Kallelse till extra föreningsstämma!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till extra föreningsstämma!"

Transkript

1 Sida 1 Kallelse till extra föreningsstämma! Lindåsskolan, Kallelse extra Föreningsstämma - Norra Lindås Samfällighetsförening

2 Sida 2 Kallelse till extra stämma för Norra Lindås samfällighetsförening Härmed kallas samtliga medlemmar i Norra Lindås samfällighet till extra stämma. Tid: Tisdagen den 23:e september, 2008, klockan 19:00 Plats: Lindåsskolans matsal Dagordning 1. Stämmans behöriga utlysande 2. Godkännande av dagordning 3. Upprättande av röstlängd 4. Val av mötesordförande och sekreterare 5. Val av två justeringsmän 6. Genomgång av föreslaget åtgärdspaket 7. Styrelsens förslag till uppdaterad budget för 2008 och Stämmobeslut gällande föreslaget åtgärdspaket 9. Stämmobeslut gällande alternativ för TVlösningen 10. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 11. Stämman avslutas Material bifogat i kallelsen Presentation åtgärdspaket Budget 2008 och 2009 Tveka inte att kontakta din zonrepresentant eller annan styrelsemedlem vid frågor kring materialet. Väl mött hälsar styrelsen!!

3 Sida 3 Bakgrund och syfte med denna extrastämma i vår samfällighet Bakgrund På ordinarie föreningsstämma fick styrelsen i uppdrag att utreda nedanstående punkter: Förslag för att åtgärda skaderiskerna från våra garage. Förslag på gemensam sopanläggning eftersom Renova aviserat att de ej längre kommer att köra in i området. Besiktning av våra lekplatser med avseende på skaderisk. Budgetera för att åtgärda den defekta TV-anläggning och utöka kanalutbudet. Kostnadsestimat för framtagande av underhållsplan för gällande samfälligheten, därefter revidering av budget för Styrelsen fick på ordinarie stämma i uppdrag att kalla till en extra stämma för beslut och revidering av budget för Syfte med extra stämma Styrelsen har tagit fram ett åtgärdspaket för att eliminera akuta risker och höja standarden på vår samfällighet. Syftet med denna extra stämma är att besluta om det föreslagna åtgärdspaketet.

4 Det finns behov av akuta åtgärder i fem delar av vår samfällighet för att undvika stora problem Sida 4 1. Garage Det bristfälliga skicket på exempelvis portar, väggar och tak i våra garage resulterar inom kort i att garagen måste bommas på grund av skaderisken. 2. Sophanteringen Med vår nuvarande sophanteringslösning kan Renova framgent ej hämta sopor i delar av vårt område. Avgiften för sophantering i de andra delarna av området kommer att mer än dubbleras för majoriteten av husen*. 3. Lekplatser En professionell besiktning av våra lekplatser pekar på skaderisker, vilket resulterar i att lekplatserna måste stängas av om de ej åtgärdas. 4. TV-anläggning Stora delar av området saknar idag TV bild via vår befintliga anläggning då nätet är trasigt. 5. Underhållsplan Idag saknas en plan för underhåll av samfällighetens egendom vilket leder till förfall, samt oplanerade, akuta och kostnadskrävande åtgärder Ett åtgärdspaket föreslås för att komma till rätta med ovanstående problem. Investeringarna i åtgärdspaketet leder ej till ökade årliga kostnader per hus* * Se sida 7 och 15 för detaljer kring kalkylen.

5 1. Garage Sida 5 Dagens situation Garagen måste säkras med avseende på skaderisk. Detta då garagens skick är undermåligt med avseende på portar, fasad och tak. Styrelsens information var vid ordinarie stämma att skaderisken kunde åtgärdas med mindre åtgärder på befintliga portar så som vajrar genom fjädrar och förstärkning av förband. Problem Två oberoende fackmän har besiktat garagen och påpekat att bristfälligt skick föreligger: Enklare åtgärder är ej tillräckligt för portarnas säkerhet. Portarna måste bytas. Delar av stommarna behöver bytas/förstärkas, samt stora delar av väggar och tak är i dåligt skick och behöver åtgärdas för att eliminera skaderisker. Risk för person och materialskador Styrelsen har ett långtgående personligt ansvar för skador som uppstår pga. bristfälligt skick. Med anledning av detta behöver garagen bommas om åtgärder ej vidtas. Föreslagna åtgärder Nya portar med fjärrkontroll. Nya portar kräver ny portomfattning och panel på framsidan. Nytt plåttak ovanför befintligt. Ny fasad. Behåll gammal stomme där det är möjligt och komplettera med nya/förstärkta stommar där det behövs. Befintlig design, mått och placering på garagen behålls. Resultat av åtgärder Garage i nyskick som håller minst ytterligare 25 år med erforderligt underhåll. Eliminerad skaderisk. 10 cm bredare och 15 cm högre portöppning. Minskad inbrottsrisk eftersom alla garage alltid är låsta vid stängning med fjärrkontroll. Inget handtag finns heller att angripa för inbrottstjuvar. Luftspalt mellan nytt och befintligt tak ger kondensskydd. Frågor som kommit upp och svar Fråga Vad händer om åtgärder på garagen röstas ned av stämman? Svar Det bristfälliga skicket på våra garage medför stora risker för person och materialskada. Styrelsens medlemmar har ett långtgående personligt ansvar för säkerheten i föreningens anläggningar. I det fall stämman ej godkänner föreslaget åtgärdspaket. behöver garagen bommas. Alternativt bör respektive styrelsemedlem ompröva sin plats i styrelsen.

6 2. Sophanteringen Sida 6 Dagens situation Varje medlem har ett eget avtal med Renova ang. sophämtning. Problem Renova har aviserat att de ej längre vill köra i vårt område. Detta är ömsesidigt då vi inte vill ha tung trafik i området pga. skaderisk och sönderkörda vägar. Renova har aviserat att de inte kan dra soptunnor i zon 1 & 2 pga. för stor lutning som strider mot arbetsmiljölagar för manuell dragning av kärl. Renova har aviserat att de kommer att ta betalt för dragväg med 60 öre per meter och hämtningstillfälle. Detta gäller zon3-6 där man får dra kärlen givet arbetsmiljölagen. Debitering av dragväg för kärlen kommer drastiskt att öka sopavgiften om inte en gemensam sophantering uppförs. Föreslagna åtgärder Styrelsen föreslår att vi investerar i 2st sopanläggningar av Molok typ. Dessa grävs ned 1,5 meter under mark och sticker upp 1,5 meter ovan mark. Detta är den lösningen som enligt fackmän fungerar för vårt område. Resultat av åtgärder Respektive hushåll tar med sina sopor till gemensam sopanläggning. Vi sliper att oroa oss för sopbilar i området. Vi slipper soptunnor och lukt från sopor i området. Vi får ett fungerande alternativ för sophantering i zon1 & 2. Samfälligheten tar kostnaden för sophämtning och sopkostnaden minskar totalt med ca 4000 SEK/hus och år givet 100 meter dragväg. Frågor som kommit upp och svar Fråga Svar 1. Finns andra alternativ än Renova? 1. Nej Renova är den entreprenör som används för sophantering i Göteborgs kommun (Askims stadsdel).

7 2. Sophanteringen Detaljerad kalkyl sophanteringen Sida 7 Årskostnad med dagens sophanteringslösning Summa (SEK) Dagens årskostnad 190 literskärl + kompostkärl med hämtning 1 ggr per vecka 2000 Aviserad avgiftshöjning 10% 200 Aviserad avgift för dragvägar* 3000 Årlig sophanteringsavgift - Nuvarande lösning med hämtning vid respektive hus 5200 Besparing med gemensam sophanteringslösning Summa (SEK) Årlig reducering av individuella hushålls sophanteringskostnad pga gemensam sophantering i föreningen 4000 Årskostnad med gemensam sophanteringslösning Summa (SEK) Årskostnad vid gemensam sopanläggning 1200 * Uträkning dragväg: Sopbilen kommer framgent ej att köra in i området. Parkering av sopbil kommer att ske vid Taxificka A, B och C. Avståndet mellan sopbilens parkering och respektive hus debiteras med 0,6 SEK per meter och hämtningstillfälle. Beräknat på en dragväg om 100 meter blir avgiften ca 3000 SEK. 100 meter dragväg är något lågt räknat för majoriteten av våra hus där Renova fortfarande får dra pga. arbetsmiljö.

8 2. Sophanteringen Föreslagna platser för sopanläggningarna Sida 8

9 3. Lekplatser Sida 9 Dagens situation Vi har sex fina och populära lekplatser. Våra sex lekplatser har besiktigats mot gällande lagstadgad standard med avseende på säkerhet. Besiktningen som enligt lag skall göras årligen gjordes under augusti månad 2008 av en professionell och ackrediterad besiktningsman. Problem Genomförd besiktning visar att lekplatserna behöver rustas upp för att följa dagens standarder och eliminera skaderisker: 4 A-fel som kräver omedelbara åtgärder har identifierats på den stora lekplatsen. 6 B-fel som kräver åtgärd inom ett halvår har identifierats. 18 C-fel som bör hanteras i löpande underhåll har identifierats. Föreslagna åtgärder Exempel: Laga och måla trasig och sliten lekutrustning Eliminera berg i dagen vid klätterställning och rutchkana Byt trasiga gungor Laga fundament vid klätterställning Byt giftiga slipers och sand Åtgärda kompakt islagsunderlag vid klätterlek och gungdjur Resultat av åtgärder Fina lekplatser i nyskick som uppfyller gällande lagkrav för säkerhet och som håller lång tid framöver med erforderligt underhåll. Frågor som kommit upp och svar Fråga Vad händer om åtgärder på lekplatserna röstas ned av stämman? Är riskerna lika akuta för alla lekplatser och är kostnaderna att rusta upp de olika lekplatserna lika stora? Svar Styrelsens medlemmar har ett långtgående personligt ansvar för säkerheten i föreningens lekplatser. I det fall stämman ej godkänner föreslaget åtgärdspaket behöver stora lekplatsen bommas. Alternativt bör respektive styrelsemedlem ompröva sin plats i styrelsen. Nej, alla fel som kräver akuta åtgärder har identifierats i den stora lekplatsen. Kostnaden att renovera övriga lekplatser blir mycket liten i jämförelse med kostnaden att renovera den stora lekplatsen.

10 4. TV-anläggningen Sida 10 Dagens situation Många hushåll har med vår befintliga anläggning en undermålig eller ingen TV-bild alls. På ordinarie stämma beslutades att detta skall åtgärdas. Problem Kostnaden för åtgärder som leder till en fungerande TV fanns inte med i den budget som stämman godkände under årsmötet i våras. Detta innebar att inga åtgärder kunde vidtagas. Årsmötet beslutade att den befintliga anläggningen skulle renoveras. Den befintliga anläggningen är gammalmodig och klarar ej distribution av digital TV (vilket är standard idag). Med dagens teknik finns andra attraktiva lösningar för TV som ger digital signal (digital TV) Med ny fakta kring möjliga lösningar för TV-frågan bör detta åter avhandlas på en föreningsstämma. Föreslagna åtgärder Besluta om en uppdaterad budget för 2008 där kostnaden för att lösa TV-frågan inkluderas. Besluta om vilken alternativ lösning som skall verkställas för TV till våra medlemmar: A. Renovera befintlig analog anläggning B. Stäng ner befintlig analog kabel-tv anläggning. Hjälp våra medlemmar att transferera till en ny TV-lösning med markbunden digital TV. Resultat av åtgärder Fungerande TV för alla medlemmar.

11 4. TV-anläggningen Alternativ A Renovera befintlig analog anläggning Sida 11 Detaljer Renovera befintlig analog anläggning så att alla hus erbjuds samma kanalutbud och kvalitet. Byt ut trasiga kablar i Zon 2 och Zon 6 mot kabel som klarar digital signal för att förbereda för detta inför framtiden. Detta kräver grävning. Komplettera föreningens programutbud med ytterligare två kanaler vilket ger oss 13 kanaler. Fördelar Analog TV erhålls via befintligt kabel-tv nät utan digitalboxar i respektive hus. Fakta Den analoga signalen som vårt nät med befintliga kablar kan distribuera, kan upplevas som oskarp och kornig på moderna TV-apparater typ LCD/Plasma. Om distribution av digital signal önskas framgent via vårt befintliga nät behöver samtliga kablar bytas. Utöver detta krävs digitalboxar för varje TV för mottagande av digital signal. Upgradering av hela vår anläggning för att klara digital signal estimeras kosta ca SEK (beroende på grävkostnader). I denna kostnad är digitalboxar ej inkluderade. Kostnadsestimat Utrustning Byte av trasiga kablar för att ge alla hus bild med analog kvalitet (som idag): SEK Abonnemang och underhåll Programkort: Ca SEK/år Underhåll: Ca SEK/år Kostnader för föreningen Vid reparation av de trasiga kablarna och med fortsatt distribution av dagens programutbud blir kostnaden för vår anläggning ca SEK/år (Ca 1200 SEK/hus och år).

12 4. TV-anläggningen Alternativ B Stäng ner befintlig analog kabel-tv anläggning. Hjälp våra medlemmar att transferera till en ny TV-lösning med markbunden digital TV Sida 12 Detaljer Lägg ner befintlig kabel TV-anläggning (som ej klarar digital TV). Ombesörj installation av markbunden digital-tv till alla hus och lämna därefter ansvaret för TV-lösningen till respektive hus/medlem: Köp in moderna TV-antenner och digitalboxar. TV antennen kopplas på nuvarande kabel i förråd eller annan plats där den ej syns och ger därmed digital signal i befintliga uttag i respektive hus. Fördelar Vi får en lösning där alla hus får Digital-TV (Vår nuvarande anläggning ger betydligt sämre kornig bildkvalitet i jämförelse) Vi sparar ca SEK per år i föreningen. Detta då vi blir av med programkort- och underhållskostnader relaterade till vår befintliga anläggning. Detta är ca 1200 SEK per hus och år. Föreningen slipper framtida problem och ytterligare kostnader relaterade till TVanläggningen (Risken finns med den befintliga anläggningen att den fortsätter att strula även om vi åtgärdar nuvarande fel. Detta kan bli kostsamt). Varje hushåll får själv välja kanaler Gratis och utan någon form av abonnemang erhålls det marksända basutbudet som är 12 kanaler (SVT1, SVT2, SVT24, SVT8, Kunskapskanalen, TV4, 6Viasat, The Voce, Axess TV, 7Sportbladet, Kanal lokal, F). Vill man utöka sitt kanalutbud ytterligare gör man det via abonnemang hos Boxer (Exempel: För 159 SEK/månad får man kanalerna: 3, 5, 4+, TV4 film, 400, 4 Fakta, Eurosport, Discovery, Animal planet, MTV, VH1, ZTV, 8 Viasat, Kanal 9, CNN mfl.) Exempel på antenn som kopplas till befintliga antennkabeldragning i huset. Fakta En digitalbox krävs per TV. Om du vid ett antennuttag samtidigt vill spela in från en kanal medan du tittar på en annan kanal krävs en digitabox som klarar detta. Antennen kan installeras inne eller ute. Valet beror på signalstyrkan från den markbundna sändaren. Mått på ute- och inomhusantenn: Ca 12x13x4 cm Kostnadsestimat Utrustning Modern aktiv TV-antenn: SEK Digitalbox standard: 400 SEK Digitalbox inspelningsbar 40GB: 2000 SEK Installation av antenn till antennkabeldragning i hus: 1000 SEK Abonnemang Marksänt basutbud 12 kanaler: 0 SEK/månad Boxerpaketet 30+ kanaler: Ca 200 SEK/månad Exempel Kostnader för föreningen Investeringskostnad vid installation av en antenn och två standard digitalboxar i 88 hus: Ca SEK Årlig kostnad framgent (Programkort och underhåll): 0 SEK/år

13 5. Underhållsplan Sida 13 Dagens situation Idag saknas en plan för underhåll av samfällighetens egendom vilket leder till förfall samt oplanerade, akuta och kostnadskrävande åtgärder. Föreningens stadgar föreskriver att en underhållsplan skall upprättas och revideras årligen. Ordinarie stämma 2008 beslutade att underhållsplan för föreningen skall uppföras. Problem Kostnaden för uppförande av underhållsplan för föreningen fanns ej med i budgeten i kallelsen till ordinarie stämma varför extra stämma krävs för fastställande under Föreslagna åtgärder Föreningsstämman fastställer en uppdaterad budget för 2008 som inkluderar kostnaden på SEK för uppförande av underhållsplan. Resultat av åtgärder Styrelsen kan fortskrida i framtagandet av underhållsplan för

14 Ett åtgärdspaket med fem nödvändiga investeringar är framtaget för att säkra standarden på vår samfällighet. Med föreslagna åtgärder får vi ett område i nyskick där våra anläggningar rustas upp till en nivå som håller lång tid framöver. Sida 14 Investeringsobjekt Styrelsens rekommendation Budgeterad investering (SEK) 1. Garage Byte av samtliga portar. Renovera garage till dugligt skick i samband med portbyte. Detta med avseende på stomme, tak, panel och mellanväggar. Använd befintlig stomme där detta är möjligt. 2. Sophantering Uppför gemensam sophanteringsanläggning med nedgrävda kärl vid våra garage Lekplatser Åtgärda påpekade risker TV-anläggning Besluta om en uppdaterad budget för 2008 där kostnaden för att lösa problemen med TV i området inkluderas Underhållsplan Fullfölj ordinarie stämmobeslut och besluta om en uppdaterad budget för 2008 där kostnaden inkluderas Totalt Notera: Budgeterade kostnader baseras på erhållna offerter.

15 Finansiering och kalkyl Föreslagna investeringar, för att höja standarden på vår samfällighet, leder inte till ökad årskostnad för majoriteten av våra hus Sida 15 Finansiering Den totala kostnaden för samtliga investeringar budgeteras till SEK. Styrelsen föreslår att föreningen finansierar investeringarna med: Uttag om SEK ur kassa/underhållsfond Lån om SEK med 25 års rak amortering Finansieringsupplägget med budgetförslag för 2008 och 2009 lämnar föreningens kassa vid ca SEK vid 2009 års utgång. Denna kassa verkar som en buffert för att säkerställa fortsatt likviditet till den löpande verksamheten. Kalkyl - Föreningen Summa (SEK) Total investering Uttag ur kassa/underhållsfond Lån Räntekostnad 2009 (Räntesats: 6%)* Årlig amortering (25 års rak amortering) Totalt årligt kassautflöde som resultat av investeringarna Nettokalkyl - hushåll Nuvarande årsavgift Estimat Summa (SEK) Årlig avgift till föreningen för att täcka de ökade kostnaderna av investeringarna Besparing per hushåll pga. av gemensam sopanläggning Total effekt av föreslagna investeringar på respektive hushålls årliga kostnad 0** * Givet rak amortering (Räntekostnaden reduceras årligen med räntesatsen multiplicerat med den årliga amorteringen givet en konstant räntesats. Efter ca 12,5 års amortering skulle således räntekostnaden halveras vid en total amorteringstid på 25 år). ** En omfördelning av Individuella hushålls kostnader kommer att ske: Avgiften till föreningen kommer att öka från 6000 SEK till SEK med de. föreslagna investeringarna. Sopavgiften till Renova kommer att hanteras av föreningen inom ramen för denna avgift. Detta ger en besparing per hushåll på 4000 SEK för sophanteringen. Kalkylen är baserad på en taxerad dragväg för sopkärl på 100 meter.

16 Nästa steg och tidsplan Sida 16 Nästa steg Tidsplan Tillsätt projektledare/ansvariga. Genomför/fullfölj upphandling. Planera genomförande. Genomföra arbetet. Arbetet med upphandling och planering fullföljs/påbörjas omgående. Genomförande estimeras beroende på vad som är praktiskt genomförbart till kvartal 4, 2008 kvartal 2, 2009.

17 NORRA LINDÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Budget och utfall 2007 samt styrelsens förslag till budget 2008 och 2009 Resultaträkning Budget 07 Utfall 07 Budget 08 Budget 09 Intäkter Årsavgifter Not 1 Extra utdebutering Extra debitering för asfaltering Motor/kupevärmare Återbäring årsavgifter Räntor Summa intäkter Kostnader El garage och vägbelysning Lampor, armatur, garage Löpande underhåll Underhåll av garage Vinterväghållning TV Övrigt underhåll enl plan Projekt asfalt Gatuunderhåll Projekt spol och slamsugning Tömning sopor Försäkringar Div omkostnader Ränta lån Avskrivning investering Not 2 Avsättning till underhållsfond Summa kostnader Årets vinst Balansräkning - underhållsfond Ing. balans, kassa, bank och plusgiro Kundfordran Årets vinst Budgeterad avsättning till underhållsfond Utgående underhållsfond Ingående underhållsfond inkl resultat Finansiering av investeringar Budgeterad avsättning till underhållsfond Utg. Underhållsfond Ingående underhållsfond inkl resultat Budgeterad avsättning till underhållsfond Utg. Underhållsfond Not 1, Intäkterna utgörs av 85 fullt betalande hus. Ordförande och Kassör föreslås under 2009 liksom under 2008 erhålla 6000 SEK av årsavgiften i arvode. Detta hanteras genom rabatterad årsavgift. Hus 5 är sedan tidigare stämmobeslut avgiftsbefriad tom Not 2, Avskrivningen motsvarar amortering på lånet. Johanna Olsson, kassör Lars Sagsjö ordförande Mats Lindström Jens Åkervall Johan Lockne Andreas Wallin Patric Hedin Niclas Isaksson

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Sviskonets Samfällighet

Sviskonets Samfällighet Sviskonets Samfällighet Sammanfattning av fiberlösningen. Fiberlösningen bygger på två offerter en från Centralradio-Service AB (CRS) och en från Telia. CRS offererar följande: Anpassning av kopplings-rummet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28 FIBERANSKAFFNING STYRELSENS REKOMMENDATION TILL STÄMMAN 2014-03-25 SAMMANFATTNING Styrelsen rekommenderar att stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla fibernät inom de kostnadsramar som specificeras

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

HOLMSUND-OBBOLA KABEL-TV:S EK. FÖRENING VERKSAMHETS/FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014

HOLMSUND-OBBOLA KABEL-TV:S EK. FÖRENING VERKSAMHETS/FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 HOLMSUND-OBBOLA KABEL-TV:S EK. FÖRENING VERKSAMHETS/FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 Styrelsen för Holmsund-Obbola Kabel-TV:s ekonomiska Förening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för kalenderåret

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 22/3 2010 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer