracom Group

Det här är Teracom Group årsredovisning 2010 Det här är Teracom Group teracom group är en nordisk nätoperatörsoch betal tv koncern som erbjuder tillförlitliga medie och kommunikations lösningar. De huvud sakliga produktom rådena

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 13

Protokoll styrelsemöte nr 13 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Protokoll styrelsemöte nr 13 Tid: Tisdagen 15/8-00 kl 19.00-20.30 Plats: Westin, Dalaröhöjden 13 Närvarande: Iréne Gylder,

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-09-29 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-007 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD

EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-980489-1-9 Grafisk form Martin Zachrisson Omslagsfoto istockphoto Tryck Davidssons Tryckeri AB Distribution

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-04 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-005 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Johan Jakobsson (fp) 2004-01-20 Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Inledning Majoriteten i digitalradiokommittén anser att radion i Sverige ska digitaliseras. Samma teknikfixering som ledde

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Digital radio. Dags att ta nästa steg

Digital radio. Dags att ta nästa steg Digital radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som samtidigt kan nå ut till miljontals lyssnare över hela landet. Och

Läs mer

PTS Filter för 800 MHz-bandet

PTS Filter för 800 MHz-bandet Handläggare Martin Wictorsson Tel 010-505 3017 Fax 010-505 3416 martin.wictorsson@afconsult.com RAPPORT 1 (19) Datum Version C PTS Filter för 800 MHz-bandet ÅF-INFRASTRUKTUR AB Martin Wictorsson Magnus

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

5 Ekonomiska förutsättningar för utveckling av svensk radio

5 Ekonomiska förutsättningar för utveckling av svensk radio 5 Ekonomiska förutsättningar för utveckling av svensk radio 5.1 Delbetänkandet Trots digital teknik och ökad konkurrens inom medieområdet kommer kostnaderna för att producera radio och TV som når och tilltalar

Läs mer

TERACOM Årsredovisning 2008

TERACOM Årsredovisning 2008 TERACOM Årsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av

Läs mer

INTRESSET VÄXER VARJE DAG

INTRESSET VÄXER VARJE DAG Framtidens Bredband INTRESSET VÄXER VARJE DAG Vad händer fram till den 31 januari 2014? Sedan reportaget i förra numret av I Våra Kvarter har intresset för Framtidens! Om du vill Under våren fortsätter

Läs mer