FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975"

Transkript

1 FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS JUNI 2008

2 2 RÄTTIGHETER OCH COPYRIGHT Kopieringsförbud Mångfaldigande av innehållet i denna dokumentation, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätten av den 30 december 1960 förbjudet utan medgivande av Industrifakta AB. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. för användning av materialet utanför köparens företag/organisation. Copyright Industrifakta AB 2008

3 3 Har du några frågor om rapporten är du välkommen att kontakta: INDUSTRIFAKTA AB Henry Dunkers Plats Helsingborg Telefon: Telefax: Industrifakta kan även hjälpa dig att genomföra internseminarier, workshops m m med utgångspunkt från marknadsstudien.

4 4 INNEHÅLL BAKGRUND OCH SYFTE... 5 Sid UPPLÄGGNING AV STUDIEN OCH KÄLLOR UTGÅNGSPUNKTER FÖR FLERBOSTADSHUSEN BESKRIVNING AV BYGGNADSBESTÅNDET UPPRUSTNINGSBEHOV I TIDSPERSPEKTIVET FASTIGHETSÄGARNAS PRIORITERING AV ÅTGÄRDER EFFEKTIVISERING AV ENERGIANVÄNDNING EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FINANSIERING... 90

5 5 BAKGRUND OCH SYFTE Under de s k rekordåren byggdes det totalt omkring lägenheter i flerbostadshus. Omkring av dessa finns kvar i dagens bostadsbestånd. Mindre än 20 procent av lägenheterna har moderniserats och en ännu mindre andel uppfyller framtida krav på effektiv energianvändning. Beståndet byggdes under tidspress. För att kunna färdigställa ett stort antal bostäder på kort tid användes nya typer av material och konstruktioner. Flera av teknikerna har i efterhand visat sig innebära kvalitetsrisker och kortare livslängd jämfört med traditionella lösningar. De närmaste åren kommer det därför att krävas mycket stora investeringar i både byggnadsteknisk upprustning och effektivisering av energianvändning, men samtidigt har hyreslagstiftningen inte lämnat utrymme för fondering av kapital för framtida förnyelse Studier av den löpande offentliga debatten visar att det finns ett stort medvetande om miljonprogrammets stora behov av underhåll och förnyelse. Industrifaktas syfte med den aktuella kartläggningen är att presentera vilka prioriteringar som fastighetsägarna kan tvingas göra med hänsyn till ekonomiska resurser, krav på effektivare energianvändning samt bostads- och fastighetsbolagens strategier och målsättningar. Förhoppningen är att rapporten skall ge ett underlag för analyser och marknadsplanering hos de olika typer av leverantörer, som arbetar med upprustning av flerbostadshus. Resultaten från intervjuerna kan bl a ge viktiga signaler om kommande efterfrågan hos entreprenörer, materialleverantörer konsulter m fl. I början av rapporten i avsnitt 2 finns en statistisk beskrivning av det aktuella bostadsbeståndet, som kan användas för beräkningar och simuleringar av åtgärdsvolymer, kostnader m m.

6 6 UPPLÄGGNING AV STUDIEN OCH KÄLLOR Marknadsstudien har genomförts under perioden april-juni 2008 och baseras i första hand på följande underlag: Ca 350 intervjuer med följande kategorier: Allmännyttiga bostadsbolag ca 160 Privata fastighetsägare ca 60 Förvaltare av bostadsrätter ca 20 Myndigheter, forskare och andra sakkunniga ca 20 Industrifaktas fastighetsägarpanel 100 Som underlag till rapporten har Industrifakta även inventerat statistik, utredningar, rapporter och publicerad information bl a från följande källor: SCB Boverket Byggforskningsrådet Universitet/högskolor Branschorganistioner, Sabo m fl Fackpress

7 7 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR FLERBOSTADSHUSEN Rapporten beskriver flerbostadshus byggda under perioden Bostadsproduktionen under denna period kallas ofta rekordårens byggande. Det man i dagligt tal kallar för Miljonprogrammet avser ett bostadspolitiskt styrt bostadsbyggande, som skedde under perioden Politiska och ekonomiska förutsättningar Hög ekonomisk tillväxt Strukturförändringar på arbetsmarknaden Urbanisering Arbetskraftsinvandring Befolkningstillväxt Bakgrunden till rekordårens byggande och det statliga Miljonprogrammet går tillbaka till den samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige efter andra världskriget. Under och 60-talet skedde en kraftig tillväxt inom Sveriges industri och övrigt näringsliv, samtidigt som den offentliga sektorn expanderade. En lång period av ekonomisk tillväxt gav stigande realinkomster, vilket innebar att allt fler fick råd att efterfråga större och bättre bostäder. Den materiella standarden höjdes och andelen hushåll med bil ökade kraftigt. Stora reformer genomfördes inom skola, sjukvård och på andra offentliga områden, vilket tillsammans med ett expanderande och moderniserat näringsliv innebar att hela samhällets fysiska miljö och infrastruktur förändrades radikalt under knappt 20 år. Det ekonomiska uppsvinget i landet innebar en omvälvande befolkningsomflyttning från landsbygd till storstäder. Till detta kom en ökad nativitet, växande arbetskraftinvandring samt en förbättrad ekonomi för både pensionärer och ungdomar. Efterfrågan på bostäder både förändrades och ökade hos flertalet grupper i samhället. Hela byggsektorn var hårt ansträngd under perioden, vilket ledde till att man utvecklade nya rationella och industriella produktionsmetoder för att i högre grad standardisera byggandet. Trots att byggandet hade ökat kraftigt sedan mitten av 1950-talet svarade produktionen inte upp till den växande efterfrågan. Trångboddhet, omoderna lägenheter och eftersatt underhåll i bostadsbeståndet hade länge varit ett problem, när riksdagen 1965 satte upp ett mål att en miljon lägenheter skulle byggas under perioden

8 8 Byggkostnaderna för nyproduktion ökade kraftigt under början av 1960-talet, vilket tvingade fram åtgärder från centralpolitiskt håll att på olika sätt stimulera storskalighet, standardisering och utveckling av nya tekniska lösningar. Ett tydligt exempel är att beställare som ansökte om finansiering blev prioriterade om man byggde minst lägenheter och kunde dra nytta av storskaligheten genom samma teknik. Arkitekterna förlorade inflytande under denna period och normer, storskalighet, finansieringsformer och produktionsteknik satte snarare ramarna för bostadsområdenas utformning. Beståndets utformning jämfört med tidigare bebyggelse Industrialisering Standardisering Storskalighet gynnades vid finansiering Påbörjad nyproduktion av flerbostadshus, genomsnitt under perioden Period Antal lägenheter per år i genomsnitt Redan före beslutet om Miljonprogrammets genomförande var produktionstakten i byggandet högt. Takten ökade betydligt under åren för Miljonprogrammet Dessutom fick byggentreprenörer, arkitekter m fl aktörer en statlig långsiktig garanti för hög produktion, vilket gynnade planeringen och utvecklingen av industriella metoder.

9 9 Byggandet under perioden skiljer sig på flera sätt jämfört med tidigare bebyggelse. Drygt 35 procent av produktionen av flerbostadshus från perioden finns i de tre storstadsregionerna. Ytterligare ca 25 procent byggdes på ett femtontal orter. Flertalet av lägenheterna är byggda i höga eller låga lamellhus (huslängor med minst två trapphus och två eller flera våningar). Närmare hälften av alla lägenheterna finns i 3-4 våningars lamellhus. Skivhus (höga lamellhus) byggdes mest i början av perioden och svarar för ca en fjärdedel av beståndet. För att kunna hålla en hög produktionstakt byggdes husen ofta på mark som var lättexploaterad och inte tidigare bebyggd. Stadsbilden påverkas starkt av ett strukturerat trafikmönster. Det finns ofta en tydlig separering mellan gång-, cykelstråk och bilgator. För biltrafiken kopplades mindre matargator till de större huvudstråken som omgärdar områdena. Stora parkeringsytor och överbyggda däck dominerar miljön. Genom rationell byggteknik skalades marken av och avståndet mellan husen bestämdes ofta av lyftkranarnas banbredd vid produktionen. Standardiserade och slitstarka material vid entréer och trapphus. Stora förrådsutrymmen, gemensamhetslokaler och gemensamma tvättstugor Utformningen av lägenheterna under perioden domineras av följande karaktäristik: - Genomgående lägenheter - Flertalet lägenheter har balkong eller uteplats - Vanligt med separat toalett och badrum - Rymliga, välplanerade och välutrustade lägenheter, även med dagens mått - Gott om garderober och förvaringsutrymmen - Plast och klenare konstruktioner med kortare livslängd ökade i användning

10 10 2. BESKRIVNING AV BYGGNADSBESTÅNDET ANTAL LÄGENHETER OCH BYGGNADER BESTÅND AV FLERBOSTADSHUS FÖRDELAT EFTER BYGGNADSÅR : 34% : 23% -1960: 43% Totalt 2,44 miljoner lägenheter Källa: SCB I beskrivningen av rekordårens bostäder kan det finnas något olika uppgifter om antalet lägenheter. Detta beror på att SCB:s statistik, som beräkningarna bygger på, är gjord vid olika tillfällen och med något olika utgångspunkter. Med ca lägenheter utgör flerbostadshusen som byggdes under de 15 åren , en tredjedel av det kalkylerade beståndet av flerbostadshus. En knapp fjärdedel av beståndet har byggts efter 1976.

11 11 PÅBÖRJADE LÄGENHETER I FLERBOSTADSHUS , ANTAL LGH Totalt påbörjade lägenheter i flerbostadshus Källa: Sveriges Byggindustrier Takten i nyproduktionen av flerbostadshus höjdes gradvis under hela 1950-talet. Trenden fortsatte under 1960-talet och under åren nådde byggandet sin högsta nivå med i genomsnitt närmare lägenheter per år. Behovet av nya lägenheter sjönk därefter märkbart och redan under de sista åren av perioden började det bli svårt att hitta hyresgäster till de nyproducerade bostäderna. Om man studerar nyproduktionen av flerbostadshus under hela perioden utmärker sig miljonprogrammets och rekordårens byggande tydligt. Varken förr eller senare har produktionen av flerbostadshus varit så extrem. Under några år i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet steg byggandet av flerbostadshus återigen kraftigt, men genomsnittet av årsproduktionen nådde ändå bara upp till omkring hälften av årsgenomsnittet under perioden

12 12 BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS (exkl. lägenheter i specialhus och icke bostadshus) EFTER HUSSTORLEK lgh lgh % 29% 33% 25% 37% 42% lgh lgh % 33% 24% 36% 33% (3%) 40% (29%) (24%) (44%) Totalt lgh Källa: SCB Närmare 75 procent av lägenheterna byggda under perioden finns i bostadshus med fler än 20 lägenheter. Drygt 40 procent av husen innehåller lägenheter. Med hjälp av bl a husstorlekarnas fördelning kan man uppskatta antalet byggnader till i storleksordningen

13 13 BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS 1) EFTER HUSSTORLEK (I ANTAL LÄGENHETER) År Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus, totalt antal lgh Husstorlek, beräknat antal lägenheter 3-9 lgh lgh lgh 50+ lgh ) Exkl. lägenheter i specialhus och icke-bostadshus

14 14 GEOGRAFISK FÖRDELNING LÄGENHETER BYGGDA I FLERBOSTADSHUS I STORSTADSREGIONERNA , ANTAL LÄGENHETER (ANDEL AV TOTALT) Stor Göteborg (11%) Stor Malmö (8%) Stor Stockholm (21%) Övriga riket (60%) Riket totalt Källa: FoB 1975 (SCB) Ungefär 40 procent av rekordårens flerbostadshus byggdes i de tre storstadsregionerna. Det var i dessa regioner och på ytterligare ett femtontal större orter som befolkningsökningen och inflyttningen var som starkast. För att lättast kunna tillämpa de storskaliga principerna och de nya stadsbyggnadsidéerna hamnade stora områden långt utanför stadskärnorna, där marken var lättexploaterad.

15 15 LÄGENHETER I FLERBOSTADSHUS BYGGDA , ANTAL LGH (ANDEL AV TOTAL) Stockholms län (23,3) Västra Götalands län Skåne län Östergötlands län Gävleborgs län Södermanlands län Västmanlands län Örebro län Uppsala län Jönköpings län Norrbottens län Värmlands län Västernorrlands län Kopparbergs län Västerbottens län Kalmar län Hallands län Kronobergs län Blekinge län Jämtlands län Gotlands län (5,2) (3,6) (3,4) (3,3) (3,3) (3,3) (2,8) (2,8) (2,8) (2,7) (2,5) (2,3) (2,1) (1,8) (1,7) (1,5) (1,3) (0,4) (12,9) (17,1) TOTALT Källa: FoB 1975 (SCB) Av det totala bestånd av flerbostadshus, som byggdes under perioden är drygt hälften koncentrerat till de tre storstadslänen. Denna andel är något mindre jämfört med storstadslänens andel av det övriga flerbostadshusbeståndet, som är närmare 60 procent. Detta innebär att rekordårens byggande är något mer geografiskt utspritt jämfört med det övriga beståndet av flerbostadshus. Tabellen nedan visar att nyproduktionen av flerbostadshus intensifierades under perioden , vilket är särskilt tydligt i storstadslänen. Byggandet i flera av de övriga länen följer en något annorlunda utveckling.

16 16 LÄGENHETER I FLERBOSTADSHUS BYGGDA , ANTAL LÄGENHETER Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Kopparbergs län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket Källa: FoB 1975 (SCB)

17 17 ÄGARSTRUKTUR De kommunägda bostadsbolagen var 2002 en dominerande ägare i beståndet av flerbostadshus byggda Närmare hälften av beståndet ägdes av allmännyttiga bostadsbolag. Knappt 30 procent av beståndet ägdes av bostadsrättsföreningar. De senare har ökat sin andel i takt med ombildning av hyresrätter. Det pågår även en utförsäljning av allmännyttiga bostäder till privata ägare. ÄGARKATEGORIER I FLERBOSTADSHUSBESTÅNDET 2002, ANTAL LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDA Bostadsrättsföreningar (28%) Privatägda (26%) Kommunägda (46%) Källa: Boverket

18 18 BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hustyp BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS (exkl. lägenheter i specialhus och icke bostadshus) EFTER HUSTYP % Punkthus 37% % Loftgångshus % 31% 37% Lamellhus Övriga hus 27% 39% % (8%) (5%) (2%) 57% 27% % (85%) Totalt lgh Källa: SCB Den i särklass vanligaste hustypen i beståndet är lamellhusen. Dessa är oftast 2-4 våningar höga och särskilt vanligt är trevåningshusen. Denna hustyp var vanligt förekommande under hela perioden Höga lamellhus kallas också för skivhus och dessa producerades främst under 1960-talet och många gånger i utkanterna av de större städerna. Punkthus byggdes under hela perioden, medan loftgångshus i första hand byggdes under slutet av perioden

19 19 BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS 1) År Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus, totalt antal lgh EFTER HUSTYP Hustyp, beräknat antal lägenheter Lamellhus Punkthus Loftgångshus Övriga hus ) Exkl. lägenheter i specialhus och icke-bostadshus

20 20 Antal våningar BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS (exkl. lägenheter i specialhus och icke bostadshus) EFTER ANTAL VÅNINGAR vån % 36% 9+ vån 51% % 1-2 vån 22% % 29% 20% 36% (7%) (4%) (20%) (16%) (46%) Totalt lgh (7%) 32% 5 vån % 23% 4 vån % 37% 36% 3 vån % 44% 36% Källa: SCB Man kan notera att den vanligaste våningshöjden under hela perioden är tre våningar. Ca 45 procent av beståndet har denna höjd. Detta hänger samman med att man genom att begränsa antalet våningar oftast kunde undvika en fördyrande hissinstallation. Näst vanligast är hus med 6-8 våningar, vilka utgör ca 20 procent av beståndet. Endast omkring 7 procent av rekordårens bostäder byggdes med mer än 9 våningar och hälften av dessa kan hänföras till perioden

21 21 År BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS 1) EFTER ANTAL VÅNINGAR I HUSET Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus, totalt antal lgh Antal våningar i huset, beräknat antal lägenheter ) Exkl. lägenheter i specialhus och icke-bostadshus

22 22 Konstruktionssätt BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS 1) EFTER KONSTRUKTION I BÄRANDE INNERVÄGG År Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus, totalt antal lgh Konstruktion i bärande innervägg, beräknat antal lägenheter Platsbyggd Betong Element Annan eller flera konstruktioner ) Exkl. lägenheter i specialhus och icke-bostadshus BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS (exkl. lägenheter i specialhus och icke bostadshus) EFTER KONSTRUKTION I BÄRANDE INNERVÄGG Annan eller flera konstruktioner (6%) Betong Element 16% Betong (94%) Platsbyggd 84% Totalt lgh Källa:SCB

23 23 BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS 1) EFTER KONSTRUKTION I YTTERVÄGGENS LÅNGSIDA År Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus, totalt antal lgh Konstruktion i ytterväggens långsida, beräknat antal lägenheter Trä Gasbetong Betong Annan eller flera konstruktioner Platsbyggd Element Platsbyggd Element Platsbyggd Element Platsbyggd Element ) Exkl. lägenheter i specialhus och icke-bostadshus BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS (exkl. lägenheter i specialhus och icke bostadshus) EFTER KONSTRUKTION I YTTERVÄGGENS LÅNGSIDA Annan eller flera konstruktioner (4%) Betong (20%) Gasbetong (17%) TRÄ (59%) Totalt lgh Källa: SCB Det absolut vanligaste konstruktionssättet för flerbostadshusen under perioden är hus med platsbyggd betong. Dessa svarar för närmare 80 procent av antalet lägenheter. Husen byggdes ofta med bärande stommar enligt bokhylleprincipen med lätta icke bärande fasader med isolerade regelstommar eller prefabricerade byggelement. Ett system som fick stor betydelse under perioden var Allbetong, som utvecklades av Skånska Cementgjuteriet. Systemet utgår ifrån en platsgjuten stomme med bärande mellanväggar och våningsbjälklag. Fasaden, som inte är bärande utgjordes av rumsstora fasadskivor, som kunde gjutas på byggplatsen.

24 24 Fasadmaterial Statistiken visar vilka fasadmaterial som användes vid uppförandet av flerbostadshusen Vid senare ombyggnader och renoveringar kan förändringar ha gjorts. Det vanligaste fasadmaterialet var tegel, som utgjorde en tredjedel av lägenheterna. Näst vanligast var en kombination av tegel, fasadskivor, plåt, betong eller andra material. Omkring 15 procent av lägenheterna har byggts med betong, som fasadmaterial. BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS 1) EFTER FASADMATERIAL I YTTERVÄGGENS LÅNGSIDA År Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus, totalt antal lgh Fasadmaterial i ytterväggens långsida, beräknat antal lägenheter Tegel Betong Puts Kalksandsten Asbestcementplattor Trä Aluminiumplåt Kopparplåt Stålplåt Annat eller flera material ) Exkl. lägenheter i specialhus och icke-bostadshus BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I INFLYTTNINGSFÄRDIGA FLERBOSTADSHUS (exkl. lägenheter i specialhus och icke bostadshus) EFTER FASADMATERIAL I YTTERVÄGGENS LÅNGSIDA , (Andel av total, procent) Tegel (33,9) Annat eller flera material Betong Puts (12,4) (14,9) (17,0) Trä (6,7) Kalksandsten Asbestcementplattor Stålplåt Aluminiumplåt Kopparplåt (5,5) (3,2) (2,2) (2,1) (2,1) Totalt lägenheter Källa:SCB

25 25 Energianvändning BERÄKNAT ANTAL LÄGENHETER I FLERBOSTADSHUS BYGGDA EFTER UPPVÄRMNINGSSÄTT 2006 (ANDEL AV TOTALT) Naturgas (<1%) Elvärme (3%) Övrig uppvärmning (13%) Oljeeldning (1%) Fjärrvärme (82%) Totalt lägenheter Källa:SCB Fjärrvärme är det i särklass vanligaste uppvärmningssättet i beståndet av flerbostadshus byggt Över 80 procent eller drygt lägenheter hade 2006 denna uppvärmningsform, vilket är en större andel än jämfört med hela beståndet av flerbostadshus. Fjärrvärme har ökat kraftigt i hela beståndet av flerbostadshus under de senaste tio åren samtidigt som oljeeldningen sjunkit dramatiskt. Övrig uppvärmning, som utgör ca 13 procent, kan bl a bestå av olika kombinationer av värmekällor tillsammans med värmepump eller biobränsle.

26 26 GENOMSNITTLIG ENERGIANVÄNDNING I FLERBOSTADSHUS 2006 EFTER BYGGÅR, kwh/kvm Genomsnitt Källa:SCB GENOMSNITTLIG ENERGIANVÄNDNING I FLERBOSTADSHUS 2006 EFTER BYGGÅR, MWh/lgh 14 12,8 11,6 11,5 12 9, Genomsnitt Källa:SCB Flerbostadshusen från beräknas förbruka drygt 25 procent mer energi per kvm jämfört med de bostäder som har byggts efter år Energianvändningen per lägenhet beräknas vara ca 20 procent högre jämfört med de bostäder som byggts hittills under talet. En jämförelse mellan energianvändningen i rekordårens bostäder och det äldre beståndet, byggt före 1941, visar att förbrukningen är något högre i det äldre beståndet.

27 27 3. UPPRUSTNINGSBEHOV I TIDSPERSPEKTIVET Bostadsbeståndet från rekordåren är idag omkring år gammalt och har kommit upp i en ålder då bostäder vanligtvis måste genomgå omfattande byggnadsteknisk förnyelse. Exempel på sådana områden/insatser är: Stambyten Badrum Elinstallationer Ventilation Fönster Balkonger Fasader Hissinstallationer Gårdar/tomtmark Åtgärdsintervaller enligt SABO Område Åtgärd/byte, efter ca år Stammar, vatten och avlopp 30-50* Badrum, porslin 35 Badrum, blandare, ventiler, radiatorer, utrustning 20 Elinstallationer, strömbrytare, kabel 30 Ventilation Fönster, reparation eller byte till 3-glas 35- Balkonger, betongplatta och plåtdetaljer Fasader, tak och plåt 30-40** Fasader fuktisolering, dränering av grundmur Hissinstallationer 30 Gårdar/tomtmark, utrustning, byggnader, hårdgjord markyta *Erfarenhetsvärden ** takpapp: år, tegel år, plåt år

28 28 Inventering av åtgärdsbehov i beståndet byggt beräknade Boverket att av ca lägenheter, byggda hade ca 85 procent eller ca inte moderniserats under åren En bedömning av Industrifakta är att i storleksordningen av dessa ännu inte moderniserats En utredning av BOOM-gruppen på KTH 2002 beräknade omfattningen av genomgripande förnyelsebehov för vissa typer av åtgärder: Åtgärdsbehov, beräknat antal lägenheter i flerbostadshus byggda (2002) Byte av elsystem Kök och tvättstugor Stambyten Fönster Fasader Balkonger Ventilation Gårdar/tomtmark Hissinstallationer Källa: KTH BOOM-gruppen Bedömd åtgärdad andel av behov : ca 10 procent (Industrifakta) Kommentarer till diagrammet och beräkningar från BOOM-gruppen Byte av elsystem Utbyte av elsystem beräknas ha gjorts i lägenheter under Åtskilliga lägenheter har endast enfasström och överlag behöver elsäkerheten förbättras. Datorer, mediautrustning och fler hushållsmaskiner ställer ökade krav på elförsörjningen. Kök och tvättstugor Mellan åren har ca kök fått ny utrustning eller inredning och ca kök har nyinstallerats. Vitvarorna har ofta uppgraderats vid modernisering eller mindre förbättringar. Bänkhöjden kan vara lägre än dagens standard. Mängden skåp och arbetsytor motsvarar väl dagens standard.

29 29 Stambyten Omkring lägenheter är inte stambytta. Omkring badrum beräknas ha fått ny inredning i samband med renovering Fuktproblem bör ha inneburit att många badrum har renoverats även om dessa inte rapporterats som moderniserade. Fönster Huvuddelen av husen byggdes med tvåglasfönster. Snabbvuxet, poröst virke användes i stor utsträckning. Fördjupat underhåll med aluminiumbeklädnad av träfönster har förekommit. Omkring lägenheter har bytt ut sina fönster mot treglas fönster och uppskattningsvis lika många har renoverats, klätts med aluminium eller reparerats. Fasader Husen har vanligtvis relativt god värmeisolerande förmåga. Fasad- eller takrenoveringar verkar inte ha utförts i någon större omfattning. Statistiken är emellertid bristfällig och mycket kan ha åtgärdats utan att ha registrerats. En tredjedel av husen byggdes med helt eller nästan helt plana tak med invändig takavvattning och det är främst dessa som inneburit problem. Ca lägenheter beräknas ha genomfört takrenovering och för flertalet har tilläggsisolering gjorts. Omkring lägenheter beräknas ha förnyat sitt fasadytskikt och omkring 70 procent av dessa har tilläggsisolerats. Balkonger De flesta lägenheter från denna tid fick balkonger eller uteplats på mark. En hel del av de balkonger som finns kan ha brister i utförandet, exempelvis för ytligt placerad armering, som påskyndar behovet av underhåll. Totalt beräknas det ha byggts omkring balkonger och av dessa kan ca ha behov av renovering. Ventilation Närmare tre fjärdedelar av husen byggdes med fläktstyrd ventilation. Under åren har uppskattningsvis lägenheter fått förbättrad ventilation, men även dessa kan behöva uppgraderas. Gårdar/tomtmark Torftiga gårdar är en av bristerna i beståndets bostadsområden. Större åtgärder kan beröra ungefär lägenheter. Hissinstallationer Flertalet hus med fem våningar eller mer byggdes med hiss redan från början. Det förekommer även att hus med fyra våningar fick hiss installerad. Hisskrav gäller för ca lägenheter. I lägenheter kan hissinstallation bli aktuell.

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Glappet mellan produktion

Glappet mellan produktion Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder En undersökning från Svensk Byggtjänst Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder 1. Bakgrund och metodik...4 1.1 Hur stor hänsyn tar produktionen

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Bättre koll på underhåll

Bättre koll på underhåll Bättre koll på underhåll Boverkets slutrapport och förslag 1 Bakgrund till uppdraget Huvudpunkter i uppdraget: Kartlägga underhållssituationen i landets bostadsbestånd Utreda möjligheterna att åtgärda

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer