Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00"

Transkript

1 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Barbro Olsson Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens sammanträde Tid: Torsdagen den 6 mars 2014 kl Plats Stadshuset, rum 601 Grupperna träffas kl Treklövern i rum 601 S-gruppen i rum 604 SD-gruppen i rum 520 Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl A. FORMALIA Au:s förslag till beslut 1. Upprop 2. Dagordningen fastställes 3. Val av justeringsman Peder Weibull, (M), (Bjarne Andersen (S)) 4. Val av justeringsdag Torsdagen den 13 mars, kl B. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 5. Öresundsvarvet tillståndsansökan 6. Ansökan om särskild förvaltning Enligt förslag 7. Vens Golfbana AB överklagande 8. Avtalsredovisning tertial 3 Enligt förslag 9. Månadsuppföljning januari Enligt förslag 10. Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund, nominering 11. Anmälningsärende 12. Ev. övrigt Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax miljö S:\gemensam\Dokument\ADMIN\Föredragningslistor MN\2014\Föredragningslista mn mars.doc Bankgiro Postgiro Org.nr :42

2 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(11) Miljöförvaltningen Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Anna Kristoffersson /17 44 Miljönämnden Landskrona stad Oresund Heavy Industries AB ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Oresund Heavy Industries AB (organisationsnummer ) har hos Länsstyrelsen i Skåne län inkommit med en ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Skeppsvarvet 1, 3, 4, 5, 11 och 12 m.fl. Tillståndsansökan gäller reparation och underhåll av fartyg samt tillverkning och utrustning av metallkonstruktioner m.m. Länsstyrelsen har översänt handlingarna till miljönämnden i Landskrona stad för eventuellt yttrande. Förslag till beslut Miljönämnden tillstyrker bolagets ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet bestående av reparation och underhåll av fartyg samt tillverkning och utrustning av metallkonstruktioner till en mängd av ton per år, endast under förutsättning att de årliga utsläppen av VOC kan begränsas till högst motsvarande dagens nivå. Miljönämnden yrkar att följande villkor föreskrivs för verksamheten: 1. Om inget annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Bolaget angett i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Oljehalten i utgående vatten till kommunens spillvattennät från tvättanläggningen med maskintvättarna får som begränsningsvärde inte överstiga 25 mg/l räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Mängden olja i utgående vatten får som begränsningsvärde inte överskrida 25 kg/år räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Om oljehalten överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 C:\Users\barbrool\AppData\Local\Temp\tmp50852.DOCX Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr :09

3 2(11) Miljöprövningsdelegationen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 3. Oljehalten i utgående vatten till recipient från Separinan får som begränsningsvärde uppgå till högst 5 mg/l räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Om oljehalten överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Miljöprövningsdelegationen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 4. Föroreningshalten i det processavloppsvatten som leds till det kommunala spillvattennätet får inte överskrida följande begränsningsvärden: Ämne Halt (mg/l) Kadmium 0,0005 Kvicksilver 0,0005 Bly 0,05 Krom (6-värt) 0,01 Krom (totalt) 0,05 Nickel 0,05 Silver 0,05 Tenn 0,01 Koppar 0,5 Zink 0,5 5. Tankar för olja och andra kemiska produkter ska förses med en tät invallning som rymmer minst 30 % av den största tankens volym. Övriga kemikalier och miljöfarligt avfall ska lagras på ogenomsläpplig yta på ett sådant sätt att spill och läckage till avlopp eller omgivning förhindras. 6. Avfall ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas och nyttiggöras på annat sätt.

4 3(11) 7. Om olägenheter i form av lukt uppstår till följd av verksamheten ska Bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för att begränsa olägenheterna. 8. Buller från verksamheten ska begränsas så att det, som begränsningsvärde, inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmsta permanentboende än 50 db(a) vardag dagtid (07-18), 40 db(a) samtliga dygn nattetid (22-07) och 45 db(a) övrig tid (kväll 18-22, samt lördag och helgdagar 07-18). Den momentana ljudnivån på grund av verksamheten får nattetid (22-07) inte överstiga 55 db(a). Ovan angivna ekvivalenta värden ska sänkas med 5 db(a)-enheter om bullret innehåller impulsljud eller hörbara tonkomponenter. Om bullernivåerna överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Miljöprövningsdelegationen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 9. Buller till följd av anläggningsarbeten ska begränsas så att det som begränsningsvärde inte överskrider vad som anges i Naturvårdsverkets gällande allmänna råd om buller från byggarbetsplatser. 10. Vid fartygsblästring ska förorenade markytor rengöras efter varje projekt så att spridning till omgivningen förhindras. 11. Utsläpp av kväveoxider från svetsning inom området får som begränsningsvärde inte överstiga 10 ton per år. 12. Stoftutsläpp från verksamhet inomhus får som begränsningsvärde inte överstiga 5 mg/m 3 normal, torr gas. Begränsningsvärdet ska kontrolleras genom årlig mätning. Tillsynsmyndigheten kan besluta om ytterligare mätningar. 13. Vid expolatering av området ska marken saneras. 14. Den elenergi som förbrukas inom verksamheten ska som begränsningsvärde minst bestå av 80 % elenergi från förnyelsebara energikällor. 15. Om olägenhet till följd av färgspridning skulle uppkomma, ska bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten vidta förebyggande åtgärder. 16. Olycksberedskap ska finnas för att begränsa eventuellt spill till omgivande mark, hamnbassängen, spill- eller dagvattennät. 17. Förslag till kontrollprogram ska inom sex månader från lagakraftvunnet beslut ha upprättats i samråd med tillsynsmyndigheten och ha getts in till

5 4(11) densamma. I kontrollprogrammet ska mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Miljönämnden yrkar också att Länsstyrelsen, med stöd av 22 kap. 27 miljöbalken, under en prövotid skjuter upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för följande frågor: Rening, omhändertagande och återanvändning av spolvatten Utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel till luft Utredning och rening av dagvatten Utsläpp av stoft från blästring utomhus Omhändertagande av blästringssand Bolaget ska under prövotiden i samråd med tillsynsmyndigheten genomföra följande utredningar: U1. Undersöka föroreningsinnehållet i spolvattnet från rengöring av fartyg, samt undersöka möjliga åtgärder och bästa reningsteknik för att begränsa föroreningsinnehållet i vattnet och möjligheter att återanvända vattnet samt effekter och kostnader härför. U2. Undersöka möjliga åtgärder för att minska utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) till luft i samband med målning av fartyg i dockorna och vid kaj samt effekter och kostnader härför. Målsättningen med utredningsarbetet är att kunna begränsa utsläppen av VOC till högst 60 ton per år även vid sökt maximal produktionsnivå. U3. Undersöka föroreningsinnehållet i det dagvatten som avleds från fastigheterna, samt möjliga åtgärder och bästa möjliga reningsteknik för att begränsa föroreningsinnehållet i dagvattnet samt effekter och kostnader härför. U4. Undersöka möjliga åtgärder för att minska utsläpp av stoft från blästring utomhus samt effekter och kostnader härför. U5. Undersöka möjliga åtgärder för omhändertagande och återanvändning av blästringssand samt effekter och kostnader härför. U6. Utreda bästa reningsteknik av flyktiga organiska ämnen för verksamhet som bedrivs inomhus. Målet skall vara att uppnå en verkningsgrad på 95 % och en tillgänglighet på 95 %. U7. Undersöka och minimera mängden färg som åtgår för målning av stålkonstruktioner utomhus. Målet skall vara att 95 % av all färg som förbrukas för målning av stålkonstruktioner ska användas inomhus och endast mindre målningsarbeten får ske utomhus. Under prövotiden och intill dess annat beslutas ska följande provisoriska föreskrifter gälla: P1. Utsläppen av flyktiga organiska kolväten till luft får som begränsningsvärde inte överstiga 60 ton per år.

6 5(11) P2. Anläggningen för rening av VOC från verksamhet inomhus ska ha en tillgänglighet på 95 % och en verkningsgrad på 90 % P3. Vid tillverkning av stålkonstruktioner ska minst 85 % av färgen som förbrukas appliceras inomhus. Motivering Oresund Heavy Industries AB har lämnat in en tillståndsansökan där de presenterar en förväntad produktion som är kraftigt ökad, dels i form av fartygsanlöp för reparation och underhåll, men också en väsentligt större produktion av stora metallkonstruktioner. Denna produktionsökning ryms inte inom de befintliga tillstånd som bolagets föregångare erhöll Miljönämnden ser positivt på möjligheten till produktionsökningen, men under förutsättning att utsläppen kan begränsas väsentligt. Denna markanta utökning gör att verksamheten bör jämställas med en nyetablering, där lokaliseringsfrågan blir central. På grund av varvets läge mycket nära Landskrona tätort krävs därför begränsningar och skyddsåtgärder utöver det som annars kan ställas i normalfallet för att kompensera den olämpliga lokaliseringen. Detta gäller särskilt utsläppen av VOC. Utsläppen av VOC måste vid full produktion kunna begränsas till motsvarande dagens nivå för att verksamheten ska kunna betraktas som tillåtlig i miljöbalkens mening. Bolaget har själv föreslagit en rad villkor (se under Bakgrund). Flera av dessa villkor uppfyller inte de krav som måste ställas på verksamheten på grund av lokaliseringen. En olämplig lokalisering kan endast godtas om nyttan av verksamheten är av väsentlig art och om verksamheten inte kan utföras på någon annan plats. Så är inte fallet för den verksamhet som bedrivs och planeras bedrivas genom Oresund Heavy Industries AB. D.v.s. den utökade verksamheten (motsvarande nyetablering) bör kunna bedrivas på annan plats som skulle medföra mindre miljöeffekter. Utsläpp till luft I dagsläget släpper verksamheten årligen ut ca 40 ton flyktiga organiska ämnen (VOC) per år och med det yrkade utsläppsvillkoret på 250 ton VOC per år skulle verksamheten bli den ojämförligt största enskilda punktkällan för VOC i Landskrona stad. Luftmiljön i Landskrona tätort är redan utsatt och att tillåta en så pass stor utsläppsökning stämmer inte överens med miljöbalkens intentioner eller med de miljömål som riksdagen fastställt. Bolaget anför bland annat i sin ansökan att 250 ton VOC är en mycket liten andel med vad som släpps ut i hela landet, ca ton. Mer relevant är dock att jämföra med vad som släpps ut lokalt i Landskrona stad, vilket under de senaste fem åren har legat runt 700 ton per år. Bolaget har genom sina två tillstånd villkor som medger utsläpp på 105 ton VOC per år. Tillstånden är dock från 1994 och sedan dess har lagkraven skärpts och tillgängliga reningstekniker utvecklats. Därför ska den föreslagna utsläppsgränsen sättas i relation till dagens utsläppsnivåer och de konsekvenser för miljö och hälsa som utsläppet medför och inte vad bolaget tidigare haft tillstånd till.

7 6(11) Utsläppen kommer framför allt från målning av fartyg utomhus och består till större delen av xylen, solventnafta och lacknafta. Solventnafta och lacknafta finns i flera olika fraktioner varav flera är cancerogena och skadliga för miljön och xylen klassas som hälsoskadligt. En ökning av dessa ämnen i luften i Landskrona skulle medföra en ökad risk för människors hälsa och miljön. Vid solljus reagerar VOC med kväveoxid och bildar marknära ozon, en sekundär luftförorening som är skadlig både för människor och för miljön. Miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa på 120 µg/m 3 överskreds i Landskrona tätort vid fyra tillfällen under 2011 och ett tillfälle under 2012 och dygnsmedelvärdet har under de senaste åren legat runt 65 µg/m 3. Växtligheten är dock mer känslig för marknära ozon och miljömålet på 70 µg/m 3 har tagits fram med hänsyn även till detta. Ozonbildningspotentialen hos de ämnen som släpps ut från verksamheten bedöms vara höga till medelhöga. En ökning av VOC-utsläpp med 6 gånger kommer att leda till att halterna marknära ozon kommer att öka i regionen och risken att miljömålet kommer att överskridas kommer att bli överhängande. Tillverkningen och ytbehandlingen av de stora metallkonstruktionerna, kommer i framtiden att ske inomhus, enligt tillståndsansökan. Miljönämnden anser att ytbehandling och målning av metallkonstruktionerna redan från start ska ske inomhus för att utsläppen av VOC och stoft ska minimeras. Enligt rådande lagstiftning och EU-gemensamma referensdokument skall utsläpp från en sådan verksamhet renas så långt det är möjligt. Enligt förordning om användning av organiska lösningsmedel (SFS 2013:254) 66 får ett punktutsläpp från verksamhet som ägnar sig åt ytbeläggning av metall och där lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 5 ton per år inte överskrida 75 mg/m 3 normal torr gas. Då det inte framgår av ansökan hur produktionen kommer att utformas, anser miljönämnden att bolaget under en prövotid ska optimera produktionen så att minsta möjliga mängd lösningsmedel för målning av stålkonstruktioner används utomhus. Målet ska vara att 95 % av färgen appliceras inomhus och gaserna kan därför tas om hand i reningsanläggningen. Partiklar i luft är ett vanligt miljöproblem i södra Sverige och i dagsläget mäts både PM10 och PM2.5 i Landskrona tätort. Mätningarna visar att kommunen idag klarar de gällande miljökvalitetsnormerna, men ligger på gränsen för att klara av de uppsatta miljömålen på årsmedelvärde på 25 µg/m 3 (PM10) och 10 µg/m 3 (PM2.5). Partiklar i luft bedöms idag vara en av de mest skadliga luftföroreningarna, varför ett ökat utsläpp från kommunens industrier måste begränsas. De stoftfilter som finns tillgängliga idag på marknaden klarar utsläppsnivåer långt under det föreslagna begränsningsvärdet, varför det får bedömas vara skäligt att kräva en sådan långtgående rening. Utsläpp till vatten Allt oljehaltigt barlastvatten och dylikt behandlas i en reningsanläggning som kallas för Separinan, varifrån det släpps rakt ut i hamnbassängen. I dagens gällande tillstånd medges utsläpp på 10 mg/l opolära alifatiska ämnen till recipienten. NSVA har dock tagit fram ett förslag till riktvärden för dagvatten, vilket detta utsläpp kan jämföras som, där halten olja inte får överskrida 5 mg/l. Bola-

8 7(11) get har i kompletteringar till tillståndsansökan visat att det finns överkomliga alternativ som gör att miljönämnden bedömer att kravet är skäligt med tanke på föroreningssituationen i vattnen runt Landskrona. Miljönämnden har bedrivit en aktiv linje för att minska Södra Industriområdets negativa påverkan på miljön genom dagvatten. En inledande dagvattenutredning har gjorts på Bolagets område och resultaten från provtagningen visar på höga till mycket höga nivåer av främst tungmetaller. Dagvattenutredningen behöver utökas med mer omfattande provtagning, samt förslag till rening av dagvattnet behöver tas fram innan slutliga villkor för detta kan ställas. Detsamma gäller för det vatten som används för att spola av fartygen innan ytbehandling i docka. I dagsläget släpps spolvattnet ut orenat i recipienten och en mycket kortfattad studie visar att framför allt halterna av koppar och zink är förhöjda. Då studien är gjord på endast två fartyg bedömer Miljönämnden att en utökad undersökning ska göras för att få ett större underlag och bästa reningsteknik skall utredas. Målet ska vara att minst 90 % av metallerna renas i framtiden. Hamnbassängen i Landskrona är redan i dag kraftigt förorenad och ytterligare utsläpp från verksamheten är inte förenliga med Vattendirektivets ickeförsämringsprincip. I tillståndansökan anges också att Bolaget i framtiden bedömer att man kommer att förbruka ca m 3 kommunalt vatten för att spola fartygen. I enlighet med hushållningsprincipen i miljöbalken bör det även möjligheten till återanvändning av vatten utredas noggrannare. Resurshushållning Bolaget bedömer i tillståndsansökan att den framtida energiåtgången avseende på el kommer att vara MWh. För att säkerställa att denna kraftiga ökning av elenergi inte kommer att orsaka andra miljöproblem i form av t.ex. förbränning av fossila bränslen vill Miljönämnden att den största andelen ska komma från förnyelsebara energikällor, i enlighet med miljöbalkens hushållningsprincip. I dagsläget deponeras all förbrukad blästringssand, dock anser Miljönämnden att möjligheten att återvinna blästringssanden, i enlighet med miljöbalkens kretsloppsprincip, ska undersökas noggrannare. I framtiden bedömer Bolaget att man kommer generera ca ton avfall i form av blästringssand, jämfört med dagens ca ton, vilket är en markant ökning. Förorenad mark Varvsudden är ett gammalt verksamhetsområde som är uppbyggt av utfyllnadsmassor. Med anledning av detta samt tidigare verksamhet på fastigheterna är det rimligt att misstänka att det finns föroreningar i marken. En markundersökning gjordes 2009 på fastigheterna Skeppsvarvet 3 och 5, vilket bland annat innefattar den nuvarande stapelbädden, där en av de nya dockorna (Docka III) enligt ansökan ska anläggas. Enligt denna markundersökning påträffades bl.a. markföroreningar med halter över Naturvårdsverkets gränsvärden för mindre känslig markanvändning i anslutning till stapelbädden.

9 8(11) Vid grävning i förorenade områden finns det risk för att föroreningarna sprider sig, därför anser miljönämnden att marken behöver saneras i samband med exploateringsarbetet. En sådan sanering, eller avhjälpandeåtgärd, ska enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till tillsynsmyndigheten. Ansvaret för avhjälpandeåtgärd ligger i det här fallet hos fastighetsägaren, då föroreningen var känd i samband med köpet av fastigheten Buller Bolaget har i ansökan föreslagit de villkor som finns i de befintliga tillstånden. Naturvårdsverket upphävde under 2013 de tidigare allmänna råd som funnits för buller från industrier och har ersatt dem med en ny vägledning. Denna vägledning gör ingen skillnad på nyetablering eller befintlig industri utan ställer samma bullerkrav på båda. De av Miljönämnden föreslagna begränsningsvärdena är i enlighet med denna vägledning. Sammantagen bedömning Med tanke på hur föroreningssituationen ser ut i Landskrona idag och verksamhetens lokalisering bedömer miljönämnden att en utökad produktion endast kan ske om bolaget kan visa att utsläppen kan begränsas kraftigt. I förslaget till ny översiktplan för Landskrona stad framförs målet att Landskrona ska utvecklas till en grön industristad. Detta mål kan inte uppnås vid en markant ökning av de luft- och vattenutsläpp som varvsverksamheten bidrar med. Bakgrund Oresund DryDocks AB startade sin verksamhet i Landskrona 2003 och tog då över föregångaren Öresundsvarvets tillstånd från Detta tillstånd har gällt sedan dess med mindre ändringar när det gäller enskilda villkor. Den senaste ändringen av tillståndet skedde 2006 och gällde en förlängning av den befintliga torrdockan. Miljödomstolen gav 2008 tillstånd till vattenverksamhet i form av muddring vid Västra Kajen för anläggning av en ny flytdocka och tillstånd för förstärkning av kajer. Bolaget har ännu inte utnyttjat tillståndet för vattenverksamhet, men fick under 2013 en förlängning av tillståndet till Bolaget förvärvade 2010 grannfaciliteterna som tidigare hade bedrivits av Landskronavarvet och övertog därmed även detta tillstånd, daterat I samband med förvärvet bildades den nya koncernen Oresund Heavy Industries AB (OHI), som idag består av Oresund DryDocks AB (ODD) och Oresund Steel Constructions AB (OSC). I samband med ett ärende rörande anläggning av en ny flytdocka 2012 förelades Bolaget att inkomma med en ny tillståndsansökan. Bolaget vill nu utöka sin verksamhet till att omfatta reparation och underhåll av ca 300 fartyg per år i sammanlagt fyra dockor, samt tillverka och utrusta stora metallkonstruktioner upp till ton stål per år. Koncernen har i dagsläget, genom de två tillstånden från 1994 med ändringstillstånd, tillstånd till varvsverksamhet bestående av ombyggnad, reparation och underhåll av fartyg i flera verkstadsbyggnader och två stycken dockor motsvarande totalt produktionstimmar per år på fastigheterna Skeppsvarvet 12, Skeppsbyggaren 1, del av Lundåkra 1:1 och 6:1 i Landskrona stad samt varvs-

10 9(11) verksamhet och tillverkning av ton produkter i stål, rostfritt stål, aluminium och andra metaller per år på fastigheterna Skeppsvarvet 3 och 5 i Landskrona stad. Till de två tillstånden hör en rad villkor, bland annat att utsläpp av organiska lösningsmedel till luft som gränsvärde högst får uppgå till = 105 ton per år och att utsläpp av stoft från verksamhet inomhus som riktvärde högst får uppgå till 1 ton per år. Bolaget har i sin tillståndansökan yrkat på följande villkor: 1. Om inget annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Bolaget angett i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Oljehalten i utgående vatten till kommunens spillvattennät från tvättanläggningen med maskintvättarna får som begränsningsvärde inte överstiga 25 mg/l räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Mängden olja i utgående vatten får som begränsningsvärde inte överskrida 25 kg/år räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Om oljehalten överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Länsstyrelsen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med Bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 3. Oljehalten i utgående vatten till recipient från Separinan får som begränsningsvärde uppgå till högst 10 mg/l räknat som halten opolära alifatiska kolväten. Om oljehalten överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Länsstyrelsen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med Bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 4. Föroreningshalten i det processavloppsvatten som leds till det kommunala spillvattennätet får inte överskrida följande begränsningsvärden: Ämne Halt (mg/l) Kadmium 0,0005 Kvicksilver 0,0005

11 10(11) Bly 0,05 Krom (6-värt) 0,01 Krom (totalt) 0,05 Nickel 0,05 Silver 0,05 Tenn 0,01 Koppar 0,5 Zink 0,5 5. Tankar för olja och andra kemiska produkter ska förses med en tät invallning som rymmer minst 30 % av den största tankens volym. Övriga kemikalier och miljöfarligt avfall ska lagras på ogenomsläpplig yta på ett sådant sätt att spill och läckage till avlopp eller omgivning förhindras. 6. Avfall ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas och nyttiggöras på annat sätt. 7. Om olägenheter i form av lukt uppstår till följd av verksamheten ska Bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för att begränsa olägenheterna. 8. Buller från verksamheten ska begränsas så att det, som begränsningsvärde, inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmsta permanentboende än 50 db(a) vardag dagtid (07-18), 40 db(a) samtliga dygn nattetid (22-07) och 45 db(a) övrig tid (kväll 18-22, samt lördag och helgdagar 07-18). Den momentana ljudnivån på grund av verksamheten får nattetid (22-07) inte överstiga 55 db(a). Ovan angivna ekvivalenta värden ska sänkas med 5 db(a)-enheter om bullret innehåller impulsljud eller hörbara tonkomponenter. Om bullernivåerna överskrider de värden som angivits ovan ska bolaget inom en vecka efter detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet inte ska upprepas. Länsstyrelsen överlåter till tillsynsmyndigheten att i samråd med Bolaget fastställa villkor om vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas och när åtgärderna senast ska vara genomförda. 9. Buller till följd av anläggningsarbeten ska begränsas så att det som begränsningsvärde inte överskrider vad som anges i Naturvårdsverkets gällande allmänna råd om buller från byggarbetsplatser.

12 11(11) 10. Vid fartygsblästring ska förorenade markytor rengöras efter varje projekt så att spridning till omgivningen förhindras. 11. Utsläppen till luft av flyktiga organiska lösningsmedel får inte överskrida 250 ton per år som begränsningsvärde för en tvåårsperiod. 12. Utsläpp av kväveoxid från svetsning från svetsning inom området får som begränsningsvärde inte överstiga 10 ton per år. 13. Om olägenhet till följd av färgspridning skulle uppkomma, skall Bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten vidta förebyggande åtgärder. 14. Utsläpp av stoft från verksamhet inomhus får som begränsningsvärde uppgå till högst 3 ton per år. 15. Vid eventuellt olyckstillbud ska beredskap finnas för att begränsa spill till omgivande mark, hamnbassängen, spill- eller dagvattennät. 16. Förslag till kontrollprogram ska inom sex månader från lagakraftvunnet beslut ha upprättats i samråd med tillsynsmyndigheten och ha getts in till densamma. I kontrollprogrammet ska mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Jörgen Hanak miljöchef Anna Kristoffersson miljöinspektör

13 KOMPLETTERING 1(2) Miljöförvaltningen Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Anna Kristoffersson /17 44 Miljönämnden Landskrona stad Kompletterande uppgifter för varvet Återremissen från miljönämnden innehöll en rad frågor som nämnden önskade få kompletterade. Fråga 2, 5 och 6 besvaras i ett utökat förslag till beslut där ändringarna är markerade med understrykningar. I arbetet med återremissen har förslaget utökats med ytterligare två utredningsvillkor med tillhörande prövotidsvillkor gällande rening av organiska lösningsmedel inomhus. Övriga frågor besvaras i detta kompletterande dokument: 1. När ska yttrandet till Länsstyrelsen vara inne? Det första angivna datumet var den 31/1, men vi fick anstånd till den 10/2 eftersom nämnden inte skulle ha möte innan dess. Efter nämndsmötet den 5/2 begärdes ytterligare anstånd till den 10/3, vilket också medgavs. Datum för att inkomma med yttrande till Länsstyrelsen är nu alltså den 10 mars Har bolaget kontaktats angående de utredningskrav som framförts? Vissa av utredningskraven framfördes redan i samband med kompletteringsbegäran. Miljöförvaltningen hade också ett möte med företrädare för varvet där kompletteringar diskuterades. En samlad bedömning nu visar att det krävs mer omfattande utredningar på vissa områden och att dessa får göras under en prövotid för att få fram ett tillräckligt underlag för att fastställa vissa slutliga villkor. Alternativet till prövotid kan vara att tillståndsmyndigheten avvisar ansökan p.g.a. att den är ofullständig. Miljönämnden ska självständigt göra en bedömning av en verksamhets tillåtlighet och vilka villkor som ska vara förenat med verksamhetens drift. Bolaget kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på miljönämndens yttrande till miljöprövningsdelegationen innan beslut tas. Detta är den rättsliga gången vid alla tillståndsprövningar. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 C:\Users\barbrool\AppData\Local\Temp\tmp33068.DOCX Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr :13

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2015-04-23 Stockholm

DOM 2015-04-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr M 5062-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr M 4885-10, se

Läs mer

DOM 2014-06-30 Stockholm

DOM 2014-06-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-30 Stockholm Mål nr M 740-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2013-12-30 i mål nr M 3560-08,

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet. EXAMENSARBETE Abstract Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Rättsfall. Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet

Rättsfall. Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet Rättsfall Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer