HSB Brf Björken, Märsta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB Brf Björken, Märsta"

Transkript

1 RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg

2 BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1 Sammanfattning Bakgrund Fastigheten ÅF:s roll Okulär besiktning VVS Vattenskaderisk Åtgärdsprogram Allmänt Tider Grundstandard (jämför sedvanlig standard) Värme Ventilation Frånluftssystem Sanitet (vatten och avlopp) Stammar Våtrum och separata toaletter Kök Avlopp Individuell varmvattenmätning El Lägenheter Lokaler och allmänna utrymmen Installation av separata elmätare Lägenheter Allmänna utrymmen och lokaler Kalkylerade kostnader Produktionskostnad Finansiering Delad finansiering Bilaga Bilaga Bilder på föreslagen standardutrustning i badrum och separata toaletter... 22

3 BESLUTSUNDERLAG 3 (25) 1 Sammanfattning Stämman har fattat beslut om stambyte och våtrumsrenovering enligt nedan (baserat på preliminära kalkyler): Byte av stammar för vatten och avlopp i badrum, kök och separata toaletter. Avlopp byts ned till källargolv, tappvattenledningar byts ned till källare och ansluts där till befintliga ledningar. Utrymmen i källaren (wc, städ, cykel och barnvagnsrum mm) renoveras. Bostadsrättshavaren (BRH) bekostar tätskikt, ytskikt, porslin och blandare samt synliga rör i badrum, separata toaletter samt kök. Separata toaletter renoveras med princip för utförande och kostnadsfördelning lika badrum. Återställning av vägg i vardagsrum och hall ingår och bekostas av BRF. BRF finansierar sin del med en avgiftshöjning, ca 600 kr/månad. BRF upphandlar hela projektet kollektivt, för att få enhetlighet och kontroll på utförande och garantier. BRH köper sin våtrumsrenovering som en paketlösning som kan ökas och minskas i omfattning inom fastlagda ramar. Uppskattningsvis kommer 80% av våtrummen att renoveras inom ramen för det gemsamma projektet. Övriga kan behållas (fackmässigt renoverade sedan tidigare enligt policydokument) alternativt renoveras av boende upphandlad auktoriserad entreprenör, som skall följa projektets tidplan. De badrum som renoverats på ett fackmässigt sätt kommer innan byggstart att besiktigas för att i möjligaste mån behållas. Föreningen anordnar evakueringsboende till självkostnadspris i bod på gården i särskilda fall. BRH bekostar boendet själv. Provisoriska wc och duschbodar (inklusive städning) anordnas för boende på gården.

4 BESLUTSUNDERLAG 4 (25) 2 Bakgrund 2.1 Fastigheten Brf Björken består av 270 lgh varav 6 st hyresrätter, i elva byggnader med byggår Husen är tre våningar höga och har källare. Det finns inga kommersiella lokaler i fastigheterna. Skyddsrum finns i källare. Samlingsledningar för avlopp ligger i mark och under bottenplatta. Ledningar för värme och tappvatten är förlagda i tak i källargångar. Varmvattencirkulation finns i källare, ej uppdraget i stammarna. Bjälklagen består av prefabricerade håldäck med en pågjutning i badrum, fallbetong, om ca 5 cm. Vägg mellan badrum och schakt utgörs av en skiva av betong, där även ventilationskanalerna ligger. Övriga väggar består av betong (bärande väggar) och lättbetong. Ursprungligen är samtliga badrum försedda med plastmatta på golv och våtrumstapet på väggar. Baksidan av schaktväggen i badrumstyp 1 vetter mot vardagsrum och består av lättbetongblock, som relativt enkelt kan öppnas för att komma åt och byta ledningarna. I badrumstyp 2 står rören i slitsväggar som består av skivmaterial. För att komma åt rören öppnas dessa skivor. Avloppsstammar är utförda av gjutjärn upp till vind, luftningsledningarna är utförda av PVC-plast från vind och upp över yttertak. Tappvattenledningar är utförda av koppar. Badrummen är byggda med golvbrunnar av gjutjärn. Tappvattenrör kommer ut ur vägg från schakt omväxlande under tvättställ och i våta zonen (dusch/badkar). Det finns ursprungligen inga avstängningsventiler för tappvatten inom lägenheten, stamventilerna i källaren är ej uppmärkta med betjänade lägenheter. 2.2 ÅF:s roll ÅF har anlitats av förvaltning/styrelse för att i första hand utreda behov och metod för renovering eller utbyte av avlopps- och tappvattenstammarna. Projektet är komplext och kräver, för att bli lyckat, kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag. Efter beslut om inriktning, kommer projektet att drivas i tre steg. Steg 1 är ett programhandlingsskede, där ramarna läggs fast. Detta beslutsunderlag är resultatet av steg 1. Efter det att stämman röstat ja till detta förslag, går vi in i steg 2, som innehåller projektering och upphandling. Detaljerade beskrivningar för bygg, VVS och el samt administrativa föreskrifter tas fram. Handlingarna går ut på räkning till ett

5 BESLUTSUNDERLAG 5 (25) antal entreprenörer, vi tar in priser och utvärderar anbuden. Steg 2 avslutas med ett entreprenadavtal med en totalentreprenör. Steg 3, genomförandeskedet, vi utför kontroll av arbetena, håller i byggmöten samt ekonomin för projektet. 2.3 Okulär besiktning VVS En statusbesiktning är utförd i källare och i en lägenhet. Fuktmätningar har hittills utförts i 138 lägenheter. I över 30% av badrummen noteras fuktskador! 20% av badrummen utan fuktskador har ursprungligt tätskikt, det är således bara en tidsfråga innan ytterligare vattenskador uppstår. Skador förekommer dels vid mattsläpp vid golvbrunn och vattenklosett samt där tvättställsavlopp ansluter i vägg vid schakt. Det förekommer också skador där väggbeklädnader av plastmattor har släppt i skarvar och vid anslutning mot golvmattor. Väggmatta som har släppt i skarvarna, risk för vattenskada

6 BESLUTSUNDERLAG 6 (25) Golvbrunn av gjutjärn i ursparning i håldäck Rostgenomslag på avloppsrör i källaren

7 BESLUTSUNDERLAG 7 (25) Ledningar för varmvatten och varmvattencirkulation är samisolerade i källaren. Rörgenomföringar i golv i nyrenoverat badrum, risk för vattenskada Golvbrunnarna är av gjutjärn, har korrosionsskador och är i dålig kondition. Befintliga kranar och toaletter är i varierande skick, läckor och stora spolmängder från gamla blandare och toaletter förekommer, vilket innebär ett slöseri med vatten och energi.

8 BESLUTSUNDERLAG 8 (25) Rör kommer ut ur vägg i våta zonen utan riktiga rörgenomföringar, risk för inträngande vatten Golvbrunn ligger för nära vägg, enligt dagens krav På många synliga avloppsledningar i källare kan konstateras genomfrätning med grafitpropp på utsida rör, en så kallad grafitisk korrosion, som så småningom kan leda till rörbrott och läckor. Avstängningsventiler på stamledningar på tappvatten är nyligen utbytta, dock är ventilerna inte märkta med betjänade lägenheter.

9 BESLUTSUNDERLAG 9 (25) 2.4 Vattenskaderisk Badrummen används ofta annorlunda i dag mot när husen byggdes. Många duschar och spolar vatten på både väggar och golv, vilket inte dessa badrum klarar, utan orsakar ofta fuktskador. Många skador har också inträffat som beror på bristfällig eller uttjänta tät- och ytskikt. Tappvattenledningar har dolda kopplingar i vägg, vilket utgör en risk eftersom dessa ej är inspektionsbara. Rörgenomföringar av badrumsväggar uppfyller inte dagens krav på täthet. Det saknas avstängningsventiler i många badrum, kök och toaletter, vilket gör att en vattenläcka kan pågå längre än om ventiler hade funnits i respektive våtutrymme. Tappvattensystem, avloppsledningar och tätskikt är följaktligen i den konditionen, att skaderisk föreligger med vattenskador och höga reparationskostnader som följd. Föreningen riskerar att försäkringsbolaget ej vill teckna försäkringar pga den höga skadefrekvensen. Förutom höga kostnader för reparationer och höjda försäkringspremier skapar detta mycket arbete för styrelse och förvaltning och inte minst störningar för de boende där skador inträffar. De kostnader som läggs ner på reparationer går inte heller att räkna sig tillgodo när väl installationsbytet påbörjas, utan dessa kostnader är i allmänhet bortkastade.

10 BESLUTSUNDERLAG 10 (25) 3 Åtgärdsprogram Projektet utförs med fokus på de boende och med en målsättning att ge rationell förvaltning, med hög kvalitet på material och ett tidlöst utförande. Utbyte av vatten- och avloppsinstallationer och renovering av badrum är två åtgärder som utförs samtidigt, eftersom båda åtgärderna är beroende av varandra. Vid utbyte av installationerna måste ytskikten i badrummen rivas. De badrum som renoverats på ett fackmässigt sätt kommer innan byggstart att besiktigas av entreprenör och byggledning (ÅF) för att i möjligaste mån behållas. Gamla avloppsgrodor kan relinas fram till ny stam i de fall golvbrunnen bytts ut. I de fall våtrum uppfyller uppställda krav och ändå måste rivas och renoveras, står BRF för kostnaden upp fastställd till standardnivå. 3.1 Allmänt Stambytet är planerat att genomföras med kvarboende. Provisoriska dusch- och toalettbodar ställs upp på gården, alternativt kan provisorier anordnas i källaren, som får nyttjas under den tid arbete pågår i lägenheterna. Äldre och handikappade erbjuds portabel toalett (skogs- eller frystoa) i lägenheten. Entreprenören ombesörjer tömning av dessa kärl. Entreprenören ansvarar för information till boende. Innan arbetet påbörjas kommer informationsmöten, syner i lägenheter och möten för färg- och tillval att anordnas, så att alla boende är väl förberedda innan produktionen påbörjas. Entreprenören byter de befintliga låscylindrarna mot sk byggcylindrar, vilket gör att inga nycklar behöver förvaras i trapphusen. Det kommer att bli mycket buller och damm i fastigheten i samband med byggarbetena. Krav kommer att ställas på entreprenören vad gäller städning, täckning av väggar och golv samt begränsning av bullrande arbeten. Entreprenören täcker hall och köksgolv samt dörröppningar, för att förhindra nedsmutsning av lägenheterna. Alla boende uppmanas att plocka undan i hall och kök samt ta undan värdeföremål. Entreprenören skall teckna allrisk-, rot-, och ansvarsförsäkring, för eventuella skador på entreprenaden eller boendes fasta och lösa egendom. Olåsta lägenhetsdörrar kommer att vitesbeläggas.

11 BESLUTSUNDERLAG 11 (25) 3.2 Tider Steg 3, dvs genomförandeskedet, kan starta tidigast augusti Total byggtid bedöms till 2-3 år, arbetena kommer således att pågå fram till Arbetena kommer att utföras i följande turordning: Vidargatan 3-13, Vidargatan 15-39, Vidargatan samt Hugingatan Grundstandard (jämför sedvanlig standard) Nedanstående grundstandard som är föreslagen inom lägenheter, ingår i det standardpaket som föreningen erbjuder och administrerar. Fördelningen av kostnader kommer att bli strikt efter ansvar, dvs BRF bekostar de delar som BRF ansvarar för, BRH bekostar de delar som åligger den boende (yt- och tätskikt, rör och blandare samt porslin) med undantag av golvbrunn som bekostas av BRF. 1 Inom grundstandarden kommer att finnas valmöjligheter i en begränsad omfattning. Mot extrakostnad skall även finnas möjlighet till tillval, för den bostadsrätthavare som önskar ändra eller komplettera grundstandarden. Bostadsrättshavaren köper tillvalen direkt av entreprenören, till priser som fastställs i tillvalslistor eller som offereras. Priser på de vanligaste tillvalen kommer att infordras i samband med upphandling. 3.4 Värme Radiator i badrum med handratt är från byggåret. Värmerören i badrum av typ 1 är så placerade att de bör ha klarat sig från fuktpåverkan och korrosion. I badrum av typ 2 är värmerör förlagda i våta zonen. Rör och radiator bör därför bytas och placeras i nytt läge. Vi rekommenderar därför att samtliga radiatorer och värmerör i badrum byts i samband med ombyggnaden. Värmesystem förses med avgasare samt ev även prognosstyrning. 3.5 Ventilation Frånluftssystem Lägenheterna ventileras med frånluftsfläktar placerade på tak. Ev byte till utomhustemperatur- och tryckstyrda fläktar för att erhållas godkänd ovk. Hela frånluftskanalsystemet rensas och injusteras i samband med stambyte och våtrumsrenovering, nya frånluftventiler installeras. Överluft (springa under dörr) anordnas till alla våtutrymmen för att säkerställa ventilation av våtrummen. Åtgärder avseende ventilation bekostas av BRF. 1 Se även kap 4.2 Finansiering

12 BESLUTSUNDERLAG 12 (25) 3.6 Sanitet (vatten och avlopp) Stammar Samtliga tapp- och spillvattenstammar byts ned till källare. Vatten- och avloppsstammar byts till största del inom befintliga schakt (utrymme i vägg där stamledningar är placerade). Schakt förses med inspektionslucka i vardagsrum, hall eller badrum samt skvallerrör som bör mynna i rum med golvbrunn, där så är möjligt. För att komma åt att byta rör i schakt behöver vägg öppnas mot vardagsrum (badrum typ1), efter igensättning kan väggen målas eller tapetseras som fondvägg, omtapetsering/ommålning av hela rummet som tillval för den boende. Vid byte av köksstammar öppnas vägg mot hall, återställning lika vardagsrum. Ledningar för varmvattencirkulation (VVC) installeras och dras upp till översta våningen. VVC installeras för att minimera legionellarisken och förkorta väntetiden på varmvatten, som enligt lag inte får överstiga 10 s eller understiga 50 C. Rör i källarstråk, kall- och varmvatten samt varmvattencirkulation, kan behållas, likaså de nyligen installerade avstängningsventilerna i källaren. Varje utrymme med våtenhet förses med avstängningsventiler. Stambytet kommer att utföras på traditionellt sätt, dvs att de gamla stamledningarna rivs och ersätts av nya i samma läge som de gamla. Tappvattenledningarna håller teoretiskt år, de har således ca år kvar. För att slippa omfattande arbeten inom överskådlig tid, kommer även dessa bytas ut nu, där de ligger inbyggda i schakt samt inom våtrum Våtrum och separata toaletter I det standardpaket som erbjuds kommer nytt sanitetsporslin att installeras i samtliga våtutrymmen och separata toaletter. Tvättställ förses med ettgreppsblandare. Till tvättställ kommer underskåp att finnas som tillval. Befintligt tvättställ kan återmonteras och förses med ny blandare. Samtliga toaletter byts till nya i vitt porslin. Som tillval kommer att erbjudas förhöjd toalettstol. Golvbrunn i badrum placeras så att både duschvägg eller badkar kan installeras, i den mån det är möjligt, med hänsyn till ursparing i befintliga håldäck. Avlopp från toalett och tvättställ förläggs om möjligt i bjälklag. I badrum installeras termostatblandare anpassad för både badkar och duschplats, 900 mm över golv. Varje bostadsrättsinnehavare får fritt välja att installera badkar eller duschvägg av glas, eventuella befintliga badkar återmonteras, där så är möjligt och önskvärt. Som alternativ till att byta porslin och blandare kan befintlig toalett, tvättställ, tvättställsblandare, dusch- eller badkarsblandare samt badkar (ev även

13 BESLUTSUNDERLAG 13 (25) duschväggar) återmonteras, dock med nya förkromade utanpåliggande rör, eftersom de gamla inte passar när rördragning utförs enligt vaska-metoden, dvs vattenskadesäker förläggning på vägg nära tak. Genom att återmontera befintlig utrustning enligt ovan, kan ca kr exkl moms per badrum sparas. Enbart utrustning som uppfyller grundläggande krav och är av god kvalitet kommer att återmonteras. Detta avgörs av entreprenör och byggledning i samband med syn inför byggstart av respektive våtrum. Entreprenören monterar ej tillhandahållen VVS-utrustning. Nackdelen med att återmontera befintlig utrustning är att ingen vattenbesparing erhålls, då gamla blandare och duschmikrofoner med stora spolvolymer samt läckande toaletter och kranar behålls. Fördelen med att byta allt kollektivt är gemensamma garantier på hela entreprenaden samt att alla installationer får samma startår, dvs långt till nästa insats i VVS-systemen. Problem med överströmning mellan kallt och varmt vatten som kan förekomma i blandare av billigare typ förhindras dessutom om allt byts kollektivt. Service och lagerhållning av reservdelar förenklas givetvis, detta gäller dock bara under förutsättning att sådant sköts centralt. Installationer (tappvattenrör, blandare och porslin) i wc och städ i källare byts ut. För ersättning av befintlig utrustning mm, se bilaga Kök I kök byts ledningar fram till diskbänk inklusive diskbänksblandare och vattenlås. Rörinstallationer anpassas så att diskmaskin kan installeras (droppskydd krävs). I de fall befintlig blandare uppfyller grundläggande krav, kan befintlig blandare återmonteras. Stamledningar bekostas av BRF, byte av blandare och vattenlås bekostas av BRH inom ramen för standardpaketet Avlopp Spillvatteninstallationen (avloppsledningar) i byggnaderna utbyts fram till källargolv. Samlingsledningar under källargolv och i mark bör högtrycksspolas och filmas för att fastställa status. Sannolikt är dessa ledningar i bättre skick (större godstjocklek i grövre rör) och kan därför relinas inom 5-10 år under förutsättning att ledningarna inte har stora sättningar eller svackor. Spillvattengrodor förläggs i (golvbrunn) och under bjälklag (wc). Avlopp utförs av ljuddämpade plaströr. Tappvattenledningar utförs av kopparrör, vilket är ett väl beprövat material med kända egenskaper, både i bygg- och förvaltningsskedet.

14 BESLUTSUNDERLAG 14 (25) Kulvertledningar i mark har inte statusbedömts, tidig avsmältning vintertid kan indikera värmeläckage Individuell varmvattenmätning Stämman har beslutat att förbereda installationerna så att system för mätning och debitering av varmvatten för respektive lägenhet kan installeras. Tomrör förläggs för framtida kommunikationstråd mellan läge för tapppvattenmätare i slits i badrum fram till hallvägg (mot badrum) i de fall slits ligger icke åtkomlig från hall. Där slits gränsar till hall görs ingen förberedelse med tomrör. Se separat rapport dat El Lägenheter I samband med utbyte av rörinstallationer och renovering av badrum och separat toaletter, berörs även elinstallationerna. Inom lägenheter berörs i huvudsak endast elinstallationerna i badrum och separata toaletter. Övriga elinstallationer utförs som tillval. Inom standardpaketet installeras jordat vägguttag i badrum. I badrum och separata toaletter installeras ny globarmatur, armaturen kan kvittas mot installation av godkänt badrumsskåp med belysning. Övrig godkänd utrustning såsom handdukstork, tvättmaskinsuttag mm återinkopplas. Installationerna utförs infälld. Befintliga tomrör och dosor för framtida tvättmaskin behålls, kan ev flyttas till nytt mer ändamålsenligt läge. Befintlig golvvärme återinkopplas ej. Som tillval kan installation av tvättmaskin, golvvärme, handdukstork, infällda spotlights mm utföras. Golvvärme kommer enbart att vara aktuellt om individuell mätning och debitering av el införs. Anslutning av tvättmaskin ordnas med vägguttag, eftersom dagens tvättmaskiner och torktumlare levereras med stickpropp. Befintliga maskiner förses med stickpropp. Om tillräckligt avstånd till vatten ej finns, ansluts tvättmaskin i tät dosa. I kök demonteras och återmonteras elinstallationer som påverkas av stambytet.

15 BESLUTSUNDERLAG 15 (25) I övriga rum hanteras elinstallationer som ej påverkas av stambytet som tillval, gäller även tex 3-fas installation i kök eller omdragning till jordad installation Lokaler och allmänna utrymmen I lokaler demonteras och återmonteras elinstallationer som påverkas av stambytet. Befintliga armaturer i källargångar, barnvagns- och cykelrum m fl utrymmen byts till nya lysrörsarmaturer, i barnvagns- och cykelrum förses belysningen med närvarostyrning via rörelsedeckare Installation av separata elmätare Stämman kommer i vår ( ) att behandla frågan om att införa system för mätning och debitering av el för respektive lägenhet. Installationerna förbereds i stambytesprojektet så att debiteringssystemet kan sjösättas så snart beslut är fattat och samtliga stammar och våtrum färdigställts. Se separat rapport dat Bygg Lägenheter Badrum och separata toaletter föreslås få oförändrad planlösning som standard. Inom ramen för standardpaketet förses väggar och golv i badrum med nytt tätskikt, ny golvbeläggning av klinker typ Höganäs Grynna 10x10 cm, valfritt mellan ett antal olika kulörer. Ny väggbeklädnad av kakel 15x15 cm upp till tak, valfritt mellan tre olika typer av vit platta (blank, matt och vågig). Tak målningsbehandlas. Dörrfoder byts till nya i trä samt målas. Befintliga eller nya sakvaror såsom badrumsskåp och beslag demonteras och återmonteras. Många fönster som sitter i våta zonen i badrum bör renoveras eller bytas ut i samband med våtrumsrenoveringen eftersom de är rötskadade. Renovering av insida fönster (innerbåge) bekostas av BRH. Genom att istället välja plastmatta på golv och väggar, kan ca kr exkl moms per lägenhet sparas. Livslängden bör dock beaktas, räkna med 40 år för kakel och klinker av god kvalitet, medan plastmatta har en teoretisk livslängd om ca 20 år. I separata toaletter förses golv och sockel med tätskikt och klinker typ Höganäs Grynna 10x10 cm, valfritt mellan ett antal olika kulörer. Väggar och tak målas. Bakom tvättställ 3 rader kakel som stänkskydd, valfritt mellan tre olika typer av

16 BESLUTSUNDERLAG 16 (25) vit platta (blank, matt och vågig). Dörrfoder byts till nya i trä samt målas. Byte av badrumsdörr hanteras som tillval. Befintliga eller nya sakvaror såsom badrumsskåp och beslag demonteras och återmonteras. Även i wc kan golv förses med plastmatta som standard, detta spar ca kr exkl moms per toalettrum Allmänna utrymmen och lokaler Väggar, golv och tak återställs efter ingrepp i samband med installationsbytet. Befintliga wc och städ i källaren renoveras, målning av väggar golv och tak, samt nya installationer. Väggar och tak målas i cykel- och barnvagnsrum.

17 BESLUTSUNDERLAG 17 (25) 4 Kalkylerade kostnader Nedanstående produktionskostnad är överslagsmässigt framräknad och baseras på erfarenhetskostnader från tidigare genomförda projekt. I produktionskostnaden ingår samtliga kostnader som belastar ombyggnadsprojektet, även så kallade byggherrekostnader. Med byggherrekostnader avses moms, indexuppräkning, konsultkostnader, besiktningskostnader, myndighetskostnader och finansieringskostnader såsom uttag av pantbrev och räntor på byggkreditiv. I detta fall har byggherrekostnaderna uppskattats till 40 % av ett kalkylerat entreprenörspris. I kalkylen har hänsyn inte tagits till positiva effekter av renoveringen såsom minskad energi- och vattenförbrukning, minskade försäkringspremier, samt minskade kostnader för löpande underhåll och vattenskador. 4.1 Produktionskostnad Produktionskostnad för ovanstående åtgärdsprogram beräknas till 65 miljoner kronor inklusive moms. Konjunkturläget vid tiden för upphandling påverkar prisnivån, spännvidden mellan olika företag kan också vara stor. Kalkylen består av de kostnader som både BRF och BRH skall stå för och är baserad på nytt porslin, nya blandare samt kakel och klinker. Byte av stammar i kök och wc ingår. Vid enklare utförande dvs återmontering av porslin och blandare, plastmatta på golv och vägg kan kostnaden minska med upp till ca kr exkl moms per lägenhet. 4.2 Finansiering Stämman har beslutat om delad finansiering. Som beskrivits tidigare (sid 10) står BRF för de kostnader som föreningen ansvarar för och respektive boende för de kostnader för vilka man som innehavare enligt stadgar och bostadsrättslagen bär ansvar för. Projektet kommer att upphandlas kollektivt för att få maximala samordningsfördelar och gemensam styrning med så få tekniska avvikelser som möjligt. Boende erbjuds ett standardpaket, vilket beskrivits tidigare, där en komplett våtrumsrenovering med erforderliga tät- och ytskikt, porslin och blandare mm ingår. BRF kommer att sköta administrationen av detta standardpaket, för att minimera hantering och administration för entreprenören.

18 BESLUTSUNDERLAG 18 (25) Tillval utanför standardpaketet administreras av entreprenören eller av beställaren tillsatt projektkoordinator Delad finansiering Kostnad för stambyte och våtrumsrenovering för föreningen under avskrivningstiden: Omfattning Brf Brh Total kostnad Investering Brf per lägenhet: kr kr kr Avskrivning 40 år: 200 kr 150 kr Ränta 4%, år kr 250 kr Summa kostnad per månad år 1, vid 4% rta*: 600 kr 400 kr 1000 kr Annan avskrivningstid, kalkylränta eller hypotekslån innebär annan månadskostnad. Detta är enbart ett räkneexempel med rak avskrivning, som ej heller tar hänsyn till andra faktorer såsom avsättning till inre fond, kostnader för skador, försäkringspremier, energi odyl. Värme och ventilationsprojekten är ej medräknade i ovanstående kalkyl.

19 BESLUTSUNDERLAG 19 (25) Bilaga 1 Exempel på hantering av utrustning i kök, badrum och separat toaletter i samband med stambyte Utrustning Hantering inom ramen för det standardpaket som bekostas av boende El Elektrisk golvvärme Vägguttag Elektrisk handdukstork Elanslutning för tvättmaskin Belysning i badrum och separata toaletter Befintlig golvvärme rivs, ersätts ej på förenings bekostnad. Ny golvvärme hanteras som tillval. Enbart i det fall individuell mätning och debitering av el införs. Nytt jordat vägguttag installeras i badrum inom ramen för standardpaketet. Befintlig handdukstork i badrum återmonteras med dold elmatning. Ny handdukstork hanteras som tillval. Befintlig elanslutning för tvättmaskin ersätts med nytt infällt vägguttag. Anslutning utförs med stickpropp. Nytt uttag hanteras som tillval. Ny globarmatur installeras. Som alternativ kan befintligt eller nytt badrumsskåp med belysning monteras, utan extra kostnad. Undertak med infällda spottar Befintligt undertak återställs utan kostnad, nytt undertak med spottar som tillval. VVS Tvättställ, tvättställskommoder Befintliga tvättställ byts till nya med ettgreppsblandare i standardpaketet, om medlem vill ha befintligt tvättställ

20 BESLUTSUNDERLAG 20 (25) kvar, byts blandaren till ny utan kostnad eller kostnadsreduktion. I de fall blandaren motsvarar den nya, tillfaller den avgående kostnaden medlemmen för andra tillval. Toalett Vägghängd toalett Badkar/duschväggar Anslutning för tvättmaskin Värme i badrum Befintliga toaletter byts till nya golvstående med 2-lägesspolning i standardpaketet, om befintlig toalett är i skick motsvarande de nya och medlem vill få den återmonterad, tillfaller avgående kostnad medlemmen för andra tillval. Hanteras som tillval. Boende får fritt välja på badkar eller duschväggar av glas utan extra kostnad inom standardpaketet. Om inget av detta väljs tillfaller avgående kostnaden medlemmen för andra tillval. Befintlig anslutning för tvättmaskin rivs. Dosor och tomrör behålls, flyttas ev till nytt ändamålsenligt läge. Kallvatten och spillvattenuttag för tvättmaskin hanteras som tillval. Ny radiator alternativt handdukstork ansluten till värmesystemet monteras inom standardpaketet. Värme i separata toaletter Ingen åtgärd. Bygg Planlösning i badrum och separata toaletter BRH står inom ramen för standardpaketet för renovering av badrum och separata toaletter i utförande lika befintlig alternativt ursprunglig planlösning. Ändring av planlösning hanteras som tillval, i de fall det är tekniskt möjligt, t ex

21 BESLUTSUNDERLAG 21 (25) utbyggnad av dusch i separata toaletter, som kommer att prissättas i en tillvalslista som bilaga till kontraktet. Kakel i kök Ombyggnad av kök Kakel och klinkers i badrum Kakel och klinkers i separata toaletter Där stam står så att kakel i kök behöver rivas (ovanligt), kommer kaklet att rivas i sin helhet och ersättas av nytt standardkakel i tre rader lika badrum. Andra val hanteras som tillval eller tillhandahålls av medlem, avgående kostnad för icke utnyttjade av standardplattor tillfaller medlemmen för andra tillval (ev överskott utbetalas ej). Tillval, pris på nytt standardkök tas in i samband med upphandling Befintliga ytskikt i badrum rivs och ersätts av nya keramiska plattor på golv och väggar upp till tak, bekostas av BRH inom ramen för standardpaketet. Andra val hanteras som tillval. Standardklinkers på golv, tre rader standardkakel på vägg ovanför tvättställ, målade väggar och tak, bekostas av BRH inom ramen för standardpaketet. Andra val hanteras som tillval. Krokar, toalettpappershållare, spegel, hyllor och skåp Demonterad utrustning som skall återmonteras (wc, tvättställ, skåp, krokar, mm) Demontering och återmontering av befintlig eller ny tillhandhållen (komplett och ihopmonterad) utrustning ingår utan kostnad. Nya sakvaror hanteras som tillval. Entreprenören demonterar och återmonterar, medlemmen ansvarar för att varorna förvaras i lägenheten samt att de passar och är godkända att återmontera (t ex elsäkerhet).

22 BESLUTSUNDERLAG 22 (25) Bilaga 2 Bilder på föreslagen standardutrustning i badrum och separata toaletter Toalett Tvättställsblandare Tvättställ

23 BESLUTSUNDERLAG 23 (25) Badkars och duschblandare Duschanordning Badkar

24 BESLUTSUNDERLAG 24 (25) Duschvägg i badrum med fönster Duschvägg i badrum utan fönster

25 BESLUTSUNDERLAG 25 (25) Köksblandare Kakel Klinkers Lars Sandberg, ÅF

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart.

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart. 1 2010-07-30 Information Till boende i Brf. Smedjan På bifogade sidor följer en beskrivning av vad som kommer att ske inom era lägenheter. I korthet kommer berörda badrum (se omfattningsbeskrivning) att

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus EXAMENSARBETE 15HP Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus Bäst lämpad metod avseende ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending & Hans Enbäck

Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending & Hans Enbäck Nummer 1 Jan-Feb 06 I N F O R M A T I O N & F A K T A För 17:on Extra! Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar - Underhåll av Miljonprogrammets byggnader Anna Lindvall Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska

Läs mer

Reliningrapport 2011

Reliningrapport 2011 KTH Byggvetenskap Reliningrapport 2011 av Tord af Klintberg, Stefanie Römhild, Christofer Lewald, Folke Björk, Gunnar Bergman Page1 Styrgruppen Styrgruppen har bestått av följande deltagare Yogesh Kumar

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer