Kallelse till extra föreningsstämma!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till extra föreningsstämma!"

Transkript

1 Sida 1 Kallelse till extra föreningsstämma! Lindåsskolan, Kallelse extra Föreningsstämma - Norra Lindås Samfällighetsförening

2 Sida 2 Kallelse till extra stämma för Norra Lindås samfällighetsförening Härmed kallas samtliga medlemmar i Norra Lindås samfällighet till extra stämma. Tid: Tisdagen den 23:e september, 2008, klockan 19:00 Plats: Lindåsskolans matsal Dagordning 1. Stämmans behöriga utlysande 2. Godkännande av dagordning 3. Upprättande av röstlängd 4. Val av mötesordförande och sekreterare 5. Val av två justeringsmän 6. Genomgång av föreslaget åtgärdspaket 7. Styrelsens förslag till uppdaterad budget för 2008 och Stämmobeslut gällande föreslaget åtgärdspaket 9. Stämmobeslut gällande alternativ för TVlösningen 10. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 11. Stämman avslutas Material bifogat i kallelsen Presentation åtgärdspaket Budget 2008 och 2009 Tveka inte att kontakta din zonrepresentant eller annan styrelsemedlem vid frågor kring materialet. Väl mött hälsar styrelsen!!

3 Sida 3 Bakgrund och syfte med denna extrastämma i vår samfällighet Bakgrund På ordinarie föreningsstämma fick styrelsen i uppdrag att utreda nedanstående punkter: Förslag för att åtgärda skaderiskerna från våra garage. Förslag på gemensam sopanläggning eftersom Renova aviserat att de ej längre kommer att köra in i området. Besiktning av våra lekplatser med avseende på skaderisk. Budgetera för att åtgärda den defekta TV-anläggning och utöka kanalutbudet. Kostnadsestimat för framtagande av underhållsplan för gällande samfälligheten, därefter revidering av budget för Styrelsen fick på ordinarie stämma i uppdrag att kalla till en extra stämma för beslut och revidering av budget för Syfte med extra stämma Styrelsen har tagit fram ett åtgärdspaket för att eliminera akuta risker och höja standarden på vår samfällighet. Syftet med denna extra stämma är att besluta om det föreslagna åtgärdspaketet.

4 Det finns behov av akuta åtgärder i fem delar av vår samfällighet för att undvika stora problem Sida 4 1. Garage Det bristfälliga skicket på exempelvis portar, väggar och tak i våra garage resulterar inom kort i att garagen måste bommas på grund av skaderisken. 2. Sophanteringen Med vår nuvarande sophanteringslösning kan Renova framgent ej hämta sopor i delar av vårt område. Avgiften för sophantering i de andra delarna av området kommer att mer än dubbleras för majoriteten av husen*. 3. Lekplatser En professionell besiktning av våra lekplatser pekar på skaderisker, vilket resulterar i att lekplatserna måste stängas av om de ej åtgärdas. 4. TV-anläggning Stora delar av området saknar idag TV bild via vår befintliga anläggning då nätet är trasigt. 5. Underhållsplan Idag saknas en plan för underhåll av samfällighetens egendom vilket leder till förfall, samt oplanerade, akuta och kostnadskrävande åtgärder Ett åtgärdspaket föreslås för att komma till rätta med ovanstående problem. Investeringarna i åtgärdspaketet leder ej till ökade årliga kostnader per hus* * Se sida 7 och 15 för detaljer kring kalkylen.

5 1. Garage Sida 5 Dagens situation Garagen måste säkras med avseende på skaderisk. Detta då garagens skick är undermåligt med avseende på portar, fasad och tak. Styrelsens information var vid ordinarie stämma att skaderisken kunde åtgärdas med mindre åtgärder på befintliga portar så som vajrar genom fjädrar och förstärkning av förband. Problem Två oberoende fackmän har besiktat garagen och påpekat att bristfälligt skick föreligger: Enklare åtgärder är ej tillräckligt för portarnas säkerhet. Portarna måste bytas. Delar av stommarna behöver bytas/förstärkas, samt stora delar av väggar och tak är i dåligt skick och behöver åtgärdas för att eliminera skaderisker. Risk för person och materialskador Styrelsen har ett långtgående personligt ansvar för skador som uppstår pga. bristfälligt skick. Med anledning av detta behöver garagen bommas om åtgärder ej vidtas. Föreslagna åtgärder Nya portar med fjärrkontroll. Nya portar kräver ny portomfattning och panel på framsidan. Nytt plåttak ovanför befintligt. Ny fasad. Behåll gammal stomme där det är möjligt och komplettera med nya/förstärkta stommar där det behövs. Befintlig design, mått och placering på garagen behålls. Resultat av åtgärder Garage i nyskick som håller minst ytterligare 25 år med erforderligt underhåll. Eliminerad skaderisk. 10 cm bredare och 15 cm högre portöppning. Minskad inbrottsrisk eftersom alla garage alltid är låsta vid stängning med fjärrkontroll. Inget handtag finns heller att angripa för inbrottstjuvar. Luftspalt mellan nytt och befintligt tak ger kondensskydd. Frågor som kommit upp och svar Fråga Vad händer om åtgärder på garagen röstas ned av stämman? Svar Det bristfälliga skicket på våra garage medför stora risker för person och materialskada. Styrelsens medlemmar har ett långtgående personligt ansvar för säkerheten i föreningens anläggningar. I det fall stämman ej godkänner föreslaget åtgärdspaket. behöver garagen bommas. Alternativt bör respektive styrelsemedlem ompröva sin plats i styrelsen.

6 2. Sophanteringen Sida 6 Dagens situation Varje medlem har ett eget avtal med Renova ang. sophämtning. Problem Renova har aviserat att de ej längre vill köra i vårt område. Detta är ömsesidigt då vi inte vill ha tung trafik i området pga. skaderisk och sönderkörda vägar. Renova har aviserat att de inte kan dra soptunnor i zon 1 & 2 pga. för stor lutning som strider mot arbetsmiljölagar för manuell dragning av kärl. Renova har aviserat att de kommer att ta betalt för dragväg med 60 öre per meter och hämtningstillfälle. Detta gäller zon3-6 där man får dra kärlen givet arbetsmiljölagen. Debitering av dragväg för kärlen kommer drastiskt att öka sopavgiften om inte en gemensam sophantering uppförs. Föreslagna åtgärder Styrelsen föreslår att vi investerar i 2st sopanläggningar av Molok typ. Dessa grävs ned 1,5 meter under mark och sticker upp 1,5 meter ovan mark. Detta är den lösningen som enligt fackmän fungerar för vårt område. Resultat av åtgärder Respektive hushåll tar med sina sopor till gemensam sopanläggning. Vi sliper att oroa oss för sopbilar i området. Vi slipper soptunnor och lukt från sopor i området. Vi får ett fungerande alternativ för sophantering i zon1 & 2. Samfälligheten tar kostnaden för sophämtning och sopkostnaden minskar totalt med ca 4000 SEK/hus och år givet 100 meter dragväg. Frågor som kommit upp och svar Fråga Svar 1. Finns andra alternativ än Renova? 1. Nej Renova är den entreprenör som används för sophantering i Göteborgs kommun (Askims stadsdel).

7 2. Sophanteringen Detaljerad kalkyl sophanteringen Sida 7 Årskostnad med dagens sophanteringslösning Summa (SEK) Dagens årskostnad 190 literskärl + kompostkärl med hämtning 1 ggr per vecka 2000 Aviserad avgiftshöjning 10% 200 Aviserad avgift för dragvägar* 3000 Årlig sophanteringsavgift - Nuvarande lösning med hämtning vid respektive hus 5200 Besparing med gemensam sophanteringslösning Summa (SEK) Årlig reducering av individuella hushålls sophanteringskostnad pga gemensam sophantering i föreningen 4000 Årskostnad med gemensam sophanteringslösning Summa (SEK) Årskostnad vid gemensam sopanläggning 1200 * Uträkning dragväg: Sopbilen kommer framgent ej att köra in i området. Parkering av sopbil kommer att ske vid Taxificka A, B och C. Avståndet mellan sopbilens parkering och respektive hus debiteras med 0,6 SEK per meter och hämtningstillfälle. Beräknat på en dragväg om 100 meter blir avgiften ca 3000 SEK. 100 meter dragväg är något lågt räknat för majoriteten av våra hus där Renova fortfarande får dra pga. arbetsmiljö.

8 2. Sophanteringen Föreslagna platser för sopanläggningarna Sida 8

9 3. Lekplatser Sida 9 Dagens situation Vi har sex fina och populära lekplatser. Våra sex lekplatser har besiktigats mot gällande lagstadgad standard med avseende på säkerhet. Besiktningen som enligt lag skall göras årligen gjordes under augusti månad 2008 av en professionell och ackrediterad besiktningsman. Problem Genomförd besiktning visar att lekplatserna behöver rustas upp för att följa dagens standarder och eliminera skaderisker: 4 A-fel som kräver omedelbara åtgärder har identifierats på den stora lekplatsen. 6 B-fel som kräver åtgärd inom ett halvår har identifierats. 18 C-fel som bör hanteras i löpande underhåll har identifierats. Föreslagna åtgärder Exempel: Laga och måla trasig och sliten lekutrustning Eliminera berg i dagen vid klätterställning och rutchkana Byt trasiga gungor Laga fundament vid klätterställning Byt giftiga slipers och sand Åtgärda kompakt islagsunderlag vid klätterlek och gungdjur Resultat av åtgärder Fina lekplatser i nyskick som uppfyller gällande lagkrav för säkerhet och som håller lång tid framöver med erforderligt underhåll. Frågor som kommit upp och svar Fråga Vad händer om åtgärder på lekplatserna röstas ned av stämman? Är riskerna lika akuta för alla lekplatser och är kostnaderna att rusta upp de olika lekplatserna lika stora? Svar Styrelsens medlemmar har ett långtgående personligt ansvar för säkerheten i föreningens lekplatser. I det fall stämman ej godkänner föreslaget åtgärdspaket behöver stora lekplatsen bommas. Alternativt bör respektive styrelsemedlem ompröva sin plats i styrelsen. Nej, alla fel som kräver akuta åtgärder har identifierats i den stora lekplatsen. Kostnaden att renovera övriga lekplatser blir mycket liten i jämförelse med kostnaden att renovera den stora lekplatsen.

10 4. TV-anläggningen Sida 10 Dagens situation Många hushåll har med vår befintliga anläggning en undermålig eller ingen TV-bild alls. På ordinarie stämma beslutades att detta skall åtgärdas. Problem Kostnaden för åtgärder som leder till en fungerande TV fanns inte med i den budget som stämman godkände under årsmötet i våras. Detta innebar att inga åtgärder kunde vidtagas. Årsmötet beslutade att den befintliga anläggningen skulle renoveras. Den befintliga anläggningen är gammalmodig och klarar ej distribution av digital TV (vilket är standard idag). Med dagens teknik finns andra attraktiva lösningar för TV som ger digital signal (digital TV) Med ny fakta kring möjliga lösningar för TV-frågan bör detta åter avhandlas på en föreningsstämma. Föreslagna åtgärder Besluta om en uppdaterad budget för 2008 där kostnaden för att lösa TV-frågan inkluderas. Besluta om vilken alternativ lösning som skall verkställas för TV till våra medlemmar: A. Renovera befintlig analog anläggning B. Stäng ner befintlig analog kabel-tv anläggning. Hjälp våra medlemmar att transferera till en ny TV-lösning med markbunden digital TV. Resultat av åtgärder Fungerande TV för alla medlemmar.

11 4. TV-anläggningen Alternativ A Renovera befintlig analog anläggning Sida 11 Detaljer Renovera befintlig analog anläggning så att alla hus erbjuds samma kanalutbud och kvalitet. Byt ut trasiga kablar i Zon 2 och Zon 6 mot kabel som klarar digital signal för att förbereda för detta inför framtiden. Detta kräver grävning. Komplettera föreningens programutbud med ytterligare två kanaler vilket ger oss 13 kanaler. Fördelar Analog TV erhålls via befintligt kabel-tv nät utan digitalboxar i respektive hus. Fakta Den analoga signalen som vårt nät med befintliga kablar kan distribuera, kan upplevas som oskarp och kornig på moderna TV-apparater typ LCD/Plasma. Om distribution av digital signal önskas framgent via vårt befintliga nät behöver samtliga kablar bytas. Utöver detta krävs digitalboxar för varje TV för mottagande av digital signal. Upgradering av hela vår anläggning för att klara digital signal estimeras kosta ca SEK (beroende på grävkostnader). I denna kostnad är digitalboxar ej inkluderade. Kostnadsestimat Utrustning Byte av trasiga kablar för att ge alla hus bild med analog kvalitet (som idag): SEK Abonnemang och underhåll Programkort: Ca SEK/år Underhåll: Ca SEK/år Kostnader för föreningen Vid reparation av de trasiga kablarna och med fortsatt distribution av dagens programutbud blir kostnaden för vår anläggning ca SEK/år (Ca 1200 SEK/hus och år).

12 4. TV-anläggningen Alternativ B Stäng ner befintlig analog kabel-tv anläggning. Hjälp våra medlemmar att transferera till en ny TV-lösning med markbunden digital TV Sida 12 Detaljer Lägg ner befintlig kabel TV-anläggning (som ej klarar digital TV). Ombesörj installation av markbunden digital-tv till alla hus och lämna därefter ansvaret för TV-lösningen till respektive hus/medlem: Köp in moderna TV-antenner och digitalboxar. TV antennen kopplas på nuvarande kabel i förråd eller annan plats där den ej syns och ger därmed digital signal i befintliga uttag i respektive hus. Fördelar Vi får en lösning där alla hus får Digital-TV (Vår nuvarande anläggning ger betydligt sämre kornig bildkvalitet i jämförelse) Vi sparar ca SEK per år i föreningen. Detta då vi blir av med programkort- och underhållskostnader relaterade till vår befintliga anläggning. Detta är ca 1200 SEK per hus och år. Föreningen slipper framtida problem och ytterligare kostnader relaterade till TVanläggningen (Risken finns med den befintliga anläggningen att den fortsätter att strula även om vi åtgärdar nuvarande fel. Detta kan bli kostsamt). Varje hushåll får själv välja kanaler Gratis och utan någon form av abonnemang erhålls det marksända basutbudet som är 12 kanaler (SVT1, SVT2, SVT24, SVT8, Kunskapskanalen, TV4, 6Viasat, The Voce, Axess TV, 7Sportbladet, Kanal lokal, F). Vill man utöka sitt kanalutbud ytterligare gör man det via abonnemang hos Boxer (Exempel: För 159 SEK/månad får man kanalerna: 3, 5, 4+, TV4 film, 400, 4 Fakta, Eurosport, Discovery, Animal planet, MTV, VH1, ZTV, 8 Viasat, Kanal 9, CNN mfl.) Exempel på antenn som kopplas till befintliga antennkabeldragning i huset. Fakta En digitalbox krävs per TV. Om du vid ett antennuttag samtidigt vill spela in från en kanal medan du tittar på en annan kanal krävs en digitabox som klarar detta. Antennen kan installeras inne eller ute. Valet beror på signalstyrkan från den markbundna sändaren. Mått på ute- och inomhusantenn: Ca 12x13x4 cm Kostnadsestimat Utrustning Modern aktiv TV-antenn: SEK Digitalbox standard: 400 SEK Digitalbox inspelningsbar 40GB: 2000 SEK Installation av antenn till antennkabeldragning i hus: 1000 SEK Abonnemang Marksänt basutbud 12 kanaler: 0 SEK/månad Boxerpaketet 30+ kanaler: Ca 200 SEK/månad Exempel Kostnader för föreningen Investeringskostnad vid installation av en antenn och två standard digitalboxar i 88 hus: Ca SEK Årlig kostnad framgent (Programkort och underhåll): 0 SEK/år

13 5. Underhållsplan Sida 13 Dagens situation Idag saknas en plan för underhåll av samfällighetens egendom vilket leder till förfall samt oplanerade, akuta och kostnadskrävande åtgärder. Föreningens stadgar föreskriver att en underhållsplan skall upprättas och revideras årligen. Ordinarie stämma 2008 beslutade att underhållsplan för föreningen skall uppföras. Problem Kostnaden för uppförande av underhållsplan för föreningen fanns ej med i budgeten i kallelsen till ordinarie stämma varför extra stämma krävs för fastställande under Föreslagna åtgärder Föreningsstämman fastställer en uppdaterad budget för 2008 som inkluderar kostnaden på SEK för uppförande av underhållsplan. Resultat av åtgärder Styrelsen kan fortskrida i framtagandet av underhållsplan för

14 Ett åtgärdspaket med fem nödvändiga investeringar är framtaget för att säkra standarden på vår samfällighet. Med föreslagna åtgärder får vi ett område i nyskick där våra anläggningar rustas upp till en nivå som håller lång tid framöver. Sida 14 Investeringsobjekt Styrelsens rekommendation Budgeterad investering (SEK) 1. Garage Byte av samtliga portar. Renovera garage till dugligt skick i samband med portbyte. Detta med avseende på stomme, tak, panel och mellanväggar. Använd befintlig stomme där detta är möjligt. 2. Sophantering Uppför gemensam sophanteringsanläggning med nedgrävda kärl vid våra garage Lekplatser Åtgärda påpekade risker TV-anläggning Besluta om en uppdaterad budget för 2008 där kostnaden för att lösa problemen med TV i området inkluderas Underhållsplan Fullfölj ordinarie stämmobeslut och besluta om en uppdaterad budget för 2008 där kostnaden inkluderas Totalt Notera: Budgeterade kostnader baseras på erhållna offerter.

15 Finansiering och kalkyl Föreslagna investeringar, för att höja standarden på vår samfällighet, leder inte till ökad årskostnad för majoriteten av våra hus Sida 15 Finansiering Den totala kostnaden för samtliga investeringar budgeteras till SEK. Styrelsen föreslår att föreningen finansierar investeringarna med: Uttag om SEK ur kassa/underhållsfond Lån om SEK med 25 års rak amortering Finansieringsupplägget med budgetförslag för 2008 och 2009 lämnar föreningens kassa vid ca SEK vid 2009 års utgång. Denna kassa verkar som en buffert för att säkerställa fortsatt likviditet till den löpande verksamheten. Kalkyl - Föreningen Summa (SEK) Total investering Uttag ur kassa/underhållsfond Lån Räntekostnad 2009 (Räntesats: 6%)* Årlig amortering (25 års rak amortering) Totalt årligt kassautflöde som resultat av investeringarna Nettokalkyl - hushåll Nuvarande årsavgift Estimat Summa (SEK) Årlig avgift till föreningen för att täcka de ökade kostnaderna av investeringarna Besparing per hushåll pga. av gemensam sopanläggning Total effekt av föreslagna investeringar på respektive hushålls årliga kostnad 0** * Givet rak amortering (Räntekostnaden reduceras årligen med räntesatsen multiplicerat med den årliga amorteringen givet en konstant räntesats. Efter ca 12,5 års amortering skulle således räntekostnaden halveras vid en total amorteringstid på 25 år). ** En omfördelning av Individuella hushålls kostnader kommer att ske: Avgiften till föreningen kommer att öka från 6000 SEK till SEK med de. föreslagna investeringarna. Sopavgiften till Renova kommer att hanteras av föreningen inom ramen för denna avgift. Detta ger en besparing per hushåll på 4000 SEK för sophanteringen. Kalkylen är baserad på en taxerad dragväg för sopkärl på 100 meter.

16 Nästa steg och tidsplan Sida 16 Nästa steg Tidsplan Tillsätt projektledare/ansvariga. Genomför/fullfölj upphandling. Planera genomförande. Genomföra arbetet. Arbetet med upphandling och planering fullföljs/påbörjas omgående. Genomförande estimeras beroende på vad som är praktiskt genomförbart till kvartal 4, 2008 kvartal 2, 2009.

17 NORRA LINDÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Budget och utfall 2007 samt styrelsens förslag till budget 2008 och 2009 Resultaträkning Budget 07 Utfall 07 Budget 08 Budget 09 Intäkter Årsavgifter Not 1 Extra utdebutering Extra debitering för asfaltering Motor/kupevärmare Återbäring årsavgifter Räntor Summa intäkter Kostnader El garage och vägbelysning Lampor, armatur, garage Löpande underhåll Underhåll av garage Vinterväghållning TV Övrigt underhåll enl plan Projekt asfalt Gatuunderhåll Projekt spol och slamsugning Tömning sopor Försäkringar Div omkostnader Ränta lån Avskrivning investering Not 2 Avsättning till underhållsfond Summa kostnader Årets vinst Balansräkning - underhållsfond Ing. balans, kassa, bank och plusgiro Kundfordran Årets vinst Budgeterad avsättning till underhållsfond Utgående underhållsfond Ingående underhållsfond inkl resultat Finansiering av investeringar Budgeterad avsättning till underhållsfond Utg. Underhållsfond Ingående underhållsfond inkl resultat Budgeterad avsättning till underhållsfond Utg. Underhållsfond Not 1, Intäkterna utgörs av 85 fullt betalande hus. Ordförande och Kassör föreslås under 2009 liksom under 2008 erhålla 6000 SEK av årsavgiften i arvode. Detta hanteras genom rabatterad årsavgift. Hus 5 är sedan tidigare stämmobeslut avgiftsbefriad tom Not 2, Avskrivningen motsvarar amortering på lånet. Johanna Olsson, kassör Lars Sagsjö ordförande Mats Lindström Jens Åkervall Johan Lockne Andreas Wallin Patric Hedin Niclas Isaksson

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Kallelse extra årsstämma

Kallelse extra årsstämma Kallelse extra årsstämma Extra årsstämma 2017 i Sörskogens samfällighetsförening Tid: Måndagen den 9 oktober kl. 19:00 Plats: Huddingegymnasiets Aula, Gymnasietorget 1 Årsstämman är beslutande organ för

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

SJÖBRISENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2010-10-01 SOLLENTUNA. www.sjobrisen.com Organisationsnummer 716416-2617.

SJÖBRISENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2010-10-01 SOLLENTUNA. www.sjobrisen.com Organisationsnummer 716416-2617. KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 2010-10-19. Medlemmar i Sjöbrisens samfällighetsförening kallas härmed till extra stämma Tisdagen den 19 oktober klockan 19.00 i Kärrdalsskolans matsal, ingång C. Förslag till

Läs mer

Budgetförslag. BRF Gordion 1/ / Org nr Upprättad: Budgeten godkänd och fastställd 2015-

Budgetförslag. BRF Gordion 1/ / Org nr Upprättad: Budgeten godkänd och fastställd 2015- Budgetförslag BRF Gordion 1/1 2016-31/12 2016 Org nr 769612-9977 Upprättad: 2015-10-21 Budgeten godkänd och fastställd 2015- Historik År Typ av åtgärd 2013 Renoverat portar Beräknat underhåll 2015 Typ

Läs mer

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30 Välkomna till Årsmöte 2016 Lindåsskolans matsal Onsdag 23 mars 18.30 Kallelse Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Östra Lindås kallar härmed medlemmarna till årsmöte 2016. Mötet kommer att hållas i

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Torsdagen den 24 oktober 2013 kl 19.00 äger extrastämma med Äppelblommans samfällighetsförening rum. Platsen: Mathiasgården vid Vallentuna

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning.

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. 1 Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. Alla medlemmar i Gylleröds Samfällighetsförening Välkomna till Mölle Stationshus söndagen den 26 september kl 14:00 Redovisning av arbetsgruppens

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Triple play information. Äppelträdgårdens samfällighet

Triple play information. Äppelträdgårdens samfällighet Triple play information Äppelträdgårdens samfällighet Agenda Hej & välkommen Bakgrund Teknisk översikt & information Presentation nuläge, offertförslag och kostnadsbild Beslutspunkter 2012-06-26 Bakgrund

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

DAGORDNING. Kallelse

DAGORDNING. Kallelse Kallelse 2016-04-27 Möte: Ordinarie årsmöte för Stenålderns samfällighetsförening Datum: Onsdagen den 27 april 2016 Tid: Kl 19.00 Plats: Nya Gunnesboskolans matsal DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015.

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. December 2015 Brf Matrosen Föreningslokalen Blå huset Budget 2016 Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. Månadsavgifterna 2016 förblir oförändrade.

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Brf Loket. 7 maj 2009

Brf Loket. 7 maj 2009 Brf Loket Föreningsstämma 7 maj 2009 Välkomna! Presentation av styrelsen Magnus Strandh, ordförande Miklos Dénes, vice ordförande Frank Sonander, kassör Kristina Garmer, sekreterare Lars-Ove Hansson, suppleant

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll

Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll 17-03-20 Sörskogens Samfällighetsförening Balansräkning för år 2016 T o m bokf.datum: 31/12 2016 T o m verifikation: A151 TILLGÅNGAR 2015-12-31 Förändring 2016-12-31

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till Extrastämma Lördagen 22/4 2017-12:00 vid garagen Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i stämman. För att stämman skall vara behörig måste

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Tid: Tisdag 2 juni 2015, kl 18.30 Plats: Skönstaholmsskolans matsal Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Budget 2013 Brf Inland 3

Budget 2013 Brf Inland 3 Budget 213 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER!

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! HISTORIK Slutet av 80- talet skrotades centralantennen och det grävdes i området för kabel TV. Det gjordes en extra utdebitering på 1000kr per fastighet

Läs mer

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ '" ~.., ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I."~ "'9 ol. i... '\.. i"~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. ". il ~~.

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ ' ~.., ~ ~. Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I.~ '9 ol. i... '\.. i~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. . il ~~. Avlopp & Fiber 2012 ~r~ L~ ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. 4 '1... "'.,o(. ~..,..~ l'''.. ~. :-. "., "" l.. l ~. ". ~...I.. ". il "':i.'.'" '~~ :i~. : I."~ "'9 ol ~ \..' ~,~~~ '" ~.., i... '\.. i"~f; \.. I.. -. ~~,i.."

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Välkomna till. Extrastämma. Lindåsskolans matsal. Onsdag 26/11 klockan 19.00

Välkomna till. Extrastämma. Lindåsskolans matsal. Onsdag 26/11 klockan 19.00 Välkomna till Extrastämma Lindåsskolans matsal Onsdag 26/11 klockan 19.00 Ärende: - Tillbyggnad Attefall - Uppgradering av centralantennanläggningen för radio och television. Kallelse Styrelsen för Anläggningssamfälligheten

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Samfälligheten Porfyren. Underhållsplan

Samfälligheten Porfyren. Underhållsplan Samfälligheten Porfyren Underhållsplan Kungsängen mars 2009 Inledning Tidigare har det ej funnits någon underhållsplan utan kostnaderna har tagits efterhand som de dykt upp. Detta har fungerat någorlunda

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Verksamhetsplan för 2002

Verksamhetsplan för 2002 Verksamhetsplan för 2002 1. Långsiktig underhålls- och förnyelseplan Den långsiktiga planen ligger till grund för årets budgetförslag vad avser inriktning och prioritering av större underhålls- och förnyelsearbeten.

Läs mer

Budget 2017 Brf Vita byn

Budget 2017 Brf Vita byn Budget 217 Brf Vita byn Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Blåkragevägens Samfällighet

Blåkragevägens Samfällighet Blåkragevägens Samfällighet Org.nr. 716420-6216 ÅRSBOKSLUT Omfattar 2013-01-01-2013-12-31 Åresredovisningen omfattar sid -Verksamhetsberättelse 2 -Resultaträkning 3 -Balansräkning 4 -Tilläggsupplysningar

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening Årsredovisning för Bergets Samfällighetsförening 857202-8317 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 1 (10) Styrelsen

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande; Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 8 Fond 10 Jaehnke 14

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 13

Protokoll styrelsemöte nr 13 D a l a r ö h ö j d e n s s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 7 October 2001 Protokoll styrelsemöte nr 13 Tid: Tisdagen 15/8-00 kl 19.00-20.30 Plats: Westin, Dalaröhöjden 13 Närvarande: Iréne Gylder,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ledamöter: Kerstin Zetterlund Göran Ulltin Zia Taravosh Per Lindström Curt Lundin Rolf Andersson Johnny Lidfors Maiken Westerberg Stefan

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2015 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Gränsdragningar mellan Samfälligheten och kommunen Vad är GA1 och GA2 GA1 avser de som har en

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Skrivelsen inkl svar från styrelsen Sidan 1 av 5

Skrivelsen inkl svar från styrelsen Sidan 1 av 5 Skrivelsen inkl svar från styrelsen Sidan 1 av 5 På årsstämman presenterades de två offerter som styrelsen tagit in. Dessa presenterades muntligt. Namnen på företagen, hur mycket toppning som blivit offererat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan. 1 Inledning. 2 Buffert för oförutsedda utgifter

Underhålls- och förnyelseplan. 1 Inledning. 2 Buffert för oförutsedda utgifter Underhålls- och förnyelseplan 1 Inledning Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta samfällighetens anläggningar. Styrelsen är samfällighetens verkställande organ och har att agera inom de ramar

Läs mer

Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Erikslunds Femte Samfällighetsförening Erikslunds Femte Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie Höststämma den 3 november 2011. Styrelsens ordförande Stig Hedlund hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 1.

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011 BRF HUNNEBERG NR 6 Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 2 ( 8 ) BRF Hunneberg nr 6 757200-9533 Styrelsen för BRF Hunneberg nr 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson.

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson. GNEJSENS SAMFALLIGHETSFORENING PROTOKOLL d Art: Extra föreningsstämma Plats: Carlskyrkan, Lilla salen Närvarande: Se bifogad närvarolista 2 8// 0 - O Y Ordförande Nils Haggström öppnade mötet och halsade

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer