HSB Brf Björken, Märsta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB Brf Björken, Märsta"

Transkript

1 RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg

2 BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1 Sammanfattning Bakgrund Fastigheten ÅF:s roll Okulär besiktning VVS Vattenskaderisk Åtgärdsprogram Allmänt Tider Grundstandard (jämför sedvanlig standard) Värme Ventilation Frånluftssystem Sanitet (vatten och avlopp) Stammar Våtrum och separata toaletter Kök Avlopp Individuell varmvattenmätning El Lägenheter Lokaler och allmänna utrymmen Installation av separata elmätare Lägenheter Allmänna utrymmen och lokaler Kalkylerade kostnader Produktionskostnad Finansiering Delad finansiering Bilaga Bilaga Bilder på föreslagen standardutrustning i badrum och separata toaletter... 22

3 BESLUTSUNDERLAG 3 (25) 1 Sammanfattning Stämman har fattat beslut om stambyte och våtrumsrenovering enligt nedan (baserat på preliminära kalkyler): Byte av stammar för vatten och avlopp i badrum, kök och separata toaletter. Avlopp byts ned till källargolv, tappvattenledningar byts ned till källare och ansluts där till befintliga ledningar. Utrymmen i källaren (wc, städ, cykel och barnvagnsrum mm) renoveras. Bostadsrättshavaren (BRH) bekostar tätskikt, ytskikt, porslin och blandare samt synliga rör i badrum, separata toaletter samt kök. Separata toaletter renoveras med princip för utförande och kostnadsfördelning lika badrum. Återställning av vägg i vardagsrum och hall ingår och bekostas av BRF. BRF finansierar sin del med en avgiftshöjning, ca 600 kr/månad. BRF upphandlar hela projektet kollektivt, för att få enhetlighet och kontroll på utförande och garantier. BRH köper sin våtrumsrenovering som en paketlösning som kan ökas och minskas i omfattning inom fastlagda ramar. Uppskattningsvis kommer 80% av våtrummen att renoveras inom ramen för det gemsamma projektet. Övriga kan behållas (fackmässigt renoverade sedan tidigare enligt policydokument) alternativt renoveras av boende upphandlad auktoriserad entreprenör, som skall följa projektets tidplan. De badrum som renoverats på ett fackmässigt sätt kommer innan byggstart att besiktigas för att i möjligaste mån behållas. Föreningen anordnar evakueringsboende till självkostnadspris i bod på gården i särskilda fall. BRH bekostar boendet själv. Provisoriska wc och duschbodar (inklusive städning) anordnas för boende på gården.

4 BESLUTSUNDERLAG 4 (25) 2 Bakgrund 2.1 Fastigheten Brf Björken består av 270 lgh varav 6 st hyresrätter, i elva byggnader med byggår Husen är tre våningar höga och har källare. Det finns inga kommersiella lokaler i fastigheterna. Skyddsrum finns i källare. Samlingsledningar för avlopp ligger i mark och under bottenplatta. Ledningar för värme och tappvatten är förlagda i tak i källargångar. Varmvattencirkulation finns i källare, ej uppdraget i stammarna. Bjälklagen består av prefabricerade håldäck med en pågjutning i badrum, fallbetong, om ca 5 cm. Vägg mellan badrum och schakt utgörs av en skiva av betong, där även ventilationskanalerna ligger. Övriga väggar består av betong (bärande väggar) och lättbetong. Ursprungligen är samtliga badrum försedda med plastmatta på golv och våtrumstapet på väggar. Baksidan av schaktväggen i badrumstyp 1 vetter mot vardagsrum och består av lättbetongblock, som relativt enkelt kan öppnas för att komma åt och byta ledningarna. I badrumstyp 2 står rören i slitsväggar som består av skivmaterial. För att komma åt rören öppnas dessa skivor. Avloppsstammar är utförda av gjutjärn upp till vind, luftningsledningarna är utförda av PVC-plast från vind och upp över yttertak. Tappvattenledningar är utförda av koppar. Badrummen är byggda med golvbrunnar av gjutjärn. Tappvattenrör kommer ut ur vägg från schakt omväxlande under tvättställ och i våta zonen (dusch/badkar). Det finns ursprungligen inga avstängningsventiler för tappvatten inom lägenheten, stamventilerna i källaren är ej uppmärkta med betjänade lägenheter. 2.2 ÅF:s roll ÅF har anlitats av förvaltning/styrelse för att i första hand utreda behov och metod för renovering eller utbyte av avlopps- och tappvattenstammarna. Projektet är komplext och kräver, för att bli lyckat, kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag. Efter beslut om inriktning, kommer projektet att drivas i tre steg. Steg 1 är ett programhandlingsskede, där ramarna läggs fast. Detta beslutsunderlag är resultatet av steg 1. Efter det att stämman röstat ja till detta förslag, går vi in i steg 2, som innehåller projektering och upphandling. Detaljerade beskrivningar för bygg, VVS och el samt administrativa föreskrifter tas fram. Handlingarna går ut på räkning till ett

5 BESLUTSUNDERLAG 5 (25) antal entreprenörer, vi tar in priser och utvärderar anbuden. Steg 2 avslutas med ett entreprenadavtal med en totalentreprenör. Steg 3, genomförandeskedet, vi utför kontroll av arbetena, håller i byggmöten samt ekonomin för projektet. 2.3 Okulär besiktning VVS En statusbesiktning är utförd i källare och i en lägenhet. Fuktmätningar har hittills utförts i 138 lägenheter. I över 30% av badrummen noteras fuktskador! 20% av badrummen utan fuktskador har ursprungligt tätskikt, det är således bara en tidsfråga innan ytterligare vattenskador uppstår. Skador förekommer dels vid mattsläpp vid golvbrunn och vattenklosett samt där tvättställsavlopp ansluter i vägg vid schakt. Det förekommer också skador där väggbeklädnader av plastmattor har släppt i skarvar och vid anslutning mot golvmattor. Väggmatta som har släppt i skarvarna, risk för vattenskada

6 BESLUTSUNDERLAG 6 (25) Golvbrunn av gjutjärn i ursparning i håldäck Rostgenomslag på avloppsrör i källaren

7 BESLUTSUNDERLAG 7 (25) Ledningar för varmvatten och varmvattencirkulation är samisolerade i källaren. Rörgenomföringar i golv i nyrenoverat badrum, risk för vattenskada Golvbrunnarna är av gjutjärn, har korrosionsskador och är i dålig kondition. Befintliga kranar och toaletter är i varierande skick, läckor och stora spolmängder från gamla blandare och toaletter förekommer, vilket innebär ett slöseri med vatten och energi.

8 BESLUTSUNDERLAG 8 (25) Rör kommer ut ur vägg i våta zonen utan riktiga rörgenomföringar, risk för inträngande vatten Golvbrunn ligger för nära vägg, enligt dagens krav På många synliga avloppsledningar i källare kan konstateras genomfrätning med grafitpropp på utsida rör, en så kallad grafitisk korrosion, som så småningom kan leda till rörbrott och läckor. Avstängningsventiler på stamledningar på tappvatten är nyligen utbytta, dock är ventilerna inte märkta med betjänade lägenheter.

9 BESLUTSUNDERLAG 9 (25) 2.4 Vattenskaderisk Badrummen används ofta annorlunda i dag mot när husen byggdes. Många duschar och spolar vatten på både väggar och golv, vilket inte dessa badrum klarar, utan orsakar ofta fuktskador. Många skador har också inträffat som beror på bristfällig eller uttjänta tät- och ytskikt. Tappvattenledningar har dolda kopplingar i vägg, vilket utgör en risk eftersom dessa ej är inspektionsbara. Rörgenomföringar av badrumsväggar uppfyller inte dagens krav på täthet. Det saknas avstängningsventiler i många badrum, kök och toaletter, vilket gör att en vattenläcka kan pågå längre än om ventiler hade funnits i respektive våtutrymme. Tappvattensystem, avloppsledningar och tätskikt är följaktligen i den konditionen, att skaderisk föreligger med vattenskador och höga reparationskostnader som följd. Föreningen riskerar att försäkringsbolaget ej vill teckna försäkringar pga den höga skadefrekvensen. Förutom höga kostnader för reparationer och höjda försäkringspremier skapar detta mycket arbete för styrelse och förvaltning och inte minst störningar för de boende där skador inträffar. De kostnader som läggs ner på reparationer går inte heller att räkna sig tillgodo när väl installationsbytet påbörjas, utan dessa kostnader är i allmänhet bortkastade.

10 BESLUTSUNDERLAG 10 (25) 3 Åtgärdsprogram Projektet utförs med fokus på de boende och med en målsättning att ge rationell förvaltning, med hög kvalitet på material och ett tidlöst utförande. Utbyte av vatten- och avloppsinstallationer och renovering av badrum är två åtgärder som utförs samtidigt, eftersom båda åtgärderna är beroende av varandra. Vid utbyte av installationerna måste ytskikten i badrummen rivas. De badrum som renoverats på ett fackmässigt sätt kommer innan byggstart att besiktigas av entreprenör och byggledning (ÅF) för att i möjligaste mån behållas. Gamla avloppsgrodor kan relinas fram till ny stam i de fall golvbrunnen bytts ut. I de fall våtrum uppfyller uppställda krav och ändå måste rivas och renoveras, står BRF för kostnaden upp fastställd till standardnivå. 3.1 Allmänt Stambytet är planerat att genomföras med kvarboende. Provisoriska dusch- och toalettbodar ställs upp på gården, alternativt kan provisorier anordnas i källaren, som får nyttjas under den tid arbete pågår i lägenheterna. Äldre och handikappade erbjuds portabel toalett (skogs- eller frystoa) i lägenheten. Entreprenören ombesörjer tömning av dessa kärl. Entreprenören ansvarar för information till boende. Innan arbetet påbörjas kommer informationsmöten, syner i lägenheter och möten för färg- och tillval att anordnas, så att alla boende är väl förberedda innan produktionen påbörjas. Entreprenören byter de befintliga låscylindrarna mot sk byggcylindrar, vilket gör att inga nycklar behöver förvaras i trapphusen. Det kommer att bli mycket buller och damm i fastigheten i samband med byggarbetena. Krav kommer att ställas på entreprenören vad gäller städning, täckning av väggar och golv samt begränsning av bullrande arbeten. Entreprenören täcker hall och köksgolv samt dörröppningar, för att förhindra nedsmutsning av lägenheterna. Alla boende uppmanas att plocka undan i hall och kök samt ta undan värdeföremål. Entreprenören skall teckna allrisk-, rot-, och ansvarsförsäkring, för eventuella skador på entreprenaden eller boendes fasta och lösa egendom. Olåsta lägenhetsdörrar kommer att vitesbeläggas.

11 BESLUTSUNDERLAG 11 (25) 3.2 Tider Steg 3, dvs genomförandeskedet, kan starta tidigast augusti Total byggtid bedöms till 2-3 år, arbetena kommer således att pågå fram till Arbetena kommer att utföras i följande turordning: Vidargatan 3-13, Vidargatan 15-39, Vidargatan samt Hugingatan Grundstandard (jämför sedvanlig standard) Nedanstående grundstandard som är föreslagen inom lägenheter, ingår i det standardpaket som föreningen erbjuder och administrerar. Fördelningen av kostnader kommer att bli strikt efter ansvar, dvs BRF bekostar de delar som BRF ansvarar för, BRH bekostar de delar som åligger den boende (yt- och tätskikt, rör och blandare samt porslin) med undantag av golvbrunn som bekostas av BRF. 1 Inom grundstandarden kommer att finnas valmöjligheter i en begränsad omfattning. Mot extrakostnad skall även finnas möjlighet till tillval, för den bostadsrätthavare som önskar ändra eller komplettera grundstandarden. Bostadsrättshavaren köper tillvalen direkt av entreprenören, till priser som fastställs i tillvalslistor eller som offereras. Priser på de vanligaste tillvalen kommer att infordras i samband med upphandling. 3.4 Värme Radiator i badrum med handratt är från byggåret. Värmerören i badrum av typ 1 är så placerade att de bör ha klarat sig från fuktpåverkan och korrosion. I badrum av typ 2 är värmerör förlagda i våta zonen. Rör och radiator bör därför bytas och placeras i nytt läge. Vi rekommenderar därför att samtliga radiatorer och värmerör i badrum byts i samband med ombyggnaden. Värmesystem förses med avgasare samt ev även prognosstyrning. 3.5 Ventilation Frånluftssystem Lägenheterna ventileras med frånluftsfläktar placerade på tak. Ev byte till utomhustemperatur- och tryckstyrda fläktar för att erhållas godkänd ovk. Hela frånluftskanalsystemet rensas och injusteras i samband med stambyte och våtrumsrenovering, nya frånluftventiler installeras. Överluft (springa under dörr) anordnas till alla våtutrymmen för att säkerställa ventilation av våtrummen. Åtgärder avseende ventilation bekostas av BRF. 1 Se även kap 4.2 Finansiering

12 BESLUTSUNDERLAG 12 (25) 3.6 Sanitet (vatten och avlopp) Stammar Samtliga tapp- och spillvattenstammar byts ned till källare. Vatten- och avloppsstammar byts till största del inom befintliga schakt (utrymme i vägg där stamledningar är placerade). Schakt förses med inspektionslucka i vardagsrum, hall eller badrum samt skvallerrör som bör mynna i rum med golvbrunn, där så är möjligt. För att komma åt att byta rör i schakt behöver vägg öppnas mot vardagsrum (badrum typ1), efter igensättning kan väggen målas eller tapetseras som fondvägg, omtapetsering/ommålning av hela rummet som tillval för den boende. Vid byte av köksstammar öppnas vägg mot hall, återställning lika vardagsrum. Ledningar för varmvattencirkulation (VVC) installeras och dras upp till översta våningen. VVC installeras för att minimera legionellarisken och förkorta väntetiden på varmvatten, som enligt lag inte får överstiga 10 s eller understiga 50 C. Rör i källarstråk, kall- och varmvatten samt varmvattencirkulation, kan behållas, likaså de nyligen installerade avstängningsventilerna i källaren. Varje utrymme med våtenhet förses med avstängningsventiler. Stambytet kommer att utföras på traditionellt sätt, dvs att de gamla stamledningarna rivs och ersätts av nya i samma läge som de gamla. Tappvattenledningarna håller teoretiskt år, de har således ca år kvar. För att slippa omfattande arbeten inom överskådlig tid, kommer även dessa bytas ut nu, där de ligger inbyggda i schakt samt inom våtrum Våtrum och separata toaletter I det standardpaket som erbjuds kommer nytt sanitetsporslin att installeras i samtliga våtutrymmen och separata toaletter. Tvättställ förses med ettgreppsblandare. Till tvättställ kommer underskåp att finnas som tillval. Befintligt tvättställ kan återmonteras och förses med ny blandare. Samtliga toaletter byts till nya i vitt porslin. Som tillval kommer att erbjudas förhöjd toalettstol. Golvbrunn i badrum placeras så att både duschvägg eller badkar kan installeras, i den mån det är möjligt, med hänsyn till ursparing i befintliga håldäck. Avlopp från toalett och tvättställ förläggs om möjligt i bjälklag. I badrum installeras termostatblandare anpassad för både badkar och duschplats, 900 mm över golv. Varje bostadsrättsinnehavare får fritt välja att installera badkar eller duschvägg av glas, eventuella befintliga badkar återmonteras, där så är möjligt och önskvärt. Som alternativ till att byta porslin och blandare kan befintlig toalett, tvättställ, tvättställsblandare, dusch- eller badkarsblandare samt badkar (ev även

13 BESLUTSUNDERLAG 13 (25) duschväggar) återmonteras, dock med nya förkromade utanpåliggande rör, eftersom de gamla inte passar när rördragning utförs enligt vaska-metoden, dvs vattenskadesäker förläggning på vägg nära tak. Genom att återmontera befintlig utrustning enligt ovan, kan ca kr exkl moms per badrum sparas. Enbart utrustning som uppfyller grundläggande krav och är av god kvalitet kommer att återmonteras. Detta avgörs av entreprenör och byggledning i samband med syn inför byggstart av respektive våtrum. Entreprenören monterar ej tillhandahållen VVS-utrustning. Nackdelen med att återmontera befintlig utrustning är att ingen vattenbesparing erhålls, då gamla blandare och duschmikrofoner med stora spolvolymer samt läckande toaletter och kranar behålls. Fördelen med att byta allt kollektivt är gemensamma garantier på hela entreprenaden samt att alla installationer får samma startår, dvs långt till nästa insats i VVS-systemen. Problem med överströmning mellan kallt och varmt vatten som kan förekomma i blandare av billigare typ förhindras dessutom om allt byts kollektivt. Service och lagerhållning av reservdelar förenklas givetvis, detta gäller dock bara under förutsättning att sådant sköts centralt. Installationer (tappvattenrör, blandare och porslin) i wc och städ i källare byts ut. För ersättning av befintlig utrustning mm, se bilaga Kök I kök byts ledningar fram till diskbänk inklusive diskbänksblandare och vattenlås. Rörinstallationer anpassas så att diskmaskin kan installeras (droppskydd krävs). I de fall befintlig blandare uppfyller grundläggande krav, kan befintlig blandare återmonteras. Stamledningar bekostas av BRF, byte av blandare och vattenlås bekostas av BRH inom ramen för standardpaketet Avlopp Spillvatteninstallationen (avloppsledningar) i byggnaderna utbyts fram till källargolv. Samlingsledningar under källargolv och i mark bör högtrycksspolas och filmas för att fastställa status. Sannolikt är dessa ledningar i bättre skick (större godstjocklek i grövre rör) och kan därför relinas inom 5-10 år under förutsättning att ledningarna inte har stora sättningar eller svackor. Spillvattengrodor förläggs i (golvbrunn) och under bjälklag (wc). Avlopp utförs av ljuddämpade plaströr. Tappvattenledningar utförs av kopparrör, vilket är ett väl beprövat material med kända egenskaper, både i bygg- och förvaltningsskedet.

14 BESLUTSUNDERLAG 14 (25) Kulvertledningar i mark har inte statusbedömts, tidig avsmältning vintertid kan indikera värmeläckage Individuell varmvattenmätning Stämman har beslutat att förbereda installationerna så att system för mätning och debitering av varmvatten för respektive lägenhet kan installeras. Tomrör förläggs för framtida kommunikationstråd mellan läge för tapppvattenmätare i slits i badrum fram till hallvägg (mot badrum) i de fall slits ligger icke åtkomlig från hall. Där slits gränsar till hall görs ingen förberedelse med tomrör. Se separat rapport dat El Lägenheter I samband med utbyte av rörinstallationer och renovering av badrum och separat toaletter, berörs även elinstallationerna. Inom lägenheter berörs i huvudsak endast elinstallationerna i badrum och separata toaletter. Övriga elinstallationer utförs som tillval. Inom standardpaketet installeras jordat vägguttag i badrum. I badrum och separata toaletter installeras ny globarmatur, armaturen kan kvittas mot installation av godkänt badrumsskåp med belysning. Övrig godkänd utrustning såsom handdukstork, tvättmaskinsuttag mm återinkopplas. Installationerna utförs infälld. Befintliga tomrör och dosor för framtida tvättmaskin behålls, kan ev flyttas till nytt mer ändamålsenligt läge. Befintlig golvvärme återinkopplas ej. Som tillval kan installation av tvättmaskin, golvvärme, handdukstork, infällda spotlights mm utföras. Golvvärme kommer enbart att vara aktuellt om individuell mätning och debitering av el införs. Anslutning av tvättmaskin ordnas med vägguttag, eftersom dagens tvättmaskiner och torktumlare levereras med stickpropp. Befintliga maskiner förses med stickpropp. Om tillräckligt avstånd till vatten ej finns, ansluts tvättmaskin i tät dosa. I kök demonteras och återmonteras elinstallationer som påverkas av stambytet.

15 BESLUTSUNDERLAG 15 (25) I övriga rum hanteras elinstallationer som ej påverkas av stambytet som tillval, gäller även tex 3-fas installation i kök eller omdragning till jordad installation Lokaler och allmänna utrymmen I lokaler demonteras och återmonteras elinstallationer som påverkas av stambytet. Befintliga armaturer i källargångar, barnvagns- och cykelrum m fl utrymmen byts till nya lysrörsarmaturer, i barnvagns- och cykelrum förses belysningen med närvarostyrning via rörelsedeckare Installation av separata elmätare Stämman kommer i vår ( ) att behandla frågan om att införa system för mätning och debitering av el för respektive lägenhet. Installationerna förbereds i stambytesprojektet så att debiteringssystemet kan sjösättas så snart beslut är fattat och samtliga stammar och våtrum färdigställts. Se separat rapport dat Bygg Lägenheter Badrum och separata toaletter föreslås få oförändrad planlösning som standard. Inom ramen för standardpaketet förses väggar och golv i badrum med nytt tätskikt, ny golvbeläggning av klinker typ Höganäs Grynna 10x10 cm, valfritt mellan ett antal olika kulörer. Ny väggbeklädnad av kakel 15x15 cm upp till tak, valfritt mellan tre olika typer av vit platta (blank, matt och vågig). Tak målningsbehandlas. Dörrfoder byts till nya i trä samt målas. Befintliga eller nya sakvaror såsom badrumsskåp och beslag demonteras och återmonteras. Många fönster som sitter i våta zonen i badrum bör renoveras eller bytas ut i samband med våtrumsrenoveringen eftersom de är rötskadade. Renovering av insida fönster (innerbåge) bekostas av BRH. Genom att istället välja plastmatta på golv och väggar, kan ca kr exkl moms per lägenhet sparas. Livslängden bör dock beaktas, räkna med 40 år för kakel och klinker av god kvalitet, medan plastmatta har en teoretisk livslängd om ca 20 år. I separata toaletter förses golv och sockel med tätskikt och klinker typ Höganäs Grynna 10x10 cm, valfritt mellan ett antal olika kulörer. Väggar och tak målas. Bakom tvättställ 3 rader kakel som stänkskydd, valfritt mellan tre olika typer av

16 BESLUTSUNDERLAG 16 (25) vit platta (blank, matt och vågig). Dörrfoder byts till nya i trä samt målas. Byte av badrumsdörr hanteras som tillval. Befintliga eller nya sakvaror såsom badrumsskåp och beslag demonteras och återmonteras. Även i wc kan golv förses med plastmatta som standard, detta spar ca kr exkl moms per toalettrum Allmänna utrymmen och lokaler Väggar, golv och tak återställs efter ingrepp i samband med installationsbytet. Befintliga wc och städ i källaren renoveras, målning av väggar golv och tak, samt nya installationer. Väggar och tak målas i cykel- och barnvagnsrum.

17 BESLUTSUNDERLAG 17 (25) 4 Kalkylerade kostnader Nedanstående produktionskostnad är överslagsmässigt framräknad och baseras på erfarenhetskostnader från tidigare genomförda projekt. I produktionskostnaden ingår samtliga kostnader som belastar ombyggnadsprojektet, även så kallade byggherrekostnader. Med byggherrekostnader avses moms, indexuppräkning, konsultkostnader, besiktningskostnader, myndighetskostnader och finansieringskostnader såsom uttag av pantbrev och räntor på byggkreditiv. I detta fall har byggherrekostnaderna uppskattats till 40 % av ett kalkylerat entreprenörspris. I kalkylen har hänsyn inte tagits till positiva effekter av renoveringen såsom minskad energi- och vattenförbrukning, minskade försäkringspremier, samt minskade kostnader för löpande underhåll och vattenskador. 4.1 Produktionskostnad Produktionskostnad för ovanstående åtgärdsprogram beräknas till 65 miljoner kronor inklusive moms. Konjunkturläget vid tiden för upphandling påverkar prisnivån, spännvidden mellan olika företag kan också vara stor. Kalkylen består av de kostnader som både BRF och BRH skall stå för och är baserad på nytt porslin, nya blandare samt kakel och klinker. Byte av stammar i kök och wc ingår. Vid enklare utförande dvs återmontering av porslin och blandare, plastmatta på golv och vägg kan kostnaden minska med upp till ca kr exkl moms per lägenhet. 4.2 Finansiering Stämman har beslutat om delad finansiering. Som beskrivits tidigare (sid 10) står BRF för de kostnader som föreningen ansvarar för och respektive boende för de kostnader för vilka man som innehavare enligt stadgar och bostadsrättslagen bär ansvar för. Projektet kommer att upphandlas kollektivt för att få maximala samordningsfördelar och gemensam styrning med så få tekniska avvikelser som möjligt. Boende erbjuds ett standardpaket, vilket beskrivits tidigare, där en komplett våtrumsrenovering med erforderliga tät- och ytskikt, porslin och blandare mm ingår. BRF kommer att sköta administrationen av detta standardpaket, för att minimera hantering och administration för entreprenören.

18 BESLUTSUNDERLAG 18 (25) Tillval utanför standardpaketet administreras av entreprenören eller av beställaren tillsatt projektkoordinator Delad finansiering Kostnad för stambyte och våtrumsrenovering för föreningen under avskrivningstiden: Omfattning Brf Brh Total kostnad Investering Brf per lägenhet: kr kr kr Avskrivning 40 år: 200 kr 150 kr Ränta 4%, år kr 250 kr Summa kostnad per månad år 1, vid 4% rta*: 600 kr 400 kr 1000 kr Annan avskrivningstid, kalkylränta eller hypotekslån innebär annan månadskostnad. Detta är enbart ett räkneexempel med rak avskrivning, som ej heller tar hänsyn till andra faktorer såsom avsättning till inre fond, kostnader för skador, försäkringspremier, energi odyl. Värme och ventilationsprojekten är ej medräknade i ovanstående kalkyl.

19 BESLUTSUNDERLAG 19 (25) Bilaga 1 Exempel på hantering av utrustning i kök, badrum och separat toaletter i samband med stambyte Utrustning Hantering inom ramen för det standardpaket som bekostas av boende El Elektrisk golvvärme Vägguttag Elektrisk handdukstork Elanslutning för tvättmaskin Belysning i badrum och separata toaletter Befintlig golvvärme rivs, ersätts ej på förenings bekostnad. Ny golvvärme hanteras som tillval. Enbart i det fall individuell mätning och debitering av el införs. Nytt jordat vägguttag installeras i badrum inom ramen för standardpaketet. Befintlig handdukstork i badrum återmonteras med dold elmatning. Ny handdukstork hanteras som tillval. Befintlig elanslutning för tvättmaskin ersätts med nytt infällt vägguttag. Anslutning utförs med stickpropp. Nytt uttag hanteras som tillval. Ny globarmatur installeras. Som alternativ kan befintligt eller nytt badrumsskåp med belysning monteras, utan extra kostnad. Undertak med infällda spottar Befintligt undertak återställs utan kostnad, nytt undertak med spottar som tillval. VVS Tvättställ, tvättställskommoder Befintliga tvättställ byts till nya med ettgreppsblandare i standardpaketet, om medlem vill ha befintligt tvättställ

20 BESLUTSUNDERLAG 20 (25) kvar, byts blandaren till ny utan kostnad eller kostnadsreduktion. I de fall blandaren motsvarar den nya, tillfaller den avgående kostnaden medlemmen för andra tillval. Toalett Vägghängd toalett Badkar/duschväggar Anslutning för tvättmaskin Värme i badrum Befintliga toaletter byts till nya golvstående med 2-lägesspolning i standardpaketet, om befintlig toalett är i skick motsvarande de nya och medlem vill få den återmonterad, tillfaller avgående kostnad medlemmen för andra tillval. Hanteras som tillval. Boende får fritt välja på badkar eller duschväggar av glas utan extra kostnad inom standardpaketet. Om inget av detta väljs tillfaller avgående kostnaden medlemmen för andra tillval. Befintlig anslutning för tvättmaskin rivs. Dosor och tomrör behålls, flyttas ev till nytt ändamålsenligt läge. Kallvatten och spillvattenuttag för tvättmaskin hanteras som tillval. Ny radiator alternativt handdukstork ansluten till värmesystemet monteras inom standardpaketet. Värme i separata toaletter Ingen åtgärd. Bygg Planlösning i badrum och separata toaletter BRH står inom ramen för standardpaketet för renovering av badrum och separata toaletter i utförande lika befintlig alternativt ursprunglig planlösning. Ändring av planlösning hanteras som tillval, i de fall det är tekniskt möjligt, t ex

21 BESLUTSUNDERLAG 21 (25) utbyggnad av dusch i separata toaletter, som kommer att prissättas i en tillvalslista som bilaga till kontraktet. Kakel i kök Ombyggnad av kök Kakel och klinkers i badrum Kakel och klinkers i separata toaletter Där stam står så att kakel i kök behöver rivas (ovanligt), kommer kaklet att rivas i sin helhet och ersättas av nytt standardkakel i tre rader lika badrum. Andra val hanteras som tillval eller tillhandahålls av medlem, avgående kostnad för icke utnyttjade av standardplattor tillfaller medlemmen för andra tillval (ev överskott utbetalas ej). Tillval, pris på nytt standardkök tas in i samband med upphandling Befintliga ytskikt i badrum rivs och ersätts av nya keramiska plattor på golv och väggar upp till tak, bekostas av BRH inom ramen för standardpaketet. Andra val hanteras som tillval. Standardklinkers på golv, tre rader standardkakel på vägg ovanför tvättställ, målade väggar och tak, bekostas av BRH inom ramen för standardpaketet. Andra val hanteras som tillval. Krokar, toalettpappershållare, spegel, hyllor och skåp Demonterad utrustning som skall återmonteras (wc, tvättställ, skåp, krokar, mm) Demontering och återmontering av befintlig eller ny tillhandhållen (komplett och ihopmonterad) utrustning ingår utan kostnad. Nya sakvaror hanteras som tillval. Entreprenören demonterar och återmonterar, medlemmen ansvarar för att varorna förvaras i lägenheten samt att de passar och är godkända att återmontera (t ex elsäkerhet).

22 BESLUTSUNDERLAG 22 (25) Bilaga 2 Bilder på föreslagen standardutrustning i badrum och separata toaletter Toalett Tvättställsblandare Tvättställ

23 BESLUTSUNDERLAG 23 (25) Badkars och duschblandare Duschanordning Badkar

24 BESLUTSUNDERLAG 24 (25) Duschvägg i badrum med fönster Duschvägg i badrum utan fönster

25 BESLUTSUNDERLAG 25 (25) Köksblandare Kakel Klinkers Lars Sandberg, ÅF

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 2 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Tider Försäkringar Kostnader Beslutsfrågor 3 Brf Hagalunden

Läs mer

Brf Betslet, Danderyd Kv Sadeln 4 Kv Betslet 1

Brf Betslet, Danderyd Kv Sadeln 4 Kv Betslet 1 RAPPORT 1 (22) Brf Betslet, Danderyd Kv Sadeln 4 Kv Betslet 1 Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg Elise Ahlström Bo Juslin BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-20 2 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Tider Försäkringar Hyrespåverkan Beslutsfrågor 3 Brf Hagalunden

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26

Beslutsunderlag stambyte mm. Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 Beslutsunderlag stambyte mm Brf Hornsgatan/ Hornsbruksgatan 2009-08-26 1 På programmet - i kväll Bakgrund stambyte Styrelsen förslag till åtgärder inom lägenhet Hur stambytet går till Boendefrågor under

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-01-28 HSB Brf Bergshamra Deltagare i projektet Styrelsens arbetsgrupp Dennis Kjellin, P-O Walther, Per Johannesson, Hans Bergstedt Konsulter

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar BRF Leporiden 1 Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar Information inför extra föreningsstämma 2/12 i Frälsningsarmens lokaler på Hornsgatan 96. Våra hus är 50 år gamla, byggda

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG FASTIGHETSUNDERHÅLL

BESLUTSUNDERLAG FASTIGHETSUNDERHÅLL KONSULT BESLUTSUNDERLAG FASTIGHETSUNDERHÅLL SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT AV UNDERHÅLLSBESIKTNING BRF TOPPSOCKRET, HÖKARÄNGEN, STOCKHOLM 2010-10-20 Göran Sjölund BRF TOPPSOCKRET BESLUTSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05.

Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05. Välkommen till informationsmöte för hyresgäster gällande åtgärdsprogram för våtrum, rörstammar för vatten och avlopp 2013-12-05 BRF Leporiden 1 Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Traditionellt

Läs mer

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Information angående stambyte mm överlämnat på informationsmötet den 23 November Vi på Projektledarhuset AB, har erhållit styrelsens

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA

HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA 1 (13) HSB BRF VÄSTERBY I JÄRFÄLLA INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Onsdag den 6 maj kl 19.00 Plats: SMU-gården,

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA

HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA 1 (14) HSB:S BRF ANDERSTORP I SOLNA INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER R PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Torsdagen den 13 november kl 19.00

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM

HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM HSB BRF RINGEN I STOCKHOLM INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Extra föreningsstämma

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Brf Räven

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Brf Räven Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2017-05-16 Brf Räven Bakgrund Agenda Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader och finansiering

Läs mer

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM 1 (13) HSB BRF TANTO INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Tisdag den 1 december kl

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Informationsbroschyren I informationsbroschyren redovisas generella lösningar för tänkt utförande av stambyte. Andra lösningar kommer att behöva anpassas framförallt

Läs mer

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september.

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. smöte 15 januari 2014 Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. Föreningens ärende är uppe i Hyresnämnden för behandlande. Efter

Läs mer

BRF VIMPELN 20 VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM VÅTRUM OCH STAMMAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP

BRF VIMPELN 20 VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM VÅTRUM OCH STAMMAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP BRF VIMPELN 20 VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM VÅTRUM OCH STAMMAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016-12-01 AGENDA Bakgrund. Vägledning och målsättning. Nuläge varför behöver vi göra något? Olika alternativ. Styrelsens

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka

HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka, Edinsvägen 1-5, Nacka Stockholm Micael Björk Box 1353, 111 83 Stockholm Västgötagatan 5 Telefon: 08-775 72 34 E-post:micael.bjork@sbc.se Stockholm 2016-03-30 Förstudie Stammar och Våtrum HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt.

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt. Stambyte BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION För dig som bor med bostadsrätt.!1 Dags för stambyte Nu är det dags för stambyte i er fastighet och det kommer att medföra vissa olägenheter under projektets

Läs mer

Program. Introduktion och bakgrund Stambyte, så här brukar det gå till

Program. Introduktion och bakgrund Stambyte, så här brukar det gå till Program Introduktion och bakgrund Stambyte, så här brukar det gå till Mikael - brf Lars-Erik- HSB Organisation Huvudtidplan Entreprenad- och upphandlingsform Föreslagna åtgärder i sammanfattning Kvarboende-

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart.

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart. 1 2010-07-30 Information Till boende i Brf. Smedjan På bifogade sidor följer en beskrivning av vad som kommer att ske inom era lägenheter. I korthet kommer berörda badrum (se omfattningsbeskrivning) att

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar BRF Fjällnäset Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar Information inför medlems möte 4/12 och extra föreningsstämma 5/2 2015 i Lilla Alby skola. Båda mötena har starttid 18:30.

Läs mer

HSB DAGERMAN Uppsala. Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch

HSB DAGERMAN Uppsala. Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch HSB DAGERMAN 50 2012-10-05 Uppsala 1(5) Minnesanteckningar från informationsmöte, 3 oktober 2012 på Scandic, angående stamoch elrenovering 1 Ordförande Jan Fors hälsade alla mötesdeltagare, ca 200 personer,

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

När inget arbete sker i era lägenheter ska dörrarna vara låsta. Det sista platschefen gör för dagen är att pricka av att alla dörrar är låsta.

När inget arbete sker i era lägenheter ska dörrarna vara låsta. Det sista platschefen gör för dagen är att pricka av att alla dörrar är låsta. Sida 1 av 8 2012-07-03 Information ang. stambyte och våtrumsrenovering Till boende i Brf. Oxen mindre 27&28 På bifogade sidor följer en beskrivning av vad som kommer att ske i era lägenheter. I korthet

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum

trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum trygghet engagemang nytänkande Nu renoverar vi ditt badrum Nytt och fräscht badrum Vi planerar badrumsrenovering och stambyte för Valhallavägen 41, 43 samt Torsvägen 6. Vi kommer då att göra en totalrenovering

Läs mer

Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp Informationsmöte om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2012-04-19 HSB Brf Skärsätra Agenda Bakgrund Målsättning Nuläge varför behöver vi göra något? Olika alternativ Styrelsens beslut och beslut

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Stambyte och Badrumsrenovering i Brf Blåsut. Blåsutgatan 1-7 och 2-12 Kabelgatan 15 A-C Gröna Gatan samt 41-71

Stambyte och Badrumsrenovering i Brf Blåsut. Blåsutgatan 1-7 och 2-12 Kabelgatan 15 A-C Gröna Gatan samt 41-71 Stambyte och Badrumsrenovering i Brf Blåsut Blåsutgatan 1-7 och 2-12 Kabelgatan 15 A-C Gröna Gatan 30-36 samt 41-71 Obs! Bilden är konstruerad och är avsedd att förmedla ett intryck av hur ett badrum kan

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8 Dags för kompletterande STAMBYTE Mamsellstigen 8 Hej! Huset som du bor i stambyttes för cirka 10 år sedan. Efter vattenskada samt avloppsproblem har vi filmat stammarna och upptäckt att vissa inte blivit

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten, uppdaterad juni 2016

HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten, uppdaterad juni 2016 HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten, uppdaterad juni 2016 Innehåll Beskrivning av stambytet Bilder Bifogas: Lägenhetsritning Presentationer om stambyte Carl Kylberg och Marcin Tabisz,

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval Stambyte BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER Standard & Tillval!1 DITT NYA BADRUM Era badrum byggdes i en tid när våra vanor kring personlig hygien såg annorlunda ut än idag. Framförallt duschar

Läs mer

INFORMATION INFÖR STAMBYTE

INFORMATION INFÖR STAMBYTE INFORMATION INFÖR STAMBYTE Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten:... 4 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

Information inför stambyte

Information inför stambyte Information inför stambyte Hej! Vi, Titania Bygg & VVS AB, har fått uppdraget att utföra utbyte av vatten och avloppsstammar i er fastighet. I samband med detta kommer även övriga renoveringsåtgärder utföras

Läs mer

Information till bostadsrättsinnehavare

Information till bostadsrättsinnehavare Information till bostadsrättsinnehavare Stambytesprojekt och badrumsrenovering BRF. VENDELSÖ SKOLVÄG Vendelsö Skolväg 2 24, Vendelsö Begäran om tillträde till lägenheten Vendelsö 2014-02-10 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Stambyte Badrumsrenovering Ekonomisk kalkyl HSB Brf Ellstorp

Stambyte Badrumsrenovering Ekonomisk kalkyl HSB Brf Ellstorp Stambyte Badrumsrenovering Ekonomisk kalkyl HSB Brf Ellstorp Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare Februari/mars 2015 Reviderad utgåva ersätter tidigare utdelat material OBS! Ett viktigt

Läs mer

Information & schema kring avloppsrenovering

Information & schema kring avloppsrenovering Information & schema kring avloppsrenovering Detta ska göras i lägenheterna I stort sett ska samtliga avloppsrör i huset bytas. Porslin i badrum demonteras då borrningar för nya genomföringar görs. Ny

Läs mer

BRF Insjön Ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet (7 kap 7 Brl)

BRF Insjön Ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet (7 kap 7 Brl) Bostadsrättsinnehavare (Fyll i nedan) Efternamn Förnamn Personnummer Telefon Adress Läg nr nya Läg nr gamla Vån E-mail Beräknad ombyggnadstid (Fyll i nedan) Startdatum Slutdatum Utrymme (Kryssa i rutor

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Karlbergsgatan 47A-47B, Birkagatan 35, Stockholm. Statusbesiktning av VA-installationer samt yt-och tätskikt i våtrum

Karlbergsgatan 47A-47B, Birkagatan 35, Stockholm. Statusbesiktning av VA-installationer samt yt-och tätskikt i våtrum Brf Modellen 5 Karlbergsgatan 47A-47B, Birkagatan 35, Stockholm Kv Modellen 5 Statusbesiktning av VA-installationer samt yt-och tätskikt i våtrum STOCKHOLM 2016-07-08 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Projektledning

Läs mer

Dags för stambyte. Ågatan 8-14

Dags för stambyte. Ågatan 8-14 Dags för stambyte Ågatan 8-14 Nu ska ditt hus få en rejäl standardhöjning. Nya stammar, nytt badrum och nytt kök. För ett tryggt och trivsamt boende långt in i framtiden. Stambytet steg för steg 1. Informationsmöte

Läs mer

INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I VÅTRUM OCH PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP.

INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I VÅTRUM OCH PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP. BRF VIMPELN 20 Huvudsta, Solna INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I VÅTRUM OCH PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP. INFORMATIONSMÖTE TID: TORSDAGEN 1 DECEMBER KL

Läs mer

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM

INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM 1 (13) HSB BRF DRAGONEN INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Extra föreningssstämma Tid:

Läs mer

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar Vägg Golv Tak mellan Veken 1 och dess medlemmar Föreningen äger hela fastigheten, och all fast inredning i samtliga lägenheter. Medan ansvaret för de olika installationerna fördelas mellan de två parterna.

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

VIKTIG INFORMATION: Stambyte i HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll Om Byggmästargruppen:

VIKTIG INFORMATION: Stambyte i HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll Om Byggmästargruppen: VIKTIG INFORMATION: Stambyte i HSB Brf Emaljeraren i Kallhäll Om Byggmästargruppen: Byggnads AB Gunnar Lindell och FR Byggmästargruppen var två företag med starka byggmästartraditioner som 2008 slogs samman

Läs mer

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen 1 (6) Policy, ursprungligen daterad september 2001, uppdaterad 2014-03-20 Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen Bakgrund

Läs mer

BRF GURKAN 1-3 OBS! DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA KOMMER TILL DEN EXTRA FÖRENINGSSTÄMMAN OCH MEDVERKAR TILL BESLUTET.

BRF GURKAN 1-3 OBS! DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA KOMMER TILL DEN EXTRA FÖRENINGSSTÄMMAN OCH MEDVERKAR TILL BESLUTET. BRF GURKAN 1-3 INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM MM. Extra föreningsstämma 2016-11-30,

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm 086740004 Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm Bilaga SB, Bygg, kv Bulten 1 över slutbesiktning av totalentreprenad stambyte gällande bygg-och målningsarbeten inom rubricerad fastighet.

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken BESTÄLLNINGSFORMULÄR. Standard & tillval för Hyresgäster. Beställning standard & tillval

Stambyte. BBrf Kälkbacken BESTÄLLNINGSFORMULÄR. Standard & tillval för Hyresgäster. Beställning standard & tillval tambyte BBrf Kälkbacken BETÄLLNINGFORMULÄR tandard & tillval för!1 INTRUKTIONER För att underlätta för entreprenören så behöver du fylla i dina önskemål om standard eller tillval. OB! Det är viktigt att

Läs mer

Information angående stambyte Brf Torpedbåten Eskadervägen 34-26

Information angående stambyte Brf Torpedbåten Eskadervägen 34-26 Information angående stambyte Brf Torpedbåten Eskadervägen 34-6 Innehåll När du ser denna symbol i texten så innebär det något som du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för att utföra.. Företaget BTH

Läs mer

Bostadsföreningen Karlberg u p a Rörstrandsgatan 56 A, B, Tomtebogatan 53 Stockholm. Rapport från statusbesiktning av VA-installationer, våtrum mm

Bostadsföreningen Karlberg u p a Rörstrandsgatan 56 A, B, Tomtebogatan 53 Stockholm. Rapport från statusbesiktning av VA-installationer, våtrum mm Rapport statusbesiktning 1(43) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Krister Norlin 2 Tel 010-505 14 14 Fax 010-505 00 10 krister.norlin@afconsult.com Rörstrandsgatan 56 A, B, Tomtebogatan 53 Stockholm Rapport

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

Information inför stambyte

Information inför stambyte Information inför stambyte Innehåll Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten... 3 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten. Informationsmöte den 1, 2, 3, 7 och 8 september 2015

HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten. Informationsmöte den 1, 2, 3, 7 och 8 september 2015 HSB Brf. Kraften i Lomma - Byte av stammar och tappvatten Informationsmöte den 1, 2, 3, 7 och 8 september 2015 Innehåll Beskrivning av stambyte Bilder Lägenhetsritning Presentationer om stambyte Willy

Läs mer

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING TINGET I NACKA Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 Utgåva juni 2009 fastställd i styrelsen 2009-06-11 Tillägg i inledningen enligt styrelsebeslut 2010-04-15-1 - Inledning.

Läs mer

INFORMATION INFÖR DET KOMMANDE STAMBYTET

INFORMATION INFÖR DET KOMMANDE STAMBYTET BRF Roslagsskutan 1. INFORMATION INFÖR DET KOMMANDE STAMBYTET Allmänt Entreprenör är nu upphandlad av föreningen. Det är FIMA Bygg och Plattsättning AB som kommer att utföra arbetet. Detta kommer att bedrivas

Läs mer

Dessförinnan välkomnas till informationsträffar. OBS Samma information vid två tillfällen - välkommen valfri dag och tid:

Dessförinnan välkomnas till informationsträffar. OBS Samma information vid två tillfällen - välkommen valfri dag och tid: 2016-05-03 1 (15) HSB BRF KASERNBERGET INFORMATION TILL BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM MM. Extra föreningsstämma

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

VIKTIG INFORMATION: Stambyte i Brf. Takten Om Byggmästargruppen:

VIKTIG INFORMATION: Stambyte i Brf. Takten Om Byggmästargruppen: VIKTIG INFORMATION: Stambyte i Brf. Takten Om Byggmästargruppen: Byggmästargruppen Stockholm BMG AB består av ca 35 tjänstemän samt 35 egna yrkesarbetare organiserade inom 3 affärsområden, med en omsättning

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer