Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00"

Transkript

1 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Barbro Olsson Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens sammanträde Tid: Torsdagen den 6 mars 2014 kl Plats Stadshuset, rum 601 Grupperna träffas kl Treklövern i rum 601 S-gruppen i rum 604 SD-gruppen i rum 520 Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl A. FORMALIA Au:s förslag till beslut 1. Upprop 2. Dagordningen fastställes 3. Val av justeringsman Peder Weibull, (M), (Bjarne Andersen (S)) 4. Val av justeringsdag Torsdagen den 13 mars, kl B. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 5. Öresundsvarvet tillståndsansökan 6. Ansökan om särskild förvaltning Enligt förslag 7. Vens Golfbana AB överklagande 8. Avtalsredovisning tertial 3 Enligt förslag 9. Månadsuppföljning januari Enligt förslag 10. Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund, nominering 11. Anmälningsärende 12. Ev. övrigt Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax miljö S:\gemensam\Dokument\ADMIN\Föredragningslistor MN\2014\Föredragningslista mn mars.doc Bankgiro Postgiro Org.nr :42

2 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(11) Miljöförvaltningen Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Anna Kristoffersson /17 44 Miljönämnden Landskrona stad Oresund Heavy Industries AB ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Oresund Heavy Industries AB (organisationsnummer ) har hos Länsstyrelsen i Skåne län inkommit med en ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Skeppsvarvet 1, 3, 4, 5, 11 och 12 m.fl. Tillståndsansökan gäller reparation och underhåll av fartyg samt tillverkning och utrustning av metallkonstruktioner m.m. Länsstyrelsen har översänt handlingarna till miljönämnden i Landskrona stad för eventuellt yttrande. Förslag till beslut Miljönämnden tillstyrker bolagets ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet bestående av reparation och underhåll av fartyg samt tillverkning och utrustning av metallkonstruktioner till en mängd av ton per år, endast under förutsättning att de årliga utsläppen av VOC kan begränsas till högst motsvarande dagens nivå. Miljönämnden yrkar att följande villkor föreskrivs för verksamheten: 1. Om inget annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Bolaget angett i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Oljehalten i utgående vatten till kommunens spillvattennät från tvättanläggningen med maskintvättarna får som begränsningsvärde inte överstiga 25 mg/l räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Mängden olja i utgående vatten får som begränsningsvärde inte överskrida 25 kg/år räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Om oljehalten överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 C:\Users\barbrool\AppData\Local\Temp\tmp50852.DOCX Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr :09

3 2(11) Miljöprövningsdelegationen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 3. Oljehalten i utgående vatten till recipient från Separinan får som begränsningsvärde uppgå till högst 5 mg/l räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Om oljehalten överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Miljöprövningsdelegationen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 4. Föroreningshalten i det processavloppsvatten som leds till det kommunala spillvattennätet får inte överskrida följande begränsningsvärden: Ämne Halt (mg/l) Kadmium 0,0005 Kvicksilver 0,0005 Bly 0,05 Krom (6-värt) 0,01 Krom (totalt) 0,05 Nickel 0,05 Silver 0,05 Tenn 0,01 Koppar 0,5 Zink 0,5 5. Tankar för olja och andra kemiska produkter ska förses med en tät invallning som rymmer minst 30 % av den största tankens volym. Övriga kemikalier och miljöfarligt avfall ska lagras på ogenomsläpplig yta på ett sådant sätt att spill och läckage till avlopp eller omgivning förhindras. 6. Avfall ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas och nyttiggöras på annat sätt.

4 3(11) 7. Om olägenheter i form av lukt uppstår till följd av verksamheten ska Bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för att begränsa olägenheterna. 8. Buller från verksamheten ska begränsas så att det, som begränsningsvärde, inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmsta permanentboende än 50 db(a) vardag dagtid (07-18), 40 db(a) samtliga dygn nattetid (22-07) och 45 db(a) övrig tid (kväll 18-22, samt lördag och helgdagar 07-18). Den momentana ljudnivån på grund av verksamheten får nattetid (22-07) inte överstiga 55 db(a). Ovan angivna ekvivalenta värden ska sänkas med 5 db(a)-enheter om bullret innehåller impulsljud eller hörbara tonkomponenter. Om bullernivåerna överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Miljöprövningsdelegationen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 9. Buller till följd av anläggningsarbeten ska begränsas så att det som begränsningsvärde inte överskrider vad som anges i Naturvårdsverkets gällande allmänna råd om buller från byggarbetsplatser. 10. Vid fartygsblästring ska förorenade markytor rengöras efter varje projekt så att spridning till omgivningen förhindras. 11. Utsläpp av kväveoxider från svetsning inom området får som begränsningsvärde inte överstiga 10 ton per år. 12. Stoftutsläpp från verksamhet inomhus får som begränsningsvärde inte överstiga 5 mg/m 3 normal, torr gas. Begränsningsvärdet ska kontrolleras genom årlig mätning. Tillsynsmyndigheten kan besluta om ytterligare mätningar. 13. Vid expolatering av området ska marken saneras. 14. Den elenergi som förbrukas inom verksamheten ska som begränsningsvärde minst bestå av 80 % elenergi från förnyelsebara energikällor. 15. Om olägenhet till följd av färgspridning skulle uppkomma, ska bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten vidta förebyggande åtgärder. 16. Olycksberedskap ska finnas för att begränsa eventuellt spill till omgivande mark, hamnbassängen, spill- eller dagvattennät. 17. Förslag till kontrollprogram ska inom sex månader från lagakraftvunnet beslut ha upprättats i samråd med tillsynsmyndigheten och ha getts in till

5 4(11) densamma. I kontrollprogrammet ska mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Miljönämnden yrkar också att Länsstyrelsen, med stöd av 22 kap. 27 miljöbalken, under en prövotid skjuter upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för följande frågor: Rening, omhändertagande och återanvändning av spolvatten Utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel till luft Utredning och rening av dagvatten Utsläpp av stoft från blästring utomhus Omhändertagande av blästringssand Bolaget ska under prövotiden i samråd med tillsynsmyndigheten genomföra följande utredningar: U1. Undersöka föroreningsinnehållet i spolvattnet från rengöring av fartyg, samt undersöka möjliga åtgärder och bästa reningsteknik för att begränsa föroreningsinnehållet i vattnet och möjligheter att återanvända vattnet samt effekter och kostnader härför. U2. Undersöka möjliga åtgärder för att minska utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) till luft i samband med målning av fartyg i dockorna och vid kaj samt effekter och kostnader härför. Målsättningen med utredningsarbetet är att kunna begränsa utsläppen av VOC till högst 60 ton per år även vid sökt maximal produktionsnivå. U3. Undersöka föroreningsinnehållet i det dagvatten som avleds från fastigheterna, samt möjliga åtgärder och bästa möjliga reningsteknik för att begränsa föroreningsinnehållet i dagvattnet samt effekter och kostnader härför. U4. Undersöka möjliga åtgärder för att minska utsläpp av stoft från blästring utomhus samt effekter och kostnader härför. U5. Undersöka möjliga åtgärder för omhändertagande och återanvändning av blästringssand samt effekter och kostnader härför. U6. Utreda bästa reningsteknik av flyktiga organiska ämnen för verksamhet som bedrivs inomhus. Målet skall vara att uppnå en verkningsgrad på 95 % och en tillgänglighet på 95 %. U7. Undersöka och minimera mängden färg som åtgår för målning av stålkonstruktioner utomhus. Målet skall vara att 95 % av all färg som förbrukas för målning av stålkonstruktioner ska användas inomhus och endast mindre målningsarbeten får ske utomhus. Under prövotiden och intill dess annat beslutas ska följande provisoriska föreskrifter gälla: P1. Utsläppen av flyktiga organiska kolväten till luft får som begränsningsvärde inte överstiga 60 ton per år.

6 5(11) P2. Anläggningen för rening av VOC från verksamhet inomhus ska ha en tillgänglighet på 95 % och en verkningsgrad på 90 % P3. Vid tillverkning av stålkonstruktioner ska minst 85 % av färgen som förbrukas appliceras inomhus. Motivering Oresund Heavy Industries AB har lämnat in en tillståndsansökan där de presenterar en förväntad produktion som är kraftigt ökad, dels i form av fartygsanlöp för reparation och underhåll, men också en väsentligt större produktion av stora metallkonstruktioner. Denna produktionsökning ryms inte inom de befintliga tillstånd som bolagets föregångare erhöll Miljönämnden ser positivt på möjligheten till produktionsökningen, men under förutsättning att utsläppen kan begränsas väsentligt. Denna markanta utökning gör att verksamheten bör jämställas med en nyetablering, där lokaliseringsfrågan blir central. På grund av varvets läge mycket nära Landskrona tätort krävs därför begränsningar och skyddsåtgärder utöver det som annars kan ställas i normalfallet för att kompensera den olämpliga lokaliseringen. Detta gäller särskilt utsläppen av VOC. Utsläppen av VOC måste vid full produktion kunna begränsas till motsvarande dagens nivå för att verksamheten ska kunna betraktas som tillåtlig i miljöbalkens mening. Bolaget har själv föreslagit en rad villkor (se under Bakgrund). Flera av dessa villkor uppfyller inte de krav som måste ställas på verksamheten på grund av lokaliseringen. En olämplig lokalisering kan endast godtas om nyttan av verksamheten är av väsentlig art och om verksamheten inte kan utföras på någon annan plats. Så är inte fallet för den verksamhet som bedrivs och planeras bedrivas genom Oresund Heavy Industries AB. D.v.s. den utökade verksamheten (motsvarande nyetablering) bör kunna bedrivas på annan plats som skulle medföra mindre miljöeffekter. Utsläpp till luft I dagsläget släpper verksamheten årligen ut ca 40 ton flyktiga organiska ämnen (VOC) per år och med det yrkade utsläppsvillkoret på 250 ton VOC per år skulle verksamheten bli den ojämförligt största enskilda punktkällan för VOC i Landskrona stad. Luftmiljön i Landskrona tätort är redan utsatt och att tillåta en så pass stor utsläppsökning stämmer inte överens med miljöbalkens intentioner eller med de miljömål som riksdagen fastställt. Bolaget anför bland annat i sin ansökan att 250 ton VOC är en mycket liten andel med vad som släpps ut i hela landet, ca ton. Mer relevant är dock att jämföra med vad som släpps ut lokalt i Landskrona stad, vilket under de senaste fem åren har legat runt 700 ton per år. Bolaget har genom sina två tillstånd villkor som medger utsläpp på 105 ton VOC per år. Tillstånden är dock från 1994 och sedan dess har lagkraven skärpts och tillgängliga reningstekniker utvecklats. Därför ska den föreslagna utsläppsgränsen sättas i relation till dagens utsläppsnivåer och de konsekvenser för miljö och hälsa som utsläppet medför och inte vad bolaget tidigare haft tillstånd till.

7 6(11) Utsläppen kommer framför allt från målning av fartyg utomhus och består till större delen av xylen, solventnafta och lacknafta. Solventnafta och lacknafta finns i flera olika fraktioner varav flera är cancerogena och skadliga för miljön och xylen klassas som hälsoskadligt. En ökning av dessa ämnen i luften i Landskrona skulle medföra en ökad risk för människors hälsa och miljön. Vid solljus reagerar VOC med kväveoxid och bildar marknära ozon, en sekundär luftförorening som är skadlig både för människor och för miljön. Miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa på 120 µg/m 3 överskreds i Landskrona tätort vid fyra tillfällen under 2011 och ett tillfälle under 2012 och dygnsmedelvärdet har under de senaste åren legat runt 65 µg/m 3. Växtligheten är dock mer känslig för marknära ozon och miljömålet på 70 µg/m 3 har tagits fram med hänsyn även till detta. Ozonbildningspotentialen hos de ämnen som släpps ut från verksamheten bedöms vara höga till medelhöga. En ökning av VOC-utsläpp med 6 gånger kommer att leda till att halterna marknära ozon kommer att öka i regionen och risken att miljömålet kommer att överskridas kommer att bli överhängande. Tillverkningen och ytbehandlingen av de stora metallkonstruktionerna, kommer i framtiden att ske inomhus, enligt tillståndsansökan. Miljönämnden anser att ytbehandling och målning av metallkonstruktionerna redan från start ska ske inomhus för att utsläppen av VOC och stoft ska minimeras. Enligt rådande lagstiftning och EU-gemensamma referensdokument skall utsläpp från en sådan verksamhet renas så långt det är möjligt. Enligt förordning om användning av organiska lösningsmedel (SFS 2013:254) 66 får ett punktutsläpp från verksamhet som ägnar sig åt ytbeläggning av metall och där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 5 ton per år inte överskrida 75 mg/m 3 normal torr gas. Då det inte framgår av ansökan hur produktionen kommer att utformas, anser miljönämnden att bolaget under en prövotid ska optimera produktionen så att minsta möjliga mängd lösningsmedel för målning av stålkonstruktioner används utomhus. Målet ska vara att 95 % av färgen appliceras inomhus och gaserna kan därför tas om hand i reningsanläggningen. Partiklar i luft är ett vanligt miljöproblem i södra Sverige och i dagsläget mäts både PM10 och PM2.5 i Landskrona tätort. Mätningarna visar att kommunen idag klarar de gällande miljökvalitetsnormerna, men ligger på gränsen för att klara av de uppsatta miljömålen på årsmedelvärde på 25 µg/m 3 (PM10) och 10 µg/m 3 (PM2.5). Partiklar i luft bedöms idag vara en av de mest skadliga luftföroreningarna, varför ett ökat utsläpp från kommunens industrier måste begränsas. De stoftfilter som finns tillgängliga idag på marknaden klarar utsläppsnivåer långt under det föreslagna begränsningsvärdet, varför det får bedömas vara skäligt att kräva en sådan långtgående rening. Utsläpp till vatten Allt oljehaltigt barlastvatten och dylikt behandlas i en reningsanläggning som kallas för Separinan, varifrån det släpps rakt ut i hamnbassängen. I dagens gällande tillstånd medges utsläpp på 10 mg/l opolära alifatiska ämnen till recipienten. NSVA har dock tagit fram ett förslag till riktvärden för dagvatten, vilket detta utsläpp kan jämföras som, där halten olja inte får överskrida 5 mg/l. Bola-

8 7(11) get har i kompletteringar till tillståndsansökan visat att det finns överkomliga alternativ som gör att miljönämnden bedömer att kravet är skäligt med tanke på föroreningssituationen i vattnen runt Landskrona. Miljönämnden har bedrivit en aktiv linje för att minska Södra Industriområdets negativa påverkan på miljön genom dagvatten. En inledande dagvattenutredning har gjorts på Bolagets område och resultaten från provtagningen visar på höga till mycket höga nivåer av främst tungmetaller. Dagvattenutredningen behöver utökas med mer omfattande provtagning, samt förslag till rening av dagvattnet behöver tas fram innan slutliga villkor för detta kan ställas. Detsamma gäller för det vatten som används för att spola av fartygen innan ytbehandling i docka. I dagsläget släpps spolvattnet ut orenat i recipienten och en mycket kortfattad studie visar att framför allt halterna av koppar och zink är förhöjda. Då studien är gjord på endast två fartyg bedömer Miljönämnden att en utökad undersökning ska göras för att få ett större underlag och bästa reningsteknik skall utredas. Målet ska vara att minst 90 % av metallerna renas i framtiden. Hamnbassängen i Landskrona är redan i dag kraftigt förorenad och ytterligare utsläpp från verksamheten är inte förenliga med Vattendirektivets ickeförsämringsprincip. I tillståndansökan anges också att Bolaget i framtiden bedömer att man kommer att förbruka ca m 3 kommunalt vatten för att spola fartygen. I enlighet med hushållningsprincipen i miljöbalken bör det även möjligheten till återanvändning av vatten utredas noggrannare. Resurshushållning Bolaget bedömer i tillståndsansökan att den framtida energiåtgången avseende på el kommer att vara MWh. För att säkerställa att denna kraftiga ökning av elenergi inte kommer att orsaka andra miljöproblem i form av t.ex. förbränning av fossila bränslen vill Miljönämnden att den största andelen ska komma från förnyelsebara energikällor, i enlighet med miljöbalkens hushållningsprincip. I dagsläget deponeras all förbrukad blästringssand, dock anser Miljönämnden att möjligheten att återvinna blästringssanden, i enlighet med miljöbalkens kretsloppsprincip, ska undersökas noggrannare. I framtiden bedömer Bolaget att man kommer generera ca ton avfall i form av blästringssand, jämfört med dagens ca ton, vilket är en markant ökning. Förorenad mark Varvsudden är ett gammalt verksamhetsområde som är uppbyggt av utfyllnadsmassor. Med anledning av detta samt tidigare verksamhet på fastigheterna är det rimligt att misstänka att det finns föroreningar i marken. En markundersökning gjordes 2009 på fastigheterna Skeppsvarvet 3 och 5, vilket bland annat innefattar den nuvarande stapelbädden, där en av de nya dockorna (Docka III) enligt ansökan ska anläggas. Enligt denna markundersökning påträffades bl.a. markföroreningar med halter över Naturvårdsverkets gränsvärden för mindre känslig markanvändning i anslutning till stapelbädden.

9 8(11) Vid grävning i förorenade områden finns det risk för att föroreningarna sprider sig, därför anser miljönämnden att marken behöver saneras i samband med exploateringsarbetet. En sådan sanering, eller avhjälpandeåtgärd, ska enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till tillsynsmyndigheten. Ansvaret för avhjälpandeåtgärd ligger i det här fallet hos fastighetsägaren, då föroreningen var känd i samband med köpet av fastigheten Buller Bolaget har i ansökan föreslagit de villkor som finns i de befintliga tillstånden. Naturvårdsverket upphävde under 2013 de tidigare allmänna råd som funnits för buller från industrier och har ersatt dem med en ny vägledning. Denna vägledning gör ingen skillnad på nyetablering eller befintlig industri utan ställer samma bullerkrav på båda. De av Miljönämnden föreslagna begränsningsvärdena är i enlighet med denna vägledning. Sammantagen bedömning Med tanke på hur föroreningssituationen ser ut i Landskrona idag och verksamhetens lokalisering bedömer miljönämnden att en utökad produktion endast kan ske om bolaget kan visa att utsläppen kan begränsas kraftigt. I förslaget till ny översiktplan för Landskrona stad framförs målet att Landskrona ska utvecklas till en grön industristad. Detta mål kan inte uppnås vid en markant ökning av de luft- och vattenutsläpp som varvsverksamheten bidrar med. Bakgrund Oresund DryDocks AB startade sin verksamhet i Landskrona 2003 och tog då över föregångaren Öresundsvarvets tillstånd från Detta tillstånd har gällt sedan dess med mindre ändringar när det gäller enskilda villkor. Den senaste ändringen av tillståndet skedde 2006 och gällde en förlängning av den befintliga torrdockan. Miljödomstolen gav 2008 tillstånd till vattenverksamhet i form av muddring vid Västra Kajen för anläggning av en ny flytdocka och tillstånd för förstärkning av kajer. Bolaget har ännu inte utnyttjat tillståndet för vattenverksamhet, men fick under 2013 en förlängning av tillståndet till Bolaget förvärvade 2010 grannfaciliteterna som tidigare hade bedrivits av Landskronavarvet och övertog därmed även detta tillstånd, daterat I samband med förvärvet bildades den nya koncernen Oresund Heavy Industries AB (OHI), som idag består av Oresund DryDocks AB (ODD) och Oresund Steel Constructions AB (OSC). I samband med ett ärende rörande anläggning av en ny flytdocka 2012 förelades Bolaget att inkomma med en ny tillståndsansökan. Bolaget vill nu utöka sin verksamhet till att omfatta reparation och underhåll av ca 300 fartyg per år i sammanlagt fyra dockor, samt tillverka och utrusta stora metallkonstruktioner upp till ton stål per år. Koncernen har i dagsläget, genom de två tillstånden från 1994 med ändringstillstånd, tillstånd till varvsverksamhet bestående av ombyggnad, reparation och underhåll av fartyg i flera verkstadsbyggnader och två stycken dockor motsvarande totalt produktionstimmar per år på fastigheterna Skeppsvarvet 12, Skeppsbyggaren 1, del av Lundåkra 1:1 och 6:1 i Landskrona stad samt varvs-

10 9(11) verksamhet och tillverkning av ton produkter i stål, rostfritt stål, aluminium och andra metaller per år på fastigheterna Skeppsvarvet 3 och 5 i Landskrona stad. Till de två tillstånden hör en rad villkor, bland annat att utsläpp av organiska lösningsmedel till luft som gränsvärde högst får uppgå till = 105 ton per år och att utsläpp av stoft från verksamhet inomhus som riktvärde högst får uppgå till 1 ton per år. Bolaget har i sin tillståndansökan yrkat på följande villkor: 1. Om inget annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Bolaget angett i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Oljehalten i utgående vatten till kommunens spillvattennät från tvättanläggningen med maskintvättarna får som begränsningsvärde inte överstiga 25 mg/l räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Mängden olja i utgående vatten får som begränsningsvärde inte överskrida 25 kg/år räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Om oljehalten överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Länsstyrelsen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med Bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 3. Oljehalten i utgående vatten till recipient från Separinan får som begränsningsvärde uppgå till högst 10 mg/l räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Om oljehalten överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Länsstyrelsen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med Bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 4. Föroreningshalten i det processavloppsvatten som leds till det kommunala spillvattennätet får inte överskrida följande begränsningsvärden: Ämne Halt (mg/l) Kadmium 0,0005 Kvicksilver 0,0005

11 10(11) Bly 0,05 Krom (6-värt) 0,01 Krom (totalt) 0,05 Nickel 0,05 Silver 0,05 Tenn 0,01 Koppar 0,5 Zink 0,5 5. Tankar för olja och andra kemiska produkter ska förses med en tät invallning som rymmer minst 30 % av den största tankens volym. Övriga kemikalier och miljöfarligt avfall ska lagras på ogenomsläpplig yta på ett sådant sätt att spill och läckage till avlopp eller omgivning förhindras. 6. Avfall ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas och nyttiggöras på annat sätt. 7. Om olägenheter i form av lukt uppstår till följd av verksamheten ska Bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för att begränsa olägenheterna. 8. Buller från verksamheten ska begränsas så att det, som begränsningsvärde, inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmsta permanentboende än 50 db(a) vardag dagtid (07-18), 40 db(a) samtliga dygn nattetid (22-07) och 45 db(a) övrig tid (kväll 18-22, samt lördag och helgdagar 07-18). Den momentana ljudnivån på grund av verksamheten får nattetid (22-07) inte överstiga 55 db(a). Ovan angivna ekvivalenta värden ska sänkas med 5 db(a)-enheter om bullret innehåller impulsljud eller hörbara tonkomponenter. Om bullernivåerna överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Länsstyrelsen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med Bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 9. Buller till följd av anläggningsarbeten ska begränsas så att det som begränsningsvärde inte överskrider vad som anges i Naturvårdsverkets gällande allmänna råd om buller från byggarbetsplatser.

12 11(11) 10. Vid fartygsblästring ska förorenade markytor rengöras efter varje projekt så att spridning till omgivningen förhindras. 11. Utsläppen till luft av flyktiga organiska lösningsmedel får inte överskrida 250 ton per år som begränsningsvärde för en tvåårsperiod. 12. Utsläpp av kväveoxid från svetsning från svetsning inom området får som begränsningsvärde inte överstiga 10 ton per år. 13. Om olägenhet till följd av färgspridning skulle uppkomma, skall Bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten vidta förebyggande åtgärder. 14. Utsläpp av stoft från verksamhet inomhus får som begränsningsvärde uppgå till högst 3 ton per år. 15. Vid eventuellt olyckstillbud ska beredskap finnas för att begränsa spill till omgivande mark, hamnbassängen, spill- eller dagvattennät. 16. Förslag till kontrollprogram ska inom sex månader från lagakraftvunnet beslut ha upprättats i samråd med tillsynsmyndigheten och ha getts in till densamma. I kontrollprogrammet ska mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Jörgen Hanak miljöchef Anna Kristoffersson miljöinspektör

13 KOMPLETTERING 1(2) Miljöförvaltningen Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Anna Kristoffersson /17 44 Miljönämnden Landskrona stad Kompletterande uppgifter för varvet Återremissen från miljönämnden innehöll en rad frågor som nämnden önskade få kompletterade. Fråga 2, 5 och 6 besvaras i ett utökat förslag till beslut där ändringarna är markerade med understrykningar. I arbetet med återremissen har förslaget utökats med ytterligare två utredningsvillkor med tillhörande prövotidsvillkor gällande rening av organiska lösningsmedel inomhus. Övriga frågor besvaras i detta kompletterande dokument: 1. När ska yttrandet till Länsstyrelsen vara inne? Det första angivna datumet var den 31/1, men vi fick anstånd till den 10/2 eftersom nämnden inte skulle ha möte innan dess. Efter nämndsmötet den 5/2 begärdes ytterligare anstånd till den 10/3, vilket också medgavs. Datum för att inkomma med yttrande till Länsstyrelsen är nu alltså den 10 mars Har bolaget kontaktats angående de utredningskrav som framförts? Vissa av utredningskraven framfördes redan i samband med kompletteringsbegäran. Miljöförvaltningen hade också ett möte med företrädare för varvet där kompletteringar diskuterades. En samlad bedömning nu visar att det krävs mer omfattande utredningar på vissa områden och att dessa får göras under en prövotid för att få fram ett tillräckligt underlag för att fastställa vissa slutliga villkor. Alternativet till prövotid kan vara att tillståndsmyndigheten avvisar ansökan p.g.a. att den är ofullständig. Miljönämnden ska självständigt göra en bedömning av en verksamhets tillåtlighet och vilka villkor som ska vara förenat med verksamhetens drift. Bolaget kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på miljönämndens yttrande till miljöprövningsdelegationen innan beslut tas. Detta är den rättsliga gången vid alla tillståndsprövningar. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 C:\Users\barbrool\AppData\Local\Temp\tmp33068.DOCX Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr :13

14 2(2) 4. Få tillgång till bolagets ansökan för att få en bättre förståelse för helheten. Bolagets ansökan har gjorts tillgängligt på hemsidan. Jörgen Hanak miljöchef Anna Kristoffersson miljöinspektör

15 Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 3(23) Datum Akt: /17 Oresund Heavy Industries AB ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Oresund Heavy Industries AB (organisationsnummer ) har hos Länsstyrelsen i Skåne län inkommit med en ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Skeppsvarvet 1, 3, 4, 5, 11 och 12 m.fl. Tillståndsansökan gäller reparation och underhåll av fartyg samt tillverkning och utrustning av metallkonstruktioner m.m. Länsstyrelsen har översänt handlingarna till miljönämnden i Landskrona stad för eventuellt yttrande. Miljöförvaltningens skrivelse daterad den 22 januari 2014, med förslag till beslut, anmäldes, se bilaga. Yrkanden Peter Thunholm (FP) yrkar att miljönämnden beslutar att återremittera ärendet till miljöförvaltningen som får i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med följande uppgifter: 1. När ska yttrandet till Länsstyrelsen vara inne? 2. Specifikation av vad som menas med Vid exploatering av området ska marken saneras. 3. Har bolaget kontaktats angående de utredningskrav som framförs? 4. Få tillgång till bolagets ansökan för att få en bättre förståelse för helheten. 5. Förslaget anger en utsläppsnivå för VOC på 60 ton/år trots att OHI-koncernen redan idag har tillstånd för 105 ton/år. Klargörande behövs som bl.a innehåller relation till produktionsvolymer. 6. Vilka blir de långsiktigt positiva regionala och globala miljöeffekterna av den typ och omfattning av fartygsunderhåll och produktion av vindkraftsteknologi som företaget söker tillstånd för, när renoverade fartyg och nya vindkraftverk bidrar till minskad miljöbelastning? Ordförande Lilian Håkansson (MP) yrkar att miljönämnden beslutar att avgöra ärendet vid sammanträdet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på hennes yrkande mot Peter Thunholms (FP) yrkande och konstaterar att miljönämnden har beslutat i enlighet med hennes eget yrkande. Votering begärs och miljönämnden godkänner följande propositionsordning: Justerande sign Utdragsbestyrkande

16 Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 4(23) Datum Ja-röst för bifall till Lilian Håkanssons (MP) yrkande. Nej-röst för bifall till Peter Thunholms (FP) yrkande. Följande tre ledamöter röstade ja: Lilian Håkansson (MP), Bengt Hellström (SD) och Fredrik Malm (SD). Följande fyra ledamöter röstade nej: Peter Thunholm (FP), Ronnie Persson (FP), Berta Ferreira (FP) och Tomas Berg (FP). Följande fyra ledamöter avstod från att rösta: Annbritt Andersson (S), Bjarne Andersen (S), Vaino Roth (S) och Alexander Löfgren(S). Ordföranden förklarar att miljönämnden med fyra röster mot tre har beslutat i enlighet med Peter Thunholms (FP) yrkande. Beslut Miljönämnden beslutar att återremittera ärendet till miljöförvaltningen för ny beredning. Särskilt yttrande Annbritt Andersson (S), Bjarne Andersen (S), Vaino Roth (S), Alexander Löfgren(S) och Felix Denyo (S) lämnade ett särskilt yttrande. Justerande sign Utdragsbestyrkande

17

18 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(1) Miljöförvaltningen Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Marita Bengtsson / Miljönämnden Landskrona stad Hemställan om tvångsförvaltning, Delfinen 15, S:t Olovsgatan 162, Rönnebergsgatan 18 Miljöförvaltningen har haft flera ärenden rörande stora brister i boendemiljön på fastigheten Delfinen 15 och adress Sankt Olovsgatan 162. Riskerna för de boendes hälsa i kombination med en utdragen åtgärdsprocess föranleder hemställan om tvångsförvaltning. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att till Hyres- och arrendenämnden i Malmö översända bifogad hemställan om tvångsförvaltning avseende Delfinen 15 med adress Sankt Olovsgatan 162 och Rönnebergsgatan 18 som ägs av (organisationsnummer) Skogsgläntevägen 17, Västra Frölunda. Motivering Alla hyresgäster i fastigheten lever i en boendemiljö som medför stor risk att påverka deras hälsa negativt genom förekomst av mögel, ohyra, fukt och drag. Miljöförvaltningen har trots upprepade försök i över ett år inte lyckats nå fastighetsägaren för att åstadkomma rättelse. Lägenheterna i fastigheten behöver snarast bli föremål för omfattande åtgärder för att förbättra inomhusmiljön. Fastighetsägaren bedöms inte genomföra dessa tillfullo inom nödvändig tid med hänsyn till de boendes hälsa. Lagrum Ansökan om tvångsförvaltning får göras med stöd av 29 bostadsförvaltningslagen (1977:792). Enligt 2 får hyresnämnden besluta att fastigheten ska ställas under särskild förvaltning. Jörgen Hanak miljöchef Marita Bengtsson miljöinspektör Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 C:\Users\barbrool\AppData\Local\Temp\tmp71910.docx Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr :20

19 SKRIVELSE 1(4) Miljöförvaltningen Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Marita Bengtsson / Hyres- och arrendenämnden i Malmö Box Malmö Hemställan om tvångsförvaltning avseende Delfinen 15, S:t Olovsgatan 162, Rönnebergsgatan 18 Hemställan Miljönämnden hemställer om att Hyres- och arrendenämnden försätter fastigheten Delfinen 15 med adress Sankt Olovsgatan 162 och Rönnebergsgatan 18 under tvångsförvaltning. Fastigheten ägs av (organisationsnummer) Skogsgläntevägen 17, Västra Frölunda. Som tvångsförvaltare föreslår miljönämnden att Hyres- och arrendenämnden utser Landskronahem AB, Box 4026, Landskrona. Miljönämnden har haft flera ärenden rörande stora brister i boendemiljön på fastigheten Delfinen 15. Riskerna för de boendes hälsa i kombination med en utdragen åtgärdsprocess föranleder hemställan om tvångsförvaltning. Bakgrund Miljöförvaltningen genomförde på eget initiativ inspektion av fastigheten den 4 oktober Det konstaterades då stora brister i två av fastighetens lägenheter. Dessa brister kommunicerades till fastighetsägaren den 9 oktober 2012 (bilaga 1). Föreläggande vid vite att vidta åtgärder riktades mot fastighetsägaren den 16 november 2012 (bilaga 2). Miljöförvaltningen har inte lyckats delge fastighetsägaren detta beslut genom vanlig delgivning trots ett flertal försök via stämningsmannadelgivning enligt 31 delgivningslag (2010:1932). Delgivningen skedde slutligen genom kungörelsedelgivning enligt 47 i samma lag. Ytterligare ett steg togs 5 december 2012 då kravet på åtgärdsplan begärdes bli inskrivet som anteckning i fastighetsregistret (bilaga 3). Beslut om begäran att döma ut vitet genomfördes den 20 maj 2013 (bilaga 4). Mark- och miljödomstolen beslutade den 14 november 2013 att avslå begäran om utdömande av vite (bilaga Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 C:\Users\barbrool\AppData\Local\Temp\tmp69120.docx Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr :35

20 2(4) 5). Domstolen anförde som skäl att beslutet inte delgivits adressaten i enlighet med viteslagen. Ny inspektion genomfördes i samverkan med räddningstjänsten och stadsbyggnadsförvaltningen den 21 januari 2014 (Bilaga 6). Inspektionen omfattade denna gång ett större antal lägenheter för att få en mer heltäckande bild av boendesituationen i fastigheten. Till denna inspektion anlitades även en oberoende konsult för att göra en bedömning av fastighetens och lägenheternas kondition (bilaga 7). Beaktande och överväganden bakom hemställan Lägenheterna i aktuell fastighet bedöms vara i skyndsamt behov av åtgärder för att säkerställa att de boendes hälsa inte tar allvarlig skada. Bristerna kan på goda grunder antas ha förelegat långt innan miljöförvaltningen gjorde sin första inspektion i fastigheten den 4 oktober De lägenheterna som inspekterades vid det tillfället visade redan då tecken på förfall sedan lång tid. Sedan dess har det inte hänt något som förbättrat situationen för de boende. Den största bristen som konstateras är systematiskt påväxt av mögel på innerväggar i samtliga lägenheter. Bakgrunden till mögelväxten bedöms främst vara bristande ventilation. Parallella processer Hemställan om tvångsförvaltning är en process som drivs parallellt med den process som pågår för att nå rättelse genom föreläggande att vidta åtgärder mot de brister som finns i fastigheten. Miljöförvaltningen inte har lyckats delge fastighetsägaren besluten i enlighet med delgivningslagen. Miljöförvaltningens uppfattning är att fastighetsägaren konsekvent försökt undanhålla sig delgivning av beslut. Denna uppfattning delas av delgivningscentralen i Göteborg (bilaga 8). Det är uppenbart att det står klart för fastighetsägaren att det pågår ett ärende på miljöförvaltningen. De fakturor som gått ut från miljöförvaltningen för nerlagd tid i ärendet har t.ex. blivit betalda (Bilaga 9). Det har också förekommit telefonkontakt med dialog kring ärendet med fastighetsägaren. Under tiden som fastighetsägaren fördröjer processen fortgår de ohälsosamma förhållandena i hyresfastigheten utan någon förbättring. Tvångsförvaltning bedöms därför vara den snabbaste vägen att förbättra förhållandena för de hyresgäster vars hälsa riskeras av de nuvarande förhållandena i deras bostäder. Om tvångsförvaltningen bifalls kommer föreläggandena istället att riktas mot tvångsförvaltaren. Ventilationen i fastigheten Det saknas förutsättningar för en fungerande ventilation i fastigheten. Samtliga lägenheter saknar fungerande frånluft. Tilluftsventiler saknas i samtliga rum i lägenheterna. Badrummen saknar fungerande frånluft. Det resulterar i kondens på väggar och tak med riklig mögelpåväxt som följd. Hyresgäster tvättar regelbundet bort påväxt, men det hjälper inte eftersom de inte kommer åt orsaken. Påväxten har dessutom trängt in i det underliggande materialet. I ett stort antal badrum är det

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Miljönämndens sammanträde

Miljönämndens sammanträde KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Miljöförvaltningen Datum 2014-01-30 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt-

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (6) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Villkorsförslag, 2017-06-15 1. Villkorsförslag 1.1 Slutliga villkor Allmänt villkor 1. Verksamheten ska bedrivas

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2015-08-03 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, MHN 2015-08-25, p 8 Överklagande av

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum Miljöprövningsdelegationen Kungörelsedelgivning Textilia Rimbo AB Box 53 762 22 RIMBO 1 (5) Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo AB:s tvättanläggning på fastigheten Rimbo-

Läs mer

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Socialstyrelsen Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Patrik Hultstrand, Utredare Socialstyrelsen Heléne Gårdebrink, Utredare Socialstyrelsen Nationellt tillsynsprojekt 2010 Fastighetsägares

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA BESLUT 1 (5) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Lantmännen Mills AB Box 446 751 06 UPPSALA Förlängning av prövotiden för redovisning av bullersituationen vid Lantmännen Mills AB:s anläggning på fastigheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ FLÄKTBULLER UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, VALHALLAVÄGEN 126

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ FLÄKTBULLER UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, VALHALLAVÄGEN 126 MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Catrine Eckers Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28 904 catrine.eckers@stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden SID 1 (5) 2010-12-20 MHN 2011-01-18

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ BESLUT 1 (5) Anl.nr: 1982-113 Delgivningskvitto AGA Gas AB 181 81 LIDINGÖ Slutliga villkor rörande utsläpp av kondensvatten vid tillverkning av vätgas på fastigheten Hantverkaren 15 i Fagersta kommun Koder

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET

BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET Personuppgifter Namn Postadress Telefon Epost: Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort Telefon mobil Ev. lägenhetsnr Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet. Intern remiss. Exempel buller från uteservering på innergård M

Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet. Intern remiss. Exempel buller från uteservering på innergård M Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet Intern remiss Kan gälla både miljöbalken och PBL Alltid specifika frågor Natalii Back Enheten för miljöskydd Tillgång till hela akten Svarar så fort

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Ditt ansvar Vid musikarrangemang har verksamhetsutövaren ansvar för att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:882 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

Miljöinspektör Andreas Andersson 44 del av 48 Livsmedelsinspektör Marie-Louice Nilsson Del av 48

Miljöinspektör Andreas Andersson 44 del av 48 Livsmedelsinspektör Marie-Louice Nilsson Del av 48 2013-09-23 1(12) Plats och tid: Sammanträdesrummet Salen, kl 13,30-15,45 Beslutande John-Erik Pettersson (m) Torbjörn Svensson (s) Kent Mandorff (mp) tjg ers. Övriga deltagare Enhetschef Carola Gunnarsson

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6466-10 KLAGANDE 1. L.E., 2. M.E., ombud för 1 och 2: jur. kand. Å.A. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2011-09-19 Handläggare Miljöinspektör Greta Backteman Caroline Tandefelt Direkttelefon 040-34 20 56 Bostads AB Gröningen c/o Newsec asset Management Box 115 05, 404

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Enligt sändlista. Föreläggande vid vite avseende ersättningsboende, fastigheterna Kronodirektören 2 och 4-10 i Malmö

Enligt sändlista. Föreläggande vid vite avseende ersättningsboende, fastigheterna Kronodirektören 2 och 4-10 i Malmö Malmö stad Miljönämnden Beslut Datum 2009-07-07 Handläggare Miljöinspektör Johanna Jungevall Direkttelefon 040-34 20 44 Enligt sändlista Ärende: 543:05698-2008 Föreläggande vid vite avseende ersättningsboende,

Läs mer

Tillsynsspåret. Malmö Miljöförvaltning Miljöinspektör David Lalloo. 14 feb 2007

Tillsynsspåret. Malmö Miljöförvaltning Miljöinspektör David Lalloo. 14 feb 2007 Tillsynsspåret Malmö Miljöförvaltning Miljöinspektör David Lalloo 14 feb 2007 Ärendet startar.. Ett ärende kan starta på flera sätt. Ett företag har på frivillig väg utfört en markundersökning Upplysningsplikten

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Elisabet Aronsson 2016-08-10 018-727 43 26 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 17 augusti 2016 Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola Remiss

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du vill starta verksamheten. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-10-28 Handläggare Anna Lönn Telefon: 08-508 28 874 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-11-17 p. 10 Yttrande till mark- och miljödomstolen

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-04-17 Stockholm Mål nr M 11149-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-16 i mål nr M 3604-11, se bilaga

Läs mer